Sunteți pe pagina 1din 11

407470 Loc.

POIENI 194 Jud Cluj Tel 0720 546 006


RO 14865100 Fax. 0264 595767
J 12 / 1673 / 02 www.gepaco.ro
RO31 BTRL 0130 1202 9141 80XX www.puturi.go.ro
B.Transilvania CLUJ-NAPOCA office@gepaco.ro

PROIECT DE EXECUłIE

Foraj pentru alimentare cu apă

StaŃia de distribuŃie carburanŃi Crasna, jud Vaslui


Adâncimea 100 m

BENEFICIAR: S.C. PETROM S.A.

EXECUTANT: S.C. GEPACO S.R.L.

DIRECTOR GENERAL
Petru Costea

Întocmit
Ing. hidrogeolog expert
Mircea Novac

1
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

CUPRINS
CAP. 1 CONDIłII DE AMPLASAMENT Pag 1
1.1. Date morfologice, administrative
1.2. Date geologice
1.3. Date hidrogeologice
Pag 2
CAP. 2 REALIZAREA EORAJULUI
CAP. 3 PROCEDURA PENTRU TESTAREA HIDROGEOLOGICĂ Pag 4
CAP.4 SURSE DE POLUANłI ŞI PROTECłIA FACTORILOR DE
MEDIU ÎN TIMPUL REALIZĂRII FORAJULUI Pag 8

CAP.4 STABILIREA PERIMETRELOR DE PROTECłIE SANITARĂ Pag 9


ŞI DE PROTECŞIE HIDROGEOLOGICĂ

ANEXE LA TEXT:
Deviz lucrări execuŃie foraj
- deviz lucrări pregătitoare
- deviz lucrări foraj
- deviz lucrări de punere în producŃie
- materiale nenormate
- recapitulaŃie deviz lucrări
ANEXE GRAFICE :
- Plan topografic de ansamblu cu amplasarea forajului proiectat (Sc 1 : 25 000)
- SchiŃa cu fazele de execuŃie ale forajului proiectat (Sc grafica)

Copie certificat de atestare

2
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

OBIECTUL PROIECTULUI :
ExecuŃia unui foraj hidrogeologic pentru identificarea şi captarea
formaŃiunilor acvifere din treapta de adîncime 0 – 100 m, în zona localităŃii
Varşand, jud Arad, în vederea alimentării cu apă a staŃiei de carburanŃi, în
conformitate cu “Studiul hidrogeologic preliminar pentru alimentare cu apă
a staŃiei de distribuŃie carburanŃi Varşand”, expertizat de I.N.H.G.A.

CAP. 1 CONDIłII DE AMPLASAMENT


1.1 Date morfologice, administrative
LocaŃia forajului se află în incinta StaŃiei de distribuŃie carburanŃi situată în nordul
localităŃii Varşand, pozitionat pe DN 79 A inainte de intrarea in localitatea
Varsand, repsectiv pe lunca de pe malul stang al Crisului Alb, la cca 2 km de
granita cu Ungaria

1.2 Date geologice


Din punct de vedere geologic zona se caracterizează prin existenŃa unui
fundament rigid, acoperit de o suită de depozite terŃiare de cuvertură, în facies de
molasă, care reprezintă formaŃiunile propriuzise ale Platformei Moldoveneşti.
Partea superioară a cuverturii sedimentare este constituită din depozite pliocene
(MeoŃian), formate din argile, argile nisipoase, marne, nisipuri şi tufuri vulcanice.
În lungul văii Bârladului sunt dezvoltate depozite de terasă de vârstă
cuaternară (holocen), formate din argile, piertişuri, nisipuri.
Forajul va deschide orizonturile pliocene, acătuite din nisipuri fine şi medii.

1.2 Date hidrogeologice


Din punct de vedere hidrogeologic amplasamentul studiat se gaseste in
Campia Crisurilor, respectiv n bazinul hidrografic la Crisului Alb,imediat aval de
confluenta canalului artificial Morilor cu Crisul Alb.

