Sunteți pe pagina 1din 28

I.

Denumirea proiectului:

 EXPLOATAREA PUNCTIFORMĂ A AGREGATELOR MINERALE DIN ALBIA


MINORĂ A RÂULUI ARIEȘ-BALASTIERA CORNESTI.
Activitatea propusă are codul CAEN 0812 - extracţia nisipului şi pietrişului - si se
încadrează în anexa 2 la HG 445/2009 (Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului) poziţia 2 c - extracţia
mineralelor prin dragare fluvială sau marină.

II. Titular:

- denumirea: S. C. MBA ABSOLUT SRL;


- sediul social: localitatea Mihai Viteazu, str. Hăşdate nr 1058A, jud. Cluj;
- nr. ORC: J 12/2516/2012; CIF/CUI: RO30676455;
- administrator: BERCEA MIHAIL AUREL, tel 0748115133.
- persoana de contact: Dița Cornel, tel. 0740 134 982; e-mail:
clarissan_cluj@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rszumatul proiectului

 Proiectul prevede executarea lucrărilor de excavare necesare eploatării agregatelor


minerale reprezentate de nisip și pietriș, cantonate în albia minoră a râului Arieș, corelat
cu decolmatarea albiei, optimizarea parametrilor hidraulici de curgere a apei şi
valorificarea agregatelor extrase prin livrare la terţi cu activitate în domeniul construcţiilor.

b) justificarea necesității proiectului:

 Realizarea proiectului propus prezintă o deosebită importanţă pentru S. C. M.B.A.


ABSOLUT S.R.L în vederea desfăşurării activităţii de bază şi a îndeplinirii dezideratelor
sale economice.
 Din punct de vedere al utilităţii publice, realizarea proiectului va conduce la:
- decolmatarea albiei minore a râului Arieş concomitent cu majorarea secţiunii
acesteia, fapt care va conduce la reducerea eroziunilor active exercitate de apă
asupra malurilor şi a terenurilor riverane învecinate;
- introducerea resurselor naturale locale în circuitul economic;
- contribuţii financiare la bugetul local şi naţional;
c) valoarea investiției = cca. 10 000 euro;
3
d) perioada de implementare propusă:

- perioada de implementare: trim. II 2019;


- perioada de funcţionare: având în vedere regenerarea naturală depozitelor
aluvionare pe seama debitelor solide aduse de râul Arieş, funcţionarea obiectivului
este preconizată pe timp de cca. cinci ani.
- programul de lucru- va fi de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

e) Planșe - se anexează ca material grafic.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale


proiectului

Proiectul prevede executarea lucrărilor de excavare necesare exășpatării agregatelor


minerale reprezentate de nisip și pietriș, cantonate în albia minoră a râului Arieș, corelat
cu decolmatarea albiei, optimizarea parametrilor de curgere a apei şi valorificarea
agregatelor extrase prin livrare la terţi cu activitate în domeniul construcţiilor.
Amplasamentul proiectului este situat în albia minoră a râului Arieș, fiind reprezentat
de două acumulări aluvionare de agregate minerale având forma a două plaje situate
succesiv la malul stâng al cursului de apă, cu următoarele caractesistici dimensionale:
specificatie plaja Lungime Lăţime Suprafața grosime volum agregate
medie minerale
plaja amonte 150,0 m 15-50 m 4 000,0 mp 2,50 m 10 000,0 mc
plaja aval 120,0 m max. 25 m 3 200,0 mp 2,50 m 8 000,0 mc

- amplasament propus, imagine satelitară

Acumulările aluvionare existente duc la scăderea capacităţii de transport a albiei


minore, împiedicând scurgerea normală a debitelor concomitent cu realizarea unor viteze
exagerate a apei şi producerea de eroziuni accentuate ale malurilor astefl încâtm se impun
lucrări de decolmatare prin exploatarea agregatelor minerale în scopul normalizării
condițiilor hidrodinamice.

4
Lucrările vor avea loc într-un perimetru de exploatare delimitat de următoarele puncte de coordonate
STEREO 70:

Nr. pct. X Y
1 560009,080 400706,460
2 560003,980 400735,600
3 560005,440 400757,460
4 560012,720 400782,960
5 560061,540 400870,390
6 560079,750 400900,990
7 560101,610 400925,030
8 560126,380 400935,960
9 560147,510 400942,520
10 560197,780 400954,180
11 560174,470 400962,920
12 560148,240 400966,560
13 560107,440 400951,990
14 560091,410 400930,860
15 560057,900 400878,400
16 560033,850 400847,080
17 560003,980 400838,330
18 559981,400 400830,320
19 559977,020 400810,650
20 559991,600 400784,420
23 559941,320 400770,580
24 559982,850 400749,450
25 559986,500 400737,790

 Caracteristici dimensionale: Lungime= 350 m; Lăţime = 20 -50 m; Suprafaţa = 6


525,0 mp

- Profilul și capacitățile de producție:


 Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul propus este "extractia nisipului şi
pietrişului - cod CAEN 0812" .
- Capacitatea de producţie programată : - Total = 18 000 mc agregate minerale /an,
din care: trim I = 4 500 mc ; trim II = 4 500mc; trim III = 4 500 mc; trim IV = 4 500 mc ;
 Notă: esalonarea prezentată este făcută pentru un an an contractual care va
începe de la data autorizării activităţii conform prevederilor legislative în vigoare.
 În dotarea obiectivului vor fi următoarele utilaje terasiere şi de transport:
- excavator = 2 buc ;
- autoîncărcător frontal = 2 buc
- autobasculante = 6 buc
- Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- procesul tehnologic de exploatare – constă în excavarea agregatelor minerale în


fîşii longitudinale extrase în ordine dinspre firul apei spre mal, cu înaintare din aval înspre
amonte, folosindu-se excavatoare echipate cu cupă inversă de 1,25 mc şi după caz, un
5
autoîncărcător frontal.
- excavatorul se va poziţiona în avalul fîşiei dinspre firul apei şi va lucra în retragere,
cu front unic, până la exploatarea completă a acestei fâşii, după care se va deplasa în
avalul fâşiei următoare, reîncepând excavarea.
- după caz, se va folosi şi un autoîncărcător frontal pentru excavare în punctele în
care nu se justifică utilizarea excavatorului.
- fîşiile de exploatare vor avea lăţimea de 4-5 m, în funcţie de raza de excavare a
utilajelor folosite şi de condiţiile concrete din teren.
- materialul excavat se va încărca direct în mijloacele auto fiind transportat la punctele
de utilizare fără a se forma depozite temporare sau de lungă durată în albia minoră a
râului sau pe malul apei.

