Sunteți pe pagina 1din 44

S.C. ROMAX D.H.R.

CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA COMUNA SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SECARIA ,
JUDETUL PRAHOVA"

MEMORIU GENERAL
lucrări hidrotehnice, drumuri,instalaţii electrice,hidraulice si tehnologice
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI
MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA COMUNA SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"

I. DATE GEMERALE
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APA COMUNA SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
COMUNA SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
1. "EXTIN
l.Denumirea DRE SI
obiectiv, de MODERNIZA
inv. : RE SISTEM
DE
ALIMENTAR
E CU APA
1. 2.Numar COMUNA
proiect, faza SECARIA,
1. 3.Ord. JUDETUL
principal de PRAHOVA
credite PROIECT NR.
1. 16/2006
4.1nvestitor/ Consiliul
Beneficiar LOCAL
1. SECARIA
5.Proiectant Cconsiliul
general Local Secaria
S.C. ROMAX
1. DHR
6.Proiectant CONSULTING
de S.R.L. al
specialitate Secaria
S.C.
1. PROCONSUL
7.Amplasam TING &
entui MANAGEME
obiectivului NT GRUP
S.RL.
jud. Prahova,
1. com Secaria,
8.Durata bazin
de hidrografic
realizare Prahova-
a inv. 1. Teleajen, curs
9.Finant de apa
area V.Mierlelor si
investiţi Secaria
ei 12 luni
l.lO.Prof Alocaţii
ilul bugetare si
investiţi surse proprii
ei Lucrări de
1.11.Cat alimentare cu
egoria apa
de Investiţia se
importa înscrie la
nta constr. de
importanta "C"
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"

II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Scopul obiectivului ii reprezintă, îmbunătăţirea alimentarii cu apa a comunei


Secaria , prin realizarea de 3 captări noi, instalaţii de tratare si filtrare, amenajări la
captările existente, alimentare cu energie electrica si reabilitare unui tronson de drum
care vor conduce la sporirea debitului necesar, la asigurarea calităţii de potabilitate
conform STAS 1342-91, asigurarea normelor sanitare, precum si a accesului la acest
obiectiv.
Importanta obiectivului este social-economica , alimentarea cu apa a
localităţii in condiţii optime, conducând la imbunatatirea condiţiilor de viata prin
mărirea confortului, gradului de sănătate si igiena a populaţiei, precum si asigurarea
infrastructurii pentru dezvoltarea activităţilor economice din domeniul creşterii
animalelor si industrializarea produselor rezultate din aceasta activitate.
Finalizarea prezentului obiectiv de investiţii va deservi cu apa potabila o
comunitate de cea 2.000 locuitori.

SITUATIA EXISTENTA

Captarea existenta pentru Secaria, MIERLELE 2 cota 1190.00, a


fost executata in perioada anului 1980 prin forte proprii si neavand la baza o
documentaţie tehnica.
Aceasta captare este amplasata la cea 50m aval de captarea
MIERLELE 1 pentru oraş Comarnic, fiind constituita dintr-un prag in albia
V Mierlelor realizat din piatra de rau zidita. In amonte de prag s-a realizat un
camin in care intra un dren (actualmente colmatat) si pleacă conducta de
aductiune Dn80 (tubing).
Actualmente apa de suprafaţa a paraului Mierlele (disponibila după
captarea pentru Comarnic) intra in acest camin de unde este captata si
transportata la consumator in condiţii precare de potabilitate. La cele mai
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
mici precipitaţii, captarea se colmateaza.
In aval de aceasta captare, actualmente de suprafaţa, sunt captate
doua izvoare concentrate , unul pe malul drept al văii - izvorul Doamnei
-cota 1185.00 printr-o camera de captare precara din punct de vedere al
protecţiei sanitare si al doilea pe malul stâng cota 1184.00 prin doua
camere de captare in stare buna de funcţionare. Aceste doua izvoare sunt
racordate la aductiunea existenta.
Aductiunea existenta Dn80 in lungime de 3510.83 m de la captare
pana la rezervorul existent cota 1022.00 urmăreşte in general panta
terenului natural si nu este prevăzuta in punctele de maxim cu cămine de
aerisire.
Acest lucru conduce la scăderea capacităţii de transport pana la
scoaterea din funcţiune, din cauza aerului care se acumulează in aceste
puncte si secţionând practic curgerea apei prin conducta, chiar daca diferenţa
de nivel dintre captare si rezervor este de cca.l65m.
Rezervorul existent (cota 1022.00) cu o capacitate utila de 180mc este
sub forma unei cuve acoperite din beton armat executat semiingropat având
dimensiunile 6*10*4. Rezervorul este prevăzut cu alimentare la partea
superioara,plecare si golire la partea inferioara si un preaplin . Din acest
rezervor printr-o aductiune Dn80 L=1541.54 m este alimentata reţeaua de
distribuţie existenta Dn50 dezvoltata de-a lungul anilor in sistem ramificat
insumand o lungime de cca.13.50km. Aceasta aductiune are o uzura
avansata, nu corespunde standerdelor in vigoare si nu poate transporta
debitul Qmaxorar = 1325l prevazut dupa extindere si modernizare
Acest sistem de alimentare cu apa din V Mielelor este completat cu
doua captări locale de izvoare concentrate mai importante , fântâni si captări
de izvoare indivduale amplasate in intravilanul localităţii.
Cele doua captări de izvoare mai importante sunt amplasate unul in
partea de sud-est a localităţii la cota 920.00, iar celalalt in zona de nord-est
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
la cota 860.00. Aceste doua captări sunt prevăzute cu camere de captare,
bazine de acumulare 50, 20 mc si reţea de distribuţie independenta pentru
alimentarea consumatorilor. Acestea sunt in funcţiune fara a avea insa o zona
de protecţie sanitara precis delimitată.
Lipsa unui laborator pentru analize, a instalaţiilor de tratare si
dezinfectie, precum si deficientele la captare si aductiune fac ca
funcţionarea sistemului de alimentare cu apa sa aibă un randament
scăzut si in condiţii improprii de potabilitate conform normelor manitare.
Toate aceste neajunsuri impun necesitatea realizării lucrurilor
pentru îmbunătăţirea alimentarii cu apa a corn. Secaria propuse in
prezenta documentaţie.

III. SITUAŢIA PROIECTATA


Perioadele de timp care se iau in considerare pentru dimensionarea construcţiilor si
instalaţiilor aferente sistemului de alimentare cu apa sunt etapizate. Sistemul de
alimentare cu apa se dezvolta:

extensiv - odată cu dezvoltarea localităţii prin creşterea


numărului de utilizatori de apa corespunzători cresterii cu o rata
anuala a populatiei.*
intensiv- care consta in asigurarea debitului de apa
corespunzător gradului de confort, a dotărilor sociale, a folosinţelor
publice, etc.

Aceasta dinamica a sistemului conduce la realizarea unor lucrări de sporire a


alimentarii cu apa, dimensionate la debite de calcul, intr-o perspectiva de 50 ani .
In conformitate cu tema de proiectare, a datelor program mai sus prezentate si a
breviarul de calcul, imbunatatirea alimentarii cu apa se face pentru 50 ani intr-o singura
etapa .
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Pentru satisfacerea necesarului de apa potabila a localităţii in prezent si pentru
extindere si modernizare (Qs zi med = 5,06 l/s; Qs zi max = 5,80 l/s) s-a conceput o
schema tehnologica tehnologica a folosinţei de apa, prin realizarea de lucrări de
imbunatatire a sistemului existent si lucrări noi de captare si tratare a apei.
Schema tehnologica a folosinţei este alcătuita din:
OB. 1 .Amenajare la captare existenta MIERLELOR (2) cota 1190,00.
1.1. Captare dren L=40m
1.2.Amenajare camera de captare si priza de iarna
OB .2. Captare (3) MIERLELOR-cota 1115,00
2.1.Prag deversor
2.2.Captare dren L=50m
2.3.Camera captare
2.4.Priza de iarna
2.5.Camera de încărcare
2.6.Conducta de aductiune Dn 10 L=20m OB.3.Captare izvor (3)-cota
1180,00
3.1.Camera de captare izvor cota 1180
3.2. Conducta aductiune Dn63 L= 150m OB.ACaptare izvor (4)-cota
1135,00
4.1.Camera captare izvor cota 1135,00
4.2.Conducta aductiune Dn63 L=350 ml OB.5. Amenajări pe aductiunea
existenta ptr.ridicarea capacităţii de transport
5.1.Instalaţii automate de aerisire si dezaerisire OB.6.Staţie tratare apa
(Q=5,8 l/s)
6.1.Filtre sub presiune si instalaţii de cbrinare cu hipoclorit de sodiu
6.2.Laborator de chimie si bacteorologie
6.3.Grup electrogen pentru alimentare cu energie electrica
6.4.Grup sanitar 6.5.Gospodărie nămol OB.7.Dublare cond. aductiune
REZ.ERVOR - REŢEA DE DISTRIBUŢIE
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
7.1 .Conducta aductiune Tronson I +Tronson II -Dn 10 (PE-80) L=5052.37 m
8. Reabilitare drum forestier
9. Realzarea retelei de alimentare cu energie electrica din reteaua nationala.
Prin amplasamentele alese, este exclus pericolul unor inundaţii, iar apele
pluviale din incinta staţiei de tratare sunt evacuate la nivelul terenului.
Conform Normativ PI00 -92 clasa de importanta a obiectivului este III.
Sistemul de alimentare cu apa centralizat având ca sursa V Mierlelor si izvoarele
de aceasta din zona, se încadrează in schema cadru de amenajare (captare Comarnic
si captare Secaria) si este completat cu surse si instalaţii locale de alimentare cu apa.
In concordanta cu STAS 4273 pentru alimentari cu apa si canalizări de importanta
locala (pct. 2.9. tab 8), categoria de importanta a lucrărilor este 4 (construcţii
hidrotehnice definitive secundare),conducand conf.pct.5 tab 13,la clasa de importanta
IV.In baza clasei de importanta IV a constr. conform STAS 4068 stabilirea probabilităţii
teoretice anuale de depăşire a debitelor maxime este p=5%, in condiţii normale de
exploatare si p=l% in condiţiile speciale de exploatare.

