Sunteți pe pagina 1din 240

ACADEMIA DE TIIN#E A MOLDOVEI

INSTITUTUL DE CERCET$RI JURIDICE I POLITICE
Cu titlu de manuscris:
C.Z.U: 342.4 (043.3)

DABIJA TATIANA

CONTROLUL CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR
GARAN#IE JURIDIC$ A SUPREMA#IEI CONSTITU#IEI

SPECIALITATEA: 552.01 DREPT CONSTITU#IONAL

Tez' de doctor )n dreptConductor #tiin&ific: Alexandru Arseni,
doctor 'n drept,
conferen&iar universitar,Autorul:
CHIIN$U, 2014
2DABIJA TATIANA, 20143

CUPRINS:
ADNOTARE ('n limbile: rom*n, rus, englez)....... 6

LISTA ABREVIERILOR I ACRONIMELOR........ 9

INTRODUCERE........ 10

1.ANALIZA SITUA#IEI ,N DOMENIUL CONTROLULUI
CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR GARAN#IE JURIDIC$ A SUPREMA#IEI
CONSTITU#IEI.... 19
1.1. Radiografia demersurilor doctrinare privind problematica
controlului constitu&ionalit&ii legilor................ 19
1.1.1.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n Statele Unite ale Americii #i Uniunea European'..... 19
1.1.2.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n imediata vecintate: Rom.nia #i Federa/ia Rus'..... 27
1.1.3.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n Republica Moldova........... 31
1.2. Repertoriul normativ privind consfin&irea problematicii controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n sistemul de drept al Republicii Moldova ....... 38
1.3.Concluzii la capitolul 1............ 46

2. FUNDAMENTELE TEORETICO-PRACTICE ALE CONCEPTULUI DE
REALIZARE A CONTROLULUI CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR................ 49
2.1. Constitu/ia un parcurs de la idee p*n la pilon al democra&iei...... 49
2.2. Ra&ionamentele suprema/iei constitu/ionale: origini #i evolu&ii conceptuale..... 54
2.3.Formularea #i evolu&ia conceptului de control al constitu/ionalit'/ii legilor........... 64
2.4.Tipologia formelor de control al constitu&ionalit&ii legilor...................................... 74
2.5. Problematica suprema&iei constitu&iei #i a controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n
sistemul conceptului de edificare a statului de drept: abordri na&ionale versus experien&a
interna&ional............................................................................ 85
2.6. Concluzii la capitolul 2.......... 91

3. EXPERIEN#A MONDIAL$ PRIVIND CONTROLUL
CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR: LEC#II I SOLU#II PENTRU REPUBLICA
MOLDOVA............................................................................................ 93
3.1. Modelul Statelor Unite ale Americii de control al constitu&ionalit&ii legilor: dou
secole de experien& ........................................................................ 93
3.2. Evolu&ia sistemului Kelsian-european de control al constitu&ionalit&ii legilor versus
modelul american ........................................................................ 95
3.3. Rolul Cur/ii Europene de Justi/ie 'n controlul constitu&ionalit&ii legilor.......... 102
3.4. Controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n unele state ale Uniunii Europene:............ 107
3.4.1.Germania actor cu tradi&ii 'n domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor....... 107
3.4.2.Fran/a sf*r#itul suprema&ie parlamentare................ 110
3.4.3.Italia modelul clasic de control al constitu&ionalit&ii legilor.......... 112
3.4.4.Danemarca #i Norvegia exponen&i ai modelului scandinav....... 112
3.4.5.Elve/ia federa&ie fr Curte Constitu&ional institu&ionalizat......... 113
3.4.6.Rom.nia experien& util pentru Republica Moldova......... 114
3.5. Secolul XXI: evolu&ii #i provocri pentru procesul de control al constitu&ionalit&ii
legilor la nivel european................................................................... 116
3.6. Concluzii la capitolul 3.......... 120
4

4. CURTEA CONSTITU#IONAL$ A REPUBLICII MOLDOVA GARDIANUL
SUPREMA#IEI CONSTITU#IEI: STARE DE FAPT I DIREC#II DE
DEZVOLTARE.......................................................................................................................... 122
4.1. Curtea Constitu/ional' unica autoritate de jurisdic&ie constitu&ional 'n sistemul de drept
din Republica Moldova ......................................................................... 122
4.2. Problemele teoretice #i practice privind spectrul actelor normative supuse controlului de
ctre Curtea Constitu&ional...................................................... 131
4.3. Impactul practicii de ultim or de control al constitu&ionalit&ii legilor asupra cadrului
normativ #i direc&iilor de dezvoltare a g*ndirii juridice din Republica Moldova..... 140
4.4. Executarea deciziilor Cur&ii Constitu&ionale condi&ie sine qua non
de asigurare a suprema&iei constitu&iei......... 148
4.5. Consfin&irea problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n sistemul politicilor
publice din Republica Moldova ......................................................... 156
4.6. Concluzii la capitolul 4.............. 163

CONCLUZII GENERALE I RECOMAND$RI.......... 165

BIBLIOGRAFIE........ 169

ANEXE... 207
Anexa 1. Obiectul sesizrilor aflate pe rolul Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n
anul 2012.................................................................... 207
Anexa 2. Sesizri depuse la Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova 'n anul 2012
inclusiv preluate din anul 2011 #i sesizri transferate 'n anul 2013....... 208
Anexa 3. Sesizri solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 (per obiect)......... 209
Anexa 4. Hotr*rile prin care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a
exercitat controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi legale 'n
anul 2012................................................................................................................. 210
Anexa 5. Dinamica controlului constitu&ionalit&ii legilor
'n Italia, Austria #i Germania.......... 211
Anexa 6. +ncrederea 'n institu&iile publice din Germania 'n anul 2009.......... 212
Anexa 7. Controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n Europa:
subiec&ii #i formele controlului........... 213
Anexa 8. Modele comparative de control al constitu&ionalit&ii legilor......... 215
Anexa 9. Distribuirea modelelor de organizare
a Cur&ilor Constitu&ionale 'n Europa........... 216
Anexa 10. Distribuirea sesizrilor dup subiec&i,
cazul Austriei, Italiei #i Germaniei (perioada: 1980-2010).......... 217
Anexa 11. Sarcina Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n anul 2012..... 218
Anexa 12. Sesizrile solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 #i transferate 'n anul 2013............ 219
Anexa 13. Acte pronun&ate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n baza sesizrilor aflate pe rol, 'n anul 2012........... 220
Anexa 14. V*rsta #i calificarea solicitate candida&ilor la func&ia de judectori
ai Cur&ii Constitu&ionale (prezentare comparat)......... 221
Anexa 15. Distribuirea sesizrilor Cur&ii Constitu&ionale
'n Austria, 'n perioada 1998-2008....... 223
Anexa 16. Distribuirea sesizrilor Cur&ii Constitu&ionale
'n Germania, 'n perioada 1979-2009....... 224
5


Anexa 17. Subiec&ii care au sesizat Curtea Constitu&ional
a Republicii Moldova 'n anul 2012.......... 225
Anexa 18. Sesizri solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012, inclusiv preluate din a. 2011 #i transferate pentru anul 2013......... 226
Anexa 19. Hotr*ri pronun&ate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 (per obiect).......... 227
Anexa 20. Repertoriul statelor ce au consfin&it dreptul de sesizare
a Cur&ii Constitu&ionale de ctre cet&eni #i Avoca&ii Poporului.......... 228
Anexa 21. Termenele limit de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale:
aspecte comparate............ 229
Anexa 22. Volumul unei decizii a Cur&ii Constitu&ionale ('n file)
'n Germania, Italia #i Austria....... 230
Anexa 23. Adresele #i hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada 1995-2011......... 231
Anexa 24. Adresele Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada: 1995-2010........ 232
Anexa 25. Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada 1995-2010......... 236

DECLARA#IA PRIVIND ASUMAREA R$SPUNDERII.... 237
CV AL AUTORULUI.... 238

6

ADNOTARE
la teza de doctor )n drept, specialitatea: 552.01 Drept constitu/ional,
la tema Controlul constitu/ionalit'/ii legilor garan/ie juridic' a suprema/iei constitu/iei,
autor Dabija Tatiana, Chi0in'u, 2014

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii #i recomandri, bibliografia din 544 de titluri, 168
de pagini de text de baz. Rezultatele #tiin&ifice sunt publicate 'n 17 lucrri #tiin&ifice.
Cuvinte-cheie: Constitu&ia, garan&iile juridice, controlul constitu&ionalit&ii, suprema&ia Constitu&iei,
jurisdic&ia constitu&ional, Curtea Constitu&ional, constitu&ionalitatea legilor, Curtea European de Justi&ie,
Sistemul Kelsian-european de control al constitu&ionalitⅈ executarea deciziilor.
Domeniul de studiu: Drept public: drept constitu&ional
Scopul lucr'rii: cercetarea complex #i multiaspectual a controlului constitu&ionalit&ii legilor drept
cea mai important garan&ie juridic a suprema&iei constitu&iei, 'n vederea elucidrii cilor de 'mbunt&ire a
acestui proces.
Obiectivele lucr'rii: studierea evolu&iei cadrului juridic al controlului constitu&ionalit&ii legilor;
definirea conceptului #i temeiurilor suprema&iei constitu&iei; studierea concep&iilor doctrinarilor cu privire la
fundamentarea #tiin&ific a suprema&iei Constitu&iei; efectuarea unei radiografii a specificului efecturii controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n unele state din Uniunea European #i elucidarea direc&iilor de dezvoltare a practicii
#i doctrinei controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n cadrul Uniunii Europene; eviden&ierea consecin&elor
suprema&iei Constitu&iei; identificarea institu&iei: Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, ca unic autoritate de
jurisdic&ie constitu&ional; formularea unor recomandri #tiin&ifice, 'n baza practicii Cur&ii Constitu&ionale, orientate spre
realizarea directivelor suprema&iei constitu&iei.
Noutatea 0i originalitatea 0tiin/ific'. +n studiul de fa& venim cu elemente noi, care nu se regsesc 'n
alte studii, inclusiv doctorale, din spa&iul juridic al Republicii Moldova, sau chiar dac se regsesc sunt
fragmentare #i nu abordeaz sistemic problematica realizrii controlului constitu&ionalit&ii legilor. +n acest
context, sunt identificate, cercetate #i expuse 'ntr-o anumit logic rezultate #tiin&ifice, cele mai relevante fiind:
eviden&ierea aportului controlului constitu&ionalit&ii legilor la asigurarea suprema&iei constitu&iei; cercetarea
problematicii controlului constitu&ionalit&ii 'n sistemul politicilor publice; identificarea situa&iilor de
neexecutare a hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale; analiza experien&ei mondiale, 'n special a Uniunii
Europene, privind controlul constitu&ionalit&ii legilor
Problema 0tiin/ific' important' solu/ionat'. A fost demonstrat complexitatea fenomenului
controlului constitu&ionalit&ii legilor, prin identificarea tuturor elementelor constitutive ca una din
principalele garan&ii juridice a suprema&iei constitu&iei. Acest fapt a permis s aducem o claritate problemei
abordate #i a oferit doctrinarilor #i factorilor decizionali o pist de pornire #i/sau continuare a investiga&iilor
#tiin&ifice pe o dimensiune conceptual nou a problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor. Totodat, au
fost puse bazele unei abordri de ansamblu #i multilaterale a fenomenului cercetat. Drept urmare, au fost create
premisele unei formulri #tiin&ifice argumentate a concluziilor #i recomandrilor desprinse din cercetarea
doctoral realizat. Toate acestea vin s fortifice parcursul european al Republicii Moldova #i realizarea
dezideratului privind instituirea unui stat de drept real, deziderat ce este inclus #i 'n con&inutul Acordului de
Asociere a Republicii Moldova la Uniunea European.
Semnifica/ia teoretic' 0i valoarea aplicativ' Rezultatele investiga&iilor vor contribui la o mai bun
organizare #i derulare eficient a institu&iei controlului constitu&ionalit&ii #i la modernizarea 'ntregului proces de
desf#urare a controlului constitu&ionalit&ii 'n contextul integrrii europene, fapt care 'n ultim instan& va servi
drept punct de reper pentru cercetrile ulterioare, ce vor valorifica #i extinde g*ndirea juridic cu referire la
problematica abordat 'n tez.
Implementarea rezultatelor 0tiin/ifice. Rezultatele #tiin&ifice pot fi aplicate 'n instruirea universitar la
facult&ile de drept, dar #i vor fi utilizate pe larg de teoreticieni, care vor continua cercetrile 'n domeniul vizat,
c*t #i de practicieni 'n activitatea de elaborare a actelor normative.
7

2335729:;
= >?=A?BD=?F >GDDHBAJKGG L ?MNJDAG OBJLJ, DOHKGJNPQ?DAP: 552.01 (R?QDAGASKG?QQ?H
OBJL?), QJ AHUS R?QAB?NP =?QDAGASKG?QQ?DAG VJ=?Q?L WBG>GXHD=JY ZJBJQAGY
LHB[?LHQDALJ R?QDAGASKGG,. JLA?B ]JMG^J 7JAPYQJ, RG_GQ`S, 2014

bABS=ASBJ BJM?Ad: -/013/ 4143163 67 889;9<6=, 4 >?/8@, 8@81;@ 6 A9C1D9<;/E66, 4F64C/
64F1?G718/<<1H ?639A/3IA@ 67 544 6431K<6C18 6 168 43A/<6E 14<18<1>1 39C43/. -97I?G3/3@ 13A/L9<@
8 17 </IK<@M FI0?6C/E6=M </ 39DI ;6449A3/E66.
RNWXHLdH DN?LJ: O1<4363IE6=, PA6;6K94C69 >/A/<366, C1<3A1?G C1<4363IE61<<1436 7/C1<18,
89AM189<4381 O1<4363IE66, C1<4363IE61<</= PA64;6CE6=, O1<4363IE61<<@H QI;, C1<4363IE61<<143G
7/C1<18, F9A94D13A O1<4363IE66, QI; S8A1F9H4C1>1 41P7/, Ke?46/<-98A1F9H4C/= 46439D/ C1<3A1?=
C1<4363IE61<<1436, 64F1?<9<69 4I;90<@M A9U9<6H
5MNJDAP GDDNH>?LJQGY: VI0?6K<19 FA/81: C1<4363IE61<<19 FA/81.
9HNP BJM?Ad: C1DF?9C4<19 13A/L9<69 FA10?9D, 48=7/<<@M 4 6<4363I31D C1<3A1?=
C1<4363IE61<<1436 7/C1<18, I>?I0?9<<19 6 A/7<1431A1<<99 67IK9<69 D<9<6H ;1C3A6<9A18, / 3/CL9
7/C1<1;/39?G438/ ;AI>6M 43A/< ;?= </601?99 31K<1>1 1FA9;9?9<6= ;/<<1>1 C1<E9F3/ 6 FA9;43/8?9<69
<9C131A@M A9C1D9<;/E6H </IK<1>1 6 FA/C36K94C1>1 M/A/C39A/ 13<14639?G<1 I4189AU9<43818/<6=
D9M/<67D/ C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 7/C1<18.
eJ>JXG BJM?Ad: 67IK9<69 A/78636= PA6;6K94C6M A/D1C C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436 7/C1<18;
1FA9;9?9<69 F1<=36= 6 14<18/<6H >?/89<438/ O1<4363IE66; 67IK9<69 F1<=36H ;1C3A6<9A18
13<14639?G<1 </IK<1>1 1014<18/<6= >?/89<438/ O1<4363IE66; 1FA9;9?9<69 IKA9L;9<6=:
O1<4363IE61<<@H QI; -94FI0?6C6 X1?;18/ C/C 9;6<4389<<@H 1A>/< C1<4363IE61<<1H PA64;6CE66;
8@=4<63G </FA/8?9<6= A/78636= FA/C36C6 6 ;1C3A6<@ C1<4363IE61<<1>1 7/C1<1;/39?G438/ 8
S8A1F9H4C1D Q1P79.
3JSXQJY Q?LGVQJ G ?BGZGQJNPQ?DAP. Z44?9;IP34= 4/D@9 /C3I/?G<@9 81FA14@ 6 /4F9C3@
C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436 7/C1<18, C131A@9 <910M1;6D1 A/44D13A93G ;?= ?IKU9>1 F1<6D/<6=
67IK/9D@M F1<=36H 6 ;?= 8@;9?9<6= 8/L<1436 C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436, / 3/CL9 ;?= 8@=8?9<6=
<9;143/3C18 6 4F1A<@M 81FA1418, 4I[9438IP[6M 8 ;/<<1H 10?/436 7/C1<1;/39?G438/ 8 FA/C36K94C1H
;9=39?G<1436 6 8 ;1C3A6<9. O1DF?9C4<@H /</?67 391A936K94C6M, D931;1?1>6K94C6M 6 FA6C?/;<@M
FA10?9D, 48=7/<<@M 4 C1<3A1?9D C1<4363IE61<<1436, </ 14<18/<66 C131A1>1 8@;9?=P34=
1FA9;9?9<<@9 /</?676AI9D@9 7/C1<1D9A<1436, D<9<6=, 4\1ADI?6A18/<<@9 8@81;@, FA9;?1L9<6= 6
A9C1D9<;/E66 C/C 391A936K94C1>1, 3/C 6 FA/C36K94C1>1 M/A/C39A/, C131A@9 8 4819H 4181CIF<1436
FA9;43/8?=P3 </IK<@H 87>?=; /831A/, FA9;</7</K9<<1>1 ;?= I?IKU9<6= F1?1L9<6= 13<14639?G<1
C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436 7/C1<18 >/A/<3/ >?/89<438/ O1<4363IE66. ]@;9?9< 8C?/;
C1<4363IE61<<1436 7/C1<18 F1 1094F9K9<6P 89AM189<438/ O1<4363IE66; /</?67 D9L;I</A1;<1>1
1F@3/, 8 K/43<1436 S8A1F9H4C1>1 41P7/ 8 10?/436 C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436 7/C1<18.
fH_HQGH LJ^Q?F QJSXQ?F OB?MNHUd. _@?1 F1C/7/<1, D<1>1>A/<<143G \9<1D9</
C1<4363IE61<<1436 7/C1<18, 8@=8?9<6= 849M 4143/8?=P[6M - 8 C/K94389 1;<1>1 67 14<18<@M FA/818@M
>/A/<36H C1<4363IE61<<1>1 FA9814M1;438/. `31 F1781?6?1 8<9436 =4<143G 8 A/44D13A9<<1D 81FA149 6
FA9;?1L63G </IK<@D 644?9;18/39?=D FA1;1?L63G 644?9;18/<6= 8 10?/436 <181>1 C1<E9F3I/?G<1>1
/4F9C3/ FA10?9D@ C1<4363IE61<<1436 7/C1<18. b/CL9, 0@?6 7/?1L9<@ 14<18@ ;?= D<1>1431A1<<9>1
F1;M1;/ C 644?9;I9D1DI =8?9<6P. b/C6D 10A/71D, 0@?6 7/?1L9<@ 14<18@ </IK<1H \1ADI?6A18C9
8@81;18 6 A9C1D9<;/E6H 1014<18/<<@M 6 F1K9AF<I3@M 67 FA189;9<<1>1 ;1C31A4C1>1 644?9;18/<6=.
]49 d31 ;1?L<1 ICA9F63G 98A1F9H4C6H FI3G X1?;18@ 6 ;1436KG FA/8181>1 >14I;/A438/ 1;<I 67 E9?9H,
C131A/= 8M1;63 8 41;9AL/<66 Q1>?/U9<6= 10 /441E6/E66 X1?;18@ 4 S8A1F9H4C6D Q1P71D.
7H?BHAGXHD=JY G OBJ=AGXHD=JY VQJXGU?DAP GDDNH>?LJQGY. -97I?G3/3@ 644?9;18/<6= 0I;I3
4F141043818/3G ?IKU9H 1A>/<67/E66 6 d\\9C368<1>1 \I<CE61<6A18/<6= 6<4363I3/ C1<4363IE61<<1>1
C1<3A1?= 6 D1;9A<67/E66 FA1E944/ A/78636= C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 8 C1<39C439 98A1F9H4C1H
6<39>A/E66, C131A/=, 8 C1<9K<1D 4K939 0I;93 4?IL63G 8 C/K94389 13FA/8<1H 31KC6 ;?= ;/?G<9HU6M
644?9;18/<6H, C131A@9 0I;I3 A/4U6A=3G FA/818IP ;1C3A6<I 8 10?/436 C1<3A1?= C1<4363IE61<<1436
7/C1<18.
hBGUHQHQGH QJSXQd[ BHVSNPAJA?L. f/IK<@9 A97I?G3/3@ D1>I3 0@3G FA6D9<9<@ 8
7/C1<1;/39?G<1H FA/C36C9, 3/CL9 1<6 D1>I3 0@3G F1?97<@ 8 C/K94389 ;6;/C36K94C1>1 D/39A6/?/ 8
FA1E9449 10IK9<6= 8 8@4U6M IK90<@M 7/89;9<6=M.
8

ANNOTATION
on PhD thesis of juridical science, specialty: 552.01 Constitutional Law, title:
The constitutional review as a legal guarantee of supremacy of the Constitution,
author Dabija Tatiana, Chisinau, 2014.

Thesis structure: introduction, 4 chapters, conclusions and recommendations, the basic text
consists of 168 p., bibliography - 544 titles. Number of publications on dissertation- 17.
Keywords: Constitution, constitutionality, legal guaranties, control of constitutionality of laws,
supremacy of constitution, constitutional sanctions related to its supremacy, constitutional jurisdiction,
European-Kelsian constitutional review, Constitutional Court, review of the Constitution, constitutional
appeal.
The field of study: Public Law (Constitutional Law).
The goal of the thesis. Complex analysis of issues connected with the institution of
constitutionality of laws, profound and diversified study of doctrinaires opinions, as well of the
legislation of other states for a more exact definition of the given institution and execution of several
recommendations of scientific and practical order, referring to perfection of constitutional review
mechanism.
The objectives of the study consist of: study of the legal limits of constitutional review; definition
of concept and bases of constitution supremacy; study of doctrinaires concepts referring to scientific
basis of Constitutional supremacy; consequences related to the constitutional supremacy; Constitutional
Court of the Republic of Moldova as the only one authority of local constitutional jurisdiction;
formulation of several scientific recommendations, on the basis of Constitutional Court practice, oriented
towards the realization of constitutional supremacy of its decisions.
The scientific novelty and the originality. It is conducting a research into the most important
issues and aspects that should be explained for a better understanding of the analyzed concepts and for
emphasis of significance of constitutional review of laws. The study identifies the legal gaps and
controversies that exist in the field of study: both in doctrine and in the constitutional practice. It is done a
complex research of theoretical, methodological and applicative problems connected with constitutional
review of laws. Finally, the study makes some theoretical and practical conclusions, suggestions and
recommendations in order to improve the situation referring to the constitutional review of laws as a
legal guarantee of the supremacy of Constitution.
The main scientific problem addressed: to highlight the complexity of the phenomenon of the
constitutional review of the laws as one of the most fundamental legal guarantees of the constitutional
supremacy. Through the present study we are arguing the need of an efficient review of all laws,
especially by the Constitutional Court of the Republic of Moldova. It was demonstrated the complexity of
constitutional review, by identifying all its elements - as one of the main legal guarantees of constitutional
supremacy. This allowed us to bring clarity to the addressed issue and to offer to the doctrines and policy
makers a track to start and / or continue the scientific research on a new conceptual dimension of the
problem of constitutional review of laws. Therefore, laid the foundations of a scientific formulation of
conclusions and recommendations taken from doctoral research. All this comes to strengthen Moldova's
European path and achieve the desideratum of the real rule of law as a goal that is included in the content
of Association Agreement of Moldova with the European Union.
Theoretical and practical significance of the thesis. On the doctrinal dimension are presented
the origins and evolution of the control of constitutionality of laws, as well as generalization of historical
stages of its development. On the legal dimension it is carried out a profound study of national legislation
and provisions set by the Constitution of the Republic of Moldova. The study reveals the constitutional
review of laws in different states: on international and European stages. Finally, the research paper
proposes some scientific recommendations in order to improve the process of realization of the
constitutional review of laws.
Implementation of scientific results. Scientific results can be applied in legal practice, in the
activity of our local Parliament and our Constitutional Court; they can also be useful as an academic
paper in universities.
9


LISTA ABREVIERILOR I ACRONIMELOR

alin. Alineat
A posteriori rezultat din cele ce urmeaz'
A priori rezultat din cele precedente
art. articol
cap. capitol
CC Curtea Constitu/ional'
CEJ Curtea European' de Justi/ie
CJC Codul Jurisdic/iei Constitu/ionale
CNAA Consiliul Na/ional pentru Acreditare 0i Atestare
CRM Constitu/ia Republicii Moldova
CSI Comunitatea Statelor Independente
CSM Consiliul Superior al Magistraturii
Eo ipso prin lucrul )nsu0i
Erga omnes )n ceea ce-i prive0te pe to/i, f'r' excep/ie
Ex nunc efectele unui act juridic se produc numai pentru viitor
Ex tunc efectele unui act juridic se produc 0i pentru trecut
Ipso iure prin dreptul )nsu0i
).e.n. )naintea erei noastre
sec. secolul
Proprio motu din proprie ini/iativ'
R.M. Republica Moldova
SUA Statele Unite ale Americii
TFUE Tratatul de Func/ionare a Uniunii Europene
TUE Tratatul Uniunii Europene
UE Uniunea European'
URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste


10

INTRODUCERE

Actualitatea 0i importan/a temei investigate. Controlul constitu&ionalit&ii legilor, ca
element al garan&iei juridice a suprema&iei constitu&iei constituie calea ce duce spre dezvoltarea
societ&ii moderne. +n contextul proclamrii anului 2015 drept an european pentru dezvoltare
[98, p.1-9], Republica Moldova, urmeaz s 'ntreprind eforturi, inclusiv #i pe dimensiunea
legal #i de armonizare pentru a fi 'n unison cu eforturile de dezvoltare din 'ntreaga Uniune
European.
C*t de actuale sunt problemele legate de reforma jurisdic&iei constitu&ionale, de controlul
constitu&ionalit&ii legilor? Considerm c la etapa actual, 'n al doilea deceniu din mileniul trei,
exist dou direc&ii principale ce vizeaz eficientizarea procesului controlului constitu&ionalit&ii
legilor. Avem 'n vedere: a) integrarea 'n Uniunea European a majorit&ii statelor de pe
continentul european, dimensiune la care s-a raliat #i Republica Moldova #i b) reforma #i
modernizarea statelor cuprinse de valul revolu&ionar #i 'ncadrate 'n conceptul de primvara
arab [359], printre care: Egipt, Irak, Tunisia, Libia, Yemen, Bahrain, Siria, Algeria, Jordan,
Kuweit, Maroc, Sudan #.a.
Astzi, suntem 'n prezen&a unui eveniment istoric, de anvergur #i semnifica&ie pentru
'ntreaga na&iune, c*nd la Bruxelles se scrie istoria poporului nostru, prin semnarea de ctre
Republica Moldova a Acordului de Asociere. Este de departe cea mai istoric decizie a
poporului nostru [106].
Acordul de Asociere vine s aduc beneficii Republicii Moldova nu doar pe termen
imediat, ci #i pe termen strategic ce vizeaz o perioad de zeci #i sute de ani. Aceste beneficii,
'ntr-o perspectiv imediat vor genera o sporire a exporturilor din RM spre UE cu 16% , iar PIB-
ul Moldovei va cre#te cu 5,4% anual, 'n cazul aprofundrii reformelor. Totodat, va deveni
atractiv produc&ia agricol a RM av*nd 'n vedere faptul c UE va anula taxele de import, care
'nsumeaz un profit pentru agricultorii din RM 'n valoare de cel pu&in 46 milioane euro [432].
Avantajele integrrii 'n Uniunea European versus alte uniuni de state sunt vdite pentru
Republica Moldova. Fr a intra 'n detalii, vom men&iona c 'ntr-un studiu realizat de ctre
Agen&ia European de Statistic (Eurostat) sunt artate prin cifre #i comentarii analitice
superioritatea Uniunii Europene asupra statelor BRIC (Brazilia, Rusia, India #i China) [455].
Suntem 'n totalitate de acord cu afirma&ia c ...genera&iile viitoare din Ucraina, Georgia
#i Republica Moldova '#i vor aminti 'n viitor de aceast zi ca una drept extraordinar pentru
viitor [387].
11

Aparte de aceste beneficii economice #i culturale, Republica Moldova, prin efortul de
armonizare a legisla&iei #i practicilor sale la standardele Uniunii Europene, efort sus&inut inclusiv
#i de ctre Curtea Constitu&ional a RM, va avea de c*#tigat pe dimensiunea instituirii statului de
drept #i asigurrii respectrii drepturilor fundamentale pentru cet&enii &rii sale.
Deloc accidental, semnifica&ia primordial a armonizrii legisla&iei este indicat de
premierul Georgiei drept avantajul principal al apropierii de Uniunea European Aceast zi
este de mare importan& pentru Georgia. Evenimentul va aduce prosperitate #i stabilitate
poporului meu. Prin armonizarea legisla&iei vom reu#i s ne integrm 'n Uniunea European...
[116].
Iar din discursul Pre#edintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, se desprinde u#or
dimensiunea edificrii statului de drept ca una din principalele preocupri pentru Republica
Moldova #i Uniunea European ..Obiectivul nostru este s ajutm Republica Moldova,
Ucraina #i Georgia s dezvolte propriile reforme #i ambi&ii. Trebuie s abordm elementele
cheie, s' lupt'm )mpotriva corup/iei 0i s' asigur'm transparen/a [388].
Toate acestea cu at*t mai mult, cu c*t Republica Moldova are caren&e la acest capitol. Iat
de ce, prin urmare, studiul nostru, care se axeaz pe cercetarea #i formularea concluziilor #i
recomandrilor referitor la pilonul fundamental al statului de drept constitu&ionalitatea legilor,
devine mai actual ca niciodat.
Integrarea european se poate realiza doar #i doar printr-o armonizare a legisla&iei #i a
edificrii statului de drept, Republica Moldova av*nd o agend 'ncrcat pentru perioada imediat
ce urmeaz zilei X zilei de 27 iunie 2014. Exact acest lucru a fost punctat #i de Pre#edintele
Comisiei Europene 'n discursul su adresat Republicii Moldova totodat s nu ne facem
iluzii. Efortul ce urmeaz s-l 'ntreprindem 'n continuare este unul substan&ial prin nevoia
'nfptuirii de reforme [388].
Iar Stefan Fule, comisarul european pentru Extindere #i Politic de vecintate a fost #i
mai explicit afirm*nd c semnarea Acordului de Asociere a RM la UE este un tratat
important pentru modernizarea Moldovei. Va ajuta la consolidarea statului de drept [1].
Prin urmare, cercetarea doctoral ce vizeaz controlul constitu&ionalit&ii legilor se
dore#te a fi unul din eforturile concertate a poporului #i statului Republica Moldova 'n edificarea
statului de drept #i astfel onorarea promisiunilor date de oficialii moldoveni fa& de comunitatea
european #i fa& de propriul popor.
Este 'mbucurtor faptul c guvernarea Republicii Moldova este ptruns de necesitatea
efecturii c*t mai rapide a reformelor. Afirmm aceasta reie#ind din graba cu care a fost aprobat
12

proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere: exact a doua zi de la semnare, 'n
#edin&a extraordinar a guvernului [151].
Men&ionm, c tot 'n aceia#i zi de 28 iunie 2014, Pre#edintele Republicii Moldova
Dl.Nicolae Timofti, a prezentat parlamentului RM Acordul de Asociere cu Uniunea European
pentru ratificare [2].
La scurt timp, la 12 iulie 2014, Acordul de Asociere este ratificat #i de Parlamentul
Republicii Moldova [226], ceea ce semnific un ata#ament hotr*t al Republicii Moldova pentru
parcursul su european.
Necesitatea reformelor #i a edificrii statului de drept, a armonizrii legisla&iei #i a
compatibilizrii practicilor Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene devin un proces
cu at*t mai actual, cu c*t Republica Moldova inten&ioneaz s depun cererea pentru a ob&ine
statutul de candidat la aderarea la Uniunea European 'n a doua jumtate a anului 2015 [151].
Vizavi de problema actualit&ii cercetrii realizate am avea de punctat 'nc un aspect de o
importan& major. A#a cum controlul constitu&ionalit&ii legilor presupune implicarea societ&ii
prin actorii si institu&ionali competen&i, dar #i prin oferirea de posibilit&i, 'n mare parte 'n
spa&iul cibernetic, pentru to&i cei interesa&i de procesele ce &in de controlul constitu&ionalit&ii
legilor. Din aceste considerente, Republica Moldova, are caren&e, pe care le-am desprins din
Raportul Na&iunilor Unite E-Government Survey 2014 [464].
Este foarte semnificativ faptul c Raportul ONU a fost publicat la doar 3 zile p*n la
ceremonia de semnare a Acordului de Asociere a RM la UE. Analiza Raportului denot 'nc o
dat faptul c Republica Moldova a primit un credit de 'ncredere de la Uniunea European, care
are speran&a c &ara noastr va realiza reforme #i va asigura cet&eanului su bunstare #i acces la
guvernare #i implicit 'i va asigura o participare activ la edificarea statului de drept alturi de
institu&iile statului abilitate.
Raportul ONU E-Government Survey 2014 prezint Republica Moldova drept &ara care
ocup locul 66, 'ntr-o clasificare dup criteriul Indicelui de Dezvoltare a E-Guvernrii [464,
p.202].
Pentru o &ar care dore#te s se integreze 'n spa&iul european, credem c nu este locul
tocmai cel mai potrivit. Cu at*t mai mult, dac &inem cont de faptul c alte state ne-au dep#it cu
mult la acest capitol. Astfel, spre exemplu, Rusia ocup locul 27, Kazahstan locul 28, Belarus
locul 55, Estonia locul 15.
De men&ionat, c Republica Moldova, cu locul s'u 66 'n clasificarea mondial, s-a
plasat 'ntre Mongolia locul 65 #i Venezuela locul 67. Considerm c nu este tocmai locul cel
mai de onoare pentru o &ar cu aspira&ii de integrare 'n Uniunea European.
13

Or, statul de drept, inclusiv prin controlul constitu&ionalit&ii legilor, nu poate fi realizat
prin separarea de activismul societal.
Tocmai din aceste considerente, cercetarea devine actual #i prin faptul c ofer un studiu
adresat tuturor celor interesa&i de edificarea statului de drept 'n Republica Moldova, punct*nd
caren&ele de ordin #tiin&ifico-practic #i propun*nd anumite solu&ii 'ntru dep#irea caren&elor.
Un argument 'n favoarea actualit&ii cercetrii de fa& este #i acela, c din totalul celor 46
de sesizri aflate pe rolul Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n anul 2012, 35 se refer
la controlul constitu&ionalit&ii legilor (anexele 1 #i 2). Iar din totalul de 34 de sesizri solu&ionate
de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova 'n anul 2012, 25 se refer la controlul
constitu&ionalit&ii unor acte normative (anexa 3). Prin urmare, problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor este activ resim&it de societatea noastr #i implicit de Curtea
Constitu&ional.
Un alt aspect, ce se refer direct la actualitatea temei abordate, este #i acela, c 'n anul
2012 din totalul hotr*rilor prin care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a exercitat
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi legale, 'n 12 hotr*ri cel pu&in o prevedere legal din
cele contestate a fost declarat neconstitu&ional, iar 'n 6 hotr*ri concomitent au fost
recunoscute constitu&ionale unele prevederi legale #i au fost declarate neconstitu&ionale alte
prevederi legale (anexa 4).
Scopul tezei const 'n cercetarea complex #i multiaspectual a controlului
constitu&ionalit&ii legilor drept cea mai important garan&ie juridic a suprema&iei constitu&iei,
'n vederea elucidrii cilor de 'mbunt&ire a acestui proces.
Obiectivele lucr'rii:
1. A completa spectrul larg al abordrilor constitu&ionale, prin 'mbog&irea tezaurului #tiin&ific
al Republicii Moldova cu cuno#tin&e teoretico-practice 'n domeniul problematicii abordate;
2. A identifica trsturile fundamentale ale conceptului suprema&iei constitu&iei #i interferen&ele
sale cu problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor #i a statului de drept;
3. A elucida spectrul diverselor aspecte ce graviteaz 'n jurul conceptului de control al
constitu&ionalit&ii legilor;
4. A identifica specificul realizrii procesului controlului constitu&ionalit&ii legilor de ctre
Curtea European de Justi&ie, impactul Cur&ii asupra suveranit&ii constitu&ionale a statelor
membre #i non-membre a Uniunii Europene, interferen&a Cur&ii Europene de Justi&ie cu
cur&ile constitu&ionale na&ionale pe dimensiunea controlului constitu&ionalit&ii legilor;
5. A identifica direc&iile de dezvoltare a procesului controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n
Republica Moldova, 'n sensul ata#rii sale de un anumit sistem de pe mapamond;
14

6. A efectua o radiografie a specificului efecturii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n unele
state din Uniunea European;
7. A elucida direc&iile de dezvoltare a practicii #i doctrinei controlului constitu&ionalit&ii legilor
'n cadrul Uniunii Europene;
8. A releva dac cadrul organizatoric actual al Cur&ii Constitu&ionale din Republica Moldova
este unul eficient #i corespunde exigen&elor de realizare a unui control al constitu&ionalit&ii
legilor 'ntr-o societate democratic;
9. A identifica problemele ce genereaz neexecutarea hotr*rilor Cur&ii Constitu&ionale a
Republicii Moldova;
10. A efectua o radiografie a politicilor publice 'n domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor
#i identificarea direc&iilor de preocupare a administra&iei publice centrale 'n acest sens, 'n
special prin luarea 'n considerare a prevederilor Acordului de Asocierea Republicii Moldova
la Uniunea European.
11. A identifica provocrile ce stau 'n fa&a Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n
realizarea efectiv a controlului constitu&ionalit&ii legilor.
12. A formula propuneri de 'mbunt&ire a procesului controlului constitu&ionalit&ii legilor, 'n
special prin luarea 'n considera&ie a experien&ei #i practicii avansate din cadrul statelor
dezvoltate din Uniunea European, eventual #i din Statele Unite ale Americii.
Noutatea 0tiin/ific' a rezultatelor ob/inute. +n studiul de fa& venim cu elemente noi, care
nu se regsesc 'n alte studii, inclusiv doctorale, din spa&iul juridic al Republicii Moldova, sau
chiar dac se regsesc sunt fragmentare #i nu abordeaz sistemic problematica realizrii
controlului constitu&ionalit&ii legilor.
+n acest context, sunt identificate, cercetate #i expuse 'ntr-o anumit logic rezultate
#tiin&ifice, cele mai relevante fiind:
1. A fost completat spectrul larg al abordrilor constitu&ionale #i a fost 'mbog&it tezaurul
#tiin&ific al Republicii Moldova cu cuno#tin&e #i expuneri doctrinare 'n domeniul
problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor.
2. A fost eviden&iat aportul controlului constitu&ionalit&ii legilor la asigurarea suprema&iei
constitu&iei.
3. A fost cercetat problematica controlului constitu&ionalit&ii 'n sistemul politicilor publice
ca expresie a preocuprii statului de problema dat, fiind identificate direc&iile de dezvoltare
ulterioar 'n acest sens, pe care ar trebui s le imprime prin politicile sale Guvernul #i
Parlamentul, iar Curtea Constitu&ional s le realizeze.
15

4. Au fost identificate situa&iile de neexecutare a hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale,
fiind desprinse acele probleme care duc spre neexecutare. Se tran#eaz categoric c
executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale este condi&ie de baz a asigurrii
suprema&iei constitu&iei, care are un impact direct asupra reu#itei realizrii procesului
controlului constitu&ionalit&ii legilor;
5. A fost artat impactul practicii de ultim or de control de constitu&ionalitate realizat de
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova (pe baza analizei cazurilor cu rezonan& aflate
pe rolul Cur&ii 'n ultimii ani). Prin examinarea detaliat a spe&elor cu rezonan& desprinse din
hotr*rile #i deciziile Cur&ii Constitu&ionale, s-a 'ncercat identificarea preceptelor filosofico-
doctrinare care stau la baza acestor decizii, viziunile judectorilor Cur&ii Constitu&ionale,
precedentele ce au fost create #i direc&iile de dezvoltare a constitu&ionalismului autohton,
imprimat prin respectivele hotr*ri #i decizii.
6. A fost identificat abordarea problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n contextul
prevederilor Proiectului noii Constitu&ii ai Republicii Moldova, fc*ndu-se propuneri de
eventual 'mbunt&ire a acestui proiect.
7. A fost analizat experien&a mondial, 'n special a Uniunii Europene, privind controlul
constitu&ionalit&ii legilor, prin expunerea situa&iei din urmtoarele state: SUA, Germania,
Fran&a, Italia, Danemarca #i Norvegia, Elve&ia, Rom*nia #i a altor state, fiind identificate
evolu&iile #i provocrile din sec. XXI pentru procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor
la nivel european.
Problema 0tiin/ific' important' solu/ionat'. A fost demonstrat complexitatea
fenomenului controlului constitu&ionalit&ii legilor, prin identificarea tuturor elementelor
constitutive ca una din principalele garan&ii juridice a suprema&iei constitu&iei. Acest fapt a
permis s aducem o claritate problemei abordate #i a oferit doctrinarilor #i factorilor decizionali o
pist de pornire #i/sau continuare a investiga&iilor #tiin&ifice pe o dimensiune conceptual nou a
problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor. Totodat, au fost puse bazele unei abordri
de ansamblu #i multilaterale a fenomenului cercetat. Drept urmare, au fost create premisele unei
formulri #tiin&ifice argumentate a concluziilor #i recomandrilor desprinse din cercetarea
doctoral realizat. Toate acestea vin s fortifice parcursul european al Republicii Moldova #i
realizarea dezideratului privind instituirea unui stat de drept real, deziderat ce este inclus #i 'n
con&inutul Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea European.
Importan/a teoretic' 0i valoarea aplicativ'. Rezultatele investiga&iilor vor contribui la o
mai bun organizare #i derulare eficient a institu&iei controlului constitu&ionalit&ii #i la
modernizarea 'ntregului proces de desf#urare a controlului constitu&ionalit&ii 'n contextul
16

integrrii europene. +n acest sens, lucrarea cuprinde trei aspecte principale: doctrinar-teoretic,
normativ-legislativ #i teoretico-aplicativ. Se efectueaz un studiu profund al legisla&iei na&ionale
#i al prevederilor Constitu&iei Republicii Moldova #i ale altor state dezvoltate, 'n special SUA #i
statele membre ale Uniunii Europene, fiind propuse recomandri #tiin&ifice pentru ameliorarea
procesului de organizare #i desf#urare a controlului constitu&ionalit&ii. Totodat, concluziile #i
recomandrile practice referitoare la institu&ia cercetat, vor fi utilizate pe larg de teoreticieni,
care vor continua cercetrile 'n domeniul realizrii controlului constitu&ionalit&ii legilor, c*t #i de
practicieni 'n activitatea de elaborare a actelor normative. Astfel, studiul comparat al problemelor
controlului constitu&ionalit&ii, generalizrile #i concluziile formulate, ca urmare a unei analize
meticuloase, sunt menite s favorizeze perfec&ionarea de mai departe a mecanismului aplicrii
institu&iei controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n Republica Moldova. Studiul poate fi utilizat 'n
procesul de instruire universitar, 'n cadrul cursurilor #i lec&iilor practice, precum #i la elaborarea
lucrrilor #tiin&ifice destinate examinrii problematicii 'n cauz. Rezultatele investiga&iilor vor
putea fi utilizate, de asemenea, 'n procesul de instruire juridico-profesional, lucrarea fiind o
surs sigur 'n actul de popularizare a cuno#tin&elor juridice privind controlul constitu&ionalit&ii
legilor, dar #i pentru demnitarii de la Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, deputa&ii din
Parlament etc. Toate acestea 'n ultim instan& vor servi drept punct de reper pentru cercetrile
ulterioare, ce vor valorifica #i extinde g*ndirea juridic cu referire la problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor.
Aprobarea 0i implementarea rezultatelor 0tiin/ifice. Rezultatele #i recomandrile
propuse spre sus&inere au fost expuse #i dezbtute 'n cadrul diverselor conferin&e interna&ionale
#tiin&ifico-practice, au fost publicate 'n articole #tiin&ifice 'n revistele de specialitate recenzate.
Lucrarea a fost prezentat, examinat #i aprobat 'n #edin&a Sec&iei Drept Na&ional a
Institutului de Istorie, Stat #i Drept al Academiei de htiin&e a Moldovei (actualmente Institutul de
Cercetri Juridice #i Politice), la specialitatea 552.01 Drept constitu&ional. De asemenea, teza
de doctorat a fost sus&inut #i 'n cadrul Seminarului htiin&ific de Profil la specialitatea: 552.01
Drept constitu&ional (la data de 16.01.2014), 'n cadrul cruia a fost men&ionat originalitatea,
valoarea #tiin&ific #i aplicativ a cercetrii #tiin&ifice, teza fiind propus spre sus&inere 'n cadrul
Consiliului htiin&ific Specializat.
Unele teze ale lucrrii au fost prezentate 'n cadrul urmtoarelor conferin&e #tiin&ifice
interna&ionale:
1. Dabija Tatiana. Controlul constituionalit!ii garant al supremaiei Constituiei. +n:
Materiale de comunicri ale sesiunii #tiin&ifice cu genericul: Func&ionarea institu&iilor
democratice 'n statul de drept, mun. Bl&i, 25-26 ianuarie 2003.
17

2. Dabija Tatiana. $tiina dreptului 'n sistemul *tiinelor sociale. +n: Materiale de comunicri ale
sesiunii #tiin&ifice cu genericul: Func&ionarea institu&iilor democratice 'n statul de drept,
mun. Bl&i, 25-26 ianuarie 2003.
3. Dabija Tatiana. Statul de drept 'ntre teorie *i realitate. +n: Materiale ale conferin&ei #tiin&ifice
interna&ionale Aspecte juridice ale societ&ii civile: rela&ii #i perspective, Universitatea
Slavon, 26-27 februarie 2003.
conferin&e #tiin&ifica na&ionale:
4. Dabija Tatiana. Justiia Constituional! garanie fundamental a supremaiei Constituiei. +n:
Materiale ale conferin&a tinerilor cercettori. Scopul de baz al conferin&ei dezvoltarea
activit&ii creative a participan&ilor, atragerea lor 'n solu&ionarea problemelor actuale ale
#tiin&ei contemporane, pstrarea #i dezvoltarea spa&iului #tiin&ifico-didactic unic, stabilirea
rela&iilor 'ntre viitorii colegi. Institutul de Istorie, Stat #i Drept al Academiei de htiin&e a
Moldovei. Data deschiderii conferin&ei: 18 aprilie 2013.
5. Dabija Tatiana. Controlul constitu&ionalit&ii legilor a priori versus a posteriori. +n:
Materiale a mesei rotunde, cu participare interna&ional, consacrat aniversrii a 65-a de la
adoptarea Declara&iei Universale a Drepturilor omului. Academia de Administrare Public
de pe l*ng Pre#edintele Republicii Moldova. Data desf#urrii conferin&ei: 11 decembrie
2013.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza de doctorat este compus din: Introducere
care constituie o caracteristic general a problemei cercetate #i o ini&iere 'n studiu; patru
capitole 'n care sunt examinate problemele fundamentale ce &in de dezvluirea detaliat a
scopului #i obiectivelor enun&ate 'n Introducere; Concluzii generale *i recomand!ri ce
insereaz concluziile #i recomandrile ce deriv din tema cercetrii noastre; Bibliografia ce
reprezint suportul documentar #i doctrinar al tezei #i Anexele, care reflect 'ntr-o form grafic
unele adevruri #tiin&ifice desprinse din concluziile formulate de-a lungul cercetrii doctorale.
+n capitolul 1 Analiza situa/iei )n domeniul controlului constitu/ionalit'/ii legilor
garan/ie juridic' a suprema/iei constitu/iei, sunt prezentate opiniile doctrinare, capitolul fiind
structural compus din 3 paragrafe, care abordeaz 'ntr-o consecutivitate logic diverse probleme,
care reies at*t din scopul #i obiectivele studiului doctoral, c*t #i din reglementrile 'n vigoare ale
CNAA. Este vorba 'n mod special de analiza surselor doctrinare #i identificarea acelor surse care
au abordat complex sau chiar #i superficial diverse aspecte ale domeniului controlului
constitu&ionalit&ii legilor garan&ie juridic a suprema&iei constitu&iei. Concep&iile doctrinare
privind problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor sunt cercetate pe 3 dimensiuni: 'n
18

cadrul Statelor Unite ale Americii #i Uniunii Europene; 'n cadrul vecint&ii imediate: Rom*nia
#i Rusia; 'n fine, 'n cadrul Republicii Moldova.
C*t prive#te cel de-al doilea paragraf, vizeaz cadrul normativ.
+n capitolul 2 Fundamentele teoretico-practice ale conceptului de realizare a
controlului constitu/ionalit'/ii legilor, pe parcursul celor 5 paragrafe, 'ntr-o ordine sistemic,
sunt abordate diverse aspecte, care cumulate creioneaz tabloul loculului Constitu&iei drept act
normativ fundamental 'n sistemul coordonatelor de valori, care sunt menite s consacre #i s
protejeze drepturile #i libert&ile fundamentale ale oamenilor #i cet&enilor, dar #i s asigure buna
func&ionare #i interac&ionare a celor trei puteri separate, dar ghidate de acela#i scop binele
poporului #i prosperarea &rii.
Capitolul 3 Experien/a mondial' privind controlul constitu/ionalit'/ii legilor: lec/ii
0i solu/ii pentru Republica Moldova, abordeaz 'ntr-o extins complexitate problematica
controlului constitu&ionalit&ii legilor, pe dimensiunea ce cuprinde diverse state, cu accentul pe
Statele Unite ale Americii #i Uniunea European. Este examinat rolul Cur&ii Europene de Justi&ie
'n controlul constitu&ionalit&ii legilor. Totodat, se face o radiografie a problematicii controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n unele state ale Uniunii Europene, 'n cadrul cruia este supus
cercetrii situa&ia din statele precum: Germania, Fran&a, Italia, Danemarca, Norvegia, Elve&ia #i
Rom*nia.
Capitolul 4 Curtea Constitu/ional' a Republicii Moldova gardianul suprema/iei
Constitu/iei: stare de fapt 0i direc/ii de dezvoltare, este unul din cele mai importante capitole
din tez: at*t sub aspect calitativ, c*t #i cantitativ. A#a cum sugereaz denumirea capitolului,
studiul a fost axat 'n mod special pe identificarea diverselor aspecte ce &in de statutul juridic al
Cur&ii Constitu&ionale #i a rolului su de o importan& maxim acela de realizare a controlului
constitu&ionalit&ii legilor. +n mod special, eviden&iem abordarea unor aspecte precum: impactul
practicii de ultim or de control al constitu&ionalit&ii legilor asupra cadrului normativ #i
direc&iilor de dezvoltare a g*ndirii juridice din RM; executarea deciziilor Cur&ii Constitu&ionale;
consfin&irea problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n sistemul politicilor publice
din Republica Moldova.
+n final, structural, dup 'ncheierea celor 4 capitole, con&inutul tezei este completat cu
compartimente precum: concluziile generale #i recomandrile; bibliografia; multiple anexe #i
tabele, declara&ia cu privire la asumarea rspunderii #i CV-ul autorului.
+n total, lucrarea con&ine 168 pagini de text de baz, fiind 'nso&it de o bibliografie
selectiv ce se constituie din 544 de surse.

