Sunteți pe pagina 1din 43

RAPORT

LA STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI


PENTRU PROIECTUL
PUNEREA IN SIGURANTA, REABILITAREA AMENAJARILOR
NODULUI HIDROTEHNIC STANCA COSTESTI, JUDETUL
BOTOSANI
SOLICITANT: ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE EXPLOATAREA
COMPLEXA STANCA COSTESTI
AUTOR: COSTICA T. MIHAI
Mai, 2011
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
CUPRINS
INTRODUCERE 3.
I. INFORMATII GENERALE
1$1$ %n&ormatii pri'ind resursele &olosite
1$2$ (salonarea perioadei de implementare a proiectului
3
II. ORGANIZAREA DE SANTIER SI A DRUMURILOR DE ACCES: IMPACTUL
ASUPRA MEDIULUI
2$1$ )escrierea lucrarilor necesare organi*arii de santier si drumurilor de acces
2$2$ %mpactul organi*arii de santier asupra mediului
2$+$ Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, e'acuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organi*arii de santier si drumurilor de acces
9
III. POLUANTI FIZICO-CHIMICI CARE AFECTEAZA MEDIUL IN PERIOADA DE
CONSTRUCTIE
!
%,$IMPACTUL TRANSFRONTALIER ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI
-$1$.nali*a si descrierea impactului trans&rontalier
-$2$ Masuri de pre'enire/e'itare, reducere, eliminare a impactului negati' trans&rontalier
!
". POLUAREA ATMOSFERICA
-$1$ Surse de poluare
-$2$ (chipamente de depoluare si e&icienta acestora
#
"I. IDENTIFICAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI PERIMETRELE
DE PROTECTIE HIDROGEOLOGICA in jurul surselor de apa 0daca este ca*ul1
#
"II.DESEURI PRODUSE IN TIMPUL CONSTRUIRII
2$1$ Managementul si modul de 'alori&icare/eliminare a acestora$
#
"III. SOLUTII TEHNICE PENTRU PROTECTIA SOLULUI 3
IX.DESCRIEREA BIODI"ERSITATII DIN ARIA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI
3$1$ Consideratii generale
3$2$ Caracteri*area biotopurilor de pe amplasament 0paduri, *one umede1
3$+$ (cosisteme si specii publicate/regasite in teren: caracteri*are4
3$5$.nali*a impactului proiectului asupra biodi'ersitatii din aria de implementare a proiectului
3$-$ Masuri de diminuare a impactului proiectului asupra biodi'ersitatii din aria tinta
Capitolul include harti cu pri'ire la biodi'ersitatea din aria de implementare a proiectului
$
X. ANALIZA RISCURILOR PRODUCERII UNOR POLUARI ACCIDENTALE IN
TIMPUL CONSTRUCTIEI
10$1$ Masuri de pre'enire a riscurilor
XI. DESCRIEREA ALTERNATI"ELOR %AMPLASAMENT, SOLUTII TEHNICE&
11$1$ %ndicarea moti'elor care au condus la alegerea &acuta
3$
6%%$ Plan de monitori*are a mediului/biodi'ersitatii 3$
REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 3'
BIBLIOGRAFIE 3(
IMAGINI DIN ZONA DE IMPLEMENTAREA A PROIECTULUI 3)-
2
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
$#

INTRODUCERE
Scopul acestui studiu este de a identi&ica, e'alua si pre*enta impactul poten7ial al implementarii
proiectului P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/:
S2.+:. C702,02/, 6*8. B7270.+/.!
(laborarea studiului s8a reali*at respectand pre'ederile9
8 H$:$ 55-/2003, pri'ind e'aluarea impactului anumitor proiecte publice si pri'ate asupra
mediului4
8 ;rd$ M$M$P/M$.$)$R/ M$.$%$/M$)$R$<$ nr$ 1+-/=5/2>/12=5 pri'ind aprobarea Metodologiei de
aplicare a e'aluarii impactului asupra mediului prin proiecte publice si pri'ate4
8 ;rd$ M$M$P$ nr 13/2010 pentru aprobarea :hidului metodologic pri'ind e'aluarea adec'ata a
e&ectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar4
8 ;rd$M$.$P$N$ =>+/2002 pri'ind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii8cadru de e'aluare a impactului asupra mediului4
8 %ndrumarului de e?ecutie, elaborat de .:(N<%. )( PR;<(C<%( . M()%@A@% 8
;<;S.N%, la data de -$05$2011$
I. INFORMATII GENERALE
)enumirea proiectului9 P*+,-,. ;+ 0/1*-.+<= >/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6=-/47- 8, 4. N78*4
H/8-72,9+/: S2?+:. C702,>2/!$
ene&iciar9 A85/+/02-.2/. N.2/7+.4. A@,4, R75.+,- EA@47.2.-,. C75@4,A. S2.+:.
C702,02/
A5@4.0.5,+2
Nodul hidrotehnic Stanca CosteBti este amplasat pe cursul mijlociu al raului Prut Bi se des&aBoara
pe un sector limitat la cca$ 100 Cm, Dntre localita7ile Radau7i " Prut Bi Stanca pe teritoriul
Romaniei, respecti' Eirou7i Bi CosteBti pe teritoriul Republicii Moldo'a$
Amplasamentul barajului Stanca 8 CosteBti este situat pe grani7a dintre Romania Bi Republica
Moldo'a, la altitudinea medie de cca$ 200 m, Dntr8o *ona Dn care la7imea albiei majore de cca$ + "
5 Cm este Btrangulata Bi redusa la cca$ +-0 8 500 m prin reci&uri calcaroase, care practic constituie
un baraj natural, pre*entand condi7ii naturale optime pentru crearea unei capacita7i de reten7ie de
cca$ 1,0 " 1,- miliarde m
+
$
Fn sec7iunea &rontului de reten7ie a Nodului Hidrotehnic Stanca CosteBti, raul Prut are o lungime
+
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
de cca$ 12- Cm, panta raului &iind Dn aceasta *ona de cca$ +,2G$ Cursul raului &ormea*a meandre
largi pe *ona lacului, Dn special a'al de localita7ile Miorcani 0mal drept1 " Pereri7a 0mal stang1,
dubland lungimea liniara a cursului 0coe&icient de meandrare de 1,31$
Lacul de acumulare Stanca Costeti controlea*a o supra&a7a de recep7ie totala de cca$ 12000
Cm
2
, situata pe teritoriul Romaniei, Republicii Moldo'a Bi @crainei$ )in supra&a7a totala de
12000 ha, 302> Cm
2
re'in sta7iei hidrometrice Radau7i " Prut situata la coada lacului, iar restul
de 2325 Cm
2
repre*inta cu'eta lacului$
Sectorul de pe malul drept al cu'etei lacului masoara cca$ >20 Cm
2
Bi se caracteri*ea*a printr " o
hidrogra&ie mai saraca cu caracter toren7ial$ .&luen7ii de pe malul drept controlea*a cca$ 500 Cm
2
, dintre care amintim9 pr$ :hireni 0>> Cm
2
1, r$ ,olo'a7 022= Cm
2
1, pr$ adul, pr$ Saraturii, pr$
Hundoaia etc$
Sectorul de pe malul stang al cu'etei lacului cu o supra&a7a de cca$ 2+05 Cm
2
are o hidrogra&ie
mai bogata, cei mai importa7i a&luen7i &iind9 raul ,ilia 012- Cm
2
1, CaldaruBa 023,- Cm
2
1, Ciugur
01>= Cm
2
1$
L*:-=-/4, @-7/,:2*4*/ B7- C/ .5@4.0.2, 4. N78*4 H/8-72,9+/: S2.+:.-C702,02/, pe ampri*a
unor lucrari de constructii e?istente4 ca urmare supra&a7a, care urmea*I a &i ocupatI de lucrare,
apar7ine domeniului public al statului, a&latI Dn administrarea (?ploatarii Comple?e Stanca8
Costesti$
F/1. +-. . ",8,-, ;+ @4.+ . .5,+.6=-// S2?+:. - C702,>2/
5
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
AucrIrile propuse se impun a se e?ecuta pentru a asigura e?ploatarea Dn condi7ii de siguran7I a
acestei acumulIri deosebit de importante, atJt ca propor7ii cJt Bi ca rol Dn gospodIrirea resurselor
de apI ale rJului Prut$
S:7@*4 @-7/,:2*4*/ este de a reali*a lucrIri de remediere Bi moderni*are, Dn special, a unor
amenajIri de gospodIrire a apelor, u*ate &i*ic Bi moral sau degradate ca urmare a inunda7iilor cu
caracter catastro&al, sur'enite pe rJul Prut, Dn perioada 200>82010$
Aucrarile necesare de e&ectuat pentru punerea in siguranta si reabilitarea lucrarilor de constructii,
sunt9
- impermeabili*ari la camera de mane'ra a sta'ilelor clapet, reabilitarea lucrarilor de
drenaj, amenajari pentru limitarea accesului apelor in *ona pistoanelor
ser'omotoarelor de mane'rare a sta'ilelor
- /5@,-5,.3/4/D.-/ 4. 3.-.6*4 8, @.5.+2 0/ 4. 3.-.6*4 8/+ ",:9,. C.-/,-., @,+2-*
8/5/+*.-,. ,AC/42-.2//47- 0/ :737-.-,. +/B,4*-/47- @/,D75,2-/:, 8/+ @-/05*4 8,
02.3/4/2.2, .B.44
- /5@,-5,.3/4/D.-,. @,-,2/47- 8, 3,27+ ./ 2*-+*4*/ 8, 5.+,B-. 8, 4. 174/-/4, 8,
C*+8E
- -,C.:,-,. 3,27.+,47- @, :.+.4*4 -.@/8 .4 8,0:.-:.27-*4*/ 8, .@, 5.-/ 0/
-,.3/4/2.-,. 0/02,5*4*/ 8, 8-,+.6 .4 .:,02*/.4
- :7+074/8.-/ B,-0.+2 /+ .57+2, 8, 3.-.6, /+ D7+. 8,3.-:.8,-*4*/, @, 7 4*+1/5, 8,
::.. #'! 54
- reabilitarea sistemului de drenaj al barajului de beton de pe malul stang si reali*area
unui sistem e&icient de masurare a debitelor e?&iltrate4
- hidroi*olarea peretilor de la Casa Prieteniei, de pe coronamentul barajului, in *onele
a&ectate de &actori atmos&erici si de de&erlarea 'alurilor4
- -,C.:,-,. 8/1*4*/ 8, :7+2*- .4 .43/,/ B,:9/ . -.*4*/ P-*2, .B.4 8, +78*4
9/8-72,9+/:, @, ::.. '! 54
- reparatii si reabilitari in *onele degradate ale disnisipatorului de energie si a D/8*-/47-
8, -.:7-8E
- -,.3/4/2.-,. 8-*5*4*/ 8, @, :7-7+.5,+2*4 3.-.6*4*/ 0/ . :./47- 8, .::,04
- lucrarile de reconditionare au in 'edere in general, reparatii capitale ale
echipamentului hidromecanic, cu schimbari partiale de componente care sunt
schimbate datorata necesitatii cresterii sigurantei in e?ploatare, u*urii sau din
considerente economice4
- echipamentele electrice e?istente ale barajului sunt u*ate &i*ic si au durata de 'iata
normata depasita, cu e?ceptia instalatiilor de epuisment si a iluminatului de siguranta
care au &ost reabilitate acum cati'a an
- reabilitarea sistemului in&ormational pentru monitori*area e?ploatarii pri'ind apararea
impotri'a inundatiilor, gospodarirea apelor si urmarirea comportarii in timp a
amenajarilor Nodului Hidrotehnic Stanca8Costesti$
S2*8/*4 8, C,D.3/4/2.2, ,,P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-/47- 8, 4. N78*4
9/8-72,9+/: S2.+:. C702,02/ /+ C*+:2/, 8, 0*-0. 8, C/+.+2.-, . C702 /5@.-2/2 /+ 3 @-7/,:2,:
P-7/,:2, C/+.+2.2, 8/+ C7+8*-/ ,*-7@,+,
-
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
1$ Pre'enirea si protectia impotri'a inundatiilor in ba*inul superior al raurilor Siret si Prut prin
aplicarea unuisistem de monitori*are modern cu statii automate$
2$ Reabilitarea amenajarilor de la Nodul hidrotehnic Stanca Costesti$
P-7/,:2, C/+.+2.2, 8/+ .42, 0*-0, %-,02*4 4*:-.-/47- +,:*@-/+0, /+ @-7/,:2,4, :*
C/+.+2.-, ,*-7@,.+.&
. P-,B,+/-,. 0/ @-72,:2/. /5@72-/B. /+*+8.2//47- /+ 3.D/+*4 0*@,-/7- .4 -.*-/47- S/-,2 0/@ -*2
@-/+ .@4/:.-,. *+*/0/02,5 8, 57+/27-/D.-, 578,-+ :* 02.2// .*275.2,.
