Sunteți pe pagina 1din 4

INVATAREA COLABORATIVA IN GRADINITA

Prof.inv. prescolar ADAM TANIA


GPP Nr. 2 RM-SARAT
Invatamantulromanesc se confrunta cu probleme din ce in cemaicomplee! care necesita un nou mod
de "andire! ideinoi! informatiinoisibineinteles! un nou mod de a invata #Analfabetul de maine nu
vamai fi cel care nu stiesaciteasca, ci cel care nu a invatatsainvete$%erbetGer&uoo'!
apud.A.Toffler! ()*+! pa" ,-2../na dintre temele abordate frecvent de c0tre teoreticienii 1i
practicienii educa2iei o repre3int0 4nv02area prin cooperare.5nv!"area #rin c$$#erare este o
strate"ie de instruire structurat0 1i sistemati3at0! 4n cadrul c0reia "rupe mici lucrea30 4mpreun0 pentru
a atin"e un 2el comun. Premisa %nv!"!rii #rin c$$#erare este aceea conform c0reia! subiec2ii care
lucrea30 4n ec6ip0 sunt capabili s0 aplice 1i s0 sinteti3e3e cuno1tin2ele 4n moduri variate 1i complee!
4nv027nd 4n acela1i timp mai temeinic dec7t 4n ca3ul lucrului individual8$9prea! :ren"u2a-
;0cr0mioara! 2--+. . Au ap0rut diverse 5denumiri pentru a ilustra munca colaborativ0 de %nv!"are
%n &ru#! cum ar fi< 4nv02area prin cooperare! 4nv02area colaborativ0! 4nv02area colectiv0 !
4nv02area comunitar0! 4nv02area reciproc0 ! 4nv02area 4n ec6ip0! studiu de "rup ! studiu
circular.C$$#erarea $conlucrarea! munca al0turi de cineva.! presupune colaborarea $participarea
activ0 la reali3area unei ac2iuni! ba3at0 pe sc6imbul de propuneri! de idei.. :u toate c0 cele dou0
no2iuni sunt sinonime! putem face unele delimit0ri de sens! 4n2ele"7nd prin colaborare 5o form0 de
rela2ii 4ntre elevi! ce const0 4n solu2ionarea unor probleme de interes comun! 4n care fiecare contribuie
activ 1i efectiv8$ %andrabura! ;oretta! 2--+. 1i prin cooperare 5o form0 de 4nv02are! de studiu! de
ac2iune reciproc0! interpersonal0=inter"rupal0! cu durat0 variabil0 care re3ult0 din influen20rile
reciproce ale a"en2ilor implica2i8 $%andrabura! ;oretta! 2--+.. >nv02area prin cooperare presupune
ac2iuni con&u"ate ale mai multor persoane $elevi! cadre didactice. 4n atin"erea scopurilor comune prin
influen2e de care beneficia30 to2i cei implica2i. 5:olaborarea se aea30 pe rela2iile implicate de
sarcini! iar cooperarea pe procesul de reali3are a sarcinii.8$ 9prea! :ren"u2a-;0cr0mioara! 2--?. Se
poate spune c0 54nv02area prin colaborare inte"rea30 4nv02area prin cooperare.8 $9prea! :ren"u2a-
;0cr0mioara! 2--?. .
Activitatea de ansamblu a copilului in "radinitatrebuies04la&utes0 se de3volte armonios.
Pentru aceasta ea trebuie s0 4i asi"ure desc6iderea c0tre toate activit02ile po3itive de care este capabil
1i s0-l stimule3e optim. >n practic0 se 4nt7lnesc situa2ii c7nd copilul este subsolicitat prin participarea
la activit02i s0race! neinteresante! sau prin ne"li&area unor cate"orii de activit02i 4n favoarea altora. Se
suprasolicitea30 mai ales activitatea intelectual0. Toate formele fundamentale ale activit02ii umane<
munca! 4nv020tura 1i &ocul sunt pre3ente la pre1colar! de1i ponderea 1i importan2a lor sunt altele dec7t
la adult.