19

1. ANALIZA SITUA#IEI ,N DOMENIUL CONTROLULUI
CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR GARAN#IE JURIDIC$
A SUPREMA#IEI CONSTITU#IEI

1.1.Radiografia demersurilor doctrinare privind problematica controlului
constitu/ionalit'/ii legilor
1.1.1.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului constitu&ionalit&ii
legilor 'n Statele Unite ale Americii #i Uniunea European.
Statele Unite ale Americii. Faptul c problema controlului constitu&ionalit&ii legilor este
actual #i astzi ne demonstreaz existen&a dezbaterilor doctrinare 'n SUA patria primei
constitu&ii scrise din lume. +n acest sens, 'n SUA exist o societate puternic ce 'nglobeaz
doctrinari de vaz, care opineaz 'n favoarea suprema&iei constitu&iei #i a rolului ei fundamental
'n controlul constitu&ionalit&ii legilor. Este vorba de The Federalist Society [456].
Totodat, problematica jurisdic&iei constitu&ionale #i 'n spe& a controlului
constitu&ionalit&ii legilor a fost pe larg dezbtut 'n doctrina constitu&ional din Statele Unite ale
Americii. +n mod special, abordarea problematicii constitu&ionalit&ii legilor a fost realizat prin
prisma statutului juridic al Cur&ii Supreme de Justi&ie a SUA. Printre cele mai de referin& lucrri
din domeniu, citm urmtoarele lucrri ale autorilor-constitu&ionali#ti americani:
Richard Pacelle este autorul unei monografii The Role of the Supreme Court in
American Politics: The Least Dangerous Branch? (din englez: Rolul Cur&ii Supreme de Justi&ie
'n politicile americane: cea mai pu&in periculoas ramur?) [436]. Printre subiectele abordate,
care sunt de un interes actual pentru Republica Moldova #i care cu regret nu au fost abordate 'n
sistemul doctrinar autohton, vom men&iona: Curtea Suprem: Lege sau Politic? Rolul Cur&ii
Supreme de Justi&ie 'n definirea #i setarea politicilor publice; Dimensiunea istoric a dilemei
privind rolul legal sau politic al Cur&ii Supreme a SUA; Teoria democra&iei #i Curtea Suprem;
Formarea politicilor publice contrare voin&ei majorit&ii din societate; Revizuirea legisla&iei #i
practicilor 'n sensul corespunderii lor cu valorile democratice; actul deliberativ nedemocratic;
Rolul pluralist al Cur&ii Supreme a SUA; Puterea #i poten&ialul Cur&ii Supreme; Curtea Suprem:
suficient de puternic sau prea slab?; Protec&ia legitimit&ii Cur&ii Supreme etc [436].
Noonan John a analizat rolul Cur&ii Supreme de Justi&ie a SUA din ultimii ani 'n ceea ce
prive#te limitarea competen&elor administra&iei publice centrale #i extinderea celor a statelor
membre. Astfel, controlul constitu&ionalit&ii legilor a fost realizat 'ntr-o manier 'n care de cele
mai dese ori, ele au fost declarate neconstitu&ionale sau interpretate 'n sensul restr*ngerii
exerci&iului puterii federale 'n favoarea extinderii competen&elor statelor membre ale SUA [434].
20

Ball Howard este autorul unei monografii ce atest rolul crucial al Cur&ii Supreme a
SUA 'n via&a cotidian a fiecrui american: The Supreme Court in the intimate lives of
Americans: Birth, Sex, Marriage, Childrearing and Death [364] ('n traducere din l.englez:
Curtea Suprem de Justi&ie 'n via&a intim a americanelor: na#tere, sex, cstorie, cre#terea
copiilor #i moartea).
Starr Kenneth de asemenea, a analizat rolul Cur&ii Supreme a SUA 'n via&a cotidian a
americanilor, fiind autorul monografiei First Among Equals: The Supreme Court in American
Life ('n traducere din l.englez Primul 'ntre egali: Curtea Suprem de Justi&ie 'n via&a
americanilor) [451]. Structural, abordarea #tiin&ific este clasificat 'n 3 compartimente: Titlul I
Curtea Suprem de Justi&ie atunci #i acum; Titlul II Drepturile Noi Poporul; Titlul III
Atribu&iile #i structura guvernului american.
Semonche John a analizat fundamentele istoriei culturale care stau la baza activit&ii
Cur&ii Supreme de Justi&ie a SUA. +n lucrarea sa Keeping the Faith: A Cultural History of the
U.S.Supreme Court ('n traducere din l.englez Pstr*nd 'ncrederea: o istorie cultural a Cur&ii
Supreme de Justi&ie a SUA) [449]. De fapt, lucrarea se prezint mai degrab drept o prezentare
cronologic a celor mai semnificative repere din istoria dezvoltrii Cur&ii Supreme.
Thomas Hogan, constitu&ionalist #i judector la Curtea Suprem de Justi&ie a publicat o
monografie adresat cercettorilor #i judectorilor de carier din alte state The Federal Court
System in the United States: An Introduction for Judges and Judicial Administrators in Other
Countries ('n tranducere din l.englez: Sistemul federal de instan&e de judecat 'n SUA: o
introducere pentru judectorii #i administratorii judiciari din alte state) [409].
La nivelul Uniunii Europene problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor a fost
cercetat 'n multiple studii #i sub diverse aspecte. Pentru studiul nostru doctoral prezint interes
anumite abordri, pe care, 'n primul r*nd, am dori s le dezvoltm 'n tez #i 'n al doilea r*nd, ar
fi putut s fie preluate de doctrinarii autohtoni #i de practicieni, 'n special din cadrul Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova. +n aceast ordine de idei, vom prezenta 'n r*ndurile ce
urmeaz o radiografie a celor mai relevante abordri.
Maartie de Visser profesor la Universitatea de Management din Singapore,
Universitatea din Maastricht #i hcoala de Drept din Tilburg, iar 'ntre anii 2008-2013 membru
al Proiectului de drept constitu&ional european #i na&ional (EuNaCon) finan&at de Consiliul
European de Cercetare (ERC). +n lucrarea sa de cpt*i Constitutional Review in Europe: A
comparative analysis ('n traducere din l.englez Controlul de constitu&ionalitate 'n Europa:
analiz comparat) [468], autorul a abordat problematica controlului de constitu&ionalitate, at*t
pe dimensiunea institu&ional a Uniunii Europene, c*t #i pe dimensiunea na&ional, examin*nd
21

situa&ia dat 'n &ri precum: Belgia, Republica Ceh, Finlanda, Fran&a, Germania, Italia, Ungaria,
Olanda, Spania, Polonia #i Marea Britanie.
Un alt aspect ce &ine de controlul constitu&ionalit&ii legilor la nivelul Uniunii Europene
vizeaz iminentele modificri-completri aduse constitu&iilor statelor na&ionale 'n legtur cu
procesul de integrare 'n Uniunea European.
O abordare #tiin&ific a problemei respective o gsim 'n lucrarea autorilor Wilhelm
Lehmann 0i Cristina Castagnoli National Constitutional Law and European Integration
(Czech Republic; Germany, France, Italy, Austria, Poland, Finland and Sweden) ('n traducere
din l.englez Dreptul constitu&ional na&ional #i integrarea european) [429]. Autorii au
examinat 'n detaliu impactul integrrii 'n Uniunea European asupra materiei constitu&ionale
na&ionale a diverselor state: Republica Ceh, Germania, Fran&a, Italia, Austria, Polonia, Finlanda
#i Suedia. +n special pentru noi, prezint interes studiul autorilor a problematicii limit'rilor
constitu/ionale a integr'rii )n Uniunea European'. Astfel, vedem, c Constitu&iile na&ionale,
Cur&ile Constitu&ionale na&ionale pot juca un rol decisiv 'n avansarea unei sau altei &ri pe calea
integrrii 'n Uniunea European. De men&ionat, c autorii studiului au identificat anumite limitri
constitu&ionale a integrrii europene la fiecare stat abordat: Republica Ceh [429, p.34-44];
Germania [429, p.53-76]; Fran&a [429, p.95-104]; Italia [429, p.114-135]; Austria [429, p.150-
154]; Polonia [429, p.177-178]; Finlanda [429, p.198-201]; Suedia [429, p.206-209].
Este firesc, c problematica dezbtut 'n studiul de mai sus prezint un interes viu pentru
Republica Moldova #i 'n special pentru Curtea Constitu&ional, care 'n anii ce urmeaz se va lovi
de necesitatea interpretrii #i ajustrii prin procedura de control al constitu&ionalit&ii legilor.
Totodat, de#i lucrarea abordat mai sus este publicat 'n 2011, adic destul de recent,
totu#i, 'n anul 2014, la nivelul Uniunii Europene se vine cu o alt lucrare 'n domeniu. Este vorba
de monografia Na&ional Constitutional Avenues for further EU Integration ('n traducere din
l.englez: Cile constitu&ionale na&ionale pentru o integrare continu 'n Uniunea European),
elaborat de un grup de autori din Uniunea European: Leonard Besselink, Monica Claes,
Sejla Imamovic, Jan Herman Reestman, sub redac&ia lui Rosa Raffaelli [439]. At*t pentru
studiul nostru, c*t #i pentru doctrinari #i 'n special membrii Cur&ii Constitu&ionale, sunt valoroase
cercetrile care arat nevoia de mai departe de ajustare constitu&ional, inclusiv #i cu sprijinul
substan&ial al Cur&ilor Constitu&ionale.
Grupul de autori a supus examinrii #tiin&ifice situa&ia #i necesitatea reformelor din
urmtoarele state: Croa&ia [439, p.48-50]; Republica Ceh [439, p.63-66]; Estonia [439, p.75-
79]; Finlanda [439, p.90-91]; Fran&a [439, p.104-108]; Germania [439, p.118-124]; Ungaria
22

[439, p.133-134]; Irlanda [439, p.145]; Italia [439, p.154-156]; Olanda [439, p.165-169]; Polonia
[439, p.180-181]; Marea Britanie [439, p.193-195].
Din perspectiva examinat mai sus, considerm absolut necesar efectuarea unei
radiografii privind compatibilitatea prevederilor Constitu&iei Republicii Moldova cu procedurile
tehnice ce &in de integrarea 'n Uniunea European. +n acest sens, venim cu propunerea de a
modifica #i completa textul Constitu&iei Republicii Moldova cu prevederi de natur s o
compatibilizeze clar #i tran#ant cu legisla&ia constitu&ional #i practicile din cadrul Uniunii
Europene. +n caz contrar, declara&iile privind vectorul strategic de integrare a RM 'n spa&iul UE
vor rm*ne simple declara&ii lipsite de con&inut #i seriozitate.
De asemenea, la nivelul Uniunii Europene au fost supuse cercetrii #tiin&ifice #i alte
subiecte aflate 'n conexiune cu problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor. Spre
exemplu, publica&ia care vizeaz modul de depunere #i de gestiune a pl*ngerilor de ctre
institu&ia Ombudsmanului European, inclusiv prin sesizarea Cur&ii Europene de Justi&ie 'ntru
controlul constitu&ionalit&ii legilor [454].
Doctrina din Fran/a. Doctrina constitu&ional francez, de asemenea, a dezvoltat diverse
aspecte ale problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor. Cele mai importante lucrri sunt:
Drago G. Contentieux constitutionnel francais. Paris, 1998 [487]; Eisenmann Ch. La justice
constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle dAutriche. Paris, 1986 [493]; Fromont M.
La justice constitutionnelle dans le monde. Paris, 1996 [498]; Mathieu B., Verpeaux M.
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Paris, 2002 [501]; Rousseau D. La justice
constitutionnelle en Europe. Paris, 1998 [510]; Turpin D. Contentieux constitutionnel. Paris,
1994 [512].
Fenomenul Prim'vara arab' #i impactul su asupra institu&ionalizrii controlului
constitu&ionalit&ii legilor. A#a cum men&ionam cu referire la actualitatea cercetrii, 'n
Introducere la tez, actualmente exist acele dou curente fundamentale de modernizare, inclusiv
legal: integrarea 'n Uniunea European #i Primvara arab. Cert este faptul c exist
similitudini majore 'ntre aceste dou curente, ambele caracteriz*ndu-se prin reforme
fundamentale 'n domeniul jurispruden&ei, inclusiv 'n ce prive#te modul de control al
constitu&ionalit&ii legilor. Aceast concluzie am dedus-o analiz*nd lucrrile ce au abordat
diverse aspecte ale controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n statele arabe. Printre aceste lucrri
am putea men&iona 'n mod special pe cea a autorilor Choudhry S., Coetz C., Bass K. #.a.
Cur&ile constitu&ionale ca urmare a primverii arabe: mecanismul de numire a judectorilor #i
independen&a judiciar relativ [379]. Autorii respectivi, printre altele abordeaz probleme
precum: func&iile cur&ii constitu&ionale [379, p.19-21]; cur&ile constitu&ionale #i gestiunea
23

cazurilor contestate pe motive politice (revizuirea legilor electorale; reglementarea activit&ii
partidelor politice; asigurarea separa&iei puterilor; reforma legal post-autoritar) [379, p.22-28];
independen&a relativ #i investitura politic a membrilor cur&ii constitu&ionale #i importan&a
numirii judectorilor cur&ii constitu&ionale [379, p.29-33]. Totodat, importan&a abordrii pentru
studiul nostru doctoral const #i 'n faptul, c autorii au reu#it s aduc elemente de drept
comparat. +n acest sens, prezint interes faptul pentru noi, citarea #i efectiv analiza experien&ei
arhitecturii jurisdic&iei constitu&ionale 'n diverse state precum: modelul super-majorit&ii
legislative din Germania [379, p.34-44]; modelul consiliului judiciar din Africa de Sud [379,
p.45-55]; modelul judiciar-executiv din Egipt #i Irak [379, p.56-72]; modelul multi-constituent
din Turcia #i Italia [379, p.73-88].
Sistemul judiciar )n sistemul abord'rilor doctrinare. De men&ionat c unii autori din
occident au abordat diverse probleme 'n conexiune cu statutul juridic al Cur&ii Constitu&ionale #i
al controlului constitu&ionalit&ii legilor, prin prisma analizei sistemului judiciar na&ional.
Este oarecum semnificativ faptul, c sistemul judiciar #i implicit modul de organizare #i
func&ionare a Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova a trezit un interes viu printre autorii
din strintate. Astfel, un grup de autori precum: Frans van der Doelen, Adis Hodzic 0i Georg
Stawa 'n cuprinsul monografiei sale Efficient Judicial Systems (Sisteme judiciare eficiente)
[389] au abordat problematica sistemului judiciar al Republicii Moldova prin a analiza subiecte
precum: bugetele, managementul #i caren&ele sistemului judiciar [389, p.27-166]; compararea
cur&ilor: productivitate #i eficien& [389, p.167-242]; capacit&i de formare a politicilor (policy
making) [389, p.243-258]. De men&ionat, c pe l*ng Republica Moldova, autorii au supus unei
analize #i sistemele judiciare ale altor state din cadrul Parteneriatului Estic: Armenia,
Azerbaidjan, Georgia #i Ucraina.
O alt lucrare 'n care sunt abordate probleme privind sistemul judiciar a fost publicat
sub redac&ia lui Anja Seibert-Fohr, culegere de peste o mie de pagini cu titlul Judicial
Independence in Transition (Independen&a judiciar 'n tranzi&ie) [448]. Printre subiectele de
baz abordate 'n aceast lucrare vom men&iona: independen&a judiciar 'n analiz comparativ
[448, p.19-20]; noi provocri 'n democra&ii stabilite (Marea Britanie; Olanda; Suedia; Fran&a;
Belgia; Italia; Elve&ia; Germania; SUA; Canada) [448, p.121-602]; procese de tranzi&ie 'n noile
state ale Uniunii Europene (Polonia; Estonia; Ungaria; Rom*nia) [448, p.603-884]; obstacole
pentru tranzi&ie 'n statele post-sovietice (Rusia; Belarus; Armenia; Kirghizia; Kazahstan) [448,
p.885-1278]. Anume 'n cadrul acestui ultim compartiment (obstacole pentru tranzi&ie 'n statele
post-sovietice) a fost abordat #i situa&ia sistemului judiciar din Republica Moldova [448,
p.1119-1196].
24

Lucrarea prezint independen&a judiciar drept aspectul central al statului de drept la
diferite etape ale tranzi&iei spre democra&ie 'n regiunea OSCE.
+n general, pentru un studiu suplimentar al interac&iunii dintre dezvoltare #i statul de
drept, a se vedea lucrarea de referin& din domeniu a lui Michael Trebilcock [457]. Iar pentru
interac&iunea dintre statul de drept #i democra&ie a se vedea monografia autorilor Leonardo
Morlino #i Gianluigi Palombela [433].
Problematica provoc'rilor la adresa controlului constitu/ionalit'/ii legilor a
constituit preocuparea de ultim or a mai multor savan&i, printre care:
M. De Visser, Constitutional Review in Europe. A Comparative Analysis [468]; A.
Sweet, Constitutional Courts [452]. Autorii argumenteaz ideea, c noile perspective genereaz
modificri esen&iale ale actualelor sisteme de control de constitu&ionalitate, dar #i apari&ia unor
noi forme de control de constitu&ionalitate necunoscute anterior pentru doctrin #i practic, care
sunt implementate 'n diverse sisteme de drept de pe diferite continente: de la european #i p*n la
cel american.
M. Tushnet, The Relation Between Political Constitutionalism and Weak-form Judicial
Review [462]; M. Tushnet, The Rise of Weak-Form Judicial Review [463], a argumentat ideea,
precum, c modelele tradi&ionale de control de constitu&ionalitate: american #i european,
reprezint un model macro-model, atribuit la aceia#i categorie de form riguroas de control a
constitu&ionalit&ii legilor.
S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory and
Practice [397] a examinat ideea, precum, c transformrile 'n cadrul matricei anglo-saxone de
control al constitu&ionalit&ii legilor apar o dat cu nevoia instituirii unei protec&ii a drepturilor
fundamentale ale omului 'n statele ce fac parte din familia anglo-saxon, necesitate ce trebuie s
fie 'ntr-o oarecare armonie cu tradi&ionala reconciliere a principiului suveranit&ii parlamentare 'n
domeniul legiferrii.
F. Duranti, New Models of Constitutional Review [391], este relevant studiul realizat de
savantul italian Francesco Duranti, care a examinat impactul evenimentelor de ultim or de pe
mapamond asupra problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor #i implicit apari&ia unor
noi modele de control al constitu&ionalit&ii legilor.
R. Hirschl, The Nordic Counternarrative: Democracy, Human Development, and
Judicial Review [407], a examinat evolu&iile controlului constitu&ionalit&ii legilor pe filiera
scandinav'.
Sistemele de drept suedez #i finlandez confirm existen&a unui nou model de control de
constitu&ionalitate a legilor, cu un specific pronun&at. Respectiva problematic a fost studiat de
25

ctre savan&ii: J. Lavapuro, T. Ojanen, M. Scheinin, 'n lucrarea: Rights-Based
Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist Constitutional Review [427].
Autorul K. Tuori, Judicial Constitutional Review as a Last Resort [460], a examinat
modul 'n care drepturile #i libert&ile fundamentale pot fi aprate prin recurgerea la controlul
constitu&ionalit&ii legilor. Acela#i autor K. Tuori, 'n monografia sa Combining abstract ex
ante and concrete ex post review: the Finnish model, in European Commission for Democracy
Through Law [459], a examinat practica instan&elor scandinave, relev*nd faptul c respectivele
instan&e dau dovad de un numr redus de cazuri de declara&ii de neconstitu&ionalitate, limitat la
doar cazurile c*nd controlul ex-ante nu a fost exercitat.
O alt preocupare doctrinar 'n cadrul Uniunii Europene &ine de institu&ia Cur/ii
Europene de Justi/ie. Ca #i oricare organ institu&ional al Uniunii Europene, CEJ a fost #i este
obiectul multiplelor cercetri #i analize, prin care se 'ncearc identificarea rolului #i locului ei 'n
arhitectura european.
Autorul Alec Stone Sweet, 'n lucrarea sa The European Court of Justice and the
judicialization of EU governance [453], a abordat subiectul Cur&ii Europene de Justi&ie prin
prisma impactului pe care 'l are aceasta asupra procesului de judiciarizare a guvernrii din
cadrul Uniunii Europene.
Un alt cercettor Michael Rosenfeld, 'n lucrarea sa Comparing Constitutional Review
by the European Court of Justice and the U.S. Supreme Court (2006) [444], s-a consacrat unui
aspect extrem de interesant dar totodat #i actual cel al examinrii comparate 'ntre Curtea
European de Justi&ie #i Curtea Suprem de Justi&ie a Statelor Unite ale Americi, 'n special pe
dimensiunea atribu&iei de control de constitu&ionalitate.
Un alt grup de constitu&ionali#ti din spa&iul european au reflectat asupra problematicii
controlului constitu&ionalit&ii legilor prin prisma legisla&iei UE #i a practicilor stabilite de CEJ.
Astfel, cercettorul Jurgen Schwarze, 'n lucrarea sa Judicial review in EC law: some reflections
on the origins and the actual legal situation (2002) [447], a examinat originile #i situa&ia legal
actual a controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n spa&iul UE.

Pe de alt parte, 'ntr-o lucrare de
co-autorat, cu titlul: Judicial Review as a Contribution to the Development of European
Constitutionalism (2004), cercettorii Koen Lenarts 0i Tim Corthaut [430], ajung s
concluzioneze c controlul constitu&ionalit&ii legilor este un element sine-qua-non al contribu&iei
la dezvoltarea constitu&ionalismului european. Exact 'n acela#i sens sunt #i ideile expuse de
Anthony Arnull 'n monografia sa dedicat Uniunii Europene #i CEJ The European Union and
its Court of Justice [360] #i de Alexander Turk, 'n lucrarea sa Judicial Review in EU law
(2010) [461], care abordeaz pu&in mai larg subiectul, merg*nd pe studiul problematicii
26

controlului constitu&ional al legilor 'n dreptul Uniunii Europene. Pe c*nd Damian Chalmers, 'n
lucrarea sa The Court of Justice and the third pillar (2005) [378], va analiza locul Cur&ii
Europene de Justi&ie 'n sistemul institu&ional al Uniunii Europene, prezent*nd CEJ drept cel de-
al treilea pilon.
Pe de alt parte, unii cercettori s-au preocupat de corela&ia dintre actele #i tratatele
interna&ionale #i activitatea Cur&ii Europene de Justi&ie, prin prisma impactului pe care 'l produc
sau ar putea s-l produc deciziile ei. Este cazul lui Lawrence Collins, care 'n lucrarea sa
Foreign Relations and the Judiciary (2002) [380], a analizat problematica interdependen&ei
rela&iilor externe #i a controlului de constitu&ionalitate; a lui Maria Ketvel, care a abordat 'n
lucrarea sa The jurisdiction of the European Court of Justice in respect of the common foreign
and security policy (2006) [422], problema jurisdic&iei CEJ prin prisma politicilor externe #i de
securitate.
Totu#i, cea mai mare aten&ie a cercetrilor 'n materia controlului constitu&ionalit&ii
legilor, exercitat de Curtea European de Justi&ie, a fost 'ndreptat spre analiza interrela&iilor
dintre cur&ile constitu&ionale na&ionale #i CEJ, impactul #i limitele pe care le pot avea deciziile
CEJ asupra sistemului de drept na&ional.
Astfel, Andrea Biondi, 'n lucrarea sa The European Court of Justice and certain national
procedural limitations: not such a tough relationship (1999) [371], a punctat asupra unor limitri
procedurale na&ionale 'n raport cu hotr*rile #i practica Cur&ii Europene de Justi&ie. Iar Alan
Dashwood, 'n lucrarea sa The Relationship between the Member States and the European
Community/European Union (2004) [385], a insistat 'n a eviden&ia multitudinea de aspecte,
adesea controversate, ce izvorsc din rela&ia dintre statele membre #i institu&iile sale, 'n special
Curtea European de Justi&ie.
+n sensul celor expuse, eviden&iem #i eforturile #tiin&ifice a lui Dieter Grimm, cu studiul
su - The European Court of Justice and National Courts: the German constitutional perspective
after the Maastricht Decision (1996) [403], axat pe interrela&ia dintre CEJ #i cur&ile na&ionale, cu
accente pe perspectivele constitu&ionale germane 'n lumina deciziei de la Maastricht #i a lui
Mattias Kumm, care se 'ntreab, cine ar fi arbitrul final al constitu&ionalit&ii 'n Europa, oferind
'n studiul su Who is the final arbiter of constitutionality in Europe? Three Conceptions of the
relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of Justice
(1999) [426], trei concep&ii privind rela&ia dintre Curtea Constitu&ional a Germaniei #i Curtea
European de Justi&ie.
Trebuie s eviden&iem faptul, c un catalizator al studiilor #i preocuprilor #tiin&ifice 'n
materia controlului constitu&ionalit&ii legilor exercitat de Curtea European de Justi&ie l-a avut
27

dup semnarea Tratatului de la Lisabona (semnat la 13.12.2007 #i intrat 'n vigoare la
01.12.2009) [341]. Imediat dup semnarea respectivului Tratat, mai mul&i constitu&ionali#ti #i-au
pus 'ntrebarea 'n ce direc&ie va merge CEJ. Spre exemplu, constitu&ionalistul Stephen
Carruthers, 'n lucrarea sa The Treaty of Lisbon and the reformed jurisdictional powers of the
European Court of Justice in the field of justice and home affairs (2009) [377], a analizat
impactul Tratatului de la Lisabona asupra reformei puterilor jurisdic&ionale a Cur&ii Europene de
Justi&ie 'n domeniul judiciar #i a afacerilor interne. Pe c*nd Dorota Leczykiewicz, 'n lucrarea sa
Effective judicial protection of human rights after the Lisbon: should national courts be
empowered to review EU secondary law? (2010) [428], a pus accentul pe problematica
drepturilor fundamentale ale omului #i 'n special protec&ia lor de ctre CEJ 'n lumina noilor
reglementri ale Tratatului de la Lisabona. +n final, Rene Barents, 'n lucrarea sa The Court of
Justice after the Treaty of Lisbon (2010) [365], a efectuat o radiografie a celor mai relevante
aspecte ale activit&ii Cur&ii Europene de Justi&ie, care au fost influen&ate-modificate prin Tratatul
de la Lisabona.
+n final men&ionm, c diverse aspecte ale problematicii controlului constitu&ionalit&ii
legilor, relevante cercetrii noastre, au fost abordate de savan&ii: Maruo Cappelletti, care fac o
distinc&ie 'ntre controalele politice #i judiciare de constitu&ionalitate [376]; Francesco Segado,
ce studiaz minu&ios doctrina lui Kelsen [321, p.6]; Favoreu Louis, examineaz problema
exportului sistemului american de control al constitu&ionalit&ii legilor peste hotare #i 'n special
'n Europa [394]; Comella Victor Ferres, a abordat problematica cur&ilor constitu&ionale prin
prisma valorilor democratice #i a impactului lor asupra perspectivei europene [381].

1.1.2.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului constitu&ionalit&ii
legilor 'n imediata vecintate: Rom.nia #i Federa/ia Rus'.
Diverse probleme conexe autorit'/ii judec'tore0ti sunt cercetate 'n doctrina din
Rom.nia, de ctre marii constitu&ionali#ti, printre care men&ionm: Chiuzbaian G.I. Sistemul
puterii judectore#ti. Bucure#ti, 2002 [40]; Cochinescu N. Organizarea puterii judectore#ti 'n
Rom*nia. Bucure#ti, 1997 [45]; Craiovan I., Istrate M. Ipostazele justi&iei. Bucure#ti, 2012
[81]; Dragomir F. Rspunderea penal a magistratului. Bucure#ti, 2011 [124]; Dumbrav' H.,
Cigan D., Danile/ C. Factorii de presiune #i conflictele de interese 'n justi&ie. Ia#i, 2007 [135];
Eremia M.-C., Dragnea D. M. Introducere 'n dreptul constitu&ional. Note de curs. Bucure#ti,
2007 [136]; Iancu Gh. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Bucure#ti, 2005 [194]; Ionescu
S. Contencios constitu&ional. Bucure#ti, 2010 [199]; Ionescu S. Justi&ie #i jurispruden& 'n statul
de drept. Bucure#ti, 2008 [200]; Le0 I. Sisteme judiciare comparate. Bucure#ti, 2002 [252];
28

M'gureanu F., Poptean G. Organizarea sistemului judiciar. Bucure#ti, 2009 [253]; Muraru I.,
T'n'sescu E.S. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Bucure#ti, 2009 [265].
C*t prive#te controlul constitu/ionalit'/ii legilor, subiectul dat a fost intens cercetat 'n
spa&iul juridic din Rom.nia, fiind materializat 'n urmtoarele lucrri:
Gh.Iancu a examinat aspecte ale controlului constitu&ionalit&ii legilor dup cum
urmeaz: no&iunea de control al constitu&ionalit&ii legilor [194, p.37]; organele de stat
competente s controleze constitu&ionalitatea legilor [194, p.38-39]; alte forme de control al
constitu&ionalit&ii legilor [194, p.40]; constitu&ionalizarea dreptului, consecin& a controlului
constitu&ionalit&ii legilor [194, p.41].
Genoveva Vrabie 'n lucrarea sa de pionierat 'n materia dreptului constitu&ional, a
abordat unele aspecte ale controlului constitu&ionalit&ii legilor precum: necesitatea instituirii
controlului constitu&ionalit&ii legilor [349, p.227-229]; varietatea modalit&ilor de realizare a
controlului constitu&ionalit&ii legilor [349, p.230]; formele controlului constitu&ionalit&ii legilor
(controlul prin opinia public; controlul politic; controlul parlamentar; controlul judiciar) [349,
p.231-237].
Ion Deleanu a abordat doar unele aspecte ale controlului constitu&ionalit&ii legilor,
precum: formele de control [111, p.232]; controlul judectoresc [111, p.233]; controlul printr-un
organ unic, special #i specializat [11, p.234-236].
Ioan Muraru 0i Simina T'n'sescu au 'ncercat o abordare mai complex a problematicii
controlului constitu&ionalit&ii legii, prin a se referi 'n exclusivitate la un aspect important precum
cel al actelor supuse controlului constitu&ionalit&ii legilor [263, p.534-536]. Este firesc, c
autorii au abordat #i unele precepte teoretice privind controlul constitu&ionalit&ii legilor, 'n
special fiind vorba de: no&iunea controlului constitu&ionalit&ii legilor [263, p.83-86]; organele de
stat competente a controla constitu&ionalitatea legilor #i clasificarea controlului pe acest criteriu
[263, p.87-91]; alte forme de control al constitu&ionalit&ii legilor [263, p.92];
constitu&ionalitatea dreptului, consecin& a controlului constitu&ionalit&ii legilor [263, p.93-94].
Un alt autor de studii 'n materia controlului constitu&ionalit&ii legilor este Constantin
Doldur. Constitu&ionalistul rom*n abordeaz printre altele, subiecte precum: Controlul de
constitu&ionalitate 'n lumina noilor prevederi ale constitu&iei revizuite [119]; Unele considera&ii
cu privire la rolul Cur&ii Constitu&ionale pentru garantarea drepturilor omului, 'n perspectiva
aderrii Rom*niei 'n structurile euroatlantice [120]; Efectele deciziilor Cur&ii Constitu&ionale #i
statul de drept [121].
Pe de alt parte, rom*nul Nicolae Popa a abordat subiectul Curtea Constitu&ional a
Rom*niei. 12 ani de activitate: 1992-2004. Evolu&ie 'n ultimii 3 ani [283].
29

Sorin Cristian Ionescu prin lansarea sintagmei de contencios constitu/ional, a realizat
un studiu 'n care a analizat pe larg fundamentele teoretice #i legitimitatea controlului
constitu&ionalit&ii legilor. Suprema&ia Constitu&iei presupune 'ntr-o logic fireasc controlul
constitu&ionalit&ii actelor juridice subordonate autorit&ii Legii fundamentale. +n prezentarea din
titlul monografiei d*nsul subliniaz, c dac admitem, c voin&a suveran a poporului este
exprimat la nivel principial 'n Constitu&ie, se impune de la sine #i concluzia, c verificarea
constitu&ionalit&ii legilor se 'ntemeiaz tot pe voin&a na&iunii, 'ndrept&it s-#i controleze
agen&ii, crora le-a transmis vremelnic #i sub condi&ie atributele autorit&ii publice. Pe aceast
cale se verific dac legea exprim cu adevrat voin&a suveran a poporului, sau doar voin&a
interesat a agen&ilor acestuia [199, p.5].
Ioan Muraru, Nasty Marian Vl'doiu, Silvia Barbu #i Andrei Muraru sunt un grup de
autori ai unui manual, care de asemenea, s-a axat pe diverse probleme de contencios
constitu/ional precum: Curtea Constitu&ional dimensiune a statului de drept; structurile Cur&ii
Constitu&ionale; competen&a CC; accesul la CC; procedurile 'n contenciosul constitu&ional; actele
CC; caracterul obligatoriu al actelor CC [267].
Respectivul colectiv de autori vine cu afirma&ia precum, c destul de des, se utilizeaz
exprimarea controlului constitu&ionalit&ii legilor. Exprimare complet ini&ial, #tiut fiind, c
institu&iile din acest domeniu au fost create pentru clarificarea raportului dintre Constitu&ie #i
lege. Institu&iile au evoluat 'n con&inutul lor, iar astzi ele trebuie vzute ca realiz*nd controlul
constitu/ionalit'/ii, deoarece 'n afara atribu&iilor ini&iale cuprind #i alte atribu&ii, precum
verificarea alegerilor preziden&iale, rezolvarea conflictelor dintre autorit&i etc [267, p.1].
Pe dimensiunea clarificrii terminologice, urmeaz s aducem #i alte denumiri ale
fenomenului 'n cauz.
Astfel, Ion Deleanu discut despre justi/ia constitu/ional', pe ideea, de altfel corect,
c #i aici se realizeaz justi&ie (se face dreptate). Considerm, c o asemenea denumire este mai
potrivit 'n &rile unde tribunalele constitu&ionale sunt incluse 'n puterea judectoreasc (cazul
Germaniei, spre exemplu) [267, p.1].
Se mai utilizeaz #i expresia de jurisdic/ie constitu/ional'. Este o denumire larg, cu
referire la o sfer larg. Aceast denumirea se fondeaz pe ideea conform creia jurisdic&ia are o
sfer mai larg dec*t justi&ia [267, p.1].
Uneori se opereaz #i cu sintagma de arbitraj constitu/ional [267, p.1].
Pe de alt parte, 'n doctrin se sus&ine, c denumirea de contencios constitu/ional
exprim posibilitatea rezolvrii conflictelor dintre dispozi&iile legale #i dispozi&iile
constitu&ionale [267, p.2].
30

+n final, 'mprt#im viziunea lui Ioan Muraru precum, c denumirile sunt
conven&ionale, c rigiditatea 'n limbaj nu duce la rezolvri. Ca atare, nimic nu se opune ca alte
lucrri pe aceea#i tem s fie diferit 'ntitulate [267, p.2].
+n ce prive#te doctrina constitu&ional rom*neasc, urmeaz s eviden&iem #i anumite
studii, care au avut drept scop cercetarea regimului juridic al Cur/ii Europene de Justi/ie.
+n general, competen&ele Cur&ii Europene de Justi&ie, rolul #i locul su 'n arhitectura
institu&ional a Uniunii Europene, controlul constitu&ionalit&ii legilor #i impactul acestui control
asupra statelor membre, a constituit subiectul multiplelor dispute #i interven&ii pe diverse
dimensiuni doctrinare #i 'n Rom.nia.
+n acest sens, Constan/a C'linoiu 0i Victor Duculescu 'n lucrarea Drept constitu&ional
european (2008) [29] prezint unele probleme legate de perspectivele Cur&ii de Justi&ie 'n raport
cu reforma institu&ional a Uniunii Europene.
Iar 'n opinia autorului rom*n F.Gyula, expus 'n lucrarea sa: Curtea de Justi&ie
European. Instan& de judecat suprana&ional (2002) [152], procesul de aplicare a normelor de
drept ale Uniunii este supus prin dreptul originar unui control jurisdic&ional independent, care
este realizat de Curtea de la Luxembourg, aceasta fiind menit s asigure o interpretare unitar a
dreptului Uniunii pe 'ntreg teritoriul comunitar. Totodat, ca natur juridic av*nd 'n vedere, c
are o componen& obligatorie #i nu op&ional pentru statele membre, are calitatea de organ
jurisdic&ional suprana&ional.

Cu referire la spa&iul #tiin&ific din Rusia, eviden&iem c*teva lucrri 'n domeniul
autorit'/ii judec'tore0ti: Bainiazov R.S. O1<4363IE61<<19 417</<69 6 FA/818/= CI?G3IA/ 8
A1446H4C1D 10[94389. VA/818/= CI?G3IA/, 2007 [519]; Bateeva E.V. j/C1<<143G 6
C1<4363IE61<</= P436E6= 8 418A9D9<<1H -14466. X14C8/, 2003 [520]; Kuris $. k
43/06?G<1436 C1<4363IE66, 6431K<6C/M C1<4363IE61<<1>1 FA/8/ 6 D<6D1D 849D1>I[94389
C1<4363IE61<<@M 4I;18. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. SA98/<, 2004 [531]; kJrokko N.2.
mI<CE6= 7/[63@ 14<18<@M FA/8 6 48101; K9?189C/ 6 >A/L;/<6</ 8 C1<39C439 A9/?67/E66
F1?<1D1K6H O1<4363IE61<<1>1 QI;/ -1446H4C1H m9;9A/E66. X14C8/, 2009 [534];
Vasilieva N.N. X1;9?6 FA/8181H 1MA/<@ O1<4363IE66 8 D6A181H FA/C36C9.
k0[9FA67</<<@9 FA6<E6F@ 6 <1AD@ </E61</?G<1>1 7/C1<1;/39?G438/ [521].

C*t prive#te cercetrile fenomenului controlului constitu/ionalit'/ii legilor, 'n sistemul
doctrinar din Rusia, eviden&iem cele mai relevante dintre ele: Arutunean G.G.
O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 6 A/7868/P[994= 10[94381. O9HF3/I<, 2009 [516]; Ceharina
31

V.I. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. nA6;6K94C/= C1<\?6C31?1>6=. X14C8/, 1995 [543];
Kli0as 2.2. VA6<E6F A/7;9?9<6= 8?/439H C/C C1<E9F3I/?G</= 14<18/
6<4363IE61</?67/E66 46439D@ C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 6 C1<4363IE61<<1>1
FA/814I;6=. ]943<6C Q/<C3-V939A0IA>4C1>1 I<689A46393/ X]o -14466, 2006 [529];
M)rzalimov R.M. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 6 FA/8/ K9?189C/. ]943<6C -1446H4C1>1
I<689A46393/ ;AIL0@ </A1;18, 2013 [536]; apoval V.N. QI[<143<@9 M/A/C39A6436C6
C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?=. O1<4363IE61<<19 VA/814I;69, 2005 [544].
Savantul Vitruk N.V. este autorul mai multor studii fundamentale 'n domeniul aferent
controlului constitu&ionalit&ii legilor: O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. QI;90<19
C1<4363IE61<<19 FA/81 6 FA1E944. X14C8/, 1998 [522]; O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 8
-14466 (1991-2001 >>.): kK9AC6 391A66 6 FA/C36C6. X14C8/, 2001 [523]; O1<4363IE61<<19
FA/814I;69. QI;90<1-C1<4363IE61<<19 FA/81 6 FA1E944. X14C8/, 2012 [524]; p9?G, 7/;/K6
6 \I<CE66 C1<4363IE61<<1>1 FA/814I;6= 8 >14I;/A438/M <181H ;9D1CA/366.
O1<4363IE61<<19 VA/814I;69, ]943<6C O1<\9A9<E66 1A>/<18 C1<4363IE61<<1>1
C1<3A1?= 43A/< D1?1;1H ;9D1CA/366, 2002 [525].

1.1.3.Analiza concep&iilor doctrinare privind problematica controlului constitu&ionalit&ii
legilor 'n Republica Moldova.
Doctrina Republicii Moldova 'n ce prive#te autoritatea judec'toreasc' este destul de
versat, 'n sens c sunt atestate cercetri care abordeaz diverse aspecte precum: Arseni A.
Autoritatea judectoreasc veritabil institu&ie de realizare a ramurii puterii de stat 'n condi&iile
edificrii statului de drept. +n: Revista Na&ional de Drept, 2013 [11]; Baltag D. Idealul social de
justi&ie. +n: Edificarea statului de drept. Chi#inu, 2003 [18]; Barb'neagr' A., Arseni Al.,
Cob'neanu S., Osmochescu N., Postolache V. Precedentul judiciar: importan&a, problemele #i
perspectivele implementrii 'n sistemul juridic din Republica Moldova. +n: Evaluarea
necesit&ilor sistemului judectoresc din Republica Moldova. Chi#inu, 2006 [21]; C.rna/ T.
Puterea judectoreasc 'n Republica Moldova. +n: Reintegrarea Moldovei. Solu&ii #i modele.
Chi#inu, 2005 [34]; Coc)r/' A. Reforma justi&iei 'n contextul implementrii Planului de Ac&iuni
UE-Moldova. Chi#inu, 2009 [44]; Cu0mir k. k <9C131A@M /4F9C3/M \I<CE61<6A18/<6=
4I;90<1H 8?/436 8 F143418934C6M C1<4363IE61<<@M 46439D/M. +n: j/C1< 6 q67<G, 2008
[532]; Goriuc S. Puterea judectoreasc 'n sistemul separa&iei puterii 'n stat. +n: Mecanisme
na&ionale #i interna&ionale de protec&ie a drepturilor omului. Chi#inu, 2014 [140]; Gurin C.
Standarde europene pentru domeniul justi&iei. +n: Reforma sistemului de justi&ie 'n Republica
Moldova. Standarde europene #i realit&i na&ionale. Chi#inu, 2009 [146]; Poalelungi M.,
32

Botezatu R., Iabangi L., Nagacevschi V., Pascari A. Independen&a puterii judectore#ti. +n:
Evaluarea necesit&ilor sistemului judectoresc din Republica Moldova. Chi#inu, 2006 [281];
Poalelungi M. Precedentul judiciar. +n: Manualul judectorului pentru cauze civile. Chi#inu,
2013 [282].

Problematica controlului constitu/ionalit'/ii legilor, tangen&ial a fost abordat 'n
lucrrile din Republica Moldova, cu concursul autorilor, printre care men&ionm:
E.Aram' a studiat problema controlului constitu&ionalit&ii legilor rezum*ndu-se doar la
2 dimensiuni: istoricul controlului de constitu&ionalitate a legilor #i activitatea Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova [7].
A.Armeanic. Jurisdic&ia constitu&ional remediu na&ional al respectrii drepturilor #i
libert&ilor fundamentale ale omului. +n: Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei
drepturilor omului #i respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile
omului 'n jurispruden&a #i legisla&ia na&ional. Chi#inu, 2007 [10].
A.Arseni a analizat unele concepte teoretice privind problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor [13, p.151]; controlul constitu&ionalit&ii legilor [13, p.152-153];
controlul constitu&ionalit&ii regulamentelor #i hotr*rilor Parlamentului [13, p.154-155];
controlul actelor puterii executive [13, p.156].
T.C.rna/ a examinat unele aspecte ale problemei controlului constitu&ionalit&ii legilor
precum: teorii privind argumentarea controlului constitu&ional [31, p.90]; repere istorice ale
controlului constitu&ionalit&ii legilor [31, p.92-93]; modele de jurisdic&ie constitu&ional [31,
p.94]; forme ale controlului constitu&ionalit&ii legii [31, p.95]; clasificarea controlului
constitu&ionalit&ii legii [31, p.96-99].
I.Guceac, 'n lucrarea sa cea mai recent Constitu&ia la rscruce de milenii [145], a
abordat diverse aspecte ale controlului constitu&ionalit&ii legilor. Printre cele mai relevante
men&ionm: suprema&ia constitu&iei [145, p.367-368]; natura #i esen&a formelor de protec&ie #i a
garan&iilor juridice care asigur suprema&ia constitu&iei [145, p.369-381]; analiza #i evolu&ia
istoric a controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n diverse sisteme constitu&ionale (Marea
Britanie; SUA; Fran&a; Germania; Austro-Ungaria) [145, p.382-388]; analiza modalit&ilor de
realizare a controlului constitu&ionalit&ii legilor [145, p.389-393]; autorit&ile competente s
realizeze controlul constitu&ionalit&ii legilor [145, p.394-404].
Trebuie s men&ionm, c respectiva monografie este o lucrare de reper pentru #tiin&a
constitu&ional din Republica Moldova. Cu at*t mai mult, cu c*t a fost publicat la finele anului
2013 #i 'nglobeaz prin urmare toate acele frm*ntri constitu&ionale ce trezesc interesul #i
33

nelini#tea societ&ii. Evident, c problema controlului constitu&ionalit&ii legilor nu putea s nu-#i
gseasc loc 'ntr-o astfel de lucrare de cpt*i. +ntr-adevr, anumite subiecte #i trsturi ale
procesului de constitu&ionalitate se regsesc. Evident, c poate aprea 'ntrebarea rostului unei
cercetri doctorale 'n situa&ia 'n care exist o monografie 'n materia constitu&ional, care a
abordat unele aspecte enun&ate de titlul tezei noastre. Rspunsul reiese din cuprinsul, obiectivele
#i con&inutul tezei de doctorat, care pretinde a fi o abordare oarecum diferit de cele existente, 'n
special prin subiectele care sunt cercetate, lucru, care sperm s-l reu#im.
Pu0ca0 V. Curtea Constitu&ional unicul subiect de interpretare oficial a Constitu&iei.
+n: Justi&ia constitu&ional 'n Republica Moldova, 2010 [311].
Smochin' A. Tendin&e actuale 'n evolu&ia jurisdic&iei constitu&ionale moldovene#ti. +n:
Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului #i respectarea CEDO #i
jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n jurispruden&a #i legisla&ia na&ional.
Chi#inu, 2007 [328].
Susarenco Gh., Popa V. Raportul na&ional privind exercitarea justi&iei constitu&ionale 'n
Republica Moldova. Chi#inu, 2004 [333].
Zaporojan V. Accesul direct al persoanei la justi&ia constitu&ional (practica Germaniei).
+n: Revista Na&ional de Drept, 2007 [352].
Zaporojan V. Pl'ngerea constitu&ional #i excep&ia de neconstitu&ionalitate 'n aspect
comparativ. +n: Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului #i
respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n jurispruden&a #i
legisla&ia na&ional. Chi#inu, 2007 [353].
Zubco V. Curtea Constitu&ional unica autoritate politico-jurisdic&ional. Chi#inu,
2000 [356].
Zubco V. Func&iile Cur&ii Constitu&ionale. +n: Dezvoltarea constitu&ional a Republicii
Moldova la etapa actual. Chi#inu, 2004 [357].
Mart)ncik E.G. f/E61</?G</= C1<4363IE61<</= P436E6=. VA10?9D@ 391A66 6
FA/C36C6. O6U6<98, 2000 [535].
Pulbere D. ]17;9H43869 C1<4363IE61<<1H PA64;6CE66 </ 10[94381 +n: Influential
Constitutional Justice: its influence on society and on developing a global human rights
jurisprudence. Cape Town, 2009 [537].