Influenta lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona:


- lucrările proiectate nu afectează captarea oraşului Comarnic de pe V Mierlelor
si condiţiile actuale de asigurare a sursei de apa.
- se vor imbunatati parametrii de captare a debitului disponibilizat pentru
localitatea Secaria si se va asigura zona de protecţiei sanitare la sursa existenta.
- prin debitul suplimentar captat, de captarea noua (la cota 1115.00), nu este
afectat debitul de servitute a V. Mierlelor in aval.
- se măreşte capacitatea de transport a aductiunii existente.
- se imbunatatesc condiţiile de calitate a apei potabile in concordanta cu
prevederile STAS 1342-91 si normelor sanitare.
Prin execuţia investiţiilor proiectate s-au prevăzut masuri si lucrări pentru
evitarea pagubelor sau stanjenirea funcţionarii obiectivelor existente, precum si
refacerea lucrărilor afectate (protecţia albiei Valea Mierlelor la afluieri generale,
stabilizarea versantilor in zona montării aductiunilor de la captare de izvoare, refacerea
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
păşunii, reabilitarea drumului etc.)
Lungimile conductelor au fost calculate conform ridicarilor topo puse la
dispozitie de catre Primaria Secaria. Deoarece drumul forestier existent nu este strict
delimitat si nu este trecut in inventarul drumurilor existente nu s-au putut efectua
masuratori directe pentru determinarea lungimii exacte a acestuia.

IV. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile se vor lua conform certificatului de urbanism .

La intocmirea fazei de proiect tehnic (PT) s-a urmărit respectarea


concluziilor si condiţiilor menţionate in legislatia si normativele in vigoare
1 .S-a revizuit breviarul de calcul pentru cerinţa de apa, la asigurarea de 80%
conf. STAS 1343-0
2
Aductiunea noua proiectata de la rezervor la reţeaua de distribuţie Dnl 10
din polietilena poate transporta intreg debitul Qmax or.=13,25 l/s, asigurând
in punctul de racord o presiune disponibila de 4,85 bari
3.S-au corectat indicii de evaluare pentru aductiune si terasamente
4. S-au corectat cheltuielile pentru asistenta tehnica si suprafegherea
lucrărilor, incadrandu-se in cota de max. 1,5-2% din C+M, corelate cu durata
de execuţie
5. S-au corectat cheltuielile pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii in
conformitate cu prevederile ordonanţei Guvernului nr.24/95
6.S-au corectat cheltuielile de proiectare la max.3% C+M
7. S-au corectat celelalte cheltuieli din devizul general prin corelare cu noile
valori de C+M
8. S-au prevazut lucrari de reabilitare a drumul forestier existent in vederea
asigurarii accesului la obiectiv
9. s-a prevazut extinderea retelei de alimentare cu energie electrica
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
V. INTRODUCERE CONDIŢIILOR SANITARE
l.S-au prevăzut perimetrele de protecţie sanitara de regim sever si restricţii
la captări, aductiune, tratare si inmagazinare conform HG. 101/1997 privind
caracterul si mărimea zonelor de protecţie sanitara
2.La staţia tratare s-au prevăzut laboratoare de analize fizico chimice si
bacteorologice pentru urmărirea condiţiilor de calitate a apei livrate.

VI. DESCRIEREA OBIECTIVELOR PROIECTATE


1.AMENAJĂRI LA CAPTAREA EXISTENTA MIERLELE (2)-EXI$T.
vI.1 .CAPTARE DREN L=40 m
Reabilitarea acestei captări consta in realizarea unui dren de tip imperfect,
nevizitabil, amplasat in permiabilul acvifer, captând apa infiltrata prin malurile
cursului de apa. Acest dren este dimensionat pentru a putea capta debitul
dispobilizat de captarea existenta pentru oraşul Comarnic (max. 6 I/s la asigurarea
de 70% si 2,7 l/s la asigurarea de 80%).
Conform STAS 1629/3-91 in condiţiile acviferului din zona caracterizat printr-un
coeficient de infiltraţii k=lcm/s, a rezultat necesitatea realizării unui dren Dn200
(condiţie constructiva) L=40 m amplasat la cca. 7 m de axul văii, pe malul stâng la
o adâncime de l,5m. Tubul de drenaj este prevăzut din polietilena Dn225, cu
orificii realizate din construcţie având 1,5 cm, iar suprafaţa totala a orificiilor de
intrare a apei este de 3% din suprafaţa totala a zonei perforate. Fundul săpăturii
inainte de pozarea renului este căptuşit cu folie de polietilena sudata de 1 mm
grosime (2mp/ml dren - vezi detaliu tip prin dren AC 3336-8781)
Tubul de drenaj montat pe aceasta folie este prevăzut deasupra cu un filtru
invers realizat din 3 strate de 25 cm grosime si anume: sort 30 - 50 mm(0,33
mc/ml), sort 10-30 mm (0,33 mc/ml), sort 5 -10 mm(0,33 mc/ml)
Pentru protecţia drenului, pe ultimii 70 cm se prevede realizarea unui
blocaj de anrocamente cu piatra bruta locala (1 mc/ml)
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Capătul aval al drenului este racordat la o camera de captare existenta
care se amenajeaza conform normelor si standerdelor in vigoare.
VI.2.AMENAJARE CAMERA CAPTARE
Camera de captare este prevăzuta cu compartiment umed de deznisipare si prizare
si un compartiment uscat pentru acţionari hidraulice, fiind acoperita cu placa cu
trapa de acces inaltata la 30 cm peste cota nivelului apelor mari cu probalilitatea
de depăşire de 5%. .
Camera de captare, construcţie ingropata de tipul unui cămin compartimentat, este
realizat din zidărie de piatra bruta (gresie locala) cu mortar Ml 00, avamd radierul
de 30-40 cm, peretii exteriori de 30 cm iar compartimentarea de 20 cm grosime.
Zidăria de piatra bruta se va rostui cu mortar Ml00.
Camera este acoperita cu o placa de beton armat Bc20
Amplasamentul camerei de captare este in amonte de pragul deversor existent
pe partea stanga, si adiacent acestuia .
Instalaţiile hidraulice constau in:
-adnisea apei captate de dren prin cond. (PE-80) Dn225
- perete semiscufundat din dulapi de stejar 4 cm grosime montaţi in suporţi din
profil U 50*50*5
- basa golire cu stut cond. zincat Dn50 si vana de golire (sertar pana corp plat
Dn50)
- conducta de prizare Dn80 cu sorb Dn80 si vana de linie (sertar pana corp
plat Dn80)
- conducta de aerisire Dn25 pe prizare
- lama deversanta preaplin 1=60 cm
- conducta de evacuare golire si preaplin Dnl50
- grătare metalice 75*40-3 buc, 75*60-1 buc peste canivoul din
compartimentul uscat
- trepte de acces, cămin de acces 80*80 cu capac metalic cu incuietoare.
Camera de captare este prevăzuta cu imprejmuire pentru zona de regim sever
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
care este inclusa in imprejmuirea zonei de restricţii 50m amonte si 20m aval de
captare.
Soluţia de realizare a elementelor constructive din zidărie de piatra bruta a
fost aleasa din considerente economice (existenta in zona a gresiei de calitate
pentru zidărie) si lipsa unui acces pretabil pentru utilaje grele
VI.3.CAPTARE PROPUSA MIERLELE (3} cota 1115,00 la c.c.a .5OO m
aval de captarea MIERLELE (2)
Aceasta captare se propune pentru a putea suplimenta deficitul de debit de apa
la asigurarea de 80% pentru localitatea Secaria de 2,75 l/s. Conform breviarului de
calcul si al profilului longitudinal AC 3208/8781 cota minima la care se poate realiza
o noua captare este de 1115.00, pentru a se putea folosi aductiunea existenta pentru
transportul apei la rezervorul 3 de inmagazinare.
Captarea propusa este compusa din următoarele obiecte:
- prag transversal in albia minora pentru consolidarea si stabilizarea acesteia.
Acest prag in lungime de lOm (zona deversanta) se fundează la roca de baza si se
realizează din zidărie piatra bruta de rau (material local).
In spatele pragului pe mal drept se amenajează camera de captare a drenului
realizat tot Idin piatra de rau. Aceasta camera se acoperă cu o placa de beton armat
prevăzuta cu un acces, cota acestuia fiind deasupra nivelului apelor mari cu
probabilitatea de depăşire de 5% (cea l.20m deasupra nivelului cotei pragului
(1115.00).
-dren imperfect situat pe malul drept al V Mierlelor in stratul premeabil acvifer,
captând apa infiltrata prin malurile cursului de apa . Drenul este nevizitabil fiind realizat
din cnd. PE Dn 225 cu orificii de 1.5cm iar suprafaţa totala de intrare a apei este de 3%
din suprafaţa totala a zonei perforate. Acest dren este prevăzut cu un filtru invers alcătuit
din trei straturi având grosimea de 25 cm fiecare si protejate de un prism de
anrocamente
Conform STAS 1629/3-91 in condiţiile acviferului din zona caracterizat
printr-un eficient de infiltraţie K=0.5 cm/s a rezultat necesitatea realizării unui dren
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
amplasat la cea Jm de axul văii la o adâncime de 1.5m si având o lungime necesara
de 5 Om pentru captarea iui debit de 2-3 l/s.
Capătul aval al drenului este racordat la camera de incarcare. Pentru
posibilitatea iptarn debitelor mici din perioada de inghet, in prag se realizează o
priza de iarna cu grătar metalic si racordata la camera de captare.
Priza de iarna este normal inchisa printr-o vana stavilar si devine activa
numai in perioada de inghet când debitele sunt mici la un grad de asigurare
de peste 80%.
In aceasta zona a captării pe mal stâng a V Mierlelor se realizează si doua captări
de izvoare unul la 50m amonte de prag la cota 1180.00 (izvor 3 Secaria) si altul la
250m in aval la stal 135,00 (izvor 4.Secaria).
Aceste captări sunt prevăzute cu camere de captare izvoare de coasta realizate din
zidarie de piatra si conducte de aductiune Dn 63(PE) - L=150m, respectiv 350m.
Atât camera de captare noua, aductiunea de la captarea existenta precum si
izvoarele noi captate sunt racordate la o camera colectoare cota 1115, V=20mc, de
unde apa pleacă prin conducta existenta la rezervorul de acumulare.
Camera colectoare este prevăzuta cu instalaţii de alimentare (intrarea apei), de
plecare, golire, preaplin si aerisire naturala.
Accesul in camera se face printr-un chepeng la 1.2m deasupra nivelului
coronamentului pragului.

