Sunteți pe pagina 1din 3

Asisten ANAF: nregistrarea n scopuri de TVA ca urmare a

transferului de active
codfiscal.net /38394/asistenta-anaf -inregistrarea-scopuri-de-tva-ca-urmare-transf erului-de-active
Andrei CFNET
Int rebare: Inregistrarea prin optiune ca platitor de TVA poate fi considerata inregistrare in scopuri de TVA ca
urmare a transferului?
Raspuns asist ent a ANAF 27 sept embrie 2013:
Prezent area sit uat iei de f apt
In luna decembrie 2012, o societate comerciala a fost infiintata printr- un transfer de active ca aport in natura la
capitalul social, cu respectarea prevederilor din Codul fiscal, pentru ca operatiunea sa poata fi calificata drept
transfer de active. In urma transferului, societatea a solicitat, prin optiune, inregistrarea in scopuri de TVA, la data de
15 ianuarie 2013, desi inregistrarea la Registrul Comertului s- a efectuat in data de 20 decembrie 2012. Ca urmare a
cererii, societatea a primit Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA potrvit prevederilor art.153 alin.(1) lit. c) din
Codul fiscal, la data de 15.02.2013.
In contextul celor precizate mai sus, se pune intrebarea daca inregistrarea prin optiune ca platitor de TVA valabila
din 15 februarie 2013 poate fi considerata inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a transferului si, prin urmare,
societatea in calitate de beneficiar al transferului nu ar datora bugetului de stat TVA rezultata din ajustarile de taxa.
Trat ament ul f iscal
Potrivit pct.6 alin.(7) din Norme, Transferul de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este un transfer
universal de bunuri si/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabila
cedenta, indiferent daca este un transfer total sau partial de active. Se considera transfer partial de active, in sensul
art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei parti din activele investite intr- o anumita
ramura a activitatii economice, daca acestea constituie din punct de vedere tehnic o structura independenta,
capabila sa efectueze activitati economice separate, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca
urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati.
De asemenea, se considera ca transferul partial are loc si in cazul in care bunurile imobile in care sunt situate
activele transferate de cedent nu sunt instrainate, ci realocate altor ramuri ale activitatii aflate in uzul cedentului.
Simplul transfer al unor active nu garanteaza posibilitatea continuarii unei activitati economice in orice situatie.
Pentru ca o operatiune sa poata fi considerata transfer de active, in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal,
primitorul activelor trebuie sa intentioneze sa desfasoare activitatea economica sau partea din activitatea
economica care i- a fost transferata, si nu sa lichideze imediat activitatea respectiva si, dupa caz, sa vanda
eventualele stocuri.
Primitorul activelor are obligatia sa transmita cedentului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte
indeplinirea acestei conditii. Pentru calificarea unei activitati ca transfer de active nu este relevant daca primitorul
activelor este autorizat pentru desfasurarea activitatii care i- a fost transferata sau daca are in obiectul de activitate
respectiva activitate. In acest sens a fost pronuntata Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cazul C- 497/01 Zita
Modes.
Prin urmare, in situatia in care operatiunea descrisa respecta toate prevederile legale privind incadrarea acesteia
ca transfer de active in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal si normelor de aplicare ale acestuia, operatiunea va
putea fi considerata transfer neimpozabil de active.
Referitor la obligatiile pe care le aveti in conditiile unui transfer de active , precizam urmatoarele: Alin.(8) al pct.6 din
Norme prevede ca persoana impozabila care este beneficiarul transferului prevazut la alin. (7) este considerata ca
fiind succesorul cedentului, indiferent daca este inregistrata in scopuri de taxa sau nu. Beneficiarul va prelua toate
drepturile si obligatiile cedentului, inclusiv pe cele privind livrarile catre sine prevazute la art. 128 alin. (4) din Codul
fiscal, ajustarile deducerii prevazute la art. 148 si 149 din Codul fiscal. Daca beneficiarul transferului este o persoana
impozabila care nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nu se va inregistra in
scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui sa plateasca la bugetul de stat suma rezultata ca urmare a
ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz, si sa depuna in acest sens
declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal.
