Sunteți pe pagina 1din 27

LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:

STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU


AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
#ord%ro&' '&(r)rii
Borderoul lucrarii....................................................................................................pg.2
Tema de cercetare....................................................................................................pg.3
Capitolul I Otelul structural................................................................................pg.4
Capitolul II Grinzi cu zabrele...............................................................................pg.7
Capitolul III Stabilitatea generala a grinzilor principale rezemate elastic...........pg.
Capitolul I! Structuri de poduri metalice a"and elementele principale de
rezistenta alcatuite din bare ...................................................................................pg.4
Capitolul ! #tapele proiectarii grinzilor cu zabrele ale unui pod metalic de cale
$erata................................................................................................................pg.2
Capitolul !I Concluzii .......................................................................................pg.27
Bibliogra$ie.............................................................................................................pg.2%
2
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
T%*) d% (%r(%+)r%
Sa se realizeze un studiu pri"ind structurile de poduri metalice
a"and elementele principale de rezistenta alcatuite din bare.
3
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
CAPITOLUL I
OELUL STRUCURAL
&legerea corespunzatoare a tipului de otel presupune stabilirea urmatoarelor caracteristici'
( )arca o*elului+ prin precizarea rezistentei mecanice,
( Calitatea o*elului+ prin garantarea unei rezilien*e -energii de rupere.+ la o anumit/
temperatur/ de re$erinta,
( 0recizarea unei caracteristici -clase de calitate. pentru e"itarea $enomenului de destr/mare
lamelar/ -dac/ este cazul..
&legerea calit/*ii corespunz/toare a o*elului asigur/+ pe de o parte+ e1ploatarea unei
construc*ii 2n condi*ii de siguran*/+ iar+ pe de alt/ parte+ 2ncadrarea 2n costuri de procurare a
materialului c3t mai reduse.
,.,. FENOMENUL DE FRAGILI!ARE A OELULUI
,.,.,.A-p%(+% g%n%r)'%
Sub no*iunea de $ragilizare se 2n*elege ruperea $/r/ de$orma*ie a o*elurilor tenace+ ruperea
produc3ndu(se 2n condi*ii de solicitare sub limita admisibil/ de rezisten*/ a o*elului.
4umeroase cazuri de ruperi $ragile+ 2n special cele produse la na"e 5i poduri asamblate
sudat+ au declan5at 2n toate */rile dez"oltate studii 5i cercet/ri care s/ stabileasc/ cauzele acestui
$enomen 5i m/suri necesare pentru e"itarea acestora.
)ecanismul $ragiliz/rii presupune studierea a dou/ $enomene distincte'
( ini*ierea -amorsarea. $isurilor,
( propagarea $isurilor.
&t3ta timp c3t materialul 25i men*ine continuitatea+ energia poten*ial/ acumulat/ cre5te odat/
cu cre5terea solicit/rii+ dar 2n momentul apari*iei unei micro$isuri o parte din aceasta este disipat/ 2n
e1terior+ o alt/ parte trans$orm3ndu(se 2n energie cinetic/. 6n continuare+ o parte din energia cinetic/
poate $i trans$ormat/ din nou 2n energie poten*ial/ acumulat/ de materialul din "ecin/tatea
micro$isurii.
7ac/ energia eliberat/ de micro$isur/ este su$icient de mare aceasta poate conduce la
apari*ia unor noi micro$isuri 5i $enomenul de"ine 8catastro$al8 -rupere $ragil/..
7in cele prezentate rezult/ c/ un interes deosebit 2l prezint/ cunoa5terea $actorilor care
conduc la 2nmagazinarea local/ a unei energii poten*iale ridicate.
,... FENOMENUL DE DESTR"MARE LAMELAR" /LT0
,...,. A-p%(+% g%n%r)'%
Tendin*a care se obser"/ 2n ultimul timp 2n modul de alc/tuire al t/lpilor grinzilor plane 5i
casetate de poduri este aceea de 2nlocuire a 8pac9etului8 de platbande cu o talp/ realizat/ dintr(o
singur/ platband/ de grosime mare -4:...;: mm.+ $igura ..
4
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. .. 0osibilit/*i de alc/tuire a t/lpilor
Solu*ia este =usti$icat/ de $aptul c/ prin 2nlocuirea pac9etului de platbande cu o singur/
platband/ de grosime mare se elimin/ num/rul mare de cordoane de sudur/ de asamblare+ cu
consecin*e $a"orabile 2n consumul de manoper/+ material 5i energie.