L*:-.-/ 4. @.-2,. -75.+.9
8 Reabilitarea echipament hidromecanic si electric la de'ersorul de ape mari
8 Reabilitarea echipament hidromecanic si electric la microhidrocentrala
8 Reabilitare sistem in&ormational
L*:-.-/ 4. @.-2,. 57487B,+,.0:.
8Aucrari de reabilitare baraj de pamant K baraj din 'echea cariera
8 reabilitare sistem in&ormational
Proiectul ,,Pre'enirea si protectia impotri'a inundatiilor in ba*inul superior al raurilor Siret si
Prut prin aplicarea unui sistem de monitori*are modern cu statii automate! a &ost selectat @,+2-*
C/+.+2.-, 8/+ C7+8*-/ ,*-7@,+, +,-.53*-0.3/4,, urmand a &i depusa in perioada urmatoare
documentatia cu cerea de &inantare nerambursabila$
#. R,.3/4/2.-,. .5,+.6.-/47- 8, 4. N78*4 9/8-72,9+/: S2.+:. C702,02/.
L*:-.-/ 4. @.-2,. -75.+.:
8 lucrari commune 0partial1
8%mpermeabili*ari locale perete turn mane'ra
8Reparat tencuieli si rosturi canal rapid de'ersor$
8Hidroi*olare pereti bloc comun e?ploatare
8 as&altare cai de acces
8 diguri de contur
8 reparatii disipator energie si *iduri racordare
8 dig contur albia 'eche a Prutului
8 (chipamente hidromecanice
8goliri de &und
8sta'ilar lac compensare
8pompe de epuisment
L*:-.-/ 4. @.-2,. 57487B,+,.0:.
8hidroi*olare pereti cladire comuna de e?ploatare$
8reparatii record lac compensare
8as&altare cai de acces
8echipamente &idromecanice la golirile de &und
P-7/,:2, C/+.+2.2, 8/+ .42, 0*-0,
Aucrari la partea romana9
8 consolidare 'ersant debarcader
8 reabilitare sistem drenaj baraj de beton
8 reparatii disipator energie si *iduri record lac compensare
8 echipamente hidromecanice la pri*e de apa suplimentara si conducta pentru utilitati
Aucrari la partea moldo'eneasca
8 reparatii racord lac compensare
8 reparatii pereti turn de mane'ra
>
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
8 reabilitare sistem in&ormational
Principalele cantitati si supra&ete ocupate de lucrarile de constructii sunt pre*entate in tabelul de
mai jos9
NR.
CRT
.
DENUMIREA LUCRARILOR F MATERIALE SI
RESURSE FOLOSITEG
U.M. CANT.
1.1. IMPERMEABILIZARI CAMERA MANEVRA
1
%njectii de etansare &isuri si rosturi in pro&un*ime cu -.0/+/
@74/*-,2.+/:,G
ml 5-,00
2 Reparatii si protectie 3,27+G supra&ata cu mortare speciale mp 100,00
+ Reabilitare lucrari de drenaj global 1,00

1.2. LUCRARI DE REABILITARE BARAJ DE PAMANT
PRINCIPAL

1 Horaje de umplere sub pereu ml 1-0,00
2 %njectii de umplere sub dale tone =0,2-
+ Spargeri 3,27+ .-5.2G mc >03,+=
5 (?ca'atii manuale *ona pereu degradat mc >0,35
- .rmare pereu tone +0,52
> B,27+ C#'F3!G8 procurare mc >03,+=
2 <ransport beton K spargeri tone 2$32-,00
= etonare pereu beton g# 20 cm 100 mp 25,+=
3 @mpluturi 3,27+ 57+71-.+*4.-G mc +>-,>+
10 Re&acere rosturi cu masticuri 100 ml +0,0>
11 Scari si usi metalice galerie injectii global 1,00
1.3. REPARATII TURN MANEVRA GOLIRI DE FUND
1
Reparatii si protectie 3,27+G supra&ata cu mortare speciale prin
spreere
mp 32-,00
2
%njectii de etansare &isuri si rosturi in pro&un*ime cu -.0/+/
@74/*-,2.+/:,G
m >-0,00
+ Schela metalica buc 12,00
1.4 .CANAL RAPID DESCARCATOR DE APE MARI
1 Protectie betoane canal rapid cu -.0/+/ ,@7A/8/:, G mp
10$000,0
0
2 (?ca'atii manuale mc 100,00
+ @mpluturi manuale mc 100,00
5 <ub drenaj )n+00 8 proc, trans, punere in opera 100 ml 2,-0
- @mpluturi drenante 8 procurare 100 mc 52,-0
> @mpluturi drenante 8 transport tone =$02-,00
2 @mpluturi drenante 8 punere in opera manuala 100 mc 52,-0
= %nierbare talu* 100 mp 10,00
3 (?ploarare instalatii electrice CLh -00,00
10 (?ploarare instalatii 'entilatie ore 1$00=,00
2
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
11 Macara montare, amplasare, inlocuire ore 1$00=,00
12 Compresor aer, montare, amplasare, inlocuire ore 1$00=,00
1.5. CONSOLIDARI VERSANT DEBARCADER
1 )ecoperta 02-.2 B,1,2.4G 100 mp 12,-0
2 (?ca'atii mecanice 100 mc 12,-0
+
Saltea din 1,72,A2/4G cu caroiaj din &ascine 8 recoltare K trans$ 1-
Cm
100 mp 22,-0
5
Saltea din 1,72,A2/4G cu caroiaj din &ascine 8 con&$ K lansareKtr$
piatra lestare
100 mp 22,-0
- Saci din 1,72,A2/4 G 8 proc$umplere cu balast stabili*at 100 mc -0,00
> <ransport saci la - Cm tone 3$-00,00
2 Saci din 1,72,A2/4G 8 punere in opera 100 mc -0,00
= :eote?til mp >$2-0,00
3 Re&acere piloni global 1,00
1.6.REABILITARE SISTEM DRENAJ BARAJ DE BETON
1 Reparatii si protectie 3,27+ G supra&ata cu mortare speciale mp 1$000,00
2
%njectii de etansare &isuri si rosturi in pro&un*ime cu -.0/+/
@74/*-,2.+/:, G
m 1$+++,++
+ (?ca'atii mecanice 100 mc 2>,00
5 Strat drenant 100 mp 10,00
- C7+8*:2. G procKtrKmontaj ml 200,00
> (?ecutie camin buc -,00
2 @mpluturi 8 procurare 100 mc >-,=0
= @mpluturi 8 transport tone
12$-02,0
0
3 @mpluturi 8 punere in opera 100 mc >-,=0
1.7. HIDROIZOLARE PERETI CASA PRIETENIEI
1 Curatire tencuiala e?istenta mp 200,00
2 <encuiala 57-2.- special mp 200,00
+ Reabilitare cladiri global 1,00
1.8. DIG CONTUR ALBIE VECHE
1 )ecoperta 02-.2 B,1,2.4 100 mp 1-,00
2 @mpluturi 8 procurare 100 mc 1=,30
+ @mpluturi 8 transport tone +$-31,00
5 @mpluturi 8 punere in opera 100 mc 1=,30
- I+/,-3.-, talu* 100 mp 12,00
> Re&acere sta'ilare buc -,00

1.. REPARATII DISIPATOR ENERGIE SI ZIDURI
RACORD

1 Spargeri beton armat mc 12-,00
2 (?ca'atii manuale *ona pereu degradat mc 12,-0
+ .rmare pereu tone >,2-
5 B,27+ C#'F3!8G procurare mc 12-,00
- <ransport 3,27+ G tone +00,00
=
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
> etonare pereu beton g# 20 cm 100 mp -,00
2 @mpluturi 3,27+ 57+71-.+*4.- G mc 223,00
= Horaje de umplere sub pereu ml >0,00
3 %njectii de umplere sub dale tone +2,10
10 Re&acere rosturi cu masticuri 100 ml ==,00
11 Ri*berme anrocamente Kprotectie anrocamente 100 mc 15-,00
12 B,27+ C#'F3!M 8 procurare mc 1$3=0,00
12 <ransport beton tone 5$2-2,00
15 Con&ectionare pre&abricat sparge 'al buc --0,00
1- Co&raje monoliti*are mp -55,-0
1> Monoliti*are pre&abricat mc 15=,-0
12 Protectie cu 1,72*3*-/M a apararii de mal m +00,00
1.1!. ASFALTARE CAI ACCES
1 Reparare structura e?istenta mp 1$300,00
2 Reabilitare prin .0C.42Mare mp
+2$220,0
0
+ Aucrari edilitare buc -0,00
5 Aucrari accesorii Cm 1-,00
T.3,4*4 +-.. C.+2/2.2/ 0/ 0*@-.C,2, 7:*@.2, 8, 4*:-.-/4, 8, :7+02-*:2//
I.. I+C7-5.2// @-/B/+8 5.2,-/.4,4, 0/ -,0*-0,4, C7470/2,
Aucrarile 'or solicita decopertare de 0*302-.2 B,1,2.4 0/ ,AB.:.2// 8, 074, @-,:*5 0/ -,C.:,-,.
/+B,4/0*4*/ 8, B,1,2.4 %acolo unde este posibil1$ Prin urmare, 'a &i a&ectat un 'olum 8, 074,
impreuna cu &lora speci&ica si &auna hipogee si imediat epigee$ M.2,-/.4*4 8, *5@4*2*-. 'a &i
cel pro'init din curatarea lacului de compensare " operatie pre'a*uta prin proiect4 e&ectul de
curatire a lacului este unul po*iti' si, in acelasi timp, materialul re*ultat din curatire 'a utili*at
pentru inaltarea digului$
.lte resurse utili*ate9
Pentru masini si utilaje se 'or &olosi :753*02/3/4/ 4/:9/D/ %5727-/+., 3,+D/+.&.
N* B7- C/ +,:,0.-, surse noi de alimentare cu 1.D, nici linii tele&onice noi$
N* B7- C/ +,:,0.-, linii electrice noi$
N* B7- C/ +,:,0.-, 0*-0, 0@,:/.4, 8, .@. pentru organi*area si des&asurarea
lucrarilor$
Restul materialelor utili*ate 'or pro'ini din comert $
.#. E0.47+.-,. @,-/7.8,/ 8, /5@4,5,+2.-, . @-7/,:2*4*/
)urata de e?ecutie a proiectului 'a &i de #$ 8, 4*+/: primele 2 luni &iind destinate lucrarilor de
organi*are a santierului , urmatoarele 22 luni &iind utili*ate pentru acti'itati speci&ice de
constructii si instalatii, montare utilaj tehnologic, montare echipamente tehnologice si
&unctionale, respecti' de*&ectare santier si re&acere a cadrului natural si a drumurilor de acces$
Perioada de implementare, in sensul preci*arii lunii probabile de incepere a lucrarilor, nu este
preci*ata$ ;rdinea de e?ecutie a lucrarilor nu este o cerinta speciala, desi acestea se 'or des&asura
etapi*at$
3
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
II.ORGANIZAREA DE SANTIER SI A DRUMURILOR DE ACCES: IMPACTUL
ASUPRA MEDIULUI
#.. D,0:-/,-,. 4*:.-/47- +,:,0.-, 7-1.+/D.-// 8, 0.+2/,- 0/ 8-*5*-/47- 8, .:,,0
%n 'ederea reali*arii lucrarilor, pre*entate in T.3,4*4 +-.$, constructorul 'a coordona
organi*area de santier pentru &iecare obiecti' Dn parte, cat mai aproape de centrul de des&asurare
al lucrarii respecti'e, in &unctie de terenul pe care bene&iciarul il poate pune la dispo*itie$ .ceste
spa7ii 'or &i racordate la energie electricI, tele&onie, etc$ Dn &unc7ie de necesitI7ile locale$
,or &i organi*ate + *one de santier9 una pentru consolidare maluri, cu supra&ata apro?imati'a de
'!! 5@, a doua pe platoul din &ata galeriei de drenaj, cu supra&ata de !!! 5@ si a treia pe
platoul de langa atelierul mecanic, cu supra&ata de #!!! 5@$
P*+:2, 8, 4*:-* /+ 0.+2/,- +* 0*+2 0/2*.2, /+ -,D,-B.2/,, ci la o distanta medie de 200 m$
%n perimetrul spatiului ales constructorul DBi 'a amenaja un depo*it de materiale precum Bi o *onI
de parcare pentru auto'ehicule si utilaje$ irourile 'or &i organi*ate pe sistem 'agon pe pneuri la
&el ca Bi dormitoarele$ ,or &i instalate si un numar su&icient de toalete ecologice si pubele pentru
deseurile de tip menajer sau de birou$
N* B7- C/ +,:,0.-, 8-*5*-/ +7/ 8, .::,0, 0, B7- C7470/ :,4, @-,,A/02,+2,.
