Sunteți pe pagina 1din 28

SISTEM FRANARE

CUPH.INS
Ct\RI\C ... I ERISTI CI
Dt::: MONTt\ RE- REMONTt\RE
Tt\NDEM
DEMONTt\RE
REMONTt\RE
REPt\Rt\RE
POMJ>t\ Tt\NDEM CU !.C. P. I NCORPORt\T
BY - Pt\SS
SERVO FR;\Nt\
DEMONTt\RE - REMONTt\RE ETRIER
REPt\RARE
NLOCUIRE Gt\RNITURI
DEMONTt\ RE - REMONTt\RE SUPORT ETRIER

DEMONTARE - REMONTARE DI SC
SPt\TE CU REGLARE A Gt\RNITURILOR
DE FRNARE
DEMONTt\RE - REMONTARE Tt\MBUR SPATE CU
REGLt\J AUTOMt\T
NLOCUIRE GARNITURI SPATE CU REGLAJ
AUTOMAT
DEMONTARI! - REMONTt\RE CILINDRU RECEPTOR SPATE
VERIFICARE - REGLARE LIMITA TOR DE FRNARE
FRNA DE
LEVI ER
NLOCUIRE CABLU PRIMAR
NLOCUIRE CABLU SECUNDAR
SISTEM FRANARE K3
CARA C TERISTICI
sunt t.:c hipalc cu un sistt.: rn tit.: fr;na n: nr conwnuii hitl raulid. tl uhlu c ircuit nr hy -
pass, arnpliflt:al m tit.: frfl nart.:. pn: vii1trl cu un limi t:llnr dt.: prt.:s iunt.: in scopul hl nc.ir ii
Frfmdt.: \.: U tl ist:llli. rrii m.: k sp:!I C cu l:i lllhuri .
Frfma dt.: rnfl nii t: u antiii pri n kvicr la plan:;;cu t::trt.: aq iom:a1ii pt.: n!ik spalt:.
FR/\NE FATA
Diametru! cilindrului receptor 4 8 mm
Diametru! discului 228 mm
Grosimea di scului 1 o mm
Grosimea minima a discului 9 mm
Grosimea qarniturii de franare (inclusiv supar tul) 1 4 mm
Grasi mea mi ni ma a gar ni turii de fr an are (inclusiv supar tul) 7 mm
FRANE SPATE
o 1 3 1 o,
1 3 25'
O 1304, 1 30 5,
1309 1307
Oi ametr ul ci 1 i ndr ului receptor 22 mm 2 5 , 4 mm
Oi ametr ul tambur ului nou 228,5 mm 254 mm
Oi ametr ul maxim al tamburului dupa r ecti ficare 229,5 mm 255 mm
Lati mea gar ni tur i 1 or de fr an are 40 mm 50 mm
Grosimea garnituri l or de franare 5 mm 5 mm
1 nal ti mea mi ni ma admisa a gar ni tur i 1 or de fr an are 0,5 mm 0 , 5 mm
deasupra niturilor
K4 SISTEM FRANARE
S CH E M A C l R C U l T U L U l D U B L U DE F R A N A R E
CU POMPA CENTRALA
C U l .C.P. lN CORPORAT SI BY- PASS
SISTEM FRANARE K5
DEMONTARE- REMONTARE PEDALA foRANA
DEMONTA RE
*Se scoale agrara de siguran!ii ( 1 ).
*Se tlcsl"acc arcul (2} al axului cahlului tic ambreiaj .
*Se scol ::; litlurile axul (J) ;illijci tic 1npingcc a
c.:ilimlrului princir:il .
*Se scoale rcd;da tic ambreiaj tiin axul petla licr.
*Cu ajulund unui cui din hront se intpingc axuljx:tl-
alicrului spre dreapta. apoi se scoale pedala l"riinci .
REMONTARE
*Se unge axul(/\) c.:u unsoare c.:u MoS2.
* Se in 111 dinc:
- petlala tic rr:nii (FI:
- rondcla (C)
* Sc inlrotluc.:c :txul (/\) impn.:unii cu clasl i<:
(f3) in suporlul pedalc.;i.
*Se inlrotluc.:c :txt d in alc.:tajul supo rlului al doilea
apoi se
- rondcla (lJ):
- pctlala a111hriaj (E).
'"Se asigut::i l'a claslic (B) sii l'ic hine in
s;iu.
*Se llltll.tlca/ii sig\llan!a ( 1 ).
Se lixcatii:
- c.:ahlul :unh1 ciajului:
- lija de mpingere a c.: ili nd rului plinc.:i pal pc
JX."uaJa rriinci.
* Se n:glc;11:;i :
- c.: ursa ;unhrciajului :
-nu sa J"r;inci .
1
K6 S I STEM PRANARE J
---------
POMPA CEN TRALA TANDEM
Prin nronlan.:a une i porupc ccll tralc Lrrrdt: ll l n circuitul de fr:11arc se alirllt:llt arca rcccpt o ril or
spate prin c ircuite illdcpcmklltl' .
n s itua\i c n ca:rul unui incidc:lll ap:ir ut l:r un c ircuit. in
1. Corpul plmrrx;i
2. Piston primar
3. Inel de
4. Pislon sccund:rr
.'i . Supap:l
o. Arc rcadu cn c piston primar
7. Arc n.:aduct rc pi .,t un scculldar
X. opritoarc
DEMONTARE- REMONTARE POMPA CENTRALA DE FRANA
DEMONTARE
*Se rc/,crvunr l de lichid.