<ig. .2. >eprezentarea sc9ematica a $enomenului de destramare lamelara.
<enomenul de destr/mare lamelar/+ notat 2n literatura de specialitate cu ?T -lamellar
tearing. const/ 2n apari* ia unor $isuri cu aspectul unei suite de terase 5i trepte care se pot produce
2n cazul 2mbin/rilor de col*+ 2n T etc.+ dup/ un traseu speci$ic determinat de $ibra=ul materialului
laminat+ $igura .2.
,.1.ALEGEREA CARACTERISTICILOR OELULUI STRUCTURAL
O*elul utilizat la realizarea construc*iilor metalice $ace parte din categoria o*elurilor moi cu
con*inut sc/zut de carbon.<unc*ie de "alorile caracteristicilor mecanice 5i de compozi*ia c9imic/+
pentru o*elurile de uz general e1ist/ mai multe m/rci.
@na din cele mai importante caracteristici ale o*elului este ductilitatea acestuia+ care di$er/
$unc*ie de calitatea -marca. materialului+ aceasta reduc3ndu(se 2n cazul o*elurilor de 2nalt/
rezisten*/. Sc/derea ductilit/*ii $ace ca o*elul structural s/ de"in/ mai sensibil $a*/ de prezen*a
tensiunilor reziduale 5i s/ creasc/ riscul ruperilor $ragile.
Cerin*ele minime de ductilitate a o*elului sunt 2ndeplinite dac/'
( raportul 2ntre "aloarea ultim/ minim/ a rezisten*ei de rupere $
u
5i "aloarea minim/ a limitei
de curgere $A este $
u
B $
A
C+: ,
( alungirea la rupere pe o epru"et/ calibrat/ de lungime D+;D &
:
este C DE ,
( alungirea speci$ic/ ultim/ la rupere F
u
este de cel pu*in D ori mai mare
dec3t alungirea speci$ic/ corespunz/toare limitei de curgere F
A
.
D
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
,.2. ALEGEREA MATERIALULUI PENTRU EVITAREA
RUPERILOR FRAGILE
)arca de o*el trebuie aleas/ *in3nd seama de urm/toarele'
propriet/*ile o*elului'
- limita de curgere $
A
-t. 2n $unc*ie de grosimea materialului,
- tenacitatea e1primat/ 2n termenii T
27G
sau T
4:G
.
caracteristicile elementului'
- $orma elementului 5i a detaliilor,
- concentr/rile de tensiuni 2n $unc*ie de detaliile din #4 HH3((H,
- grosimea elementului -t.,
- ipotezele corespunz/toare pentru imper$ec*iuni
situa*ii de proiectare'
- "aloarea de calcul la cea mai sc/zut/ temperatur/ de e1ploatare,
- tensiuni ma1ime date de ac*iuni permanente din e1ploatare,
- tensiuni reziduale,
- ipoteze pentru e"olu*ia $isurilor sub 2nc/rcarea la oboseal/,
( "iteza de de$ormare I J KFB Kt Lsec
M
N + pentru ac*iuni accidentale -dac/ au loc.,
( gradul de de$ormare la rece -F
c$
. -dac/ are loc..
;
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
CAPITOLUL II
GRIN!I CU !"#RELE
..,. A-p%(+% g%n%r)'%
Grinzile cu z/brele au cunoscut o e"olu*ie 2ndelungat/+ acestea $iind realizate 2n ordine
cronologic/ din lemn+ $ont/+ o*el pudlat+ iar din a doua =um/tate a secolului OIO din o*el.
0odurile e1ecutate pe grinzi principale cu z/brele s(au do"edit "iabile 2n e1ploatare+ a"3nd o
comportare bun/ la $enomenul de oboseal/.
O etap/ important/ 2n dez"oltarea grinzilor cu z/brele o constituie introducerea sudurii ca
mi=loc de solidarizare 5i 2mbinare+ care a $/cut posibil/ eliminarea num/rului mare de nituri necesar
2nainte+ 2n acest mod e1ecu*ia de"enind mult mai e$icient/.
7omeniul de $olosire a grinzilor principale cu z/brele se 2nscrie 2n cel al desc9iderilor
mi=locii 5i mari+ ele $iind mai economice comparati" cu grinzile cu inim/ plin/+ pentru desc9ideri
mai mari de cca. 33 m.
6n compara*ie cu grinzile cu inim/ plin/+ grinzile cu z/brele se caracterizeaz/ prin $aptul c/
sec*iunile elementelor -barelor. sunt $olosite mult mai e$icient din punct de "edere a utiliz/rii
materialului la capacitatea sa portant/. &st$el la barele 2ntinse+ teoretic 2ntreaga sec*iune poate $i
solicitat/ la e$ortul yd
f
+ iar la barele comprimate la e$ortul yd
f
+ $igura 2..a+ spre deosebire de
grinzile cu inim/ plin/ unde numai 2n $ibrele e1treme se atinge e$ortul yd
f
+ $igura 2..b.
4u 2n ultimul r3nd criteriul pri"ind estetica podului -podurile $iind lucr/ri de art/.+ poate
condi*iona adoptarea solu*iei de tablier pe grinzi cu z/brele.
7in punct de "edere mecanic+ grinzile cu z/brele se de$inesc ca structuri realizate din bare+
legate 2ntre ele prin articula*ii+ ast$el 2nc3t s/ $ormeze sisteme inde$ormabile geometric.
Ipotezele simpli$icatoare care stau la baza calculului grinzilor cu z/brele sunt urm/toarele'
- ac*iunile sunt aplicate numai la noduri,
- a1ele barelor care con"erg 2ntr(un nod sunt concurente,
- barele se consider/ legate 2n noduri prin articula*ii per$ecte.
6n aceste ipoteze+ 2n barele grinzilor cu z/brele apar numai e$orturi a1iale -numite
principale.. 6n realitate+ alc/tuirea nodurilor conduce la realizarea unor noduri semirigide sau c9iar
rigide+ $iind 2mpiedicat/ rotirea liber/ a barelor+ ast$el c/ 2n bare apar momente 2nco"oietoare+ care
duc la apari*ia unor e$orturi unitare suplimentare.
....,. For*) 3i di*%n-i&ni'% grin4i'or (& 456r%'%
<orma 5i dimensiunile grinzilor cu z/brele se stabilesc 2n $unc*ie de urm/torii $actori de
baz/'
Poziia cii
7
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
&tunci c3nd calea este la ni"elul unei t/lpi -cale sus sau cale =os. talpa de la acest ni"el se
e1ecut/ dreapt/ ca 5i calea, pozi*ia intermediar/ a c/ii este mai rar 2nt3lnit/ 2n practic/.
Consumul minim de oel
#$orturile 2n t/lpile grinzilor cu z/brele sunt direct propor*ionale cu momentele
2nco"oietoare 5i in"ers propor*ionale cu distan*a dintre t/lpi. 7in acest punct de "edere este
ra*ional/ solu*ia de grinzi cu 2n/l*imea "ariabil/ -rezult3nd sec*iuni constante pentru t/lpi..
Criteriul rigiditii
O condi*ie necesar/ pentru $unc*ionarea corespunz/toare a tablierelor metalice este cea
re$eritoare la 2ndeplinirea condi*iei de rigiditate+ respecti" de s/geat/ admisibil/ sub ac*iunile utile.
Criteriul static
