Sunteți pe pagina 1din 16

Borderou

a. Partea scrisă
3-8
I. Prevederi comune.......................................................................................................................... 3
a. Date generala şi localizarea obiectivului......................................................................................... 3
b. Caracterizarea zonei de amplasare................................................................................................ 4
c. Scopul investiţiei şi elemente de coordonare.................................................................................. 6
d. Precizări.......................................................................................................................................... 7
e. Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile..................................................... 8
II. Prevederi specifice....................................................................................................................... 9
a) suprafaţa propusă pentru a fi irigată............................................................................................... 9
b) prezentarea deficitului mediu şi maxim de umiditate evaluat pe baza unor studii de bilanţ al
evapotranspiraţiei care fundamentează introducerea irigaţiei............................................................. 9
- deficitul de apă.................................................................................................................................. 9
- necesarul şi cerinţa de apă.............................................................................................................. 9
- regimul de udare............................................................................................................................... 9
c) încadrarea suprafeţei propuse pentru irigare în potenţialul irigabil al bazinului hidrografic ........... 9
d) descrierea succintă a sistemului de irigare propus......................................................................... 10
e) lucrările şi instalaţiile prevăzute la sursa pentru preluarea apei de alimentare............................... 11
f) lucrări de traversare/intersectare a canalelor sau conductelor de transport a apei cu diguri,
cursuri de apă, văi naturale şi altele asemenea.................................................................................. 11
g) amplasamentul, structura şi principalele elemente ale reţelei de foraje hidrogeologice pentru
urmărirea în timp a nivelurilor şi chimismului apelor subterane pe suprafaţa amenajată prin lucrări
de irigare............................................................................................................................................. 11
h) calculul randamentului sistemului de irigaţii.................................................................................... 11
i) programul de urmărire a influenţei aplicării udărilor asupra pânzei freatice .................................... 11

Borderou de calcul necesarul şi cerinţa de apă 12-13


anexa- Studiul privind deficitul de apă al zonei 14-15

b. Anexe:

1. certificat de urbanism nr. 46/29.09.2015- Primăria Oraş Geoagiu


2. acord SC ROMENERGY INDUSTRY SRL utilizare baltă pt prelevat apa

c. Material grafic

1. Plan de localizare Sc = 1: 25.000


2. Plan general Sc = 1: 5 000
3. Plan de situaţie pe amplasament Sc = 1:2000

FILA FINALĂ

Prezenta documentaţie s-a întocmit conform Ordinului 873/2012 al MMP.

Lucrarea intră sub incidenţa Legii drepturilor de autor nr 8/1996, reproducerea partială sau integrală a
lucrării prin orice mijloace fără acordul scris al SC CLARISSAN SRL Cluj fiind interzisă.

S-a editat în trei exemplare complete semnate şi ştampilate în original, predate beneficiarului.

Nu ne asumăm răspunderea pt datele prezentate în orice alte documentaţii şi/sau sau copii diverse prezentate ca
fiind întocmite de SC CLARISSAN SRL care nu sunt semnate şi ştampilate în original.

SC CLARISSAN SRL, adm. ing. Cornel DIŢA...............


data: 19.10. 2015

2
I. PREVEDERI COMUNE

a). Date generale si localizarea obiectivului

a.1). Localizarea obiectivului

- Denumire: înfiintare plantatie de catina si construire fabrica de conditionare - procesare in cadrul lantului de
productie, procesare- desfacere la nivel de ferma.

- Menţionăm faptul că funcţiunea din cadrul investiţiei reprezentată de "fabrica de condiţionare-


procesare" se va amenaja pe un teren separat faţă de terenul destinat plantaţiei de cătină iar
alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate provenite din această funcţiune se va face prin
racordare la reţeaua locală astfel încât, în prezenta documentaţie este prezentată numai funcţiunea
"plantaţia de cătină".

- Bazinul hidrografic: Mureş;


- Cursul de apã: râul Mureş, pe malul stâng, la cca 1,2 km faţă de cursul de apă;
- Localitatea: sat Gelmar- Oraş Geoagiu, jud. Hunedoara;
- Coordonator hidroedilitar de zonã: Administraţia Bazinală de Apă Mureş - S.G.A. Deva;
- Accesul: se face din drumul judeţean DJ 705 Halta Geoagiu - Geoagiu (imediat înainte de podul rutier de
traversare a r. Mureş) prin accesarea drumului comunal care traversează satul Gelmar parcurgând o distanţă
de cca 1,6 km, amplasamentul fiind situat lângă acest drum.

a.2). Titularul şi beneficiarul investiţiei:


 denumire: SC TRANSAFINA INDUSTRY SRL;
 sediul: sat Gelmar - oras Geoagiu, nr. 61, jud. Hunedoara;
 nr. R.C.: J20/444/19.05.2014;
 CUI: 33178510;
 administrator: Oros Octavian - Daniel
 pers. de contact: Emandi Călin, tel: 0764 691 557
- activitatea care se va desfăşura pe amplasament: cultivarea cătinei albe, cod CAEN: 0125 - Cultivarea
arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

a.3. Elaborator documentaţie: SC CLARISSAN S.R.L.