Pentru estimarea potenŃialului acvifer din zona staŃiei de carburanŃi s-au


avut în vedere date din captări existente, constituite din fîntîni, izvoare de pantă
şi foraje hidrogeologice, executate pentru alimentarea cu apă a diverse utilităŃi.
Acviferele sub presiune au în general debite la gura burlanului de 5-
7l/s, cu nivele piezometrice de +0,5 +1,0m.

Pentru alimentarea cu apă a staŃiei de distribuŃie carburanŃi Varşand, prin


studiul hidrogeologic, se recomandă captarea prin foraj a acviferelor de
adîncime, din intervalul 30-110m, estimîndu-se un debit de cca 7,0 l/s.

3
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

CAP. 2 REALIZAREA FORAJULUI


Forajul se va executa în regim hidraulic cu circulaŃie indirectă pînă la
adîncimea de 100m. Tipuri de lucrări şi materiale :

1)Lucrări pregătitoare :

1.1. - transport instalaŃie de foraj şi anexe;


- amenajare careu sondă;
- montare şi demontare instalaŃie de foraj;
1.2. - săpare şi acoperire batale pentru fluidul de foraj;
- preparare fluid de foraj;
1.3. - montare şi demontare motocompresor MC 10 şi generator de curent
electric

2)Lucrări de foraj şi de punere în producŃie :

FAZA I – săparea găurii de sondă


I.1. săparea găurii de sondă cu diametrul 311mm pe intervalul 0-100m
I.2. - efectuarea carotajului geofizic electric şi radioactiv pentru stabilirea
intervalelor cu nisipuri acvifere;
- întocmirea programului de tubare şi achiziŃionare burlane;

FAZA II – echiparea forajului şi punerea în producŃie


II.1. - subŃierea fluidului de foraj prin înlocuire parŃială cu apă;
- introducerea coloanei filtrante (PVC diam 200mm x 14,9mm),
prevăzută cu fante de 1mm pe intervalele indicate de carotajul geofizic;
II.2. - înlocuirea fluidului de foraj cu apă;
- introducerea pompei aer-lift (Ńeava de aer de 1 Ńol la 65m, Ńeava de
apă de 3 Ńoli la 98m);
- spălarea forajului cu soluŃie de tripolifosfat de sodiu cu concentraŃie
de 2% (soluŃia se va prepara din 50 Kg de tripolifosfat dizolvat în
2500 litri de apă, se va introduce în coloana filtrantă şi se va lăsa în
pauză de reacŃie 2 ore după care se va extrage prin pompare aer-
lift);
- introducerea pietrşului mărgăritar, sort 3-7mm.
II.3. - pompare aer-lift pentru decolmatarea şi deznisiparea acviferelor;
- extragerea pompei aer-lift;
II.4. - controlul podului de pietriş mărgăritar şi introducerea dopului de
argilă şi de ciment pe intervalul 0-20m.

FAZA III – testarea hidrogeologică


4
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

III.1. introducerea electropompei submersibile de testare şi efectuarea


testelor hidrodinamice – eficacitate şi performanŃă – în vederea determinării
parametrilor acviferi, extragerea pompei de testare (procedura pentru testarea
hidrogeologică este prezentată în Cap 3).
III.2. prelucrarea datelor, calculul parametrilor hidrogeologici şi întocmirea
documentaŃiei tehnice a forajului.
DocumentaŃia tehnică va cuprinde date privind execuŃia, rezultatele
carotajului geofizic cu intervalele acvifere, rezultatele operaŃiilor de punere în
producŃie, datele testelor de eficacitate şi performanŃă cu calculul parametrilor
hidrogeologici – nivel
hidrostatic, debite, nivele dinamice, denivelări, debite specifice, denivelări
specifice, tansmisivitate, coeficient de filtrare, debit maxim admis în filtre, debit
maxim de exploatare, înălŃimea coloanei de apă, eficienŃa hidraulică a
forajului.Aceste date se vor centraliza în fişa tip – Fişa tehnică a forajelor
hidrogeologice – care va fi depusă la Apele Române pentru obŃinerea AutorizaŃiei
de Gospodărire a Apei.
De asemenea pe baza acestor date se va putea stabili tipul pompei
submersibile adecvate şi adâcimea optimă de lansare.