- accesul la punctele de exploatare: la malul drept, accesul se va realiza prin


intermediul unui pod tehnologic provizoriu din tuburi de beton, amenajat anterior, de
legătura cu stația de sortare-spălare¹ situată pe malul drept al Arieșului iar la malul stâng,
se va realiza pe o rampă tehnologică provizorie, racordată la drumul local existent.
¹statia de sortare-spălare amplasată pe malul drept este un obiectiv reglementat
separat care nu face obiectul prezentei documentații.
- La terminarea lucrărilor, rampa tehnologică se va exploata « în retragere », malul
fiind taluzat iar tuburile podului tehnologic vor fi evacuate astfel încât, albia râului să fie
degajată integral de orice obstacol care ar putea fi un obstacol în calea apei.

- conditii tehnice prevăzute la exploatare; protejerea malurilor:


- pe toată lungimea perimetrului de exploatare se va menține un pilier de siguranță
pentru malul stâng cu lățimea minimă = 5,0 m măsurat de la baza taluzului;
- exploatarea agregatelor nu va depăşi limita perimetrului de exploatare avizat;
- în adâncime nu se va depăşi nivelul talvegului natural;
- adîncimea maximă de exploatare va fi de 2,50 m fără a se depăşi nivelul talvegului
natural.
- Se va acorda o deosebită atenţie respectării adâncimii maxime de exploatare
care se va urmări prin măsurători topografice periodice realizate de pe reperi ficşi.

- transportul: se va realiza cu mijloace auto prevăzute cu bene etanşe care vor


circula pe drumurile locale existente pe ambele maluri, amenajate şi întreţinute
corespunzător prin forţe proprii.
- Drumurile locale se vor utiliza, amenaja şi întreţine în baza acordului administraţiei
locale (Primăria Comunei Mihai Viteazu).

6
- Produse şi subproduse obţinute:

- produse: nisip şi pietriş în cantitate de 18 000 mc/an.


- subproduse: nu se obţin.

- Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a


acestora;

- materii prime:
 Materia primă este reprezentată de agregatele minerale (nisip şi pietriş) cantonate
în limitele perimetrului propus, în volum total de 18 000 mc.

- materii auxiliare- ca materii auxiliare în procesul de producţie se vor utiliza:


- uleiuri minerale hidraulice şi de ungere pentru efectuarea completărilor necesare
funcţionării optime a utilajelor folosite;
- piese de schimb diverse necesare pentru efectuarea loco a unor reparaţii la utilaje.
- necesarul de uleiuri minerale folosite pentru completare:

den. utilaje nr. consum specific timp mediu de Consum anual de ulei
utilaje de ulei /100 ore funcționare C= n x c/100 xt
(n) funcționare (c) utilaj /an (t) - l/an -
- l/100 ore- - ore/an -
hidraulic de ungere hidraulic de ingere
excavator 2 4,0 3,0 2 000 160,0 120,0
auroîncarcator 1 4,0 3,0 1000 40,0 30,0
autobasculanta 6 0,0 1,5 2 000 0 90
total 200,0 240,0

timp anual de lucru: tan = 250 zile/an


 Consum anual ulei hidraulic + de ungere: = 180,0 l/an + 135,0 l/an = 315.0 l/an

- piese de schimb: se vor asigura piesele de schimb uzuale, necesare pentru diferite
reparaţii/inlocuiri care se pot efectua loco. Depozitatea acestor piese se va face într-o
rulotă care se va amplasa temporar pe malul stâng al râului Arieş.

- energie: nu este cazul, se va lucra pe timp de zi; iluminatul de noapte se va asigura


cu surse fotovoltaice si surse individuale portabile.
- combustibilii: sunt reprezentaţi de motorina folosită pentru alimentarea utilajelor de
excavare şi transport. Consumurile specifice de combustibil preconizate sunt următoarele:

den. utilaj nr consum orar Consum orar total


utilaje combustibil/utilaj l/oră
l/oră
excavator 2 12 24,0
autoâncărcător 1 12 12,0

7
autobasculanta 6 12 72,0
Total 108,0 l ≈ 110 l/ oră

- Modul de asigurare cu uleiuri şi combustibili

Aprovizionarea cu combustibil şi uleiuri se va realiza pe baze contractuale de la o


staţie de distribuţie autorizată, situată în exteriorul obiectivului fiind aduse la comandă în
cantitățile necesare de către furnizor, cu mijloace auto, special echipate în acest scop.
Uleiurile necesare completărilor periodice vor fi aduse de furnizor în ambalajele originale
care vor fi recuperate de către acesta după efectuarea operației de completare.
Transvazarea motorinei în rezervorul utilajelor de excavare şi executarea periodică a
operaţiei de completare cu uleiuri se va face în afara albiei minore a râului, în incinta
stației de sortare-spălare situată pe malul drept, în loc special amenajat, dotat cu tăvi de
retenţie şi material absorbant pt. colectarea eventualelor pierderi accidentale.
Alimentarea loco cu motorină și completarea uleiurilor va fi necesară numai pentru
excavatoare deoarece având sistem de rulare cu șenile, nu sunt deplasabile la staţii de
combustibil autorizate.
Autobasculantele folosite la transport și autoîncărcătorul se vor alimenta individual pin
deplasare la staţii de combustibil autorizate.
În incinta obiectivului sau a stației de sortare-spălare nu se vor face schimburi de
uleiuri, acestea fiind făcute în perioadele de revizii generale şi reparaţii capitale când
utilajele se vor deplasa la unităţi specializate.

- Asigurarea utilităților:

- alimentarea cu apă potabilă: se va consuma apă îmbuteliată.


- apa menajeră: nu este necesară; pentru nevoile personalului se va amenaja un
refugiu dotat cu wc ecologic care se va întreține de un prestator specializat, pe baze
contractuale.
- evacuarea apelor uzate - din activitate nu rezultă ape uzate.
- evacuarea apelor pluviale: Apele pluviale se vor infiltra în teren şi se vor
scurge liber în râul Arieş.
- telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobilă.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de


execuția investiției;

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

8
- taluzul excavaţiilor rezultate în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la
o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;
- în zona rampei tehnologice de acces la punctul de exploatare se va taluza malul
stâng la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a acestuia iar linia superioară a
malului se va delimita prin plantare de butaşi de salcie în scopul consolidării şi a
reintegrării în peisaj;
- se vor evacua din albia minoră tuburile podului tehnologic provizoriu iar zona de
racordare a acestuia cu malul drept se va taluza la o inclinare apropiată de înclinarea
naturală a acestuia iar linia superioară a malului se va delimita prin plantare de butaşi de
salcie în scopul consolidării şi a reintegrării în peisaj;
- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se vor utiliza drumurile locale existente, astfel:


- un drum local cu lungimea de cca. 1 500 m, situat pe malul drept al râului Arieș care
face legătura dintre DN 75 Turda -Câmpeni înainte cu cca 800 m faţă de intrarea în satul
Corneşti dinspre Turda, care asigură accesul atât în incinta stației de sortare-spălare cât și
la punctele de exploatare prin intermediul podului tehnologic din tuburi de beton;
- un drum local situat pe malul stâng al râului Arieș cu lungimea de cca. 1 km care se
racordează la drumul judeţean Mihai Viteazu-Cheia-Sănduleşti, imediat lângă podul rutier de
traversare a râului Arieş.
Drumurile locale se vor utiliza și amenaja cu acordul primăriei Comunei Mihai Viteazu.
Nu sunt necesare alte căi de acces.

- Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;


Resursele naturale folosite sunt reprezentate de nisipul şi pietrişul aluvionar cantonat
în albia minoră a râului Arieş care se va extrage prin lucrări de excavare.

- Metode folosite în construcție: se va aplica metoda specifică de exploatare,


constând în excavarea agregatelor minerale în fâşii longitudinale extrase de la firul apei
spre malul stâng, cu înaintare din aval înspre amonte.

- Planul de execuție- cuprinde următoarele faze:

- execuția lucrărilor de pregătire:


- trasarea lucrărilor
9
- amenajarea accesului tehnologic ;
executarea lucrărilor de exploatare propriu -zise:
- lucrări de excavare a agregatelor minerale;
- transportul agregalor minerale;
- executarea lucrărilor de închidere și refacere a amplasamentului:
- executarea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
- evacuarea eventualelor deșeuri;
- retragerea utilajelor, predarea amplasamentului la administrator (ABA Mureș).
Folosirea ulterioară a amplasamentului va fi de albie minoră a râului Arieș.

- Relația cu alte proiecte existente sau planificate - proiectul are legătură cu stația
de sortare-spălare situată pe malul drept al râului Arieș aparținând beneficiarului, în care
se va prelucra o parte din agregatele minerale exploatate, în scopul obținerii sorturilor
granulometrice utilizate în construcții. Stația de sortare-spălare este un obiectiv
reglementat separat care nu face obiectul prezentei documentații.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;


  Pentru implementarea proiectului, beneficiarul a studiat următoarele alternative:

- alternativa 0 - proiectul să nu se execute, fapt care ar fi condus la nerealizarea


dezideratelor sale economice şi pe de altă parte, nu ar avea loc optimizarea parametrilor
hidrodinamici ai scurgerii debitelor râului Arieş având ca rezultat continuarea şi
intensificarea eroziunilor de mal existente şi degradarea terenurilor riverane învecinate;

- alternativa 1: implementarea proiectului pe un alt amplasament.


- Această alternativă prezintă dificultăţi datorită condiţiilor naturale care nu oferă
oriunde posibilităţi de dezvoltare a proiectelor de acest gen. Pe râul Arieş, această
alternativă s-a dovedit neviabilă deoarece în zonă nu sunt alte amplasamente favorabile
iar cele identificate sunt situate la distanţe mari, prezintă condiţii dificile de acces sau sunt
în exploatarea altor operatori economici.

- alternativa 2: implementarea proiectului pe amplasamentul prezentat, datorită


următoarelor motive:
- amplasamentul are o poziţie izolată iar din punct de vedere al gospodăririi apelor
este necesară executarea unor lucrări de decolmatare a albiei minore;
- depozitele aluvionare sunt situate într-o zonă de depunere a râului Arieş astfel încât,
regenerarea anuală a resurselor conduce la posibilitatea desfăşurării activităţii pe termen
de cca. cinci ani;

10
- există posibilitatea realizării unor accese simple şi durabile care să fie executate cu
un minim de lucrări şi care să nu deranjeze vecinătăţile;
- tronsonul de albie propus nu intră sub incidenţa unor restricţii cum ar fi: apropiere de
un pod, apropiere de construcţii hidrotehnice, regim de arie protejată, etc
- distanţa faţă de punctele principale de desfacere preconizate este de cca 5-10 km
situaţie care favorizează implementarea proiectului pe amplasamentul propus deoarece
distanţa redusă de transport permite ca materialul extras să fie transportat în vederea
livrării. Pe amplasamentul propus nu va mai fi nevoie de amenajarea unor spaţii de
depozitare, fapt foarte avantajos din toate punctele de vedere, inclusiv al protecţiei
mediului.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului


- nu este cazul.

- Alte autorizații cerute pentru proiect.


 Se vor solicita toate avizele/autorizaţiile specificate în Certificatul de Urbanism nr.
81/10.08.2018 emis de Primăria Comunei Mihai Viteazu, astfel:
- aviz de gospodărire a apelor – este emis Avizul GA nr. 151/13.06.2018 de către
Administraţia Bazinală de Apă Mureş.
- avizul/acordul deţinătorului drumurilor locale de acces (Primăria Com. Mihai
Viteazu)
- permisul de exploatare - emitent ANRM
- autorizaţia de construire - emitent Primăria Com. Mihai Viteazu.
 După obţinerea permisului de exploatare se vor solicita următoarele autorizaţii:
- autorizatie de gospodărire a apelor-ABA Mureș;
- autorizaţie de mediu- APM Cluj;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:


- nu este cazul nu sunt necesare lucrări de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- Localizarea amplasamentului: amplasamentul proiectului este situat în albia


minoră a râului Arieş, sat Cornești, Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj.

11
Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în
Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor
nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut
de Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Cel mai apropiat monument istoric specificat în Lista monumentelor istorice,
actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificările și completările ulterioare se află la min. 1 0 km aval față de amplasamentul
proiectului, în satul Cheia, pe malul stâng al Arieșului, fiind reprezentat de o așezare
romană având cod LMI 199 CJ-I-s-A-07002.

- alte obiective din zonă: frontul de captare Mihai Viteazu (puturi de apă si statia de
pompare) nu au legătură cu amplasamentul proiectului aflându-se la min. 1,0 km spre est
față de acesta.

plan de ansamblu: relația amplasamentului cu asezarea romana sat Cheia


si frontul de captare M. Viteazu
- Alte informații privind folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe
amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de Urbanism nr. 81/10.08.2018 emis de Primăria Com. Mihai


Viteazu amplasamentul propus este situat în extravilanul satului Corneşti, com. Mihai

12
Viteazu, jud. Cluj, fiind proprietate a Statului Român în administrarea A.N. ”Apele
Române”- A.B.A. Mureş, având folosință de albie minoră a râului Arieș.
Albia minoră corespunzătoare perimetrului de exploatare este închiriată firmei M B A
ABSOLUT SRL (contract de închiriere albie minoră nr. 3537 I/ 23.11.2017) în scopul
realizării lucrărilor. Folosirea albiei minore în scopul exploatării agregatelor minerale este
reglementată de către administratorul ABA Mureş prin Avizul de gospodărire a apelor nr.
151/13.06.2018.
 Certificatul de Urbanism nr. 81/10.08.2018 emis de Primăria Com. Mihai Viteazu nu
specifică nicio restricţie de natură urbanistică privitoare la realizarea proiectului propus.