Pentru a permite des&IBurarea &IrI Dntrerupere a lucrIrilor, se impune e?ecutarea unor lucrIri
pregItitoare organi*arii de santier Bi asigurarea mijloacelor materiale Bi umane necesare, dupa
cum urmea*a9
8 se curI7I terenul4
8 se e?ecuta pregatirea terenului con&orm pre'ederilor din proiect4
8 se e?ecutI trasarea Bi pichetarea amplasamentului con&orm planului 4
8 se reali*ea*I apro'i*ionarea cu materiale Bi piese, Dn cantitI7ile Bi de calitatea cerutI prin
proiect, ast&el DncJt sI se asigure Dnceperea Bi continuitatea lucrIrilor4
8 se asigurI utilajele si dispo*iti'ele de necesare4
8 se asigurI &or7a de muncI speciali*atI4
8 se utili*ea*a cIile de acces e?istente Bi plat&orma de depo*itare a utiajelor si materialelor4
#.#. I5@.:2*4 7-1.+/D.-// 8, 0.+2/,- .0*@-. 5,8/*4*/
Fn conditiile respectarii disciplinei de santier, nu e?ista riscuri de mani&estare a poluarii
mediului, iar impactul produs de organi*area de santier B. C/ *+*4 +,0,5+/C/:.2/B, a'and in
'edere amplasamentele, supra&etele, caracterul temporar$ Aa &inali*area lucrarilor, supra&ata
a&ectata de organi*area de santier 'a &i reconstituita la &orma initiala$
#.3. S*-0, 8, @74*.+2/ 0/ /+02.4.2// @,+2-* -,2/+,-,., ,B.:*.-,. 0/ 8/0@,-0/. @74*.+2/47- /+
5,8/* /+ 2/5@*4 7-1.+/D.-// 8, 0.+2/,-
10
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
%n conditiile in care se 'or &olosi caile de acces pree?istente si organi*area de santier pre'ede
amenajarea de plat&orme de depo*itare a materialelor, de stationare a masinilor si utilajelor,
precum si de ca*are a personalului muncitor, sursele de poluare 'or &i asociate acestor acti'itati,
respecti'9 scapari de materialele de constructie pentru plat&orme/ materialele depo*itate pe
plat&orme, producere de deseuri menajere$
Pentru a asigura retentia deseurilor generate de pre*enta muncitorilor 0in numar apro?imati' de
20 de persoane, care 'or &i pre*enti esalonat in *ona, pe durata implementarii1, dar si de acti'itati
operationale, mentionam asigurarea de9
8 toalete ecologice,
8 plat&orme de deseuri si containerele de colectare selecti'a a acestora4 preluarea ritmica de catre
o &irma autori*ata4
8 sticle imbuteliate pentru alimentarea cu apa potabila4
8 ape u*ate menajere de la personal 'or &i colectate prin dotari deja e?istente in incinta$
N* 0, @-,B,8, /+:.4D/-,. -*472,47- pentru personal deoarece lurcarile nu se 'or des&asura pe
perioada iernii$
Stationarea utilajelor se 'a reali*a pe @4.2C7-5, 3.4.02.2,, C.-. /+C//+2.-,. 8, 8,@7D/2 8,
:753*02/3/4$
Se pre'ede umectarea terenului inainte de decoprare pentru a e'ita emisiile de pulberi/pra& .
III. POLUANTI FIZICO - CHIMICI CARE AFECTEAZA MEDIUL IN
PERIOADA DE CONSTRUCTIE
M.2,-/.4,4, &olosite in scopul reali*arii lucrIrilor de remediere Bi moderni*are a unor amenajIri,
pe rJul Prut la N78*4 H/8-72,9+/: S2?+:. C702,>2/ pot &i urmarite, pe categorii de lucrari, in
<abelul nr$1, in care substantele cu potential de poluare au &ost marcate cu M , putand &i urmarite
cantitatile/'olumele utili*ate4 centrali*and datele din tabel, conclu*ionam ca pentru proiectul in
discutie 'or &i utili*ate9 -.0/+/ @74/*-,2.+/:,, -.0/+/ ,@7A/8/:,, 3,27+ C#'F3!, 3,27+ .-5.2,
3,27+ 57+71-.+*4.-, 5.2,-/.4, 1,72,A2/4,, 57-2.-, 1,72*3*-/, .0C.42
.nali*a listei de lucrari si a materialelor ce se 'or &olosi, permit sa identi&icam urmatoarele
&orme de poluare si poluanti9
- @74*.-, C/D/:. prin pierderi accidentale de materiale &olosite la e?ecu7ia lucrIrilor in
apa/aer sol sol4 materialul cel mai des utili*at 'a &i betonul/cimentul care pro'oacI
creBterea con7inutului de materii in suspensie4
- @74*.-, :9/5/:. prin pierderi accidentale in apa/sol de carburanti &olositi pentru masinile
si utilajele necesare lucrarilor4 emisii de ga*e de esapament in atmos&era4
- @74*.-,. C7+/:., 2,5@7-.-. 8 pe durata derularii lucrarilor, 'a &i produsa de masinile si
utilajele implicate in transportul materialelor si subansamblelor si in e&ectuarea de lucrari
speci&ice$
N* 0, B. 1,+,-. @74*.-, ,4,:2-75.1+,2/:.$
N* B7- ,A/02. germeni sau dispori responsabili de @74*.-,. 3/7471/:..
I". IMPACTUL TRANSFRONTALIER ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI
11
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
%n con&ormitate cu pre'ederile Aegii nr$22/2001 care rati&ica C7+B,+2/. E0@77 pri'ind impactul
tras&rontalier, proiectul propus nu se incadrea*a in .ne?a % la Con'entie, ast&el incat pentru
determinarea semni&icatiei impactului asupra mediului a proiectului P*+,-,. ;+ 0/1*-.+<= >/
-,.3/4/2.-,. .5,+.6=-/47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/: S2?+:. C702,>2/ se 'or aplica criteriile
generale pre'a*ute in .ne?a %%% la Con'entie, dupa cum urmea*a 9
. D/5,+0/*+,.
.nali*and dimensional lucrarile principale ale proiectului, in tabelul de mai jos, se poate
conchide ca acestea nu e?ercita impact semni&icati' aspra medului$
T.3,4*4 +-. #. A+.4/D. /5@.:2*4*/ 2-.+0C-7+2.4/,-
L*:-.-,. I5@.:2 2-.+0C-7+2.4/,- J*02/C/:.-,
reabilitare baraj de pamant
principal
Nesemni&icati' .ccidental se tulbura apa datorita
e?ca'atiei si spargerii betonului$
%mpactul nu este urmat de
schimbarea calitatii apei $
consolidari 'ersant
debarcader
Nesemni&icati' )ecopertare strat 'egetal pe
100mp 00,0002G din sit1$ .pa se
tulbura local in lacul de
acumulare numai in aropierea
barajului$ Calitatea apei nu se
modi&ica$
dig contur albie 'eche Nesemni&icati' )ecopertare strat 'egetal pe 100
mp &ara inter'entie asupra apei
raului Prut$ Pamantul de
umplutura este obtinut din
dragarea lacului de compensare$
Stratul ierbos se 'a re&ace in mod
natural$ %ndi'i*ii de Salix alba se
pot regenera 'egetati'$
as&altare cai acces Nesemni&icati' Ngomotul, ga*ele de esapament
si pulberile au actiune episodica
si sunt atenuate de 'egetatia
abundenta din *ona$
2$ A5@4.0.-,.: acti'itatile propuse sunt amplasate in a&ara re*er'atiei Stanca Ste&anesti$
+$ EC,:2,: acti'itatile propuse nu au e&ecte potential negati'e asupra omului, speciilor sau
organismelor cu o 'aloare deosebita, nu ameninta utilli*area *onei si nu pro'oaca o
po'ara suplimentara pe care mediul nu are capacitatea sa o suporte$
$.. A+.4/D. 0/ 8,0:-/,-,. /5@.:2*4*/ 2-.+0C-7+2.4/,-
Se estimea*a, &unctie de cele pre*entate mai sus, ca impactul trans&rontalier e?aminat in ca*ul
proiectului P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/:
S2.+:. C702,02/, 6*8. B7270.+/! ,02, 47:.4 0/ -,02-.+0 la *ona de implementare a proiectului4 in
12
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
aceste conditii, lucrarile nu a&ectea*I negati' ba*inul hidrogra&ic al raului Prut4 nu a&ectea*a *one
Bi popula7ii din tara 'ecina4 nu are e&ecte in amonte si a'al$
$.#$ Masuri de pre'enire/e'itare, reducere, eliminare a impactului negati' trans&rontalier
Nu este ca*ul$
I". POLUAREA ATMOSFERICA
'.. S*-0, 8, @74*.-,
In perioada de constructie sursele de poluare a aerului sunt cele inerente unui santier de mica
an'ergura9 lucrari de decopertare, sapaturi, compactIri, turnare betoane$
Principalii poluanti 'or &i particule in suspensie si ga*e de esapament de la utilajele si mijloacele
de transport &olosite$
Cantitatea de no?e emisa si &aptul ca este 'orba de o sursa temporara duc la conclu*ia ca
impactul asupra atmos&erei 'a &i neglijabil$
'.. E:9/@.5,+2, 8, 8,@74*.-, 0/ ,C/:/,+2. .:,027-.
@tilajele &olosite 'or &i 'eri&icate tehnic periodic pentru a respecta limitele de emisie$ %n ca* de
de&ectiuni se 'or lua masuri imediate de remediere/inlocuire, ast&el incat impactul sa &ie
minimali*at$
"I. IDENTIFICAREA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI PERIMETRELE DE
PROTECTIE HIDROLOGICA
Nona de protectie sanitara este locali*ata la lacul mare, la pri*a de apa4 perimetre de protectie
hidrogeologica nu sunt pre'a*ute$
"II. DESEURI PRODUSE IN TIMPUL CONSTRUIRII
Re*iduurile si deseurile re*ultate in timpul lucrarilor de constructii8montaj se 'or colecta in
locuri special amenajate si 'or &i e'acuate ritmic de catre e?ecutant, pentru e'itarea poluarii
*onei$
<ipurile de deBeu re*ultate din e?ecu7ia lucrIrilor de construc7ii Bi Dn perioada de ieBire din
&unc7ionare sunt men7ionate Dn tabelul de mai jos 9
T.3,4*4 +-.3. D,0,*-/ 1,+,-.2,
D,+*5/-, 8,>,* C78 8,>,* E4/5/+.-,.F".47-/C/:.-,. 8,>,*4*/
eton 12$01$01 (liminarea la depo*itul de deBeuri
inerte al localitatii
Hier, &ontI, o7el 12$05$0- ,alori&icare prin unitI7i de tip R(M.<
1+
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Cabluri 0altele decJt cele de la
12$05$101
12$05$11 ,alori&icare prin unitI7i de tip R(M.<
PImJnt Bi pietre 12$0-$05 (liminarea la depo*itul de deBeuri
inerte al localitatii
.lte deBeuri de la construc7ii Bi
demolIri
12$ 03$ (liminarea la depo*itul de deBeuri
inerte al localitatii
N* -,D*42. 8,0,*-/ :* :7+2/+*2 8, .D3,02 din demolari$
(.. M.+.1,5,+2*4 8,0,*-/47- 0/ 578*4 8, B.47-/C/:.-,F,4/5/+.-, . .:,027-.
n perioada de exploatare obiecti'ele anali*ate nu sunt generatoare de deBeuri de nici un tip$
n perioada de execuie deBeurile generate sunt de douI tipuri, deBeuri de tip menajer 8 :78
#!.!3.! 0o cantitate estimatI de cca 2F4*+=& Bi deBeuri inerte, nepericuloase, din construc7ii
0:4.0/C/:.2, :C. HG )H'F#!!# 4. @7D/<//4, /+8/:.2, /+ 2.3,4*4 +- .#.