VI.4 .PRAGUL DE VERSOR cota 1115,00


Pragul deversor având ca rol de stabilizare a albiei in zona lucrărilor de captare
este constituit din pragul deversor propriuzis, disipatorul de energie cu pintenul
aval şi zidurile de dirijare, rizberma cu pintenul aval si masivul de anrocamente.
Toate lucrările se executa din zidărie de piatra bruta (gresie locala). Pragul
deversor, reprezintă un zid de sprijin executat transversal pe albie având la
coronament 0,50 m in zona de incastrare in maluri si 0,80 m in zona deversanta.
înălţimea zidului este de 3,50 -2,50 m fiind fundat in roca de baza nealterata la
2,00 m de la nivelul talvegului. Baza zidului la fundare are o latime de 1,65 m.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
încastrarea in maluri este de 2,00 -2,50 m, realizandu-se prin trepte fundate in roca
de baza la min. 1,50 m de la nivelul terenului.
Disipatorul de energie este un radier din zidărie de piatra de 30 cm grosime
având deschiderile de 5,00*10,00 m, iar in aval este consolidat de un pinten de
16,00*2,00*0,80 m, fundat la cea 1,50 m de la cota talvegului si incastrat 4,00 m
in maluri.
Rizberma este tot un radier din zidărie de piatra de 10,00*3,00 m, iar in aval
este consolidat de un pinten de 16,00*2,00*0,60 m fundat la cea 1,50 m de la
cota talvegului si incastrat 4,00 m in maluri.
Legătura dintre rizberma si talvegul din aval se realizează printr-un prism de
anrocamente.
Pragul deversor este prevăzut cu barbacane iar disipatorul de energie si rizberma
cu ţevi pentru reducerea subpresiunii.
VI.5.CAPTARE DREN L=50 m
Drenul in lungime de 50m este amplasat in amonte de pragul deversor pe malul
drept la cea 10 m de axul văii. Caracteristicile de execuţie a drenului sunt
identice ce cele descrise la punctul 1.1.
VI.6.CAMERA DE CAPTARE
Caracteristicile de execuţie a camerei de captare sunt identice ce cele descrise la
punctul 1.2. fiind realizata tot din zidărie de piatra si având aceeaşi funcţiune.
VI.7.CAMERA DE ÎNCĂRCARE
Caracteristicile de execuţie a camerei de incarcare sunt identice ce cele descrise
la punctul 1.2. fiind realizata tot din zidărie de piatra si având funcţiunea de
colectare a tuturor apelor captate prin sistemele prevăzute (drenuri si izvoare) din
zona si de unde prin sistemul de nozare este alimentata conducta de aductiune
existenta pentru transportul debitului de apa captat la rezervorul de
inmagazinare. Instalaţiile hidraulice si compartimentările camerei sunt similare
cu cele ale camerelor de captare.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
VI.8 .AMENAJĂRI PE CONDUCTA DE ADUCTIUNE EXISTENTA Dn80

(pentru ridicarea capacităţii de transport)


In punctele de maxim ale profilului longitudinal se prevăd instalaţii
automate de aerisire-dezaerisire (9buc) - vezi profil longitudinal.

Aceste echipamente se montează direct pe conducta si sunt ingropate având


rolul de eliminarea pungilor de aer din conducta, asigurând funcţionarea
hidraulica a acesteia la capacitatea maxima.Pe conducta existenta Dn80 conform
profilului longitudinal sunt necesare montarea a 9 bucati instalaţii de aerisire-
dezaerisire (automate) pentru realizarea capacităţii de transport a aductiunii.
Instalaţiile automate de aerisire-dezaerisire sunt de tip d= 1" având o capacitate
de eliminare aer 0.13 mc/min , Pnl6, presiunea de lucru 0.8-16 bari.
VII. STAŢIA DE TRATARE
Pentru asigurarea calităţii de potabilitate a apei conform normelor sanitare si
standerdelor in vigoare este prevăzuta o staţie de tratare constituita din :
- instalaţii de filtrare sub presiune si de clorinare a apei filtrate cu hipoclorit de
sodiu,
- un laborator bacteriologic dotat cu aparate necesare diverselor analize specifice
profilului staţiei si cu incaperi separate pentru curăţirea si dezinfectia ustensilelor
cu care se lucrează;
-un laborator fizico-chimic deasemeni dotat cu aparate necesare diverselor analize
si spatii pentru balanţa si separat hota;
- camera dotata cu grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice in caz de
intrerupere a energiei electrice din reteaua nationala
- grup sanitar pentru personalul de deservire,
- gospodăria de nomol pentru reţinerea suspensiilor din apa de spălare a
filtrelor.
Toate aceste instalaţii si utilitari sunt adăpostite sunt adăpostite intr-o
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
clădire amplasata
in aval de rezervorul existent V=180mc, la cea. 100 m, având cota +/-
0,00=1010,00
VII.1.CLĂDIREA STAŢIEI DE TRATARE
Construcţia este dreptunghiulara , cu accese separate la laboratoare, grup
electrogen pentru asigurarea energiei electrice in cazul intreruperii energiei
electrice din reteaua nationala si ocazional din exterior la staţie filtre. Accesul
principal in clădire prin intermediul unui hol dirijează intrarea in laboratoare,
staţie filtre (al doilea acces) si grupul sanitar ce cuprinde spatii de spălare, cabina
WC si un vestiar cu dus.
Finisajele incaperilor sunt:
- faianţa alba la pereţii laboratoarelor cu h=1.20m
- zugrăveli in continuarea faianţei in laboratoare pe pereţi si tavane,
in holul de intrare, camera grup electrogen si deasemenea in grupul sanitar si
vestiar in continuarea vopselei de ulei de 1.20m inaltime si pe tavan.
- spoieli la staţia de filtre;
- pardoseli mozaic in laboratoare, hol intrare, grup sanitar si vestiar.
- pardoseli ciment scîivisit in staţia filtre si camera grup electrogen.
încăperea staţiei filtrelor cu cote pardoselii -1.00 fata de restul staţiei ce are cota
finita a pardoselii la ± 0.00, este destinata amplasării filtrelor si are acces spre
exterior prin intermediul unui plan inclinat pentru eventualitatea schimbării
filtrelor uzate, si acces din interiorul staţiei prin intermediul unor trepte de beton
asigurate cu balustrada metalica.
Zidurile construcţiei sunt din cărămida de 37.5cm, 25cm, 12.5cm, iar pereţii
despărţitori din laboratoare si grup sanitar din cărămida de 7.5cm cu armatura de
siguranţa.
Tamplaria interioara este dubla din lemn - ferestre, usi de lemn, si metalice
exterior si interior.
Invelitoarea este din ţigla trasa pe şarpanta din lemn cu astereala si carton sub
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
ţigla.
In podul construcţiei peste planseu se va executa termoizolatie din b.c.a. de
0.15cm grosime sau din polistiren expandat de 7-10 cm grosime, ce va fi protejata
cu o scliviseala din ciment.
Finisajele exterioare vor fi tencuieli cu ciment alb driscuite, placaj piatra narturala
la soclu si pentru bordarea intrărilor principale si placaj lemn la timpane.

