Sunteți pe pagina 1din 75

1.

GENERALIT

Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execut n bun parte cu mna liber , iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul de vedere al preciziei i al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului. De asemenea ca utilizare desenul topografic serve te unor numeroase i diferite sectoare ale produc iei sau cercet rii tiin ifice. Aceasta impune ca elementele caracteristice ale teritoriului reprezentat s difere. De asemenea difer i scara la care se execut desenele, precum i modul lor de prezentare. Planul topografic este reprezentarea grafic conven ional a unei suprafe e de teren mai restrnse, care se ntocme te la sc ri mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafa a terestr se face ortogonal, iar efectul de curbur al P mntului se neglijeaz . Pe planurile topografice ntocmite la sc rile: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 i 1:10000 se reprezint n mod fidel forma geometric i dimensiunile elementelor de planimetrie, precum i relieful terenului. Harta topografic este reprezentarea grafic conven ional a unei suprafe e terestre mari, care ine seama de forma curb a P mntului, pe baza folosirii unei proiec ii cartografice. Din punct de vedere al con inutului, h r ile topografice redau n mod generalizat detaliile planimetrice i nivelitice ale suprafe ei topografice, prin diferite semne conven ionale. H r ile se ntocmesc la sc ri mai mici de 1:20 000. Se men ioneaz c num rul sc rilor folosite pentru reprezentarea unei por iuni din suprafa a terestr poate fi nelimitat, dar dintre acestea se utilizeaz numai sc rile de baz : 1:25000; 1:50000; 1:100000; 1:200000: 1:500000 i 1:1000000 la care se ad ug i planurile directoare militare, la scara 1: 20000. n func ie de scara de reprezentare i de modul de ntocmire, desenele topografice poart denumirea de planuri sau de h r i. Planurile topografice necesare elabor rii documenta iei tehnice pentru investi iile industriale sunt: n cadrul elabor rii studiului tehnico-economic, pentru justificarea amplasamentului propus: planul teritoriului localit ii la scara 1:10000 sau 1:5000 ; planul topografic pentru variantele de amplasament la scara 1:2000 1: 500 ; la elaborarea proiectului de ansamblu al investi iei, la capitolul planul general sunt necesare: schi a regiunii geografice la scara 1:50 000 - 1: 5000 pentru indicarea amplasamentului general al investi iei; planul de situa ie al ntreprinderii cu regiunea nconjur toare, la scara 1:5000 - 1:1000, con innd localit ile nvecinate, ntreprinderile sau unit ile existente, cursurile de ap cu bornele cadastrului de ap , c ile ferate, drumurile, re elele

edilitare etc.; planul topografic al ntreprinderii sau unit ii proiectate, la scara 1:1 000 sau 1:500, pentru variantele studiate, con innd curbele de nivel cu echidistan a corespunz toare sc rii, c ile ferate etc.; planul topografic al ntreprinderii sau unit ii proiectate la scara 1:500 - 1:200, limitat la zona variantei propuse, con innd curbe de nivel la echidistan e corespunz toare sc rii i limitele propriet ilor cu indicarea proprietarilor; planul general de trasare la scara 1:1000 1:500, completat cu re eaua de construc ii aleas n func ie de amplasarea investi iei, repere pentru urm rirea tas rilor i date necesare tras rilor (unghiuri, lungimi, cote etc. j; planul topografic la scara 1:1000 - 1:500, pentru c ile de comunica ii exterioare (c i ferate, drumuri) ; planul topografic la scara 1:2000 - 1:1000, pentru re ele electrice, funiculare etc.; la elaborarea proiectelor de execu ie pe obiecte, pentru amplasament sunt necesare : planul topografic al zonei de amplasare a investi iei la scara 1:500 1:200 ; planul topografic al zonei c ilor de comunica ii, re ele electrice, funiculare etc. la scara 1:1000 - 1:500; planul general de trasare la scara 1:1000 - 1:500 ; schi a de trasare la scara 1:200 cu completarea re elei de construc ii din planul general de trasare i cu datele necesare de trasare a obiectului; profile transversale ale incintei i ale c ilor de comunica ie exterioare i interioare, la scara 1:100, pentru lungimi i pentru cote; profile longitudinale la scara 1:1000 - 1:100. La elaborarea acestor proiecte se utilizeaz n m sur tot mai mare material fotogrammetrie (fotograme, fotoplanuri, planuri restituite). Nomenclatura h r ilor i planurilor topografice, lucr rile topografice care se execut n prezent pentru nevoile proiect rii, sistematiz rii i investi iilor sunt legate de re eaua de sprijin de stat (geodezic ) ; exist deci un sistem unic de referin att plani-metric (un singur sistem de proiec ie) ct i altimetric. Pentru o identificare operativ a planurilor, acestea se completeaz n mod obligatoriu cu o serie de date i anume: nomenclatura planurilor vecine, la care se racordeaz planul topografic;

notarea coordonatelor X i Y la caroiaj pe latura Sud i Est; denumirea i num rul planului (serie, simbol etc.); nomenclatura planului conform graficului de racordare; scara i echidistan a; sistemul de referin executan ii lucr rii; (coordonate X, Y, proiec ie, cot ) ;

ini ialele unit ii executante ; data execut rii planului; legenda pentru anumite semne conven ionale special aplicate ;

observa ii asupra planului topografic, n cazul cnd de exemplu se face o reambulare, completare etc. Planurile topografice, prin detaliile planimetrice pe care le con in, ilustreaz realit ile de pe teren la un moment dat i sunt valabile pentru o perioad de timp limitat , deoarece ritmul execut rii construc iilor schimb foarte repede conFig. ia terenului. Din aceast cauz apare necesitatea ca planurile topografice s fie actualizate periodic (reambulate), prin operarea schimb rilor survenite. Cnd modific rile nsumeaz mai pu in de 2/3 din suprafa a planului existent acestea se execut pe planul vechi; n caz c dep esc 2/3 din datele acestuia, planul se redacteaz din nou. De asemenea re eaua de sprijin planimetric i nivelitic trebuie ref cut sau verificat .

Fig. 1.1. Formatul planurilor topografice avnd la baz

proiec ia Gauss.

Foile i planurile topografice la sc rile 1:2 000, 1:1000 i 1:500 sunt limitate de linii ale sistemului de coordonate rectangulare Gauss-Kruger pe fuse de 3. Cadrul este de form p trat cu latura de 500 mm (Fig. 1.1.). Nomenclatura planurilor topografice la sc rile 1:2000, 1:1000 i 1:500 se formeaz prin coordonatele rectangulare ale col ului de sud-vest al cadrului planului dat, cu indicarea n parantez a nomenclaturii h r ii topografice la scara 1:5000 n care se cuprinde planul respectiv. Caroiajul rectangular al planurilor topografice la aceste sc ri se traseaz pe tot cuprinsul planului, la intervale de 100 mm.

100.00mm
204892

1:1000
100.00mm
484228

204992

204792

205092
484228 484228

484228

50.00mm

1:500
50.00mm

1:100 1:500

25.00mm

1:100
25.00mm
484128

204792

204892

204992

484128

484128

205092
484128

1:1000

Fig. 1.2.Caroiajul rectangular al planurilor topografice

Dimensiunile planurilor topografice, la acelea i sc ri, avnd la baz un sistem local de coordonate sunt planului (cnd caroiajul este oblic fa de chenar) se deseneaz s geata care indic nordul (aceasta este paralel cu caroiajul) pentru evitarea unor eventuale confuzii (Fig. 3). Pentru planurile topografice pe benzi, racordarea planurilor i formatul acestora este creat pentru fiecare lucrare n parte i se utilizeaz cnd planul se desf oar mai mult pe una din axele de coordonate cum ar fi planurile pentru proiectarea de drumuri, conducte etc.conform STAS 1 57. Aceste planuri se orienteaz astfel ca lucrarea s poat fi cuprins ntr-un format ct mai redus. Caroiajul rectangular se orienteaz dup direc iile punctelor cardinale (avnd liniile paralele sau nclinate fa de chenar), intervalele de cte 100 mm corespunznd deci cu valorile indicate i la planurile n sistemul proiec iei Gauss.

Fig. 1.3. Plan topografic cu sistem local de coordonate

2. NTOCMIREA PLANURILOR TOPOGRAFICE. SEMNE CONVEN IONALE "TOPOGRAFICE"


Redactarea planurilor topografice difer n func ie de felul m sur torilor, de re eaua cartografic (sistemul de proiec ie), de scara la care se ntocmesc i de destina ia lor. Succesiunea opera iunilor de realizare a planurilor, avnd la baz sisteme locale de coordonate, este urm toarea: opera iunile de ntocmire a originalului de teren care cuprind : stabilirea sc rii i a formatului; preg tirea hrtiei de desen; trasarea axelor de coordonate ; raportarea punctelor; opera iunile de cartografiere sau de nnegrire a planurilor i de cartografiere a elementelor planimetrice i de nivelment care cuprind: balustrarea punctelor; scrierea numerelor de ordine i a cotelor punctelor; trasarea limitelor obiectelor (detaliilor) i suprafe elor (legarea punctelor); alegerea i aplicarea semnelor conven ionale (cartografierea elementelor planimetrice); reprezentarea reliefului; executarea inscrip iilor (cartografierea scrierilor, a cadrului rectangular, geografic, ornamental); colorarea. ntocmirea planului de teren (originalul). Pentru executarea acestor opera ii snt necesare o serie de instrumente utilizate n general n desenul tehnic, precum i unele instrumente sau aparate speciale, de o construc ie mai mult sau mai pu in preten ioas , n func ie de precizia cerut lucr rii. coordonatograful rectangular, coordonatograful polar, raportoarele de precizie, ma inile de cartografiere etc. Scara planurilor se alege conform STAS 2 59, n func ie de m rimea terenului, de mul imea detaliilor i de scopul lucr rii pentru care se ntocme te planul. Formatul se alege astfel nct suprafa a de reprezentat s ncap n ntregime pe o foaie de format obi nuit sau m rit, sau pe mai multe foi de acela i format (STAS 1 57). Se prefer formatele u or de utilizat (de exemplu A2, Al). Originalul de teren (minuta topografic ), se execut pe hrtie alb de desen sau pe hrtie milimetric . n primul caz, opera iunile de cartografiere se pot face pe acest desen, acesta devenind astfel un original, n caz contrar, se copiaz minuta pe calc de pe hrtia alb de desen sau de pe hrtia milimetric i acest desen pe calc devine originalul. De regul minuta se ntocme te n creion de c tre operatorul topograf i va fi apoi cartografiat n tu sau copiat n tu pe calc. Coala de hrtie se fixeaz pe plan eta de desen prin prindere cu piuneze sau prin lipire, acest din urm caz fiind indicat atunci cnd planul se cartografiaz .