Se "a alege sc9ema static/ cea mai adec"at/ pentru structura de rezisten*/ a podului+ *in3nd
seama de m/rimea 5i num/rul desc9iderilor.
Consumul de manoper
7in acest punct de "edere sunt mai e$iciente grinzile cu z/brele cu t/lpi paralele+ unde
consumul de manoper/ este mai redus comparati" cu grinzile la care t/lpile sunt poligonale.
Criteriul estetic
&cest criteriu poate in$luen*a semni$icati" $orma care se alege pentru grinda cu z/brele+ 2n
momentul actual domin3nd 2n general o ar9itectur/ simpl/.
...... Si-+%*&' d% 7*p5r8ir% in+%rio)r5 ) grin4i'or
Barele din interiorul sistemului+ numite z/brele -diagonale+ montan*i+ orizontale.+ asigur/
inde$ormabilitatea structurii+ iar geometria dup/ care se distribuie *ine cont de urm/torii $actori'
Greutatea minim a barelor
&ceast/ condi*ie se realizeaz/ printr(un num/r de bare -5i implicit num/r de noduri. minim
2n sistem.
Poziia cii pe pod
Se *ine cont de $aptul ca 2nc/rc/rile c/ii s/ se transmit/ 2n noduri.
nclinarea diagonalelor fa de tlpi
#$ortul din diagonale -la grinzi cu t/lpi paralele. este direct propor*ional cu $or*a t/ietoare
din panoul respecti" 5i in"ers propor*ional/ cu ung9iul de 2nclinare $a*/ de orizontal/.
Stabilitatea barelor comprimate
0entru 2n/l*imi mari ale grinzii+ diagonalele de"in lungi+ iar la cele comprimate apare
problema $lamba=ului. 0entru reducerea lungimii de $lamba= 2n planul grinzii se pot introduce bare
suplimentare 2n sistem+ sec*iunea barelor dez"olt3ndu(se mai mult 2n plan normal pe planul grinzii.
6n $igurile 2....2.3 se prezint/ sisteme de z/brelire interioar/ a grinzilor principale de
poduri.
%
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. 2.. Sistem cu diagonale alternante
<ig. 2.2. Sistem cu diagonale
alternante subdi"izate
<ig. 2.3. Sistem de sub2mp/r*ire 2n P
..1. A'(5+&ir%) 6)r%'or grin4i'or (& 456r%'%
..1.,. Prin(ipii d% )'(5+&ir% ) -%(8i&ni'or
7imensiunile sec*iunilor trans"ersale ale barelor depind de urm/torii $actori'
- "aloarea e$ortului a1ial,
- semnul e$ortului,
- modul de alc/tuire a sec*iunii'
cu un perete,
cu doi pere*i,
- metoda de 2mbinare $olosit/'
cu nituri sau 5uruburi,
2mbinare sudat/.
7up/ stabilirea dimensiunilor principale ale sec*iunii trans"ersale a t/lpilor comprimate -9 5i
b.+ se aleg elementele sec*iunii care s/ satis$ac/ condi*iile constructi"e pri"ind grosimea minim/ a
platbandelor 5i dimensiunile minime ale pro$ilelor laminate care se pot utiliza+ 2nc9eind etapa de
predimensionare.
6n continuare se "eri$ic/ condi*iile care trebuie satis$/cute de bar/ 5i anume'
condi*ia de rezisten*/,
condi*ia de stabilitate a barelor comprimate,
condi*ia de stabilitate a pere*ilor la barele comprimate,
condi*ia de oboseal/,
condi*iile constructi"e -acces pentru 2ntre*inere..
6n $unc*ie de m/rimea solicit/rilor+ sec*iunile t/lpilor se pot e1ecuta cu un perete sau cu doi
pere*i.
?a alc/tuirea sec*iunii barelor trebuie a"ute 2n "edere anumite reguli 5i recomand/ri+ ast$el'
- sec*iunile cu doi pere*i se alc/tuiesc din dou/ ramuri amplasate simetric $a*/ de planul de
simetrie al grinzii,
H
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
- sec*iunile orizontale 5i 2nclinate "or a"ea un element continuu+ amplasat ast$el 2nc3t s/
prote=eze celelalte componente de ac*iunea apei etc.,
- se "or e"ita sec*iuni 2n $orm/ de =g9eab,
- materialul din sec*iune "a $i repartizat preponderent 2n cei doi pere*i paraleli cu guseele+
pentru o scurgere c3t mai direct/ a e$orturilor,
- num/rul elementelor componente ale unei sec*iuni s/ $ie minim+ iar sortimentul de laminate
s/ $ie c3t mai redus,
- nu se admit bare compuse la care ambele a1e ale sec*iunii s/ $ie imateriale -s/ nu
intersecteze materialul.,
- s/ se respecte condi*ia prin care s/ $ie posibil/ 2ntre*inerea barelor -cur/*are+ "opsire..
..1... S%(8i&n%) 6)r%'or
6n $igura 2.4 sunt prezentate sec*iuni de bare
utilizate la grinzile cu z/brele de poduri metalice.
<ig. 2.4. Sec*iunile barelor alc/tuite nituit+
cu un perete
:
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
CAPITOLUL III
STA#ILITATEA GENERAL" A GRIN!ILOR
PRINCIPALE RE!EMATE ELASTIC
1.,. A-p%(+% g%n%r)'%
6n cazul podurilor pe grinzi principale cu z/brele+ desc9ise+ la care talpa superioar/ nu este
$i1at/ 2n plan orizontal de o contra"3ntuire care s/ reduc/ lungimea de $lamba=+ inter"ine problema
$lamba=ului general al t/lpii comprimate+ respecti" stabilitatea general/ a grinzii cu z/brele.
0roblema $lamba=ului general al t/lpii comprimate la poduri pe grinzi cu z/brele+ calea =os+
desc9ise+ este deosebit de important/ pentru siguran*a 2n e1ploatare+ consecin*ele legate de
pierderea stabilit/*ii $iind deosebit de gra"e sau c9iar catastro$ale -de(a lungul timpului $iind
2nregistrate mai multe accidente de aceast/ natur/..
0roblema stabilit/*ii generale a grinzilor principale se pune 5i 2n cazul tablierelor la care
grinzile sunt realizate 2n "arianta de grinzi cu inim/ plin/+ 2ns/ 2n acest caz pericolul de pierdere a
stabilit/*ii t/lpii comprimate nu este at3t de mare ca 2n cazul grinzilor principale cu z/brele. Se
recomand/ 2ns/+ s/ $ie e$ectuat/ "eri$icarea stabilit/*ii generale indi$erent de modul de alc/tuire a
grinzilor principale.
1.. #)4% d% ()'(&'. Grind) p% *%di& %')-+i(
Mod%')r%) +5'pii -&p%rio)r%
Se consider/ grinda cu z/brele a"3nd talpa superioar/ de sec*iune constant/+ solicitat/ la o
$or*/ de compresiune constant/+ talpa $iind prins/ la capete 2n semicadre trans"ersale su$icient de
rigide pentru a realiza $i1area acesteia 2n sens trans"ersal. 6n acest caz semicadrele intermediare
sunt ec9i"alente unor reazeme elastice+ iar semicadrele de cap/t unor reazeme rigide+ $igura 3..
<ig. 3.. Grind/ principal/ cu z/brele. Sc9ema static/ a t/lpii superioare

LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:


STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
>igiditatea minim/ a reazemelor laterale elastice pentru care nodurile 2ncep s/ se comporte
ca 5i cum ar $i nedeplasabile este'

K
N
k
cr
min

[ ] L F
-3..
unde'
2
z
2
cr
EI
N


( sarcina critic/ #uler a barei articulat/ ( simplu rezemat/
de lungime
m L
,
K ( $actor numeric care depinde de num/rul m al panourilor+
tabelul 3. 5i $igura 3.+ - 250 . 0 K pentru m Q ..
Tabelul 3.1
* . 1 2 9 : ; < =
K :.D:: :.333 :.2H3 :.27; :.2;% :.2;3 :.2D% :.2DD
7ac/ o semiund/ a t/lpii comprimate $lambate este mai mare dec3t lungimea a
panoului+ poate $i $/cut/ o simpli$icare prin 2nlocuirea 5irului de reazeme elastice a$late la distan*a
cu un mediu elastic continuu ec9i"alent -$ig. 3.2.+ a"3nd modulul de elasticitate R+ denumit
rigiditatea liniar a mediului elastic -coe$icient de pat.'

0
k
k
1
]
1

2
L
F
-3.2.
<ig. 3.2. Grinda pe mediu elastic
0entru determinarea "alorilor lui R: 5i R se scrie rela*ia dintre o $or*/ S aplicat/ la
cap/tul superior al unui montant 5i deplasarea Tcare s(ar produce dac/ talpa superioar/ ar $i
2nl/turat/+ $igura 3.3'
a
a
2
0
m
3
v
EI 2
b Hh
EI 3
Hh
+ -3.3.
unde'
m
I
( momentul de iner*ie al montantului,
a
I
( momentul de iner*ie al antretoazei.
)/rimea $or*ei
0
H H
care produce o deplasare 1 + este
0 0
k H
5i reprezint/
rigiditatea reazemului elastic+ calculat/ cu rela*ia'
2
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
a
a
2
0
m
3
v
0
I 2
b h
I 3
h
E
k
+


1
]
1

L
F
-3.4.
)odulul de elasticitate k -rigiditatea liniar/. a mediului elastic "a $i'
a
a
2
0
m
3
v
0
I 2
b h
I 3
h
1 E k
k
+1
]
1

2
L
F
-3.D.
O6-%r>)8ii '%g)+% d% f')*6)?&' g%n%r)'
0roblema $lamba=ului general al t/lpii comprimate la podurile pe grinzi cu z/brele cu calea
=os desc9ise 5i cea a $lamba=ului lateral al t/lpii superioare la podurile pe grinzi cu inim/ plin/ cale
=os sunt deosebit de importante pentru siguran*a 2n e1ploatare a unor ast$el de structuri metalice+
consecin*ele legate de pierderea stabilit/*ii $iind deosebit de gra"e sau c9iar catastro$ale.
7e(a lungul timpului s(au 2nregistrat mai multe accidente de aceast/ natur/+ datorate
neacoperirii prin calcul a acestui $enomen sau trat/rii lui super$iciale.
0ierderea stabilit/*ii generale este mult mai periculoas/ 2n cazul podurilor pe grinzi cu
z/brele desc9ise+ deoarece 2n/l*imea mare a acestora conduce la crearea unor rigidit/*i trans"ersale
reduse a semicadrelor alc/tuite din montan*i 5i antretoaze -reazeme intermediare cu elasticitate
ridicat/..
6n cazul podurilor pe grinzi principale cu inim/ plin/ situa*ia este mai pu*in Upericuloas/V+
deoarece 2n acest caz 2n/l*imea Umontan*ilorV este mult mai mic/+ iar ran$or*ii contribuie la o m/rire
important/ a rigidit/*ii semicadrelor trans"ersale. Cu toate acestea se recomand/ 5i pentru ast$el de
structuri "eri$icarea stabilit/*ii generale a grinzilor principale+ respecti" al $lamba=ului lateral al
t/lpii comprimate.
3
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
CAPITOLUL IV
STRUCTURI DE PODURI METALICE
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE DE
RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE
2.,.PODURI PE GRIN!I CU !"#RELE
2.,.,. A-p%(+% g%n%r)'%
Bazele teoretice pri"ind calculul structurilor cu z/brele 2ncep s/ $ie conturate 2n a doua
=um/tate a secolului al OIO(lea+ 2n aceea5i perioad/ 2n care apar sortimentele de produse laminate+
ceea ce a creat condi*ii $a"orabile pentru satis$acerea cerin*elor mari de realizare a podurilor+ 2n
special a celor de cale $erat/.
2.,... Tip&ri -+r&(+&r)'%
6n ceea ce pri"e5te e"olu*ia tipurilor structurale de grinzi cu z/brele 2n decursul perioadei
men*ionate+ se pot $ace urm/toarele constat/ri'
primele poduri din o*el $olosite la construc*ia c/ilor $erate au $ost cele 2n $orm/ de reea
deas, care imitau structurile din lemn, primul pod 2n acest sistem a $ost realizat 2n &nglia 2n anul
%4D a"3nd o desc9idere de 42.7 m,
podurile pe grinzi sistem SHIFK!"+ a"3nd structura alc/tuit/ din t/lpi+ diagonalele
2ncruci5ate 5i montan*i pretensiona*i+ constituie o $az/ e"oluti"/ superioar/, prin pretensionare+ 2n
diagonale apar numai e$orturi de compresiune. Barele comprimate se realizeaz/ din $ont/+ iar
2mbin/rile 2n nod se realizau cu buloane.
podurile pe grinzi cu zbrele cu tlpi curbe, au ap/rut cu scopul realiz/rii unor structuri
mai economice din punct de "edere al consumului de o*el.
<ig. 4.. Grinzi cu t/lpi parabolice
4
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
6n/l*imea grinzii cu z/brele urm/re5te diagrama 2n$/5ur/toare a momentelor 2nco"oietoare 2n
lungul grinzii+ rezult3nd e$orturi constante 2n t/lpi -$ig. 4...
7e obicei talpa de la ni"elul c/ii se realizeaz/ dreapt/ 5i cealalt/ dup/ o curb/ parabolic/ -se
mai numesc Ugrinzi 0&@?IV..
poduri pe grinzi cu zbrele sistem SCH#$%&$!
poduri pe grinzi cu zbrele cu tlpi paralele 'fig()(*+
Conduc la un consum mai redus de manoper/+ c9iar dac/ consumul de o*el este mai
mare comparati" cu grinzile cu t/lpi curbe.
<ig. 4.2. Grinzi sistem Sc9Wedler
poduri pe grinzi cu zbrele soluie grind continu+ $igura 4.3.
0rezint/ urm/toarele a"anta=e'
- solicit/ri mai reduse 2n bare,
- e$ect $a"orabil asupra de$orma*iei elastice,
- pe $iecare pil/ este necesar un singur aparat de reazem,
- nu necesit/ e5a$oda=e pro"izorii la monta=, monta=ul se realizeaz/ prin lansarea 2n
lungul c/ii sau 2n consol/,
- o$er/ posibilitatea realiz/rii unor structuri reu5ite din punct de "edere estetic.
6n categoria deza"anta=e se pot men*iona urm/toarele'
( 2n cazul ced/rii neuni$orme a reazemelor apar e$orturi suplimentare 2n bare. &st$el cedarea
reazemului central la o grind/ cu dou/ desc9ideri cu "aloarea UAV produce e$orturi 2n structura
grinzii ec9i"alente cu cele produse de o $or*/ concentrat/ aplicat/ 2n reazem+ care produce o s/geat/
A+ $igura 4..
D
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. 4.4 Cedarea
reazemului central
( 2n cazul amplas/rii deni"elate a reazemelor apar de$orma*ii datorit/ "aria*iilor de
temperatur/. 0entru grinda cu dou/ desc9ideri+ $igura 4.D+ "aria*ia deni"el/rii U9V egal/ cu 9 are
acela5i e$ect cu cel al aplic/rii unei $or*e concentrate 2n punctul C care ar produce s/geata 9.
<ig. 4.D. Grind/ cu reazemul
central deni"elat
( 2n cazul 2nc/lzirii neuni$orme a structurii+ aceasta conduce la apari*ia unor e$orturi
importante 2n structur/. 0entru grinda cu dou/ desc9ideri+ $igura 4.;+ e$orturile produse 2n structur/
sunt ec9i"alente cu cele produse de o 2nc/rcare uni$orm distribuit/ care ar produce s/geata UAV 2n
reazemul C.
<ig. 4.; #$ectul 2nc/lzirii
neuni$orme a grinzii continue