VII.2.IMPREJMUREA STAŢIEI DE TRATATE


Pentru siguranţa incintei staţiei se va executa o imprejmuire din stâlpi de beton
armat, cu un panou b.a. soclu si sarma zincata. Porţile metalice tot din plasa de
sarma vor fi pentru acces auto si pietonal.

VII.3.INSTALAŢII TEHNOLOGICE DE FILTRARE


Pentru reţinerea suspensiilor din apa bruta s-au prevăzut instalaţii de filtre sub
presiune deoarece exista posibilitatea alimentarii acestora fara treapta de
pompare, presiunea fiind asigurate de diferenţa de nivel dintre captare si staţie.
Un alt deziderat pentru obtarea filtrelor sub presiune a reprezentat-o spaţiul mic
de ocupare, uşurinţa in instalare si exploatare, precum si condiţiile de
amplasament care permit operaţiunea de spălare cu apa filtrata si clorinata direct
din rezervor fara a fi necesar o treapta de pompare.
Filtrele rapide sub presiune sunt prevăzute pentru Qmax = 5.8 l/s = 20 mc/h,
cu apa bruta incarcata cu suspensii de 10mg/1 pana la max. 100mg/l - fara
coagulare. Se alege (1+1) filtre verticale sub presiune având următoarele
caracteristici constructive:
- Diametru Dn= 1400mm
- înălţime H = 2800mm
- Suprafaţa de filtrare Sf= 1.55 mp
- Volum V- 3.56mc
- Greutate neta Gnet = 1040 kg
- Greutate funcţiune Gfunct = 7500 kg
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Caracteristici hidraulice:
- debitul filtrat Q = 20 mc/h
- reţinerea suspensiilorCx= 130 g/mp*h pana la 1000g/mp*h
- viteza de filtrare v = 13m/h
- ciclu de filtrare Tc= intre 6 si 11 ore funcţie de incarcarea apei brute
- volumul de apa filtrat/ciclu Vc= intre 130 si 240 mc/ciclu
I Caracteristicile stratului filtrant:
- cuart monocristalin si sortat cu granulatia de 0,6-3,0 mm

NOTA: La exploatarea filtrelor trebuie avute in vedere următoarele:


1. Verificarea periodica a calităţii efluentului si pierderea de presiune
2. Oprirea filtrului este dictata de apariţia suspensiilor in filtrat sau de
pierderea de presiune limita admisa.
3. Curăţirea stratului filtrant de impurităţi reţinute in timpul ciclului se face
prin afanare, spălare si clatire.
4. Afanarea durează 5-6 minute si se face cu contracurent de apa in sens
ascendent. Qaf= 15mc/h.
5. După afanare se continua cu spălarea crescând debitul de apa pana la Qs=
20 mc/h. Sensul spălării este tot ascendent, durata fiind de 15-20 minute. Oprirea
spălării se face când efluentul este limpede (lipsit de suspensii).
Cantitatea medie de suspensii reţinute intr-un ciclu de filtrare
Csusp = 0.8 * Cx * Sf * Te / 1000 [kg]
Csusp = 0.8 * 130 * 1.55 * 11 / 1000 = 1.77 kg
Vsusp 95o/o = (1.77 /1008) * 100 /(100-95) = 0.035 mc
=
Intr-o luna sunt 60 cicluri, deci Vluna 95o/o = 2.1 mc/luna, van95% 25 mc/an
Pentru reţinerea suspensiilor de Ia filtrare se prevede un decantpr cu Vutil = 10
mc din care 2mc pentru nămol. Extragerea nămolului se realizează o data pe
luna ,
Filtrele sub presiune se instalează in camera de tratare (filrare) si sunt
racordate la instalaţiile hidraulice cu robineti de acţionare pentru admisie a apei
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
brute (Dn80), ieşire apa filtrata (Dn80), intrare apa tratata pentru spălare (DnlOO),
ieşire apa de spălare (DnlOO), golire instalaţie si descărcare hidraulica a statului
filtrant (DnlOO), aerisire (Dn50). Filtrul este prevăzut si cu o gura de vizitare
(Dn500 cu capac rabatabil) si gura de încărcare (Dn500 cu ontaflansa
negaurita).Filtrele sub presiune sunt astfel legate intre ele incat pot permite
spalarea independenta si anume când unul lucrează se poate efectua spălarea
celuilalt.
VII.4.INSTALATII TEHNOLOGICE DE DEZINFECTIE
Instalaţii de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu -10% substanţa
activa.Instalaţia este prevăzuta cu :
* pompa dozatoare
* vas de depozitare soluţie de hipoclorit de sodiu
* debitmetru cu impulsuri
Debitul tratat (mediu) Q= 20 mc/h
Doza de Clor - substanţa activa dCi = 0.5-1.5mg Cl/1
Qmed= 170 000 mc/an
Consum Clor activ Cx= 170 000 mc/an * 0.001 kg Cl/mc = 170 kg/an
Cantitatea de hipoclorit de sodiu (cu 10 % CI substanţa activa) echivalenta:
Can= 1700 kg/an Debitul de dozare: pentru - dr\ ~ 10mg/l hipoclorit si
concentraţii:
c%_________dCi(ml/1)____Qd (I/h)
10 10 0.2
5 20 0.4
1__________100________2
rezulta pompa dozatoare cu membrana având următoarele caracteristici:
Contrapresiune in circuitul de refulare: maxim 12 bari.
Debit: 0 - 1,7 l/h la o contrapresiune de 12 bari
0 - 1,7 l/h la o contrapresiune de 12 bari

