Sunteți pe pagina 1din 71

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala republicata 2011. Lege nr.

302/2004 republicata 2011


Republicata in Monitorul Oficial, artea ! nr. 3"" din 31 mai 2011
Legea 302/2004 republicata 2011
#itlul ! $ %i&po'itii generale
(apitolul ! $ %omeniul de aplicare &i principii generale ale cooperarii judiciare internationale in materie
penala
)R#!(OL*L 1 $ %omeniul de aplicare
+1, re'enta lege &e aplica urmatoarelor forme de cooperare judiciara internationala in materie penala-
a, e.tradarea/
b, predarea in ba'a unui mandat european de are&tare/
c, tran&ferul de proceduri in materie penala/
d, recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor/
e, tran&ferarea per&oanelor condamnate/
f, a&i&tenta judiciara in materie penala/
g, alte forme de cooperare judiciara internationala in materie penala.
+2, re'enta lege nu &e aplica modalitatilor &pecifice de cooperare politienea&ca internationala, daca,
potrivit legii, ace&tea nu &e afla &ub control judiciar.
)R#!(OL*L 2 $ %efinirea unor termeni &i e.pre&ii
!n &en&ul pre'entei legi, termenii &i e.pre&iile urmatoare &e define&c a&tfel-
a, &tat &olicitant 1 &tatul care formulea'a o cerere in domeniile reglementate de pre'enta lege/
b, &tat &olicitat 1 &tatul caruia ii e&te adre&ata o cerere in domeniile reglementate de pre'enta lege/
c, autoritate centrala 1 acea autoritate a&tfel de&emnata de &tatul &olicitant &au de &tatul &olicitat, in
aplicarea di&po'itiilor unor conventii internationale/
d, autoritate judiciara 1 in&tantele judecatore&ti &i parc0etele de pe langa ace&tea, &tabilite potrivit legii
romane, precum &i autoritatile care au acea&ta calitate in &tatul &olicitant, conform declaratiilor ace&tuia din
urma la in&trumentele internationale aplicabile/
e, per&oana urmarita 1 per&oana care formea'a obiectul unui mandat de urmarire internationala/
f, per&oana e.tradabila 1 per&oana care formea'a obiectul unei proceduri de e.tradare/
g, e.tradat &au per&oana e.tradata 1 per&oana a carei e.tradare a fo&t aprobata/
0, e.tradare activa 1 procedura de e.tradare in care Romania are calitatea de &tat &olicitant/
i, e.tradare pa&iva 1 procedura de e.tradare in care Romania are calitatea de &tat &olicitat/
j, per&oana &olicitata 1 per&oana care face obiectul unui mandat european de are&tare/
2, condamnare 1 orice pedeap&a &au ma&ura de &iguranta aplicata ca urmare a &avar&irii unei infractiuni/
l, ma&ura de &iguranta 1 orice ma&ura privativa &au re&trictiva de libertate care a fo&t di&pu&a pentru
completarea &au inlocuirea unei pedep&e printr$o 0otarare penala/
m, 0otarare 1 o 0otarare judecatorea&ca prin care &e pronunta o condamnare/
n, &tat de condamnare 1 &tatul in care a fo&t condamnata per&oana care poate fi tran&ferata &au care deja a
fo&t tran&ferata/
o, &tat de e.ecutare 1 &tatul catre care condamnatul poate fi tran&ferat &au a fo&t deja tran&ferat in vederea
e.ecutarii pedep&ei &au a ma&urii de &iguranta aplicate/
p, re&orti&ant al unui &tat de condamnare &au de e.ecutare, in ca'ul Romaniei, e&te cetateanul roman/
r, in &en&ul titlului !!! din pre'enta lege, autoritate judiciara emitenta e&te autoritatea judiciara a unui &tat
membru al *niunii 3uropene, competenta &a emita un mandat european de are&tare, potrivit legii acelui
&tat/
&, in &en&ul titlului !!! din pre'enta lege, autoritate judiciara de e.ecutare e&te autoritatea judiciara a unui
&tat membru al *niunii 3uropene, competenta &a e.ecute un mandat european de are&tare, potrivit legii
acelui &tat/
&, in &en&ul titlului !!! din pre'enta lege, &tat membru emitent e&te &tatul membru al *niunii 3uropene in
care &$a emi& un mandat european de are&tare/
t, in &en&ul titlului !!! din pre'enta lege, &tat membru de e.ecutare e&te &tatul membru al *niunii 3uropene
caruia ii e&te adre&at un mandat european de are&tare.
)R#!(OL*L 3 $ Limitele cooperarii judiciare
)plicarea pre'entei legi e&te &ubordonata protectiei intere&elor de &uveranitate, &ecuritate, ordine publica &i
a altor intere&e ale Romaniei, definite prin (on&titutie.
)R#!(OL*L 4 $ reeminenta dreptului international
+1, re'enta lege &e aplica in ba'a &i pentru e.ecutarea normelor intere&and cooperarea judiciara in materie
penala, cuprin&e in in&trumentele juridice internationale la care Romania e&te parte, pe care le completea'a
in &ituatiile nereglementate.
+2, (ooperarea cu un tribunal penal international &au o organi'atie internationala publica, in conformitate
cu di&po'itiile in materie ale unor in&trumente internationale &peciale, cum &unt &tatutele tribunalelor penale
internationale, &e e.aminea'a printr$o procedura legala di&tincta, prevederile pre'entei legi putand fi
aplicate in mod core&pun'ator, in completare, daca e&te nece&ar.
)R#!(OL*L 4 $ (urtoa'ia internationala &i reciprocitatea
+1, !n lip&a unei conventii internationale, cooperarea judiciara &e poate efectua in virtutea curtoa'iei
internationale, la cererea tran&mi&a pe cale diplomatica de catre &tatul &olicitant &i cu a&igurarea &cri&a a
reciprocitatii data de autoritatea competenta a acelui &tat.
+2, !n ca'ul preva'ut la alin. +1,, pre'enta lege con&tituie dreptul comun in materie pentru autoritatile
judiciare romane.
+3, Lip&a reciprocitatii nu impiedica &a &e dea cur& unei cereri de a&i&tenta judiciara internationala in
materie penala, daca acea&ta-
a, &e dovede&te nece&ara datorita naturii faptei &au nevoii de a lupta impotriva anumitor forme grave ale
criminalitatii/
b, poate contribui la imbunatatirea &ituatiei inculpatului ori condamnatului &au la reintegrarea &a &ociala/
c, poate &ervi la clarificarea &ituatiei judiciare a unui cetatean roman.
)R#!(OL*L 5 $ )&igurarea de reciprocitate
!n ca'ul in care &tatul roman formulea'a o cerere in conditiile pre'entei legi, in ba'a curtoa'iei
internationale, a&igurarea reciprocitatii va fi data de catre mini&trul ju&titiei, pentru fiecare ca', ori de cate
ori va fi nece&ar, la cererea motivata a autoritatii judiciare romane competente.
)R#!(OL*L " $ %reptul aplicabil
(ererile adre&ate autoritatilor romane in domeniile reglementate de pre'enta lege &e indepline&c potrivit
normelor romane de drept proce&ual penal, daca prin pre'enta lege nu &e prevede altfel.
)R#!(OL*L 6 $ 7on bi& in idem
+1, (ooperarea judiciara internationala nu e&te admi&ibila daca in Romania &au in orice alt &tat &$a
de&fa&urat un proce& penal pentru aceea&i fapta &i daca-
a, printr$o 0otarare definitiva &$a di&pu& ac0itarea &au incetarea proce&ului penal/
b, pedeap&a aplicata in cau'a, printr$o 0otarare definitiva de condamnare, a fo&t e.ecutata &au a format
obiectul unei gratieri &au amni&tii, in totalitatea ei ori a&upra partii nee.ecutate.
+2, %i&po'itiile alin. +1, nu &e aplica daca a&i&tenta e&te &olicitata in &copul revi'uirii 0otararii definitive,
pentru unul din motivele care ju&tifica promovarea uneia din caile e.traordinare de atac preva'ute de (odul
de procedura penala al Romaniei.
+3, %i&po'itiile alin. +1, nu &e aplica in ca'ul in care un tratat international la care Romania e&te parte
contine di&po'itii mai favorabile &ub a&pectul principiului non bi& in idem.
)R#!(OL*L 8 $ (onfidentialitatea
9tatul roman are obligatia de a a&igura, pe cat po&ibil, la cererea &tatului &olicitant confidentialitatea
cererilor care ii &unt adre&ate in domeniile reglementate de pre'enta lege &i a actelor ane.ate ace&tora. !n
ca'ul in care conditia pa&trarii confidentialitatii nu ar putea fi a&igurata, &tatul roman va in&tiinta &tatul
&train, care va decide.
(apitolul !! $ %i&po'itii generale privind procedura de cooperare judiciara internationala in materie penala
)R#!(OL*L 10 $ )utoritatile centrale romane
(ererile formulate in domeniile reglementate de titlurile !! &i !:1:!! din pre'enta lege &e tran&mit prin
intermediul urmatoarelor autoritati centrale-
a, Mini&terul ;u&titiei, daca au ca obiect e.tradarea &i tran&ferarea per&oanelor condamnate &au daca &e
refera la activitatea de judecata ori la fa'a e.ecutarii 0otararilor penale/
b, arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie, daca &e refera la activitati din fa'a de cercetare &i
urmarire penala/
c, Mini&terul )dmini&tratiei &i !nternelor, daca &e refera la ca'ierul judiciar.
)R#!(OL*L 11 $ #ran&miterea directa
+1, (ererile de a&i&tenta judiciara in materie penala pot fi tran&mi&e direct de autoritatile judiciare
&olicitante autoritatilor judiciare &olicitate, in ca'ul in care in&trumentul juridic international aplicabil in
relatia dintre &tatul &olicitant &i &tatul &olicitat reglementea'a ace&t mod de tran&mitere.
+2, !n afara ca'urilor preva'ute la alin. +1,, cererile de a&i&tenta judiciara in materie penala pot fi tran&mi&e
direct de autoritatile judiciare &olicitante autoritatilor judiciare &olicitate in ca' de urgenta, in&a o copie a
ace&tora va fi tran&mi&a &imultan la Mini&terul ;u&titiei &au la arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie
&i ;u&titie, dupa ca'.
+3, rocedura preva'uta la alin. +1, &i
+2, va fi urmata &i pentru tran&miterea ra&pun&ului la cererile urgente de a&i&tenta judiciara in materie
penala.
+4, !n ca'ul preva'ut la alin. +1, &i
+2, tran&miterile directe &e vor putea efectua prin intermediul Organi'atiei !nternationale a olitiei
(riminale +!nterpol,.
)R#!(OL*L 12 $ )lte modalitati de tran&mitere a cererilor
+1, entru tran&miterea cererilor in ba'a acordului intre &tatul &olicitant &i &tatul &olicitat, pot fi folo&ite &i
mijloacele electronice adecvate, in &pecial fa.ul, atunci cand &unt di&ponibile, daca autenticitatea &i
confidentialitatea cererii, precum &i credibilitatea datelor tran&mi&e &unt garantate.
+2, %i&po'itiile alin. +1, nu impiedica recurgerea la caile urgente preva'ute la art. 11.
)R#!(OL*L 13 $ (ompetenta interna
(ompetenta autoritatilor romane pentru a formula o cerere in domeniile reglementate de pre'enta lege &au
de a e.ecuta o a&emenea cerere e&te &tabilita de di&po'itiile titlurilor urmatoare ale pre'entei legi, precum &i
de alte acte normative pertinente.
)R#!(OL*L 14 $ Limbile utili'ate
+1, (ererile preva'ute de titlurile !! &i !:1:!! adre&ate Romaniei &i actele ane.e trebuie in&otite de o
traducere in limba romana &au in limba engle'a ori france'a. !n ca'ul in care documentele mentionate &unt
tradu&e intr$o alta limba decat limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit di&po'itiilor art. 10
&au autoritatea judiciara competenta, in ca'ul tran&miterii directe, ia ma&uri pentru traducerea ace&tora in
regim de urgenta.
+2, (ererile mentionate la alin. +1,, formulate de autoritatile romane, &i actele ane.e vor fi in&otite de
traduceri in una dintre limbile preva'ute in in&trumentul juridic aplicabil in relatia cu &tatul &olicitat.
(ererile formulate in temeiul curtoa'iei internationale &i actele ane.e &e vor traduce in limba oficiala a
&tatului &olicitat. #raducerea cererilor &i a actelor ane.e &e reali'ea'a de autoritatea care are competenta de
a formula cererea.
+3, Ra&pun&ul la cererile adre&ate Romaniei va fi redactat in limba romana, traducerea ace&tuia in limba
oficiala a &tatului &olicitant &au in una dintre limbile engle'a ori france'a fiind facultativa, cu e.ceptia
ca'ului in care prin in&trumentul juridic international aplicabil &e di&pune altfel.
+4, !n ca'ul in care ra&pun&ul la cererile formulate de autoritatile romane nu e&te redactat in limba romana
&au in&otit de o traducere in limba romana, autoritatea centrala competenta potrivit di&po'itiilor art. 10 &au
autoritatea judiciara competenta, in ca'ul tran&miterii directe, ia ma&uri pentru traducerea ace&tuia.
)R#!(OL*L 14 $ (omputarea are&tarii
+1, %urata are&tului efectuat in &trainatate in indeplinirea unei cereri formulate de autoritatile romane in
temeiul pre'entei legi e&te luata in calcul in cadrul procedurii penale romane &i &e computa din durata
pedep&ei aplicate de in&tantele romane.
+2, )utoritatile romane &olicitate &unt obligate &a comunice autoritatilor competente ale &tatului &olicitant
informatiile nece&are computarii duratei are&tului e.ecutat in Romania, in ba'a unei cereri adre&ate
autoritatilor judiciare romane.
)R#!(OL*L 15 $ (0eltuieli
+1, (0eltuielile oca'ionate de indeplinirea unei cereri reglementate de pre'enta lege &unt &uportate, de
regula, de &tatul &olicitat.
+2, (u toate ace&tea, &unt in &arcina &tatului &au a autoritatii judiciare &olicitante-
a, indemni'atiile &i remuneratiile martorilor &i e.pertilor, precum &i c0eltuielile de calatorie &i de &edere/
b, c0eltuielile oca'ionate de remiterea obiectelor/
c, c0eltuielile oca'ionate de tran&ferul per&oanelor pe teritoriul &tatului &olicitant &au la &ediul unei
autoritati judiciare/
d, c0eltuielile oca'ionate de tran'itul unei per&oane de pe teritoriul unui &tat &train &au de la &ediul unei
autoritati judiciare catre un &tat tert/
e, c0eltuielile oca'ionate de recurgerea la o videoconferinta pentru indeplinirea unei cereri de a&i&tenta
judiciara/
f, alte c0eltuieli con&iderate drept e.traordinare de &tatul &olicitat in functie de mijloacele umane &i
te0nologice utili'ate pentru indeplinirea cererii.
+3, (a urmare a unui acord intre autoritatile romane &olicitate &i autoritatile &traine &olicitante, &e poate
deroga, in ca'uri e.ceptionale, de la di&po'itiile alin. +2,.
+4, (0eltuielile care revin &tatului roman &e &uporta de la bugetul de &tat &i &unt cuprin&e, dupa ca', in
bugetul Mini&terului ;u&titiei, Mini&terului ublic &i Mini&terului )dmini&tratiei &i !nternelor.
)R#!(OL*L 1" $ Remiterea de obiecte &i bunuri
+1, !n ca'ul in care cererea are ca obiect &au implica remiterea de obiecte &au de alte bunuri, ace&tea pot fi
predate atunci cand nu &unt indi&pen&abile dovedirii unei fapte penale a carei urmarire &i judecata tine de
competenta autoritatilor judiciare romane.
+2, Remiterea obiectelor &i a altor bunuri poate fi amanata &au efectuata &ub conditia re&tituirii.
+3, %i&po'itiile alin. +1, &i
+2, nu aduc atingere drepturilor tertilor de buna$credinta &i drepturilor &tatului roman atunci cand ace&te
obiecte &i bunuri pot reveni ace&tuia.
+4, Obiectele &i bunurile nu vor fi predate decat in temeiul unei 0otarari definitive pronuntate in ace&t &en&
de autoritatea judiciara competenta.
+4, !n ca'ul cererilor de e.tradare, predarea obiectelor &i a bunurilor preva'ute la alin. +1, &e poate efectua
c0iar daca nu &e acorda e.tradarea, in &pecial din cau'a fugii &au dece&ului per&oanei e.tradabile.
#itlul !! $ 3.tradarea
(apitolul ! $ 3.tradarea pa&iva
9ectiunea 1 $ (onditii pentru e.tradare
)R#!(OL*L 16 $ er&oane &upu&e e.tradarii
ot fi e.tradate din Romania, in conditiile pre'entei legi, la cererea unui &tat &train, per&oanele aflate pe
teritoriul &au care &unt urmarite penal &au &unt trimi&e in judecata pentru &avar&irea unei infractiuni ori &unt
cautate in vederea e.ecutarii unei pedep&e &au a unei ma&uri de &iguranta in &tatul &olicitant.
)R#!(OL*L 18 $ er&oane e.ceptate de la e.tradare
+1, 7u pot fi e.tradati din Romania-
a, cetatenii romani, daca nu &unt intrunite conditiile preva'ute la art. 20/
b, per&oanele carora li &$a acordat dreptul de a'il in Romania/
c, per&oanele &traine care &e bucura in Romania de imunitate de juri&dictie, in conditiile &i in limitele
&tabilite prin conventii &au prin alte intelegeri internationale/
d, per&oanele &traine citate din &trainatate in vederea audierii ca parti, martori &au e.perti in fata unei
autoritati judiciare romane &olicitante, in limitele imunitatilor conferite prin conventie internationala.
+2, (alitatea de cetatean roman &au de refugiat politic in Romania &e aprecia'a la data ramanerii definitive a
0otararii a&upra e.tradarii. %aca acea&ta calitate e&te recuno&cuta intre data ramanerii definitive a 0otararii
de e.tradare &i data convenita pentru predare, &e va pronunta o noua 0otarare in cau'a.
)R#!(OL*L 20 $ 3.tradarea cetatenilor romani
+1, (etatenii romani pot fi e.tradati din Romania in ba'a conventiilor internationale multilaterale la care
acea&ta e&te parte &i pe ba'a de reciprocitate, daca e&te indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii-
a, per&oana e.tradabila domicilia'a pe teritoriul &tatului &olicitant la data formularii cererii de e.tradare/
b, per&oana e.tradabila are &i cetatenia &tatului &olicitant/
c, per&oana e.tradabila a comi& fapta pe teritoriul &au impotriva unui cetatean al unui &tat membru al
*niunii 3uropene, daca &tatul &olicitant e&te membru al *niunii 3uropene.
+2, !n ca'ul preva'ut la alin. +1, lit.
a, &i c,, atunci cand e.tradarea &e &olicita in vederea efectuarii urmaririi penale &au a judecatii, o conditie
&uplimentara e&te ca &tatul &olicitant &a dea a&igurari con&iderate ca &uficiente ca, in ca'ul condamnarii la o
pedeap&a privativa de libertate printr$o 0otarare judecatorea&ca definitiva, per&oana e.tradata va fi
tran&ferata in vederea e.ecutarii pedep&ei in Romania.
+3, (etatenii romani pot fi e.tradati in ba'a di&po'itiilor tratatelor bilaterale &i pe ba'a de reciprocitate.
+4, !n &copul con&tatarii indeplinirii conditiilor preva'ute la alin. +1,1+3,, Mini&terul ;u&titiei poate &olicita
pre'entarea unui act emi& de autoritatea competenta a &tatului &olicitant.
)R#!(OL*L 21 $ Motive obligatorii de refu' al e.tradarii
+1, 3.tradarea va fi refu'ata daca-
a, nu a fo&t re&pectat dreptul la un proce& ec0itabil in &en&ul (onventiei europene pentru apararea
drepturilor omului &i a libertatilor fundamentale, inc0eiata la Roma la 4 noiembrie 1840, &au al oricarui alt
in&trument international pertinent in domeniu, ratificat de Romania/
b, e.i&ta motive &erioa&e &a &e creada ca e.tradarea e&te &olicitata in &copul urmaririi &au pedep&irii unei
per&oane pe motive de ra&a, religie, &e., nationalitate, limba, opinii politice &au ideologice ori de
apartenenta la un anumit grup &ocial/
c, &ituatia per&oanei ri&ca &a &e agrave'e din unul dintre motivele enuntate la lit. b,/
d, cererea e&te formulata intr$o cau'a aflata pe rolul unor tribunale e.traordinare, altele decat cele
con&tituite prin in&trumentele internationale pertinente, &au in vederea e.ecutarii unei pedep&e aplicate de
un a&emenea tribunal/
e, &e refera la o infractiune de natura politica &au la o infractiune cone.a unei infractiuni politice/
f, &e refera la o infractiune militara care nu con&tituie infractiune de drept comun.
+2, 7u &unt con&iderate infractiuni de natura politica-
a, atentatul la viata unui &ef de &tat &au a unui membru al familiei &ale/
b, crimele impotriva umanitatii preva'ute de (onventia pentru prevenirea &i reprimarea crimei de genocid,
adoptata la 8 decembrie 1846 de )dunarea <enerala a 7atiunilor *nite/
c, infractiunile preva'ute la art. 40 din (onventia de la <eneva din 1848 pentru imbunatatirea &ortii
ranitilor &i bolnavilor din fortele armate in campanie, la art. 41 din (onventia de la <eneva din 1848 pentru
imbunatatirea &ortii ranitilor, bolnavilor &i naufragiatilor fortelor armate maritime, la art. 128 din (onventia
de la <eneva din 1848 cu privire la tratamentul pri'onierilor de ra'boi &i la art. 14" din (onventia de la
<eneva din 1848 cu privire la protectia per&oanelor civile in timp de ra'boi/
d, orice violari &imilare ale legilor ra'boiului, care nu &unt preva'ute de di&po'itiile din conventiile de la
<eneva preva'ute la lit. c,/
e, infractiunile preva'ute la art. 1 din (onventia europeana pentru reprimarea terori&mului, adoptata la
9tra&bourg la 2" ianuarie 188", &i in alte in&trumente internationale pertinente/
f, infractiunile preva'ute in (onventia impotriva torturii &i a altor pedep&e &au tratamente crude, inumane
&au degradante, adoptata la 1" decembrie 1864 de )dunarea <enerala a 7atiunilor *nite/
g, orice alta infractiune al carei caracter politic a fo&t eliminat de tratatele, conventiile &au acordurile
internationale la care Romania e&te parte.
)R#!(OL*L 22 $ Motive optionale de refu' al e.tradarii
+1, 3.tradarea poate fi refu'ata atunci cand fapta care motivea'a cererea face obiectul unui proce& penal in
cur& &au atunci cand acea&ta fapta poate face obiectul unui proce& penal in Romania.
+2, 3.tradarea unei per&oane poate fi refu'ata &au amanata, daca predarea ace&teia e&te &u&ceptibila &a aiba
con&ecinte de o gravitate deo&ebita pentru ea, in &pecial din cau'a var&tei &au a &tarii &ale de &anatate. !n ca'
de refu' al e.tradarii, prevederile art. 23 alin. +1, &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 23 $ #ran&ferul procedurii penale in ca'urile de refu' al e.tradarii
+1, Refu'ul e.tradarii propriului cetatean ori a refugiatului politic obliga &tatul roman ca la cererea &tatului
&olicitant &a &upuna cau'a autoritatilor &ale judiciare competente, a&tfel incat &a &e poata e.ercita urmarirea
penala &i judecata, daca e&te ca'ul. !n ace&t &cop &tatul &olicitant ar urma &a tran&mita gratuit Mini&terului
;u&titiei din Romania do&arele, informatiile &i obiectele privind infractiunea. 9tatul &olicitant va fi informat
de&pre re'ultatul cererii &ale.
+2, !n ca'ul in care Romania optea'a pentru &olutia refu'ului e.tradarii unui cetatean &train, invinuit &au
condamnat in alt &tat pentru una din infractiunile preva'ute la art. 85 alin. +1, &au pentru orice alta
infractiune pentru care legea &tatului &olicitant prevede pedeap&a inc0i&orii al carei minim &pecial e&te de
cel putin 4 ani, e.aminarea propriei competente &i e.ercitarea, daca e&te ca'ul, a actiunii penale &e fac din
oficiu, fara e.ceptie &i fara intar'iere. )utoritatile romane &olicitate 0otara&c in acelea&i conditii ca &i pentru
orice infractiune cu caracter grav preva'uta &i pedep&ita de legea romana.
)R#!(OL*L 24 $ %ubla incriminare
+1, 3.tradarea poate fi admi&a numai daca fapta pentru care e&te invinuita &au a fo&t condamnata per&oana a
carei e.tradare &e &olicita e&te preva'uta ca infractiune atat de legea &tatului &olicitant, cat &i de legea
romana.
+2, rin derogare de la di&po'itiile alin. +1,, e.tradarea poate fi acordata &i daca fapta re&pectiva nu e&te
preva'uta de legea romana, daca pentru acea&ta fapta e&te e.clu&a cerinta dublei incriminari printr$o
conventie internationala la care Romania e&te parte.
+3, %iferentele e.i&tente intre calificarea juridica &i denumirea data aceleia&i infractiuni de legile celor doua
&tate nu pre'inta relevanta, daca prin conventie internationala &au, in lip&a ace&teia, prin declaratie de
reciprocitate nu &e prevede altfel.
)R#!(OL*L 24 $ !nfractiuni fi&cale
+1, !n materie de ta.e &i impo'ite, de vama &i de &c0imb valutar, e.tradarea va fi acordata potrivit
di&po'itiilor intelegerii internationale aplicabile, pentru fapte carora le core&pund, conform legii &tatului
roman, infractiuni de aceea&i natura.
+2, 3.tradarea nu poate fi refu'ata pentru motivul ca legea romana nu impune acela&i tip de ta.e &au de
impo'ite ori nu cuprinde acela&i tip de reglementare in materie de ta.e &i impo'ite, de vama &au de &c0imb
valutar ca legi&latia &tatului &olicitant.
)R#!(OL*L 25 $ <ravitatea pedep&ei
3.tradarea e&te acordata de Romania, in vederea urmaririi penale &au a judecatii, pentru fapte a caror
&avar&ire atrage potrivit legi&latiei &tatului &olicitant &i legii romane o pedeap&a privativa de libertate de cel
putin un an, iar in vederea e.ecutarii unei pedep&e, numai daca acea&ta e&te de cel putin 4 luni.
)R#!(OL*L 2" $ edeap&a capitala
%aca fapta pentru care &e cere e.tradarea e&te pedep&ita cu moartea de catre legea &tatului &olicitant,
e.tradarea nu va putea fi acordata decat cu conditia ca &tatul re&pectiv &a dea a&igurari con&iderate ca
inde&tulatoare de catre &tatul roman ca pedeap&a capitala nu &e va e.ecuta, urmand &a fie comutata.
)R#!(OL*L 26 $ edeap&a cu &u&pendarea e.ecutarii
er&oana condamnata la o pedeap&a privativa de libertate cu &u&pendarea conditionata a e.ecutarii poate fi
e.tradata in ca' de &u&pendare partiala, daca fractiunea de pedeap&a rama&a de e.ecutat ra&punde
e.igentelor de gravitate preva'ute la art. 25 &i nu e.i&ta alte impedimente legale la e.tradare.
)R#!(OL*L 28 $ !nfractiunile comi&e intr$un &tat tert
!n ca'ul infractiunilor comi&e pe teritoriul unui alt &tat decat &tatul &olicitant, e.tradarea poate fi acordata
atunci cand legea romana confera competenta de urmarire &i judecata autoritatilor judiciare romane pentru
infractiuni de acela&i fel, &avar&ite in afara teritoriului &tatului roman, &au atunci cand &tatul &olicitant face
dovada ca &tatul tert pe teritoriul caruia &$a &avar&it infractiunea nu va cere e.tradarea pentru fapta
re&pectiva.
)R#!(OL*L 30 $ Lip&a plangerii prealabile
3.tradarea nu &e acorda in ca'ul in care, potrivit atat legi&latiei romane, cat &i legi&latiei &tatului &olicitant,
actiunea penala poate fi angajata numai la plangerea prealabila a per&oanei vatamate, iar acea&ta per&oana
&e opune e.tradarii.
)R#!(OL*L 31 $ %reptul la aparare
Romania nu va acorda e.tradarea in ca'urile in care per&oana e.tradabila ar fi judecata in &tatul &olicitant
de un tribunal care nu a&igura garantiile fundamentale de procedura &i de protectie a drepturilor la aparare
&au de un tribunal national in&tituit anume pentru ca'ul re&pectiv, ori daca e.tradarea e&te ceruta in vederea
e.ecutarii unei pedep&e pronuntate de acel tribunal.
)R#!(OL*L 32 $ ;udecarea in lip&a
+1, !n ca'ul in care &e &olicita e.tradarea unei per&oane in vederea e.ecutarii unei pedep&e pronuntate
printr$o 0otarare data in lip&a impotriva &a, &tatul roman poate refu'a e.tradarea in ace&t &cop, daca
aprecia'a ca procedura de judecata a ne&ocotit dreptul la aparare recuno&cut oricarei per&oane invinuite de
&avar&irea unei infractiuni. #otu&i, e.tradarea &e va acorda daca &tatul &olicitant da a&igurari apreciate ca
&uficiente pentru a garanta per&oanei a carei e.tradare e&te ceruta dreptul la o noua procedura de judecata
care &a ii &alvgarde'e drepturile la aparare. =otararea de e.tradare indreptate&te &tatul &olicitant fie &a treaca
la o noua judecata in cau'a, in pre'enta condamnatului, daca ace&ta nu &e impotrive&te, fie &a il urmarea&ca
pe e.tradat, in ca' contrar.
+2, (and &tatul roman comunica per&oanei a carei e.tradare e&te ceruta 0otararea data in lip&a impotriva &a,
&tatul &olicitant nu va con&idera acea&ta comunicare ca o notificare care atrage efecte fata de procedura
penala in ace&t &tat.
)R#!(OL*L 33 $ re&criptia
+1, 3.tradarea nu &e acorda in ca'ul in care pre&criptia ra&punderii penale &au pre&criptia e.ecutarii
pedep&ei e&te implinita fie potrivit legi&latiei romane, fie potrivit legi&latiei &tatului &olicitant.
+2, %epunerea cererii de e.tradare intrerupe pre&criptia neimplinita anterior.
)R#!(OL*L 34 $ )mni&tia
3.tradarea nu &e admite pentru o infractiune pentru care a intervenit amni&tia in Romania, daca &tatul
roman avea competenta &a urmarea&ca acea&ta infractiune, potrivit propriei &ale legi penale.
)R#!(OL*L 34 $ <ratierea
)ctul de gratiere adoptat de &tatul &olicitant face inoperanta cererea de e.tradare, c0iar daca celelalte
conditii ale e.tradarii &unt indeplinite.
9ectiunea 2 $ rocedura e.tradarii din Romania
)R#!(OL*L 35 $ (ererea de e.tradare &i actele ane.e
+1, (ererea de e.tradare, formulata in &cri& de autoritatea competenta a &tatului &olicitant, &e adre&ea'a
Mini&terului ;u&titiei. %aca cererea &e adre&ea'a pe cale diplomatica, ea &e tran&mite neintar'iat
Mini&terului ;u&titiei. O alta cale va putea fi convenita prin intelegere directa intre &tatul &olicitant &i &tatul
roman &olicitat.
+2, !n &prijinul cererii &e vor pre'enta-
a, in functie de fa'a proce&ului penal, originalele &au copiile autentice ale 0otararii de condamnare
definitive, cu mentiunea ramanerii definitive, deci'iilor pronuntate ca urmare a e.ercitarii cailor legale de
atac, mandatului de e.ecutare a pedep&ei inc0i&orii, re&pectiv originalele &au copiile autentice ale
mandatului de are&tare preventiva, rec0i'itorului &au ale altor acte avand putere egala. )utentificarea
copiilor ace&tor acte &e face gratuit de in&tanta &au parc0etul competent, dupa ca'/
b, o e.punere a faptelor pentru care &e cere e.tradarea. %ata &i locul &avar&irii lor, calificarea lor juridica &i
referirile la di&po'itiile legale care le &unt aplicabile &e vor indica in modul cel mai e.act po&ibil/
c, o copie a di&po'itiilor legale aplicabile &au, daca acea&ta nu e&te cu putinta, o declaratie a&upra dreptului
aplicabil, precum &i &emnalmentele cele mai preci&e ale per&oanei e.tradabile &i orice alte informatii de
natura &a determine identitatea &i nationalitatea ace&teia/
d, date privind durata pedep&ei nee.ecutate, in ca'ul cererii de e.tradare a unei per&oane condamnate care a
e.ecutat numai o parte din pedeap&a.
)R#!(OL*L 3" $ rocedura e.tradarii pa&ive
+1, 3.tradarea din Romania &e 0otara&te de ju&titie.
+2, rocedura de e.tradare pa&iva are un caracter urgent &i &e de&fa&oara &i in timpul vacantei judecatore&ti.
+3, Rolul Mini&terului ;u&titiei con&ta in indeplinirea atributiilor care ii &unt conferite, in calitate de
autoritate centrala, prin lege &i tratatele internationale la care Romania e&te parte.
+4, !n e.ercitarea atributiilor de autoritate centrala, Mini&terul ;u&titiei, prin directia de &pecialitate,
indepline&te, cu precadere, urmatoarele activitati-
a, primirea cererii de e.tradare/
b, e.aminarea cererii de e.tradare &i a actelor ane.ate ace&teia din punctul de vedere al regularitatii
internationale, in conditiile preva'ute la art. 36/
c, tran&miterea cererii de e.tradare &i a actelor ane.ate ace&teia procurorului general competent, in
conditiile preva'ute la art. 40/
d, re&tituirea motivata a cererii de e.tradare &i a actelor ane.ate ace&teia, in ca'urile preva'ute la art. 36
alin. +4,/
e, punerea in e.ecutare, in colaborare cu Mini&terul )dmini&tratiei &i !nternelor, a 0otararii definitive prin
care &$a di&pu& e.tradarea/
f, comunicarea catre autoritatea centrala a &tatului &olicitant a &olutiei date cererii de e.tradare &au a cererii
de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii, pronuntata de autoritatea judiciara competenta.
)R#!(OL*L 36 $ 3.amenul de regularitate internationala
+1, 3.amenul de regularitate internationala are ca &cop verificarea conformitatii cererii de e.tradare &i a
actelor ane.ate ace&teia cu di&po'itiile tratatelor internationale aplicabile, inclu&iv cu declaratiile formulate
de Romania in ba'a di&po'itiilor unor conventii multilaterale.
+2, Mini&terul ;u&titiei, prin directia de &pecialitate, efectuea'a, in termen de 3 'ile lucratoare de la data
primirii cererii, e.amenul de regularitate internationala preva'ut la alin. +1,, &pre a con&tata daca-
a, intre Romania &i &tatul &olicitant e.i&ta norme conventionale ori reciprocitate pentru e.tradare/
b, la cererea de e.tradare &unt ane.ate actele preva'ute de tratatul international aplicabil/
c, cererea &i actele ane.ate ace&teia &unt in&otite de traduceri, conform prevederilor art. 14/
d, e.i&ta una dintre limitele acordarii cooperarii judiciare preva'ute la art. 3.
+3, %e a&emenea, in cadrul e.amenului de regularitate internationala, Mini&terul ;u&titiei verifica e.i&tenta
reciprocitatii in privinta e.tradarii propriilor cetateni, in ca'ul in care &e &olicita e.tradarea unui cetatean
roman.
+4, !n ca'ul in care con&tata neindeplinirea conditiilor de regularitate internationala mentionate la alin.
+2, lit.
a, &i b, &i la alin. +3,, precum &i in ca'ul in care &e con&tata e.i&tenta &ituatiei preva'ute la alin.
+2, lit. d,, Mini&terul ;u&titiei re&tituie cererea &i actele ane.e, e.plicand motivele. !n &ituatia in care cererea
de e.tradare &i documentele ane.e nu &unt in&otite de traduceri in limba romana, urmea'a ca parc0etul
competent &a ia ma&uri pentru efectuarea unei traduceri cat mai urgente.
+4, !n ca'ul cererilor de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii, e.amenul de regularitate internationala &e
efectuea'a in termen de 24 de ore de la primirea cererii.
)R#!(OL*L 38 (oncur&ul de cereri
+1, %aca e.tradarea e&te ceruta de mai multe &tate fie pentru aceea&i fapta, fie pentru fapte diferite, &tatul
roman 0otara&te, tinand &eama de toate imprejurarile &i, in mod deo&ebit, de gravitatea &i de locul &avar&irii
infractiunilor, de data depunerii cererilor re&pective, de cetatenia per&oanei e.tradabile, de e.i&tenta
reciprocitatii de e.tradare in raport cu &tatul roman &i de po&ibilitatea unei e.tradari ulterioare catre alt &tat
&olicitant.
+2, !n &ituatia preva'uta la alin. +1,, Mini&terul ;u&titiei &tabile&te, daca e&te ca'ul, carui &tat &olicitant ii va
fi predata per&oana e.tradata, potrivit obligatiilor internationale a&umate de Romania prin tratatele
internationale in materie la care e&te parte &au care decurg din &tatutul de membru al *niunii 3uropene,
tinand &eama de 0otararile judecatore&ti definitive cu privire la fiecare dintre cererile de e.tradare, precum
&i de criteriile preva'ute la alin. +1,.
+3, %e&pre e.i&tenta concur&ului de cereri Mini&terul ;u&titiei va in&tiinta de urgenta autoritatile competente
ale &tatelor &olicitante.
)R#!(OL*L 40 $ 9e&i'area procurorului competent
(u e.ceptia ca'urilor de re&tituire preva'ute la art. 36 alin. +4,, cererea de e.tradare &i actele ane.e &e
tran&mit de Mini&terul ;u&titiei, in cel mult 46 de ore, procurorului general al parc0etului de pe langa curtea
de apel in a carui circum&criptie a fo&t locali'ata per&oana e.tradabila &au, in ca'ul in care nu &e cunoa&te
locul unde &e afla per&oana, procurorului general al arc0etului de pe langa (urtea de )pel >ucure&ti.
)R#!(OL*L 41 $ Repre'entarea &tatului &olicitant
+1, !n procedura de e.tradare pa&iva, &tatul &olicitant e&te repre'entat de autoritatea centrala &i de Mini&terul
ublic din Romania. La cererea e.pre&a a &tatului &olicitant, repre'entanti ai ace&tuia pot participa, cu
aprobarea in&tantei competente, la &olutionarea cererii de e.tradare.
+2, %i&po'itiile alin. +1, &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'ul procedurii de e.tradare activa.
)R#!(OL*L 42 $ rocedura judiciara &i reguli &peciale de competenta
+1, rocedura judiciara de e.tradare e&te de competenta curtii de apel in a carei circum&criptie a fo&t
locali'ata per&oana e.tradabila &i a parc0etului de pe langa acea&ta.
+2, (ererea de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii &i cererea de e.tradare &e &olutionea'a de un
complet format dintr$un judecator al &ectiei penale a curtii de apel competente.
+3, =otararea pronuntata a&upra cererii de e.tradare e&te &upu&a recur&ului, in conditiile preva'ute la art. 42
alin. +6, &i art. 43.
+4, 7ormele de procedura penala privind urmarirea, judecata &i punerea in e.ecutare &unt aplicabile &i in
procedura de e.tradare, in ma&ura in care prin pre'enta lege nu &e di&pune altfel.
)R#!(OL*L 43 $ )re&tarea provi'orie &i &e&i'area in&tantei
+1, rocurorul general competent &au procurorul de&emnat de ace&ta procedea'a, in 46 de ore de la primirea
cererii de e.tradare &i a actelor ane.ate, la identificarea per&oanei e.tradabile, careia ii aduce la cuno&tinta
continutul actelor tran&mi&e de autoritatile &tatului &olicitant.
+2, %upa identificare, procurorul general competent &e&i'ea'a de indata curtea de apel competenta, pentru a
aprecia a&upra luarii ma&urii are&tarii provi'orii in vederea e.tradarii a per&oanei e.tradabile &i continuarea
procedurii judiciare de &olutionare a cererii de e.tradare.
+3, )re&tarea provi'orie in vederea e.tradarii &e di&pune &i e&te prelungita de acela&i complet inve&tit cu
&olutionarea cererii de e.tradare, prin inc0eiere, fara ca durata totala a are&tarii provi'orii &a poata depa&i
160 de 'ile. %upa intocmirea 0otararii prin care &$a di&pu& are&tarea, judecatorul emite de indata mandat de
are&tare provi'orie in vederea e.tradarii. revederile (odului de procedura penala cu privire la continutul &i
e.ecutarea mandatului de are&tare &e aplica in mod core&pun'ator.
+4, er&oana e.tradabila cu privire la care &$a luat ma&ura are&tarii provi'orii va fi depu&a in are&tul politiei.
+4, !n cur&ul &olutionarii cererii de e.tradare, in&tanta verifica periodic, dar nu mai tar'iu de 30 de 'ile,
nece&itatea mentinerii are&tarii provi'orii, putand di&pune, dupa ca', mentinerea are&tarii provi'orii &au
inlocuirea ace&teia cu ma&ura obligarii de a nu para&i tara &au localitatea. Ma&ura are&tarii provi'orii &e
inlocuie&te cu ma&ura obligarii de a nu para&i tara &au localitatea numai in ca'uri bine ju&tificate &i numai
daca in&tanta aprecia'a ca per&oana e.tradabila nu va incerca &a &e &u&traga de la judecarea cererii de
e.tradare.
+5, Odata cu admiterea cererii de e.tradare, prin &entinta, in&tanta di&pune &i are&tarea per&oanei e.tradate
in vederea predarii.
+", Ma&ura are&tarii in vederea predarii incetea'a de drept daca per&oana e.tradata nu e&te preluata de
autoritatile competente ale &tatului &olicitat, in termen de 30 de 'ile de la data convenita pentru predare, cu
e.ceptia ca'ului preva'ut la art. 4" alin. +5,. !n ace&t ca', in&tanta di&pune punerea de indata in libertate a
per&oanei e.tradate &i informea'a de&pre acea&ta Mini&terul ;u&titiei &i (entrul de (ooperare olitienea&ca
!nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane.