•- Bilanţul terenurilor:
- existent: albie minoră = 6 525,0 mp
- propus: albie minoră = 6 525,0 mp

- Arealele sensibile;
 Conform Deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 211/14.12.2018, proiectul propus nu
intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 cu modif. ulterioare privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- Coordonatele amplasamentului proiectului în sistem de proiecție națională


Stereo 1970- conform Fișei perimetrului de exploatare;

nr. pct. x y nr. pct. x y


1 560009,080 400706,460 13 560107,440 400951,990
2 560003,980 400735,600 14 560091,410 400930,860
3 560005,440 400757,460 15 560057,900 400878,400
4 560012,720 400782,960 16 560033,850 400847,080
5 560061,540 400870,390 17 560003,980 400838,330
6 560079,750 400900,990 18 559981,400 400830,320
7 560101,610 400925,030 19 559977,020 400810,650
8 560126,380 400935,960 20 559991,600 400784,420
9 560147,510 400942,520 23 559941,320 400770,580
10 560197,780 400954,180 24 559982,850 400749,450
11 560174,470 400962,920 25 559986,500 400737,790
12 560148,240 400966,560

- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.


In zonă nu s-au identificat alte amplasamente care să prezinte condiții tehnico-
economice favorabile executării acestui tip de lucrări.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra


mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

13
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia
poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;


Sursele de poluanţi pentru apa râului Arieş sunt reprezentate de:

- extracţia nisipului şi pietrişului - conduce la mărirea locală a turbidităţii apei


datorită deplasării în timpul excavării agregatelor minerale a materialului fin, nisipos, sub
formă de suspensii, manifestându-se printr-o tulburare temporară a apei.

- utilajele folosite pentru exploatare: pot fi o sursă de poluare în cazul întreţinerii


necorespunzătoare, a etanşărilor incorecte, a folosirii garniturilor uzate, etc. care pot să
conducă la pierderi accidentale de motorină sau uleiuri.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;


Nu sunt necesare instalații de epurare sau prepurare deoarece în activitate nu se va
folosi apă tehnologică sau apă menajeră astfel încât, nu vor rezulta ape uzate.
- suspensiile nisipoase deplasate în timpul excavării agregatelor minerale vor fi în
cantitate redusă, obişnuită pt acest tip de operaţii şi vor avea o durată scurtă astfel încât,
tulburarea locală a apei nu va avea efecte negative semnificative.
- pierderile accidentale de carburanti şi /sau uleiuri au o probabilitate redusă de
producere iar în cazul producerii sunt în cantităţi mici astfel încât, se apreciază că în timpul
activităţii nu vor fi pierderi care să formeze irizaţii sau pete persistente la suprafaţa apei.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;


 Sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale utilajelor
de încărcare şi transport care generează noxe (gaze de eşapament) ce conţin substanţe
poluante de tip CO, NOx , SOx, hidrocarburi nearse, aldehide.
- din procesul tehnologic de exploatare nu rezultă pulberi solide deoarece
activitatea se desfăşoară în mediu excesiv umed.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;


-se vor folosi utilaje moderne prevăzute cu sisteme performante de reținere a
poluanților (minim EURO3);
- motoarele utilajelelor folosite se vor intreţine corespunzător, eliminându-se astfel
posibilitatea poluării aerului pe seama degajării în exces a gazelor de eşapament
- emisiile de gaze de eşapament vor fi prezente temporar, numai în timpul
funcţionării utilajelor.
14
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații– sunt reprezentate de utilajele de excavare


folosite pentru realizarea lucrărilor şi de autobasculantele folosite pentru transportarea
materialului extras la punctele de utilizare/desfacere.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;


 Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale în acest sens deoarece:
- utilajele folosite la excavare şi transport vor fi utilaje relativ noi şi moderne, prevăzute
cu sisteme de atenuare a zgomotului și vibrațiilor;
- distanţa minimă pînă la cea mai apropiată locuinţă permanentă fiind de cca 500 m în
linie dreaptă, nu se pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de
funcţionarea obiectivului;
 În conformitate cu prevederile STAS 10009/1987, valoarea maximă admisă la limita
incintelor este de 65 dB (A). Se apreciază că valoarea nivelului de zgomot produs de
utilajele care vor funcţiona în cadrul obiectivului va fi sub /in limita valorii admise de STAS.

d) protecția împotriva radiațiilor: nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- circulaţia utilajelor - poate afecta solul prin pierderi accidentale de uleiuri sau
carburanţi în cazul unei întreţineri deficiente.
Lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului nu vor afecta solul şi subsolul deoarece
se vor desfăşura în albia minoră a râului Arieş, vizând numai acumulările aluvionare
existente.
Lucrpile de exploatare a agregatelor minerale nu au legătură cu apa subterană.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;


 Pentru protecţia solului care intră în alcătuirea malurilor râului Arieș şi a subsolului,
se vor lua următoarele măsuri:
- nu se vor depasi limitele perimetrului de exploatare;
- se va respecta pilierul de protecție cu lățimea de 5 m prevăzut pentru malul stâng,
protejându-se astfel şi terenul adiacent şi implicit, solul vegetal şi subsolul;
- nu se vor realiza depozite de nisip şi pietriş pe malurile râului Arieș;
- circulaţia utilajelor se va realiza numai pe drumurile de acces amenajate şi întreţinute
corespunzător;
- utilajele se vor intreţine şi menţine în bună stare de funcţionare, eliminîndu-se
posibilitatea poluării solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei.
15
- alimentarea excavatoarelorr cu combustibil și completările cu uleiuri se vor face
numai în afara albiei minore, în incinta stației de sortare-spălare, în loc special amenajat,
dotat cu tăvi metalice de retenţie ; schimburile complete de uleiuri se vor face cu ocazia
reviziilor periodice specificate de cărţile tehnice ale utilajelor prin deplasarea acestora la
ateliere specializate;
 Nu sunt necesare alte dotări sau amenajări pentru protectia solului si subsolului.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect- nu este cazul, în


vecinătatea obiectivului nu sunt arii protejate, forme de floră sau faună ocrotite, fond
forestier etc. care să aibe legătură cu proiectul sau să fie afectate de activitatea
desfăşurată.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor


naturii și ariilor protejate:

- elemente de biodiversitate: amplasamentul propus face parte din sectorul inferior


al r. Arieş unde interacţiunea dintre factorii de mediu şi factorii antropici are un caracter
multiplu şi îndelungat, fapt care a condus la antropizarea luncii de pe malul drept al râului
şi parţial a celei de pe malul stâng având influenţe asupra biodiversităţii care are caractere
comune pt astfel de zone.
- vegetaţia:
Lunca de pe malul drept al rîului Arieş formează actual terenurile agricole aflate între
satele Corneşti şi Mihai Viteazu pe care predomină vegetaţia de cultură, zona fiind bine
cunoscută pt. producţia de leguminoase (ceapă roşie şi albă - Alium cepa, usturoi- Alium
sativum, morcov -Dauchus carota, ridichi - Raphanus sativus, castraveti - Cucumis
sativus, tomate- Solanum lycopersicum, cartofi - Solanul tuberosum, etc). Cu o pondere
mai redusă, terenurile sunt cultivate cu plante cerealiere, în special porumb - Zeea mays
şi mai nou cu rapiţă (Brassica rapa oleifera).
Pe terenurile arabile se întâlnesc şi plante dăunătoare culturilor ca: știr (Amaranthus
retroflexus), mohor (Setaria viridis), volbură (Convolvulus arvensis), pălămidă (Cirsium
arvense), torțel (Cuscuta epithymum), pir (Agropyron sp.), loboda porceasca (Atriplex
tatarica), și altele.
Lunca de pe malul stâng al r. Arieş fiind mult mai îngustă faţă de lunca aflată pe malul
drept, nu a fost utilizată pt. culturi agricole astfel încât, aici se păstrează o vegetaţie
ierboasă formată din graminee comune ca: păiuș (Festuca ovina), trifoi (Trifolium rapens,
T. pratense) asociate cu vegetaţie ruderală asociate cu vegetaţie ruderală din care: pir
târâtor (Elytrigia repens), pelin (Artemisia absinhium), urzica (Urtica dioica), bozul
(Sambucus ebulus), cucuta (Conium maculatum).
16
Pe ambele maluri ale râului Arieş şi pe insuliţele aflate în albie sunt pâlcuri de
tufărişuri izolate astfel încât, nu formează zăvoaie care să ocupe suprafeţe mai mari.
Aceste tufărişuri au caracter arbustiv şi sunt alcătuite în principal din arini (Alnus glutinosa,
A. incanae), secundar salcie şi răchită (Salix alba, S. virminalis, S. caprinae), rugi de
măceş (Rosa canina), soc (Sambucus nigra), etc. fiind răspândite inegal, uneori haotic
(mai ales pe malul drept, în amonte cu cca 200 m faţă de perimetrul de exploatare).
- In cadrul perimetrului de exploatare propus care este format dintr-un depozit de nisip
şi pietriş acumulat în avalul unei insule aflată în albia minoră a r. Arieş, vegetaţia ierboasă
şi/ sau arbustivă lipseşte. Imediat în amonte faţă de perimetrul propus, insula prezintă un
strat de sol vegetal care a permis dezvoltarea în smocuri a unei vegetaţii ruderale, în
special brusturi (Arctium retroflexus) şi a câtorva tufărişuri izolate având aceeaşi
componenţă ca cele de pe maluri (tufe de arin cu răchită, măceş etc).
- fauna:
Apropierea localităţilor (Corneşti, Mihai Viteazu, Cheia) şi a drumului naţional DN 75
Turda- Câmpeni au condus la retragerea din zonă a faunei de talie mijlocie şi mare astfel
încât, biodiversitatea faunistică este reprezentată de microfauna de nevertebrate,
ichtiofauna, amfibieni, reptile, păsări şi fauna de mamifere cu talie mică.
- microfauna de nevertebrate: dintre nevertebrate, insectele sunt bine reprezentate
prin diptere (muste, tânţari), coleoptere cu familiile Chrysomelidae si Cassidinae (gîndaci
de frunze), curculionoidee (gărgăriţe), orthoptere (cosaşi, greieri, lăcuste), himenoptere
(albine, viespi), etc.
Tot dintre nevertebrate, pe malurile Arieşului şi în apă trăiesc viermi inelaţi (o.
annelida) reprezentaţi de rîme (lumbricus terestris), lipitori (hirudo officinalis), etc. având
un rol deosebit în circuitul materiei în natură, oxigenarea solului şi a apei.
Menţionăm faptul că microfauna bazinului inferior al Arieşului incluzând staţiunile
Moldoveneşti, Luna, Gura Arieşului a fost studiată detaliat de mai mulţi cercetători, dintre
care: Bogdan Stugren, Nicolae Tomescu, Daniela Mureşan, L.Al.Teodor ş.a.
- ichtyofauna: în sectorul inferior al Arieşului, fauna piscicolă caracteristică
reprezentată de clean (Luciscus cephalus), crap (Cyprinus carpio), caras (Carassius
carassius) şi mreană (Barbus barbus) este redusă numeric datorită poluărilor produse în
amonte (ultima poluare masivă, insoţită de mortalitatea peştilor inregistrându-se în 2013).
- amfibienii: se găsesc în număr relativ redus în locurile apropiate de maluri in care apa
stagnează, fiind reprezentaţi prin specia Rana esculenta (broasca verde).
- reptilele: în cadrul perimetrului de exploatare sau în imediata vecinătate nu s-au
observat. Pe pantele dealurilor dinspre nord care au expunere sudică, se pot întâlni
şopârla cenuşie (Lacerta agilis ) şi gusterul (L. viridis), specii de interes comunitar care
necesită protecţie strictă conf OUG 57/ 2007.
17
- păsările: sunt prezente specii de păsări cu talie mică obişnuite pt zonele în care se
află culturi agricole şi tufărişuri: vrabia de câmp (Passer  montanus), rândunele (Hirundo
rustica), lăstun de mal (Riparia riparia), privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia), mierla
(Turdus merula), cioară de semănatură (Corvus frugilegus). În octombrie 2018, pe miriştile
luncii aflate pe malul drept al r. Arieş (în vecinătatea p. Vălenilor ) cu ocazia vizionării
zonei amplasamentului s-au observat mai multe familii de fazani (Phasianus
colchicus).Uneori, în zonele cu apă stagnantă staţionează berze (Ciconia ciconia).
Pe amplasamentul perimetrului de exploatare nu sunt locuri de cuibărit.
- mamiferele - datorită antropizării zonei, mamiferele sunt slab reprezentate; în afara
animalelor domestice deţinute de locuitorii satelor Corneşti, Mihai Viteazu şi Cheia,
mamiferele sălbatice reprezentative sunt rozătoarele dintre care:
- şoarecele de câmp (Microtus arvalis) se întâlneşte rareori pe terenurile cultivate cu
porumb fiind combătut de proprietarii terenurilor;
- cârtiţa (Talpa europaea) - se întâlneşte atât pe terenurile agricole de pe malul drept
al r. Arieş cât şi pe terenurile neproductive de pe malul stâng în număr obişnuit pt astfel de
zone;
- iepurele de câmp (Lepus europaeus tr.) care trăieşte mai mult în zona cuprinsă între
p. Vălenilor şi p. Bădenilor (la cca 1-1,5 km spre sud faţă de perimetrul de exploatare)
unde are condiţii propice de viaţă.
Uneori, pe terenurile cultivate îşi fac apariţia izolat sau în grup mistreţi sau căprioare
care se deplasează din pădurile aflate în zona Moldoveneşti în căutarea hranei. De
asemenea în zonă este semnalată şi prezenţa vulpilor venite tot în căutare de hrană.