- sediul social: Cluj Napoca, str. Dorobanţilor nr. 131-135;
- pct de lucru Deva: P-ţa Victoriei nr 2 (IPH) cam. 302,
- tel. 0740 134 982, 0731 31 88 78
- reprezentant : adm. Cornel DIŢA.
SC CLARISSAN este firmă atestată de MMP pt. elaborare documentaţii tehnice pt aviz/autorizaţii de
gospodărire a apelor şi elaborare studii hidrogeologice cu Atestat GA nr. 44/2013.
- a.4). Beneficiarul nu înregistrează debite restante faţă de ABA Mureş şi a achitat contravaloarea
actului de reglementare solicitat.

3
b). Caracterizarea zonei de amplasare

1. Date hidrologice de bază:


- amplasamentul propus este situat pe malul stâng al r. Mureş fiind reprezentat de un teren relativ plan, cu
suprafața de 11,31 ha având lungimea cuprinsă între cca.175 m -200 m și lățimea între 160 m şi cca 200 m.
Terenul destinat amenajării plantaţiei aparţine firmei SC TRANSAFINA INDUSTRY SRL.
 Latura nordică a amplasamentului se învecinează cu terasamentul drumului comunal Gelmar- Aurel Vlaicu
care asigură accesul în zonă.
- dincolo de acest drum se află o excavaţie formată prin exploatarea agregatelor minerale în care freaticul
apare la o adâncime medie de 4,0 m de la suprafaţa terenului; excavaţia are caracter de baltă şi va fi utilizată
pt. prelevarea apei de irigare cu acordul proprietarului terenului SC ROMENERGY SRL Alba Iulia.
- la cca 400 m spre vest faţă de amplasament se află digul de apărare a satului Gelmar împotriva inundaţiilor
produse de r. Mureş.
 Având în vedere faptul că între teren şi r. Mureş se află terasamentul drumului comunal Gelmar-Aurel
Vlaicu care are cota situată aproximativ la cota coronamentului digului de apărare a satului Gelmar (pe care îl
intersectează), rezultă faptul că amplasamentul este apărat faţă de debitele maxime ale r. Mureş de acest
terasament, astfel încât nu sunt necesare lucrări de scoatere de sub inundabilitate.

- parametrii climatici ai zonei (statia Deva, site ANM):

- cantitatea medie lunară multianuală a precipitatiilor

luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec
cantitate (l/mp) 33,9 28,1 29,1 50,0 63,9 79,8 67,1 56,1 42,8 37,5 37,2 39,5

- temperaturile medii lunare

luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec
t med ºC -2,2 -2 5,3 10,7 15,6 18,7 20,5 19,9 16,0 10,7 4,8 -2,8

2. Date hidrogeologice si hidrochimice:

 Litologia amplasamentului observată în excavaţia învecinată este alcătuită dintr-un strat de sol vegetal cu
grosimea de 0,80 -1,0 m sub care se află un nivel de pietriş mediu granular şi nisip cu grosimea de 6,5 m -
8,0 m având în bază un nivel marnos.
 Nivelul la care s-a stabilizat apa in această excavaţie este situat la o adâncime medie de 4,0 m măsurat de
la suprafaţa terenului iar coloana de apă are o grosime de cca 3,0 m.
 Alimentarea curentului acvifer se face din r. Mureş şi din precipitatii astfel încât, nivelul freaticului variază în
funcţie de aportul acestor surse de alimentare.
 Solul vegetal este de tip argiloiluvial- nisipos fiind bun pt cultivarea cătinei albe care este o plantă
nepretenţioasă la condiţiile de mediu.
 Apa râului Mureş prezintă o poluare redusă fiind evaluată în Rapotul anual de mediu 2013 APM Hunedoara
cu PEMo (potenţial economic moderat).