Un aspect aparte, care prive#te abordrile doctrinare a problematicii controlului
constitu&ionalit&ii legilor, &ine de cercet'rile doctorale realizate anterior 'n Republica Moldova.
34

Cercetarea noastr a relevat, c ultimul timp, problemele ce &in de #tiin&a dreptului
constitu&ional, de suprema&ia Constitu&iei, au fost abordate 'n cadrul unor teze de doctorat 'n
domeniului dreptului. Relevante studiului nostru ar fi urmtoarele:
1. Pu0ca0 V. Autoritatea judectoreasc 'n exercitarea puterii de stat. Tez sus&inut 'n anul
2007 [309].
2. Poalelungi M. Conduita legal #i justi&ia. Tez sus&inut 'n anul 2007 [280].
3. Zaporojan V. Protec&ia drepturilor fundamentale 'n justi&ia constitu&ional a Republicii
Moldova. Tez sus&inut 'n anul 2007 [354].
4. Bobaru D. Curtea de Justi&ie a Uniunii Europene garant al aplicrii uniforme a
dreptului Uniunii Europene. Tez sus&inut 'n anul 2013 [23].
5. Creang' L. Cile de asigurare a constitu&ionalit&ii 'n Republica Moldova. Tez sus&inut
'n anul 2012 [82].
6. Negru A. Consolidarea justi&iei 'n statul contemporan democratic (aspecte teoretico-
practice). Tez sus&inut 'n anul 2013 [270].
7. Railean P. Esen&a #i importan&a activit&ii jurisdic&ionale 'n asigurarea legalit&ii 'n statul
de drept. Tez sus&inut 'n anul 2014 [312].
Analizate minu&ios, studiile doctorale atest abordarea unor subiecte importante, aferente
constitu&ionalismului contemporan al Republicii Moldova.
Astfel, dl Pu0ca0 V., 'n lucrarea sa pune 'n valoare diverse principii de organizare a
autorit&ii judectore#ti, supune abordrilor critice con&inutul Concep&iei reformei judiciare 'n
Republica Moldova. Printre altele, d*nsul argumenteaz ideea investirii tuturor instan&elor
judectore#ti din Republica Moldova cu dreptul de a sesiza Curtea Constitu&ional. +n mod
special, autorul insist asupra 'nzestrrii Consiliului Superior al Magistraturii cu dreptul sesizrii
Cur&ii Constitu&ionale 'n materia constitu&ionalit&ii actelor normative.
Pe de alt parte, lucrarea dlui Poalelungi M. vizeaz atare aspecte conexe studiului
nostru, precum: controlul constitu&ional, controlul parlamentar, avocatul parlamentar, controlul
judiciar #i controlul 'n contencios administrativ. Subiectul controlului constitu&ional, care de
departe intereseaz cercetarea noastr, a fost abordat 'n mare parte prin prisma conceptului de
conduit legal.
De asemenea, dl M.Poalelungi vine cu ideea, ca toate proiectele de legi #i toate actele
normative subordonate legii, care aduc atingere drepturilor #i libert&ilor constitu&ionale, s fac
obiectul controlului constitu&ionalit&ii. +n acest caz, nu este altceva dec*t ideea instituirii
controlului a priori a Cur&ii Constitu&ionale.
35

+n fine, autorul tezei propune, ca numrul judectorilor Cur&ii Constitu&ionale s fie unul
impar, fapt care ar facilita adoptarea hotr*rilor #i deciziilor CC, 'n special 'n cazurile c*nd se
constat paritate de voturi.
Un studiu adiacent problematicii examinate de ctre noi, a fost realizat de ctre dl
Zaporojan V. De#i lucrarea sa vizeaz unele aspecte tangen&iale controlului constitu&ionalit&ii
legilor, totu#i scopul #i obiectivele respectivei lucrri difer mult de cele din prezenta tez.
Astfel, scopul lucrrii realizate de savantul V.Zaporojan const 'n analiza institu&iei controlului
constitu&ionalit&ii 'n calitate de mecanism juridic de protec&ie a drepturilor fundamentale #i
identificarea modalit&ilor de perfec&ionare a acestui mecanism 'n beneficiul persoanei ca titular
al drepturilor. Iar printre obiectivele lucrrii sale, eviden&iem: - definirea conceptului drepturilor
omului #i a institu&iei controlului constitu&ionalit&ii legilor, de la origini #i p*n 'n prezent; -
fundamentarea teoretico-#tiin&ific a legitimit&ii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n vederea
protec&iei drepturilor fundamentale; - descrierea formelor de exercitare a justi&iei constitu&ionale #i
elucidarea impactului lor asupra protec&iei drepturilor fundamentale; - analiza mijloacelor de
acces la justi&ia constitu&ional a particularilor prin intermediul subiec&ilor cu drept de sesizare a Cur&ii
Constitu&ionale; - identificarea problemelor ce &in de organizarea #i activitatea institu&iei justi&iei
constitu&ionale 'n sistemul de protec&ie a drepturilor fundamentale; - elucidarea eficien&ei procedurii
de ridicare a excep&iei de neconstitu&ionalitate, ca mijloc de protec&ie a drepturilor fundamentale; -
analiza institu&iei pl*ngerii constitu&ionale, ca mijloc de acces direct la justi&ia constitu&ional, #i
eviden&ierea unor aspecte privind implementarea pl*ngerii constitu&ionale 'n Republica Moldova.
Printre subiectele abordate de cercettorul Zaporojan V., eviden&iem: Protec&ia drepturilor
fundamentale 'n Moldova 'n aspect teoretic #i evolutiv; Bazele teoretico-#tiin&ifice ale exercitrii
justi&iei constitu&ionale 'n vederea protec&iei drepturilor fundamentale; Justi&ia constitu&ional,
garan&ie a realizrii drepturilor fundamentale 'n sistemul na&ional de drept al Republicii Moldova;
Accesul cet&enilor la Curtea Constitu&ional prin intermediul subiec&ilor abilita&i cu dreptul de
sesizare; Accesul persoanelor la Curtea Constitu&ional prin ridicarea excep&iilor de
neconstitu&ionalitate; Premisele instituirii procedurii pl*ngerii constitu&ionale 'n Republica
Moldova; Unele considera&ii privind aspectul procedural al instituirii pl*ngerii constitu&ionale 'n
Republica Moldova.
Totodat, dl V.Zaporojan abordeaz, printre altele #i problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor. Astfel, 'n cap.2 din lucrarea sa de doctorat este analizat evolu&ia
institu&iei controlului constitu&ionalit&ii legilor ca mecanism de protec&ie a drepturilor fundamentale.
Iar 'n textul 2 din cap.2, 'ntitulat Institu&ia controlului constitu&ionalit&ii legilor, garan&ie a
exercitrii drepturilor fundamentale p*n la fondarea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii
36

Moldova, se analizeaz dezvoltarea istoric a acestei institu&ii pe teritoriul Republicii Moldova
#i se demonstreaz, c germenii acestei institu&ii se afl 'n sistemul rom*nesc de garantare a
suprema&iei constitu&iei #i 'n sistemul sovietic de autocontrol al constitu&ionalit&ii legilor, exercitat
de ctre organul legislativ suprem. +n lucrare se combate teza, potrivit creia institu&ia controlului
constitu&ionalit&ii a luat na#tere odat cu formarea Cur&ii Constitu&ionale. +mprt#im respectiva opinie,
care va constitui o pist pentru diverse abordri conceptuale 'n cadrul tezei de doctorat.
Cercettoarea Bobaru D., a#a cum reiese din titlul tezei sale, s-a consacrat cercetrilor ce
au vizat atare subiecte precum: organizarea #i func&ionarea Cur&ii de Justi&ie a Uniunii Europene
prin prisma transferului de suveranitate de la statele membre; racordarea competen&elor Cur&ii de
Justi&ie a Uniunii Europene cu competen&ele autorit&ilor din sistemele jurisdic&ionale ale statelor
membre; tipurile de ac&iuni introduse 'mpotriva statelor membre ale Uniunii Europene #i
impactul acestora asupra suveranit&ii statelor membre.
Din c*te se poate observa, studiul este axat totalmente pe rela&ia ce cuprinde Curtea
European de Justi&ie statele membre ale Uniunii Europene. Pe c*nd Republica Moldova,
nefiind membru al UE, practic a rmas 'n umbra acestui studiu, aten&ia cercettoarei fiind ghidat
spre cazul Rom*niei.
+n cadrul prezentei cercetri vom aborda 'ntr-o anumit msur subiectul Cur&ii Europene
de Justi&ie. Acest lucru va fi fcut 'n cadrul unui paragraf distinct #i ne vom referi 'n exclusivitate
la rolul #i atribu&iile Cur&ii Europene de Justi&ie 'n domeniul realizrii controlului
constitu&ionalit&ii legilor. Totodat, av*nd 'n vedere ratificarea de ctre Republica Moldova a
Acordului de Asociere la Uniunea European #i iminenta lui intrare 'n vigoare, apare perspectiva
unor raporturi juridice dintre Republica Moldova sau entit&ile din Republica Moldova pe de o
parte, #i Curtea European de Justi&ie, pe de alt parte. Anume aceste aspecte, care nu au fost
eviden&iate 'n doctrina autohton, dorim s le abordm.
Din acest punct de vedere, studiul realizat 'n prezenta tez difer conceptual, de cel
realizat de Bobaru D., deosebindu-se dup scop, obiective, con&inut, dar #i finalitate.
Un alt studiu, aproape de spiritul cercetrilor realizate 'n cadrul acestei teze de doctorat,
este cel efectuat de Creang' L., axat pe problematica cilor de asigurare a constitu&ionalit&ii 'n
Republica Moldova. +n studiul su, d*nsa a abordat subiecte aflate 'ntr-o oarecare conexiune cu
cele din studiul de fa&. Printre subiectele abordate #i relevante cercetrii noastre, men&ionm:
Cile de asigurare a constitu&ionalit&ii prin prisma situa&iei politice actuale din Republica
Moldova; Concepte de asigurare a constitu&ionalit&ii 'n doctrina juridic; Evolu&ia procesului
constitu&ional 'n Republica Moldova; Fundamentele normative ale controlului ca mijloc de
37

asigurare a constitu&ionalit&ii unor acte; Aspecte teoretice #i practice ale exercitrii controlului
respectrii constitu&iei 'n func&ie de anumite criterii #i proceduri legale.
Totodat, 'n cadrul cercetrii sale, Creang L. a abordat problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor; regulamentelor #i hotr*rilor Parlamentului; decretelor Pre#edintelui;
hotr*rilor #i ordonan&elor Guvernului; tratatelor interna&ionale. Respectiva abordare s-a fcut
exclusiv prin prisma cilor de asigurare a constitu&ionalit&ii, av*ndu-se un cu totul alt scop #i
obiective. Tocmai din acest considerent, abordarea este una superficial, dac e s o privim prin
prisma problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor, dezvoltat 'n studiul de fa&.
C*t prive#te studiul de doctor habilitat Consolidarea justi&iei 'n statul contemporan
democratic (aspecte teoretico-practice), realizat 'n anul 2013 de dl Negru A., eviden&iem
preocuparea autorului pentru identificarea #i cercetarea urmtoarelor probleme: Identificarea #i
manifestarea justi&iei 'n statul de drept; Etapele procesului de consolidare a justi&iei
contemporane; Afirmarea consolidrii justi&iei prin modernizarea autoadministrrii justi&iei;
Cariera juridic #i rolul acesteia 'n procesul consolidrii justi&iei; Caracteristica mecanismului
rspunderii disciplinare #i deontologice a magistra&ilor 'n realitatea juridic na&ional.
A#a cum studiul comport mai mult un caracter eminamente teoretic (av*ndu-se 'n
vedere specialitatea la care a fost sus&inut teza teoria general a dreptului), este firesc, c
interfereaz foarte pu&in studiul nostru 'n domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor.
+n final, o ultim cercetare de doctorat, relevant studiului nostru, este cea realizat de
Railean P., autorul lucrrii cu titlul: Esen&a #i importan&a activit&ii jurisdic&ionale 'n asigurarea
legalit&ii 'n statul de drept. Respectiva lucrare, sus&inut recent, abordeaz printre altele, mai
multe subiecte precum: Rolul justi&iei 'n asigurarea legalit&ii ca subiect de cercetare #tiin&ific;
Valoarea legalit&ii ca principiu al statului de drept; Justi&ia #i puterea judectoreasc elemente
indispensabile unui stat de drept; Justi&ia principalul mecanism juridic de realizare a statului de
drept; Valoarea puterii judectore#ti 'n cadrul statului de drept; Asigurarea legalit&ii de ctre
puterea judectoreasc: modalit&i, premise, condi&ii #i garan&ii; controlul judiciar mijlocul
principal de asigurare a legalit&ii; aplicarea uniform a legisla&iei de ctre instan&e; Echilibrul
dintre imunitatea judiciar #i rspunderea judectorilor.
Totodat, dl Railean P. a abordat tangen&ial #i unele aspecte ce &in de activitatea Cur&ii
Constitu&ionale, precum: Rolul justi&iei constitu&ionale 'n asigurarea legalit&ii 'n statul de drept;
Esen&a #i menirea justi&iei constitu&ionale 'ntr-un stat de drept; Aportul Cur&ii Constitu&ionale la
asigurarea legalit&ii; Recursul constitu&ional.
38

1.2. Repertoriul normativ privind consfin/irea problematicii controlului constitu/ionalit'/ii
legilor )n sistemul de drept al Republicii Moldova
Tendin&ele de reform #i modernizare a justi&iei na&ionale se 'nglobeaz, 'n ansamblul lor,
'ntr-un proces de dezvoltare istoric ce apare ca parte integr a dezvoltrii statului Republica
Moldova. Perioada de peste 20 de ani, 'n aspect temporal nefiind una 'ndelungat, 'n contextul
evenimentelor de reform a justi&iei a fost #i rm*ne una foarte aglomerat. Procesul de formare
a justi&iei na&ionale 'ncepe cu Declara/ia cu privire la Suveranitate [107], din 23.06.1990, a
statuat, c separarea puterii legislative, executive #i a celei judiciare constituie principiul
fundamental al func&ionrii Republicii Moldova ca stat democratic, bazat pe drept. La r*ndul su,
Decretul cu privire la puterea de stat [110], din 27.07.1990, a statuat, c 'n republic este
asigurat suprema&ia Constitu&iei #i a legilor Republicii Moldova, este 'nfptuit neabtut
separa&ia puterii de stat 'n legislativ, executiv #i judiciar. Puterea judiciar este subordonat
numai legii. Cet&enii sunt egali 'n fa&a legii #i judec&ii. Amestecul 'n 'nfptuirea justi&iei este
inadmisibil. Declara/ia de Independen/' [108] din 27.08.1991 a proclamat Republica Moldova
drept un stat suveran, independent #i democratic, hotr*ndu-se ca pe 'ntregul su teritoriu s se
aplice numai Constitu&ia, legile #i celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite
ale Republicii Moldova.
Institu&ia de jurisdic&ie constitu&ional 'n Republica Moldova s-a creat pe data de 29 iulie
1994, c*nd a fost adoptat Constitu/ia 'n vigoare. Aceasta cuprinde Titlul V Curtea
Constitu&ional format din 7 articole (art.134-140) [64], av*nd #i alte articole care vizeaz CC,
de exemplu, art.62, care stipuleaz validarea mandatului de deputat 'n Parlament.
La 13 decembrie 1994 a fost adoptat Legea nr.317-XIII cu privire la Curtea
Constitu/ional' [236], care cuprinde 6 capitole #i 42 de articole, 'n care au fost concretizate
prevederile Titlului V al Constitu&iei, ale statutului de judector, structura, exercitarea jurisdic&iei.
+n februarie1995, a fost ales completul de judectori al Cur&ii Constitu&ionale, care au
'nceput s-#i exercite atribu&iile dup 6 luni, la 16 iunie 1995, c*nd a fost adoptat Codul de
jurisdic/ie constitu/ional' nr.502-XIII [49], care cuprinde 3 titluri, 15 capitole #i 89 de articole
#i care reglementeaz organizarea #i func&ionarea Cur&ii Constitu&ionale.
Dup o lun #i jumtate de la intrarea 'n vigoare a Codului jurisdic&iei constitu&ionale,
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a pronun&at prima sa hotr*re asupra unui act
normativ al Guvernului Hotr*rea Guvernului nr.969 din 30.12.1994 [185], prin care se
reglementau probleme ce vizau impozitarea #i 'n care a stabilit, c Guvernul #i-a dep#it
atribu&iile #i a 'nclcat principiul separa&iei puterilor. Ulterior, Guvernul a luat act de hotr*rea
39

CC #i, prin Hotr*rea nr.773 din 20.11.1995 [181], a abrogat hotr*rea declarat
neconstitu&ional.
Recent, baza normativ a fost completat de un #ir de acte normative, care tran#eaz
anumite aspecte ale activit&ii Cur&ii Constitu&ionale:
1.Institu&ionalizarea rela&iilor dintre Guvern #i Curtea Constitu&ional #i-au gsit
consfin&ire 'n Hotr*rea Guvernului Nr.872 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la reprezentantul Guvernului )n Parlament 0i la Curtea Constitu/ional' #i abrogarea
unor hotr*ri ale Guvernului [183].
+n acest sens, 'nc 'n anul 1999, Guvernul, 'n scopul reprezentrii sale 'n Curtea
Constitu&ional, a desemnat din oficiu 'n calitate de reprezentant permanent al persoanei vice-
ministrului justi&iei [180, pct.2].
Ulterior, Hotr*rea Guvernului Nr.610 din 28.06.1999 cu privire la reprezentantul
permanent al Guvernului 'n Parlament #i Curtea Constitu&ional [180] este abrogat. Printr-o
nou hotr*re de Guvern, s-a 'ncercat reglementarea raporturilor juridice dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional. +n sensul dat este vorba de Hotr*rea Guvernului Nr.326 din 20.03.2003 cu
privire la reprezentantul Guvernului 'n Curtea Constitu&ional [179].
Dup un deceniu #i respectiva Hotr*re a Guvernului a fost abrogat. Pentru moment,
rela&iile dintre Guvern #i Curtea Constitu&ional #i-au gsit consfin&ire 'n Hotr*rea Guvernului
Nr.872 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului
'n Parlament #i la Curtea Constitu&ional #i abrogarea unor hotr*ri ale Guvernului [183].
+n virtutea dispozi&iilor Hotr*rii Guvernului Nr.872, reprezentantul Guvernului la Curtea
Constitu&ional este persoana abilitat s asigure interac&iunea dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional, precum #i reprezentarea intereselor Guvernului la CC [183, pct.2].
2.Procedura examinrii sesizrilor de ctre Curtea Constitu&ional este reglementat de
Legea cu privire la Curtea Constitu&ional [236] #i de Codul jurisdic&iei constitu&ionale [49].
Recent, Curtea Constitu&ional a aprobat un Regulament, care stabile0te procedura de
examinare a sesiz'rilor depuse la Curtea Constitu/ional' [101].
+n conformitate cu prevederile legale, procedura de examinare a sesizrilor depuse la
Curtea Constitu&ional cuprinde c*teva etape de baz: procedura preparatorie a admisibilit&ii
sesizrii [101, art.4-13]; examinarea admisibilit&ii sesizrii [101, art.14-33]; pregtirea cauzei
pentru examinare 'n #edin&a public a Cur&ii [101, art.34-43]; accesibilitatea informa&iilor #i
materialelor cauzei pentru pr&i #i alte persoane interesate [101, art.44-48]; examinarea cauzei 'n
cadrul #edin&ei publice a Cur&ii [101, art.49-64]; deliberarea [101, art.65-72].
40

Evident, c cuprinsul Regulamentului CC ne intereseaz mai mult sub aspectul
reglementrii anumitor raporturi juridice aferente procesului de examinare a cauzelor de control
al constitu&ionalit&ii legilor. Prin prisma acestui aspect, Regulamentul aduce unele 'mbunt&iri
procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor, care se 'nf&i#eaz dup cum urmeaz:
a) La examinarea prealabil a sesizrilor, care vizeaz controlul constitu&ionalit&ii legilor,
Sec&ia expertiz juridic 'ntocme#te o Fi# analitic, care constituie un document de uz intern
[101, art.8]. Fi#a analitic va cuprinde neaprat referin&e la urmtoarele aspecte: obiectul
sesizrii; esen&a normelor contestate; prevederile constitu&ionale invocate; argumentele
autorului sesizrii; concluziile asupra obiectului sesizrii; referin&e interna&ionale relevante;
jurispruden&a Cur&ii Constitu&ionale; concluzii de fond #i procedur [101, art.9].
b) Le #edin&ele publice ale Cur&ii, suplimentar, pe l*ng autorul sesizrii, urmeaz a fi invita&i
[101, art.40]: a) reprezentantul Parlamentului #i, dup caz, al Pre#edintelui Republicii
Moldova #i al Guvernului, dac se exercit controlul constitu&ionalit&ii unei legi; b)
reprezentantul Parlamentului, dac se exercit controlul constitu&ionalit&ii unei hotr*ri a
Parlamentului; c) reprezentantul Pre#edintelui Republicii Moldova, dac se exercit controlul
constitu&ionalit&ii unui decret al Pre#edintelui; d) reprezentantul Guvernului, dac se exercit
controlul constitu&ionalit&ii unei hotr*ri a Guvernului.
+n urma examinrii Regulamentului CC privind procedura de examinare a sesizrilor
depuse la Curtea Constitu&ional, constatm, c inova&ii revolu&ionare nu se atest. Cel pu&in, este
salutabil faptul, c se instituie cerin&e obligatorii fa& de structura #i con&inutul Fi#ei analitice,
care prin includerea compartimentelor #tiin&ifice precum: referin&ele interna&ionale relevante #i
jurispruden&a Cur&ii Constitu&ionale, va spori calitatea controlului constitu&ionalit&ii legilor #i 'n
consecin& hotr*rile #i deciziile CC.
3.Un alt act cu efect indirect asupra calit&ii realizrii procesului de control al
constitu&ionalit&ii legilor, este decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova privind
distinc/iile Cur/ii Constitu/ionale [102].
Accep&iunea indirect, are 'n vedere faptul, c prin intermediul distinc&iilor Cur&ii
Constitu&ionale, se va reu#i motivarea participrii la dezvoltarea #tiin&ei constitu&ionale, prin
antrenarea celor mai lucide min&i 'n materia jurispruden&ei #i a constitu&ionalismului din
Republica Moldova #i eventual de peste hotarele ei.
Regulamentul cu privire la decernarea distinc&iilor Cur&ii Constitu&ionale, prevede expres
dou forme de stimulare onorific: decernarea distinc&iei Titlul de excelen& 'n domeniul
dreptului constitu&ional #i decernarea premiului Cur&ii Constitu&ionale Constantin Stere.
41

+n virtutea dispozi&iilor Deciziei privind distinc&iile Cur&ii Constitu&ionale, distinc&ia
Titlul de excelen& 'n domeniul dreptului constitu&ional se acord persoanelor, care au avut o
contribu&ie substan&ial #i de durat, recunoscut la nivel na&ional #i/sau interna&ional, la
dezvoltarea domeniului dreptului, 'n general, #i a institu&iei dreptului constitu&ional, 'n particular,
precum #i la realizarea misiunii Cur&ii Constitu&ionale [102, cap.1]. C*t prive#te premiul Cur&ii
Constitu&ionale Constantin Stere, acesta este instituit #i se decerneaz de ctre Curtea
Constitu&ional 'n scopul stimulrii solu&ionrii efective a problemelor #tiin&ifice #i practice 'n
domeniul dreptului, 'n general, #i a institu&iei dreptului constitu&ional, 'n particular, dezvoltarea
sistemului jurisdic&ional, sus&inerea dezvoltrii cercetrilor fundamentale 'n domeniul dreptului
comparat #i al drepturilor omului, inclusiv prin prisma jurisdic&iei constitu&ionale [102, cap.2].

Pe l*ng legisla&ia special, exist o palet larg de acte normative, care reglementeaz
diverse aspecte ale problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor. Pe parcursul tezei de
doctorat vom face referin& la respectivele acte, cercet*ndu-le, prin a desprinde concluzii cu
referire la regimul juridic.
Astfel, 'n activitatea sa jurisdic&ional, Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
realizeaz o cooperare str*ns nu doar cu Parlamentul #i Guvernul, ci #i cu cea de-a treia putere a
statului autoritatea judec'toreasc'. Sub acest aspect, am dori s eviden&iem 3 dimensiuni ale
acestei interrela&ii:
1.Ridicarea excep/iei de neconstitu/ionalitate )n cadrul procesului civil. Codul de
procedur civil al Republicii Moldova [51], 'n art.12, 'ntitulat Ridicarea excep&iei de
neconstitu&ionalitate stabile#te, c dac 'n procesul judecrii pricinii, se constat, c norma de
drept ce urmeaz a fi aplicat, sau care a fost deja aplicat, este 'n contradic&ie cu prevederile
Constitu&iei RM, iar controlul constitu&ionalit&ii actului normativ este de competen&a Cur&ii
Constitu&ionale, instan&a de judecat formuleaz o sesizare a Cur&ii Constitu&ionale, pe care o
transmite prin intermediul Cur&ii Supreme de Justi&ie [51, art.12
1
alin.(1)]. Respectiv, din
momentul emiterii de ctre instan& a 'ncheierii cu privire la ridicarea excep&iei de
neconstitu&ionalitate #i p*n la adoptarea hotr*rii de ctre Curtea Constitu&ional, procedura de
examinare a pricinii, sau de executare a hotr*rii pronun&ate, se suspend [51, art.12
1
alin.(3)].
La fel, legisla&ia procesual civil oblig instan&a judectoreasc s suspende procesul 'n
cazul ridicrii excep&iei de neconstitu&ionalitate [51, art.270 alin.(1) pct.3].
Recent, art.449 din Codul de procedur civil, 'ntitulat Temeiurile declarrii revizuirii,
a fost completat cu un punct nou e), prin care se stabile#te tran#ant, c revizuirea se declar, 'n
cazul 'n care a fost aplicat o lege declarat neconstitu&ional de ctre Curtea Constitu&ional #i
42

la judecarea cauzei a fost ridicat excep&ia de neconstitu&ionalitate, iar instan&a de judecat, sau
Curtea Suprem de Justi&ie, a respins cererea privind sesizarea Cur&ii Constitu&ionale, sau din
hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale rezult, c prin aceasta, s-a 'nclcat un drept garantat de
Constitu&ie, sau de tratatele interna&ionale 'n domeniul drepturilor omului [224].
2.Sesizarea Cur/ii Constitu/ionale de c'tre Curtea Suprem' de Justi/ie. Una din
atribu&iile Cur&ii Supreme de Justi&ie se refer la faptul, c instan&a sesizeaz, din oficiu sau la
propunerea instan&elor judectore#ti, Curtea Constitu&ional pentru a se pronun&a asupra
constitu&ionalit&ii actelor juridice [243, art.2 pct.b)].
3.Consiliul Superior al Magistraturii. De fapt, atestm practic o lips desv*r#it a
rela&iilor de colaborare dintre Curtea Constitu&ional #i Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM). Suntem de prerea, c o atare colaborare urmeaz a fi valorificat, fapt care va aduce
beneficii realizrii procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor.
+n literatura de specialitate din Republica Moldova, au fost expuse opinii vizavi de
necesitatea implicrii Consiliului Superior al Magistraturii 'n raporturile juridice cu institu&ia
Cur&ii Constitu&ionale. +n acest sens este relevant opinia cercettorului A.Negru din Republica
Moldova, care afirm c este necesar de a men&iona rolul important al Cur&ii Supreme de Justi&ie,
care 'n condi&iile na&ionale de reglementare normativ-juridic posed competen&a de adresare
ctre Curtea Constitu&ional cu privire la controlul constitu&ionalit&ii legii ce urmeaz a fi
aplicat 'ntr-un anumit proces judiciar. Ar fi oportun #i prezen&a unei reglementri normativ-
juridice 'n sistemul legislativ na&ional de identificare a competen&ei CSM 'n domeniul sesizrii
Cur&ii Constitu&ionale cu referin& la controlul constitu&ionalit&ii actelor normative emise de
legislativ #i executiv, orientate la organizarea #i func&ionarea justi&iei. Aceast competen& este
fireasc #i logic din simplul argument c, Consiliul Superior al Magistraturii este organul de
autoadministrare a autorit&ii judectore#ti [270, p.143].
+n sensul valorificrii poten&ialului imens al colaborrii dintre Curtea Constitu&ional #i
instan&ele de judecat, considerm binevenit opinia potrivit creia apare oportunitatea includerii
'n competen&a Consiliului Superior al Magistraturii a dreptului de sesizare a Cur&ii
Constitu&ionale, prin prisma aceluia#i principiu al separrii #i colaborrii puterilor 'n stat.
Competen&a nu necesit a admite imixtiunea Autorit&ii judectore#ti 'n activitatea puterii
legislative sau executive. +n mod imperios, Curtea Suprem de Justi&ie posed aceast
competen& #i poate sesiza Curtea Constitu&ional. Noi 'ns ne referim numai la acele situa&ii
c*nd Consiliul Superior al Magistraturii adopt un aviz negativ, pronun&*ndu-se asupra
modificrii sau adoptrii unui act normativ din sfera justi&iei #i legislativul nu ia 'n considera&ie
argumentele invocate 'n aviz; suntem 'n prezen&a unei atentri, 'n anumite situa&ii, la
43

independen&a autorit&ii judectore#ti #i a justi&iei 'n ansamblu. Astfel, Consiliul Superior al
Magistraturii, prin competen&a sa limitat sub aspectul men&ionat anterior, este defavorizat
comparativ cu cele dou ramuri ale puterii de stat [269, p.144]. Recunoa#terea dreptului de
sesizare a Cur&ii Constitu&ionale ar fi oportun 'n ceea ce prive#te actele normative din sfera
justi&iei #i ar fi o continuitate func&ional a mecanismului de colaborare dintre autoritatea
judectoreasc #i puterea legislativ [270, p.191-192].

Alte acte relevante studiului nostru, care ne vor oferi material factologic sunt: Hotr*rea
Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 24.01.2012 cu privire la aprobarea
Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 [155] #i Hotr*rea Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului
privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012 [156].

Printre hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale cu impact, men&ionm:
1.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.4 din 22.04.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Decretelor Pre#edintelui Republicii Moldova nr.534-VII din 8
martie 2013 privind demisia Guvernului, 'n partea ce &ine de men&inerea 'n func&ie a Prim-
ministrului-demis prin mo/iune de cenzur' (pentru suspiciuni de corup/ie) din data de 8
martie 2013 p*n la formarea noului guvern, #i nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind
desemnarea candidatului pentru func&ia de Prim-ministru (Sesizarea nr.10b/2013) [158].
2.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.36 din 05.12.2013 privind
interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constitu/ie 'n corela&ie cu Preambulul Constitu&iei #i
Declara&ia de Independen& a Republicii Moldova [175].
3.Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.1 din 22.01.2013 de sistare a
procesului pentru controlul constitu&ionalit&ii art.52 alin. (6) din Legea nr.10-XVI din 3
februarie 2009 privind supravegherea de stat a snt&ii publice [100]. Art.52 alin. (6) din Legea
nr.10-XVI din 03.02.2009 stabile#te condi&ia vaccin'rii profilactice sistematice a copiilor pentru
admiterea in colectivit&i #i institu&ii educa&ionale #i de recreere.
4.Curtea Constitu&ional a adoptat mai multe hotr*ri care &in de aspectele financiare,
bancare #i fiscale ale statului. Prin hotr*rile adoptate, Curtea a adus claritate unor aspecte cu
rezonan& 'n societate. +n #irul acestor hotr*ri se 'nscriu, printre altele:
a). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.31 din 01.10.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii prevederilor articolului 11 alin. (4) din Legea nr.548-XII din 21 iulie
1995 cu privire la Banca Na/ional' a Moldovei #i articolelor 21 alin. (3) #i 23 alin. (3) din
44

Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr.26a/2013)
[172].
b). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.6 din 13.02.2014 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor
impozite, contribu&ii, prime #i defalcri, precum #i privind anularea majorrilor de 'nt*rziere #i
amenzilor aferente acestora (Sesizarea nr.3a/2014) [160].
c).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.7 din 13.02.2014 privind
controlul constitu&ionalit&ii alineatului (7) al articolului 88 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24
aprilie 1997 (Sesizarea nr.5a/2014) [161].
d). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.2 din 28.01.2014 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale (Sesizarea
nr.2a/2014) [157].
5.Alte hotr*ri ale Cur&ii Constitu&ionale vizeaz repunerea 'n func&ie a unor func&ionari
publici demi#i ilegal. Prin aceasta, Curtea s-a impus drept aprtor al drepturilor fundamentale
ale omului. Avem 'n vedere, 'n mod special, 2 hotr*ri ale Cur&ii:
a).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.27 din 20.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Hotr*rii Parlamentului nr.183 din 12 iulie 2013 privind eliberarea
din func/ie de membru 0i de vicepre0edinte al Cur/ii de Conturi [170].
b).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.28 din 20.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor hotr*ri ale Parlamentului privind revocarea 0i desemnarea
directorului general al Consiliului de administra/ie al Agen/iei Na/ionale pentru
Reglementare )n Energetic' (Sesizarea nr.34a/2013) [171].
6.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.26 din 19.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi referitoare la limita de v*rst pentru admiterea la
studiile de masterat 0i doctorat (Sesizarea nr.25a/2013) [168].
7.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.33 din 10.10.2013 privind
interpretarea articolului 140 din Constitu&ie (Sesizarea nr. 45b/2013) [173]. Respectiva hotr*re
are un impact fundamental #i un precedent incontestabil asupra raporturilor juridice ce vizeaz
controlul constitu&ionalit&ii legilor #i executarea deciziilor Cur&ii.
8.Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.37b din 26.05.2014 privind interpretarea art.11 din
Constitu&ia Republicii Moldova [325].
9.Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.42a din 18.06.2014 privind controlul
constitu&ionalit&ii unor prevederi ale art.21 alin. (5) lit.e) din Legea cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanului) nr.52 din 3 aprilie 2014 [326].
45


Printre cele mai importante politici publice, cu impact asupra exercitrii controlului
constitu&ionalit&ii legilor, identificm:
Strategia de reform' a sectorului justi/iei: 2011-2016 [231]. +n contextul reformei
justi&iei, sunt preconizate un #ir de reforme ce vizeaz direct Curtea Constitu&ional a Republicii
Moldova. Astfel, 'n cadrul Pilonului VI Respectarea drepturilor omului 'n sectorul justi&iei,
este introdus Capitolul 6.1. Consolidarea rolului Cur&ii Constitu&ionale, care a indicat asupra
unor domenii specifice de interven&ii:
+n baza Strategiei a fost adoptat un Plan de ac&iuni pentru implementarea Strategiei de
reform a sectorului justi&iei pentru anii 2011-2016 [187], care prevede 'nc o ac&iune ce ar putea
avea efect direct asupra procesului de realizare a controlului constitu&ionalit&ii legilor de ctre
Curtea Constitu&ional Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constitu&ional #i a
Codului jurisdic&iei constitu&ionale ('n variant nou), activitate ce urmeaz a fi realizat 'n anii
2015-2016 [187, Domeniul 6.1.1. pct.3, p.12863];
Planul de ac/iuni al Guvernului pentru anul 2014 [177]. 'n cadrul Pilonului III
Edificarea statului de drept, Capitolul Justi&ia, a fost inclus compartimentul Protec&ia
drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale omului. Printre obiectivele de guvernare, este
prevzut consolidarea rolului Cur/ii Constitu/ionale, iar indicatori de impact ar servi
cercul subiec/ilor cu drept de sesizare a Cur/ii Constitu/ionale extins 0i capacit'/ile
personalului sporite.
Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea European' [226]. Probabil, c
nu exist persoan 'n Republica Moldova, care s nu cunoasc de faptul, c Parlamentul a
ratificat Acordul de Asociere 'ntre Republica Moldova, pe de o parte, #i Uniunea European #i
Comunitatea European a Energiei Atomice #i statele membre ale acestora, pe de alt parte.
O lecturare atent a celor peste 1800 de pagini a Acordului de Asociere, nu a relevat o
sarcin clar #i direct de modernizare #i compatibilizare pentru Curtea Constitu&ional a
Republicii Moldova.
Totu#i, indirect, Curtea Constitu&ional va trebui s &in cont de anumite repere prevzute
expres de Acordul de Asociere. Avem 'n vedere, 'n primul r*nd, dezideratele ce reies din
con&inutul Titlului III al Acordului - Libertate, Securitate #i Justi&ie [226, art.12-20]. Astfel,
Curtea Constitu&ional, 'n procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor este invitat s
vegheze asupra statului de drept din Republica Moldova. +n virtutea prevederilor art.12 Statul
de drept din Acordul de Asociere, &ara noastr urmeaz s acorde o importan& deosebit
46

promovrii statului de drept, inclusiv independen&ei sistemului judiciar, accesului la justi&ie #i
dreptului la un proces echitabil.

Controlul constitu/ionalit'/ii legilor prin prisma dispozi/iilor Proiectului
Constitu/iei Republicii Moldova. +n decembrie 2009, prin Decretul Pre#edintelui interimar al
Republicii Moldova a fost instituit Comisia pentru reforma constitu&ional, care a avut misiunea
de a elabora un proiect al unei Constitu&ii al RM. Din componen&a Comisiei au fcut parte cei
mai de vaz speciali#ti-savan&i 'n domeniul dreptului constitu&ional. Ceva timp mai t*rziu, 'n
primvara anului 2010 Comisia a prezentat Parlamentului Proiectul noii constitu&ii, care a #i fost
'nregistrat pe pagina web a legislativului [288].
A#a cum unul din obiectivele cercetrii de doctorat const, printre altele, 'n formularea
propunerilor de lege-ferenda, este absolut firesc, c ne-am 'ndreptat aten&ia spre acest Proiect.
Aceasta cu at*t mai mult, cu c*t interesul nostru este ghidat de dou aspecte importante: 1) 'n ce
msur Proiectul aduce 'mbunt&iri 'n domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor #i 2) 'n ce
msur studiul prezent de doctorat poate aduce 'mbunt&iri Proiectului respectiv.
1.3.Concluzii la capitolul 1
Reie#ind din toate cele expuse mai sus, cercetarea de fa& nu abordeaz statutul juridic al
instan&elor de judecat 'n ansamblu, ci se refer 'n exclusivitatea doar la activitatea Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova, activitate ce este realizat nu abstract, ci prin prisma
atribu&iei de control al constitu&ionalit&ii legilor.
Studiul doctrinar a relevat, c 'n Republica Moldova nu exist un studiu integral al
problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor, de#i diverse aspecte au fost abordate, at*t de
savan&ii cu renume, 'n monografiile sale, c*t #i de tinerii cercettori, 'n tezele sale de doctorat.
+n studiul de fa& venim cu elemente noi, care nu se regsesc 'n alte studii, inclusiv
doctorale, din spa&iul juridic al Republicii Moldova.
Cercetarea doctoral de fa&, vine s completeze spectrul larg al abordrilor
constitu&ionale #i s 'mbog&easc tezaurul #tiin&ific al Republicii Moldova cu cuno#tin&e 'n
domeniul problematicii, care nu a mai fost abordat, sau a fost elucidat superficial. Printre atare
elemente vom enumera: Evolu&ia conceptului de control al constitu&ionalit&ii legilor; Aportul
controlului constitu&ionalit&ii legilor la asigurarea suprema&iei constitu&iei; Problematica
47

controlului constitu&ionalit&ii 'n sistemul politicilor publice ca expresie a preocuprii statului
de problema dat; Raporturile Cur&ii Constitu&ionale cu Parlamentul #i Guvernul pe dimensiunea
realizrii controlului constitu&ionalit&ii legilor #i asigurrii suprema&iei constitu&iei; Autonomia
financiar a Cur&ii Constitu&ionale ca una din premise de baz de realizare eficiente a
controlului constitu&ionalit&ii legilor; Executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale
condi&ie de baz a asigurrii suprema&iei constitu&iei; Impactul practicii de ultim or de control
de constitu&ionalitate, realizat de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova (pe baza analizei
cazurilor cu rezonan& aflate pe rolul Cur&ii 'n ultimii ani); Problematica controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n contextul prevederilor Proiectul noii Constitu&ii al Republicii
Moldova; Analiza experien&ei mondiale, 'n special a Uniunii Europene, privind controlul
constitu&ionalit&ii legilor, prin expunerea situa&iei din urmtoarele state: SUA, Germania, Fran&a,
Italia, Danemarca #i Norvegia, Elve&ia, Rom*nia #i a.; Identificarea evolu&iilor #i provocrilor din
sec. XXI pentru procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor la nivel european.
Cu referire la cercetarea cadrului normativ, care reglementeaz activitatea de control al
constitu&ionalit&ii legilor, concluzionm urmtoarele:
1. Func&ia de control al constitu&ionalit&ii legilor, fiind un fenomen complex, este reglementat
de un #ir de acte normative, multe din ele fiind cu efect indirect asupra procesului respectiv.
2. +n lumina evenimentelor aferente parcursului european al Republicii Moldova (semnarea
Acordului de Asociere a RM la UE), #i respectiv a provocrilor legate de acest eveniment,
apare nevoia de a ajusta cadrul normativ 'n vigoare la standardele Uniunii Europene.
3. Considerm, c cele mai avansate experien&e din cadrul statelor Uniunii Europene, 'n materia
controlului constitu&ionalit&ii legilor, ar trebui s se regseasc 'n con&inutul noilor politici
publice ale Republicii Moldova cu referire la modernizarea institu&iei Cur&ii Constitu&ionale
#i a func&iei sale de control al constitu&ionalit&ii legilor.
4. Din perspectiva examinat mai sus, considerm absolut necesar efectuarea unei radiografii
privind compatibilitatea prevederilor Constitu&iei Republicii Moldova cu procedurile tehnice
ce &in de integrarea 'n Uniunea European. +n acest sens, venim cu propunerea de a modifica
#i completa textul Constitu&iei Republicii Moldova cu prevederi de natur, s o
compatibilizeze clar #i tran#ant cu legisla&ia constitu&ional #i practicile din cadrul Uniunii
Europene. +n caz contrar, declara&iile privind vectorul strategic de integrare a RM 'n spa&iul
UE vor rm*ne simple declara&ii lipsite de con&inut #i seriozitate.

48

Prin urmare, problema cercet'rii a studiului de fa&, rezid 'n a demonstra complexitatea
fenomenului controlului constitu&ionalit&ii legilor, prin identificarea tuturor elementelor sale
constitutive ca una din principalele garan&ii juridice a suprema&iei constitu&iei.
Acest lucru a fost realizat prin recurgerea la urmtoarele obiective: completarea
spectrului larg al abordrilor constitu&ionale, prin 'mbog&irea tezaurului #tiin&ific al Republicii
Moldova cu cuno#tin&e teoretico-practice 'n domeniul problematicii abordate; identificarea
trsturilor fundamentale ale conceptului suprema&iei constitu&iei #i interferen&ele sale cu
problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor #i a statului de drept; elucidarea spectrului
diverselor aspecte ce graviteaz 'n jurul conceptului de control al constitu&ionalit&ii legilor;
identificarea specificului realizrii procesului controlului constitu&ionalit&ii legilor de ctre
Curtea European de Justi&ie, impactul Cur&ii asupra suveranit&ii constitu&ionale a statelor
membre #i non-membre a Uniunii Europene, interferen&a Cur&ii Europene de Justi&ie cu cur&ile
constitu&ionale na&ionale pe dimensiunea controlului constitu&ionalit&ii legilor; identificarea
direc&iilor de dezvoltare a procesului controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n Republica
Moldova, 'n sensul ata#rii sale de un anumit sistem de pe mapamond; efectuarea unei
radiografii a specificului efecturii controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n unele state din
Uniunea European; elucidarea direc&iilor de dezvoltare a practicii #i doctrinei controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n cadrul Uniunii Europene; relevarea faptului, 'n ce msur cadrul
organizatoric actual al Cur&ii Constitu&ionale din Republica Moldova este unul eficient #i
corespunde exigen&elor de realizare a unui control al constitu&ionalit&ii legilor 'ntr-o societate
democratic; identificarea problemelor ce genereaz neexecutarea hotr*rilor Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova; efectuarea unei radiografii a politicilor publice 'n
domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor #i identificarea direc&iilor de preocupare a
administra&iei publice centrale 'n acest sens, 'n special prin luarea 'n considerare a prevederilor
Acordului de Asocierea Republicii Moldova la Uniunea European; identificarea provocrilor ce
stau 'n fa&a Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n realizarea efectiv a controlului
constitu&ionalit&ii legilor; formularea propunerilor de 'mbunt&ire a procesului controlului
constitu&ionalit&ii legilor, 'n special prin luarea 'n considera&ie a experien&ei #i practicii avansate
din cadrul statelor dezvoltate din Uniunea European, eventual #i din Statele Unite ale Americii.
Reie#ind din toate cele expuse mai sus, formulm scopul principal al tezei, ca fiind:
cercetarea complex #i multiaspectual a controlului constitu&ionalit&ii legilor drept cea mai
important garan&ie juridic a suprema&iei constitu&iei, 'n vederea elucidrii cilor de
'mbunt&ire a acestui proces.

49

2. FUNDAMENTELE TEORETICO-PRACTICE ALE CONCEPTULUI DE
REALIZARE A CONTROLULUI CONSTITU#IONALIT$#II LEGILOR

2.1.Constitu/ia un parcurs de la idee p.n' la pilon al democra/iei
+n limbajul curent se vorbe#te de constitu&ie, ca cea a fiin&ei umane sau de cea a materiei,
'n literatura de specialitate s-a artat, c dac transportm aceast no&iune 'n domeniul #tiin&elor
sociale, vom constata cu u#urin&, c fiecare grup, plec*nd din momentul 'n care el se
diferen&iaz, posed o organizare determinat, adic o constitu&ie [506, p.81].
+n func&ie de concep&iile #i interesele politice, care s-au confruntat de-a lungul ultimelor
dou secole, sfera #i con&inutul date no&iunii de constitu&ie a suferit muta&ii, uneori esen&iale,
astfel 'nc*t trsturi caracteristice, considerate la 'nceput inerente ei, au 'ncetat de a mai fi luate
'n considerare ulterior. Pe de alt parte, chiar #i cile procedurale prin care sunt stabilite normele,
care formeaz 'n ansamblul lor, constitu&ia difer 'n timp #i spa&iu, ceea ce face ca orice defini&ie
bazat pe un criteriu formal (adic pe luarea 'n considerare a procedurii de adoptare a lor) s
ri#te, s nu acopere 'ntreaga realitate a dreptului comparat. Din acest considerent, o corect
'n&elegere a no&iunii de constitu&ie nu este posibil dec*t prin plasarea ei 'n contextul
dezvoltrii istorice a sferei #i con&inutului su.
Cuv*ntul constitu&ie provine din limba latin, 'n care constitu&ie 'nsemn a#ezare cu
temei, starea unui lucru [127, p. 45].
Vorbindu-se de astfel de legi precum legile lui Licurg (a trit 'n sec. X-IX '.e.n., lui i
se atribuie 'ntemeierea Spartei #i crearea constitu&iei spartane) sau Solon (640-558 '.e.n., ales
prim-arhonte al Atenei 'n anul 594 '.e.n., a promulgat o serie de legi referitoare la organizarea
statului) [117, p. 87]- s-a, utilizat cuv*ntul constitu&ie pentru a le desemna.
Plec*nd de la acest sens comun, 'n dreptul roman din timpul imperiului, cuv*ntul
constitu&ie a fost folosit pentru a desemna legile care emanau de la 'mprat, chiar dac ele nu se
refereau la organizarea #i func&ionarea statului [12, p. 91].
Legea superioar 'n antichitate. Existen&a unei legi superioare #i respectul datorat acesteia,
a fost ideea fundamental a dreptului atenian, 'n interiorul acestuia s-a fcut o distinc&ie net 'ntre nomos,
ceea ce, 'n sens larg, ar 'nsemna lege, iar 'n sens restrictiv constitu&ie, #i psephisma, av*nd acum
ca echivalent decretul. Normele, privind organizarea puterilor publice, nu puteau s fie modificate,
dec*t 'n mod cu totul excep&ional, dup o procedur extrem de anevoioas, complex #i chiar riscant.
Psephismata nu putea fi contrar unei nomoi, nici 'n form, nici 'n con&inut. Dac, totu#i, un decret
neconstitu&ional era adoptat, aplicarea acestuia era refuzat de judectori, iar autorului decretului i se
50

putea aranja rspunderea penal, 'n urma exercitrii unei ac&iuni publice (graphe/paranomon)
[327, p. 178].
Lupt*nd 'mpotriva absolutismului monarhic #i 'ngrdirilor feudale, spiritele progresiste
ale vremii au eviden&iat, prin no&iunea de constitu&ie, numai acele legi, care reglement*nd
organizarea #i func&ionarea statului, limitau puterea Monarhului #i garantau anumite drepturi #i
libert&i fundamentale ale individului [12, p.157].
Cuv*ntul constitu&ie este utilizat 'n sensul de lege fundamental a unui stat abia 'n sec.
XVIII, 'n perioada pregtirii revolu&iei burgheze, 'n acest sens este folosit de exemplu 'n S.U.A.
Astfel, 'n 1787 americanii declarau: Noi poporul din Statele Unite ale Americii impunem #i
fixm aceast Constitu&ie pentru Statele Unite ale Americii..., utiliz*nd astfel no&iunea de
constitu&ie 'n sens de lege care prive#te organizarea politic a societ&ii, raporturile dintre stat si
cet&eni [446, p. 67].
Acest mod de a concepe no&iunea sa de constitu&ie era limpede exprimat #i de Declara&ia
francez a drepturilor omului #i cet&eanului din 1789, 'n care se arta c: Orice societate 'n care
garan&ia drepturilor nu este asigurat #i separa&ia puterilor stabilit, nu are constitu&ie [502, p.85].
+n limbajul vremii cuv*ntul constitu&ie desemna acea lege fundamental a statului care
cuprindea normele de baz ale acestuia, norme prin care se organiza guvernm*ntul #i se
consacrau acele drepturi #i libert&i ce erau considerate indispensabile existen&ei #i afirmrii
personalit&ii umane, av*nd un caracter permanent #i imuabil, 'n perioada 'n care burghezia lupta
pentru preluarea puterii politice, doctrinarii au desemnat prin no&iunea de constitu&ie numai acele
legi, care reglement*nd organizarea #i func&ionarea statului, limitau puterea monarhului #i
garantau anumite drepturi #i libert&i al cet&eanului. Totodat, 'n acest sens prof. Aubert J. F.
vorbe#te de o defini&ie a constitu&iei dublat de o judecat de valoare [476]. Profesorul
precizeaz, c cet&enii francezi nu pledau pentru o oarecare constitu&ie, ci pentru una bun.
Regatul Prusiei, imperiul austriac #i imperiul rus erau incontestabil state. Ele ar fi trebuit s aib o
aparen& de constitu&ie. Dar ele nu aveau deloc constitu&ii veritabile, pentru c la ei puterea nu era
separat #i nici drepturile garantate [476, p. 102].

+n sensul unei asemenea concep&ii asupra
no&iunii de constitu&ie, se spunea, c Anglia are o constitu&ie, spre deosebire de alte state, pentru
simplul motiv, c 'n acea &ar existau un numr de reguli juridice, care de#i nu erau consacrate
'ntr-o lege sistematic de organizare a statului ci se formaser 'n cea mai mare parte pe cale de
obiceiuri, iar 'ntr-o mic msur printr-un numr de acte scrise, care aduceau limitri puterii
monarhului #i garantau anumite drepturi individuale. Acest mod de 'n&elegere a no&iunii de
constitu&ie este curent #i azi 'n Anglia [514, p. 124].
51

Mai t*rziu, aceast no&iune capt un con&inut mai bogat 'n sensul, c normele referitoare
la organizarea statului #i asigurarea drepturilor omului trebuie s fie cuprinse 'ntr-o lege
sistematic #i care s se bucure de o for& juridic superioar, constituind o garan&ie 'n lupta
'mpotriva puterii discre&ionare a monarhului. Se considera atunci, c puterea acestuia poate fi
limitat mai eficient, dac drepturile cet&eanului s*nt afirmate (recunoscute) 'n legi scrise, fapt ce
facilita 'n acela#i timp lupta pentru aprarea lor. Mai t*rziu, dup elaborarea primelor constitu&ii
scrise, se ajunge la ideea stabilit&ii Constitu&iei, la imposibilitatea modificrii ei de ctre corpurile
legiuitoare obi#nuite, adunarea constituant fiind singura putere competent s adopte sau s
modifice constitu&ia.
+ntr-adevr, revolu&iile american #i francez din a doua jumtate secolului al XVIII-lea nu
au avut doar scopul s proclame limitarea puterilor guvernan&ilor #i recunoa#terea unor drepturi
fundamentale a indivizilor, ci au cutat s gseasc #i procedee juridice c*t mai eficace pentru
realizarea acestui scop.
A aprut necesitatea ca normele constitu&ionale s fie cuprinse 'n legi scrise #i
sistematice (adic astfel s fie alctuite, 'nc*t s includ 'ntr-un cadru ordonat #i unitar
toate reglementrile relative la organizarea #i func&ionarea puterii publice #i a raporturilor ei
cu cet&enii) a fost o consecin& a acestei preocupri. Ea s-a nscut din convingerea, - care s-a
'ncet&enit 'n con#tiin&a indivizilor, - c numai o constitu&ie scris, prin precizia #i claritatea
ei, putea fi o arm de lupt eficace 'mpotriva abuzurilor puterii absolute. Se considera, c acest
scop va fi realizat din momentul 'n care drepturile individuale vor putea fi clar definite #i,
deci, fiind cunoscute, vor putea fi aprate. La aceast tem, Thomas Paine (1737-1809) spunea:
Nu exist constitu&ie dac ea nu poate fi pus 'n buzunar [486, p. 106].
La 'ncet&enirea acestei idei a contribuit, de asemenea, #i teoria, curent la acea
epoc, privitoare la contractul social. Consider*nd constitu&ia o reeditare a contractului
social, literatura politic progresist de atunci a ajuns la concluzia, c textul ei scris este
superior legilor #i oricrui act normativ emis de organele statului. Astfel se ajungea s se
afirme nu numai necesitatea constitu&iei scrise, dar #i suprema&ia ei juridic fa&a de orice alte
norme juridice [12, p. 105].
Experien&a constitu&ional a statelor lumii permite constatarea, c Legea Suprem a
oricrui stat - Constitu&ia - este un act politico-juridic fundamental, inspirat de o anumit
filosofie social #i adoptat de na&iune sau 'n numele ei, pentru a stabili forma de stat, modul de
organizare #i de func&ionare al puterilor 'n stat #i raporturile 'ntre acestea, principiile generale ale
ordinii juridice a societ&ii, precum #i drepturile #i 'ndatoririle cet&enilor, act care este adoptat #i
modificat potrivit unei proceduri speciale [446, p. 131].
52

Abord*nd problema necesit&ii constitu&iilor scrise, prof. Pierre Pactet vorbe#te de
constitu&ionalism prin prisma apari&iei acestei mi#cri [503]. Astfel, arat: Constitu&ionalismul
desemneaz mi#carea care a aprut 'n secolul Luminilor #i care s-a strduit, de altfel cu succes,
s substituie cutumelor existente, adesea vagi #i imprecise #i care lsa mari posibilit&i de ac&iune
discre&ionar suveranilor, constitu&ii scrise, concepute ca primul pas al limitrii absolutismului #i
adesea despotismului puterilor monarhice. Liberalii au cerut deci, ca modurile de transmitere #i
exercitare a puterii politice s fie fixate odat pentru totdeauna 'ntr-o cart fundamental servind
de regul a jocului [503, p. 67].
Aceasta este forma cea mai sever de aplicare a ideii rigidit&ii constitu&ionale.
Constitu&ia va fi 'ns considerat rigid #i atunci, c*nd competen&a de a o modifica apar&ine
adunrii legiuitoare sau adunrilor legiuitoare obi#nuite, adic a unei puteri constituite, iar nu
puterii constituante, cu condi&ia ca, 'n acest scop, s fie necesar 'ndeplinirea unei proceduri
mai dificile dec*t cea cerut 'n cazul legilor ordinare [12, p. 93].
Esen&a Constitu&iei const 'n reflectarea politico-juridic a condi&iilor social-istorice existente
'ntr-o societate la un moment dat, precum #i a intereselor generale, fundamentale ale na&iunii, privite
din perspectiva procesului de cucerire prin competi&ie electoral democratic a puterii #i exercitare a
acesteia pentru 'nfptuirea binelui comun al poporului. Scopul unei constitu&ii, scria, 'n acest sens,
sociologul rom*n Dimitrie Gu#ti, este de a formula politic #i juridic 'n mod solemn psihologia
social, starea economic, dezideratele drept&ii sociale #i aspira&iile etnice ale na&iunii [147, p. 21].
Aceast idee, devenit o convingere colectiv, a prins rdcini at*t de puternice 'nc*t,
chiar #i atunci c*nd, 'ntr-o &ar sau alta, regimurile dictatoriale au fost instaurate, ele au
continuat, 'n 'ncercarea de a pstra o oarecare aparen& de democra&ie #i de a inspira 'ncredere
'n stabilitatea sistemului lor politic, s recurg la un ansamblu de norme 'nzestrate cu for&
juridic superioar legilor ordinare, ansamblu care l-au intitulat, potrivit unei tradi&ii ce s-a
prut profitabil din punct de vedere propagandistic, tot "constitu&ie", de#i, de fapt, era
vorba de o constitu&ie fr libertate.
Acesta a fost cazul Constitu&iei anului VIII 'n Fran&a. Formal, aceasta a introdus votul
universal, 'n fapt 'ns, ea a anihilat orice influen& a corpului electoral 'n via&a politic #i
social. Mai mult, de#i purta titlul de "Constitu&ie", ea nu era prefa&at de o garan&ie de drepturi,
ci se mrginea ca, 'n titlul VII, s introduc c*teva prevederi foarte sumare privitoare la
inviolabilitatea domiciliului, la procedura de arestare #i la dreptul de peti&ie [12, p. 95].
+n toate &rile 'n care s-a ajuns ca puterea politic s fie monopolizat 'n m*inile
partidelor comuniste, s-a operat pe calea decretrii unei a#a-zise constitu&ii. Dictaturi comuniste au
fost organizate mai 'nt*i prin Constitu&ia R.S.F.S.R. din 1918, iar apoi de constitu&iile U.R.S.S.
53

din 1924, 1936 #i 1977. Dup modelul Constitu&iei sovietice din 1936, asemenea constitu&ii au fost
adoptate nu numai 'n mai multe &ri europene (Iugoslavia, Rom*nia, Ungaria, R.D. German,
Cehoslovacia, Bulgaria #i Albania), ci #i 'n Cuba, China, Mongolia, Vietnam.
+n dezvoltarea istoric constitu&ional a statelor lumii s-au dus lupte 'n ceea ce prive#te
denumirea actului cu valoare suprem #i con&inutul acestuia.
+n Germania, de#i nu s-a apelat la adoptarea unei Constitu&ii, totu#i Hitler a definitivat
dictatura (fr a abroga formal Constitu&ia) printr-o serie de legi ordinare: legea deplinelor
puteri din 24 martie 1933; legea din 31 decembrie 1934, care a suprimat guvernele statelor
membre ale federa&iei germane, transform*nd-o 'ntr-un stat unitar, #i legea din 2 august 1934,
care la moartea pre#edintelui Hindenburg, a abolit titlul de pre#edinte al Reichului #i l-a 'nlocuit
cu cel de Fuhrer #i cancelar al Reichului [369, p. 143].
Mussolini, la fel a transformat Italia 'ntr-un stat totalitar prin c*teva legi ordinare. Abia
'n 1928, Constitu&ia Italiei va deveni rigid prin stabilirea a #apte categorii de raporturi politice #i
sociale, care av*nd valoare constitu&ional, erau susceptibile de a fi modificate numai cu avizul
Marelui Consiliu al Fascismului [330, p. 145].
+n pofida unor asemenea excep&ii, 'n general, se poate spune, 'ns, 'ntocmai, c democra&iile
moderne #i dictaturile epocii noastre, continu s foloseasc acea modalitate de reglementare,
desemnat 'n mod obi#nuit prin conceptul de constitu&ie. Astfel, constitu&ionalismul devine o
trstur aproape constant a sistemelor politice actuale. Dar dac constitu&ionalismul apare 'n
timpurile noastre ca o trstur comun at*t pentru regimurile liberale #i pluraliste (adic pentru
cele bazate pe existen&a mai multor partide politice, dintre care nici unui nu i se atribuie rolul
conductor 'n stat), c*t #i pentru regimurile dictatoriale, ele fiind impuse de o putere militar,
dominate de un partid unic), el este un concept care 'n practic acoper dou realit&i fundamental
diferite, o dat ce, 'ntr-o optic liberal consecvent constitu&iile dictatoriale nu ar 'ntruni
condi&iile minimale necesare pentru a putea fi subsumate 'n aceast no&iune [12, p. 96].
Valorific*nd cele prezentate mai sus, ne 'nsu#im prerea potrivit creia Constitu&ia trebuie
considerat a fi legea fundamental a unui stat, constituit din norme juridice 'nvestite cu for&
juridic suprem #i care reglementeaz acele rela&ii sociale fundamentale ce sunt esen&iale pentru
instaurarea, men&inerea #i exercitarea puterii politice a poporului.
54