* Se cc!L: tn.:i conducte de la pompa cmtralii.
*Se des fac c.k lixarc a ponrpc i cent rale pc
suport s au pc scrvoldn:l .
* SL: dc monl c:v.ii pompa.
RE M ONTARE
* Se po111p:1 centi alii pc suport s;ru Jll:
* SL: veri lid :;; i se n:glc:v.ii garda pt:tlalci (nurn:ri pL: n-
tru pompa fii r:1 scrvofr:n:1) .
* Se sc rvo frn n a. pentru au t o t urismele
echipa te cu scrvofnnii.
*Se circuitul tic frnarc .
[
SISTEM FRANARE
K7
REPARARE POMPA CENTRALA TANDEM
NOTA: dup:l Jllllll[ll.:i autoturi snr.
DEMONTA RE
* Se rc:t.c:.:rvorul c.Je li chid de se
c.J e cauciuc.
*Se n un burghiu"' 3,.') 111111.
*Se introc.Juc:.:e burghiul n elastic.
*Se pompa la li ului.
*Se extrage n mod al doika !jlil'l dasti <.:.
* Se:.: c.Jernontc:.:az;l:
- pi slonul primar:
- pi slonul secunc.Jar:
c.Jc aerisire.
*Se cu akool.
*Se toale piesele:.: se cele care
prei'.intii urme:.: c.Je
NOTA: Piesele "pistonului primar" "pistonului secunc.Jar" nu sunt reparahilc. In caz c.Je
a une ia din :t\.'cstc piese nlocu!i' ansamhlul "piston primar" sau "pist\>n secundar".
REMONTARE
piesele n lichitl c.Jc f'rn;l.
* Se ansamhlu "pi ston primar"
secundar".
*Se arcuri le se introduc elas-
tice: ranta elasti ce va fi ori cnt:llii spre
spatele pompci (spre tija
* Se montcazii:
- c.Jc acrisirc:
- rczcrvor lichid
KB SI S T E M FRANAR E J
PO MPA CENT RALA TAND E M
C U l. C. P . IN CO RPORAT SI BY - PASS
1. Pis ton prin1ar
2. l'iston sccumlar
3. fi pi ston primar
4 . pi ston secundar
5. Arc rcatltu.:t: rc primar
o. ArT rcatluccrc piston st:cuntlar
FUN C TIONARE
F RANAR E
Pistunul primar cstc wmantl at tic t ij a impingiitoart:.
Pis tonul st:<.:untl ar c stt: comandat pri n arcul pistonului primar ::; i prcsiunc a tiin circui tul primar.
Presiunea si multan in cele tlou:i <.:irt:uit c.
DE FRANARE
Du p:i ncct arca e fo rt ul ui cele pis toam: rc iau Jur sub c l"t: c tul a rcuri lor tic rcatlun:n.:
tic presiune in t:elc t: ircuitc).
ANOMALIE P E C IRC UITUL PRIMAR
Pis tonul pr ima r la ::; ti fl. tlcc i mccanic pis tonul secundar. Lipsa presiunii in
circuitul prima r tlucc la o l"rnarc mai eficace iar c ursa la este
ANOMALIE PE C IRC UITUL S ECUNDAR
Cel e pi stoanc a vanscaz:i. Pi stonul secundar aj unge pc Pi s t<Hlu l primar t:nntinu ii
avanseze. Prc.:s iunca t:rqtc in circuitul primar. Li psa prc.:s iunii in t:i rcuitu l secuntl:1r tl ucc.: la o frll narc.: mai
1 clicacc iar c.: ursa pctlalci este
INDICATOR DE SCADERE DE PRESIUNE (I. C. P . )
Rolul s:i u este tic a indica prin intc.: nm:tliul unui hcc, u tic prcsiune intr- un c irc.: uit tic a crqtc
pres iunea pc frnelc s pate in caz tic picrtlc.:rc tic pres iune pc circuitul Ca urmare, in acest caz
este;: pc s pate.
Pentru at:easla 1. C. P-lll un, canal ( A) un circuit suplimentar (C} in intre el !imitator.
FUNCTIONAREA FARA DEFECTIUNI
Presiunile c ircuitelor primar ::; i secundar sunt identice .
Pis toant:le sunt n echil ibru circ uitul spate este a limentat normal.
[
S I STE M r RANAR E K9
F UNCT I O NAR E CU D E F EC T I U N I P E C I R C U I TUL FAT A
Lips;"i lk pn.:sium; in ciH.: ui lul primar:
A
- l'i:-h>am.:ll: se lkplasc:ltii in t.:ircuilului
l';qii. 1x: t;u c il in<.:h idc;
- l. ;unpa 111a1 1o r se ap1 indc;
-Se dcs<.: hidc canalul ( /\) cil -
suplin1cntar (C).
Frftnarca pc spate t:slc mai clica<.:t:.
