Sunteți pe pagina 1din 3

Exerci ii stagiari Fuziune, Divizare, Administrarea i lichidarea ntreprinderilor

1. nainte de opera ia de fuziune, se cunosc urmatoarele informa ii despre societ ile X (societate absorbanta) si
Y (societate absorbita):
Societatea X (lei) Societatea (lei)
!oncesiuni, "revete, licen e, marci #$%&&& #%'&&
(mo"ilizari corporale )&%&&& **%&&&
Active circulante *&+%&&& *+%'&&
!apital su"scris varsat *,&%&&&
(,&%&&& ac iuni)
*)%&&&
(#%&&& de p-r i sociale)
Alte rezerve (constituite din rezultatul net) *'%&&& ,%,'&
Datorii )'%&&& *&%.'&
Determinati raportul de schimb, numrul de ac iuni emise, majorarea de capital social la societatea X si prima de
fuziune.
Cum se contabilizeaza cresterea capitalurilor proprii la societatea X?
2. Societ ile X (societate absorbanta) si Y (societate absorbita) fuzioneaza. nainte de opera ia de fuziune, se
cunosc urmatoarele informa ii despre cele doua societ i:
Societatea X (lei) Societatea (lei)
(mo"ilizari (valori conta"ile nete) +&&%&&& *'&%&&&
Stocuri *'&%&&& .&%&&&
!lien i .'%&&& )&%&&&
!onturi la "anci in lei '&%&&& +,%'&&
!apital su"scris varsat ,&&%&&& *,'%&&&
Alte rezerve (constituite din rezultatul net) ,).%'&& **'%&&&
Furnizori #).%'&& *,,%'&&
Capitalul societ ii X este format din 200.000 de ac iuni, iar capitalul societ ii Y este format din 12.000 de ac iuni.
!mobilizrile societ ii X sunt e"aluate la #12.00 lei, iar cele ale societ ii $ la 2%.000 lei.
Determinati raportul de schimb, numrul de ac iuni emise, majorarea de capital social la societatea X si prima de
fuziune.
3. socia!ii societ!ii "X# au decis dizol$area acesteia. Situa!ia patrimoniului conform bilan!ului contabil la data
%nceperii lic&idrii se prezint astfel:
!onstruc/ii #&%&&& lei
Amortizarea construc/iilor ,&%&&& lei
Echipamente tehnologice *'%&&& lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice *&%&&& lei
0aterii prime #%&&& lei
A1ust-ri pentru deprecierea materiilor prime '&& lei
!lien/i ,&&& lei
!lien/i incer/i .&& lei
A1ust-ri pentru deprecierea clien/ilor incer/i $&& lei
!onturi la "-nci n lei *%#&& lei
Furnizori .&&& lei
2rovizioane *%,'& lei
!apital su"scris v-rsat **%&&& lei
3ezerve legale *%)'& lei
&pera'iile de lichidare efectuate de lichidator au fost(
a) Construc'iile au fost "*ndute cu 11.000 lei, fa' de "aloarea rmas neamortizat de 10.000 lei+
b) ,chipamentele tehnolo-ice au fost "ndute cu ..000 lei fa' de "aloarea rmas neamortizat de .000 lei+
c) /ateriile prime au fost "*ndute cu 2.%0 lei fa' de "aloarea de 2.00 lei+
d) 0n "ederea 1ncasrii 1nainte de scaden' a crean'elor certe au fost acordate sconturi 1n "aloare de 100 lei+
e) Din suma clien'ilor incer'i de .00 lei se 1ncaseaza jumtate, restul fiind irecuperabile+
f) 2entru plata 1nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, ace3tia au acordat sconturi 1n sum de 40 lei+
-) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societ'ii au fost 1n sum de #00 lei.
Exerci ii stagiari Fuziune, Divizare, Administrarea i lichidarea ntreprinderilor
5e cere(
a) 0nre-istrrile contabile aferente opera'iilor de lichidare.
b) 0ntocmirea bilan'ului 1nainte de partaj.
c) 0nre-istrrile contabile aferente opera'iilor de partaj la ac'ionari%
'. Situa!ia elementelor de acti$ (i de pasi$ la societatea "X# conform bilan!ului %ntocmit pe baza datelor din
contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele in$entarierii, se prezint astfel:
2rograme in4ormatice $%&&&%&&& lei
Amortizarea programelor in4ormatice *%&&&%&&& lei
!l-diri *&%&&&%&&& lei
Amortizarea cl-dirilor ,%'&&%&&& lei
5itluri de participare ,%'&&%&&& lei