+6, !n ca'ul in care impotriva per&oanei e.tradabile autoritatile judiciare romane competente au emi& un
mandat de are&tare preventiva &au un mandat de e.ecutare a pedep&ei inc0i&orii, pentru fapte &avar&ite pe
teritoriul Romaniei, mandatul de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii devine efectiv de la data la care
per&oana in cau'a nu &e mai afla &ub puterea mandatului de are&tare preventiva &au de e.ecutare a pedep&ei
inc0i&orii.
+8, !nc0eierea prin care &$a di&pu& luarea, mentinerea, inlocuirea &au incetarea ma&urii are&tarii provi'orii in
vederea e.tradarii poate fi atacata &eparat cu recur&, in termen de 24 de ore de la pronuntare. %o&arul va fi
inaintat in&tantei de recur& in termen de 24 de ore, iar recur&ul &e judeca in termen de 3 'ile de la
inregi&trarea cau'ei. Recur&ul declarat impotriva inc0eierii prin care &$a di&pu& luarea &au mentinerea
ma&urii are&tarii provi'orii nu e&te &u&pen&iv de e.ecutare.
)R#!(OL*L 44 $ )re&tarea provi'orie in ca' de urgenta
+1, !n ca' de urgenta, autoritatile competente ale &tatului &olicitant pot cere are&tarea provi'orie a per&oanei
urmarite, c0iar inainte de formularea &i tran&miterea cererii formale de e.tradare.
+2, (ererea de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii trebuie &a indice e.i&tenta unui mandat de are&tare
preventiva &au a unui mandat de e.ecutare a unei pedep&e aplicate printr$o 0otarare judecatorea&ca
definitiva impotriva per&oanei urmarite, o e.punere &umara a faptelor, care trebuie &a preci'e'e data &i locul
unde au fo&t comi&e &i &a mentione'e di&po'itiile legale aplicabile, precum &i datele di&ponibile a&upra
identitatii, cetateniei &i locali'arii ace&tei per&oane.
+3, (ererea de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii &e tran&mite, prin intermediul (entrului de
(ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane, parc0etului
competent, cu informarea Mini&terului ;u&titiei. !n ca'ul in care are&tarea provi'orie in vederea e.tradarii &e
&olicita pe ba'a de reciprocitate, precum &i atunci cand cererea de are&tare prive&te una dintre per&oanele
preva'ute la art. 18, acea&ta &e tran&mite obligatoriu Mini&terului ;u&titiei, in vederea efectuarii e.amenului
de regularitate internationala preva'ut la art. 36, care &e aplica in mod core&pun'ator.
+4, 7u &e poate da cur& unei cereri de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii decat atunci cand nu e.i&ta
nicio indoiala a&upra competentei autoritatii &olicitante &i cererea contine elementele preva'ute la alin. +2,.
+4, %i&po'itiile art. 43 &e aplica in mod core&pun'ator.
+5, !n&tanta, din oficiu ori la &e&i'area procurorului competent &au la cererea per&oanei e.tradabile, poate
di&pune incetarea ma&urii are&tarii provi'orii in vederea e.tradarii daca, in termen de 16 'ile de la luarea
ma&urii, &tatul roman nu a fo&t &e&i'at prin cererea de e.tradare, in&otita de documentele preva'ute la art.
35. )re&tarea provi'orie incetea'a de drept dupa trecerea unui termen de 40 de 'ile, daca in ace&t interval
de timp nu &e prime&c cererea de e.tradare &i in&cri&urile nece&are, cu e.ceptia ca'ului in care printr$un
tratat bilateral e&te preva'ut un alt termen privind durata ma.ima a perioadei de are&tare provi'orie.
+", unerea in libertate provi'orie nu e.clude o noua are&tare provi'orie in vederea e.tradarii &i nici
e.tradarea, daca cererea de e.tradare e&te primita ulterior.
)R#!(OL*L 44 $ Retinerea in vederea e.tradarii
Organul judiciar in a carui circum&criptie a fo&t locali'ata per&oana a carei are&tare provi'orie in vederea
e.tradarii e&te ceruta de autoritatile competente ale unui &tat &olicitant poate di&pune retinerea pentru cel
mult 24 de ore. !n &ituatia in care ma&ura retinerii a fo&t luata de organul de cercetare penala al politiei
judiciare, ace&ta e&te obligat, in primele 10 ore de la retinere, &a pre'inte procurorului competent per&oana
urmarita international.
)R#!(OL*L 45 $ rocedura la curtea de apel
+1, La primul termen, in&tanta procedea'a la luarea unei declaratii per&oanei e.tradabile, care va fi a&i&tata
gratuit de un interpret &i de un aparator din oficiu, daca nu e.i&ta un avocat ale&. re'enta procurorului e&te
obligatorie. rocedura e&te publica, daca per&oana e.tradabila &au procurorul nu &e opune, orala &i
contradictorie.
+2, er&oana e.tradabila &au procurorul de &edinta poate cere in&tantei un termen &uplimentar de inca 6 'ile,
pentru motive &uficient ju&tificate. arc0etul e&te obligat &a contribuie la procurarea datelor &i actelor
nece&are pentru a &e &tabili daca &unt indeplinite conditiile e.tradarii &i &a di&puna ridicarea &i depunerea la
in&tanta a obiectelor la care &e refera art. 1".
+3, %upa interogatoriu, per&oana e.tradabila poate &a opte'e fie pentru e.tradarea voluntara, fie pentru
continuarea procedurii, in ca' de opunere la e.tradare.
)R#!(OL*L 4" $ 3.tradarea voluntara
+1, er&oana e.tradabila are dreptul &a declare in fata in&tantei ca renunta la beneficiile pe care i le poate
conferi legea de a &e apara impotriva cererii de e.tradare &i ca i&i da con&imtamantul &a fie e.tradata &i
predata autoritatilor competente ale &tatului &olicitant. %eclaratia &a e&te con&emnata intr$un proce&$verbal,
&emnat de pre&edintele completului de judecata, grefier, per&oana e.tradabila, avocatul ei &i de interpret.
%upa ce in&tanta con&tata ca per&oana e.tradabila e&te pe deplin con&tienta de con&ecintele optiunii &ale,
in&tanta, luand &i conclu'iile procurorului, e.aminea'a daca nu e.i&ta vreun impediment care e.clude
e.tradarea. %aca &e con&tata ca e.tradarea voluntara e&te admi&ibila, in&tanta ia act de&pre acea&ta prin
&entinta &i di&pune totodata a&upra ma&urii preventive nece&are &a fie luata pana la predarea per&oanei
e.tradabile. 9entinta e&te definitiva, &e redactea'a in 24 de ore &i &e tran&mite de indata, in copie legali'ata,
Mini&terului ;u&titiei, pentru a proceda conform legii.
+2, !n conditiile preva'ute la alin. +1,, per&oana e.tradabila poate declara ca renunta la aplicarea regulii
&pecialitatii preva'ute la art. "4.
)R#!(OL*L 46 $ 3.tradarea &implificata
!n ca'ul preva'ut la art. 4", pre'entarea unei cereri formale de e.tradare &i a actelor preva'ute la art. 35
alin.
+2, nu mai e&te nece&ara daca &e prevede a&tfel prin conventia internationala aplicabila in relatia cu &tatul
&olicitant &au in ca'ul in care legi&latia acelui &tat permite o a&emenea procedura &implificata de e.tradare
&i acea&ta a fo&t aplicata unor cereri de e.tradare formulate de Romania.
)R#!(OL*L 48 $ Opo'itia la e.tradare a per&oanei e.tradabile
+1, %aca per&oana e.tradabila &e opune la cererea de e.tradare, ea i&i va putea formula apararile oral &i in
&cri&/ totodata va putea propune probe.
+2, !n urma audierii per&oanei e.tradabile, do&arul cau'ei e&te pu& la di&po'itia aparatorului ace&teia pentru
a putea pre'enta, in &cri& &i in termen de 6 'ile, opo'itia motivata la cererea de e.tradare &i a indica
mijloacele de proba admi&e de legea romana, numarul de martori fiind limitat la doi.
+3, Opo'itia nu poate fi intemeiata decat pe faptul ca per&oana are&tata nu e&te per&oana urmarita &au ca nu
&unt indeplinite conditiile pentru e.tradare.
+4, Odata pre'entata opo'itia &au e.pirat termenul de pre'entare a ace&teia, procurorul poate &olicita un
termen de 6 'ile pentru a ra&punde opo'itiei &au a admini&tra probe, in conditiile preva'ute la alin. +2,.
)R#!(OL*L 40 $ )dmini&trarea probelor
Mijloacele de proba incuviintate de in&tanta vor fi admini&trate in termen de ma.imum 14 'ile, in pre'enta
per&oanei e.tradabile, a&i&tata de aparator &i, daca e&te nevoie, de interpret, precum &i a procurorului.
)R#!(OL*L 41 $ !nformatii &uplimentare
+1, %aca informatiile comunicate de &tatul &olicitant &e dovede&c in&uficiente pentru a permite &tatului
roman &a pronunte o 0otarare in aplicarea pre'entei legi, in&tanta competenta va &olicita complinirea
informatiilor nece&are. !n ace&t &cop, va fi.a un termen de doua luni.
+2, #ran&miterea &olicitarii privind informatiile &uplimentare, precum &i a ra&pun&ului &e reali'ea'a pe una
din caile preva'ute la art. 35.
)R#!(OL*L 42 $ 9olutionarea cau'ei
+1, %upa e.aminarea cererii de e.tradare, a materialului probator &i a conclu'iilor pre'entate de partea
e.tradabila &i de procuror, curtea de apel poate-
a, &a di&puna, in ca'ul concur&ului de cereri preva'ut la art. 38, cone.area do&arelor, c0iar daca &e refera la
fapte diferite &au &unt inregi&trate la curti de apel diferite, competenta teritoriala apartinand curtii de apel
celei dintai &e&i'ate/
b, &a di&puna, in ca'ul nece&itatii de a primi informatii &uplimentare de la &tatul &olicitant potrivit art. 41,
amanarea &olutionarii cererii de e.tradare pentru un termen de 2 luni, cu po&ibilitatea reiterarii cererii, &i
acordarea unui ultim termen de inca 2 luni/
c, &a con&tate, prin &entinta, daca &unt &au nu &unt intrunite conditiile e.tradarii.
+2, (urtea de apel nu e&te competenta &a &e pronunte a&upra temeiniciei urmaririi &au condamnarii pentru
care autoritatea &traina cere e.tradarea, nici a&upra oportunitatii e.tradarii.
+3, !n ca'ul in care curtea de apel con&tata ca &unt indeplinite conditiile de e.tradare, 0otara&te admiterea
cererii de e.tradare, di&punand totodata mentinerea &tarii de are&t provi'oriu in vederea e.tradarii, pana la
predarea per&oanei e.tradate, conform art. 4".
+4, =otararea prin care &$a di&pu& e.tradarea &e motivea'a in termen de 4 'ile de la data pronuntarii.
+4, !n ca'ul e.tradarilor temporare &au &ub conditie, in&tanta va mentiona in di&po'itivul &entintei conditiile
preva'ute in acele articole.
+5, !n ca'ul admiterii cererii de e.tradare, daca &e remit &i obiecte conform art. 1", &e va face mentiune
de&pre ace&tea in cuprin&ul &entintei, ane.andu$&e eventual un inventar.
+", %aca in&tanta con&tata ca nu &unt indeplinite conditiile pentru e.tradare, re&pinge cererea &i di&pune
punerea in libertate a per&oanei e.tradabile. =otararea &e motivea'a in 24 de ore &i e&te tran&mi&a
procurorului general al parc0etului de pe langa curtea de apel, care o remite, de indata, compartimentului de
&pecialitate al Mini&terului ;u&titiei.
+6, =otararea a&upra e.tradarii poate fi atacata cu recur& de procurorul general competent &i de per&oana
e.tradabila, in termen de 4 'ile de la pronuntare, la 9ectia penala a !naltei (urti de (a&atie &i ;u&titie.
rocurorul general competent poate declara recur& din oficiu &au la cererea mini&trului ju&titiei.
+8, Recur&ul declarat impotriva 0otararii prin care &$a re&pin& cererea de e.tradare e&te &u&pen&iv de
e.ecutare. Recur&ul declarat impotriva 0otararii prin care &$a di&pu& e.tradarea e&te &u&pen&iv de e.ecutare,
cu e.ceptia di&po'itiilor referitoare la &tarea de are&t provi'oriu in vederea e.tradarii.
)R#!(OL*L 43 $ ;udecarea recur&ului &i comunicarea 0otararii
+1, %upa motivarea &entintei curtii de apel, do&arul cau'ei &e inaintea'a, de indata, 9ectiei penale a !naltei
(urti de (a&atie &i ;u&titie.
+2, re&edintele 9ectiei penale a !naltei (urti de (a&atie &i ;u&titie, primind do&arul, fi.ea'a termen de
judecata independent de in&crierea pe rol a altor cau'e, cu prioritate.
+3, ;udecarea recur&ului &e face intr$un termen de cel mult 10 'ile, de un complet format din 3 judecatori.
+4, !n &copul &olutionarii recur&ului, pre&edintele completului poate de&emna pe unul din judecatori &au pe
un magi&trat a&i&tent &a faca un raport &cri&.
+4, %o&arul cau'ei &e re&tituie curtii de apel in cel mult 3 'ile de la &olutionarea recur&ului.
+5, =otararea definitiva a&upra e.tradarii &e comunica procurorului general al parc0etului de pe langa
curtea de apel care a judecat cau'a in prima in&tanta &i directiei de &pecialitate din Mini&terul ;u&titiei.
)R#!(OL*L 44 $ )nalogie
%i&po'itiile art. 42 alin. +6, &i art. 43 &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'urile in care in&tanta &e
pronunta cu privire la amanarea e.tradarii, admiterea &ub conditie a e.tradarii, con&imtamantul e.tinderii
obiectului e.tradarii &i ree.tradarea catre un &tat tert.
)R#!(OL*L 44 $ ?uga e.tradatului
3.tradatul care, dupa ce a fo&t predat &tatului &olicitant, fuge inainte de &olutionarea cau'ei &au de
e.ecutarea pedep&ei pentru care a fo&t acordata e.tradarea &i care &e intoarce &au e&te identificat pe
teritoriul Romaniei va fi din nou are&tat &i predat, in ba'a unui mandat emi& de autoritatea judiciara
competenta a &tatului &olicitant, cu e.ceptia ca'ului in care ace&ta a incalcat conditiile in care e.tradarea a
fo&t acordata.
9ectiunea 3 $ 3fectele e.tradarii din Romania
)R#!(OL*L 45 $ redarea e.tradatului
+1, 3&te con&iderat ba'a legala nece&ara &i &uficienta pentru predarea e.tradatului un e.tra& al 0otararii
judecatore&ti rama&e definitive, prin care &e di&pune e.tradarea.
+2, !n vederea &tabilirii datei &i a locului de predare, Mini&terul ;u&titiei comunica de indata (entrului de
(ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane un e.tra& al
0otararii judecatore&ti rama&e definitive.
+3, %ata predarii va fi comunicata Mini&terului ;u&titiei &i curtii de apel competente in termen de 14 'ile de
la data tran&miterii 0otararii judecatore&ti preva'ute la alin. +1,. !n ca'ul in care data predarii nu a fo&t fi.ata
in intervalul de 14 'ile, (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului
<eneral al olitiei Romane informea'a a&upra demer&urilor luate &i motivelor pentru care data predarii nu a
putut fi &tabilita in ace&t interval.
)R#!(OL*L 4" $ #ermene pentru predarea e.tradatului
+1, Mini&terul ;u&titiei va face cuno&cuta de urgenta autoritatii competente a &tatului &olicitant &olutia
adoptata a&upra e.tradarii, comunicandu$i totodata un e.tra& de pe 0otararea definitiva.
+2, Orice &olutie de re&pingere totala &au partiala va fi motivata.
+3, !n ca' de acordare a e.tradarii, &tatul &olicitant va fi informat de&pre locul &i data predarii, precum &i
a&upra duratei are&tului in vederea e.tradarii, e.ecutat de per&oana e.tradabila.
+4, Locul predarii va fi un punct de frontiera al Romaniei. (entrul de (ooperare olitienea&ca
!nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane a&igura, prin >iroul 7ational !nterpol,
predarea &i informea'a de&pre acea&ta Mini&terul ;u&titiei &i curtea de apel competenta. er&oana e.tradata
e&te predata &i preluata &ub e&corta.
+4, 9ub re'erva ca'ului preva'ut la alin. +5,, daca per&oana e.tradata nu va fi preluata la data &tabilita, ea va
putea fi pu&a in libertate la e.pirarea unui termen de 14 'ile, &ocotit de la acea&ta data/ ace&t termen nu va
putea fi prelungit decat cel mult cu inca 14 'ile.
+5, !n ca' de forta majora, care impiedica predarea &au primirea per&oanei e.tradate, autoritatile romane &i
cele ale &tatului &olicitant &e vor pune de acord a&upra unei noi date de predare, di&po'itiile art. 45 alin. +3,
fiind aplicabile.
)R#!(OL*L 46 $ redarea amanata
+1, 3.i&tenta unui proce& penal in fata autoritatilor judiciare romane impotriva per&oanei e.tradabile &au
faptul ca per&oana e.tradabila &e afla in e.ecutarea unei pedep&e privative de libertate nu impiedica
e.tradarea.
+2, !n ca'urile preva'ute la alin. +1,, predarea e.tradatului poate fi amanata. !n ca' de amanare, e.tradarea
poate deveni efectiva numai dupa ce proce&ul penal a luat &far&it, iar in ca' de condamnare la o pedeap&a
privativa de libertate, numai dupa ce acea&ta a fo&t e.ecutata &au con&iderata ca e.ecutata.
+3, redarea e.tradatului poate fi amanata &i atunci cand &e con&tata, pe ba'a unei e.perti'e medicale, ca
ace&ta &ufera de o boala care i$ar putea pune viata in pericol.
+4, !n ca'ul amanarii predarii per&oanei a carei e.tradare a fo&t aprobata, in&tanta emite un mandat de
are&tare provi'orie in vederea e.tradarii. !n ca'ul in care per&oana e.tradata &e afla, la momentul admiterii
cererii de e.tradare, &ub puterea unui mandat de are&tare preventiva &au de e.ecutare a pedep&ei inc0i&orii
emi& de autoritatile judiciare romane, mandatul de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii intra in vigoare
de la data incetarii motivelor care au ju&tificat amanarea.
)R#!(OL*L 48 $ redarea temporara &au &ub conditie
+1, !n ca'ul preva'ut la alin. +1, al art. 46, per&oana e.tradata poate fi predata temporar, in ca'ul in care
&tatul &olicitant face dovada ca amanarea predarii ar provoca un prejudiciu grav, cum ar fi implinirea
pre&criptiei, cu conditia ca acea&ta predare &a nu daune'e de&fa&urarii proce&ului penal in cur& in Romania
&i ca &tatul &olicitant &a dea a&igurari ca, o data indeplinite actele proce&uale pentru care a fo&t acordata
e.tradarea, va retrimite e.tradatul.
+2, La cererea &tatului &olicitant, tran&mi&a pe una din caile preva'ute de pre'enta lege, predarea temporara
&e aproba prin inc0eiere data in camera de con&iliu, de catre pre&edintele &ectiei penale a curtii de apel care
a judecat, in prima in&tanta, cererea de e.tradare.
+3, !n vederea &olutionarii cererii, in&tanta va anali'a indeplinirea criteriilor preva'ute la alin. +1,, &olicitand
&i avi'ul autoritatii judiciare pe rolul careia &e afla cau'a ori, dupa ca', al in&tantei de e.ecutare.
+4, %aca per&oana predata temporar &e afla in e.ecutarea unei pedep&e &au a unei ma&uri de &iguranta,
e.ecutarea ace&teia &e con&idera &u&pendata de la data cand per&oana a fo&t predata autoritatilor competente
ale &tatului &olicitant &i pana la data cand e&te retrimi&a autoritatilor romane.
)R#!(OL*L 50 $ #ran'itul
+1, #ran'itul pe teritoriul Romaniei al unui e.tradat care nu e&te cetatean roman poate fi acordat cu conditia
ca motive de ordine publica &a nu &e opuna &i &a fie vorba de&pre o infractiune care permite e.tradarea,
conform legii romane.
+2, %aca per&oana e.tradata are cetatenia romana, tran'itul nu e&te acordat decat in &ituatiile in care &e
poate aproba e.tradarea cetatenilor romani.
+3, #ran'itul e&te acordat la cererea &tatului intere&at, formulata &i tran&mi&a pe calea preva'uta la art. 35
alin. +1,, la care &e ane.ea'a cel putin mandatul de are&tare preventiva &au mandatul de e.ecutare a
pedep&ei inc0i&orii care a ju&tificat acordarea e.tradarii.
+4, =otararea a&upra tran'itului e&te luata de Mini&terul ;u&titiei.
+4, Mini&terul ;u&titiei comunica de indata 0otararea luata autoritatii competente a &tatului &olicitant &i
Mini&terului )dmini&tratiei &i !nternelor.
+5, !n ca'ul tran'itului aerian, atunci cand nu e&te preva'uta o ateri'are pe teritoriul &tatului roman, e&te
&uficienta o notificare tran&mi&a de autoritatea competenta a &tatului &olicitant Mini&terului ;u&titiei al
Romaniei. !n ca' de ateri'are fortata, acea&ta notificare va produce efectele cererii de are&tare provi'orie in
vederea e.tradarii, iar &tatul &olicitant va adre&a de indata o cerere formala de tran'it. %i&po'itiile alin. +3,
&e aplica in mod core&pun'ator.
+", 3.tradatul in tran'it ramane in &tare de are&tare provi'orie pe perioada &ederii &ale pe teritoriul roman.
)R#!(OL*L 51 $ Ree.tradarea catre un &tat tert
+1, !n afara ca'ului preva'ut la art. "4 alin. +1, lit. b,, con&imtamantul &tatului roman e&te nece&ar pentru a
ingadui &tatului &olicitant &a predea unui alt &tat per&oana care i$a fo&t predata &i care ar fi cautata de catre
&tatul tert pentru infractiuni anterioare predarii. 9tatul roman va putea cere pre'entarea actelor preva'ute la
art. 35 alin. +2,.
+2, %i&po'itiile art. 42 &i 43 &e aplica in mod core&pun'ator.
(apitolul !! $ 3.tradarea activa
9ectiunea 1 $ (onditii pentru &olicitarea e.tradarii
)R#!(OL*L 52 $ Obligatia de a &olicita e.tradarea
3.tradarea unei per&oane impotriva careia autoritatile judiciare romane competente au emi& un mandat de
are&tare preventiva &au un mandat de e.ecutare a pedep&ei inc0i&orii ori careia i &$a aplicat o ma&ura de
&iguranta va fi &olicitata &tatului &train pe teritoriul careia acea&ta a fo&t locali'ata in toate ca'urile in care
&unt intrunite conditiile preva'ute de pre'enta lege.
)R#!(OL*L 53 $ (adrul juridic
+1, %i&po'itiile &ectiunii 1 a cap. ! din pre'entul titlu &e aplica in mod core&pun'ator in ca'ul in care
Romania are calitatea de &tat &olicitant.
+2, !n afara conditiei privind gravitatea pedep&ei preva'ute la art. 25, o conditie &uplimentara pentru ca
Romania &a poata &olicita e.tradarea unei per&oane, in vederea efectuarii urmaririi penale, e&te ca impotriva
acelei per&oane &a fie pu&a in mi&care actiunea penala, in conditiile preva'ute in (odul de procedura penala.
9ectiunea 2 $ rocedura de &olicitare a e.tradarii
)R#!(OL*L 54 $ (ompetenta
(ompetenta de a intocmi &i tran&mite cererile de e.tradare in numele &tatului roman revine Mini&terului
;u&titiei.
)R#!(OL*L 54 $ *rmarirea internationala in vederea e.tradarii
+1, !n ca'ul in care un mandat de are&tare preventiva &au de e.ecutare a pedep&ei nu poate fi du& la
indeplinire, intrucat inculpatul ori condamnatul nu &e mai afla pe teritoriul Romaniei, in&tanta care a emi&
mandatul de are&tare preventiva &au in&tanta de e.ecutare, dupa ca', la propunerea procurorului &e&i'at in
ace&t &cop de catre organele de politie, emite un mandat de urmarire internationala in vederea e.tradarii,
care &e tran&mite (entrului de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al
olitiei Romane, in vederea difu'arii prin canalele &pecifice.
+2, Mandatul de urmarire internationala in vederea e.tradarii contine toate elementele nece&are identificarii
per&oanei urmarite, o e.punere &umara a &ituatiei de fapt &i date privind incadrarea juridica a faptelor,
precum &i &olicitarea de are&tare provi'orie in vederea e.tradarii.
+3, 9emnalarea introdu&a in 9i&temul !nformatic 9c0engen ec0ivalea'a cu un mandat de urmarire
internationala in vederea e.tradarii.
+4, %i&po'itiile pre'entului articol nu aduc atingere prevederilor art. 66, care &e aplica in relatia cu &tatele
membre ale *niunii 3uropene. !n &ituatia in care nu &e cunoa&te &tatul pe teritoriul caruia &e afla per&oana
in cau'a, di&po'itiile pre'entului articol &i prevederile art. 66 &e aplica deopotriva.
)R#!(OL*L 55 $ rocedura e.tradarii active
+1, %e indata ce e&te informata, prin orice mijloc care la&a o urma &cri&a &i a carui autenticitate poate fi
verificata, de catre (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al
olitiei Romane, prin &tructura &peciali'ata, &au de Mini&terul ;u&titiei, de&pre locali'area pe teritoriul unui
&tat &train a unei per&oane date in urmarire internationala &au cautate de autoritatile judiciare romane pentru
ducerea la indeplinire a unui mandat de e.ecutare a pedep&ei inc0i&orii &au a unui mandat de are&tare
preventiva, in&tanta de e.ecutare &au in&tanta care a emi& mandatul de are&tare preventiva &tabile&te, printr$
o inc0eiere motivata, daca &unt indeplinite conditiile preva'ute in pre'enta lege pentru a &e &olicita
e.tradarea.
+2, (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala, prin &tructura &peciali'ata, are obligatia de a informa
in&tanta de e.ecutare &au in&tanta emitenta a mandatului de are&tare preventiva de indata ce >iroul (entral
7ational !nterpol core&pondent ii notifica faptul ca per&oana care face obiectul mandatului a fo&t locali'ata.
!nformarea va fi tran&mi&a direct, cu o copie la Mini&terul ;u&titiei.
+3, ;udecata &e face de urgenta &i cu precadere, in camera de con&iliu, de un complet format dintr$un &ingur
judecator, cu participarea procurorului &i fara citarea partilor. ;udecatorul &e pronunta prin inc0eiere
motivata, data in camera de con&iliu.
+4, entru evidenta activitatii in&tantelor &e va tine o condica &eparata pentru &edintele de judecata a
&e&i'arilor privind e.tradarea. !n ace&t regi&tru &e trec do&arele din fiecare &edinta, &eparat pe complete,
inc0eierea pronuntata &i numarul ace&teia, precum &i initialele judecatorului care o va redacta. #otodata, &e
intocme&te &i &e pa&trea'a Regi&trul de evidenta a &e&i'arilor privind e.tradarea, in care &e vor face
urmatoarele mentiuni- numarul curent/ numele &i prenumele inculpatului &au condamnatului/ numarul &i
data mandatului de are&tare preventiva &au de e.ecutare a pedep&ei/ numarul &i data adre&ei (entrului de
(ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane &au a
Mini&terului ;u&titiei/ numarul do&arului in&tantei/ numarul &i data pronuntarii inc0eierii/ data comunicarii
inc0eierii Mini&terului ;u&titiei. !n&tanta de recur& va tine un regi&tru di&tinct pentru ace&te &pete. Regi&trul
de evidenta a &e&i'arilor privind e.tradarea nu e&te de&tinat publicitatii.
+4, !nc0eierea preva'uta la alin. +3, poate fi atacata cu recur& de procuror, in termen de 24 de ore de la
pronuntare. %o&arul cau'ei e&te inaintat in&tantei de recur& in termen de 24 de ore.
Recur&ul &e judeca in termen de cel mult 3 'ile, de catre in&tanta &uperioara in grad. !n&tanta de recur& va
re&titui do&arul primei in&tante in termen de 24 de ore de la &olutionarea recur&ului.
+5, !nc0eierea definitiva prin care &$a con&tatat ca &unt intrunite conditiile pentru &olicitarea e.tradarii,
in&otita de actele preva'ute la art. 35 alin. +2,, &e comunica de indata Mini&terului ;u&titiei. !nc0eierea
definitiva prin care &$a con&tatat ca nu &unt intrunite conditiile pentru a &e &olicita e.tradarea &e comunica
Mini&terului ;u&titiei in cel mult 3 'ile de la pronuntare.
+", !n termen de cel mult 3 'ile de la data primirii inc0eierii definitive prin care &$a con&tatat ca &unt
indeplinite conditiile pentru &olicitarea e.tradarii, Mini&terul ;u&titiei, prin directia de &pecialitate,
efectuea'a un e.amen de regularitate internationala. %i&po'itiile art. 36 &e aplica in mod core&pun'ator.
+6, !n functie de conclu'iile e.amenului de regularitate internationala, directia de &pecialitate a Mini&terului
;u&titiei fie intocme&te cererea de e.tradare &i o tran&mite, in&otita de actele ane.e, autoritatii competente a
&tatului &olicitat, fie intocme&te un act prin care propune mini&trului ju&titiei, motivat, &a &e&i'e'e
procurorul general al arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie, in vederea initierii
procedurii de revi'uire a inc0eierii definitive prin care &$a di&pu& &olicitarea e.tradarii, informand in ambele
&ituatii (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei
Romane. !n ca'ul in care con&tata ca actele &unt incomplete, inainte de a intocmi &i de a tran&mite cererea
de e.tradare, directia de &pecialitate a Mini&terului ;u&titiei poate &olicita in&tantei competente &a ii
tran&mita, in cel mult "2 de ore, actele &uplimentare nece&are potrivit tratatului international aplicabil.
+8, !n ca'ul in care nu &unt intrunite conditiile de regularitate internationala pentru &olicitarea e.tradarii,
mini&trul ju&titiei, prin procurorul general al arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie, cere
revi'uirea 0otararii judecatore&ti definitive prin care &$a con&tatat ca &unt indeplinite conditiile pentru
&olicitarea e.tradarii. Revi'uirea nu poate fi ceruta pentru alt motiv decat cel legat de conclu'iile
e.amenului de regularitate internationala.
+10, (ererea de revi'uire &e face in termen de cel mult 3 'ile, daca per&oana preva'uta la alin. +1, e&te
are&tata in vederea e.tradarii catre Romania. !n toate celelalte ca'uri cererea &e face in termen de cel mult
14 'ile. #ermenul curge de la data la care procurorul general prime&te cererea prin care mini&trul ju&titiei ii
&olicita &a promove'e revi'uirea 0otararii judecatore&ti definitive prin care &$a con&tatat ca &unt indeplinite
conditiile pentru &olicitarea e.tradarii. (ompetenta &a judece cererea de revi'uire e&te in&tanta preva'uta la
alin. +1,. !n ca'ul in care per&oana preva'uta la alin. +1, e&te are&tata in vederea e.tradarii catre Romania,
cererea de revi'uire &e &olutionea'a de urgenta &i cu precadere. !n toate celelalte ca'uri, cererea de revi'uire
&e &olutionea'a in termen de cel mult o luna de la data inregi&trarii cau'ei.
+11, !n&tanta, daca con&tata ca cererea de revi'uire e&te intemeiata, anulea'a inc0eierea atacata. %aca
in&tanta con&tata ca cererea de revi'uire e&te neintemeiata, o re&pinge, mentinand inc0eierea atacata.
=otararea in&tantei de revi'uire e&te definitiva &i &e comunica in termen de 24 de ore de la pronuntare
mini&trului ju&titiei &i procurorului general al arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie.
+12, (ererea de e.tradare &i actele ane.ate ace&teia, in&otita de actele preva'ute la art. 35 alin.
+2, &i de traduceri certificate in limba &tatului &olicitat &au in limba engle'a ori france'a, &e tran&mit
autoritatii competente a &tatului &olicitat, pe una dintre caile preva'ute la art. 35 alin. +1,.
+13, !n ca'ul in care &e &olicita e.tradarea unei per&oane condamnate in lip&a, in &ituatia in care &tatul
&olicitat aduce la cuno&tinta per&oanei urmarite 0otararea pronuntata in lip&a, o a&tfel de notificare nu va
produce efecte fata de procedura penala din Romania.
+14, !n ca'ul in care per&oana urmarita nu e&te are&tata provi'oriu in vederea e.tradarii, procedura
preva'uta in ace&t articol are caracter confidential, pana in momentul in care &tatul &olicitat e&te inve&tit cu
cererea de e.tradare.
)R#!(OL*L 5" $ Retragerea cererii de e.tradare
+1, !n ca'ul in care per&oana e.tradabila nu &e mai afla &ub puterea mandatului de are&tare preventiva &au a
mandatului de e.ecutare, in&tanta competenta, din oficiu &au la cererea procurorului, &tabile&te, prin
inc0eiere motivata, ca nu mai &ub'i&ta conditiile preva'ute de lege pentru a &e &olicita e.tradarea &i di&pune
de indata retragerea cererii de e.tradare. =otararea &e tran&mite Mini&terului ;u&titiei in termen de 24 de ore
de la pronuntare. Mini&terul ;u&titiei retrage neintar'iat cererea de e.tradare, informand de&pre acea&ta
(entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane.
+2, %i&po'itiile art. 55 &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 56 $ #ran&miterea informatiilor &uplimentare la cererea &tatului &olicitat
+1, !n ca'ul in care, in vederea &olutionarii cererii de e.tradare, autoritatile &tatului &train &olicita
tran&miterea unor informatii &uplimentare, ace&tea vor fi comunicate, in termenul &tabilit de autoritatile
&tatului &olicitat, prin Mini&terul ;u&titiei &au direct, de catre in&tanta competenta.
+2, #raducerea documentelor &e efectuea'a de catre Mini&terul ;u&titiei &au in&tanta competenta, dupa ca'.
)R#!(OL*L 58 $ Rejudecarea per&oanei e.tradate
)&igurarea rejudecarii in ca'ul e.tradarii per&oanei condamnate in lip&a e&te data de Mini&terul ;u&titiei, la
cererea &tatului &olicitat.
)R#!(OL*L "0 $ 9olicitarea ree.tradarii catre Romania
%i&po'itiile art. 51 &unt aplicabile in mod core&pun'ator in ca'ul in care Romania &olicita unui &tat &train
ree.tradarea unei per&oane a carei e.tradare fu&e&e anterior acordata ace&tuia de catre un &tat tert.
9ectiunea 3 $ 3fectele e.tradarii in Romania
)R#!(OL*L "1 $ reluarea e.tradatului
%i&po'itiile referitoare la predarea$preluarea per&oanei e.tradate preva'ute la art. 45 &i 4" &e aplica in mod
core&pun'ator in ca'ul per&oanelor e.tradate din &trainatate in Romania.
)R#!(OL*L "2 $ rimirea e.tradatului
+1, er&oana e.tradata, adu&a in Romania, va fi, de urgenta, predata admini&tratiei penitenciare &au
autoritatii judiciare competente, dupa ca'.
+2, %aca e.tradatul a fo&t condamnat in lip&a, el va fi rejudecat, la cerere, cu re&pectarea drepturilor
preva'ute la art. 32 alin. +1,.
)R#!(OL*L "3 $ (omunicarea &olutiei
Mini&terul ;u&titiei informea'a autoritatea judiciara romana competenta de&pre modul de &olutionare a
cererii de e.tradare de catre &tatul &olicitat &i, dupa ca', de&pre durata are&tarii provi'orii in vederea
e.tradarii, pentru a fi computata potrivit di&po'itiilor art. 14.
)R#!(OL*L "4 $ Regula &pecialitatii
+1, er&oana predata ca efect al e.tradarii nu va fi nici urmarita, nici judecata, nici detinuta in vederea
e.ecutarii unei pedep&e, nici &upu&a oricarei alte re&trictii a libertatii &ale individuale, pentru orice fapt
anterior predarii, altul decat cel care a motivat e.tradarea, in afara de ca'urile cand-
a, &tatul care a predat$o con&imte/ in ace&t &cop, autoritatile romane competente vor tran&mite &tatului
&olicitat o cerere in&otita de actele preva'ute la art. 35 alin.
+2, &i de un proce&verbal in care &e con&emnea'a declaratiile per&oanei e.tradate/
b, avand po&ibilitatea &a o faca, per&oana e.tradata nu a para&it, in termen de 44 de 'ile de la liberarea &a
definitiva, teritoriul Romaniei, ori daca a revenit in Romania dupa ce a para&it teritoriul &tatului roman.
+2, )utoritatile romane vor lua ma&urile nece&are in vederea, pe de o parte, unei eventuale trimiteri a
per&oanei de pe teritoriul Romaniei, iar pe de alta parte, intreruperii pre&criptiei potrivit legi&latiei romane,
inclu&iv recurgerea la o procedura in lip&a.
+3, (and calificarea data faptei incriminate va fi modificata in cur&ul procedurii, per&oana e.tradata nu va fi
urmarita &au judecata decat in ma&ura in care elementele con&titutive ale infractiunii recalificate ar ingadui
e.tradarea.
+4, !n ca'ul preva'ut la alin. +1, lit.
a, cererea adre&ata &tatului &train &e formulea'a de catre Mini&terul ;u&titiei, in ba'a inc0eierii in&tantei
competente &a &olutione'e cau'a in prima in&tanta, la propunerea motivata a Mini&terului ublic &au in ba'a
inc0eierii in&tantei pe rolul careia &e afla cau'a, daca e.tradarea a fo&t acordata dupa trimiterea in judecata
a per&oanei e.tradate, dupa ca'.
)R#!(OL*L "4 $ 3fectele e.tradarii &ub conditie
+1, !n ca'ul in care e.tradarea a fo&t acordata &ub conditie, in&tanta care a &olicitat e.tradarea ia ma&urile
nece&are pentru re&pectarea conditiei impu&e de &tatul &olicitat &i da garantii in ace&t &en&.
+2, !n ca'ul in care conditia impu&a e&te retrimiterea per&oanei e.tradate pe teritoriul &tatului &olicitant,
in&tanta di&pune in&otirea ace&teia la frontiera, in vederea preluarii de catre autoritatile competente ale
&tatului &olicitant.
(apitolul !!! $ %i&po'itii comune
)R#!(OL*L "5 $ (0eltuieli
+1, (0eltuielile privind procedura de e.tradare efectuate pe teritoriul Romaniei &e &uporta de &tatul roman,
prin bugetele autoritatilor &i in&titutiilor implicate, in functie de atributiile conferite fiecareia dintre ace&tea
prin pre'enta lege. %i&po'itiile art. 15 alin. +4, &e aplica in mod core&pun'ator.
+2, (0eltuielile de tran'it &e &uporta de &tatul &olicitant.
)R#!(OL*L "" $ ?rauda la e.tradare
redarea unei per&oane prin e.pul'are, readmi&ie, reconducere la frontiera &au alta ma&ura de acela&i fel
e&te inter'i&a ori de cate ori a&cunde vointa de a &e eluda regulile de e.tradare.
(apitolul !: $ %i&po'itii pentru punerea in aplicare a unor in&trumente juridice in materie de e.tradare
adoptate la nivelul *niunii 3uropene
)R#!(OL*L "6 $ %omeniu de aplicare
+1, %i&po'itiile pre'entului capitol urmare&c punerea in aplicare a di&po'itiilor (onventiei privind
&implificarea procedurii de e.tradare intre &tatele membre ale *niunii 3uropene, adoptata la 10 martie
1884, &i ale (onventiei privind e.tradarea intre &tatele membre ale *niunii 3uropene, adoptata la 2"
&eptembrie 1885, precum &i a di&po'itiilor privind e.tradarea din (onventia din 18 iunie 1880 de punere in
aplicare a )cordului 9c0engen din 14 iunie 1864 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele
comune, 9c0engen, in relatia cu acele &tate membre ale *niunii 3uropene care au formulat declaratii in
&en&ul neaplicarii deci'iei$cadru a (on&iliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de are&tare &i
procedurile de predare intre &tatele membre ale *niunii 3uropene pentru fapte &avar&ite inainte de o
anumita data.
+2, %i&po'itiile cap. ! &i !! ale pre'entului titlu &e aplica in mod core&pun'ator, fara a aduce in&a atingere
obligatiilor re'ultate din aderarea la (onventia privind &implificarea procedurii de e.tradare intre &tatele
membre ale *niunii 3uropene, adoptata la 10 martie 1884, &i (onventia privind e.tradarea intre &tatele
membre ale *niunii 3uropene, adoptata la 2" &eptembrie 1885.
)R#!(OL*L "8 $ !nfractiuni politice
!n aplicarea (onventiei privind e.tradarea intre &tatele membre ale *niunii 3uropene, adoptata la 2"
&eptembrie 1885, nicio infractiune nu poate fi con&iderata ca infractiune politica.
)R#!(OL*L 60 $ re&criptia, amni&tia &i alte cau'e care inlatura ra&punderea penala &au con&ecintele
condamnarii
+1, !n ceea ce prive&te pre&criptia ra&punderii penale &i a e.ecutarii pedep&ei, &unt aplicabile numai
di&po'itiile din legi&latia &tatului &olicitant.
+2, )mni&tia acordata de Romania nu impiedica e.tradarea, cu e.ceptia ca'ului in care fapta preva'uta de
legea penala e&te de competenta in&tantelor romane.
+3, )b&enta unei plangeri prealabile &au a unei alte conditii nece&are pentru punerea in mi&care a actiunii
penale, potrivit legii romane, nu aduce atingere obligatiei de e.tradare.
