Sunteți pe pagina 1din 52

Program F.E.A.D.R.

.,

Nr. proiect: 1064/2009

s.c, T'OPGEOSYS S.R.L.

SUCEAVA

VOL. I: "INFIUJTARE RETEA PUBLICA DE APA POTABILA liN LOCALITATEA BOSANCI, JUIDETUL SUCEAVA"

BENEFICIAR: PRIMAR'fA COMUNEI BOSANCI FAZA: Proiect Tehnic

Director: In

rProgram ..

LE.~

Bard u de plese scrlse sl desenate

Piese scrise:

memoriu de specialita : - breviar de calcul;

- program de urmarire si.! control;

- I iste de cantitati;

Piese desenate:

HOO-PLAN INCAD

H01-PLAN AMP RETEA DE AUMENTARE CU APA SC.1:5000

H02-PLAN SITUATIE AMPLASAREA CAPTARII SC. 1 :500

H03-PLAN SITUATIE AMPLASAREA REZEVOARELOR SC. 1:500

H04-SCHEMA GEN DE AUMENTARE CU APA

II CAMINE DE VANE 1 :20

H06-DETALII MONT HIDRANTI SUBTERANI 1 :20,1:10

H07-DETAUI AMP HIDRANTI SUBTERANI 1 :20

HOB-SCHEMA DE AM RE REDUCTOARE DE PRESIUNE 1 :20

H09-DETALII SAPATU PLASARE CONDUCTE1:20

ETANSA TIP B 1 :20

H11-BAZIN COLECTO : -I NSTALATII HIDRAULICE 1 :20

H12-PROFIL LONGITU H13-SECTIUNE DREN

H14-INSTALATIE HID ULiCA LA FORAJ 1:20,1:50

H15-INSTALATIA HID ULiCA LA STATIA DE CLORARE 1 :20,1 :50

H16-REZERVOARE+S NSTALATII HIDRAULICE -SECTIUNI 1:20 H17-REZERVOARE+S NSTALATII HIDRAUUCE -VEDERE IN PLAN 1 :20

H18-TRATARE APA HEMA TEHNOLOGICA

H19-DETALIU AMP REZERVOARE 1 :20

Program

R1-DETAUU ARMARE F.E.A.D.R.

R2-DETALIU PIESA

R4-BAZIN COLECTO COFRAJ 1 :20

R5-BAZIN COLECTO LAN ARMARE PERETI 1 :20

R6-BAZIN COLECTO LAN ARMARE PLANSEU 1 :20

R7-BAZIN COLECTO LAN ARMARE RADlER 1:20

R8-DETAUU IMPREJ IRE ZONA DE CAPTARE 1 :20

R9-DETALIU POARTA",.., ,",,'U'L...'-J

COFRAJ 1:50 ARMARE 1:20 FUNDATII 1 :20

R13-CAPAC METAUC ENTRU CAMINE DE NEUTRALIZARE 1:20

R10-CABINA PUT-

R14-CAMIN DE NEUT

R15-PUT ABSO ' SI CAMIN DE DEVERSARE 1 :50

E1-DETALIU MONTAJ U SUBTERAN

E2-PUTURI FORATE,ABLOU-TE-C, CONSTRUCTII

E3- PUTURI FORATE,' CHEMA ELECTRICA DE COMANDA E4- PUTURI FORATE,: CHEMA MONOFILARA

E5- PUTURI FORATE,' CHEMA ELECTRICA DE COMANDA SI SEMNALIZARE E6- PUTURI FORATE, NSTALATII ELECTRICE

E7-SCHEMA TEHN

ICA-PUTURI FORARE -INSTALATII ELECTRICE

M1-PIESA DE M2- PIESA DE

E CONDUCTA DE GOLIRE 1 :20

E CONDUCT A DE DESCARCARE 1 :20

program'-]' F.E.A.D.R.

Jntocmlt: lng. N. Apetroae ... -····,11/

lng. L. Gras

Date generale:

Program F.E.A.D.R.

MEMORIU TEHNIC

DESCRIEREA G·. NERALA A LUCRARILOR JUSTIFICA TIVE

- Denumiree Proiectarea ~i

VOL I:"

obiectivului:

retee publica de apa potabila in localitatea Bosenci, judelul Suceeve. "

- Peze:

Proiect Tehnic

- Beneficiarul in Consiliul Local al COl

- Elaborator:

S.C. TOPGEOSYS

.R.L., Mun. Suceava, Judetul Suceava

,

- Amplasamentul:

Localitatea Bosanci Comuna Bosanci, Judetul Suceava

,

- Fundamentarea necesltatll sl oportunltatll lnvestltlel:

Zonele rurale din mania prezinta 0 deosebita importanta din punct de

vedere economic social . din punct de vedere al dimensiunii lor, densitatli, resurselor naturale silmane pe care Ie detin. Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatii lui rural este indispensabil legata de imbunatatirea

infrastructurii rurale exis te si a serviciilor de baza.

Pe viitor zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in strangerea de

investitii, asigurand I si furnizarea unor conditii de viata adecvate si

servicii sociale necesare ietatii. Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta

o cerinta esentiala peni imbunatatirea calitatii vietii, cresterea activitatii si interesului pentru zonele rurale. Pentru imbunatatirea calltatii vietii un factor

determinant il constitue odernizarea si extinderea infrastructurii fizice rurale

de baza care influe in mod direct dezvoltarea activitatii sociale, culturale,

economice si implicit .' rea de oportunitati ocupationale.

Program F.E.A.D.R.

In prezent accesul la a publica de alimentare cu apa a redus, doar 1/3 din popui tia rurala avand acces la acest sistern.

In prezent localitat Bosanci nu dispune de un sistem

alimentare cu apa.

Alimentarea cu ap se face prin intermediul fantanilor, acestea avand debite foarte reduse.

Se impune amenaj unei surse de apa centralizata.

a. Pentru realiza , acestei investitii a fost intocmit un studiu de fezabilitate insa preze documentatie are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea politicilor] si programelor pentru coeziune economica si sociala prin proiecte de investiti in domeniul mediului si a protejarii calltatil cursurilor de apa.

b. Scenariile tehnico-economice prin care obictivele proiectului de investitie pot fi atinse.

Pentru stabllirea matricei log ice care sintetizeaza elementele cheie ale atoarele obictive:

lementelor proiectului;

irii intre activitati si rezultate; rilor de performanta;

nicarii informatiilor despre proiect;

- prezentarea co sa a tuturor componentelor cheie ale proiectului;

- verificarea con ptiei proiectului;

- fixarea cadruluiipentru activitatile de monitorizare si evaluare;

- monitorizarea evaluarea proiectului.

Aceasta matrice logica a roiectului se realizeaza in doua etape:

a) analiza situatiei . nte cu urrnatoril factori:

- analiza factorilor ei (identificarea indivizilor, grupurilor care au

legatura cu proiectul):

- analiza proble

- analiza obiecti I or

- analiza sl aleg alternativelor pentru a identifica solutii posibile

care ar putea forma a

b) planificare proie

proiectului vom urmari u - sistematizarea

- stabilirea leg

- stabilirea ind

- factorii externi,

- indicatorii factoril

indicatori de realizare).

Pentru asigurarea ecesarului de apa Q = 11 lis, se prevede 0 captare

formata dintr-o baterie 3 puturi forate la 0 adancime de 12 m, conform

recomandarllor studlului idrogeologic intocmit si a unui dren L=150 m si

Dn = 500.

Aceste puturi forate vo f echipate cu cate 0 pompa submersibila car e

va pompa apa int [-u n bazin colector.

mentelor proiectului; naliza rlscurilor;

de succes (indlcatori de impact, indicatori uzuali,

Din bazinul col i apa va f pompata printr-o conducta PIED DN160

mm, intr-un rezervor deil2 x 200 mc, iar de aid va f distribuita gravitational la consumatori.

Reteaua de distrib ie a apei se va realiza prin intermediul unor conducte din PEID ON 150 + 63m . Pe reteaua de apa cu On 110+160 mm se vor monta hidranti subterani.

Amplasamentul aproximativ paralel cu de acesta.

Terenul din ampla ent este proprietatea Primariei Com. Bosanci si

utilizat in prezent ca pas .Jne comunala.

Conform studiului idrologic apa viitoarei surse este potabila in lirnitele

impuse de legea prlvl calltatea apel potablle nr, 458/2002 si de STAS

1342/9, nefiind necesara iectarea unei statii de tratare.

Intrucat pe ampl entul propus pentru frontul de captare au fost

executate foraje hidro de studiu, primul foraj a avut caracter de explorare-

exploatare.

Rezultatele obtin foraj, conform referatul executia, echiparea, tes instalatiilor de tratare a al

ale tnvestitlel:

lui de captare propus este situat pe un aliniament lui stangal raului Suceava, la distanta de cca. 100 m

in urma analizei fizico-chimice efectuate la prirnul tehnic, au stat la baza continuarii lucrarilor pentru rea potentialului si definitivarea captarii precum si a

Program F.E.A.D.R.

Studii geotehnice

Stratificatia terenulu

In urma hidrogeologice executate concluzionam faptul ca terenului se prezinta uni fiind distincta si prezentan

La suprafata terenului de 0,90-1 m.

Sub solul vegetal u galbui, plastic tari, avand 9 In jurul cotei de 1, nisip galbui, de granulatie pietrls spre baza stratului.

Nisipul este saturat ( Grosimea stratului de nisip

Sub stratul nisipos de pachet de argila marnoas La cota de - 12 m forajul bassarabiana.

In cadrul argilei mani cenusiu-galbui, purtatoare debitului apei in foraj.

eologice si a coroborarii datelor din forajele

anterior in albia majora a raului Suceava,

din punct de vedere hidrogeolgic, stratificatia

, litologia depozitelor aluvionar-cuaternare continuitate in toata zona studiata.

apare 0 zona de sol vegetal negricios in grosime

un pachet de praf argilos si argila prafoasa ime neuniforma de 1,10-2,10 m.