:omponentele procesului de 4nv020m7nt in "radinitaau fiecare o mare diversitate de manifestare. >n
momentul ini2ierii unor activit02i! ele trebuie s0 fie compatibile 1i s0 contribuie la reali3area scopului
propus. @ormele de or"ani3are a procesului de 4nv020m7nt cu prescolariisunt modalit02i de structurare
ale tuturor elementelor care compun acest proces la un moment dat. scopul "eneral al procesului
instructiv A educativ fiind< de3voltarea plenar0 a copilului care va 4mbr0ca forma unor scopuri 1i
obiective subordonate care vor fi reali3ate pe r7nd. Din multitudinea scopurilor va decur"e 1i
c0utarea unor forme de or"ani3are diverse! adecvate acestora. Scopul particular ac2ionea30 asupra
ale"erii unei anumite forme de 4nv020m7nt 4n mod direct! prin limitele impuse celorlalte componente
ale procesului de 4nv020m7nt. >n desemnarea formelor posibile de or"ani3are! eist0 un element
central! anume rela2ia dintre educator 1i educat! "radul de diri&are a activit02ii copilului de c0tre adult.
Bducatorul poate s0 participe sau nu la activitatea copilului! poate s0 o conduc0 direct! mai mult sau
mai pu2in diri&at! sau poate s0 or"ani3e3e activitatea! s0 o suprave"6e3e! s0 o influen2e3e indirect.
:omponenta 5educat8 din procesul de 4nv020m7nt ac2ionea30 4n determinarea formei de or"ani3are
prin< particularit02ile de v7rst0! particularit02ile individuale! num0rul de copii care particip0 la o
anumit0 activitate educativ0! anume<
1
un sin"ur copil! un "rup mic de 2 A * copii sau "rupa 4ntrea"0 de copii.Rela2iile educatoare-copil!
copil-copil sunt desc6ise! ba3ate pe spri&in reciproc! pe dialo" constructiv 1i pe cooperare.
Bducatoarele sunt solicitate ast03i s0 promove3e o 4nv02are participativ0! activ0 1i creativ0.
Activit02ile propuse copiilor 4n scopul sporirii "radului de implicare activ0 1i creativ0 4n "r0dini20!
trebuie s0 asi"ure< stimularea "7ndirii productive! stimularea "7ndirii critice! stimularea "7ndirii
diver"ente stimularea libert0ii de eprimare a cuno1tin2elor! a "7ndurilor! a faptelor . In acest sens
trebuie proiectate activit02i care cer spontanietate 1i contribuie la independen2a 4n "7ndire 1i
ac2iune.Ma&oritateacercet0torilorsus2inc0nivelulatins de "rupdep01e1tepecel al celui mai
inteli"entdintreindivi3ii"rupului care utili3ea30eclusivmi&loaceproprii. Deci4nv02areaprincooperare
la nivelcopil-copil este mai eficient0dec7t4nv02areaindividual0. Sub diverse forme de or"ani3are<
"rupuri! ec6ipe! perec6i! circular! colectiv! aceasta4ia&ut0pecopiis04nve2es0 fie mai prieteno1i! mai
sociabili! mai comunicativi1i mai toleran2ifa20 de ceilal2i.
>nv02areaprincolaborare este o strate"ie de instruire structurat0! sistemati3at0!
4ncadrulc0reia"rupurimici de copiilucrea304mpreun0pentru a atin"e un 2elcomun!
devenindcapabilis0aplice1is0sinteti3e3ecuno1tin2ele4nmodurivariate1i complee!
4nv027nd4nacela1itimp mai temeinicdec7t4ncadrullucruluiindividual.:opiiitrebuieinvatati de
micisacolabore3e incadrulunorec6ipe! darsa se infruntesi individual din perspectiva'casti&eu (
casti&isitu.
Bducatoarei4irevinesarcinas0 participe al0turi de copii la elaborareacuno1tin2elor! s0serveasc0drept
model
4nle"0turileinterpersonale1is04ncura&e3einterac2iunilecooperantedintrecopii.@olosind4nv02areaprincola
borareeducatoarea4ispri&in0pecopiis0descoperenatura! 1tiin2a! via2a.
Gr0dini2amodern0promovea304nv02areacolaborativaca form0superioar0de interac2iunepsi6osocial0!
ba3at0pespri&inreciproc! petoleran20! peefortsus2inutdinparteatuturor! 4ndreptatspreacela1iscop.
Demersul de reali3are a sarcinilor se reali3ea30princolaborare.Bste4mp0rt01it0p0rereac0to2i pot oferi
alternative valoroase de solu2ionare a problemeidac0sunta&uta2i.