Momentul de referinta pentru determinarea datei de la care incepe ajustarea taxei, in cazul bunurilor de capital, nu
este data transferului, ci data obtinerii bunului de catre cedent, conform art. 149 sau 161 din Codul fiscal, dupa caz.
Cedentul va trebui sa transmita cesionarului o copie de pe registrul bunurilor de capital, daca acestea sunt obtinute
dupa data aderarii. Aplicarea regimului de taxare pentru transferul de active de catre persoanele impozabile nu va
fi sanctionata de organele de inspectie fiscala, in sensul anularii dreptului de deducere a taxei la beneficiar, daca
operatiunile in cauza sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune, cu exceptia situatiei in care se constata ca
tranzactia a fost taxata in scopuri fiscale.
Prin urmare, in situatia in care beneficiarul transferului nu este inregistrat in scopuri de TVA, va prelua toate drepturile
si obligatiile cedentului, inclusiv cele privind ajustarile deducerii prevazute la art. 148 si 149 din Codul fiscal sau 161,
dupa caz.
Potrivit celor mentionate in adresa si luand in considerare prevederile invocate mai sus, rezulta ca la data
transferului societatea era persoana impozabila care nu era inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din
Codul fiscal si aceasta nu s- a inregistrat in scopuri de TVA ca urmare a transferului. Prin urmare, in opinia noastra,
avea obligatia sa plateasca la bugetul de stat suma rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 148, 149 sau 161
din Codul fiscal, dupa caz, si sa depuna in acest sens declaratia prevazuta la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal,
(formularul 307) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active, respectiv 25
ianuarie 2013.
In sustinerea acestei opinii consideram relevant faptul ca, potrivit celor mentionate in adresa, inregistrarea in scopuri
de TVA a fost solicitata in baza prevederilor art.153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal. Astfel, conform prevederilor art.153
alin.(1) din Codul fiscal: Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau
intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea
adaugata cu drept de deducere si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii
se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate
in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal
competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza: a) inainte de
realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri: 1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de
afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de
scutire pentru intreprinderile mici; 2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de
scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa; b) daca in cursul unui an
calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la
sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon; c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an
calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului
normal de taxa; d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141
alin. (3). Raportandu- ne la prevederile mentionate mai sus, rezulta ca persoana impozabila se poate inregistra
prin optiune in scopuri de TVA la infiintare, conform art.153 alin.(1) lit.a) sau pe parcursul desfasurarii activitatii
economice, conform art.153 alin.(1) lit.c).
Avand in vedere informatiile furnizate, rezulta ca inregistrarea in scopuri de TVA, conform Deciziei organelor fiscale
din 15 februarie 2013, emis in baza art.153 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal, nu poate fi considerata inregistrare in
scopuri de TVA ca urmare a transferului,asa cum sustineti, intrucat societatea nu a solicitat inregistrarea conform
prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal. Astfel, pana la inregistrarea in scopuri de TVA, societatea a aplicat
regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art.152 din Codul fiscal.
Totodata, precizam ca, potrivit pct. 61 alin. (10) din Norme, persoanele impozabile care solicita inregistrarea in
scopuri de taxa prin optiune, conform prevederilor art. 152 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. c)
din Codul fiscal, precum si persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa in cazul depasirii
plafonului de scutire in termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, au dreptul la ajustarea taxei deductibile
aferente: a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii
la regimul normal de taxare; b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de
ajustare a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de
inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul normal de taxa. In cazul activelor corporale fixe,
altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la
regimul normal de taxa. In cazul bunurilor de capital se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal; c) achizitiilor de
bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art.
134^2 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data trecerii la regimul normal de taxa si al caror fapt generator
de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.
Prin urmare, avand in vedere prevederile pct. 61 alin. (10) din Norme, in opinia noastra, aveti dreptul de a inscrie in
primul decont de taxa depus dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal sau, dupa caz,
intr- un decont ulterior, ajustarile in favoarea dvs., efectuate conform alin. (10) al pct. 61 din Norme.
Baza legala: Legea nr 571 / 2003 articolul 153
Sursa: ANAFI Speta publicata la data 27.09.2013
Referitor la: Codul fiscal Domeniu: 6 Taxa pe valoarea adaugata Subdomeniu: 13 Obligatii