,0 m forajele studiate au interceptat un strat de na la mijlocie, cu resturi de moluste fosilizate cu

apa), plastic curqator refulant (sub presiune). albui este in zona de cca. 5 m.

rsta cuaternara, in jurul cotei de 7-Bm apare un cenusle, plastic tare, de varsta bassarabiana. prospectlune coroborat s-a oprit in argila marnoasa

, sub cota de -1Bm, pot sa apara Ientile de nislp de nivele freatice, ceea ce ar duce la cresterea

conclusll Si Recom

A!?a dupa cum am m acvifere freatice, se afla si

In urma studiului obtinute in timpul ope faptul ca in albia m . purtatoare de nivele acvi

Din punct de vedere reprezentata litologic cuaternarului, iar sub a apartin bassarabianului.

In cadrul acestei st prezinta stratul de nisip 9 prezinta continuitate in

tionat zona studiata pentru depistarea unor strate ata in cadrul albiei majore a raului Suceava.

pra lucrarilor de prospectiune si a rezultatelor iunilor de pornpari experimentale concluzionam a raului Suceava exista formatiuni nisipoase re freatice.

eologic, stratificatia terenului pana la cota de 7 -B m n argile prafoase galbui si nisipuri apartin ta cota forrnatiunile argilo-marnoase, nisipoase,

cturi, interes din punct de vedere hidrogeologic il Ibui, cuaternar, de granulatie fina la mijlocie care

ta albia majora a raului Suceava si stratul de nislp

G~~~~ramJ

.A.D.R.

cenuslu bassarabian care pare sub cota de -18m.

Grosimea nivelului este de cca. 6-7m.

Alimentarea stratelor .s acvifere se face prin infiltratii de versantul estic al raului S ceava cat si din albia minora a raului, avand astfel directia de cu I ere subterana E-W si N-E.

,

Potentialul hidrogeolog al zonei il estimam la cca 2,5 I/sec si put. Calculul

posibilitatilor de debitare stratelor purtatoare de apa indica un debit mediu

unitar de 0,6.

Conditiile hidrogeol

,

cu apa a loc. Bosanci, la

in sesul aluvionar al raul cp225mm, la adancimea d On = 500 care va capta 3

ice ale zonei permit pentru rezolvarea alirnentarii ebitul solicitat 11 I/sec, executa rea a 3 (trei) foraje, Suceava, cu coloana definitiva din PVC greu, cu 12 m, fiecare si cudren cu 0 lungime de 150 m si lIs pentru asigurarea debitului necesar localitatii.

Amplasarea forajelor defi itive de captare a apei subterane va f conform hartii anexate.

,

Debitul maxim de expl tare a forajelor va f de 2,5 l/sec si a drenului de

3,5 lIs. Caracteristicile hid geologice ale forajelor de exploatare sunt:

NHs - 1 m

Q explt, - 2,61/s

NHd - 5,50m So - 4,50m Ria So = -74 m

K- 4,78 x10 -3

In timpul exploatarii fo lor este interzis a se depasi nivelul hidrodinamic

si debitul indicat de noi.

Trebuie rnentionat fa I ca neregularitatile existente in stratul acvifer,

granulometria stratelor de isip si dependenta alimentarii stratului acvifer din infiltratii de suprafata nu it 0 aplicare riguroasa a formulelor matematice privind miscarea subterana apei din stratul acvifer.

Totusi practica adem nstrate ca folosirea formulelor stabilite in conditiile mentionate de noi conduc rezultate bune.

,

Deci, debitul rnentio se lnscrie in potentialul hidrogeologic al zonei.

Montarea pompelor in forajele de exploatare se va face numai dupa

efectuarea operatiilor de d isipare.

Rezervorul pentru in azinarea apei se va amplasa pe versantul vestic

al localltatii Bosanci si va funda in stratul de argila galbuie, tare, cu 0

presiune conventionala de lcul de 2,0 dabl/cm" (200KPa).

In zona de captare va institui un perimetru de protectie sanitara cu

regim sever in conformi cu HG din 3.04.1997, privind protectia sanitara a

surselor de alimentare cu potabila.

Analizele fizico-chimi si organoleptice ale probei de apa recoltata dintr-

10

Program

F.E.A.D.R.

~~t:~r~a~~~~~:~1 a~~ ii~i~e~:~i~~~a z~ne~;!~:;a~u~~:~~~~~d~~:::~'1~ :1

proba adusa spre anali se incadreaza in categoria "apa potabilaJ,~,(i/f;JQ!~Erit;Ji

Legii 458/2002 si Legii 3' 1 /2004.

Adancirnea de conform STAS - 6054/77 este de 1,10 m, iar

seismicitatea - confo P 100/2006, prezinta valoarea de varf a acceleratiei

terenului pentru proie ag = 0,24 9 si Te = 0,7 sec.

Orice neconcordan aparuta in teren fata de cele expuse in prezentul studiu se va aduce la cu ostlnta inginerului geolog proiectant.

Solutii de fundare:

Conform studiului oeotehnic se adopta urmatoarele solutil de fundare pentru urmatoarele obiecte:

Statlel de clorare:

Terenul de fundare se incadreaza in categoria de fundare bune, conform normativului NP 07/2 , prezentand un rise geotehnic de tip .redus", Adancimea de fundare inima este Of = -1 ,30m CTA.

Presiunea conventiona de calcui Pconv = 170 kPa (Ia adancimea de

fundare Of=-1 ,30m CTNi.conform STAS 3300/2-85)

Sistemul de fundare: fu re directa, pe blocuri izolate de beton armat pan a la

adancimea de -1,1m Intre adancimile -1,1 Om C4/5. Cota de am ... " .............

Rezervor de 2 x

-1,30m se executa 20 cm de beton de egalizare a statiei de clorinare va f de 438,00.

Terenul de funda se incadreaza in categoria de fundare bune,

conform normativului N 07/2002, prezentand un rise geotehnic de tip .redus", Adancimea de fundare inima este Of = -1 ,30m CTA.

Presiunea convention de calcul Pconv = 170 kPa (Ia adancimea de

fundare Of = -1 ,30m CT , conform STAS 3300/2-85)

Sistemul de fundare: ndare directa, pe radier general din beton armat.

Cota terenului unde se· mplaseaza rezervorul este de 426,00 m.

J(

Prevederl generale

~,.-----,

Program

F.E.A.D.R.

Realizarea unei te continue a terenului astfel incat sa se asiqure

preluarea, dirijarea si area apelor in exterioarul incintei, nefiind permisa

acumularea si stagnarea or in incinta si vecinatatea ei.

Excavatiile pentru ndatii vor fi incepute numai dupa asigurarea ca apele vor f preluate si dirijate n exteriorul incintei. Se va asigura, in acelasi timp, un

flux continuu, respectiv ele vor f turnate cat mal repede posibil, ca si

realizarea urnpluturilor I rale din jurul obiectelor.

Sapaturile provizori pentru fundatii se vor prevedea cu taluz vertical, fara sprijiniri si fara epuizme] te, terenul de fundare la cota finala a sapaturii fiind nivelat si compactat cu miiloace mecanice.

Umpluturile din ju .! obiectelor se vor realiza din material local, eventual stabilizat cu adaos de Cii ent (5-6%), compactat manual in strate subtlri de 10-12 cm grosime, pana]a obtinerea calitatii necesare, respectiv obtinerea unui grad de compactare me lu, 0 mediu >98% si minim 0 minim >95%, in raport cu valoarea PROCTOR btinuta in laborator pe 0 proba medie a materialului utilizat.

Taluzul definitiv al u pluturllor din jurul obiectelor va f realizat la panta de 2:1 cu conditia depozitari materialului excavat la distanta de minim 5 m de limita sapaturilor.

Taluzele definitive intr-un strat de sol si amenajare a incintei

Itate, precum si zonele deranjate vor f inierbate ',...,.....--T',,.., I. Se recomanda ca executia lucrarilor de fundare

., se desfasoare cu asistenta tehnica de specialitate.

Conform ST AS

, adancimea maxima de inghet este de 1,10 m.

Zona selsmlca de

Zona Bosanci face din zona seismica 6, conform SR11100/1-1993,

iar conform normativului 100/92 (reactualizat in 1996), s-a considerat:

- zona seismica-

- coeficient seismi

- perioada de colt

Program F.E.A.D.R.

Studii topoqraflce:

Studiile topografice au realizarea unu obiectele proi - detalierea pia rezervorului( d - realizarea de

Slnteza debltelor de ca.

ca scop: sistem planimetric si nivelmetric unic pentru toate te'

,

ului de situatie in zona de amplasare a forajelor, a 2 x 200mc) sl a statiei de clorare;

Ie longitudinale.

In conformitate cu .Criteriile uniforme de proiectare pentrusisteme de alimentare cu apa in zo Ie rurale", din octombrie 2000, aprobate de MLPTL cu

adresa nr. 340/SB/88 din 31 octombrie 2000, precum si a scrisorii

MLPTL nr. 6154/0GLP din 25 octornbrie 2002, lucrarile se vor realiza

pentru 0 etapa unica, perspectiva anului 2020, considerandu-se un debit

specific, qspecific = 60 I/o I, aferent distrtbutiel apei prin cismele amplasate in

curtl, in conformitate cu prevederile STAS 1343/1995, la care se vor adauga consumurile pentru n i publice, animale si industria mica locala, calculate analitlc pentru fiecare localitate, in baza datelor furnizate de autoritatile

locale prin procesele ve Ie incheiate cu acestea.

propusa pentru alimentarea cu apa a comunei varianta .Captare prin Foraj sl Oren" - dinschemele 'a studiului de fezabilitate, modificata si adaptata la d:

de un front de captare constituit dintr-un dren cu 150 m si trei puturi forate avand adancimea H = 10m ri d = 65 m, echipatecu pompe submersibile cu

Descrlerea lucrari

Schema generala Bosanci se incadreaza i prevazutein docum conditiile locale, cupri

- sursa este asigu D=500 mm si lungime d la echidistanta dintre p caracteristicile:

Q=10 mc/h, H=10 m

- aductiune de la I de captare la statia de clorinare prevazuta din

PEID PN 10 + 16 cu di etrul de 160mm, cu lungime totala de 4700m;

- rezervoare de i agazinare cu capacitatea de 400 mc(2x200),

amplasat in extravilanul munei Bosanci, la cota 426,00;

- retea de distributi prevazuta din PEIO PN 10 cu diametrele cuprinse intre 63-110 mm si lungi e 26.900m.