( 2n cazul apari*iei reac*iunilor negati"e+ e1ecutarea aparatelor de reazem este mai
costisitoare -apare necesitatea ancor/rii 2n masi"e de beton..
( apar de$orma*ii longitudinale mari din "aria*ia de temperatur/+ duc3nd la complica*ii 2n
realizarea racord/rilor 2ntre capetele podului 5i calea curent/.
( $or*ele de $r3nare a"3nd "alori mari+ rezult/ c/ pila c/reia i se transmit aceste $or*e -pila cu
aparatul de reazem $i1. trebuie dimensionat/ 2n consecin*/+ respect3nd 2ns/ recomandarea ca
dimensiunile tuturor pilelor s/ $ie identice.
poduri pe grinzi cu zbrele ,n soluie grind continu cu articulaii 'grinzi Gerber+
Sistemele de grinzi cu articula*ii prezint/ unele din a"anta=ele grinzilor continue+ dar 2n
acela5i timp+ articula*iile trans$orm/ sistemul static nedeterminat e1terior al grinzilor continue 2ntr(
un sistem static determinat+ ceea ce $ace ca cedarea reazemelor 5i "aria*ia temperaturii s/ nu
in$luen*eze starea de e$orturi 2n barele sistemului.

2.,.1. S+r&(+&ri d% pod&ri p% grin4i (& 456r%'%
0odurile pe grinzi cu z/brele se pot realiza cu calea sus -la ni"elul t/lpii superioare. sau cu
calea =os -la ni"elul t/lpii in$erioare.+ cele cu calea =os put3nd $i desc9ise $/r/ contra"3ntuire
;
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
superioar/+ sau 2nc9ise cu contra"3ntuire la talpa superioar/+ 2n cazul 2n care este asigurat
gabaritul de liber/ trecere.
<ig. 4.%. Sc9eme de grinzi cu z/brele
4.1.3.1.Poduri cu calea sus
0odurile pe grinzi cu z/brele de"in a"anta=oase din punct de "edere economic+ la desc9ideri
mai mari de 4:(D: m+ iar 2n/l*imea optim/ este de B;(BH din desc9idere. 7ac/ se dispune de o
ast$el de 2n/l*ime de construc*ie+ adoptarea solu*iei de pod pe grinzi cu z/brele calea sus este
economic/+ deoarece distan*a 2ntre grinzile principale se poate reduce la minim -rezultat/ din
condi*ia de asigurare a stabilit/*ii la r/sturnare.. 6n $igura 4.H este prezentat/ dispozi*ia general/
pentru un pod metalic C< cu calea sus pe grinzi principale cu z/brele+ la care calea este montat/ pe
tra"erse+ iar lon=eronii sunt dispu5i 2n a1ul 5inelor la distan*a de D:: mm.
7
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. 4.H. 0od peste
r3ul ?abertal
-Germania.
4.1.3.2.Poduri cu calea jos
&ceast/ solu*ie este adoptat/ 2n cazul ma=orit/*ii podurilor de cale $erat/ pe grinzi cu
z/brele+ deoarece o$er/ o 2n/l*ime de construc*ie redus/.
6n $igura 4.7 se prezint/ un tablier C< pe grinzi principale cu z/brele calea =os+ 2nc9is+ 2n
care apar elementele constituti"e ale acestuia.
2... PODURI PE CADRE I ARCE CU !"#RELE
2...,. C')-ifi()r%. Do*%ni&' d% &+i'i4)r%
Structurile de poduri metalice pe cadre 5i arce cu z/brele+ la $el ca 5i cele cu inim/ plin/+ se
pot clasi$ica dup/ mai multe criterii'
dup/ modul de preluare a 2mpingerilor'
- structuri ce transmit 2mpingerile terenului de $unda*ie,
- structuri care preiau 2mpingerile prin tiran*i.
dup/ sc9ema static/ a structurii'
- structuri static determinate,
- structuri static nedeterminate.
6n $unc*ie de sc9ema static/ adoptat/ pentru structura de rezisten*/+ "ariaz/ m/rimea
e$orturilor suplimentare produse de tasarea di$eren*ial/ a reazemelor 5i de di$eren*ele de
temperatur/, cu c3t gradul de nedeterminare static/ este mai mare+ cu at3t este mai semni$icati"/
in$luen*a acestor $actori.
6n cazul podurilor pe arce+ acestea se pot clasi$ica 5i dup/ urm/toarele criterii'
dup/ pozi*ia relati"/ a c/ii $a*/ de arc'
- poduri pe arce cu calea sus,
- poduri pe arce cu calea =os,
- poduri pe arce cu calea intermediar/.
%
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
dup/ modul de realizare a tablierului'
- poduri pe arce cu z/brele cu tablierul pe grinzi cu inim/ plin/,
- poduri pe arce cu z/brele cu tablierul pe grinzi cu z/brele.
2n $unc*ie de raportul de rigiditate 2ntre arce 5i tablier'
- tablier rigid arc rigid,
- tablier rigid arc elastic,
- tablier elastic arc rigid.
6n ceea ce pri"e5te domeniul de utilizare al structurilor de poduri metalice pe arce cu
z/brele+ din punct de "edere al desc9iderii principale+ aceste structuri sunt speci$ice desc9iderilor
mari+ peste 3:: m, 2ntre D:(3:: m se 2nt3lnesc arce 2n ambele solu*ii cu inim/ plin/ 5i cu z/brele.
2..... S+r&(+&ri d% pod&ri p% )r(% (& 456r%'%
&rcele sunt alc/tuite din dou/ t/lpi legate 2ntre ele cu z/brele+ modul uzual de z/brelire $iind
cel triung9iular simplu+ dar mai ales sistemul cu montan*i 5i diagonale descendente. >apoartele
uzuale 2ntre s/geata la c9eie 5i desc9iderea arcului+ f-l+ sunt'