Volum refulat/ pulsaţie 0-0.24 ml/puls la 12 bari


S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
0-0.27 ml/puls la 6 bari
Antrenare : solenoid alimentat la 220V, 50Hz, 16W, clasa de protecţie IP65,
clasa de izolaţie F
Materialul in contact cu lichidul: plexiglas, PVC, viton, ceramica
Controlul de dozare:
- manual prin selectarea lungimii cursei membranei 0-100%
- manual prin selectarea frecventei pulsaţiilor 100% si 50%
- prin semnal electric extern (impuls electric de la
debitmetru) Pompa dozatoare este prevăzuta cu următoarele
accesorii:
- supapa de aspiraţie
- supapa de dozare
- cablu de semnal (debitmetru-pompa) L=3-5m
Pentru funcţionarea pompei dozatoare se prevede:
- debitmetru cu impulsuri Dn50, racorduri 2", lungimea de instalare
270mm, impulsuri/l -limp./ 41
- filtru impurităţi Dn50
Pentru depozitarea soluţiei de clorinare se prevede un vas de 140 l capacitate fara
deschidere pentru agitator si cu sbansamblu aspiraţie cu senzor de nivel minim.
Materialul:polietilena – UV stabilizat
întreg ansamblu funcţionează automatizat astfel:
- debitmetru montat pe conducta de intrare sau plecare transmite impulsurile
(cantitatea de apa vehiculat) la pompa dozatoare comandând debitul de soluţie de
hipoclorit la concentraţia de dozare prestabilita prin analize de laborator; si o injectează in
conducta de apa realizând clorinarea.
Descrierea in amănunt a instalaţiilor sanitare si electrice (grup electrogen,
iluminat,impamantare si paratrasnet, instalatie alimentare cu energie
electrica di reteaua nationala) sunt prezentate in memoriile de
specialitate.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
VII.5.GOSPODARIE DE NAMOL
Apele de spalare rezultate in urma spalarii filtrelor , incarcate cu suspensii , precum si apele
menajere de la grupul sanitar sunt conduse printr-o retea de canalizare din tuburi de beton .Dn
250 la un decantor vertical cu rol de ingrosator nămol si de epurare a apelor
menajere
Decantorul calculat pentru debitul de spălare, este o construcţie de tipul unei
cuve cilindrice ingropata din beton armat Bcl5 având D=3,00m si H=4,00m.
Decantorul vertical este constituit din camera de distribuţie cu dispozitivul de
admisie a apei ( ecran deflector d=0,80 m) unde viteza apei nu depăşeşte 0,1 m/s,
inaltimea utila a compartimentului de decantare este de 1,5 m si respecta relaţia h u/
(D-d)>0,8 ; inaltimea zonei de depunere este 0,70m stabilita pentru un interval de
timp de evacuare de 1 luna (2 mc), inaltimea zonei neutre este de 0,5m; inaltimea
zonei de siguranţa este de l,5m din considerete constructive dictate de cota de
intrare a apelor uzate;
In zona de depunere a nămolului, radierul bazinului se realizează conic cu panta
de 2:1 (40-45°). Admisea apei brute se face de sus in jos prin camera de
distribuţie.Circulaţia apei in compartimentul de decantare se face de jos in sus.
Dimensionarea s-a făcut prin respectarea condiţiei ca viteza ascensionala sa fie de
0,5...0,75 mm/s.
Evacuarea apei decantate se face in conducta radiala perforata (Dn200) care
evacuează intr-un colector general dn200).
Instalaţiile hidraulice constau in:
- admisea apelor incarcate cu suspensii se realizează printr-un
stut de conducta Dn200 (otel) cuplat la tubul central al camerei de distribuţie
- ecranul deflector d=0,8 m (otel)
- colectorul radial perforat de colectare a apei decantate (Dn200
otel)
Evacuarea nămolului se face o data pe luna prin vidanjare.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
VIII. DUBLARE CONDUCTA DE ADUCTIUNE DE LA
REZERVOR LA RETAUA DE DISTRIBUŢIE

Pentru trasnsportul debitului de apa de la rezervor la reţeaua de


distribuţie la parametrii conform SR 1343/1 si a breviarului de calcul pentru
verificarea aductiunii si reţelei de distribuţie, rezulta necesitatea dublării
aductiunii existente Dn80 L=1541.54 m cu conducta Dn 110 L=1541.54 m (PE-
80)si a unei conducte DN 75( PE-80) care sa inlocuiasca o parte din reteaua
existenta care se afla intr-o stare de degradare foarte avansata si care nu
asigura calitatea apei.
Prin realizarea acestei dublări se va putea transporta debitul de calcul (prezentat
in breviarul de calcul Qmax or.=13,25 l/s), astfel ca in punctul de racord la
reţeaua de distribuţie presiunea disponibila sa poată acoperii pierderile de sarcina
in alimentarea cu apa a localităţii
(p=4,85 bar.).Conducta de aductiune se prevede din polietilena de inalta
densitate (PE 80) si sunt ingropate la adâncimea de inghet 1,00 -l,30m.
Conducta pleacă de la rezervorul existent prin intermediu unui cămin da vane
CV2 prevăzut cu vane de secţionare Dn80 pentru conducta existenta si DnlOO
pentru conducta proiectata. Traseul ei continua spre staţia de tratare unde se
prevede un cămin de vane CV3 echipat cu vana de linie Dn100 si vana Dn100
pe racordul de spălare filtre. Din CV3 traseul conductei urmăreşte in parte sau
foarte aproape drumul forestier existent (conform planurilor de situaţie
prezentate in partea desenata) pentru o execuţie mai uşoara si pentru realizării
alimentarii consumatorilor in viitor prin extinderea intravilanului propus in PUG.
Din cauza terenului accidentat cu pante si cotrapate, a fost necesar prevederea
de camine de golire si aerisire si anume CV4 (de linie si golire), CV5 (de aerisire),
CV6 (de golire) LV7 (de racord si distribuţie). Detalierea căminelor cu instalaţiile
hidraulice este prezentata izometric in planurile de situaţie. Montarea armaturilor
se face prin adaptoare de flansa.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Montarea conductei de polietilena se face in săpătura pe un pat de nisip de 10
cm, primul stat de umplutura fiind de nisip sau pamant necoeziv la 10 cm peste
cheia conductei, compactat manual. Montarea conductei se face prin sudura cap
la cap prin presare si atingerea operatiuni de polimerizare conf. caietului de
sarcini. Restul umpluturillor se face cu materialul rezultat din săpătura
compactat conf. caietului de sarcini. Din cauza pantelor care in unele portiuni
de traseu depăşesc panta de 12% se prevăd gardulete din nuiele amplasate
pentru a fii preîntâmpinate fenomenele de erodore datorate scurgerii apelor
pluviale.

IX. REABILITARE DRUM FORESTIER


In urma realizarii obiectivelor de captare si aductiune, inclusiv statia de
tratare si laboratoul este necesar de a se asigura un acces facil la aceste
constructii in vederea rezolvarii problemelor tehnice si a alimentarii cu piese cat
si schimbul personalului care supravegheaza statia si captarile.
In acest sens s-a luat decizia de a reabilita un tronson de drum in lungime
de 5 km care sa asigure accesul autovehiculelor pana la captarile ce se vor
realiza. Latimea drumului o sa fie de cca. 5m si o sa fie prevazut cu podete d =
50cm care sa asigure , acolo unde este cazul , scurgerea apelor si aizvoarelor in
asa fel incat patul drumului sa fie intr-o stare perfecta.
Reabilitarea se face prin scarificarea drumului existent, balastarea acestuia
si apoi reprofilarea lui cu ajutorul unui autogreder in vederea asigurarii profilului
drumului. In zonele unde se prevad podete se vor sapa santuri care au rolul de a
colecta apele si a le dirija catre podete.
Pentru realizarea podetelor s-au prevazut 100 ml tuburi din beton cu d= 50
cm ce se vor monta transversal pe axul drumului.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Tinand cont de formatiunile de relief traversate, traseul drumului in plan
este sinuos, cu aliniamentele de lungime medie racordate cu arce de cerc avand
razele cuprinse intre 30 m si 50 m.
Aliniamentele cu lungime medie (intre 150 m si max. 300 m) sunt pe
toate tronsoanele de drum.
Asa cum s-a aratat la punctul anterior, drumul traverseaza o zona de deal, iar

declivitatile pe aceste zone sunt cuprinse intre 0.2% si 6%. Majoritatea

racordarilor verticale au raze mai mici decat cele admise in normele curente. La

proiectarea elementelor geometrice ale traseului vor fi respectate cerintele temei

de proiectare, precum si prevederile STAS 863/85.

Stabilirea vitezei de proiectare pe sectoare, s-a facut tinand sema de

prevederile STAS 863/85 si de conditiile de relief. Lucrarile de reabilitare

proiectate urmaresc traseul actual al drumului pentru a mentine cat ma mult

posibil ampriza actuala a drumului.