Astfel, liniile n desenul topografic se trag ct mai sub iri (0,1 - 0,2 mm), pentru a permite reprezentarea pe plan a unui num r ct mai mare de obiecte. Distan a minim ntre dou linii trebuie s fie de 0,2 mm pentru a putea fi percepute n mod distinct. Aceast distan reprezint distan a minim admis ntre semnele conven ionale sau orice alte reprezent ri de pe planurile topografice. Cnd planul urmeaz a fi cartografiat de c tre un cartograf, operatorul de teren trebuie s execute n creion o parte din cartografiere i anume unirea n creion a punctelor, semne conven ionale, nscrierea cotelor punctelor. Numerele punctelor se scriu cu litere standardizate (STAS 186 71) cu caractere avnd n l imea de 2,5 (2,0) mm pentru detalii, sau 3 mm pentru punctele de sprijin. Scrierea pentru elementele principale ale terenului, numerot ri topografice etc. se face de exemplu cu caractere de 5 mm, iar a celor mai pu in importante cu caractere de 4 mm; unele denumiri (mai importante) se scriu cu n l imea de 6, 8, 10 sau 12 mm (cu majuscule). Scrierea cartografic are rolul de a completa desenul topografic cu explica iile necesare. Scrierea cartografic nu se limiteaz la scrierea indicat n STAS 186 71, ci cuprinde i alte categorii de scrieri utilizate mai cu seam la h r ile i planurile care se ntocmesc prin prelucrarea planurilor originale de teren. Scrierea desenelor topografice care cuprind centre populate, elemente hidrografice, orografice, diviziuni administrative etc. se face conform Normativului C. 100 69. Semnul conven ional este o figur geometric , cu form i m rime stabilit n mod conven ional, care urm re te s sugereze imaginea i natura unui obiect sau detaliu topografic. Unele detali topografice se pot transpune la scar , prin desenarea conturului lor, n interior scriindu-se semnul conven ional. M rimea i formele semnelor conven ionale sunt standardizate i cuprinse n Atlasul de semne conven ionale . Semnele conven ionale sunt grupate n 7 categorii: baza geodezic : cu punctele de triangula ie, poligonometrice, de intersec ie i de nivelment; detalii din interiorul localit ilor: re eaua stradal , spa ii verzi, construc ii industriale agricole, social- culturale i civile, cvartale, elemente topografice; instala ii: fabrici, cosuri, uzine, sonde, centrale, silozuri; conducte, re ele, mprejmuiri i limite: conducte de gaz, ap , gaze naturale, petrol, re ele elctrice, telefonice, mprejmuiri de zid, garduri metalice, de lemn, de beton, de srm , frontiere i limite administrative;

re ele de comunica ie: c i ferate cu construc ii auxiliare, re eaua de drumuri i autostr zi, osele, drumuri, poteci; hidrografia i construc iile hidrotehnice: zvoare, fntni, ape curg toare, diguri, baraje, poduri, pode e. Se reprezint pe planuri cu culoarea albastr ; relieful, n general reprezentat prin curbe de nivel de culoare sepia i puncte colorate. Prin semne conven ionale se reprezint urm toarele detalii: rupturi de teren, terase, rpe, viroage, ravene, alunec ri de teren, grohoti uri, pr p stii. Semnele conven ionale folosite pentru realizarea h r ilor i a planurilor topografice sunt date de Atlase de semne conven ionale, avnd caracter de standarde n situa iile n care pe h r i se folosesc semne nestandardizate, semnifica ia lor trebuie explicat printr-o legend . Acela i obiect poate fi reprezentat diferit pe un plan sau pe o hart , n func ie de scara aleas a planului sau a h r ii. Exist mai multe tipuri de semne conven ionale, dintre care amintim: semne conven ionale care nu reprezint obiectl la scar (aceste tipuri de semne au dimensiuni fixe, specificate n altlas): semne pentru puncte geodezice; semne pentru pode e; semne pentru unele cl diri: o o semne cu dimensiuni fixe- pentru cl diri ce nu pot fi reprezentate la scar ; semne pentru reprezentarea la scar a cl dirii;

semne conven ionale care reprezint obiectul din teren la scara planului sau a h r ii: parcele din teren; cl dri; drumuri ce dep esc o anumit l ime; semne conven ionale de umplutur : vegeta ie: vie, livad , p sune;

tipuri de sol: pietros, nisipos. Plasarea semnelor conven ionale pe planuri sau h r i se face dup urm toarele criterii: 1. pozi ia real a elementelor din teren trebuie s corespund cu centrul semnului conven ional de tip geometric: cerc, p trat, triunghi: 2. orientarea semnelor conven ionale va fi: paralel cu latura planului pentru: puncte baz , co uri, sta ii radio- TV, sta ii meteorologice, monumente, etc.; conform cu orientarea real a elementelor de pe teren: cl diri, stadioane, terenuri de sport, etc.; paralel cu latura cea mai lung a reprezent rii: sere, livezi; 3. axul semnului conven ional trebuie s corespund topografic: c i ferate, drumuri, poduri, diguri, baraje; cu axul elementului

4. distan a minim ntre dou semne conven ionale s fie de 0,5mm. Exist o mare varietate de detalii i deci o mare varietate de semne conven ionale, ceea ce a dus la posibilitatea clasific rii acestora n mai multe grupe:

Puncte caracteristice
puncte astronomice la sol i pe movile;178,0 i 173,0 = cota; +15 = n l imea movilei n m; puncte geodezice; 1-la sol; 2-pe movile; 3-pe biserici; puncte geodezice; 4-pe cl diri; 5-pe cl diri proeminente; puncte topografice; 1-la sol; 2-pe movile; 3-pe biserici; puncte topografice; 4-pe cl diri; 5-pe cl diri proeminente; 6-pe co uri; puncte de nivelment; 167,75 = cota n m; puncte cotate n metri situate deasupra nivelului m rii; 1-pe n l imi dominante; 2-pe alte forme de teren;

Relief
curbe de nivel principale (cele groase), normale (cele sub iri) i valorile lor; movile i gropi care nu pot fi reprezentate prin curbe de nivel; 1-nu se pot reprezenta la scara h r ii; 2-se pot reprezenta la scara h r ii; +5 n l imea movilei n m; -5 adncimea gropii n m; 1-suprafe e cu ondula ii mici; 2-sprncene;

ridic turi n terenuri nisipoase 1-pietre izolate; 2-ngr m diri de pietre; 3-col i de stnc ; +5 n l imea pietrei sau a stncii n m; gropi n terenuri nisipoase; 1-zone stncoase; 2-intr ri n pe teri, grote; 5-3 l imea i n l imea intr rii n m; 150-lungimea pe terii n m; alunec ri de teren;

rupturi de teren, terase, rpe; -5, -8 adncimea n m;

viroage; 1-se pot reprezenta la scara h r ii; -2,5 adncimea n metri; 2-nu se pot reprezenta la scara h r ii; 4 l imea n m, -2,5 adncimea n m; 1-suprafe e nisipoase; 2-suprafe e nisipoase cu pietre; suprafe e cu cr p turi

halde (conuri de zgur , steril) i exploat ri la suprafa ; ptr. = piatr ; c rb. = c rbune; +10 n l imea haldei n m; 10 adncimea exploat rii n m; 1-nu se pot reprezenta la scara h r ii; 2-se pot reprezenta la scara h r ii;

Hidrografie
faruri; 1-pe construc ii n form de turn; 2plutitoare; 3-balize plutitoare; 1-izvoare amenajate; min. = mineral; 2-pu uri pentru captarea apei; 3-fntni f r cump n ; 4fntni cu cump n ; 8 m adncimea pn la suprafa a apei; 1-fntni arteziene; 2 i 3-rezervoare, bazine, instala ii pentru purificarea apei, descoperite i acoperite ruri, praie cu maluri abrupte neamenajate i amenajate; -1,7 i -5 adncimea malului n m; sta ii, posturi hidrometrice; 182,5 cota la cap tul mirei; (4,50) grada ia la care s-a determinat cota; 181,5 cota nivelului mediu al apei n m; ruri, praie canalizate cu diguri neconsolidate; canale de iriga ie, desec ri cu maluri neconsolidate; 20 l imea n m; -3,0 adncimea n m canale de iriga ie; desec ri cu maluri consolidate diguri de-a lungul apelor reprezentate cu dou linii; vaduri la apele reprezentate cu o linie; linii de mal invariabile; albiile lacurilor, rurilor sau praielor secate; maluri abrupte; 1-f r plaj ; 2-cu plaj ; -3,0 adncimea malului n m; maluri consolidate; 1-cu piatr , beton; 2-cu fascine; 3-rupturi de maluri consolidate; valuri de mal de plaj care nu se pot reprezenta la scara h r ii; +3,0 n l imea valului n m;

diguri cu maluri neconsolidate i consolidate ce nu se pot reprezenta la scara h r ii; 4,0 l imea coronamentului n m; +3,0 n l imea digului n m; diguri cu maluri neconsolidate care se pot reprezenta la scara h r ii diguri cu maluri consolidate care se pot reprezenta la scara h r ii; 12,7 l imea coronamentului n m; +5,3 n l imea digului n m; 1-pietre la suprafa a apei; 2-insule zone inundabile; lacuri; 3 adncimea apei n m; ruri, praie, canale i date caracteristice; 0,2 viteza de curgere a apei n m/s; 20 l imea apei n m; 1,5P adncimea ape i natura fundului (P = piatr ); 1-ro i pentru iriga ii; 2-ecluze; 2 num rul camerelor de ecluzare; 65-15 lungimea camerei de ecluzare i l imea por ilor n m; -3,7 adncimea apei n m; por iuni subterane ale rurilor, praielor sau canalelor reprezentate cu o linie; baraje, st vilare; 1-necarosabile; 2-carosabile; pmt. i P materialul de construc ie; 50 lungimea n m; 8 l imea p r ii carosabile n m; 62,3 cota la partea superioar n m; 54,5 cota la partea inferioar n m; 1-cascade, cataracte; -3 c derea de ap n m; 2locuri de ancorare, rade; 1-locuri de adunare a lemnului pentru plute; 2-cale de construc ie, lansare; 3-locuri de acostare, dane

Vegeta ie i soluri
terenuri s rate; accesibile 1-inaccesibile, greu accesibile; 2-

terenuri umede; 1-cu iarb ; 2-cu mu chi; 3-cu stuf; mla tini; 1-inaccesibile, greu accesibile; 2-accesibile; 2 i 0,6 adncimea n m; p duri i linii de somiere; 5 l imea liniei somierei n m; 17 i 20 num rul parchetelor; stj. = stejar, adic esen a copacilor; 18 n l imea medie a copacilor n m; 0,30 diametrul mediu al copacilor n m; 5 distan a medie ntre copaci n m; 1-p duri care nu se pot reprezenta la scara h r ii; 2-f ii de p dure, perdele de protec ie a c ror l ime nu se poate reprezenta la scara h r ii; 8 n l imea medie a copacilor n m; p duri rare; stj. = esen a copacilor; grupuri de arbori; 1-care constituie repere de orientare; 2care nu constituie repere de orientare; 1-livezi, pepiniere de pomi fructiferi; 2-planta ii diverse (trandafiri, coac ze, hamei, zmeur ); vii; 1-cu pomi; 2-f r pomi; culturi de orez; 1-fne e, ierburi nalte; 2-izlazuri, p uni; p duri t iate cu l st ri ; elemente liniare pe linii de somier limite; 1-ale rezerva iilor naturale i parcurilor na ionale; 2-ale elementelor de vegeta ie;