3) Materialele nenormate şi transportul acestora :


3.1. burlane PVC 200mm x 14,9mm – 105m;
3.2. bentonită – 1 t;
3.3. ciment – 0,2 t;
3.4. tripolifosfat de sodiu pentru spalarea coloanei filtrante – 50Kg;
3.5. pieriş mărgăritar, sort 3-7mm – 2m3

Pentru asigurarea eficinŃei forajului, urmărirea şi coordonarea lucrărilor se


va face de către personal specializat, de la faza de amplasare pînă la punerea în
producŃie şi testările hidrogeologice, care vor sta la baza documentaŃiei tehnice
finale.

SchiŃa cu detaliile constructive şi devizul estimativ cu valorile lucrărilor


calculate pe cantităŃi, operaŃii şi timpi de lucru sunt prezentate în anexele la text.

5
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

CAP 3. PROCEDURA PENTRU TESTAREA HIDROGEOLOGICĂ

1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea modului de lucru pentru determinarea
parametrilor hidrogeologici ai acviferelor în vederea stabilirii condiŃiilor optime
de exploatare a sondelor de apă

2. DOMENIU
Procedura se aplică în cazul forajelor de alimentare cu apă potabilă sau
industrială şi a forajelor de apă geotermală

3. DEFINIłII ŞI PRESCURTĂRI
DEFINIłII
3.1.1. Nivel piezometric (hidrostatic) – poziŃia suprafeŃei apei faŃă de nivelul
solului sau faŃă de nivelul mării, în regim static; poate fi pozitivă cînd este situată
deasupra solului sau negativă cînd este situată sub nivelul solului – se exprimă
în (metri) sau în unităŃi de presiune coloană de apă (atmosfere sau bari)
3.1.2. Nivel dinamic - poziŃia suprafeŃei apei faŃă de nivelul solului , în regim
de pompaj; poate fi pozitivă cînd este situată deasupra solului sau negativă cînd
este situată sub nivelul solului – se exprimă în (metri) sau în unităŃi de presiune
coloană de apă (atmosfere sau bari)
3.1.3. ÎnălŃime coloană de apă – înălŃimea coloanei de apă măsurată de la
baza complexului acvifer pînă la nivelul hidrostatic – se exprimă în (metri)
3.1.4. Denivelare – intervalul de coborîre a nivelului apei faŃă de nivelul
hidrostatic în timpul pompării cu un anumit debit – se exprimă în (metri)
3.1.5. Treaptă (palier) de debit – un debit de pompare menŃinut constant
într-o anumită perioadă de timp – se exprimă în (litri/sec), (metri cubi/sec),
(galoane imperiale/min)
3.1.6. Debit specific – raportul dintre debitul de pompare şi denivelare – se
exprimă în (litri/sec/metru)
3.1.7. Denivelare specifică – raportul dintre denivelare şi debitul de pompare
– se exprimă în (metri/l/s, metri/metri cubi/sec sau metri/galoane
imperiale/min)
3.1.8. Transmisivitate – debitul de apă pe care îl poate ceda acviferul print-o
suprafaŃă egală cu 1 m x grosimea totală într-o perioadă de 24 ore – se
exprimă în (metri cubi/metru/zi). Acest parametru este un indicator al
potenŃialului acvifer.
3.1.9. Coeficient de conductivitate hidraulică – viteza de curgere a apei
prin colector în regim natural – se exprimă în (metri/zi). Acest parametru este
un indicator al potenŃialului acvifer.