2.2. Ra/ionamentele suprema/iei constitu/iei: origini 0i evolu/ii conceptuale
Una din problemele #tiin&ifice, care au fost abordate frontal mai pu&in, este fundamentarea
#tiin&ific a suprema&iei Constitu&iei, ceea ce nu 'nseamn, c de aceast problem nu s-au
preocupat constitu&ionali#tii #i c nu este 'n vizorul teoriei #i practicii constitu&ionale. Nici nu s-ar
putea altfel, deoarece respectiva problematic &ine de un sistem 'ntreg de principii fundamentale:
locul constitu&iei 'n sistemul normativ, de ierarhizarea actelor normative, a sistemului de drept #i
'n orice caz de locul dreptului constitu&ional 'n sistemul de drept [265, p.59].
Problematica controlului constitu&ionalit&ii este str*ns legat de cea a suprema/iei
Constitu/iei. Acest lucru a fost men&ionat 'n mod special 'n doctrina rom*neasc, 'n una din
lucrrile de cpt*i 'n materia constitu&ional: 'n momentul 'n care suprema&ia Constitu&iei
s-a afirmat ca regul fundamental a sistemului juridic, s-a pus #i problema controlului (din
oficiu sau la sesizare) a conformit&ii actelor normative cu constitu&ia [267, p. 7-8].
Similar doctrinarilor din Rom*nia, cercettorii din Rusia, de asemenea, au remarcat
legtura str*ns dintre controlul constitu&ionalit&ii #i suprema&ia constitu&iei. Astfel, potrivit
autorilor G.Artiunian 0i M.Baglai, esen&a controlului constitu&ionalit&ii const 'n asigurarea
suprema&iei Constitu&iei [517, p. 221-222].
+n esen&, a#a cum au dedus-o autorii G.Artiunian 0i M.Baglai, scopul major al justi&iei
constitu&ionale const 'n asigurarea suprema&iei Constitu&iei 'n sistemul izvoarelor de drept,
precum #i conformitatea activit&ii tuturor organelor de stat cu Constitu&ia. Astfel, 'nc*t, justi&ia
constitu&ional constituie una din garan&iile solu&ionrii juridice a conflictelor politice ce pot
aprea 'n societate, a aprrii drepturilor #i libert&ilor omului fa& de posibilele 'nclcri din
partea organului legislativ #i executiv, a asigurrii caracterului de drept al regimului social #i
statal 'n ansamblu [517, p. 217].
+n epoca contemporan, principiul suprema&iei Constitu&iei reprezint incontestabil una
dintre cuceririle cele mai importante ale Dreptului constitu&ional, reflect*nd o 'ndelung tradi&ie
#i experien&, oferind totodat o garan&ie a func&ionrii normale a institu&iilor statului.
+n lucrrile autorilor de specialitate, printre care men&ionm monografia lui Portelli H.
Droit constitutionnel (Drept Constitu&ional), 'n care autorul relev 'n mod constant ideea, c 'n
raport cu toate celelalte acte normative Constitu&ia are caracter de lege suprem, exercit*nd o
influen& hotr*toare asupra elaborrii #i fundamentrii 'ntregului sistem legislativ [505, p. 122].
Savantul rom*n Marcel Prelot, afirma, c suprema&ia constitu&iei apare ca ceva firesc, de
notorietate, vorbindu-se fie pur #i simplu despre suprema&ie sau folosindu-se #i alte exprimri
precum: valoarea juridic suprem, super legalitate [506, p. 112]. Pe de alt parte, doctrinarul
francez Georges Burdeau numea Constitu&ia drept lege suprem [481, p. 98] etc. +n acest sens,
55

autorii Ioan Muraru #i Simina Tnsescu relev, pe bun dreptate, c suprema&ia constitu&iei
apare ca un lucru #tiut, firesc, de necontestat, #i de aici lipsa unor preocupri directe pentru
motivarea, justificarea acestei suprema&ii, 'n general, #i 'ntotdeauna, s-a afirmat #i se afirm
caracterul de lege suprem a constitu&iei, iar aceast afirma&ie este acceptat ca o axiom, ce nu
mai trebuie demonstrat, ca ceva de cert #i incontestabil notorietate [265, p. 79].
Pe de alt parte, unii doctrinari explic suprema&ia constitu&iei prin faptul, c aceasta este
legea legilor, legea suprem. A#a cum arta profesorul Ion Deleanu, Poate fi considerat ca
precept sacru #i intangibil principiul c, 'n sistemul juridic al unui stat, constitu&ia este legea
suprem. Ea se afl 'n v*rful piramidei tuturor actelor juridice [111, p. 273].
Savantul rom*n Genoveva Vrabie eviden&iaz, c no&iunea de constitu&ie este utilizat de
diverse ramuri ale #tiin&elor, inclusiv de #tiin&ele juridice [348]. Ca #i 'n alte domenii #i 'n
domeniul dreptului, aceast no&iune a fost folosit 'n mai multe sensuri.
Cercettorul francez Burdeau G. consider, c suprema&ia constitu&iei pe plan juridic este
o rezultant a faptului, c modificarea ei trebuie adoptat de ctre parlament cu majoritatea
calificat de dou treimi din numrul total al deputa&ilor, spre deosebire de legile ordinare care pot
fi adoptate, modificate, suspendate sau abrogate de acela#i organ cu majoritatea de jumtate plus
unu din numrul total al deputa&ilor care 'l alctuiesc [483, p. 70].
Autorul francez Duguit L. 'n cartea sa Traite de droit constitutionnel caracterizeaz
principiul suprema&iei Constitu&iei ca fiind generator de legalitate #i de stabilitate juridic 'n
organizarea constitu&ional democratic [489, p. 673]. +ntr-o alt opinie, suprema&ia constitu&iei se
explic prin faptul, c ocup un loc principal, fiind o lege fundamental, care st la temelia
organizrii statale #i este baza juridic a 'ntregii legisla&ii, adug*ndu-se, c suprema&ia se exprim
fa& de legile ordinare 'n deosebiri prin con&inut, form #i putere juridic.
+mprt#im opinia cercettorului francez G. Burdeau #i anume, c suprema&ia constitu&iei
este o calitate a constitu&iei (o trstur) care o situeaz 'n v*rful institu&iilor politico-juridice dintr-o
societate organizat 'n stat, fiind sursa tuturor reglementrilor 'n domeniile economice, politice,
sociale #i juridice. Suprema&ia constitu&iei nu este deci o categorie strict juridic, ci una politico-juridic
[481, p 73].
Totodat, G. Burdeau arat, fie c este scris sau cutumiar, Constitu&ia este legea suprem
a statului, totodat el afirm consecin&a logic a caracterului de supralegalitate al Constitu&iei
scrise este aceea c legile ordinare, fcute de legislatorul ordinar trebuie s respecte Constitu&ia, nu
numai 'n litera ei, dar #i 'n spiritul ei, adic 'n principiile sale [484, p. 49].
+n literatura juridic 'nt*lnim #i unele explica&ii mai nuan&ate, care arat c, fie scris sau
cutumiar, constitu&ia este legea suprem a statului, pentru ca apoi s se explice, c suprema&ia
56

constitu&iei rezult din con&inutul acesteia (suprema&ia material) #i uneori din forma 'n care este
edictat (suprema&ia formal) [483, p. 49]. Avem 'n vedere opinia potrivit creia se poate vorbi de
o suprema&ie material #i de una formal, plec*nd de la cele dou sensuri sub care este analizat
uneori Constitu&ia, respectiv, sensul material #i sensul formal.
Suprema&ia material este motivat prin aceea, c 'ntreaga ordine juridic se bazeaz pe
Constitu&ie. Fiind la originea 'ntregii activit&i juridice ce se desf#oar 'ntr-un stat, legea
fundamental este superioar tuturor formelor de activitate, deoarece numai ea determin
activitatea lor. Cu alte cuvinte, ea este regula fundamental. Superioritatea material rezult din
faptul, c ea reglementeaz competen&ele, fapt ce are drept consecin& asigurarea 'ntririi
legalit&ii #i se opune 'mpotriva delegrii de competen& altei autorit&i de ctre organul investit.
Suprema&ia formal a Constitu&iei este motivat prin divizarea constitu&iilor 'n constitu&ii
rigide #i suple, preciz*ndu-se, c redactarea constitu&iilor exteriorizeaz for&a deosebit care se d
dispozi&iilor sale. +mpotriva acestei teorii au fost fcute #i unele critici care sus&in, c distinc&ia
dintre constitu&iile rigide #i flexibile (suple) este pur formal #i &ine de formele sale specifice de
elaborare #i nu de materia de care se ocup Constitu&ia. Numai 'n caz de rigiditate constitu&ional
ne aflm 'n prezen&a unei suprema&ii formale a Constitu&iei.
Dup prerea noastr, aceast distinc&ie 'ntre suprema&ia material #i suprema&ia formal nu
este convingtoare. Suprema&ia constitu&iei este una singur, indivizibil, ea put*nd desigur s aib
consecin&e asupra con&inutului #i formei constitu&iei.
Profesorul Cristian Ionescu exprim o opinie mai nuan&at 'n legtur cu constitu&iile bazate
pe reguli cutumiare (Marea Britanie), 'n opinia sa, problema suprema&iei unui asemenea tip de
lege fundamental se pune 'n al&i termeni dec*t suprema&ia constitu&iei scrise. Noua cutum sau o
nou lege cu un con&inut constitu&ional se va substitui cu u#urin& cutumei ie#ite din uz, respectiv
legii a crei modificare sau abrogare se impune [197, p. 80].
Considerm util s semnalm, c 'ntr-o recent lucrare 'n drept constitu&ional, elaborat
de mai mul&i profesori ai Universit&ii de drept, economie #i #tiin&e de la Aix-Marseille, se arat,
c suprema&ia constitu&ional se 'ntemeiaz pe aceea, c prin Constitu&ie se consacr puterea
statului, instituind-o 'n acela#i timp. Principiul subordonrii #i coeren&ei se 'mpletesc pentru a
impune primatul absolut asupra tuturor celorlalte reguli juridice de drept intern pactului care
stabile#te statutul puterii 'n stat [477, p. 92].
Constitu&ia 'ns#i este rezultatul transformrilor economice, politice, sociale #i juridice, ea
marcheaz o etap istoric din via&a unei &ri, ea consfin&e#te victoriile #i d expresie #i stabilitate
politico-juridic realit&ilor #i perspectivelor etapei istorice 'n care a fost adoptat.
57

Dup prerea noastr, suprema&ia constitu&iei este, deci, o no&iune complex, 'n con&inutul
creia se cuprind trsturi #i elemente politice #i juridice, care exprim pozi&ia supraordonat a
constitu&iei nu numai 'n sistemul de drept, ci 'n 'ntregul sistem social-politic al unei &ri. Aceast
calitate a constitu&iei face ca pe bun dreptate 'n literatura juridic s se pun 'ntrebarea de a #ti
care este sursa valorilor morale, politice #i juridice ale constitu&iei. Trebuie deci s cutm
motiva&ia #tiin&ific a suprema&iei constitu&iei, semnifica&ia, finalitatea #i consecin&ele sale.
Majoritatea autorilor nu au analizat cauzele suprema&iei Constitu&iei, ci s-au mul&umit
doar s afirme acest lucru, iar cei care au studiat aceste cauze au opinii diferite. Aceast problem
nu a preocupat pe constitu&ionali#ti #i nu este prezent 'n teoria #i practica constitu&ional a statelor.
Nici nu s-ar putea altfel, deoarece ea &ine de locul constitu&iei 'n sistemul normativ, de ierarhizarea
actelor normative, a sistemului de drept #i 'n orice caz, de locul dreptului constitu&ional 'n sistemul
de drept.
Este cert faptul, c suprema&ia constitu&iei apare ca un lucru #tiut, firesc, de necontestat #i de
aici lipsa unor preocupri directe pentru motivarea, justificarea acestei suprema&ii, unde se afirm
caracterul de lege suprem al statului, ce nu mai trebuie demonstrat, ca ceva de incontestabil
notorietate. Preocuprile pentru justificarea suprema&iei constitu&iei s-au exprimat prin defini&iile ce i
s-au dat, prin explica&iile privind adoptarea, modificarea #i abrogarea ei, dar, 'ntr-un fel,
indirect. Iat de ce noi considerm, c pentru #tiin&a dreptului constitu&ional, discutarea
conceptului suprema&iei constitu&iei nu este inutil, unde cel pu&in dou probleme prezint
interes teoretic:
1) ce reprezint suprema&ia constitu&iei?;
2) cum se fundamenteaz #tiin&ific aceast suprema&ie?
Cercettorii rom*ni Paul Negulescu #i George Alexianu afirmau, c fundamentarea
#tiin&ific a suprema&iei constitu&iei trebuie s fie cutat 'n totalitatea unor factori economici, sociali,
politici #i juridici, care se afl 'ntr-o str*ns legtur #i care trebuiesc s fie privite, deci, numai 'n
unitatea #i indivizibilitatea lor [271, p. 209].
Elementele ce determin fundamentarea suprema&iei Constitu&iei au constituit obiectul
unei ample analize de ctre distinsul profesor Ioan Muraru. Domnia sa a scos 'n eviden& faptul,
c este necesar, 'n primul r*nd, s fie detectat lan&ul de determinri la nivele diferite, ansamblul
rela&iilor dintre drept #i economie, dintre stat #i putere, de natur a conferi Constitu&iei un loc
fundamental esen&ial, 'n 'ntregul ansamblu al determinrilor, nu numai politico-juridice, dar #i de
organizare statal. Suprema&ia Constitu&iei, relev acela#i autor, se explic prin func&iile sale, iar
exprimarea voin&ei guvernan&ilor este chiar func&ia puterii de stat [263, p. 65].
58

Cercettorul american R. Schwartzenberg sus&ine, c exercitarea controlului
constitu&ionalit&ii legilor de ctre organele judectore#ti este determinat de separa&ia puterilor 'n stat
[511, p. 22].
Principiul separa&iei puterilor a constituit fundamentul opiniei #i autorilor francezi. Astfel, L.
Duguit recuno#tea, c gre#ise atunci c*nd refuzase tribunalelor franceze dreptul de a aprecia
constitu&ionalitatea legilor invocate 'n fa&a lor #i 'n edi&ia a II-a precizeaz Consider... c printre
textele dreptului pozitiv francez, nu exist nici unul care s se opun la recunoa#terea acestui
drept tribunalelor noastre [490, p. 233].
Succinta prezentare a unor argumentri, permite constatarea, 'n sensul creia, deseori
s-a fundamentat #i se fundamenteaz suprema&ia constitu&iei pe 'ns#i constitu&ia, pe con&inutul,
forma #i for&a juridic a normelor care o alctuiesc.
O ampl analiz face acestei institu&ii importante autorul rom*n Mircea Lepdtescu, 'n
lucrarea Teoria general a controlului constitu&ionalit&ii legilor. Autorul analizeaz
diferite fundamentri ale suprema&iei Constitu&iei #i acestea ar fi: a) suprema&ia Constitu&iei este
determinat de pozi&ia 'n sistemul autorit&ilor statale a organului care o adopt; b) Constitu&ia '#i
trage suprema&ia din con&inutul normelor pe care le cuprinde fa& de normele ce compun legile
ordinare; c) suprema&ia Constitu&iei '#i gse#te fundamentarea 'n for&a juridic a normelor pe
care le cuprinde, for& juridic superioar celei a normelor cuprinse 'n legile ordinare; d)
fundamentarea Constitu&iei pe principiul legalit&ii; e) fundamentarea suprema&iei Constitu&iei pe
caracterul unicit&ii puterii de stat; f) fundamentarea suprema&iei Constitu&iei pe democratismul
puterii statale [251, p. 65].
Solu&ia problemei impune un lan& de determinri, care trebuie s 'nceap cu identificarea
locului constitu&iei 'n ansamblul sistemului politico-juridic. Este stabilit, c #i constitu&ia este o
lege, deci parte a dreptului. Ca lege fundamental, constitu&ia are un con&inut #i o form deosebite,
dar fundamentarea suprema&iei sale pe con&inut #i pe form nu este satisfctoare. Con&inutul #i
forma constitu&iei sunt rezultatul unor cauze economice, sociale #i juridice.
Totodat, suprema&ia Constitu&iei ridic problema unui control al concordan&ei actelor
normative cu Constitu&ia. +n acest sens, existau dou solu&ii: ca legea s fie lsat 'n afara
vreunui control, d*nd posibilitatea parlamentului s se manifeste ca o putere absolut #i
nelimitat (solu&ie evident contrar separa&iei puterilor); gsirea unei formule, care respect*nd
pozi&ia parlamentului 'n stat, s valorifice suprema&ia constitu&iei, echilibrul puterilor #i, mai ales,
s garanteze libert&ile umane. Juri#tii au imaginat #i au creat institu&ia controlului
constitu/ionalit'/ii legilor [258, p. 6].
59

Unele constitu&ii au 'ncredin&at misiunea acestui control chiar parlamentului, o solu&ie
politic privit cu mari rezerve de ordin #tiin&ific pentru multe motive, printre care: ne*ncrederea
'n corectitudinea solu&iilor; nu po&i fi judector 'n propria cauz; este pus parlamentul 'n situa&ia
de a-#i critica propria lege; lipsa unor sanc&iuni 'n cazul 'n care Parlamentul nu #i-ar 'ndeplini
aceast 'mputernicire etc. De aceea, cu timpul s-a impus, mai ales, controlul jurisdic&ional,
realizat fie prin instan&e din sistemul puterii judectore#ti, fie prin autorit&i jurisdic&ionale
distincte #i specializate, denumite frecvent cur&i constitu&ionale, tribunale constitu&ionale, cur&i de
arbitraj etc [258, p. 7].
+n ceea ce prive#te consecin/ele juridice ale suprema&iei constitu&iei, dup prerea
distinsului cercettor rom*n Tudor Drganu, acestea privesc diferen&ele de proceduri privind
adoptarea constitu&iei - care 'n toate &rile lumii necesit proceduri specifice -, implica&ii, pe planul
'ntregului sistem de drept a unei &ri, care decurg din modificarea, suspendarea #i abrogarea
constitu&iei, deosebirile ce exist 'ntre constitu&ie #i legi (at*t sub aspect material, c*t #i sub aspect
formal), consecin&ele suprema&iei constitu&iei #i nu 'n ultimul r*nd conformitatea 'ntregului drept cu
constitu&ia, ca o consecin& a faptului, c prin con&inutul #i pozi&ia sa, constitu&ia comand 'ntregul
drept [127, p. 54].
Ne vom opri la cercetarea consecin&elor ce privesc 'ns#i constitu&ia, consecin&ele ce
eviden&iaz, c suprema&ia constitu&iei este o realitate juridic, nu o simpl teorie, c practic ea este
realizat printr-un sistem de reguli #i practici viabile.
Totodat, suntem 'n deplin acord cu opinia autorilor rom*ni Ioan Muraru #i Simina
Tnsescu, care consider, c adoptarea constitu&iei trebuie vzut ca un proces complex, cu
profunde semnifica&ii politico-juridice, proces 'n care se deta#eaz clar, a#a cum de altfel am explicat,
cel pu&in trei elemente #i anume: ini&iativa adoptrii constitu&iei, organul competent (constituantul sau
puterea constituant), modurile de adoptare [263, p. 79].
Trebuie remarcat faptul, c ini&iativa constitu&ional apar&ine, de regul, unor organisme
statale, care de&in pozi&ia cea mai 'nalt 'n sistemul politic al unei societ&i (ex.#eful statului,
Guvern, Parlament etc.). De asemenea, 'n cele mai multe state se admite posibilitatea unei
ini&iative populare, drept cale prin care se poate adopta o constitu&ie, de#i 'n unele cazuri, datorit
condi&iilor destul de severe #i restric&iilor de tot felul, asemenea situa&ii sunt destul de reduse.
Prin garan/ii juridice se 'n&elege un mijloc de asigurare a unei situa&ii, a unui regim
juridic, care s asigure 'ndeplinirea unei obliga&ii. +n dreptul constitu&ional, prin garan&ii juridice,
'n&elegem un sistem juridic, care asigur suprema&ia Constitu&iei 'n raport cu celelalte legi. Fr
crearea unor condi&ii de realizare #i instituirea unui sistem de garan&ii, care s permit
60

Constitu&iei s se manifeste ca un act normativ cu for&a juridic superioar, asigurarea
suprema&iei acesteia ar rm*ne un simplu principiu constitu&ional.
Garan&iile juridice ale suprema&iei Constitu&iei sunt: - controlul general al aplicrii
Constitu&iei; - 'ndatorirea de a respecta Constitu&ia; - controlul constitu&ionalit&ii legilor [251].
Controlul general al aplic'rii Constitu/iei. Controlul general al aplicrii Constitu&iei
este situat la nivelul ansamblului sistemului normativ, fiind rezultatul faptului, c 'ntreaga
activitate statal este determinat #i organizat prin legea fundamental.
Dispozi&iile constitu&ionale cuprind norme care reglementeaz formele fundamentale de
realizare a puterii de stat, categoriile de organe ale statului, precum #i competen&a acestora.
Astfel, 'n titlul III, din Constitu&ia Republicii Moldova [64] sunt prevzute urmtoarele autorit&i
publice: - Parlamentul la capitolul IV cu urmtoarele sec&iuni: organizare #i func&ionare
(sec&iunea I); statutul deputa&ilor (sec&iunea a II-a); legiferarea (sec&iunea a III-a); - Pre#edintele
Republicii Moldova, la capitolul V; - Guvernul , la capitolul VI; - Administra&ia Public,
capitolul VIII; - Autoritatea judectoreasc, capitolul IX; - instan&ele judectore#ti sec&iunea I;
- Consiliul Superior al Magistraturii sec&iunea a II-a; - Procuratura sec&iunea a III-a.
,ndatorirea (obliga/ia) de a respecta Constitu/ia. Potrivit art. 1, alin. 5 din legea
fundamental, 'n Rom*nia, respectarea Constitu&iei, a suprema&iei sale este obligatorie. Cu
regret, 'n Republica Moldova aceast obliga&ie nu este ridicat la rang de principiu constitu&ional.
Considerm, c acest principiu ar fi putut fi formulat astfel: 'n Republica Moldova,
respectarea Constitu&iei, a suprema&iei sale, a legilor #i a celorlalte acte normative este
obligatorie. Sus&inerea noastr are la baz urmtoarele motiva&ii: 'n toate sistemele de drept #i 'n
toate &rile exist mai multe categorii de acte juridice normative constituite 'n sistem ierarhizat,
locul principal ocup*ndu-l legea. Legea este actul normativ cu valoare juridic superioar, cel
mai important izvor al dreptului ce eman de la Parlament, organul suprem al puterii de stat,
exponent al puterii suverane al poporului.
Controlul constitu/ionalit'/ii legilor. Asigurarea suprema&iei Constitu&iei nu poate #i nu
trebuie s rm*n numai un deziderat exprimat sub forma unui principiu al ordinii
constitu&ionale, ci este necesar existen&a unui sistem de garan&ii care s permit Constitu&iei s
se manifeste ca un act aflat la nivelul ierarhiei actelor normative, ca un act cu for& juridic
suprem [336, p.51].
Unele sanc&iuni pot fi regsite chiar 'n normele constitu&ionale pentru 'nclcarea oricrei
dispozi&ii, cu condi&ia de a fi identificat exact obliga&ia, sau, cu alte cuvinte, conduita
subiectului de drept. De exemplu, suspendarea Pre#edintelui &rii, 'n cazul sv*r#irii unor fapte
penale prin care se 'ncalc prevederile Constitu&iei [251].
61

Potrivit art. 142, alin. 1, din Constitu&ia Rom*niei, Curtea Constitu&ional este garantul
suprema&iei Constitu&iei, iar potrivit art. 134, alin. 3, din Constitu&ia Republicii Moldova, Curtea
Constitu&ional garanteaz suprema&ia Constitu&iei, asigur realizarea principiului separrii
puterii de stat 'n putere legislativ, putere executiv #i putere judectoreasc #i garanteaz
responsabilitatea statului fa& de cet&ean #i a cet&eanului fa& de stat.
Suprema&ia Constitu&iei, potrivit opiniilor profesorilor universitari Victor Duculescu,
Constan&a Clinoiu #i Georgeta Duculescu, produce o serie de efecte juridice care privesc: a)
diferen&ele de proceduri privind adoptarea Constitu&iei 'ntre &ri; b) muta&iile care intervin 'n
sistemul de drept al &rii, ca urmare a modificrii, suspendrii sau abrogrii constitu&iei sale; c)
deosebirile de ordin formal sau motivul existent 'ntre Constitu&ie #i legi; d) conformitatea
'ntregului sistem de drept cu Constitu&ia care comand #i controleaz 'ntregul drept [132, p. 961].
+n literatura francez de drept constitu&ional, profesorul Jean Gicquel apreciaz c puterea
constitu&ional derivat ar avea dou caracteristici: este "instituit" #i autolimitat [499, p. 182].
+ns, alt cercettor francez Philippe Ardant aduce precizarea, c titularul puterii
constituante originare nu este acela#i, dup cum societatea este sau nu democratic [475, p. 69].
+n opinia profesorului George Alexianu legile constitu&ionale sunt numai acele legi care
nu pot fi modificate dec*t cu acelea#i forme ca #i Constitu&ia [5, p. 25].
Urmeaz s eviden&iem faptul, c via&a social #i economic creia prevederile
constitu&ionale se adreseaz cunoa#te o permanent evolu&ie, 'n mod firesc #i constitu&ia trebuie s
&in pasul cu dinamica social #i economic. Dup prerea savan&ilor rom*ni Ioan Muraru #i
Simina Tnsescu prevederile constitu&ionale pot deveni o fr*n 'n dezvoltarea societ&ii la al crei
progres trebuie s concur [263, p. 79].
+ntr-o viziune foarte larg, dar corect, constitu&ia este #i ea o lege. Cu toate acestea
pozi&ia supraordonat a constitu&iei se manifest #i c*t prive#te legea, fa& de care se fac trei mari
deosebiri #i anume de con&inut, de form #i de putere juridic. Aceste deosebiri pot fi fcute 'ns
numai dup ce noi cercettorii vom analiza #i legea ca act juridic al parlamentului [263, p. 80].
Suntem de acord cu prerea profesorului Alexandru Arseni #i anume, c Constitu&ia, ca
izvor principal al dreptului, este deci parte integrant a acestuia. Prin con&inutul #i pozi&ia sa 'n
sistemul de drept, constitu&ia comand 'ns 'ntregul drept. Reglement*nd rela&iile sociale care sunt
esen&iale pentru popor, rela&ii din toate domeniile vie&ii economice, politice, sociale #i culturale,
constitu&ia stabile#te principiile fundamentale pentru 'ntregul drept [12, p. 163].
Are dreptate savantul rom*n D.Dni#or c*nd afirm, c regulile constitu&ionale sunt
direct aplicabile at*t de ctre autorit&ile statului, legislative, administrative #i judectore#ti, c*t #i
de ctre particulari 'n raporturile juridice dintre ace#tia. Constitu&ia, ca lege fundamental a statului,
62

este direct aplicabil. Atunci c*nd constituantul a dorit ca anumite norme constitu&ionale s fie
aplicate 'n condi&iile legii, a precizat acest lucru 'n mod expres. De altfel, chiar controlul de
constitu&ionalitate exercitat de o autoritate jurisdic&ional reprezint o consecin& a caracterului de
direct aplicabilitate al constitu&iei, difuzarea normelor constitu&ionale fiind facilitat 'n bun
msur #i de caracterul obligatoriu al deciziilor jurisdic&iei constitu&ionale [97, p. 156].
Suntem de acord cu afirma&ia savantului rom*n I. Deleanu, precum, c normele
constitu&ionale sunt sacre pentru toate celelalte norme, acestea din urm fiind obediente fa& de
normele constitu&ionale [114, p. 30].
Reconsider*nd 'ntreaga analiz a cercetrilor asupra suprema&iei constitu&iei,
concluzion'm, c fundamentarea #tiin&ific a acestei suprema&ii trebuie cutat 'n dialectica
fenomenului statal juridic, 'n complexitatea #i logica fenomenelor economice, politice, sociale
#i juridice, 'n rela&iile dintre ele, identific*nd corect #i disting*nd cauzele #i condi&iile, de efecte
#i consecin&e #i, bine*n&eles, de garan&ii. Astfel vzute lucrurile, apare clar, dup prerea noastr,
c fundamentarea #tiin&ific a constitu&iei 'nseamn identificarea cauzelor care determin
con&inutul #i forma sa, precum #i pozi&ia sa supraordonat din sistemul de conducere social.
Plec*nd de la constitu&ie, vom trebui, deci, s identificm lan&ul de determinri, de nivele de
determinare a suprema&iei acesteia. Pe un plan mai general, identificarea acestui lan& de cauze #i
efecte este 'nlesnit corela&iilor dintre drept #i economie, dintre drept #i putere, dintre stat #i
economie, dintre toate aceste categorii #i politic. Pornind de la ipoteza, c dac statul #i dreptul sunt
mijloace de realizare a politicii, iar politicul este determinat sau condi&ionat de starea social,
atunci #i constitu&ia (partea principal a dreptului) este determinat 'n ultima instan& (c*t prive#te
con&inutul, forma, func&iile #i pozi&ia sa juridic) de condi&iile materiale #i culturale din societatea
dat.
+n condi&iile 'n care Constitu&ia este Legea Suprem a unui stat, av*nd un rol esen&ial 'n
determinarea 'ntregii organizri politico-sociale #i de drept a tuturor &rilor lumii, fundamentarea
ideii suprema&iei Constitu&iei prezint o mare 'nsemntate teoretic, dar #i practic, unanim
acceptat, care implic existen&a unor mecanisme de control al conformit&ii legilor cu
Constitu&ia, iar 'n lipsa acestora principiul suprema&iei Constitu&iei ar rm*ne liter moart #i
Constitu&ia ar avea o importan& simbolic [349, p.227].
Pentru delimitarea c*t mai exact a con&inutului #i sferei conceptului, constitu&ia trebuie
deta#at de celelalte legi, acte normative adoptate potrivit unei proceduri prestabilite de ctre
Parlament, care #i ele exprim, sau ar trebui s exprime voin&a suveran a poporului, bucur*ndu-
se de suprema&ia fa& de alte izvoare ale dreptului [90, p.60]. Rezult, deci, c sursa suprem a
63

puterii 'n stat este Constitu&ia, care prevede, de asemenea, #i cadrul de executare a acesteia. Orice
dep#ire a cadrului respectiv are caracter neconstitu&ional.
Relevm faptul, c suprema&ia Constitu&iei nu este o simpl afirma&ie, ci o realitate
incontestabil. Men&ionat la nivel de principiu general al Constitu&iei, ea reprezint o obliga&ie
opozabil 'n aceea#i msur at*t autorit&ilor statului, c*t #i tuturor celorlalte subiecte de drept.
Aceasta implic o serie de consecin&e juridice, bucur*ndu-se 'n acela#i timp #i de o serie de
garan&ii. Acestea pot fi formulate 'n mai multe feluri, dar ceea ce trebuie scos 'n eviden& este
faptul, c suprema&ia Constitu&iei beneficiaz de garan&ii la nivelul 'ntregului sistem de drept
(care fac ca sistemul normativ s fie aplicat #i respectat) #i de garan&ii juridice specifice
Constitu&iei. Aceste garan&ii sunt: controlul general al aplicrii Constitu&iei, 'ndatorirea
fundamental a cet&enilor de a respecta Constitu&ia #i controlul constitu&ionalit&ii legilor.
Controlul general al aplicrii Constitu&iei reprezint prima garan&ie juridic a suprema&iei
Constitu&iei #i se manifest la nivelul tuturor actelor juridice din statutul de drept, 'n primul r*nd,
prin modalit&ile de verificare a condi&iilor de fond #i de form ale actelor emise sau adoptate de
autorit&ile statului. Acest control este general deoarece cuprinde toate formele activit&ii statale,
fiind 'n acela#i timp efectiv, adic concretiz*ndu-se prin toate formele #i cile de control
statornicite 'ntr-un stat.
O alt garan&ie juridic a asigurrii suprema&iei Constitu&iei 'ntr-o societate democratic o
constituie 'ndatorirea cet&enilor de a respecta Constitu&ia. +n acest sens, art.1, alin. 5, din legea
fundamental a Rom*niei prevede, c respectarea Constitu&iei, a suprema&iei sale #i a legilor este
obligatorie. +n Republica Moldova, Constitu&ia este legea ei suprem. Nici o lege #i nici un act
juridic care contravine prevederilor Constitu&iei nu are putere juridic (art. 7, din Constitu&ia
Republicii Moldova).
+ntre drepturi #i 'ndatoriri trebuie s existe o legtur indisolubil, acestea din urm
contribuind #i ele, prin con&inutul lor, la dezvoltarea personalit&ii umane, la realizarea scopurilor
societ&ii, la asigurarea suprema&iei Constitu&iei 'n statul de drept.64

2.3.Formularea 0i evolu/ia conceptului de control al constitu/ionalit'/ii legilor
+n opinia savan&ilor din Republica Moldova, controlul constitu&ionalit&ii legilor '#i face
apari&ia 'nc 'n antichitate. Astfel, dup E.Aram', 'n perioada antic #i medieval problema
justi&iei legii, a impactului ei asupra personalit&ii umane, a finalit&ilor dreptului #i a valorilor pe
care le promoveaz s-a pus predominant de ctre marii g*nditori #i filozofi Aristotel, Platon,
Tomas dAquino, practica juridic fiind mai departe de aceast considera&iune #i recep&ion*nd-o
doar sporadic, izolat #i, nu de pu&ine ori, 'n context demagogic [7, p.6].
Din punctul nostru de vedere, 'ndrznim s presupunem, c forme incipiente ale
controlului constitu&ionalit&ii legilor '#i au origini 'n primele izvoare de drept din antichitate.
Aici ne referim 'n primul r*nd la Legile lui Hammurabi din Babilon sau Legile lui Manu din
India [327].
Spre exemplu, 'n fruntea Regatului unit din India antic se afla regele, care totu#i nu avea
aceea#i pozi&ie puternic ca regii din Egipt sau Babilon. +n favoarea acestui argument ne vorbe#te
#i faptul, c pe l*ng rege activa un Consiliul regal, din care fceau parte rudele regelui #i
persoanele cele mai influente ale statului. De asemenea, regele datora respect brahmanilor,
adesea fiind obligat s urmeze sfaturile date de ei [148, p.119].
Un alt exemplu de control al constitu&ionalit&ii legilor era implementat 'n sistemul elevat
al democra&iei din Atena antic. Printr-un #ir de organe de conducere public se 'ngrdea efectiv
manifestarea abuzurilor. Este vorba de organe publice precum: colegiul arhon&ilor, nomote&ii,
areopagul sau ulterior, dup reformele lui Solon bule, adic senatul Atenei [148, p.177-178].
+n general, Grecia este prima &ar care a introdus constitu/ii. Acestea, chiar dac nu erau
scrise, reprezentau o mrturie a structurii bine consolidate a cet&ii. Atena este modelul
institu&iilor democratice [148, p.180].
Constitu&ia Atenei, cunoscut gra&ie tratatului lui Aristotel, precum #i gra&ie Politicii
atenienilor, atribuit lui Xenofon, a fost perfec&ionat continuu. Dup ce a fost democratizat de
ctre Dracon la sf*r#itul secolului al VII-lea ('.Cr.), de ctre Solon la 'nceputul secolului urmtor,
de ctre Clistene la sf*r#itul aceluia#i secol, Pericle, la mijlocul secolului al V-lea, i-a dat forma
clasic ce i se cunoa#te.
Alt exemplu al eforturilor de control al constitu&ionalit&ii legilor o reprezint Roma
antic, 'n special fiind vorba de din perioada republican (509-27 '.Cr.). Cu referire la organele
de control al constitu&ionalit&ii legilor, vom cita adunrile populare: Adunarea curiat ( comitia
curiata); Adunarea tribut ( comitia tributa ); Adunarea centuriat ( comitia centuriata) [148,
p.198-199].
65

Perioada medieval ne aduce exemplul controlului constitu&ionalit&ii legilor din Anglia,
sau mai corect unele deficien&e la acest capitol, prin aprobarea Habeas Corpus Act, care este
considerat primul act constitu&ional 'n Anglia, primul document oficial semnat de rege #i vasalii
si privind 'mpr&irea puterii [149, p.96-97].
Anume lipsa unor p*rghii, lipsa unui mecanism de control al constitu&ionalit&ii legilor, a
dus la aceea, c respectivul act a fost nesocotit de rege #i efectiv nu a fost pus 'n aplicare pentru
mai mul&i ani.
+n opinia E.Aram', perioada modern a istoriei a adus o schimbare radical 'n ce
prive#te problema controlului constitu&ionalit&ii legilor. +ncep*nd cu revolu&iile din Anglia,
Fran&a, 'n practica legislativ #i cea juridic ptrunde o nou viziune asupra legii, care trebuie s
fie o expresie a voin&ei generale, asupra domina&iei dreptului [7, p.6].
De aceea#i prere este #i savantul T.C.rna/, care subliniaz, c fenomenul controlului
constitu&ionalit&ii legilor a aprut 'n Europa #i anume 'n Anglia la finele sec. al XVI-lea #i
'nceputul sec.al XVII-lea [31, p.92]. +n continuare, d*nsul eviden&iaz trei direc&ii de evolu&ie a
fenomenului controlului constitu&ionalit&ii legilor: direc&ia anglo-saxon, dezvoltat sub
auspiciile Angliei; direc&ia anglo-saxon, dezvoltat sub auspiciile SUA; direc&ia german,
dezvoltat sub auspiciile Germaniei.
De fapt, considerm, c at*t constitu&ionalismul, c*t #i fenomenul controlului
constitu&ionalit&ii legilor a aprut ca expresie a dezvoltrii ideilor iluministe.
Privit sub aspectul continuit&ii, iluminismul poate fi considerat drept un proiect de
remodelare a societ&ii 'n sensul aducerii ei 'n concordan& cu valori precum: ra&iune, toleran& #i
dreptul natural. +ntr-un anumit sens, putem considera Statele Unite ale Americii drept un proiect
iluminist [435, p.45].
Ilumini#tii #i-au adus contribu&ia prin faptul, c au pus bazele unor noi concep&ii privitor
la societate #i individ. Preponderent este vorba de teoria separa&iei puterilor 'n stat; originea
propriet&ii; societatea civil 'n opozi&ie cu societatea natural; voin&a general #i suveranitatea
poporului.
+n acest sens ideile lui Voltaire, Diderot, Montesquieu #i Rousseau sunt relevante.
+n ce prive#te Anglia modern, 'n a.1607 Sir Edward Coke 'n calitate de Pre#edinte al
Cur&ii de Apel Civile se pronun& 'ntr-o cauz simpl. Este pentru prima dat c*nd un tribunal se
a#eaz deasupra unei legi, votate de Parlament, a Common Law-ului, adic suma tuturor
principiilor, reglementrilor #i jurispruden&elor pe care dreptul britanic le aplica de secole. Din
cauza luptelor ce au urmat 'ntre Parlament #i Coroan, teoriile lui Coke nu au fost aplicate
imediat [31, p.92].
66

Ulterior, pentru consolidarea situa&iei create 'n 1689, Parlamentul a votat, 'n 1701, Actul
cu privire la succesiunea tronului (Act of Settlement) [150, p.24].
Actul a stabilit, c orice dispozi&ie regal, pentru a fi valabil trebuia s fie contrasemnat
de un ministru, care devenea responsabil pentru acordul su.
+n ce prive#te Germania, vom men&iona, c doctrina german a fost prima 'n Europa care
a receptat noutatea controlului judectoresc de constitu&ionalitate. +n a.1824 apare lucrarea lui
Robert Von Mohl Dreptul federal al SUA [442], lucrare ce a fost analizat detaliat de
doctrinarul Wolfgang Hoffmann-Reim [408, p.685-701]. Von Mohl este primul care subliniaz
necesitatea asigurrii unui rol preeminent Constitu&iei 'n ansamblul reglementrilor legislative,
ceea ce este o noutate 'n Europa [31, p.93].
Cu toate acestea, precursorul actualelor instan&e de control constitu&ional este savantul
german Georg Jellinek, care 'n lucrarea sa consacr ideea statului de drept potrivit cruia nu
numai indivizii trebuie s se supun regulilor juridice, ci #i organele statului, activitatea acestuia
fiind condi&ionat de drept. Ideea statului de drept '#i gse#te concretizarea 'n Constitu&ie care din
acest motiv trebuie garantat #i aprat 'mpotriva injusti&iei parlamentare, iar organul specializat
destinat a apra Legea Fundamental nu poate fi dec*t o Curte Constitu&ional de felul
Tribunalului Imperial [31, p.93].
Perioada contemporan a dezvoltrii preceptului controlului constitu&ionalit&ii legilor,
demareaz cu Rom*nia, care este printre primele state din Europa care a consacrat dreptul
judectorului de a da prioritate normei constitu&ionale 'n conflictul dintre aceasta #i o lege
ordinar (1912) [31, p.93].
Decizia din 1912 'n procesul Societ&ii tramvaielor Bucure#ti, este considerat de fapt ca
precedent ce a stat la baza stabilirii principiului constitu&ional.
Ulterior, dezvoltarea controlului de constitu&ionalitate printr-un organ unic investit cu
autoritatea necesar (Curte, Tribunal, Consiliu) s-a produs cu rapiditate. Astfel de instan&e au fost
consacrate 'n textul constitu&iilor postbelice: Italia (1947), Germania (1949), Fran&a (1958),
Turcia (1961) etc. Pu&in mai t*rziu a urmat valul anilor 80 Portugalia, Belgia, Polonia, Ungaria,
Columbia etc. +n fine, 'n urma prbu#irii Uniunii Sovietice, le-a venit r*ndul #i Rusiei, Ucrainei,
Republicii Moldova etc [31, p.93].
Pentru moment exist state care au pstrat prin tradi&ie vechiul control judectoresc de
origine american Norvegia, Suedia, Canada, Australia, Japonia #.a.
Totodat, 'n unele state atestm lipsa unor entit&i jurisdic&ionale de control al
constitu&ionalit&ii legilor. Este vorba prioritar de Marea Britanie, Luxemburg, Noua Zeeland,
Finlanda #i Israel.
67

+n ce prive#te Republica Moldova, p*n 'n anul 1940 fiind sub jurisdic&ia Constitu&iei
Rom*niei, evident, c ea a existat sub legisla&ia #i doctrina constitu&ional rom*neasc, care a
reglementat diverse institu&ii democratice, inclusiv institu&ia controlului de constitu&ionalitate.
Astfel, Constitu&ia Rom*niei din 1923, 'n art.76 a prevzut 'nfiin&area unui Consiliu
Legislativ cu menirea de a ajuta 'n mod consultativ la facerea #i coordonarea legilor, eman*nd fie
de la puterea executiv, fie din ini&iativa parlamentar. Ulterior, prin legea din 25 februarie 1925
a fost 'nfiin&at 'n sf*r#it Consiliul Legislativ, ca o institu&ie ajuttoare a Parlamentului, care se
'ncadra 'n procesul de legiferare prin avizele ce le da asupra proiectelor de legi 'nainte de a fi
prezentate Parlamentului, avize 'n care se arta dac proiectul este sau nu 'n concordan& cu
Constitu&ia.
Consultarea Consiliului Legislativ era absolut obligatorie, dar avizele lui erau lipsite de
caracterul de obligativitate, ele puteau fi luate 'n considerare de Parlament, dar puteau fi #i
ignorate. Totu#i, de majoritatea avizelor negative s-a &inut cont, astfel 'nc*t Consiliul Legislativ a
avut un rol benefic 'n asigurarea suprema&iei Constitu&iei prin stoparea unor proiecte de legi
neconstitu&ionale. Pe parcursul a zece ani de activitate (1926-1936) Consiliul Legislativ a dat 518
avize de neconstitu&ionalitate, 64% din ele au fost luate 'n seam [344, p.99-100].
Pe de alt parte, art.103 al Constitu&iei din 1923 ddea dreptul de a judeca
constitu&ionalitatea legilor Cur&ii de Casa&ie ('n sec&iuni unite). Constat*nd neconstitu&ionalitatea
unor norme din legi, Curtea le declara inaplicabile, dar aceast declara&ie se mrginea numai la
cazul judecat, adic nu avea efecte erga omnes [7, p.15].
De#i Constitu&ia din 1923 nu a declarat expres, dac se supun controlului de
constitu&ionalitate legile din motive de neconstitu&ionalitate intrinsec (prin 'ns#i fondul su
violeaz Constitu&ia) sau extrinsec (dac legea nu a fost elaborat #i adoptat cu respectarea
formelor prescrise de Constitu&ie), jurispruden&a a formulat regula, c Sec&iunile Unite ale Cur&ii
de Casa&ie judec numai neconstitu&ionalitatea intrinsec a legilor, iar cea extrinsec &ine de
competen&a instan&elor judectore#ti ordinare [7, p.16].
+n perioada 'n care Republica Moldova a intrat 'n componen&a URSS, av*nd #i constitu&ii
care repetau textele constitu&iilor URSS, nu se putea vorbi de controlul constitu&ionalit&ii legilor.
La 1 decembrie 1988, 'n urma valului de democratizare, s-a modificat Constitu&ia URSS
#i s-a creat Comitetul supravegherii constitu&ionale, care putea s recomande organului emitent s
exclud din actele adoptate prevederile ce contraveneau Constitu&iei, 'ns dreptul de a modifica
sau de a anula actul supus controlului revenea organului ce l-a adoptat [541, p.72]. Din partea
RM, la recomandarea Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM, la 26 aprilie 1990, Sovietul
68

Suprem al URSS l-a ales pe dl Andrei Smochin, doctor, conferen&iar universitar, 'n calitate de
membru al Comitetului supravegherii constitu&ionale [356, p.9].
Comitetul supravegherii constitu&ionale s-a format 'n baza art.124 din Constitu&ia URSS #i
a Legii cu privire la supravegherea constitu&ional 'n URSS din 23 decembrie 1989 (intrat 'n
vigoare la 1 ianuarie 1990). Acest organ nu a reu#it s duc la bun sf*r#it lucrul 'nceput [356,
p.37].

