Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT HIDROGEOLOGIC DE EXPERTIZĂ

la
Studiu hidrogeologic preliminar
privind execuția forajului F1 BR, pentru alimentarea cu apă a exploatației
piscicole a S.C. Blue River Fish 2013 S.R.L., situată în comuna Beltiug,
județul Satu Mare

Beneficiar: S.C. Blue River Fish 2013 S.R.L.

Documentaţia elaborată de S.C. Foradex Invest S.R.L, înregistrată la “Institutul Naţional de


Hidrologie şi Gospodărire a Apelor” cu nr. 6824/02.10.2014, analizează la nivel de studiu
hidrogeologic preliminar posibilitatea alimentării cu apă a exploatației piscicole a S.C. Blue
River Fish S.R.L., amplasată în comuna Beltiug, judeţul Satu Mare.
Debitul solicitat este de 1,00 l/sec pentru asigurarea cerinţei de apă potabilă şi
menajeră.
Pentru asigurarea debitului necesar de 1,00 l/sec proiectantul de specialitate S.C.
Foradex Invest S.R.L propune execuţia unui foraj cu adâncimea de 60,00 m care să capteze
orizonturile acvifere cantonate în formațiunile poros-permeabile de vârstă cuaternară –
pannoniană.
Pe baza analizei datelor prezentate în documentaţie, coroborate cu informaţiile din
baza de date hidrogeologice a I.N.H.G.A. - Secția de Studii şi Cercetări Hidrogeologice,
facem următoarele precizări:
 se va săpa un foraj cu adâncimea de 60,00 m, care va capta doar orizonturile poros-
permeabile ale depozitelor cuaternare – pannoniene şi care va avea caracter de
explorare – exploatare;
 se va folosi metoda forajului cu circulaţie inversă/directă;
 alegerea intervalelor captate va fi stabilită pe baza litologiei întâlnite în timpul săpării
găurii de sondă, informaţii ce vor fi corelate cu investigaţiile geofizice (carotaj electric,
PS, etc);
 se va tuba o coloană PVC/metalică adecvată, fantele acesteia şi sortul pietrişului
mărgăritar fiind stabilite în funcţie de granulometria stratelor acvifere întâlnite;
 decantorul va avea o lungime de minimum 5 m sau 1/3 din lungimea totală a filtrelor;
 se vor izola prin cimentare stratele superioare celor captate. Premergător acestei
operaţii se va plasa un dop de argilă cu vâscozitate mare sau compactonită de cca. 2
m.
 operaţiile de decolmatare - dezvoltare - desnisipare se vor executa în sistem aer - lift
cu pompă Mamouth, la finalul acestora impunându-se clorinarea forajului;
 testele de pompare experimentală se vor efectua cu pompă submersibilă adecvată
executându-se iniţial un pretest, apoi testul de eficienţă (minim trei trepte de pompare
cu debite progresiv crescătoare) şi testul de performanţă;

PT-07-INHGA-SSCH
 se vor preleva două probe de apă pentru analize fizico-chimice şi bacteriologice în
vederea stabilirii calităţii acesteia şi se vor propune, după caz, soluţii de tratare;
 prelucrarea datelor de pompare şi calculul debitului de exploatare se va realiza ţinând
cont de specificaţiile din SR 1629 – 2/1996;
 forajul va fi echipat cu cabină de protecţie şi pompă submersibilă corespunzătoare.

După finalizarea execuţiei se va întocmi documentaţia tehnică a forajului care va


cuprinde toate datele privind execuţia şi definitivarea acestuia (parametri tehnici ai lucrării,
adâncime, litologie, intervale captate etc.), rezultatele pompărilor experimentale (niveluri,
denivelări, debite specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor
chimice şi date de exploatare (debit de exploatare, raza de influenţă, denivelare la
exploatare, regim de funcţionare).
Un exemplar din această documentaţie va fi transmis la Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – Secția de Studii şi Cercetări Hidrogeologice, pentru
completarea fondului naţional de date hidrogeologice.
În scopul obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza documentaţiei mai
sus menţionate, se va întocmi studiul pentru stabilirea zonelor de protecţie hidrogeologică,
conform H.G. 930/2005 şi Ord. M.M.P. 1278/2011, a cărui elaborare poate fi asigurată de
către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – Secția de Studii şi Cercetări
Hidrogeologice.

DIRECTOR,

Dr. Ing. Daniela RĂDULESCU

Referat nr. 927/2014


19.12.2014

Director ştiinţific: Dr. Mary - Jeanne ADLER


Şef Secție S.S.C.H: Ing. Dumitru NEAGU
Întocmit: Ing. Teodora VASILE
Redactat: Elena CRISTEA
Compartiment SIMC: Răzvan MAREŞ

PT-07-INHGA-SSCH

S-ar putea să vă placă și