)R#!(OL*L 61 $ 3.tradarea in materia acci'elor, a ta.ei pe valoarea adaugata &i in materie vamala
9tatul roman acorda e.tradarea pentru fapte preva'ute de legea penala in materia acci'elor, a ta.ei pe
valoarea adaugata &i in materie vamala, in conditiile preva'ute de lege.
)R#!(OL*L 62 $ 9emnalarea in 9i&temul !nformatic 9c0engen
9emnalarea introdu&a in 9i&temul !nformatic 9c0engen are acela&i efect ca &i o cerere de are&tare provi'orie
in vederea e.tradarii, in &en&ul art. 15 din (onventia europeana de e.tradare, inc0eiata la ari& la 13
decembrie 184".
)R#!(OL*L 63 $ 3.tradarea &implificata
3.tradarea &implificata &e aplica in relatia cu &tatele membre ale *niunii 3uropene, fara verificarea
conditiilor &peciale preva'ute la art. 46, ori de cate ori &unt indeplinite conditiile preva'ute la art. 4".
#itlul !!! $ %i&po'itii privind cooperarea cu &tatele membre ale *niunii 3uropene in aplicarea %eci'iei$
cadru nr. 2002/464/;)! a (on&iliului *niunii 3uropene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de
are&tare &i procedurile de predare intre &tatele membre
(apitolul ! $ %i&po'itii generale
)R#!(OL*L 64 $ %efinitia mandatului european de are&tare
+1, Mandatul european de are&tare e&te o deci'ie judiciara prin care o autoritate judiciara competenta a unui
&tat membru al *niunii 3uropene &olicita are&tarea &i predarea de catre un alt &tat membru a unei per&oane,
in &copul efectuarii urmaririi penale, judecatii &au e.ecutarii unei pedep&e ori a unei ma&uri de &iguranta
privative de libertate.
+2, Mandatul european de are&tare &e e.ecuta pe ba'a principiului recunoa&terii &i increderii reciproce, in
conformitate cu di&po'itiile %eci'iei$cadru a (on&iliului nr. 2002/464/;)! din 13 iunie 2002, publicata in
;urnalul Oficial al (omunitatilor 3uropene nr. L 180/1 din 16 iulie 2002.
)R#!(OL*L 64 $ )utoritatile romane competente
+1, !n Romania &unt de&emnate ca autoritati judiciare emitente in&tantele judecatore&ti.
+2, )utoritatile judiciare romane de e.ecutare &unt curtile de apel.
+3, )utoritatile romane competente &a primea&ca mandatul european de are&tare &unt Mini&terul ;u&titiei &i
parc0etele de pe langa curtile de apel de&emnate potrivit alin.
+2, in a caror circum&criptie a fo&t locali'ata per&oana &olicitata. !n ca'ul in care nu &e cunoa&te locul unde
&e afla per&oana &olicitata, mandatul european de are&tare &e tran&mite arc0etului de pe langa (urtea de
)pel >ucure&ti.
+4, )utoritatea centrala romana e&te Mini&terul ;u&titiei. !n acea&ta calitate, Mini&terul ;u&titiei-
a, prime&te mandatul european de are&tare emi& de o autoritate judiciara dintr$un alt &tat membru al *niunii
3uropene &i il tran&mite parc0etului de pe langa curtea de apel in a carui circum&criptie a fo&t locali'ata
per&oana &olicitata &au arc0etului de pe langa (urtea de )pel >ucure&ti, in ca'ul in care per&oana &olicitata
nu a fo&t locali'ata, ori de cate ori autoritatea judiciara emitenta nu reu&e&te &a tran&mita mandatul european
de are&tare direct autoritatii judiciare romane primitoare/
b, tran&mite mandatul european de are&tare emi& de o autoritate judiciara romana, daca acea&ta nu il poate
tran&mite direct autoritatii judiciare primitoare &traine &au cand &tatul membru de e.ecutare a de&emnat ca
autoritate primitoare Mini&terul ;u&titiei/
c, tine evidenta mandatelor europene de are&tare emi&e &au primite de autoritatile judiciare romane, in
&copuri &tati&tice/
d, indepline&te orice alta atributie &tabilita prin lege menita a a&i&ta &i &prijini autoritatile judiciare romane
in emiterea &i e.ecutarea mandatelor europene de are&tare.
)R#!(OL*L 65 $ (ontinutul &i forma mandatului european de are&tare
+1, Mandatul european de are&tare va contine urmatoarele informatii-
a, identitatea &i cetatenia per&oanei &olicitate/
b, denumirea, adre&a, numerele de telefon &i fa., precum &i adre&a de e$mail ale autoritatii judiciare
emitente/
c, indicarea e.i&tentei unei 0otarari judecatore&ti definitive, a unui mandat de are&tare preventiva &au a
oricarei alte 0otarari judecatore&ti e.ecutorii avand acela&i efect, care &e incadrea'a in di&po'itiile art. 66 &i
85 din pre'enta lege/
d, natura &i incadrarea juridica a infractiunii, tinandu$&e &eama mai ale& de prevederile art. 85/
e, o de&criere a circum&tantelor in care a fo&t comi&a infractiunea, inclu&iv momentul, locul, gradul de
implicare a per&oanei &olicitate/
f, pedeap&a pronuntata, daca 0otararea a rama& definitiva, &au pedeap&a preva'uta de legea &tatului emitent
pentru infractiunea &avar&ita/
g, daca e&te po&ibil, alte con&ecinte ale infractiunii.
+2, Mandatul european de are&tare e&te intocmit in conformitate cu formularul din ane.a nr. 1.
+3, Mandatul european de are&tare tran&mi& autoritatii competente a unui alt &tat membru trebuie tradu& in
limba oficiala &au in limbile oficiale ale &tatului de e.ecutare &au in una ori mai multe alte limbi oficiale ale
in&titutiilor *niunii 3uropene, pe care ace&t &tat le accepta, conform declaratiei depu&e la 9ecretariatul
<eneral al (on&iliului *niunii 3uropene.
+4, Mandatul european de are&tare tran&mi& &pre e.ecutare autoritatilor romane trebuie tradu& in limba
romana &au in una din limbile engle'a &i france'a.
)R#!(OL*L 6" $ (0eltuieli
(0eltuielile oca'ionate pe teritoriul &tatului roman de e.ecutarea unui mandat european de are&tare revin
Romaniei.
(elelalte c0eltuieli raman in &arcina &tatului emitent.
(apitolul !! $ 3miterea de catre autoritatile romane a unui mandat european de are&tare
)R#!(OL*L 66 $ rocedura de emitere a mandatului european de are&tare
+1, !n &ituatia preva'uta la art. 54 alin. +1,, &e emite un mandat european de are&tare ori de cate ori nu a
intervenit, potrivit legii romane, pre&criptia ra&punderii penale &au a e.ecutarii pedep&ei ori amni&tia &au
gratierea, &i e&te indeplinita, dupa ca', una dintre urmatoarele conditii-
a, pedeap&a preva'uta de lege e&te de cel putin un an, daca are&tarea &i predarea &e &olicita in vederea
e.ercitarii urmaririi penale ori a judecatii/
b, pedeap&a &au ma&ura de &iguranta privativa de libertate aplicata e&te de cel putin 4 luni, daca are&tarea &i
predarea &e &olicita in vederea e.ecutarii pedep&ei &au a ma&urii de &iguranta privative de libertate.
+2, Mandatul european de are&tare e&te emi&, in fa'a de urmarire penala, de catre judecatorul delegat de
pre&edintele in&tantei careia i$ar reveni competenta &a judece cau'a in fond, iar in fa'a de judecata &i de
e.ecutare, de catre judecatorul delegat de pre&edintele primei in&tante ori de cel al in&tantei de e.ecutare, in
urmatoarele &ituatii-
a, la &e&i'area procurorului care efectuea'a &au &upraveg0ea'a urmarirea penala a per&oanei &olicitate, daca
are&tarea &i predarea &e &olicita in vederea efectuarii urmaririi penale/
b, la &e&i'area in&tantei care a di&pu& a&upra luarii ma&urii are&tarii preventive a inculpatului ori care a
0otarat cu privire la ma&urile de &iguranta, dupa ca', &au a organului la care &e afla &pre e.ecutare
mandatul, daca are&tarea &i predarea &e &olicita in vederea judecatii ori e.ecutarii pedep&ei inc0i&orii &au a
unei ma&uri de &iguranta privative de libertate.
+3, ;udecatorul competent verifica indeplinirea conditiilor preva'ute la alin. +1, &i procedea'a, dupa ca',
a&tfel-
a, emite mandatul european de are&tare &i &upraveg0ea'a luarea ma&urilor pentru tran&miterea ace&tuia,
potrivit di&po'itiilor art. 68 &i 80/ in ca'ul in care per&oana e&te locali'ata pe teritoriul unui &tat membru al
*niunii 3uropene, di&pune traducerea mandatului european de are&tare, in termen de 24 de ore, potrivit
alin. +5,/
b, con&tata, prin inc0eiere motivata, ca nu &unt indeplinite conditiile preva'ute la alin. +1, pentru a emite un
mandat european de are&tare. !nc0eierea poate fi atacata cu recur& de procuror, in termen de 3 'ile de la
comunicare. Recur&ul &e judeca de in&tanta &uperioara, in termen de 3 'ile de la inregi&trarea cau'ei, iar in
ca' de admitere a ace&tuia, prima in&tanta e&te obligata &a emita un mandat european de are&tare.
+4, !n ca'ul preva'ut la alin. +3, lit. a,, judecatorul competent informea'a procurorul care efectuea'a &au
&upraveg0ea'a urmarirea penala ori in&tanta pe rolul careia &e afla cau'a penala de&pre emiterea mandatului
european de are&tare, iar in ca'ul preva'ut la alin. +3, lit. b, comunica inc0eierea procurorului care
efectuea'a &au &upraveg0ea'a urmarirea penala ori procurorului de pe langa in&tanta de e.ecutare.
+4, !n ca'ul emiterii unui mandat european de are&tare, judecatorul poate &olicita autoritatii judiciare de
e.ecutare remiterea bunurilor care con&tituie mijloace materiale de proba.
+5, !n &ituatia preva'uta la art. 80 alin. +2,, mandatul european de are&tare in limba romana &e tran&mite
(entrului de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane,
in vederea difu'arii pe canale &pecifice. )ce&ta va fi tradu&, prin grija in&tantei emitente, in limba impu&a de
&tatul membru de e.ecutare, dupa ce &e confirma locali'area per&oanei &olicitate pe teritoriul unui anumit
&tat membru al *niunii 3uropene. !n ca'ul in care in circum&criptia in&tantei emitente nu e.i&ta un
traducator autori'at pentru limba &traina in care e&te nece&ara traducerea, autoritatea judiciara emitenta
&olicita &prijinul Mini&terului ;u&titiei, urmand ca traducerea &a &e efectue'e prin grija ace&tuia.
+", entru evidenta activitatii in&tantei, &e intocme&te &i &e pa&trea'a Regi&trul de evidenta a mandatelor
europene de are&tare. !n ace&t regi&tru &e fac urmatoarele mentiuni- numarul curent/ numele, prenumele &i
cetatenia per&oanei &olicitate/ numarul &i data adre&ei parc0etului ori a in&tantei pe rolul careia &e afla cau'a
penala/ numarul do&arului in&tantei de e.ecutare/ data emiterii mandatului european de are&tare/ data
tran&miterii mandatului european de are&tare/ informatii a&upra e.ecutarii mandatului european de are&tare/
motivele nee.ecutarii mandatului european de are&tare/ data predarii per&oanei &olicitate/ data retragerii
mandatului european de are&tare. Regi&trul nu e&te de&tinat publicitatii.
+6, rocedura preva'uta in pre'entul articol are caracter confidential pana la are&tarea per&oanei &olicitate
in &tatul membru de e.ecutare.
)R#!(OL*L 68 $ #ran&miterea mandatului european de are&tare
+1, !n ca'ul in care &e cunoa&te locul unde &e afla per&oana &olicitata, autoritatea judiciara romana emitenta
poate tran&mite mandatul european de are&tare direct autoritatii judiciare de e.ecutare.
+2, )utoritatea judiciara emitenta poate &a &olicite introducerea &emnalmentelor per&oanei in cau'a in
9i&temul de !nformatii 9c0engen +9!9,, prin intermediul 9i&temului !nformatic 7ational de 9emnalari. !n
ace&t &cop, &e aplica di&po'itiile art. 84 al (onventiei din 18 iunie 1880 de punere in aplicare a )cordului
9c0engen din 14 iunie 1864 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, 9c0engen.
+3, 9emnalarea introdu&a in 9i&temul !nformatic 9c0engen ec0ivalea'a cu un mandat european de are&tare,
daca e&te in&otita de informatiile preva'ute in ane.a nr. 1. (u titlu tran'itoriu, pana la data la care 9i&temul
!nformatic 9c0engen va avea capacitatea de a tran&mite toate informatiile mentionate in ane.a nr. 1,
&emnalarea ec0ivalea'a cu un mandat european de are&tare in a&teptarea tran&miterii originalului.
)R#!(OL*L 80 $ rocedura de tran&mitere
+1, )utoritatile judiciare romane pot tran&mite mandatul european de are&tare prin orice mijloc de
tran&mitere &igur, care la&a o urma &cri&a, cu conditia ca autoritatea judiciara de e.ecutare &a poata verifica
autenticitatea ace&tuia.
+2, !n ca'ul in care locul unde &e afla per&oana &olicitata nu e&te cuno&cut, tran&miterea mandatului
european de are&tare &e reali'ea'a prin intermediul (entrului de (ooperare olitienea&ca !nternationala din
cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane, care procedea'a la difu'area in 9i&temul !nformatic
9c0engen &au pe canalele Organi'atiei !nternationale a olitiei (riminale +!nterpol,, dupa ca'. !n ace&t ca',
tran&miterea &e poate efectua &i prin &i&temul &ecuri'at al Retelei ;udiciare 3uropene, cand ace&ta va fi
operational.
+3, %aca autoritatea judiciara emitenta nu cunoa&te autoritatea judiciara de e.ecutare, &e va efectua
cercetarea nece&ara, inclu&iv prin punctele de contact ale Retelei ;udiciare 3uropene &au prin directia de
&pecialitate a Mini&terului ;u&titiei, pentru a obtine informatiile nece&are de la &tatul membru de e.ecutare.
+4, Orice dificultate care ar interveni in legatura cu tran&miterea &au verificarea autenticitatii unui mandat
european de are&tare &e va &olutiona prin contact direct intre autoritatea judiciara emitenta &i autoritatea
judiciara de e.ecutare &au cu &prijinul Mini&terului ;u&titiei.
+4, *lterior tran&miterii mandatului european de are&tare, autoritatea judiciara romana emitenta poate
tran&mite orice informatii &uplimentare nece&are pentru e.ecutarea mandatului.
+5, !n ca'ul tran&miterii directe, autoritatile judiciare emitente romane informea'a Mini&terul ;u&titiei in
ultima 'i lucratoare a fiecarui trime&tru cu privire la mandatele europene de are&tare emi&e in perioada de
referinta &i &tadiul e.ecutarii ace&tora.
)R#!(OL*L 81 $ #ran&ferul temporar &i audierea per&oanei &olicitate in timpul e.ecutarii mandatului
european de are&tare
+1, )tunci cand &$a emi& un mandat european in &ituatia preva'uta la art. 66 alin. +1, lit. a,, autoritatea
judiciara emitenta romana va putea &olicita autoritatii judiciare de e.ecutare, inainte ca acea&ta &a &e fi
pronuntat a&upra predarii definitive, predarea temporara in Romania a per&oanei urmarite, in vederea
a&cultarii &ale, &au va putea &olicita &a fie autori'ata luarea declaratiei ace&tei per&oane pe teritoriul &tatului
de e.ecutare a mandatului.
+2, %aca autoritatea judiciara de e.ecutare, dupa ce a aprobat predarea per&oanei urmarite, di&pune
&u&pendarea predarii pana la terminarea unui proce& in cur& &au pana la e.ecutarea pedep&ei aplicate in
&tatul de e.ecutare a mandatului pentru o fapta diferita de cea care face obiectul mandatului european,
autoritatea judiciara romana emitenta va putea &olicita predarea temporara a per&oanei in vederea a&cultarii
&ale &au a judecatii.
)R#!(OL*L 82 $ Rejudecarea per&oanei predate
+1, )&igurarea rejudecarii in ca'ul predarii per&oanei condamnate in lip&a e&te data de autoritatea judiciara
emitenta, la cererea autoritatii judiciare de e.ecutare.
+2, %i&po'itiile art. 422@1 din (odul de procedura penala &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 83 $ <arantia tran&ferarii per&oanei predate
!n ca'ul in care per&oana &olicitata care face obiectul unui mandat european de are&tare, emi& in &copul
urmaririi penale &au al judecatii, e&te re&orti&ant &au re'ident al &tatului membru de e.ecutare, garantia ca,
in ca' de condamnare, odata predata, per&oana &olicitata poate fi tran&ferata in conditiile legii in &tatul de
cetatenie e&te data de in&tanta emitenta a mandatului european de are&tare.
)R#!(OL*L 84 $ Retragerea mandatului european de are&tare
+1, Mandatul european de are&tare &e retrage in ca'ul in care au di&parut temeiurile care au ju&tificat
emiterea ace&tuia ori daca per&oana &olicitata a decedat.
+2, !n ca'ul preva'ut la art. 54 alin. +4,, mandatul european de are&tare &e retrage daca per&oana urmarita
international a fo&t e.tradata &au predata in Romania.
+3, Retragerea &e &olicita de in&tanta emitenta, care informea'a de&pre acea&ta autoritatea judiciara de
e.ecutare, Mini&terul ;u&titiei &i, dupa ca', parc0etul care efectuea'a ori &upraveg0ea'a activitatea de
urmarire penala &au in&tanta care a di&pu& a&upra ma&urii are&tarii preventive a inculpatului ori care a
0otarat cu privire la ma&urile de &iguranta.
)R#!(OL*L 84 $ reluarea per&oanei &olicitate
reluarea per&oanei &olicitate &e reali'ea'a de (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul
!n&pectoratului <eneral al olitiei Romane, in termenele &tabilite impreuna cu autoritatile competente ale
&tatului membru de e.ecutare.
(apitolul !!! $ 3.ecutarea de catre autoritatile romane a unui mandat european de are&tare
)R#!(OL*L 85 $ ?apte care dau loc la predare
+1, *rmatoarele infractiuni, indiferent de denumirea pe care o au in legi&latia &tatului emitent, daca &unt
&anctionate de legea &tatului emitent cu o pedeap&a &au cu o ma&ura de &iguranta privativa de libertate a
carei durata ma.ima e&te de cel putin 3 ani, nu vor fi &upu&e verificarii indeplinirii conditiei dublei
incriminari-
1. participarea la un grup criminal organi'at/
2. terori&mul/
3. traficul de per&oane/
4. e.ploatarea &e.uala a copiilor &i pornografia infantila/
4. traficul ilicit de droguri &i &ub&tante p&i0otrope/
5. traficul ilicit de arme, munitii &i &ub&tante e.plo'ive/
". coruptia/
6. frauda, inclu&iv cea care aduce atingere intere&elor financiare ale *niunii 3uropene in intele&ul
(onventiei din 25 iulie 1884 privind protectia intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene/
8. &palarea produ&elor infractiunii/
10. fal&ificarea de moneda, inclu&iv contrafacerea monedei euro/
11. fapte legate de criminalitatea informatica/
12. infractiuni impotriva mediului, inclu&iv traficul ilicit de &pecii de animale pe cale de di&paritie &i de
&pecii &i &oiuri de plante pe cale de di&paritie/
13. facilitarea intrarii &i &ederii ilegale/
14. omorul, vatamarea corporala grava/
14. traficul ilicit de organe &i te&uturi umane/
15. rapirea, lip&irea de libertate in mod ilegal &i luarea de o&tatici/
1". ra&i&mul &i .enofobia/
16. furtul organi'at &au armat/
18. traficul ilicit de bunuri culturale, inclu&iv antic0itati &i opere de arta/
20. in&elaciunea/
21. rac2etul &i e.torcarea de fonduri/
22. contrafacerea &i pirateria produ&elor/
23. fal&ificarea de acte oficiale &i u'ul de fal&/
24. fal&ificarea de mijloace de plata/
24. traficul ilicit de &ub&tante 0ormonale &i alti factori de cre&tere/
25. traficul ilicit de materiale nucleare &au radioactive/
2". traficul de ve0icule furate/
26. violul/
28. incendierea cu intentie/
30. crime aflate in juri&dictia (urtii enale !nternationale/
31. &ec0e&trarea ilegala de nave &au aeronave/
32. &abotajul.
+2, entru alte fapte decat cele preva'ute la alin. +1,, predarea e&te &ubordonata conditiei ca faptele care
motivea'a emiterea mandatului european de are&tare &a con&tituie infractiune potrivit legii romane,
independent de elementele con&titutive &au de incadrarea juridica a ace&teia.
)R#!(OL*L 8" $ (onditii &peciale
+1, 3.ecutarea unui mandat european de are&tare de catre autoritatile judiciare de e.ecutare romane poate fi
&upu&a urmatoarelor conditii-
a, in ca'ul in care mandatul european de are&tare a fo&t emi& in &copul e.ecutarii unei pedep&e &au a unei
ma&uri de &iguranta privative de libertate aplicate printr$o 0otarare pronuntata in lip&a, daca per&oana in
cau'a nu a fo&t citata per&onal &i nici informata in orice alt mod cu privire la data &i locul &edintei de
judecata care a condu& la 0otararea pronuntata in lip&a, predarea per&oanei &olicitate va fi acordata daca
autoritatea judiciara emitenta garantea'a ca per&oana care face obiectul mandatului european de are&tare are
po&ibilitatea &a obtina rejudecarea cau'ei in &tatul membru emitent, in pre'enta &a/
b, in ca'ul in care infractiunea in ba'a careia &$a emi& mandatul european de are&tare e&te &anctionata cu
pedeap&a detentiunii pe viata &au cu o ma&ura de &iguranta privativa de libertate pe viata, di&po'itiile legale
ale &tatului membru emitent trebuie &a prevada po&ibilitatea revi'uirii pedep&ei &au a ma&urii de &iguranta
aplicate ori liberarea conditionata, dupa e.ecutarea a 20 de ani din pedeap&a &au ma&ura de &iguranta
aplicata, ori aplicarea unor ma&uri de clementa.
+2, ?ara a aduce atingere di&po'itiilor alin. +1,, cetatenii romani &unt predati in ba'a unui mandat european
de are&tare emi& in vederea efectuarii urmaririi penale &au a judecatii cu conditia ca, in ca'ul in care &e va
pronunta o pedeap&a privativa de libertate, per&oana predata &a fie tran&ferata in Romania pentru e.ecutarea
pedep&ei.
)R#!(OL*L 86 $ Motive de refu' al e.ecutarii
+1, )utoritatea judiciara romana de e.ecutare refu'a e.ecutarea mandatului european de are&tare in
urmatoarele ca'uri-
a, cand, din informatiile de care di&pune, reie&e ca per&oana urmarita a fo&t judecata definitiv pentru
acelea&i fapte de catre un &tat membru, altul decat &tatul emitent, cu conditia ca, in ca'ul condamnarii,
&anctiunea &a fi fo&t e.ecutata ori &a fie in acel moment in cur& de e.ecutare &au e.ecutarea &a fie pre&cri&a,
pedeap&a &a fi fo&t gratiata ori infractiunea &a fi fo&t amni&tiata &au &a fi intervenit o alta cau'a care
impiedica e.ecutarea, potrivit legii &tatului de condamnare/
b, cand infractiunea pe care &e ba'ea'a mandatul european de are&tare e&te acoperita de amni&tie in
Romania, daca autoritatile romane au, potrivit legii romane, competenta de a urmari acea infractiune/
c, cand per&oana care e&te &upu&a mandatului european de are&tare nu ra&punde penal, datorita var&tei &ale,
pentru faptele pe care &e ba'ea'a mandatul de are&tare in conformitate cu legea romana.
+2, )utoritatea judiciara romana de e.ecutare poate refu'a e.ecutarea mandatului european de are&tare in
urmatoarele ca'uri-
a, in &ituatia preva'uta la art. 85 alin.
+2, din pre'enta lege/ in mod e.ceptional, in materie de ta.e &i impo'ite, de vama &i de &c0imb valutar,
e.ecutarea mandatului european nu va putea fi refu'ata pentru motivul ca legi&latia romana nu impune
acela&i tip de ta.e &au de impo'ite ori nu contine acela&i tip de reglementari in materie de ta.e &i impo'ite,
de vama &i de &c0imb valutar ca legi&latia &tatului membru emitent/
b, cand per&oana care face obiectul mandatului european de are&tare e&te &upu&a unei proceduri penale in
Romania pentru aceea&i fapta care a motivat mandatul european de are&tare/
c, cand mandatul european de are&tare a fo&t emi& in &copul e.ecutarii unei pedep&e cu inc0i&oarea &au a
unei ma&uri de &iguranta privative de libertate, daca per&oana &olicitata e&te cetatean roman &i acea&ta
declara ca refu'a &a e.ecute pedeap&a ori ma&ura de &iguranta in &tatul membru emitent/
d, cand per&oana care face obiectul mandatului european a fo&t judecata definitiv pentru acelea&i fapte intr$
un alt &tat tert care nu e&te membru al *niunii 3uropene, cu conditia ca, in ca' de condamnare, &anctiunea
&a fi fo&t e.ecutata &au &a fie in acel moment in cur& de e.ecutare &au e.ecutarea &a fie pre&cri&a, ori
infractiunea &a fi fo&t amni&tiata &au pedeap&a &a fi fo&t gratiata potrivit legii &tatului de condamnare/
e, cand mandatul european de are&tare &e refera la infractiuni care, potrivit legii romane, &unt comi&e pe
teritoriul Romaniei/
f, cand mandatul european cuprinde infractiuni care au fo&t comi&e in afara teritoriului &tatului emitent &i
legea romana nu permite urmarirea ace&tor fapte atunci cand &$au comi& in afara teritoriului roman/
g, cand, conform legi&latiei romane, ra&punderea pentru infractiunea pe care &e intemeia'a mandatul
european de are&tare ori e.ecutarea pedep&ei aplicate &$au pre&cri&, daca faptele ar fi fo&t de competenta
autoritatilor romane/
0, cand o autoritate judiciara romana a deci& fie &a nu inceapa urmarirea penala, fie incetarea urmaririi
penale, &coaterea de &ub urmarire penala &au cla&area pentru infractiunea pe care &e intemeia'a mandatul
european de are&tare, &au a pronuntat, fata de per&oana &olicitata, o 0otarare definitiva, cu privire la acelea&i
fapte, care impiedica viitoare proceduri.
+3, !n &ituatia in care, in cau'a, e&te incident e.clu&iv ca'ul preva'ut la alin.
+2, lit. c,, anterior pronuntarii 0otararii preva'ute la art. 10", autoritatea judiciara romana de e.ecutare
&olicita autoritatii judiciare de emitere tran&miterea unei copii certificate a 0otararii de condamnare, precum
&i orice alte informatii nece&are, informand autoritatea judiciara emitenta cu privire la &copul pentru care
a&tfel de documente &unt &olicitate. Recunoa&terea 0otararii penale &traine de condamnare &e face, pe cale
incidentala, de in&tanta de judecata in fata careia procedura e.ecutarii mandatului european de are&tare e&te
pendinte. !n ca'ul in care autoritatea judiciara romana de e.ecutare a recuno&cut 0otararea penala &traina de
condamnare, mandatul de e.ecutare a pedep&ei &e emite la data pronuntarii 0otararii preva'ute la art. 10".
+4, !n ca'ul preva'ut la alin. +3,, daca per&oana &olicitata &e afla in &tare de are&t &i autoritatea judiciara de
emitere intar'ie tran&miterea documentelor &olicitate, di&po'itiile art. 103 alin. +4, &e aplica in mod
core&pun'ator. !n &ituatia in care autoritatea judiciara de emitere nu tran&mite documentele preva'ute la
alin. +3,, in termen de cel mult 20 de 'ile de la data primei &olicitari, daca autoritatea judiciara romana de
e.ecutare refu'a e.ecutarea mandatului european de are&tare, acea&ta informea'a autoritatea judiciara
emitenta a&upra po&ibilitatii de a &olicita recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararii penale de condamnare in
ba'a in&trumentelor aplicabile in relatia dintre Romania &i &tatul membru de emitere ori, in lip&a ace&tora,
in ba'a reciprocitatii.
)R#!(OL*L 88 $ roceduri prealabile
+1, !n termen de 24 de ore de la primirea unui mandat european de are&tare &au a unei &emnalari in 9i&temul
!nformatic 9c0engen, procurorul de&emnat de procurorul general al parc0etului de pe langa curtea de apel
verifica daca mandatul european de are&tare e&te in&otit de o traducere in limba romana ori in una dintre
limbile engle'a &au france'a. !n ca'ul in care mandatul nu e&te tradu& in niciuna dintre limbile acceptate,
parc0etul &olicita autoritatii judiciare emitente remiterea traducerii. %aca mandatul e&te tradu& in limba
engle'a &au in limba france'a, procurorul competent ia ma&uri pentru efectuarea traducerii in limba
romana, in termen de cel mult doua 'ile.
+2, rocurorul verifica daca mandatul european de are&tare cuprinde informatiile preva'ute la art. 65 alin.
+1,. !n ca'ul in care mandatul european de are&tare nu cuprinde ace&te informatii, &olicita de urgenta
autoritatii judiciare emitente completarea informatiilor &i fi.ea'a un termen$limita pentru primirea ace&tora.
+3, %aca mandatul european de are&tare contine informatiile preva'ute la art. 65 alin. +1, &i e&te tradu&
potrivit di&po'itiilor alin. +1,, procurorul ia ma&urile nece&are pentru identificarea, cautarea, locali'area &i
prinderea per&oanei &olicitate. %i&po'itiile art. 483@11483@" din (odul de procedura penala &e aplica in
mod core&pun'ator.
+4, !n &ituatia in care in urma verificarilor efectuate &e con&tata ca per&oana &olicitata &e afla in
circum&criptia teritoriala a unui alt parc0et, procurorul trimite de indata mandatul european de are&tare
parc0etului competent &i informea'a de&pre acea&ta autoritatea judiciara emitenta &i Mini&terul ;u&titiei.
+4, !n ca'ul in care din verificarile efectuate re'ulta in mod neindoielnic ca per&oana &olicitata nu &e afla pe
teritoriul Romaniei, procurorul di&pune cla&area &i informea'a de&pre acea&ta autoritatea judiciara emitenta
&i Mini&terul ;u&titiei.
+5, %aca per&oana &olicitata face obiectul unor proceduri penale in cur&, pentru acelea&i fapte pentru care a
fo&t emi& mandatul european de are&tare, procurorul tran&mite, &pre informare, procurorului de ca' &au
in&tantei competente, o copie a mandatului european de are&tare, traducerea &i, daca e&te ca'ul, informatiile
&uplimentare comunicate de autoritatea judiciara emitenta, &olicitandu$i &a aprecie'e &i &a informe'e de
urgenta daca urmarirea penala &au judecata pot fi &u&pendate pana la &olutionarea cau'ei de catre autoritatea
judiciara romana de e.ecutare. %i&po'itiile art. 240 &i 303 din (odul de procedura penala &e aplica in mod
core&pun'ator.
+", %aca procedurile penale e.i&tente impotriva per&oanei &olicitate &e refera la alte fapte decat cele pentru
care a fo&t emi& mandatul european de are&tare, procurorul competent tran&mite, de a&emenea, &pre
informare, procurorului de ca' &au in&tantei competente, o copie a mandatului european de are&tare,
traducerea &i, daca e&te ca'ul, informatiile &uplimentare comunicate de autoritatea judiciara emitenta,
&olicitandu$i &a il informe'e de indata care e&te &tadiul procedurii.
+6, rocedurile prealabile preva'ute la alin. +5, &i +", nu impiedica luarea ma&urilor preva'ute la alin. +3,.
+8, !n ca'ul in care predarea per&oanei &olicitate e&te conditionata de acordarea con&imtamantului unui alt
&tat membru ori al unui &tat tert, luarea ma&urilor pentru prinderea per&oanei &olicitate are loc la data
primirii con&imtamantului &tatului re&pectiv.
+10, rocedura preva'uta in pre'entul articol nu e&te publica.
)R#!(OL*L 100 $ Retinerea per&oanei &olicitate
+1, Ma&ura retinerii per&oanei &olicitate poate fi luata de procuror numai dupa a&cultarea ace&teia in
pre'enta aparatorului. Ma&ura retinerii &e di&pune prin ordonanta motivata &i poate dura cel mult 24 de ore.
+2, er&oanei retinute i &e aduc, de indata, la cuno&tinta, in limba pe care o intelege, motivele retinerii &i
continutul mandatului european de are&tare.
+3, er&oanei retinute i &e va comunica o copie a mandatului european de are&tare &i traducerea ace&tuia.
)cea&ta prevedere &e va aplica &i in ca'ul in care procurorul competent prime&te un nou mandat european
de are&tare ulterior &e&i'arii curtii de apel competente in conditiile preva'ute la art. 102.
+4, er&oana retinuta poate &olicita &a fie incuno&tintat de&pre ma&ura luata un membru de familie ori o alta
per&oana pe care o de&emnea'a acea&ta. )tat cererea, cat &i incuno&tintarea &e con&emnea'a intr$un proce&$
verbal. !n mod e.ceptional, daca procurorul aprecia'a ca ace&t lucru ar afecta e.ecutarea mandatului
european de are&tare emi& impotriva per&oanei &olicitate &au, in ca'ul in care are cuno&tinta, a unor mandate
europene de are&tare emi&e impotriva altor participanti la &avar&irea infractiunii, procurorul va putea refu'a
&olicitarea.
+4, !n ca'ul in care per&oana &olicitata e&te minor, termenul preva'ut la alin. +1, &e reduce la jumatate. !n
ace&t ca', retinerea poate fi prelungita, daca &e impune, prin ordonanta motivata, cel mult 6 ore.
+5, !n vederea retinerii per&oanei &olicitate, organul competent poate patrunde in orice locuinta in care &e
afla per&oana &olicitata, fara con&imtamantul ace&teia ori al per&oanei careia ii apartine &au folo&e&te
locuinta, precum &i in &ediul oricarei per&oane juridice, fara invoirea repre'entantului legal al ace&teia.
)R#!(OL*L 101 $ Retinerea &i are&tarea per&oanei &olicitate in ca' de urgenta
+1, !n ca' de urgenta, prin e.ceptie de la di&po'itiile art. 100, ma&ura retinerii poate fi di&pu&a pe ba'a
&emnalarii tran&mi&e prin Organi'atia !nternationala a olitiei (riminale +!nterpol,, care nu ec0ivalea'a cu
mandatul european de are&tare. !n ace&t ca', (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul
!n&pectoratului <eneral al olitiei Romane &olicita de indata >iroului (entral 7ational !nterpol
core&pondent tran&miterea catre parc0etul competent, in termen de cel mult 46 de ore de la retinerea
per&oanei &olicitate.
+2, er&oanei retinute i &e aduc, de indata, la cuno&tinta in limba pe care o intelege motivele retinerii.
+3, (and ma&ura retinerii a fo&t luata de organul de cercetare penala al politiei judiciare, ace&ta e&te obligat,
in primele 10 ore de la retinere, &a pre'inte per&oana &olicitata procurorului de&emnat de procurorul general
al parc0etului de pe langa curtea de apel in a carui circum&criptie teritoriala a fo&t retinuta.
)R#!(OL*L 102 $ 9e&i'area curtii de apel in vederea are&tarii &i predarii per&oanei &olicitate
+1, rocurorul &e&i'ea'a curtea de apel competenta cu propunerea de luare a ma&urii are&tarii per&oanei
&olicitate.
+2, %e indata ce in&tanta e&te &e&i'ata, cau'a &e reparti'ea'a, in conditiile legii, unui complet format dintr$
un judecator, pentru a aprecia a&upra luarii ma&urii are&tarii &i a&upra predarii per&oanei &olicitate.
+3, entru evidenta activitatii in&tantei, &e intocme&te &i &e pa&trea'a Regi&trul privind are&tarea &i predarea
in ba'a mandatelor europene de are&tare. !n ace&t regi&tru &e vor face urmatoarele mentiuni- numarul
curent/ numele &i prenumele per&oanei &olicitate/ numarul &i data adre&ei parc0etului/ numarul &i data
mandatului european de are&tare/ autoritatea judiciara emitenta/ numarul do&arului in&tantei/ data &i &olutia
pronuntata/ numarul &i data mandatului intern de are&tare/ durata are&tarii, cu indicarea datei la care incepe
ma&ura &i a datei la care e.pira/ numele &i prenumele judecatorului care a di&pu& ma&ura are&tarii &i/&au
predarea per&oanei &olicitate/ data declararii recur&ului, evidentiindu$&e &eparat impotriva carei &olutii a fo&t
declarata calea de atac/ data inaintarii recur&ului la in&tanta de control judiciar/ &olutia in&tantei de recur&,
precum &i prelungirile are&tarii/ data comunicarii 0otararii a&upra predarii autoritatii judiciare emitente,
Mini&terului ;u&titiei &i (entrului de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului
<eneral al olitiei Romane.
)R#!(OL*L 103 $ rocedura de e.ecutare a mandatului european de are&tare
+1, ;udecatorul verifica mai intai identitatea per&oanei &olicitate &i &e a&igura ca ace&teia i &$a comunicat o
copie a mandatului european de are&tare &au, in ca'ul preva'ut la art. 101, ca a fo&t informata de&pre
motivul retinerii.
+2, %aca per&oana a fo&t retinuta potrivit art. 101, judecatorul poate di&pune, prin inc0eiere motivata, pe
ba'a &emnalarii tran&mi&e prin Organi'atia !nternationala a olitiei (riminale +!nterpol,, are&tarea per&oanei
&olicitate &au obligarea de a nu para&i localitatea pe o durata de 4 'ile. !n ace&t ca', in&tanta amana cau'a &i
fi.ea'a un termen de 4 'ile pentru pre'entarea de catre procuror a mandatului european de are&tare, in&otit
de traducerea in limba romana.
+3, %upa primirea mandatului european de are&tare, judecatorul aduce la cuno&tinta per&oanei &olicitate
drepturile preva'ute la art. 104, efectele regulii &pecialitatii, precum &i po&ibilitatea de a con&imti la
predarea catre autoritatea judiciara emitenta, punandu$i in vedere con&ecintele juridice ale
con&imtamantului la predare, indeo&ebi caracterul irevocabil al ace&tuia.
+4, !n ca'ul in care mandatul european de are&tare a fo&t emi& impotriva unui cetatean roman, in vederea
e.ecutarii unei pedep&e ori a unei ma&uri de &iguranta privative de libertate, judecatorul intreaba per&oana
&olicitata daca acea&ta e&te de acord &a e.ecute pedeap&a &au ma&ura de &iguranta in &tatul membru emitent.
+4, !n ca'ul in care per&oana &olicitata declara ca e&te de acord cu predarea &a, de&pre con&imtamantul
ace&teia &e intocme&te un proce&$verbal care &e &emnea'a de catre judecator, grefier, aparator &i per&oana
&olicitata. !n acela&i proce&$verbal &e va mentiona daca per&oana &olicitata a renuntat &au nu la drepturile
conferite de regula &pecialitatii.
+5, !n ca'ul preva'ut la alin. +4,, daca nu e&te incident vreunul dintre motivele de refu' al e.ecutarii
preva'ute la art. 86, judecatorul &e poate pronunta prin &entinta, potrivit art. 10", deopotriva a&upra are&tarii
&i predarii per&oanei &olicitate.
+", %aca per&oana &olicitata nu con&imte la predarea &a catre autoritatea judiciara emitenta, procedura de
e.ecutare a mandatului european de are&tare continua cu audierea per&oanei &olicitate, care &e limitea'a la
con&emnarea po'itiei ace&teia fata de e.i&tenta unuia dintre motivele obligatorii &au optionale de
nee.ecutare, precum &i la eventuale obiectii in ceea ce prive&te identitatea.
+6, !n ca'urile preva'ute la alin. +4, &i +",, atunci cand judecatorul aprecia'a nece&ar &a acorde un termen
pentru luarea unei 0otarari cu privire la predare, are&tarea per&oanei &olicitate in cur&ul procedurii de
e.ecutare a mandatului european de are&tare &e di&pune prin inc0eiere motivata.
+8, !n&tanta verifica periodic, dar nu mai tar'iu de 30 de 'ile, daca &e impune mentinerea are&tarii in
vederea predarii. !n ace&t &en&, in&tanta &e pronunta prin inc0eiere motivata, tinand &eama de termenele
preva'ute la art. 110.
+10, !n toate ca'urile, ma&ura are&tarii in vederea predarii poate fi luata numai dupa a&cultarea per&oanei
&olicitate in pre'enta aparatorului. %urata initiala a are&tarii nu poate depa&i 30 de 'ile, iar durata totala,
pana la predarea efectiva catre &tatul membru emitent, nu poate depa&i in niciun ca' 160 de 'ile.
+11, !n ca'ul in care per&oana &olicitata e&te pu&a in libertate, in&tanta di&pune fata de acea&ta ma&ura
obligarii de a nu para&i localitatea, di&po'itiile art. 144 din (odul de procedura penala aplicandu$&e in mod
core&pun'ator. !n ace&t ca', in &ituatia in care, ulterior, in&tanta di&pune e.ecutarea mandatului european de
are&tare, prin 0otararea de predare &e di&pune &i are&tarea per&oanei &olicitate in vederea predarii catre
autoritatea judiciara emitenta.
+12, %aca judecatorul aprecia'a ca in cau'a &e impune &olicitarea de informatii &au garantii &uplimentare
autoritatii judiciare emitente, amana cau'a &tabilind un termen pentru primirea datelor &olicitate. #ermenul
fi.at nu poate fi mai mare de 10 'ile.
+13, %upa intocmirea &entintei preva'ute la art. 10" &au a inc0eierii preva'ute la alin.
+2, ori +8,, dupa ca', judecatorul emite de indata un mandat de are&tare. %i&po'itiile (odului de procedura
penala cu privire la continutul &i e.ecutarea mandatului de are&tare &e aplica in mod core&pun'ator. +14,
9edinta de judecata e&te publica, afara de ca'ul in care, la cererea procurorului, a per&oanei &olicitate &au
din oficiu, judecatorul aprecia'a ca &e impune judecarea cau'ei in &edinta &ecreta. articiparea procurorului
e&te obligatorie.