'

pleo!i!e arce
"5
1
15
1
obin#i!e i!e lim
15
1
"
1
#z#al rapor!
$
1
l
f
<ig. 4.:. 0oduri pe arce cu z/brele calea sus
H
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
0entru structuri pe arce cu z/brele cu calea plasat/ intermediar+ 2n $igura 4. sunt
prezentate dou/ sc9eme constructi"e o solu*ie pe arce dublu articulate 5i o solu*ie pe arce cu trei
articula*ii+ rezemarea $/c3ndu(se prin intermediul unor console realizate de asemenea cu z/brele.
<ig. 4.. 0oduri pe arce cu calea intermediar/
6n $igura 4.2 sunt prezentate sc9eme constructi"e de structuri pe arce cu calea =os -$ig.
4.2.a+c+d . sau cu calea mi1t/ =os 5i sus -$ig. 4.2.b..
<ig.4.2. 0oduri pe arce cu z/brele cu calea =os 5i mi1t/'
a. arc cu o desc9idere, b. arc cu trei desc9ideri,
c. arc cu trei desc9ideri cale =os, d. arc cu trei desc9ideri independente
Sec*iunile barelor arcului depind 2n primul r3nd de m/rimea 5i natura e$ortului+ $iind 2n
general acelea5i din cazul grinzilor cu z/brele cu doi pere*i. Caracteristica structurilor 2n arc+
const3nd 2n 2mpingerile mari care apar la na5terile arcelor+ ridic/ costul total al structurii datorit/
in$rastructurilor care pot de"eni deosebit de masi"e+ 2n special 2n cazul terenurilor slabe de $undare.
7in aceast/ cauz/ au $ost concepute 5i realizate structuri Umi1teV la care arcul este combinat cu alte
elemente constructi"e tiran*i+ grinzi+ semiarce+ care 2mbun/t/*esc comportarea structurii+ $/c3ndu(
le competiti"e cu celelalte tipuri de structuri 5i o$erind 2n acela5i timp un aspect estetic $a"orabil.
2:
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
CAPITOLUL V
ETAPELE PROIECT"RII GRIN!ILOR CU !"#RELE
ALE UNUI POD METALIC DE CALE FERAT"
6n acest capitol se prezint/ etapele de proiectare ale grinzilor principale cu z/brele ale unui
tablier metalic de cale $erat/ cu o desc9idere medie.
9.,. E'%*%n+% g%n%r)'% d% proi%(+)r%
9.,.,.A'%g%r%) -o'&8i%i (on-+r&(+i>% 3i -+)6i'ir%) di*%n-i&ni'or g%o*%+ri(% )'% +)6'i%r&'&i
0entru grinda principal/ cu z/brele+ pe sc9ema static/ de simpl/ rezemare+ 2n/l*imea grinzii
se poate stabili cu rela*ia'
L
10
1
%
1
H
,
_


-D..
0entru stabilirea preliminar/ a dimensiunilor t/lpilor se pot utiliza rela*iile empirice
ale lui Sc9aper '
( 2n/l*imea t/lpilor' "00 & ' m ( L ' m ( L ' cm ( h
2
,
( lumina dintre pere*ii t/lpilor'
' m ( L 1 . 0 ' cm ( h ' cm ( b
.
Sc9ema geometric/ a tablierului este prezentat/ 2n $igura D.2
2
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. D.2
9.,...A'%g%r%) *)+%ri)'&'&i
Se au 2n "ederile pre"ederile S> #4 HH3((:' #urocod 3' 0roiectarea structurilor din o*el.
&legerea claselor de calitate a o*elului.
Se "or utiliza o*eluri de uz general pentru construc*ii+ din categoria o*elurilor cu con*inut
sc/zut de carbon+ con$orm normelor #4 ::2D(...;.
0entru stabilirea clasei de calitate se "or a"ea 2n "edere urm/torii parametrii'
) temperatura minim/ de e1ploatare,
) rezilien*a minim/ necesar/,
) grosimea ma1im/ a pieselor,
) importan*a structural/ a elementului 2n structura de rezisten*/.
9.,.1. A(8i&ni. Co*6in)r%) )(8i&ni'or
0entru ac*iunea con"oiului ?) 7 se consider/+ dup/ caz+ unul din urm/toarele grupuri de
2nc/rc/ri -cel care produce solicitarea de calcul ma1im/.'
o grupul de 2nc/rc/ri ,,+ 2n care inter"in'
) $or*ele "erticale cu "aloare integral/+ -.,
) $r3narea+ trac*iunea cu "aloarea integral/+ -.,
( $or*a centri$ug/ cu "aloarea de D:E+ -:.D. -nu este cazul pentru pod 2n aliniament.,
) $or*a de 5erpuire cu "aloarea de D:E+ -:.D..
o grupul de 2nc/rc/ri ,.+ 2n care inter"in'
) $or*ele "erticale cu "aloare integral/+ -.,
) $r3narea+ trac*iunea cu "aloarea de D:E+ -:.D.,
( $or*a centri$ug/ cu "aloarea integral/+ -. -nu este cazul pentru pod 2n aliniament.,
22
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
( $or*a de 5erpuire cu "aloarea integral/+ -..
9.,.2. E>)'&)r%) )(8i&ni'or
Solicit/rile pentru combinarea $undamental/ se determin/ din ac*iunile permanente+ cele
utile din grupa de 2nc/rc/ri 2 pentru con"oiul ?)7+ la care se adaug/ solicit/rile din ac*iunea
"3ntului reduse cu coe$icientul de combinare
. $5 . 0
* . 0

6nc/rcarea permanent/ de calcul pentru o grind/ principal/ "a $i'
. perm + , . Ed
, 5 . 0 ,
-D..
&c*iuni -"erticale. din con"oiul ?) 7
Co%fi(i%n+&' din)*i(
Coe$icien*ii dinamici se calculeaz/ cu rela*iile -#C (2.'
%$ - 1 .2 - 0
2 - 0 L
"" - 1
1
2
< +

<

( pentru structuri cu calea bine 2ntre*inut/, -D.2.a.