)eBeurile de tip menajer 'or &i colectate Dn pubele metalice Bi ridicate periodic de o societate
speciali*ata$
Fn ce pri'eBte deBeurile, cea mai mare parte 'a &i 'alori&icatI ca material de umpluturI Dn
amenajarile pre'a*ute, iar restul 'or putea &i depuse in depo*ite amenajat de deBeuri
nepericuloase$
Constructorul 'a asigura9
Colectarea selecti'I a deBeurilor re*ultate Dn urma lucrIrilor de construc7ii4
)epo*itarea temporarI corespun*Itoare a &iecIrui tip de deBeu re*ultat4
(&ectuarea transportului deBeurilor Dn condi7ii de siguran7I la agen7ii economici
speciali*a7i Dn 'alori&icarea deBeurilor4
(ste inter*isI arderea / neutrali*area Bi abandonarea deBeurilor Dn instala7ii, respecti'
neautori*ate acestui scop$
Personalul de e?ploatare are obliga7ia ca Dn timpul lucrIrilor de re'i*ie, Dntre7inere, repara7ii sI ia
toate mIsurile pentru a nu polua mediul 0solul, subsolul, aerul, apele de supra&a7I Bi subterane
etc$1 cu materialele re*ultate din procesul de muncI Bi/sau al utilajelor de inter'en7ie$
)eBeurile reciclabile re*ultate Dn perioada e?ecu7iei lucrIrii se 'or 'alori&ica prin unitIti
speciali*ate Dn acest sens, iar cele nereciclabile se 'or depo*ita pe plat&orma de depo*itare a
localitI7ii celei mai apropiate$
"III. SOLUTII TEHNICE PENTRU PROTECTIA SOLULUI
15
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
AucrIrile de amenajare Bi organi*are de Bantier se 'or e?ecuta cu a&ectarea unei supra&e7e minime
de teren$ Se inter*ice de'ersarea pe sol a substan7elor periculoase 0combustibili, rasini etc$1$
.cti'itI7ile des&IBurate in perioada de e?ecu7ie a lucrIrilor 'or a'ea un impact direct redus
asupra solului mani&estat prin @/,-8,-/ .::/8,+2.4, 8, :.-3*-.+</ >/F0.* 5.2,-/.4, 8,
:7+02-*:</, @, 074.
Solutiile pre'a*ute pentru protectia solului sunt9
- in&iintare de plat&orme pentru materiale4
- e'itarea crearii stocurilor pentru perioade indelungate de timp4
- alimentarea cu combustibil numai de la unitati speciali*ate, etc
"II. DESCRIEREA BIODI"ERSITATII DIN ARIA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI
9.. C7+0/8,-.2// 1,+,-.4,
<ermenul de 3/78/B,-0/2.2, este, Dn mod obiBnuit, &olosit pentru a descrie 'arietatea Bi
'ariabilitatea organismelor 'ii de pe PImJnt$ iodi'ersitatea este sinonimI cu ,ia7a pe
PImJnt!$ <ermenul a &ost introdus Dn ultimii 20 de ani Bi a &ost acceptat dupI ce au &ost stabilite
'alorile cantitati'e care mIsurau biodi'ersitatea Bi metodele de studiu$ Pe lJngI aceste 'alori au
&ost necesare stabilirea elementelor componente ale biodi'ersita7ii care au &ost identi&icate ca
&iind9 componenta genetica, speci&icI Bi ecosistemicI, componente care corespund cu trei
ni'eluri de organi*are a materiei 'ii$
S8a obser'at, in ultimile decenii, ca de*'oltarea societatii umane, cu componenta economica
prioritara, este insotita de o depreciere a componentei mediu$ %nteresul pri'ind echilibrul intre
componenta sociala si componenta mediu a determinat aparitia unei noi stiinte numite economie
ecologica care e?plica mecanismele de de*'oltare a societatii umane in limitele ser'iciilor
ecosistemelor in care societatea este natural integrata$ .st&el, au aparut preocupIrile actuale
pentru stoparea distrugerii biodi'ersitI7ii$ .ceste preocupari sunt justi&icate de rata ridicatI, &IrI
precedent, cu care aceasta este pierdutI, &iind Dntr8un real pericol de dispari7ie categorii Dntregi de
compartimente ale sale$ )ispar categorii Dntregi de ecosisteme, &IrI a se putea determina
interac7iunile dintre componentele lor care sI permitI men7inerea calitI7ii 'ie7ii pe PImJnt$
Speciile care supra'ie7uiesc su&erI o reducere a 'ariabilitI7ii genetice, distrugerea componentelor
biodi'ersitI7ii reducJnd op7iunile 'iitoare ale umanitI7ii Bi amenin7Jnd posibilitatea comunitI7ii
societI7ii umane$
)eci, biodi'ersitatea generea*I pe de o parte bunuri Bi asigurI ser'icii Dn cadrul sistemului socio8
economic uman, iar pe de altI parte men7ine procesele ecologice la ni'el local, regional Bi global$
.stI*i, in&orma7iile tot mai multe pri'ind cIile de deteriorare ale acesteia con&irmI e?isten7a unei
cri*e globale$
Fn 'ederea combaterii e&ectelor acti'itatilor antropice si a DncIl*irii globale asupra biodi'ersitI7ii
sunt necesare douI tipuri distincte de ac7iune9 ac7iuni pe termen lung, cum ar &i reducerea
emisiilor de ga*e cu e&ect de serI Bi ac7iuni pe termen scurt ce au n vedere desemnarea unor arii
naturale protejate potrivite Nonele protejate sunt necesare pentru pre'enirea pierderii de specii$
1-
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
.riile protejate pot &i un instrument e&icace pentru pre'enirea e?tinc7iei speciilor$ .st&el, si in
tara noastra protejarea naturii este un &apt care impune a'and la ba*a un cadru legal european$
Pentru Romania a &ost elaborata o harta unde se poate obser'a distributia grupelor ta?onomice
care 'or &i protejate Dn cadrul Re7elei Natura 2000 constituita la ni'el na7ional $

Hig$nr$2$ Harta cu situri Natura 2000 Dn Regiunea de N( a RomJniei pe grupe ta?onomice0 parte
din harta T9, /5@4,5,+2.2/7+ 7C 29, EU N.2*-, C7+0,-B.2/7+ L,1/04.2/7+ /+ R75.+/.I,
MM:., .meco, (,) project9 PP.0+/RM/2/-1
.st&el, se poate lesne constata ca amplasarea obiecti'ului in discutie, determina discutii cu
pri'ire la e'aluarea impactului asupra ariei de protec7ie specialI a'i&aunisticI ROSPA!!') J
L.:*4 S2?+:. J C702,>2/ si a sitului de importan7I comunitarI ROSCI!#3$ J S2?+:. K2,C=+,>2/
%inclusi' R,D,-B.2/. S2.+:. S2,C.+,02/&. Rele'ante pentru desemnare acestor situri Dn cadrul
1>
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Re7elei Natura 2000 au &ost specii de pasari si de plante 0din ultima categie citand9 Sc!ivere"ia
podolica# $eronica incana# Astragalus austriacus# Sempervivum rut!enicum$1
9.#. I+C7-5.2// 8,0@-, 3/727@*-/4, 8, @, .5@4.0.5,+2
.menajarea hidrotehnica Stanca " CosteBti, amplasata Dn e?tremitatea nord " estica a Romaniei
pe cursul mijlociu al raului Prut, se des&aBoara pe un sector limitat la cca$ 100 Cm Dntre
localita7ile Radau7i " Prut Bi Stanca pe teritoriul Romaniei, respecti' Eirou7i Bi CosteBti pe
teritoriul Republicii Moldo'a$ .ceast nod hidroenergetic repre*inta cea mai importanta lucrare
e?istenta Dn cadrul ba*inului hidrogra&ic Prut$
Amplasamentul barajului Stanca 8 CosteBti este situat pe grani7a dintre Romania Bi Republica
Moldo'a, la altitudinea medie de cca$ 200 m, Dntr8o *ona Dn care la7imea albiei majore de cca$ + "
5 Cm este Btrangulata Bi redusa la cca$ +-0 8 500 m prin reci&uri calcaroase, care practic constituie
un baraj natural, pre*entand condi7ii naturale optime pentru crearea unei capacita7i de reten7ie de
cca$ 1,0 " 1,- miliarde m
+
$
arajul principal Dnchide &rontul de reten7ie Dn *ona albiei minore Bi a terasei cuprinse Dntre
grindurile reci&ale de pe cele doua maluri$
G,7471/. .5@4.0.5,+2*4*/
:rindul reci&al din amplasamentul barajului principal Bi al Dntregului &ront de reten7ie Stanca8
CosteBti este constituit din calcare cochili&ere sau detritice, relati' dure, puternic &isurate,
ca'ernoase Bi &ragmentate Dn blocuri pana la dimensiuni submetrice8metrice4 &isurile au
dispo*i7ie haotica Bi deschideri &ine sau milimetrice, umplute de regula cu produse de altera7ie Bi
de*agregare$ Sub grind se gasesc calcare Bi argile sarmatice$ :rindul calcaros mal stang este
acoperit pe 'ersantul a'al cu un strat gros de argile sarmatice$
%n cu'eta %acului de acumulare sint de*'oltate depuneri constDnd din pra&uri argiloase loessoide
cu nisipuri Bi pietriBuri sub care se gasesc argilele Bi calcarele sarmatice, structurate ast&el9
12
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
O Dntre cotele >> " -> mdM9 pamanturi constituite din pra&uri nisipoase argiloase Dn
partea superioara, nisipuri medii grosiere Bi pietriBuri cu bolo'aniBuri Dn partea
in&erioara4
O Dntre cotele -> " +5 mdM9 comple? buglo'ian constituit din macro " calcare, cu
intercala7ii de calcare Bi *one argiloase, mai &rec'ente Dn partea in&erioara4
O Dntre cotele +5 " +1 mdM9 comple? tortonian repre*entat prin bolo'aniBuri silicioase
Dn masa argiloasa, Dn care este cantonata apa arte*ia*iana$
Fn acest &el cu'eta lacului de acumulare o&era condi7ii geologice &a'orabile pe o Dntindere mare,
conglomeratele aparand la *i doar spre coada lacului$
9.3. E:70/02,5, 0/ 0@,:// @*34/:.2,F-,1.0/2, /+ 2,-,+" caracteri*are4
P.8*-/ 8, 4*+:. @.+7+/: - :.-@.2/:, /+ :75@4,A :* D.B7./, 8, @47@ 0/ 0.4:/,
A5@4.0.5,+2*4 @-7/,:2*4*/ ,02, /+2--*+ ,:70/02,5 8, @.8*-, 578/C/:.2 pro&und de lucrarile
care au &ost e?ecutate cu oca*ia construirii acestui mare baraj$ )in 'echea padure s8au pastrat
specii de &anero&ite, chame&ite, geo&ite si hemicripto&ite, ceea ce repre*inta un potential sigur de
re&acere a 'egetatiei dupa incetarea oricaror lucrari curente care se e?ecuta in aceasta arie$
Pe substratul repre*entat de alu'iuni in di&erite stadii de soli&icare s8a instalat asociatia Salici%
&opuletum Meijer8)ress +>, pentru care pre*entam cu urmatorul rele'eu e&ectuat pe 0+ mai
2011$
S@,:/. A %.3*+8,+2.& D %875/+.+2.&
Salix alba +
&opulus alba 1
S#$%&%'(
Agrop'ron repens 1
Clematis vitalba K
()uisetum !iemale K
*umulus lupulus K
+ubus caesius K
+umex obtusi,olius K
-rtica dioica K
S#$%&)*#$%#
+!amnus ,rangula K
+,)-&' F#.)*)#
Acer campestre K
Acer tataricum K
Cornus sanguinea K
Crataegus monog'na K
.lec!oma !ederacea K
$iola odorata K
I(/'*%*'#-)
Artemisia vulgaris K
1=
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
+anunculus repens K
$eronica anagalis a)uatica K
%n componenta padurii intra si specia &opulus canadensis 0plop canadian1, specie care
concurea*a specii autohtone si nu mentine echilibrul ecologic speci&ic acestui tip de padure$

%n apropierea digului contur de pe albia 'eche a Prutului, unde se &ac lucrari de suprainaltare,
e?ista un petec de D7+. *5,8. repre*entata de un &ragment de &itoceno*a si cate'a specii din
&auna caracteristica$ .cest &ragment este un rest mentinut dupa inundatiile care au &ost in anii
trecuti$
Supra&ata acestei *one este de apro?imati' 100 mp$ %n timpul lucrarilor nu se inter'ine asupra
acestei *one$ .ici au &ost in'entariate speciile9 /enant!e a)uatica# 0'p!a lati,olia#
Sc!oenoplectus lacustris# (up!orbia palustris# +anunculus repens$ .cest &ragment de
&itoceno*a, prin compo*itia &loristica apartine asociatiei Scirpo% &!ragmitetum Poch 2>$ .ici, au
mai &ost obser'ati prin apropiere 2 indi'i*i de 1atrix natrix
I+C7-5.2// 8,0@-, C47-. R,D,-B.2/,/ S2.+:. S2,C.+,02/
Re*er'atia are o supra&ata de 1 ha$ (ste locali*ata pe stancaria principala denumita Casa
)oamnei!$ Pe loess si cerno*iom, in aria re*er'atiei, cresc urmatoarele specii 0in'entariere pe 2=,
23 aprilie si pe 0+ mai 201119
B-L7@9L2.