Elemente social-economice
cl diri f r cur i 1-cl diri izolate cu cur i; 2-cl diri proeminente 1-biserici, m n stiri; 2-capele; 3moschei; 1-cet i, palate, castele, castre romane; 2-ruine de cet i, palate, castele, castre romane; 1-construc ii fortificate; czm. = cazemat ; 2construc ii subterane; gj. = garaj; str zi principale; 1-se pot reprezenta la scara h r ii; 2-nu se pot reprezenta la scara h r ii; str zi secundare; por iuni de str zi sau alei cu trepte; treceri subterane; cvartale cu cl diri peste dou etaje; 51 n l imea cl dirii n m; cvartale cu cl diri pn la dou etaje inclusiv; c = coal ; cvartale cu construc ii industriale; met. = metale (fabric , uzin ); cvartale cu cl diri distruse; fabrici; chim. = chimice; siderg. = siderurgie 1-fabric textile (nu se poate reprezenta la scara h r ii); 2-uzin electric (se poate reprezenta la scara h r ii); co uri de fabrici; 55 n l imea co ului n m; mori, motoare, gatere; 1-ac ionate de vnt; 2ac ionate de ap ; 3-cuptoare de var, mangal sonde de petrol, gaze; 1-cu turle; 2-f r turle; 1-depozite, rezervoare pentru petrol, gaze, ulei, vin; 2-sta ii pentru alimentare auto mine; 1-n exploatare; 2-scoase din exploatare; Pb. = plumb

exploat ri la suprafa ; 1-de turb ; 2-de sare; 1-aeroporturi, aerodromuri, hidroscale; 2-locuri de aterizare, amerizare; faruri pentru naviga ia aerian ; 1-izolate; 2-pe cl diri; 1-transformatoare electrice; 2-sta ii de radioemisie, televiziune; 1-antene de radioemisie, relee de televiziune; 2oficii telegrafice, telefonice, radio-telegrafice; 3sta ii meteo; 1-construc ii n form de turn; silz. = siloz; 2cantoane forestiere; 3-cl diri cu folosin divers ; stn. = stne; 1 i 2-sere; 3-pris ci; 1-terenuri de sport; 2-stadioane; 1-monumente, statui; 2-troi e, cruci, morminte izolate; cimitire; 1-f r arbori; 2-cu arbori; linii electrice; 1-pe stlpi de lemn; 2-pe stlpi metalici sau de beton; 20 kv = tensiunea curentului n kilova i; 15 = n l imea stlpilor n m; linii de transmisiuni; conducte de gaze la suprafa cu sta ii de compresiune; conducte de gaze subterane sau sub ap ; conducte de petrol la suprafa pompare; cu sta ii de

conducte de petrol subterane sau sub ap ; conducte de ap la suprafa cu sta ii de pompare; conducte de ap subterane sau sub ap jghiaburi; 1-pentru iriga ii; +5,5 n l imea deasupra solului n m; 4 l imea n m; -1,3 adncimea n m; 2-pentru coborrea lemnului i a altor materiale

1-ziduri istorice; 18 n l imea zidului n m; 2ziduri de piatr , c r mid , ziduri de consolidare i garduri metalice; garduri; 1-vii; 2-de lemn sau srm ; valuri istorice; +3 n l imea n m limite de jude e; c i ferate cu ecartament normal; 1-duble neelectificate; 2-duble electrificate; c i ferate cu ecartament normal; 3-simple neelectrificate; 4-simple electrificate; c i ferate cu ecartament normal n construc ie; c i ferate cu ecartament ngust simple, duble neelectrificate; 1-c i ferate trasate schematic; 2-tunele; 6-10 n l imea i l imea n m; 100 lungimea n m; terasamente f r ine; linii de tramvai; funiculare, teleferice; benzi transportoare permanente; 1-sta ii de cale ferat ; 2-halte; 3-cantoane; 1-puncte de oprire; 2-rampe; por iuni de c i ferate cu pante peste 2 %; c i ferate pe rambleu i n debleu; +7 n l imea rambleului n m; -7 adncimea debleului n m; anexe feroviare; 1-linii de triaj; 2-depouri; anexe feroviare; 1-linii de garare; 2-puncte terminus; 3-semafoare; autostr zi; 2 num rul benzilor pe un sens de circula ie; 4 l imea unei benzi n metri; B = beton, materialul de acoperire;

por iuni de autostr zi pentru aterizare sau decolare; 40 l imea autostr zii n m; B = beton, materialul de acoperire osele modernizate; 1A num rul oselei na ionale; 7 l imea p r ii carosabile n m; (10) l imea oselei din an n an ; As = asfalt, materialul de acoperire; osele modernizate; 1-trasate schematic; 2-n construc ie; osele; 6 l imea p r ii carosabile n m; (8) l imea oselei din an n an n m; As = asfalt, materialul de acoperire; drumuri naturale mbun t ite; 6 l imea drumului din an n an n m; P = piatr , materialul de acoperire; drumuri naturale mbun t ite n construc ie drumuri naturale drumuri de exploatare pe cmp sau prin p dure; 1-poteci pentru transporturi samarizate, poteci de picior; 2-pun i suspendate, corni e artificiale; 1,2 l imea cea mai mic n m; 20 lungimea n m; limite de schimbare a materialului de acoperire al oselelor; As = asfalt; B = beton 1-poduri; B = beton, materialul de construc ie; 159,1 lungimea i l imea carosabil a podului n m; 50 rezisten a la sarcin n tone; 2-poduri cu dispozitiv de deschidere sau de ridicare; 1-pietre kilometrice; 10 num rul pietrei kilometrice; 2-por iuni de osele, drumuri cu raz de curbur sub 25 de metri; poduri; 1-pe supor i plutitori; 2-suspendate; 1-poduri tubulare, poduri cu lungimea sub 3m; 2pun i pentru pietoni;

Semne conven ionale folosite pentru redactarea planurilor topografice


Punct din Re eaua Geodezic Na ional cu determinare astronomic

Punct din Re eaua Geodezic Na ional Punct din Re eaua Geodezic Na ional , materializat pe cl diri Punct din Re eaua Geodezic Na ional (biserici) Punct din Re eaua Geodezic Na ional pe movil Punct de ndesire al Re elei Geodezice Na ionale Punct topografic de poligona ie sau punct transmis la sol, bornat Sta ie de poligona ie marcat prin pichet de fier Sta ie de poligona ie marcat prin pichet de lemn Punct de hotar marcat prin born Reper de nivelment de baz ncastrat n borne Reper de nivelment de baz ncastrat n construc ii Punct de sta ie cotat Punct cotat pe pardoseala construc iei Magazie de lemn sau de tabl Cl dire n construc ie sau funda ie Pivni izolat sau beci pentru depozitare opron opron ntre dou construc ii Ser Ruin Construc ie subteran

Chio c Intrare acoperit la subsol Intrare descoperit la subsol

Pasarel ntre dou cl diri

Biseric Capel Biseric Biseric sau Capel

Moschee

Cimitir cre tin Troi sau cruce izolat Monument Cabin -ad post sta iile de transport n comun Post de transformare electric suprateran Post de transformare electric subteran Foraj Fg-geotehnic Fh-hidrologic

Sond petrolier Rezervor la suprafa petroliere sau gaze p-petrol u-ulei g-gaze C min de vizitare ap C min de vizitare apeduct C min de vizitare ap industrial C min de vizitare gaze C min de vizitare termoficare C min de vizitare telefon C min de vizitare canal C min de vizitare cablu electric Gur de canal la rigola str zii, cu gr tar de scurgere Curbele de nivel se ob in de cele mai multe ori plecnd de la un plan cotat (cu cote ale punctelor caracteristice). Num rul punctelor cotate este reglementat prin instruc iuni (Tabelul 2.1.). Tabelul 2.1. Num rul de puncte con inute ntr-un plan topografic n func ie de scar Scara 1:5 000 1:2 000 1:1 000 1 : 500 1 : 200 Echidistan a 1m 2m 5m 1m 2m 0,5 m 1m 0,25 m 0,50 m 0,25 m Centre populate es 1 punct 3 puncte 2 puncte 10 puncte 6 puncte 35 puncte 25 puncte U or accidentate 4 puncte 3 puncte 2 puncte 10 puncte 6 puncte 40 puncte 20 puncte 100 puncte 60 puncte Accidentate 10 puncte 5 puncte 2 puncte 15 puncte 10 puncte 60 puncte 30 puncte 200 puncte 100 puncte Celelalte zone 6 puncte 12 puncte 28 puncte 112 puncte 200 puncte pentru produse

Trasarea curbelor de nivel ncepe prin interpolarea ntre punctele cotate a punctelor de cot rotund . Apoi aceste puncte de cot rotund se unesc ntre ele prin linii curbe, sinuoase. Interpolarea se poate face numeric sau grafic. Un procedeu des utilizat este cel de interpolare grafic cu hrtie milimetric (Fig. 3). n acest caz marginea hrtiei milimetrice se a eaz n lungul distan ei AB, iar pe verticale se marcheaz punctele a, respectiv b, n puncte corespunz toare altitudinilor punctelor A, respectiv J5. Pentru aceasta, pe marginea hrtiei milimetrice n dreptul liniaturii centimetrice pe dreapta sau pe stnga, se nscriu valorile curbelor de nivel care vor fi interpolate ntre A i B. Punctele a i b (interpolate) se unesc printr-o linie. La intersec ia liniei care le une te cu liniile centimetrice se afl punctele pe a c ror vertical , pe marginea hrtiei milimetrice ntre A i B, se g sesc punctele de cot rotund dintre acestea (n exemplul dat punctele prin care trec curbele de 220 m, 225 m i 230 m).

Fig.2.1. Interpolarea grafic cu hrtie milimetric

Prin reprezentarea reliefului prin curbe de nivel, ct i prin aplicarea pe plan a semnelor conven ionale, cu att mai detaliate cu ct scara este mai mare, complexitatea planurilor cre te, fiind de regul mai mare n reprezentarea terenului intravilan. Precizia redact rii grafice a planurilor topografice n vederea utiliz rii lor n proiectarea i executarea construc iilor este dat de Normativul C. 110-69 (Tabelul 2.2.).

Tabelul 2.2. Redactarea grafic a planurilor topografice Denumirea erorii Eroarea maxim admis de trasare a obiectelor i detaliilor terenului Erorile maxime admise de trasare a contururilor bine delimitate n intravilan Erorile maxime admise de trasare a contururilor bine delimitate n extravilan Erorile maxime admise n trasarea unor obiecte de detalii de pe teren cu aprecierea limitelor Erori n plan (mm) 0,4 Erori pe teren (mm) 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 1:100 2,0 0,8 0,4 0,2 0,04

0,4

2,0

0,8

0,4

0,2

0,04

0,8

4,0

1,6

0,8

0,4

0,08

1,2

6,0

2,4

1,2

0,6

0,12

Utilizarea planurilor i a h r ilor topografice n executarea studiilor i proiectelor diferitelor lucr ri, precum i n alte scopuri, impune reproducerea acestora n mai multe exemplare. Reproducerea se poate face la aceea i scar sau la o scar diferit de scara originalului. Reproducerea la aceea i scar a planurilor se execut prin mai multe metode: prin copiere pe hrtie de calc, prin metoda caroiajului (cadril rii), prin heliografiere, fotografiere i gravare. Metoda caroiajului const n trasarea unui caroiaj pe original i a unuia identic pe hrtia pe care se face copierea. Carourile se numeroteaz pe dou laturi (exemplu pe latura de sus de la stnga la dreapta i pe latura din stnga de sus n jos), apoi se transpun pe copie elementele n fiecare p trat, folosind distan ierul, compasul etc. Planurile pot fi reproduse i la o alt scar dect aceea a originalului. Scara copiei poate fi mai mare sau mai mic . Cazul frecvent este acela al mic or rii. Metodele de reproducere la sc ri diferite sunt: metoda caroiajului, metoda coordonatelor, metoda pantografierii i metoda fotografierii (fotografic ).