)R#!(OL*L 104 $ %repturile per&oanei are&tate in ba'a unui mandat european de are&tare
+1, er&oana are&tata are dreptul &a fie informata cu privire la continutul mandatului european de are&tare.
+2, er&oana are&tata are dreptul &a fie a&i&tata de un aparator ale& &au numit din oficiu de in&tanta.
+3, er&oana are&tata care nu intelege &au nu vorbe&te limba romana are dreptul la interpret, a&igurat gratuit
de catre in&tanta.
)R#!(OL*L 104 redarea temporara &au luarea declaratiei per&oanei &olicitate
+1, %aca autoritatea judiciara emitenta &olicita, judecatorul poate di&pune predarea temporara a per&oanei
&olicitate &au procedea'a la audierea per&oanei &olicitate.
+2, !n ca'ul in care &$a acordat predarea temporara, acea&ta &e efectuea'a in conditiile &i pe durata &tabilite
de comun acord intre autoritatea judiciara emitenta &i cea de e.ecutare. !n toate ca'urile per&oana urmarita
va trebui &a &e intoarca in Romania pentru a participa la de&fa&urarea procedurii de predare in ba'a
mandatului european de are&tare.
+3, !n ca'ul in care nu &e acorda predarea temporara &au acea&ta nu e&te &olicitata, autoritatea judiciara de
e.ecutare romana procedea'a la luarea unei declaratii per&oanei &olicitate, cu participarea per&oanei
de&emnate de autoritatea judiciara emitenta, daca e&te ca'ul, in conformitate cu legea &tatului membru
emitent. )udierea per&oanei &olicitate &e face potrivit prevederilor (odului de procedura penala roman &i in
conditiile &tabilite potrivit intelegerii dintre autoritatile judiciare implicate. !n toate ca'urile &e vor re&pecta
drepturile proce&uale ale per&oanei urmarite.
)R#!(OL*L 105 $ !ncidente procedurale
!n ca'ul in care, in cur&ul procedurii de e.ecutare a unui mandat european de are&tare, e&te &e&i'ata (urtea
(on&titutionala cu o e.ceptie de necon&titutionalitate a unei di&po'itii din pre'entul titlu, judecarea
e.ceptiei &e face cu precadere, in termen de cel mult 44 de 'ile de la &e&i'area (urtii (on&titutionale.
)R#!(OL*L 10" $ =otararea
+1, !n toate ca'urile in&tanta &e pronunta a&upra e.ecutarii mandatului european de are&tare prin &entinta, cu
re&pectarea termenelor preva'ute la art. 110. !n &copul luarii unei 0otarari, in&tanta tine &eama de toate
imprejurarile cau'ei &i de nece&itatea e.ecutarii mandatului european de are&tare.
+2, !n termen de cel mult 24 de ore dupa ramanerea definitiva a 0otararii de predare, in&tanta comunica
0otararea luata autoritatii judiciare emitente, Mini&terului ;u&titiei &i (entrului de (ooperare olitienea&ca
!nternationala din cadrul !n&pectoratului <eneral al olitiei Romane.
+3, !n ca'ul in care predarea per&oanei &olicitate a fo&t amanata, indiferent daca, la momentul pronuntarii
0otararii, acea&ta &e afla ori nu &e afla &ub puterea unui mandat de are&tare preventiva &au de e.ecutare a
pedep&ei inc0i&orii emi& de autoritatile judiciare romane, mandatul de are&tare preva'ut la art. 103 alin. +13,
e&te pu& in e.ecutare la data incetarii motivelor care au ju&tificat amanarea.
)R#!(OL*L 106 $ (ai de atac
+1, !mpotriva inc0eierilor preva'ute la art. 103 alin. +2,, +6, &i
+8, &e poate declara recur& in termen de 24 de ore de la pronuntare.
+2, =otararea preva'uta la art. 10" alin. +1, poate fi atacata cu recur& in termen de 4 'ile de la pronuntare,
cu e.ceptia ca'ului in care per&oana &olicitata con&imte la predare, cand 0otararea e&te definitiva.
+3, Recur&ul declarat impotriva 0otararii prin care &$a di&pu& predarea per&oanei &olicitate e&te &u&pen&iv de
e.ecutare, cu e.ceptia di&po'itiilor privind ma&ura are&tarii. %o&arul va fi inaintat in&tantei de recur& in
termen de 24 de ore.
)R#!(OL*L 108 $ 9olutionarea recur&ului
Recur&ul declarat in conditiile preva'ute la art. 106 &e &olutionea'a cu precadere, in termen de cel mult 3
'ile de la inregi&trarea cau'ei.
)R#!(OL*L 110 $ #ermene
+1, Mandatul european de are&tare &e &olutionea'a &i &e e.ecuta in regim de urgenta.
+2, !n ca'ul preva'ut la art. 103 alin. +4,, 0otararea a&upra e.ecutarii mandatului european de are&tare
trebuie pronuntata cel mai tar'iu in termen de 10 'ile de la termenul de judecata la care per&oana &olicitata
&i$a e.primat con&imtamantul la predare.
+3, !n celelalte ca'uri, 0otararea definitiva privind e.ecutarea mandatului european de are&tare &e pronunta
in termen de 50 de 'ile de la data are&tarii per&oanei &olicitate.
+4, (and, pentru motive ju&tificate, nu &e poate pronunta o 0otarare in termenele preva'ute la alineatele
precedente, in&tanta poate amana pronuntarea pentru 30 de 'ile, comunicand autoritatii judiciare emitente
acea&ta imprejurare, precum &i motivele amanarii &i mentinand ma&urile nece&are in vederea predarii.
+4, (and, din motive e.ceptionale, nu pot fi re&pectate termenele preva'ute in pre'entul articol, autoritatea
judiciara de e.ecutare romana va informa 3uroju&t, preci'and motivele intar'ierii.
)R#!(OL*L 111 $ redarea per&oanei &olicitate
+1, redarea &e reali'ea'a de (entrul de (ooperare olitienea&ca !nternationala din cadrul !n&pectoratului
<eneral al olitiei Romane, cu &prijinul unitatii de politie pe ra'a careia &e afla locul de detentie, in termen
de 10 'ile de la ramanerea definitiva a 0otararii de predare.
+2, %aca, din motive independente de vointa unuia dintre &tatele emitente &au de e.ecutare, predarea nu &e
poate efectua in ace&t termen, autoritatile judiciare implicate vor intra imediat in contact pentru a fi.a o
noua data de predare. !n ace&t ca', predarea va avea loc in termen de 10 'ile de la noua data convenita.
+3, !n mod e.ceptional, predarea poate fi amanata temporar, pentru motive umanitare &erioa&e, cum ar fi
e.i&tenta unor temeiuri &uficiente pentru a &e crede ca predarea va periclita, in mod evident, viata &au
&anatatea per&oanei &olicitate.
3.ecutarea mandatului european de are&tare va avea loc imediat ce ace&te motive incetea'a &a e.i&te. !n
ace&t &en&, autoritatea judiciara e.ecutoare va informa de indata autoritatea judiciara emitenta &i impreuna
vor conveni o noua data de predare. !n ace&t ca', predarea va avea loc in termen de 10 'ile de la noua data
a&tfel convenita.
+4, !n ca'ul in care &unt depa&ite termenele ma.ime pentru predare, fara ca per&oana in cau'a &a fie primita
de catre &tatul emitent, &e va proceda la punerea in libertate a per&oanei urmarite, fara ca ace&t fapt &a
con&tituie un motiv de refu' al e.ecutarii unui viitor mandat european de are&tare, ba'at pe acelea&i fapte.
+4, !n toate ca'urile, in momentul predarii, autoritatea judiciara de e.ecutare romana va aduce la cuno&tinta
autoritatii judiciare emitente durata privarii de libertate pe care a &uferit$o per&oana la care &e refera
mandatul european de are&tare, cu &copul de a fi dedu&a din pedeap&a &au din ma&ura de &iguranta care &e
va aplica.
)R#!(OL*L 112 $ redarea amanata &au conditionata
+1, (and per&oana urmarita e&te urmarita penal &au judecata de autoritatile judiciare romane pentru o fapta
diferita de cea care motivea'a mandatul european de are&tare, autoritatea judiciara de e.ecutare romana,
c0iar daca &$a di&pu& e.ecutarea mandatului, va putea amana predarea pana la terminarea judecatii &au pana
la e.ecutarea pedep&ei.
+2, !n &ituatia preva'uta la alin. +1,, daca autoritatea judiciara emitenta o &olicita, autoritatea judiciara de
e.ecutare romana poate di&pune predarea temporara a per&oanei urmarite, in conditiile &tabilite printr$un
acord inc0eiat in &cri& cu autoritatea judiciara emitenta.
)R#!(OL*L 113 $ Remiterea de obiecte
+1, La cererea autoritatii judiciare emitente &au din oficiu, autoritatea judiciara de e.ecutare romana va
di&pune remiterea, in conformitate cu legea romana, a obiectelor care con&tituie mijloace materiale de
proba &au au fo&t dobandite de per&oana &olicitata ca urmare a &avar&irii infractiunii care &ta la ba'a emiterii
mandatului european de are&tare, fara a aduce atingere drepturilor pe care &tatul roman &au tertii le pot avea
a&upra ace&tora. Obiectele &e re&tituie la terminarea proce&ului penal.
+2, Obiectele preva'ute la alin. +1, &e remit c0iar &i atunci cand mandatul european de are&tare nu &e poate
e.ecuta din cau'a dece&ului &au evadarii per&oanei urmarite.
+3, !n ca'ul in care bunurile &unt &upu&e confi&carii in Romania, autoritatea judiciara de e.ecutare va putea
refu'a remiterea ace&tora &au va putea &a o efectue'e temporar, daca ace&t lucru e&te nece&ar bunei
de&fa&urari a proce&ului penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane.
)R#!(OL*L 114 $ (oncur&ul de cereri
+1, !n ca'ul in care doua &au mai multe &tate membre au emi& un mandat european de are&tare in legatura cu
aceea&i per&oana, autoritatea judiciara de e.ecutare romana va decide a&upra prioritatii de e.ecutare, tinand
&eama de toate circum&tantele &i, in &pecial, de locul &avar&irii &i gravitatea infractiunii, de data emiterii
mandatelor, precum &i de imprejurarea ca mandatul a fo&t emi& in vederea urmaririi penale, a judecatii &au
in vederea e.ecutarii unei pedep&e &au a unei ma&uri de &iguranta. )utoritatea judiciara de e.ecutare
romana va putea &olicita, daca e&te ca'ul, avi'ul 3uroju&t cu privire la acea&ta 0otarare.
+2, !n ca'ul concurentei intre un mandat european de are&tare &i o cerere de e.tradare pre'entata de catre un
&tat tert, autoritatea judiciara de e.ecutare romana va decide luand in con&iderare toate circum&tantele &i in
&pecial cele preva'ute la alin. +1, &i cele preva'ute in conventia de e.tradare aplicabila in relatia cu &tatul
tert. !n ca'ul in care va da prioritate cererii de e.tradare, &e vor aplica di&po'itiile titlului !!.
+3, !n ca'ul in care decide &a &e acorde intaietate cererii de e.tradare, autoritatea judiciara de e.ecutare
romana va aduce ace&t lucru la cuno&tinta autoritatii emitente a mandatului european de are&tare.
+4, !n ca'ul in care cu privire la aceea&i per&oana, inainte de predarea ace&teia, autoritatile romane prime&c
din partea autoritatilor competente ale aceluia&i &tat membru emitent doua &au mai multe mandate, cau'ele
privind e.ecutarea ace&tor mandate europene de are&tare &e cone.ea'a la in&tanta cea dintai &e&i'ata,
pronuntandu$&e o &ingura 0otarare cu privire la e.ecutarea fiecaruia dintre mandatele europene de are&tare.
!n ca'ul in care predarea e&te admi&a doar pentru una &au unele dintre fapte, in 0otararea de predare &e
mentionea'a e.pre& ace&t lucru, di&po'itiile art. 114 aplicandu$&e in mod core&pun'ator.
+4, %i&po'itiile pre'entului articol nu aduc atingere obligatiilor derivate din calitatea de parte la 9tatutul
(urtii enale !nternationale.
(apitolul !: $ )lte di&po'itii
)R#!(OL*L 114 $ Regula &pecialitatii
+1, (on&imtamantul pentru urmarirea, judecarea, condamnarea &au detinerea unei per&oane de catre
autoritatile romane pentru alte fapte comi&e anterior predarii ace&teia in ba'a unui mandat european de
are&tare &e pre'uma ca a fo&t dat de catre acele &tate membre care au tran&mi& o notificare in ace&t &en&
9ecretariatului general al (on&iliului *niunii 3uropene, daca autoritatea judiciara de e.ecutare nu di&pune
altfel prin 0otararea de predare.
+2, (u e.ceptia ca'urilor mentionate la alin. +1, &i +4,, per&oana predata autoritatilor romane nu va putea fi
urmarita, judecata &au privata de libertate pentru o alta fapta anterioara predarii decat daca &tatul membru
de e.ecutare o con&imte. !n ace&t &cop, autoritatea judiciara romana emitenta va pre'enta autoritatii
judiciare de e.ecutare o cerere de autori'are, in&otita de informatiile preva'ute la art. 65 alin. +1,.
+3, !n relatia cu alte &tate membre decat cele preva'ute la alin. +1,, con&imtamantul autoritatii judiciare
romane de e.ecutare e&te nece&ar. !n ace&t &en&, judecatorul competent &e pronunta, prin inc0eiere
definitiva, data in camera de con&iliu, fara citarea partilor, in termen de cel mult 30 de 'ile de la primirea
cererii, fara a aduce atingere garantiilor la care &e refera art. 8".
+4, %i&po'itiile alineatelor anterioare nu &e aplica atunci cand intervine una dintre urmatoarele
circum&tante-
a, cand per&oana urmarita a renuntat in mod e.pre& in fata autoritatii judiciare de e.ecutare la regula
&pecialitatii, inaintea predarii/
b, cand per&oana urmarita a renuntat, dupa predare, &a recurga la regula &pecialitatii in legatura cu anumite
infractiuni anterioare predarii &ale. %eclaratia de renuntare la regula &pecialitatii &e da in fata autoritatii
judiciare competente a &tatului membru emitent, intocmindu$&e un proce&$verbal conform dreptului intern
al ace&tuia. er&oana urmarita are dreptul de a fi a&i&tata de un avocat. Renuntarea la regula &pecialitatii
trebuie &a fie voluntara &i in deplina cuno&tinta de cau'a a&upra con&ecintelor ace&teia/
c, cand, avand po&ibilitatea &a para&ea&ca teritoriul &tatului membru caruia i$a fo&t predata, per&oana in
cau'a nu a facut ace&t lucru in termen de 44 de 'ile de la punerea &a definitiva in libertate &au &$a intor& pe
ace&t teritoriu dupa ce l$a para&it/
d, cand infractiunea nu e&te &anctionata cu o pedeap&a privativa de libertate/
e, cand la terminarea proce&ului penal nu &e aplica o pedeap&a privativa de libertate &au o ma&ura de
&iguranta.
)R#!(OL*L 115 $ #ran'itul
+1, #ran'itul pe teritoriul Romaniei al unei per&oane, in vederea e.ecutarii unui mandat european de
are&tare, &e acorda la cererea &tatului emitent, care trebuie &a pre'inte urmatoarele date-
a, e.i&tenta unui mandat european de are&tare/
b, identitatea &i cetatenia per&oanei care face obiectul mandatului european/
c, incadrarea juridica a faptei/
d, de&crierea imprejurarilor in care infractiunea a fo&t &avar&ita, inclu&iv data &i locul.
+2, (ererea &i informatiile preva'ute la alin. +1, nu trebuie pre'entate in ca'ul tran'itului aerian fara e&cala,
cu e.ceptia ca'ului in care &$ar produce o ateri'are fortata.
+3, (ererea &i informatiile privind tran'itul &e tran&mit Mini&terului ;u&titiei, care le inaintea'a, de indata,
(urtii de )pel >ucure&ti.
+4, (urtea de )pel >ucure&ti, in complet format din 2 judecatori ai 9ectiei penale, &e pronunta cu privire la
cererea de tran'it, in 'iua primirii ace&teia, prin inc0eiere data in camera de con&iliu.
+4, !nc0eierea e&te definitiva &i &e comunica imediat Mini&terului ;u&titiei, care informea'a de indata &tatul
emitent.
+5, !n ca'ul in care per&oana ce face obiectul mandatului european are cetatenia romana, tran'itul nu e&te
acordat decat daca e&te indeplinita conditia preva'uta la art. 8" alin. +2,.
)R#!(OL*L 11" $ redarea ulterioara
+1, (on&imtamantul la predarea de catre &tatul roman catre un alt &tat membru a unei per&oane &olicitate in
ba'a unui mandat european de are&tare pentru alte fapte comi&e anterior predarii &ale &e pre'uma ca a fo&t
dat de catre acele &tate membre care au tran&mi& o notificare in ace&t &en& 9ecretariatului general al
(on&iliului *niunii 3uropene, daca autoritatea judiciara de e.ecutare nu di&pune altfel prin 0otararea de
predare.
+2, !n orice ca', con&imtamantul autoritatii judiciare romane de e.ecutare la predarea ulterioara a per&oanei
&olicitate de catre un &tat membru emitent catre un alt &tat nu e&te nece&ar daca per&oana &olicitata-
a, avand oca'ia &a para&ea&ca teritoriul &tatului caruia i$a fo&t predata, nu a facut ace&t lucru in termen de
44 de 'ile de la punerea &a definitiva in libertate &au &$a intor& pe ace&t teritoriu dupa ce l$a para&it/
b, a con&imtit &a fie predata unui &tat membru, altul decat &tatul de e.ecutare, in ba'a unui mandat european
de are&tare. (on&imtamantul &e e.prima in fata autoritatii judiciare competente a &tatului membru emitent &i
&e con&emnea'a intr$un proce&$verbal intocmit conform dreptului intern al ace&tuia. er&oana urmarita are
dreptul de a fi a&i&tata de un avocat. (on&imtamantul trebuie e.primat in mod liber &i in deplina cuno&tinta
de cau'a a&upra con&ecintelor &ale/
c, renunta la regula &pecialitatii, in conformitate cu di&po'itiile art. 114 alin. +3, &i +4, lit. a,1c,.
+3, !n &ituatiile nereglementate de alin. +1, &i
+2, e&te nece&ara aprobarea autoritatii judiciare romane de e.ecutare, care &e va &olicita in conformitate cu
di&po'itiile art. 68, ane.and cererii informatiile preva'ute la art. 65 alin. +1,, in&otite de o traducere.
+4, !n relatia cu alte &tate membre decat cele preva'ute la alin. +1,, con&imtamantul autoritatii judiciare
romane de e.ecutare pentru predarea per&oanei &olicitate catre un &tat tert e&te nece&ar. !n ace&t &en&,
judecatorul competent &e pronunta, prin inc0eiere definitiva, data in camera de con&iliu, fara citarea
partilor, in termen de cel mult 30 de 'ile de la primirea cererii, fara a aduce atingere garantiilor la care &e
refera art. 8".
+4, %i&po'itiile alin. +1,1
+4, &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'ul in care Romania e&te &tat membru emitent.
)R#!(OL*L 116 $ redarea ulterioara unei e.tradari
+1, !n ca'ul in care per&oana urmarita a fo&t e.tradata in Romania dintr$un &tat tert de care acea&ta a fo&t
protejata prin di&po'itiile acordului in ba'a caruia a fo&t e.tradata, referitoare la regula &pecialitatii,
autoritatea judiciara romana de e.ecutare va &olicita autori'area &tatului care a e.tradat$o pentru a putea fi
predata &tatului emitent. #ermenele preva'ute la art. 110 vor incepe &a curga de la data la care regula
&pecialitatii incetea'a &a &e aplice.
+2, !n timp ce &olutionea'a cererea de autori'are, autoritatea judiciara romana de e.ecutare va continua &a
a&igure conditiile materiale nece&are pentru o predare efectiva.
)R#!(OL*L 118 $ 3.tradarea ulterioara
+1, 3.tradarea unei per&oane care a fo&t predata in Romania in ba'a unui mandat european de are&tare,
&olicitata ulterior de catre un &tat care nu e&te membru al *niunii 3uropene, nu &e poate acorda fara
con&imtamantul autoritatii judiciare de e.ecutare care a aprobat predarea.
+2, !n ca'ul in care autoritatile judiciare romane au acordat predarea unei per&oane unui alt &tat membru al
*niunii 3uropene, in ba'a unui mandat european de are&tare, iar autoritatile judiciare emitente &olicita
con&imtamantul de a e.trada per&oana urmarita catre un tert &tat care nu e&te membru al *niunii 3uropene,
con&imtamantul va fi acordat in conformitate cu in&trumentele bilaterale &au multilaterale la care Romania
e&te parte, luandu$&e in con&iderare cererea de e.tradare.
)R#!(OL*L 120 $ !munitati &i privilegii
+1, (and per&oana la care &e refera mandatul european de are&tare &e bucura de imunitate in Romania,
autoritatea judiciara de e.ecutare va &olicita fara intar'iere autoritatii competente ridicarea ace&tui
privilegiu.
+2, %aca ridicarea imunitatii e&te de competenta unui alt &tat &au a unei organi'atii internationale, cererea
va fi formulata de autoritatea judiciara care a emi& mandatul european de are&tare. )utoritatea judiciara de
e.ecutare va comunica acea&ta imprejurare autoritatii judiciare emitente.
+3, !n timpul in care cererea de retragere a imunitatii la care &e refera alin.
+2, e&te in cur& de &olutionare, autoritatea judiciara de e.ecutare ia ma&urile pe care le con&idera nece&are
pentru a garanta predarea efectiva cand per&oana a incetat &a &e mai bucure de privilegiul imunitatii.
+4, #ermenele preva'ute la art. 110 incep &a curga de la data cand autoritatea judiciara de e.ecutare a fo&t
informata de&pre ridicarea &au retragerea imunitatii.
+4, (and per&oana la care &e refera mandatul european de are&tare a ajun& in Romania, ca urmare a
e.tradarii dintr$un &tat tert care nu e&te membru al *niunii 3uropene, iar predarea e&te limitata la
infractiunea pentru care &$a acordat, termenele preva'ute la alin. +4, incep &a curga din momentul in care
autoritatile &tatului care a e.tradat per&oana urmarita i&i dau acordul ca regula &pecialitatii &a ramana fara
efect, iar per&oana poate fi predata &tatului emitent al mandatului european. ana la luarea deci'iei,
autoritatea judiciara de e.ecutare va lua ma&urile nece&are pentru a &e efectua predarea, daca e&te ca'ul.
)R#!(OL*L 121 $ Relatia cu alte in&trumente juridice
(onditiile, cerintele &i procedura de emitere &i de e.ecutare a mandatului european de are&tare &unt cele
&tabilite in pre'enta lege, cu e.ceptia celor preva'ute in conventiile bilaterale &au multilaterale la care
Romania e&te parte, in care &e &implifica &au &e facilitea'a procedura de predare, in conformitate cu
di&po'itiile paragrafului 2 al art. 31 al %eci'ieicadru nr. 2002/464/;)! a (on&iliului *niunii 3uropene din
13 iunie 2002 privind mandatul european de are&tare &i procedurile de predare intre &tatele membre.
)R#!(OL*L 122 $ %i&po'itii tran'itorii
+1, %i&po'itiile pre'entului titlu &e aplica mandatelor europene de are&tare primite de autoritatile romane
ulterior intrarii &ale in vigoare, c0iar daca &e refera la fapte anterioare ace&tei date.
+2, rocedurile de e.tradare in cur& in momentul intrarii in vigoare a pre'entului titlu vor continua &a &e
&olutione'e potrivit titlului !!.
#itlul !: $ #ran&ferul de proceduri in materie penala
(apitolul ! $ (ererea de tran&fer al procedurii penale
)R#!(OL*L 123 $ %i&po'itii generale
3fectuarea unei proceduri penale &au continuarea unei proceduri initiate de autoritatile judiciare romane
competente, pentru o fapta care con&tituie infractiune conform legii romane, poate fi tran&ferata unui &tat
&train, in conditiile preva'ute in pre'entul titlu.
)R#!(OL*L 124 $ (onditii
+1, )utoritatile judiciare romane pot &olicita autoritatilor competente ale altui &tat e.ercitarea unei
proceduri penale &au continuarea ace&teia daca tran&ferul procedurii penale &erve&te intere&elor unei bune
admini&trari a ju&titiei &au favori'ea'a reintegrarea &ociala in ca' de condamnare, in unul dintre urmatoarele
ca'uri-
a, per&oana invinuita de &avar&irea infractiunii &e afla in e.ecutarea unei pedep&e pe teritoriul &tatului
&olicitat, pentru o infractiune mai grava decat cea comi&a in Romania/
b, per&oana invinuita de &avar&irea infractiunii locuie&te pe teritoriul &tatului &olicitat &i, in temeiul legii
ace&tui &tat, e.tradarea &au predarea a fo&t refu'ata ori ar fi refu'ata in ca'ul formularii unei cereri &au al
emiterii unui mandat european de are&tare/
c, per&oana invinuita de &avar&irea infractiunii locuie&te pe teritoriul &tatului &olicitat &i, in temeiul legii
ace&tui &tat, recunoa&terea 0otararii penale definitive de condamnare pronuntate de in&tanta romana a fo&t
refu'ata ori nu core&punde ordinii juridice interne a acelui &tat, daca per&oana condamnata nu a inceput
e.ecutarea pedep&ei, iar e.ecutarea nu e&te po&ibila c0iar avand de&c0i&a calea e.tradarii ori a predarii.
+2, #ran&ferul procedurii penale poate fi &olicitat &i atunci cand autoritatile judiciare romane aprecia'a,
functie de particularitatile cau'ei, ca pre'enta per&oanei invinuite de &avar&irea infractiunii la cercetarea
penala nu poate fi a&igurata &i ace&t lucru e&te po&ibil in &tatul &train.
)R#!(OL*L 124 $ rocedura
+1, #ran&ferul procedurii penale &e &olicita in ba'a 0otararii in&tantei careia i$ar reveni competenta &a
&olutione'e cau'a in prima in&tanta, daca procedura &e refera la activitatea de urmarire penala &au a
in&tantei pe rolul careia &e afla cau'a, daca procedura &e refera la activitatea de judecata.
+2, !n ace&t &en&, la propunerea procurorului care efectuea'a &au &upraveg0ea'a urmarirea penala ori din
oficiu, daca &unt indeplinite conditiile preva'ute de lege, in&tanta di&pune, prin inc0eiere motivata,
tran&ferul procedurii penale. !n &ituatia tran&ferului urmaririi penale, propunerea procurorului &e
&olutionea'a in camera de con&iliu de un complet format dintr$un &ingur judecator, indiferent de natura
infractiunii, iar pre'enta procurorului e&te obligatorie.
+3, !nc0eierea preva'uta la alin.
+2, poate fi atacata cu recur&. #ermenul de recur& e&te de 4 'ile &i curge de la pronuntare. %o&arul va fi
inaintat in&tantei de recur& in termen de 4 'ile, iar recur&ul &e judeca in termen de 30 de 'ile de la
inregi&trarea cau'ei. Recur&ul e&te &u&pen&iv de e.ecutare.
+4, !nc0eierea prin care &e di&pune tran&ferul procedurii, rama&a definitiva, &u&penda termenul de
pre&criptie a ra&punderii penale, precum &i continuarea procedurii penale incepute, &ub re'erva actelor &i
demer&urilor cu caracter urgent.
+4, (ererea &e formulea'a de catre procurorul care efectuea'a &au &upraveg0ea'a urmarirea penala ori de
catre in&tanta, dupa ca', &i &e tran&mite arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie &au
Mini&terului ;u&titiei, potrivit art. 10, in&otita de copii certificate de catre un magi&trat roman competent ale
tuturor actelor de procedura, cu e.ceptia ca'ului in care &tatul &train &olicita tran&miterea originalului
do&arului.
+5, !n ca'ul in care nu &e tran&mite &tatului &olicitat, originalul do&arului &e ar0ivea'a. !n ca'ul in care
tran&mite originalul, o copie certificata a do&arului &e pa&trea'a in ar0iva. Re&tituirea originalului &e &olicita
in &ituatia in care urmarirea penala ori judecata nu e&te preluata de &tatul &olicitat.
)R#!(OL*L 125 $ #ran&miterea cererii Mini&terul ;u&titiei &au arc0etul de pe langa !nalta (urte de
(a&atie &i ;u&titie, dupa ca', a&igura tran&miterea cererii de tran&fer al procedurii penale pe una din caile
preva'ute de pre'enta lege.
)R#!(OL*L 12" $ 3fectele tran&ferului
+1, %upa ce tran&ferul procedurii penale a fo&t aprobat de &tatul &olicitat, nicio alta procedura pentru aceea&i
fapta nu mai poate fi inceputa de autoritatile judiciare romane.
+2, 9u&pendarea cur&ului pre&criptiei ra&punderii penale &e mentine pana la &olutionarea cau'ei de catre
autoritatile competente ale &tatului &olicitat.
+3, 9tatul roman redobande&te dreptul de a incepe &au, dupa ca', de a relua urmarirea penala pentru acea
fapta daca-
a, &tatul &olicitat il informea'a ca nu poate finali'a urmarirea penala ce i$a fo&t tran&ferata/
b, ulterior, ia cuno&tinta de e.i&tenta unui motiv care, potrivit di&po'itiilor pre'entei legi, ar impiedica
cererea de tran&fer al procedurii penale.
+4, !n ca' de condamnare, 0otararea pronuntata in procedura initiata &au continuata in &tatul &olicitat,
rama&a definitiva, &e in&crie in ca'ierul judiciar &i produce acelea&i efecte ca &i cand ar fi fo&t pronuntata de
o in&tanta romana.
(apitolul !! $ reluarea urmaririi &au a procedurii penale
)R#!(OL*L 126 $ (ererea de preluare a procedurii penale
+1, Orice cerere de preluare a procedurii penale adre&ata de un &tat &train parc0etelor &au in&tantelor romane
&e inaintea'a, dupa ca', Mini&terului ;u&titiei &au arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie.
+2, (ererea de preluare a urmaririi penale &e &olutionea'a de parc0etul de pe langa curtea de apel in
circum&criptia careia domicilia'a &au a fo&t identificata per&oana urmarita. (ererea de preluare a judecatii
&e &olutionea'a de &ectia penala a curtii de apel in circum&criptia careia domicilia'a &au a fo&t identificata
per&oana urmarita.
+3, rocurorul general competent &au procurorul de&emnat de ace&ta di&pune a&upra urmarii date cererii in
conformitate cu di&po'itiile (odului de procedura penala.
+4, (ererea de preluare a judecatii &e tran&mite de Mini&terul ;u&titiei parc0etului de pe langa curtea de apel
competenta &a o &olutione'e. rocurorul general competent &e&i'ea'a curtea de apel cu propunerea de
admitere &au re&pingere a cererii.
+4, O data inve&tita cu o cerere de preluare a judecatii, curtea de apel competenta di&pune prin inc0eiere
motivata a&upra admi&ibilitatii cererii. !nc0eierea e&te &upu&a recur&ului, in termen de 4 'ile de la
pronuntare.
+5, !n ca'ul in care cererea a fo&t con&iderata admi&ibila, judecata continua potrivit di&po'itiilor (odului de
procedura penala.
+", arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie &au Mini&terul ;u&titiei informea'a autoritatile
&tatului &olicitant in ceea ce prive&te admiterea &au re&pingerea cererii de tran&fer de proceduri penale.
(apitolul !!!$ %i&po'itii pentru punerea in practica a (onventiei din 18 iunie 1880 de punere in aplicare a
)cordului 9c0engen din 14 iunie 1864 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune,
9c0engen
)R#!(OL*L 128 $ )plicarea principiului non bi& in idem
+1, O per&oana in privinta careia &$a pronuntat o 0otarare definitiva pe teritoriul unui &tat membru al
&patiului 9c0engen nu poate fi urmarita &au judecata pentru acelea&i fapte daca, in ca' de condamnare,
0otararea a fo&t e.ecutata, e&te in cur& de e.ecutare &au nu mai poate fi e.ecutata potrivit legii &tatului care
a pronuntat condamnarea.
+2, (u toate ace&tea, di&po'itiile alin. +1, nu &e aplica daca-
a, faptele vi'ate de 0otararea &traina &$au &avar&it in tot &au in parte pe teritoriul Romaniei. !n ace&t ca',
e.ceptia nu &e aplica daca faptele &$au &avar&it in parte pe teritoriul &tatului membru unde &$a pronuntat
0otararea/
b, faptele vi'ate de 0otararea &traina con&tituie o infractiune contra &igurantei &tatului &au impotriva altor
intere&e e&entiale ale Romaniei/
c, faptele vi'ate de 0otararea &traina au fo&t &avar&ite de un functionar roman prin incalcarea obligatiilor
&ale de &erviciu.
+3, 3.ceptiile mentionate la alin.
+2, nu &e aplica atunci cand, pentru acelea&i fapte, &tatul membru intere&at a cerut preluarea urmaririi penale
&au a acordat e.tradarea per&oanei in cau'a.
#itlul : $ Recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor penale &i a actelor judiciare
(apitolul ! $ Recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor penale &i a actelor judiciare &traine
)R#!(OL*L 130
=otararea penala &traina &i actul judiciar &train
+1, !n &en&ul pre'entului capitol, prin 0otarare penala &traina &e intelege o 0otarare pronuntata de in&tanta
competenta a unui alt &tat.
+2, !n &en&ul pre'entului capitol, prin act judiciar &train &e intelege un act judiciar care emana de la o
autoritate judiciara &traina competenta.
+3, (ompetenta in&tantei &au autoritatii judiciare &traine &e verifica prin intermediul Mini&terului ;u&titiei.
)R#!(OL*L 131 $ (onditii pentru recunoa&tere
+1, Recunoa&terea pe teritoriul Romaniei a unei 0otarari penale &traine &au a unui act judiciar &train poate
avea loc daca-
a, Romania &i$a a&umat o a&emenea obligatie printr$un tratat international la care e&te parte/
b, a fo&t re&pectat dreptul la un proce& ec0itabil, in &en&ul art. 5 din (onventia pentru apararea drepturilor
omului &i a libertatilor fundamentale, inc0eiata la Roma la 4 noiembrie 1840, ratificata de Romania prin
Legea nr. 30/1884/
c, nu a fo&t pronuntata pentru o infractiune politica &au pentru o infractiune militara care nu e&te o
infractiune de drept comun/
d, re&pecta ordinea publica a &tatului roman/
e, 0otararea &au actul judiciar poate produce efecte juridice in Romania, potrivit legii penale romane/
f, nu &$a pronuntat o condamnare pentru acelea&i fapte impotriva aceleia&i per&oane in Romania/
g, nu &$a pronuntat o condamnare pentru acelea&i fapte impotriva aceleia&i per&oane intr$un alt &tat, care a
fo&t recuno&cuta in Romania.
+2, =otararile penale &traine pot fi recuno&cute in Romania &i daca nu e&te intrunita conditia preva'uta la
alin. +1, lit. a,, pe ba'a de reciprocitate. !n ace&t &en&, in&tanta competenta &olicita Mini&terului ;u&titiei
verificarea indeplinirii conditiei reciprocitatii.
+3, 3.ecutarea 0otararii e&te po&ibila, independent de verificarea conditiilor preva'ute la alin. +1,, &i atunci
cand &e refera la un cetatean roman a carui e.tradare a fo&t, in prealabil, acordata de Romania &tatului &train
in care &$a pronuntat 0otararea.
)R#!(OL*L 132 $ rocedura de recunoa&tere la cererea unui &tat &train
+1, (ererea de recunoa&tere a unei 0otarari penale &traine, formulata de autoritatea competenta a &tatului
&train &olicitant, e&te tran&mi&a de Mini&terul ;u&titiei procurorului general al parc0etului de pe langa curtea
de apel in circum&criptia careia domicilia'a &au i&i are re&edinta condamnatul.
+2, (ondamnatul &e citea'a, iar odata cu citatia i &e comunica 0otararea &traina impreuna cu actele ce o
in&ote&c, intr$o limba pe care o intelege.
+3, (ondamnatul are dreptul la un avocat ale& &au de&emnat din oficiu &i, dupa ca', la interpret.
+4, !n&tanta, a&cultand conclu'iile procurorului &i declaratiile condamnatului, daca con&tata ca &unt intrunite
conditiile legale, recunoa&te 0otararea penala &traina &au actele judiciare &traine, iar in ca'ul in care
pedeap&a pronuntata prin acea 0otarare nu a fo&t e.ecutata &au a fo&t e.ecutata numai in parte, &ub&tituie
pedep&ei nee.ecutate &au re&tului de pedeap&a nee.ecutat o pedeap&a core&pun'atoare potrivit legii penale
romane.
+4, %aca 0otararea penala &traina &e refera la un bun imobil, cererea &e tran&mite procurorului general al
parc0etului de pe langa curtea de apel in circum&criptia careia &e afla imobilul.
+5, (urtea de apel decide prin 0otarare pronuntata in camera de con&iliu, care poate fi atacata cu recur&.
=otararea &e comunica parc0etului &i Mini&terului ;u&titiei.
)R#!(OL*L 133 $ rocedura &peciala de recunoa&tere pe cale principala
+1, Recunoa&terea 0otararilor penale pronuntate de in&tantele judecatore&ti din &trainatate &au a altor acte
judiciare &traine &e poate face &i pe cale principala, de catre in&tanta de judecata &e&i'ata in ace&t &cop de
catre condamnat &au de catre procuror.
+2, !n ace&t ca', competenta apartine judecatoriei in a carei circum&criptie teritoriala &e afla condamnatul.
+3, %i&po'itiile art. 132 alin. +31
+5, &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 134 $ rocedura de recunoa&tere pe cale incidentala
Recunoa&terea &e poate face pe cale incidentala in cadrul unui proce& penal in cur&, de catre procuror in
fa'a de urmarire &au de catre in&tanta de judecata in fata careia cau'a e&te pendinte.
)R#!(OL*L 134 $ 3.ecutarea 0otararilor pronuntate in proceduri admini&trative
3.ecutarea 0otararilor pronuntate in proceduri admini&trative, pentru fapte a&imilate infractiunilor, a&tfel
cum &unt ace&tea definite de (onventia europeana privind valoarea internationala a 0otararilor repre&ive,
adoptata la =aga la 26 mai 18"0, e&te po&ibila numai daca per&oana in cau'a a avut po&ibilitatea de a
e.ercita o cale de atac in fata unei in&tante judecatore&ti.
)R#!(OL*L 135 $ Ma&uri preventive
!nainte de luarea unei deci'ii privind recunoa&terea unei 0otarari penale &traine in&tanta competenta poate,
la cererea &tatului &train, tran&mi&a prin Mini&terul ;u&titiei, &au din oficiu, &a di&puna are&tarea preventiva a
per&oanei care face obiectul 0otararii a carei recunoa&tere &e &olicita &au o alta ma&ura preventiva pentru a
evita fuga ace&teia de pe teritoriul Romaniei.
(apitolul !! $ 3.ecutarea 0otararilor penale &i a actelor judiciare romane in &trainatate
)R#!(OL*L 13" $ Legea aplicabila &i efectele e.ecutarii
+1, 3.ecutarea unei 0otarari penale &traine are loc potrivit legii romane.
+2, =otararile penale &traine recuno&cute &i e.ecutate in Romania produc acelea&i efecte ca &i 0otararile
pronuntate de in&tantele romane.
+3, 9tatul &train care &olicita e.ecutarea e&te &ingurul competent &a decida a&upra unei cai e.traordinare de
atac impotriva 0otararii de e.ecutat.
+4, )mni&tia &i gratierea pot fi acordate atat de &tatul &train, cat &i de &tatul roman.
+4, 9tatul &train trebuie &a informe'e &tatul roman a&upra intervenirii oricareia dintre cau'ele care determina
incetarea e.ecutarii, preva'ute la alin. +4,.
+5, !nceperea e.ecutarii pedep&ei in Romania are ca efect renuntarea &tatului &train la e.ecutarea pe
teritoriul ace&tuia, e.ceptand ca'ul in care condamnatul &e &u&trage de la e.ecutarea pedep&ei, ca' in care
ace&t &tat redobande&te dreptul la e.ecutare. !n ca'ul pedep&ei amen'ii, &tatul &train redobande&te dreptul la
e.ecutare incepand din momentul in care e&te informat a&upra nee.ecutarii, totale &au partiale, a ace&tei
pedep&e.
)R#!(OL*L 136 $ (onditii pentru formularea unei cereri de recunoa&tere &i e.ecutare
+1, !n&tantele romane pot &olicita recunoa&terea &i e.ecutarea de catre un &tat &train a unei 0otarari
judecatore&ti in unul dintre urmatoarele ca'uri-
a, condamnatul e&te cetatean al &tatului &olicitat &au al unui &tat tert ori e&te apatrid &i are domiciliul pe
teritoriul acelui &tat, iar potrivit legii &tatului &olicitat, e.tradarea condamnatului in Romania in vederea
e.ecutarii pedep&ei nu e&te admi&ibila &au &tatul &train refu'a &a acorde e.tradarea/
b, condamnatul e&te cetatean roman cu domiciliul pe teritoriul &tatului &olicitat &au are &i cetatenia &tatului
&olicitat, iar &tatul &train refu'a &a acorde e.tradarea ace&tuia.
+2, ?ormularea unei cereri de recunoa&tere &i e.ecutare e&te, de a&emenea, admi&ibila daca condamnatul &e
afla in e.ecutarea unei pedep&e in &tatul &olicitat pentru o alta fapta decat cea care a determinat
condamnarea in Romania.
+3, !n ca'ul formularii unei cereri de recunoa&tere a unei 0otarari penale prin care &$a aplicat o pedeap&a,
durata ace&teia trebuie &a fie mai mare de un an.