2 $3 - 0
2 - 0 L
1% - 2
1
3
< +

<

( pentru structuri cu calea 2ntre*inut/ standard. -D.2.b.


For8) din +r)(8i&n% 3i din fr@n)r% -nu se multiplic/ cu coe$icientul .
<or*a din trac*iune'
[ ] [ ] [ ] kN 000 1 m L m & kN 33 /
ab lak

-D.3.a.
<or*a din $r3nare'
[ ] [ ] [ ] kN 000 % m L m & kN 20 /
ab lbk

-D.3.b.
7in ac*iunea $or*ei orizontale longitudinale ma1ime+ $iecare din cele dou/ t/lpi in$erioare ale
grinzilor principale "a $i solicitat/ suplimentar de o $or*/ a1ial/'
lak l l . Ed
/ 5 . 0 N
-D.4.
A(8i&n%) for8%i d% 3%rp&ir% 3i )(8i&n%) >@n+&'&i
<or*a de 5erpuire de calcul "a $i'
kN 1"5 100 "5 . 1 / /
0k 0 0 . E

-D.D.a.
<or*ele "erticale rezultate din ac*iunea indirect/ a $or*ei de 5erpuire au "aloarea'
1
d /
/
0 0k 0
ind . 0 . E

-D.D.b.
0entru grupul de 2nc/rc/ri se "a lua 2n calcul
2 & / /
0 . E 0 . Ed

5i
2 & / /
ind . 0 . E ind . 0 . Ed .
&c*iunea direct/ a "3ntului este preluat/ de contra"3ntuirea principal/ de la ni"elul t/lpii
in$erioare a grinzilor principale.
6nc/rcarea uni$orm distribuit/ din ac*iunea direct/ a "3ntului+ 2n plan orizontal este'
2 m & kN 3 p p
* * E*
-D.;.
&c*iunea indirect/ a "3ntului
23
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
2 m & kN 3 h * p
* *
, 2 m & kN 3
1
d p
p
* *
ind . *

-D.7.a, b.
6nc/rcarea uni$orm distribuit/ de calcul din ac*iunea indirect/ a "3ntului+ 2n plan "ertical
este'
2 m & kN 3 p p
ind . * * ind . E*

-D.%.
9.. C)'(&'&' %for+&ri'or 7n grind) (& 456r%'%
9...,.Efor+&ri )Ai)'% 7n 6)r% din 7n(5r(5ri >%r+i()'%
Ca 5i 2nc/rc/ri 2n planul grinzii cu z/brele a"em urm/toarele'
( 2nc/rcarea permanent/ din greutatea structurii de rezisten*/+ uni$orm distribuit/' , . Ed
,
,
( 2nc/rcarea uni$orm distribuit/ ec9i"alent/ din con"oiul ?)7'
pentru moment 2nco"oietor'
4 . E
5 LR4BmN
pentru $or*/ t/ietoare'
6 . E
5
LR4BmN
( 2nc/rcarea uni$orm distribuit/ din ac*iunea indirect/ a "3ntului+ multiplicat/ cu coe$icientul de
combinare a ac*iunilor
$5 . 0
* . 0

'
2 m & kN 3 p p
ind . E* * . 0 ind . * . Ed

,
( $or*a concentrat/ din ac*iunea indirect/ a $or*ei de 5erpuire'
2 kN 3 /
ind . 0k . Ed
.
#$orturile a1iale 2n barele grinzii cu z/brele se determin/ cu a=utorul liniilor de in$luen*/+
2nc/rcate ast$el 2nc3t s/ rezulte solicit/rile ma1ime.
9.....Efor+&ri )Ai)'% 7n +5'pi
0entru stabilirea e$orturilor a1iale 2n t/lpi sunt utilizate liniile de in$luen*/ a momentelor
2nco"oietoare trasate 2n $igura D.3.
24
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
<ig. D.H ?inii de in$luen*/ pentru calculul e$orturilor 2n t/lpi
9...1.Efor+&ri )Ai)'% 7n di)gon)'% 3i *on+)n8i
0entru stabilirea e$orturilor a1iale 2n diagonale 5i montan*i sunt utilizate liniile de in$luen*/
trasate 2n $igura D.4 5i se ob*ine'
7iagonala BCI '
( ) [ ] +
ind . 0 . Ed I 0
/ p 7
7iagonala IC.'
+ + +
ind . 0 . Ed 2 6 . E ind . * . Ed 1 2 , . Ed 2 I
/ ' 5 p ( ' ( , 7
7iagonala .CIII '
+ + +
ind . 0 . Ed 2 6 . E ind . * . Ed 1 2 , . Ed 2 I
/ ' 5 p ( ' ( , 7
)ontan*i ,CI 5i 1CIII :
( ) [ ] +
ind . 0 . Ed I 0
/ p 4
<ig. D.4. ?inii de in$luen*/ pentru calculul e$orturilor 2n diagonale 5i montan*i
9.1. Di*%n-ion)r%) 6)r%'or. #r%>i)r d% ()'(&'
9.1.,.#)r) -o'i(i+)+5 ') 7n+ind%r% )Ai)'5
2D
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
9.1.,.,.V%rifi()r%) r%4i-+%n8%i
Solicitarea suplimentar/ la oboseal/ 5i solicitarea suplimentar/ la 2nco"oiere datorit/
$aptului c/ nodurile 2n realitate nu sunt articula*ii per$ecte+ aria estimati"/ necesar/ a sec*iunii barei
se determin/ cu rela*ia de predimensionare'
y
Ed
nec
f ' 8 . 0 ... . . 0 (
N
9

-D.:.
0entru elementele structurale solicitate la 2ntindere a1ial/+ "aloarea de proiectare a $or*ei de
2ntindere 4#d trebuie s/ satis$ac/ condi*ia'
1
N
N
:d . !
Ed