Metoda caroiajului const n trasarea unor p trate sau dreptunghiuri att pe original ct i pe copie, col urile acestora avnd acelea i coordonate. leaturile lor vor fi n raportul sc rii planului. Avnd carourile trasate, raportarea se face cu ochiul liber, cu compase de reduc ie (Fig. 4) sau cu ajutorul sc rii grafice.

Fig. 2.2. Reproducerea planurilor la scar

diferit prin metoda caroiajului

3. PLANURI TOPOGRAFICE
Spre deosebire de celelalte desene tehnice, desenul topografic se execut n bun parte cu mna liber , iar mijloacele de reprezentare presupun o selectare din punctul de vedere al preciziei i al aspectului lor estetic, care poate afecta calitatea desenului. De asemenea, ca utilizare, desenul topografic serve te unor numeroase i diferite sectoare ale produc iei sau cercet rii tiin ifice. Aceasta impune ca elementele caracteristice ale teritoriului reprezentat s difere. Totodat difer i scara la care se execut desenele, precum i modul lor de prezentare. Planurile topografice redau suprafe e mici de teren la sc ri mari, ne innd seama de curbura p mntului, n timp ce h r ile redau suprafe e mai ntinse, la sc ri mai mici, lund n considerare curbura p mntului. n func ie de scara de reprezentare i de modul de ntocmire, desenele topografice poart denumirea de planuri sau de h r i. Clasificarea desenelor topografice i a h r ilor se poate face dup mai multe criterii i anume: dup scar (Tabelul 3.1.), dup con inut, dup destina ie, dup cromatic , dup modul de reprezentare a reliefului, dup natura exemplarului (unicat, multiple). Tabelul 3.1. Clasificarea h r ilor i planurilor topografice dup scar Nr. crt. 1 2 Denumirea H r i geografice H r i topografice a) Planuri topografice la sc ri mici 3 b) Planuri topografice la sc ri mijlocii a) Planuri topografice la sc ri mari Scara (1:n) 1: 4000001: 5000000 1: 20000 1: 300000 1:10000 1: 5000 1: 2000 1: 1000 n<1000 Obs.(destina ie) Redau elementele cele mai generale ale terenului. Se ob in de regul din prelucrarea planurilor 1:10000 sau pe cale fotogrametric . Au caroiaj rectangular. -Plan general de ansamblu. -Plan topografic fundamental. -Plan de situa ie (sau cadastrale), sistematizare. -Planuri de sistematizare, execu ie, etc. Planuri tehnice de detalii, de proiectare, etc.

Etapele de elaborare ale proiectelor sunt n general urm toarele: studiul tehnicoeconomic (STE), proiectul de ansamblu (PA), proiectul de execu ie (PE). La un volum mic de proiectare ultimele dou etape se unesc ntr-una singur numit proiect de ansamblu i de execu ie (PAE). Pe baza m sur torilor topografice de teren i a opera iunilor de calcul necesare ntocmirii de noi planuri topografice sau de actualizare a celor existente, se trece la executarea originalului planului topografic, denumit i originalul de teren . n acest scop se folosesc o serie de metode i instrumente de raportare, clasice i moderne, pentru ob inerea planului topografic al terenului, care a construit obiectul ridic rii.

3.1. METODE DE NTOCMIRE A PLANURILOR TOPOGRAFICE


Metodele de ntocmire a planurilor topografice se stabilesc n func ie de categoriile de m sur tori de teren destinate noilor planuri topografice, ce se aleg n func ie de m rimea suprafe ei, scara planului i precizia necesar , din care, se men ioneaz : metoda fotogrammetric , se aplic n cazul teritoriilor cadastrale, unde urmeaz s fie ntocmite planuri topografice de baz la sc rile 1:10000; 1:5000 i 1:2000; metoda fotogrammetric + topografic , se folose te n cazul localit ilor urbane i rurale, unde se vor ntocmi planuri topografice la scara 1:2000 i 1:1000; metode topografice clasice i moderne se recomand pentru municipii i ora e mari, n care se vor ntocmi planuri topografice la sc rile 1:1000 i 1:500.

3.2. INSTRUMENTE I ECHIPAMENTE FOLOSITE LA NTOCMIREA I REDACTAREA PLANURILO R PRIN METODE CLASICE I MODERNE
n vederea raport rii n plan a punctelor caracteristice ale terenului se folosesc o serie de instrumente i echipamente de raportat i desenat, n sistem clasic sau automatizat, din care, se prezint : a) coordonatograful rectangular este construit pe principiul axelor perpendiculare, fiind format dintr-o mas la care sunt montate dou bra e gradate, riguros perpendiculare ntre ele, reprezentnd axa absciselor i axa ordonatelor;

b) coordonatograful polar este format dintr-un semicerc gradat i o rigl gradat , care servesc la raportarea punctelor determinate prin orientare (q) sau unghiul orizontal (b) fa de o direc ie de referin i distan , n raport cu punctul de sta ie; c) instrumente clasice de raportat i desenat: raportoare sub form de cercuri sau semicercuri din material plastic, gradate n sistem sexagesimal sau centesimal; rigle confec ionate din metal, lemn sau material plastic; echere de desen din lemn sau plastic; compasul sau distan ierul i altele; d) echipamente de cartografiere editare n sistem automatizat.

Datele topo-geodezice provenite sub o form digital de la diferite sisteme de culegere a lor din teren: sta ii totale de m surare, tahimetre electronice i altele sunt prelucrate de echipamentele hardware de cartografiere, editare i arhivare formate din: plottere, ce servesc la transpunerea datelor digitale sub form grafic , la diferite sc ri de reprezentare cu o precizie n pozi ie planimetric a punctelor raportate de 0,01mm; imprimantele, se diferen iaz prin calitatea imprim rii, vitez de lucru i alte criterii, dintre care, se men ioneaz o serie de tipuri, n func ie de modul imprimare: cu ace, cu jet de cerneal i laser.

3.3. OPERA IILE PREG TITOARE PLANURILO R TOPOGRAFICE

DE

REDACTARE

n vederea ntocmirii unui plan topografic, se vor efectua o serie de opera iuni preg titoare i de redactare, ce se desf oar n fazele: a) opera ii preg titoare:n aceast faz se ntocme te inventarul de coordonate a punctelor ce urmeaz s fie raportate din coordonate rectangulare (X,Y) i din coordonate polare (q, do) sau (b, do), se procur hrtia i instrumentele de raportare i de desen necesare. Redactarea planurilor topografice la sc ri mai mici sau egale cu 1:2 000, se realizeaz pe trapeze geodezice, n sistemul proiec iei stereografice 1970, ce se raporteaz pe hrtie de desen lipit pe un suport nedeformabil, alc tuit dintr-o foaie de zinc, aluminiu sau plastic. Pe acest suport nedeformabil, se raporteaz mai nti din coordonate rectangulare col urile cadrului interior al trapezului, dup care se traseaz cadrul geografic i cadrul ornamental, iar n interiorul trapezului se raporteaz punctele din teren, n sistemul axelor de coordonate ale proiec iei stereografice 1970.

Redactarea planurilor topografice la sc ri mai mari de 1:2 000 se face, n mod obi nuit, pe hrtie milimetric , pe care se traseaz formatul de desen i axele de coordonate n sistemul proiec iei stereografice 1970 sau n sistem local de coordonate.

Pentru stabilirea formatului de desen, se vor extrage valorile maxime i minime ale absciselor i ordonatelor din inventarul de coordonate, pe baza c rora se calculeaz diferen ele:

DX = X max - X min

3.1 3.2

DY = Ymax - Ymin

Cele dou valori ob inute (DX, DY) se reduc mai nti la scara planului 1: N, dup care, se adaug un plus de 10 20 cm, ob inndu-se lungimea i l imea formatului de desen al hrtiei milimetrice. Dup stabilirea formatului se vor alege pentru originea sistemului rectangular de axe ni te valori rotunde (X0, Y0 ), care s fie mai mici dect valorile minime (Xmin, Ymin) ale coordonatelor punctelor din inventarul de coordonate. Deci trebuie s fie ndeplinite condi iile: X 0 < X min i Y0 < Ymin , 3.3 ceea ce asigur posibilitatea raport rii tuturor punctelor n sistemul stabilit de axe. n func ie de scara planului, se traseaz caroiajul rectangular pe ambele axe de coordonate cu latura de 50, 100, 200, 500 i 1 000m, corespunz tor sc rii de raportare (Fig. 3.1.).

Fig. 3.1 Sistemul de axe i caroiajul rectangular

b) raportarea punctelor: pe originalul planului topografic, care se execut la una din sc rile de baz 1: 500; 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000 i 1: 10000, se raporteaz toate punctele din inventarul de coordonate, dup cum urmeaz :

prin metoda coordonatelor rectangulare se raporteaz toate punctele de triangula ie, de intersec ie, de drumuire i de radiere, determinate prin coordonatele rectangulare (X,Y) n raport cu col ul de sud-vest al p tratului cu latura de 50 m (Fig. 3.1.); prin metoda coordonatelor polare se raporteaz toate punctele determinate prin coordonate polare (b, do), cu ajutorul raportorului i a riglei gradate, din puntele de triangula ie sau de drumuire, n raport cu direc iile de referin fa de care au fost m surate pe teren; prin metoda coordonatelor echerice se raporteaz punctele determinate prin abscise i ordonate, conform schi elor ntocmite n timpul ridic rii topografice. c) verificarea raport rii punctelor: pentru verificarea raport rii punctelor prin coordonate rectangulare, se compar distan ele m surate grafic pe planul de situa ie la scara de redactare dintre dou puncte de drumuire cu valorile corespunz toare m surate pe teren i reduse la orizont. Dac diferen ele dintre cele dou m rimi considerate sunt mai mici dect eroarea grafic de raportare, care n func ie de importan a punctelor este cuprins ntre 0,2 mm i 0,5 mm rezult c , punctele au fost raportate corect, iar n caz contrar, s-a produs, o gre eal de raportare, care trebuie verificat i corectat . Dup verificarea tuturor punctelor raportate, se definitiveaz raportarea prin desenarea semnului conven ional respectiv i nscrierea num rului punctului n partea stng sau n partea dreapt a acestuia. d) unirea punctelor raportate: se face mai nti n creion n conformitate cu schi ele ntocmite pe teren n timpul m sur rilor, ob inndu-se forma detaliilor planimetrice care determin limitele de hotare, categorii de folosin ale ternului agricol i neagricol i altele. e) cartografierea planului: n func ie de modul de redactare, se efectueaz trasarea n tu a con inutului planului topografic i scrierea elementelor de toponimie pentru foile de plan ntocmite pe suporturi nedeformabile. Pentru planurile de situa ie raportate pe hrtie milimetric , se efectueaz numai definitivarea lor n creion, cu toate elementele cartografice specifice acestor planuri. Dup caz, se completeaz planul topografic ntocmit cu urm toarele elemente cartografice: proiec ia folosit , sistemul de referin pentru cote, teritoriul cuprins, nomenclatura, scara de redactare, anul ridic rii i redact rii, dimensiunile i suprafa a trapezului, denumirea planului, autorul i altele.

4. STANDARDE, NORME, CONVEN II FOLOSITE N DESENUL TOPOGRAFIC


Proiectarea i executarea n condi ii tehnice a planurilor topografice se realizeaz utiliznd: standarde de stat romne ti (STAS sau SR), conven ii, normele interne (NI) i interna ionale (ISO), norme europene (EN). Standardele sunt simbolizate i clasificate alfanumeric pe sectoare, grupe i subgrupe. Sectoarele sunt notate cu o liter A, B, C, . grupele sunt notate cu o cifr de la 0 la 9, iar subgrupele cu o a doua cifr de la 0 la 9. n cadrul fiec rei subgrupe, standardele sunt prezentate n ordine numeric dup caz, n: I E standarde interna ionale adoptate de standardele romne; standarde europene adoptate de standarde romne; i grupate,

R standarde romne.