>nv02areaprincolaborarea&ut0copiiis04nve2e mai profoundcultiv7ndrela2iiba3atepe respect
reciproc1icolaborareconstructiv0. >nv02area prin colaborare este o metod0 de predare 1i 4nv02are 4n
care pre1colarii lucrea30 4mpreun0! uneori 4n perec6i! alteori 4n "rupuri mici! pentru a re3olva una 1i
aceea1i problem0! pentru a eplora o tem0 nou0 sau a lansa idei noi! combina2ii noi sau c6iar inova2ii
autentice.Elemente de ba)! ale %nv!"arii #rin c$lab$rare
(interde#enden"a #$)itiv! * pre1colarii reali3ea30 c0 au nevoie unii de al2ii pentru a duce la bun
sf7r1it sarcina "rupului.
(#r$m$varea %nv!"!rii #rin interac"iunea direct! * pre1colarii se a&ut0 unii pe al2ii s0 4nve2e! se
4ncura&ea30 1i 41i 4mp0rt02esc ideile. (r!s#undere individual! * performan2a fiec0rui pre1colar se
evaluea30 frecvent 1i re3ultatul i se comunic0 at7t acestuia! c7t 1i "rupului.
(de#rinderile de c$municare inter#ers$nal! +i %n &ru# mic * "rupurile nu pot eista 1i nici
func2iona eficient dac0 pre1colarii nu au 1i nu folosesc anumite abilit02i sociale absolut necesare.
(m$nit$ri)area activit!"ii de #relucrare a inf$rma"iei %n &ru# A "rupurile au nevoie de r0"a3
pentru a discuta c7t de bine 1i-au atins scopurile 1i pentru a men2ine rela2ii eficiente de munc0 4ntre
to2i membrii. >n eemplele pe care le pre3int ofer diverse alternative de lucru! 4ns0 acestea nu este
ca3ul s0 fie considerate 5re2ete8 miraculoase .
>ncadrulpro"ramuluidin"radinia4nt7lnirea de diminea20pe care o or"ani30m4nfiecare3i!
permitesc6imburide impresii. :opiii41ipre3int0propriile"7nduri! eperien2e! idei. Acestlucru le
d0posibilitateatuturor de a se eprima per7nd! de a comunicasubiecte importante dinvia2alor.
:opiiia&un"s0 se cunoasc0 mai bine! s04nl0turebariereletimidit02ii! iarmesa&ullora&un"e la
4ntre"ul"rup. Astfel li se de3volt0capacitatea de ascultare. Apoi se ivesc4ntreb0ri! comentarii! la care
particip0cu mare interespentru a-1i4mp0rt01ipropriileeperien2e. Acest moment al 3ileicontribuie la o
bun0sociali3are4ntrepre1colari.
:reareauneiambian2e bine or"ani3ate4ncura&ea30copiiis0eplore3e! s0aib0ini2iative1is0cree3e.
2
>nvedereaunei4nv020ri active princolaborare! amacordat o
importan20deosebit0strate"ieididacticedefinit0princeitrei,- ,et$d!(,i.l$ace(,aterial/combinate!
adaptate 1i utili3ate corect. Toate aceste elemente asi"ur0 eficien2a.Metodele pe care le-am folosit
pentru ca pre1colarii s0 lucre3e eficient 4n "rup! de3volt7ndu-1i abilit02i de cooperare 1i a&utor
reciproc sunt<munca 4n "rup! 4n perec6i! 4n ec6ip0! &ocul de rol! &ocul didactic! problemati3area!
brainstormin"-ul! metoda proiectelor! etc. Metoda 4nv020rii pe "rupuri mici are la ba30 principiul
4nt0ririi coe3iunii "rupului de lucru 1i al cre1terii "radului de coe3iune 4ntre copii. Am utili3at-o pe
4ntre" parcursul activit02ii sau 4n anumite etape ale acesteia atunci c7nd sarcinile de 4nv02are au putut
fi reali3ate prin colaborare. >n or"ani3area activit02ii pe "rupuri mici am 2inut seama ca pre1colarii s0
fie cu nivel de pre"0tire apropiat! nivel de informa2ii aproimativ e"al. >n acela1i timp am avut 4n
vedere nivelul de3volt0rii intelectuale!al omo"enit02ii relative privind particularit02ile de v7rst0 1i
individuale! capacitatea de 4nv02are.
.Pre3int catevamodalitati de formare a "rupurilor de copii pe care le-am folosit cu succes<
- :opii numara de la ( la , $sau +.! cei cu numarul ( se asa3a la masa pe care se "aseste cifra ( si asa
mai departe! fiecare copil se asa3a la masuta cu cifra corespun3atoare.