Sursa:

Program F.E.A.O.R.

"j<'.' .

i;'

.li'i

J1

\",t ,);/!!

Solutia recoman prioritar pentru asigurarea debitului n~~~~~~,!a,~,~es 0

Q=11 lis, consta in rea rea unei captari prin puturi de adandrne;;~e\7iferul

care va asigura apa ,'"', ... , ... -.. .... ra este acviferul freatic cu nivel liber, cantonat in

depozitele aluvionare ros - permeabile din lunca de pe malul stang al

raului Suceava, a carui nta este confirmatade forajul executat.

Amplasamentul fro lui de captare propus este situat pe un aliniament

aproximativ paralel cu alul stang al raului Suceava, la distanta de cca. 100m. Terenul din a plasament este proprietatea Primariei Bosanci si utilizat in prezent ca pas ne comunala.

Principalele ca ristici hidroloqice ale captarii de apa subterana

recomandate sunt:

- numarul maxi .1al puturilor forate: 3;

- indicativele pu rilor: P1, P2, P3;

- diametrul de loatare: De = 225mm;

- adancimea p rilor: h=12m;

- echidistanta di tre puturl: a=65 m;

- lungimea front lui de captare: L=150m;

- rnodul de tie: sistem de foraj hidraulic;

babil pe put: q=2,5 lis; ptarii: Qt=11 lis;

rnlc posibit NHd = -5,5 m;

- nivelul hid c estimat: NHs=1 m;

in sistem uscat, percutat mecanic, vor f echipate

cu coloana mica de dur, tip BUDAFIL TERL TD cu lungimea medie a

coloanei filtrate de 5 m s!! decanter cu lungimea de 1 m.

Forajele vor fi echi te cu pornpe subrnersibile cu debitul de 2.5 lis,

manometru, robinete (de re si de retinere).

Pompele din aceste treijputuri vor refula apa intr-un bazin colector unde este colectata sl apa din dre ul de captare. Bazinuleste echipat cu doua pompe submersibile avand Q=3 mc/h, H = 200m col. apa care trirnit apa in cele doua rezervoare 2 x 200 mc.

Program F.E.A.D.R.

/~

Zone de protectle .. anltara:

Frontul de captare.lformat din cele trei puturi forate P1, P2,

bazinul colector vor a 0 zona de protectie sanitara comuna cu suprafata de

240m x 50 m = 12.000 I

Perimetrele de rotectie sanitara se vor proiecta si realiza inainte de

intrarea in functiune a rsei de apa proiectate.

sanitara cu regim sever:

Suceava, in amonte pe directia de curgere a apei

a. zona de protecti Dsam = 30m, spre subterane; Dsav = 30m, spre 10 subterane; Dsex = 50m, spre extre Suprafata Ss= 240 x 50

tatea Bosanci, in aval pe directia de curgere a apei

itatile amonte si aval ale frontului de captare; 12.000m2= 1.2ha.

b. zona de pro sanitara cu regim de restrictie:

Dram = 100m, pana la alul stang al raului Suceava; Drav = 200m, spre local tea Bosanci;

Drex = 300m, spre itatea amonte

200m,spre mitatea avala frontului de captare.

Dimensiunile zoneide protectie sanitara cu regim sever sunt impuse de

lipsa unui ecran im eabil natural al acviferului freatic, vulnerabilitatea Ia

poluare foarte rldicata acviferului freatic exploatat si in ultimul rand valorile

foarte ridicate ale pel eabilitatii si transmisivitatii depozitelor aluvionale poros-permeabile.

c. Perimetrul de ctie hidrologica a sursei de apa subterana:

Este delimitat de lim albiei majore a raului Suceava, la sud, de zona

colinara a localitatli Bos nci la nord.

In zona de prote e sanitara cu regim sever sunt interzise utilizarea ingrasamintelor animal sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice, folosirea tractiunii animal si pasunatul, irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate. Terenul afe nt zonei de protectie sanitara cu regim sever devine proprietatea comunei B ci care nu va permite interventii asupra stratului de sol vegetal care acop ra acviferul freatic si il protejeaza impotriva eroziunii

si inundatiilor, iar utili a acestuia se va face numai pentru asigurarea

exploatarii si intretinerea ursei de alimentare cu apa.

De asemenea, este nterzisa amplasarea de constructii sau amenajari care

Program F.E.A.D.R.

nu sunt legate direct de loatarea sursei de apa, depozitarea rtO'I'!I'Y'I'=ITC'!"1

gunoaie si traversarea nei de catre sisteme de canalizare in

patrunderii in sol a ori r substante impurificatoare.

Zona de protectie itara cu regim de restrictie cuprinde teritoriul din

jurul zonei de protectie sanitara cu regim sever, marcat cu borne sau placi metalice vizibile cu me iunea "zona de protectie sanitara", in care se prevad masuri de protectie pe tru eliminarea pericolului de alterare a calitatii apei subterane, ca de exem lu: amplasarea de unitati industriale, depozitarea de substante poluante, irig i cu ape uzate, amplasarea de unitati zootehnice si

abatoare, statii de ep re, locuinte, spitale, amplasarea de platforme de

gunoi, containere cu d uri, cimitire de masini, cimitire umane, etc.

Terenurile agricole uprinse in aceasta zona pot f exploatate agricol de catre detinatorii acesto !, pentru orice fel de culturi, interzicandu-se utilizarea ingrasamintelor animal si a substantelor fitofarmaceutice care nu se degradeaza in mai putinlde 10 zile, pasunatul animalelor, amplasarea puturilor absorbante, haznalelor sil a latrinelor,

Constructf sl lnstalatll

1. Constructii

Trasarea forajelor s face conform prescriptiilor cuprinse in plansa Plan de amplasament captare. P ntru alimentarea cu apa a localitatli Bosanci, judetul Suceava, s-a prevazut . 'a a 3 puturi forate sl un dren. Puturile au adancimea de 12 m ad cime fiecare, cu un debit mediu de exploatare de 2,5 I/s foraj si drenul= 3.5 l/s.1 partea superioara a forajelor se prevede cabina putului, care este 0 con ' ctie din beton armat, monolit, izolata hidrofug, avand dirnensiunile 1, 1 ,50x1 ,90 m. Pentru detaliile de executie se vor consulta plansele anexa la prezentul PT.

Amenajarea terenu or pe care se va face constructia forajelor se face prin curatirea terenului i deseuri si pietre. Suprafata stricta ce se amenajeaza special in dreptul forajulu se va decoperta de solul vegetal sl se va compacta cu atentie.

Oetaliile constructi hidraullca la foraje amp Pentru asigurarea conditiile impuse de studi

Frontul de captare incinta imprejmuita cu s sanitare, incinta s-a prevederea drumului de pentru evacuarea ape lor On = 500 si L = 150 m si

sunt prezentate in proiect in plansa .Jnstatatle ate in zona neinundabila"

ltatii forajelor, este necesar sa fie respectate toate I hidrologic la faza P.T.

rmat din cele 3 puturi forate va f arnplasat intr-o prafata de 12.000 mp, pentru realizarea protectiei t a se sistematiza in plan si in verticala prin cces, aleilor pietonale si platformelor, sant de garda eteorice. Tot in acest perimetru se afla si drenul cu azinul colector,

2. lnstalatli hid

Instalatiile hidraulice de I Instalatiile hidraulice din desaerisire, manometr siguranta pe perioada n

Oetaliile de execut hidraulica la foraje ampl aferente forajului se pot i La executia lucraril prevazute de proiectant,

foraj se realizeaza cu conducta de CD 2 ~ " nteriorul putului cuprind casa putului, ventil de

, vana, clapet antiretur si conducta descarcare nctionarii sistemului.

sunt prezentate in proiect in plansa .Jnstalatie ate in zona neinundabila". Prescriptiile de executie tifica in studiul hidrologic aferent fazei P.T.

este obligatoriu a se respecta aceste prescriptii nform graficului si ordinei operatiilor.

Program F.E.A.D.R.

Fiecare foraj va.' echipat cu cate 0 pompa caracteristicile Q = 10m, H = 10m, P = 1,5 kW.

Pompele submersi ·.Ie din puturi se vor achizitiona numai dupa executia forajului si dupa efectu rea probelor de presiune sl stabilirea parametrilor acestora. Datele din p ect referitor la caracteristiclie pompelor submersibile sun! informative.

Conducta de legatu dintre puturi, avand 0 lungime totala L = 130 m, va

f din PEID, PN 10 si va diametrul de 90 mm.

Bazinul colector va apa de la dren si cele 3 puturi si cu cele doua pompe 0

va trimite la statia de clo lnare si la rezervoare.

3.

le electrica a receptorilor electric: de la foraje si submersibile se va face dintr-un tablou electric nou bazinul colector. Tabloul electric va f legat la avand acordul fumlzorului.

'tiile pentru realizarea racordului electric nu fac e vor fi asigurate prin grija beneficiarului de catre E-

Alimentarea cu en bazinul colector - pom prevazut sl amplasat la reteau electrica national

Mentionam ca i obiectul acestui proiect, ON Electrica.

Pompele submersi le se alimenteaza astfel:

- prin cablu din cu ru nearmat cu izolatie din PVC, ce se va monta

ingropat intre tablou si na forajelor si aparent in cabinaforajelor.

- prin cablu de alu iniu armat cu izolatie din PVC, ce se va monta

ingropat intre tablou si na forajelor si aparent in cabina forajelor,

S-a proiectat 0 i alatie de comanda a pompelor submersibile care pot functiona in regim manu I sau automat in functie de presiunea apei.

S-a prevazut un iI minat incandescent la tensiune redusa de 24 V in cabina de foraj care s va alimenta dinaintea intrerupatorului de revizie a pornpei submersibile.

Conducte de leg

ra lntre fora]e sl bazlnul colector:

Conducta de legatu va fi din PEID PN 10 DN

dintre puturile, P1 sl P2, P3 0 lungime Ltot = 130m,

Program F.E.A.D.R.

Conducta de adu

Oimensionarea con ctei de aductiune s-a facut in

,

se distribuie prin racordu individuate, considerandu-se debitul

nevoi gospodaresti de 60 10m, zl.