Fiecare standard cuprinde: - indicativul format din sigl i num rul standardului; - anul ultimei edi ii; - titlul. Exemplu de notare: SR (sigl standard) ISO 7200 (nr. standard): 1994 (an edi ie)- Desene topografic. Indicator (titlul standardului) Standardele generale utilizate la ntocmirea desenelor topografice se refer la: Linii; Scrierea standardizat ; Formatele planurilor topografice; Indicatorul (cartu ul) i tabelul de componen ; Sc rile numerice utilizate n desenul topografic; Plierea (mp turirea). Liniile utilizate n desenul topografic, conform standardelor n vigoare (STAS 103-84), se clasific n patru tipuri: continu , ntrerupt , linie punct, linie dou puncte i n func ie de grosimea (b) n dou clase: linii groase i linii sub iri (2/3b) (Fig. 4.1.). Grosimea de baz a liniei se alege din irul de valori exprimate n mm: 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4; 2,0. ntr-un desen topografic, grosimea liniei de baz i a celei sub iri trebuie s fie aceea i pentru toat reprezentarea i se aleg n func ie de m rimea, complexitatea i spa iul disponibil, iar la trasarea liniilor dicontinue (ntrerupte sau linii punct) trebuie respectate anumite principii: linia discontinu ncepe i se termin cu un segment; intersectarea acestor linii se face segment pe segment.

Linia continu groas se folose te pentru contururi i muchii reale, sec iuni intercalate, tabele, chenarul formatului, curbe de nivel principale i este preferabil s fie constant pentru toate reprezent rile aceluia i ansamblu. Linia continu sub ire se folose te, de obicei, la reprezentarea liniilor de cot , liniilor ajut toare, liniilor de indica ie, ha urilor, liniilor de ax scurte (mai mici de 10 mm), curbelor de nivel secundare. Linia continu sub ire ondulat este folosit ca linie de ruptur pentru delimitarea vederilor i sec iunilor. Linie continu sub ire n zigzag folosit ca linie de ruptur pentru delimitarea vederilor i sec iunilor pentru desenele pe calculator.

Fig.. 4.1. Exemplificarea tipurilor de linii

Scrierea n desenul topografic (scrierea cartografic ) are rolul de a completa planurile i h r ile topografice cu inscrip ii i explica ii pentru u urarea citirii acestora. Elementele scrierii cartografice sunt grupate n 8 categorii: 1. portativul cartografic este definit de spa iile corespunz toare fiec rui tip de scriere; 2. formatul literei este definit de tipul de scriere al literei respective (litere romane, litere romane capitale, litere italice, litere rotunde, litere tip bloc etc.); 3. spa iul literelor este definit de locul liber dintre litere pe un rnd; 4. baza literei se define te ca fiind linia orizontal fa paralele ntre ele i cu aceea i n l ime; de care se scriu literele,

5. nclinarea literei se exprim n grade fa cartografic;

de direc ia vertical a portativului

6. grosimea literei este dat de partea ngro at a formatului literei; 7. n l imea literei este definit de lungimea formatului literei, n l imea literelor variind n raport cu importan a obiectivului descris; 8. l imea literei reprezint l rgimea formatului literei; l imea i grosimea literei se exprim n unit i de n l ime. n desenul topografic cifrele pot fi de dou tipuri: arabe i romane. Scrierea standardizat (ISO 3098/1-93) stabile te modul de nscriere a caracterelor cu mna liber sau cu ablonul. Pentru scrierea caracterelor cu mna liber , este necesar s se foloseasc o re ea ajut toare de linii echidistante orizontale i verticale, n care pasul dintre liniile orizontale este egal cu pasul dintre cele verticale. Se utilizeaz , la alegere, scrierea nclinat cu caracterele nclinate la 75 spre dreapta fa de linia de baz a rndului sau scriere dreapt cu caractere perpendiculare pe linia de baz a rndului (Fig. 4.2.). Este obligatoriu ca pe un desen, sau un ansablu ce se refer la o singur lucrare, s se utilizeze un singur mod de scriere, fie nclinat, fie drept. Dimensiunea nominal a scrierii, h (n l imea majusculelor), m surat n milimetri, se alege din irul de valori: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20.

Fig. 4.2. Exemple de scriere tehnic

Grosimea liniei de scriere, egal cu distan a dintre liniile re elei de scriere, poate fi: h/14 - scriere de tip A sau h/10 - scriere de tip B (Tabelul 4.1.).

Tabelul 4.1. Dimensiuni nominale i grosimea liniei de scriere Dimensiunea nominal a scrierii Grosimea liniei de scriere (mm) Raport h/14 (tip A) h/10 (tip B) 2,5 0,18 0,25 3,5 0,25 0,35 5 0,35 0,5 7 0,5 0,7 10 0,7 1,0 14 1,0 1,4 20 1,4 2,0

Formatele desenelor topografice (SR ISO 5457: 1994) reprezint spa iul delimitat pe coala de desen prin conturul dreptunghiular avnd dimensiunile a x b. Formatul unui desen poate fi de tip landscape ( culcat ) (Fig. 4.3.b.). portrait ( n picioare ) (Fig. 4.3.a.) sau

Fig. 4.3.a. Formatul tip portrait

Fig. 4.4.b. Formatul tip landscape

S-au stabilit dou tipuri de formate: formate normale i formate derivate. Pornind de la formatul A4, ca modul, se stabilesc formatele normale A3, A2, A1, A0 i se noteaz n desen prin simbolul formatului urmat, n paranteze, de dimensiunile a x b (Fig. 4.4.). De exemplu: A0(841 x 1189), A1(594 x 841) .a.m.d. Formatele derivate pot fi, de exemplu: A3 x 3 (420 x 891), A3 x 4 (420 x 1189), A4 x 3 (297 x 630), A4 x 4 (297 x 841), A4 x 5(297 x 1051).

841mm

1189mm

1189mm

Fig. 4.4. Dimensiunile formatului A0

841mm

A0

A0

594mm 840mm

594mm

A1

840mm

A1

Fig. 4.5. Dimensiunile formatului A10

420m m

594mm

A2
420mm

594m m

A2

Fig. 4.6. Dimensiunile formatului A2

Fig. 4.7. Dimensiunile formatului A32

297mm

210mm

A4
210m m

297m m

A4

Fig. 4.9. Dimensiunile formatului A4

1 Elemente grafice:
1- formatul 2- chenarulul 3- indicatorul 4- cmpul desenului 5- sistemul de coordonate
204892 204992 205092

204792
484228

204792

5
484128

484128

484128

484128

3
DENUMIRE INSTITU?IE

DENUMIREA PROIECTULUI

Nr.Plan?

?EF PROIECT NTOCMIT DESENAT VERIFICAT DATA SCARA DENUMIREA PLANULUI TOPOGRAFIC

Fig. 4.10. Elementele grafice ale formatului

Elementele grafice permanente ale formatului (Fig. 4.10.) sunt: f ia de ndosariere este situat pe latura din stnga a formatului i se traseaz cu linie continu sub ire, la 20 mm de marginea formatului, cu n l imea de 297 mm; chenarul se traseaz cu linie continu groas la distan de 10 mm de marginile formatului. Mijlocul spa iului f iei de ndosariere se indic printr-o linie sub ire.

Indicatorul se aplic pe fiecare desen i serve te la identificarea i exploatarea desenelor tehnice. Se amplaseaz n col ul inferior dreapta al formatului alipit de chenar. Forma i dimensiunile indicatorului utilizat n desenul tehnic se stabilesc prin standard (SRISO 7200: 1994). Completarea c su elor indicatorului se face astfel: numele respectiv semn tura persoanei care a proiectat, desenat, verificat, aprobat desenul, scara sau sc rile la care a fost executat desenul (ISO 5455), unitatea/unit ile de m sur ale dimensiunilor liniare (altele dect mm), num rul plan ei/num rul total de plan e, numele institu iei, denumirea desenului, num rul de nregistrare sau identificare al desenului (Fig. 4.11).
180mm
20mm

75mm
DENUMIREA INSTITUTIE

90mm
DENUMIREA PROIECTULUI

15mm
Nr.Plansa

SEF PROIECT

20mm
SCARA DENUMIREA PLANULUI TOPOGRAFIC

30mm

INTOCMIT DESENAT VERIFICAT

7.5 mm

DATA

25mm

25mm

25mm

Fig. 4.11. Forma i dimensiunile indicatorului folosit n desenele topografice

Sc rile numerice (SR EN ISO 5455: 1997) utilizate n desenul tehnic se exprim sub forma unui raport ntre dimensiunea liniar a reprezent rii unui element pe desenul original i dimensiunea liniar real a elementului unui obiect n: 1 n cazul sc rilor de m rire, 1:n n cazul sc rilor de mic orare i 1:1 n cazul sc rilor de m rime natural . M rimea sc rilor se alege din irul de valori stabilite prin standarde (Tabelul 4.2.).

50mm

Tabelul 4.2. Sc rile numerice M rime real Reducere M rire Scara Sc rile Sc rile 1:1 1:2 1: 20 1: 200 2:1 20 : 1

1:5 1: 50 1: 500 5:1 50 : 1

1 : 10 1 : 100 1 : 1000 10 : 1 100 : 1

Plierea (mp turirea) desenelor (SR 74: 1994) executate pe formate conform cu SR ISO 5457: 1994, n vederea ndosarierii sau p str rii n mape sau plicuri, se realizeaz prin reducere la formatul modul A4. Desenele se mp turesc astfel nct zona de identificare a desenului i f ia de ndosariere s fie complet vizibile. mp turirea se face n a a fel nct s se ajung n final la formatul A4 (210 x 297) (Fig. 4.12.), considerat modul de pliaj, iar pe latura de jos a desenului mp turit, trebuie s apar indicatorul n ntregime, n pozi ia normal de citire a desenului. n cazul mp turirii n scopul perfor rii, f ia de ndosariere trebuie s r mn complet neacoperit pe toat lungimea sa.

Fig. 4.12. mp turirea formatului de baz A4

Desenele se mp turesc executnd mai nti plierea dup linii perpendiculare pe baza formatului i apoi, dac mai este cazul, plierea dup linii paralele cu acestea. Copiile desenelor se mp turesc dup una din urm toarele metode: mp turirea modular ; mp turirea n scopul aplic rii unei benzi adezive perforate; mp turirea n scopul perfor rii. i portrait , este descris n Fig. 4.13.

mp turirea formatul A3, tip landscape

Fig. 4.13. mp turirea formatului A3 a ezat culcat

Fig. 4.14. mp turirea formatului A3 a ezat n picioare

Fig. 4.15. mp turirea formatului A2 a ezat culcat

Fig. 4.16. mp turirea formatului A2 a ezat n picioare

Fig. 4.17. mp turirea formatului A1 a ezat culcat

Fig. 4.18. mp turirea formatului A1 a ezat n picioare

Fig. 4.19. mp turirea formatului A0 a ezat culcat

Fig. 4.20. mp turirea formatului A0 a ezat n picioare

5. SC RI TOPOGRAFICE
Lungimile m surate pe teren, reduse la orizont, se reprezint pe h r i i planuri prin reducerea lor de un num r de ori. Scara topografic este raportul constant dintre o distan m surat pe hart sau pe plan i corespondenta distan ei orizontale din teren, ambele fiind exprimate n aceea i unitate de m sur . Din punct de vedere practic, se folosesc dou feluri de sc ri: numerice i grafice.