Menţionăm faptul că amplasamentul perimetrului de exploatare nu prezintă condiţii


favorabile staţionării animalelor sălbatice.

Măsuri de protecție a biodiversității:

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice


şi subterane care sunt interzise:
 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre
stadiile ciclului lor biologic;
 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie a speciilor;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
18
 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea
cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
 deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea
spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului
lor biologic;
- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt
interzise:
 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură;
 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare,
 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
 vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a
acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea,
uşor de identificat.
- alte măsuri de protecție a biodiversității:
 lucrările se vor desfăşura strict în limitele prezentate astfel încât vegetaţia şi fauna
de pe terenurile invecinate să nu fie afectată.
 circulaţia utilajelor de transport se va face numai pe drumurile de acces existente
care se vor utiliza în baza acceptului administraţiei locale; aceste drumuri se vor întreţine
în stare corespunzătoare prin forţe proprii;
 accesul la punctul de extracţie se va face pe o rampă tehnologică provizorie care se
va amenaja la malul stâng cu minim de săpătură astfel încât vegetaţia de pe zonele
învecinate să nu fie afectată;
 nu se vor defrişa tufărişurile existente în apropiere, pe malurile r. Arieş; în cazul în
care se va observa cuibărirea păsărilor în aceaste zone, se vor lua măsuri de protejare a
acestora;
 se va interzice capturarea, deranjarea, izgonirea păsărilor din zona obiectivului de
către personalul angajat sau distrugerea cuiburilor găsite. În cazul cuiburilor găsite, se vor
lua măsuri de marcare vizibilă şi protejare a zonei în care se află acestea.
 nu se vor deranja în niciun fel zonele dintre perimetrul de exploatare şi terenurile
agricole învecinate;
19
- măsuri pentru protecția monumentelor naturii și ariilor protejate:
 Titularul proiectului are obligatia de a mentine si de a nu periclita starea de
conservare favorabila a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea
Retelei Europene NATURA 2000.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane,


respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora
există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Amplasamentul este izolat, în vecinătate sau în apropiere nu sunt monumente istorice


și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de
interes tradițional , etc. care să fie afectate de activitate.
Aşezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:
- la nord: loc. Cheia , distanţa minimă = cca. 500 m în linie dreaptă;
- la nord - est: loc. Mihai Viteazu, distanţa minimă = cca 1,8 km în linie dreaptă;
- la sud: locuinte izolate, sat Corneşti, distanţa minimă = cca 500 m în linie
dreaptă;
- la sud -vest: loc. Cornesti, distanţa minimă = cca 1,3 km în linie dreaptă;

- alte obiective de interes public:

La cca 100 m aval de amplasament se află supratraversarea conductei de alimentare


cu apă a oraşului Turda din sursa Mihai Viteazu; supratraversarea conductei nu are nicio
legătură cu lucrările programate şi nu va fi afectată.
De asemenea, în aval cu cca 1,2 km (pe curs de apă) se află un pod rutier de
traversare a râului Arieş, distanţa fiind corespunzătoare prevederilor Ord nr. 48/1998 al
Ministrului Transporturilor ( care prevede o distanţă de 1,0km.)
Cel mai apropiat front de captare apă potabilă este reprezentat de frontul Mihai
Viteazu aflat la o distanță minimă de 1,0 km spre est, neavând nicio legătură cu lucrările
programate.

- monumente istorice
- cel mai apropiat monument istoric se află la min. 1 0 km aval față de amplasamentul
proiectului, în satul Cheia, pe malul stâng al Arieșului, fiind reprezentat de o așezare
romană având cod LMI 199 CJ-I-s-A-07002.

20
In apropierea amplasamentului nu sunt monumente de arhitectură, zone cu regim de
restricție, zone de interes tradițional, etc;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a


obiectivelor protejate și/sau de interes public;

 Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale deoarece localităţile cele mai apropiate
sunt situate la distanţe care asigură confortul şi siguranţa localnicilor iar din activitatea
desfăşurată în cadrul amplasamentului nu vor rezulta mase de poluanţi care să afecteze
aşezările umane cele mai apropiate menţionate mai sus.
Obiectivele protejate și de interes public sunt situate la distanțe suficient de mari față
de amplasament și nu cor avea nicio legătură cu lucrările programate.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul


realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile


legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Din activitatea vor rezulta următoarele deşeuri:


- uleiuri minerale uzate cod 13 02 08 = 315 l/an
- baterii uzate cod 20 01 33 = 3 buc/ an
- anvelope uzate cod 16 01 03 = 8 buc/ an
- deşeuri menajere: cod 20 03 01 = cca 450 kg/an
Nu se folosesc ambalaje. Recipienții în care se vor aduce pe baze contractuale de
către furnizor specializat uleiuri minerale, vor fi recuperați de către acesta, fiind obligația
lui.
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:
- se vor instrui angajatii cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia
reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor.
- se va achiziționa apă de consum in recipienti cu volum mare pentru evitarea
producerii de deseuri de ambalaje de plastic cu volum redus (PET-uri);
- micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de
pahare de unica folosinta, angajații fiind incurajati sa foloseasca pahare din sticla/ cani
din ceramica-tablă;
- amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectareaselectiva a deseurilor
de ambalaje generate pe amplasament.
- reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoselor din materiale textile.
- achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.

21
- reutilizarea pe cât posibil a ambalajelor folosite de angajați pentru transportul
produselor alimentare;
- utilajele se vor folosi corespunzător, astfel încât deșeurile reprezentate de baterii
uzate și anvelope uzate să fie cât mai mic.

- planul de gestionare a deșeurilor

- Pe amplasament nu se vor depozita uleiuri uzate, acumulatori uzaţi sau anvelope


uzate; aceste deșeuri se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor executa
reviziile generale şi reparaţiile capitale din perioada de iarnă.
- Deşeurile menajere se vor colecta temporar în conteiner compartimentat, prevăzut
cu capac, fiind evacuate de către un prestator specializat, pe baze contractuale.
- nu se vor forma stocuri de deșeuri menajere care ar putea prezenta risc de incediu,
mirosuri neplăcute, etc;
- Evidenţa gestionarii deşeurilor se va face de către titularul activităţii în conformitate
cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;


 In activitate nu se vor utiliza, produce sau comercializa substanţe toxice sau
periculoase. Amestecurile toxice și periculoase utilizate pe amplasament sunt reprezentate
de motorină (amestec periculos și toxic) și uleiurile hidraulice (amestec toxic).
Conform Regulamentului CE 1272/2008, uleiurile de ungere (de motor)) nu sunt
clasificate ca periculoase.
Caracteristici principale (Conf. Regulament CE 1272/2008):