6
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

3.1.10. Raza de influienŃă – distanŃa faŃă de forajul de producŃie pînă la care


se simte efectul pompării, respectiv distanŃa pe care se deformează suprafaŃa
piezometrică – se exprimă în ( metri)

3.1.11. Eficacitatea sau eficienŃa hidraulică a forajului – parametru care


indică influienŃa constructivă a forajului asupra manifestării acviferului la
acesul apei în interiorul coloanei filtrante, la nivelul filtrelor producîndu-se
pierderi de presiune – se exprimă în (procente); dacă pierderile de sarcină sînt
reduse eficacitatea este mare.
3.1.12. FuncŃie caracteristică a forajului – este o funcŃie integrală
exponenŃială folosită pentru curba standard (teoretică) în metoda THEIS –
pompări experimentale în regim nepermanent(tranzitoriu)

3.2 PRESCURTĂRI
3.2.1. Nivel piezometric (hidrostatic) – NH
3.2.2. Nivel dinamic – Nd
3.2.3. ÎnălŃime coloană de apă – H
3.2.4. Denivelare – s
3.2.5. Treaptă (palier) de debit – Q
3.2.6. Debit specific – q
3.2.7. Denivelare specifică – s/Q
3.2.8. Transmisivitate – T
3.2.9. Coeficient de filtrare – K
3.2.10. Raza de influienŃă – R
3.2.11. Eficacitatea sau eficienŃa hidraulică a forajului – E
3.2.12. Grosimea acviferului – M
3.1.13. FuncŃie caracteristică a forajului – W(u)

4. PROCEDURA
4.1. Testul de eficacitate. Constă în pomparea experimentală cu debite
constante în cadrul a trei perioade determinate de timp, a cîte 3-4 ore.
Palierele de debit se aleg astfel : Q1; Q2 = 2Q1; Q3 = 3Q1. Debitul iniŃial
Q1 reprezintă în general a treia parte din debitul maxim obŃinut la pomparea aer-
lift de la operaŃiile de punere în producŃie.
Se introduce electropompa submersibilă cu Ńeavă de refulare metalică sau
flexibilă, cu cablurile electric şi de siguranŃă pozate pe aceasta.
Se asigură cuplarea la reŃeaua electrică şi deversarea apei pompate, cu
posibilitatea măsurării presiunii dinamice cu manometru şi a debitului în
recipiente gradate.
Măsurătorile de nivel se fac cu dispozitiv, cu posibilităŃi de afişaj electronic
şi atenŃionare acustică.
Înainte de începerea pompărilor se măsoară nivelul hidrostatic
7
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

În cadrul fiecărei trepte de debit se fac măsurători de nivel dinamic astfel :


- primele 20 minute din 5 în 5 minute
- următoarele 40 minute din 10 în 10 minute
- următoarele 3 ore din 30 în 30 de minute
Valorile nivelelor măsurate la intervalele de timp stabilite se consemnează
în fişa de măsurători, faza de pompare.
După treapta de pompare cu durată de 4 ore se opreşte pompa şi se fac
măsurători de revenire a nivelului timp de 4 ore, la aceleaşi intervale de
timp ca şi la pompare, rezultatele trecîndu-se în fişa de măsurători, faza de
revenire.
4.2. Calculul parametrilor
Cu datele din faza de pompare de la sfîrşitul fiecărui palier de debit se
calculează denivelarea(s), debitul specific(q) şi denivelările specifice(s/Q’ şi
s/Q”), rezultatele trecîndu-se într-un tabel de tipul :
Q s q s/Q’ s/Q”
(l/sec) (m3/sec) (gI/min) (m) (l/sec/m) (m/m3/sec) (m/gI/min)
Q1 Q1’ Q1” s1 Q1/s1 s1/Q1’ s1/Q1”

Q2 Q2 Q2” s2 Q2/s2 s2/Q2’ s2/Q2”

Q3 Q3 Q3” s3 Q3/s3 s3/Q3’ s3/Q3”