5.1. SC RI NUMERICE
Scara numeric se exprim sub forma unei frac ii ordinare (1/N) sau sub forma unei mp r iri (1:N). La sc rile de mic orare folosite n topografie, num r torul este ntotdeauna egal cu o unitate (unu), iar numitorul (N) este un num r ntreg i pozitiv, care arat de cte ori distan ele orizontale din teren sunt mai mari dect distan ele corespunz toare, reprezentate pe harta sau planul respectiv. Cu alte cuvinte, numitorul sc rii (N) indic de cte ori s-au mic orat lungimile din teren pentru a fi transpuse pe plan sau hart . Dac numitorul sc rii (N) este mic, scara planului este mare i invers. Sc rile numerice folosite la redactarea h r ilor i planurilor topografice, se ob in din urm toarele frac ii:

1 1 1 1 ; ; ; n n n 10 2 10 2.5 10 5 10 n
n care n este un num r ntreg i pozitiv.

5.1

n Ardeal, Banat i Bucovina, n cadastrul agricol se mai folosesc i planurile cadastrale vechi, ntocmite la sc rile 1 : 1440, 1 : 2880; 1 : 7200, corespunz toare unor rapoarte diferite dintre unit ile de m sur vechi folosite pe teren i pe planuri nainte de anul 1919 n aceste provincii. Formula general a sc rii este dat de propor ia:

d 1 = D N
n care: d - distan a de pe plan sau hart ; D N distan a corespunz toare de pe teren, redus la orizont; numitorul sc rii numerice.

5.2

Conform legii propor iilor, se poate calcula unul din termeni, dac se cunosc ceilal i doi, astfel:

d = D / N,

D = d N,

N = D/d

5.3

Spre exemplu, unei distan e din teren D = 200 m, pe un plan la scara 1/5000 i corespunde d = 200/5 = 40 mm, iar unei distan e grafice d = 83 mm de pe o hart la scara 1 : 500000 i corespunde n teren o distan D = 83 x 500 = 41500 m = 41,5 km.

5.2. SC RI GRAFICE
Scara grafic este o reprezentare grafic a sc rii numerice i, dup modul cum se ob ine construc ia grafic , este de trei tipuri. a) Scara grafic simpl f r talon se reprezint sub forma unei linii divizate n intervale egale, numerotate progresiv ncepnd de la zero, n sensul de la stnga la dreapta (Fig. 5.1.). Valoarea unei diviziuni numit baz sau modulul sc rii, corespunde cu m rimea acelei distan e de pe teren, redus la orizont. Se recomand ca lungimea n centimetri a unui interval corespunz tor bazei din teren, s se calculeze prin mp r irea a 10 cm la primele cifre ale numitorului sc rii, adic la 10; 5; 2.5 sau 2. Precizia sc rii grafice simple f r talon este redus deoarece valorile mai mici dect modulul respectiv se iau n mod aproximativ.

Fig. 5.1. Scara grafic simpl

b) Scara grafic simpl cu talon reprezint o scar grafic simpl la care n stnga originii, se construie te talonul, adic nc un interval (modul), mp r it ntr-un num r de diviziuni corespunz tor preciziei cerute, iar n continuare se construie te scara propriu-zis , n func ie de scara numeric i de baza sc rii. De exemplu pentru scara numeric 1: 5000 i pentru baza sc rii 100 m teren = 2 cm plan se realizeaz construc ia grafic care cuprinde talonul din stnga diviziunii zero, format din 10 diviziuni de cte 2 mm lungime grafic i scara propriu-zis , din dreapta diviziunii zero, format din 5 diviziuni de cte 2 cm.

Precizia sc rii grafice este dat de rela ia: P = M/t unde: P precizia sc rii (m), care reprezint 1 : 10 din valoarea bazei; M t modulul sau baza sc rii, n (m); num rul diviziunilor de pe talonul sc rii.

Pentru determinarea unei distan e dintre dou puncte de pe planul la scara 1: 5000, se ia cu ajutorul unui distan ier distan a respectiv de pe plan i se a eaz pe scara grafic simpl cu un bra al distan ierului ntr-un punct al bazei (500 m), iar cel lalt bra s se g seasc pe talon (90 m). n cazul considerat se cite te o distan : D = 590 m (Fig. 5.2.). c) Scara grafic transversal sau compus , deriv din scara grafic simpl cu talon, n urma complet rii acesteia cu 10 linii paralele echidistante.

Fig. 5.2. Scara grafic simpl cu talon

Diviziunile bazei numerice se traseaz prin linii drepte verticale i paralele ntre ele, iar linia orizontal de jos, notat cu zero i linia orizontal de sus, notat cu 10, corespunz toare talonului, se mpart n cte 10 diviziuni egale, ce se unesc cu linii oblice.

6. PREG TIREA TOPOGRAFIC A PROIECTELOR DE CONSTRUC II


La ntocmirea proiectelor de construc ii, n func ie de faza de proiectare, se ntocmesc planul general de trasare i schemele de trasare, precum i alte piese desenate cum sunt profilurile longitudinale, profilurile transversale etc. Planul general de trasare este rezultatul prelucr rii topografice a planului general, pe care s-au reprezentat construc iile la scara 1 : 500 sau 1: 1000, sau chiar mai mare dect acestea. Se recomand ca acest plan s fie ntocmit pe o hrtie de desen lipit pe un suport rigid. Planul general de trasare este a adar copia planului general, pe care pe lng re eaua de coordonate geodezice (a punctelor de sprijin), se mai traseaz i o re ea numit re eaua construc iilor, proiectat pentru a deservi amplasarea precum i trasarea pe teren a construc iilor. Aceast re ea nu mai este orientat geodezic, ci n func ie de axele principale ale construc iilor, care de obicei nu coincid cu direc ia axelor de sprijin. Re eaua construc iilor este o re ea special , prin care att trasarea ct i calculele coordonatelor punctelor din proiect se simplific , datorit paralelismului dintre re eaua de construc ii i axele principale ale construc iilor sau ale c ilor de comunica ii (Fig. 6.1.).

Fig. 6.1. Plan general cu re eaua construc iilor (linii continue) i a coordonatelor (linii ntrerupte)

Unele re ele destinate unui scop determinat, de exemplu nivel rii de terenuri, se numesc i cartograme (Fig. 6.2.). n acest exemplu, la fiecare col al caroiajului, cele trei cifre indic : stnga sus cota de execu ie n raport cu terenul; dreapta sus cota din proiect, dreapta jos cota terenului, n mijlocul caroului se trece volumul lucr rii de terasamente, cu semnul plus pentru umpluturi i cu semnul minus pentru s p turi.

Fig. 6.2. Cartograma unui teren afectat unor construc ii(suprafa a ha urat reprezint excav rile)

Pe planurile de sistematizare, pe planurile generale i pe cel general de trasare, se proiecteaz i curbele de nivel pe care le va prezenta terenul n urma execut rii lucr rilor de terasamente (Fig. 6.3.).

Fig. 6.3. Trasarea curbelor de nivel pe un caroiaj nivelitic

Profilul n lung este un desen de execu ie necesar n proiectarea c ilor de comunica ii, conductelor etc. Este o sec iune longitudinal reprezentat prin dou sc ri diferite: o scar pentru distan ele orizontale i o scar pentru n l imi, care este de 10 sau de 20 de ori mai mare dect cea orizontal . Pe profilul longitudinal se traseaz linia terenului natural, desenat de obicei cu linie continu neagr i linia proiectului, desenat fie cu linie punct, fie cu linie ro ie; se traseaz de asemenea declivit ile liniei ro ii (pantele, respectiv rampele), distan ele ntre piche i, distan ele cumulate (Fig. 6.4.). Pentru executarea profilului longitudinal se iau n considerare datele de nivelment i cele din carnetul de pichetaj, acestea reprezentnd sec iunea longitudinal a suprafe ei terenului n lungul axei traseului.

Fig. 6.4. Profil longitudinal

Sc rile utilizate n reprezentarea profilului longitudinal sunt 1: 1000 pentru distan ele orizontale i 1:100 pentru n l imi, iar n zonele de es se mai folosesc sc rile 1: 2000 i 1: 200. Profilul transversal se ntocme te, de obicei, n fiecare punct pichetat i este o sec iune transversal , normal pe axa construc iei. Profilul transversal se execut la sc ri mai mari dect cele folosite pentru ntocmirea profilului longitudinal, iar raportarea lui se face la aceea i scar , att pentru n l imi, ct i pentru lungimi. Sc rile uzuale folosite sunt: 1 : 10, 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500 (Fig. 6.5.). Profilul transversal reprezentat la scara 1:100 este definit de num rul de ordine al punctului pichetat, care este acela i cu cel din planul de situa ie i profilul longitudinal. Profilurile transversale sunt importante pentru prezentarea elementelor necesare execut rii infrastructurii (cote, dimensiuni, pante transversale), precizarea unor elemente ale suprastructurii i calculul volumelor de lucr ri de infrastructur , eventual a suprafe elor scoase temporar din circuitul agricol sau care urmeaz a fi expropriate. Aceste profiluri transversale sunt denumite curente, dar fiecare proiect mai con ine i profiluri transversal tip.

Fig. 6.5. Profil transversal ntocmit la scara 1:500

Pentru unele construc ii, cum ar fi c ile de comunica ii, se impune nscrierea datelor ntr-un tabel, n timp ce pentru altele, cum sunt conductele, se indic prin linii de referin elementele construc iei. Ca regul general , planurile (schemele) de trasare trebuie s con in toate elementele topografice necesare tras rii construc iilor, precum: distan e orizontale, cote, unghiuri (Fig. 6.6.).

Fig. 6.6. Plan de trasare a unui grup de cl diri

De asemenea, se mai ntocmesc proiecte de urm rire a comport rii construc iilor n timp, avnd un material cartografic adecvat (planuri, diagrame etc). Pe antierele mari, n cadrul urm ririi execu iei construc iilor, se mai ntocme te i un plan general inventar al construc iilor executate (provizorii i definitive).

7. DESENUL TOPOGRAFIC ASISTAT DE CALCULATOR


Ob inerea automat a planurilor cadastrale presupune trecera la un nou tip de plan, care s aib un con inut exprimat prin date numerice i alfanumerice, condi ie necesar pentru procesul de automatizare. n acest sens exist dou op iuni dintre care se poate face o alegere: Realizarea unui nou plan, respectiv a a numitul plan cadastral numeric (digital), care s aib un con inut complet (asem n tor planului cadastral de baz , inclusiv n ce prive te precizia), ob inut prin efectuarea unor m sur tori noi, complet automatizate, pentru scara 1:500, dar care necesit practic att un consum mare de timp pentru realizare, ct i cheltuieli foarte mari; Furnizarea unui plan cu con inut i precizie mai diluate, care este completat cu informa ii stocate ntr-o arhiv digital , realizat prin digitizarea ortofotoplanului i a documentelor cartografice i cadastrale existente (la sc ri de pn la 1 : 5000 inclusiv), deci cu cheltuieli de timp i financiare mai mici, pentru a putea statisface ct mai rapid cerin ele impuse de noua economie de pia . Este cazul realiz rii planului cadastral index. Ast zi exist mai multe software-uri, avnd diferite grade de complexitate, utilizate pentru ntocmirea planurilor i calcului coordonatelor punctelor de detaliu, produse de firme consacrate sau de diferi i utilizatori.