Pentru curbele cu raze mici, functie de viteza de proiectare adoptata si de


geometria actuala a traseului, s-au introdus arce de cerc.
In plan a fost trecute toate elementele geometrice necesarii trasari curbelor,
precum si pozitia punctelor de tangenta sau de frangere.
Mentinerea traseului in plan al drumului actual a condus si la mentinerea
declivitatilor traseului actual. Totusi, elementele geometrice proiectate in profil
longitudinal se inscriu in prevederile STAS 863/85 in special in ce priveste pasul
minim de proiectare si racordarile in plan vertical. La proiectarea acestor
elemente a trebuit sa se tina seama si de amenajarile in plan si spatiu ale
curbelor existente astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil
redus.
Declivitatile cele mai mari au valori inte 4 si 6 %.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
La alegerea tipului de podet s-a tinut cont de urmatoarele :
-natura si caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare in
amplasamentul podetului, determinate conform STAS 1242/3
-elementele geometrice ale drumului in planul de situatie, profilul in lung
si profilul transversal precum si difrentele de cota intre partea de aval si din
amonte ;
-posibilitatile de intretinere in scopul mentinerii in stare de functionare;
-economicitatea si rapiditatea in executiei;
-incadrarea podetului in mediul inconjurator
Se vor respecta Normele de securitate a muncii pe tot parcursul lucrarii.

x. RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTARE DE LA


RETEAUA NATIONALA
1.DATE GENERALE

FAZA: PT
ELABORAT : CE CAMPINA
BENEFICIAR: PRIMARIA SECARIA

2.NECESITATEA LUCRARII

Scopul lucrarii
Alimentarea cu energie electrica statie tratare apa
Documente care au stat la baza elaborarii documentatiei :
-relevee ale instalatiilor electrice obtinute din teren
Date asupra obiectivului
Amplasamentul obiectivului: Secaria
Specificul activitatii : statie tratare apa
Caracteristici tehnice :
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
- putere instalata Pi=13kW
- putere absorbita Pa=8 kW
- tensiunea de alimentare Un=400/230 V
- factor de putere cos φ = 0.92
- timp de intrerupere – conform Ordin ANRE nr. 28 / 2007 art .14
« OD asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea
de catre utilizator, a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii
, din momentul anuntarii, dupa o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in
maximum:
a) 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme ;
b) 24 de ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme ;
c) 72 de ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite ;
3. SITUATIA ENERGETICA EXISTENTA IN ZONA
In zona exista PTA 337 Secaria 20/0 , 4 kV 100 KWA, grad de
incarcare 25% .
4. SOLUTIE PROPUSA
Descrierea solutiei tehnice
Lucrari executate pe tarif de racordare
-ocupare circuit j.t. liber in CD-PTA 337 prin montare 3 x SIST 301/50A
-demontare 4 buc stalpi tip SE4 si 16 buc stalpi tip SLS
-montare 20 buc stalpi tip SE10
-pozare TYIR 500 LAL +3 x 95 mmp-1=1700 m-pe stalpii existenti si proiectati
-montare BMPT 40 – Ir =16 A- pe stalpul nr 47
-executare p.p. 4 ohm la BMPT 40
-executare p.p. 10 ohm la capat de retea- stalpul nr 47

Lucrari executate pe cheltuiala consumatorului si care raman


in proprietatea acestuia
Executare LEA 0.4 kV TYIR 500 LAL +3 x 95 mmp intre BMPT 40 si
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
viitorul abonat
Descrierea sistemului de masurare a energiei electrice
Masura energiei electrice se va realiza : contor electronic cu facilitati reduse
montat in BMPT 40.
Delimitarea de proprietate si exploatare a instalatiilor distribuitorului de energie
electrica si abonat se face la bornele de iesire din BMPT 40.
Lucrarile ce se executa pe tarif de racordare conform HG 90/2008 sunt cele pana
la punctul de delimitare de proprietate. Restul lucrarilor apartin beneficiarului si
se vor executa pe cheltuiala acestuia.
Traseul retelei este specificat in planul de situatie si urmareste in mare
parte drumul de acces la aceasta statie de tratare.
Aceasta retea trebuie sa indeplineasca criteriile de siguranta , Normele si
legislatia in vigoare si trebuie realizata de catre sociatati autorizate.

VIII. MASURI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR


In cadrul lucrărilor de extindere si imbunatatire a alimentarii cu apa a
corn. SECARIA nu sunt necesare nasuri speciale PSI cu excepţia acelor masuri
pe timpul execuţiei.

IX. MASURI PENTRU PROTECŢIA MUNCII


La execuţie se vor respecta "Normele de tehnica securităţii si protecţia
muncii" ed. 1975, precum si toate normativele indicate in caietele de sarcini si
cele ale executantului.
Execuţia lucrărilor se va face cu muncitori calificaţi pentru astfel de lucrări
si cu utilaje specifice nacesare.
La execuţia săpaturilor peste l,5m cu taluz vertical se vor prevedea
sprijiniri. Construcţiile ingropate vor fi prevăzute cu balustrazi de protecţie.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
X. tate se rii lucrărilor proiectate conform PI30/88 si anexei HI din HG 261/94.
CONSD încadr
ERATII ează
FINALE in
C
conf.
onfor cu
m HG.
HGR 101
261/9 privin
4 d
lucrar mări
ea se mea
încadr zonel
ează or de
la protec
categi ţie
oria prin
de împre
„H" jmuiri
-const .
rucţii. B
Penefic
rotecţi iarului
a ii
sanita revine
ra a sarcin
obiect a
ivelor supra
proiec veghe
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
exec lor in e a întregii lucrări.
uţia pretur Pentru regulamentul de exploatare al instalaţiilor, beneficiarul va
lucrăr ile face comanda de proiectare.
ilor s- valabi Urmărirea executării lucrărilor de către proiectant se va face
au le la in baza unui contract încheiat intre beneficiar si proiectant.
întoc data Conform Legii 10/1995 proiectantul si delegatul I.S.C. Prahova va fi
mit cerutachemat pe şantier de catre executant la fazele determinante
caiete de de execuţie, conform programului fazelor de execuţie determinante
de docu anexate la proiect.
sarcin menta După executarea lucrărilor trebuie făcuta proba de presiune si de
i pe ţia de etanşeitate la toate obiectivele proiectate conf. caietului de sarcini.
specia licitaţi La finalizarea execuţiei, darea in exploatare a construcţiilor se va face
lităţi e. numai după obtinerea autorizaţiei de funcţionare din partea
si P Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva, RA Apele
liste rin Romane si Agenţia de Protecţia Mediului.
de preze Lucrările proiectate nu sunt factori de poluare pentru zona înconjurătoare
cantit nta si populaţie.
ăţi de docu Intocmit ,Ing. Anca
lucrări menta Banateanu
pe ţie se
baza asigur
cărora a
oferta condiţ

Pnţii iile

evor pentr

nface u
tevalua scoate
rrea rea la
ulucrări licitaţi
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SECARIA ,
JUDETUL PRAHOVA"

MEMORIU ARHITECTURA
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SECARIA ,
JUDETUL PRAHOVA"

Obiectul prezentei documentaţii este proiectarea unei staţii de tratare a apei, ce


cuprinde:
- un laborator bacteriologic dotat cu aparate necesare, diverselor analize specifice profilului
staţiei si cu incaperi separate pentru curăţirea si dezinfectia ustensilelor cu care se lucrează;
- un laborator fizico-chimic deasemeni dotat cu aparate necesare diverselor analize si spatii
pentru balanţa si separat hota;
- camera grup electrogen pentru rezolvarea eventualelor întreruperi de curent
electric;
- staţie filtre.
Construcţia este dreptunghiulara , cu accese separate la laboratoare, grup electrogen si
ocazional din exterior la staţie filtre. Accesul principal in clădire prin intermediul unui hol dirijează
intrarea in laboratoare, staţie filtre (al doilea acces) si grupul sanitar ce cuprinde spatii de spălare,
cabina WC si un vestiar cu dus.
Finisajele Încăperilor sunt:
- faianţa alba la pereţii laboratoarelor cu h=1.20m
- zugrăveli in continuarea faianţei in laboratoare pe pereţi si tavane, in holul de intrare,
camera grup electrogen si deasemenea in grupul sanitar si vestiar in continuarea vopselei de ulei de
1.20m inălţime si pe tavan.
- spoieli la staţia de filtre;
- pardoseli mozaic in laboratoare, hol intrare, grup sanitar si vestiar.
- pardoseli ciment sclivisit in staţia filtre si,camera grup
felectrogen.
încăperea staţiei filtrelor cu cote pardoselii -1.00 fata de restul staţiei ce are cota finita a
pardoselii la ± 0.00, este destinata amplasării filtrelor si are acces spre exterior prin 1intermediul
unui plan inclinat pentru eventualitatea schimbării filtrelor uzate, si acces din interiorul staţiei prin
intermediul unor trepte de beton asigurate cu balustrada metalica.
Zidurile construcţiei sunt din cărămida de 37.5cm, 25cm, 12.5cm, iar pereţii despărţitori din
laboratoare si grup sanitar din caramida de 7.5cm cu armatura de siguranţa.
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SECARIA ,
JUDETUL PRAHOVA"
Tâm aac i o e, ce va fi protejata cu o scliviseala din ciment.
plaria na e i Finisajele exterioare vor fi tencuieli cu ciment alb driscuite, placaj piatra
interi etr i z narturala la soclu si pentru bordarea intrărilor principale si placaj lemn
oara sat p o la timpane.
este t o e l Pentru siguranţa incintei staţiei se va executa o imprejmuire din
dubla edn st a stâlpi de beton armat, cu un panou b.a. soclu si sarma zincata. Porţile
din is e ti metalice tot din plasa de sarma vor fi pentru acces auto si pietonal.
d
lemn nu p e
i Masuri PSI si NTS
- b l d
nl La proiectarea clădirii s-au respectat normele generale de
ferest t a i
e protecţie împotriva incendiilor, Decret 290/1977 si Normele Tehnoce
re,usi ţ i n n
m iprivind protecţia la acţiunea focului P 118-83. Clădirea este
de i ng s b
proiectata pentru gradul I rezistenta la foc. Se prevede ignifugarea Stuturor
lemn gl e .c
elementelor din lemn. In timpul execuţiei si la exploatarea obiectivelor,
interi l ca u .a
constructorul si beneficiarul vor respecta normele PSI
or si au. s .
in vigoare, fiind direct răspunzători de nerespectarea acestora. Se vor
metal I e d
respecta Normele de Protecţia Muncii NTS din 1974.
ice t an v e
La aceasta construcţie, dat fiind importanta 'normala' conform
exteri r s p a 0
HG n. 261/1994, nu este necesara verificarea pentru cerinţele de
or. at o e .
asigurare a calităţii B si C.
I sed x 1
n ar u e 5
Intocmit, Arh. Paul Ion
v el c c
pa
e c u m
ei
li o t
t an a g
ş
o st t r
as
a r e o
ri
r u r si
p
e cţ m m
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"