Pentru forajele corect puse în producŃie valorile q sunt descrescătoare iar


valorile s/Q crescătore
Cu datele testului de eficacitate trecute în tabel se întocmesc diagramele
de indicaŃie – Q = f(s) liniară; s = f(Q) polinomială; q = f(s) – şi diagramele de
variaŃie a denivelării specifice – s/Q’ = f(Q’); s/Q” = f(Q”). Graficele trebuie să
conŃină curbele de tendinŃă şi ecuaŃiile acestora.
Calculul parametrilor din datele pompării are la bază ecuaŃia
s = QW(u) / 4T din care s/Q = A = W(u) / 4T
Valoarea A rezultă din graficul de variaŃie a denivelării specifice funcŃie de
debit fiind intersecŃia curbei de tendinŃă cu ordonata.
Valoarea W(u) este întabelată şi pentru foraje singulare ordinul de mărime
este de aproximativ 20
Valoarea transmisivităŃii va fi T = W(u) / 4A
Valoarea coeficientului de conductivitate hidraulică K = T / M

Datele din faza de revenire – timpi de revenire (t’), timpul total de pompare
şi revenire (t+t’), denivelarea (s) se trec într-un tabel de tipul :

t’ (t+ t’) / t’ s
(sec) (sec) (m)

8
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

Se întocmeşte graficul s = f [(t+ t’) / t’)] pe suport semilogaritmic şi se aplică


metoda “ciclului logaritmic”.
Calculul parametrilor din datele revenirii are la bază ecuaŃia
s = [0.183* Q*log(t+ t’) / t’] / T
Valoarea transmisivităŃii va fi T = [0.183* Q*log(t+ t’) / t’] / s, unde s este
diferenŃa denivelării pe un ciclu logaritmic.
Valoarea coeficientului de filtrare K = T / M

Valorile parametrilor transmisivitate(T) şi coeficient de filtrare(K) calculaŃi


din datele pompării şi revenirii trebuie să aibă acelaşi ordin de mărime.
După determinarea paramtrilor hidrogeologici T şi K se calculază parametrii
de exploatare ai forajului :
Debit maxim admisibil în filtre Q max adm = dL 65 (K)1/3 unde “d” este
diametrul filtrelor iar “L” lungimea acestora
Debitul maxim de exploatare Q max ex se calculează cu ajutorul ecuaŃiei
curbei de tendinŃă din diagramea de indicaŃie Q = f(s), punîndu-se condiŃia ca
denivelarea să nu depăşescă nivelul filtrului superior
Raza de influienŃă R = 2s (KH)1/2
EficienŃa hidraulică a forajului se calculează cu ajutorul graficului de variaŃie
a denivelării specifice funcŃie de debit s/Q” = f(Q” ) şi a ecuaŃiei smax = AQ + BQ2
E = 100 – (BQ2 / smax)*100 unde (BQ2/smax )*100 reprezintă pierderile de
sarcină.

CAP. 4 SURSE DE POLUANłI ŞI PROTECłIA FACTORILOR DE MEDIU ÎN


TIMPUL REALIZĂRII FORAJULUI
ProtecŃia solului şi a apei din acviferul freatic
InfiltraŃii. Tehnologia de foraj utilizată, regim hidraulic cu circulaŃie indirectă
nu utilizează şi nu generează substanŃe nocive care ar putea afecta prin infiltraŃii
solul sau aviferul freatic.
Fluidul de foraj utilizat este un amestec de argilă (bentonită) şi apă, avînd
rolul de răcire a sapei şi de antrenare a detritusului din gaura de sondă, format
din fragmente de roci – marne, argile, nisipuri. La suprafaŃa terenului acesta este
circulat prin habe sau
batale cu pereŃii izolaŃi care după finalizare vor fi astupate cu pămîntul
excavat. Fluidul de foraj şi detritusul sînt vidanjate şi transportate la rampa
ecologică, acest material împiedicînd autoapriderea rezidurilor menajere.
Depozitarea deşeurilor. Specificul activităŃii de forare pentru apă nu ridică
problema deşeurilor industriale, ca rezultat al funcŃionării instalaŃiei de foraj.