.rimmia pulvinata
.rimmia tergestina
S'ntric!ia ruralis
/rt!otric!um repestre
C7-57@9L2.
Sedum maximum
Ac!illea neilreic!ii
2esuca valessiaca
0eucrium c!amaedr's
0!'mus marsc!allianus
Al'ssum desertorum
Linaria genisti,olia
&otentilla arenaria
Scabiosa oc!roleuca
Sedum acre
/riganum vulgare
S'renia cuspidata
Se intelege ca pentru in'entarierea completa &lorei ar &i ne'oie de mai multe in'estigatii, cand
toate speciile de plante ar &i ajuns in &a*e cu caractere mor&ologice bine conturate, putandu8se
utili*a cheile dichotomice pentru identi&icare$
Specia Sc!iverec!ia podolica, specie rara nominali*ata in Cartea Rosie a plantelor 'asculare, cu
unica statiune in Romania la Stanca Ste&anesti, a &ost identi&icata doar pe stanca pe care s8a
construit )ispeceratul Nodului Hidroenergetic$
)in re*er'atia Stanca Ste&anesti au &ost publicate 51> specii de cormo&ite si 12 specii de brio&ite$
Cele mai multe specii sunt continental sud estice, iar 'egetatia are caracter ponto sarmatic$ %n
13
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
acest areal 'egetea*I cJte'a specii endemice dintre care amintim9 $eronica incana# Astragalus
austriacus# Sempervivum rut!enicum
H.3/2.2, .4, 0@,://47- 8, @4.+2, /+:4*0, /+ C.-2,. R70/, . @4.+2,47- B.0:*4.-, 8/+ R75.+/.

Stancaria Casa )oamnei!, alcatuita din calcare reci&ale sarmatice si acoperita cu loess,
repre*inta substratul pe care se instalea*a G C75*+/2=</ -*@/:74, :.4:/C/4, 0.* @.6/>2/ 3.D/C/2,
8/+ A4L007-S,8/7+ .43/ %:78 H!& %n cadrul acestor comunitati, creste specia Sc!iverec!ia
podolica# specie rara inclusa in C.-2,. R70/, . @4.+2,47- B.0:*4.-, 8/+ R75.+/..
%n aria desemnata ca re*er'atie aceasta specie nu a &ost regasita$ Cate'a e?emplare au &ost
identi&icate pe 'ersantul estic al stancii pe care a &ost construit )ispeceratul Nodului
Hidroenergetic$ .cest 'ersant nu se a&la in aria de e?ecutie a lucrarilor pre'a*ute in proiect$
Hitoceno*a e?istenta pe acest 'ersant are urmatoarea compo*itie &loristica9 0rele'eu e&ectuat pe
2= aprilie 20111
.rimmia pulvinata
.rimmia tergestina
S'ntric!ia ruralis
Centaurea orientalis
Iris graminea
Sedum maximum
Sempervivum rut!enicum
&otentilla arenaria
3raba muralis
Substratul si e?po*itia nord8'estica pe care crestea Sc!iverec!ia podolica, au permis de*'oltarea
in perinute dense de muschi sa?icoli care s8ar putea sa &i su&ocat aceasta specie pe 'echiul
amplasament$ .ceasta a&irmatie se ba*ea*a pe obser'atia ca pe 'ersantul estic, in acest moment,
Sc!iverec!ia podolica este insotita de specii de brio&ite, dar de*'oltate in pernute mici si &oarte
dispersate$
I+C7-5.2// 8,0@-, C.*+. 47:.4. 8, @, .5@4.0.5,+2*4 @-7/,:2*4*/ :.2 0/ 8/+ /5,8/.2.
.@-7@/,-,, :.-, .- @*2,. C/ .C,:2.2. 8, @-7/,:2
.mplasamentul proiectului este, in majoritate, concentrat in *ona barajului si de aceea impactul
antropic se mani&esta mai ales la ni'elul barajului, pe unde este trecerea de &rontierI Bi Dn mai
micI mIsurI in jurul lacului de compensare sau a digului de pe 'echiul Prut$
%n conditiile unui ecosistem de padure de lunca in care supra&ata acoperita de ape repre*inta 1/+
din supra&ata &ostei paduri Aa Cotu !, urmatoarele specii pot &i pre*ente pe amplasament 0cu
probabilitate mica9 pasari, insecte, reptile, am&ibieni1 si, cu probabilitate mai mare, in imediata
apropiere$ 0<abel nr$5$1
T.3,4 +-. $. S@,:// :.-, .- @*2,. C/ 5./ 5*42 0.* 5./ @*2/+ .C,:2.2, 8, @-7/,:2
S@,:/. H.3/2.2 I5@.:2
@72,+</.4
J*02/C/:.-,
Lutra lutra traieste in apa si pe uscatul din N* %mpact indirect$
20
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
apropiere$ Aucrarile nu se
e&ectuea*a in
apropierea 'i*uinelor
acestui animal$
Spermop!ilus
citellus
pre&era ogoare, i*la*uri,
santuri, diguri, marginea
drumurilor
N* Nu au &ost identi&icate
galerii in aria de
implementare$
A)uila clanga in tinuturi impadurite, adesea
in apropierea lacurilor,
raurilor, baltilor
N* %mpact indirect
0cau*at de lucrarile
propuse prin proiect,
etc$1$ Nu sunt a&ectate
populatiile $
Proiectul nu a&ectea*a
cartierele de iernare,
odihna, reproducere,
hranire etc$1
A)uila !eliaca pe dealuri si campii cu palcuri
de copaci si paduri mici
N* I8,5
A)uila pomarina paduri de di&erite tipuri,
deseori in tinuturi mlastinoase
N* I8,5
Ardeola ralloides specie &rec'ent intalnita in
)elta )unarii dar si in baltile
mai mari$
N* I8,5
A't!'a n'roca Pre&era lacurile cu stu&aris N* I8,5
Ciconia ciconia pe langa mlastini sau pe
marginea baltilor, e'ita *onele
impadurite intinse
N* I8,5
3endrocopos
s'riacus
pre&era regiuni deschise9
parcuri, li'e*i, 'ii, alei cu plopi
N* I8,5
(gretta gar4etta cuibarind in special in )elta
)unarii, in colonii mi?te,
indeosebi in salciile pitice,
ascunse in masa stu&ului$
N* I8,5
2alco columbarius pre&erI un amestec de
'egeta7ie joasI Bi medie
DnIl7ime, cu niBte copaci, Bi
e'ita pIdurile dese
N* I8,5
.avia arctica preera lacuri dulci, bogate Dn
peste, rar pe coasta mIrii$ Sunt
pIsIri migratoare, iernea*I pe
lacuri
N* I8,5
*aliaeetus albicilla in special *onele in care se a&la
ba*ine de apa, in toamna
migrand catre *onele
mediteraneene$
N* I8,5
*ieraaetus
pennatus
in paduri de &oiase, cu
luminisuri si poieni, de obicei
N* I8,5
21
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
in regiuni montane mai joase,
dar si la campie$
Ixobr'c!us minutus in majoritatea baltilor cu
stu&aris
N* I8,5
Lanius collurio in regiuni deschise, cu tu&isuri
si in luminisuri
N* I8,5
Lanius minor in regiuni deschise cu copaci
i*olati si tu&isuri
N* I8,5
5ergus albellus Fn timpul reproducere se a&lI Dn
lacuri mici Bi ia*uri4 in timpul
iernilor se gIsesc Dn lacuri,
rJuri, Bi estuare$
N* I8,5
5ilvus migrans are o pre&erinta deosebita
pentru 'ecinatatea *onelor
umede, unde prinde pesti, dar
si pentru regiuni urbane, unde
se hraneste cu resturi si hoituri
N* I8,5
&andion !aliaetus asociata Dndeaproape cu
corpurile de apI
N* I8,5
&ernis apivorus Dn pIdurile de Bes, sil'ostepI,
Dn pIduri de &oioase, de &oioase
Bi coni&ere, Dn poieni, &Jne7e,
*one umede
N* I8,5
&odiceps auritus oaspete de iarnI, pe cursurile
de apI care nu Dnghea7I
N* I8,5
Larus argentatus *onele cu balti, plajele
nisipoase din )elta )unarii,
N* I8,5
Streptopelia turtur pre&era *one DmpIdurite
deschise, Bi se hrIneBte
&rec'ent pe teren deschis
N* I8,5
Acipenser rut!enus .pa dulce8raul Prut N*
Clupeonella
delicatula
%dem N* Aucrarile nu a&ectea*a
calitatea, 'olumul sau
cursul raului Prut
Alosa caspia
nordmanni
%dem N* I8,5
Alosa "essleri
pontica
%dem N* I8,5
(sox lucius %dem N* I8,5
+utilus rutilus %dem N* I8,5
+utilus rutilus
!ec"eli
%dem N* I8,5
+utilus ,risii %dem N* I8,5
5'lop!ar'ngodon
piceus
%dem N* I8,5
Leuciscus leuciscus %dem N* /8,5
Leuciscus idus %dem N* /8,5
22
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Scardinius
er't!rop!t!almus
%dem N* /8,5
Ctenop!ar'ngodon
idella
%dem N* /8,5
Aspius aspius %dem N* /8,5
Leucaspius
delineatus
%dem N* /8,5
0inca tinca %dem N* /8,5
C!ondrostoma
nasus
%dem N* /8,5
.obio gobio %dem N* /8,5
.obio gobio
sarmaticus
%dem N* /8,5
.obio "essleri %dem N* /8,5
.obio albipinnatus
belingi
%dem N* /8,5
.obio "essleri
antipai
%dem N* /8,5
6arbus barbus %dem N* /8,5
6arbus barbus
bor'st!enicus
%dem N* /8,5
Alburnus alburnus %dem N* /8,5
Alburnoides
bipunctatus
rossicus
%dem N* /8,5
6licca bjoer"na %dem N* /8,5
Abramis brama %dem N* /8,5
Abramis sapa %dem N* /8,5
$imba vimba vimba %dem N* /8,5
+!odeus sericeus
amarus
%dem N* /8,5
&elecus cultratus %dem N* /8,5
Carassius carassius %dem N* /8,5
7ingel 4ingel %dem N* /8,5
7ingel streber %dem N* /8,5
Silurus glanis %dem N* /8,5
1oemac!eilus
barbatulus
%dem N* /8,5
C'prinus carpio %dem N* /8,5
*'pop!t!almic!t!'
s molitrix
%dem N* /8,5
1atrix natrix pre&era ariile din jurul
mlastinilor, baltilor, lacurilor si
apelor curgatoare
D. %mpact indirect$ .ria de
implementare
repre*inta partial *ona
de miscare pentru
aceasta specie$
2+
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
)eranjul este trecator$
Lacerta agilis pre&era coastele ierboase ale
dealurilor, malurile ierboase
ale baltilor$
D. I8,5
+ana esculenta pre&era habitatele predominant
ac'atice
N* Aucrarile nu a&ectea*a
cursul raului Prut si nu
deranjea*a specia
+ana ridibunda pre&era imediata 'ecinItate a
apei, bIl7i sau lacuri
permanente Bi adJnci
N* I8,5
Allium saxatile stepa, sil'ostepa pe coaste
pietroase
N* Nu sunt a&ectate
populatii sau indi'i*i
ale acestei specii care
cresc pe calcare
reci&ale situate in a&ara
ariei de implementare
Sc!iverec"ia
podolica
pe substrat stancos acoperit cu
loess
N* I8,5
Silene c!lorant!a coaste insorite Nu I8,5
Sis'mbrium
pol'morp!um
in stepa$ pe coaste in&lorite N* I8,5
Adonis vernalis raristi de paduri, pe substrat
nisipos
N* I8,5
Ajuga laxmannii raristi de padure , pe loess N* I8,5
Astragalus
austriacus
Stancarii inierbate N* I8,5
Centaurea
orientalis
raristi de padure, stepa N* I8,5
3iant!us capitatus pe sol scheletic in pajisti N* I8,5
&ulsatilla montana in pajisti N* I8,5
Sempervivum
rut!enicum
stancarii calcaroase N* I8,5
H.3/2.2, .4, 0@,://47- 8, .+/5.4, /+:4*0, /+ C.-2,. R70/, . B,-2,3-.4,47- 8/+ R75.+/.