- Pe o masuta se amesteca ecusoane cu + sau , cate"orii de desene< flori! iepurasi! ursuleti! fluturasi!
etc.@iecare copil isi ale"e ecusonul preferat si se asa3a la masuta la care se "aseste ecusonul pe care
l-a ales $se pot ase3a ecusoane pe spatele fiecaruia si cole"ii se diri&ea3a reciproc..
- Impusa $ase3area copiilor se face dupa cum indica educatoarea..
- ;a latitudinea si dupapreferinta copiilor.
Tocmaipentru ca precolariis0interacione3efrecventunulcucel0lalt! a fostconceput0 desf01urarea
activit02ilor pe centre! unde se creea30 un mediu propice 4nv020rii pe "rupuri mici de
copiii.@iecarecentrude activitate devine un laborator de ini2iativ0! ima"ina2ie1icreativitatepentrucopii.
Materialelepe care le avemlaaceste centre 4istimulea301i4iprovoac0pecopiis0-
1ifoloseasc0toatesim2urile4ntimpul&ocului! s0interacione3ecucole"ii! dar icueducatoarea!
4ntimpulactivit0ilordesf0uratepe centre! sau4ntimpulactivit0ilorlibere! acetianemaifiindin6ibai.
Prineperimentare! investi"are! descoperireproprie! copiii4ncearc0ideinoi! cule"informa2ii.
>ntimpulactivit02ilorpe centre eist0 un
3um30itdeoarececopiiiinterac2ionea304nmodspontancucole"iilor. :omunic04ntreei ! dar 1icuadul2ii!
fapt ce duce la de3voltareaaptitudinilor sociale.Astfelpentrude3voltareasentimntului de prietenie am
desf01urat&ocul #G6emul8< "rupul de copiiestease3at4ncerc! pecovor. Biprimesc un "6em de
sfoara$l7na. pe care 4lrosto"olesc de la unul la altul4ndirec2iidiferite. @iecare2ine de bucata de fir
astfel4nc7t! pecovors0apar0 un deseninedit. Dac0firul se rupe! li se spunecopiilorcaeist01iprietenii
care se pot rupe! se poate face nod !repar7ndu-se ruptura! daracel nod vaeista! se vavedeatottimpul.
:7nd"6emul s-a terminat4ncepestr7n"erealui4nordineinvers0.Pem0sur0ce se stran"e!
fiecare4lnume1tepecole"ulc0ruia4i4nm7nea30"6emul.
Astfel! copilul 4nva20 activ! acumul7nd constant noi informa2ii despre lumea 4ncon&ur0toare! prin &oc!
este dependent de al2ii 4n ceea ce prive1te de3voltarea emo2ional0! co"nitiv0 prin interac2iunile
sociale.
>n acest sens voi eemplifica activitatea matematic0 prin care copiii 1i-au reactuali3at 1i
consolidat cuno1tin2ele privind numera2ia 4n concentrul (-(-.Aceasta a constat 4n re3olvarea unor
sarcini 4n situa2ii noi.mici de copiii.
Activitatea men2ionat0 am desf01urat-o la mai multe centre de activitate<
-Ciblioteca -!!9 felicitare pentru prietenul meu8- s0 lipeasc0 at7tea &etoane-cu ima"ini de iarn0 Ac7t
arat0 cifra! lucru 4n perec6iD
-Art0-!!>mpodobim bradul de :r0ciun8- s0 decupe3e lipind apoi ornamentele 4n brad 4n func2ie de
le"enda cu cifre 1i simboluri de de pe mas0D
-Eoc de rol !!Fi de s0rb0toare8 -s0 modele3e din aluat at72ia col0cei! covri"ei c7t arat0 cifrele de pe
tav0! aran&7nd apoi masa de s0rb0toriD
-:onstruc2ii !!9r01elul copiilor8- s0 construiasc0 at7tea elemente c7t indic0 le"enda.
3
>n vederea cunoa1terii eficien2ei interaciunii dintre copii! pe parcursul desf01ur0rii activit02ii
am urm0rit< modul de demarare a activit02ii! sc6imburile de idei 4ntre participan2i!lu0rile de cuv7nt!
elaborarear0spunsurilorD folosirea timpului de lucru.