4
3. Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor a influenţei lucrărilor proiectate asupra regimului
apelor de suprafata sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă

 Lucrările constau în realizarea unui sistem de irigare a unei plantaţii de cătină albă (Hyppophae
rhamnoides), cu alimentare din freaticul local prin intermediul unei pompe având sorbul imersat sub nivelul
apei în excavaţia învecinată.
 Sistemul de irigare va fi de tip "cu picurare".
 Lucrările nu au legătură cu r. Mureş astfel încât, acesta nu va fi influenţat în niciun fel.
 Deoarece nu se vor utiliza fertilizatori chimici sau pesticide iar consumul de apă va fi redus, freaticul local
nu va fi influenţat.
 Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin consum de apă îmbuteliată iar pt. necesităţi fiziologice se va
monta un wc ecologic care va fi golit cu un prestator specializat pe baze contractuale astfel încât, nu vor
rezulta ape uzate care să fie deversate în emisar.
 Lucrarea propusă va funcţiona independent, fără a avea legătură cu alte obiective din zonă.

5
c). Scopul investiţiei şi elemente de coordonare

1. Elemente privind profilul şi capacitatea investiţiei

- profilul investiţiei: amenajarea unui sistem de irigare a unei plantaţii de cătină albă (Hyppophae
rhamnoides).

- capacităţi care generează mărimea parametrilor constructivi şi funcţionali


 suprafaţa totală teren = 11,31 ha, din care:
- 10 ha = suprafaţa plantată; 1,31 ha suprafeţe pt. accese, alte utilizări
 densitatea de plantare = 1 000 arbuşti /ha; total = 10 000 arbuşti;
 perioada de udare: 1 mai - 30 septembrie = 160 zile/an (1.05.-30.09=153 zile +7 zile rezerva);
 timp de udare = 80 zile/an (50% din perioada de udare)
 timp zilnic de udare = 4 ore/zi 8dimineaţa sau seara, după caz);
 capacitatea de producţie = 3kg fructe/arbust; 3 to fructe/ha

2. Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunităţii din zonă


 Investiţia este necesară în vederea realizării dezideratelor economice ale beneficiarului având influenţe
favorabile asupra comunităţii prin introducerea pe piaţă a unui produs ecologic cu mare căutare, având
utilizări alimentare şi farmaceutice.
 Impactul asupra mediului va fi pozitiv prin formarea unei zone verzi specifice, reprezentate de plantaţia de
cătină.

3. Precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior:


 Investiţia nu a mai fost reglementată din punct de vedere al gospodăririi apelor, fiind în fază de avizare.
 acte de cooperare existente:
- certificat de urbanism nr. 46.29.09.2015 emis de către Primăria Oraş Geoagiu, jud. Hunedora;

4. Încadrarea lucrărilor în schema de amenajare şi management a bazinului hidrografic, corelarea


funcţională cu lucrările existente sau programate
 Lucrarea propusă nu are legătură cu schema- cadru de amenajare a bazinului hidrografic.
 În zonă nu sunt alte lucrări similare pt. corelare.

5. Incadrarea în clasa şi categoria de importanţă


 Conform STAS 4273-83, lucrările se incadreaza in categoria 4 si clasa de importanta V fiind lucrări
secundare de interes strict local care necesită în condiţii de exploatare normală un grad de asigurare de 10%
conf STAS 4068/2-87.

6. Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă - nu este cazul.

6
d). Precizări

1. Masurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuarii directe sau indirecte in resursele de apa
a substantelor din familiile si grupele de substante periculoase din Lista I si din Lista II –HG 351/2005

- nu este cazul,

2.Aparatura si instalatiile de masurare a debitelor si volumelor de apa captate, prelevate si evacuate:


Debitele prelevate vor fi înregistrate cu un apometru omologat clasa de precizie C prevăzut în amonte cu filtru
de impurităţi.

3. Aparatura si instalatiile de monitorizare a calitatii apei la evacuare in emisar  :


- nu este cazul, nu se evacuează ape uzate.

4. Controlul poluarii industriale, gestiunea deseurilor:

- Obiectivul nu face obiectul poluării industriale.


- Deşeurile menajere rezultate din activitate se vor colecta selectiv în toberoane și se vor evacua de pe
amplasament cu prestator specializat pe baze contractuale.

5. Sistemul informational, sistem de prognoza hidrometeorologica, sistem de avertizare si alarmare a


populatiei in caz de incidente sau accidente la constructiile hidrotehnice.

- Informarea privind elementele hidrografice şi coordonarea tehnică de specialitate a acţiunilor preventive şi


operative pentru apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidente la
construcţiile hidrotehnice este asigurată de către A. B.A. Mureş prin S.G.A. Deva şi CLSU Geoagiu.