0-r4uri '%&&&%&&& lei
!lien/i ,%&&&%&&& lei
Furnizori $%'&&%&&& lei
Furnizori de imo"iliz-ri ,%&&&%&&& lei
!lien/i6creditori *%'&&%&&& lei
!redite "ancare pe termen lung +%&&&%&&& lei
!apital su"scris v-rsat '%&&&%&&& lei
3ezerve *%&&&%&&& lei (aceast- sum- este 4ormat- din repartizarea pro4itului net n anii anteriori)%
7pera/iunile e4ectuate de 1udec-torul sindic 8i de lichidator pentru a asigura disponi"ilit-/ile "-ne8ti n vederea achit-rii
datoriilor9
a) 2rogramele in4ormatice au 4ost v:ndute cu ,%'&&%&&& lei, 4a/- de valoarea net- conta"il- de #%&&&%&&&;
") !l-dirile au 4ost v:ndute cu <%&&&%&&& lei, 4a/- de valoarea net- conta"il- de .%'&&%&&& lei;
c) 0-r4urile au 4ost v:ndute cu +%&&&%&&& lei 4a/- de valoarea conta"il- net- de '%&&&%&&& lei;
d) 5itlurile de participare au 4ost v:ndute cu #%&&&%&&& lei 4a/- de ,%'&&%&&& lei 6 costul de achizitie;
e) S6a ncasat de la clien/i suma de *%)&&%&&& lei, acord:ndu6se un scont de *&=;
4) S6a achitat mprumutul de +%&&&%&&& lei 8i do":nda de *%&&&%&&& lei;
g) S6au achitat 4urnizorii n sum- de $%'&&%&&& lei, primindu6se un scont de '=;
h) Au 4ost achita/i 4urnizorii de imo"iliz-ri n sum- de ,%&&&%&&& lei;
i) Au 4ost restituite avansurile ncasate de la clien/i n sum- de *%'&&%&&& lei;
1) !heltuielile e4ectuate cu lichidarea s6au ridicat la suma de )&&%&&& lei din care9
6salarii '&&%&&& lei
6cheltuieli cu licita/iile #&&%&&& lei
Se cere9
a) >nregistrarile conta"ile privind opera/iunile de lichidare%
") >ntocmirea "ilan/ului nainte de e4ectuarea parta1ului%
c) >nregistr-rile conta"ile privind opera/iunile de parta1 la ac/ionari%
Exerci ii stagiari Fuziune, Divizare, Administrarea i lichidarea ntreprinderilor
*% !are sunt m-surile premerg-toare lichid-rii?
,% >n ce constau opera/iunile e4ectuate n situa/ia dizolv-rii societ-/ilor comerciale?
#% >n ce ordine vor 4i pl-tite crean/ele n cazul 4alimentului?
$% >n cazul n care societatea a4lat- n lichidare este n stare de insolven/-, ce o"liga/ie are lichidatorul?
'% !are este termenul n care lichidatorul va convoca adunarea general- a creditorilor de la 8edinta comitetului
creditorilor?
+% !e va autoriza 1udec-torul sindic n cazul n care "unurile care alc-tuiesc averea unui grup de interes economic ori a
unei societati n nume colectiv sau n comandit- nu sunt su4iciente pentru plata crean/elor nregistrate n ta"elul de4initiv
consolidat de crean/e?
.% !are este r-spunderea mem"rilor organelor de conducere n cazul n care s6a a1uns n starea de insolven/-?
)% !e se n/elege prin procedura 4alimentului?
<% !are sunt principalele atri"u/ii ale administratorului 1udiciar?
*&% !e cuprinde cererea de admitere a crean/elor?
**% !e cuprinde planul de reorganizare?
*,% !are este rolul 1udec-torului sindic dup- admiterea planului de reorganizare?
*#% !are sunt cazurile c:nd 1udec-torul sindic decide prin sentin/- intrarea n 4aliment?
*$% 7"liga/iile administratorilor n cadrul societ-/ilor pe ac/iuni%
*'% !um poate 4i exclus un asociat din societatea n nume colectiv, n comandit- simpl- sau cu r-spundere limitat-?
*+% Explica i etapele opera iunilor de 4uziune%
*.% !e contine proiectul de 4uziune (divizare)?
*)% !e con ine raportul exper ilor cu privire la proiectul de 4uziune (divizare)?
*<% 2rezenta i modul de calcul al num-rului ac iunilor emise n cazul 4uziunii prin a"sor" ie c:nd a"sor"anta de ine
ac iuni ale a"sor"itei%
,&% 2rezenta i calculul primei de 4uziune n cazul 4uziunii prin a"sor" ie c:nd a"sor"anta de ine ac iuni ale a"sor"itei i
n cazul n care a"sor"ita de ine ac iuni ale a"sor"antei%

S-ar putea să vă placă și