Acest "en de activitate a condus la< colaborarea 4n vederea reali30rii cu u1urin20 a sarcinilor de
"rup! coordonarea eforturilor individuale pentru atin"erea unui scop comun!acomodarea fireasc0 a
copiilor la rela2iile! normele 1i comportamentele "rupului ! efectuarea cu u1urin20 a rela2ion0rii
sociale! educarea tr0s0turilor po3itive de voin20 1i caracter .
:opiii 4nva20 s0 interacione3e 4n cadrul proiectelor! s0 re3olve probleme 4mpreun0! s0 se &oace
4n "rup sau ec6ip0. >nv02area se ba3ea30 pe interrela2ionare 1i inte"rare. Proiectele tematice ini2iate de
copii! sau de c0tre ace1tia 4mpreun0 cu educatoarea! se ba3ea30 pe interesele de "rup 1i asi"ur0
motiva2ia 1i succesul 4nv020rii. /tili3area modelului 81tim! dorim s0 1tim! am 4nv02at8 este calea cea
mai simpl0 de reali3are a unui proiect tematic. A treia component0! 4ntrebarea !!:e am 4nv02atG8
permite reali3area evalu0rii proiectului care este o parte esen2ial0 a procesului de 4nv02are activ0.
Prin interaciunea dintre precolari este stimulat0 curio3itatea fireasc0 a copiilor!
implic7ndu-i 4n propriul proces de de3voltare
Pe l7n"0 proiectele tematice! noua abordare educa2ional0 are la ba30 1i activit02ile inte"rate
care 4l pun tot mai mult pe copil 4n situa2ia de a dialo"a 1i coopera 4n vederea eers0rii capacit02ii de
a opta 1i a decide.
Datorit0 faptului c0 activit02ile inte"rate las0 mai mult0 libertate de eprimare 1i ac2iune
copiilor! educatoarea reu1e1te s0 descopere latura po3itiv0 esen2ial0 a fiec0rui copil! pentru ca prin
aceasta s0 de3volte ulterior alte calit02i 1i s0 canali3e3e aspectele po3itive ale personalit02ii 4n
devenire a copilului.
Activit02ile practice 4n cadrul c0rora se reali3ea30 lucr0ri colective! ofer0 multe posibilit02i de
reali3are a 4nv020rii colaborative. Alte beneficii au constat 4n re3olvarea rapid0 a unor situa2ii
conflictuale! 4ncura&area creativit02ii! colaborarea 1i a&utorul reciproc.
:a una dintre activit02ile caracteristice copilului de v7rst0 pre1colar0! &ocul- 4n varietatea
formelor sale- a devenit una dintre principalele metode etrem de eficiente 4n munca instructiv A
educativ0. :a metod0! valorific0 avanta&ele dinamicii de "rup! independen2a 1i spiritul de cooperare!
participarea efectiv0 1i total0 la &oc! an"a&ea30 1i copiii timi3i! cre1te "radul de coe3iune 4n colectivul
"rupei.
:olaborarea a fost 1i este utili3at0 4n &ocurile de rol! &ocurile de crea2ie! &ocurile didactice!
&ocurile de mi1care. >n &oc copiii 41i asum0 sarcini! roluri! fiecare cooper7nd 4n felul s0u cu cole"ii
pentru finali3area obiectivului propus 1i pentru ob2inerea satisfac2iei finale.
In c$nclu)ie4nv020reacolaborativa poate fi la 4ndem7na fiec0rei educatoare ! cu condi2ia ca!4nc0 din
etapa de proiectare a activit02ilor! s0 vi3e3e tematici adecvate 1i s0 pun0 la dispo3i2ia copiilor
materiale corespun30toare.
:olaborarea 4nseamn0 4nainte de toate un c71ti" 4n planul interac2iunii dintre pre1colari
"ener7nd sentimente de acceptare 1i simpatie. Departe de a "enera conflicte! ea instaurea30 buna
4n2ele"ere! armonia 1i stimulea30 comportamentele de facilitare a succesului celorlal2i.
Bibli$&rafie-
-@luera1Hasile-Teoria 1i practica 4nv020rii prin cooperare! Bditura :asa :0r2ii de Itiin20! :lu&-Napoca!
2--J
-Neac1u I.-Metode 1i te6nici de 4nv02are eficient0! Bditura Militar0! Cucure1ti! ())-
-Pintilie Mariana! Metode moderne de 4nv02are-evaluare! Bditura Burodidact! :lu&-Napoca! 2--2
4