7.1. PROGRAMUL AUTOCAD - PREZENTARE GENERAL


Programul AutoCAD este un ansamblu de programe de proiectare/desenare asistat de calculator (CAD acronim pentru Computer Aided Design" folosit i pentru Computer Aided Drafting") dezvoltate de firma Autodesk Inc. din California. AutoCAD este destinat utilizatorilor (proiectan i, desenatori etc.) din domeniile: mecanic, electromecanic, arhitectural, construc ii, cartografie, educa ie, topografie etc. AutoCAD-ul realizeaz trei obiective: comunicarea desenator/calculator (introducere date, restituire rezultate); execu ie; arhivarea i gestionarea datelor i cuprinde: echipamente de dialog (mouse, taste, digitizoare -tablete grafice);

echipamente de execu ie i procesarea datelor (calculator, unitatea sistem, memoria); echipamente de afi aj i dispozitive externe de stocare (ecranul monitorului, imprimant , mas de trasat -plotter).

Atunci cnd se lanseaz program AutoCAD2009, prin dublu clic pe pictograma aplica iei sau pe fi ierul executabil acad.exe, apare caseta de dialog cu op iunile: S Create a Drawing -permite crearea unui desen nou prin: Use a Wizard (folosirea asisten ei la conFig.rea desenului); Quick Setup; Advanced Setup. Use a Template (folosirea conFig. iei ablon); Start from Scratch (folosirea conFig. iei prestabilite); S Open a Drawing -deschide un desen existent.

Fig.7.1. Caseta de dialog AutoCAD 2009

La pornirea AutoCAD pe ecran apare caseta de dialog care, prin eticheta Create Drawing, permite definirea unui desen nou cu una din op iunile: Use a Wizard ce ncarc o caset folosind asisten a la conFig.re; Use a Template afi eaz o list de ablone de desen; Start from Scratch ncarc rapid mediul de desenare folosind conFig. ia prestabilit a unit ii sistemului metric sau englez. Dac se selecteaz wizardul, apare caseta de dialog ce permite conFig.rea complet a mediului de desenare i permite alegerea: -unita ilor de lucru cu precizia de afi are; direc iei de start la m surarea unghiurilor; -direc iei de m surare a unghiurilor; -introducerii limitelor mediului de desenare; -selectarea abloanelor..

Din File pull-down menu se alege New. Salvarea unui fi ier nou din meniul File/ Save as care deschide caseta de dialog Save Drawing as: care cere numele fi ierului ce va fi salvat cu extensia .dwg. AutoCAD cere definirea preciziei dimensionale pentru formatul tiin ific, zecimal sau ingineresc. Cele mai uzuale c i de comunicare cu AutoCAD-ul sunt situate n patru zone: zona de stare; zona de desenare; zona de dialog (sau de comand ); zona meniu ecran (op ional).

Cele mai uzuale c i de comunicare cu AutoCAD-ul sunt: fereastra AutoCAD-ului n care bara cu instrumente Standard i meniurile derulante sunt asem n toare cu cele ale aplica iilor Windows; din meniuri (ecran, pull-down, icon) selectnd rubrica dorit ; folosind bare cu instrumente.

Fig.7.2. Interfa

utilizator

Barele Menu: bara de titlu, situat n partea superioar a ecranului afi eaz numele programului i al fi ierul deschis i permite prin butoane minimizarea, maximizarea i nchiderea ferestrei. n AutoCAD2002 se permite deschiderea concomitent a mai multor fi iere. Bara de meniuri derulante se afl sub bara de titlu i ofer accesul la meniurile derulante prin una din op iunile: File, Edit, View, Insert etc. Bare cu instrumente ce permit accesarea rapid a comenzilor cele mai des utilizate i pot fi modificate prin ad ugarea butoanelor cu alte comenzile, permit de asemenea crearea butoanelor i barelor cu instrumente proprii. Introducerea comenzilor n fereastra de comand prin introducerea de la tastatur a comenzilor i afi area mesajelor AutoCAD-ului. Promptul p streaz implicit 400 de linii de comand , ce pot fi vizualizate. Bara de stare afi eaz starea curent a AutoCAD-ului.

Folosirea casetelor de dialog permite selectarea op iunilor nainte de executarea comenzii. Lansarea comenzilor n AutoCAD se poate face astfel: de la tastatur , introducnd numele comenzii sau prescurtarea numelui n linia de comand ori folosind chei sau taste de func ii: <F1> <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F7> <F8> <F9> <F10> activare Help; comutare mod text/mod grafic; set ri Osnap; activare Tablet; mod Izometric; coordonate ON/OFF; grid ON/OFF; mod Ortho ON/OFF; mod Snap ON/OFF; Polar Tracking ON/OFF.

Limitele desenului se pot stabili folosind i comanda LIMITS. LIMITS define te i controleaz formatul foii de desenare i afi area grid-ului.

Procedur : - lansarea comenzii LIMITS (sau "LIMITS) la linia de comand ; alegerea comenzii din submeniul Format > Drawing Limits Op iuni: - Specify lower left corner or [ON/OFF] <current>: se specific un punct, ON sau OFF, sau se apas tasta ENTER Observa ii: - determin aria de afi are a punctelor grid, aria afi at de una din op iunile de scar ale comenzii ZOOM i aria minim afi at de ZOOM All. UNITS define te i controleaz afi area formatului coordonatelor, unghiurilor i preciziei acestora. Procedur : - lansarea comenzii UNITS (sau "UNITS) la linia de comand ; - alegerea comenzii din submeniul Format > Units Op iuni: - lansarea comenzii de la tastatur afi eaz n mod text modul de afi are al unit ilor de m sur liniare:

Fig.7.3. Setarea unit ilor de m sur

AutoCAD-ul folose te un sistem de coordonate WCS (World Coordinate System) bazat pe coordonatele carteziene x,y,z cu originea sistemului 0,0,0 (x=0, y=0, z=0). Se poate modifica sistemul de coordonate fa de WCS definind UCS-ul marcat, n desenul bidimensional, printr-o pictogram (icoan ) ce indic direc iile curente ale axelor x i y. Valorile pozitive ale lui X se m soar la dreapta, iar ale lui Y deasupra originii. Pentru introducerea unei coordonate este necesar introducerea ambelor valori ale lui X i Y separate prin virgul . Pentru a schimba loca ia originii (0,0,0), orientarea planului XOY i a axei Z, se define te UCS (User Coordinate System) ce poate fi localizat i orientat oriunde n spa iu 3D; se pot defini, salva, rechema oricte UCS-uri. Pentru a indica originea i orientarea UCS, pictograma UCS poate fi afi at n origine folosind comanda UCSICON care controleaz vizibilitatea i plasamentul pictogramei UCS. UCS define te sau modific sistemul de coordonate.

Procedur : - lansarea comenzii UCS la linia de comand ;alegerea comenzii din bara cu instrumente UCS;alegerea comenzii din meniul Tools: > New UCS Op iuni: - Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/ Apply/?/World] <World>: - se introduce o op iune sau ENTER;

- New -define te noul sistem de coordonate prin cele ase metode: Specify origin of new UCS or [ZAxis/3point/OBject/Face/View/ X/Y/Z] <0,0,0>: Origin - define te noua origine, l snd direc ia X,Y,Z neschimbat ; Z Axis - define te UCS prin pozi ia pozitiv a axei Z; 3 Points - specific originea noului UCS i direc ia pozitiv a axelor X i Y, axa Z se determin prin regula minii drepte;

Fig.7.4. Interfa UCS

Object - define te un nou sistem de coordonate pe baza unui obiect 3D; Face - aliniaz UCS-ul cu fa a selectat a unui obiect solid; View - stabile te un nou sistem de coordonate cu XOY paralel cu ecranul; X,Y,Z - rote te UCS-ul n raport cu axa specificat . Move - redefine te UCS-un prin origine sau valoarea lui Z a UCS-ului curent; OrthoGraphic - specific una din cele ase UCS-uri. Odat spa iul de lucru formatat, urmeaz stabilirea uneltelor de lucru. Cnd desen m, uneori s-ar putea s avem nevoie de o foaie liniat , sau un transperant, care s ne ghideze. Cu GRID, se poate accesa o astfel de gril , transparent . De asemeni, s-ar

putea s avem nevoie s ne pozi ion m cu maxim precizie pe anumite puncte. Cu salturi controlate SNAP, sunt vizate chiar punctele cheie ale anumitor obiecte cu ajutorul modului OBJECTSNAP (capete de linie, centre de cerc, tangen e, perpendicularit i, intersec ii, etc.). Dac este necesar s desen m numai linii perpendiculare unele pe altele, pralele cu axele sistemului de coordonate, alegem modul ORTHO. Aceste set ri au butoane corespondente pe linia de status.

Fig.7.5. Interfa

unelte de lucru

Obiectele care se deseneaz pot avea diferite culori, tip de linie sau grosime. Dac un desen este prea nc rcat cu detalii i se dore te accesarea exclusiv a anumitor obiecte de exemplu numai reprezentarea formei unei piese, f r , cote, toleran e, textul notelor, intuim c ar fi util o organizare pe grupe de obiecte, care s aib anumite propriet i n comun i care s poat fi ndep rtate de pe desen, f r a fi terse, apoi readuse, la comand . Aceste structuri n straturi transparente se numesc layere i sunt accesate cu comanda LAYER. Set rile referitoare la propriet ile obiectelor au coresponden i n butoanele de pe linia de status a propriet ilor.

Fig.7.6. Crearea layer-elor

Cum se lucreaz cu layerele ? n primul rnd, trebuie re inut faptul c Layerele sunt structuri menite s ajute utilizatorul s - i organizeze munca. De aceea, obiectele grupate ntr-un layer vor avea propriet i uniforme: stratul n care toate obiectele sunt

verzi, stratul n care sunt grupate cotele, toate desenate cu un anumit tip de linie i culoare, layerul n care sunt generate textele etc. Aceste straturi trebuie imaginate ca foliile transparente pe care se deseneaz obiecte i care, suprapuse, ofer imaginea desenului de ansamblu, f r a distinge care obiect c rei folii i apar ine.