6. Lucrari pentru refacerea axului cadastral de referinta afectat prin obiectivul propus:
- Nu este cazul, axul cadastral de referinţă nu va fi afectat, lucrările neavând legătură cu acesta.

7. Lucrari pentru refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei.


- La terminarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va curăța și se vor evacua deșeurile.

7
e). Consideratii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile/

Irigarea prin picurare corespunde celor mai bune tehnici disponibile din următoarele motive:
- se dozeaza exact apa necesara in diferite etape de dezvoltare a culturilor/plantaţiilor si in functie de tipul de
cultura/plantaţie irigat, eliminandu-se in acest fel pierderile;
- fiecare plantã în parte poate primi cantitatea optima de apã in functie de necesarul de moment;
- consumul de apã pentru irigatie este mai redus cu 20-40% faţă de alte sisteme datoritã uniformitãtii
reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer;
- alimentând cu apã numai zona rândurilor de plante, spatiul dintre rânduri rãmâne uscat, ceea ce permite
executarea lucrãrilor agricole în conditii bune, înmultirea buruienilor fiind mult diminuatã;
- permite administrarea ingrasamintelor si a diferitelor tratamente in timpul irigarii - prin fertiirigare (tehnologia
de aplicare a ingrasamintelor odata cu apa de irigare) se echilibreaza armonios dozele administrate cu
necesarul optim al plantelor in diferitele faze de crestere, situatii de stres sau varfuri de sarcina,
- mentine structura si textura solului astfel incat sistemul radicular al plantelor se poate dezvolta mult mai bine
comparativ cu alte modalitati de irigare;
- prin irigarea prin picurare nu se raceste solul in aceeasi masura ca alte tehnologii de irigare ceea ce elimina
un stress important al plantei in special primavara;
- datorita faptului ca frunzele si tulpina plantei sunt uscate in timpul fertirigarii prin picurare, nu exista riscul
arderii plantelor chiar si in cazul irigarii in zilele foarte calduroase cu temperaturi exterioare de peste 40º C;
- restringe posibilitatea dezvoltarii buruienilor datorita faptului ca se uda numai zona activa a radacinilor
plantelor din cultura, ducand la eliminarea tratamentelor de combatere a buruienilor;
- restringe posibilitatea raspandirii la nivelul intregii culturi a bolilor si daunatorilor;
- mana de lucru necesara exploatarii instalatiei de irigare prin picurare este mult mai redusa comparativ cu
celelate modalitati de irigare, ceea ce inseamna mai mult timp pentru alte activitati si reducerea cheltuielilor;
- instalatia de fertirigare prin picurare (optionala) nu necesita forta de munca calificata pentru exploatare;
- permite dozarea exacta a cantitatilor de ingrasaminte administrate in functie de necesarul optim al plantei;
- permite automatizarea totalã datoritã reglãrii precise a debitului si a presiunii apei, precum si a declansãrii
udãrii pe baza informatiilor înregistrate de senzori cu privire la umiditatea solului, temperatura si umiditatea
relativa a aerului.

8
II. PREVEDERI SPECIFICE

a) suprafaţa propusă pentru a fi irigată;

Suprafaţa totală teren = 11,31 ha, din care:


- suprafaţa irigată = 10,0 ha
- suprafeţe pt. accese interioare, alte utilizări = 1,31 ha

b) prezentarea deficitului mediu şi maxim de umiditate evaluat pe baza unor studii de bilanţ al
evapotranspiraţiei care fundamentează introducerea irigaţiei .

- deficitul de apă: din studiul anexat, pt perioada de vegetaţie rezultă un deficit de apă, n = 478 mc/ha
justificând introducerea irigaţiei.

- Cătina albă fiind o plantă nepretenţiosă şi foarte rezistentă în condiţii de secetă, nu este necesară
acoperirea întregului deficit de apă astfel încât, pt. udare se va aplica norma specifică de udare recomandată
de alţi plantatori şi de literatura de specialitate:
- norma specifică: ns = 2 l/arbust/udare;
Hidromodulele de udare, conf. borderoului de calcul anexat sunt:
- hidromodul brut: qu brut = 0,14 l/sec/ha
- hidromodul net: qu net = 0,11 l/sec/ha

- necesarul şi cerinţa de apă (conf. borderou de calcul):

specif Necesarul de apă Cerința de apă


debit N Q
orar zilnic anual orar zilnic anual
l/sec mc/ora mc/zi mc/an l/sec mc/ora mc/zi mc/an
med 1,10 3,96 15,84 1 267,2 1,33 4,78 19,13 1 530,40
max 1,40 5,04 20,16 1 612,8 1,69 6,09 24,34 1 947,20