SER VOF RANA
CONTROLUL ETANSEI T/\TII
NOTA: Vt:ri fi<.:an:a st:rvo friin c i se pc <.:u t:i l t:U itul
hitlraulit: ll s l;ll c dt:
*Se vat:uumcl nl i ntre scrvofr;i n;i de admisic prin inlcrmcdiuluJHii racon! in T. rurlLJn ul
<.le lcgiitu1ii al vacuumctndui va li dit mai scurt.
*Se pomq lc moloJUI se la:-i'i sii la ralanl i limp <k 1 min
* Se Phlurcat.ii ftlll unul <.l e dcpn:siunc l"ll ohlura-
loJUI MOT 453.
*Se oprqlc llll>lorul.
*Se apa1alului .
Uat:i'i dc plt:Silnlca -;cade <.:u mai mult <.le
:n mha r ( 25 Hg) in l .'i' cit n

- l a supa pa <.l e ( se
supa pa): 1
- la n11:mhrana scrvofrnci
vofrii na ).
* Se dcnll >nl cat.:i ohl tll alPI III M< rr 4.'iJ .
... Se vat:ll tllllclrul.
* Se f1111Unu 1 J c <.lc prt:siunc la
n t:azul in t:arc st:rvofr:na nu dar sislcmul de fr;narc alum:i cfi11 lUI la
pc<.lala <.le rr: nan.: cslc <.luhlu pentru a o cchi valcnl ii a fnc ll >1 ncasislalc.
_____ K __ l _O _________________________ S __ I _S_T_E __ M __ F__R_A __ N_A __ R_E ___
DEMONTARE - REMONTARE SERVOfRANA
NOTA: Scrvofrl na nu <.: slc rcparahili'i. singura intcrvcn!i c se face la filtrul dc a<.:r supapa dc rqim:rc.
DEM ONTAR E
* Se bateri a.
*Se rc:rcrvorul de lichid.
* Se <.:otu.hu.: lclc tic la pompa dr.:
frfinii.
* Se fu rl unul de <kpresiunc dc la scr-
vo rran;i.
* Se scoatc <txu l ( 1) tic kgi'ituril la pr.:dala tir.: frn;i
t ija imping:iloarr.: .
* Se des fac piuli!c.:lc dc ri xa rc a sc.: rvo rrlnc i sr.:
aceasta.
*Se pompa C.:CIIlral;i de re scrvofr;ni'i .
REMONTARE
naint e uc rcmtmlarca scrvofrfinci se vc1 i-
li <.:il :
- reglajul c.: ili ndrului principal care
oh! inc aqionfmu piuli!a tijci impingiitoan.: P pentru a
oh!ine cola x = <) mm intre extremitatea Lijci imp-
suprafa!a ue sprijin a cil im.lrului princi-
pal;
1
-rcgaljul furei i ue cuplare ( C) n partea
pcualci de care se oh!inc.: conlrapi -
uli!a (E) a furcii de cuplare a<.:!ionfinu asupra c.:i
pcnt 111 a oh! ine <.:o la L = 1 J 1 mm.
Pcnlnt remontarc se fac.: opera!iih..: ir1 ordin<.:
invcrsii <..lcmont i'i rii.
*Se cin:uitul uc frftnarc.
S I STE M rRANARE
I NLOCU I RE FILTRU A ER SERVOFRANJ\
DE MONTA RE
*Se scr\'oftfma uc rx: autotut isn1.
*Se cnntrapiuli!a sc
- run; a uc cupla n;;
- contrapiulip1.
* Sc scoate li ll ru l vechi.
R E MONT/\RE
*Se liltrul nou.
* Se monteat.ii:
- contrapiuli!a;
- fu rca ue cuplare
*Se reglca.r.J cola L = 1) 1 mrn.
*Se strnge contrapiuli!<t
*Se scrvofr;ina rx: autoturism.
*Se circuitul de rrnare.
INLOCU IRE SUPAPA DE RETINERE SERVOFRJ\NA
NOTA: Oper;qi a se f;ir ii demontar ea servo rrnnc i de pc autot urism.
OEMONTARE
* Se rurtunul de dcpresiunc.
K 11
.

* St.: ucmonteai'.;i supapa. prin roti re tragere. J
* Se de cauciuc .
'
.
.
. ,
RE MONTARE
*Se verilio;i starea de cmll'iuc se inlo(:uiqte
dacii este neces;t r.
* Se de cauciuc.
* Se monleai'.oi supapa de re!i nen: nou;i.
*Se f'ur1unul de de presium:.
_____ K __ l_2 __________________________ S __ I _S_T_E_J_M ___ F_R __ A_N __ A_R __ E ___ ]
DEMONTt\RE- REMONTt\.RE E TRI ER fRt\Nt\ Ft\Tt\
DEMONTt\RE
* r u .c rvottll lichid tk hftn:i.
* 1 pa rica r: q:i a autotut i'lllllllli C:lj'I L'.
* ro ata.
* Se
- pc ndor:
- p<.: tH.: k .
* S..: raconltrl tan:di;;qi..: ic ri g idt tk la
lk xihil al l"r fin..:i .
*Se sLoa k s igur:uqa tk a tubul ui lkxi hil
p<.: g ht:ara suportului SL' rktnonll"at.:i L'lrit:rul.