Aductiunea este p ta din tuburi PEIO, cu On 160 mm, PN 10, PN

16, PN 25 ~i poate tra orta un debit de circa 11,0 lIs, necesar locaiitatii

Bosanci.

Sistemul de ali men cu apa dispune de 0 aductiune in lungime totals

de 4700 m si anume PN 5 intre bazin colector sl CA2 L= 1900m intre CA2 - CA1 L= 1300 ml, PN 16 i tre CA1 si rezervoare L = 1500 ml PN 10.

Staiie de clorina

,

rii apei la consumator s-a prevazut 0 statle de amptasata in incinta qospodarlel de apa, langa

In vederea dezi clorinare cu clor g .... &..'-', ..... rezervoarele de 2x200 m Statia de clorinare se

,

Acesta este prevaz

- 0 tncapere in care

- 0 incapere pentru

Statia de clorinare

,

Amestecul clorului cu a

aductiune de la statia

,

acesta din urrna.

Cosnsumul de clor procurarea a 9 butelii anu

Pentru a se reali aparaturii complexe cu prevazut 0 constructie u un container rnetallc, 6,10x2,50x2,51 m.

a in extravllanul localitatii Bosanci, la cota 426,00 m.

,

cu 2 lncaperi:

e afla buteliile de clor ~i aparatul de dozare; mera de amestec;

va dimensiona la un debit de tranzit de 11 lIs. ~i tirnpul de contact se realizeaza in conducta de clorinare la rezervoarele de 2x200 mc, cat ~i in

ual este de circa 413 kg. clor, ceea ce presupune

o instalatie performanta si 0 montare corecta a care este echipata, pentru statla de clorinare s-a inata, intreaga instalatie urmand a f amplasata intrlat termic si anticoroziv, avand dirnensiunile de

Containerul se arnplaseaza pe 0 fundatie de beton care tine contde sistematizarea qenerala incintei.

Conform studiulul hnic, slstemul de fundare pentru statia de pompare

este fundare directa pe b curl izolate de beton armat.

lnstalatia este pre cu dispozitive~i lnstalatli de protectie a

personalului de expl , precum detectoare de scapare a vaporilor de clor,

ventilatii mecanice, rnasti

Zona de protectle s

ut Tn imediata apropiere un camin scaparilor de clor din buteliile

De asemenea s-a urnplut cu lapte de var defecte.

Apele provenite de sau a reviziei periodice, canalizare locala ~i con clorinare, la lirnita incintei

golirea instalatlel de clorinarein cazul unei avarii cum ~i cele de la apalator sunt preluate de 0 use la put absorbant amplasat ianga statia de formeaza zona de protectie sanitara.

Apa evacuate In clorinata) ~i nu poate i

I absorbant este convetlonal curata (apa potabila stratul de apa freatica,

itara pentru statla de clorlnare

Statia de elorinare

,

extravilanul localitatii

,

obiectelor din gospodaria

Amplasarea statiel determinat de existenta Bosanci. Tot in aceasta Comunei Bosanci forma pompare.

e arnplaseaza In cadrul qospodariei de apa din and, zona de protectie sanitara fiind asiqurata e apa de 0 suprafata de 1225 mp.

clorinare in extravilanul localltatll Bosanci a fost

,

nul teren liber de sarcini, proprietate a Primariei

a se afla gospodaria de ape pentru alimentarea din doua rezervoare de 200 mc si 0 statie de

1. Constructii

Proiectarea solutiei de fundare s-a facut in baza Studiului geotehnic.

Trasarea statiei de elora se va face conform prescriptiilor cuprinse in plansa "Plan amplasament stati de clorare".

In prima faza, se amenajarea generala a terenului aferent statlei

de clorare, cuprinzand d sarea, nivelarea, realizarea pantelor de scurgere a

apelor meteorice si pia a pentru accesul utilajelor greie si depozitarea

materialelor. Se realiz sapatuara necesara pana la cota prevazuta pentru

turnarea betonului simp , moment in care va f convocat geotehnicianul

pentru a verifica natura te ului de fundare si a aviza solutia de fundare.

Statia de eloarare 0 constructie metalica tip .conteiner" termo si

hidroizolat si are dimensi nile 2.50 x 2.51 x 6.10 m. Are ca sistem de fundare

"r"~~~

Prog ram ,li,: .. i .. •.· .... D' .. · ')" i i:~' ':""::."" .

FE A 0 R /,/'<'" '. ,\,>,\

• • • e ~ {/ ,!' ~(~,-':\;:~

:o~~r~~~i I~i~ ~~!~~i~~ e 1.~eO I~. C~~~:teC~u:~~t~n~~~il~ ~~I:tr~:J~I~~r~\

'i',~;,- ' >(:;"', ', __ , +/Il

intre ele cu 4 grinzi di beton cu sectiunea de 0.30 x 0.40 m "~~i/,9~f~~tse

descarca greutatea con inerului metalic."'·w;,/C,;;

Volumul de beton a at BC 15 at fundatiilor este de 4.07 mc (coeficient de pierdere 1.05), iar co'. umul de OB este de 402 Kg.

Statia de clorare cuprinde 2 categorii de utilaje st instalatii:

- Recipiente de clor, instalatia si aparatele de dozare;

- Instalatia hidraul a statiei (conducta de adductiune, injector clor in

apa, vane si apo aparatul de analiza a clorului rezidual din apa,

spalator, canalizare, tabl electric, ventilatie si instalatie de incalzire.

Statia de clorare amplaseaza intr-oincinta imprejmuita impreuna cu

rezervoarele de 2 x 2 0 mc, a carei suprafata se constituie in spatlu de protectie sanitara seve

2.

Statia de clorare I! rinde instalatii de dezinfectare a apei cu clor gazos

precum si aparatura pe verificarea clorului rezidual. Introducerea clorului

in apa se face cu apa automate care functioneaza in regim de vacuum si

realizeaza prepararea ei solutii concentrate de apa-clor. langa statia de

clorare s-a amplasat un in de beton mentinut permanent plin cu lapte de

var in scopul neutralize i posibilelor scapari de clor. Apele provenite de ta spalator sunt preluate de canalizare locala si conduse la putul absorbant.

Montajul utilajelor te in statia de clorare precum si a conductelor si

cablurilor de legatura vazute intre ele se vor executa uzinat impreuna cu

conteinerul care Ie protej

Rezervoarele de

Rezervoarele sunt extravilanul localitatli Bosanci, la cota

,

426,00 m !iii au rolul I compensare a variatiilor orare ale consumului !iii

stocarea rezervei intangiile de apa in eventualitatea unui incendiu in localitatea

Bosanci. Capacitatea rvorului rezultata din calcule este de 400 mc.

Volumul rezervoarel r de 2 x 200 mc a fost ales prin rotunjirea superioara a sumei volumul de com nsare si volumului rezervei intangibile.

Volumul pentru erea incendiilor de 108 mc reprezinta cantitatea

necesara pentru folosi unui hidrant timp de 3 ore cu un debit de 5 lis,

deoarece in conformitate .. cu NP 66/2000 nurnarul locuitorilor tocalitatii este sub

,

fLO

Z(

10.000, dar debitul pe nevoi qcspodarestl este mai mare de

Refacerea rezervei intangibile de incendiu se va face

Amplasamentul rului In extravilanul localitatii Bosanci, In

incinta cu statia de clorin ,implica realizarea unei platforme de 1225 mp (35

x35m). Pentru acesta nt necesare lucrari de terasamente cuprinzand

sapaturi, umpluturi, com ., ri ~i nivelari,

Fundatia rezervorul se va aseza pe terenul natural ~i nu pe umpluturi, pentru a evita eventuale .• tasari inegale ale terenului de fundare.

Din datele existentei se constata ca localitatlle din mediu rural nu au de

,

regula formatiuni de porn] eri pentru combaterea incendiilor de aceea dupa executarea sistemului alimentare cu apa, Prlmaria comunei Bosanci urmeaza sa i~i asume responsabilitatea, prin imputerniciti speciali, pentru

mentinerea rezervei i ngibile de incendiu In rezervor, cat si pentru

manevrarea vanei care posibila utilizarea rezervei in conditiile prevazute

de Normativul 19-1995.

Intre cele doua camera pompe care va alimenta De asemenea In incendiului pe baza Militari.

vane ale rezervoarelor se va amplasa statia de a mai inalta.

na Primariei intra, ca ~i In prezent, combaterea nariilor elaborate de Comandamentul Pompieriior

Zona de prote

! sanltara pentru rezervor

Rezervoarele se am localitatii Bosanci, zona

,

gospodaria de apa de 0

Amplasarea determinat de existenta Bosanci pe care se afla

laseaza In cadrul gospodariei de apa din extravilanul de protectie sanitara fiind asiqurata obiectelor din prafata de 1225 mp.

arelor in extravilanul localitatf Bosanci a fost

,

unui teren liber de sarcini, proprietate a Primariei

plasata gospodaria de apa a Comunei Bosanci.

Retele de distrib

,

La stabilirea con urmatoarele criterii: - Desfasurarea individuali sl determina - Amplasarea i gradinita, industrii locale

retelei de distributie s-au avut in vedere

, ,

ei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor zonelor aglomerate;

ilor principale din localitate (pirnarie, blserlca, scoala, profil alimentar, etc.);

Program F.E.A.D.R.

- Prevederile PUG ,i CU, precum ~i analiza facuta pe teren Consiliului Local;

- Posibilitatile de Itare ulterioara a localiatii ~i a extinderii

capacitatilor de transport reteiei de distributie prin inchiderea cu inele.

Dimensionarea teteror de distributie s-a facut in ipoteza in care apa se

distribuie prin racorduri individuale considerandu-se debitul specific pentru

nevoi qospodaresti de 110m zl,

Pe baza prevederi ST AS 4163/1-96 pentru reteaua de distributie s-au

calculat debitele de:

- Dimensionare cu

- Verificare cu asig

max + 5 lIs X Tie).

Reteau este ",rcn,,,,,'711

,

de 11,00 lIs.