- regimul de udare:
- anual = 5 luni, între 1 mai - 30 septembrie, total = 153 zile + 7 zile rezerva = 160 zile/an;
din care, 50% timp de udare = 80 zile
- zilnic: 4 ore/zi (dimineaţa sau seara, după caz);

c) încadrarea suprafeţei propuse pentru irigare în potenţialul irigabil al bazinului hidrografic

Suprafaţa propusă pt irigare reprezentată de terenul destinat plantării cătinei albe, poate fi cuprinsă in
potentialul irigabil al bazinului hidrografic afându-se într-o zonă cu deficit de precipitaţii; având în vedere
faptul că atât acest teren cât şi terenurile învecinate sunt proprietăţi private, corelarea într-un sistem unitar ar
putea fi făcută numai prin consensul proprietarilor.

9
d) descrierea succintă a sistemului de irigare propus:

Sistemul de irigare proiectat este de tip "prin picurare", fiind format din:
- sursa - freatic local (din excavaţia învecinată);
- furtun flexibil de absorbţie prevăzut cu sorb imersat, Ø 110 mm, L = 20 m;
- motopompa - "ANTOR" 15 CP; Q = 8 mc/h; hcol apă = 150 m;
- furtun flexibil de refulare a apei în rezervor suprateran; Ø 110 mm, L = 10 m;
- rezervor suprateran; capacitate = 5000 l, H pozare = 5 m
- conducta de transport; PEHD Ø 70 mm, L = 420 m;
- conducte de distribuţie prevăzute cu sisteme de picurare; PEHD Ø 30 mm / L = între 300 - 400 m;
Lungime totală cond. distribuţie = 5000 m.

- sursa de apă - este reprezentată de freaticul local;


Nivelul freatic în excavaţia învecinată este situat la adâncimea medie de 4,0 m de la suprafaţă iar adâncimea
apei este de cca 3,0 m. Excavaţia are următoarele dimensiuni:
- lungime: L = cca 300 m
- lăţime: l = 40 m,
- suprafaţa = 1,20 ha;
- adancime = 6 - 8m m
Menţionăm faptul că excavaţia are caracter de baltă fiind executată anterior prin exploatarea
agregatelor minerale şi urmează a fi amenajată ca iaz piscicol. Proprietarul terenului (SC şi-a exprimat
acordul privind prelevarea apei din această excavaţie.
Nu sunt necesare instalaţii speciale de captare, apa fiind prelevată prin imersarea sorbului pompei sub nivelul
liber la o adâncime de 1,0 m.

- pompa pt prelevarea apei:


- motopompă diesel tip "ANTOR", 15 CP; Q = 8 mc/h; h col apă = 150 m;
Pompa va fi dotată cu un furtun flexibil de absorbţie cu Ø 110 mm, L = 20 m prevăzut cu un sorb având Ø
150 mm, imersat sub nivelul liber al apei din baltă. La refulare, pompa va fi dotată cu un apometru omologat
şi furtun flexibil Ø 110 mm, L = 10 m prin care apa prelevată va fi pompată într-un rezervor de stocare montat
suprateran pe un eşafodaj metalic cu înălţimea de 5 m. Rezervorul va avea capacitatea de 5 000 l şi va fi
prevăzut cu senzor de nivel.

- conducta de transport: conductă PEHD Ø 70 mm, L = 420 m, montată la sol pe latura estică a terenului
plantat; conducta va subtraversa drumul comunal învecinat (tronson neasfaltat) pe o lungime de 5 m

- conductele de distribuţie: conducte PEHD Ø 30 mm / L = între 300 - 400 m;


- Lungimea totală = 5 000 ml.
Conductele de distribuţie se vor racorda perpendicular pe conducta de transport prin intermediul unor robineti
de racord şi manevră iar la capătul liber vor fi prevăzute cu un dop pt etansare din material plastic.
Conductele se montează pe suport de lemn la distanţă de 1,5 m deasupra solului astfel încât să fie asigurat
accesul pt. executarea lucrărilor de întreţinere pe toată suprafaţa terenului.