*Se raconlul ll nihil a l <.: tticrului
::; urulllll dt: purjar<.:.
REMONTARE
* St: veri lid:
- start:a rat:ort..lul ui lkxihil:
- starea Jisn rlu i:
- start:a gantituri lor tk rr:i nar..: :
- stan.: a hunJul"ului
* St: nlonlit:sc picst:k tkll:cte ' au u;.att:.
* St: umplt: t:trierul L'U lidJiJ Jt:
* Se mont eat.:i :
- ru hu 1 tlt: purjare:
- racon.Jul lkxihil U l o J e cuptu
*Se pi sttl llUI lllpingii tond FR.447.
* St: :;; i st: ung Jt: alt:
1 ctri eru lu i. pt:nt:lor suportului .
* St: introduct: ctrit:rul intre suport.
*
* St: intmJut:t: o ::; uruhdni! :l part t:a su pcrioar:i
:r etrit:ru lui ::; i suport. ::; i st: apas:i pc
* Se IIHHlt t:at.:i pana
*Se p..: ndor.
*Se rawrdul lkxihil pc suportul sii u.
* St: conducta rig iJii avnd grijii nu st:

*Se umple ret.ervoml cu lichiJ.
* Se at:rise:;;tc circuitul J c rrfinarc.
SISTEM FRAN/\RE K 13
REPARARE E TRIER FR/\N/\ FAT/\
*Se dcmolllca t:l d t icru l de pc au totu rism.
*Se Uclltolll cat.ii :
- racordul llcx ihil :
- de pur jare:
- hun luful de prot eqk.
*Se inlerpune o cal ii de kttllt inlt e piston e ltil.' t .
*Se scoale pi .-. tonul \.' LI ajuh >tul ae rulu i l.'otnrt imat.
* Se inelul de CII ajut orul Ulle i
lame J e o! e l cu capiitulmtunj il.
* Se spalii piesele cu alcoo l se sullii cu aer cnmpri -
mat: se c u alc n! ic g:111ti luri i de ctan,ate.
* Se veri ricii s tare a piesel o r: se lll l >CU iese piesele
care ut .urii . t.gftriduri s au ri n tri . cu pic'c noi.
o rigina le. se fl.'lllllll lea/ii pcntru proha de
RE MONTARE PROVIZORIE PENTRU PROBE
*Se u11gc clri ctul ga tnil ur:t de cu lic hid
de
*Se monlcat ii gamitura J c ll
* Se u11gc pi sto nul cu lic hi d tlc fr11ii se introtl ucc
ll ctric r. Pi s lo11ul tre bui e s:i -;e de pla su:c c u
m:na: n nic i un c:11. nu se va f.,q a nu se \'a hale in
pi slon cu c iocanul.
*Se morll cat.:l de purj :11c.
ETANSEITATE ETRIER
* Se.: la ct ric.: r un manoml.'l ru racoruat la o 1
sursii tlc.: ac.:r r.; omprimal.
*Se in ctri er o prc s itll te 1.k O.J hari .
*Se cLric rul ntr-o c uvii cu akool.
* Se rn:mev rc.: at.ii pi stonul tlc.: c:itcva o ri pentru a cli nl -
ina ae rul ti in garniturii uc
*Se introduce intre pi slon etrkr o cal :i de k rnn.
* Se veri lid c tricrului la tlivc rsc pn.:siuni
a pres iunea de.: 2 hari .
ctrienli prc/. III :I sdp:lri J e ae r re hmg;l
piston se Jin nou elricrul.
_____ K __ 1_4 __________________________ S __ I _S_T __ E_M ___ F_R __ A_N __ A_R __ E ___ ]
l.)acii pi stllll lll a l"llst n.: l"o lllsi t se inl ocui c:;;te. iar d acii pi stunu l a l"llst nlocuit se l" l't' UJl CIL"atii
et ricrul cu llll ansamblu nou.
Se rcfacc proba de
l.)upii terminarea prohc i tk se ucmontea1.:1 ctricnrl se su ll;l cu acr comprimat.
ctrierul este bun se piocctka;,ii la montarea acestuia.
*Se unge pistonul ctricrul la interior cu unsoare pentru l"r;inii .
* Se
- pis to nul :
- huruufu l tic protcqic:
7
tic purjare:
- racortlul lkxihil cu de cupnr nou:i .
*Se umpk ctrierul cu li chitl ue frf111ii.
* Se c tricrul pc
*Se c ircuitul tic l"riinarc.
INLO CU IR E GARNITURI FRANA FATA
NOTA: Pent ru l"riinii ri i. nlocuirea garnituri lo r tle l"rii narc se va l"at:c
numai n set complet: nu sc vor monta garnit uri tic frflllarc tic miir t i d il"c ritc.
nlocuirea se fat:c t:iind gros imea g;rrnitu rii este mai micii de 7 rnm ( inclusiv supPit ul ).
DEMONTARE
*Se a::;a;.:i partea a autoturismu lu i pc capre.
* Se dcmo ntcal.ii ro!ilc.
* Se tl cmontc azii ctricrclc 1":1r;1 r; IC.: or-
tlurilor !lcxihilc.
NOTA: Nu se pctlala tlc l"riird.