+4, %i&po'itiile alin. +1, nu &e aplica, daca imprejurarile cau'ei o cer, in ba'a unui tratat inc0eiat cu &tatul
&train, atunci cand &e aplica ma&ura de &iguranta a e.pul'arii.
+4, Recunoa&terea &e &olicita &ub conditia neagravarii, in &tatul &train, a pedep&ei aplicate prin 0otararea
pronuntata in Romania.
+5, Recunoa&terea in &trainatate a actelor judiciare emi&e de autoritatile romane competente are loc in
conditiile tratatului international aplicabil.
)R#!(OL*L 138 $ 3fectele recunoa&terii
+1, Recunoa&terea &i e.ecutarea de catre &tatul &train a cererii de recunoa&tere formulate de in&tantele
romane are ca efect renuntarea de catre &tatul roman la e.ecutarea 0otararii pe teritoriul Romaniei.
+2, 9tatul roman redobande&te dreptul la e.ecutarea 0otararii in ca'ul in care condamnatul &e &u&trage de la
e.ecutarea pedep&ei, incepand din momentul in care a fo&t informat de nee.ecutarea totala &au partiala a
ace&tei pedep&e.
)R#!(OL*L 140 $ rocedura de formulare a unei cereri de recunoa&tere &i de e.ecutare a unei 0otarari
penale
+1, (ererea de recunoa&tere &i e.ecutare a unei 0otarari penale intr$un &tat &train e&te formulata de in&tanta
de e.ecutare, din oficiu, &au la cererea procurorului competent ori a condamnatului, ori de cate ori &unt
indeplinite conditiile preva'ute la art. 136.
+2, La cerere &e ane.ea'a actele preva'ute de tratatul international aplicabil &au, in lip&a unui tratat, cel
putin 0otararea definitiva &i mandatul de e.ecutare a pedep&ei.
+3, )tunci cand e&te nece&ar con&imtamantul condamnatului, ace&ta va fi dat in camera de con&iliu a
in&tantei de e.ecutare, e.ceptand ca'ul in care condamnatul &e afla in &trainatate/ in ace&t ca',
con&imtamantul poate fi dat in fata unui functionar con&ular roman &au in fata autoritatii judiciare &traine
competente.
+4, !n ca'ul in care condamnatul &e afla in Romania &i nu a formulat el in&u&i cererea preva'uta la alin. +1,,
procurorul competent procedea'a la notificarea ace&tuia.
+4, Lip&a unui ra&pun& al condamnatului ec0ivalea'a cu con&imtamantul la formularea cererii, fapt a&upra
caruia e&te informat prin notificare.
#itlul :! $ #ran&ferarea per&oanelor condamnate
(apitolul ! $ %i&po'itii generale
)R#!(OL*L 141 $ %reptul aplicabil
+1, re'entul titlu &e aplica in domeniul tran&ferarii per&oanelor condamnate, in conformitate cu normele
cuprin&e in tratatele internationale la care Romania e&te parte, iar in ab&enta ace&tora, pe ba'a de
reciprocitate.
+2, %i&po'itiile pre'entului titlu &e aplica deopotriva, in completare, &ituatiilor nereglementate prin tratatele
internationale la care &e refera alin. +1,.
+3, re'entul titlu nu aduce atingere drepturilor &i obligatiilor care decurg din normele internationale
privitoare la tran&ferul in &trainatate al detinutilor, in &copul audierii ace&tora in calitate de martori &au al
confruntarii.
+4, !n cuprin&ul cererii de tran&ferare a condamnatului, &tatul roman va indica in&trumentul international in
temeiul caruia cererea e&te formulata.
)R#!(OL*L 142 $ Obiectivul tran&ferarii per&oanelor condamnate
+1, O per&oana condamnata definitiv pe teritoriul Romaniei poate fi tran&ferata pe teritoriul &tatului al carui
re&orti&ant e&te, in vederea e.ecutarii pedep&ei, potrivit di&po'itiilor pre'entei legi.
+2, !n temeiul reciprocitatii conventionale, prevederile alin. +1, &e aplica in mod core&pun'ator in ca'ul in
care un cetatean roman a fo&t condamnat in alt &tat.
+3, er&oana condamnata &e poate adre&a &tatului de condamnare ori &tatului de e.ecutare, pentru a fi
tran&ferata in vederea e.ecutarii pedep&ei.
+4, #ran&ferarea poate fi ceruta fie de catre &tatul de condamnare, fie de catre &tatul de e.ecutare.
)R#!(OL*L 143 $ (onditiile tran&ferarii
#ran&ferarea unei per&oane condamnate in vederea e.ecutarii pedep&ei poate avea loc numai in urmatoarele
conditii-
a, condamnatul e&te re&orti&ant al &tatului de e.ecutare/
b, 0otararea e&te definitiva/
c, la data primirii cererii de tran&ferare, condamnatul mai are de e.ecutat cel putin 5 luni din durata
pedep&ei. !n ca'uri e.ceptionale, in ba'a acordului intre &tatele implicate, tran&ferarea poate avea loc c0iar
daca partea de pedeap&a nee.ecutata e&te mai mica de 5 luni/
d, tran&ferul e&te con&imtit de catre per&oana condamnata &au daca, in raport cu var&ta ori cu &tarea fi'ica
&au mintala a ace&teia, unul dintre cele doua &tate con&idera nece&ar, de catre repre'entantul per&oanei.
(on&imtamantul nu &e cere in ca'ul evadatului care &e refugia'a in &tatul de e.ecutare al carui re&orti&ant
e&te/
e, faptele care au atra& condamnarea con&tituie infractiuni, potrivit legii &tatului de e.ecutare/
f, &tatul de condamnare &i &tatul de e.ecutare trebuie &a &e puna de acord a&upra ace&tei tran&ferari/ in ca'
contrar, tran&ferarea nu poate avea loc.
)R#!(OL*L 144 $ (ereri &i ra&pun&uri
+1, (ererea de tran&ferare, precum &i ra&pun&ul la acea&ta trebuie formulate in &cri&.
+2, (ererea &e adre&ea'a de catre autoritatea competenta a &tatului &olicitant autoritatii competente a &tatului
&olicitat. Ra&pun&ul &e comunica pe aceea&i cale.
+3, )utoritatea competenta potrivit alin.
+2, e&te, in ca'ul &tatului roman, Mini&terul ;u&titiei, iar in ca'ul &tatului &train, in intele&ul pre'entei legi,
autoritatea centrala competenta.
+4, 9tatul roman &olicitat va informa &tatul &train &olicitant, in cel mai &curt termen, a&upra 0otararii &ale
privind acceptarea &au refu'ul tran&ferarii &olicitate.
)R#!(OL*L 144 $ (adrul juridic
%i&po'itiile pre'entului capitol &e aplica in mod core&pun'ator in ca'ul in care &tatul roman are calitatea de
&tat de e.ecutare.
(apitolul !! $ rocedura
9ectiunea 1 $ 9tatul roman ca &tat de condamnare
)R#!(OL*L 145 $ Obligatia de a furni'a informatii
+1, Orice per&oana condamnata de catre o in&tanta romana, careia i &e pot aplica prevederile pre'entei legi,
careia ii &unt aplicabile di&po'itiile pre'entului titlu, trebuie &a fie informata in &cri&, prin grija Mini&terului
;u&titiei, de&pre continutul e.act al conventiei internationale incidente.
+2, !n ca'ul in care condamnatul &$a adre&at &tatului roman, ca &tat de condamnare, in vederea tran&ferarii
&ale, Mini&terul ;u&titiei va informa de&pre acea&ta autoritatea centrala competenta a &tatului de e.ecutare,
in cel mai &curt termen, dupa ramanerea definitiva a 0otararii de condamnare.
+3, !nformatiile trebuie &a cuprinda-
a, numele, data &i locul na&terii condamnatului/
b, daca e&te ca'ul, adre&a condamnatului in &tatul de e.ecutare/
c, o e.punere a faptelor care au atra& condamnarea/
d, natura, durata &i data inceperii e.ecutarii pedep&ei.
+4, !n ca'ul in care condamnatul &$a adre&at &tatului de e.ecutare in vederea tran&ferarii &ale, &tatul roman
va comunica ace&tui &tat, la cerere, informatiile preva'ute la alin. +3,.
+4, (ondamnatul trebuie &a fie informat in &cri& de&pre orice demer& intreprin& de catre oricare dintre cele
doua &tate in aplicarea prevederilor alin. +1,1+4,, precum &i de&pre orice 0otarare luata de unul dintre
ace&te &tate cu privire la cererea de tran&ferare.
)R#!(OL*L 14" $ !n&cri&uri ajutatoare
+1, !n &copul &olutionarii cererii de tran&ferare, &tatul roman &olicita &tatului de e.ecutare tran&miterea
urmatoarelor acte-
a, un document &au o declaratie care &a ate&te ca per&oana condamnata e&te re&orti&ant al &tatului de
e.ecutare/
b, o copie de pe di&po'itiile legale ale &tatului de e.ecutare, din care &a re'ulte ca faptele care au determinat
pronuntarea 0otararii in &tatul de condamnare con&tituie infractiuni, potrivit legii &tatului de e.ecutare/
c, o declaratie continand informatiile privitoare la procedura pentru care &e va opta, in vederea punerii in
e.ecutare a condamnarii. %i&po'itiile art. 146 &i 148 &e aplica in mod core&pun'ator.
+2, (u e.ceptia ca'ului in care unul dintre cele doua &tate nu i&i da acordul la tran&ferare, &tatul roman
comunica &tatului de e.ecutare urmatoarele-
a, copia autentica a 0otararii de condamnare definitive, precum &i o copie a di&po'itiilor legale aplicabile/
b, un document mentionand durata condamnarii deja e.ecutate, inclu&iv informatii a&upra oricarei detentii
provi'orii, a&upra reducerii pedep&ei, &au un alt act privind &tadiul e.ecutarii condamnarii/
c, declaratia privind con&imtamantul la tran&ferare, preva'ut la art. 143 lit. d,/
d, daca e&te ca'ul, orice raport &au con&tatare medico$legala ori alte acte medicale care ate&ta &tarea fi'ica
&i mintala a condamnatului, tratamentul urmat de ace&ta pe teritoriul &tatului roman &i eventualele
recomandari pentru continuarea tratamentului in &tatul de e.ecutare, precum &i, in ca'ul condamnatului
minor, copia referatului de anc0eta &ociala efectuata in cau'a.
+3, 9tatul roman poate &olicita &tatului de e.ecutare tran&miterea oricaruia dintre documentele preva'ute la
alin. +1, inainte de a formula cererea de tran&ferare &au de pronuntare a 0otararii de acceptare ori de
refu'are a tran&ferarii.
+4, %i&po'itiile alin. +3, &e aplica in mod core&pun'ator in ca'ul in care &tatul de e.ecutare &olicita &tatului
roman tran&miterea documentelor preva'ute la alin. +2,.
)R#!(OL*L 146 $ (on&imtamantul condamnatului
+1, 9tatul roman va proceda in a&a fel incat per&oana care ar urma &a i&i dea con&imtamantul la tran&ferare,
in temeiul art. 143 lit. d,, &a o faca de bunavoie &i in deplina cuno&tinta de con&ecintele juridice care decurg
din acea&ta.
+2, 9tatul roman trebuie &a dea &tatului de e.ecutare po&ibilitatea &a verifice, prin intermediul unui con&ul
&au al altui functionar de&emnat de acord cu &tatul de e.ecutare, ca ace&t con&imtamant a fo&t dat in
conditiile alin. +1,.
)R#!(OL*L 148 $ 3fectul tran&ferarii pentru &tatul de condamnare
+1, reluarea condamnatului de catre autoritatile &tatului de e.ecutare &u&penda e.ecutarea pedep&ei in
Romania.
+2, 9tatul roman nu mai poate &a a&igure e.ecutarea ori &a continue e.ecutarea condamnarii atunci cand
&tatul de e.ecutare con&idera, potrivit legii, ca terminata e.ecutarea condamnarii.
)R#!(OL*L 140 $ (ai e.traordinare de atac impotriva 0otararii de condamnare
+1, %reptul de a e.ercita caile e.traordinare de atac in vederea de&fiintarii &au modificarii 0otararii
definitive de condamnare apartine &tatului roman, ca &tat de condamnare. (ondamnatul poate &a e.ercite
&au, dupa ca', &a &olicite e.ercitarea unei cai e.traordinare de atac, c0iar dupa tran&ferare.
+2, %i&po'itiile alin. +1, nu au legatura cu procedura conver&iunii condamnarii, reglementata prin art. 148.
)R#!(OL*L 141 $ rocedura prealabila
+1, (ererea de tran&ferare formulata de un re&orti&ant &train condamnat de o in&tanta romana &e tran&mite
Mini&terului ;u&titiei. La primirea cererii, Mini&terul ;u&titiei &olicita &a ii fie tran&mi&e, in regim de
urgenta, de catre )dmini&tratia 7ationala a enitenciarelor actele &i informatiile la care &e refera art. 145
alin. +3, &i art. 14" alin.
+2, lit. a,1d,.
+2, %upa primirea actelor &i informatiilor preva'ute la alin. +1,, Mini&terul ;u&titiei le va traduce &i apoi le
va tran&mite, impreuna cu cererea de tran&ferare, autoritatii centrale din &tatul de e.ecutare, de la care va
&olicita totodata tran&miterea documentelor preva'ute la art. 14" alin. +1,, precum &i 0otararea privind
acceptarea cererii de tran&ferare.
+3, revederile alin.
+2, nu &unt aplicabile daca autoritatile romane detin informatii &au documente care atrag in mod nece&ar
refu'ul tran&ferarii. O a&emenea &olutie poate fi data de catre curtea de apel competenta, &e&i'ata de
procurorul general al curtii, din oficiu &au la cererea mini&trului ju&titiei. 9entinta curtii de apel &e
motivea'a &i e&te &upu&a recur&ului, in termen de 4 'ile de la pronuntare.
+4, %aca &olutia de refu' al tran&ferarii, preva'uta la alin. +3,, ramane definitiva, Mini&terul ;u&titiei va
informa de&pre acea&ta, in cel mai &curt timp, autoritatea centrala a &tatului de e.ecutare. !nformarea
condamnatului &e va face in timp util, conform art. 145 alin. +4,, prin intermediul )dmini&tratiei 7ationale
a enitenciarelor.
)R#!(OL*L 142 $ 9olutii
+1, !n ca'ul in care procedura de &olutionare a cererii de tran&ferare continua, toate documentele, inclu&iv
cele furni'ate de &tatul de e.ecutare, &unt &upu&e mai intai e.amenului de regularitate internationala la
Mini&terul ;u&titiei. %i&po'itiile art. 36 &e aplica in mod core&pun'ator. %upa ob&ervarea indeplinirii
conditiilor, mini&terul tran&mite cererea &i actele ajutatoare, in&otite de traduceri, procurorului general al
parc0etului de pe langa curtea de apel competenta. La do&ar &e vor ata&a &i in&cri&urile depu&e in legatura cu
cererea de tran&ferare de catre oficiul con&ular &train competent, potrivit art. 146 alin. +2,.
+2, rocurorul general, primind cererea &i actele preva'ute la alin. +1,, procedea'a la luarea unei declaratii
condamnatului, pentru a &e a&igura ca ace&ta &i$a dat con&imtamantul la tran&ferare, per&onal &au prin
repre'entant, in conditiile preva'ute la art. 14" alin. +1,. %eclaratia condamnatului &e con&emnea'a intr$un
proce&$verbal, care &e &emnea'a de catre procuror &i per&oana condamnata.
+3, rocurorul general &e&i'ea'a, in vederea &olutionarii cererii de tran&ferare, curtea de apel in a carei
circum&criptie &e afla locul de detentie ori, in ca'ul in care condamnatul nu a inceput e.ecutarea pedep&ei,
domiciliul ace&tuia. #otodata, inainte de &e&i'area curtii de apel, procurorul general va verifica daca
per&oana condamnata face obiectul unui do&ar penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane, informand
in mod core&pun'ator in&tanta. !n ca'ul in care obtinerea informatiilor ar conduce la intar'ierea procedurii
de tran&fer, procurorul general va di&pune &e&i'area curtii de apel, urmand ca ace&tea &a fie obtinute cel mai
tar'iu pana la primul termen de judecata.
+4, (ererea &e judeca in camera de con&iliu, cu participarea procurorului, cu citarea per&oanei condamnate,
precum &i, daca e&te ca'ul, cu participarea unui interpret. (ondamnatul poate fi a&i&tat, la cerere, de un
aparator ale& ori, in lip&a, numit din oficiu. ;udecarea cererii &e face de urgenta &i cu precadere, iar
0otararea &e motivea'a in cel mult 4 'ile de la pronuntare &i &e comunica Mini&terului ;u&titiei.
+4, !mpotriva &entintei pot declara recur&, in termen de 4 'ile de la pronuntare, procurorul general al curtii
de apel, din oficiu &au la cererea mini&trului ju&titiei, precum &i condamnatul. %i&po'itiile alin. +4, &e aplica
in mod core&pun'ator.
+5, Mini&terul ;u&titiei va informa, in cel mai &curt timp, autoritatea centrala a &tatului de e.ecutare cu
privire la &olutia definitiva pronuntata de catre in&tantele romane a&upra cererii de tran&ferare. revederile
art. 141 alin. +4, te'a a 2$a &unt aplicabile.
+", %aca tran&ferarea condamnatului a fo&t acceptata, Mini&terul ;u&titiei informea'a de&pre acea&ta
Mini&terul )dmini&tratiei &i !nternelor, care a&igura predarea &ub e&corta.
+6, !n ca'ul unei per&oane care, dupa ce a fo&t condamnata printr$o 0otarare penala definitiva pronuntata de
o in&tanta romana, evadea'a, in ca'ul inceperii e.ecutarii pedep&ei, ori, in ca'ul in care nu a inceput
e.ecutarea pedep&ei, &e &u&trage de la e.ecutarea pedep&ei, refugiindu$&e pe teritoriul &tatului al carui
re&orti&ant e&te, &tatul roman va putea adre&a ace&tui &tat o cerere de preluare a e.ecutarii pedep&ei aplicate.
(ererea &e formulea'a de catre in&tanta de e.ecutare, in ca'ul in care per&oana condamnata &e &u&trage de
la e.ecutarea pedep&ei, &au de catre in&tanta in a carei circum&criptie &e afla locul de detinere, in ca'ul in
care per&oana condamnata a inceput e.ecutarea pedep&ei. (ererea poate include &i &olicitarea ca &tatul pe
teritoriul caruia &$a refugiat per&oana condamnata &a ia ma&ura are&tarii &au orice alta ma&ura pentru a
garanta ca per&oana condamnata va ramane pe teritoriul &au pana la comunicarea 0otararii a&upra cererii de
preluare a e.ecutarii. La cerere &e vor ane.a documentele preva'ute la art. 145 alin. +3, &i art. 14" alin.
+2, lit. a,, b, &i d,. %upa traducerea cererii &i a actelor ane.e, ace&tea &e tran&mit la Mini&terul ;u&titiei &pre
a fi comunicate autoritatii centrale din &tatul &olicitat.
)R#!(OL*L 143 $ Refu'ul optional al tran&ferarii
(ererea de tran&ferare a per&oanei condamnate poate fi refu'ata, in principal, pentru urmatoarele motive-
a, per&oana a fo&t condamnata pentru infractiuni grave care au avut un ecou profund defavorabil in opinia
publica din Romania/
b, pedeap&a preva'uta de legea &tatului de e.ecutare e&te vadit &uperioara &au inferioara in raport cu cea
&tabilita prin 0otararea in&tantei romane/
c, e.i&ta indicii &uficiente ca, odata tran&ferat, condamnatul ar putea fi pu& in libertate imediat &au intr$un
termen mult prea &curt fata de durata pedep&ei rama&e de e.ecutat potrivit legii romane/
d, per&oana condamnata nu a reparat pagubele produ&e prin infractiune &i nu a platit c0eltuielile la care a
fo&t obligata prin 0otararea in&tantei romane &i nici nu a garantat plata de&pagubirilor/
e, daca e.i&ta indicii &uficiente ca &tatul de e.ecutare nu va re&pecta regula &pecialitatii.
9ectiunea 2 $ 9tatul roman ca &tat de e.ecutare
)R#!(OL*L 144 $ )cte nece&are
+1, 9tatul roman are obligatia de a furni'a, la cererea &tatului de condamnare, actele preva'ute la art. 14"
alin. +1,.
+2, revederile art. 14" alin.
+2, &i +3, &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 144 $ (on&imtamantul condamnatului
9tatul roman va &olicita oficiului con&ular roman competent, prin intermediul Mini&terului )facerilor
3.terne, &a obtina de la condamnat &au de la repre'entantul ace&tuia o declaratie in care &a &e con&emne'e
con&imtamantul la tran&fer, e.primat in mod liber &i in deplina cuno&tinta de cau'a a&upra con&ecintelor
juridice care decurg din tran&ferarea condamnatului in Romania.
)R#!(OL*L 145 $ robe nece&are &olutionarii cererii
+1, Oficiul con&ular roman va fi &olicitat &a intocmea&ca un in&cri& a&upra &ituatiei &ociale &i familiale a
condamnatului, tinand &eama de afirmatiile ace&tuia &i indicand po&ibilitatile &ale de readaptare in Romania.
+2, 9tatul roman va cere autoritatii centrale din &tatul de condamnare &a ii furni'e'e o copie de pe ca'ierul
judiciar al condamnatului, precum &i informatii privitoare la eventualele relatii intretinute de ace&ta cu
medii &ociale criminogene.
)R#!(OL*L 14" $ 3fectele tran&ferarii pentru &tatul de e.ecutare
+1, )utoritatile competente ale &tatului roman &unt obligate-
a, fie &a continue e.ecutarea condamnarii imediat &au in ba'a unei 0otarari judecatore&ti, in conditiile
enuntate la art. 146/
b, fie &a &c0imbe condamnarea, printr$o 0otarare judecatorea&ca, inlocuind a&tfel pedeap&a aplicata in &tatul
de condamnare cu o pedeap&a preva'uta de legi&latia romana pentru aceea&i infractiune, in conditiile
preva'ute la art. 148.
+2, La cererea &tatului de condamnare, &tatul roman e&te obligat &a indice &tatului de condamnare, inainte de
tran&ferarea per&oanei condamnate, care dintre cele doua proceduri preva'ute la alin. +1, va fi urmata.
+3, 3.ecutarea pedep&ei e&te guvernata de legea &tatului de e.ecutare.
)R#!(OL*L 146 $ (ontinuarea e.ecutarii
!n ca'ul in care &tatul roman optea'a pentru continuarea e.ecutarii pedep&ei aplicate in &tatul de
condamnare, el trebuie &a re&pecte felul &i durata pedep&ei preva'ute in 0otararea de condamnare.
)R#!(OL*L 148 $ (onver&iunea condamnarii
+1, %aca felul pedep&ei aplicate &au durata ace&teia e&te incompatibila cu legi&latia romana, &tatul roman
poate, prin 0otarare judecatorea&ca, &a adapte'e acea&ta pedeap&a la aceea preva'uta de legea romana
pentru faptele care au atra& condamnarea. )cea&ta pedeap&a trebuie &a core&punda, atat cat e&te po&ibil, in
ceea ce prive&te felul pedep&ei aplicate prin 0otararea &tatului de condamnare &i, in niciun ca', nu poate &a
agrave'e &ituatia condamnatului.
+2, !n ca'ul &c0imbarii condamnarii &e aplica procedura preva'uta de legi&latia romana. !n ceea ce prive&te
intinderea conver&iunii pedep&ei &i a criteriilor aplicabile, in&tanta romana va trebui &a re&pecte urmatoarele
conditii-
a, va fi legata de con&tatarea faptelor in ma&ura in care ace&tea figurea'a, in mod e.plicit &au implicit, in
0otararea pronuntata in &tatul de condamnare/
b, nu va putea &c0imba o pedeap&a privativa de libertate printr$o pedeap&a pecuniara/
c, va deduce integral din pedeap&a perioada de privatiune de libertate deja e.ecutata de condamnat/
d, nu va agrava &ituatia penala a condamnatului, nici nu va fi tinuta de limita inferioara a pedep&ei eventual
preva'ute de legi&latia &tatului de condamnare pentru infractiunea &au infractiunile &avar&ite.
+3, (and procedura de &c0imbare a condamnarii are loc dupa tran&ferarea per&oanei condamnate, &tatul
roman va mentine acea per&oana in detentie &au va lua alte ma&uri in &copul de a a&igura pre'enta ei pe
teritoriul &tatului roman pana la finali'area ace&tei proceduri.
)R#!(OL*L 150 $ !ncetarea e.ecutarii
3.ecutarea pedep&ei incetea'a de indata ce &tatul roman a fo&t informat de catre &tatul de condamnare
de&pre orice 0otarare &au ma&ura care atrage impo&ibilitatea continuarii e.ecutarii.
)R#!(OL*L 151 $ !nformatii privind e.ecutarea
+1, 9tatul roman va furni'a informatii &tatului de condamnare in ceea ce prive&te e.ecutarea pedep&ei in
urmatoarele &ituatii-
a, cand pedeap&a a fo&t e.ecutata &au con&iderata ca e.ecutata/
b, in ca'ul in care condamnatul a evadat/
c, daca &tatul de condamnare &olicita un raport &pecial.
+2, !n ace&t &en&, in ca'urile preva'ute la alin. +1, lit.
a, &i b, )dmini&tratia 7ationala a enitenciarelor va tran&mite periodic Mini&terului ;u&titiei informatiile
privind e.ecutarea pedep&ei. !n &ituatia preva'uta la alin. +1, lit. c, informatiile vor fi comunicate la cererea
Mini&terului ;u&titiei.
)R#!(OL*L 152 $ )cceptarea &au re&pingerea cererii
+1, !n ca'ul in care Mini&terul ;u&titiei din Romania prime&te o cerere de tran&ferare din partea unui
re&orti&ant roman condamnat intr$un alt &tat, in&tiintea'a de&pre acea&ta cerere autoritatea centrala din &tatul
de condamnare, careia ii &olicita totodata informatiile preva'ute la art. 145 alin. +3,, documentele preva'ute
la art. 14" alin. +2,, precum &i o declaratie preci'and daca autoritatile competente i&i dau con&imtamantul la
tran&fer.
+2, %aca cererea de tran&ferare e&te refu'ata, Mini&terul ;u&titiei il in&tiintea'a de&pre acea&ta pe
condamnat.
+3, %aca cererea e&te aprobata, Mini&terul ;u&titiei tran&mite autoritatii centrale din &tatul de condamnare
documentele preva'ute la art. 14" alin. +1,.
+4, !ndata ce Mini&terul ;u&titiei prime&te declaratia de con&imtamant de la &tatul de condamnare, tran&mite
documentele procurorului general al parc0etului de pe langa curtea de apel competenta, care, la randul &au,
&e&i'ea'a curtea de apel pentru ca acea&ta &a recunoa&ca 0otararea &traina &i &a o puna in e.ecutare,
conform prevederilor art. 146 &au 148, dupa ca'. %i&po'itiile art. 131 &e aplica in mod core&pun'ator.
+4, =otararea &e motivea'a in termen de 3 'ile &i e&te &upu&a recur&ului in termen de 10 'ile de la
comunicare. (omunicarea 0otararii catre condamnat &e face prin fa. &au prin alt mijloc de tran&mitere, la
autoritatea centrala din &tatul de condamnare, de catre Mini&terul ;u&titiei, in cel mai &curt timp po&ibil.
+5, (urtea de apel emite un mandat de e.ecutare a pedep&ei, pe care Mini&terul ;u&titiei il tran&mite
autoritatii centrale competente din &tatul de condamnare, in vederea tran&ferarii per&oanei condamnate.
+", redarea condamnatului va avea loc, de regula, pe teritoriul &tatului de condamnare, iar preluarea
ace&tuia de catre &tatul roman &e face prin grija Mini&terului )dmini&tratiei &i !nternelor, cu in&tiintarea
Mini&terului ;u&titiei.
+6, (ondamnatul tran&ferat in Romania nu mai poate fi urmarit penal pentru aceea&i infractiune care a
con&tituit obiectul condamnarii in &trainatate.
)R#!(OL*L 153 $ )utoritatile judiciare competente
)utoritatile judiciare competente in procedurile la care &e refera art. 152 &unt (urtea de )pel >ucure&ti &i
parc0etul de pe langa acea&ta.
)R#!(OL*L 154 $ Reglementari convergente
revederile art. 152 &e completea'a cu cele ale art. 141 &i 142, care &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 154 $ Refu'ul optional al tran&ferarii
(ererea de tran&ferare a per&oanei condamnate poate &a fie refu'ata, in principal, daca-
a, proce&ul in care &$a pronuntat condamnarea nu &$a de&fa&urat in conformitate cu di&po'itiile pertinente
din (onventia europeana pentru apararea drepturilor omului &i a libertatilor fundamentale/
b, impotriva condamnatului &$a pronuntat in Romania o 0otarare de condamnare pentru aceea&i fapta ori
e&te in cur& o procedura penala avand ca obiect aceea&i fapta pentru care ace&ta a fo&t condamnat in
&trainatate/
c, per&oana condamnata a para&it Romania, &tabilindu$&i domiciliul intr$un alt &tat, iar legaturile &ale cu
&tatul roman nu mai &unt &emnificative/
d, per&oana condamnata a comi& o infractiune grava, de natura &a alarme'e &ocietatea, &au a intretinut
relatii &tran&e cu membri ai unor organi'atii criminale, de natura &a faca indoielnica rein&ertia &a &ociala in
Romania.
9ectiunea a 3$a )lte di&po'itii
)R#!(OL*L 155 $ )mni&tia, gratierea &i comutarea pedep&ei
)utoritatea romana competenta poate acorda amni&tia, gratierea &au comutarea pedep&elor aplicate
per&oanelor condamnate la care &e refera pre'enta lege.
)R#!(OL*L 15" $ #ran'itul
+1, 9tatul roman poate admite o cerere de tran'it pe teritoriul &au al unui condamnat, formulata de catre un
&tat tert, daca ace&ta din urma a convenit cu un alt &tat a&upra tran&ferarii &pre &au din&pre teritoriul &au.
+2, 9tatul roman poate refu'a acordarea tran'itului-
a, daca per&oana condamnata e&te cetatean roman &au apatrid cu domiciliul in Romania/
b, daca fapta care a atra& condamnarea nu con&tituie infractiune, potrivit legii penale romane.
+3, (ererile de tran'it &i ra&pun&urile &e comunica pe calea preva'uta la art. 144 alin. +2,. )&upra acordarii
tran'itului decide Mini&terul ;u&titiei.
+4, Mini&terul ;u&titiei comunica de indata 0otararea luata autoritatii competente a &tatului &olicitant &i
Mini&terului )dmini&tratiei &i !nternelor.
+4, 9tatul roman, caruia ii e&te ceruta tran'itarea, poate mentine condamnatul in detentie pe perioada &trict
nece&ara tran'itarii teritoriului &au. %etentia e&te a&igurata de catre Mini&terul ;u&titiei.
+5, La cererea &tatului &olicitant, &tatul roman, &olicitat &a acorde tran'itul, poate &a dea a&igurarea ca
per&oana condamnata nu va fi nici urmarita, nici detinuta, &ub re'erva aplicarii alin. +4,, nici &upu&a vreunei
alte ma&uri de re&trangere a libertatii pe teritoriul &tatului roman, pentru fapte &au condamnari anterioare
plecarii &ale de pe teritoriul &tatului de condamnare. )&igurarea &e da de catre Mini&terul ;u&titiei.
+", (ererea de tran'it nu e&te nece&ara daca &e folo&e&te &patiul aerian romane&c &i nu e&te preva'uta nicio
ateri'are pe teritoriul Romaniei.
)R#!(OL*L 156 $ 9upralegali'area
(u e.ceptia in&cri&urilor la care &e refera art. 14" alin. +2, lit. a,, documentele tran&mi&e in aplicarea
pre'entei legi nu nece&ita &upralegali'are.
)R#!(OL*L 158 $ (0eltuieli
(0eltuielile oca'ionate de aplicarea pre'entului titlu &unt in &arcina &tatului de e.ecutare, cu e.ceptia
c0eltuielilor oca'ionate e.clu&iv pe teritoriul &tatului de condamnare.
(apitolul !!! $ %i&po'itii finale
)R#!(OL*L 1"0 $ )plicarea in timp
%i&po'itiile pre'entului titlu &e aplica e.ecutarii pedep&elor pronuntate atat inainte, cat &i dupa intrarea in
vigoare a pre'entei legi.
#itlul :!! $ )&i&tenta judiciara in materie penala
(apitolul ! $ )&i&tenta judiciara internationala
)R#!(OL*L 1"1 $ Obiectul a&i&tentei judiciare !n &en&ul pre'entului capitol, a&i&tenta judiciara
internationala cuprinde indeo&ebi urmatoarele activitati-
a, comi&iile rogatorii internationale/
b, audierile prin videoconferinta/
c, infati&area in &tatul &olicitant a martorilor, e.pertilor &i a per&oanelor urmarite/
d, notificarea actelor de procedura care &e intocme&c ori &e depun intr$un proce& penal/
e, ca'ierul judiciar/
f, alte forme de a&i&tenta judiciara.
)R#!(OL*L 1"2 $ (ontinutul general al cererii de a&i&tenta judiciara &i actele ane.ate ace&teia
+1, (ererea de a&i&tenta judiciara trebuie &a indice-
a, denumirea autoritatii judiciare &olicitante &i denumirea autoritatii judiciare &olicitate/
b, obiectul &i motivele cererii/
c, calificarea juridica a faptelor/
d, datele de identificare a invinuitului, inculpatului &au condamnatului ori a martorului &au e.pertului, dupa
ca'/
e, incadrarea juridica &i pre'entarea &umara a faptelor.
+2, La cerere &e ane.ea'a acte in &prijinul ace&teia, dupa ca', in functie de natura &i obiectul cererii.
+3, )ctele ane.ate cererii de a&i&tenta judiciara trebuie certificate de autoritatea judiciara &olicitanta, fiind
&cutite de orice alte formalitati de &upralegali'are.
)R#!(OL*L 1"3 $ (omi&ia rogatorie internationala
(omi&ia rogatorie internationala in materie penala e&te acea forma de a&i&tenta judiciara care con&ta in
imputernicirea pe care o autoritate judiciara dintr$un &tat o acorda unei autoritati din alt &tat, mandatata &a
indeplinea&ca, in locul &i in numele &au, unele activitati judiciare privitoare la un anumit proce& penal.
)R#!(OL*L 1"4 $ Obiectul comi&iei rogatorii
+1, Obiectul cererii de comi&ie rogatorie il con&tituie cu precadere-
a, locali'area &i identificarea per&oanelor &i obiectelor/ audierea inculpatului, audierea partii vatamate, a
celorlalte parti, a martorilor &i e.pertilor, precum &i confruntarea/ perc0e'itia, ridicarea de obiecte &i
in&cri&uri, &ec0e&trul &i confi&carea &peciala/ cercetarea la fata locului &i recon&tituirea/ e.perti'ele,
con&tatarea te0nico$&tiintifica &i con&tatarea medico$legala/ tran&miterea de informatii nece&are intr$un
anumit proce&, interceptarile &i inregi&trarile audio &i video, e.aminarea documentelor de ar0iva &i a
fi&ierelor &peciali'ate &i alte a&emenea acte de procedura/
b, tran&miterea mijloacelor materiale de proba/
c, comunicarea de documente &au do&are.
+2, %aca &tatul &olicitant dore&te ca martorii &au e.pertii &a depuna juramant, va cere acea&ta in mod e.pre&,
iar &tatul roman va da cur& ace&tei cereri in &ituatiile in care legea interna romana nu &e opune.
+3, 9tatul roman va tran&mite numai copii &au fotocopii certificate de pe documentele &au do&arele cerute.
%aca &tatul &olicitant cere in mod e.pre& tran&miterea documentelor originale, &e va da cur&, in ma&ura
po&ibilului, ace&tei cereri.
)R#!(OL*L 1"4 $ %ata &i locul comi&iei rogatorii
+1, %aca &tatul &olicitant &olicita in mod e.pre&, &tatul roman il va informa de&pre data &i locul indeplinirii
comi&iei rogatorii. )utoritatile &i per&oanele in cau'a, mentionate de &tatul &olicitant, vor putea &a a&i&te &i
&a colabore'e la efectuarea comi&iei rogatorii, in limitele permi&e de legea romana.
+2, %i&po'itiile alin. +1, &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'ul in care a&i&tenta e&te &olicitata de
autoritatile judiciare romane.
)R#!(OL*L 1"5 $ erc0e'itiile, ridicarea de obiecte &i in&cri&uri &i &ec0e&trul
+1, (omi&iile rogatorii avand ca obiect perc0e'itiile, ridicarea de obiecte &i in&cri&uri &i &ec0e&trul &unt
&upu&e urmatoarelor conditii-
a, infractiunea care motivea'a comi&ia rogatorie trebuie &a fie &u&ceptibila de a da loc la e.tradare in
Romania, ca &tat &olicitat/
b, indeplinirea comi&iei rogatorii trebuie &a fie compatibila cu legea &tatului roman.
+2, (onditiile preva'ute la alin. +1, pot &a atraga aplicarea regulii reciprocitatii.
)R#!(OL*L 1"" $ Remiterea obiectelor &i do&arelor
+1, 9tatul roman va putea &a amane remiterea obiectelor, a do&arelor &au a documentelor a caror comunicare
e&te ceruta, daca ace&tea ii &unt nece&are pentru o procedura penala in cur&.
+2, Obiectele &i originalele do&arelor &i ale documentelor, comunicate in indeplinirea unei comi&ii rogatorii,
vor fi re&tituite cat mai curand po&ibil &tatului roman de catre &tatul &olicitant, in afara de ca'ul in care
&tatul roman renunta la ele.
)R#!(OL*L 1"6 $ )udierile prin videoconferinta
+1, !n ca'ul in care o per&oana care &e afla pe teritoriul Romaniei trebuie &a fie audiata ca martor &au e.pert
de catre autoritatile judiciare ale unui &tat &train &i e&te inoportun &au impo&ibil pentru acea per&oana &a &e
infati&e'e per&onal pe teritoriul acelui &tat, &tatul &train poate &olicita ca audierea &a aiba loc prin
videoconferinta, potrivit alineatelor urmatoare.
+2, O a&emenea cerere poate fi acceptata de &tatul roman daca nu contravine principiilor &ale fundamentale
de drept &i cu conditia &a di&puna de mijloacele te0nice care &a permita efectuarea audierii prin
videoconferinta.
+3, !n cererea de audiere prin videoconferinta trebuie &a &e preci'e'e, in afara de informatiile preva'ute la
art. 1"2, motivul pentru care nu e&te oportun &au e&te impo&ibil ca martorul &au e.pertul &a fie pre'ent
per&onal la audiere, precum &i denumirea autoritatii judiciare &i numele per&oanelor care vor proceda la
audiere.
+4, Martorul &au e.pertul va fi citat potrivit legii romane.
+4, )utoritatile judiciare competente pentru aplicarea pre'entului articol &unt curtile de apel, in cur&ul
judecatii, re&pectiv arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie, in cur&ul urmaririi penale.
+5, )udierea prin videoconferinta &e de&fa&oara potrivit urmatoarelor reguli-
a, audierea are loc in pre'enta judecatorului &au procurorului roman competent, dupa ca', a&i&tat, dupa ca',
de un interpret/ ace&ta verifica identitatea per&oanei audiate &i e&te obligat &a a&igure re&pectarea
principiilor fundamentale ale legii romane. !n ca'ul in care con&tata ca &unt incalcate principiile
fundamentale ale dreptului roman, judecatorul &au procurorul ia de indata ma&urile nece&are pentru a
a&igura de&fa&urarea audierii in conformitate cu legea romana/
b, autoritatile judiciare romane competente &i cele ale &tatului &olicitant convin, dupa ca', a&upra ma&urilor
de protectie a martorului &au e.pertului/
c, audierea &e efectuea'a direct de catre autoritatea judiciara competenta a &tatului &olicitant &au &ub
coordonarea ace&teia, potrivit legii &ale interne/
d, martorul &au e.pertul va fi a&i&tat, dupa ca', de un interpret, potrivit legii romane/
e, per&oana c0emata ca martor &au e.pert poate invoca dreptul de a nu depune marturie, care ii e&te conferit
fie de legea romana, fie de legea &tatului &olicitat.
+", ?ara a aduce atingere ma&urilor convenite pentru protectia martorilor, autoritatea judiciara romana
intocme&te un proce&$verbal in care &e con&emnea'a data &i locul audierii, identitatea per&oanei audiate,
informatii privind depunerea juramantului &i conditiile te0nice in care audierea &$a de&fa&urat. roce&ul$
verbal &e tran&mite autoritatii judiciare competente a &tatului &olicitant.
+6, %i&po'itiile (odului de procedura penala &e aplica in mod core&pun'ator.
+8, %i&po'itiile pre'entului articol &e pot aplica &i in ca'ul audierii invinuitilor &au inculpatilor, daca
per&oana in cau'a con&imte &i daca e.i&ta un acord in ace&t &en& intre autoritatile judiciare romane &i cele
ale &tatului &olicitant.
+10, (0eltuielile legate de &tabilirea legaturii video, cele legate de punerea la di&po'itie a ace&tei legaturi in
&tatul &olicitant, remunerarea interpretilor &i indemni'atiile platite martorilor &i e.pertilor, precum &i
c0eltuielile de depla&are in &tatul &olicitat vor fi rambur&ate de &tatul &train &olicitant &tatului roman, daca
ace&ta din urma nu a renuntat e.pre& la rambur&area ace&tor c0eltuieli in totalitate &au partial.
+11, %i&po'itiile pre'entului articol &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'ul in care a&i&tenta e&te
&olicitata de autoritatile judiciare romane.
)R#!(OL*L 1"8 $ #ran&miterea &pontana de informatii
+1, )utoritatile judiciare romane pot, fara cerere prealabila, &a tran&mita autoritatilor competente ale unui
&tat &train informatiile obtinute in cadrul unei anc0ete, atunci cand con&idera ca ace&tea ar putea ajuta &tatul
de&tinatar &a initie'e o procedura penala &au cand informatiile ar putea conduce la formularea unei cereri de
a&i&tenta judiciara.