10
- funcţionarea sistemului de irigare: apa este prelevată din freaticul local cu ajutorul motopompei
prevăzută cu sorb imersat sub nivelul liber fiind pompată în rezervorul suprateran de stocare de unde este
transportată gravitaţional prin conducta de transport din PEHD Ø 70 mm/ L = 420 m fiind distribuită la plante
prin intermediul conductelor de distribuţie din PEHD Ø 30 mm / L = 300 - 400 m prevăzute cu sisteme de
picurare. Presiunea necesară udării va fi asigurată prin montarea rezervorului de stocare la o înălţime de 5 m

- La terminarea sezonului de irigare sau în caz de accidente, sistemul se va descărca pe teren;

- randamentul sistemului: se apreciază la minim 80%

e) lucrările şi instalaţiile prevăzute la sursa pentru preluarea apei de alimentare

- Se va monta un apometru omologat clasa C prevăzut cu filtru de impurităţi.


- pompa se va monta pe un postament de lemn amplasat într-o construcţie (baracă) de lemn.
- nu sunt necesare lucrări de apărare a amplasamentului.
- prize gravitaţionale cu sau fără lucrări de barare - nu este cazul;
- staţii de pompare, amplasamentul şi lucrările necesare pentru apărarea locală a acestora: diguri,
platforme înălţate, consolidări etc.

f) lucrări de traversare/intersectare a canalelor sau conductelor de transport a apei cu diguri, cursuri


de apă, văi naturale şi altele asemenea - nu este cazul.

g) amplasamentul, structura şi principalele elemente ale reţelei de foraje hidrogeologice pentru


urmărirea în timp a nivelurilor şi chimismului apelor subterane pe suprafaţa amenajată prin lucrări de
irigare- nu este cazul

h) calculul randamentului sistemului de irigaţii.


se admit pierderile:
- pierderi de apă în sistem: ps = 5%
- pierderi de apă în câmp: pc = 15 %
total pierderi: p = ps+pc = 20%; 20% = 0,2
randamentul sistemului: η = 100 (1-p) = 100 x 0,8 = 80%

i) programul de urmărire a influenţei aplicării udărilor asupra pânzei freatice - nu este cazul.

Beneficiar: SC TRANSAFINA INDUSTRY SRL Gelmar Întocmit : SC CLARISSAN SRL Cluj


adm. Oros Octavian Daniel ..................... adm Cornel DIŢA……………

11
Borderou de calcul - necesarul şi cerinţa de apă

1.1. elemente de calcul


nr. arbusti: 1000buc/ha
suprafaţa cultivată =10 ha
timp de udare zilnic: t = 4 ore/zi
nr. total de udări, în zile: Tu = 80 zile (50 % din perioada totală de udare, P = 160 zile)
1.2. determinarea normelor şi hidromodulelor de udare
- norma specifică:ns = 2l/arbust/udare - din practica altor plantatori de cătină
- norma brută de udare : Mbrut =1/1000 (ns x na /ha )
M brut = 1/1000 (2l/arbust/udare x 1000 arbusti/ha) = 2,0 mc/ha
- norma netă de udare: Mnet =Mbrut x ƞ, unde η = randamentul udarii= 80%;
Mnet = 2,0 mc/ha x 0,8 = 1,6 mc/ha
- hidromodul brut: qu brut = 1000l/mc x M brut / T x t, unde: T = 1 udare; t = 4 ore x 3600 sec/oră =14 400 sec
qu brut = 1000l/mc x 2,0 mc/ha/1udare x 14 400 sec = 1000l/mc x 0,0001388 = 0,14 l/sec
- hidromodul net: qu net = 1000l/mc x Mnet / Txt, unde: T şi t au aceleaşi valori ca mai sus
qu net = 1000l/mc x 1,6 mc/ha/1udare x 14 400 sec = 1000l/mc x 0,00011 = 0,11 l/sec
1.3. determinarea necesarului de apă
- necesar zilnic:
-N zi max = 1/1000 (q u brut x t xS) = 1/1000 x 0,14 l/sec x (4 ore x 3600 sec/oră)x10 ha =1/1000 x 0,14 l/sec x
14 400 sec x 10ha =20,16 mc/zi
- N zi med = 1/1000 (qu net x t x S) = 1/1000 x 0,11 l/sec x (4 ore x 3600 sec/oră) x 10ha =15,84 mc/zi
necesar orar
- Norar max = N zi max/t = 20,16 mc/zi /4 ore/zi = 5,04 mc/oră
- in l/sec:Norarmax[l/sec] =1000l/mc x Norarmax[mc/oră] /3600 sec/oră =1000l/mc x 5,04 mc/oră/3600sec/oră =1,4
l/sec
- N orar med =N zi med /t = 15,84 mc/zi /4 ore/zi = 3,96 mc/oră
- in l/sec: Norar med [l/sec] = 1000l/mc x Norar med[mc/oră] /3600 sec/oră =1000l/mc x 3,96 mc/oră:3600sec/oră = 1,1
l/sec
necesar anual
Nanual max = N zi max x Tu = 20,16 mc/zi x 80 zile/an = 1 612,8 mc/an
N anual med = N zi med x Tu =15,84 mc/zi x 80 zile/an =1 267,2 mc/an