C*t prive#te defini/ia conceptului controlului constitu/ionalit'/ii legilor, au fost
propuse mai multe defini&ii, care 'nglobeaz diferite elemente. +ntr-o opinie general, s-a
considerat, c controlul constitu&ionalit&ii legilor este instrumentul juridic cel mai
important prin care se garanteaz respectarea Constitu&iei. Asigurarea aplicrii acesteia 'n
organizarea #i conducerea 'ntregii vie&i a societ&ii se realizeaz, 'n concret, prin abordarea
legilor, adic prin adoptarea de reguli obligatorii ce stau la baza tuturor raporturilor sociale,
legile, 'n esen&, constituind, ca atare, cea mai general form de conducere a societ&ii
[83].
+n literatura de specialitate, paralel cu no&iunea de control al constitu&ionalit&ii legilor, se
utilizeaz #i expresia supraveghere constitu&ional. Acceptarea unei sau altei formulri este
determinat 'ntr-o mare msur de diversele interpretri ale con&inutului acestor expresii 'n
legisla&ia diferitelor state sau chiar 'n legisla&ia unui #i aceluia#i stat. Speciali#tii 'n materie
consider controlul un sistem de rela&ii constituite 'ntre autorit&ile publice, 'n virtutea crora
autoritatea public, 'ndrituit s controleze, este 'n drept s anuleze actele normative emanate de
autoritatea public supus controlului, pe c*nd supravegherea este sistemul de rela&ii, 'n virtutea
crora autoritatea public de supraveghere este 'mputernicit s aten&ioneze autoritatea public
supus supravegherii 'n ceea ce prive#te o inexactitate sau gre#eal admis con#tient sau
incon#tient #i, 'n cel mai bun caz, s supravegheze ac&iunea actului emis de organul supravegheat,
dar 'ntotdeauna actul normativ, ce vine 'n contradic&ie cu legea fundamental, este revizuit sau
abrogat de ctre autoritatea supravegheat [74, p.136].
Pe de alt parte, dup natura sa, controlul constitu&ionalit&ii specializat difer de controlul
constitu&ionalit&ii 'n supraveghere. Controlul constitu&ionalit&ii legilor presupune activitatea de
verificare a conformit&ii legilor cu Constitu&ia, iar ca institu&ie a dreptului constitu&ional cuprinde
reguli referitoare la activitatea organelor competente de a face aceast verificare, procedura de
urmat #i msurile luate dup realizarea procedurii [356, p.37].
Pe c*nd supravegherea constitu&ional este o activitate organizatoric de supraveghere
'ndreptat spre a recomanda, a aten&iona autorit&ile publice (actul crora este supus controlului),
69

s 'nlture normele ce contravin Constitu&iei #i s opreasc ac&iunea actului normativ, dar dreptul
de a-l modifica sau anula revine organului ce l-a adoptat [541, p.72].
Hotr*rile pentru controlul constitu&ionalit&ii sunt executorii #i definitive, atrg*nd
nulitatea actului normativ sau a dispozi&iei acestuia declarate neconstitu&ionale. Deciziile adoptate
'n supravegherea constitu&ional au 'ns caracter de recomandare, destinatarii acesteia fiind
autorit&ile statale care au elaborat (au adoptat) actul verificat, put*nd con&ine totodat #i o adres
despre necesitatea aducerii actului respectiv 'n conformitate cu Constitu&ia.
+n unele cazuri totu#i, no&iunea de control constitu/ional se identific cu cea de control
constitu&ional 'n supraveghere, de unde #i clasificarea controlului specializat 'n consultativ #i
executoriu. +n opinia unora, controlul constitu&ionalit&ii 'n supraveghere este exercitat de o
autoritate, sub forma unui control constitu&ional specializat #i const 'n solu&ionarea problemelor
de constitu&ionalitate a actelor de drept neintrate 'n vigoare [310, p.67].
De multe ori, no&iunea de justi&ie constitu&ional este 'nlocuit cu cea de control al
constitu&ionalit&ii legilor. Sub aspect general, justi&ia constitu&ional se manifest cel mai mult
prin activit&ile de control al constitu&ionalit&ii legilor, dar aceasta nu justific substituirea celor
doi termeni. Justi&ia este o no&iune mai larg, iar controlul este o cale de realizare a ei [65, p.521].
Un alt termen, utilizat tot mai larg 'n #tiin&a dreptului constitu&ional, este cel de
contencios constitu/ional. Respectiva sintagm este 'n mod special rsp*ndit 'n arealul
juridic francez.
Prin urmare, dac e s facem referin& la doctrina francez, desprindem ideea precum c
contenciosul constitu&ional poate fi 'n&eles 'n dou sensuri. +ntr-un sens larg, acesta cuprinde
orice conflict juridic de natur constitu&ional [501, p. 26]: contenciosul electoral, conflictele
'ntre autorit&i (contenciosul separa&iei orizontale a puterii), conflictele 'ntre federa&ie #i statele
membre (contenciosul separa&iei verticale a puterii) #i contenciosul drepturilor #i libert&ilor
fundamentale. +ntr-un sens restr*ns (cel mai frecvent utilizat 'n doctrin #i practic), contenciosul
constitu&ional se identific cu procedurile de control al constitu&ionalit&ii legilor, pe cale de
ac&iune sau pe cale de excep&ie, anterior sau posterior intrrii 'n vigoare a legii.
Ne raliem 'n acest sens opiniei constitu&ionalistului P.Railean, 'n opinia cruia,
contenciosul constitu&ional are un caracter predominant obiectiv. Ceea ce se contest este
legitimitatea unei norme din punctul de vedere al conformit&ii ei cu Constitu&ia. Cu toate
acestea, mai ales 'n cadrul formelor de acces al persoanelor la justi&ia constitu&ional,
contenciosul constitu&ional pstreaz #i o dimensiune subiectiv, 'n msura 'n care acest acces
este subordonat existen&ei unui interes [312, p.153].
70

C*t prive#te doctrina francez, no&iunea contenciosului administrativ a fost definit de
savantul G.Drago drept ansamblul litigiilor asupra unei contesta&ii a constitu&ionalit&ii actelor
subordonate Constitu&iei, precum #i procedeele #i tehnicile care au ca obiect solu&ionarea acestor
contesta&ii [487, p. 13].
Abordarea problemei controlului constitu&ionalit&ii legilor trebuie fcut pornind de la
dou 'ntrebri:
1. Poate fi justificat existen&a controlului constitu&ionalit&ii legilor?
2. Dac da, 'n a cui competen& trebuie dat exercitarea acestui control?
Din analiza sistemelor constitu&ionale, a jurispruden&ei #i a literaturii de specialitate
rezult clar, c rspunsul la prima 'ntrebare este da. Dar conturarea unui sistem de control al
constitu&ionalit&ii, a unei justi&ii constitu&ionale, reprezint un sistem complex, lung #i cu un
parcurs anevoios.
Existen&a justi&iei constitu&ionale are ca premis fundamental suprema&ia legii, iar
dup apari&ia constitu&iilor scrise a fost 'nlocuit de suprema&ia constitu&iei. Chiar #i 'nainte de
existen&a unei Constitu&ii 'n sensul modern al cuv*ntului la baza tuturor sistemelor de drept a
stat respectul datorat [113, p.19] unei legi superioare (Antichitate), preeminen&a regulilor
dreptului natural asupra regulilor dreptului pozitiv (Evul Mediu), preeminen&a legii scrise
asupra legii nescrise, #i ulterior preeminen&a Constitu&iei lege fundamental asupra legilor.
Odat cu cristalizarea regimului constitu&ional apar formele embrionare de
control.
Formele incipiente de control al constitu&ionalit&ii legilor sunt forme de control politic.
Se circumscriau raporturilor de putere existente 'ntre monarh, ca #ef al statului (#i de cel mai
multe ori ca unicul de&intor al puterii legislative) #i adun!rile de st!ri (care au evoluat anterior
'n adunrile reprezentative sau parlamentele moderne) [196, p.4].
Dup opinia lui Jerre S. Williams, controlul se fundamenta pe trei piloni: raportul dintre
dreptul divin (devenit drept natural) #i dreptul pozitiv (legile fcute de om); respectul legii #i
necesitatea legii (Constitu&iei scrise) [472, p. 2].
Odat cu evolu&ia adunrilor reprezentative #i 'ntririi rolului acestora 'n exercitarea
puterii de stat, acestea au 'nceput s-#i abroge un drept de a se pronun&a asupra modului 'n care
monarhul respecta angajamentele luate #i legea (la 'nceput sub forma cutumelor, obiceiurilor,
apoi #i a legii scrise).
Apari&ia constitu&iilor scrise marcheaz un moment foarte important 'n evolu&ia
controlului de constitu&ionalitate, 'n special cu privire la &inta controlului.
71

Totu#i, 'n final, controlul jurisdic&ional al constitu&ionalit&ii a prevalat 'n fa&a celui
politic. Profesorul George Alexianu declara, c controlul constitu&ionalit&ii legilor revine. +n
mod firesc puterii judectore#ti, ca una ce este chemat s interpreteze legea. Cci acest control
nu este altceva dec*t examinarea legii ordinare #i interpretarea ei 'n raport cu alt lege,
superioar acesteia, de natur constitu&ional [4, p.5].
Statele moderne #i civilizate, 'n evolu&ia lor, au ajuns s-#i fundamenteze existen&a pe
ideea de legalitate, adic pe obliga&ia impus tuturor organelor statului de a func&iona 'n baza
unei ordini de drept, stabilite de legiuitor, creia s i se conformeze [194, p.154].
Argument*nd necesitatea existen&ei controlului constitu&ionalit&ii legilor pentru a
asigura sistemul de garan&ii necesar manifestrii Constitu&iei ca act normativ cu for& juridic
suprem, I. Muraru define#te institu&ia ca fiind activitatea organizat de verificare a conformit&ii
legii cu Constitu&ia, cuprinz*nd regulile privitoare la organele competente a face aceast verificare,
procedura de urmat, precum #i msurile ce pot fi luate dup realizarea acestei proceduri [259, p.
76].
Prima chestiune care trebuie s re&in aten&ia celui care cerceteaz institu&ia controlului
constitu&ionalit&ii legii este no&iunea de control al constitu&ionalit&ii legilor, 'n aceast
ordine de idei trebuie s observm, c doctrina juridic este de acord cu includerea
constitu&ionalit&ii legilor 'n principiul legalit&ii, ca parte component a acestuia din urm. Fr
a intra 'n analiza con&inutului legalit&ii ca principiu fundamental de organizare #i func&ionare a
sistemului organizrii politice, trebuie s artm, c acesta presupune ca elaborarea actelor
normative s se fac de organele competente, dup procedura prestabilit, cu respectarea
dispozi&iilor din actele normative emise de organele de stat, care indiferent de categoria din care
fac parte, ocup o pozi&ie superioar celor emitente 'n sistemul organelor statului. Este 'n mare
msur admis, c principiul legalit&ii, ca principiu fundamental de organizare #i func&ionare a
sistemului organelor statului, implic respectarea tuturor actelor normative.
Fa& de aceast situa&ie #i legea ordinar trebuie s fie conform constitu&iei, pentru a
'ndeplini condi&ia de legalitate. Constitu&ionalitatea legii nu 'nseamn 'n fond altceva dec*t
cerin&a de legalitate a legii, 'n sensul, ca legea s se adopte cu respectarea normelor
constitu&ionale at*t 'n spiritul c*t #i 'n litera lor.
O alt opinie exprimat cu privire la controlul constitu&ionalit&ii legilor, are 'n vedere
fundamentarea acestuia pe principiul suprema&iei Constitu&iei. Principiul suprema&iei Constitu&iei
este caracterizat 'ntr-o prere ca generator de legalitate #i de stabilitate juridic 'n organizarea
constitu&ional democratic [489, p. 673]. Dac G. Burdeau arat, c fie c este scris sau
cutumiar, Constitu&ia este legea suprem a statului" [484, p.103], A. Houriou afirm consecin&a
72

logic a caracterului de supralegalitate al Constitu&iei scrise este aceea, c legile ordinare, fcute de
legislatorul ordinar trebuie s respecte Constitu&ia, nu numai 'n litera ei, dar #i 'n spiritul ei, adic 'n
principiile sale [483, p. 49]. Cercetarea formelor de control, a autorit&ilor competente a-l efectua
precum #i a procedurii de urmat, impun 'ns clarificarea unor probleme prealabile.
Dac privim controlul constitu&ionalit&ii legilor ca pe o institu&ie juridic a dreptului
constitu&ional, constatm, c el cuprinde regulile privitoare la organele competente s efectueze
aceast verificare, procedura verificrii, msurile ce pot fi luate dup realizarea acestei verificri.
+n literatura de specialitate activitatea de verificare a conformit&ii legilor cu constitu&ia
este cunoscut sub diverse denumiri: sanc&iunea suprema&iei (Georges Burdeau); garan&ia
caracterului de suprema&ie a constitu&iei (Andre Hauriou); sanc&iunea violrilor constitu&ionale
(Marcel Prelot) etc. +ntr-un mod deosebit este abordat aceast no&iune de ctre M.Morgunov din
Rusia, care utilizeaz no&iunea de protec&ie juridic a constitu&iei. +n una dintre lucrrile sale
autorul a calificat protec&ia juridic a constitu&iei drept totalitatea mijloacelor #i procedeelor prin
intermediul crora trebuie s se asigure respectarea strict a regimului de legalitate
constitu&ional, corespunderea tuturor actelor normative adoptate de autorit&ile publice cu legea
fundamental, respectarea principiului neadoptrii sau abrogrii actelor normative
neconstitu&ionale adoptate sau a unor norme din cuprinsul lor [74, p.132].
Controlul constitu&ionalit&ii legilor este deci rezultanta unor realit&i statale #i juridice,
este garan&ia unor structuri #i principii constitu&ionale. Func&iile acestui control sunt azi
incontestabile, prin ele se urmre#te garantarea suprema&iei constitu&iei. Iar aceast suprema&ie
implic #i garantarea separa&iei echilibrului puterilor precum #i protec&ia drepturilor omului [93,
p.27]. Mai mult, controlul constitu&ionalit&ii legilor apare ca o garan&ie pentru exprimarea
eficient a opozi&iei parlamentare [491, p. 143]. Dac adoptarea sau modificarea unei
Constitu&ii se poate realiza cu votul a cel pu&in dou treimi dintre parlamentari #i deci sunt
dificil de realizat fr opozi&ie, adoptarea #i modificarea unei legi presupune un cvorum mai
mic. +n aceast din urm situa&ie opozi&ia poate s se exprime #i prin dreptul ce-l are de a cere
unor autorit&i constitu&ionale s se pronun&e. Iar practica justi&iei constitu&ionale eviden&iaz, c
nu de pu&ine ori apelul opozi&iei #i-a gsit o rezolvare favorabil. Utilitatea controlului
constitu&ionalit&ii legilor explic extinderea sa 'n lume mai ales 'n ultima jumtate de secol,
astzi vorbindu-se de dou modele #i anume modelul american #i modelul european [485, p.
89].
Din punct de vedere al dreptului constitu&ional, primatul normelor #i al prevederilor
constitu&ionale fa& de orice alte reglementri legislative existente 'n stat, ca #i ascenden&a
73

moral, politic #i juridic a principiilor constitu&ionale, implic asigurarea controlului
constitu&ional al legilor #i organizarea acestuia pe o baz eficient [133, p.153].
Controlul constitu&ionalit&ii legilor reprezint, 'n orice stat de drept, o garan&ie necesar
a traducerii 'n via& a principiilor #i normelor constitu&ionale, a aplicrii lor practice, a realizrii
drepturilor #i libert&ilor cet&ene#ti [28, p.250].
Controlul constitu&ionalit&ii legilor este unul dintre mijloacele cele mai importante de
asigurare a respectrii drepturilor omului #i const din activitatea organizat de verificare a
conformit&ii legilor cu Constitu&ia, iar ca institu&ie a dreptului constitu&ional cuprinde regulile
privitoare la autorit&ile competente a face aceast verificare, procedurile de urmat #i msurile ce
pot fi luate dup realizarea acestei proceduri [308, p.383].
+ntr-o accep&iune mai rsp*ndit, expresia control al constitu&ionalit&ii legilor
desemneaz activitatea organizat de verificare a conformit&ii legilor cu Constitu&ia. Ca
institu&ie a dreptului constitu&ional, controlul constitu&ionalit&ii legilor cuprinde ansamblul
normelor privitoare la autorit&ile competente de a exercita aceast verificare, la procedurile
aplicabile #i la msurile ce pot fi luate dup realizarea acestor proceduri [322, p. 31; 267, p. 89].
Constitu&ionalistul V.Pu0ca0 a eviden&iat existen&a unei alte sintagme cu referire la
controlul constitu&ionalit&ii legilor cea de controlul constitu&ionalit&ii [311, p. 23-24],
preciz*nd, c acestea se afl 'n raport de la parte la 'ntreg.
Pe de alt parte, un alt constitu&ionalist, Dl P.Railean, este de prerea, c controlul
constitu&ionalit&ii este o categorie mai larg (cuprinz*nd 'n sine controlul constitu&ionalit&ii
legilor), constituind esen&a activit&ii jurisdic&ionale exercitate de ctre Curtea Constitu&ional.
Cu alte cuvinte, Curtea '#i exercit atribu&iile sale func&ionale prin intermediul realizrii
controlului constitu&ionalit&ii [312, p.152-153].
Cu referire la evolu&ia filosofic a conceptului de control al constitu&ionalit&ii legilor, ne
raliem opiniei reu#ite expuse de universitarii din Rom*nia I.Muraru 0i M.Constantinescu,
potrivit crora, un asemenea control se putea efectua fr probleme 'n sistemul ierarhiei statale.
Dar totul se oprea la nivelul legii, #tiut fiind, c deasupra parlamentului nu mai exist nicio alt
autoritate, dintotdeauna recunosc*ndu-i-se acestuia o anumit preeminen&, exprimat 'n special
prin sintagma organ reprezentativ suprem al poporului. Respectiv, s-a pus problema cine poate
controla legalitatea legii ca act juridic #i, 'n special, concordan&a sa cu dispozi&iile Constitu&iei.
Acest control era necesar dat fiind valoarea constitu&iei de a fi lege fundamental, legea legilor,
baza juridic a legisla&iei, legea suprem 'n care este 'nscris chiar contractul social. S-au conturat
astfel dou solu&ii: fie lsarea legii 'n afara vreunui control, oferindu-se posibilitatea
parlamentului s se manifeste ca o putere absolut #i nelimitat (solu&ie evident contrar
74

separa&iei puterilor), fie gsirea unei formule, care respect*nd pozi&ia parlamentului 'n stat, s
valorifice suprema&ia Constitu&iei, echilibrul puterilor #i, mai ales, s garanteze libert&ile umane.
Cele mai luminoase min&i ale omenirii au imaginat #i au creat astfel institu&ia controlului
constitu&ionalit&ii legilor [260, p. 6].
+ntr-o manier reu#it, totalitatea sintagmelor aferente controlului constitu&ionalit&ii
legilor, a fost ierarhizat #i expus de ctre dl P.Railean, care a concluzionat 'n unul din studiile
sale: Justi&ia constitu&ional presupune activitatea jurisdic&ional desf#urat de ctre Curtea
Constitu&ional (unica autoritate de jurisdic&ie constitu&ional), prin intermediul controlului de
constitu&ionalitate 'n vederea aprecierii constitu&ionalit&ii legilor #i a altor acte normativ-juridice
#i solu&ionrii conflictelor constitu&ionale (contenciosului constitu&ional), 'n scopul asigurrii #i
protec&iei legalit&ii constitu&ionale [312, p.153].
Concluzionm c, una din garan&iile cele mai eficace de executare a dispozi&iilor
constitu&ionale reprezint controlul constitu&ional, care nu numai c spore#te eficien&a
procesului legislativ, dar #i mic#oreaz sim&itor procedura unor efecte nocive de ctre legea
neconstitu&ional. Necesitatea controlului constitu&ionalit&ii legilor #i a altor acte normative
este at*t de evident, 'nc*t implic fire#te, fondarea unui organ de jurisdic&ie constitu&ional.
Indiferent de titlul pe care 'l poart, controlul constitu&ionalit&ii legilor rm*ne una dintre
cele mai importante probleme cu diverse aspecte teoretice privitor la suprema&ia constitu&iei.
Totodat, spre a evita discu&iile inutile pe marginea terminologiei, vom utiliza doar
expresia de control al constitu&ionalit&ii legilor.2.4. Tipologia formelor de control ale constitu/ionalit'/ii legilor
Suprema&ia Constitu&iei exprim pozi&ia specific a Constitu&iei 'n sistemul dreptului.
Constitu&ia poate fi numit izvor de drept al fiecrei ramuri a dreptului, dar fiecare ramur,
dezvolt*nd principiile constitu&ionale, include #i alte acte normative, care trebuie s fie 'n
concordan& cu Constitu&ia. Pentru ca aceast conformitate s devin o realitate incontestabil,
trebuie s existe controlul constitu&ionalit&ii acestor acte normative. Constitu&ia Republicii
Moldova pune controlul de constitu&ionalitate 'n seama unui organ special. Curtea
Constitu&ional. Controlului de constitu&ionalitate, conform Constitu&iei, pot fi supuse nu
numai actele normativ-juridice, dar #i unele acte de realizare a dreptului - acte individuale ca:
hotr*ri ale Parlamentului, decrete ale Pre#edintelui, hotr*ri #i dispozi&ii ale Guvernului [3, p.
44].
75

Apari&ia situa&iilor 'n care legile ordinare contraveneau constitu&iei a pus problema,
at*t pentru doctrin c*t #i pentru legiuitor, gsirii situa&iei de remediere, 'n primul r*nd pentru
stabilirea autorit&ii competente a verifica constitu&ionalitatea legilor. Solu&iile, oarecum,
diferite, folosite azi 'n lume sunt expresia acestor cutri #i 'ndeosebi expresia dilemei 'n fa&a
crora s-au aflat cei ce trebuiau s decid #i anume, dac este bine ca acest principiu s revin
tot Parlamentului sau s revin unei alte autorit&i publice.
Controlul constitu&ionalit&ii legilor este organizat 'n dou mari sisteme: controlul printr-
un organ jurisdic&ional, denumit #i sistemul american #i controlul printr-un organ unic special #i
specializat sau sistemul european (modelul european sau austro-kelsenian al controlului
constitu&ionalit&ii legilor).
Controlul printr-un organ jurisdic&ional al constitu&ionalit&ii legilor presupune
posibilitatea tuturor instan&elor de a verifica constitu&ionalitatea legilor, la sesizarea uneia din
pr&ile implicate 'ntr-un litigiu dat. Totu#i, 'n cadrul sistemului american de control al
constitu&ionalit&ii legilor, rolul cel mai important apar&ine Cur&ii Supreme, plasate 'n v*rful
ierarhiei sistemului judiciar.
Varianta kelsenian de control al constitu&ionalit&ii legilor vizeaz crearea unui organ
unic, special #i specializat 'n exercitarea controlului, care s fie 'ns doar un legislator negativ,
deci s nu poat interveni 'n opera legislativ dec*t prin sanc&ionarea eventualelor situa&ii de
neconstitu&ionalitate.
Modelul european al controlului constitu&ionalit&ii legilor nu este un model opus celui
american, ci diferit de acesta. Nu trebuie deci s surprind apari&ia unor sisteme mixte.
+n doctrina juridic de specialitate [57;251;530;83;344] se eviden&iaz c*teva criterii
de clasificare a controlului constitu&ionalit&ii legilor #i anume:
a) Dup criteriul organelor competente a exercita controlul: Controlul exercitat de un
organ politic. +n cazul acestui tip de control nu exist garan&ia independen&ei persoanelor
'nsrcinate cu exercitarea controlului, iar controlul de oportunitate se poate oric*nd substitui
controlului de constitu&ionalitate. Controlul exercitat de un organ jurisdicional. La acest tip de
control este garantat independen&a membrilor organului de control, iar procedura de control
cuprinde garan&iile clasice ale unei proceduri jurisdic&ionale. +n cadrul acestei forme de control
se pot identifica dou subtipuri: control difuz sau descentralizat atunci c*nd este exercitat de
orice instan& judectoreasc din sistemul judiciar respectiv (modelul american); #i control
concentrat sau centralizat atunci c*nd este exercitat de instan&a suprem sau de un organ unic,
special #i specializat (modelul european).
76

b) Dup momentul 'n care se exercit controlul: Controlul a priori este exercitat 'nainte
ca legea s fie promulgat (nu este posibil 'n modelul american). Controlul a posteriori intervine
atunci c*nd legea a intrat deja 'n vigoare. Acest tip de control asigur, de regul, accesul
particularilor la justi&ia constitu&ional.
c) Dup criteriul subiectelor cu drept de sesizare a jurisdic&iei constitu&ionale: Aciunea
popular! (actio popularis) este cea mai deschis tehnic de control, permi&*nd oricrui cet&ean
care are interes s conteste constitu&ionalitatea unei legi. Sesizarea jurisdiciei constituionale de
c!tre instanele ordinare intervine atunci c*nd controlul de constitu&ionalitate se exercit
indirect, pe cale de excep&ie. Sesizarea jurisdiciei constituionale de c!tre autorit!ile politice.
+n cadrul aceste forme de control se 'ncredin&eaz unor autorit&i politice dreptul de a sesiza
judectorul constitu&ional.
d) Dup criteriul modului de control: Controlul pe cale de aciune reclamantul se
adreseaz direct jurisdic&iei constitu&ionale, cer*nd constatarea neconstitu&ionalit&ii unei legi.
Controlul pe cale de excepie se realizeaz 'n dou etape: invocarea excep&iei de
neconstitu&ionalitate 'n cadrul unui litigiu 'n fa&a unei instan&e ordinare #i, dup sesizarea
jurisdic&iei constitu&ionale de ctre aceast instan&, solu&ionarea excep&iei de
neconstitu&ionalitate de ctre Curtea Constitu&ional.
e) Dup criteriul reglementrii: - Controlul explicit prevzut expres de Constitu&ie; -
Controlul implicit nu este prevzut expres de Constitu&ie, dar el exist implicit, ca #i consecin&
a principiului general al legalit&ii. Considerm, c un rol important 'n exercitarea unui astfel de
tip de control 'l au comisiile juridice ale Parlamentului.
+n opinia autorilor Constantinescu M. #i Berzescu M., ar exista trei forme de control:
controlul prin opinia public, controlul politic #i controlul jurisdic&ional. Controlul prin opinia
public este controlul elementar, cuprinde reac&ia opiniei publice la violarea constitu&iei. +n ce
prive#te aceast form de control, doctrinarii o consider primitiv, deoarece se apeleaz la
violen& [57]. +ntr-o a dou opinie a acelora#i autori, controlul constitu&ionalit&ii legilor ar
cunoa#te trei forme #i anume: controlul parlamentar, controlul politic #i controlul
jurisdic&ional. +n aceast opinie, controlul politic este exercitat de un organ cu caracter
politico-statal #i care func&ioneaz independent #i 'n afara parlamentului. Controlul
jurisdic&ional se realizeaz sau prin instan&ele ordinare sau prin jurisdic&iile speciale.
+ntr-o a treia opinie, 'n func&ie de organul competent, controlul constitu&ionalit&ii
legilor cunoa#te dou forme #i anume controlul politic #i controlul judectoresc [57, p. 40].
77

Despre aceast ultim form de control se precizeaz, c favorizeaz minorit&ile
parlamentare, asigur un fel de statut opozi&iei parlamentare #i contribuie la asigurarea unei
mai bune protec&ii a libert&ii cet&enilor, consacrate 'n constitu&ie.
+ntr-o a patra opinie, se consider c cea mai potrivit clasificare a controlului
constitu&ionalit&ii legilor, 'n raport cu organele care 'l exercit, cea mai conform cu
exigen&ele #tiin&ifice, este aceea care distinge 'ntre controlul exercitat al adunrilor legiuitoare
#i cel exercitat de organe din afara lor, care, prin aceea c pot lipsi de efecte votul acestor
adunri, apar fiindu-le supraordonate, iar 'n cadrul organelor supraordonate adunrilor
legiuitoare, distinge 'ntre organele politice, cele judectore#ti #i cele politico-jurisdic&ionale
[57, p. 45].
+ntr-o opinie se recunoa#te existen&a a trei feluri de control: 1) control prin opinia public;
2) control politic; 3) control jurisdic&ional [506, p.219].
Totu#i, ne raliem opiniei, conform creia controlul constitu&ionalit&ii legilor poate fi
exercitat sub urmtoarele forme [74, p.149]: 1) controlul exercitat prin opinia public; 2)
controlul exercitat prin referendum; 3) controlul printr-un organ politic; 4) controlul printr-un
organ jurisdic&ional; 5) controlul printr-un organ unic, special #i specializat.
Ar putea fi aduse 'n aten&ie urmtoarele tendin&e #i practici: 1) absen&a oricrui control; 2)
controlul exercitat de opinia public; 3) controlul pe calea unui referendum; 4) controlul efectuat
de un organ politic; 5) controlul efectuat de unul sau mai multe organe jurisdic&ionale; 6)
controlul efectuat printr-un organ unic, special #i specializat.
Absena oric!rui control. Cine s-ar putea considera mai competent dec*t 'nsu#i organul
legiuitor s aprecieze ce este sau nu este constitu&ional?
Sunt 'ns considerente exclusiv politice, care ignor realitatea vie&ii juridice
legiuitorul este-#i el-supus gre#elii; constitu&ia 'ns#i este-#i ea interpretabil, ca orice alt
lege; constitu&ia prin lacunele #i echivocurile ei, 'n msura 'n care acestea exist, favorizeaz
fenomenele de inconstitu&ionalitate; inexisten&a controlului constitu&ionalit&ii legilor las loc
unei confuzii de fapt; avantajele politice ce ar decurge din faptul inexisten&ei acestui control
nu pot compensa dezavantajele pe care acela#i fapt le-ar atrage [348, p. 9].
Controlul prin opinia public! (idee 'mprt&it de I. Deleanu, G. Vrabie, M. Prelot
etc.). Aceast form de control #i-a gsit fundamentul ideologic 'n teoria rezisten&ei la o
presiune #i a fost proclamat de Adunarea constituant francez din 1791, zic*ndu-se, poate
pu&in emfatic, c atunci c*nd guvernm*ntul lezeaz drepturile poporului, insurec&ia este
pentru popor #i pentru fiecare parte a lui cel mai sacru dintre drepturi #i cea mai
78

indispensabil dintre datorii. Adugm doar, c sanc&iunea neconstitu&ionalit&ii ar putea fi
mai arbitrar dec*t faptul de neconstitu&ionalitate [ 355, p. 10].
Controlul prin referendum ar fi, desigur, forma de control cea mai expresiv
democratic. De altfel, el se practic 'n unele state ca modalitate de asociere a poporului la
procesul legislativ. Dar, c*teva serioase inconveniente nu trebuie ignorate, nici minimalizate,
subliniaz I. Deleanu, ele fiind urmtoarele: - Consultarea poporului prin referendum se face
mai ales 'n considerarea unor semnifica&ii #i implica&ii politice, ori neconstitu&ionalitatea este
o problem de tehnic juridic, 'n sens larg vorbind; - Organizarea #i desf#urarea
referendumurilor devine practic imposibil atunci c*nd se invoc frecvent situa&ii
neconstitu&ionale; - Referendumul este de natur s temporizeze rezolvarea conflictului
aprut 'ntre o lege ordinar #i constitu&ie; - Fiind o problem de specialitate, este greu de
presupus, c solu&ia rezultat din referendum va fi pertinent #i conect [111, p. 270].
Controlul exercitat printr-un organ politic. Acest sistem de control a fost propus #i
experimentat, fr rezultate, 'n Fran&a. Acest control scrie I. Deleanu, are la baz c*teva idei
persuasive, pe care le 'mprt#im #i noi cercettorii: a) de#i, prin obiectul su, controlul
constitu&ionalit&ii legilor este juridic, el viz*nd asigurarea conformit&ii juridice a legilor cu
constitu&ia, prin efectele lui, este totu#i un control politic, viz*nd asigurarea suprema&iei #i
intangibilit&ii a#ezm*ntului politic #i juridic fundamental al statului; b) dac legea este
expresia emana&iei de voin& a unei adunri reprezentative, atunci controlul conformit&ii legii
cu constitu&ia trebuie s apar&in, logic, moral #i politic, tot unui corp reprezentativ; cu alte
cuvinte, unei puteri constitu&ionale determinatoare cu caracter reprezentativ i se poate
asocia o putere constitu&ional sanc&ionatoare, av*nd tot un asemenea caracter [488, p. 23].
Totu#i, 'n opinia lui I. Deleanu, controlul exercitat printr-un organ politic rm*ne
discutabil sub multe aspecte: - Instituindu-se o autoritate 'n afara parlamentului #i deasupra
lui, aceasta devine, dac nu chiar autoritatea suprem 'n stat, atunci cel pu&in cea de-a treia
camer legislativ, alter*ndu-se astfel separa&ia puterilor #i bulvers*ndu-se echilibrul dintre
ele; - Caracterul reprezentativ al unui asemenea organ este mai mult o iluzie dec*t o
realitate, apr*nd deci ilogic omnipoten&a lui 'n raport cu voin&a unei adunri autentic
reprezentative, constituit pe baze larg democratice; - Controlul constitu&ionalit&ii legilor
este, totu#i, #i un control juridic, a#a 'nc*t el nu poate fi fondat #i desf#urat din perspectiva
unor premise exclusiv politice. Oricum, experien&a istoric pare a impune concluzia
ineficacit&ii controlului politic [491, p. 143].
Savan&ii rom*ni Genoveva Vrabie #i Ioan Muraru disting #i controlul parlamentar, fie
ca form de sine stttoare sau 'n cadrul organului politic. +n ce prive#te dreptul Parlamentului
79

de a verifica constitu&ionalitatea legilor, subliniaz I. Deleanu, unii 'l consider un control
autentic #i 'n acela#i timp un autocontrol, cci Parlamentul fiind acela care voteaz #i
constitu&ia este cel mai 'n msur s aprecieze coordonan&a dintre legea #i constitu&ia pe care
le-a adoptat. Al&ii consider, c acest control al Parlamentului nu ar prezenta nici un fel de
garan&ie, cci de#i exist sanc&iunea nerealegerii parlamentarilor, aceasta ar fi o sanc&iune
'ndeprtat, greu de realizat 'n practic [496, p. 16].
G. Vrabie remarc c #i acest sistem de control ca #i cel politic realizat de un organ ce
are 'n sarcina sa doar controlul constitu&ionalit&ii legilor, a avut un rol ne'nsemnat, 'n statele
socialiste [348, p. 62].
Controlul printr-un organ jurisdicional este considerat a fi, de o mare parte a
doctrinei #i 'n practica multor &ri, mai eficace dec*t controlul politic #i mai conform cu
natura lucrurilor.
Ioan Muraru subliniaz, c controlul judectoresc al constitu&ionalit&ii legilor este un
subiect controversat. El s-a impus 'n practica constitu&ional a multor state, astzi
exercit*ndu-se sau 'n temeiul unor dispozi&ii legale clare sau pur #i simplu 'n temeiul
dreptului pe care organele judectore#ti singure #i l-au arogat [251, p. 54].
Dreptul judectorilor de a decide asupra constitu&ionalit&ii legilor a fost sau contestat
sau admis de doctrina juridic. Pentru cei care admiteau posibilitatea controlului judectoresc
al constitu&ionalit&ii legilor dou probleme prealabile trebuiau rezolvate #i anume: a)
existen&a unei diferen&ieri precise 'ntre legile fundamentale #i cele ordinare; b) o constitu&ie
scris, de tip rigid.
Dreptul judectorilor 'n verificarea conformit&ii legilor cu constitu&ia s-a justificat
plec*ndu-se de la menirea judectorilor de a interpreta #i aplica legile #i de a aplica sanc&iuni
'n cazuri de 'nclcare a legii. Fa& de aceast situa&ie s-a considerat, c 'n mod firesc ei au
dreptul de a interpreta legile #i 'n raportul lor cu constitu&ia #i s aplice sanc&iuni, cci lipsa
sanc&iunilor 'n cazul 'nclcrii constitu&iei ar putea duce la negarea existen&ei dreptului
constitu&ional [505, p. 87].
De asemenea, dreptul judectorilor 'n verificarea conformit&ii legii cu constitu&ia s-a
justificat prin teoria separa&iei puterilor 'n stat, care implic o anumit colaborare a puterilor
'n vederea realizrii acelora#i scopuri. +n aceast ordine de idei s-a considerat, c cele trei
puteri se echilibreaz #i se controleaz reciproc, c ele nu se afl 'ntr-o stare de total
independen& una fa& de cealalt #i c numai aceast colaborare #i control reciproc asigur
legala #i buna lor func&ionare. Astfel, puterea judectoreasc poate #i trebuie s controleze
puterea legiuitoare #i puterea executiv, iar la r*ndul ei #i puterea executiv poate controla
80

celelalte puteri. Un alt argument pleac de la necesitatea verificrii dac legiuitorul a ac&ionat
'n limitele competen&ei sale constitu&ionale. Se consider, c judectorul, prin forma&ia sa,
prin obiceiurile sale va judeca cu impar&ialitate. De asemenea, o bun #i echitabil solu&ie este
posibil, deoarece procedura judiciar implic publicitatea dezbaterilor, contradictorialitatea,
obliga&ia de motivare a sentin&elor.
+n func&ie de modul cum este 'nscris 'n constitu&ie, controlul constitu&ionalit&ii legilor,
poate fi un control explicit sau implicit. Suntem 'n fa&a unui control explicit atunci c*nd 'n
mod expres constitu&ia 'l prevede. +n aceast situa&ie, constitu&ia poate numai s scrie 'n mod
expres obliga&ia verificrii constitu&ionalit&ii legilor sau poate, l*ng aceasta, s indice #i
organul competent #i eventual procedura de urmat. Controlul explicit 'l 'nt*lnim 'n Republica
Moldova, Rom*nia, Fran&a, Elve&ia, Austria. Suntem 'n prezen&a unui control implicit, atunci
c*nd constitu&ia nu-l prevede 'n mod expres, dar el exist implicit ca urmare a principiului
legalit&i.
Sub aspectul modului de sesizare acest organ, urmeaz a se distinge 'ntre controlul
preventiv #i controlul posterior: - 'n primul caz, controlul intervenind obligatoriu 'nainte de
promulgarea legii, de regul el nu mai poate fi declan#at ulterior, adic dup perfectarea ei; -
'n al doilea caz, constitu&ionalitatea unei legi poate fi contestat, 'ntr-un termen mai mult sau
mai pu&in lung, 'n dou forme: direct de ctre particulari, dac ei '#i consider lezate
drepturile fundamentale ('n Germania) sau #i de organele de stat, dac exist conflict de
competen& 'ntre deferite puteri publice ('n Germania, Italia, Spania); indirect, prin trimiterea
diferendului de ctre tribunale, care, 'n litigiile ce urmeaz s le rezolve, sunt oprite s
statueze p*n c*nd Curtea Constitu&ional se pronun& asupra validit&ii legii litigioase ('n
Italia, Germania, Spania) [533, p. 52].
Controlul difuz sau descentralizat *i controlul concentrat.
Controlul difuz sau descentralizat este specific controlului judectoresc al
constitu&ionalit&ii #i el se caracterizeaz prin aceea, c dreptul de a sanc&iona
neconstitu&ionalitatea este recunoscut tuturor judectorilor. Acest tip de control '#i are
originea cum s-a mai spus 'n SUA, unde, de#i el nu a fost prevzut de Constitu&ia din
1787, a fost totu#i consacrat printr-o decizie a Cur&ii Supreme, din 1803, sub influen&a
judectorului #ef John Marshall. Sistemul judicial review s-a rsp*ndit apoi 'n &rile anglo-
saxone, cu excep&ia Marii Britanii, fiind receptat #i 'n Japonia, prin Constitu&ia acesteia din
1947. (El este practicat 'n Austria, Canada, India etc.) [13, p. 73].
Controlul concentrat sau centralizat, din potriv, are ca #i caracteristic faptul, c
indiferent de natura organului care exercit controlul de constitu&ionalitatea, acest organ are
81

monopolul controlului. Este sistemul adoptat de majoritatea cov*r#itoare a &rilor cu civil law
#i el are un arhetip sistemul consacrat de Constitu&ia Austriei din 1920 (Oktoberverfassung),
modificat 'n 1929, constitu&iei fondat 'n baza proiectului lui Hans Kelsen. Dup 'ntreruperea
provocat de cel de-al doilea rzboi mondial, acest sistem de control a fost reinstaurat 'n
Austria 'n 1945. El s-a extins poate peste a#teptri dob*ndind cu adevrat o dimensiune
european [13, p. 74].
Dup prerea lui M. Cappelletti, trei ra&iuni au stat la baza adoptrii unui sistem
centralizat de control #i anume: 1) Concepia acestor !ri cu privire la principiul separaiei
puterilor. +ntr-adevr, prelu*nd 'n termenii ei sociali doctrina separa&iei puterilor 'n stat,
orice interpretare a legilor de ctre judectori #i a fortiori declararea nevalabil a unii legi,
apare ca un act de natura politic, fiind, 'n consecin&, o form de intrusiune 'n puterea
exclusiv a legislativului de a crea dreptul. Institu&ionalizarea Cur&ii Constitu&ionale
marginalizeaz aceast problem, pentru ca aceste instan&e de jurisdic&ie constitu&ional sunt
#i organisme cu un caracter politic, prin modul de desemnare a membrilor acestora #i prin
natura unora dintre atribu&iile pe care le exercit [41, p. 7]. 2) Inexistena obligativit!ii
precedentului judiciar. +n sistemul de control difuz prin excelen& cel american dac n-ar
exista obligativitatea precedentului judiciar (stare decisis), practica instan&elor, indiferent de
nivel, ele situeaz, ar fi de natur prin solu&ii diferite pronun&ate 'n aceea#i problem de
inconstitu&ionalitate s bulverseze, iremediabil poate, ordinea constitu&ional. Existen&a
'ns a unei Cur&i Supreme unice #i obliga&ia instan&elor de a respecta precedentul
tribunalelor superiore asigur rezolvarea uniform a problemelor de constitu&ionalitate.
Sistemul de control centralizat permite, 'n &rile cu civil law, constituirea unei practici
jurispruden&iale coerente 'n materia dreptului constitu&ional. 3) Inaptitudinea instanelor
ordinare, comune, de a exercita un control de constituionalitate. Cur&ile Supreme de Justi&ie
din &rile Europe nu sunt sinonime Cur&ilor Constitu&ionale. Ele sunt plasate la v*rful unui
edificiu jurisdic&ional. Exist 'ns Cur&i Supreme care sunt #i jurisdic&ii constitu&ionale (de
exemplu, cea din SUA, din Canada, din Japonia). +n sistemele care cunosc o dualitatea sau o
pluralitatea de ordini jurisdic&ionale, nu exist cu adevrat o curte suprem, ci numai acolo
unde, precum 'n SUA, sistemul este unic. Curtea Suprem a SUA are 'n competen&a sa
rezolvarea #i altor litigii de ct cele constitu&ionale, iar procedura de solu&ionare este aceea#i,
nu una special pentru a#a-zisele litigii constitu&ionale. +n Republica Moldova exist
Curtea Suprem de Justi&ie care nu are competen& de jurisdic&ie jurisdic&ional. Aceast
func&ie o are Curtea Constitu&ional [86, p. 302].
82

Controlul la ini/iativa autorit'/ilor publice 0i controlul la ini/iativa
particularului. Controlul la iniiativa autorit!ilor publice este, esen&ialmente, un control
concentrat, abstract #i, 'n principiu, a priori. Concentrat sau centralizat, 'ntruc*t el
apar&ine, de regul, unui singur organ, special #i specializat Curtea Constitu&ional #i
abstract, 'n sensul, c problema de conformitate a unei legi cu Constitu&ia se pune 'n afara
oricrui litigiu preexistent, aflat 'n fa&a instan&iei judectore#ti; a priori, 'ntruc*t el se
realizeaz asupra unei norme care nu a intrat 'nc 'n vigoare. (Cu unele excep&ii, de exemplu,
art. 25, lit. d indic ca subiect de sesizare Curtea Suprem de Justi&ie care nu este o
autoritate politic). Autorit&ile care declan#eaz acest control sunt, 'n principiu, cele
politice; #eful statului, Camerele parlamentului obi#nuit sau pre#edin&ii acestora, minorit&ile
parlamentare, guvernul sau primul ministru. Izolat, se admite combinare a controlului
abstract cu cel concret (de exemplu, 'n Spania).
Controlul la iniiativa particularului exprim, cu deplintatea #i nemijlocit, voca&ia
CC de a fi un instrument de protec&ie a indivizilor fa& de legislativ, de garantare a
drepturilor #i libert&ilor fundamentale. Beneficiarul acestui control nu este, 'n mod necesar,
individual #i, cu at*t mai pu&in, cet&eanul, ci sistemul constitu&ional [80, p. 99].
Controlul abstract 0i controlul concret. Locu&iunea control abstract poate fi
improprie, 'ntruc*t orice control de constitu&ionalitate, viz*nd solu&ionarea unui litigiu
constitu&ional, presupune abordarea 'n concret a elementelor de contrarietate dintre textul
constitu&ional de referin& #i cel considerat neconstitu&ional este sugestiv pentru a releva
faptul, c problema conformit&ii unei legi cu constitu&ia este pus nu ca o chestiune
prejudicial, ci 'n afara oricrui litigiu 'n fa&a instan&ei judectore#ti. El este un control pe
cale de ac&iune nu de excep&ie #i poate func&iona a posteriori, c*nd se realizeaz asupra
unei norme care deja a intrat 'n vigoare, sau a priori , c*nd prevede o norm care nu a intrat
'n vigoare. Autorit&ile de sesizare a justi&iei constitu&ionale sunt, 'n principiu, cele politice.
De exemplu, 'n sistemul austriac, a priori, guvernul federal sau guvernm*ntul unui Land, #i
a posteriori, guvernul federal, cel local, o treime din deputa&ii Consiliului Na&ional pot sesiza
Curtea Constitu&ional cu privire la nerespectarea regulilor de competen& 'ntre organele
federale #i cele ale Landurilor, 'n sistemul German, a posteriori, guvernul unui Land sau o
treime din membrii Bundestagului pot ac&iona 'mpotriva unei legi federale ('n Republica
Moldova controlul este tot numai a posteriori); 'n Italia, tot 'n materia de competen&a, at*t a
priori, c*t #i a posteriori, guvernul #i regiunile pot ac&iona 'mpotriva legilor regionale,
respectiv a legilor statului, 'n Fran&a, a priori, autorit&ile politice, 'n exclusivitate, sunt cele
83

care pot sesiza Consiliul Constitu&ional pentru exercitarea controlului abstract, 'nainte deci
de promulgarea legii [254, p. 50].
Locu&iunea control concret dup prerea cercettorului Arseni Alexandru, poate #i
ea este improprie, 'ntruc*t, odat sesizat justi&ia constitu&ional, aceasta, prin decizia ei, se
deta#eaz de aspectele particulare, strict concrete ale unui anumit litigiu aflat 'n fa&a
instan&ei ordinare, pentru a da o rezolvare de principiu #i deseori cu efecte erga omnes 'ntr-o
problem de constitu&ionalitate evoc ideea c incidentul de neconstitu&ionalitate s-a
produs 'n cadrul unui proces, 'n care judectorul ar urma s fac aplicarea legii. +n al&i
termeni justi&ia constitu&ional este chemat s rezolve chestiunea prejudicial a excep&iei
de neconstitu&ionalitate [13, p. 80].
Chestiunea prejudicial a neconstitu&ionalit&ii poate fi ridicat de pr&i sau de
instan&e din oficiu. Controlul astfel declan#at este un control a posteriori, asupra unei norme
care face deja parte din dreptul pozitiv #i un control concret, 'ntr-un litigiu determinat,
practic aplicat #i 'n Republica Moldova.
Avantajele controlului concret pe calea excep&iei de neconstitu&ionalitate: a) +n acest
mod remarca Ch.Eisenmann situa&ia instan&elor se reflect necesarmente asupra indivizilor,
determin*nd msura 'n care ei dispun 'n realitate de un mijloc indirect de a provoca
interven&ia Cur&ii Constitu&ionale; b) Pe calea unui astfel de control se realizeaz asocierea
tuturor judectorilor la jurisdic&ia constitu&ional; c) Tehnica de control pe calea excep&iei de
neconstitu&ionalitate depolitizeaz litigiul constitu&ional. hi din aceste motive, excep&ia de
neconstitu&ionalitate reclam o abordare mai larg [13, p. 80].
Timpul controlului constitu/ionalit'/ii legilor a priori 0i a posteriori. Dup
Marea Unire din 1918 a fost necesar adoptarea unei noi Constitu&ii, la care s participe
reprezentan&ii popula&iei din 'ntreaga &ar. Detest*nd legiferarea "#ovitoare #i b*jb*itoare, prin
doar pipirea instinctiv a nevoilor actuale". C. Partheniu pleda pentru elaborarea legilor 'n
conformitate cu principiile, numind aceast elaborare genetic. Adic, ini&ial s-a pus problema
constitu&ionalit&ii proiectelor de legi [344, p. 13].
Acestor permanente revendicri le-a rspuns Constitu&ia din 1923, care 'n art. 76 a
prevzut 'nfiin&area unui Consiliu Legislativ cu menirea de a ajuta 'n mod consultativ la
elaborarea #i coordonarea legilor, eman*nd fie de la puterea executiv, fie din ini&iativ
parlamentar.
Consiliul Legislativ a fost 'nfiin&at prin legea din 25 februarie 1925 ca o institu&ie
ajuttoare a Parlamentului, care se 'ncadra 'n procesul de legiferare prin avizele ce le da asupra
proiectelor de legi 'nainte de a fi prezentate Parlamentului, avize 'n care se arta dac proiectul
84

este sau nu 'n concordan& cu Constitu&ia. De#i Constitu&ia din 1923 nu precizase 'n mod expres
acest rol al Consiliului Legislativ, legea din 1925 i 1-a atribuit, deoarece legiuitorul s-a condus de
expunerea de motive prezentate Parlamentului #i de dezbaterile parlamentare la adoptarea
Constitu&iei.
Consiliul Legislativ era un organ de specialitate, ce coopera la 'ntocmirea legilor,
nefiind 'ns un organ legislativ [117, p. 13].
De#i 'n doctrin s-au exprimat temeri asupra faptului, c avizul Consiliului legislativ
poate crea situa&ii de conflict 'ntre guvern, parlament #i #eful statului, aceste temeri nu s-au
materializat din motivul, c avizul Consiliului Legislativ era numai consultativ #i nu obligatoriu,
Consiliul Legislativ reprezenta de fapt primul obstacol 'n calea neconstitu&ionalit&ii, 'ndeprt*nd
chiar de la 'nceput viciile de neconstitu&ionalitate.
Controlul anterior reprezint un control abstract #i se bucur de anumite avantaje: -
permite 'nlturarea conflictelor constitu&ionale p*n la intrarea legii 'n vigoare; - reduce termenul
de sesizare #i examinare; - este o formul care pune 'ntr-o anumit rela&ie suveranitatea
parlamentar cu revizuirea juridic #i nu 'ncalc prestigiul legiuitorului; - contribuie la stabilitatea
legislativ #i astfel 'nltur urmrile negative ce pot aprea 'n urma controlului posterior 'n
cazurile c*nd legile sunt recunoscute neconstitu&ionale.
Pe l,ng! avantajele menionate, controlul a priori se caracterizeaz! printr-un *ir de
dezavantaje, acestea fiind eviden&iate 'n literatura de specialitate:
1) cur&ile constitu&ionale care deja au o practic de adoptare a hotr*rilor privind
constitu&ionalitatea legilor, efectu*nd controlul a priori, se ciocnesc de greut&i atunci
c*nd, 'n timpul scurt fixat pentru examinare, trebuie s se pronun&e asupra
constitu&ionalit&ii actului normativ ce intr 'n vigoare. Foarte des urmrile directe #i
indirecte nu pot fi stabilite de ctre Curte la aceast etap de control. Practica demonstreaz,
c legea care, 'n urma controlului anterior, formal nu contravine Constitu&iei, 'n timpul
aplicrii poate fi neconstitu&ional; 2) termenul prevzut pentru examinare influen&eaz
calitatea hotr*rilor Cur&ii; 3) condi&iile sociale #i economice care au servit ca temei la
elaborarea legii, p*n la intrarea ei 'n vigoare, pot s se schimbe atunci c*nd legea intr 'n
vigoare, influen&*nd astfel constitu&ionalitatea legii; 4) controlul anterior, de regul, stopeaz
procesul de aplicare a legii #i 'n acest caz hotr*rea trebuie s fie adoptat 'n termen foarte
scurt, 'n caz contrar, va influen&a activitatea legislatorului; 5) controlul preventiv are un
evident caracter politic, deoarece se exercit 'nainte ca textul s aib for&a de lege; 6) decizia
Cur&ii Constitu&ionale poate fi cenzurat de ctre Parlament.
85

Specificul controlului preventiv const 'n faptul, c acesta se interfereaz cu procesul
legislativ. De regul, el este un mijloc de protec&ie a minorit&ii politice prin continuarea
dezbaterilor cu majoritatea parlamentar pe marginea constitu&ionalit&ii legii, iar efectele au un
caracter specific. Trstura principal a controlului preventiv e caracterul lui abstract, el
afl*ndu-se 'n afara oricrui litigiu legat de aplicarea legii [7, p. 15].
+n Republica Moldova, Curtea Constitu&ional se pronun& asupra ini&iativelor de
revizuire a Constitu&iei, potrivit art. 135 lit. (c) din Legea Fundamental #i art.4 lit. (e) din
legea organic, efectu*nd astfel controlul a priori. Controlul preventiv asupra ini&iativelor de
revizuire a Constitu&iei se exercit la sesizarea subiec&ilor prevzu&i de art. 25 din legea
organic, pe c*nd ini&iativa de revizuire poate veni din partea subiec&ilor prevzu&i de art. 141
alin. (1) din Constitu&ie.
+n conformitate cu articolul 135 alin. (1) litera (c) din Constitu&ia Republicii Moldova #i
articolul 4 alin. (1) litera (c) din Legea cu privire la Curtea Constitu&ional, Curtea
Constitu&ional este 'n drept s examineze #i s se pronun&e asupra ini&iativelor de revizuire a
Constitu&iei, efectu*nd, la sesizare, un control preventiv [492, p. 154].
Controlul constituionalit!ii legilor a posteriori. Din controlul posterior al
constitu&ionalit&ii legilor distingem controlul constitu&ionalit&ii legilor #i a altor acte normative dup
intrarea lor 'n vigoare. Controlul posterior exist 'n statele 'n care controlul constitu&ionalit&ii
legilor este exercitat de instan&ele de judecat de drept comun #i 'n statele 'n care controlul
este exercitat de cur&i (tribunale) constitu&ionale [356, p. 130].
Rsp*ndirea controlului a priori #i a posteriori pe plan mondial poate fi examinat
suplimentar 'n anexa 7.