@rmatoarele specii, din aria anali*ata, se regasesc in C.-2,. R70/, . B,-2,3-.4,47- 8/+
R75.+/.: Lutra lutra A$ ,idra 0CR1 Spermop!ilus citellus A$ PopandIu comun 0CR1 A)uila
!eliaca Sa'$ .c'ilI8de8cQmp 0CR1 A't!'a n'roca 0:uld1 Ra7I8cu8ochi8albi 0,@1 *aliaeetus
albicilla A$ Codalbul 0CR1 *ieraaetus pennatus :m$ .c'ilI piticI 0CR1 &andion !aliaetus A$
,ulturul pescar 0CR1 &ernis apivorus A$ ,iespar 0(N1 6arbus barbus 6or'st!enicus )Rb$
MreanI8de8Nipru 0(N1 7ingel streber A$ Husar 0,@1 7ingel 4ingel A$ Pietrar 0,@1$
Habitatele e?istente in *ona de interes sunt repre*entate de cursul permanent de apa, *a'oi,
tu&arisuri, stancari si de lacul de acumulare$ .ceste habitate sunt caracteri*ate de un comple? de
conditii de 'iata in care primordiale sunt &actorul apa si 'egetatie$ %mplementarea proiectului
P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/: S2.+:.
C702,02/, 6*8. B7270.+/! nu necesita utili*area resurselor naturale 0apa si 'egetatie1, a&ectea*a
25
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
apro?imati' 0,00+G din habitatele speciilor obser'ate in aria de implementare si nu produce
modi&icari semni&icati'e la ni'elul populatiilor si habitatelor$
R*2, 8, 5/1-.-,, D7+, 8, :*/3.-/2, D7+, 8, 9-.+/-,, 78/9+., /,-+.-, @,+2-* 0@,://4,
.B/C.*+/02/:,
C.*D. @-/+:/@.4= a migra7iei pasarilor este 8/5/+*.-,. 9-.+,/ datorata alternantei
anotimpurilor si a modi&icarilor suportate de lumea 'egetala si animala 0o parte a mami&erelor,
reptilele, am&ibienii, moluBtele Bi insectele hibernea*I1 in cursul celor 5 anotimpuri$ )eci,
pIsIrile migratoare pleaca &iindca nu mai gIsesc hranI adec'atI lor$
Speciile sedentare rImJn pe aceste meleaguri Bi iarna, &iindca pot consuma hrana pe care o pot
gIsi Bi iarna sau pot sI treacI pe alt tip de hranI$
Pe teritoriul Romaniei e?ista mai multe rute de migratie la pasari, con&orm cu F/1.+-.3.
F/1. +-.3. Harta cu rutele de migratie la pasari, pe teritoriul in Romaniei9 % Ruta Panono8
.driatica4 %% Ruta Panono8ulgara4 %%%,%,,, Ruta Centro8europeana8bulgara4 ,% Ruta
Carpatica4"II R*2. E02-,43/:.4,%%% Ruta Pontica4 %6 Sarmatica46 Ruso8adriatica
2-
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
F/1.+-.$. Harta cu rutele de migratie la pasari in judetul otosani, inclu*and aria de
implementare a peoiectului 0original1
Pe traseul Prutului se poate /8,+2/C/:. -*2. E02-,43/:., una dintre cele mai importante rute de
migrare a pasarilor spre si din nordul (uropei$
@n &actor ecologic determinat pentru speciile de pIsIri ac'atice Bi semiac'atice este posibilitatea
.5@4.0=-// :*/3*-/47- atJt pe 'erticalI, cJt Bi pe ori*ontalI$ )e regulI, dupI prima acuplare, dar
Dn situa7ii e?cep7ionale Bi dupI mai multe acuplIri, pIsIrile DBi aleg locul de cuibIrit$ Pentru
alegerea locului de cuibIrit, pasarile 7in cont de siguran7a 'iitorului cuib, disponibilitatea
materialelor, abunden7a hranei, cJmpul Bi ori*ontul de obser'a7ie, etc$
)acI sunt mai multe locuri &a'orabile pentru instalarea cuibului, atunci alegerea se &ace pe
parcursul a mai multe *ile, timp Dn care trebuie 'eri&icat dacI mai are pretenden7i, dacI nu sunt Dn
preajmI rIpitori, dacI o ploaie nu ar putea sI8i strice cuibul, etc$ Numai dupI aceste 'eri&icIri,
perechea se pregIteBte de cuibIrit$ ;datI stabilit locul cuibului Bi po*i7ia sa Dn cadrul coloniei,
Dntreaga acti'itate se concentrea*I Dn 'ederea construirii Bi amenajIrii acestuia$ Cuibul este
2>
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
amenajat Dn locuri agreabile, de la limite de 230 cm pJnI la 1-0 " 1=0 cm DnIl7ime$ Materialul
din care este con&ec7ionat cuibul este adus Dn mare parte de mascul Bi tot acesta ini7ia*I
construc7ia, dupI care sarcina de &inisare Di re'ine &emelei$
%n ecosistemul de padure de lunca, de cele mai multe ori, cuiburile sunt plasate Dn copacii bItrJni
Bi Dnal7i de Salix sp$ sau &opulus sp$ e?istJnd o anumitI pre&erin7I pentru locurile din centrul
coloniei ce sunt mai protejate &a7I de prIdItori Bi sunt mai pu7in 'ulnerabile
Aa majoritatea speciilor de pasari de pe amplasamentul proiectului si din 'ecinatate, *ona de
hranire este legata de mediul ac'atic repre*entat de lacul de compensare cat si din lacul de
acumulare si cursul Prutului din a'al de baraj$
R,1/5*4 2-7C/: este constituit Dn principal din peBtiBori de dimensiuni mici, la care se adaugI
di'erse lar'e Bi insecte ac'atice, rIci, crustacee mici ac'atice, moluBte Bi di&erite plante ac'atice
submerse$
Z7+. 8, 78/9+. este repre*entata de 'egetatia ierboasa si lemnoasa din Aunca Prutului, iar D7+.
8, /,-+.-, este repre*entata de lacul de compensare care nu ingheata decat &oarte rar$
9.$. A+.4/D. /5@.:2*4*/ @-7/,:2*4*/ .0*@-. 3/78/B,-0/2.2// din aria de implementare a
proiectului9 modi,icari ale supra,etelor de paduri# 4one umede# corpuri de apa# impactul
potential asupra mediului natural
.cti'itatile si lucrarile pre'a*ute in proiect nu produc modi&icari ale habitatelor, iar impactul
potential este nesemni&icati'$ Pentru sustinerea acestei a&irmatii se 'a anali*a probabilitatea
impactului proiectului propus &a7a de patrimoniul natural, pentru &iecare habitat Dn parte,
respecti' pentru &iecare specie$
A. 9.3/2.2,4, @-,D,+2, @, .5@4.0.5,+2 0/ /+ .@-7@/,-,
%n *ona aria de implementare sunt pre*ente urmatoarele habitate9
H.3/2.2*4 C.2,17-/,
%:C.
F7-5*4.-
N.2*-.
#!!!&
I5@.:2
@72,+</.4
N72. 8,
-,4,B.+2.
J*02/C/:.-,
>110 M
ComunitI7i
rupicole calci&ile
sau pajiBti ba*i&ite
din .lRsso8
Sedion albi
Prioritar Nu !
proiectul nu
generea*a impact
asupra habitatului
<oate lucrarile se e?ecuta
in a&ara acestui habitat$
Nu sunt a&ectate coditiile
de ba*a in care e?ista
'egetatia si &auna
speci&ica$
22
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Padurilor de
lunca panonic8
carpatice in
comple? cu
*a'oaie de plop si
salcie
)a
proiectul
generea*a un
impact sca*ut cu
e&ecte indirecte
asupra
habitatului$
Habitat cu soluri alu'iale,
periodic inundate$ Specii
de plante cu inmultire
'egetati'a, si de animale
adaptate la ecosistemul
padurilor de lunca$
Scara de notare9 0 " -4 ci&ra - repre*inta rele'anta cea mai mare$
8 !: proiectul nu generea*a nici un &el de impact asupra habitatului respecti'4
8 : proiectul generea*a un impact sca*ut cu e&ecte indirecte asupra habitatului4
8 #: proiectul generea*a un impact limitat asupra habitatului4
8 3: proiectul generea*a un impact re'ersibil asupra habitatului respecti'4
8 $: proiectul generea*a impact asupra habitatului respecti' necesitand masuri de reconstruc7ie
ecologica4
8 ': proiectul generea*a un impact considerabil si ire'ersibil asupra habitatului$
Se obser'a absenta unui impact generat de proiect asupra habitatului ce &ace obiectul conser'arii
Dn R;SC%02+5$
C75,+2.-// @-/B/+8 H.3/2.2*4 H! G C75*+/2=</ -*@/:74, :.4:/C/4, 0.* @.6/>2/ 3.D/C/2, 8/+
A4L007-S,8/7+ .43/
Habitatul se a&la in aria delimitata pentru Re*er'atia Stanca Ste&anesti$ )in Re*er'atie au &ost
citate peste 500 de specii de como&ite si 12 specii de bio&ite$ Caracterul 'egetatiei este ponto
sarmatic particular acestei regiuni, justi&icand ocrotirea re*er'atiei ca monument al naturii, unica
statiune in Romania pentru specia Sc!iverec!ia podolica care intra in alcatuirea unei asociatii
'egetale, deosebita de asociatia speci&ica montana$
)e mentionat ca specia Sc!iverec!ia podolica nu se regaseste pe 'ersantul nord 'estic al Stancii
Casa )oamnei$ )in 'echea compo*itie &loristica se mai pot regasi urmatoarele specii9 Sedum
maximum caracteristica ord$ Asplenietalia rutae%murariae si &otentilla arenaria caracteristica
pentru 2estuco% 6rometea$
Specia Sc!iverec!ia podolica a &ost identi&icata pe 'ersantul estic al stancii pe care este
construita cladirea )ispeceratului Nodului Hidroenergetic de la Stanca$
Rele'eul contine urmatoarele specii9
Sc!iverec!ia podolica
Artemisia campestris
Asperula glauca
Centaurea orientalis
Iris graminea
Sedum maximum
Sempervivum rut!enicum
2=
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
F/1. +-.'. Harta cu locali*area habitatelor speciilor de plante rare rutele in aria de implementare a
peoiectului 0original1$
C75,+2.-// @-/B/+8 @.8*-/4, 8, 4*+:. @.+7+/:- :.-@.2/:, /+ :75@4,A :* D.B7./, 8, @47@ 0/
0.4:/,
.ria de implementare a proiectului se incadrea*a intro *ona cu paduri de lunca ponto8sarnatice$
.sociatia de ba*a in aria de interes este Salici%&opuletum Meijer8)ress +> si asociatia &runo
spinose% Crataegetum HuecC +1$ %n aceste conditii, la o anali*a pe teren pri'ind di'ersitatea
organismelor animale si 'egetale in aria de e?ecutie a lucrarilor, au &ost retinute urmatoarele
date9
S@,:// 8, -,@2/4,9
Lacerta agilis
23
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
1atrix natrix
S@,:// 8, /+0,:2,:
6ombus terestris
S@,:// 8, @4.+2,:
Salix alba
-lmus ,oliacea
Agrop'ron repens
Clematis vitalba
*umulus lupulus
Cucubalus bacci,er
L'copus europaeus
+!amnus ,rangula
Acer campestre
Aegopodium podagraria
Cornus sanguinea
+anunculus repens
L'simac!ia nummularia
Cr'sant!emum cor'mbosum
D/02-*1,-,.F578/C/:.-,. @7@*4.2//47- 8, @4.+2,
%n acest tip de padure e?ista specia rara $itis s'lvestris, dar absenta in aria de implementare$ Aa
e&ectuarea lucrarilor de supainaltare dig 'or &i taiati - indi'i*i de Salix alba, specie cu mare
capacitate de inmultire 'egetati'a$ ,or mai &i a&ectati indi'i*i din speciile Lolium perenne#
&lantago major# &ol'gonum aviculare# C'nodon dact'lon# &lantago lanceolata$ .ceste specii se
'or reinstala pe supra&etele a&ectate datorita capacitati lor de inmultire prin seminte sau pe cai
'egetati'e$
D/5/+*.-,. @7@*4.2//47- 8, @.0.-/ %0@,:// 8, /5@7-2.+2. :75*+/2.-.&, 5.5/C,-,, @,02/,
.5C/3/,+/ -,@2/4,, +,B,-2,3-.2,,730,-B.2, /+ D7+. @-7/,:2*4*/
S@,:/. I5@.:2 @72,+</.4
%8/5/+*.-, @7@*4.2/,&
J*02/C/:.-,
2alco columbarius %mpact nesemni&icati' %mpact indirect
0cau*at de lucrarile propuse
prin proiect, etc$1$ Nu sunt
a&ectate populatiile de
animale$
Proiectul nu a&ectea*a
cartierele de iernare, odihna,
reproducere, etc$1
Ixobr'c!us minutus %dem %dem
5ilvus migrans %dem %dem
&andion !aliaetus %dem %dem
&ernis apivorus %dem %dem
Ardeola ralloides %dem %dem
1atrix natrix %dem %dem
+0
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Lacerta agilis %dem %dem
6ombus terestris %dem %dem
Se constata ca impactul de diminuare a populatiilor este nesemni&icati' si re'ersibil pentru specii
0populatii1 e?istente in aria de implementare $
D/02-*1,-. 0.* .42,-.-,. 9.3/2.2*4*/ 0@,://47- 8, @4.+2, /+:4*0, /+ C.-2,. R70/, 8/+
-,D,-B.2/. S2.+:. S2,C.+,02/
%n cadrul comunitatilor -*@/:74, :.4:/C/4, creste specia Sc!iverec!ia podolica# specie rara inclusa
in C.-2,. R70/, . @4.+2,47- B.0:*4.-, 8/+ R75.+/..