Lungimea totala a Localitatea Bosanc Ca urmare, in conformi intanoibila de apa pe compensare a consum tntr-o zona accesibila a un diametru de 80 mm pornpieri), vor furniza un I

Lucrari speciale pe

igurarea presiunii de serviciu de 12 mCA;

rarea presiunii de incendiu de 7mCA (pentru 0,7 Qor

din tuburi PEID, Pn 1 0 ~i poate transporta un debit

lei (conform studiilor topografice) este de 26.900 m. a fost luata in calcul cu 0 populatie de 8570 locuitori. te cu Indicativul NP 66/2000, s-a prevazut 0 rezerva

stingerea incendiilor de 108 mc in rezervorul de lor orare, precum si hidranti de incendiu amplasati pecialei de stins incendiu. Hidrantii subterani, cu (din care se vor alimenta autopecialele unitatii de bit de 51/s.

uctiune si pe reteaua de distributie.

Aductiune

Pe traseul condu necesare:

- Subtraversari de executata prin fora] 0

Pentru subtravers orizontal, perpendicular 9312-97, 0 conducta aductiune.

de aductiune intre captare si statia de clorare sunt

rum judetian a conductei cu De 150 mm, Pn 16, I'

,

rea drumului judetean, se va amplasa, prin foraj e drum, la adancimea de cca. 2,0 m, conform STAS etalica, care va constitui protectia conductei de

La subtraversarea rumului judetean s-au prevazut doua camine de vizitare si control, camin de vana si in amonte sl camin de vana si golire in aval, care sa permits i spectarea subtraversarii in exploatare si inchiderea circuitului apei la consta rea unei avarii, pe perioada efectuarii remedierilor necesare.

Program F.E.A.D.R.

Executia forajului specializata, care dis adecvata.

Retele de distri

orizontal se va face de catre 0 lntr de utilajul necesar si un personal cu call

de distributie sunt necesare:

- 8 subtraversari d m judetean OJ 208 A - cu De 160 mm, PN 10, executata prin foraj 0' ntal;

- 2 subtraversari pa u

Pe conducta de di ibutle la iesirea din rezervor s-a prevazut un camin de apometru Cap tip II On 80 mm, care va masura debitul distribuit consumatorilor prin re si unul cu On 100 pe conducta care alimenteaza consumatorii gravitation I.

Pentru subtrave orizontal, perpendicular 9312-97, 0 conducta aductiune.

La subtravers de vizitare si control, aval, care sa permlta circuitului apei la co

necesare.

Executia forajului va face de catre 0 intreprindere speciallzata, care

dispune de utilajul r si un personal cu calificare necesara.

Pentru subtravers rile si caminele ce se regasesc pe traseul retelelor sunt prezentatel detalii de executie. Pozarea conductelor se va face intre santurile drumurilo si limita proprietatilor,

Sapaturile se vor manual, iar pe tot tronsonul paralel cu drumul

judetean se va interz depozitarea pamantului pe marginea carosabilului,

acesta urmand a f ate in afara amprizel drumului.

Conductelevor f a plasatepe marginea drumurilor, pe langa rigole, in spatial verde sau pe re evitandu-se spargerea drumurilor asfaltate sau slsternatizate, dupa caz, nand seama Sl de celelalte retele edilitare existente, (retele eiectrice, telefoni , gaz de sonda etc.),

Datorita faptului intre partea carosabila a drumurilor si limita de

proprietate este un s u insuficient conducta de apa se va amplasa in

aceeasi sapatura la radier -1,30 m cu conducta de canalizare care este

la cota radier -2,00 m.

Datorita configurati terenului alimentarea cu apa a consumatorilor se va

drumului judetean, se va amplasa, prin foraj e drum, la adancimea de cca. 2,0 m, conform STAS metalica, care va constitui protectia conductei de

a drumului judetean s-au prevazut doua camine min de vana in amonte si camin de vana si golire in pectarea subtraversarii in exploatare si inchiderea tarea unei avarii, pe perioada efectuarii remedierilor

face astfel:

~ Zona mai inalta cuprinsa intre strada Deal si Rugina va f alimentata prin pompare,

~ Zona care va f alimentata din rezervoare gravitational se va irnparf in trei subzone deoarece se depaseste presiunea de 6 bari. Pe retea la cote stabilite conform schemei generale de alimentare cu apa se vor amplasa in camin de vane sau separate reductoare de presiune.

Hidrantii de incendiu se vor amplasa pe conductele cu On 110 si 160 conform planului de retele, Pentru stabilitatea conductei tinand cont de zonele cu pante rnari si la schirnbari de directive se vor executa massive de ancoraj din beton.

lntocmlt,

Ing. N. Ape1;roae" Ing. l. Gros

Verificat, Ing. F. Balauta

)o~

Program F.E.A.D.R.

FISATEHNICA

. forate: pompe submersibile

1

Nr. crt.

1

iile tehnice impuse

Parametrll tehri de apa subme Tip statle: auto

,

tip ENM 10

Montaj in put Capacitate: Q = 0 mc/h

H = 0 mCA

Putere: max 1.5 I 400 V I 50 Hz I 2800 rpm

bmerslbila

,I functlonall Electrcpompa lla, montata put forat

cu senzori de nlvel min, max

acceota nici un fel de garnitura intre flansa

pompei si sa cotului de refulare, etansare

metal pe m Rotor canal Nr. buc. pompe:

montate in puturile P1, P2, P3

Specificatiile Producator

tehnice

Parametrll tehnlcl ,i functional!

,

2.G

PrOgram F.E.A.D.R.

Specificatii e performanta ~i conditll prlvlnd

siquranta in re

Electro pa este prevazuta cu etansare

dubla: ca de tungsten / carbura de

tungsten ( 'ale foarte rezistente la

abraziune) tegrate intr-un ansamblu

Subansam . ul arbore + rotor electric + rotor pornpa se e ibreaza atat static cat ~i dinamic, echllibrarealdinarnlca facandu-se in mediu lichid electromoto trifazic asincron special realizat

pentru fun irnersata

lzolatie cia , F conform normelor Europene lEG

85 ceea ce rnna ca bobinajul statoric poate

rezista pa la temperatura de 1400 C

Bobinajul ric este protejat prin impregnare

tehnologia prin picurare in locul

in lac - tehnologia prin picurare as ura 0 mai buna izolare si elimina

riscul buleloi de aer Protectie I 68

,

Realizat ~i roiectat sa functioneze la 0 variatie a tensiunii de ± % ~i la un dezechilibru de faze de la2 %

Specifi de performanta

,

~i condltll privlnd slquranta in

,

exploatare

2

r-Prograrrii lE.:_E.A.D.Fi:J

Nr. crt.

1

catlile tehnice impuse

- Pornire dire intensitate

curentul de pornire de mica

3 Conditii prlvlnd conformitatea cu standardele Condlttl

ralevante prlvlnd

Echipamentele sunt fabricate in conformitate cu conformltat

standardele in ationale: aa cu

% Atestare ISO ISO 14001 standardele

% Agre tehnlca MlPAT in ROMANIA· ralevante

agrement

% Standarde l?i e

% Cablul electric p SUBCAB - special pentru conditii executat in conform itate cu

4

5

urmatoarele idarde:

- IEC 245(66)

- CENELEC

- VDE 0282

- VDE 0472 P

- CSA C 22.2

% Grad de

803 ( pentru rezistenta la ulei ) 049-1981

al motorului: IP68

Conditii Garantle: 12 lun

,

mai mult de 181

Post garantie:

- asigurare pi e de schimb in perioada post

garantie ( r» nr'TIr.<:] cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe perioada de minim 15 ani de la livrare

- asigurare SE ani de la I

e garantie ~i post garantie

de la punerea in functiune dar nu I i de la livrare.

CE pe 0 perioada de minim 20 in perioada de garantie l?i post m 48 de ore de ta notificare.

de : 20 ani

Furnizorul sa Nivelul de In perioada de interventiile

,

cazul reclamatii

,

ditii cu caracter tehnlc

asigura gratuit personal autorizat ot al echlpamentelor :SSO dB rantie se asigura in mod gratuit,

si inlocuirea pieselor defecte in intemeiate, prin echipa service

Condltll de garantie ~i post garantie

Alte condltll cu caracter tehnlc

autorizata.

Program F.E.A.D.R.

SPECIFICATII TEHNICE

STATIE DE CLORARE

Tip statie

Cu clor gazos, prin suctiune

Dimensiuni container (LxlxH)

2.50 x 2.51 x 6.10 m

Debit transit

Presiunea in punc de

16.9711s

1.01 bar

ita de temperature

15-40

Diametru intrare/iesire

Dn 1501 Dn 200. PN 6

Butelii de clor

8 x 50 kg

Dozator de clor

Vana cu acttionare

0- 0.4 kg/h

2 buc, Q =0.5 mc/h, P= 20 m

Da

x

Nu

Dn 80, PN 6

0 .... 5 mg/l

0 .... 4 ppm

Diametru apometru

Analizator automat de clor

Detector clor gazos

fl5rogram ~:A.D.R.

Lista utilajelor cu montaj Statie de clorare ti Waterpoint sau similar conform fisei = 1 buc.

Ie componente ale instalatiei

Pompa Grundfos-CR1-3, 0,3

Filtru sita 2x25 m m (1 "), 1 x 1

Unitati

2

1

1

3

Vana fluture 80 mm (3")

2

Vana de sens cu c1apeta

Supapa de aer automat

2

1

Instalatie de incalzire

Instalatie de ventilare fortata

Aparat de clorare (regulator

Aparat de masura a clorului

Container rnetalic cu 2 camere L=6,06, 1=2,51 m) camera de cI camera de ccr\l"~1

2

2

1

1

1

1

SPECIFICATII TEHNICE VANE DE IZOLARE

Tip

Vana sertar

Material

Diametru

Actianare

Material

E

Actianare

Pneumatica

Material

Fanta cenusie/ cuciuc

Diametru

Fanta ductibilal

Program F.E.A.D.R.

SPECIFICATII TEHNICE

CONDUCTE si FITINGURI

MATERIAL

CLASA DE

POLlETLINA DE INALTA DENSITATE (PIED)

PE 100

17 . 17.6.21 .26

PN 6.10.16

DE 63- DE 200

50ANI

program] F.E.A.D.R.