2.5. Problematica suprema/iei constitu/iei 0i a controlului constitu/ionalit'/ii legilor )n
sistemul conceptului de edificare a statului de drept: abord'ri na/ionale versus experien/a
interna/ional'
Constitu&ia Republicii Moldova 'ncepe cu proclamarea statului nostru ca stat de drept,
democratic 'n care demnitatea omului, drepturile #i libert&ile lui, libera dezvoltare a
personalit&ii umane, dreptatea #i pluralismul politic reprezint valori supreme #i sunt garantate
(art.1) [64]. De altfel, enun&ul constitu&ional respectiv este prezent #i 'n constitu&iile altor state, de
exemplu, Constitu&ia Rom*niei [66], adoptat 'n 1991, art. 1 alin. (3), Constitu&ia Spaniei [68],
adoptat 'n 1978, art. 1 alin (1), etc.
86

Iat de ce, problema statului de drept (la general) a fost examinat de mai mul&i
cercettori, at*t din occident, c*t #i din Republica Moldova.
Totodat, am identificat, c 'n doctrina autohton, dar #i 'n cea de sorginte post-sovietic
din spa&iul CSI #i chiar 'n Rom*nia, problema controlului constitu&ionalit&ii legilor nu este
abordat #i respectiv examinat 'n conexiune cu conceptul de stat de drept.
Tocmai din aceste considerente, ne-am pus drept scop, s eviden&iem corela&iile #i
interrela&iile dintre controlul constitu&ionalit&ii legilor #i statul de drept.
+n literatura occidental, respectivei interrela&ii i se acord o aten&ie sporit. Spre
exemplu, dac e s vorbim de Germania, atunci trebuie s eviden&iem, c precursorul actualelor
instan&e de control constitu&ional este savantul german Georg Jellinek, care 'n lucrrile sale
consacr ideea statului de drept potrivit creia nu numai indivizii trebuie s se supun regulilor
juridice, ci #i organele statului, activitatea acestora fiind condi&ionat de drept. Ideea statului de
drept '#i gse#te concretizarea 'n Constitu&ie, care din acest motiv trebuie garantat #i aprat
'mpotriva injusti&iei parlamentare, iar organul specializat destinat aprrii Legii Fundamentale nu
poate fi dec*t o Curte Constitu&ional de felul Tribunalului Imperial, afirm 'n lucrarea sa
T.C.rna/ [31, p.93].
Din abordrile mai recente privind problema statului de drept 'n conexiune cu controlul
constitu&ionalit&ii legilor, vom men&iona lucrrile a doi savan&i de baz: americanul J.M.Kelly
cu lucrarea sa capital A Short History of Western Legal Theory [419] #i australianul
Geoffrey De Q.Walker cu cea mai important lucrare a sa: The Rule of Law: Foundation of
Constitutional Democracy [471].
O abordare complex a problemei statului de drept a fost realizat de savantul britanic
Hilaire Barnett 'n monografia sa capital (peste 1000 de pagini) de drept constitu&ional #i
administrativ [366]. Autorul respectiv, a abordat c*teva probleme ce frm*nt jurispruden&a
constitu&ional contemporan: incertitudini 'n abordri privind statul de drept 'n jurispruden&a
occidental [366, p.76]; statul de drept ca doctrin filosofic [366, p.77-80]; statul de drept ca
teorie politic (liberalism, conservatorism #i statul de drept; marxismul #i statul de drept; statul
de drept pe dimensiunea interna&ional) [366, p.81-102].
Totodat, doctrina occidental a produs #i alte studii 'n materia statului de drept. Printre
cei mai renumi&i doctrinari eviden&iem: Tom Binghnam [370]; Philip K. Howard [411]; Tom
Ginsburg [399]; John Bell [368]; Randy E. Barnett [367]; Edward M. Harris [405];
Friedrich Kratochwil [425].
+n urma unei radiografii a surselor doctrinare, concluzionm, c 'n doctrina occidental,
problema statului de drept, de cele mai dese ori, este abordat prin prisma urmtoarelor precepte:
87

cerin&ele structurale ale legilor; consim&m*ntul poporului; elementul moral al statului de drept;
statul de drept 'n Grecia Antic (cu referire la g*nditorii #i reformatorii: Solon; Pericle; Herodot;
Platon; Aristotel #i al&ii); statul de drept 'n Roma Antic (Legea celor XII Table; Cicero; Marcus
Aurelius #i al&ii); redescoperirea statului de drept 'n Europa Occidental (dup a.1100); Magna
Charta Libertatum din 1215 ca prima expresie constitu&ional a conceptului de stat de drept;
Realizarea practic #i justificarea teoretic a conceptului de stat de drept #i rolul lui John Lock;
Fundamentele statului de drept: constitu&iile, separa&ia puterilor #i controlul judiciar; Dezvoltarea
modern a statului de drept; Impactul statului de drept asupra cre#terii economice #i dezvoltrii
sociale; Statul de drept 'n promovarea democra&iei #i protec&ia drepturilor omului; Critica
doctrinar a reformelor adiacente statului de drept; Limitri culturale #i structurale a reformelor
cu referire la statul de drept; Reforme func&ionale versus transpunerea elementelor statului de
drept etc.
+n doctrina din Rom.nia, conceptul statului de drept a fost cercetat de ctre savantul
Tudor Dr'ganu, care consider, c statul de drept trebuie 'n&eles ca un stat care, organizat pe
baza principiului separa&iei puterilor 'n stat, 'n aplicarea cruia justi&ia dob*nde#te o real
independen&, #i urmrind prin legisla&ia sa promovarea drepturilor #i libert&ilor, inerente naturii
umane, asigur respectarea strict a reglementrilor sale de ctre ansamblul organelor lui 'n
'ntreaga sa activitate [128, p.12].
+n spa&iul Republicii Moldova, de problemele edificrii statului de drept s-a preocupat
savantul Gh.Costachi, care 'n una din lucrrile sale fundamentale men&ioneaz, c statul de
drept presupune mai 'nt*i de toate recunoa#terea #i respectarea priorit&ii fiin&ei umane (a
drepturilor, libert&ilor #i intereselor acesteia), realizarea crora se poate asigura doar prin
suprema&ia legii #i a dreptului. Respectiv, acestea trebuie s fie #i reperele de baz 'n organizarea
#i exercitarea puterii de stat [72, p.15]. hi mai departe 'n condi&iile statului de drept este
exclus orice 'ncercare a statului de a edicta dispozi&ii autoritare care contravin principiilor
fundamentale ale dreptului, drepturilor #i libert&ilor constitu&ionale ale cet&enilor. Un
impediment important 'n acest sens este posibilitatea recunoscut cet&enilor de a se adresa
instan&elor de judecat 'n cazurile 'n care prin ac&iunile #i dispozi&iile organelor de stat sunt
'nclcate drepturile #i libert&ile constitu&ionale #i de a cere statului abrogarea actelor ce lezeaz
drepturile #i libert&ile omului [72, p.21].
Foarte des 'n doctrin se subliniaz destul de justificat, c esen&a statului de drept rezid
'n caracterul legilor, 'n corespunderea acestora cu natura de drept a lucrurilor, orientarea spre
asigurarea drepturilor #i libert&ilor omului [73, p.104]. Prin urmare, pornind de la faptul, c
88

legile constituie premise ale instaurrii legalit&ii #i condi&ii ale existen&ei #i manifestrii acesteia,
e fundamental corespunderea lor cu necesit&ile dezvoltrii sociale.
A#adar, pentru statul de drept, este absolut necesar, de#i nu e suficient, ca to&i, inclusiv
statul, s respecte legile. +n acela#i timp, e imperativ ca aceste legi s corespund dreptului, s fie
'n concordan& cu cerin&ele acestuia 'n calitatea sa de form #i norm general #i necesar a
libert&ii individului [77, p.17].
Desigur, 'n realitate, legile, chiar dac eman de la organul reprezentativ suprem al
statului, fiind deci expresia voin&ei generale, totu#i, deseori nu corespund cerin&elor dreptului,
fapt ce a determinat crearea unui mecanism de control a con&inutului legilor, a corespunderii
acestora cu valorile general-umane.
Statul de drept presupune mai 'nt*i, respectarea legilor conform Constitu&iei. Toat
activitatea desf#urat de stat trebuie s se supun legilor constitu&ionale. Constitu&ia este
chemat s instituie a#a o ordine, 'n care legea #i dreptul s fie indisolubile. +n acest sens,
suprema&ia Constitu&iei #i a legii pot fi cu adevrat definitorii pentru statul de drept, subliniaz
savantul T.C.rna/ [35, p.1423].
Totodat, considerm absolut just tratarea #tiin&ific de ctre Gh.Avornic a subiectului
principiilor statului de drept, prin care rolul important este conferit principiului suprema&iei legii
[17, p.304].
Generaliz*nd cele expuse, atragem aten&ia asupra faptului, c statul de drept nu trebuie s
se reduc doar la existen&a Constitu&iei, la afirmarea #i recunoa#terea suprema&iei acesteia,
ac&iunii ei directe asupra rela&iilor din societate. Concomitent, este necesar orientarea aten&iei
spre controlul constitu&ionalit&ii legilor, mediatizarea acestui proces #i implicarea c*t mai multor
actori competen&i: de la societatea civil #i p*n la institu&iile administra&iei publice centrale.
Pe de alt parte, s nu uitm de textul constitu&ional autohton, care subliniaz tran#ant, c
Republica Moldova este un stat de drept, democratic, 'n care demnitatea omului, drepturile #i
libert&ile cet&enilor, libera dezvoltare a personalit&ii umane, dreptatea #i pluralismul politic
reprezint valori supreme #i sunt garantate [64, art.1 alin.3].
+mprt#im 'ntru totul opinia dlui Costachi Gh., care afirm, c statului de drept 'i este
inerent o Constitu&ie democratic, care s-#i 'ndeplineasc eficient func&iile, adic s instaureze
'n cadrul societ&ii un regim constitu&ional democratic real, respectat de ctre to&i [72, p.109].
Pentru edificarea statului de drept 'n Republica Moldova este necesar sporirea rolului
Constitu&iei ca Lege fundamental ce stimuleaz dezvoltarea proceselor democratice, pluralitatea
ideologic, asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, controlul eficient #i imediat al
constitu&ionalit&ii legilor.
89

Considerm, c statul de drept poate fi atins doar prin asigurarea suprema&iei Constitu&iei,
care la r*ndul su poate fi asigurat prin urmtoarele garan&ii:
1.Supravegherea general a aplicrii prevederilor Constitu&ionale 'n activitatea
cotidian a autorit&ilor publice, a persoanelor 'nvestite cu atribu&ii publice 'n competen&a crora
intr aplicarea normelor constitu&ionale;
2.+ndatorirea fundamental a cet&eanului de a respecta Constitu&ia;
3.Controlul constitu/ionalit'/ii legilor considerat ca cea mai sigur garan&ie a
suprema&iei Constitu&iei, fiind o activitate organizat de verificare a conformit&ii legilor cu
Constitu&ia.
Vom 'ncheia examinarea problemei statului de drept, concluzion*nd, c Republica
Moldova are foarte mari caren&e la capitolul edificrii statului de drept. +n consecin&, Curtea
Constitu&ional, prin mecanismul ei de control al constitu&ionalit&ii legilor va fi nevoit s
vegheze asupra respectrii statului de drept.
Or, este o misiune destul de complicat a Cur&ii Constitu&ionale av*nd 'n vedere faptul, c
Republica Moldova ocup locul 75 din 99 de state 'ntr-un clasament privind Indicele statului de
drept 2014 [441, p.60].
Indicele a fost evaluat 'n raport cu 47 de indicatori din opt domenii: constr*ngerile asupra
puterii guvernamentale, lipsa de corup&ie, guvern deschis, respectarea drepturilor fundamentale,
ordinea #i securitatea, mediul regulatoriu, justi&ia civil #i justi&ia penal [441, p.6].
Astfel, Moldova are cele mai mari probleme la capitolul corup&iei - locul 88. +n ceea ce
&ine de justi&ia civil #i de cea penal, Moldova este plasat pe locul 76 #i respectiv 82;
constr*ngerile asupra puterii guvernamentale - 79; guvern deschis - 58, respectarea drepturilor
fundamentale - 68, ordine #i securitate - 40, mediul regulatoriu 79 [441, p.21].
E firesc s ajungem la concluzia, c statul de drept nu poate constitui o realitate at*ta
vreme c*t el este declarat doar 'n Constitu&ie. Evident, c controlul constitu&ionalit&ii legilor nu
este unica solu&ie #i panacee pentru toate problemele legate de edificarea statului de drept, dar
prin instituirea unui mecanism eficient de control al constitu&ionalit&ii legilor, Republica
Moldova se va apropia mai mult de acea arhitectur a statului de drept valabil pentru statele din
occident.
+n mod special, privitor la problema constituirii statului de drept 'n Republica Moldova, a
se vedea tezele formulate de Gh.Avornic, printre care cele importante fiind: limitarea puterilor #i
cultura dreptului [17, p.310-317].
Prin urmare, existen&a unei jurisdic&ii constitu&ionale distincte este o exigen&
fundamental 'n realizarea real a dimensiunilor statului de drept.
90

Prin urmare, concluzionm, c statul de drept este un stat al respectrii Constitu&iei. Statul
de drept presupune, mai 'nt*i, respectarea legilor conforme Constitu&iei. Toat activitatea
desf#urat 'n stat trebuie s se supun legilor constitu&ionale [94, p.66]. Statul de drept
presupune o ordine normativ, 'n care regulile de drept se subordoneaz unele altora 'ntr-o
anumit ierarhie: regulile eman*nd de la organele administra&iei se supun legilor, iar legile se
supun Constitu&iei.
+n calitate de concluzie preliminar, urmeaz s men&ionm 'nc un aspect. A#a cum am
vzut din abordrile de mai sus, conceptul de stat de drept presupune existen&a unor elemente
constitutive, pe care le-am #i enumerat. Totu#i, pentru o acurate&e mai bun 'n utilizarea
no&iunilor aferente conceptului stat de drept, propunem s fie utilizat matricea folosit 'n
Raportul Consiliului Europei privind Starea democra&iei, drepturile omului #i a statului de drept
'n Europa [416]. Respectivul Raport, fiind elaborat #i aprobat 'n cadrul lucrrilor celei de-a 124
Sesiune a Comitetului de mini#tri la Viena, la data de 5-6 mai 2014, apare ca rezultat al efortului
personal al Pre#edintelui Consiliului Europei Thorbjorn Jagland. +n concep&ia Raportului,
cele 3 repere-probleme fundamentale ale statului de drept sunt: 1) sistemul judiciar [416, p.22-
23]; 2) corup&ia [416, p.24-25]; 3) splarea banilor [416, p.26-28].
Pornind de la faptul, c 'n Republica Moldova au fost semnalate nenumrate cazuri de
probleme 'n interiorul sistemului judiciar (excelen&a sa Dl William H.Moser, ambasadorul SUA
'n RM: Eu cred, c Moldova ar trebui s ia exemplu de la rrile Baltice. Cele 3 state nordice
au fost parte a Uniunii Sovietice ca #i Moldova. Dar au ajuns la un nivel 'nalt al democra&iei
foarte rapid. hi unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-au 'nfptuit a fost cur&area
sistemului judectoresc. Automat, a crescut gradul de transparen&, 'ncrederea cet&enilor 'n
sistem, s-a dezvoltat #i sistemul economic #i cet&enii au un nivel de bunstare mai 'nalt. Iat de
ce noi credem, c aceast reform e at*t de important pentru Moldova. Or, at*ta timp c*t va fi
corup&ie #i opacitate 'n institu&iile statului, nu va fi posibil o cre#tere economic durabil, cu
deschiderea unor noi locuri de munc #i cu un nivel mai bun de trai pentru cet&enii Moldovei
[202, p.1].), 'nvinuiri de corup&ie aduse de 'nal&ii demnitari europeni, dar #i probleme 'n cadrul
sistemul financiar-bancar (atacuri raider #i pierderea de ctre stat a Bncii de Economii), este
lesne de 'n&eles c Republica Moldova are mari probleme la capitolul edificrii #i asigurrii
statului de drept.
Pe acest fundal, se eviden&iaz pozitiv Curtea Constitu&ional, care este o entitate cu
verticalitate #i care apr drepturile omului #i Constitu&ia de tentative de subminare. Iar hotr*rile
#i deciziile adoptate de Curtea Constitu&ional 'n ultimii 2 ani, pe care le vom examina pe
parcursul cercetrii doctorale, vin s sus&in aceste afirma&ii.
91

2.6. Concluzii la capitolul 2
1. Fundamentarea #tiin&ific a suprema&iei constitu&iei trebuie cutat 'n dialectica fenomenului
statal juridic, 'n complexitatea #i logica fenomenelor economice, politice, sociale #i juridice,
'n rela&iile dintre ele, identific*nd corect #i disting*nd cauzele #i condi&iile, de efecte #i
consecin&e #i, bine'n&eles, de garan&ii. Astfel vzute lucrurile, apare clar, dup prerea noastr,
c fundamentarea #tiin&ific a constitu&iei 'nseamn identificarea cauzelor care determin
con&inutul #i forma sa, precum #i pozi&ia sa supraordonat din sistemul de conducere social.
Plec*nd de la constitu&ie, va trebui, deci, s identificm lan&ul de determinri, de nivele de
determinare a suprema&iei acesteia. Pe un plan mai general, identificarea acestui lan& de cauze
#i efecte este 'nlesnit corela&iilor dintre drept #i economie, dintre drept #i putere, dintre stat #i
economie, dintre toate aceste categorii #i politic. Pornind de la ipoteza, c dac statul #i dreptul
sunt mijloace de realizare a politicii, iar politicul este determinat sau condi&ionat de starea
social, atunci #i constitu&ia (partea principal a dreptului) este determinat 'n ultima instan&
(c*t prive#te con&inutul, forma, func&iile #i pozi&ia sa juridic) de condi&iile materiale #i culturale
din societatea dat.
2. Suprema&ia Constitu&iei nu este o simpl afirma&ie, ci o realitate incontestabil. Men&ionat la
nivel de principiu general al Constitu&iei, ea reprezint o obliga&ie opozabil 'n aceea#i
msur at*t autorit&ilor statului, c*t #i tuturor celorlalte subiecte de drept. Aceasta implic o
serie de consecin&e juridice, bucur*ndu-se 'n acela#i timp #i de o serie de garan&ii. Acestea
pot fi formulate 'n mai multe feluri, dar ceea ce trebuie scos 'n eviden& este faptul, c
suprema&ia Constitu&iei beneficiaz de garan&ii la nivelul 'ntregului sistem de drept (care fac
ca sistemul normativ s fie aplicat #i respectat) #i de garan&ii juridice specifice Constitu&iei.
Aceste garan&ii sunt: controlul general al aplicrii Constitu&iei, 'ndatorirea fundamental a
cet&enilor de a respecta Constitu&ia #i controlul constitu&ionalit&ii legilor.
3. Una din garan&iile cele mai eficace de executare a dispozi&iilor constitu&ionale reprezint
controlul constitu&ional, care nu numai c spore#te eficien&a procesului legislativ, dar #i
mic#oreaz sim&itor procedura unor efecte nocive de ctre legea neconstitu&ional.
Necesitatea controlului constitu&ionalit&ii legilor #i a altor acte normative este at*t de
evident, 'nc*t implic fire#te, fondarea unui organ de jurisdic&ie constitu&ional.
4. Controlul de constitu&ionalitate s-a rsp*ndit 'n 'ntreaga lume 'n ultimele decenii. Acest
fenomen a fost justificat de diverse teorii, pe care le-am identificat prin cercetarea noastr.
Este vorba de: (1) teoriile ideatice, care vizualizeaz adoptarea controlului de
constitu&ionalitate drept un produs de o con#tientizare tot mai pronun&at a preceptelor
privind statul de drept #i protec&ia libert&ilor individuale; (2) teorii de guvernare bazate pe
92

multi-nivele, care sus&in, c controlul constitu&ionalit&ii legilor este adoptat pentru a
coordona statele 'n sistemul federal; (3) teorii de pia& electoral, care sus&in, c controlul
constitu&ionalit&ii legilor este adoptat, atunci c*nd institu&iile care adopt constitu&ia se cred
'nlturate de la putere dup adoptarea constitu&iei; #i (4) teoriile difuze care postuleaz c
controlul constitu&ionalit&ii legilor este introdus ca rspuns la evolu&iile constitu&ionale din
statele strine.
5. Controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n tinerele democra&ii din Europa au devenit un factor
puternic 'nrdcinat 'n via&a politic #i constitu&ional din aceste &ri. Pe de alt parte,
introducerea controlului de constitu&ionalitate nu a fost precedat de dezbateri aprofundate cu
privire la avantajele #i dezavantajele modelului preluat #i transpus 'n sistemul de drept
na&ional. De aici #i unele probleme, inclusiv doctrinare la nivelul Republicii Moldova privind
problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor.
6. Statul de drept nu trebuie s se reduc doar la existen&a Constitu&iei, la afirmarea #i
recunoa#terea suprema&iei acesteia, ac&iunii ei directe asupra rela&iilor din societate.
Concomitent, este necesar orientarea aten&iei spre controlul constitu&ionalit&ii legilor,
mediatizarea acestui proces #i implicarea c*t mai multor actori competen&i: de la societatea
civil #i p*n la institu&iile administra&iei publice centrale.
7. Pentru edificarea statului de drept 'n Republica Moldova este necesar sporirea rolului
Constitu&iei ca Lege fundamental ce stimuleaz dezvoltarea proceselor democratice,
pluralitatea ideologic, asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, controlul eficient #i
imediat al constitu&ionalit&ii legilor.
8. Statul de drept nu poate constitui o realitate at*ta vreme c*t el este declarat doar 'n
Constitu&ie. Evident, c controlul constitu&ionalit&ii legilor nu este unica solu&ie #i panacee
pentru toate problemele legate de edificarea statului de drept, dar prin instituirea unui
mecanism eficient de control al constitu&ionalit&ii legilor, Republica Moldova se va apropia
mai mult de acea arhitectur a statului de drept valabil pentru statele din occident.
9. Pentru o acurate&e mai bun 'n utilizarea no&iunilor aferente conceptului stat de drept,
propunem s fie utilizat matricea folosit 'n Raportul Consiliului Europei privind Starea
democra&iei, drepturile omului #i a statului de drept 'n Europa, potrivit creia cele 3 repere-
probleme fundamentale ale statului de drept sunt: 1) sistemul judiciar; 2) corup&ia; 3)
splarea banilor.

93


3. EXPERIEN#A MONDIAL$ PRIVIND CONTROLUL CONSTITU#IONALIT$#II
LEGILOR: LEC#II I SOLU#II PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

3.1.Modelul Statelor Unite ale Americii de control al constitu/ionalit'/ii legilor: dou' secole
de experien/'
Considerm, c institu&ia controlului constitu&ionalit&ii legilor a fost 'n mare msur
cristalizat 'n SUA, proces care a 'nceput o dat cu adoptarea Constitu&iei SUA din 1787.
Constitu&ia poate fi 'n&eleas numai examin*nd cum a fost ea interpretat #i aplicat 'n
anii ce au urmat adoptrii sale. Fiecare func&ionar al puterii legislative, executive sau
judectore#ti trebuie s interpreteze Constitu&ia ca s determine limitele autorit&ii sale.
Judectorii, de altfel, au analizat Constitu&ia pentru a avea puterea de a determina
constitu&ionalitatea actelor legislative #i executive 'n cursul judecrii proceselor #i, ca urmare a
hotr*rilor lor, 'n special, celor, ale Cur&ii Supreme a Statelor Unite, #i-au asumat o importan&
deosebit 'n a stabili ce vrea s spun Constitu&ia [84, p.7].
+n SUA, Alexander Hamilton +n cel mai strlucit eseu al su (numrul 78), Hamilton
apr dreptul Cur&ii Supreme de Justi&ie de a controla spiritul constitu&ional al legilor votate de
adunrile legislative ale fiecrui stat, dar #i de cea federal. Aceast putere, crucial din punct de
vedere istoric, a revizuirii judiciare, sus&inea el, era un mijloc adecvat de control al legislaturii
[84, p.39].
Hamilton precizeaz: O Constitu&ie este #i trebuie s fie considerat de judectori o lege
fundamental [31, p.92].
Mai mult, printr-o 'ndelungat jurispruden& s-a introdus controlul constitu&ionalit&ii
legilor. Aceast putere de revizuire judiciar nu este prevzut anume de Constitu&ie. De fapt,
este un precept dedus de Curtea Suprem din interpretarea Constitu&iei #i sus&inut cu trie 'n
cazul Marbury contra Madison, 'n 1803, caz considerat ca punct de cotitur [320, p.94-95].
+n hotr*rea luat 'n acest caz, Curtea Suprem a hotr*t, c un act legislativ contrar
Constitu&iei nu este o lege #i a observat mai departe, c este 'n mod insistent de domeniul #i
datoria departamentului judiciar s hotrasc ce anume este lege. Preceptul a fost apoi extins
pentru a cuprinde activit&ile guvernelor statale #i locale.
Ulterior, John Marshall [450, p.524] a justificat dreptul instan&elor de a controla
constitu&ionalitatea legilor prin 'ns#i natura activit&ii judiciare ini&iat 'n urma procesului
Marbury vs. Madison, din anul 1803.
94

Spe&a Marbury vs. Madison este relativ simpl, fiind desul de larg oglindit 'n doctrin,
'n special de savan&ii americani Kermit L.Hall #i John J.Patrick. Spe&a porne#te de la
schimbarea puterii politice at*t 'n Congresul SUA c*t #i cu privire la Pre#edintele statului, 'n
urma alegerilor din 1800, fapt urmat de o perioad de tranzi&ie a puterii, 'n care Pre#edintele
'nvins a mai realizat 'n ultimele zile ale mandatului su unele numiri 'n func&ii, 'ntre altele #i
numiri 'n func&ii de judector la nivelul statelor federale. Unele dintre aceste acte de numire nu
au putut ajunge la timp la autorit&ile #i persoanele interesate, astfel 'nc*t, noul Pre#edinte al
SUA a realizat #i el numiri, ale altor persoane, 'n acelea#i func&ii. A#a cum afirm
constitu&ionalistul american George Anastaplo 'n lucrarea sa Reflec&ii asupra dreptului
constitu&ional, #tiind, c a fost numit 'n func&ia de judector de pace, dar neprimind actul oficial
de 'nvestitur, A.W.Marbury, judector numit de Pre#edintele 'nvins 'n alegeri, a intentat un
recurs 'n fa&a Cur&ii Supreme de Justi&ie a SUA, invoc*nd unele dispozi&ii ale legii de organizare
judectoreasc prin care se permite acestei autorit&i judectore#ti s solicite autorit&ilor
executive s aduc la 'ndeplinire anumite obliga&ii (injonc&iune) [358, p.37]. John Marshall,
pre#edintele Cur&ii Supreme de Justi&ie de la acea dat, numit 'n aceast func&ie de Pre#edintele
SUA ie#it c*#tigtor 'n alegeri, a redactat o opinie concurent (opinie personal a unui judector,
care aduce argumente juridice 'n sprijinul solu&iei judectore#ti la care au ajuns #i majoritatea
judectorilor din completul de judecat) care a fundamentat apari&ia controlului
constitu&ionalit&ii legilor exercitat pe cale judectoreasc [404, p.33-34].
Prezint interes faptul, c John Marshall recurgea la expunerea conflictului dintre legea
ordinar #i Constitu&ie, sus&in*nd: Dac dou legi sunt 'n conflict, instan&a ar trebui s decid
asupra cauzei respective, fie conform legii, neglij*nd Constitu&ia, fie conform Constitu&iei,
neglij*nd legea [395, p.132-134].
Silogismul categoric la care a ajuns John Marshall a devenit celebru #i se aplic cu succes
#i astzi, at*t 'n SUA, c*t #i departe de hotare sale: Limbajul Constitu&iei SUA confirm #i
'ntre#te principiul considerat esen&ial pentru orice constitu&ie scris, anume acela, c o lege
contrar Constitu&iei este nul #i, c tribunalele, ca #i toate celelalte puteri 'n stat, sunt &inute de
un astfel de instrument [404, p.29].
+n concluzie, instaurarea controlului judectoresc 'n S.U.A. a fost 'nlesnit de forma
federal, de unele tradi&ii din organizarea coloniilor (posibilitatea de a ataca 'naintea
Consiliului privat al Regelui legile coloniale dep#ind limitele prevzute prin Charte), precum
#i de ideea existent 'n mentalitatea politic, a unei subordonri efective a legii fa& de
constitu&ie #i a unui control susceptibil de a fi impus legislatorului.

95


3.2.Evolu/ia sistemului Kelsian-european de control al constitu/ionalit'/ii legilor versus
modelul american
Ca reac&ie a utilizrii abuzive de ctre elementul politic al instan&elor, 'nainte de al doilea
rzboi mondial, cur&ile constitu&ionale au fost 'nzestrate cu puterea de a revizui legile adoptate de
ctre legiuitori 'n absen&a unui caz real sau controverse [414, p.7]. Forma exact a controlului
constitu&ionalit&ii legilor difer u#or de la o &ar la alta a se vedea: anexa 8 0i anexa 9.
+n unele &ri, cum ar fi Fran&a, controlul constitu&ionalit&ii legilor poate fi realizat numai
de ctre instan&a de judecat 'ntr-o perioad determinat 'nainte de promulgare, a priori [406,
p.130]. +n alte &ri, care cuprind majoritatea statelor europene, cum ar fi de exemplu Austria,
Germania, Italia, Spania #i Portugalia, instan&ele constitu&ionale realizeaz controlul
constitu&ionalit&ii legilor 'n orice moment dup promulgare lor [424].
Diferen&a 'n reglementrile legale privind controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n Europa
izvor#te din abordarea filosofic a instan&elor #i pozi&ia lor 'n societate.
Printre cele mai rsp*ndite #i atotcuprinztoare defini&ii a controlului constitu&ionalit&ii
legilor se 'nt*lne#te defini&ia dat de savantul G.Vanberg, care define#te controlul
constitu&ionalit&ii legilor drept acea putere care permite anumitor actori identifica&i prin
instrumente constitu&ionale de a ini&ia controlul constitu&ionalit&ii legilor... [465, p.300]. se
apropie de instan&a de judecat sub control abstract a institu&iilor politice.
Legile constitu&ionale moderne au dezvoltat diferite semnifica&ii al conceptului de control
al constitu&ionalit&ii legilor semnifica&ii de supraveghere #i garantare a implementrii eficiente
a prevederilor Constitu&iei. Savantul Maruo Cappelletti face o distinc&ie 'ntre controalele
politice #i judiciare de constitu&ionalitate [376]. Controalele politice sunt exercitate de ctre
organele politice sau non-judiciare ale statului. Pe c*nd controalele judiciare de
constitu&ionalitate a legilor sunt exercitate de ctre sistemul judiciar.
Sensul principal al controlului judiciar de constitu&ionalitate const 'n controlul
constitu&ionalit&ii legisla&iei adoptate de ctre Parlament, sau control judiciar constitu&ional.
+n istoria modern mondial a constitu&ionalismului, au fost dezvoltate dou modele bine
cunoscute de control de constitu&ionalitate. Ele sunt ceea ce este de obicei cunoscut sub numele
de modelul american de control descentralizat de ctre instan&ele de drept comun, #i modelul
continental european de control centralizat de ctre o instan& specializat curtea
constitu&ional. Exist, de asemenea, sisteme mixte sau hibride, care con&in caracteristici ale
ambelor modele, cel american #i european.
96

Modelul american al controlului de constitu&ionalitate '#i trage 'nceputurile sale de la
decizia legendar a Cur&ii Supreme a SUA 'n cazul Marbury v Madison, de#i exist o rela&ie
str*ns 'ntre sistemul american #i dreptul constitu&ional colonial britanic.
+n sistemul american de control de constitu&ionalitate, care a evoluat de la Marbury v
Madison, fiecare instan& are puterea de a controla dac o dispozi&ie legal este
neconstitu&ional.. Iar Curtea Suprem, afl*ndu-se 'n v*rful ierarhiei instan&elor, este instan&a
final de apel pentru a decide dac orice prevedere a oricrui act normativ este 'n contradic&ie cu
Constitu&ia federal a SUA.
C*t prive#te Marea Britanie, din c*te este cunoscut, ea nu are o constitu&ie scris, #i nu
exist, prin urmare, nici o practic de control al constitu&ionalit&ii legilor.
Cu toate acestea, 'n conformitate cu legisla&ia Uniunii Europene, instan&ele britanice #i
Curtea European de Justi&ie poate revizui #i anula legisla&ia din Marea Britanie, care este 'n
contradic&ie cu legisla&ia UE. +n conformitate cu Conven&ia European a Drepturilor Omului,
Curtea European a Drepturilor Omului poate revizui compatibilitatea legisla&iei din Marea
Britanie cu Conven&ia. Dup adoptarea de ctre Parlamentul britanic a legii din 1998 privind
drepturile omului (Human Rights Act), cele mai 'nalte instan&e din Marea Britanie ar putea, de
asemenea, revizui compatibilitatea legisla&iei din Marea Britanie cu Conven&ia, de#i ele nu pot
anula o astfel de lege incompatibil.
Modelul european de control de constitu&ionalitate de ctre o instan& specializat - curte
constitu&ional '#i trage originile de la Constitu&ia Austriei din 1920, care, sub influen&a
jurispruden&ei lui Hans Kelsen, a stabilit o curte constitu&ional [376, p.46 #i 71].
Conform teoriei lui Kelsen privitor la ierarhia normelor juridice, Constitu&ia ocup locul
fundamental #i respectiv, validitatea tuturor normelor juridice 'ntr-un stat este 'n cele din urm
derivat din constitu&ie. Kelsen a propus crearea unei instan&e constitu&ionale, care (spre deosebire
de instan&ele de drept comun) are competen&a de a determina dac orice norm legal este 'n
concordan& cu prevederile constitu&ionale. +n opinia sa, Tribunalul constitu&ional este
complementar activit&ii de legiferare; el exercit o func&ie politic #i de legiferare cea de
legiferare negativ legislatorul negativ, sau de anulare a unei norme neconstitu&ionale.
+n concep&ia lui Kelsen referitoare la controlul constitu&ionalit&ii legilor, controlul
respectiv se limiteaz la a avea de a face cu inconsecven&e logice 'ntre, pe de o parte, normele
constitu&ionale 'ndeosebi norme ce guverneaz divizarea puterii 'ntre diferitele organe de stat -
#i, pe de alt parte, alte norme juridice de nivel inferior. Totodat, conceptul Kelsenian
neglijeaz protec&ia drepturilor omului [420 #i 421].
97

Pe l*ng Constitu&ia Austriei din 1920, au existat #i alte constitu&ii ce au instituit cur&i
constitu&ionale dup modelul austriac. Controlul constitu&ionalit&ii legilor de ctre o instan&
constitu&ional specializat a fost consacrat de asemenea #i 'n Cehoslovacia 'n 1920, 'n
Liechtenstein 'n 1921, #i 'n Spania, 'n 1931 [381, p.3]. +n Irlanda, Constitu&ia din 1937 a
prevzut 'n mod expres controlul constitu&ionalit&ii legilor [424, p.60].
Curtea Constitu&ional a Austriei (Verfassungsgericht) a instituit o form arhetipal
[376, p.69], de control de constitu&ionalitate, care este (a) centralizat, (b) abstract (de exemplu,
controlul constitu&ionalit&ii unei legi, dar nu 'n contextul faptelor #i a circumstan&elor a unui caz
concret care este contestat 'n fa&a unei instan&e ordinare (diferit de o curte constitu&ional)), mai
degrab dec*t un control concret (ca 'n sistemul american sau sistemele din fostele colonii
britanice, 'n care instan&a supune controlului constitu&ionalit&ii legea numai 'n cazul 'n care
aplicarea acestei legi este relevant pentru cazul contestat 'n fa&a instan&ei), #i (c) de control de
principalitate (de exemplu, 'ntr-un litigiu 'n care principala sau chiar singura problem este
constitu&ionalitatea unei legi), mai degrab dec*t controlul incidental (ca 'n sistemul american
sau sistemele din fostele colonii britanice, 'n cazul crora controlul constitu&ionalit&ii legilor este
incidental [376, p.69].
+n sistemul austriac, care a existat 'ntre 1920-1929, Curtea Constitu&ional a efectuat
numai controlul abstract al constitu&ionalit&ii legilor 'n vigoare ini&iat de alte organe
guvernamentale 'n scopul unui astfel de control. +n special, executivul federal avea competen&e
'n a solicita controlul constitu&ionalit&ii legilor adoptate de landuri, iar guvernele landurilor
aveau dreptul de a solicita controlul constitu&ionalit&ii legisla&iei federale [376, p.72]. Prin
urmare, scopul sistemului a fost de a institui o diviziune constitu&ional a puterii 'ntre federa&ie #i
statele sale membre.
Ulterior, sistemul austriac a fost modificat printr-un amendament constitu&ional din 1929,
prin care s-a instituit practica precum, c Curtea Suprem de Justi&ie #i Curtea Superioar
Administrativ au dob*ndit dreptul de a sesiza problema constitu&ionalit&ii unei legi la Curtea
Constitu&ional, atunci c*nd a aprut o astfel de problem, 'n cazurile aflate pe rol 'n respectivele
instan&e [376, p.72].
Ar mai trebui s adugm ceva. Monopolul asumat de Curtea constitu&ionala 'n ceea ce
prive#te controlul constitu&ionalit&ii legilor #i, pe deasupra, natura deosebit de legislator
negativ, care apare 'n concep&ia lui Kelsen despre acest organ, nu vor s eviden&ieze doar
competen&a pe care Curtea Constitu&ional era chemat s #i-o asume raportat la puterea
legislativ; dincolo de toate acestea, aceast concep&ie eviden&iaz foarte clar, c modelul de
98

control conceput de Kelsen nu era inspirat de o atitudine de ne*ncredere fa& de Parlament, ci
dimpotriv, de dorin&a de a-l 'ntri, protej*ndu-l fa& de Judectori [321, p.5].
Dup cum afirm Francisco Segado, ca urmare a faptului c Kelsen considera, c
anularea unei legi nu poate consta 'n simpla neaplicare la un caz concret, a#a cum se 'nt*mpla 'n
judicial review american a anula o lege, afirma Kelsen, 'nseamn a stabili o norm
general 'n msura 'n care anularea are acela#i caracter de generalitate ca norma pe care o
anuleaz, Curtea Constitu&ional va fi transformat 'ntr-un organ al puterii legislative, 'n
legislator negativ, chemat cu siguran& s colaboreze, ca s-o spunem oarecum impropriu, cu
aceast putere, ca urmare a reafirmrii de ctre acest organ a principiului subordonrii
Judectorilor fa& de Lege fr nici o fisur, ceea ce implic, fr 'ndoial, o 'ntrire a organului
parlamentar fa& de puterea judiciar. +n rest, din aceast caracterizare a Cur&ii Constitu&ionale ca
legislator negativ vor deriva diferen&ele cele mai accentuate 'ntre cele doua modele cel din
Statele Unite #i cel european kelsenian [321, p.6].
+nainte de cel de-al doilea rzboi mondial, instan&ele de drept comun din Germania #i
Fran&a au fcut mai multe tentative de a practica sistemul american de control de
constitu&ionalitate, 'ns toate aceste tentative s-au dovedit a fi fr de succes. +n Fran&a, 'n c*teva
cazuri Consiliul de Stat sau Curtea de Casa&ie au evitat s pun 'n aplicare o lege
neconstitu&ional, interpret*ndu-o 'n a#a fel 'nc*t s o aduc 'n limitele constitu&ionale; dar nu a
existat absolut nici un caz 'n care fie Consiliul de Stat, fie Curtea de Casa&ie s fi declarat oficial
o lege neconstitu&ional [394, p.43].
+n Germania, Constitu&ia de la Weimar din 1919 con&inea un bil al drepturilor, dar nu
men&iona absolut deloc faptul, dac instan&ele ar putea exercita atribu&ia de control de
constitu&ionalitate material a legilor. +n anii 1920, mai multe instan&e germane, inclusiv Curtea
Suprem de Justi&ie (Reichsgericht) a sugerat, c de fapt instan&ele de judecat ar fi avut
competen&a 'n materia controlului constitu&ionalit&ii legilor [415, p.528]. A existat, de
asemenea, un Staatsgerichtshof tribunal constitu&ional, care avea competen&e 'n a solu&iona
disputele inter-guvernamentale 'ntre landurile germane #i 'ntre landuri #i guvernul central. Acest
tribunal a avut, de asemenea, competen& 'n punerea sub acuzare a 'nal&ilor func&ionari [415,
p.527].
Vom men&iona, c concep&ia jurisdic&iei constitu&ionale, drept cale de rezolvare a
conflictelor 'ntre organele administra&iei publice centrale, instituit cu 'n&elepciune de Constitu&ia
de la Weimar (prin art.108), se aplic p*n 'n zilele noastre.
Lipsa de progres a sistemului american de control de constitu&ionalitate 'n Europa
continental 'nainte de cel de-al doilea rzboi mondial a fost atribuit mai multor factori [394,
99

p.44]. +n primul r*nd, concep&ia european a legii a fost influen&at considerabil de ideea lui
Rousseau a legii ca expresie a voin&ei generale; legea adoptat de Parlamentul era, prin urmare
suprem. +n al doilea r*nd, judectorii europeni erau califica&i, 'n special, 'n aplicarea tehnic de
norme juridice #i nu erau pregti&i 'n a exercita func&ii cvasi-politice cu orientare spre valori
aprute 'n procesul de control judiciar [394, p.45]. +n al treilea r*nd, organizarea sistemelor
judiciare din &rile europene, 'n special pluralitatea de instan&e specializate 'n diferite categorii de
litigii #i lipsa unei singure instan&e supreme pentru toate litigiile, nu a fost propice pentru
dezvoltarea unui sistem de control de constitu&ionalitate 'n stil american. Pe de alt parte, 'n
unele &ri europene nu a fost edificat completamente preceptul de suprema&ie a constitu&iei. Spre
exemplu, 'n Germania, Republicii de la Weimar, o lege adoptat de ctre Reichstag printr-o
majoritate de dou treimi ar avea validitate, chiar dac aceasta aparent ar fi 'n contradic&ie cu
garan&ia constitu&ional a drepturilor fundamentale ale omului: astfel, constitu&ia putea fi supus
unor modificri efective 'n lipsa unui amendament constitu&ional expres [415, p.526 #i 394,
p.46].
+n America Latin', influen&a sistemului american de revizuire constitu&ional a fost
considerabil. Constitu&ionalistul Allan Brewer-Carias [373, p.126], a subliniat, c nu exist
neaprat o conexiune 'ntre un sistem juridic bazat pe dreptul comun #i sistemul american
descentralizat de control de constitu&ionalitate; #i nici nu exist o legtur necesar 'ntre un
sistem legal de drept comun #i modelul austriac de revizuire centralizat de ctre o instan&
constitu&ional.
Acela#i Alan Brewer-Carias [374, p.186], a furnizat urmtoarele exemple din &rile de
drept comun, care au o form centralizat a controlului de constitu&ionalitate de ctre o singur
instan&: Papua Noua Guinee, Uganda ('n baza constitu&iei sale din 1966), #i Ghana ('n sistemul
constitu&iilor sale din 1960, 1969 #i 1979). El trage trei concluzii din studiul su comparativ: 'n
primul r*nd, sistemul concentrat de control judiciar poate exista numai atunci c*nd se stabile#te
expressis verbis 'n Constitu&ie, ... 'n al doilea r*nd, sistemul concentrat de control judiciar este
compatibil cu orice sistem juridic, fie sistemele juridice de drept comun (common law) sau de
drept roman (romano-germanic); al treilea, sistemul concentrat de control judiciar nu implic
neaprat atribuirea func&iilor de justi&ie constitu&ional ctre o Curte Constitu&ional special,
Tribunalul sau Consiliul... Poate exista, de asemenea, atunci c*nd func&iile justi&iei
constitu&ionale sunt atribuite unei Cur&i Suprem existente 'n &ara respectiv [374, p.188].
Pe de alt parte, unele &ri de drept civil, 'n America Latin, inclusiv Mexic, Argentina #i
Brazilia, au adoptat sistemul american de control de constitu&ionalitate [374, p.128].
100

+n acela#i timp, un sistem hibrid de control jurisdic&ional constitu&ional, 'n care
instan&ele de drept comun ar putea avea puterea de a refuza s aplice o lege neconstitu&ional,
dar numai o singur instan& are puterea de a declara invalid o lege [415, p.466], a evoluat 'n
decursul secolului al 19-lea, 'n unele &ri din America Latin, inclusiv Venezuela #i Columbia
[374, p.130]. Ctre 'nceputul sec. XXI, exist 10 &ri din America Latin 'n care Curtea Suprem
de Justi&ie are competen&a de a declara o lege neconstitu&ional #i s o anuleze; 'n 5 dintre aceste
10 &ri, exist o camer constitu&ional special 'n cadrul Cur&ii Supreme [415, p.493 #i 381, p.5].
+n alte 6 &ri din America Latin, puterea de revizuire constitu&ional este exercitat de ctre o
curte constitu&ional specializat (Peru, Guatemala, Chile, Ecuador, Bolivia #i Columbia) [415,
p.493 #i 381, p.5]. De exemplu, 'ncep*nd cu anii 70 ai sec. XX, cur&ile constitu&ionale sau
tribunale de garan&ii constitu&ionale au fost constituite 'n Chile, Ecuador #i Peru [374, p.130 #i
381, p.5]. +n Argentina #i Brazilia, decizia unei instan&e judiciare inferioare poate fi contestat 'n
fa&a Cur&ii Supreme pentru o revizuire de ctre un recurs extraordinar de neconstitu&ionalitate
[373, p.129].
Dup al doilea rzboi mondial, 'n Europa au avut loc evolu&ii importante 'n ceea ce
prive#te controlul judiciar constitu&ional. Aceste evolu&ii pot fi 'n&elese 'n contextul mi#crii
interna&ionale post-rzboi pentru a spori protec&ia drepturilor omului, inclusiv adoptarea de ctre
Organiza&ia Na&iunilor Unite a Declara&iei Universale a Drepturilor Omului 'n 1948, precum #i
semnarea Conven&iei Europene a Drepturilor Omului #i a libert&ilor fundamentale, 'n 1950 de
ctre statele membre ale Consiliului Europei. At*t Legea fundamental (1949) din Germania de
Vest #i noua Constitu&ie (1947) din Italia prevd 'nfiin&area de instan&e constitu&ionale, care au
'nceput s func&ioneze 'n aceste &ri 'n anii 1951 #i 1956, respectiv. +n Fran&a, Constitu&ia (1958)
Republicii a cincea prevede un consiliu constitu&ional. Instan&e constitu&ionale au fost stabilite 'n
Spania #i Portugalia 'n anii 1978 #i 1982, respectiv, dup tranzi&ia lor la democra&ie. Polonia a
stabilit, de asemenea, o instan& constitu&ional 'n 1985. Un alt val de fondare al cur&ilor
constitu&ionale a urmat dup cderea comunismului 'n fosta Uniune Sovietic #i Europa de Est.
De la 'nceputul anilor 1990, instan&ele constitu&ionale au fost stabilite 'n cele mai multe dintre
noile democra&ii 'n Rusia, Europa de Est #i Central.
Ctre 'nceputul sec. XXI, existau cur&i constitu&ionale 'n 18 din cele 27 de state membre
ale a Uniunii Europene, 'n timp ce control jurisdic&ional constitu&ional 'n stil american exist 'n
Danemarca, Suedia, Finlanda #i Elve&ia. Alte state, precum: Irlanda, Grecia, Cipru #i Estonia au
sisteme hibride de control de constitu&ionalitate [381, p.154]. Pe de alt parte, Olanda #i Marea
Britanie reprezint oarecum o excep&ie, 'n sensul c acestea nu au un mecanism oficial de
revizuire constitu&ional. Cu toate acestea, 'n conformitate cu Legea Drepturilor Omului din
101

1998 (Human Rights Act), instan&ele din Marea Britanie pot declara incompatibilitatea
prevederilor legale cu Conven&ia European a Drepturilor Omului, chiar dac ele nu au nici o
putere de a invalida aceste dispozi&ii. Iar instan&ele de judecat olandeze pot supune controlului
constitu&ionalit&ii legisla&ia 'n vigoare, 'n sensul stabilirii, dac respectiva legisla&ie este 'n
conformitate cu prevederile Conven&iei Europene a Drepturilor Omului, #i s declare nule
dispozi&ii legale care sunt inconsistente [424, p.44].
De la originile sale europene #i americane, controlul jurisdic&ional constitu&ional a
evoluat #i s-a rsp*ndit 'n toate pr&ile lumii, iar acum este 'n mod evident un fenomen global.
Instituirea procedurii de revizuire constitu&ional de ctre instan&ele de drept comun este larg
rsp*ndit printre jurisdic&iile anglo-saxone, inclusiv 'n fostele pr&i componente a Imperiului
Britanic #i Filipine, #i, de asemenea, a fost introdus 'n Japonia post-belic. +n acela#i timp,
instan&e constitu&ionale au fost stabilite peste tot 'n lume: 'nfiin&area unei astfel de instan& este o
demonstra&ie elocvent a faptului c &ara 'n cauz a ales calea controlului jurisdic&ional
constitu&ional. Exemple de &ri din afara continentelor european #i american, care au instituit
instan&e constitu&ionale includ Turcia, Egipt, Africa de Sud, Taiwan, Mongolia, Coreea de Sud,
Thailanda #i Indonezia. Nu este deloc o coinciden& faptul, c unele dintre aceste instan&e au fost
stabilite 'n anii 80 ai sec. XX ('n Coreea de Sud), anii 90 ai sec. XX ('n Mongolia, Africa de Sud
#i Thailanda), sau primul deceniu al secolului XXI ('n Indonezia) concomitent cu tranzi&ia &rilor
respective de la autoritarism spre democra&ie constitu&ional liberal, situa&ie caracteristic #i
statelor europene, 'n special pentru Europa Central #i de Sud-Est, care au parcurs o astfel de
tranzi&ie. Acest lucru ne demonstreaz, c 'n lume la 'nceputul sec. XXI, este general acceptat un
sistem bine dezvoltat al controlului de constitu&ionalitate, drept un element #i o caracteristic
fundamental a unei democra&ii constitu&ionale liberale.
+n doctrin, cercettorii au oferit unele explica&ii 'n ceea ce prive#te motivul din care
multe state europene #i noile democra&ii din alte pr&i ale lumii au optat 'n favoarea instituirii
unor instan&e constitu&ionale specializate, 'n loc de a transpune sistemul american al controlului
de constitu&ionalitate de ctre instan&ele de drept comun. +n cazul jurisdic&iilor de drept comun
din Europa continental, factorii care au favorizat op&iunea de a avea o curte constitu&ional
includ urmtoarele: [376, p.54-56; 415, p.467-468] (a) concep&ia tradi&ional a separrii puterilor
'n conformitate cu care sistemul judiciar ( instan&ele de drept comun) nu ar trebui s se angajeze
'n func&ia politic de a invalida acte ale Parlamentului; (b) lipsa unei doctrine de precedente
obligatorii 'n sistemul de drept romano-germanic, ceea ce 'nseamn, c, chiar dac o instan&
judectoreasc decide, c o lege este neconstitu&ional, hotr*rea nu este obligatorie pentru alte
instan&e; (c) structura (de exemplu, pluralitatea de instan&e specializate 'n diferite tipuri de litigii),
102

procedura, mentalitatea #i formarea profesional a judectorilor instan&elor obi#nuite sunt de a#a
natur 'nc*t ele nu pot fi eficace 'n realizarea sarcinii de revizuire constitu&ional. +n cazul &rilor
care trec printr-o tranzi&ie de la autoritarism la democra&ie, judectorii existen&i ar fi pu&in
probabil s aib fie formarea sau independen&a de la regimurile precedente pentru a func&iona cu
legitimitate 'n calitate de arbitri constitu&ionali; prin urmare, o op&iune mult mai viabil ar fi
stabilirea unei instan&e constitu&ionale completat de un numr mic de juri#ti ce se bucur de
respect #i cu o integritate irepro#abil [415, p.468].
+n final, ca s 'ncheiem incursiunea 'n acele dou sisteme fundamentale de control de
constitu&ionalitate: american #i european, vom reitera pozi&ia savantului Francisco Fernandez
Segado, care a subliniat absolut corect, c sistemul american '#i gse#te ra&iunea de a fi 'n voin&a
de a stabili suprema&ia puterii judiciare 'n raport cu celelalte puteri, 'ndeosebi cu puterea
legislativ, ceea ce constituie un act de 'ncredere 'n judectori, care nu se 'nscriu 'ntr-o carier
birocratic si, cel pu&in la nivelul statelor, cea mai mare parte dintre ei sunt ale#i #i, 'n atitudinea
de ne*ncredere fa& de legiuitor. Pe de alt parte, sistemul kelsenian reprezint, dimpotriv, un
act de ne*ncredere 'n judectori, destinat salvgardrii principiului de securitate juridic #i
restabilirii suprema&iei Parlamentului, pus serios 'n pericol de btlia 'nceput de sectoare
importante ale lumii juridice 'n favoarea controlului jurisdic&ional constitu&ionalit&ii legilor, ceea
ce implic lsarea unui instrument extrem de important 'n via&a unui stat de drept 'n m*inile unei
caste judiciare, 'ntr-o mare msur de sorginte aristocratic [321, p.6].
+n r*ndurile ce urmeaz vom face o analiz cazuistic a sistemelor de justi&ie
constitu&ional din epoca noastr, schi&*nd totodat un parcurs foarte sumar, dar consistent,
anumite trsturi caracteristice ale acestor sisteme.