%n aria desemnata ca re*er'atie aceasta specie nu a &ost regasita$ Cate'a e?emplare au &ost
identi&icate pe 'ersantul estic al stancii pe care a &ost construit )ispeceratul Nodului
Hidroenergetic$ Acest versant nu este in aria de executie a lucrarilor preva4ute in proiect$ Specia
Sc!iverec!ia podolica nu 'a &i supusa impactului pro'ocat de proiect$
D/02-*1,-. 0.* .42,-.-,. 9.3/2.2*4*/ 0@,://47- 8, B,-2,3-.2, %8/+ D7+. @-7/,:2*4*/& /+:4*0, /+
C.-2,. R70/, . B,-2,3-.2,47- 8/+ R75.+/.
Habitatele speciilor de 'ertebrate incluse in Cartea Rosie a 'ertebratelor din Romania sunt
repre*entate de cursul permanent de apa, *a'oi, tu&arisuri, stancari si de lacul de acumulare$
%mplementarea proiectului P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4
H/8-72,9+/: S2.+:. C702,02/, 6*8. B7270.+/! nu necesita utili*area resurselor naturale 0apa si
'egetatie1, a&ectea*a apro?imati' 0,00+G din habitatele speciilor obser'ate in aria de
implementare si nu produce modi&icari semni&icati'e in populatii si habitate$ %mpactul este
nesemni&icati'$
D/+.5/:. -,0*-0,47- 0@,://47- -.-, 8, @,02/E 8/+.5/:. -,0*-0,47- .+/5.4,
Resursele speciilor rare de pesti si dinamica resurselor animale nu sunt a&ectate de proiect$
Singura resursa utili*ata in proiect sunt alu'iunile dragate din lacul de compensare care se
transporta si se depun pe digul din *ona Prutului ,echi$
M78/C/:.-,.F 8/02-*1,-,. -*2,47- 8, 5/1-.-,E 578/C/:.-,.F-,8*:,-,. D7+,47- 8, 78/9+.
9-.+., :-,02,-,,:*/3.-/2
(?ecutia lucrarilor propuse in proiect nu modi&ica rutele de migrare deoarece nu se produc
modi&icari asupra resurselor de hrana, odihna sau reproducere$
CONCLUZII: A+.4/D?+8 2/@*-/4, 8, /5@.:2 @70/3/4, .0*@-. 3/78/B,-0/2.<// ;+ -,4.</, :*
/+B,02/</. @-7@*0., :7+02.2.5 *-5.27.-,4,9
8 supra,ea de teren din sit 8 arie protejata pe care se ,ac lucrari repre4inta apro?imati' 9#99:;
0sub 1G din supra&a7a 'ulnerabila1$
8pe supra&a7a de teren studiata nu se regasesc specii sau habitate de importanta comunitara care
au stat la ba*a desemnarii sitului$
8 perturbarea ,aunei si ,lorei produsa de acti'ita7ile propuse prin proiect ce se 'or des&asura Dn
perimetrul supra&e7ei pe care se propune in'esti7ia este nesemni&icati'a$
+1
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
8%n'esti7ia propusa si acti'ita7ile ce se 'or des&asura Dn perimetrul respecti' nu 'or a'ea impact
asupra popula7iilor de &auna si/sau din sit/re*er'atei Dn masura a a&ecta ire'ersibil starea
popula7iilor acestora$
I5@.:2*4 2-.+0C-7+2.4/,-
%mpactul trans&rontalier poate &i considerat un tip special de impactul e?tern, prin care
inter'en7iile puse Dn aplicare Dntr8o 7arI 0de obicei din amonte pe un rau1 a&ectea*I *onele Bi
popula7iile Dn altI 7arI 0Dn mod normal, din a'al1$ .lteori, un impact poate &i creat de o 7arI Dn
a'al, si a&ectea*I o 7arI din amonte 0e?emplu sunt ca*urile de migra7ii a speciilor de peBte
intrerupte de baraje ceea ce determina epui*area acestor specii in amonte1
Fn impactul trans&rontalier este ne'oie de a aborda si impactul cumulati'$ @n impact cumulati'
este impactul combinat al unui numIr de e'enimente relati' mici, sau a inter'en7iilor care se &ac
Dntr8un sistem, &iecare dintre ele putand &i greu cuanti&icabile ca e&ect asupra sistemului$ @n
e?emplu il repre*inta gestionarea ba*inelor hidrogra&ice mari a&ectate de impactul combinat al
inter'en7iilor in ba*inele montane ale a&luentilor mici cu pri'ire la cantitatea Bi calitatea apei
in&luentata de managementul utili*Irii terenului, a apei si modi&icarile &lu?ului cursurilor de apa$
Pentru a e?ista un impact trans&rontalier este ne'oie sa apara un impact masurabil pe o scara
mica, cu e&ect pe arii largi cum ar &i pe intreg ba*inul hidrogra&ic$ Cel mai obisnuit impact
trans&rontalier este socotit a &i calitatea apei in raul principal in&luentata de managementul
de&ectuos al a&luentilor$ )eci, este &oarte important ca toti a&luentii sa &ie gestionati
corespun*ator pentru a a'ea o apa de calitate superioara in raul principal$ )e aceea sunt necesare
e&orturile comune ale tuturor 7Irilor care detin parti ale aceluiasi ba*in hidrogra&ic
T/@*-/ 8, @-734,5, 2-.+0C-7+2.4/,-,
%ntru8un ba*in hidrogra&ic detinut de doua tari pot sa apara urmatoarele probleme9
8 o tara in amonte, care utili*ea*I DngrIBIminte Bi pesticide, schimba calitatea apei Bi a&ectea*a
sInItatea publicI Dntr8o 7arI din a'al$
8 o 7arI Dn amonte construieBte baraje care pot schimba &lu?ul de apI Dn rJul principal Bi a&ectea*a
acti'itI7ile economice din a'al$
8 o 7arI Dn a'al recoltea*a cantitati mari de peBti migratori Bi, ast&el, reduce capturile Dntr8o 7arI Dn
amonte, aparand un impact negati' asupra mijloacelor de e?isten7I$
RecunoaBterea problemelor trans&rontaliere depind de detectarea lor, de po*itia opiniei publice
sau de agenda politicI la ni'el na7ional sau interna7ional$
%n acest conte?t, impactul trans&rontalier determinat de implementarea proiectului P*+,-,. ;+
0/1*-.+<= >/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6=-/47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/: S2?+:. C702,>2/!situatia se
pre*inta ast&el9
L*:-.-,. I5@.:2 2-.+0C-7+2.4/,- J*02/C/:.-,
reabilitare baraj de pamant
principal
Nesemni&icati' .ccidental se tulbura apa datorita
e?ca'atiei si spargerii betonului$
%mpactul nu este urmat de
schimbarea calitatii apei $
consolidari 'ersant Nesemni&icati' )ecopertare strat 'egetal pe
+2
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
debarcader 100mp 00,0002G din sit1$ .pa se
tulbura local in lacul de
acumulare numai in aropierea
barajului$ Calitatea apei nu se
modi&ica
dig contur albie 'eche Nesemni&icati' )ecopertare strat 'egetal pe 100
mp &ara inter'entie asupra apei
raului Prut$ Pamantul de
umplutura este obtinut din
dragarea lacului de compensare$
Stratul ierbos se 'a re&ace in mod
natural$ %ndi'i*ii de Salix alba se
pot regenera 'egetati'$
as&altare cai acces Nesemni&icati' Ngomotul, ga*ele de esapament
si pulberile au actiune episodica
si sunt atenuate de 'egetatia
abundenta din *ona$
%n :7+:4*D/,, impactul trans&rontalier e?aminat cu oca*ia implementarii proiectului P*+,-,. /+
0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4 H/8-72,9+/: S2.+:. C702,02/, 6*8.
B7270.+/! nu a&ectea*I ba*inul hidrogra&ic al raului Prut, *one Bi popula7ii din tara 'ecina sau
din tara noastra si nu are e&ecte in amonte si a'al$
%mpactul nesemni&icati' se mani&esta numai local si este trecator$ Conditiile de mediu e?istente
inainte de implementarea proiectului 'or re'eni la starea re'ersibile intr8un timp relati' minim$
M.0*-/ 8, 8/5/+*.-, . /5@.:2*4*/
C.-.:2,-/02/:. 8,
5,8/*F/5@.:2
M.0*-/ 8, 8/5/+*.-, J*02/C/:.-,
Schimbari ale supra&etei
impadurite
Se 'or planta specii lemnoase
autohtone in ca*ul taierii sau
distrugerii unor arbori
e?istenti in aria de actiune$
impactul consta in doborarea a -
indi'i*i de Salix alba$ %mpactul
este, neglijabil4 aceste &anero&ite
nu sunt suport pentru cuiburi de
pasari sau reptile 0obser'atie
e&ectuata 2= si 23 aprilie 20111
,egetatia nu su&era alte
modi&icari in compo*itie si grad
de acoperire$
Reconstructia resurselor
biologice
Nu este ca*ul %mplementarea proiectului nu
modi&ica calitati' resursele
'egetale si animale$
Protectia speciilor de plante
si animale incluse in Cartea
Rosie
(&ectuarea lucrarilor in
perioade cand nu sunt
migratii 0martie4 aprilie8
septembrie4octombrie1
Proiectul se implementea*a in
a&ara habitatului >110 si nu
a&ectea*a de lunga durata *onele
de hranire, clocire si odihna a
++
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
respectarea ariilor stabilite
pentru e&ectuarea lucrarilor si
limitarea *gomotului si
emisiilor$
pasarilor$
Protectia si restaurarea
rutelor de migrare
Reducerea la minim a
in&luentelor asupra &actorului
apa si sol si mentinerea
&anero&itelor batrane in *ona$
Se mentin resursele tro&ice si
ambianta cenotica cu care sunt
obisnuite pasarile$
Masuri de protectie si
degradare a &lorei
Nu este ca*ul Nu se produc modi&icari
cantitati'e si calitati'e in
ambianta &loristica$
Masuri de protectie sau
reconstructie a *onelor de
hranire odihna si cuibarit
Nu este ca*ul Nu se produc modi&icari
cantitati'e si calitati'e in
ambianta cenotica$
Replantarea arborilor si a
ierbii
Se 'or replanta arbori si
'egetatia ierboasa pe
supra&etele unde se &ac
decopertari$
Stresul produs de proiect este
mai atenuat mentinandu8se
gradul de acoperire cu 'egetatie$
Masuri de protejare a &aunei
ac'atice
Nu este ca*ul Nu se inter'ine asupra &aunei
ac'atice din raul Prut$
.lte masuri pentru reducerea
impactului asupra
biodi'ersitatii
8 utili*area utilajelor cu
motoare (uro - pentru
diminuarea poluarii aerului
8 utili*area jetului de apa in
aria de actiune a utilajelor
pentru a reduce cantitatea de
pra& degajata in amos&era4
8transportul combustibililor
in cisterne si depo*itarea
acestora in butoaie
corespun*atoare destinate
numai pentru acest scop4
8alimentarea masimilor
numai pe supra&ata destinata
organi*arii de santier$
M7+/27-/D.-,. 0@,://47- 8,
/5@7-2.+2.