* Se
- garnituri le tlc l"riinarc:
- arcuri le
*Se hurtlufurilc uc
* Se cu akool huruufului
pi stonulu i; Se CU aer Colllprimal.
SISTEM FRANARE K 15
REMONTARE
* unge capiilu l c u unsoare spccialii.
*Se ll lonlca/.;i llUidul'ul uc prolcqic.
* ve ri li cii :
rea uist.: uri 101 ;
- :-.!arca racoruurilm lkxihilt: .
*Se 111pingc pi slonul cu st:ula FIL 447.
* IIHHll cat.ii:
- arcurile !<unii;
- garnilurilc uc l'1;inarc noi. g;unilurilc 11 chuic
sii culi sct.c in s uport
*Se monl cazii elrie rclc.
*Se ro!i lc ::o i se aulolurismul Jc re
capre.
* Se apas;i uc d 11 cva ori pcuala Jc penlru a
aduce pi sloancl c n coniac! cu gamilurilc J c l'rnarc.
DEMONTAHE- HEMONTARE SUPORT ETRIER FRANA FATA
DEMONTA RE
* Se parl ca din l';qii a auloluri s mului pc
capre.
* Se <.Jcmonleat.ii:
- roala ;
- clricrul f;i r;j racordului lkxihil;
- garni lu rilc <.le l'rnarc.
* Se
- cele dou;i de lixarc a suporlulur
pc pori - l'ut.c l i; '
- cele de fixarc a lalcrului
pc suporl;
- supllrtul c lri c rului.
K 16
SISTEM PRANARE
REMONTARE
NOTA: La n:montan: se ung c u OMNIFIT RAPID 50 11 se inlocui esc Growc r.
*Se po;i!i oneazi\ suportul dricrului.
* Se strng la cuplu de f>.5 uaN.rn cu che i:t
dinamometrid MOT 50.
* Se s trring de fi .x an: a t;dcJtdui.
* Sc
- garni turilt.: tic fi xare;
- drie rul ;
- roata.
* Se autoturi srmrl de pc ctpn.:.
* Se apas;! t.l c ciiti.!Va lll'i pedala de rriinan.: a
aduce pi stllllUI in contact c u gamituri ic de f'rnarc.
DEMONTARE- REMONTARE DISC FRANA FATA
NOTA: Grositnl.!a rninim;l admis;! a di scului Y rnrn.
Riitaia axial:l 0,11 mm.IJacii gmsiml.!a di scului esli.! mai mi d ck Y mm. s au U/ t ll a
sa \!Sti.! se va n locui t.liscul.
DEMONTARE
1 *SI.! partea rap a autoturismului pc c apre.
* Se t.lcmontca;.ii:
- roata;
- etricrul lar;l racort.lului fl ex ibil;
- g arnituri lc de frnarc;
- s up01tul ctric rului .
* Se imohilizeazii butucul cu scula TF 2J5 A se
desface piuli!a fuzctci.
SISTEM FRA NAR E
* St.: llt.:sl'ac n :k: 11 c i i de li x:u c a di sc.:u lui pc
huluc.:; se IIHlll lca t.ii in IPcu l lo r c.: cl c l1t: i
t:x lrat:l oa rt: RO 4X2- O 1.
* St: un l;ingii riuli! : dt: ti,art: a
de nchit.lc rc a rulinc nllllui st: ad uc n CPnl ac.:l
cu r <lll.- ful.t:la.
* Se s tr iing a ltc rnali v ce le tre i !j uruhu ri piinii la
dc montart: a ansamblul ui "huluc-
*Se de lll\lll l<.:<ll<l t.l isc.:u l de re hu luc.:.
K 17
REMONTARE
* Se s larc;1 racordul ui tkxihil garn ituri lor de friina1t:; inlocuit:sl d:u.:;l este m:ccsar.
*Se li xt:a!.<l t.li scul re huluc.
* Se unge rulmc nlu l c u unso:n t: Li Ca Ph tir 11.
"' Se lllOilt ea;.ii anlrdoa /.a pc butuc SI.: rot. i! ioncaz;l ansamblul "huluc - di sc - ant rctoa;;l " r c landul ile
l'ut.ele i.
*Se ansamblul "hul uc - dis c - anlre loa ;;i" re cu t.l is ro1.iti vu l Tfo' 236.
* Se piuli!a ru zelc i SI.: s lriingc la <.:u pl u
de 16 daN. m <.: u <.:heia uinamomdrid MOT .'W.
* St:
- s urortul dri c rului CU un.;e CU
OMNIFIT RAPI O 50 11 Growe r no i:
- g amilurik t.l t: frflllare:
- cl ric ltd;
- roata.
*Se aulnturis mul de re capre.
* St: aras;i tlc d1eva ori r c.:d a la tle l'r;n;n t: ru11 ru a
atJuce ri slonuf in conlacl CII g amiiUI ift: Ut: frfln;ue .