3.3.Rolul Cur/ii Europene de Justi/ie )n controlul constitu/ionalit'/ii legilor
Curtea European de Justi&ie ('n continuare CEJ) este o institu&ie a Uniunii Europene, pe
care Tratatele Constitutive [340; 341] au 'nsrcinat-o s vegheze asupra corectei interpretri #i
aplicri a dreptului european.
Reprezentan&ii statelor membre, prezen&i la negocierile privind semnarea Tratatului de la
Paris vedeau 'n Curtea de Justi&ie adevratul organ de control al legalit&ii actelor emise de +nalta
Autoritate #i Consiliul special de Mini#tri, menit s asigure 'n acela#i timp echilibrul 'ntre aceste
institu&ii #i statele membre, de asemenea s garanteze neamestecul autorit&ilor Comunit&ii
Economice a Crbunelui #i O&elului 'n domeniile care cad sub inciden&a suveranit&ii statelor
membre [23, p.40].
103

Ca #i oricare organ institu&ional al Uniunii Europene, CEJ a fost #i este obiectul
multiplelor cercetri #i analize, prin care se 'ncearc identificarea rolului #i locului ei 'n
arhitectura european.
Astfel, 'n opinia autorului rom*n F.Gyula, procesul de aplicare a normelor de drept ale
Uniunii este supus prin dreptul originar unui control jurisdic&ional independent, care este realizat
de Curtea de la Luxembourg, aceasta fiind menit s asigure o interpretare unitar a dreptului
Uniunii pe 'ntreg teritoriul comunitar. Totodat, ca natur juridic av*nd 'n vedere, c are o
componen& obligatorie #i nu op&ional pentru statele membre are calitatea de organ
jurisdic&ional suprana&ionalc[152].
Autorul Alec Stone Sweet a abordat subiectul Cur&ii Europene de Justi&ie prin prisma
impactului pe care 'l are aceasta asupra procesului de judiciarizare asupra guvernrii din cadrul
Uniunii Europene. De asemenea, d*nsul cerceteaz interrela&ia dintre CEJ #i cur&ile na&ionale,
rela&ie ce '#i are sorginte legal 'n textul art.267 din TFEU [453, p.29-33].
Un alt cercettor Michael Rosenfeld, s-a consacrat unui aspect extrem de interesant,
dar totodat #i actual cel al examinrii comparate 'ntre Curtea European de Justi&ie #i Curtea
Suprem de Justi&ie a Statelor Unite ale Americi, 'n special pe dimensiunea atribu&iei de control
de constitu&ionalitate. D*nsul ajunge la concluzia, c at*t Curtea European de Justi&ie, c*t #i
Curtea Suprem de Justi&ie a SUA nu sunt cur&i constitu&ionale, dar ambele, totodat, se angajeze
'n control de constitu&ionalitate, 'n virtutea atribu&iilor consacrate 'n legisla&ie [444, p.33-63].
Un alt grup de constitu&ionali#ti din spa&iul european au reflectat asupra problematicii
controlului constitu&ionalit&ii legilor prin prisma legisla&iei UE #i a practicilor stabilite de CEJ.
Astfel, cercettorul Jurgen Schwarze, a examinat originile #i situa&ia legal actual a controlului
constitu&ionalit&ii legilor 'n spa&iul UE [447]. Pe de alt parte, 'ntr-o lucrare de co-autorat,
cercettorii Koen Lenarts 0i Tim Corthaut, ajung s concluzioneze, c controlul
constitu&ionalit&ii legilor este un element sine-qua-non al contribu&iei la dezvoltarea
constitu&ionalismului european [430]. Exact 'n acela#i sens sunt #i ideile expuse de Anthony
Arnull 'n monografia sa dedicat Uniunii Europene #i CEJ [360] #i de Alexander Turk, care
abordeaz pu&in mai larg subiectul, merg*nd pe studiul problematicii controlului constitu&ional al
legilor 'n dreptul Uniunii Europene [461]. Pe c*nd Damian Chalmers va analiza locul Cur&ii
Europene de Justi&ie 'n sistemul institu&ional al Uniunii Europene, prezent*nd CEJ drept cel de-
al treilea pilon [378].
Pe de alt parte, unii cercettori s-au preocupat de corela&ia dintre actele #i tratatele
interna&ionale #i activitatea Cur&ii Europene de Justi&ie, prin prisma impactului pe care 'l produc
sau ar putea s-l produc deciziile ei. Este cazul lui Lawrence Collins, care a analizat
104

problematica interdependen&ei rela&iilor externe #i a controlului de constitu&ionalitate [380]; a lui
Maria Ketvel, care a abordat problema jurisdic&iei CEJ prin prisma politicilor externe #i de
securitate [422]; a lui Stefan Griller, care a analizat impactul deciziei Cur&ii Europene de Justi&ie
'n cazul Kadi asupra dreptului interna&ional, drepturilor fundamentale ale omului #i a ordinii de
drept [402].
Dac 'ns, s ne referim cadrul legal, care guverneaz materia raporturilor juridice ce &in
de controlul constitu&ionalit&ii legilor exercitat de Curtea European de Justi&ie, urmeaz s
eviden&iem, c 'n virtutea prevederilor Tratatului privind Uniunea European #i a Tratatului
privind func&ionarea Uniunii Europene, Curtea de Justi&ie a Uniunii Europene controleaz
legalitatea actelor legislative, a actelor Consiliului, ale Comisiei #i ale Bncii Centrale Europene,
altele dec*t recomandrile #i avizele #i a actelor Parlamentului European #i ale Consiliului
European menite s produc efecte juridice fa& de ter&i [341, art.263].
Remarcm o extindere a atribu&iilor, 'n acest sens Curtea are competen&a 'n temeiul
art.263 TUE [341] (ex-articolul 230 TCE [340]) s se pronun&e cu privire la ac&iunile formulate
de Curtea de Conturi, de Banca Central European #i de Comitetul regiunilor, care urmresc
salvgardarea prerogativelor acestora. Curtea este competent de asemenea s controleze #i
legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agen&iilor Uniunii, destinate s produc efecte juridice
fa& de ter&i. Mai mult, orice persoan fizic sau juridic poate formula, 'n condi&iile actualelor
reglementri, o ac&iune 'mpotriva actelor al cror destinatar este sau care o privesc direct #i
individual, precum #i 'mpotriva actelor normative care o privesc direct #i care nu presupun
msuri de executare [123, p.236].
De asemenea, constatm, c 'n temeiul art.269 TFUE aceasta este 'ndrept&it s se
pronun&e #i 'n privin&a legalit&ii unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu 'n
temeiul art.7 TUE numai la solicitarea statului membru, care face obiectul unei constatri a
Consiliului European sau a Consiliului #i numai 'n privin&a respectrii dispozi&iilor de procedur
prevzute de respectivul articol [123, p.234]. Respectiva cerere trebuie prezentat 'n termen de o
lun de la data respectivei constatri. Curtea hotr#te 'n termen de o lun de la data cererii
(alin.2 din art.269 TFUE).
+n ceea ce prive#te garan&ia respectrii principiilor subsidiarit&ii #i propor&ionalit&ii,
controlul jurisdic&ional 'nfptuit de Curtea de Justi&ie a Uniunii Europene este decisiv, ori de c*te
ori acesta se impune [23, p.25].
Totu#i, cea mai mare aten&ie a cercetrilor 'n materia controlului constitu&ionalit&ii
legilor, exercitat de Curtea European de Justi&ie, a fost 'ndreptat spre analiza interrela&iilor
105

dintre cur&ile constitu&ionale na&ionale #i CEJ, impactul #i limitele pe care le pot avea deciziile
CEJ asupra sistemului de drept na&ional.
Astfel, Andrea Biondi a punctat asupra unor limitri procedurale na&ionale 'n raport cu
hotr*rile #i practica Cur&ii Europene de Justi&ie [371]. Iar Alan Dashwood a insistat 'n a
eviden&ia multitudinea de aspecte, adesea controversate, ce izvorsc din rela&ia dintre statele
membre #i institu&iile sale, 'n special Curtea European de Justi&ie [385].
Privitor la deciziile instan&ei unionale, urmeaz s eviden&iem, c efectele hotr*rilor sale
se exercit asupra tuturor statelor membre, pe baza aceluia#i principiu de drept. Dar sunt #i critici
'n acest sens, astfel, c de cele mai multe ori statele membre nu au vzut 'n Curtea de la
Luxembourg o similitudine 'ntre aceasta #i Cur&ile lor Constitu&ionale, unele dintre acestea nici
mcar nu recunosc deciziile instan&ei unionale (Germania), altele 'ns consider*nd pozi&ia sa 'n
cadrul sistemului constitu&ional al Uniunii, ba mai mult, consider binevenit cooperarea dintre
Curtea Constitu&ional na&ional #i cea a Uniunii. Curtea Constitu&ional Federal a Germaniei a
stabilit 'n cauza SolangeI, c at*ta timp c*t dreptul unional nu a ajuns 'nc la un nivel de
protec&ie a drepturilor fundamentale, echivalent cu cel prevzut 'n Constitu&ia german, precum
#i un nivel similar de legitimitate democratic a puterii sale legislative, Curtea va continua s
controleze legisla&ia secundar a Uniunii, 'n concordan& cu standardele constitu&ionale
na&ionale. +n SolangeII, dup opt ani Curtea Constitu&ional german s-a exprimat 'n sensul, c
minimul nivel indicat 'n prima decizie a fost atins #i at*ta timp c*t Comunit&ile, 'n primul r*nd
prin jurispruden&a Cur&ii de Justi&ie vor continua s asigure o protec&ie efectiv a drepturilor
fundamentale, Curtea Constitu&ional nu va mai putea controla legisla&ia secundar 'n raport cu
Constitu&ia, de#i va re&ine competen&a instan&ei unionale.[351, p.85-86 ]
A#a cum se observ din spe&a de mai sus, subiectul interrela&iei dintre cur&ile
constitu&ionale na&ionale #i CEJ a fost dezvoltat, 'n mare msur, cu referire la impactul su
asupra sistemului de drept german. +n sensul celor expuse, eviden&iem eforturile #tiin&ifice a lui
Dieter Grimm, cu studiul su axat pe interrela&ia dintre CEJ #i cur&ile na&ionale, cu accente pe
perspectivele constitu&ionale germane 'n lumina deciziei de la Maastricht [403] #i a lui Mattias
Kumm, care se 'ntreab, cine ar fi arbitrul final al constitu&ionalit&ii 'n Europa, oferind 'n studiul
su trei concep&ii privind rela&ia dintre Curtea Constitu&ional a Germaniei #i Curtea European
de Justi&ie [426].
+n general, competen&ele Cur&ii Europene de Justi&ie, rolul #i locul su 'n arhitectura
institu&ional a Uniunii Europene, controlul constitu&ionalit&ii legilor #i impactul acestui control
asupra statelor membre, au constituit subiectul multiplelor dispute #i interven&ii pe diverse
dimensiuni doctrinare.
106

Astfel, pre#edintele Cur&ii de Justi&ie, Rodriguez Iglesias a manifestat interesul fa& de
reforma institu&ional a Uniunii Europene #i #i-a exprimat satisfac&ia, c jurispruden&a Cur&ii de
Justi&ie a contribuit la constitu&ionalizarea ordinii juridice comunitare. +n acela#i context
pre#edintele Cur&ii a specificat, c este util cre#terea importan&ei controlului jurisdic&ional #i 'n
acest sens a artat, c o uniformizare a sistemului de protec&ie jurisdic&ional pe baza modelului
comunitar, sar prea, c este 'ntr-adevr cea mai bun cale pentru a asigura respectarea dreptului
'n toate domeniile Uniunii Europene [29].
+n acest sens, Constan/a C'linoiu 0i Victor Duculescu 'n lucrarea Drept constitu&ional
european [29] prezint unele probleme legate de perspectivele Cur&ii de Justi&ie 'n raport cu
reforma institu&ional a Uniunii Europene.
Toate aceste provocri enumerate mai sus, dar #i altele ce urmau s apar o dat cu
extinderea Uniunii Europene #i reforma institu&ional iminent, au dus la apari&ia anumitor
'ngrijorri, care s-au materializat 'n doctrin cu mai multe studii, printre care: Piet Eeckhout,
care a insistat 'n mod special s releve impactul CEJ 'n domenii de maxim rezonan& precum:
libertatea, securitatea #i justi&ia, eviden&iind principalele provocri #i probleme [393].
Trebuie s eviden&iem faptul, c un catalizator al studiilor #i preocuprilor #tiin&ifice 'n
materia controlului constitu&ionalit&ii legilor exercitat de Curtea European de Justi&ie l-a avut
dup semnarea Tratatului de la Lisabona (semnat la 13.12.2007 #i intrat 'n vigoare la
01.12.2009). Imediat dup semnarea respectivului Tratat, mai mul&i constitu&ionali#ti #i-au pus
'ntrebarea 'n ce direc&ie va merge CEJ. Spre exemplu, constitu&ionalistul Stephen Carruthers a
analizat impactul Tratatului de la Lisabona asupra reformei puterilor jurisdic&ionale a Cur&ii
Europene de Justi&ie 'n domeniul judiciar #i a afacerilor interne [377]. Pe c*nd Dorota
Leczykiewicz a pus accentul pe problematica drepturilor fundamentale ale omului #i 'n special
pe protec&ia lor de ctre CEJ 'n lumina noilor reglementri ale Tratatului de la Lisabona [428]. +n
final, Rene Barents a efectuat o radiografie a celor mai relevante aspecte ale activit&ii Cur&ii
Europene de Justi&ie, care au fost influen&ate-modificate prin Tratatul de la Lisabona [365].
+n concluzia celor expuse mai sus, se desprinde incontestabil faptul, c Curtea European
de Justi&ie nu este tocmai varianta unei cur&i constitu&ionale clasice. Ba chiar mai mult, abord*nd
subiectul referitor la tipul de tribunal (na&ional sau interna&ional) de care CEJ ar fi mai apropiat
sub aspectul caracteristicilor, exist dou puncte de vedere 'n doctrin: 1) cei care o situeaz 'n
r*ndurile tribunalelor interna&ionale, consider*nd comunit&ile europene organiza&ii
interna&ionale, clasific*nd #i dreptul comunitar drept interna&ional; #i 2) cei care aseamn Curtea
cu un tribunal na&ional sau cu o curte constitu&ional.
107

Ambele puncte de vedere au dreptul la via&, av*nd o doz de adevr 'n sine. Astfel, celor
dint*i li se poate obiecta faptul, c: deciziile Cur&ii sunt obligatorii #i executorii: jurisdic&ia sa
acoper #i al&i subiec&i de drept dec*t statele; aproape niciodat statele membre nu se denun&
'ntre ele 'n fa&a Cur&ii, ci 'n fa&a Comisiei (faptul, c apoi, aceasta recurge la Curte pentru a vedea
dac a fost violat sau nu dreptul comunitar este o alt chestiune); dar #i, c institu&ia Cur&ii nu are
caracter de instan& superioar 'n raport cu Tribunalul de Prim Instan&.
Pe c*nd celor care aseamn Curtea cu o curte constitu&ional li se poate obiecta faptul,
c Curtea nu numai c se pronun& asupra constitu&ionalit&ii normelor de drept comunitar, dar
chiar ofer judectorului na&ional interpretarea concret ce trebuie dat.
Republica Moldova, prin intermediul Cur&ii sale Constitu&ionale ar urma s stabileasc
rela&ii de colaborare cu Curtea European de Justi&ie, fapt care va aduce beneficii imense &rii
noastre: at*t pentru justi&iabili, c*t #i pentru doctrinari.


3.4.Controlul constitu/ionalit'/ii legilor )n unele state ale Uniunii Europene:
3.4.1.Germania actor cu tradi/ii )n domeniul controlului constitu/ionalit'/ii legilor.
+n cadrul controlului normativ abstract la cererea Guvernului Federal, a guvernului unui land sau
a unei treimi din membrii Bundestag-ului, Curtea Constitu&ional Federal poate examina 'ntre
altele compatibilitatea unei norme de drept federal cu Legea fundamental.
+n materia controlului constitu&ionalit&ii legilor, Legea fundamental a Germaniei,
prevede expres urmtoarele cazuri: 1) asupra interpretrii Legii Fundamentale 'n caz de litigii
privind 'ntinderea drepturilor #i obliga&iilor unui organ federal suprem [62, art.93 alin.(1) pct.1].
2) 'n caz de divergen& de opinii sau dubii cu privire la compatibilitatea formal sau de fond a
dreptului federal sau a dreptului de land cu Legea Fundamental sau asupra compatibilit&ii
dreptului de land cu orice alt drept federal, la cererea Guvernului Federal, a unui guvern de land
sau a unei treimi din membrii Bundestagului [62, art.93 alin.(1) pct.2]. 3) 'n caz de divergen& de
opinii asupra drepturilor #i obliga&iilor Federa&iei #i ale landurilor, 'n special 'n ceea ce prive#te
aplicarea dreptului federal de ctre landuri #i aplicarea controlului federal [62, art.93 alin.(1)
pct.3]. 4a) asupra recursurilor constitu&ionale, care pot fi introduse de oricine consider c a fost
lezat de puterile publice 'ntr-unul din drepturile sale fundamentale [62, art.93 alin.(1) pct.4a].
4b) asupra recursurilor constitu&ionale introduse de comune #i de asocia&ii comunale pentru
violarea printr-o lege a dreptului de autogestiune, cu o singur men&iune, c 'n exclusivitate,
doar 'n cazurile de violare printr-o lege de land numai 'n msura 'n care nu poate fi introdus un
recurs 'naintea Tribunalului Constitu&ional al landului [62, art.93 alin.(1) pct.4b].
108

Toate acestea arat, c exist numeroase posibilit&i de a declan#a controlul Cur&ii privind
constitu&ionalitatea msurilor sau omisiunilor din partea Guvernului. +ntr-un caz concret, aceste
posibilit&i depind #i de dreptul constitu&ional material, anume dac prin Legea fundamental
peti&ionarului i se acord un drept care s fi fost 'nclcat prin msura Guvernului Federal, astfel
contestat [211, p.11].
Dac un tribunal apreciaz, c o lege, de validitatea creia depinde decizia sa, este
anticonstitu&ional, el trebuie s suspende procedura #i s supun problema deciziei tribunalului
competent pentru litigiile constitu&ionale ale landului, dac este vorba de violarea Constitu&iei
unui land, #i deciziei Tribunalului Constitu&ional Federal, dac este vorba de violarea Legi
Fundamentale [62, art.100 alin.(1)]. Aceast procedur se aplic #i 'n cazul 'n care Legea
Fundamental este 'nclcat printr-o lege de land sau 'n caz de incompatibilitate a unei legi de
land cu o lege federal [62, art.100 alin.(1)].
Totodat, dac 'n cursul unui litigiu exist 'ndoieli asupra chestiunii de a #ti, dac o
regul de drept interna&ional public face parte integrant din dreptul federal #i dac ea creeaz 'n
mod nemijlocit drepturi #i obliga&ii pentru indivizi, tribunalul trebuie s supun chestiunea
deciziei Tribunalului Constitu&ional Federal [62, art.100 alin.(2)]. +n acest caz suntem 'n
prezen&a situa&iei juridice reglementate prin dispozi&iile art.25 din Legea Federal, care
stabile#te, c regulile generale ale dreptului interna&ional sunt parte integrant a dreptului
federal. Ele primeaz fa& de legi #i creeaz 'n mod nemijlocit drepturi #i obliga&ii pentru
locuitorii teritoriului federal [62, art.25].
+n final, dac Tribunalul Constitu&ional al unui land, cu ocazia interpretrii Legii
Fundamentale, vrea s deroge de la o decizie a Tribunalului Constitu&ional Federal sau a
Tribunalului Constitu&ional al unui land, el trebuie s supun chestiunea deciziei Tribunalului
Constitu&ional Federal [62, art.100 alin.(3)].
Potrivit jurispruden&ei Cur&ii Constitu&ionale Federale, 'n locul declarrii nulit&ii unei
norme se va pronun&a o simpl constatare de incompatibilitate, acolo unde situa&ia ce ar
rezulta prin declararea nulit&ii s-ar deprta #i mai mult de la ordinea constitu&ional dec*t dac
ea ar continua s se aplice cu titlu temporar. Este valabil nu numai pentru legi, ci #i 'n cazul
altor categorii de norme juridice [211, p.12]. +n baza acestui principiu, de exemplu, a fost
declarat incompatibil cu Legea fundamental o reglementare referitoare la compunerea unui
organ cu atribu&ii 'n domeniul protec&iei tinerilor, aceasta 'ntruc*t, prin declararea nulit&ii s-ar fi
adus atingere regimului de protec&ie a tinerilor, ca #i drept fundamental [211, p.12].
109

Tot astfel, urmeaz a se declara doar o incompatibilitate, dac prin declararea nulit&ii,
este de a#teptat s se creeze o stare de incertitudine juridic, incompatibil cu principiul statului
de drept.
Potrivit unui alt principiu dezvoltat 'n jurispruden&a Cur&ii Constitu&ionale Federale, o
prevedere nu va fi declarat nul, ci doar incompatibil cu Legea fundamental acolo unde exist
diferite posibilit&i de remediere a neconstitu&ionalit&ii [211, p.12]. Aici nu este vorba de cazul
mai 'ntotdeauna practicabil c*nd prevederea poate fi reconfigurat 'n detaliu pentru a deveni
constitu&ional, ci de cazul 'n care, 'n loc s se elimine norma odat cu declararea nulit&ii, vor
exista #i alte posibilit&i de a-i remedia neconstitu&ionalitatea printr-o reglementare pozitiv.
+nainte de toate, atunci c*nd prevederea este considerat neconstitu&ional pentru c 'ncalc
principiul egalit&ii, aceasta se va putea remedia nu numai elimin*nd acele avantaje sau
dezavantaje care constituie 'nclcarea propriu-zis, ci #i prin extinderea tratamentului avantajos
modific*ndu-i eventual condi&iile #i modalit&ile de acordare 'n beneficiul altor categorii. +n
consecin&, pentru a da numai c*teva din numeroasele exemple jurispruden&iale: interzicerea
muncii pe timp de noapte, care constituie o 'nclcare a principiului egalit&ii 'n cazul lucrtorilor-
femei, reglementrile care 'nclcau egalitatea #anselor de promovare prin finan&area cursurilor de
perfec&ionare, precum #i reglementarea care condi&iona relaxarea regimului de acordare a
dreptului de reziden& unui copil nscut 'n Germania, din prin&i de etnie negerman, de calitatea
de rezident a mamei, nu 'ns #i a tatlui nu au fost declarate nule, ci numai incompatibile cu
Legea fundamental [211, p.13].
+n cazul unei simple constatri de incompatibilitate, de regul se fixeaz un termen 'n
care prevederea va continua s se aplice ori se stabile#te c legiuitorul are obliga&ia de a adopta o
nou reglementare 'ntr-un anumit interval. Durata acestei perioade depinde de aspecte, care 'n
majoritatea situa&iilor, nu sunt men&ionate expres cum ar fi gravitatea 'nclcrii ori alte
chestiuni cu caracter urgent, complexitatea noii reglementri sau anumite particularit&i ale
problemei ce necesit a fi reglementat.
De cele mai multe ori termenele fixate variaz 'ntre unu #i doi ani.
+n anumite cazuri s-au stabilit termene #i mai lungi. De exemplu, 'n cadrul procedurii de
contencios electoral, un termen de aproape trei ani pentru adoptarea de noi reglementri
referitoare la prevederi din legea electoral, declarate neconstitu&ionale, fc*ndu-se o men&iune
expres cu privire la necesitatea de a &ine cont de termenele legale prevzute pentru msurile de
pregtire a alegerilor #i de complexitatea noii reglementri cerute 'n materie, ceea ce a dus la
situa&ia, c alegerile pentru Bundestag, programate s aib loc la mai bine de un an dup data
deciziei, s-au &inut totu#i potrivit unei dispozi&ii considerat neconstitu&ional [211, p.13]. Dar,
110

de#i prevederea neconstitu&ional influen&ase modul de distribuire a mandatelor 'n urma
precedentelor alegeri, ceea ce constituia obiectul propriu-zis al sesizrii, ele nu au fost anulate.
+ntre altele, un rol l-a jucat faptul, c distribuirea mandatelor nu fusese influen&at 'ntr-o manier
semnificativ, eroarea survenit nefiind una de factur major nici 'n alte privin&e. Ea consta 'ntr-
un paradox de calcul, dificil de 'n&eles, aprut 'n procesul de distribuire a mandatelor, potrivit
unui sistem ales din ra&iuni legitime 'n sine, dar care, 'n anumite cazuri, putea avea consecin&a
absurd, c un numr mai mare de voturi se solda cu reducerea numrului de mandate ob&inute.
Dac aici ar fi fost vorba de o prevedere, care ar fi avut scopul de a favoriza anumite partide
politice, fr 'ndoial, c eroarea ar fi fost considerat una major, prin urmare s-ar fi fixat un
termen mai scurt [211, p.14].
Au fost stabilite 'ns #i termene sub un an. Astfel, legiuitorului i s-a dat ca termen un
interval mai mic de 11 luni pentru a adopta o nou reglementare 'n materia ajutoarelor sociale
[211, p.14].

+n final, se mai poate 'nt*mpla s nu fie stabilit niciun termen. +n spe&, prevederea legal
potrivit creia tatl, copilului nscut 'n afara cstoriei, era generic 'ndeprtat de la 'ncredin&area
copilului 'n lipsa consim&m*ntului mamei, a fost declarat incompatibil cu dreptul printesc al
tatlui, pus sub proteguirea drepturilor fundamentale. Nu s-a pus problema declarrii nulit&ii
prevederii 'n cauz, deoarece p*n la adoptarea unei noi reglementri, s-ar fi ajuns la situa&ia, c
tatlui, s nu-i mai poat fi 'ncredin&at copilul, nici mcar acolo unde ar exista consim&m*ntul
mamei. Or, aici, aplicarea temporar a prevederii neconstitu&ionale ar fi condus la perpetuarea
'nclcrii unui drept fundamental, cu posibilitatea producerii unor consecin&e ireversibile, &in*nd
cont de semnifica&ia deosebit a factorului timp 'ntr-un astfel de caz, dat fiind legtura dintre
copil #i printele su [211, p.14]. +n aceste condi&ii speciale, Curtea s-a considerat, ea 'ns#i,
'ndrept&it s instituie o norm tranzitorie, 'n sensul, c instan&a de judecat [tribunalul
specializat] va 'ncredin&a custodia unuia dintre prin&i, la cererea acestuia, sau le-o va acorda
par&ial, ambilor prin&i, dup cum s-ar dovedi, c este 'n interesul copilului. De aceea s-a
considerat, c nu este necesar ca legiuitorului s i se mai fixeze vreun termen, al crui ultim scop
nu poate fi dec*t acela de a pune capt 'n timp util unei situa&ii tranzitorii, adic aplicabilit&ii
temporare a unei forme, 'n sine neconstitu&ionale, care decurge din simpla constatare a
incompatibilit&ii [211, p.14].
3.4.2.Fran/a sf.r0itul suprema/iei parlamentare. +n conformitate cu Articolul 56 din
Constitu&ie, Consiliul Constitu/ional are nou membri, al cror mandat este de nou ani #i nu
poate fi re*nnoit. Consiliul Constitu&ional se re*nnoie#te cu o treime din membrii si, din trei 'n
111

trei ani. Trei dintre membri sunt numi&i de Pre#edintele Republicii, trei de Pre#edintele Adunrii
Na&ionale, trei de Pre#edintele Senatului [61, art.56 alin.(1)].
Pe l*ng cei nou membri susmen&iona&i, sunt membri de drept pe via& ai Consiliului
Constitu&ional fo#tii Pre#edin&i al Republicii [61, art.56 alin. (2)].
Pre#edintele Consiliului Constitu&ional este numit de Pre#edintele Republicii. +n caz de
egalitate de voturi, Pre#edintele Consiliului Constitu&ional are votul decisiv [61, art.56 alin. (3)].
Propunerea, de numire din partea Pre#edintelui Republicii, se supune avizului ambelor
comisii permanente, propunerea din partea pre#edintelui Adunrii Na&ionale, prime#te avizul
unei singure comisii, a Adunrii, iar cea fcut de pre#edintele Senatului, urmeaz aceea#i regul
(avizul unei singure comisii, a Senatului) [210, p.1].
+n conformitate cu art.61 din Constitu&ia Francez, Consiliul Constitu&ional exercit un
control sistematic privind: legile organice, 'nainte de promulgare; propunerile de legi care se
aprob' prin procedura de referendum, 'nainte de a fi supuse referendumului; regulamentele
camerelor parlamentare, 'nainte de punerea lor 'n aplicare.
Totodat, Consiliul Constitu&ional poate exercita #i controlul a priori, privind: tratatele,
'nainte de a fi autorizate spre ratificare sau aprobare, la sesizarea Pre#edintelui Republicii, a
primului-ministru, a pre#edintelui Adunrii Na&ionale, a pre#edintelui Senatului, a unui numr de
60 de deputa&i sau 60 de senatori [61, art.54]; legile ordinare, 'nainte de promulgare, la
sesizarea Pre#edintelui Republicii, a primului-ministru, a pre#edintelui Adunrii Na&ionale, a
pre#edintelui Senatului, a unui numr de 60 de deputa&i sau 60 de senatori [61, art.61 alin.(2)];
legile cu statut teritorial din Noua-Caledonie, 'nainte de promulgarea acestora, la sesizarea
+naltului Comisar din Noua Caledonie, a Guvernului, a pre#edintelui Congresului, a pre#edintelui
uneia din adunrile de provincie sau a unui numr de 18 membri al Congresului din Noua
Caledonie [210, p.3].
+ncep*nd cu 1 martie 2010, Consiliul Constitu&ional exercit, pe calea chestiunii prealabile
de constitu&ionalitate, controlul a posteriori asupra oric'ror dispozi/ii legale )n vigoare (deja
promulgate), la sesizarea Consiliului de Stat sau a Cur&ii de Casa&ie, 'n legtur cu o excep&ie
ridicat 'n cursul unui proces aflat pe rolul instan&ei de judecat, referitoare la conformitatea
acestor prevederi cu drepturile #i libert&ile garantate de Constitu&ie [61, art.61
1
alin.(2)].
+n cadrul controlului a posteriori nu exist o procedur special, 'ns Consiliul
Constitu&ional poate am*na efectul deciziei sale, pentru a-i da Parlamentului proprio motu,
posibilitatea de a interveni, 'n acest interval, 'n sensul corectrii problemei de
neconstitu&ionalitate constatat [210, p.4].

112

3.4.3.Italia modelul clasic de control al constitu/ionalit'/ii legilor. Constitu&ia Italiei
declar, c solu&ionarea contesta&iilor privind legitimitatea constitu&ional a legilor #i a actelor
normative cu putere de lege adoptate de Stat #i de Regiuni [63, art.134]

reprezint principala
atribu&ie istorice#te #i cea mai semnificativ a Cur&ii Constitu&ionale. Toate legile #i actele
normative cu putere de lege, indiferent de data adoptrii ('nainte sau dup intrarea 'n vigoare a
Constitu&iei din 1 ianuarie 1948) pot fi supuse controlului Cur&ii 'n ceea ce prive#te legitimitatea
lor constitu&ional #i astfel este posibil s fie anulate, adic eliminate complet din ordinea
juridic, 'mpreun cu orice posibil interpretare pe care ar primi-o. Curtea poate fi chemat s
verifice, dac actele legislative au fost adoptate 'n conformitate cu procedurile stabilite de
Constitu&ie (constitu&ionalitate extrinsec) #i dac 'n con&inutul lor sunt conforme principiilor
consacrate de Constitu&ie (constitu&ionalitate intrinsec) [212, p.2].
Actele susceptibile de a fi supuse controlului Cur&ii sunt numeroase: ele cuprind legile
adoptate de stat, decretele legislative adoptate 'n baza unei delegri (acte normative emise de
executiv 'n virtutea abilitrii acordate de Parlament) #i decrete-legi, acte normative emise de
executiv ca reac&ie urgent #i necesar la anumite situa&ii de urgen& #i care dup #aizeci de zile,
trebuie convertite 'ntr-o lege adoptat de Parlament. Curtea se poate pronun&a #i asupra
constitu&ionalit&ii legisla&iei adoptate de Regiuni #i de cele dou Provincii Autonome, crora
Constitu&ia le-a conferit atribu&ii de legiferare (Provinciile Bolzano #i Trento, care formeaz
regiunea Trentino-Alto Adige). Controlul de constitu&ionalitate poate influen&a #i asupra
decretelor preziden&iale, prin care se declar abrogarea unei legi sau unui alt act normativ 'n
urma unui referendum, conform art. 75 din Constitu&ie [212, p.2].
+n momentul 'n care Curtea declar neconstitu&ional o dispozi&ie legal sau un act cu
putere de lege, norma 'n cauz '#i 'nceteaz valabilitatea a doua zi dup publicarea deciziei.
Decizia Cur&ii este publicat #i comunicat Camerelor #i Consiliilor Regionale interesate,
pentru ca acestea, dac consider necesar, s ia msuri pentru a se 'ncadra 'n prevederile
constitu&ionale [63, art.136].

3.4.4.Danemarca 0i Norvegia exponen/i ai modelului scandinav. +n Danemarca
problemele de constitu&ionalitate sunt supuse controlului judiciar al instan&elor de drept comun,
de la orice nivel. +n afar de cazurile 'n care este implicat linia de demarca&ie dintre expropriere
#i interven&ie economic general, 'n fa&a instan&elor daneze nu sunt invocate des probleme de
constitu&ionalitate [206, p.2]. Dac un act sau anumite dispozi&ii ale unui act sunt declarate
neconstitu&ionale de ctre o instan& danez, actul sau dispozi&iile sale specifice '#i 'nceteaz
obligativitatea cu efecte ex tunc [206, p.3].
113

Norvegia. S-a constatat, c Norvegia nu are o curte constitu&ional specializat.
Instan&ele judectore#ti ordinare, 'n a cror ierarhie, Curtea Suprem se pronun& 'n ultim
instan&, au 'n competen& controlul constitu&ionalit&ii legisla&iei adoptate de parlamentul
norvegian, precum #i controlul actelor administrative.
Instan&ele au dreptul de a controla constitu&ionalitatea legisla&iei #i de a cenzura actele
administrative. Acest control este limitat 'ntotdeauna #i face parte din procedura ordinar de
solu&ionare a litigiului sau a cauzei penale de ctre instan&a de judecat, dac este relevant 'n
respectivul caz. Astfel, instan&ele nu efectueaz controlul de constitu&ionalitate in abstracto, de
exemplu, un membru al Parlamentului sau un grup parlamentar nu pot sesiza instan&ele
judectore#ti cu o problem de constitu&ionalitate in abstracto [214, p.2].
O dezvoltare ulterioar a atributelor de control const 'n aceea, c instan&a suprem #i-a
asumat de-acum, dreptul de a verifica, dac legisla&ia sau actele administrative sunt conforme cu
conven&iile 'n materia drepturilor omului la care Norvegia este parte, 'n special cu Conven&ia
European a Drepturilor Omului din 1950. Conven&ia Drepturilor Omului este 'ncorporat 'n
legisla&ia norvegian, ca parte a Legii privind drepturile omului din 1999, av*nd prioritate fa& de
alte dispozi&ii legale [214, p.3].
+n baza propunerilor legislative fcute de Guvern, Parlamentul va abroga, va modifica
sau va schimba legea pentru punerea ei 'n acord cu Constitu&ia, astfel cum este prevzut 'n
decizia Cur&ii Supreme. Prin decizia sa, Curtea Suprem nu dicteaz modificrile necesare, iar
din considerente vdite, nu reiese 'ntotdeauna cu claritate ce modificri trebuiesc efectuate.
Acest lucru este de multe ori subiect de intense dezbateri politice. Decizia este obligatorie inter
partes litigantes #i ea va con&ine doar solu&ia dat 'n litigiul concret 'ntre pr&i. Cu toate acestea,
instan&ele inferioare #i autorit&ile publice, fr excep&ie, vor da curs deciziei Cur&ii Supreme 'n
ceea ce prive#te chestiunile de constitu&ionalitate #i alte probleme de drept. Astfel, odat ce
Curtea Suprem s-a pronun&at 'n acest sens, dispozi&ia declarat neconstitu&ional nu va mai fi
aplicat [214, p.3].

3.4.5.Elve/ia federa/ie f'r' Curte Constitu/ional' institu/ionalizat'. Tribunalul
Federal Elve&ian este autoritatea judiciar suprem a Confedera&iei Elve&iene (art.188 din
Constitu&ia Federal) [60, art.188 pct.1].
Atribu&iile sale se relev at*t 'n jurisdic&ia constitu&ional, c*t #i 'n jurisdic&ia civil,
penal #i administrativ. Tribunalul Federal Elve&ian exercit func&iile unei cur&i constitu&ionale,
atunci c*nd judec recursuri 'n materie de drept public 'ndreptate 'mpotriva actelor normative
cantonale [207, p.1]. Totodat, actele Adunrii Federale (puterea legislativ a Confedera&iei) #i
114

cele ale Consiliului Federal (puterea executiv a Confedera&ie) nu pot fi atacate 'n fa&a
Tribunalului Federal Elve&ian, cu excep&ia cazurilor prevzute de lege [60, art.189 pct.4].
+n sistemul de drept elve&ian, Legile federale #i dreptul interna&ional sunt excluse de la
controlul de constitu&ionalitate, deoarece Tribunalul Federal Elve&ian este obligat s le aplice
(art. 190 din Constitu&ie). Controlul abstract este exclus 'n toate aceste cazuri (art. 189 alin. 4 din
Constitu&ie). +n schimb, 'n cadrul controlului concret, Tribunalul poate constata, c o lege
federal 'ncalc Constitu&ia sau dreptul interna&ional. +n primul caz, el nu poate nici s anuleze
legea, nici s refuze s o pun 'n aplicare (cf. de exemplu, Deciziile TF 131 II 697 #i 131 II 710).
El are posibilitatea de a semnala neconstitu&ionalitatea mai 'nt*i prin decizie, dar #i 'n raportul
su de gestiune anual, prezentat Parlamentului, 'n sec&iunea intitulat Indica&ii 'n aten&ia
legiuitorului [207, p.3].
+n Elve&ia, tratatele interna&ionale fac parte integrant din ordinea juridic intern.
Drepturile fundamentale ale cet&enilor, garantate de dreptul interna&ional, 'n special Conven&ia
European a Drepturilor Omului (CEDO) #i Pactul II al Organiza&iei Na&iunilor Unite, sunt
foarte similare celor garantate de Constitu&ia Federal. Atunci c*nd o lege federal con&ine o
dispozi&ie contrar unui drept fundamental garantat printr-o astfel de conven&ie interna&ional,
respectiva lege va face obiectul unui anumit control de constitu&ionalitate. +n acest caz,
Tribunalul nu aplic o lege federal contrar unei dispozi&ii de drept interna&ional. +ntr-o astfel de
constela&ie, dreptul interna&ional prevaleaz asupra dreptului federal [207, p.3].
Ordonan&ele federale nu pot fi aduse 'n fa&a Tribunalului Federal Elve&ian (art. 189 alin. 4
din Constitu&ie). Rezult de aici, c #i controlul abstract este exclus pentru aceast categorie de
acte normative. +n schimb, este posibil un control concret efectuat de Tribunalul Federal.
Constitu&iile cantonale sunt garantate de Confedera&ie, care le verific 'n prealabil
constitu&ionalitatea (art. 51 alin. 2 #i 172 alin. 2 din Constitu&ie). Rezult, c potrivit
jurispruden&ei (de exemplu, Decizia TF 118 Ia 124), controlul abstract este exclus. +n ceea ce
prive#te controlul concret, el se limiteaz la controlul conformit&ii cu dreptul constitu&ional
federal intrat 'n vigoare dup acordarea garan&iei federale [207, p.4].
Legile #i ordonan&ele cantonale (inclusiv legile #i ordonan&ele comunale) pot fi supuse
fr restric&ii unui control abstract #i concret (art. 189 alin. 4 din Constitu&ie [60].

3.4.6.Rom.nia experien/' util' pentru Republica Moldova. Potrivit art.146 lit. c)
din Constitu&ie, Curtea Constitu&ional se pronun& asupra constitu&ionalit&ii regulamentelor
Parlamentului [66]. Controlul exercitat de Curte 'n acest caz este unul abstract, exercitat asupra
unui act normativ deja intrat 'n vigoare (a posteriori), direct, la sesizarea unor subiecte calificate,
115

respectiv: unul din pre#edin&ii celor dou Camere, un grup parlamentar, un numr de cel pu&in 50
de deputa&i sau de cel pu&in 25 de senatori [215, p.8].
Controlul exercitat de Curte poate inclusiv influen&a asupra hotr*rilor de modificare sau
de completare a regulamentelor Parlamentului, respectiv asupra hotr*rilor Camerelor
Parlamentului care au caracter normativ #i con&in dispozi&ii referitoare la organizarea #i
func&ionarea Parlamentului 'n ansamblu sau a fiecrei Camere 'n parte. +n acest sens, CC a
statuat, c nu este competent s exercite un control de constitu&ionalitate asupra modului de
interpretare sau asupra modului de aplicare a regulamentelor Parlamentului [215, p.9].
+n exercitarea acestei atribu&ii, CC a pronun&at 15 decizii de admitere a sesizrilor
formulate, constat*nd neconstitu&ionalitatea prevederilor din Regulamentele Camerelor
Parlamentului criticate (4 decizii 'n 1994, o decizie 'n 1998, o decizie 'n 2004, 3 decizii 'n 2005,
o decizie 'n 2006, dou decizii 'n 2007, dou decizii 'n 2008 #i o decizie 'n 2009) [215, p.8].
Actele normative care reglementeaz organizarea #i func&ionarea Guvernului, sunt supuse
controlului de constitu&ionalitate exercitat de Curtea Constitu&ional 'n msura 'n care constituie
acte de reglementare primar legi sau ordonan&e [215, p.13]. Astfel, Legea nr.90/2001 privind
organizarea si func&ionarea Guvernului Rom*niei si a ministerelor, 'n ansamblul su, a format
obiectul unei excep&ii de neconstitu&ionalitate [249].
Obiect al controlului de constitu&ionalitate exercitat de Curtea Constitu&ional pot fi 'ns
numai ordonan&ele Guvernului (nu #i hotr*rile) [66, art.146 lit.d)]. Hotr*rile Guvernului,
constituind acte de reglementare secundar #i, prin urmare, nu sunt supuse controlului de
constitu&ionalitate exercitat de Curtea Constitu&ional, ci, eventual, controlului de legalitate
exercitat de instan&ele judectore#ti de contencios administrativ [215, p.13].
+n conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) din Legea privind organizarea #i func&ionarea
Cur&ii Constitu&ionale, Curtea asigur controlul constitu&ionalit&ii legilor, a tratatelor
interna&ionale, a regulamentelor Parlamentului #i a ordonan&elor Guvernului, adic al actelor de
reglementare primar [248].
Astfel, 'n virtutea prevederilor constitu&ionale, Curtea Constitu&ional a Rom*niei
exercit controlul de constitu&ionalitate, dup cum urmeaz:
1. a legilor organice sau ordinare 'nainte de promulgare la sesizarea Pre#edintelui Rom*niei, a
unuia dintre pre#edin&ii celor dou Camere, a Guvernului, a +naltei Cur&i de Casa&ie #i
Justi&ie, a Avocatului Poporului, a unui numr de cel pu&in 50 de deputa&i sau de cel pu&in 25
de senatori, precum #i, din oficiu, asupra ini&iativelor de revizuire a Constitu&iei [66, art.146
lit.a)];
116

2. sau dup intrarea lor 'n vigoare, prin solu&ionarea excep&iilor de neconstitu&ionalitate ridicate
'n fa&a instan&elor judectore#ti sau de arbitraj comercial, ori a excep&iilor de
neconstitu&ionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului [66 art.146 lit.d)];
3. al tratatelor, sau altor acorduri interna&ionale 'nainte de ratificarea acestora de Parlament, la
sesizarea unuia dintre pre#edin&ii celor dou Camere, a unui numr de cel pu&in 50 de
deputa&i sau de cel pu&in 25 de senatori [66, art.146 lit.b)];
4.
sau dup ratificare. +n cazul 'n care constitu&ionalitatea tratatului sau acordului interna&ional a
fost constatat, acesta nu poate face obiectul unei excep&ii de neconstitu&ionalitate. Pe c*nd
tratatul sau acordul interna&ional constatat ca fiind neconstitu&ional nu poate fi ratificat [66,
art.147 alin.(3)];

5. al regulamentelor Parlamentului 'n vigoare [66, art.146 lit.c)];
6. al ordonan&elor Guvernului 'n vigoare [art.146 lit.d)] [66, art.146 lit.d)].
+n concluzie, studiul controlului constitu&ionalit&ii legilor din perspectiva comparat,
ne-a permis s punctm anumite concluzi, care se refer la faptul, c fiecare &ar '#i are specificul
su 'n materia controlului constitu&ionalit&ii legilor. Totu#i, exist o doz mare de similitudini,
situa&ie care se datoreaz 'n mare msur faptului, c respectivele state sunt membre ale UE.
Pentru diferen&e #i similitudini 'n ceea ce prive#te unele aspecte ale controlului
constitu&ionalit&ii legilor, 'n unele state europene, a se vedea anexele 7 #i 10.
Republica Moldova ar putea prelua multiple nivele #i practici eficiente de pe tr*mul
controlului constitu&ionalit&ii legilor, realizate de ctre cur&ile constitu&ionale din diferite state
ale Uniunii Europene.


3.5.Sec.XXI: evolu/ii 0i provoc'ri pentru controlul constitu/ionalit'/ii legilor
Ctre finele sec. XX de cele mai dese ori definit drept un secol al justi&iei
constitu&ionale [515] #i 'nceputurile sec. XXI, se profileaz perspective noi, 'n ceia ce prive#te
protec&ia drepturilor omului #i echilibrarea puterilor publice 'ntr-un stat de drept. Aceste
perspective la r*ndul su genereaz modificri esen&iale ale actualelor sisteme de control de
constitu&ionalitate, dar #i apari&ia unor noi forme de control de constitu&ionalitate necunoscute
anterior pentru doctrin #i practic, care sunt implementate 'n diverse sisteme de drept de pe
diferite continente: de la european #i p*n la cel american [468; 452].
Modelele tradi&ionale de control de constitu&ionalitate: american #i european, reprezint
un model macro-model, atribuit la aceia#i categorie de form riguroas de control a
constitu&ionalit&ii legilor [462; 463]. Pe fundalul acestor modele '#i fac apari&ia modele
117

inexistente anterior. Avem 'n vedere dou tendin&e, pe care dorim s le supunem cercetrii
#tiin&ifice doctorale:
1. Transformri 'n cadrul matricei anglo-saxone de control al constitu&ionalit&ii legilor.
2. Evolu&ii nea#teptate a variantei scandinave de control al constitu&ionalit&ii legilor.
1.Transformrile 'n cadrul matricei anglo-saxone de control al constitu&ionalit&ii legilor
apar o dat cu nevoia instituirii unei protec&ii a drepturilor fundamentale ale omului 'n statele ce
fac parte din familia anglo-saxon, nevoie ce trebuie s fie 'ntr-o oarecare armonie cu
tradi&ionala reconciliere a principiului suveranit&ii parlamentare 'n domeniul legiferrii [397]. +n
mod special, acest trend este caracteristic pentru Marea Britanie #i mai pu&in pentru Australia,
Canada #i Noua Zeeland.
Difuzarea modelelor 'ntre sistemele juridice bazate pe matricea anglo-saxon, de fapt,
determin, 'mpreun cu intrarea in vigoare a noilor legi 'n materia drepturilor omului,
introducerea de instrumente de interpretare #i declarative originale 'n favoarea instan&elor.
Un nou rol - care a fost exclus 'n trecut le este conferit acum.
Aceast responsabilitate implic un control mai profund asupra legiuitorului, care 'n mod
tradi&ional se afl 'ntr-o pozi&ie de primat institu&ional inatacabil 'n cadrul sistemului legal, ca
urmare a principiului tradi&ional (#i pentru perioade lungi de necontestat) de derivare britanic a
suveranit&ii Parlamentului [401].
Aceste noi instrumente sunt acum disponibile 'n instan&e #i sunt puse 'n aplicare datorit
prevederilor legale specifice (Marea Britanie [412], Australia [361]) #i, prin practica judiciar
(Noua Zeeland [398, p.295-338], care vizeaz 'n mod substan&ial permisiunea pentru instan&e,
s experimenteze noi tehnici de interpretare cu privire la controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n
materia protec&iei drepturilor omului. hi, 'n plus, s permit instan&elor s aib puterea de a
emite, 'n caz de antinomie constatat 'ntre legisla&ia cu privire la drepturile fundamentale ale
omului #i legisla&ia parlamentar, cu toate c nu sunt 'n drept s declare nule prevederile
normative aflate 'n conflict cu declara&ia drepturilor omului, totu#i au scopul de a aten&iona
Parlamentul asupra existen&ei conflictului #i, 'n consecin&, de a sugera anularea lor prin
abrogarea expres, care poate fi efectuat numai de ctre Parlament.
Prin urmare, toate acestea, 'n ultim instan&, au drept rezultat crearea unui nou model de
protec&ie constitu&ional a drepturilor #i de control judiciar, care difer de cele tradi&ionale #i se
dezvolt 'n direc&ii originale, av*nd la baz interrela&ia dintre legislativ #i autoritatea judiciar.
Av*nd la baz acest criteriu, doctrinarii occidentali au dezvoltat trei tipologii diferite de sisteme
de control de constitu&ionalitate. +n acest sens, este relevant studiul realizat de savantul italian
Francesco Duranti [391, p.5]:
118

1) Modelul puternic (suprema&ie judiciar) sistemul, 'n care protec&ia drepturilor
fundamentale este 'ncredin&at instan&elor de judecat (ordinare sau constitu&ionale), care au
competen&a s declare abrogarea actului normativ sau a prevederii aflate 'n conflict cu drepturile
constitu&ionale, atribuindu-le instan&elor primatul final cu privire la interpretarea Constitu&iei, pe
care legiuitorul le poate rsturna, eventual, - dac le consider inacceptabile - doar prin
recurgerea la proceduri complexe de modificare a constitu&iei.
2) Modelul tradi&ional de suveranitate a Parlamentului (suprema&ie legislativ), 'n care
protec&ia drepturilor fundamentale &ine, 'n principal, de competen&a Parlamentului, astfel 'nc*t
instan&ele judectore#ti nu au posibilitatea de a efectua oricare control asupra legitimit&ii
constitu&ionale a actelor normative.
3) Noul model, denumit forma slab de controlul al constitu&ionalit&ii legilor, care este
unul intermediar #i se caracterizeaz printr-un control politic ex-ante cu privire la
compatibilitatea legilor cu drepturile fundamentale, urmat de un control judiciar ex-post privind
conformitatea legilor cu aceste drepturi.
2.Evolu&ii pe filiera scandinav' de control a constitu&ionalit&ii legilor. Evolu&iile de
ultim or 'n domeniul sistemului legal din &rile scandinave, 'n special 'n cazul Suediei #i
Finlandei, atest apari&ia unui model conceptual nou de control al constitu&ionalit&ii legilor.
Aceast situa&ie se prefigureaz av*nd ca temei conexiunea dinamic 'ntre controlul
constitu&ional ex-ante exercitat de Parlament #i controlul difuz pus 'n competen&a instan&elor de
judecat [407].
Studiul nostru a constatat, c 'n Suedia #i Finlanda se observ o coordonare dinamic
interesant 'ntre controlul constitu&ional ex-ante #i ex-post 'n domeniul drepturilor fundamentale.
+n Suedia, revizuirea constitu&ional difuz a fost, dup cum se #tie, introdus doar 'n
urma completrii constitu&iei din 1979, care a 'mputernicit instan&ele s anuleze legile aflate 'n
conflict cu Constitu&ia (cap.XI, art.14 din Constitu&ie) [383]. Aceasta 'n condi&iile 'n care,
respectivul control coexist cu un control ex-ante a conformit&ii cu Constitu&ia, a legilor
dezbtute 'n Parlament, - atribu&ii conferite unui organism special - Consiliul Legislativ.
Consiliul Legislativ este compus din judectori (inclusiv, pensiona&i) din cadrul Cur&ii
Supreme de Justi&ie #i Cur&ii Supreme Administrative #i este chemat pentru a da avize cu privire
la proiectele de legi propuse, atunci c*nd respectivele avize sunt solicitate de ctre Guvern sau de
ctre un comitet parlamentar.
+ntr-o gam de posibile ipoteze, astfel de avize sunt 'ntotdeauna obligatorii 'n cazul 'n
care proiectele de lege se refer la domeniul drepturilor fundamentale ale omului (cap.VIII,
art.21 din constitu&ie) [383]. De-a lungul deceniilor, practica constitu&ional suedez a
119

demonstrat un respect substan&ial din partea Guvernului #i Parlamentului fa& de opiniile
exprimate ex-ante de ctre Consiliul Legislativ.
De asemenea, s-a demonstrat, c atunci c*nd Consiliul Legislativ nu a ridicat nici o
obiec&ie cu privire la constitu&ionalitatea prevederilor legilor, nu au existat obiec&ii nici din partea
instan&elor, 'n timpul controlului ex-post a respectivelor legi [375].
+n Finlanda, controlul constitu&ional difuz exercitat de ctre instan&e a fost, 'n schimb,
exclus 'n totalitate p*n 'n anul 2000 [413]. Ulterior, odat cu intrarea 'n vigoare a noii
Constitu&ii, s-a instituit mecanismul prin care instan&ele au fost 'mputernicite s declare nule
legile doar pe motiv de neconstitu&ionalitate vdit, exact ca #i 'n cazul Suediei (art.106 din
Constitu&ia Finlandei) [382].
Cu toate acestea, putem deduce c 'n sistemul de drept din Finlanda se profileaz tot mai
pregnant rolul preeminent al controlului de constitu&ionalitate ex-ante. Acesta din urm este
conferit Comisiei Parlamentare de drept constitu&ional.
+n consecin&, controlul de constitu&ionalitate ex-post acordat instan&elor nu poate, 'n
practic, merge at*t de departe ca s declare orice conflict vdit cu Constitu&ia, dac Comisia
parlamentar de drept constitu&ional nu a constatat 'n cadrul procedurii ex-ante existen&a oricrui
conflict constitu&ional [427; 460].
Prin urmare, sistemele de drept suedez #i finlandez confirm existen&a unui nou model de
control de constitu&ionalitate a legilor.
De fapt, 'n aceste experien&e scandinave, pot fi observate tehnici noi de protec&ie a
drepturilor fundamentale. Aceste tehnici inovatorii se bazeaz pe o con#tientizare #i implicare
sporit a Guvernului #i Parlamentului.
La elaborarea #i, ulterior, adoptarea legii, acestea sunt astfel sus&inute de rolul important
jucat de controlul ex-ante, care determin 'n continuare efecte majore asupra controlului de
constitu&ionalitate ex-post exercitate de ctre sistemul judiciar.
Practica instan&elor scandinave, 'n a#a fel, d dovad de un numr redus de cazuri de
declara&ii de neconstitu&ionalitate, limitate doar la cazurile c*nd controlul ex-ante nu a fost
exercitat [459].
Totodat, ultima modificare a constitu&iei suedeze, 'n vigoare din ianuarie 2011, a
eliminat obliga&ia de contrast vdit fa& de prevederile Constitu&iei. Acest lucru s-a fcut 'n
scopul accenturii controlului difuz de constitu&ionalitate conferit instan&elor (cap.XI, art.14,
noul text) [383]. Rm*ne s vedem cum va func&iona 'n viitor practica constitu&ional 'n
domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor #i impactul ce se va produce 'n urma acestor
schimbri.
120

+n baza celor expuse mai sus, urmeaz s men&ionm, c 'n doctrin se accentueaz
punctul de vedere conform cruia, 'n materia controlului constitu&ionalit&ii legilor, '#i face
apari&ia cel de-al treilea model, un tertium genus, care ar rezuma caracteristicile modelului
american #i al celui kelsenian, con&in*nd o combinare de formule #i mecanisme procedurale al
cror numitor comun ar consta 'n men&inerea controlului constitu&ionalit&ii 'n m*inile unui
organ centralizat, elementul difuz afl*ndu-se 'n faza introducerii procesului #i nu 'n faza de
decizie. Totu#i, nici mcar identificarea acestui tertium genus nu ar epuiza clasificarea variatelor
sisteme de control de constitu&ionalitate reglementate de normele juridice din zilele noastre de
sistemele na&ionale de drept. Dovad este, c 'ns#i doctrina, avanseaz existen&a unui quqrtum
genus, care ar 'ngloba &ri precum Grecia, Portugalia #i unele &ri latino-americane, unde, se
poate remarca coexisten&a controlului difuz #i al controlului concentrat al constitu&ionalit&ii
legilor [321, p.17].