+2, 9tatul roman poate impune anumite conditii privitoare la modul de utili'are a informatiilor tran&mi&e,
potrivit prevederilor alin. +1,. 9tatul de&tinatar e&te obligat &a re&pecte conditiile impu&e.
)R#!(OL*L 160 $ Livrari &upraveg0eate
+1, )utoritatile judiciare romane competente autori'ea'a, la cerere, in conditiile preva'ute de legea romana,
livrari &upraveg0eate, in cadrul unor proceduri penale privind infractiuni care pot da loc la e.tradare.
+2, Livrarile &upraveg0eate &e derulea'a potrivit legii romane.
+3, %i&po'itiile pre'entului articol &e aplica in mod core&pun'ator &i in ca'ul in care a&i&tenta e&te &olicitata
de autoritatile judiciare romane.
)R#!(OL*L 161 $ )nc0ete &ub acoperire
+1, 9tatul roman poate conveni cu un &tat &train &a i&i acorde a&i&tenta reciproca pentru de&fa&urarea unor
anc0ete de catre agenti &ub acoperire.
+2, )utoritatile romane competente vor decide, de la ca' la ca', potrivit legii romane.
+3, !n conditiile preva'ute de legea romana, autoritatile judiciare romane &i cele &traine vor &tabili
modalitatile concrete de de&fa&urare a anc0etei &i &tatutul juridic al agentilor.
)R#!(OL*L 162 $ 3c0ipele comune de anc0eta
+1, !n vederea facilitarii &olutionarii unei cereri de comi&ie rogatorie, &e pot con&titui ec0ipe comune de
anc0eta, cu un obiectiv preci& &i cu o durata limitata, care poate fi prelungita prin acordul &tatelor implicate.
(omponenta ec0ipei e&te deci&a de comun acord.
+2, O ec0ipa comuna de anc0eta poate fi creata in &pecial cand-
a, in cadrul unei proceduri in cur& in &tatul &olicitant &e impune efectuarea unor anc0ete dificile &i care
implica importante mijloace umane &i de alta natura, care prive&c ambele &tate/
b, mai multe &tate efectuea'a anc0ete care nece&ita o actiune coordonata &i concertata in &tatele in cau'a.
+3, (ererea de formare a unei ec0ipe comune de anc0eta poate fi formulata de orice &tat implicat. 3c0ipa
e&te formata in unul dintre &tatele in care anc0eta trebuie efectuata.
+4, (ererea de formare a unei ec0ipe comune de anc0eta cuprinde propuneri referitoare la componenta
ec0ipei.
+4, (omponentii ec0ipei comune de&emnati de autoritatile romane au calitatea de membri, in timp ce cei
de&emnati de un &tat &train au calitatea de membri deta&ati.
+5, )ctivitatea ec0ipei comune de anc0eta pe teritoriul &tatului roman &e de&fa&oara potrivit urmatoarelor
reguli generale-
a, conducatorul ec0ipei e&te un repre'entant al autoritatii judiciare romane competente/
b, actiunile ec0ipei &e de&fa&oara conform legii romane. Membrii ec0ipei &i membrii deta&ati ai ec0ipei i&i
e.ecuta &arcinile &ub re&pon&abilitatea per&oanei preva'ute la lit. a,.
+", Membrii deta&ati pe langa ec0ipa comuna de anc0eta &unt abilitati &a fie pre'enti la efectuarea oricaror
acte procedurale, cu e.ceptia ca'ului cand conducatorul ec0ipei decide contrariul.
+6, )tunci cand ec0ipa comuna de anc0eta urmea'a &a efectue'e acte de procedura pe teritoriul &tatului
&olicitant, membrii deta&ati pot cere autoritatilor lor competente &a efectue'e actele re&pective.
+8, *n membru deta&at pe langa ec0ipa comuna de anc0eta poate, conform dreptului &au national &i in
limitele competentelor &ale, &a furni'e'e ec0ipei informatiile care &unt la di&po'itia &tatului care l$a deta&at
in &copul derularii anc0etelor penale efectuate de ec0ipa.
+10, !nformatiile obtinute in mod obi&nuit de un membru &au un membru deta&at in cadrul participarii la o
ec0ipa comuna de anc0eta &i care nu pot fi obtinute in alt mod de catre autoritatile competente ale &tatelor
implicate pot fi utili'ate in &copurile urmatoare-
a, in &copul pentru care a fo&t creata ec0ipa/
b, pentru a de&coperi, a cerceta &au a urmari alte infractiuni, cu con&imtamantul &tatului pe teritoriul caruia
au fo&t obtinute informatiile/
c, pentru a preveni un pericol iminent &i &erio& pentru &ecuritatea publica &i cu re&pectarea di&po'itiilor
preva'ute la lit. b,/
d, in alte &copuri, cu conditia ca ace&t lucru &a fie convenit de catre &tatele care au format ec0ipa.
+11, !n ca'ul ec0ipelor comune de anc0eta care functionea'a pe teritoriul Romaniei, membrii deta&ati ai
ec0ipei &unt a&imilati membrilor romani in ceea ce prive&te infractiunile &avar&ite impotriva ace&tora &au de
catre ace&tia.
)R#!(OL*L 163 $ 9upraveg0erea tran&frontaliera
+1, 9ub re'erva e.i&tentei unor di&po'itii contrare in conventia aplicabila in relatia cu acel &tat, agentii unui
&tat &train, care, in cadrul unei anc0ete judiciare, &upraveg0ea'a pe teritoriul acelui &tat o per&oana ce &e
pre&upune ca a participat la &avar&irea unei infractiuni care da loc la e.tradare &au o per&oana fata de care
&unt motive &erioa&e &a &e creada ca poate duce la identificarea &au locali'area per&oanei mentionate mai
&u&, &unt autori'ati &a continue acea&ta &upraveg0ere pe teritoriul &tatului roman, in ba'a unei cereri de
a&i&tenta judiciara pre'entate in prealabil. La cerere, &upraveg0erea poate fi e.ercitata de autoritatile
romane competente.
+2, (ererea de a&i&tenta judiciara preva'uta la alin. +1, va fi adre&ata arc0etului de pe langa !nalta (urte de
(a&atie &i ;u&titie &i va cuprinde toate informatiile pertinente in cau'a, in conformitate cu prevederile
conventiei aplicabile. rin autori'atie arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie va putea
&tabili anumite conditii.
+3, )tunci cand, din con&iderente de urgenta, autori'area prealabila a &tatului roman nu poate fi &olicitata,
agentii &traini care actionea'a in cadrul anc0etei judiciare aflate in fa'a de urmarire penala &unt autori'ati &a
continue pe teritoriul Romaniei &upraveg0erea unei per&oane banuite ca a comi& una dintre faptele
enumerate la alin. +4,, in conditiile urmatoare-
a, trecerea frontierei va fi comunicata imediat, in timpul &upraveg0erii, arc0etului de pe langa !nalta (urte
de (a&atie &i ;u&titie, precum &i &tructurii olitiei de ?rontiera con&tituite in cadrul punctului de trecere a
frontierei/
b, o cerere de a&i&tenta judiciara conform alin. +1, &i care e.pune motivele ce ju&tifica trecerea frontierei
fara autori'atie prealabila va fi tran&mi&a fara intar'iere.
+4, 9upraveg0erea preva'uta la alin. +1, &i
+2, nu &e poate de&fa&ura decat in conditiile urmatoare-
a, agentii de &upraveg0ere trebuie &a re&pecte di&po'itiile pre'entului articol &i ale legii romane/
b, &ub re'erva &ituatiilor preva'ute la alin. +3,, pe timpul &upraveg0erii, agentii au a&upra lor un document
care &a ate&te ca le$a fo&t acordata permi&iunea/
c, agentii de &upraveg0ere trebuie &a fie permanent in ma&ura &a ju&tifice calitatea lor oficiala/
d, agentii de &upraveg0ere pot purta armamentul din dotare in timpul &upraveg0erii, cu e.ceptia ca'ului
cand prin autori'atie arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie a preva'ut altfel/ utili'area lui
e&te inter'i&a, cu e.ceptia ca'ului de legitima aparare/
e, patrunderea in domiciliul unei per&oane &i in alte locuri inacce&ibile publicului e&te inter'i&a/
f, agentii de &upraveg0ere nu pot nici retine, nici are&ta per&oana &upraveg0eata/
g, de&pre orice operatiune de &upraveg0ere &e va intocmi un raport catre arc0etul de pe langa !nalta (urte
de (a&atie &i ;u&titie, care va cere inclu&iv pre'entarea in per&oana a agentilor care au efectuat
&upraveg0erea/
0, autoritatea &tatului caruia ii apartin agentii care au efectuat &upraveg0erea, la cererea autoritatii
competente romane, poate a&i&ta la anc0eta &ub&ecventa operatiunii, inclu&iv la procedurile judiciare/
i, autoritatile &tatului caruia ii apartin agentii de &upraveg0ere, la cererea autoritatilor romane, contribuie la
de&fa&urarea in bune conditii a anc0etei ce urmea'a operatiunii la care au participat, inclu&iv la procedurile
judiciare.
+4, 9upraveg0erea preva'uta la alin. +3, nu poate avea loc decat pentru una dintre urmatoarele fapte-
a, omor, omor calificat &i omor deo&ebit de grav/
b, infractiuni grave de natura &e.uala, inclu&iv violul &i abu'ul &e.ual a&upra minorilor/
c, di&trugere &i di&trugere calificata, &avar&ita prin incendiere, e.plo'ie &au prin orice a&emenea mijloc/
d, contrafacerea &i fal&ificarea mijloacelor de plata/
e, furt &i tal0arie in forma calificata, precum &i primirea de bunuri furate/
f, delapidare/
g, lip&ire de libertate in mod ilegal/
0, infractiuni privind traficul de per&oane &i infractiuni in legatura cu traficul de per&oane/
i, infractiuni privind traficul de droguri &au precur&ori/
j, infractiuni privitoare la nere&pectarea regimului armelor &i munitiilor, materiilor e.plo'ive, materialelor
nucleare &i al altor materii radioactive/
2, tran&port ilegal de de&euri to.ice &i daunatoare/
l, trafic de migranti/
m, &antaj.
+5, 9upraveg0erea preva'uta la alin. +3, va inceta daca autori'atia nu a fo&t obtinuta in termen de 4 ore de la
trecerea frontierei de &tat, precum &i la cererea arc0etului de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie.
)R#!(OL*L 164 $ !nterceptarea &i inregi&trarea convorbirilor &i comunicarilor
+1, !n vederea &olutionarii unei cau'e penale, autoritatile judiciare ale &tatului &olicitant &au autoritatile
competente a&tfel de&emnate de catre &tatul &olicitant pot adre&a autoritatilor romane o cerere de a&i&tenta
judiciara avand ca obiect interceptarea telecomunicatiilor &i tran&miterea lor imediata catre &tatul &olicitat
&au interceptarea inregi&trarii &i a tran&miterii ulterioare a inregi&trarii telecomunicatiilor catre &tatul
&olicitant, in ca'ul in care per&oana urmarita-
a, &e afla pe teritoriul &tatului &olicitant &i ace&ta are nevoie de a&i&tenta te0nica pentru a putea intercepta
comunicatiile de la tinta/
b, &e afla pe teritoriul &tatului roman, in ca'ul in care comunicatiile din&pre tinta pot fi interceptate in &tatul
roman/
c, &e afla pe teritoriul unui &tat tert care a fo&t informat &i daca &tatul &olicitant are nevoie de a&i&tenta
te0nica pentru interceptarea comunicarilor de la tinta.
+2, (ererile pre'entate in aplicarea pre'entului articol trebuie &a indeplinea&ca urmatoarele conditii-
a, &a indice &i &a confirme emiterea unui ordin &au a unui mandat de interceptare &i inregi&trare, in cadrul
unui proce& penal/
b, &a contina informatii care &a permita identificarea tintei interceptarii/
c, &a indice faptele penale care fac obiectul anc0etei penale/
d, &a mentione'e durata interceptarii/
e, daca e&te po&ibil, &a contina &uficiente date te0nice, in &pecial numarul de conectare la retea, pentru a
permite prelucrarea cererii.
+3, %aca cererea &e formulea'a in conformitate cu di&po'itiile alin. +1, lit. b,, ea va trebui &a contina &i o
de&criere a faptelor. )utoritatile judiciare romane pot &olicita orice alte informatii &uplimentare care &unt
nece&are pentru a le permite &a aprecie'e daca ma&ura &olicitata ar fi luata &i intr$o cau'a nationala &imilara.
)R#!(OL*L 164 $ (onfi&carea
>unurile provenite din &avar&irea infractiunii care face obiectul cererii de comi&ie rogatorie vor fi
confi&cate potrivit prevederilor legi&latiei in vigoare.
)R#!(OL*L 165 $ rincipiul &pecialitatii comi&iei rogatorii
9tatul roman &olicitant nu va folo&i documentele &i informatiile primite de la &tatul &olicitat decat in &copul
indeplinirii obiectului comi&iei rogatorii.
)R#!(OL*L 16" $ Ma&uri provi'orii
La cererea &tatului &olicitant, &e pot lua ma&urile provi'orii preva'ute de legea romana in vederea protejarii
mijloacelor de proba, mentinerii unei &ituatii e.i&tente &au protejarii intere&elor amenintate.
)R#!(OL*L 166 $ !nfati&area martorilor &au e.pertilor
+1, !n ca'ul in care infati&area in per&oana a unui martor &au e.pert in fata autoritatilor judiciare romane
e&te nece&ara, autoritatea judiciara &olicitanta va face mentiune in ace&t &en&, prin cererea de inmanare a
citatiei.
+2, !n ca'ul preva'ut la alin. +1,, in cerere &au in citatie &e mentionea'a cuantumul apro.imativ al
indemni'atiilor, precum &i al c0eltuielilor de calatorie &i de &edere rambur&abile. )utoritatea judiciara
romana care a di&pu& c0emarea va putea &olicita &tatului &olicitat, prin cerere, acordarea unui avan&
martorului &au e.pertului, rambur&area urmand &a fie efectuata din fondul c0eltuielilor judiciare &pecial
alocat.
+3, %aca infati&area in per&oana a unui martor &au e.pert e&te &olicitata autoritatilor romane de un &tat
&train, in ca'ul in care martorul &au e.pertul declara ca &e va infati&a per&onal, ace&ta poate &olicita
acordarea unui avan& din cuantumul c0eltuielilor de calatorie &i de &edere. !n&tanta va indica prin inc0eiere
&uma de bani &olicitata de martor &au e.pert, unitatea bancara unde urmea'a &a &e con&emne'e &uma de
bani, con&emnarea fiind facuta pe numele martorului &au e.pertului, la di&po'itia autoritatii judiciare
romane competente. !nc0eierea in&tantei, precum &i declaratia &cri&a a martorului &au e.pertului &e vor
comunica &tatului &olicitant, pe una dintre caile preva'ute la art. 11 &au 12.
)R#!(OL*L 168 $ 7ivelul c0eltuielilor !ndemni'atiile cuvenite &i c0eltuielile de tran&port &i de &edere,
rambur&abile martorului &au e.pertului de catre &tatul roman &olicitant, vor fi calculate de la locul de
re&edinta al ace&tuia &i vor fi acordate la niveluri cel putin egale cu cele preva'ute de tarifele &i
reglementarile in vigoare in &tatul in care audierea trebuie &a aiba loc.
)R#!(OL*L 180 $ 7epre'entarea martorului &au e.pertului
Martorul &au e.pertul care nu &$a pre'entat in urma primirii citatiei de infati&are a carei comunicare a fo&t
ceruta nu va putea fi &upu&, c0iar daca citatia va cuprinde un ordin categoric, niciunei &anctiuni &au ma&uri
de con&trangere, in afara de ca'ul in care el va reveni din propria initiativa pe teritoriul &tatului roman
&olicitant &i daca va fi din nou citat aici, in mod legal.
)R#!(OL*L 181 $ Refu'ul de a depune marturie
%aca un martor care da cur& citatiei &i &e pre'inta in fata unei autoritati judiciare romane refu'a &a depuna
marturie in totalitate &au in parte, nu poate fi &upu& vreunei ma&uri de re&trangere a libertatii &au impiedicat
in alt mod &a para&ea&ca Romania, c0iar daca, potrivit legii romane, un a&emenea refu' ar con&titui o
infractiune &au ar putea atrage ma&uri coercitive.
)R#!(OL*L 182 $ !munitati
+1, 7iciun martor &au e.pert, oricare ar fi cetatenia &a, care, in urma primirii unei citatii, va con&imti &a &e
infati&e'e in fata autoritatilor judiciare ale &tatului roman &olicitant nu va putea fi nici urmarit, nici detinut,
nici &upu& vreunei alte re&trictii a libertatii &ale individuale pe teritoriul Romaniei pentru fapte &au
condamnari anterioare plecarii &ale de pe teritoriul &tatului &train &olicitat.
+2, %aca in timpul proce&ului ar putea fi di&pu&a are&tarea unui martor care e&te banuit ca a &avar&it o
infractiune in legatura cu marturia &a in fata autoritatilor judiciare ale &tatului roman &olicitant, alta decat
refu'ul de a depune marturie, &e va lua in con&iderare faptul daca intere&ele ju&titiei nu ar fi mai bine
protejate prin incredintarea urmaririi, daca e&te po&ibil, catre &tatul &train &olicitat.
+3, 7icio per&oana, oricare ar fi cetatenia ei, citata in fata autoritatilor judiciare ale &tatului roman &olicitant,
in vederea efectuarii urmaririi penale pentru anumite infractiuni, nu va putea fi nici urmarita, nici detinuta,
nici &upu&a vreunei alte ma&uri de re&trangere a libertatii in Romania pentru fapte &au condamnari
anterioare plecarii &ale de pe teritoriul &tatului &train &olicitat &i care nu &unt mentionate in citatie.
+4, !munitatea preva'uta de pre'entul articol incetea'a daca martorul, e.pertul &au per&oana urmarita,
avand po&ibilitatea &a para&ea&ca teritoriul &tatului roman &olicitant in termen de 14 'ile con&ecutive dupa
ce pre'enta &a nu mai e&te ceruta de autoritatile judiciare romane, va ramane totu&i pe teritoriul Romaniei
&au &e va reintoarce aici dupa ce il va fi para&it.
)R#!(OL*L 183 $ #ran&ferul temporar al per&oanelor detinute, pe teritoriul &tatului &olicitant
+1, er&oana detinuta, a carei pre'enta in vederea audierii ca martor &au a confruntarii e&te ceruta de
autoritatile judiciare &olicitante, va fi tran&ferata temporar pe teritoriul acelui &tat, cu conditia reintoarcerii
&ale in termenul indicat de catre autoritatea judiciara &olicitata &i &ub re'erva di&po'itiilor art. 182, in
ma&ura in care ace&tea pot fi aplicate in mod core&pun'ator.
+2, !n ca'ul cererilor adre&ate autoritatilor judiciare romane, competenta de &olutionare a cererii apartine
in&tantei in a carei ra'a teritoriala &e afla locul de detinere. !n ace&t &en&, in&tanta va di&pune a&cultarea
per&oanei detinute, in pre'enta unui avocat ale& &au numit din oficiu, precum &i a unui interpret, daca e&te
ca'ul, in camera de con&iliu, cu participarea procurorului. er&oanei detinute i &e face cuno&cut obiectul
cererii, cerandu$i$&e &a declare daca e&te de acord &a fie tran&ferata temporar pe teritoriul &tatului &olicitant
in vederea audierii ca martor. %eclaratia &a e&te con&emnata intr$un proce&$verbal &emnat de pre&edintele
completului de judecata, grefier, interpret &i inculpat.
+3, !n ca'ul in care per&oana detinuta nu con&imte, in&tanta va di&pune prin inc0eiere re&pingerea cererii.
!nc0eierea e&te definitiva &i &e comunica in termen de 46 de ore de la pronuntare Mini&terului ;u&titiei.
+4, !n ca'ul in care per&oana detinuta con&imte la tran&ferarea &a temporara, in&tanta va verifica daca &unt
indeplinite conditiile preva'ute la alin. +5,, urmand a di&pune prin inc0eiere admiterea &au re&pingerea
cererii, dupa ca'. !nc0eierea poate fi atacata cu recur&, in termen de 24 de ore de la pronuntare, de catre
procurorul competent. Recur&ul &e &olutionea'a in termen de 3 'ile.
+4, !nc0eierea preva'uta la alin. +4, &e comunica Mini&terului ;u&titiei, in termen de 24 de ore de la data
ramanerii definitive, care va informa autoritatea centrala a &tatului &olicitant cu privire la deci'ia autoritatii
judiciare romane. !nc0eierea prin care in&tanta a di&pu& tran&ferarea temporara a per&oanei detinute &e
comunica &i Mini&terului )dmini&tratiei &i !nternelor, care a&igura predarea &ub e&corta a per&oanei detinute
potrivit alin. +6,.
+5, #ran&ferarea poate fi refu'ata-
a, daca pre'enta per&oanei detinute e&te nece&ara intr$un proce& penal in cur& pe teritoriul Romaniei/
b, daca tran&ferarea per&oanei detinute e&te &u&ceptibila &a ii prelungea&ca detentia/
c, daca e.i&ta alte motive care &e opun tran&ferarii &ale pe teritoriul &tatului &olicitant.
+", er&oana tran&ferata ramane in detentie pe teritoriul &tatului &olicitant &i, daca e&te ca'ul, pe teritoriul
&tatului &olicitat pentru tran'it, in afara de ca'ul in care autoritatea judiciara romana competenta cere
punerea ace&teia in libertate, in conditiile (odului de procedura penala.
+6, Locul predarii detinutului catre &tatul &olicitant, precum &i locul preluarii &ale de la ace&t &tat vor fi un
punct de frontiera al &tatului roman. %etinutul e&te predat &i preluat &ub e&corta. Mini&terul )dmini&tratiei &i
!nternelor va a&igura predarea &i preluarea, informand Mini&terul ;u&titiei.
+8, %i&po'itiile alin. +", &e aplica in mod core&pun'ator in ca'ul in care &tatul roman e&te &tat &olicitant.
+10, !n ca'ul cererilor formulate de autoritatile judiciare romane, &ub re'erva di&po'itiilor art. 15" alin.
+2, lit.
a, &i b,, tran'itul pe teritoriul unui &tat tert al per&oanei detinute va fi acordat la cererea adre&ata de catre
Mini&terul ;u&titiei autoritatii centrale a &tatului &olicitat pentru tran'it, in&otita de toate documentele
nece&are.
)R#!(OL*L 184 $ #ran&ferul temporar al per&oanelor detinute, pe teritoriul &tatului &olicitat
+1, !n ca'ul in care obiectul cererii de a&i&tenta judiciara adre&ate &tatului &olicitat pre&upune efectuarea
unor acte de procedura pentru indeplinirea carora e&te nece&ara pre'enta unei per&oane detinute in
Romania, autoritatea judiciara romana &olicitanta poate tran&fera temporar acea&ta per&oana pe teritoriul
&tatului unde anc0eta trebuie &a aiba loc, daca intre autoritatile romane &i autoritatile &tatului &olicitat e.i&ta
un acord in ace&t &en&. Modalitatile de tran&fer temporar al per&oanei &i termenul pana la care trebuie &a fie
trimi&a pe teritoriul Romaniei vor fi &tabilite prin acordul re&pectiv.
+2, er&oana tran&ferata va ramane in detentie pe teritoriul &tatului &olicitat &i, eventual, pe teritoriul &tatului
de tran'it, cu e.ceptia ca'ului in care autoritatile judiciare romane au cerut punerea &a in libertate.
+3, erioada de detentie pe teritoriul &tatului &olicitat &e deduce din durata detentiei pe care trebuie &au va
trebui &a o efectue'e per&oana re&pectiva pe teritoriul Romaniei.
)R#!(OL*L 184 $ !nfati&area per&onala a per&oanelor condamnate &i tran&ferate
%i&po'itiile art. 183 &i 184 &e aplica in mod core&pun'ator &i per&oanelor detinute pe teritoriul Romaniei, in
urma tran&ferarii lor in vederea e.ecutarii unei pedep&e pronuntate pe teritoriul &tatului de condamnare,
atunci cand infati&area per&onala in &copul revi'uirii judecatii e&te ceruta de catre &tatul de condamnare.
)R#!(OL*L 185 $ rotectia martorilor
Martorii audiati conform di&po'itiilor pre'entului titlu beneficia'a, dupa ca', de protectie, potrivit
legi&latiei in vigoare.
)R#!(OL*L 18" $ (omunicarea actelor de procedura
+1, (omunicarea actelor de procedura &e efectuea'a in conditiile pre'entului titlu &i in conformitate cu
di&po'itiile tratatelor internationale pertinente.
+2, rin acte de procedura &e intelege, in principal, citatiile pentru parti &au martori, actul de inculpare, alte
acte de urmarire penala, 0otararile judecatore&ti, cererile pentru e.ercitarea cailor de control judiciar &au
actele privind e.ecutarea unei pedep&e, plata unei amen'i ori plata c0eltuielilor de procedura.
+3, (ererile de a&i&tenta judiciara privind comunicarea actelor de procedura adre&ate autoritatilor judiciare
romane &e indepline&c in fa'a de judecata de judecatoria in circum&criptia careia domicilia'a &au &e afla
locul de detentie al per&oanei careia urmea'a &a i &e comunice actele, iar in fa'a de urmarire penala, de
parc0etul de pe langa acea&ta.
)R#!(OL*L 186 $ (omunicarea &i dovada comunicarii
+1, (omunicarea actelor de procedura poate fi efectuata prin &impla lor tran&mitere catre de&tinatar. %aca
&tatul &olicitant o cere in mod e.pre&, &tatul roman va efectua comunicarea in una dintre formele preva'ute
de legi&latia romana pentru inmanari analoage &au intr$o forma &peciala compatibila cu acea&ta legi&latie.
+2, %ovada comunicarii &e face printr$un document datat &i &emnat de de&tinatar &au printr$o declaratie a
autoritatii judiciare romane &olicitate, con&tatand faptul comunicarii, forma &i data efectuarii comunicarii.
)ctul &au declaratia &e tran&mite de indata &tatului &olicitant. La cererea ace&tuia din urma, &tatul roman va
preci'a daca notificarea a fo&t facuta in conformitate cu legea romana. !n ca'ul in care comunicarea nu &$a
putut face, &tatul roman in&tiintea'a de indata &tatul &olicitant de&pre motivul necomunicarii.
)R#!(OL*L 188 $ #ermenul nece&ar comunicarii
(itatia pentru infati&are, de&tinata unei per&oane urmarite care &e afla pe teritoriul Romaniei, &e tran&mite
autoritatilor romane competente cel mai tar'iu cu 40 de 'ile inainte de data fi.ata pentru infati&are. %e ace&t
termen &e tine &eama la fi.area datei infati&arii &i la tran&miterea citatiei.
)R#!(OL*L 200 $ (omunicarea prin po&ta a actelor de procedura
+1, )utoritatile judiciare romane pot tran&mite direct, prin po&ta, actele de procedura &i 0otararile
judecatore&ti per&oanelor care &e afla pe teritoriul unui &tat &train, daca prin in&trumentul juridic
international aplicabil in relatia cu acel &tat &e prevede a&tfel.
+2, !n ca'ul preva'ut la alin. +1,, actele de procedura &i 0otararile judecatore&ti &unt in&otite de o nota care
indica faptul ca de&tinatarul poate obtine de la autoritatea judiciara emitenta informatii a&upra drepturilor &i
obligatiilor &ale.
)R#!(OL*L 201 $ (omunicarea de in&cri&uri &i date
+1, 9tatul roman comunica, in ma&ura in care autoritatile judiciare romane pot ele in&ele &a le obtina intr$un
a&emenea ca', e.tra&ele de pe ca'ierul judiciar &i orice date referitoare la ace&ta care ii vor fi cerute, pentru
o cau'a penala, de autoritatile judiciare ale &tatului &train &olicitant.
+2, !n alte ca'uri, altele decat cele preva'ute la alin. +1,, &e va da cur& unei a&emenea cereri, in conditiile
preva'ute de legea romana.
)R#!(OL*L 202 $ #ran&miterea informatiilor
+1, 9tatul roman va tran&mite &tatului &train intere&at informatii de&pre 0otararile penale &i de&pre ma&urile
ulterioare, care &e refera la cetatenii &tatului &train &i care au facut obiectul unei mentiuni in ca'ierul
judiciar. )ce&te informatii &e comunica cel putin o data pe an.
+2, %aca per&oana in cau'a e&te cetatean al mai multor &tate, informatiile &e comunica fiecarui &tat intere&at,
in afara ca'ului in care acea&ta per&oana are cetatenia &tatului roman.
+3, 9tatul roman tran&mite &tatului &train intere&at, la cererea ace&tuia, in ca'uri &peciale, cate o copie de pe
0otararile &i ma&urile preva'ute la alin. +1,, precum &i orice alta informatie referitoare la ace&tea, pentru a$i
permite &a e.amine'e daca ele nece&ita ma&uri pe plan intern.
)R#!(OL*L 203 $ )utoritatea romana competenta
+1, !nformatiile la care &e refera art. 200 &e tran&mit prin intermediul Mini&terului ;u&titiei.
+2, !nformatiile de acela&i fel, primite de la autoritatile competente ale &tatelor &traine in cadrul &c0imbului
de informatii, &e prime&c de catre Mini&terul ;u&titiei, care le tran&mite autoritatilor competente, &pre a &e
proceda in raport cu atributiile privitoare la recunoa&terea &i, re&pectiv, inregi&trarea 0otararilor penale
&traine.
(apitolul !! $ %i&po'itii privind a&i&tenta judiciara aplicabile in relatia cu &tatele membre ale *niunii
3uropene
9ectiunea 1 $ %i&po'itii pentru punerea in aplicare a (onventiei din 18 iunie 1880 de punere in aplicare a
)cordului 9c0engen din 14 iunie 1864 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune,
9c0engen
)R#!(OL*L 204 $ )cordarea a&i&tentei
otrivit pre'entei &ectiuni, a&i&tenta judiciara &e acorda &i-
a, in proceduri privind fapte pedep&ibile conform legii romane &au legii &tatului membru &olicitant ca fiind
incalcari ale normelor juridice, con&tatate de autoritatile admini&trative a caror deci'ie poate fi atacata in
fata unei in&tante competente in materie penala/
b, in proceduri privind acordarea de de&pagubiri pentru cercetare abu'iva &au condamnare nelegala/
c, in procedurile necontencioa&e/
d, in actiunile civile alaturate actiunilor penale, atat timp cat in&tanta nu a 0otarat definitiv in ceea ce
prive&te latura penala/
e, pentru a notifica comunicari judiciare care prive&c e.ecutarea unei pedep&e &au a unei ma&uri de
&iguranta, ac0itarea unei amen'i &au plata c0eltuielilor de judecata/
f, pentru ma&uri privind &u&pendarea pronuntarii &au amanarea e.ecutarii unei pedep&e ori a unei ma&uri de
&iguranta, liberarea conditionata &au &u&pendarea ori intreruperea e.ecutarii unei pedep&e ori a unei ma&uri
de &iguranta.
)R#!(OL*L 204 $ )&i&tenta in materie de ta.e &i acci'e
+1, 9tatul roman acorda, in conformitate cu di&po'itiile (onventiei europene de a&i&tenta judiciara in
materie penala din 20 aprilie 1848, a&i&tenta judiciara cu privire la incalcarile di&po'itiilor legale in materia
acci'elor, a ta.ei pe valoarea adaugata &i in materie vamala.
+2, !n ca'ul in care Romania e&te &tat &olicitant, informatiile &i probele obtinute de la &tatul &olicitat nu vor
fi tran&mi&e &au utili'ate pentru alte anc0ete, urmariri ori proceduri decat cele mentionate in cerere, cu
e.ceptia ca'ului in care are con&imtamantul prealabil al &tatului &olicitat.
+3, )&i&tenta judiciara preva'uta in pre'entul articol poate fi refu'ata atunci cand valoarea totala pre'umata
a ta.elor vamale neac0itate in intregime ori eludate nu depa&e&te 24.000 euro &au ec0ivalentul in lei ori
atunci cand valoarea pre'umata a marfurilor e.portate &au importate fara autori'atie nu depa&e&te 100.000
euro ori ec0ivalentul in lei, cu e.ceptia &ituatiei in care, date fiind circum&tantele &au identitatea celui
acu'at, &tatul &olicitant con&idera ca'ul ca fiind foarte grav.
+4, %i&po'itiile pre'entului articol &e aplica, de a&emenea, atunci cand a&i&tenta judiciara &olicitata &e refera
la fapte care &unt pa&ibile doar de o amenda pentru incalcari ale normelor juridice &anctionate de autoritati
admini&trative &i atunci cand emana de la o autoritate judiciara.
)R#!(OL*L 205 $ erc0e'itii &i &ec0e&tre
+1, %i&po'itiile art. 1"5 alin. +1, nu &e aplica in relatia cu &tatele parti la (onventia de aplicare a acordurilor
de la 9c0engen.
+2, !n relatia cu &tatele mentionate la alin. +1,, pentru e.ecutarea cererilor de comi&ii rogatorii avand ca
obiect perc0e'itii &au &ec0e&tre pot fi impu&e, totu&i, urmatoarele conditii-
a, legi&latia romana &i cea a &tatului &olicitat &a prevada pentru fapta care a determinat cererea de comi&ie
rogatorie o pedeap&a privativa de libertate &au o ma&ura de &iguranta cu caracter re&trictiv de libertate, al
carei ma.im e&te de cel putin 5 luni, &au legi&latia uneia dintre parti &a prevada o &anctiune ec0ivalenta, iar
in legi&latia celeilalte parti fapta &a fie pedep&ita ca fiind o incalcare a normelor juridice, con&tatata de
autoritatile admini&trative a caror deci'ie poate fi atacata cu recur& in fata unei in&tante competente in
materie penala/
b, efectuarea comi&iei rogatorii &a fie compatibila cu legea romana.
)R#!(OL*L 20" $ #ran&miterea actelor de procedura prin po&ta
+1, !n ca'ul tran&miterii prin po&ta a actelor procedurale, daca e.i&ta motive &a &e creada ca de&tinatarul nu
intelege limba in care e&te redactat actul, ace&t act &au cel putin pa&ajele importante ale ace&tuia trebuie
tradu&/tradu&e in limba &au in una dintre limbile &tatului membru pe teritoriul caruia &e ga&e&te de&tinatarul.
%aca autoritatea care e.pedia'a actul &tie ca de&tinatarul nu cunoa&te decat o alta limba, actul &au cel putin
pa&ajele importante ale ace&tuia trebuie tradu&/tradu&e in acea&ta limba.
+2, 3.pertul &au martorul care nu &e pre'inta in in&tanta, de&i a fo&t citat prin po&ta, nu poate fi &upu&
niciunei &anctiuni &au unei ma&uri re&trictive, c0iar daca in citatie &e face mentiune cu privire la aplicarea
unei pedep&e, cu e.ceptia ca'ului in care ulterior intra de bunavoie pe teritoriul Romaniei &i aici e&te din
nou legal citat. )utoritatea care e.pedia'a citatii prin po&ta &e a&igura ca ace&tea &a nu implice nicio
pedeap&a.
+3, %aca fapta care con&tituie temeiul cererii de a&i&tenta judiciara e&te &anctionabila, potrivit dreptului
intern al ambelor &tate, ca fiind o incalcare a normelor juridice, con&tatata de autoritatile admini&trative a
caror deci'ie poate fi atacata in fata unei in&tante competente in materie penala, e.pedierea actelor
procedurale &e efectuea'a in principiu conform procedurii preva'ute la alin. +1,.
+4, )tunci cand adre&a de&tinatarului e&te necuno&cuta &au cand &e cere o notificare formala, trimiterea
actelor de procedura &e poate face prin intermediul autoritatilor judiciare ale &tatului membru &olicitat.
)R#!(OL*L 206 $ 9upraveg0erea tran&frontaliera
!n aplicarea di&po'itiilor pre'entei &ectiuni, li&ta preva'uta la art. 163 alin. +4, &e completea'a cu
urmatoarele fapte-
a, ucidere din culpa/
b, frauda grava/
c, &palare de bani/
d, trafic ilicit de &ub&tante nucleare &i &ub&tante radioactive/
e, participarea la organi'atiile criminale mentionate in )ctiunea comuna 86/"33/;=) din 21 decembrie
1886 privind incriminarea participarii la organi'atiile criminale in &tatele membre ale *niunii 3uropene/
f, infractiunile de terori&m preva'ute in %eci'ia$cadru 2002/4"4/;=) din 13 iunie 2002 privind combaterea
terori&mului.
)R#!(OL*L 208 $ Ra&punderea agentilor &traini
+1, !n timpul operatiunilor &i activitatilor mentionate la art. 206, agentii &traini care de&fa&oara urmarirea pe
teritoriul Romaniei &unt a&imilati per&oanelor care au aceea&i calitate in &tatul roman in privinta
infractiunilor comi&e impotriva lor &au de catre ei.
+2, !n ca'ul in care pe timpul de&fa&urarii operatiunilor preva'ute la art. 206 agentii &traini produc un
prejudiciu, &tatul ai carui agenti &unt ra&punde pentru ace&t prejudiciu, in conformitate cu legea romana.
+3, 9tatul ai carui agenti au cau'at prejudicii unei per&oane pe teritoriul Romaniei re&tituie &tatului roman
totalitatea &umelor pe care le$a platit victimelor &au altor per&oane indreptatite in numele ace&tora.
+4, ?ara a aduce atingere e.ercitarii drepturilor fata de terti &i cu e.ceptia di&po'itiei din alin. +3,, &tatul
roman nu va &olicita in ca'ul preva'ut la alin.
+2, re&tituirea contravalorii prejudiciilor pe care le$a &uferit din cau'a unui alt &tat.
9ectiunea a 2$a %i&po'itii pentru aplicarea (onventiei din 28 mai 2000 privind a&i&tenta judiciara reciproca
in materie penala intre &tatele membre ale *niunii 3uropene &i a rotocolului la acea&ta din 15 octombrie
2001
)R#!(OL*L 210 $ !nformatii privind conturile bancare
+1, La cererea autoritatilor unui &tat membru al *niunii 3uropene, autoritatile romane vor di&pune luarea
ma&urilor nece&are in vederea identificarii conturilor bancare, indiferent de natura ace&tora, care &unt
controlate &au detinute intr$o unitate bancara din Romania de catre o per&oana fi'ica ori juridica care face
obiectul unei anc0ete penale, &i vor furni'a ace&tora numerele conturilor bancare, precum &i orice alte
detalii. !nformatiile vor include totodata &i date privind conturile pentru care per&oana care face obiectul
procedurilor are procura, in ma&ura in care ace&tea au fo&t &olicitate in mod e.pre& &i pot fi furni'ate intr$un
termen re'onabil.
+2, %atele preva'ute la alin. +1, vor fi furni'ate numai in ma&ura in care informatiile &e afla la di&po'itia
bancii care detine conturile bancare.
+3, %atele preva'ute la alin. +1, vor fi furni'ate numai daca anc0eta penala prive&te, dupa ca'-
a, o infractiune pedep&ita cu o pedeap&a privativa de libertate &au un mandat de e.ecutare a pedep&ei
inc0i&orii pe o perioada ma.ima de cel putin 4 ani, in &tatul &olicitant, &i cel putin 2 ani in &tatul &olicitat/
&au
b, o infractiune mentionata la art. 2 din (onventia privind con&tituirea Oficiului 3uropean de olitie
+(onventia 3uropol, din 1884 &au in ane.a la conventie/ ori
c, in ma&ura in care infractiunea nu e&te preva'uta de (onventia 3uropol, o infractiune preva'uta de
(onventia din 1884 privind protectia intere&elor financiare ale (omunitatilor europene, de rotocolul
aditional din 1885 &au de catre al doilea rotocol aditional din 188".
+4, !n ca'ul in care &e &olicita informatiile preva'ute la alin. +1,, autoritatea &olicitanta, prin cererea
formulata, va mentiona urmatoarele-
a, motivele pentru care informatiile &olicitate &unt con&iderate a avea o valoare &ub&tantiala in vederea
cercetarii infractiunii re&pective/
b, elementele pe ba'a carora &$a &tabilit ca bancile aflate pe teritoriul Romaniei detin &au controlea'a
conturile bancare &i, in ma&ura in care detine a&tfel de date, care &unt bancile implicate/
c, orice alte date di&ponibile care ar putea facilita e.ecutarea cererii.
+4, (ererea formulata in temeiul alin. +1, e&te &upu&a &i urmatoarelor conditii-
a, indeplinirea cererii &a fie compatibila cu legea romana/
b, fapta care face obiectul anc0etei penale &a fie infractiune potrivit legii romane.
+5, !n ca'ul cererilor formulate de autoritatile romane, di&po'itiile pre'entului articol &e aplica in mod
core&pun'ator.
)R#!(OL*L 211 $ !nformatii privind operatiunile bancare
+1, La cerere, autoritatile romane vor furni'a detalii cu privire la conturile bancare indicate de catre
autoritatile &traine &olicitante, precum &i cu privire la operatiunile bancare care &$au derulat, intr$o perioada
delimitata, prin unul &au mai multe dintre conturile bancare indicate in cerere, inclu&iv detalii cu privire la
orice e.peditor &au de&tinatar de cont.
+2, %atele preva'ute la alin. +1, vor fi furni'ate numai in ma&ura in care informatiile &e afla la di&po'itia
bancii care detine conturile bancare.
+3, !n ca'ul in care &e &olicita informatiile preva'ute la alin. +1,, autoritatea &olicitanta, prin cererea
formulata, va arata motivele pentru care informatiile &olicitate &unt con&iderate a avea o valoare
&ub&tantiala in vederea cercetarii infractiunii re&pective.
+4, (ererea formulata in temeiul alin. +1, e&te &upu&a &i urmatoarelor conditii-
a, indeplinirea cererii &a fie compatibila cu legea romana/
b, fapta care face obiectul anc0etei penale &a fie infractiune potrivit legii romane.
+4, !n ca'ul cererilor formulate de autoritatile romane, di&po'itiile pre'entului articol &e aplica in mod
core&pun'ator.