MEMORIU TEHNIC PENTRU STRUCTURA DE


REZISTENTĂ

1. DATE GENERALE

Prezenta documentaţie tratează la faza P.T. partea de structură la staţia de


tratare apă .
Construcţia are regim de înălţime parter şi dimensiunile în plan 12,50 x 7,50.

2. DATE DESPRE TEREN

Terenul este puţin în relief şi stabil.


Fundarea construcţiei se va face în stratul de argilă consistentă cu o presiune
convenţională de bază de 250 KPa .

3, DATE DESPRE STRUCTURA DE REZISTENTĂ

Staţia de tratare apă are următoarea structură :


- fundaţii continui, sub ziduri, din beton simplu Bc 3,5 .
- elevaţia din beton simplu Bc 10 prevăzută cu centuri din beton armat la
partea superioară.
- pereţi din zidărie portantă , cărămidă C 50 şl mortar M 25 , întărit cu
sâmburi din beton armat Bc 15 .
- planşeu din beton armat monolit Bc 15 . Acoperişul este de tip şarpantă din
lemn .
ing. A. BANATEANU ing. R. SAVULESCU
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
MEMORIU INSTALATII SANITARE

INSTALAŢII SANITARE LA STAŢIE TRATARE

Instalaţiile sanitare propuse asigura alimentarea cu apa rece apa calda menajera
cat si canalizarea menajera la grupul sanitar si spălătoarele din incaperile
laboratoarelor si canalizarea tehnologica de la basa incaperii filtrelor.
a. Echipare sanitara:
- lavoar porţelan sanitar tip L500mm echipat cu robinet stativ d=1/2".
- closet din porţelan sanitar tip CIV, cu rezervor din porţelan sanitar montat
pe vas
- cada de dus din material plastic având (800*800)mm cu baterie de perete
d= 1/2" cu dus fix.
- spălător cu o cuva din inox, echipat cu baterie stativ cu braţ basculant d=
1/2"
- boiler electric de 501 montat pe console prinse pe perete.
- sifon simplu din fonta cu ieşire verticala;
- sifon cu o intrare si ieşire verticala, din fonta emailata.
- dotări: portprosop, porthartie, etajera, oglinda 450*500mm, etajera, etc

b. Instalaţii de apa rece

bransamentul d=1” racordat la plecare de la rezervor se intercaleaza un


robinet de trecere cu ventil si mufe ( se inchide la repararea instalatiei) si un robiet
dublu serviciu cu port furtun d= ½” cu rol de igienizare a incaperii filtrelor.
Distributia si legaturile de apa rece se prevad din teava otel-zincat. La conducta de
distributie montata pe linga perete, si sustinuta cu bratari cu dibluri se racordeaza
obiectele sanitare. Pe racorduri se prevad robineti de inchidere coltar d=1/2 si
racorduri flexibile ( la lavoar si spalatoare).
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
c. Istalatia de apa calda menajera

Prepararea apei calde menajere se face local cu un boiler electric de 50 l montat


suspendat pe console in camera de unde apa se distribuie prin conducte din otel zincat
pana la obiectele sanitare.Traseul conductei este paralel cu cel de apa rece, iar ambele
conducte se vor izola termic cu tuburi prefabricate din vata minerala de 30 mm
grosime protejate cu folie de aluminiu lipita.

Pe fiecare racord la obiectele sanitare se intercaleaza robineti coltar d= ½” si racord


flexibil ( la lavoare si spalatoare ).

d. Instalatia de canalizare menajera si tehnologica

Canalizarea este montata ingropat si este pozitionata sub pardoseala, iar coloanele si
reteaua de colectare orizontala se prevad a fi din PVC tub cuguler si garnituri.

Racordurile si coloanele de ventilatie se prevad din tuburi PVC d=50. Racordurile


dintre tuburile de 110 si cele de 50 se vor realiza cu reductii din PVC . Scurgerile de
la lavoare si spalatoare se prevad cu sifoane tip care sa impiedice patrunderea
mirosului din canalizare cat si curatenia usoara a depunerilor.Preluarea apelor de
igienizare sau a pierderilor din instalatie scurse pe pardoseala camerei filtrelor sunt
descarcate intr-un recipient de canalizare rectangular ( 50*50*50 )cm acoperit cu un
gratar metalic confectionat grunduit si vopsit in 2 straturi. De aici apele sunt
descarcate gravitational printr-un racord din PVC d= 110 mm prevazut la capat cu
clapet de retinere care are rolul de a impiedica refularea apelor din canalizarea
exterioara.

Intocmit,

Ing. Anca Banateanu


S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
e. Instalatii electrice

I. GENERALITĂŢI

Prezenta parte din proiect rezolvă instalaţiile electrice aferente lucrărilor


de îmbunătăţire a alimentării cu apă în comuna Secăria. La baza întocmirii
prezentei documentaţii au stat:
—datele de temă primite de la colectivul şef de proiect
—proiectul nr. 16"Extindere si modernizare sistem de alimentare
cu apa comuna Secaria , jud. Prahova „
Pentru asigurarea alimentării cu apă de calitate a localităţii sunt necesare
următoarele instalaţii electrice la staţia de tratare a apei:
— alimentarea cu energie electrică din reteaua nationala de distributie
— alimentarea in caz de avarie
— instalaţii electrice interioare de iluminat, prize şi instalaţii
electrice aferente utilajelor tehnologiei de tratare a apei
— instalaţia de iluminat exterior
-- instalaţia de legare la pământ şi de paratrăsnet

DATE TEHNICE
II. 1. Alimentarea cu energie electrică. Puteri electrice necesare
consumatorilor de energie electrică.
Alimentarea cu energie electrica a statiei se realizeaza prin reteaua de
distributie a energiei electrice. Acest lucru este posibil datorita extinderii retelei
nationale de distribuitie cu un tronson care sa faca posibila alimentarea . Acest
tronson este prevazut cu stalpi din Beton armat inglobati in fundatii izolate din
beton simplu.Reteaua de transport este de 380V.Aceasta are la capatul ei din
curtea statiei un transformator .In cazul in care reteaua are defectiuni sau cade
sistemul de alimentare statia are prevazut un generator electric care sa asigure
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
energia electrica pe timpul cat este intrerupta alimentarea cu energie electrica
din sistemul national.
Grupulectrogen de 8 kVA într-o cameră special destinată acestuia. In
această cameră este amplsat şi tabloul electric general de distribuţie a energiei
electrice (TGD).
Condiţii tehnice de instalare a grupului electrogen (masa acestuia este de
cca 115 Kg):
—aşezare rezemat pe un covor electroizolant din cauciuc
-- asigurarea prizei de aer necesar direct din exterior, cu o ţeava din PVC-
M cu diametrul minim d= 63 mm terminată cu cot îndreptat' în jos şi prevăzută cu
filtru de aer (scoasă la înălţimea de cea Im de la cota terenului amenajat)
—asigurarea eşapării gazelor tot în exterior clădire cu o ţeava metalică cu
diametrul minim de d= 63 mm şi grosimea de minim 4 mm, orizontală, la minim
3m înălţime de la cota terenului amenajat
Racordul electric de la grupul electrogen la tabloul TGD se realizează cu
un cablu tip CYY 4 x 6 mm2 pozat aparent.
Puterile - instalată (Pi) şi maxim simultan absorbită (cerută, Pc)-
consumatorilor de energie electriă ai staţiei de tratare sunt următorele (toţi sunt
monofazaţi alimentaţi la 220 Vc.a.) :
Consum iluminat şi ventilaţie tehnologică
- iluminat interior şi exterior, Pi = (1290 + 300) W; Pc = 900 W
- ventilaţie (ventilatoarele V1 V,, V2„ V3, şi V4), Pi = 750 W; Pc = 400 W
Laborator fizico - chimic
- baie de nisip, ' Pi = 1100 W; Pc =1100W
Laborator bacteriologic
- autoclav, Pi=2000 W; Pc =2000 W
- distilor, Pi=1300 W; Pc =1300 W
- etuvă, Pi=1530 W; Pc =1530 W
- pupinel, Pi=1530 W; Pc =1530 W
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
-frigider, Pi=500 W ; Pc = 500 W
- baie nisip, Pi=1100 W; Pc =1100 W
- centrifugă, Pi=100 W; Pc =100 W
Grup sanitar
- boiler Pi = 1700 W; Pc =1700W
Staţie tratare
—pompă dozatoare + debitmetru impulsuri Pi = 16 W; Pc = 16W
***Puterea totală instalată are valoarea :
Pi = 12,940 kW
***Puterea maxim simultan absorbită (cerută) este:
Pc= 6,000 kW
In baza puterii maxim simultan absorbită s-a dimensionat puterea necesară
grupului electrogen.