Denumire Starea Cantitate/an Fraze de risc conf. Regulament CE1272/2008 depozitare


fizică
Motorina lichid 220 000 l/an H 226 Lichid extrem de inflamabil in rezervoarele
H315 Provoacă iritarea pieliI utilajelor
H332 Periculos daca e inhalat
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de
H351 pătrundere în căile respiratorii
H373 Poate provoca cancer.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung
ulei lichid 600 l/an H 304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de in
hidraulic pătrundere în căile respiratorii instalațiile
H 318 Provoacă leziuni oculare grave speciale
H 411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte ale
pe termen lung. utilajelor

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și


asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

22
Combustibilii și uleiurile minerale necesare efectuarii completărilor periodice, se vor
aduce pe amplasament la cerere de către un distribuitor autorizat, pe baze contractuale, în
cantitățile necesare, prestabilite.
Combustibilul (motorina) se va aduce pe amplasament cu autocisternă specială
destinată aprovizionării în condiții de șantier iar uleiurile minerale și hidraulice vor fi aduse
în recipienții originali care vor fi recuperați de către furnizor după efectuarea schimburilor
necesare.
Autovehicule de transport vor aparține furnizorului fiind echipate special în acest scop.
Pe amplasament nu se vor depozita combustibili, uleiuri minerale proaspete sau
uleiuri minerale uzate.
- Uleiurile minerale uzate, se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor
executa reviziile generale şi reparaţiile capitale din perioada de iarnă.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a


biodiversității.

Resursele naturale folosite sunt reprezentate de nisipul şi pietrişul aluvionar cantonat


în albia minoră a râului Arieş care se va extrage prin lucrări de excavare utilizându-se în
diferite lucrări de construcții, corelat cu decolmatarea albiei.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate


în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane


23
Ca orice investiţie cu caracter productiv, realizarea proiectului va avea un efect
benefic asupra comunităţii materializat prin aport financiar la bugetul local, ajutor material
şi tehnic la întreţinerea unor drumuri comunale şi la alte lucrări edilitar- gospodăreşti, etc.
Totodată există posibilitatea efectuării unor angajări din rândul forţei de muncă locale. De
asemenea, tot ca efect benefic al proiectului, trebuie considerat şi faptul că de amenajarea
drumului local utilizat ca drum tehnologic vor profita şi proprietarii terenurilor agricole din
zonă care îl vor utiliza fară restricţii
Cele mai apropiate așezări umane sun situate la distanțe suficient de mari astfel încât,
confortul locuitorilor nu va fi afectate.
În concluxie, activitatea nu va avea impact negativ asupra populației, având unele
efecte pozitive.

- biodiversitatea: deoarece amplasamentul proiectului este situat în albia minoră a


râului Aroeș, nu are legătură cu vegetația de pe maluri care nu va fi afectată în niciun fel.
Pe suprafața aluviunilor care se vor exploata, nu se dezvoltă vegetaţie ierboasă sau
arbustivă care să fie afectată de executarea lucrărilor.
Fauna acvatică reprezentată în principal de nevertebrate acvatice cu mare putere de
regenerare, batracieni şi peşti comuni de talie mică, nu va fi afectată semnificativ de
executarea lucrărilor deoarece acestea au un caracter punctiform şi temporar.
În vecinătate nu sunt semnalate specii faunistice mari iar avifauna este prezentă în
zonele nvecinate amplasamentului, pe malurile Arieșului unde se dezvoltă pâlcuri de
tufişuri. Din observarea altor obiective similare, se constată că avifauna se adaptează
repede la noile condiții, rămânănd pe amplasamentul inițial fără a-l părăsi astfel încât, se
apreciază că impactul activităţii asupra confortului avifaunei va fi nesemnificativ.

- apa: va fi afectată temporar și local datorită turbionării materialului fin care se


produce în timpul excavării, afectarea manifestându-se ca tulburare locală. Suspensiile
turbionate se depun imediat în aval față de locul excavării fără a afecta semnificativ sau pe
termen lung calitatea apei. Probabilitatea producerii unor pierderi accidentale de uleiuri
sau carburanți este foarte redusă astfel încât, se estimează un impact nesemnificativ
asupra calității apei.
Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza
parametrii hudraulici ai albiei minore a râului Arieș, cu efecte pozitive asupra regimului de
curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și
subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de
tulburare temporară și locală a apei.

24
- aerul: nu va fi afectat nesemnificativ deoarece cantitățile de poluanți (gaze de
eșapament) vor fi în limite obișnuite pentru astfel de activități. Sursele fiind punctiforme și
la sol, cu funcționare temporară, calitatea aerului din zonă rămâne practic neschimbată.

- solul și subsolul: nu vor fi afectate, activitatea având loc în albia minoră a râului
Arieș.Afectarea malului stâng în zona de amenajare a rampei tehnologice de acces va fi
nesemnificativă și se va remedia total la terminarea lucrărilor, Executarea lucrărilor
programate va avea un efect benefic asupra solului și subsolului care intră în alcătuirea
malurilor râului Arieș prin reducerea eroziunilor active care se va resimți după finalizarea
decolmatării.

- peisajului și mediului vizual: afectarea va fi nesemnificativă deoarece nu sunt


elemente peisagistice de valoare deosebită iar obiectivul este izolat astfel încât, nu va
avea impact vizual .

- patrimoniului istoric și cultural - nu este cazul.

- natura impactului - în urma analizei de mai sus, se disting două tipuri de impact:
- impact negativ temporar produs în limite obișnuite, manifestat asupra apei, aerului și
faunei locale (microfauna, ichtiofauna) fără efecte semnificative;
- impact pozitiv, manifestat pe termen scurt- mediu asupra populației, apei și factorului
sol-subsol, cu efecte benefice semnificative.

- extinderea impactului: locală.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra


mediului:
- nu se identifică un impact negativ semnificativ asupra mediului;
- pentru reducerea efectelor negative punctiforme și temporare ale activității asupra
mediului, se vor lua următoarele măsuri:
- se vor respecta măsurile de protecție a factorilor de mediu prevăzute în Cap. IV .
- se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în actele de reglementare a
activității emise de autoritățile competente ( Aviz / Autorizație de gospodărire a apelor,
Acord/Autorizație de mediu, Permis de exploatare).
- se vor respecta prevederile legislative și normative în vigoare sau emise pe
parcursul derulării activității.
- natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

25
În timpul desfăşurării activităţii de extragere a nisipului şi pietrişului se vor lua următoarele
măsuri pentru monitorizarea mediului:
- se va urmări constant funcţionarea şi starea utilajelor vizând normalitatea emisiile de gaze
de eşapament şi eliminarea pierderile de carburant şi uleiuri.
- se va urmăriri respectarea măsurilor impuse pentru executarea lucrărilor (încadrarea în
limitele perimetrului de exploatare, respectarea tehnologiei de extracţie, respectarea condiţiilor
tehnice impuse pentru executarea lucrărilor);
- se va deschide un registru special în care se vor consemna evenimentele observate şi
modul de remediere al acestora; registrul se va prezenta autorităţilor competente la cererea
acestora;
Unitatea va asigura autorităţilor competente facilităţi de prelevare a probelor de aer , de apă şi
măsurare a nivelului de zgomot oricând va fi necesar.
Unităţii titulare îi revine obligaţia respectării prevederile din Acordul/ Autorizaţia de mediu şi a
altor acte normative existente sau adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