)R#!(OL*L 212 $ 9upraveg0erea tran'actiilor bancare
+1, )utoritatile romane vor a&igura la cererea autoritatilor unui &tat membru al *niunii 3uropene
&upraveg0erea, pe o perioada determinata, a operatiunilor bancare care &e derulea'a prin unul &au mai multe
dintre conturile bancare indicate de catre autoritatile &olicitante.
+2, !n ca'ul in care &e &olicita informatiile preva'ute la alin. +1,, autoritatea &olicitanta, prin cererea
formulata, va arata motivele pentru care informatiile &olicitate &unt con&iderate a avea o valoare
&ub&tantiala in vederea cercetarii infractiunii re&pective.
+3, )utoritatile judiciare romane competente autori'ea'a, in conditiile preva'ute de legea romana,
&upraveg0erea operatiunilor bancare. !n conditiile preva'ute de legea romana, autoritatile judiciare romane
&i cele &traine vor &tabili modalitatile concrete de &upraveg0ere.
)R#!(OL*L 213 $ (onfidentialitatea
>ancile vor a&igura caracterul confidential atat a&upra tran&miterii informatiilor catre autoritatile &olicitante,
cat &i a&upra anc0etei penale de&fa&urate, fara a putea divulga ace&te date clientului &au oricarei alte
per&oane.
)R#!(OL*L 214 $ Obligatia de a informa
+1, !n ca'ul in care, in cur&ul e.ecutarii cererii, e&te nece&ar &a fie efectuate cercetari &uplimentare, care nu
au putut fi preva'ute &au &pecificate de catre autoritatea &olicitanta in cererea initiala, autoritatea romana
&olicitata va informa fara intar'iere &tatul &olicitant.
+2, %upa ce a fo&t informat, potrivit alin. +1,, &tatul &olicitant va putea formula o cerere &uplimentara,
potrivit art. 214.
+3, %i&po'itiile alin. +1, &e aplica &i in ca'ul in care cercetarile &uplimentare trebuie efectuate de catre
autoritatile altui &tat membru al *niunii 3uropene &au ale unui &tat tert.
)R#!(OL*L 214 $ (ereri &uplimentare
+1, !n ca'ul in care autoritatile &tatului &olicitant formulea'a o cerere &uplimentara cererii initiale, cererea
va cuprinde doar datele nece&are identificarii cererii initiale, precum &i alte date &uplimentare nece&are.
+2, Ori de cate ori autoritatile &olicitante participa alaturi de autoritatile romane la e.ecutarea cererii de
a&i&tenta, ace&tea vor putea adre&a direct autoritatii romane &olicitate cererea &uplimentara preva'uta la alin.
+1,. O copie a ace&teia va fi tran&mi&a &i Mini&terului ;u&titiei &au arc0etului de pe langa !nalta (urte de
(a&atie &i ;u&titie, dupa ca'.
)R#!(OL*L 215 $ 9ecretul bancar
9ecretul bancar nu poate fi invocat ca motiv de refu' al cooperarii privind cererile de a&i&tenta formulate de
catre autoritatile unui &tat membru al *niunii 3uropene.
)R#!(OL*L 21" $ (omunicarea deci'iilor de refu'
%eci'iile de refu' al a&i&tentei judiciare &e comunica 9ecretariatului (on&iliului *niunii 3uropene &i
3uroju&t.
)R#!(OL*L 216 $ )utoritati centrale
+1, entru cererile de a&i&tenta judiciara preva'ute la art. 5 alin. +6, din (onventia din 28 mai 2000 privind
a&i&tenta judiciara reciproca in materie penala intre &tatele membre ale *niunii 3uropene &i orice alta cerere
de a&i&tenta judiciara din fa'a de judecata &au de e.ecutare a 0otararilor penale in &ituatia mentionata la art.
5 alin. +3, din aceea&i conventie &i in alte ca'uri in care contactul direct nu e&te po&ibil, autoritatea centrala
e&te Mini&terul ;u&titiei. (u toate ace&tea, e&te po&ibila &i comunicarea directa dintre autoritatile judiciare
romane &i autoritatile centrale de&emnate de alte &tate membre.
+2, entru cererile de a&i&tenta judiciara din fa'a de cercetare &i urmarire penala in &ituatia mentionata la
art. 5 alin. +3, din (onventia din 28 mai 2000 privind a&i&tenta judiciara reciproca in materie penala intre
&tatele membre ale *niunii 3uropene &i in alte ca'uri in care contactul direct nu e&te po&ibil, autoritatea
centrala e&te arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie. (u toate ace&tea, e&te po&ibila &i
comunicarea directa dintre autoritatile judiciare romane &i autoritatile centrale de&emnate de Regatul *nit al
Marii >ritanii &i !rlandei de 7ord &i de !rlanda.
+3, arc0etul de pe langa !nalta (urte de (a&atie &i ;u&titie e&te de&emnat ca autoritate centrala competenta
&a primea&ca cererile de a&i&tenta judiciara preva'ute la art. 16, 18 &i art. 20 alin. +1,1
+4, din (onventia din 28 mai 2000 privind a&i&tenta judiciara reciproca in materie penala intre &tatele
membre ale *niunii 3uropene, autoritatea judiciara competenta &a &olutione'e cererea fiind in&tanta
competenta potrivit legii &a autori'e'e interceptarea telecomunicatiilor.
9ectiunea 3 $ %i&po'itii privind cooperarea cu &tatele membre ale *niunii 3uropene in aplicarea %eci'iei$
cadru 2003/4""/;)! a (on&iliului din 22 iulie 2003 privind e.ecutarea in *niunea 3uropeana a ordinelor de
indi&ponibili'are a bunurilor &au a probelor
)R)<R)?*L 1 $ %i&po'itii generale
)R#!(OL*L 218 $ !ntele&ul unor termeni &au e.pre&ii
+1, rin ordin de indi&ponibili'are &e intelege orice ma&ura luata in cur&ul proce&ului penal de o autoritate
judiciara a unui &tat membru care con&ta in indi&ponibili'area, cu titlu provi'oriu, a unui bun, pentru a &e
impiedica orice operatiune de di&trugere, tran&formare, depla&are, tran&fer &au in&trainare a ace&tuia.
+2, rin termenul bun &e intelege orice bun, indiferent de natura ace&tuia, corporal &au necorporal, mobil
&au imobil, precum &i documentele ori in&trumentele juridice care dovede&c e.i&tenta unui titlu &au a unui
drept a&upra unui bun, de&pre care autoritatea judiciara competenta emitenta con&idera ca-
a, con&tituie produ&ul uneia dintre infractiunile preva'ute la art. 223 ori core&punde in totalitate &au in parte
valorii ace&tui produ&/ &au
b, con&tituie in&trumentul ori obiectul unei a&emenea infractiuni.
+3, rin termenul proba &e intelege obiectele, documentele &au datele ce pot &ervi ca mijloc de proba in
proce&ul penal care are ca obiect una dintre infractiunile preva'ute la art. 223.
+4, rin &tat emitent &e intelege &tatul membru in care o autoritate judiciara a emi&, validat &au confirmat un
ordin de indi&ponibili'are in cadrul unei proceduri penale.
+4, rin &tat de e.ecutare &e intelege &tatul membru pe teritoriul caruia &e afla bunul &au proba.
+5, rin deci'ia$cadru &e intelege %eci'ia$cadru 2003/4""/;)! a (on&iliului din 22 iulie 2003 privind
e.ecutarea in *niunea 3uropeana a ordinelor de indi&ponibili'are a bunurilor &au a probelor, publicata in
;urnalul Oficial al *niunii 3uropene nr. L 185 din 2 augu&t 2003.
)R#!(OL*L 220 $ Obiectul reglementarii
%i&po'itiile pre'entei &ectiuni &e aplica ordinelor de indi&ponibili'are emi&e in conformitate cu deci'ia$
cadru in vederea a&igurarii probelor &au confi&carii ulterioare a bunului.
)R#!(OL*L 221 $ (ertificatul
+1, (ertificatul trebuie &a fie intocmit potrivit formularului &tandard preva'ut in ane.a nr. 2 &i &a fie &emnat
de autoritatea judiciara care a di&pu& ma&ura preva'uta la art. 218 alin. +1,. %e a&emenea, continutul
certificatului trebuie &a fie certificat de autoritatea judiciara competenta emitenta.
+2, (ertificatul emi& de o autoritate judiciara romana trebuie &a fie tradu& in limba &au intr$una dintre
limbile oficiale ale &tatului membru de e.ecutare ori in alta limba acceptata de acel &tat membru.
+3, (ertificatul tran&mi& &pre e.ecutare autoritatilor judiciare romane trebuie &a fie tradu& in limba romana.
)R#!(OL*L 222 $ )utoritati competente
+1, Ordinul de indi&ponibili'are &e emite de catre procuror, in fa'a de urmarire penala, &i de in&tanta de
judecata, in cur&ul judecatii.
+2, Ordinul de indi&ponibili'are &e e.ecuta de parc0etul de pe langa tribunal, in fa'a de urmarire penala, &i
de tribunal, in cur&ul judecatii, in a caror circum&criptie &e afla bunul pentru care a fo&t emi& ordinul de
indi&ponibili'are.
+3, !n ca'ul in care ordinul de indi&ponibili'are &e refera la mai multe bunuri aflate in circum&criptia
teritoriala a doua &au mai multe autoritati judiciare romane, competenta de a recunoa&te &i e.ecuta ordinul
de indi&ponibili'are revine, in functie de fa'a proce&uala, arc0etului de pe langa #ribunalul >ucure&ti &au
#ribunalului >ucure&ti.
+4, !n ca'ul in care ordinul de indi&ponibili'are &e refera la un bun care face obiectul unui proce& penal aflat
in cur& de &olutionare &au &olutionat prin pronuntarea unei 0otarari definitive, competenta revine
parc0etului de pe langa tribunal, in fa'a de urmarire penala, &i tribunalului, in cur&ul judecatii, indiferent de
gradul de juri&dictie al autoritatii judiciare romane inve&tite cu &olutionarea cau'ei ori care a pronuntat
0otararea.
)R#!(OL*L 223 $ %omeniul de aplicare
+1, *rmatoarele infractiuni, indiferent de denumirea pe care o au in legi&latia &tatului emitent, daca &unt
&anctionate de legea &tatului emitent cu o pedeap&a privativa de libertate a carei durata ma.ima e&te de cel
putin 3 ani, nu vor fi &upu&e verificarii indeplinirii conditiei dublei incriminari-
1. participarea la un grup criminal organi'at/
2. terori&mul/
3. traficul de per&oane/
4. e.ploatarea &e.uala a copiilor &i pornografia infantila/
4. traficul ilicit de droguri &i &ub&tante p&i0otrope/
5. traficul ilicit de arme, munitii &i &ub&tante e.plo'ive/
". coruptia/
6. frauda, inclu&iv cea care aduce atingere intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene in intele&ul
(onventiei din 25 iulie 1884 privind protectia intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene/
8. &palarea produ&elor infractiunii/
10. fal&ificarea de moneda, inclu&iv contrafacerea monedei euro/
11. fapte legate de criminalitatea informatica/
12. infractiuni impotriva mediului, inclu&iv traficul ilicit de &pecii animale pe cale de di&paritie &i de &pecii
&i &oiuri de plante pe cale de di&paritie/
13. facilitarea intrarii &i &ederii ilegale/
14. omorul, vatamarea corporala grava/
14. traficul ilicit de organe &i te&uturi umane/
15. rapirea, lip&irea de libertate in mod ilegal &i luarea de o&tateci/
1". ra&i&mul &i .enofobia/
16. furtul organi'at &au armat/
18. traficul ilicit de bunuri culturale, inclu&iv antic0itati &i opere de arta/
20. in&elaciunea/
21. rac2etul &i e.torcarea de fonduri/
22. contrafacerea &i pirateria produ&elor/
23. fal&ificarea de acte oficiale &i u'ul de fal&/
24. fal&ificarea de mijloace de plata/
24. traficul ilicit de &ub&tante 0ormonale &i alti factori de cre&tere/
25. traficul ilicit de materiale nucleare &au radioactive/
2". traficul de ve0icule furate/
26. violul/
28. incendierea cu intentie/
30. crime aflate in juri&dictia (urtii enale !nternationale/
31. &ec0e&trarea ilegala de nave &au aeronave/
32. &abotajul.
+2, entru alte ca'uri decat cele preva'ute la alin. +1,, in ca'ul ordinului de indi&ponibili'are emi& in
vederea a&igurarii probelor, recunoa&terea &i e.ecutarea unui a&tfel de ordin &unt &upu&e conditiei ca
infractiunea pentru care a fo&t emi& ordinul &a con&tituie infractiune, in conformitate cu legea romana,
oricare ar fi elementele con&titutive &au calificarea juridica in legea &tatului emitent.
+3, entru alte ca'uri decat cele mentionate la alin. +1,, in ca'ul ordinului de indi&ponibili'are emi& in
vederea confi&carii ulterioare a bunului, recunoa&terea &i e.ecutarea unui a&tfel de ordin &unt &upu&e
conditiei ca infractiunea pentru care a fo&t emi& ordinul &a con&tituie o infractiune care, in conformitate cu
legea romana, poate conduce la ace&t tip de indi&ponibili'are, oricare ar fi elementele con&titutive &au
calificarea juridica in legea &tatului emitent.
+4, !n materie de ta.e &i impo'ite, de vama &i de &c0imb valutar, e.ecutarea ordinului de indi&ponibili'are
nu va putea fi refu'ata pe motiv ca legi&latia romana nu impune acela&i tip de ta.e &au de impo'ite ori nu
contine acela&i tip de reglementari in materie de ta.e &au impo'ite, de vama &i de &c0imb valutar ca
legi&latia &tatului emitent.
)R)<R)?*L 2 $ rocedura de emitere &i tran&mitere a ordinelor de indi&ponibili'are
)R#!(OL*L 224 $ 3miterea &i tran&miterea ordinelor de indi&ponibili'are
+1, )ctul prin care &e emite ordinul de indi&ponibili'are, definit la art. 218 alin. +1,, &e intocme&te potrivit
di&po'itiilor core&pun'atoare din (odul de procedura penala.
+2, Ordinul de indi&ponibili'are in&otit de certificatul intocmit potrivit di&po'itiilor art. 221 trebuie
tran&mi&e de autoritatea judiciara romana emitenta direct autoritatii judiciare competente din &tatul de
e.ecutare. #ran&miterea &e efectuea'a prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a &i in conditii care
&a permita autoritatii judiciare de e.ecutare &a &tabilea&ca autenticitatea actului &i a certificatului.
+3, Ordinul de indi&ponibili'are e&te tran&mi& impreuna cu-
a, o cerere de remitere a probelor/ &au
b, o cerere de confi&care, prin care &e &olicita fie e.ecutarea unui ordin de confi&care emi& de autoritatea
judiciara romana competenta, fie confi&carea &i e.ecutarea ulterioara a unui a&tfel de ordin. )ce&te cereri &e
formulea'a potrivit di&po'itiilor aplicabile in domeniul a&i&tentei judiciare in materie penala &i normelor
aplicabile cooperarii internationale in materie de confi&care.
+4, !n &ituatia in care ordinul de indi&ponibili'are nu e&te in&otit de una dintre cererile mentionate la alin.
+3,, certificatul preva'ut la art. 221 poate contine o in&tructiune privind mentinerea bunului in &tatul de
e.ecutare pana la primirea cererii mentionate la alin. +3, lit.
a, &au b,. )utoritatea judiciara romana emitenta indica in certificat data la care acea&ta aprecia'a ca cererea
re&pectiva va fi tran&mi&a.
+4, e cale de e.ceptie, in ca'ul &tatelor membre care prin declaratiile notificate (omi&iei 3uropene, depu&e
la 9ecretariatul general al (on&iliului *niunii 3uropene, &i$au re'ervat dreptul de a primi &i tran&mite
ordinul de indi&ponibili'are impreuna cu certificatul preva'ut la art. 221 prin intermediul autoritatilor
centrale de&emnate de catre ace&tea, tran&miterea &e va efectua potrivit declaratiilor re&pectivelor &tate
membre.
+5, !n ca'ul in care autoritatea judiciara romana emitenta nu cunoa&te autoritatea de e.ecutare, va &olicita
a&i&tenta punctelor de contact ale Romaniei la Reteaua ;udiciara 3uropeana, in vederea obtinerii de
informatii in ace&t &en&.
+", !n ca'ul in care autoritatea judiciara romana emitenta revoca ma&ura preva'uta la art. 218 alin. +1,,
trebuie &a notifice de indata de&pre acea&ta autoritatii judiciare a &tatului de e.ecutare.
+6, !n ca'ul in care, ca urmare a e.ecutarii unui ordin de indi&ponibili'are emi& de o autoritate judiciara
romana, autoritatea de e.ecutare a de&pagubit orice per&oana intere&ata, inclu&iv tertii de buna$credinta,
&tatul roman va rambur&a &tatului de e.ecutare &uma acordata ca de&pagubire.
)R)<R)?*L 3 $ rocedura de e.ecutare de catre autoritatile romane a ordinelor de indi&ponibili'are
)R#!(OL*L 224 $ %i&po'itii comune
+1, )utoritatea judiciara romana, indiferent de fa'a proce&uala, recunoa&te orice ordin de indi&ponibili'are
fara a fi nece&ara nicio alta formalitate &i ia fara intar'iere ma&urile nece&are e.ecutarii &ale imediate, in
acela&i mod ca in ca'ul in care ma&ura preva'uta la art. 218 alin. +1, ar fi fo&t di&pu&a de o autoritate
judiciara romana, e.ceptand &ituatia in care e&te incident unul dintre motivele de nerecunoa&tere &au de
nee.ecutare preva'ute la art. 230 ori unul dintre motivele de amanare preva'ute la art. 231.
+2, !n ca'ul in care e&te nece&ar &a &e garante'e ca probele obtinute &unt valabile, autoritatea judiciara
romana de e.ecutare re&pecta formalitatile &i procedurile indicate in mod e.pre& de autoritatea judiciara
emitenta, cu conditia ca ace&te formalitati &i proceduri &a nu contravina principiilor con&titutionale.
+3, *n raport privind e.ecutarea ordinului de indi&ponibili'are intocmit de autoritatea judiciara romana de
e.ecutare, pe ba'a referatului organului judiciar care a du& la indeplinire ordinul de indi&ponibili'are, e&te
tran&mi& fara intar'iere autoritatii judiciare romane de e.ecutare, care il remite autoritatii judiciare emitente
prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a.
+4, Orice ma&ura coercitiva &uplimentara nece&ara pentru ducerea la indeplinire a ordinului de
indi&ponibili'are e&te luata in conformitate cu di&po'itiile core&pun'atoare din (odul de procedura penala.
)R#!(OL*L 225 $ Ma&uri premergatoare
+1, )tunci cand o autoritate judiciara romana prime&te un ordin de indi&ponibili'are, acea&ta trebuie ca, in
termen de 24 de ore de la data primirii, &a verifice daca ordinul e&te in&otit de certificatul preva'ut la art.
221 ori de oricare alt document ec0ivalent, precum &i de traducerea in limba romana.
+2, !n ca'ul in care documentele preva'ute la alin. +1, nu &unt tradu&e, autoritatea judiciara romana &olicita
autoritatii judiciare emitente remiterea traducerii intr$un termen de cel mult 3 'ile.
%upa primirea traducerii, autoritatea judiciara romana i&i verifica competenta in termen de cel mult 24 de
ore de la data primirii.
+3, %aca autoritatea judiciara romana aprecia'a ca nu e&te competenta &a recunoa&ca &i &a ia ma&urile
nece&are pentru e.ecutarea ordinului de indi&ponibili'are, trimite de indata, din oficiu, ordinul de
indi&ponibili'are autoritatii judiciare romane competente &a il e.ecute &i informea'a de&pre acea&ta
autoritatea judiciara a &tatului emitent. !n &ituatia in care ordinul de indi&ponibili'are nu contine &uficiente
informatii pentru determinarea competentei, autoritatea judiciara romana poate &olicita autoritatii judiciare
emitente tran&miterea de informatii &uplimentare, fi.and in ace&t &en& un termen de cel mult 3 'ile.
+4, !n fa'a de judecata, reparti'area cau'ei &e face in conformitate cu di&po'itiile legale aplicabile in
materie, termenul de judecata &tabilit neputand fi mai mare de 4 'ile.
+4, rocedura preva'uta la alin. +1,1
+3, are caracter confidential.
)R#!(OL*L 22" $ Recunoa&terea &i e.ecutarea in fa'a de urmarire penala
+1, !n fa'a de urmarire penala, procurorul competent di&pune prin ordonanta, in termen de cel mult 4 'ile de
la e.pirarea termenelor preva'ute la art. 225.
+2, !mpotriva ordonantei prin care procurorul a di&pu& recunoa&terea ordinului de indi&ponibili'are poate
face plangere orice per&oana intere&ata, inclu&iv tertii de buna$credinta, daca prin acea&ta &$a adu& o
vatamare a intere&elor &ale legitime.
langerea &e face in termen de 4 'ile de la comunicarea copiei de pe ordonanta.
+3, Motivele de fond care au &tat la ba'a emiterii ordinului de indi&ponibili'are nu pot face obiectul
plangerii, ace&tea putand fi atacate numai in fata unei in&tante a &tatului emitent.
+4, langerea &e adre&ea'a tribunalului in a carui circum&criptie teritoriala &e afla parc0etul din cadrul
caruia face parte procurorul care a di&pu& recunoa&terea ordinului de indi&ponibili'are. La judecarea
plangerii pre'enta procurorului e&te obligatorie.
+4, %o&arul va fi trimi& de parc0et tribunalului competent, in termen de doua 'ile de la primirea adre&ei prin
care ace&ta e&te &olicitat.
+5, langerea &e &olutionea'a in &edinta publica, in termen de 4 'ile, prin inc0eiere definitiva. !ntroducerea
plangerii nu &u&penda ducerea la indeplinire a ordinului de indi&ponibili'are.
!n&tanta de judecata, &olutionand plangerea, verifica ordonanta procurorului, pe ba'a materialului din
do&arul cau'ei &i a oricaror in&cri&uri pre'entate, pronuntand una dintre urmatoarele &olutii-
a, re&pinge plangerea ca tardiva &au ca inadmi&ibila, mentinand ordonanta atacata/
b, admite plangerea, de&fiintea'a ordonanta atacata &i di&pune revocarea ma&urii indi&ponibili'arii.
+", Ordinul de indi&ponibili'are &e duce la indeplinire de catre procurorul care a di&pu& recunoa&terea
ace&tuia prin ordonanta.
)R#!(OL*L 226 $ Recunoa&terea &i e.ecutarea in fa'a de judecata
+1, !n&tanta de judecata &olutionea'a cau'a, prin inc0eiere, data in camera de con&iliu, in complet format
dintr$un &ingur judecator. ;udecata &e face de urgenta &i cu precadere.
+2, =otararea poate fi atacata cu recur&, in termen de 4 'ile de la pronuntare ori de la comunicare, dupa ca',
de catre orice per&oana intere&ata, inclu&iv tertii de buna$credinta, daca prin acea&ta &$a adu& o vatamare a
intere&elor &ale legitime.
%i&po'itiile art. 22" &e aplica in mod core&pun'ator.
+3, %o&arul &e trimite in&tantei de recur& in termen de 24 de ore de la declararea recur&ului. Recur&ul &e
&olutionea'a in termen de 4 'ile, de curtea de apel competenta, pe ba'a materialului din do&arul cau'ei &i a
oricaror in&cri&uri pre'entate.
+4, Recur&ul nu &u&penda e.ecutarea ordinului de indi&ponibili'are.
+4, Ordinul de indi&ponibili'are &e e.ecuta de catre procurorul de&emnat din cadrul parc0etului de pe langa
tribunalul competent.
)R#!(OL*L 228 $ %urata indi&ponibili'arii &i regimul ulterior al bunului indi&ponibili'at
+1, !ndi&ponibili'area bunului e&te mentinuta pana la &olutionarea definitiva a cererilor preva'ute la art. 224
alin. +3,.
+2, (u toate ace&tea, autoritatea judiciara romana competenta poate ca, dupa con&ultarea autoritatii judiciare
emitente, in conformitate cu legi&latia &i practica romane aplicabile in materie &i in functie de imprejurarile
cau'ei, &a di&puna indi&ponibili'area bunului pentru o perioada mai &curta.
+3, %aca autoritatea judiciara romana competenta intentionea'a &a revoce ma&ura indi&ponibili'arii, acea&ta
va informa autoritatea judiciara emitenta, oferindu$i po&ibilitatea de a formula ob&ervatii. %e a&emenea,
atunci cand autoritatea judiciara a &tatului emitent informea'a autoritatea romana de e.ecutare a&upra
revocarii ordinului de indi&ponibili'are, acea&ta din urma are obligatia de a revoca ma&ura in cel mai &curt
timp po&ibil.
+4, (ererile preva'ute la art. 224 alin. +3, &e e.ecuta in conformitate cu normele aplicabile a&i&tentei
judiciare in materie penala &i cu normele aplicabile cooperarii internationale in materie de confi&care.
+4, (u toate ace&tea, prin derogare de la normele in materie de a&i&tenta judiciara mentionate la alin. +4,,
autoritatea judiciara romana competenta nu poate refu'a cererile mentionate la art. 224 alin. +3, lit.
a, invocand ab&enta dublei incriminari, daca ace&te cereri vi'ea'a infractiunile preva'ute la art. 223 alin.
+1,, iar pentru ace&te infractiuni pedeap&a preva'uta de legea &tatului emitent e&te inc0i&oarea de cel putin 3
ani.
)R#!(OL*L 230 $ Motive de nerecunoa&tere &au de nee.ecutare
+1, !n afara ca'urilor mentionate la art. 223 alin.
+2, &i +3,, autoritatile judiciare romane competente nu pot refu'a recunoa&terea &au e.ecutarea ordinului de
indi&ponibili'are decat daca-
a, certificatul preva'ut la art. 221 nu e&te pre'entat, e&te incomplet &au nu core&punde in mod clar ordinului
de indi&ponibili'are/
b, legi&latia romana prevede o imunitate &au un privilegiu care face impo&ibila e.ecutarea ordinului de
indi&ponibili'are/
c, din informatiile furni'ate in certificat re'ulta imediat ca &olutionarea unei cereri de a&i&tenta judiciara
avand ca obiect remiterea probelor &au confi&carea pentru infractiunea care face obiectul proce&ului penal
ar contraveni principiului non bi& in idem.
+2, !n ca'ul mentionat la alin. +1, lit. a,, autoritatea judiciara romana poate-
a, &a fi.e'e un termen de cel mult 3 'ile pentru pre'entarea, completarea ori corectarea certificatului/
b, &a accepte un document ec0ivalent/ &au
c, daca &e con&idera &uficient de edificata, &a nu mai apele'e in acea&ta privinta la autoritatea judiciara
emitenta.
+3, Orice deci'ie de a refu'a recunoa&terea &au e.ecutarea e&te luata &i notificata in cel mai &curt timp
po&ibil autoritatilor judiciare competente ale &tatului emitent prin orice mijloc care permite o inregi&trare
&cri&a.
+4, %e a&emenea, in ca'ul in care, in practica, e.ecutarea ordinului de indi&ponibili'are e&te impo&ibila
deoarece bunul &au probele au di&parut, au fo&t di&tru&e, nu pot fi ga&ite la locul indicat in certificat ori
pentru ca locul in care &e ga&e&c bunurile &au probele nu a fo&t indicat intr$un mod &uficient de clar nici
dupa con&ultarea autoritatii judiciare competente a &tatului emitent, acea&ta e&te informata imediat in
acea&ta privinta.
)R#!(OL*L 231 $ Motive de amanare a e.ecutarii
+1, )utoritatea judiciara romana competenta poate amana e.ecutarea unui ordin de indi&ponibili'are in
ca'ul in care-
a, e.ecutarea ace&tuia ri&ca &a impiedice &au &a ingreune'e un proce& penal aflat in cur& de de&fa&urare.
)manarea &e di&pune pentru un termen pe care autoritatea judiciara romana de e.ecutare il con&idera ca
fiind nece&ar pentru buna de&fa&urare a proce&ului penal/
b, bunurile &au probele in cau'a au facut deja obiectul unui ordin de indi&ponibili'are in cadrul unei
proceduri penale, amanarea fiind di&pu&a pana in momentul in care acea&ta ma&ura e&te revocata/
c, ordinul de indi&ponibili'are a fo&t emi& in vederea confi&carii ulterioare a unui bun care face deja
obiectul unei ma&uri luate in cadrul unui proce& penal in Romania/ in ace&t ca' amanarea e&te di&pu&a pana
in momentul revocarii ace&tei ma&uri. (u toate ace&tea, ace&t ca' de amanare e&te incident numai in ca'ul in
care ordinul de indi&ponibili'are ar avea prioritate fata de ma&uri ulterioare luate de organele judiciare
romane, in cadrul unui proce& penal, in conformitate cu dreptul intern.
+2, *n raport privind amanarea e.ecutarii ordinului de indi&ponibili'are, inclu&iv motivele care au &tat la
ba'a ace&teia &i, daca e&te po&ibil, durata amanarii, e&te inaintat imediat autoritatii judiciare competente a
&tatului emitent prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a.
+3, %e indata ce motivul amanarii incetea'a &a mai &ub'i&te, autoritatea judiciara romana de e.ecutare ia
fara intar'iere ma&urile nece&are e.ecutarii ordinului de indi&ponibili'are &i informea'a autoritatea judiciara
emitenta in acea&ta privinta prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a.
+4, )utoritatea judiciara romana de e.ecutare informea'a autoritatea judiciara emitenta cu privire la oricare
alte ma&uri a&iguratorii al caror obiect il poate con&titui bunul re&pectiv.
)R#!(OL*L 232 $ Rambur&are
+1, ?ara a aduce atingere di&po'itiilor art. 22" alin. +3,, in ca'ul in care &tatul roman ra&punde pentru
prejudiciile cau'ate uneia dintre per&oanele intere&ate, inclu&iv tertii de buna$credinta, ca urmare a
e.ecutarii unui ordin de indi&ponibili'are tran&mi& &pre e.ecutare unei autoritati judiciare romane, ace&ta va
&olicita &tatului emitent orice &uma platita ca de&pagubire per&oanei in cau'a, cu e.ceptia ca'ului &i in
ma&ura in care paguba &au o parte a ace&teia &e datorea'a in mod e.clu&iv conduitei autoritatilor romane.
+2, %i&po'itiile alin. +1, nu aduc atingere prevederilor legale interne privind actiunile in de&pagubire
formulate de per&oanele fi'ice &au juridice.
9ectiunea 4 $ %i&po'itii privind cooperarea cu &tatele membre ale *niunii 3uropene in aplicarea %eci'iei$
cadru 2004/214/;)! a (on&iliului din 24 februarie 2004 privind aplicarea principiului recunoa&terii
reciproce &anctiunilor pecuniare
)R)<R)?*L 1 $ %i&po'itii comune
)R#!(OL*L 233 $ %efinitii
!n &en&ul pre'entei &ectiuni-
+1, prin 0otarare &e intelege o 0otarare definitiva prin care &$a aplicat o pedeap&a pecuniara ce trebuie
e.ecutata fata de o per&oana fi'ica &au juridica, daca 0otararea a fo&t luata de-
a, o in&tanta judecatorea&ca din &tatul emitent, referitor la o infractiune preva'uta de legea penala a &tatului
emitent/
b, o autoritate a &tatului emitent, alta decat o in&tanta, in legatura cu o infractiune preva'uta de legea penala
a &tatului emitent, cu conditia ca per&oana re&pectiva &a fi avut po&ibilitatea de a &olicita judecarea cau'ei
&ale de o in&tanta competenta in materie penala/
c, o autoritate a &tatului emitent, alta decat o in&tanta, in ceea ce prive&te faptele care &e pedep&e&c conform
dreptului national al &tatului emitent ca fiind incalcari ale normelor legale, cu conditia ca per&oana
re&pectiva &a fi avut po&ibilitatea de a &olicita judecarea cau'ei &ale de o in&tanta competenta in materie
penala/
d, o in&tanta competenta in materie penala, daca 0otararea a fo&t pronuntata in legatura cu o 0otarare dintre
cele preva'ute la lit. c,/
+2, prin pedeap&a pecuniara &e intelege obligatia de a plati-
1.a, o &uma de bani drept condamnare pentru o infractiune, pronuntata printr$o 0otarare/
b, compen&atia pronuntata prin aceea&i 0otarare in beneficiul victimelor, daca victima nu &e poate con&titui
parte civila la proce&, iar in&tanta actionea'a in e.ercitarea competentei &ale in materie penala/
c, o &uma de bani aferenta c0eltuielilor cau'ate de procedura judiciara &au admini&trativa care a du& la
pronuntarea 0otararii/
d, o &uma de bani catre un fond public &au catre o organi'atie de &prijin pentru victime, pronuntata prin
aceea&i deci'ie.
2. *rmatoarele nu &unt con&iderate pedep&e pecuniare-
a, di&po'itiile de confi&care a in&trumentelor &au produ&elor infractiunilor/
b, di&po'itiile de natura civila, care decurg dintr$o actiune in daune &i re&tituire &i care &unt e.ecutorii in
conformitate cu Regulamentul (on&iliului +(3, nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competenta
judiciara, recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor in materie civila &i comerciala/
+3, prin &tat emitent &e intelege &tatul membru in care &$a pronuntat o 0otarare, in intele&ul definit de
deci'ia$cadru/
+4, prin &tat de e.ecutare &e intelege &tatul membru catre care &$a tran&mi& o 0otarare in vederea e.ecutarii/
+4, prin deci'ia$cadru &e intelege %eci'ia$cadru 2004/214/;)! a (on&iliului din 24 februarie 2004 privind
aplicarea principiului recunoa&terii reciproce &anctiunilor pecuniare, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii
3uropene nr. L "5 din 22 martie 2004.
)R#!(OL*L 234 $ )utoritati competente
+1, )utoritatile romane competente &a emita o 0otarare &unt in&tantele judecatore&ti.
+2, )utoritatile romane competente &a e.ecute o 0otarare &unt in&tantele judecatore&ti.
+3, )utoritatea centrala romana in aplicarea art. 2 alin.
+2, din deci'ia$cadru e&te Mini&terul ;u&titiei, care are rolul de a a&i&ta in&tantele judecatore&ti &i de a
tran&mite &i primi 0otararile in ca'ul in care contactul direct nu e&te po&ibil.
)R)<R)?*L 2 $ rocedura de tran&mitere a 0otararii
)R#!(OL*L 234 $ #ran&miterea 0otararii
+1, =otararea, impreuna cu un certificat emi& conform alin. +2,, pot fi tran&mi&e de autoritatile judiciare
romane emitente direct autoritatii de e.ecutare competente din &tatul membru in care per&oana fi'ica &au
juridica impotriva careia &a pronuntat 0otararea are bunuri ori o &ur&a de venit, i&i are re&edinta obi&nuita
&au, in ca'ul per&oanelor juridice, i&i are &ediul &ocial.
+2, (ertificatul trebuie intocmit potrivit formularului &tandard preva'ut in ane.a nr. 3. (ertificatul trebuie
&emnat, iar continutul ace&tuia &a fie certificat ca fiind conform de catre autoritatea judiciara romana
emitenta.
+3, =otararea &au o copie certificata a ace&teia impreuna cu certificatul &e tran&mit direct autoritatii
competente din &tatul de e.ecutare prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a, in conditii care &a
permita &tatului de e.ecutare &tabilirea autenticitatii. Originalul 0otararii &au o copie certificata de pe
acea&ta impreuna cu certificatul in original &e tran&mit &tatului de e.ecutare, la cererea ace&tuia. #oate
comunicarile oficiale &e efectuea'a direct intre re&pectivele autoritati competente.
+4, O 0otarare nu poate fi tran&mi&a &imultan mai multor &tate de e.ecutare.
+4, %aca autoritatea competenta din &tatul de e.ecutare nu e&te cuno&cuta autoritatii judiciare romane
emitente, acea&ta din urma va face toate inve&tigatiile nece&are, inclu&iv prin intermediul punctelor de
contact ale Retelei ;udiciare 3uropene, pentru a obtine informatiile nece&are de la &tatul de e.ecutare.
)R#!(OL*L 235 $ !ncetarea e.ecutarii
)utoritatea judiciara emitenta romana aduce imediat la cuno&tinta autoritatii competente din &tatul de
e.ecutare orice 0otarare &au ma&ura in urma careia 0otararea incetea'a &a mai fie e.ecutorie &au e&te retra&a
din &tatul de e.ecutare din orice alt motiv.
)R#!(OL*L 23" $ (on&ecintele tran&miterii unei 0otarari
+1, 9ub re'erva di&po'itiilor alin. +2,, &tatul roman nu poate proceda la e.ecutarea unei 0otarari tran&mi&e
de autoritatile judiciare romane emitente.
+2, %reptul de e.ecutare a 0otararii e&te redobandit de &tatul roman-
a, daca e&te informat de &tatul de e.ecutare referitor la nee.ecutarea totala &au partiala ori la
nerecunoa&terea &au nee.ecutarea deci'iei in ca'urile preva'ute la art. 241, cu e.ceptia celui preva'ut la art.
241 alin.
+2, lit. a,, &i in ca'ul preva'ut la art. 244 alin. +1, din pre'enta lege, precum &i in ca'ul preva'ut la art. 20
alin. +3, din deci'ia$cadru/ &au
b, in &ituatia in care 0otararea e&te retra&a din &tatul de e.ecutare potrivit art. 235.
+3, %aca, dupa tran&miterea unei 0otarari, o autoritate romana prime&te orice &uma de bani pe care per&oana
condamnata a ac0itat$o de bunavoie in virtutea 0otararii, autoritatea re&pectiva va informa neintar'iat
autoritatea competenta din &tatul de e.ecutare. %i&po'itiile art. 243 alin. +2, &e aplica in mod core&pun'ator.
)R#!(OL*L 236 $ Limbile folo&ite
+1, (ertificatul tran&mi& autoritatilor romane trebuie tradu& in limba romana.
+2, 3.ecutarea 0otararii poate fi &u&pendata pe perioada nece&ara obtinerii traducerii ace&teia, pe c0eltuiala
&tatului de e.ecutare.
+3, )utoritatile judiciare romane emitente vor traduce certificatul in limba &au in una dintre limbile oficiale
ale &tatului de e.ecutare ori in alta limba acceptata de ace&ta, potrivit declaratiilor notificate 9ecretariatului
general al (on&iliului *niunii 3uropene.
)R)<R)?*L 3 $ rocedura de e.ecutare a 0otararii
)R#!(OL*L 238 $ %omeniul de aplicare
+1, *rmatoarele infractiuni, daca &e pedep&e&c in &tatul emitent, a&tfel cum &unt definite de legi&latia
&tatului emitent, dau loc, conform prevederilor deci'iei$cadru &i fara a fi nece&ara verificarea dublei
incriminari a faptei, la recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor-
1. participarea la un grup criminal organi'at/
2. terori&mul/
3. traficul de per&oane/
4. e.ploatarea &e.uala a copiilor &i pornografia infantila/
4. traficul ilicit de droguri &i &ub&tante p&i0otrope/
5. traficul ilicit de arme, munitii &i &ub&tante e.plo'ive/
". coruptia/
6. frauda, inclu&iv cea care aduce atingere intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene in intele&ul
(onventiei din 25 iulie 1884 privind protectia intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene/
8. &palarea produ&elor infractiunii/
10. fal&ificarea de moneda, inclu&iv contrafacerea monedei euro/
11. fapte legate de criminalitatea informatica/
12. infractiuni impotriva mediului, inclu&iv traficul ilicit de &pecii animale pe cale de di&paritie &i de &pecii
&i &oiuri de plante pe cale de di&paritie/
13. facilitarea intrarii &i &ederii ilegale/
14. omorul, vatamarea corporala grava/
14. traficul ilicit de organe &i te&uturi umane/
15. rapirea, lip&irea de libertate in mod ilegal &i luarea de o&tateci/
1". ra&i&mul &i .enofobia/
16. furtul organi'at &au armat/
18. traficul ilicit de bunuri culturale, inclu&iv antic0itati &i opere de arta/
20. in&elaciunea/
21. rac2etul &i e.torcarea de fonduri/
22. contrafacerea &i pirateria produ&elor/
23. fal&ificarea de acte oficiale &i u'ul de fal&/
24. fal&ificarea de mijloace de plata/
24. traficul ilicit de &ub&tante 0ormonale &i alti factori de cre&tere/
25. traficul ilicit de materiale nucleare &au radioactive/
2". traficul de ve0icule furate/
26. violul/
28. incendierea cu intentie/
30. crime aflate in juri&dictia (urtii enale !nternationale/
31. &ec0e&trarea ilegala de nave &au aeronave/
32. &abotajul/
33. comportamente care incalca reglementarile privind traficul rutier, inclu&iv incalcari ale reglementarilor
privind orele de condu& &i perioadele de odi0na &i reglementarile privind bunurile periculoa&e/
34. contrabanda cu marfuri/
34. incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala/
35. amenintari &i acte de violenta impotriva per&oanelor, inclu&iv violenta din cadrul evenimentelor
&portive/
3". prejudicii &upu&e legii penale/
36. furtul/
38. infractiuni &tabilite de &tatul emitent cu &copul de a pune in aplicare obligatiile ce reie& din
in&trumentele internationale adoptate conform #ratatului de in&tituire a (omunitatii 3uropeneA, &au
conform titlului :! din #ratatul privind *niunea 3uropeana.
+2, entru alte infractiuni decat cele preva'ute la alin. +1,, e.ecutarea e&te &ubordonata conditiei ca faptele
la care &e refera 0otararea &a con&tituie infractiune potrivit legii romane, indiferent de elementele
con&titutive ale ace&teia &i indiferent de modul in care e&te de&cri&a.
A, rin #ratatul de la Li&abona, #ratatul de in&tituire a (omunitatii 3uropene a fo&t redenumit B#ratatul
privind functionarea *niunii 3uropeneC &i a di&pu& ca termenii B(omunitateaC &au B(omunitatea
3uropeanaC &e inlocuie&c cu B*niuneaC, cuvintele B(omunitatilor 3uropeneC &au Bale (33C &e inlocuie&c
cu B+al
e, *niunii 3uropeneC.