9
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

În aceste condiŃii, deşeurile provenite din perimetrul sondei sînt preponderent


de tip menajer. Acestea se colectează şi se depozitează temporar în pubele,
amplasate în incinta perimetrului, de unde se transportă la rampa de reziduri
menajere.
Transformatori electrici. La execuŃia propriuzisă a forajului nu se utilizează
energie electrică de la reŃea. Alimentarea cu energie electrică în zonă se face de
la reŃeaua de medie tensiune, prin grija primăriei , pe baza unui contract cu unităŃi
specializate care asigură şi răspund pentru modul de funcŃionare al
transformatoarelor, pentru calitatea uleiului şi pentru eventualele scurgeri.
Evacuarea apelor uzate. Prin activitatea de foraj pentru alimentări cu apa nu
rezultă şi nu se evacuează ape uzate industrial.

ProtecŃia atmosferei
Activitatea de foraj pentru alimentări cu apa nu este generatoare de noxe care
să polueze atmosfera sau de zgomot care să depăşească limitele impuse de
STAS 10009-88.

ProtecŃia aşezărilor umane şi a cadrului natural


ExecuŃia forajului durează o perioadă scurtă (cca 30 zile), cu regim de lucru
numai în timpul zilei, în acest fel urmărindu-se generarea unui disconfort cît mai
redus pentru zonele locuite din vecinătate.
Activitatea fiind temporară şi desfăşurată pe o suprafaŃă restrînsă, nu se pune
problema afectării cadrului natural.

CAP. 5 STABILIREA PERIMETRELOR DE PROTECłIE SANITARĂ ŞI DE


PROTECłIE HIDROGEOLOGICĂ
În anexa la HG 930/2005 - “NORME SPECIALE din 11 august 2005 privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecŃie sanitară şi hidrogeologică” se
stipulează următoarele :

Art. 14
În cazul forajelor care exploatează acvifere de adâncime sub presiune
şi care sunt executate astfel încât să realizeze condiŃiile de izolare a stratului
captat faŃă de suprafaŃa terenului şi faŃă de stratele acvifere superioare
vulnerabile la poluare, se instituie numai zona de protecŃie sanitară cu regim
sever, care va fi circulară, cu centrul pe poziŃia forajului şi raza de 10 m; în
acest caz zona de protecŃie sanitară cu regim de restricŃie coincide cu zona
10
SC GEPACO SRL PROIECT DE EXECUłIE Foraj de alimentare cu apă StaŃia de distribuŃie carburanŃi, motel, restaurant, parking,
„Varsand” , jud. Arad

de protecŃie sanitară cu regim sever, iar perimetrul de protecŃie


hidrogeologică, situat în zona de alimentare a acviferului, se instituie
simultan pentru toate captările care exploatează aceeaşi structură acviferă
regională. Zonele de alimentare ale structurilor acvifere regionale se
declară zone protejate prin
ordin al conducătorului autorităŃii publice centrale din domeniul apelor,
stabilindu-se totodată şi măsurile de protecŃie necesare.

În practică, în cazul aviferelor de adîncime pentru care nu secunoaşte zona


de alimentare, deschise cu foraje singulare, perimetrul de protecŃie
hidrogeologică se stabileşte pentru evitarea fenomenului de interferenŃă care
poate apare în timpul exploatării simultane a unor surse care deschid acelaşi
complex acvifer. Limita perimetrului de protecŃie hidrogeologică se va afla la o
distanŃa egală cu dublul razei de influienŃă corespunzătoare debitului de
exploatare.

Pentru a se putea trasa pe hărŃi topografice, în practică se instituie


perimetre de formă pătrată, în care se înscriu cercurile cu raza de 10m (în cazul
protecŃiei sanitare) sau cu raza de 2R (în cazul protecŃiei hidrogeologice).

Astfel pentru forajul care face obiectul prezentului proiect


- perimetrul de protecŃie sanitară va avea forma pătrată, cu latura de
20m; forajul se va afla la intersecŃia diagonalelor
- perimetrul de protecŃie hidrogeologică va avea forma pătrată, cu
latura de 2Rinfl; forajul se va afla la intersecŃia diagonalelor. Raza de
influienŃă se va calcula în urma testării hidrogeologice cu formula Rinfl = 2s
(KH)1/2

Ing hidrogeolog expert


Mircea NOVAC

11