1. 4. determinarea cerinţei de apă


Se aplică formula de calcul:
- Q zi (med, max) = N zi (med, max) x kp x kc
- Q orar (med, max) = Q zi (med, max) / t
- Qan (med, max) = Qzi (med, max) x Tu
unde:
- Q = cerinţa de apă orară, zilnică, anuală (medie şi maximă)
- N = necesarul de apă orar, zilnic, anual (mediu şi maxim)
- kp = 1,05 - coeficient pierderi tehnic admisibile în sistem
- kc = 1,15 - coeficient pierderi de apă în câmp
- t = 4 ore/zi, timp de udare zilnic; T = 80 zile/an, timp anual de udare

12
Cerinţa zilnică

Q zi max = N zi med x kp x kc = 20,16 mc/zi x 1,05 x 1,15 = 24,34 mc/zi


Q zi med = N zi max x kp x kc = 15,84 mc/zi x 1,05 x 1,15 = 19,13 mc/zi

Cerinţa orară:
Qorar max = Nzi med /t = 24,34 mc/zi: 4 ore/zi = 6,09 mc/oră
Qorar med = Nzi max /t = 19,13 mc/zi : 4 ore/zi = 4,78 mc/oră

in l/sec:
Qorar max (l/sec) = 1000 l/mc ( 6,09 mc/oră : 3600 sec/oră) = 1,691666 l/sec, rotunjit = 1, 69 l/sec
Qorar med (l/sec) = 1000 l/mc ( 4,78 mc/oră : 3600 sec/oră) ) = 1,32777 l/sec, rotunjit = 1,33 l/sec

Cerinţa anuală:

Q an max = N zi med x Tu = 24,34 mc/zi x 80 zile/an = 1 947,20 mc/an


Q an med = N zi max x Tu = 19,13 mc/zi x 80 zile/an = 1 530,40 mc/an

13
anexa - Studiul privind deficitul de apă al zonei în vederea justificării introducerii irigaţiei
. Datele de baza utilizate sunt preluate din literatura de specialitate şi de pe site-ul APM.
Ecuatia de bilant: Ri +P +n = Ep+Rf
rezultă : n = Epr - P + (Rf -Ri), unde:
n = deficitul (necesarul) de apă (mc/ha)
Epr – evapotranspiratia reală (mc/ha)
P – cantitatea medie a precipitatiilor in luna iulie (mc/ha)
Ri – rezerva initiala de apă în sol (mc/ha)
Rf – rezerva finala de apă în sol (mc/ha)
date initiale de calcul:
- tipul solului: argiloiluvial nisipos
- parametrii hidrofizici ai solului argiloiluvial nisipos (valori medii preluate din literatura de specialitate):
- capacitatea în câmp a apei: CC = 21 % din greutatea volumetrică a solului (Gv)
- coeficient de ofilire: CO =16 % din Gv
- greutate volumetrică sol: Gv = 1500kg/mc
- adancimea stratului activ de sol care se udă: H = 0,50 m
- parametrii climatici ai zonei (statia Deva, site ANM):

- cantitatea medie lunară multianuală a precipitatiilor

luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec
cantitate (l/mp) 33,9 28,1 29,1 50,0 63,9 79,8 67,1 56,1 42,8 37,5 37,2 39,5

- temperaturile medii lunare


luna ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec
t med ºC -2,2 -2 5,3 10,7 15,6 18,7 20,5 19,9 16,0 10,7 4,8 -2,8

- Rezerva initială şi rezerva finală de apă din sol:


Ri şi Rf s-au calculat cu formulele din lit de specialitate (R. Drobot. P. Serban-Aplicatii de hidrologie şi gosp. apelor, 1999;
Gh. Tomoioaga - cercetari asupra indicilor calitativi de lucru a inst. de irigare a culturilor in pepinierele forestiere, 2011)
Ri = 0,1 (H x Gv x CO )  0,1 (0,5 x 1500 x 16 ) = 1 200 mc/ha
Rf = 0,1 ( H x Gv x CC )  0,1 (0,5 x 1500 x 21) = 1575 mc/ha
Ri = 1 200 mc/ha
Rf = 1 575 mc/ha
- Evapotranspiraţia reală: Epr = Ep x k, unde:
- Ep = evapotranspiraţia potenţială;
- k = 0,65 - coeficient de corectie în funcţie de tipul culturii asimilat din lit de specialitate (R. Drobot. P. Serban-
Aplicatii de hidrologie şi gosp. apelor, 1999)
- Evapotranspiratia potenţială (Ep) s-a determinat cu formula lui Thornthwaite:
Ep =1,6 (10T/ j)a x K, unde:
T = temperatura medie lunara multianuală pt luna considerată (iulie) = 20,5ºC
j = indice termic anual,
n
j = Ʃ (tn/5) 1,514, unde: tn = temp medie lunara/an; n = 12 (luni);
1
a = coeficient empiric determinat prin relaţia: a = 0,000000675 j3- 0,0000771 j2+0,01792 j +0,49239
K = coeficientul de luminozitate, corespunzător aşezării geografice a zonei
K= ZTz/30 x 12, unde: Z = nr. de zile din luna considerată (iulie) = 31zile
Tz = nr. mediu de ore între rasaritul si apusul soarelui in luna considerată =15 ore
K =31 x 15 / 30 x12 = 465/360 = 1,29
- calcularea indicelui termic anual (j):
j =1/51,514[(-2,21,514)+(- 2,01,514)+5,31,514+10,71,514+15,61,514+18,71,514+20,51,514+19,91,514+161,514+10,71,514+4,81,514+
(-2,81,514)]; i = 1/11,435[(-3,299) + (-2,856)+12,489+36,181+64,031+84,249+96,827+92,568+66,533+36,181+10,750+(-
4,753) = 0,0875 x 488,901 = 42,78
14
- calcularea indicelui a:
a = 0,000000675 x 42,783- 0,0000771 x 42,782 - 0,01792 x 42,78 + 0,49239 = 0,000000675 x 78292,892952 - 0,0000771
x1830,1284 + 0,76608 + 0,49239 = 0,0528 - 0,141 + 0,767 + 0,49239 = 1,17
rezultă:
- j = 42,78
- a =1,17
- K=1,29
- Calcularea evapotranspiraţiei potenţiale (Ep ) pt luna de vârf iulie (T = 20,5ºC)
Ep = 1,6 (10T/j)a x K =1,6 (10 x 20,5/42,78)1,17 x 1,29 = 1,6 [1/42,78 1,17(10x20,5)1,17] x 1,29 = 1,6 x 6,254 x 1,29 = 12,90 cm
= 129,0 mm
Ep = 0,001 x (129 mm (l)/mp x 10 000 mp) = 1 290 mc/ha

- Calcularea evapotranspiraţiei reale (Epr ) pt luna de vârf iulie (T = 20,5ºC)


Epr = Ep x k = 129 mm x 0,6 = 77,4 mm
Epr = 0,001 x (77,4 mm (l) / mp x 10 000 mp) = 774,0 mc/ha pt luna iulie

- cantitatea precipitaţiilor: Piulie = 67,1 l /mp x 10 000 mp = 671 000l/ha = 671 mc/ha

- deficitul de apă:
n = Epr - P + Rf - Ri (mc/ha)
n lunar =774 mc/ha - 671mc/ha + 1575mc/ha - 1200mc/ha = 478 mc/ha
n zi mediu = 478 mc/ha : 31 zile = 15,41 mc/zi ≈ 15 mc/zi/ha
Valorile deficitului de apă justifică introducerea irigaţiei.

întocmit: SC CLARISSAN SRL


adm: Cornel DIŢA......................

15
FILA FINALĂ

DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ
pentru notificare de execuţie

obiectiv: înfiintare plantatie de catina


si construire fabrica de conditionare - procesare in cadrul lantului de productie,
procesare- desfacere la nivel de ferma.

BENEFICIAR: SC TRANSAFINA INDUSTRY SRL GELMAR

PROIECTANT: SC CLARISSAN SRL CLUJ


FAZA: D.T. - avizare
data: oct 2015

Prezenta documentaţie s-a întocmit conform Ordinului 873/2012 al MMP.

Lucrarea intră sub incidenţa Legii drepturilor de autor nr 8/1996,reproducerea partială sau integrală a
lucrării prin orice mijloace fără acordul scris al SC CLARISSAN SRL Cluj fiind interzisă.

S-a editat în trei exemplare complete semnate şi ştampilate în original, predate beneficiarului.

Nu ne asumăm răspunderea pt datele prezentate în orice alte documentaţii şi/sau sau copii diverse prezentate ca
fiind întocmite de SC CLARISSAN SRL care nu sunt semnate şi ştampilate în original.

SC CLARISSAN SRL, adm. ing. Cornel DIŢA...............


data: 19.10. 2015

16
17