)R#!(OL*L 240 $ Recunoa&terea &i e.ecutarea 0otararilor
+1, )utoritatile judiciare romane de e.ecutare recuno&c o 0otarare fara alte formalitati &i iau imediat toate
ma&urile nece&are pentru e.ecutarea ace&teia, cu e.ceptia ca'ului in care con&tata ca e&te aplicabil unul
dintre motivele de nerecunoa&tere &au nee.ecutare preva'ute la art. 241.
+2, %aca autoritatea judiciara romana care a primit o 0otarare nu are competenta de a o recunoa&te &i de a
lua ma&urile nece&are in vederea e.ecutarii ace&teia, ea va trimite 0otararea, din oficiu, autoritatii
competente &i va aduce ace&t lucru la cuno&tinta autoritatii competente din &tatul emitent, in mod
core&pun'ator.
)R#!(OL*L 241 $ Motivele de nerecunoa&tere &i nee.ecutare
+1, )utoritatile judiciare romane de e.ecutare pot refu'a &a recunoa&ca &i &a e.ecute o 0otarare daca nu a
fo&t pre'entat certificatul preva'ut la ane.a nr. 3, daca certificatul re&pectiv e&te incomplet &au e&te in mod
vadit necore&pun'ator cu 0otararea.
+2, !n afara ca'ului preva'ut la art. 238 alin. +2,, autoritatea judiciara romana de e.ecutare poate refu'a &a
recunoa&ca &i &a e.ecute 0otararea &i daca &e &tabile&te ca-
a, impotriva per&oanei condamnate &i pentru acelea&i fapte &$a pronuntat o 0otarare in Romania &au in orice
alt &tat decat &tatul emitent &i, in cel din urma ca', 0otararea a fo&t e.ecutata/
b, e.ecutarea 0otararii e&te pre&cri&a conform legii romane, iar 0otararea &e refera la fapte care intra in
competenta in&tantelor romane/
c, 0otararea &e refera la fapte care-
+i, &unt con&iderate de legea romana ca fiind comi&e integral &au partial pe teritoriul Romaniei ori intr$un
loc con&iderat ca atare/ &au
+ii, au fo&t comi&e in afara teritoriului &tatului emitent, iar legea romana nu permite urmarirea acelora&i
infractiuni atunci cand &unt comi&e in afara teritoriului Romaniei/
d, e.i&ta imunitate conform legii romane, ceea ce face impo&ibila e.ecutarea 0otararii/
e, 0otararea a fo&t pronuntata referitor la o per&oana fi'ica care, conform legii romane, data fiind var&ta
ace&teia, nu ar fi trebuit &a ra&punda penal pentru faptele cu privire la care &$a pronuntat 0otararea/
f, conform certificatului preva'ut la ane.a nr. 3, per&oana re&pectiva-
+i, in ca'ul unei proceduri &cri&e, nu a fo&t, in conformitate cu legea &tatului emitent, informata per&onal &au
printr$un repre'entant, competent potrivit legii nationale, referitor la dreptul &au de a conte&ta cau'a &i la
termenele de e.ercitare a caii de atac/ &au
+ii, nu &$a pre'entat per&onal, cu e.ceptia ca'ului in care certificatul preci'ea'a ca-
1 per&oana a fo&t informata per&onal &au printr$un repre'entant, competent potrivit legii nationale, referitor
la procedura de&fa&urata in conformitate cu legea &tatului emitent/ &au
1 per&oana a &pecificat ca nu conte&ta cau'a/
g, pedeap&a pecuniara e&te mai mica de "0 euro &au decat ec0ivalentul in lei al ace&tei &ume.
+3, !n ca'urile mentionate la alin. +1, &i alin.
+2, lit. b, &i f,, inainte de a decide nerecunoa&terea &i nee.ecutarea, totale &au partiale, ale unei 0otarari,
autoritatea judiciara romana de e.ecutare &e va con&ulta cu autoritatea competenta din &tatul emitent, prin
orice mijloace adecvate, &i, daca e&te ca'ul, va &olicita ace&teia furni'area oricaror informatii fara intar'iere.
)R#!(OL*L 242 $ 9tabilirea &umei de plata
+1, %aca &e &tabile&te ca 0otararea &e refera la fapte care nu au fo&t comi&e pe teritoriul &tatului emitent,
autoritatea judiciara romana de e.ecutare poate decide &a reduca &uma pedep&ei e.ecutate la &uma ma.ima
preva'uta pentru fapte &imilare de legea romana, atunci cand faptele intra in competenta in&tantelor
romane.
+2, )utoritatea judiciara romana de e.ecutare &c0imba, daca e&te ca'ul, pedeap&a in moneda &tatului de
e.ecutare, la cur&ul valutar de la data pronuntarii pedep&ei.
)R#!(OL*L 243 $ Legea care guvernea'a e.ecutarea
+1, ?ara a aduce atingere di&po'itiilor art. 244, e.ecutarea 0otararii e&te guvernata de legea romana in
acela&i mod ca in ca'ul unei pedep&e pecuniare aplicate de o in&tanta judecatorea&ca romana. 7umai
autoritatile romane au competenta de a decide a&upra procedurilor de e.ecutare &i de a &tabili toate ma&urile
legate de acea&ta, inclu&iv motivele de incetare a e.ecutarii.
+2, !n ca'ul in care per&oana condamnata poate face dovada platii totale &au partiale efectuate in orice &tat,
autoritatea judiciara romana de e.ecutare &e con&ulta cu autoritatea competenta din &tatul emitent in modul
preva'ut la art. 241 alin. +3,. Orice parte din pedeap&a recuperata in orice alt mod din orice &tat trebuie
dedu&a integral din &uma care trebuie e.ecutata in Romania.
)R#!(OL*L 244 $ !nlocuirea pedep&ei pecuniare
%aca e.ecutarea unei 0otarari nu e&te po&ibila, fie total, fie partial, autoritatea judiciara romana de
e.ecutare poate di&pune inlocuirea amen'ii, in conditiile art. 53@1 din (odul penal.
)R#!(OL*L 244 $ )mni&tia, gratierea &i revi'uirea
+1, )mni&tia &i gratierea pot fi acordate atat de catre &tatul emitent, cat &i de catre &tatul roman.
+2, ?ara a aduce atingere di&po'itiilor art. 244, orice revi'uire a 0otararii e&te de competenta e.clu&iva a
&tatului emitent.
)R#!(OL*L 245 $ %e&tinatia fondurilor obtinute din e.ecutarea 0otararilor &i c0eltuielile
+1, ?ondurile obtinute din e.ecutarea 0otararilor de autoritatile judiciare romane de e.ecutare &e fac venit la
bugetul de &tat, daca nu &e convine altfel cu &tatul emitent &i &tatul roman, mai cu &eama in ca'urile
preva'ute la art. 233 alin. +2, lit. b,.
+2, (0eltuielile efectuate de autoritatile romane in aplicarea pre'entei &ectiuni raman in &arcina &tatului
roman.
)R#!(OL*L 24" $ !nformare
)utoritatea judiciara romana de e.ecutare informea'a neintar'iat autoritatea competenta a &tatului emitent
prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a-
a, de&pre tran&miterea 0otararii catre autoritatea competenta/
b, de&pre orice 0otarare de nerecunoa&tere &i nee.ecutare a 0otararii &i motivele pentru care &$a pronuntat
acea&ta/
c, de&pre nee.ecutarea totala &au partiala a 0otararii &i motivele pentru care &$a pronuntat acea&ta/
d, de&pre e.ecutarea 0otararii imediat dupa inc0eierea e.ecutarii/
e, de&pre inlocuirea &anctiunii pecuniare cu o alta pedeap&a.
9ectiunea 4 $ %i&po'itii privind cooperarea cu &tatele membre ale *niunii 3uropene in aplicarea %eci'iei$
cadru 2005/"63/;)! din 5 octombrie 2005 privind aplicarea principiului recunoa&terii reciproce la ordinele
de confi&care
)R)<R)?*L 1 $ %i&po'itii generale
)R#!(OL*L 246 $ %efinitii
+1, rin ordin de confi&care &e intelege &anctiunea &au ma&ura di&pu&a de o in&tanta ca urmare a unei
proceduri penale, care con&ta in &coaterea fortata definitiva a bunurilor din patrimoniul celui care le detine.
+2, rin bun &e intelege orice bun, indiferent de natura ace&tuia, corporal &au necorporal, mobil ori imobil,
precum &i documentele &au in&trumentele juridice care dovede&c e.i&tenta unui titlu &au a unui drept a&upra
ace&tui bun, cu privire la care in&tanta din &tatul emitent a &tabilit ca-
a, con&tituie produ&ul infractiunii &au core&punde in totalitate ori in parte valorii ace&tui produ&/ &au
b, con&tituie in&trumentul unei a&emenea infractiuni.
+3, rin produ&ul unei infractiuni &e intelege orice avantaj economic ce decurge din &avar&irea faptei penale.
oate imbraca orice forma de bun care a luat fiinta prin &avar&irea infractiunii.
+4, rin in&trument al unei infractiuni &e intelege orice fel de bun care a folo&it &au a fo&t de&tinat &a
folo&ea&ca, in orice fel, in totalitate ori partial, pentru &avar&irea infractiunii &au infractiunilor.
+4, rin bunuri culturale care fac parte din patrimoniul national cultural &e intelege bunurile definite
conform art. 53 din Legea nr. 162/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil,
republicata, cu modificarile &i completarile ulterioare, care tran&pune art. 1 alin. +1, din %irectiva
(on&iliului 83/"/(33 din 14 martie 1883 privind re&tituirea bunurilor culturale care au para&it ilegal
teritoriul unui alt &tat membru.
+5, )tunci cand procedurile penale care au condu& la confi&care &e refera la o infractiune principala &i la
infractiunea de &palare de bani, prin infractiunea preva'uta la art. 252 alin. +1, lit. f, &e intelege infractiunea
principala.
+", rin &tat emitent &e intelege &tatul membru in care o in&tanta a emi& un ordin de confi&care in cadrul
unei proceduri penale.
+6, rin &tat de e.ecutare &e intelege &tatul membru caruia ordinul de confi&care i$a fo&t tran&mi& &pre
e.ecutare.
+8, rin deci'ia$cadru &e intelege %eci'ia$cadru 2005/"63/;)! din 5 octombrie 2005 privind aplicarea
principiului recunoa&terii reciproce la ordinele de confi&care, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii
3uropene nr. L 326 din 24 noiembrie 2005.
)R#!(OL*L 248 $ Ordinul de confi&care &i certificatul
+1, Ordinul de confi&care &e emite in forma &i in conformitate cu legi&latia &tatului emitent &i e&te in&otit de
certificatul preva'ut la alin. +3,.
+2, otrivit legii romane, prin ordin de confi&care &e intelege 0otararea prin care in&tanta a luat ma&ura de
&iguranta a confi&carii &peciale, cu mentiunea definitiva ori di&po'itivul ace&tei 0otarari, cuprin'and
di&po'itia de confi&care.
+3, (ertificatul trebuie &a fie intocmit potrivit formularului &tandard preva'ut la ane.a nr. 4 &i &a fie &emnat
&i &tampilat de autoritatea judiciara care a di&pu& confi&carea. %e a&emenea, continutul certificatului trebuie
&a fie certificat de autoritatea judiciara emitenta.
)R#!(OL*L 240 $ )utoritati romane competente
+1, )utoritatile romane competente &a emita un ordin de confi&care &unt in&tantele judecatore&ti.
+2, !n ca'ul ordinului de confi&care emi& de o autoritate judiciara dintr$un &tat membru, competenta de
e.ecutare apartine tribunalului in a carui circum&criptie &e afla bunul care face obiectul confi&carii. !n ca'ul
in care ordinul de confi&care prive&te-
a, mai multe bunuri mobile aflate in circum&criptia unor tribunale diferite, competenta apartine
#ribunalului >ucure&ti/
b, mai multe bunuri mobile &i un bun imobil, competenta apartine tribunalului in a carui circum&criptie &e
afla bunul imobil/
c, mai multe bunuri imobile, aflate in circum&criptia unor tribunale diferite, competenta apartine
tribunalului in circum&criptia caruia &e afla bunul imobil avand valoarea cea mai mare.
+3, !n ca'ul ordinelor de confi&care multiple, tran&mi&e de mai multe &tate membre emitente, pentru
acelea&i bunuri, competenta apartine tribunalului mai intai &e&i'at.
+4, )utoritatea centrala romana in aplicarea art. 3 alin.
+2, din deci'ia$cadru e&te Mini&terul ;u&titiei, care are rolul de a a&i&ta in&tantele judecatore&ti &i de a
tran&mite &i primi ordinele de confi&care in ca'ul in care contactul direct nu e&te po&ibil.
)R#!(OL*L 241 $ %omeniul de aplicare
+1, %aca faptele care au condu& la emiterea unui ordin de confi&care con&tituie una &au mai multe dintre
urmatoarele infractiuni, indiferent de denumirea pe care o au in legi&latia &tatului emitent, &i &unt
&anctionate de legea &tatului emitent cu o pedeap&a privativa de libertate cu o durata ma.ima de cel putin 3
ani, ordinul de confi&care e&te e.ecutat fara verificarea dublei incriminari-
1. participarea la un grup criminal organi'at/
2. terori&mul/
3. traficul de per&oane/
4. e.ploatarea &e.uala a copiilor &i pornografia infantila/
4. traficul ilicit de droguri &i &ub&tante p&i0otrope/
5. traficul ilicit de arme, munitii &i &ub&tante e.plo'ive/
". coruptia/
6. frauda, inclu&iv cea care aduce atingere intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene in intele&ul
(onventiei din 25 iulie 1884 privind protectia intere&elor financiare ale (omunitatilor 3uropene/
8. &palarea produ&elor infractiunii/
10. fal&ificarea de moneda, inclu&iv contrafacerea monedei euro/
11. fapte legate de criminalitatea informatica/
12. infractiuni impotriva mediului, inclu&iv traficul ilicit de &pecii animale pe cale de di&paritie &i de &pecii
&i &oiuri de plante pe cale de di&paritie/
13. facilitarea intrarii &i &ederii ilegale/
14. omorul, vatamarea corporala grava/
14. traficul ilicit de organe &i te&uturi umane/
15. rapirea, lip&irea de libertate in mod ilegal &i luarea de o&tateci/
1". ra&i&mul &i .enofobia/
16. furtul organi'at &au armat/
18. traficul ilicit de bunuri culturale, inclu&iv antic0itati &i opere de arta/
20. in&elaciunea/
21. rac2etul &i e.torcarea de fonduri/
22. contrafacerea &i pirateria produ&elor/
23. fal&ificarea de acte oficiale &i u'ul de fal&/
24. fal&ificarea de mijloace de plata/
24. traficul ilicit de &ub&tante 0ormonale &i alti factori de cre&tere/
25. traficul ilicit de materiale nucleare &au radioactive/
2". traficul de ve0icule furate/
26. violul/
28. incendierea cu intentie/
30. crime aflate in juri&dictia (urtii enale !nternationale/
31. &ec0e&trarea ilegala de nave &au aeronave/
32. &abotajul.
+2, entru alte ca'uri decat cele mentionate la alin. +1,, recunoa&terea &i e.ecutarea unui ordin de confi&care
e&te &upu&a conditiei ca faptele care au determinat di&punerea confi&carii &a repre'inte o fapta care ar
permite confi&carea potrivit legii romane, oricare ar fi elementele con&titutive &i calificarea juridica in legea
&tatului emitent &au oricum ar fi de&cri&a fapta in legea ace&tui &tat.
)R#!(OL*L 242 $ )mni&tia, gratierea &i revi'uirea ordinelor de confi&care
+1, )mni&tia &i gratierea pot fi acordate atat de catre &tatul emitent, cat &i de &tatul de e.ecutare.
+2, Revi'uirea ordinului de confi&care poate fi di&pu&a numai de catre &tatul emitent.
)R)<R)?*L 2 $ rocedura de tran&mitere de catre autoritatile romane a ordinelor de confi&care &i a
certificatului
)R#!(OL*L 243 $ #ran&miterea ordinelor de confi&care &i a certificatului
+1, Ordinul de confi&care, impreuna cu certificatul preva'ut la art. 248, in&otite de o traducere in limba &au
in limbile oficiale ale &tatului membru de e.ecutare &au in alta limba acceptata de ace&ta, &e tran&mite de
autoritatea judiciara emitenta direct autoritatii competente din &tatul de e.ecutare, prin orice mijloc care
permite o inregi&trare &cri&a &i in conditii care &a permita autoritatii competente a &tatului de e.ecutare &a
&tabilea&ca autenticitatea ace&tora. #raducerea &e efectuea'a prin grija autoritatii judiciare emitente.
+2, Originalul ordinului de confi&care &i originalul certificatului &unt tran&mi&e &tatului de e.ecutare, la
cerere.
+3, !n ca'ul in care autoritatea judiciara emitenta nu cunoa&te autoritatea competenta &a recunoa&ca &i &a
e.ecute ordinul de confi&care, acea&ta &olicita &tatului de e.ecutare, prin punctele de contact ale Romaniei
la Reteaua ;udiciara 3uropeana, &a ii furni'e'e informatii in ace&t &en&.
+4, #ran&miterea directa preva'uta la alin. +1, nu e&te permi&a in ca'ul in care un &tat membru a de&emnat o
autoritate centrala pentru tran&miterea &au primirea ordinelor de confi&care.
+4, #oate comunicarile legate de recunoa&terea &i e.ecutarea ordinului de confi&care au loc direct intre
autoritatea emitenta &i autoritatea competenta din &tatul de e.ecutare, &ub re'erva prevederilor alin. +4,.
)R#!(OL*L 244 $ %eterminarea &tatului membru competent &a e.ecute ordinul de confi&care
+1, Ordinul de confi&care &i certificatul preva'ut la art. 248 pot fi tran&mi&e-
a, daca ordinul de confi&care are ca obiect confi&carea unei &ume de bani, catre autoritatea competenta din
&tatul membru in care autoritatea judiciara emitenta are motive intemeiate &a creada ca per&oana fi'ica &au
juridica fata de care &$a di&pu& confi&carea detine bunuri &au venituri/
b, daca ordinul de confi&care are ca obiect confi&carea unor parti dintr$un bun, catre autoritatea competenta
din &tatul membru in care autoritatea judiciara emitenta are motive intemeiate &a creada ca &e afla bunul
&upu& confi&carii.
+2, !n lip&a unor indicii intemeiate, care &a permita determinarea &tatului membru caruia &a ii fie tran&mi&
ordinul, autoritatea judiciara emitenta poate tran&mite ordinul de confi&care catre autoritatea competenta din
&tatul membru in care domicilia'a &au i&i are &ediul per&oana fi'ica &au juridica impotriva careia a fo&t emi&
ordinul.
)R#!(OL*L 244 $ #ran&miterea unui ordin de confi&care catre unul &au mai multe &tate de e.ecutare
+1, Ordinul de confi&care poate fi tran&mi& doar unui &ingur &tat de e.ecutare, cu e.ceptia ca'urilor
preva'ute la alin. +2, &i +3,.
+2, Ordinul de confi&care privind parti dintr$un bun determinat poate fi tran&mi& catre mai multe &tate de
e.ecutare, in acela&i timp, atunci cand-
a, autoritatea judiciara emitenta are motive intemeiate &a creada ca anumite parti din bunul &upu&
confi&carii &e afla in locatii diferite din mai multe &tate de e.ecutare/
b, confi&carea unei anumite parti dintr$un bun &upu& confi&carii implica activitati care pre&upun actiuni din
partea mai multor &tate de e.ecutare &au autoritatea judiciara emitenta are motive intemeiate &a creada ca o
anumita parte dintr$un bun &upu& confi&carii &e afla in unul din doua &au mai multe &tate de e.ecutare.
+3, Ordinul de confi&care a unei &ume de bani poate fi tran&mi& mai multor &tate de e.ecutare, in acela&i
timp, atunci cand autoritatea judiciara emitenta con&idera ca e&te nece&ar &a tran&mita a&tfel, &pre e.emplu,
daca bunul re&pectiv nu a fo&t indi&ponibili'at conform %eci'iei$cadru a (on&iliului 2003/4""/;)! &au
valoarea bunului care ar putea fi confi&cat in Romania, ca &tat emitent, &i in oricare dintre &tatele de
e.ecutare nu e&te &uficienta pentru e.ecutarea intregii &ume preva'ute in ordinul de confi&care.
)R#!(OL*L 245 $ 3fectele tran&miterii unui ordin de confi&care
+1, #ran&miterea ordinului de confi&care catre unul &au mai multe &tate de e.ecutare nu aduce atingere
dreptului autoritatii judiciare romane de a di&pune e.ecutarea confi&carii, potrivit (odului roman de
procedura penala.
+2, !n ca'ul tran&miterii catre unul &au mai multe &tate de e.ecutare a unui ordin de confi&care privind o
&uma de bani, valoarea ce decurge din e.ecutarea &a nu poate depa&i &uma ma.ima &pecificata in ordinul de
confi&care.
+3, )utoritatea judiciara emitenta informea'a, fara intar'iere, autoritatea competenta din fiecare &tat de
e.ecutare-
a, in ca'ul in care con&idera, &pre e.emplu, in ba'a informatiilor pe care fiecare din &tatele de e.ecutare i
le$a adu& la cuno&tinta, ca e.i&ta ri&cul &a &e depa&ea&ca &uma ma.ima preva'uta in ordinul de confi&care.
!n ca'ul in care autoritatea judiciara emitenta a fo&t informata ca e.ecutarea ordinului de confi&care a fo&t
amanata, acea&ta informea'a, fara intar'iere, autoritatea competenta din &tatul de e.ecutare daca mai e.i&ta
&au nu un a&tfel de ri&c/
b, in ca'ul in care confi&carea a fo&t e.ecutata in tot &au in parte in Romania &au intr$unul din &tatele de
e.ecutare. !n &ituatia confi&carii in parte, autoritatea judiciara emitenta &pecifica &uma pentru care ordinul
de confi&care &e mai e.ecuta/
c, in ca'ul in care, ulterior tran&miterii unui ordin de confi&care, o autoritate romana prime&te din partea
per&oanei fata de care &$a emi& ordinul de confi&care orice &uma de bani pe care acea&ta o ac0ita de
bunavoie in contul ordinului de confi&care. !n &ituatia confi&carii produ&ului infractiunii, orice parte din
&uma &e deduce din &uma care trebuie confi&cata in &tatul de e.ecutare. !n ace&t ca', autoritatea judiciara
romana emitenta &pecifica &uma cu privire la care ordinul de confi&care &e mai e.ecuta.
+4, !n ca'ul in care, ca urmare a e.ecutarii unui ordin de confi&care emi& de o autoritate judiciara romana,
autoritatea de e.ecutare a de&pagubit orice per&oana intere&ata, inclu&iv tertii de buna$credinta, &tatul roman
va rambur&a &tatului de e.ecutare &uma acordata ca de&pagubire.
+4, !n ca'ul in care autoritatea de e.ecutare informea'a ca e.ecutarea ordinului de confi&care implica
c0eltuieli ridicate &au e.ceptionale, autoritatea judiciara romana emitenta poate lua in con&iderare
propunerea de impartire a c0eltuielilor pe ba'a unei fi&e detaliate de plata pre'entate de autoritatea de
e.ecutare.
)R#!(OL*L 24" $ !ncetarea e.ecutarii confi&carii
)utoritatea judiciara romana emitenta aduce imediat la cuno&tinta autoritatii competente din &tatul de
e.ecutare, prin orice mijloc care permite o inregi&trare &cri&a, orice deci'ie de revocare a ma&urii confi&carii
&au de retragere a ordinului de confi&care, indiferent de motiv.
)R)<R)?*L 3 $ rocedura de e.ecutare de catre autoritatile romane a ordinelor de confi&care
)R#!(OL*L 246 $ Ma&uri premergatoare
+1, )tunci cand in&tanta prime&te un ordin de confi&care, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii,
verifica daca ordinul e&te in&otit de traducerea in limba romana.
+2, !n ca'ul in care ordinul de confi&care nu e&te tradu&, in&tanta &olicita autoritatii competente din &tatul
emitent remiterea traducerii, intr$un termen de cel mult 4 'ile.
+3, Reparti'area cau'ei &e face, in conformitate cu di&po'itiile legale aplicabile in materie, unui complet
format dintrun &ingur judecator, termenul de judecata &tabilit neputand fi mai mare de 4 'ile.
+4, %aca in&tanta aprecia'a ca nu e&te competenta &a recunoa&ca &i &a ia ma&urile nece&are pentru
e.ecutarea ordinului de confi&care, trimite, din oficiu, ordinul de confi&care in&tantei competente &a il
recunoa&ca &i &a il e.ecute &i informea'a de&pre acea&ta autoritatea competenta a &tatului emitent. !n &ituatia
in care ordinul de confi&care nu contine &uficiente informatii pentru determinarea competentei, in&tanta
poate &olicita autoritatii competente din &tatul de emitere tran&miterea informatiilor &uplimentare ori a
certificatului preva'ut la art. 248, in &ituatia in care ace&ta nu a fo&t tran&mi& initial, fi.and un termen de cel
mult 4 'ile in care autoritatea competenta din &tatul emitent &a tran&mita a&tfel de documente.
)R#!(OL*L 248 $ Reguli cu privire la recunoa&terea &i e.ecutarea ordinelor de confi&care
+1, Ordinul de confi&care emi& de o autoritate competenta dintr$un &tat membru &e recunoa&te fara a fi
nece&ara nicio alta formalitate, cu e.ceptia ca'ului in care e&te incident unul dintre motivele de
nerecunoa&tere preva'ute la art. 252.
+2, Ordinul de confi&care emi& de o autoritate competenta dintr$un &tat membru, recuno&cut de in&tanta
judecatorea&ca, &e e.ecuta fara intar'iere, cu e.ceptia ca'ului in care e&te incident unul dintre motivele de
amanare preva'ute la art. 253.
+3, !n ca' de refu' al recunoa&terii unui ordin de confi&care, in&tanta anali'ea'a po&ibilitatea de a &e
con&ulta cu autoritatea competenta din &tatul de emitere, anterior pronuntarii unei 0otarari in ace&t &en&. !n
ca'ul in care refu'ul &e intemeia'a pe motivele preva'ute la art. 252 alin. +1, lit. a,, b,, e,, f, &au g,,
con&ultarea e&te obligatorie. %e a&emenea, con&ultarea e&te obligatorie in ca'ul preva'ut la art. 252 alin. +1,
lit. d,, daca autoritatea competenta din &tatul emitent nu e&te informata potrivit art. 25" alin. +3,.
+4, !n ca'ul in care per&oana fata de care &$a di&pu& confi&carea poate pre'enta dovada confi&carii, in tot &au
in parte, in orice &tat, in&tanta con&ulta autoritatea competenta din &tatul de e.ecutare. !n ca'ul confi&carii
produ&elor infractiunii, orice parte a &umei care e&te recuperata conform ordinului de confi&care din orice
&tate, altele decat &tatul roman, &e deduce in totalitate din &uma care trebuie confi&cata de in&tanta
judecatorea&ca.
+4, !n&tanta poate di&pune luarea de ma&uri alternative la ordinul de confi&care, inclu&iv pedeap&a cu
inc0i&oarea &au alte ma&uri privative de libertate, numai daca autoritatea competenta din &tatul emitent &i$a
e.primat, in &cri&, acordul in ace&t &en&.
+5, !n ca'ul in care ordinul de confi&care prive&te o &uma de bani, in&tanta converte&te, daca e&te ca'ul,
&uma de bani &upu&a confi&carii in moneda nationala la cur&ul valutar e.i&tent la data la care a fo&t emi&
ordinul de confi&care.
+", !n ca'ul in care e.ecutarea ordinului de confi&care implica c0eltuieli ridicate &au e.ceptionale,
autoritatea judiciara romana de e.ecutare poate informa de&pre acea&ta autoritatea competenta din &tatul
emitent &i propune impartirea c0eltuielilor pe ba'a unei fi&e detaliate de plata intocmite in ace&t &en&.
)R#!(OL*L 250 $ Legea aplicabila
3.ecutarea ordinelor de confi&care e&te guvernata de legea romana, autoritatile romane fiind &ingurele in
ma&ura &a decida cu privire la e.ecutarea confi&carii, inclu&iv cu privire la ma&urile ce trebuie luate in ace&t
&en&.
)R#!(OL*L 251 $ (onfi&carea in ca'uri &peciale
+1, %aca un ordin de confi&care prive&te o anumita parte dintr$un bun, in ca'ul in care autoritatea emitenta
con&imte, &i daca o a&tfel de po&ibilitate e&te permi&a de legea ambelor &tate, in&tanta poate di&pune
confi&carea prin ec0ivalent bane&c core&pun'ator valorii bunului &upu& confi&carii.
+2, %aca ordinul de confi&care prive&te o &uma de bani, in ca'ul in care &uma de bani nu poate fi obtinuta in
totalitate, in&tanta poate di&pune confi&carea oricarei parti dintr$un bun care va fi ga&it di&ponibil.
)R#!(OL*L 252 $ Motive de nerecunoa&tere &au nee.ecutare
+1, !n afara ca'ului preva'ut la art. 241 alin. +2,, recunoa&terea &i e.ecutarea ordinului de confi&care poate
fi refu'ata daca-
a, certificatul preva'ut la art. 248 nu e&te ane.at, e&te incomplet &au nu core&punde in mod evident cu
ordinul de confi&care/
b, e.ecutarea ordinului de confi&care ar fi contrara principiului non bi& in idem/
c, legi&latia romana prevede o imunitate &au un privilegiu care face impo&ibila e.ecutarea ordinului de
confi&care/
d, drepturile oricarei parti intere&ate, inclu&iv drepturile tertilor de buna$credinta, fac impo&ibila e.ecutarea
ordinului de confi&care, inclu&iv acolo unde acea&ta repre'inta o con&ecinta a aplicarii di&po'itiilor
preva'ute pentru protectia juridica a drepturilor conform art. 25"/
e, din certificatul ane.at la ordinul de confi&care re'ulta ca per&oana fata de care &$a di&pu& confi&carea nu
&$a infati&at per&onal &i nu a fo&t repre'entata de un avocat in cadrul procedurilor care au condu& la
di&punerea confi&carii, afara numai daca certificatul ate&ta faptul ca per&oana re&pectiva a fo&t informata
per&onal &au prin repre'entatul &au competent, in conformitate cu dreptul intern, cu privire la procedurile
juridice, in conformitate cu legi&latia din &tatul de emitere, &au daca per&oana re&pectiva a &pecificat ca nu
conte&ta ordinul de confi&care/
f, ordinul de confi&care are la ba'a proceduri penale cu privire la infractiuni care-
1 conform legi&latiei romane &unt privite ca fiind &avar&ite, in totalitate &au partial, pe teritoriul &tatului
roman/ &au
1 au fo&t &avar&ite in afara teritoriului &tatului emitent, iar legi&latia romana nu permite luarea unor ma&uri
fata de infractiunile care au fo&t comi&e in afara teritoriului &tatului roman/
g, e.ecutarea ordinului de confi&care aduce atingere principiilor con&titutionale/
0, e.ecutarea ordinului de confi&care &$a pre&cri& potrivit legii romane, cu conditia ca infractiunile &a fie de
competenta autoritatilor romane potrivit legi&latiei penale interne.
+2, !n ca'ul mentionat la alin. +1, lit. a,, in&tanta poate &a &tabilea&ca un termen pentru tran&miterea &au
completarea ori corectarea certificatului.
+3, Orice deci'ie de a refu'a recunoa&terea &i e.ecutarea e&te luata &i notificata in cel mai &curt timp po&ibil
autoritatilor competente ale &tatului de emitere.
+4, !n ca'ul in care, in practica, e.ecutarea ordinului de confi&care e&te impo&ibila deoarece bunul &upu&
confi&carii a di&parut, a fo&t di&tru&, nu poate fi ga&it la locul indicat in certificat &au pentru ca locul in care
&e ga&e&te bunul nu a fo&t indicat intr$un mod de&tul de clar nici dupa con&ultarea &tatului emitent, in&tanta
informea'a imediat in acea&ta privinta autoritatea competenta din &tatul emitent.
)R#!(OL*L 253 $ )manarea e.ecutarii ordinului de confi&care
+1, !n&tanta poate amana e.ecutarea unui ordin de confi&care tran&mi&-
a, daca, in ca'ul unui ordin de confi&care privind o &uma de bani, aprecia'a ca e.i&ta ri&cul ca valoarea
totala re'ultata din e.ecutarea &a &a depa&ea&ca &uma &pecificata in ordin datorita e.ecutarii &ale &imultane
in mai multe &tate membre/
b, in ca'ul unor actiuni in de&pagubire la care &e face referire la art. 25"/
c, daca aprecia'a ca e.ecutarea imediata a ordinului de confi&care ar putea prejudicia o procedura penala
aflata in cur&/ amanarea e&te di&pu&a pana la data la care e.ecutarea devine po&ibila/
d, atunci cand fata de bunurile care fac obiectul ordinului de confi&care a fo&t di&pu&a confi&carea intr$un
proce& penal intern.
+2, !n ca'ul amanarii, in&tanta ia, pe durata amanarii, toate ma&urile nece&are, &imilare cu ma&urile luate in
ca'urile preva'ute de legi&latia interna, pentru a impiedica di&paritia bunurilor &upu&e confi&carii.
+3, !n ca'ul amanarii preva'ute la alin. +1, lit. a,, in&tanta informea'a, fara intar'iere, prin orice mijloc care
permite o inregi&trare &cri&a, autoritatea competenta din &tatul emitent.
+4, !n ca'urile la care &e face referire in alin. +1, lit. b, &i c,, in&tanta intocme&te un raport privind cau'ele
de amanare, inclu'and, daca e&te po&ibil, &i durata preva'uta pentru amanare, raport care va fi inaintat catre
autoritatea competenta din &tatul emitent.
+4, !mediat ce motivele amanarii au incetat &a mai e.i&te, in&tanta va lua toate ma&urile nece&are pentru
e.ecutarea ordinului de confi&care &i pentru informarea autoritatii competente din &tatul de emitere.
)R#!(OL*L 254 $ Ordine de confi&care multiple
!n ca'ul in care in&tanta in&trumentea'a-
a, doua &au mai multe ordine de confi&care privind o &uma de bani, care au fo&t emi&e impotriva aceleia&i
per&oane fi'ice &au juridice, iar per&oana in cau'a nu pre'inta &uficiente mijloace in Romania in vederea
e.ecutarii tuturor ordinelor/ &au
b, doua &au mai multe ordine de confi&care privind acelea&i bunuri, acea&ta ia in con&iderare toate
circum&tantele, inclu&iv cele privind bunurile indi&ponibili'ate, gravitatea &i locul unde a fo&t &avar&ita
infractiunea, data emiterii &i data tran&miterii ordinelor re&pective, pentru a decide care dintre ordinele de
confi&care va fi e.ecutat.
)R#!(OL*L 254 $ %i&punerea de bunurile confi&cate
+1, 9tatul roman, prin organele &ale competente, di&pune de &umele de bani obtinute in urma e.ecutarii unui
ordin de confi&care dupa cum urmea'a-
a, in ca'ul in care &umele de bani obtinute in urma e.ecutarii unui ordin de confi&care au o valoare &ub
10.000 euro &au ec0ivalentul in lei al ace&tei &ume, ace&tea &e fac venit la bugetul de &tat/
b, in toate celelalte ca'uri, 40D din &uma obtinuta in urma e.ecutarii unui ordin de confi&care va fi
tran&ferata catre &tatul emitent.
+2, !n ca'ul celorlalte bunuri, confi&carea &e e.ecuta intr$unul dintre urmatoarele moduri-
a, bunurile confi&cate &e pot valorifica, prin van'are, potrivit di&po'itiilor legale, &ituatie in care &uma
obtinuta in urma valorificarii &e di&tribuie potrivit prevederilor alin. +1,/ &au
b, bunurile confi&cate pot fi tran&ferate catre &tatul emitent.
!n ca'ul in care ordinul de confi&care acopera o parte din valoarea ordinului, bunurile &e tran&fera catre
&tatul emitent, numai daca autoritatea competenta a ace&tui &tat con&imte in ace&t &en&/
c, atunci cand nu &e pot aplica prevederile lit.
a, &au b,, &e poate di&pune cu privire la bunurile confi&cate intr$un alt mod, in conformitate cu di&po'itiile
legii romane.
+3, >unurile culturale parte a patrimoniului national &upu&e confi&carii nu pot fi vandute &au tran&ferate.
+4, %i&po'itiile alin. +1,1
+3, &e aplica daca nu &e di&pune altfel printr$un acord inc0eiat intre &tatul roman &i &tatul emitent.
)R#!(OL*L 255 $ !nformatii privind re'ultatul e.ecutarii
)utoritatea de e.ecutare informea'a, fara intar'iere, autoritatea competenta din &tatul emitent, cu privire la-
a, comunicarea unui ordin de confi&care catre in&tanta romana competenta, potrivit art. 246 alin. +4,/
b, 0otararea motivata prin care &$a refu'at recunoa&terea ordinului de confi&care/
c, nee.ecutarea totala &au partiala a ordinelor de confi&care pentru motivele preva'ute la art. 242, art. 248
alin. +3,, art. 250 &i 254/
d, e.ecutarea ordinului, de indata ce &$a reali'at/
e, aplicarea unor ma&uri alternative e.ecutarii ordinului de confi&care, potrivit art. 248 alin. +4,.
)R#!(OL*L 25" $ %e&pagubiri
+1, Orice parte intere&ata, inclu&iv tertii de buna$credinta implicati, are dreptul la de&pagubiri, in conditiile
legii, in ca'ul incalcarii drepturilor &ale prin recunoa&terea &i e.ecutarea unui ordin de confi&care.
+2, Motivele de fond care au &tat la ba'a emiterii ordinului de confi&care nu pot fi conte&tate in fata
in&tantei romane de e.ecutare.
+3, !n ca'ul in care e&te introdu&a o actiune in de&pagubire in fata in&tantei romane, acea&ta informea'a
autoritatea competenta din &tatul emitent.
)R#!(OL*L 256 $ Rambur&are
+1, ?ara a aduce atingere di&po'itiilor art. 25" alin. +2,, in ca'ul in care &tatul roman ra&punde pentru
prejudiciile cau'ate uneia din per&oanele intere&ate, inclu&iv tertii de buna$credinta, ca urmare a e.ecutarii
unui ordin de confi&care tran&mi& &pre e.ecutare unei autoritati judiciare romane, ace&ta va &olicita &tatului
emitent orice &uma platita ca de&pagubire per&oanei in cau'a, cu e.ceptia ca'ului &i in ma&ura in care
paguba &au o parte a ace&teia &e datorea'a in mod e.clu&iv conduitei autoritatilor romane.
+2, %i&po'itiile alin. +1, nu aduc atingere prevederilor legale interne privind actiunile in de&pagubire
formulate de per&oanele fi'ice &au juridice.
#itlul :!!! $ %i&po'itii finale
)R#!(OL*L 258 e data intrarii in vigoare a pre'entei legiA, &e abroga-
a, Legea nr. 285/2001 privind e.tradarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !, nr. 325 din
16 iunie 2001/
b, Legea nr. "04/2001 privind a&i&tenta judiciara internationala in materie penala, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, artea !, nr. 60" din 1" decembrie 2001/
c, Legea nr. "45/2001 a&upra tran&ferarii per&oanelor condamnate in &trainatate, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, artea !, nr. 2 din 4 ianuarie 2002/
d, Ordonanta <uvernului nr. 58/1888 pentru facilitarea aplicarii conventiilor internationale in materie de
tran&fer al per&oanelor condamnate, la care Romania e&te parte, in privinta predarii$preluarii condamnatilor,
aprobata prin Legea nr. 113/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !, nr. 414 din 30
augu&t 1888/
e, art. 4181421 din (odul de procedura penala/
f, orice alte di&po'itii contrare.
)R#!(OL*L 2"0
+1, re'enta legeA, intra in vigoare la 50 de 'ile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
artea !, cu e.ceptia prevederilor cap. !: al titlului !!, ale di&po'itiilor titlului !!!, ale cap. !!! al titlului !: &i
ale cap. !! al titlului :!!, care vor intra in vigoare la data aderarii Romaniei la *niunea 3uropeana.
+2, !ncepand cu data aderarii Romaniei la *niunea 3uropeana, di&po'itiile titlului !!! vor inlocui, in relatia
cu &tatele membre ale *niunii 3uropene, di&po'itiile in materie de e.tradare, cu e.ceptia ca'ului in care
&tatul membru pe teritoriul caruia &e afla per&oana urmarita a formulat declaratii in &en&ul neaplicarii
%eci'iei$cadru a (on&iliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de are&tare &i procedurile de
predare intre &tatele membre ale *niunii 3uropene pentru fapte &avar&ite inainte de o anumita data.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
A, re'enta lege a fo&t publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !, nr. 484 din 1 iulie 2004.
AAA
re'enta lege tran&pune in legi&latia nationala di&po'itiile deci'iilor$cadru ale *niunii 3uropene din
domeniul cooperarii judiciare in materie penala, dupa cum urmea'a-
1. %eci'ia$cadru 2002/464/;)! din 13 iunie 2002 privind mandatul european de are&tare &i procedurile de
predare intre &tatele membre, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii 3uropene nr. L 180 din 16 iulie 2002/
2. %eci'ia$cadru 2003/4""/;)! a (on&iliului din 22 iulie 2003 privind e.ecutarea in *niunea 3uropeana a
ordinelor de indi&ponibili'are a bunurilor &au a probelor, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii 3uropene
nr. L 185 din 2 augu&t 2003/
3. %eci'ia$cadru 2004/214/;)! a (on&iliului din 24 februarie 2004 privind aplicarea principiului
recunoa&terii reciproce &anctiunilor pecuniare, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii 3uropene nr. L "5 din
22 martie 2004/
4. %eci'ia$cadru 2005/"63/;)! din 5 octombrie 2005 privind aplicarea principiului recunoa&terii reciproce
la ordinele de confi&care, publicata in ;urnalul Oficial al *niunii 3uropene nr. L 326 din 24 noiembrie
2005.

S-ar putea să vă placă și