II. 2. Instalaţii electrice interioare de iluminat, prize şi instalaţii electrice


aferente utilajelor tehnologiei de tratare a apei Iluminatul exterior.

Distribuţia energiei electrice se face de la T.G.D. la toţi consumatorii de energie


electrică enumeraţi mai sus. Tabloul T. G.D. este echipat cu : -pe circuitul de
sosire: siguranţe 25/16 A, întrerupator automat tripolar
- pe restul circuitelor, pentru plecarea la consumatori, cu întreruptoare
aut orna te bipolare (siguranţe automate)
Instalaţiile electrice au fost proiectate în conformitate cu normativele în
vigoare şi funcţie de specificul şi categoria fiecărui spaţiu.
Iluminatul staţiei de tratare se alimentează din circuitele 1 si 2 din
TGD. Circuitele de iluminat se realizează cu cablu de cupru CYY3 x 1,5 mm2, iar
cele de prize cu cablu tot de cupru, tip CYY 3 x 2,5 mm2 . Circuitele respective
sunt pozate aparent pe pereţi şi tavan sau pe pod de cabluri.
Iluminatul artificial se realizează în majoritatea spaţiilor cu lămpi
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
fluorescente montate în corpuri de iluminat etanşe, iar în rest cu corpuri de
iluminat cu lămpi cu incandescenţă (tip IED sau IEP). Pentru iluminatul de acces
(la intrare) s-au prevazut corpuri de iluminat etanşe cu lampă cu incandescenţă.
Iluminatul este comandat cu comutatoare şi intreruptoare etanşe montate la
îndemână, înălţimea de montare a acestora fiind 1,5 m.
Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat etanşe
montate pe clădire şi comandate din interior, pe ieşirea spre zona unde sunt
amplasate.
Pentru utilajele tehnologice (toate fiind monofazate alimentate la
220 V) s-au prevăzut prize cu sau fără intreruptor, după caz. Toate prizele sunt
prevăzute cu contact de protecţie şi se vor monta la minim 1,2 m înălţime
(împreună sau fără întreruptorul aferent, după caz).
Circuitele electrice de forţă şi de iluminat din aceste spaţii sunt realizate cu
cabluri electrice din cupru şi au fost protejate cu întreruptoare automate bipolare
("siguranţe" automate) dimensionate corespunzător la plecarea din tabloul TGD.
2.5. Instalaţia de protecţie prin legarea la pământ şi paratrăsnet
Priza de legare la pământ este prevăzută în fundaţia staţiei de tratare (se
realizează cu platbandă OL - Zn 40 x 4 mm continuă pe contur şi de la care ies
"mustăţi" tot din platbandă OL - Zn 40 x 4 mm în punctele indicate în planşa de
instalaţii interioare).
în interiorul staţiei de tratare se realizează o centură interioară (cu
platbandă OL - Zn 25 x 4 mm legată la piesele de separaţie ale mustăţilor prizei
de pământ) , la care sunt racordate toate părţile metalice ce ar putea căpăta
accidental tensiuni periculoase (tablouri electrice, şasiul grupului electrogen,
rezervoarele staţiei de filtre, electromotoarele şi tablourile celorlalte utilaje, etc.)
Instalaţia de paratrăsnet se pozează pe acoperiş sistem plasă şi se
realizează cu platbandă OL - Zn 25 x 4 mm legată la piesele de separaţie ale
mustăţilor prizei de pământ prin 4 coborâri (la cele 4 colţuri ale clădirii)
Rezistenţa de dispersie a prizei de legare la pământ nu va depăşi valoarea
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
de 1 ohmi, iar în cazul când nu se va realiza această valoare , se va completa
priza de pământ cu electrozi şi platbandă în exteriorul clădirii până la obţinerea
valorii impuse.
III. MASURI DE TEHNICA SECURITĂŢII PROTECŢIA
MUNCII SI PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR.
La elaborarea proiectului au fost respectate măsurile de tehnica securităţii
muncii si protecţia muncii prevăzute în normele si normativele în vigoare, din
care menţionăm:
— Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la
consumator cu tensiuni până la 1 000 V, I 7-91.
— Norme departamentale de protecţia muncii
— Normativ PE 121/1976 (RENEL) "Instrucţiuni pentru proiectarea si
executarea instalaţiilor de legare la pământ".
Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind
protecţia împotriva focului (P 118/83).
- Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii
si instalaţii aferente, C 56-85 (Caiet XXIII pentru instalaţii electrice).
La executarea şi darea în folosinţă a lucrărilor de instalaţii electrice se vor
respecta şi prevederile "Regulamentului privind protecţia muncii în construcţii"
Publicat în B.C. nr. 5, 6, 7 / 1993 şi prevederile Normativului PE. 119 / 82 Norme
de protecţia muncii pentru instalaţii electrice".
Se prevăd prin proiect tipuri de instalaţii corespunzătoare mediului în care
urmează a se monta si utiliza.
Este prevăzută legarea la priza de pământ a tuturor părţilor metalice, care
în mod normal nu sunt sub tensiune , dar care în mod accidental ar putea căpăta
tensiuni periculoase.
La execuţie si exploatare se vor respecta normativele menţionate mai sus si
normativele departamentale elaborate de forul de specialitate al Societăţii de
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
Construcţii, Montaj si Instalaţii, si ale beneficiarului, privind lucrările de acest
gen.
In spiritul NRPM si NDPM, beneficiarul si constructorul vor întocmi si
difuza la cei ce execută si exploatează instalaţiile electrice, instrucţiuni proprii
speciale si specifice tuturor locurilor de muncă ce sunt considerate că prezintă
caracter special.
In acest sens se vor face instructaje periodice cu personalul de execuţie
respectiv de exploatare, amintind de fiecare dată si pericolul de accidentare
datorat executării de lucrări, în acelaşi timp de mai multe echipe sau
constructori.
La execuţia lucrărilor, precum si la exploatarea si întreţinerea instalaţiilor
electrice executate va fi folosit numai personal calificat care să cunoască atât
instalaţiile cât si prevederile normativelor.
Şeful de echipă va verifica zilnic starea fizică şi morală a muncitorilor,
insistând asupra disciplinei la locul de muncă. Toţi muncitorii vor avea
instructajul de protecţie a muncii făcut la zi.
La elaborarea proiectului au fost avute în vedere si respectate măsurile de
prevenire si stingere a incendiilor prevăzute în normativele si legislaţia în
vigoare.
Recepţia calităţii lucrărilor se va face conform normativului C 56 - 85
amintit mai sus , cu această ocazia constructorul urmând să prezinte comisie, de
recepţie si procesele verbale de lucrări ascunse si cele de măsurare si verificare a
prizei de legare la pământ si a legării la aceasta si la nulul de protecţie.
Este necesară asigurarea dotărilor pentru protecţia muncii si PSI din care
amintim: instalarea covoarelor electroizolante la tablouri, prevederea de plăcute
avertizoare pentru lucrul la acestea, funcţie de necesitate, dotarea si folosirea de
către electrician a echipamentului de protecţie si a sculelor corespunzătoare,
asigurarea prin încuiere a spatiilor cu tablouri electrice sau încuierea acestora
(pentru a nu permite accesul si intervenţia persoanele străine), posibilitatea
S.C. ROMAX D.H.R. CONSULTING
S.R.L.
PROIECT NR. 16/2006 – EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA
SECARIA , JUDETUL PRAHOVA"
asigurării intervenţiei rapide a electricianului la tablourile electrice în caz de
necesitate (deci nu trebuiesc blocate căile de acces).

VERIFICAT, ÎNTOCMIT,

ING. A.Burlacu ING. A. Banateanu