- utilajele folosite vor fi minim EURO 3;


- utilajele vor fi verificate zilnic de personal specializat în privința funcționării corecte a
motoarelor luându-de măsuri imediate de remediere a eventualelor defecțiuni care pot
conduce la emisii suplimentare de gaze de eșepement;
- se vor executa verificările periodice obligatorii (ITP) în unități specializate;
- în eventualitatea degajării prafului în exces prin vehicularea autobasculantelor se vor
lua măsuri de reducere a vitezei de circulație și de umectare a acceselor cu ajutorul unei
autocisterne alimentată din râul Arieș.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau


planuri/programe/strategii/documente de planificare:

26
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte
normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

- Deoarece amplasamentul proiectului se află în albia minoră a râului Arieș (corp de


apă de suprafață ARIEȘ- confluența Abrud-confluența Plăiești, cod RORW4.1.81_B4) , se
încadrează în prevederile Legii apelor nr. 197/1996 cu modificările și completările
ulterioare și în prevederile actelor legislative și normative în legătură cu această lege prin
care este transpusă integral Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în
domeniul apei.
- Totodată, amplasamentul se suprapune pe corpul de apă subterană ”Lunca și
terasele râului Arieș” cod ROMU02, ca urmare se vor respecta prevederile HG nr.
351/2005 care transpune integral Directiva 80/68/EEC.
- Alte acte legislative naționale: Legea minelor nr. 85/2003.

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care


face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat- nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Activitatea fiind de mică amploare nu impune amenajarea unei organizări de şantier


dotată cu baracamente, parcări, depozite, etc.
Pentru unele necesităţi de folosinţă (adăpost temporar, adăpost paza, etc) se va
utiliza o rulotă biax adaptată pentru condiţii de şantier, parcată pe malul stâng al Arieșului
în apropierea rampei tehnologice de acces iar pentru necesităţi fiziologice, se va utiliza un
wc ecologic cu bazin interschimbabil care va fi preluat după umplere de un prestator
specializat, pe baze contractuale.
Utilajele folosite la exploatare se vor parca după încetarea lucrului pe punctul de lucru
sau în incinta stației de sortare-spălare, cu respectarea prevederilor specifice referitoare la
aceasta (cupa excavatorului sau a autoâncărcătorului să fie sprijinită de sol, utilajele să fie
asigurate împotriva deplasării involuntare şi a unor eventuale viituri, etc).

27
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în
caz de accidente și/sau la încetarea activității

Se vor executa următoarele lucrări:


- taluzul excavaţiilor rezultate în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la
o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;
- în zona rampei tehnologice de acces la punctul de exploatare se va taluza malul
stâng la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a acestuia iar linia superioară a
malului se va delimita prin plantare de butaşi de salcie în scopul consolidării şi a
reintegrării în peisaj;
- se vor evacua din albia minoră tuburile podului tehnologic provizoriu iar zona de
racordare a acestuia cu malul drept se va taluza la o inclinare apropiată de înclinarea
naturală a acestuia iar linia superioară a malului se va delimita prin plantare de butaşi de
salcie în scopul consolidării şi a reintegrării în peisaj;
- se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;
- se vor evacua utilajele folosite la executarea lucrărilor.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări


accidentale;
Pentru prevenirea unor eventuale poluări accidentale se vor respecta următoarele
măsuri:
- se va acționa pentru conștientizarea angajaților asupra prevenirii poluărilor
accidentale;
- utilajele folosite se vor întreține corespunzător;
- locul de alimentare a excavatorului (care nu se poate deplasa de pe amplasament)
va fi situat în afara albiei minore și va fi dotat cu tăvi de retenție și materiale absorbante;
- alimentarea și deservirea excavatorului se va face de personal calificat, bine instruit;
- se vor respecta prevederile tehice stabilite pentru executarea lucrărilor;
- accidentele de lucru sau îmbolnăvirile care pot să intervină asupra personalului
angajat vor fi evitate prin respectarea de către acesta a normelor de protecţia muncii,
respectiv a normelor sanitare.
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației
- nu este cazul;
- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a
terenului- se va proceda conform Cap. XI.
XII.Piese desenate -se anexează la documentație.

28
XIV. Informații, preluate din PMBH Mureș:
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic: Mureș
- cursul de apă: Arieș cod cadastral: IV-1.081.00.00.00.00.
- corpul de apă de suprafață: ARIEȘ- confluența Abrud-confluența Plăiești, cod
RORW4.1.81_B4
- corp de apă subteran: ”Lunca și terasele râului Arieș” cod ROMU02.
nota: amplasamentul se suprapune pe corpul de apă subteran ”Lunca și terasele
râului Arieș” cod ROMU02 fără a avea legătură cu acesta.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului


de apă de suprafață; starea cantitativă și stare chimică a corpului de apă subterană.

Conform PMBH Mureș, Anexa 6.1.A Anexa 6.1.A ”Starea ecologică/potenţialul ecologic
a corpurilor de apă din bazinul hidrografic Mureş”,
- corpul de apă de suprafață ARIEȘ- confluența Abrud-confluența Plăiești, cod
RORW4.1.81_B4 are stare ecologică/potențial ecologic B (bună);
- starea cantitativă și stare chimică a corpului de apă subterană ”Lunca și
terasele.
Conform PMBH Mureș, Anexa 4.1 Caracterizarea corpurilor de apă subterană,
debitele specifice au valori de 6-9 l/s/m, coeficienţii de filtraţie de 136-181 m/zi, iar
transmisivităţile de 400-1000 m2/zi.
Diagramele Piper, Schoeller şi Stiff executate pe apele forajelor ce aparţin Reţelei
Hidrogeologice Naţionale arată că acestea au o variaţie mare achimismului pe o suprafaţă
relativ restrânsă a corpului. Chimismul lor variază de la bicarbonatat calcic la bicarbonatat
calcic-sulfatat-magnezian-clorosodic.
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă
identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.
- obiective de mediu pt. corpul de apă de suprafață ARIEȘ- confluența Abrud-
confluența Plăiești, cod RORW4.1.81_B4: stare ecologică/potențial ecologic și stare
chimică (B), termen neprecizat.
- obiective de mediu pt corpul de apă subterană ”Lunca și terasele râului Arieș” cod
ROMU02, obiectivele de mediu sunt: stare cantitativă bună, stare calitativă bună; stare
actuală: Bună.

Titularul activității: SC MBA ABSOLUT SRL


adm. Mihai BERCEA......................
29
Întocmit: CLARISSAN SRL , adm Cornel DIȚA...............................

30