_____ K __ l_B __________________________ S __ IS __ T_E __ M ___ F_R_A __ N __ A_R __ E ___ ]
FRANA S PATE CU REGLARE AUTOMATA
A GA RNITURILOR DE rRANARE
F1na s pate <:u 1eglare a g:unitu1 ilor
de 1'1 iina clasicii l' ll IC!!Iare p1in excentrice p1in
cle111e nte speci liu.::
- o hicl :i (B) me n!inut :i in conta<:! pcrnwncnt cu
tul spat e prin arcul (El:
- o pii1ghie ( C) carc se spre cent ru sub
aqiunea hide te i ( B):
- un sector d in!al (IJ) c;1re ang 1em:u:i cu pii rghia (C)
se spn.; ec ntn1 suh aqi unea pii rghici (C:):
- un arL ( F) care rLadllt:L' SL'l' tPrul tl injat (D) spn:
s ahotul faj :i atunci c:nd (D) a din
angren:uea <.: 11 piirg hi:t (C') .
FUNCTIONARE
Prin aqion:uc:t petla lt.:i tic pi sloancle ..:ilindrului receptor imping saho!ii tambur.
llidcta ( B) se deplasca1:i c u s:illotul spat e aqione:v.:i asupra piirghic i (Cl scctonilui tlin!at ( lJ)
tlcplas:"llldu-1 s prc ccn1n1.
Dacii jm:ul dintre saho!i tamhur este mi c. p:1ghia (C) ang re nal :i cu tlin!at (IJ).
IJacii tl inlrc saho! i tamhur estt: ma1c. p:irghia ({')iese tiin a ngren:uea c u sectorul tlin!al (IJ)
suh aeji unea arcului ( F). seclorul tlin!at revine cu un d inte ::; i din nou cu pfug hia ( C).
IJupii eliberarea pedalci. r,, qa de aqionarc a pi s toandor asupra saho!ilor se anulcad dar sahojii nu
.vor pulca rcvt:ni la pot.i!ia lor hi e lctci ( B) care ii !int: de p:lrta!i.
SISTEM FRANAH.E K 19
D E M O N T A R 1: - R E 1\1 O N T A R E T A 1\1 B U R F R A N A S P A T E C U
J{EGLA.J AUTOMAT
NOTA: Ta111hu rii sp:rlc li chuic sii aihii accla::: i dianll.: lru.
Rcl'l ili carc,;a unui t:unhur dupii in mutluhligalorui rc.:Ciilican..:a
cduilall l:unhur. maxir nii atlmisii: 1 nun pc tliamc,;lr u.
OEI\ t ONTARE
* ridicii aululurisrmrlcu un dcvalor.
* n1ala.
* cablul scurml ;rr al de
*Se c,;apanrllarnhrulu i c,;u cle::: ldc R<) 44 1.
* .Se demonlcat.ii:
- splintul;
- siguran!a piu li !ci:
- piuli!a fu t.clei:
- rontlcla plal :l .
* introduce pri n inlcnncuiul orificiului (A). o lijii
cu dianretrul de ."i nun. pcnlnr a pune la t.cro reglaj ul
aulomat ic .
*Se rot q le tamhurul i n sensul de mers pent ru a
tlegaja tlin!al (IJ).
*Se dernonlca;:ii lanrhunrl cu cxlraclorul TF 23."i A.
*Se rccupcreatii nrl nrenl ul cxlcrinr.
H EMONTARE
* Se inlrodu<.:c n hul u<.: ul la111 hu1Uilli unsoare Li Ca
Phlipll.
* Se monlcatii:
- lamhu rul:
- rulmcntul cxll: r ior:
- rontlda
- piuli!a
K 20 S J S T E M F R AN A .RE J
----------------------------------------------------------
1
R EGLA R E
* St: str:ingt: piuli!a la un cuplu <.h.: 3 uaN.n
1

rotinu n t imp t:mthurul.
* piuli!a <:LI 1/4 turc.
* cxtract>rul Tr 235 A se
pt:ntru a c libc1 a ru li m:n! ii .
* St: TF 235 A.
* St: monleat.;i suportul comparat orului RO 54 1.
* C u un <.:omrarator se j ocul care
trebuit: tit: cuprins 0,01 mm 0,05 mm.
* Se j oc ul pri n desfacerea sau
ruzetei.
* Se
- s ig uran!a piuli !c.:i;
- splintul;
- capacultamhurului n s-au int roJus circa
10 g. unsoare Li Ca Ph Lip I l.
* Se s aho!ii prin aqiunarea a pt:u-
al e i Je
* rt:glca;.i:i l"r;ina de m:inii.
* Se montc.::l/.:1 roata.
*Se autoturismul <.le.: pc clevator.
I NLOCu iRE GARNITUR I FRANA S PAT E
CU REGLAJ AUTOMAT
NOTA: Inlocuirea garnitur i lor trebuie.: sil se
dectuelc.: n st:t complet.
i\ u monta! i n icioJ:Il:i gam it uri ut:
dill:ritt:.
DEMONTA RE
* St: a:;;aza partea di n spatt: a autoturismului pc
capn: Se Ut:montca/.i roata.
*Se tamhurul
*Se dc:;; tdc FR.0,5A pc cilindrul
tor.
* Se arcul sup..:rior Je al
saho!ilor. cu FR.03
S IST EM FRANARE
*Se dcnHHllca (R) de llll'll! incrc al sah\l!ilor
tk rrn;'i pc cu (.) lij;'i CI').