SPECIFICATII TEHNICE

HIDRANTI

Tip Subterani
Material Fonta ductibila
Numar iesiri 1
Diametre On 80 mm
Presiune nominala PN 6
Actionare Manuala
Manuala cu cheie speciala x
Electrica Tip WOLTMAN
Material Fonta cenusie de mare rezistenta
Diametu On 80
Presiune nominala PN 6
Debit nominal 42.54 m3/h
Montaj Cu flanse Tip

WOLTMAN

Montaj

Cu flanse

Material

Fanta cenusie de mare rezistenta

33

Program F.E.A.O.R.

lISTA DCTARILOR PSI SI PROTECTIA MUNCII

NR DENUMIR:
CRT
0 1
1 Manusi de pre
2 Ochelari de prt
3 Masca contra gazelor cu
4
Platforme electriozolant (
5 dimensiunile700x900x201
Covor de cauciuc electro
6
Manusi de cauciuc electr
7 Stingator cu spuma chin
8 Lazi de nisip 0,5 mc
9 Lopeti cu coada
10 Panou de incendiu
11 Galeti de tabla zincata
12 Topor tarnacop tip pomp E UM Buc
2 3
Itectie BUC 8
:)tectie BUC 4
cartus polivalent BUC 4
BUC 1
:Ie 1 KV cu M2 1
)) mm BUC 2
izolant BUC 2
BUC 2
BUC 21
olzolant BUC 2
flea tip C9 BUC 2
BUC
I.er -PrOg~ F. E . A:.£:£Lj

APROBAT: I.S.C. INSPECTOR SEF,

PROGRAM

d executia lucrarilor, inclusiv in faze determinante, conform rivind calitatea in constructii, a Regulamentului privind controlul probat cu Hotararea Guvernului nr. 272/1994 si a

lor de constructil si instalatii aferente acestora, aprobat cu

de control al proiectantului prevederilor Legii nr. 10/1995, de stat al calitatii in constructii, regulamentului de receptie a H.G. nr. 273/1994, la investitia

Beneficiar: CONSILIUl Proiectant: S.C. TOPG

OCAl Al COMUNEI BOSANCI S.R.l. SUCEAVA

FAZE DE lUCRARIINClU51V FAZE

DETERMINANTE ESE

VERIFICA 5AU 5E CEPTIONEAZA

CALITATIV CARE TREBUIE

INTOCMITE DOCU NTE DE

ATE5TARE A Til

lUCRARllOR

NR. CRT

DOCUMENTUl SCRI5

care se lnchele :

PVFD - proces verbal faza determinanta

PV RC- proces verbal receptie calitativa PVTl - pro Verbal de trasare a lucrarii PVlA - proces verbal de lucrari ascunse

CINE INTOCMESTE 51 5EMNEAZA :

I-INSP. IN

CONSTR.

B - BENEFICIAR E - EXECUTANT P - PROIECTANT

PVRC

P+8+E

PVRC

P+8+E+G

DOCUMENTUl 5CRI5

care se lnchele :

PVFD - proces verbal faza determinanta

PV RC- proces verbal receptie calitativa PVTl - pr, Verbal de trasare a lucrarii PVlA - proces verbal delucrari ascunse

NR. CRT

5.1

5.2

Program F.E.A.D.R.

FAZE DE lL "

DETERMINANTE VERI FICA 5AU 5E CALITATIV PEN INTOCMITE DOCU ATE5TARE A CAL lUCRARllOR

INClU51V FAZE SE PTIONEAZA

CARE TREBUIE ENTE DE

Til

PVRC

LA PUNEREA IN

PVRC

CINE INTOCME 51 5EMNEAZA:

I-INSP. IN

CONSTR.

B - BENEFICIAR E - EXECUTANT P - PROIECTANT

B+E

P+B+E

NOTA:

1 . Data verificariil graficul de executie.

2. Executantul va ; in scris, ceilalti factori interesati pentru participare, cu minim 10 zile

inaintea datei la care a se face verificarea.

3. Proiectantul geoteh an va fi chemat ori de cate ori se constata ca terenul de fundare si-

a modificat caracte Ie.

4. Receptia calitativa categorii si faze de lucrari, altele decat cele prevazute in program

de control se va de ca tre beneficiar si executant in conformitate cu

prevederile rilor tehnice

5. Controlul in faze nante efectuat impreuna cu I.C. consta in verificarea documentelor de

atestare a calitatii I rilor; reprezentantul I.C. va fi anuntat pentru a verifica prln sondaj calitatea

I de control ca faze determinante inainte ca acestea de devina

ile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori prevazuti in program. vor avea agrement tehnic.

de beton (fundatii, structura de rezistenta) pe tronsoane, se va prezenta

.Iei din coloana 4 se va com pi eta de executant, in conformitate cu

6. 7.

Program F.E.A.D.R.

buletin cumulativ nd rezultatul incercarilor pe probele de beton prelevate la obiect.

8. Produsele puse in vor avea certificata calitate prin documente si vor avea aoueata

marca "CS", respecnv "CE"; se interzice punerea in opera a materialelor cu defecte ria"·"'~llt<>to···"

sau care nu au de certificare a calitatii.

9. Executia lucrarilor se face pe baza procedurilor scrise, intocmite de executa nt, in r.nr1r.nlrd~int;~:::::·:;;"

cu caietele de sarcini n proiectul tehnic si a reglementarilor tehnice in vigoare.

10. Un exemplar din ntul program de control va fi atasat la cartea tehnica a constructiei care va

fi intocmita inainte de obiectivului.

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ",u~"·".,,, JUD SUCEAVA

EXECUTANT:

MEMORIU TEHNIC

IN .. STALATU ELECTRICE - CAPTARE

Prezenta documentatie trateaza instalatiile eleetrice la statia de pompare apa

canalizare, raeord electric la tabloul de distributie ~i iluminatul interior la obiectivul "Captare".

In eadrul documentatiei s-au tratat urmatoarele categorii de lucrari:

Alimentarea euenergie electrica; Instalatii electriee de iluminat; Instalatii electriee de forta; Instalatii de legare Ia pamant; Masuri de protectia muncii

Alimentarea eu energie electrica se face de la reteaua electrica 380/220V - 50 Hz a localitatii parra la blocul de masura ~i protectie, Din blocul de masura si protecfie, printr-o coloana trifazica sau monofazica se alimenteaza tablourile electrice IDE - Captarea,

Iluminatul electric se realizeaza printr-un circuit monofazic in cablu CY ABY 3 x 1,5 mm'. Corpul de iluminat va filde tip etans. Comanda iluminatului se face prin intermediulunui comutator montat pe tablou ..

Instalatiile electrice de forta a captarei cuprind alimentarea cu energie electrica a electropompelor, Alimentareal eu energie electrica a electropompelor se face prin circuite trifazice sau monofazice dimensionate functie de puterile pompel or, in cablu livrat odata cu pompele de catre producatoruliacestora.

Fiecare pompa va aveajdubla protectie prin sigurante fuzibile ~i prin contactoare cu relee termice tip CRA montate pe tab lou. Pomirea ~i oprirea pompelor se va face prin butoane de cornanda amplasate In tabloul electric ~i prin instalatia de automatizare livrata impreuna cu pompele.

Toate partite metalice ale instalatiei electrice care ar puteaintra sub tensiune ~i peric1ita vieti omenesti (carcasele tabldurilor, pompe, etc.) se vor lega prin banda OL - Zn la priza de pamant a constructiei. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant pentru instalatii electrice va avea valoarea de 3,5 ohmi,

In proiectare s-au respectat normele P.S.I. ~i P.M. In vigoare. Aceste norme se VOl' respecta atat in executie cat lili lJn exploatare.

37

Program F.E.A.D.R.

Pompele care deservesc statia de pompe vor fi eChiPa~;i~~::~~i~~~~~izorul utilajului cu

; c (',\:,;i~;;;::;~ ~,~~,: -. ,',-':'

releu automat de pornire ~i oprire functie de nivelul din bazin.

Masuri de protectla muncll !}i P.S.I.

Executarea, intretinerea jsi exploatarea instalatiilor electrice se face numai de catre personal calificat ~i autorizat in instalatii electrice. Este interzis sa se puna sub tensiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii, Verificarea se face numai cu instalatia scoasa de sub tensiune. Este interzisa identificarea circuitelor conectate la tab lou prin punerea lor sub tensiune; aceasta se face prin etichetareacircuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii in culori diferite.

Aparatele si.utilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ceea ce priveste starea izolatiei, astfel incat la punerea 11)r in functiune sa nu apara pericolul de electrocutare. Instalatia de protectie trebuie executata si verificata inainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice bare r putea fi atinse in timpul lucrului si care ar putea sa intre sub tensiune in mod accidental, trebuie sa fie legate la instalatii de protectie.

Uneltele electrice portative trebuie alimentate la tensiuni reduse, in conformitate cu prescriptiile dinNormativ 1. 7 - 2002.

Este oprita legarea la tab lou a lampilor portative, motoare, etc.

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta masurile de protectia muncii cuprinse

in:

Normativ 1.7 - 201)2;

Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice conform P 118/99.

Proiectul respecta normele P.S.1. ~i N.T.S. in vigoare.

Verificarea calitatii lucrarilor se va face conform normative lor in vigoare.

Tabloul electric de automatizare care va deservi pompele de evacuare ape uzate se va livra odata cu pompele, de asemenea sistemul de alarma ~i semnalizare.

Asistenta tehnica se poate asigura de catre proiectant si va fi platita de cei care solicita asistenta.

,

Proiectantul va fi anuntatjin timp util.

Intocmit,

~Uliga

Verificat,

38

IProgra1]

lliE.A.D.R.