-D..
unde :d . !
N
este rezisten*a de proiectare a sec*iunii trans"ersale la 2ntindere.
6n cazul 2n care se cere o comportare ductil/+ rezisten*a de proiectare plastic/+ :d . pl
N
trebuie s/ $ie mai mic/ dec3t rezisten*a ultim/ de proiectare a sec*iunii nete+ :d . #
N
+ respecti"'
:d . pl
N
:d . #
N
-D.2.
9.1.,...V%rifi()r%) ') o6o-%)'5
Con$orm #4 HH3((H -XD.+ tensiunile se calculeaz/ la starea limit/ de ser"iciu.
6n cazul barei solicitate la e$orturi a1iale se "or "eri$ica urm/toarele condi*ii'
. #cartul de e$orturi unitare' y
f 5 . 1
-D.3.
2. >aportul 2ntre "alorile de calcul ale ecarturilor de tensiuni 5i "alorile ecarturilor de
tensiuni pentru oboseal/'
0 . 1
&
4f ;
2 . E Ff-D.4.
9.1...#)r) -o'i(i+)+5 ') (o*pr%-i&n% )Ai)'5
9.1...,.R%4i-+%n8) -%(8i&nii +r)n->%r-)'%
!aloarea de calcul a $or*ei de compresiune+ Ed
N
+ trebuie s/ satis$ac/ pentru $iecare
sec*iune trans"ersal/ condi*ia'
0 . 1
N
N
:d . c
Ed

-D.D.
>ezisten*a de calcul la compresiune a1ial/ a unei sec*iuni trans"ersale uni$orme+ :d . c
N
+ se
determin/ ast$el'

'

ita tensiuni pentru


.
clasa le trans/ersa tiuni
f .
clasele le trans/ersa tiuni
f .
"
0
0
1 eff
0
1
!d c
lim
4 sec
3 + 2 + sec
:
lim
:
:
.

-D.;.
9.1.....R%4i-+%n8) ') f')*6)?
2;
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
!eri$icarea la $lamba= a unui element comprimat a1ial+ cu sec*iune uni$orm/+ se $ace cu
rela*ia'
0 . 1
N
N
:d . b
Ed

-D.7.
>ezisten*a de calcul -capacitatea portant/ sau e$ortul capabil. la $lamba= a unui element
comprimat este dat/ de rela*ia'

'

" ;laa !i#ni ec


f 9
3 a# 2 - 1 ;laa !i#ni ec
f 9
N
1 4
y eff
1 4
y
:d . b
-D.%.
CAPITOLUL VI
CONCLU!II
0odurile cu grinzi cu zabrele se utilizeaza pe scara larga atat in cazul podurlior de cale
$erata+ cat si in cazul podurilor rutiere. 7eoarece se pot realiza edesc9ideri mari in comparatie cu
cele realizate cu grinzi metalice cu inima plina sau cu grinzi din betonB 7esc9iderile pot "aria inte
;: m si :: m+ putand $i c9iar mai mari atunci cand pentru grinzi se adopta $orme speciale.0entru
suprastructura acestor poduri se utilizeaza ca material de constructie otelul+ intrucat elementele
structurale pot $i intinse+ iar betonul nu poate prelua solicitari se intindere.
0odurile pe grinzi cu z/brele de"in a"anta=oase din punct de "edere economic+ la desc9ideri
mai mari de 4:(D: m+ iar 2n/l*imea optim/ este de B;(BH din desc9idere. >ezult/ ast$el c/
realizarea unui pod pe grinzi cu z/brele calea sus necesit/ o 2n/l*ime de construc*ie de D(; m+ de
aceea sunt apliucate in zone cu "ai adanci sau la tra"ersarea unor cursuri importante de apa+ unde
e1ista spatiul necesar.
In general structura de rezistenta a podurilor cu grinzi cu zabrele cuprinde cel putin doua
grinzi principale+ sat e1ista si poduri e1ecutate cu o singura grind aprincipala disousa central. ?a
podurile de cale $erata se pot dispune trei grinzi in sectiune trans"ersala.
Grinzile cu z/brele au cunoscut o e"olu*ie 2ndelungat/+ acestea $iind realizate 2n ordine
cronologic/ din lemn+ $ont/+ o*el pudlat+ iar din a doua =um/tate a secolului OIO din o*el.
0odurile e1ecutate pe grinzi principale cu z/brele s(au do"edit "iabile 2n e1ploatare+ a"3nd o
comportare bun/ la $enomenul de oboseal/.
O etap/ important/ 2n dez"oltarea grinzilor cu z/brele o constituie introducerea sudurii ca
mi=loc de solidarizare 5i 2mbinare+ care a $/cut posibil/ eliminarea num/rului mare de nituri necesar
2nainte+ 2n acest mod e1ecu*ia de"enind mult mai e$icient/.
27
LUCRARE DE CERCETARE: COORDONATOR TIINIFIC:
STRUCTURI DE PODURI METALICE prof.dr.ing. MOGA PETRU
AVND ELEMENTELE PRINCIPALE STUDENT: AVRAM DANIELA
DE RE!ISTEN" ALC"TUITE DIN #ARE$
6n ceea ce pri"e5te sc9emele statice adoptate 5i geometria de z/brelire+ modi$ic/rile pe
parcursul timpului nu au $ost deosebite+ 2ns/ 2n ceea ce pri"e5te per$ec*ionarea metodelor de calcul+
acestea au a"ut o e"olu*ie pronun*at/. O lung/ perioad/ de timp -peste :: ani. s(au dez"oltat
continuu metodele gra$ice pentru determinarea e$orturilor 2n bare+ pentru ca odat/ cu introducerea
calculatoarelor electronice+ calculul s/ de"in/ automatizat+ $iind ast$el posibil/ analiza comport/rii
spa*iale a elementelor de rezisten*/.
6n compara*ie cu grinzile cu inim/ plin/+ grinzile cu z/brele se caracterizeaz/ prin $aptul c/
sec*iunile elementelor -barelor. sunt $olosite mult mai e$icient din punct de "edere a utiliz/rii
materialului la capacitatea sa portant/.
4u 2n ultimul r3nd criteriul pri"ind estetica podului -podurile $iind lucr/ri de art/.+ poate
condi*iona adoptarea solu*iei de tablier pe grinzi cu z/brele.
#i6'iogr)fi%
. )OG&+ 0.' Grinzi metalice z"elte. @.T.0>#SS+ 2:2
2. )OG&+ 0.+ G@YI@ Zt.+ C. )OG&' Bazele proiectarii elementelor din otel.
@.T.0>#SS+ 2:
3. )OG&+0.' 0oduri metalice. )anual de proiectare. @.T.0>#SS+ 2:3
4. )OG&+ 0.+ G@YI@ Zt' Otelul structural. @.T.0>#SS+ 2:
2%