*Se s alm!ii de platou.
*Se trage hicle ta (B) d t1 e eXll.:rior scoale.
K 21
*Se hascuka.t.ii pii1g hia tC) vinl.: in con-
ru:r.cta.
* Se prg hia (C) s e aduce Sl.:clo rul
tl irqat (D) in po7.i!ia sa
J
K 22
*Se arc ul in l\.:rior sahl>!i .
*Se pozi! sahotu 1 pc takr.
SISTEM FRANARE
*Se saho tul cu 90 grtl . . :un d
inkri or.
*
- sahotul
- sahotul spate.
*Se rotqtc sahlllul cu 90 grtl . care se pc talcr.
*Se pftrghi :t uin!at:l pn:l vine n contact cu J'uzcta.
*Se hickta (B).
*Se montcaz:l arcuri le uc.: mcn!i nc rc a s aho!ilur; intrmJucc suportu l lor n tal c.: r se.: cu 1/4 turc.
* Se.: cablul J'rftn<.:i tl<.:
REG LARE
tl<.: t<.:nsionarca
arcului (E) pri ns sahotul
Rcgl:ut:a n mibur:uca <.:ot<.: i H = 1 mm
::;i sabotul (kvicrul u<.: :.11
frnc i n cont ad cu spate).
cota ( 11) nu se
arcul hidctci arcuri k r<.: atlucc- re ale s abo!ilur.
1
Se tamburul.
*Se
- joculrulmcn! ilm;
- saho!i i prin ap:lsarca tlt.: J'rn:i;
- frna tlc m:in:l .
S I STEM FRANARE K 23
DEMONTARE- REMONTARE CILINDRU RECEPTOR SPATE
DEMONTARE
*Se.: part<.:a spate.: a au toturisnnliui pc.: capr<.: .
* Se.: llcmontc.:a;.i:i:
-roata;
- tamburul ;
- arcul supc.:rior li<.: r<.:auuc<.:r<.:.
*Se.: montc.:a;,;l FR.05 A pc.: cilintlrul r<.:c<.:ptor.
* Se.: ndc.:pi:irt<.:al.ii saho! ii.
REMOi\T/\RE
* St: nHHllt:al.i:i l<.:c<.:ptm.
*Se.: rigiuc.
* Se.: montc.:a;.i:i:
-arcul supc.:rior uc.: rcauucc.:rc.:;
- tamburul.
* Se.: n..:gk:IJ.:i :
-
- sabo!ii.
* St: l'r:ina Jc.: mni:i.
* S<.: roata.
*Se.: c.:ubuar:l autoturismul Jc.: pc.: <.:apr<.:.
*Se.: ac.:risc.:::-tc.: cir<.:ui tul Jc l'ri'anan.:.
* Se.: \kmontc.:al.i:i:
- racurJu 1 conJuctc.:i rigitk;
- 1k li xarc a cilindnliui rc.:cc.: ptor pe
talcr;
- cilinJrul n.:ccptor.
REP/\R/\RE
*.Se.: dc.:nHmtc.:a;.i:i rc<.:<.:plor J<.: pc autoturism.
* Se Jcnlllnlc.:a;.i:i :
- huruu ru ri le Jc prnlL'q ic;
- pistoan<.:l c:
- garniturilc Jc
- ::- uruhul de.: purjare.:.
1
1
K 24
S I STEM FRANARE
* St: rn:t:ptor ::; ia pistoandor.
Oriu.: ur111:\ <.k uxidan.: sau s ine nloc uin.: a ansamblu lui c il inurului
n.:n.:plur.
Dad n st:111.: hun:'i. st: in tit:
* St:
- ru bu 1 pwlt:clorul s:\u:
-
- g amiturik til.:
pistuanek;
- huruufurik <.k proteqit:.
*Se verilld deplasarea a pieselor.
*Se pc auto luri :-.m.
* Se frii na
* sistemul
V ER i f i C AR E- R EG L ARE LIMI T AT OR DE FRA N AR E
NOTA: ::; i limitatmului trc..:huit: s;\ cu autoturismu l
la sol. pmthagaj ul go l ::;i cu o la bord.
Rezervorul de benzina
P 1 in
Jumat at e
Gol
VER I FI C AR E
* Se de purjart: la cil ind ru l
al
* manometru 1 FR.2 14 - O 1.
* Se c ircuitul de fr:i nare prin de
purj :uc..: (P) almano mc..:tllllui .
* Se..: peda la ti e pent ru a controla de..: mai
ori prc..:siunc..:a a Ji mi tatorului
pe ci lindrul
* Se comparii valmilc c..: ititc cu valorile
Presi unea deregl ar e (bari)
Daci a berlina Daci a br eak
3 8 - 42 2 7 - 33
3 4 - 38 z 4 - 3 0
3 0 - 3 4 z 1 - 27
SISTEM FRANARE
K 25
REGL A RE
Reglarea limilaturului tk J'dnarc se
prin lungi rea s:tu st:unarca tijei dereglare.
*Se striinge piuli!a inl'crioar:l pentru m:lrirea presiunii .
*Se s tr:ngc piuli!a superioarii pentru pre-
siunii.
* Se de dtteva ori presiunea de nch idere a
lun ilalorului de J'r:"lllare.