:75*+/2.-.F+.2/7+.4. @,
@.-:*-0*4 /5@4,5,+2.-//
@-7/,:2*4*/ :.-,, @7.2, 0.
0, @-,4*+1,.0:., @,
:7+0/8,-,+2, C/+.+:/.-, 4.
#-3 .+/.
%mpactul este nesemni&icati',
dar timpul indelungat de
implementare ar putea majora
e&ectul impactului e?primat prin
retragerea animalelor din aria
proiectului si din 'ecinatate$
)upa incheierea perioadei de
implementare situatia 'a putea
re'ini la normal$
+5
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
Fn conclu*ie, e'aluarea impactului acestei in'esti7ii / proiect asupra biodi'ersita7ii nu a pus in
e'identa pre*en7a unui impact negati' Dn masura de a a&ecta starea popula7iilor si habitatelor
pentru care au &ost declarate siturile ROSPA!!') J L.:*4 S2?+:. J C702,>2/, ROSCI!#3$ J
S2?+:. K2,C=+,>2/ 0/ R,D,-B.2/. S2.+:. S2,C.+,02/.
X. A+.4/D. -/0:*-/47- @-78*:,-// *+7- @74*.-/ .::/8,+2.4, /+ 2/5@*4 :7+02-*:2/,/
Nu e?ista riscuri de poluare accidentala$
!.. M.0*-/ 8, @-,B,+/-, . -/0:*-/47-
Nu este ca*ul$
XI. DESCRIEREA ALTERNATI"ELOR %AMPLASAMENT, SOLUTII TEHNICE&
Auand in considerare conclu*iile studiului asociat anali*ei de scenarii 0SScenarii de e?ploatare a
Nodului hidrotehnic StJnca 8 CosteBti Dn regim de ape medii Bi mari!1 si a'and in 'edere o serie
de degradari sur'enite la ni'el de in&rastructura, generate de inunda7iile cu caracter catastro&al,
sur'enite pe rJul Prut, Dn perioada 200>82010, apare /5@,-/70 +,:,0.- sa se inter'ina cu
reabilitari e?act la ni'elul *onelor a&ectate, pentru a o&eri 0/1*-.+2. C*+:2/7+.-// +78*4*/
9/02-72,9+/: in discutie$ Ca urmare, pentru remedierea situa7iilor necon&orme se impun lucrari de
inter'entie la locul mani&estarii lor, ceea ce nu lasa loc la alternati'e$
.. I+8/:.-,. 572/B,47- :.-, .* :7+8*0 4. .4,1,-,. C.:*2.
Siguranta &unctionarii nodului histrotehnic S2?+:. - C702,>2/ Dn regim de ape medii Bi mari$
XII. PLAN DE MONITORIZARE A BIODI"ERSITATII IN ARIA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
F.D. 8, 4*:-* C-/2,-//
F.D. @702 .5,+.6.-,
;bser'atii asupra organismelor animale9 se
'or des&asura in *ona amplasamentului, in
*ona padurii SAa Cotu!
C.4,+8.- 8, /5@4,5,+2.-,9 semestrial,
timp de 2 ani$
Supra'egerea *onei cu 'egetatie a&ectata$
Calendar de implementare9 anual, timp de 2
ani$
Comportamentul speciile de pasari citate
din *ona$
:radul de re&acere a speciilor de plante
a&ectate$
%ndicatii/precautii pentru durata des&asurarii lucrarilor9
8 instruirea lucratorilor pentru o conduita nederanjata &ata de speciile din sit4
8 selectarea atenta a timpului de lucru pentru a nu inter&era negati' cu elemente de biologie si
etologie ale speciilor de animale citate in studiu4
8 minimali*area *gomotului si a pra&ului produs, e'entual utili*are de solutii tehnice pentru
reducerea *gomotului si emisiilor de ga*e produse de echipamentele de lucru4
+-
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
8 respectarea limitelor ariei permise de apropiere a omului &ata de animale4 de luat in atentie
&aptul ca distanta potentiala de deranjare a pasarilor trebuie sa &ie de +00 m pe durata
reproducerii si =00 de m in restul anului 0:ill et al$ 133>a, Perci'al 2000, Aangston and Pullan,
20021$
RecomandIri generale9
8 toate supra&e7ele implicate Dn reali*area obiecti'ului 'or &i Dmprejmuite Bi pre'I*ute cu
mesaje de a'erti*are re&eritor la importan7a protejIrii re*er'atiei4
8 constienti*area personalului cu pri'ire la respectarea regimului de arie naturala protejata,
la e'itarea agresIrii speciilor protejate Bi cu pri'ire la posibile penalitI7i, Dn ca*ul nerespectIrii
acelor cerin7e4
8 se 'or e'ita scaparile de substan7e chimice Dn aria de lucru$
XIII. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC
Studiul de &ata a &ost destinat identi&icarii, e'aluriia si pre*entarii impactul poten7ial al
implementarii proiectului P*+,-,. /+ 0/1*-.+2. 0/ -,.3/4/2.-,. .5,+.6.-//47- 8, 4. N78*4
H/8-72,9+/: S2.+:. C702,02/, 6*8. B7270.+/.!
Studiul in atentie atat conditiile de mediu abiotic, cat si biotic$ ; atentie speciala, in cadrul
studiului este destinata anali*eimpactului potentialial asupra re*er'atia Stanca Ste&anesti, a&lata
in 'ecinatatea ariei de des&asurare lucrarilor$
ene&iciarul raportului la studiul mai sus mentionat este A85/+/02-.2/. N.2/7+.4. A@,4,
R75.+, - EA@47.2.-,. C75@4,A. S2.+:. C702,02/.
Prin natura lucrarilor, proiectul 'a a&ecta nesemni&icati' resursele naturale ale *onei$
)urata pre'i*ionata de implementare a proiectului este de 25 de luni$
Proiectul nu 'i*ea*a instituirea de noi cai de acees, &iind utili*ate cele pree?istente$ Puncte de
lucru care pri'esc organi*area de santier nu sunt situate in re*er'atie si a&ectea*a o supra&ata
minima de teren, cu respectarea stricta a regulilor de protectie a &actorilor de mediu 0apa, aer,
sol1$ Se pre'ede re&acerea post proiect a *onelor de 'egetatie ierboasa care 'or &i decopertate si
replantare speciilor lemnoase$
Pentru perioada de derulare a lucrarilor nu se intre'ad surse si riscuri de poluare4 &ormele
sporadice de a&ectare a &actorilor de mediu sunt legate strict de aspectele operati'e 0utili*are
materiale, echipamente speci&ice, implicare personal1 care 'or &i tinute strict sub control prin
masuri de protectie$
)ata &iind stricta locali*are a lucrarilor, dimensiunile reduse ale proiectului, e&ectele minime
asupra calitatii mediului, nu se pre'i*ionea*a impact trans&rontalier$
%n ceea ce pri'este biodi'ersitatea, studiul in teren urmat de prelucrarea datelor indica
urmatoarele9
+>
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
% supra,ea de teren din sit 8 arie protejata pe care se ,ac lucrari repre4inta apro?imati' 9#99:
din supra&a7a cu potential de 'ulnebilitate4
8pe supra&a7a de teren studiata nu se regasesc specii sau habitate de importanta comunitara4
8 perturbarea ,aunei si ,lorei produsa de acti'ita7ile propuse prin proiect ce se 'or des&asura Dn
perimetrul supra&e7ei pe care se propune in'esti7ia8 este nesemni&icati'a$
8%n'esti7ia propusa si acti'ita7ile ce se 'or des&asura Dn perimetrul respecti' nu 'or a'ea impact
asupra popula7iilor de &auna si/sau din sit/re*er'atei Dn masura a a&ecta ire'ersibil starea
popula7iilor acestora$
Nu e?ista potential de risc pentru poluari accidentale pe durata derularii lucrarilor$
.mplasmentul lucrarilor este strict determinat de daunele produse de inundatiile ultimilor
decenii, necesitand inter'entii locali*ate, insa in a&ara *onei de re*er'atie naturala, cu minima
deranjare a unor specii animale$
Studiu pre'ede masuri de monitori*are a comportamentului speciilor de pasari si a gradului de
re&acere al 'egetatiei$
+2
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
BIBLIOGRAFIE
@R.C " <;H.N, <.<%.N. 020021$ Hlora si 'egetatia din 'alea Prutului$ (d$ Corson, %asi$
(A)%(, .$, 01322, 13231 Hlora Romaniei$ )etrerminator ilustrat al plantelor 'asculare, %8%%,
(dit$ .cad$ R$S$R$, ucuresti$
:.CH(, C.RM(N 020021 )inamica a'i&aunei din ba*inul raului Prut$ Publ$ S;R, 1>$ (d$
Risoprint, Cluj " Napoca$
%:N.<, .A%N. (A(N. 020031 .specte pri'ind biologia starcilor, lopatarilor si tihanusilor din
*ona centrala a ba*inului ro,manesc al Prutului$ (d$ @ni'$ .l$%$ Cu*a! " %asi$
M%<%<(A@, )$, @R.C " <;H.N, <.<%.N. T .N%<(% A%A%.N. 0133>1$ Plante noi si rare
in Republica Moldona si Romania$ Stud$ si cerc$iol$, 'eg$, 5=, 2, 1138121, ucuresti$
M@N<(.N@, )$, 020011 )ictionarul poliglot al speciilor de pasari din Romania$ Publ$ S;R$,,
nr 15, ed a %%% "a , -3 p$, Cluj Napoca$

P.PP, C$, 013501$ Contributie la cunoasterea 'egetatiei de la Stanca Ste&anesti0otosani1$ Aucr$
Societ$ :eogr$ )$ Cantemir!, @ni'$ %asi, +, 18+5$
+=
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
IMAGINI DIN ZONA DEIMPLEMENTARE A PROIECTULUI
.spect din *ona lacului de compensare9 *ona de margine 'a &i a&ectata
Aucrari de reabilitare talu* la lacul de compensare
+3
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
.rie in care se 'a lucra pentru suprainaltare dig de pamant
.rie cu 'egetatie ierboasa ce 'a &i destinata pentru organi*are de santier
50
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################

%n jurul lacului de compensare9 spatiu in care se 'or reali*a suprainaltari
Nona de e?ecutie sant pentru conducta de transport a apei la microhidrocentrala
51
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
.rie de reabilitare a malului lacului de acumulare in *ona debarcaderului
&otentilla arenaria 0din re*er'atie19 nu 'a &i a&ectata
52
Raport la studiu de impact asupra mediului pentru proiectulPunerea in siguranta si reabilitarea amenajarilor la Nodul Hidrotehnic Stanca
Costesti, judetul otosani! " 2011
#######################################################################################################
.rimmia sp$ 0rio&ita19 in re*er'atie9 nu 'a &i a&ectat
5+

S-ar putea să vă placă și