Fig.7.7. Exemple de Layere necesare utilizatorului

Anumite detalii pot fi ndep rtate din desen prin simpla ndep rtare a foliei pe care acestea au fost desenate. Utilizatorul poate hot r dac pe o anumit folie se mai fac modific ri sau nu, ori, dac obiectele respective i schimb , toate, culoarea, de exemplu. Din cele expuse, apare evident c nu se vor grupa ntr-un layer obiecte care s aib propriet i diferite: culori, tipuri de linii, grosimi. Acest lucru este posibil, dar nu este recomandat. n fereastra de control a layerelor, se pot accesa urm toarele cmpuri: NAME numele layerului, care poate con ine litere, cifre, blancuri, anumite caractere speciale; COLOR afi eaz o list cu culori ce pot fi asociate unui layer;

LINEWEIGHT afi eaz o list cu grosimi de linii active, predefinite, care pot fi asociate layerului;

LINETYPE (Fig. 7.8.) disponibile n acel desen;

afi eaz o caset

de control a tipurilor de linii

Fig.7.8. Alegerea tipurilor de linie

PLOT STYLE afi eaz o list de stiluri de plotare disponibile. Dac se lucreaz n modul de plotare dependent de culoare, nu se poate modifica acest stil; OFF face ca layerul selectat s devin invizibil pentru afi are sau plotare. Obiectele dintr-un layer ridicat de pe desen se regenereaz mpreun cu celelalte, dar nu sunt afi ate. Cnd layerul este f cut vizibil cu op iunea ON, obiectele grafice pe care le con ine sunt doar redesenate. Este metoda de lucru recomandat atunci cnd se comut des vizibilitatea unor layere. LOCK face ca obiectele din layerul selectat s r mn vizibile, f r a le putea edita. Un layer blocat pentru editare poate fi f cut curent i i se pot ad uga noi obiecte grafice. Aceast op iune se acceseaz cnd se dore te ca obiectele dintr-un anumit layer s r mn nemodificate ntr-o sesiune de editare a desenului;

DO NOT PLOT

face ca layerul selectat (dac este vizibil), s nu fie plotat;

FREEZE/ THAW nghea / dezghea layerele. Obiectele dintr-un layer nghe at nu sunt vizibile, nu se regenereaz i nu sunt plotate. Aceast facilitate este folosit cnd se dore te ca obiectele dintr-un anumit layer s r mn invizibile pentru mult timp i pentru reducerea timpului necesar regener rilor (la ZOOM i PAN, mai ales). La dezghe area unui layer, obiectele grafice con inute de acesta sunt regenerate. Exist mai multe op iuni de ngh are a layerelor: freeze in all viewports layerul este nghe at n toate ferestrele flotante, freeze in current viewport layerul este nghe at numai n fereastra curent , freeze in all new viewports layerul va fi nghe at numai pentru ferestrele flotante create ncepnd cu acel moment. NEW permite crearea unui nou layer, cu propriet ile implicite acelui desen;

CURRENT face ca layerul selectat s devin cel activ, n care vor fi desenate toate obiectele, ncepnd din acel moment i pn la o nou setare; DELETE terge layerul din lista afi at . Pot fi terse numai layere f r referin . Nu pot fi terse layerele 0, DEFPOINTS, layerele care con in obiecte, sau care sunt ata ate prin referin e externe. Layerele care nu con in obiecte, nu sunt ata ate pot fi eliminate din desen i cu comanda PURGE. INVERT FILTER afi eaz layerele care au propriet i inverse celor selectate printr-un criteriu de filtrare. APPLY TO OBJECT PROPERTIES TOOLBARR face ca layerele care ndeplinesc anumite criterii grupate ntr-un filtru s fie listate de butonul specific din caseta cu propriet tile obiectelor.

S propunem o tem n care se utilizeaz aceste set ri primare. Vom formata un fi ier prototip, care s poat sta la baza altor desen i care s con in set ri ce nu vor mai fi repetate la fiecare desen. Pe m sur ce sunt asimilate i alte comenzi, este bine ca utilizatorul - i mbog easc cu noi elemente desenul prototip, economisind astfel timp. Lucrul cu precizie n AutoCAD implic accesarea unor puncte speciale din desen: capete de linie, vertexuri, puncte singulare, puncte de intersec ie i tangen . Evident c , de cele mai multe ori, utilizatorul nu va putea identifica i fixa aceste puncte. Modul de lucru OBJECT SNAP (OSNAP salt la obiect) permite aceste salturi n puncte cheie Punctele de salt pot fi determinate de-a lungul unor direc ii date pe baza altor puncte osnap. Detectarea acestor puncte func ioneaz dac Object Snap Tracking este setat On, n caseta OSNAP (Fig. 7.9.).

Fig.7.9. Modurile OSNAP

Din modulul AutoTrak , al turi de modurile OSNAP, face parte i modul polar de detectare. AutoTrack ofer posibilitatea de a desena obiecte la anumite unghiuri, n anumite rela ii cu alte obiecte. Direc iile temporare create cnd AutoTrack e ON sunt afi ate mpreun cu coordonatele curente ale punctului de pe aceast direc ie, fa de punctul ultim dat. n Fig. 7.10. este reprezentat modul n care sunt m surate unghiurile, n conformitate cu set rile din UNITS.

Fig. 7.10. Set rile din Drawing Units

Foarte multe comenzi de desenare i modificare (editare) implic alegerea obiectelor grafice din spa iul de lucru. De aceea, una dintre cele mai des utilizate comenzi este comanda de selectare, SELECT. Succesiunea de dialog corespunz toare select rilor este inculs n marea majoritate a comenzilor. De aceea, vom ncepe prin a prezenta modul n care se fac selec iile n AutoCAD, chiar dac nu se va folosi explicit aceast comand . SELECT:plaseaz obiectele selectat ntr-un set ce poate fi ulterior apelat ca anterior , (Previous). Modurile de selec ie sunt: Auto: realizeaz selec ii automate. Auto i Add sunt modurile implicite. n aceste moduri, a indica un obiect cu digitizorul (mouse), echivaleaz cu selec ia acelui obiect. Indicnd un punct ntr-o zon nedesenat , sau n exteriorul unui obiect, se creaz primul col al unui dreptunghi definit prin metoda BOX (cutie, n englez ). Add: comut n modul de adi ie. n acest mod, obiectele selectate sunt ad ugate unui set de selec ie utiliznd oricare dintre celelalte moduri. ALL: selecteaz toate obiectele din layerele active (dezghe ate -Thawed). BOX: selecteaz toate obiectele din, sau care traverseaz , un dreptunghi specificate prin dou puncte. Dac punctele sunt specificate de la dreapta spre stnga, BOX este echivalent cu CROSSING, altfel BOX este echivalent cu

Windows. CrossingSelecteaz obiectele din i care traverseaz aria definit de dou puncte, ca i col uri ale unui dreptunghi, de la dreapta spre stnga. Obiectele selectate sunt afi ate punctat, pentru a le distinge de obiecte selectate printr-o fereastr (windows). Cpolygon: selecteaz obiectele din i care traverseaz un poligon definit prin specificare unor puncte n jurul obiectelor. Poligonul poate avea orice form , dar nu se poate intersecta pe sine. AutoCAD-ul schi eaz ultimul segment, astfel nct acesta s r mn nchis tot timpul. Cpolygon nu este afectat de variabila sistem PICKADD. Fence: selecteaz toate obiectele care traverseaz un front de selec ie.Este similar cu Cpolygon, doar c AutoCAD-ul nu nchide ultimul vector al frontului, iar frontul se poate intersecta pe sine. Nici acest mod de selec ie nu e afectat de PICKADD. Group: selecteaz toate obiectele dintr-un grup specificat. Last: selecteaz cel mai recent obiect vizibil creat. Multiple: permite specificarea unor puncte multiple, f r a schimba aparen a obiectului, accelernd procesul de selec ie a obiectelor complexe. Remove: obiectele pot fi ndep rtate din setul curent de selec ie ap snd R, n cursul procesului de selec ie. Single: selecteaz primul obiect sau set de obiecte desemnate, nemai continund dialogul de selec ie. Undo: anuleaz selec ia obiectului cel mai recent ad ugat la lista d selec ie. Window: selecteaz toate obiectele din interiorul unui dreptunghi definit prin dou puncte specificate de la stnga la dreapta. Wpolygon: selecteaz obiectele dintr-un poligon definit de puncte date n jurul obiectului de selectat. Poligonul poate avea orice form , dar nu se poate intersecta pe sine. AutoCAD-ul schi eaz ultimul segment, astfel nct acesta s r mn nchis tot timpul. Cpolygon nu este afectat de variabila system PICKADD.

Orice utilizator poate gre i. Poate ncerca mai multe c i i dore te s poat reveni la o anumit stare, anterioar unor ac iuni. De aceea prezent m cele mai utilizate comenzi de editare: comanda de tergere i de anulare. ERASE: ndep rteaz obiecte din desen prin selectarea acestora cu una din metodele de selectare.

OOPS: restaureaz obiectele imediat anterior terse. Observa ie: variabile de sistem DELOBJ controleaz dac obiectele surs , utilizate pentru crearea altor obiecte (de exemplu, prin oglindire, copiere, etc.) sunt p strate (valoare 0), sau terse (valoare 1). REDO: face reversibil efectul comenzii anulate cu o comand U sau Undo imediat anterioar . UNDO: anuleaz efectul comenzilor. Number: anuleaz num rul specificat de opera ii precedente. Efectul este acela i ca la introducerea de acel num r de ori a comenzii U. Auto Anuleaz o selec ie din meniu (comand ramficat ) ca i cum ar fi o singur comand . Auto insereaz un UNDO Begin la nceputul fiec rei entit i din meniu, dac o entitate din acel meniu nu este, deja, actic i insereaz cte un UNDO End la ie irea din fiecare entitate-meniu. ControlLimiteaz sau inactiveaz comanda UNDO. All None/One: activeaz ntreaga palet a comenzii UNDO. Dezactiveaz comenzile U i UNDO i anuleaz orice informa ie UNDO salvat anterior n sesiunea de editare. Orice ncercare de a folosi UNDO n timp ce este activ op iunea UNDO are ca efect apari ia op iunilor specifice modului Control. Limiteaz UNDO la o singur opera ie. Op iunile Auto, Begin i Mark nu sunt disponibile cnd modurile None sau One sunt activate. Prompterul va ar ta c doar op iunea Control, sau un singur pas UNDO sunt valabile cnd modul One este activ. Begin i End: op iunea Begin grupeaz o secven de opera ii. Toate opera iile urm toare vor deveni parte a grupului pn cnd End nchide gruparea. Undo i U trateaz opera iile grupate ca fiind una singur . Dac se alege din nou Begin, n timpul unui Undo Begin curent, gruparea curent de opera ii este ncheiat i se ncepe o nou grupare. Dac se omite ncheierea select rii de opera ii cu UNDO End, aceast grupare se va ncheia cndva, f r ns ca grupul astfel creat s fie tratat ca o singur opera ie, ci numai un num r specificat dintre ele. Mark i Back: op iunea Mark plaseaz un semn de carte n informa ia specific UNDO. Op iunea Back anuleaz toate opera iile f cute, pn cnd, n istoricul sesiunii de lucru ntlne te acest semn. Se pot plasa oricte astfel de semne. Cu Back, se merge napoi pe firul comenzilor, pe rnd, pn la fiecare Mark ntlnit. Dac Back nu ntlne te niciun Mark, utilizatorul este anun at c acesat op iune va anula totul, ceea ce echivaleaz cu anularea ntregii sesiuni de lucru, de cnd s-a nceput sesiunea de lucru n AutoCAD.

BIBLIOGRAFIE (SELECTIV)

ALBOT M. G., ATUDOREI M., N STASE A., NEAM U M., ULEA E., ZEGHERU N. Dic ionar Enciclopedic de Geodezie, Topografie, Fotogrammetrie, Teledetec ie, Cartografie i Cadastru, Editura Nemira, Bucure ti 2009 Prelucraea Automat a Datelor Analitice i Grafice din Topografie i Cadastru, Editura Alternitas, Alba Iulia 2009 Topografie, Editura Conspress, Bucure ti, 2009 Automatizarea lucr rilor de Cadastru, Editura Matrix Rom, Bucure ti, 2007 Dic ionar de Geodezie, Fotogrametrie, Teledetec ie i Cartografie englez romn, Editura Tehnic , Bucure ti 1980 Complemente de M sur tori Terestre, vol.1-2, edi ia 2009, Editura Politehnica, Timi oara

IENCIU I., OPREA LUCIANA

CO ARC C., S R CIN A. T M IOAG GH., T M IOAG DANIELA ALBOT M., ZEGHERU N. ***Colectiv M sur tori Terestre i CadastruFacultatea de C- ii Timi oara