*Se J cmonle:tl.iimanmm.:l rul.
*Se cirt:uitul de i'r:"utan;.
NOTA: Lim il:tlot ul Il li este rc p:trahi 1.
DEMONTARE
*Se ranndul l'l exihi l d ins pre !imitator.
* Se dcconcctcat.:l arcul t.k rcatlucc re a prgh il:i
limit ato ru lui .
*Se de mo nl c a1.ii:
- racordu l conductei ri g ide;
- de J'i xarc a limital o rulu i;
- racortlul Jkx ihil.
REM ONTARE
* St.: montca;.:l:
- rat:ordul Jkxihil:
- Ji x;uc a limil:aon.tlui l:t n tplu.
*Se v<.: rill t:ii rat:o rdul Jh.::-.ibil s:i 11 u 11<.: r:lsucit; Jad
este r:isucil s<.: dt.:s face ubu l dt.: lixar<.: a racord ului
pc racortlul t: u trei c:l i ) i aduce r:u.:Dn.lul lkxihil n
pm.i! ia normal :!.
n cal.lll n locu irii rac ordului fl exibil
grosimea garnituri lor de cupru la racortlul cu trei d i
trebuie s:i !le J = 1,5 mm.
* Se art: ul tle reatlucere a prghiei .
* Se circuitul tle se n;glca;.:l limitalolUI.
1
K26 SISTEM FRANARE
F A N A D E M A N A
REG LA RE
NOTA: St.: inlt.: rzict.: rt.:glart.: a rr:int.: i tk mfln:l, in arar:l th: ca:t.ul cfuH.l Sl: (,knw nlt.:azii saho!ii
sau st.: i nlocuiqlt.: cahlu l st.:c untl ar.
* St.: auloluri smul cu un dt.:valor.
* St.: sl:llx:stt.: frfma tk
j * St.: (2).
, * St.: slrflngt.: piuli!a ( 1) cnt! siigt.:ala cahlului st.:cuntlar fa! ii tit.: t.:slt.: tit.: 20 mm. Oad siigt.:ala t.: slt.:
mai rnit:ii dc 20 mm, lt.:vit.:11ll tit.: cornantlii (L) se tlt.:cuplcazii sblcmului tic preluare
a uzuri i.
*Se <.:ursa lt.:vit.:rulu i frftnci tit.: ( 1 O - 12 tlin!i).
*Se strfmgt.: cnnlrapiuli!a (2).
*Se aulolurismul tit.: pt.: dt.:vator.
SISTEM FRANARE
LEVI ER FRANA MANA
DEMONTARE
*
* riui<.:i'i ;auloluri smul <.:uun <.:levalor.
* Se <.:1 i h<.:reat.i'i frna ue mn:"i .
*Se desl inll<.: c..:ablul primar din artic..:ula!ia hasculanl ;l.
*Se d<.:monl<.:a:r.ilomamc..:nlul l'rftn<.:i tle miinii.
* S<.: d<.: monlc..:a:r;l tle fi xa re a lcvie rului
frm: i 0<.: ndn;i pc.:
*Se.: frftm:i tlc.: mn;i.
* Se uemontt.:at.;i:
- axului l'urc ii cahlului primar;
-axul l'urc..:ii c.: ahlului primar;
- l'rfan<.: i t.k mnil.
REMONTARE
*Se axul l'urc..:i i c.:ahlului c..: u unsoar<.: spcc..:ialii MoS2.
* S<.: <.:upk:11:"i cablul primar.
*Se monl<.:al.ii h.:vic.:nJ 1 J'rftnt.:i ue 111 fm:i.
* Se ornam<.: nlul l'rflllei ue miinii .
* Se reglc:1t.ii l'dna ue miinii.
* Se.: t.:ohoar:i auloluri smul ue pc
* Se.: halt.: l ia.
K 27
1
K 28 SJSTEM FRANARE
INLOCUIR E CABLU PRIMAR FRANA DE MANA
DEMONTARE
* St.: k vit.: ru 1 friint.: i lk miinii.
* St.: cablul primar uin artil:ula!ia bascu-

* Se opriturul tecii cablu lui primar.
* St.: t.lt.:montt.:al,ii cablul primar.
REMONTARE
* St.: un coruon t.lt.: intrt.: primar.
* St.: primar.
1 *Se oprito111l
*Se montcaz;1 kvit.:rul frnci uc
* Se frf111a uc
S IST E M FRANARE K 29
INLO CU IR E CABLU SECUNDAR FRJ\NA DE MANA
DEMONTARE
* S<.: frfma th.:
* cablul primar uin hascu-

* S<.:
* S<.: cabl ul secundar lk la h.:vicrcl<.: U<.:

* S<.: d<.:monlc.: az;l opriloarcl<.: t<.:<.:ilor (din talcr din

* S<.: cablul sccumlar.
REMONTARE
* S<.: cahlul sccunJar.
* cablul sec undar la kvicrc.:lc de.:
COill olllU;i.
* S<.: mont ca1;i opt itoatclc
*Se
- a Jc trecere a
cahlului prin 1
- li xarca a hutuuldnr Jc
* S<.:
*
-jocul
-
- frna U<.: mn;i.