FI~A TEHNICA

Bazin colector: pompe submersibile . ····"<,,:;;;';;;;;i.,;;':~;,,v

[catiile tehnice impuse Specificatiile Producator
tehnice
1 2 3
]i §i functionali Parametrll
J apa submersfblla, montata tehnlci §i
functional!
,
(ita, cu senzorl de nlvel min, max
mc/h
!iOmCA
fI.J I 400 V I 50 Hz I 2800 rpm
mersibila
nici un fel de garnitura intre flansa
'a cotului de refulare, etansare
nontate in bazinul col ector
:,erformanta !}i condltli privind Specificatii
iloatare de
este prevazuta cu etansare performanta
,
de tungsten I carbura de !}i conditl]
eriale foarte rezistente la prlvlnd
:lgrate intr-un ansamblu siguranta in
arbore + rotor electric + rotor exploatare
II:ibreaza atat static cat ~i dinamic,
iamica facandu-se in mediu lichid
fazic asincron special realizat
are imersata
conform normelor Europene IEC
earnna ca bobinajul statoric poate
temperatura de 1400 C
iric este protejat prin impregnare
limologia prin picurare in locul
.are in lac - tehnologia prin
a 0 mai buna izolare si elimina
e aer
,
I
)iiectat sa functioneze la 0 variatie
, ,
e ~i la un dezechilibru de faze de Nr. SpecH

crt.

o

1 Parametrll tehnlc

Electropompa de bazin colector Tip statle: automa Montaj in bazin Capacitate: Q =35

H = 2C

Putere: max 7.5 k\ tip pornpa: sub Nu se accepta pompei si flans metal pe metal Rotor canal

Nr. buc. pompe: 2 I

2 Specificatii de I

siguranta in ex] Electropom pa dubla: carbura tungsten ( mat abraziune) intr

Subansamblul pom pa se ech i echilibrarea dir electromotor tri pentru function Izolatie clasa F

,

85 ceea ce ins rezista pana la Bobinajul state cu rasina cu te celei prin imers picurare asigur riscul bulelor d Protectie IP 6E

,

Realizat ~i pre a tensiunii de ± 5 0;; pana la 2 %

r Program-Lf·E.A.D.R.

Nr. crt.

Specificatiile tehnice impuse

o

1

- Pornire directa, curentul de pornire de mica intensitate

Producator

3

3 Conditii privincil confcrmltatea ell standardele Conditii

relevante prlvind

Echipamentelei sunt fabricate in conformitate cu conformltat

standardele internationale: ea ell

% Atestare ISO§i ISO 14001 standardele

% Agrementcl)re tehnlca MlPAT in ROMANIA - relevante

agrement anexat

% Standarde §i horme

% Cablul electric tip SUBCAB - special pentru condltll de imersie este executat in conformitate cu urrnatoarele standarde:

- IEC 245(66)

- CENELEC I"ID 22 Sect 2.4

- VDE 0282 h~il 810

- VDE 0472 part 803 ( pentru rezistenta la ulei )

- CSA C 22.2'No 49-1981

% Grad de ~~rotectie al motorului: IP68

Condittl de garantie ~i post garantie Garantie: 12 luni de la punerea in functiune dar nu mai mult de 18 llml de la livrare.

Post garantie:

asigurare piese de schimb in perioada post

qarantie (contra cost pe baza de CONTRACT de

SERVICE) pia 0 perioada de minim 15 ani de la

livrare

asigurare SEHVICE pe 0 perioada de minim 20 ani de la I ivrare , in perioada de qarantie §i post qarantie in maxim 48 de ore de la notificare. durata mininla de viata: 20 ani

Alte ebnditii ell caracter tehnic

Furnizorul sa poata asigura gratuit personal autorizat

Nivellli de zglomot al echlpamentelor S 80 dB

In perioada delqarantie se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in

cazul reclarnatlllor intemeiate, prin echipa service

autorizata,

4

5

Conditii de garantie ~i post garantie

,

Alte condltll Cll caracter tehnlc

Program F.E.A.D.R

BRE!',VIAR DE CALCUL

Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform STAS 1343-1/95, 1343-3/86!?i

1. Consumatori

in calculul necesarului de apa pentru localitatea Bosanci din comuna Bosanci se considera consumatorii confirmati de Prlrnarla comunei Bosanci.

Pentru criteriile de proiectare a fost luat in considerare un singur stadiu (etapa) de dezvoltare a localitatilor, respectiv anul 2027i

Pentru determinarea cantitatil()r de apa necesare se considers un spor de crestere pentru populate de 0,5% pe an. Nurnarul de locuitori la nivelul anului 2027 se va calcula cu formula:

N20 = N x (1+0.01Pt N1 = 6950

P = 1.01

N=

8.497 consumatori

Datele privind situatia actualafurmizate de Prirnaria comunei Bosanci sunt urmatoarele:

6950


15
4
sar uman, veterinar, farm 5
795
118
260
JJstala 40
ilor lui lehova 100
250
1 ( 100 angajati)
'lici 15( 113 angajati)

1800
9000
3000
450
30000
0
0 - nr. populatie
- apartamente
- institutii:
prirnaria
polltle
cab stomato, dispen
$coli
gradinita
biserica ortodoxa
casa adunare penticc
sala regatului martor
carnln cultural
- agenti economici mari
- agenti economici mijlocii sl n
- efective de animale
bovine
ovine
porcine
cabaline
. pasar'
caprine
iepuri Consumatorii pentru care se proiecteaza sistemul de alimentare cu apa vor fi:

An locuitori

2007 6.950
2027 8.497 animale
bovine cabaline porcine ovine pasari
1.800 450 3.000 9.000 30.000
2.199 549 3.664 10.993 36.642 2. Cantitati de apa necesare, deblte speciflce

Cantitatile de apa necesare s-au determinat analitic, diferentlat pentru fiecare folosinta !?i cuprind urrnatoarele categorii dejapa:

- apa pentru nevoilfizioloqice.iqiena individuala !?i prepararea hranei;

- apa pentru cresterea animalelor din qospodarii:

Program F.E.A.D.R.

- apa pentru unitatilelsocial-culturale ~i economice;

- apa pentru cornbaterea incendiului; '~.\,

- apa pentru nevoile broprii ale sistemului de alimentare cu ap~\;;:\l'c

q";';~;;I;£;;;:::;:,:.';::\;·'V

- necesarul de apa pentru acoperirea pierderilor tehnic admisibile di i S em;

Conform cu leqislatla actuala in calculele debitelor nu s-au indus consumuri de apa pentru stropitul spatiilor verzi ~i nici pentruudatul qradinilor din qospodarll.

3. Necesarul specific

Necesarul de apa pentru nevoile gospodare~ti s-a stabilit pentru debitele specifice in 3 cazuri conform tabelului urrnator, functie de felul1n care se face alimentarea cu apa:

zona

Denumire

Iq specific

II

A I/consumator,zi

zone - apa se dsitrib prirl cismele in curti I 80,001

==============*=========~I

~ne - apa L dsitrib pri~ cismele stradale I 40,001

==============*=========~I

C I d.l. I' '. t· t

zone - c a In rac cana IZ.,lnS In er apa rece

instal apa calda- prep lo!c;_;a.;.;_la;;.;..-_;;.c.;;,;.az::.;a;_;n.;_;e;_c;_;u;,;...;.;;le;.;.,;m;.;.,;n_;e;__...I...- -..1I

140,00

Conform ST AS 1343-3/86, 1343-1 /1995 si P66/2000 necesarul specific de apa l?i coeficlentii de neuniformitate zilnica si cel de neuniformitate orara pentru populatie ~i animale sunt prezentati in tabelele nr. 1 ~i 2.

Necearul de apa pentru unitatlle social-culturale ~i economice din zona se determine analitic in functie de natura industriei ~i consumurlle specifice de apa pentru procesele tehnologice ~i sunt calculate ~i prezentate in tabelul nr .. 3.

4. Necesarul de apa (Q)

Q zi imed = ._. _1 -f [f N (i) * q s (i)]m 3 / zi

1000 Ie =1 i=1

Q zi ,max =~ f [f N (i) * q s (i) * k zi (i )]m 3 / zi

,1000 k =1 i=1

Q ,,=, ~ i-I - _1 f [f N (i) * q s (i) * k zi (i )]m 3 / h

JOOO 24 k=1 i=1

K p K s 2I K z; Niq 1000

Q zi max

=

Calculele sunt prezentate Tn tabelele nr.1 , 2, 3.

Q zi max

=

1 K "

24 p L..J

K oK 0; Niq ; 1000

5. Cerlnta de apa

Conform STAS 1343-1/95 pentrulcalculul cerintel de apa se foloseste relatia:

Necesarul de apa pentru nevolle.proprf ale sistemului de alimentare cu apa Ks este cuprins Tntre 5% - pentru surse de apa subterana ~i 10% pentru surse de apa de suprafata.

Pierderile de apa tn instalatiile de alimentare cu apa Kp s-au considerat de 10%

6. Calculul rezervel de apa pentru incendiu

Program F.E.A.D.R.

Pentru localltatlle ee au sub 10CiOO loeuitori, eu debitul maxim orar de ap,aii:pefrtn!f"he\ resti peste 5 ~i 10 I/s, s-a prevazut 0 rezerva intanqlblla de apa pentru stocata In rezervorul de compensate a eonsumurilor orare de 108 me.

7. Calculul volumulul rezervorulul

Capaeitatea rezervorului s-a deterrnlnat eu formula:

in care -

V rez - volumul de aeumulare al rezervorului

V eomp - volum de eompensare

Veomp=a1*V

a1 - eoefieient functie de marimea eentrului populat = 0.50 pentru ::;10.000 loeuitori

V - eonsumul maxim zilnie al populatiei

Vrez=Vcomp+Vav+VjUS

Vine - volumul rezervei de ineendiu

Vine = VRI+Veons = VRI + a2Qsol' max *Ts

a2=0.7 Ts= 3 h

Vav - volumul de avarie (detaliat la puneul nr. 10)

Vav = Qmin*Tavarie

Omin= (O.6+0.8)*Qszi max (50) /24 Tav=4 ore

V jus - alte volume, stabilite pe baza unor justificari tehnieo-eeonomiee = 0

8. Debitul pentru refacerea rezervel de apa in urma combaterll lncendlulul

Conform STAS 1343-1/95 - QRI:: Vine / 24h

9. Debite de dimensionare a slstsmelor de alimentare cu apa

Toate elementele sehemei de alimentare eu apa, de la captare pana la rezervor inclusiv, vor fi dimensionate la debitul Q1

Q1=Ks*Kp"Qzi max + 24 Qri

Toate elementele componente alesehemei de alimentare cu apa aval de rezervorul de compensare se dlrnensioneaza la debitul QII

QII=Ks*Kp'iQor max

Debite de verlflcare

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori se face astfel ca In orice pozltie normata apare incendiul sa se asigure In retea minimum 7 meal apa:

QII(V) = 0,7 Ks*Kp*Qor max+ 3,6 n*Kp* Qie

Debite de calcul - Caleulele au fost efeetuate tabelar sl sunt prezentatein tab. 1 ,2,3 sl 4

10. Calculul volumulul rezervcrului ( conform ST AS 4165-88)

(1) V rez = Vcompens + Vintagib sau (2) V rez = Vcompens + V avarie

se alege cea mai mare valoare diritre Vintanqibil si V avarie, ceea ce conduce la (1) sau (2)

Volum de compensare (conform STAS 4165-88)

V compensare = Qs zi max(50) x 0.5

Volum intangibil = V incendiu+V consurn = V incendiu+ Qs zi max(50) x3

Volum avarie ( conform ST AS 4165-88)

Vavarie = Qminx T avarie

Q min = 60% x Qs zi max(50) 124 T avarie = 4 ore

v

n

= L

q ii

60 t i 1000

n

+ L

q ii

3600 t ei

----"'-- + q s

1000

3600 1000

ts +

Q omed

t e

11. Dimensionarea pompelor dif) statla de pompare

Debit de calcul

Odimensionare = Qs or max

Alegerea pompelor

Presiunea minima care trebuie c:lsigurata la rezervorul de Tnmagazinare este de 10mCA

Hpompe= LlHgeod+hr-f.min10m unde:

LlHgeod=CT rez- CTSP = diferenti~ de cota geodezica; Hg = 428-254=74m CTrez - cota nivel maxim rezervor= 428

CTSP - cota aspiratie statie de pompare = 254

hr - pierderea de sarcina = hdistrib+hlocal

t.hlin = 0,0035 x 4760 ::: 17 m; t.hloc = 10'70 x Ahlln = 2 m.

Se aleg 2 pompe, caracteristicile statiei fiind:

Q = 36 md/h = 10.00 lis H = 200mCA

P = 37.5 ~;w

13. Dimensionarea retelel de dlstrtbutle

Dimensionarea conductelori retelei de distributie a apei potabile s-a efectuat cu ajutorul unui soft de calcul a conductelor de alimentare cu apa, A se vedea tabelele de calcul anexate.

14. Calculul suprapreslunll datorate lovlturll de berbee

1. Aductiune pornpata : tronson: statle de pompare - rezervor

Suprapresiunea datorata loviturii de berbec se evalueaza pe baza ecuatlel Jukovski:

+ ~H ~ .. c * ~ V unde: I ~ V I

g

variatia vitezei Tn conducts

Program F.E.A.D.R.

sunetului ( eeleritate)

+~H

c*~v

g

1425

c=--: [mls]

~1 + 1.1 ~10' (SDR - 2)

unde: E - modulul de elasticitate al materialului eonduetei

E
kg/em2
PE-80 0.94*104
PE-100 1.4*104 Valoarea SDR (Standard Dimension Ratio) functie de clasa de presiune a eonduetei (PN6, PN10 sau PN16) sunt prezentate in tabelul urrnator:

De 63;75
PN6 PE80
SDR17
PN10
PN16 90 110-315
PE80 PE100
SDR21 SDR26
PE100 SDR17
PE100 SDR 11 Valorile (c) ale vitezei undei de preslune (m/s) sunt prezentate in tabelul urrnator:

SDR11 SDR17 SDR21 SDR26

PE-~O PE100
374,2
242,6 294
216,2
234,3 Perioada de propagare a undei de presiune este data de expresia:

T= 2 LI e

unde: L -Iungimea eonductei (m) e - viteza undei de presiune

T= 4,26531

15.Calculul volumulul anual de clpa livrata, al consumului de clor !}i al consumulul total de energie electrica

Volumul anual de apa llvrata

Vol anual dpa = Qzi med* 365 zile me/zi

Q zi med = 1.192,28 Vol anual apa = Consumul anual de clor

Cons clor ::= Vol anual apa*O.001 kg/me =

435183 me

435,18 kg

Consumul de energie electrica

Qsistem pompare = Opompaxz-ih = 1680

Qmed annual = 196194,1442

Nr. zile functionare sistem pompare = Vol anual apa livrata / Qsistem pompare zi 116,7822287

E = nr.pompe x Ppompa x 24hx Nr. zile functionare 162.060 kWh/an

';:: :2
.8 :::l
- L..
C 'S C1l
en
,......, o Q)
o, .Q o
..- Q)
~ I.C) N c
0 ~ to '3
+ ..- ~ '3
..- II to o
'-" Cii
i:t o, o
LJ.J
$: N
0 ....:
0 c
0.. I.C) II a;
i< 0) Z
..- (,0 .o
Z C1l
II II I-
..-
Z Z Program F.E.A.D.R.

Q)
~
:::l
.....
'S
o
I
ro
'u ~
0 0
III ....
Q) 0
> o~
:;::;
o
Q)
:is
0
:::l III
... :::l
..... "0
C e
Q)
o, o,
)co Q)
c, "0
co Q)
Q) ...,
co
"0 .....
:::l '2
'S :J
...
co
III
Q)
o
Q)
c
M :::l
....: 'S
c o
ro
Qi()
.0
co
I- w
0
i= _J
U)
0:: _J~
w «w
I- z
0 w
~ (9
«
0
0::
0 ......
:;::::;~3
_J ~ l'
w
l:: t:: C,)
::> 0
CO en
W
0
5 Ql
_J ·0 ro
::> > E
_J Ql .-
:::> z t::
0 co
_J
«
0 "0
_J 0
c.
« en
0:: 0
OJ
0 ·0
~ >
Ql
Z
_J
~
I-
Z
W
0
_J
W Ql
'<tCO C,)
.« (]) ~
Cf- :t:::: ·c
.0 Ql
(jj Ql ......
.0 o ~
eo L.
I- eo
C,) Program F.E.A.D.R.

...: c

Q5 ..0 co I-

....

o

i::

~ ~

Q) "0

::J ::J

E

::J

o >

::J

""5 C,.)

ro o

Q)
io
00-
0
> ......
CO C,.)
> E
"'"
>
CO
I-
io
......
I'--
.c N
"'"
N
..._
x
CO
E
'N
(/)
Q) a
';:: ><
co
> ?f-
co 0
Q) io
"0 II
E c
::J E .c
..._
0 C,.)
> a E
N
0
I'--
co
0)
ii: C,.) C'?
> E ......
I····.
.....
co
.....
0
U I'--
E 00
E ..-
::J - C'?
(/)
C Q)
0 ,_
C,.) 0
,2 ...... C'?
C.
"0
C 00
Q) 0
C,.) ......
c
Q)
"0 U
Q)
E ...... E
c
::J co -
0 '- Q)
"0 '-
> :c 0
...... C'?
C.
...... io
Q)
a "'"
I
+ ......
,~ "0
co (/)
a 'U ::::::
,_ ......
"0 Q)
C
Q) C
C,.) ~
,S; ::J
...: E
Z 'iii
x Q)
co io
E CD-
'- ......
0 .c ......
..._
(/) C,.)
a E
x C'?
co ......
E c<)
0
'N 'N C'?
(/) '0 ......
a E ';:: a

"'" N

+ >< co

E 'N (/)

a..!!:. II -

t5

::J "0 co

co ,_ (/).t:!

'- C,.)

~ E

(/) :::::

I'-...: c

Q5 ..0 co I-

w

!;;:c

..J ::I :!: ::I U W IZ W 0::

W

!:!:: c

z ii: e,

::I ..J ::I 0:: o

~

W N W 0::

::I ..J ::I :!: ::I ..J o > ..J ::I ..J ::I U ..J

c3

E
:J
If)
C
0 '<f?
o
(0
..-
~
O. E
0 :J
g o
E
~
.!9
c
OJ
,~ ~
« 0
CO
~ 'N
c
(j) c
'C
..0 ~
ro
I- 0 (1,1
I.. C0
1'1:1 N
o
(1,1
tj: .....
N
e
.- 0)
I..
0
e r-...
(1,1
N
~ l!)
c
.- .......
-'1'1:1 C0 >CO
...
s: I.. 0
(1,1 0 i='
-
I/)
'X
(1,1 0)
'1'1:1
c..
1'1:1 r-...
(1,1
"0
l!)
:::I
E C0
:::I
'0
>
0 0 0 0 0 0 0 0
'<t N 0 00 c.o '<t N
.....
(OW) !i1de wnloA (J)
::l "0
o '5
:E "5
>CII E
1:
(J) ::l
en
,5 c
0
iO o
CII CII
+:o~ :;::::;~
s: .~ 'co .~ ,ta
.- ClIO. ClIO.
'1'1:1 > CII > III
c.. I I
1'1:1
:::I
o
e
1'1:1 C0
-
s: N
(1,1.1: .....
,§~ N
n;N 0)
,_ (1,1
1/)<1"0 r-...
E"S l!)
:::I-
I/) 1'1:1 ;iQ
s: ~ C0 ...
o (1,1 0
(,,)- i='
s:
(1,1'-
"0 O'l
1'1:1
E r-...
1'1:1
...
C) l!)
0
E C0
0
I..
o
0 0 0 0 0 0 0
N 0 00 c.o '<t N
alUa::loJd I:
ra
c.
ra
::I C'?
to) N
Q) ...-
... N
ra Ol
-
I:
Q)..c: r-,
E'<:I'
="1 LO (1J
ra Q) ...- .-. (1J Q.
Q. (1J
"iii "'C C'? ~ (1J Q)
E'"5 ...-.£ :J "'0
::::s ra ;::1- o
:J
II) c= ";:: :J
I: Q) Ol (1J
0_ ..... E
to) I: C :J
Q) "- "- Q) en
"'C E c
ra LO "'iii 0
E o
C'? (1J (1J
ra :;::; :;::;
...
Cl (1J (1J
0 ";:: ";::
I: (1J (1J
0 > >
... I I
to)
eiueccrd C'?
N
C;:j
Ol ~ ~
~ ~
0 0
"- ro ro
Q. Q.
ro ro
Q) Q)
LO "0 "0
:::J :::J
:; :;
C'? II! E E
:::J :::J
... U) U)
0 c c
0 0
...- l- o o
...- .!)l ro
ro ~
Ol .~ .~
> >
"- I I
LO
C'? ede lI.mIOA