3.6.Concluzii la capitolul 3
1. Instaurarea controlului judectoresc 'n S.U.A. a fost 'nlesnit de forma federal, de unele
tradi&ii din organizarea coloniilor (posibilitatea de a ataca 'naintea Consiliului privat al
Regelui legile coloniale dep#ind limitele prevzute prin Charte), precum #i de ideea,
existent 'n mentalitatea politic, a unei subordonri efective a legii fa& de constitu&ie #i a
unui control susceptibil de a fi impus legislatorului.
2. Republica Moldova, prin intermediul Cur&ii sale Constitu&ionale ar urma s stabileasc rela&ii
de colaborare cu Curtea European de Justi&ie, fapt care va aduce beneficii imense &rii
noastre: at*t pentru justi&iabili, c*t #i pentru doctrinari.
3. Republica Moldova ar putea prelua multiple nivele #i practici eficiente pe tr*mul controlului
constitu&ionalit&ii legilor, realizate de ctre cur&ile constitu&ionale din diferite state ale
Uniunii Europene.
4. +n cazul Fran&ei, instituirea 'n anul 2008 a controlului constitu&ional posterior, reprezint o
schimbare de paradigm, un act extraordinar, care a fost posibil gra&ie unor condi&ii
istorice #i politice unicale. Este absolut clar, c controlul de constitu&ionalitate a posteriori
va reconfigura via&a public #i doctrina constitu&ional a celei de-a cincea Republici
Franceze 'n perioada imediat urmtoare.
5. Societ&ile contemporane devin mult mai pluraliste #i multiculturale, fapt care oblig
cur&ile constitu&ionale s dea dovad de flexibilitate #i de respectarea intereselor unor
121

categorii de persoane care acum un deceniu, sau dou, nici nu aveau vizibilitate organizat
la nivel de societate.
6. +n cadrul societ&ilor dezvoltate exist o preocupare pentru o protec&ie mult mai eficient a
drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale persoanelor. Aceast preocupare, este 'n centrul
schimbrilor institu&ionale contemporane, fapt care influen&eaz #i activitatea cur&ilor
constitu&ionale, care trebuie s &in cont de aceste evolu&ii ale societ&ii.
7. Tot mai multe societ&i democratice 'mbr&i#eaz sistemul Kelsenian de control de
constitu&ionalitate, 'n cadrul cruia judectorul constitu&ional este gardianul valorilor
fundamentale consacrate de Constitu&ie institu&ie vie, care asigur principiul
pluralismului #i a libert&ilor individuale ori de c*te ori exercitarea puterii majorit&ii
degenereaz 'n tiranie. Viziunea lui Kelsen, recunosc*nd, c majoritatea poate exprima
dorin&ele sale, 'n msura 'n care aceasta nu 'ncalc drepturile individului, reprezint o
'ncercare reu#it de a echilibra necesitatea de unitate cu dorin&a de pluralitate.
8. +n istoria modern mondial a constitu&ionalismului, au fost dezvoltate dou modele bine
cunoscute de control de constitu&ionalitate. Ele sunt ceea ce este de obicei cunoscut sub
numele de modelul american de control descentralizat de ctre instan&ele de drept comun,
#i modelul continental european de control centralizat de ctre o instan& specializat
Curtea Constitu&ional. Exist, de asemenea, sisteme mixte sau hibride care con&in
caracteristici ale ambelor modele, cel american #i european.
9. Ctre 'nceputul sec. XXI, existau cur&i constitu&ionale 'n 19 din cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene, 'n timp ce controlul jurisdic&ional constitu&ional 'n stil american exist 'n
Danemarca, Suedia, Finlanda #i Elve&ia.
10. Cele mai recente evolu&ii 'n domeniul constitu&ionalismului #i migrarea de idei, precedente #i
institu&ii din domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor, ofer, 'n cele din urm,
posibilitatea unei re-considerri semnificative a modelelor tradi&ionale.
11. Sistemele de drept bazate pe matricea anglo-saxon #i cele scandinave ofer spre aten&ia
doctrinarilor, practicienilor, dar #i cet&enilor, noi elemente interesante cu privire la
instrumentele de protec&ie a drepturilor fundamentale ale omului prin intermediul controlului
constitu&ionalit&ii legilor.
12. +n varianta sistemelor juridice bazate pe matricea anglo-saxon, instan&ele nu au competen&a
s anuleze o lege; ele sunt competente doar de a emite declara&ii de incompatibilitate, prin
care este avertizat Parlamentul asupra existen&ei conflictului de legi. Decizia final privind
posibila modificare (sau abrogarea) a legii declarate incompatibil &ine, astfel, doar de
competen&a exclusiv a Parlamentului.
122

4. CURTEA CONSTITU#IONAL$ A REPUBLICII MOLDOVA GARDIANUL
SUPREMA#IEI CONSTITU#IEI: STARE DE FAPT I DIREC#II DE DEZVOLTARE

4.1.Curtea Constitu/ional' unica autoritate de jurisdic/ie constitu/ional' )n
sistemul de drept din Republica Moldova
Curtea Constitu&ional reprezint o institu&ie 'n premier pentru Republica Moldova, o
inova&ie a Constitu&iei din 1994. Apari&ia Constitu&iei din 29 iulie 1994 [64], a instituit cadrul
juridic fundamental al noilor orientri 'n toate domeniile vie&ii sociale, valorific*nd tradi&ia
constitu&ional democratic 'n Republica Moldova, precum #i exigen&ele constitu&ionale ale unei
civiliza&ii moderne [356, p. 57].
La 25 ianuarie 1995 a fost promulgat Legea cu privire la Curtea Constitu&ional [236],
iar la 29 august 1995 - Codul Jurisdic&iei Constitu&ionale [49]. Curtea Constitu&ional a Republicii
Moldova #i-a 'nceput activitatea la 23 februarie 1995. Astfel, controlul de constitu&ionalitate a
legilor #i asigurarea suprema&iei Constitu&iei au fost puse 'n seama unei autorit&i publice
competente #i anume, a unui organ special - Curtea Constitu&ional. Deci, Republica Moldova a
renun&at la experien&a interbelic #i a apelat ca #i alte &ri post-totalitare (Rusia, Polonia, Ungaria,
etc.) la modelul european (numit #i kelsiano-austriac) al controlului de constitu&ionalitate,
'ncredin&at unui organ special, ci nu unui organ judiciar obi#nuit. Conform Titlului V al
Constitu&iei din 29 iulie 1994, a fost creat Curtea Constitu&ional, autoritate public de noutate 'n
sistemul constitu&ional al Republicii Moldova. Prin structura, 'mputernicirile #i func&ionarea sa,
Curtea Constitu&ional valorific at*t tradi&iile juridice ale &rii, c*t #i experien&a 'n domeniu a
unor state europene, precum Austria, Fran&a, Germania, Italia, Spania #i Portugalia.
Creat dup modelul occidental, cel 'nt*lnit 'ndeosebi 'n statele 'n care exist un sistem
multiplu de jurisdic&ii, Curtea Constitu&ional are ca sarcin fundamental controlul
constitu&ionalit&ii legilor, sarcin exercitat de altminteri cel mai frecvent. Ea apare ca o
jurisdic&ie special constituit, care de&ine monopolul 'n acest domeniu. Este un organ
independent fa& de celelalte autorit&i statale.
Vizavi de activitatea Cur&ii Constitu&ionale: sarcinile, sesizrile solu&ionate #i actele
pronun&ate, a se vedea anexa 11, anexa 12 #i anexa 13.
Unii doctrinari din Occident, asemeni lui Louis Favoreu, consider, c Curtea
Constitu&ional este o jurisdic&ie creat pentru a practica special #i exclusiv contenciosul
constitu&ional, aceasta fiind situat 'n afara aparatului jurisdic&ional ordinar #i independent de
acesta, ca #i de celelalte puteri publice. O curte suprem, sau un tribunal suprem, sau o
123

camer constitu&ional a unei cur&i supreme, pot fi jurisdic&ii constitu&ionale, 'ns nu s*nt
cur&i constitu&ionale [497, p.48].
+n op&iunea profesorului A. Blankenagheli, Curtea Constitu&ional este ultima instan&
suprem ce se include atunci c*nd celelalte autorit&i nu s*nt capabile de a lua o decizie, 'n
caz contrar nu era nevoie de Curte. Prin hotr*rile sale, Curtea Constitu&ional contureaz
hotarele c*mpului constitu&ional. Curtea Constitu&ional este o institu&ie cu func&ii #i
procedur specific, care o deosebesc de celelalte institu&ii de drept [530, p.133].
Dup profesorul american Schwartz B., Curtea Constitu&ional reprezint organul,
func&ia principal a cruia este garantarea suprema&iei Constitu&iei, ceea ce, conform ideii, ar
consolida valorile supreme ale societ&ii, 'n acest sens, Curtea Constitu&ional e necesar 'n
calitate de autoritate ce nu ar putea fi influen&at de conflictele politice. Prin hotr*rile sale,
Curtea Constitu&ional contureaz hotarele de ac&iune a autorit&ilor #i a competen&ei lor,
apr drepturile constitu&ionale ale cet&enilor [511, p.60].
Dup opinia profesorului B.N.Gabricidze, Curtea Constitu&ional face parte din
autorit&ile ce au menirea de a garanta justi&ia #i legalitatea constitu&ional, acesta fiind unul
din principiile regimului constitu&ional. Statutul juridic #i trsturile Cur&ii Constitu&ionale ca organ
jurisdic&ional de control al constitu&ionalit&ii legilor reiese din atribu&iile ce-i revin #i care s*nt
fixate 'n Constitu&ie #i 'n legea organic [518, p.135].
Atunci, c*nd vorbim despre organizarea Cur&ii Constitu&ionale, ne referim la organele
implicate direct sau indirect 'n formarea Cur&ii, la procedura de formare, urmrile ce apar 'n urma
ac&iunilor autorit&ilor implicate, cerin&ele 'naintate candida&ilor la func&iile de judectori ai Cur&ii
Constitu&ionale, la termenele mandatelor etc. Aceste chestiuni sunt reglementate de Constitu&ia
RM [64], de Legea cu privire la Curtea Constitu&ional [236] #i de Codul Jurisdic&iei
Constitu&ionale [49].
Acest sistem este 'nt*lnit 'n cele mai multe state. +n altele, legile de organizare #i
func&ionare ale Cur&ilor sunt legi constitu&ionale, precum 'n Italia, Rusia, Ungaria, Croa&ia, etc.
Un sistem mai deosebit 'nt*lnim 'n Bulgaria, unde Constitu&ia ( art.149, alin.2 ) prevede, c prin
lege nu se poate reglementa ( Curtea Constitu&ional).
Problema naturii juridice a Cur&ii Constitu&ionale din Republica Moldova se pune 'n
termeni relativ asemntori cu cei din doctrina occidental, deoarece are sarcini asemntoare cu
ale celorlalte cur&i #i tribunale constitu&ionale din Europa. Unele constitu&ii, precum cea a
Germanei din 1949 [221] #i a Federa&iei Ruse din 1993 [67], 'nglobeaz 'ntr-un capitol unic toate
formele de jurisdic&ie, inclusiv cea constitu&ional. Alte constitu&ii 'ns reglementeaz aparte,
'ntr-un capitol distinct, organul de jurisdic&ie constitu&ional. Aceasta fiind solu&ia cea mai
124

rsp*ndit pe care o 'nt*lnim, de exemplu, Constitu&ia Fran&ei din 1958 [61] cea a Spaniei din
1978 [68].
Referitor la Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, aceasta se compune din #ase
judectori numi&i pentru un mandat de #ase ani, potrivit art. 6, alin. 1 din Legea cu privire la
Curtea Constitu&ional [236]. Majoritatea statelor europene au Cur&i Constitu&ionale compuse
dintr-un num'r impar de judectori din motiv de facilitate a adoptrii hotr*rilor 'n cazul
'mpr&irii voturilor (de exemplu, 'n Fran&a, Italia, Portugalia, Turcia, iar din cele post-totalitare
- Rusia, Rom*nia, Ungaria, Croa&ia, Slovenia, Estonia, Lituania) [113, p. 414]. Situa&ia c*nd
exist paritate de voturi #i se d prioritate opiniei, pentru care a votat Pre#edintele, nu este
democratic. Propunerea de a modifica numrul de judectori ai Cur&ii Constitu&ionale 'n
sensul stabilirii unui numr impar a fost 'naintat #i 'n Republica Moldova, venind din partea unui
judector al Cur&ii Constitu&ionale [275, p.6]. +ns #i Curtea Constitu&ional 'n raportul su anual
pe 1997 a men&ionat, c paritatea de voturi creaz probleme, care pot fi dep#ite supliment*nd cu
o persoan numrul de judectori [86, p.302].
Condi&iile pentru a de&ine func&ia de judector al Cur&ii Constitu&ionale sunt prevzute de
art. 11 al Legii cu privire la Curtea Constitu&ional, iar acestea sunt: pregtirea juridic
superioar, 'nalta competen& profesional #i o vechime de cel pu&in 15 ani 'n activitatea juridic,
'nv&m*nt juridic superior sau 'n activitatea #tiin&ific, s nu dep#easc limita de v*rst de 65 ani #i
s-#i dea 'n scris acordul prealabil. Acordul prealabil trebuie s con&in #i un angajament al
candidatului de a demisiona din func&ia pe care o ocup (ca fiind incompatibil cu cea de judector
al Cur&ii Constitu&ionale). Sau, dup caz, de a-#i suspenda activitatea 'n partid sau 'n orice alt
organiza&ie politic. Judectorul Cur&ii Constitu&ionale poate de&ine aceast func&ie pe durata a
dou mandate (art. 5, alin. (2) al Legii cu privire la Curtea Constitu&ional), dac este numit #i la
data numirii nu dep#e#te limita de v*rst de 65 ani art. 11, alin. (2).
+n anexa 14, propunem spre aten&ie o analiz a v*rstei #i calificrii solicitate candida&ilor
la func&a de judector al Cur&ii Constitu&ionale, 'n diferite state
Curtea de Arbitraj din Belgia, organ ce exercit controlul constitu&ionalit&ii legilor, este
format din 12 judectori, care sunt numi&i de ctre Rege printr-o list dubl prezentat
alternativ de Camera Reprezentan&ilor #i de Senat. Curtea Constitu&ional din Slovacia este
format din 10 judectori numi&i de Pre#edintele Republicii dintr-o list de 20 de candida&i,
aceasta fiind aprobat de Consiliul Na&ional. Sistemul de drept comun 'n mod tipic implic
desemnarea direct 'n mod mecanic a judectorilor de ctre #eful statului sau de
reprezentantul su ca urmare a unei propuneri executive obligatorii, cum se procedeaz 'n
Canada #i Irlanda, puterea de propunere fiind astfel decisiv. Judectorii Cur&ii Supreme din
125

Malta, dintre care s*nt ale#i judectorii Cur&ii Constitu&ionale, s*nt desemna&i 'n acela#i mod. +n
Danemarca, Islanda #i Norvegia Monarhul desemneaz judectorii la propunerea ministrului
justi&iei. In Finlanda, Curtea Suprem propune, apoi #eful statului desemneaz judectori numai
dup consultarea ministrului justi&iei #i a Guvernului. +n Suedia, Guvernul desemneaz judectorii
la propunerea ministrului justi&iei [356, p.72].
Pentru asigurarea suprema&iei Constitu&iei nu este nevoie numai de existen&a unui organ
formal cu atribu&ii de control constitu&ional ci trebuie investit aceast institu&ie cu atribu&ii real-
implementabile, care vzute 'n cumul, poart denumirea de competen&.
+n dreptul public, termenul competen& este utilizat pentru a evoca abilitarea unui organ de
stat pentru a purta o anumit activitate #i de a fi, 'n acest sens, titular 'n raporturi juridice de
putere [201, p.66]. Competen&a este un ansamblu de atribu&ii prevzute de lege, pe care
organul de stat este obligat s le exercite. Prin competen&a Cur&ii Constitu&ionale 'n&elegem
un ansamblu de atribu&ii materiale, procesuale #i organizatorice. Este evident faptul c
nucleul competen&ei Cur&ii Constitu&ionale 'l formeaz atribu&iile materiale ce determin
cazurile ce pot fi examinate, pe c*nd atribu&iile procesuale #i organizatorice realizeaz menirea
Cur&ii [356, p. 115].
Rolul Cur&ii Constitu&ionale la aprarea regimului democratic este 'n dependen& direct
de atribu/iile cu care a fost investit. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, 'n
conformitate cu atr. 4 alin. 1 din Legea cu privire la Curtea Constitu&ional exercit o palet
larg de atribu&ii.
Examinarea comparativ a competen&ei cur&ilor constitu&ionale implic unele precizri
privind atribu&iile de principiu ce intr 'n sfera controlului de constitu&ionalitate. hi aici exist
diverse criterii de clasificare a atribu&iilor Cur&ii Constitu&ionale, fiecare av*nd avantaje #i
dezavantaje.
Prof. I.Deleanu, av*nd ca reper art. 13 din Legea privind organizarea #i func&ionarea
Cur&ii Constitu&ionale a Rom*niei, clasific atribu&iile Cur&ii Constitu&ionale potrivit actului
emis 'ntru exercitarea acestora 'n urmtorul mod: - Atribu&ii 'n exercitarea crora Curtea
Constitu&ional emite decizii; - Atribu&ii a cror exercitare este finalizat prin emiterea de
hotr*ri; - Atribu&ii 'n legtur cu care Curtea emite avize [113, p. 222].
Acela#i profesor precizeaz, c din prima categorie ar face parte atribu&iile av*nd ca
obiect pronun&area asupra constitu&ionalit&ii legilor, 'nainte de promulgarea acestora, asupra
ini&iativelor de revizuire a Constitu&iei, asupra constitu&ionalit&ii regulamentelor Parlamentului,
asupra excep&iilor ridicate 'n fa&a instan&elor judectore#ti privind neconstitu&ionalitatea legilor #i
ordonan&elor. A doua categorie ar 'ngloba atribu&ii precum constatarea 'mprejurrilor care
126

justific interimatul 'n exercitarea func&iei de Pre#edinte, verificarea 'ndeplinirii condi&iilor privind
exercitarea ini&iativei legislative de ctre cet&eni. A treia categorie ar include doar atribu&ia Cur&ii
de a aviza propunerea de suspendare din func&ie a Pre#edintelui republicii.
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova controleaz conformitatea cu Constitu&ia nu
numai a legilor, ci #i a altor acte adoptate de Parlament (regulamente, hotr*ri), acte ale
Pre#edintelui R. Moldova (decrete), acte ale Guvernului (hotr*ri, dispozi&ii). Sunt supuse
controlului de constitu&ionalitate numai actele adoptate dup intrarea 'n vigoare a Constitu&iei,
adoptat la 29 iulie 1994 art. 31, alin. (3) al Legii cu privire la Curtea Constitu&ional.
+n dou cazuri Curtea Constitu&ional a declarat neconstitu&ionale #i unele acte normative
preconstitu&ionale (anterioare Constitu&iei), deoarece au fost sesizate cu examinarea unor acte
normative posterioare #i anterioare Constitu&iei ce erau 'n str*ns legtur [85, p.118].
+n sensul rolului su de legiuitor negativ Curtea Constitu&ional are menirea de a aduce
corective autorit&ii legislative ajut*nd-o sau constr*ng*nd-o s rm*n 'n limitele Constitu&iei,
astfel 'nc*t puterea legislativ nu devine predominant #i nu poate abuza de atribu&iile sale. La o
analiz atent se impune concluzia, c chiar 'n cazul atribu&iilor de ordin politic, Curtea
Constitu&ional examineaz 'n exclusivitate chestiuni de drept (art. 4, alin. 3 Codul Jurisdic&iei
Constitu&ionale).
La 19 iulie 1997, Curtea Constitu&ional indicase, c hotr*rile organelor ce nu au
atribu&ii de autoritate judectoreasc nu constituie 'nfptuirea justi&iei [85, p.5]. De aici reiese,
c Curtea Constitu&ional are atribu&ii judiciare, deoarece ea 'nfptuie#te justi&ia 'n cazul
adresrii persoanelor destituite din func&ie prin actele Parlamentului, Pre#edintelui, Guvernului.
+nainte de a 'ncheia subiectul regimului juridic al Cur&ii Constitu&ionale, trebuie neaprat
s men&ionm #i un alt subiect ce &ine de rela&iile Cur&ii cu alte entit&i publice. +n mod special,
am dori s abordm problema: raporturile juridice institu/ionale dintre Guvern 0i Curtea
Constitu/ional'. Despre existen&a unor raporturi juridice str*nse dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional a Republicii Moldova ne vorbe#te #i faptul, c de-a lungul timpului, Guvernul s-a
preocupat de desemnarea reprezentan&ilor si la Curte.
+n acest sens, 'nc 'n anul 1999, Guvernul, 'n scopul reprezentrii sale 'n Curtea
Constitu&ional, a desemnat din oficiu 'n calitate de reprezentant permanent 'n persoana vice-
ministrului justi&iei [180, pct.2].
Reprezentantul permanent al Guvernului 'n Curtea Constitu&ional asigur interac&iunea
Guvernului cu organul respectiv, precum #i asisten&a juridic necesar la prezentarea proiectelor
de acte normative - ini&iativ legislativ a Guvernului 'n Parlament, justific opinia Guvernului
127

referitor la actele supuse controlului constitu&ionalit&ii, argument*nd legalitatea adoptrii lor
[180, pct.3].
Ulterior, Hotr*rea Guvernului Nr.610 din 28.06.1999 cu privire la reprezentantul
permanent al Guvernului 'n Parlament #i Curtea Constitu&ional [180] este abrogat. Printr-o
nou hotr*re de Guvern, s-a 'ncercat reglementarea raporturilor juridice dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional. +n sensul dat este vorba de Hotr*rea Guvernului Nr.326 din 20.03.2003 cu
privire la reprezentantul Guvernului la Curtea Constitu&ional [179].
Prin Hotr*rea Guvernului Nr.326 au fost detaliate atribu&iile reprezentantului permanent
al Guvernului la Curtea Constitu&ional. Astfel, 'n virtutea dispozi&iilor legale, reprezentantul
permanent al Guvernului la Curtea Constitu&ional [179, pct.3]: 1) asigur interac&iunea Guvern -
Curtea Constitu&ional; 2) reprezint interesele Guvernului la Curtea Constitu&ional, justific
opinia Guvernului referitor la actele supuse controlului constitu&ionalit&ii; 3) coordoneaz
participarea reprezentan&ilor autorit&ilor administra&iei publice centrale la #edin&ele Cur&ii
Constitu&ionale 'n domeniile ce &in de competen&a acestora; 4) monitorizeaz derularea
procesului de examinare a sesizrilor adresate Cur&ii Constitu&ionale de ctre Guvernul
Republicii Moldova; 5) prezint 'n #edin&a Cur&ii Constitu&ionale precizri la opinia Guvernului,
expus 'n sesizare.
Dup un deceniu #i respectiva Hotr*re a Guvernului a fost abrogat. Pentru moment,
rela&iile dintre Guvern #i Curtea Constitu&ional #i-au gsit consfin&ire 'n Hotr*rea Guvernului
Nr.872 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului
'n Parlament #i la Curtea Constitu&ional #i abrogarea unor hotr*ri ale Guvernului [183].
+n virtutea dispozi&iilor Hotr*rii Guvernului Nr.872, reprezentantul Guvernului la Curtea
Constitu&ional este persoana abilitat s asigure interac&iunea dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional, precum #i reprezentarea intereselor Guvernului la CC [183, pct.2].
Pentru asigurarea bunei desf#urri a raporturilor constitu&ionale dintre Guvern #i Curtea
Constitu&ional, reprezentantul Guvernului 'ndepline#te urmtoarele func/ii [183, pct.4]:

1) asigurarea interac&iunii Guvernului cu Curtea Constitu&ional;
2) coordonarea activit&ii de reprezentare de ctre organele administra&iei publice centrale de
specialitate a intereselor Guvernului la Curtea Constitu&ional;
3) asigurarea asisten&ei juridice necesare la examinarea unei cauze la Curtea Constitu&ional.
4) +n realizarea func&iilor sale, reprezentantul Guvernului 'ndepline#te urmtoarele atribu/ii
principale: a). reprezint interesele Guvernului la Curtea Constitu&ional #i expune opinia
Guvernului referitor la actele supuse controlului constitu&ionalit&ii; b). coordoneaz
participarea organelor administra&iei publice centrale de specialitate la #edin&ele Cur&ii
128

Constitu&ionale 'n domeniile ce &in de competen&a acestora; c) monitorizeaz derularea
procesului de examinare a sesizrilor adresate Cur&ii Constitu&ionale de ctre Guvern; d)
prezint 'n #edin&a Cur&ii Constitu&ionale, 'n caz de necesitate, precizri la opinia Guvernului;
e) verific procesul de ajustare a legisla&iei la hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale #i prezint
anual Guvernului raportul privind executarea hotr*rilor Cur&ii Constitu&ionale.
Referitor la atribu&ia reprezentantului Guvernului la Curtea Constitu&ional, men&ionat
mai sus de a verifica procesul de ajustare a legisla&iei la hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale #i de a
prezenta anual Guvernului raportul privind executarea hotr*rilor Cur&ii Constitu&ionale, exist
chiar #i interven&ii a Cur&ii Constitu&ionale 'n acest sens.
Astfel, 'n una din hotr*rile sale, Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a statuat
urmtoarele: Curtea reitereaz, c respectarea principiului separrii puterilor, implic nu doar
faptul, c nici una din ramurile puterii nu intervine 'n competen&ele unei alte ramuri, dar #i faptul,
c nici una dintre aceste ramuri nu '#i va neglija atribu&iile pe care este obligat s le exercite 'n
domeniul specific de activitate - 'ndeosebi atunci c.nd o astfel de obliga/ie este statuat' )n
Legea Suprem' sau a fost impus' printr-o hot'r.re a Cur/ii Constitu/ionale, instan&, care
'n virtutea art.134 din Constitu&ie, asigur 'n cele din urm, realizarea principiului separrii
puterii de stat [173, pct.51]. hi mai departe: Parlamentul sau Guvernul, dup caz, au obliga&ia
de a abroga sau de a modifica respectivele acte normative, pun*ndu-le astfel de acord cu
Constitu&ia. Interven&ia Parlamentului sau a Guvernului, 'n interiorul termenului prevzut de
articolul 28
1
din Legea privind Curtea Constitu&ional, 'n sensul celor stabilite prin hotr*rea
Cur&ii Constitu&ionale, reprezint o expresie a caracterului definitiv #i general obligatoriu al
deciziilor instan&ei de contencios constitu&ional [173, pct.54].
A#a cum vom arta ulterior, 'n procesul de executare a hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale exist deficien&e, iar rolul de reprezentant permanent al Guvernului la Curtea
Constitu&ional nu a fost pe deplin valorificat. Acest lucru este cu at*t mai inexplicabil, cu c*t
calitatea de reprezentant permanent #i reprezentant supleant al Guvernului la Curtea
Constitu&ional o au vicemini#trii justi&iei. Reprezentantul Guvernului la Curtea Constitu&ional
'#i exercit activitatea personal, iar 'n cazul absen&ei sau imposibilit&ii participrii, func&iile
acestuia sunt exercitate de reprezentan&ii suplean&i. Prin aceasta, factorii decizionali ai
Ministerului Justi&iei, au acces imediat la hotr*rile #i deciziile Cur&ii Constitu&ionale, 'n&eleg nu
doar litera, ci #i spiritul legii #i prin urmare, ar putea interveni imediat 'n remedierea cazurilor
unde s-a declarat neconstitu&ionalitatea.
La moment, prin Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.837 din 29.10.2013
pentru desemnarea reprezentantului Guvernului )n Parlament 0i la Curtea Constitu/ional'
129

[182], au fost desemna&i dl Nicolae E#anu, viceministru al justi&iei, 'n calitate de reprezentant al
Guvernului 'n Parlament #i la Curtea Constitu&ional [182, pct.1]

#i dna Sabina Cerbu,
viceministru al justi&iei, 'n calitate de reprezentant supleant al Guvernului la Curtea
Constitu&ional [182, pct.3].
+n fine, &inem s men&ionm, c activitatea de reprezentant al Guvernului la Curtea
Constitu&ional se extinde doar pe perioada mandatului Guvernului [183, pct.10].
Concluzionm, c spre deosebire de alte reglementri ale raporturilor juridice dintre
Guvern #i Curtea Constitu&ional (H.G. Nr.610 #i H.G. Nr.326), cadrul legal stabilit recent prin
Hotr*rea Guvernului Nr.872 este unul 'ntr-o variant mai reu#it. Cu toate acestea, av*nd 'n
vedere existen&a unui handicap 'n ce prive#te executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale, considerm necesar o detaliere a atribu&iilor reprezentantului Guvernului la
Curtea Constitu&ional, 'n sensul fixrii ac&iunilor pe dimensiunea transpunerii 'n practic a
hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii.
Astfel, 'n urma studierii naturii juridice a Cur&ii Constitu&ionale, putem afirma, c ea,
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, este unica autoritate public politico-
jurisdic&ional. Cu alte cuvinte, ea include 'n sine trsturi esen&iale necesare la garantarea
suprema&iei Constitu&iei.
Curtea Constitu&ional asigur ac&iunea #i suprema&ia Constitu&iei pe 'ntreg teritoriul
statului, referindu-se la to&i subiec&ii de drept. Actele Cur&ii Constitu&ionale se adopt 'n
numele statului, sunt obligatorii pe 'ntreg teritoriul statului, dispun de o for& juridic
obligatorie ce poate fi 'nlturat numai prin adoptarea unei noi Constitu&ii sau prin
modificarea Constitu&iei 'n vigoare [25, p.9].
Curtea Constitu&ional 'nfptuie#te dreptul, stabilind direc&iile de dezvoltare a legisla&iei,
cre*nd precedente de interpretare a Constitu&iei #i a legilor, 'nltur*nd lacunele din Constitu&ie 'n
interpretare oficial. Astfel, Curtea Constitu&ional face mai mult dec*t interpretarea normelor
constitu&ionale, #i anume, concomitent dezvolt #i creeaz doctrina constitu&ional, motiv*nd
adoptarea hotr*rilor sale.
Av*nd 'n vedere aceste trsturi #i mai ales complexitatea #i natura atribu&iilor Cur&ii,
precum #i procedura potrivit creia '#i realizeaz atribu&iile, 'n literatura de specialitate s-a opinat
pe bun dreptate, c aceasta poate fi considerat o autoritate public politico-jurisdic&ional.
Caracterul politic rezult din modul de desemnare a membrilor Cur&ii Constitu&ionale, precum
#i din natura unor atribu&ii, caracterul jurisdic&ional rezult din principiile de organizare #i
func&ionare, precum #i din alte atribu&ii #i proceduri [263, p.533].
130

Prin urmare, Constitu&ia Republicii Moldova din 1994 a receptat modelul european de
control de constitu&ionalitate, printr-o autoritate central reprezent*nd o jurisdic&ie special #i
specializat, anume Curtea Constitu&ional, creia constituantul i-a alocat un 'ntreg titlu, Titlul
V, de la art.140 la art.145 [64].
+mprt#im opinia savan&ilor Ioan Muraru, Mihai Constantinescu #i al&ii, potrivit
crora Curtea Constitu&ional a constituit o noutate 'ntr-un dublu 'n&eles: pe de o parte, deoarece
nu exista tradi&ia unei asemenea institu&ii jurisdic&ionale, speciale #i specializate de control, pe de
lat parte deoarece ea era configurat potrivit unui model de control necunoscut anterior,
modelul european, centralizat #i ale crui efecte se rsfr*ngeau nemijlocit asupra sistemului
juridic ca urmare a obligativit&ii erga omnes a deciziilor sale [261, p.231].
Din aceasta rezult o alt constatare, 'n sensul creia Curtea Constitu&ional este o
valorificare, la dimensiunile exigen&ilor timpului pe care-l trim, a experien&ei na&ionale #i din
alte &ri, cu perspectiva unei integrri organizatorice #i func&ionale, eficiente #i viabile, 'n
structurile juridice europene, potrivit pactelor, tratatelor #i conven&iilor la care Republica
Moldova este parte. Racordarea la institu&iile europene rezult clar din regulile privind
denumirea, modul de desemnare a judectorilor, rolul #i func&iile CC [258, p.8].
Vizavi de regimul juridic de activitate a CC, am dori s eviden&iem, foarte succint, c*teva
aspecte. +n primul r*nd, pe plan european se 'nregistreaz situa&ia c*nd cre#te numrul sesizrilor
cu referire la constitu&ionalitatea legilor (anexa 5), fapt care semnific, c #i 'n cazul Republicii
Moldova, va spori numrul sesizrilor aflate pe rolul Cur&ii Constitu&ionale.
Pe de alt parte, din totalul sesizrilor, marea majoritate se refer la actele normative
financiar-bancare. Este cazul, spre exemplu, a Austriei (anexa 15) #i Germaniei (anexa 16). +n
principiu, constatm acela#i lucru #i 'n cazul Republicii Moldova.
+n concluzie, men&ionm, c prin cererea Cur&ii Constitu&ionale s-a instituit un mecanism
real de protejare a Constitu&iei #i de contracarare a 'nclcrii dispozi&iilor ei. Acest organ se
bucur de independen& (av*nd un statut special) #i autoritate (hotr*rile acestuia au caracter
definitiv #i executoriu), revenindu-i un loc distinct 'n sistemul autorit&ilor publice (nici nu
substituie organele statale, nici nu se implic 'n competen&a lor #i nici nu se subordoneaz
acestora; doar le influen&eaz activitatea prin hotr*rile sale).
Totodat, s men&ionm #i faptul, c institu&ia Cur&ii Constitu&ionale tinde s se bucure
de un respect #i autoritate 'n societate, fapt care 'i confer responsabilitate. +n cazul Republicii
Moldova, de#i nu s-au realizat studii, exist un sentiment puternic pronun&at, c societatea are o
foarte mare 'ncredere 'n judectorii Cur&ii Constitu&ionale. Spre exemplu, 'n cazul Germaniei,
'ncrederea publicului 'n Curtea Constitu&ional este de 76% (anexa 6).
131

4.2. Problemele teoretice 0i practice privind spectrul actelor normative supuse controlului
de c'tre Curtea Constitu/ional'
De regul, controlul constitu&ionalit&ii legilor se realizeaz la sesizare, dar nu sunt
excluse #i cazurile c*nd controlul constitu&ionalit&ii legilor se face din oficiu, #i anume asupra
cazurilor de revizuire a Constitu&iei. Controlul constitu&ionalit&ii legilor la sesizare se divizeaz 'n
dou forme: a priori, adic controlul anterior promulgrii legii, #i controlul a posteriori, adic
controlul dup intrarea 'n vigoare a legii, 'n cazul controlului din oficiu exist numai o singur
form a controlului constitu&ionalit&ii legilor: cea a priori [356, p.125].
+n Republica Moldova sunt supuse controlului de constitu&ionalitate nu numai legile (ca 'n
Rom*nia), ci #i alte acte juridice: regulamente, hotr*ri ale Parlamentului, decrete ale
Pre#edintelui Republicii, hotr*ri #i dispozi&ii ale Guvernului, tratate interna&ionale la care R.
Moldova este parte. Pe calea excep&iei de neconstitu&ionalitate, Curtea poate decide asupra
constitu&ionalit&ii actelor juridice [273, p.8]. A se vedea suplimentar, anexa 19 hotr*rile
pronun&ate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova 'n anul 2012.
Excep&ia de neconstitu&ionalitate este prevzut de r*nd cu celelalte atribu&ii ale Cur&ii
Constitu&ionale 'n art. 135 lit. g) din Constitu&ie #i formeaz una din garan&iile constitu&ionale
ale cet&enilor pentru a-#i apra drepturile #i libert&ile lor fundamentale. Prin intermediul
excep&iei de neconstitu&ionalitate, Curtea 'ndepline#te #i rolul de garant al acestor drepturi #i
libert&i, 'n cadrul func&iei sale fundamentale privind asigurarea suprema&iei Constitu&iei 'n ierarhia
sistemului juridic. Este consecin&a faptului, c excep&ia de neconstitu&ionalitate constituie
mijlocul procedural pentru realizarea accesului cet&eanului, 'n calitate de titular al drepturilor #i
libert&ilor sale fundamentale, la controlul constitu&ionalit&ii legilor, 'n felul acesta,
'mbunt&irea procedurii de solu&ionare a excep&iei de neconstitu&ionalitate se 'ncadreaz 'n
procesul de dezvoltare a democra&iei constitu&ionale #i de confirmare a statului de drept
[343, p.9].
Controlul exercitat pe cale de excep&ie se folose#te 'n cadrul oricrui proces, c*nd oricare
parte, poate pretinde, c un text dintr-o lege sau o lege 'n ansamblul ei, este neconstitu&ional #i 'i
afecteaz drepturile legale 'n dosarul care urmeaz a fi judecat, 'n termeni juridici, aceast
preten&ie este 'n general denumit excep&ia de neconstitu&ionalitate. Numai pr&ile 'n proces pot
ridica aceast excep&ie. Primind excep&ia de neconstitu&ionalitate, judectorul nu se mai poate
pronun&a asupra fondului cauzei 'nainte de a decide, Curtea Constitu&ional la sesizarea Cur&ii
Supreme de Justi&ie, dac legea este 'ntr-adevr neconstitu&ional [259, p.82].
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a interpretat 'n mai 1997 termenul excep&ie
de neconstitu&ionalitate, art*nd, c aceasta exprim o legtur organic 'ntre problema de
132

neconstitu&ionalitate #i fondul litigiului principal #i c poate fi invocat at*t din ini&iativa
pr&ilor, c*t #i din oficiu de instan&a de judecat. +n opinia Cur&ii Constitu&ionale, excep&ia de
neconstitu&ionalitate este o procedur de ini&iere de ctre instan&a de judecat ordinar la ini&iativa
pr&ilor sau din oficiu a controlului de constitu&ionalitate #i se nume#te excep&ie, deoarece
aceast procedur este o abatere de la regula general (art. 135, alin (1) lit. a/ din Constitu&ie).
E de remarcat faptul, c solu&ionarea excep&iei de neconstitu&ionalitate este singurul
aspect propriu-zis judiciar 'n competen&a Cur&ii Constitu&ionale. Prin care, Curtea se implic 'n
procesul judiciar, civil, penal, administrativ sau comercial, substituindu-se instan&ei de judecat
prin preluarea asupra sa a excep&iei de neconstitu&ionalitate a actelor juridice 'n procesele 'n
care s-a ridicat aceast excep&ie. Faptul, c legiuitorul n-a specificat ce fel de acte sunt supuse
controlului de constitu&ionalitate de ctre Curtea Constitu&ional a atras dup sine alte
imperfec&iuni legislative.
Curtea Constitu&ional se pronun& asupra excep&iilor de neconstitu&ionalitate ridicate 'n
fa&a instan&elor judectore#ti privind neconstitu&ionalitatea actelor juridice. Controlul exercitat 'n
cazurile excep&iei de neconstitu&ionalitate este a posteriori, are caracter concret, cu efecte inter
partes #i erga omnes.
Constitu&ia Republicii Moldova, art. 135 alin. (1) litera g) atribuie Cur&ii
Constitu&ionale dreptul de a solu&iona excep&iile de neconstitu&ionalitate a actelor juridice
sesizate de Curtea Suprem de Justi&ie.
Curtea Suprem de Justi&ie, potrivit art. 2 punctul d) din Legea cu privire la Curtea
Suprem de Justi&ie, sesizeaz din oficiu sau la propunerea instan&elor judectore#ti Curtea
Constitu&ional pentru a se pronun&a asupra constitu&ionalit&ii actelor juridice.
Curtea Constitu&ional, 'n conformitate cu prevederile art. 31 din Legea cu privire la
Curtea Constitu&ional, nu va aprecia legalitatea actelor juridice, ci va examina chestiunile
privind corespunderea actelor juridice Constitu&iei Republicii Moldova.
Constitu&ia RM, prin con&inutul #i forma ei, este Legea Suprem 'n stat. Toate
dispozi&iile constitu&ionale au suprema&ie asupra celorlalte legi #i acte juridice [219, p.31].
+n scopul aplicrii uniforme de ctre instan&ele judectore#ti a dispozi&iilor
constitu&ionale la efectuarea justi&iei, Plenul Judectoriei Supreme a Republicii Moldova 'n
Hotr'rea sa nr. 2 din 30.11.1996 cu modificrile introduse prin hotr'rea sa nr. 38 din
20.12.1999 a definit unele particularit&i ale excep&iei de neconstitu&ionalitate #i anume 'n pct.
5 specific: Conform prevederilor constitu&ionale, instan&a judectoreasc, din oficiu sau la
propunerea uneia din pr&i, 'n orice faz a procesului poate 'nainta 'n Plen propunere de a ridica
cazurile excep&ionale de neconstitu&ionalitate a actelor juridice, care urmeaz s fie aplicate la
133

judecarea cauzei. Propunerea cu privire la ridicarea cazurilor excep&ionale de
neconstitu&ionalitate a actului juridic se formuleaz printr-un demers #i totodat se adopt
'ncheierea de suspendare a procedurii judiciare. Demersul va cuprinde opiniile pr&ilor viz*nd
retragerea sau contestarea propunerii de ridicare a cazurilor excep&ionale de
neconstitu&ionalitate, argumentele invocate, precum #i opinia instan&ei asupra acestei probleme
[5, p. 4].
Codul de procedur penal [52], potrivit art. 7 alin. (3), prevede aplicarea aceleia#i
proceduri la examinarea cauzelor penale. +n privin&a procedurii penale hotr*rea Cur&ii Supreme
de Justi&ie sus men&ionat stipuleaz, c dac inculpatul se afl 'n stare de arest, instan&a
judectoreasc, 'n fiecare caz, se pronun& asupra msurii preventive. Propunerea de ridicare a
cazurilor excep&ionale de neconstitu&ionalitate se examineaz de ctre Plen, care sesizeaz
Curtea Constitu&ional la necesitate, 'n caz contrar, cauza se trimite pentru judecare 'n instan&a
respectiv. Dac la judecarea cauzei apar noi circumstan&e, instan&a judectoreasc poate repetat
s fac propunerea de ridicare a excep&iei de neconstitu&ionalitate a actului juridic. Sesizarea cu
privire la cazurile excep&ionale de neconstitu&ionalitate se expune 'n limba de stat, se
motiveaz, &in*ndu-se cont de prevederile art. 39 din Codul Jurisdic&iei Constitu&ionale,
indic*ndu-se msura de reprimare a inculpatului.
Prin urmare, din dispozi&iile articolelor citate rezult, c constitu&ionalitatea unei legi, a
unei norme de drept dintr-un act normativ ce urmeaz a fi raportat pr&ilor se poate invoca
numai 'n cazul unui litigiu 'n curs de judecat, deci 'ntotdeauna pe cale de excep&ie #i niciodat
prin ac&iune.
Astfel, instan&a poate dispune, prin 'ncheiere motivat, suspendarea judec&ii. Este evident,
c instan&ele trebuie s se pronun&e asupra suspendrii cu toat responsabilitatea, pentru a evita, ca
prin ridicarea unei excep&ii necesare, s se produc o 'nt*rziere nejustificat a solu&ionrii
cauzei. Desigur, 'ncheierea trebuie motivat, fie c instan&a dispune suspendarea, fie c o
respinge, deoarece, 'n cazurile c*nd este ridicat excep&ia de neconstitu&ionalitate a unei legi sau
a unui alt act juridic, recursul nu este admis.
Putem remarca aici, c excep&ia de neconstitu&ionalitate constituie un incident aprut 'n
desf#urarea unui proces 'n fa&a instan&ei judectore#ti, acesta const*nd 'n contestarea
legitimit&ii constitu&ionale a unei prevederi legale dintr-o lege sau dintr-un act juridic, de care
depinde solu&ionarea cauzei.
+n aceast ordine de idei, putem eviden&ia urmtoarele particularit&i a excep&iei de
neconstitu&ionalitate: 1) poate fi invocat numai 'n fa&a unei instan&e judectore#ti, nu exist nici
o limitare, nici o distinc&ie cu privire la instan&ele judectore#ti, 'ns dreptul de sesizare este
134

recunoscut numai Cur&ii Supreme de Justi&ie, ceea, ce 'n opinia noastr, constituie o
eroare de concep&ie a legiuitorului; 2) este un control concret, adic se exercit 'n situa&ia 'n care
neconstitu&ionalitatea unei legi este sus&inut cu ocazia unui proces aflat pe rolul unei instan&e; 3)
excep&ia de neconstitu&ionalitate invocat 'n fa&a instan&ei este o chestiune prejudiciar,
limitat la problema constitu&ionalit&ii legii aplicabile litigiului; 4) deoarece excep&ia de
neconstitu&ionalitate este de ordine public, poate fi invocat de oricare dintre pr&i sau din
oficiu de 'ns#i instan&a judectoreasc, 'n orice etap a procesului de fond, apel, recurs; 5)
solu&ionarea excep&iei de neconstitu&ionalitate este de competen&a exclusiv a Cur&ii
Constitu&ionale prin exercitarea controlului constitu&ionalit&ii legii #i actelor juridice a
cror legitimitate este contestat. Curtea nu poate fi sesizat dec*t de Curtea Suprem de
Justi&ie; 6) hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale nu au efecte dec*t pentru viitor, ceea ce
exclude, prin defini&ie, ca asemenea hotr*ri s-#i poat extinde efectele asupra unei
dispozi&ii legale abrogate, deci pe trecut, condi&ie 'ntemeiat pe prevederile art. 26 alin. (7)
din Legea cu privire la Curtea Constitu&ional.
Excep&ia de neconstitu&ionalitate exprim o legtur organic, logic 'ntre problema de
constitu&ionalitate #i fondul litigiului principal. Ea poate fi invocat ca incident ridicat din
ini&iativa pr&ilor sau din oficiu de instan&a de judecat.
Elementele principale ale excep&iei de neconstitu&ionalitate sunt: - necesitatea efecturii
unui control de neconstitu&ionalitate; - existen&a raportului triunghiular 'ntre partea aflat 'n
proces, ale crei drepturi sau interese au fost eventual lezate printr-o norm neconstitu&ional,
instan&a de judecat, 'n fa&a creia se invoc neconstitu&ionalitatea #i Curtea Constitu&ional, chemat
s solu&ioneze excep&ia de neconstitu&ionalitate; - obiectul excep&iei de neconstitu&ionalitate.
O problem, care cere rspuns 'n cazul excep&iei de neconstitu&ionalitate, este aceea ce
se va 'nt*mpla, dac instan&a 'n fa&a creia a fost ridicat excep&ia de neconstitu&ionalitate va
refuza s suspende examinarea cauzei #i s se adreseze Cur&ii Supreme de Justi&ie cu un
demers, prin care va solicita sesizarea Cur&ii Constitu&ionale pentru a se pronun&a asupra
temeiniciei sau netemeiniciei acesteia.
Astfel, dac incidentul de neconstitu&ionalitate a fost ridicat 'n fa&a instan&ei de
fond, iar aceasta '#i motiveaz refuzul de a suspenda Procesul #i a se adresa Cur&ii Supreme de
Justi&ie pentru a solicita sesizarea Cur&ii Constitu&ionale 'n hotr*rea asupra excep&iei pe baza
considerentului, c o cerere de chemare 'n judecat nu se 'ntemeiaz drept pe textul
pretins a fi neconst itu&ional, dar pe o alt prevedere legal, partea care a ridicat excep&ia
este 'n drept s-o repete, pe calea apelului, chiar dac 'n exercitarea acestei ci nu formuleaz #i alte
motive de casare.
135

De asemenea, dac excep&ia de neconstitu&ionalitate a fost ridicat pentru prima oar 'n fa&a
instan&ei de apel, iar aceasta n-o prime#te, motiv*nd refuzul din acelea#i considerente #i anume, c o
cerere de chemare 'n judecat nu s-ar 'ntemeia 'n drept pe textul pretins neconstitu&ional, ci pe o alt
prevedere legal, partea care a invocat-o este 'n drept s-o repete 'n cadrul motivelor de casare
invocate 'n recurs, chiar dac pe aceast cale nu invoc #i alte motive. hi aceasta pentru simplul motiv,
c fiind o excep&ie de ordine public, poate fi ridicat 'n orice faz a procesului [342, p.26].
Prin urmare, existen&a unui litigiu este cea dint*i condi&ie pentru ridicarea 'n fa&a unei instan&e
de judecat a excep&iei de neconstitu&ionalitate.
Desigur, instan&a 'n fa&a creia a fost invocat excep&ia de neconstitu&ionalitate '#i poate
motiva refuzul prin diferite considerente de drept sau chiar de fapt, 'ns, a#a cum am artat mai sus,
partea care a ridicat-o poate ataca msura instan&ei 'n instan&ele superioare, prin cile de atac
prevzute de lege, odat cu atacarea hotr*rii pronun&ate 'n cauz [356, p.153].
Excep&ia de neconstitu&ionalitate este o posibilitate important pentru cet&ean, de#i
insuficient. Prof. Ion Deleanu, 'ntr-un mod admirabil, a ilustrat insuficien&a excep&iei: Este
imoral #i logic inadmisibil ca persoanei s i se pretind mai 'nt*i s fie victima unei legi
neconstitu&ionale pentru ca abia dup aceea s-o poat ac&iona 'n justi&ie [111, p. 58].
+n opinia lui Nicolae Osmochescu, fost judector la Curtea Constitu&ional, nu toate actele
juridice pot fi supuse controlului de constitu&ionalitate 'n cazul ridicrii excep&iei de
neconstitu&ionalitate [275, p.9]. Dumnealui afirm, c actul normativ #i actul juridic nu s*nt no&iuni
sinonime #i nici adecvate, ele s*nt dou categorii #i no&iuni juridice diferite, 'n continuare, afirm*nd,
c este evident admiterea unei imprecizii 'n folosirea no&iunilor #i termenilor 'n textul
Constitu&iei, ea fiind reluat #i de Legea cu privire la Curtea Constitu&ional #i Codul Jurisdic&iei
Constitu&ionale. Aceast imprecizie trebuie corectat prin modificarea articolelor respective,
deoarece formulrile existente pot aduce 'n viitor mari necazuri 'n activitatea Cur&ii
Constitu&ionale la sesizri cu solicitarea de a interpreta Constitu&ia, la discu&ii interminabile la
tema: este sau nu unul sau alt act juridic obiect al controlului constitu&ionalit&ii, este sau nu unul
sau alt act juridic de competen&a Cur&ii Constitu&ionale. Nicolae Osmochescu propune varianta
de modificare al art. 135 alin. (1) li&. g): rezolv cazurile excep&ionale de neconstitu&ionalitate #i
enumera actele normative din lit. a) cu excep&ia tratatelor interna&ionale[275, p.10].
Practica interna&ional ne demonstreaz, c 'n Austria, Belgia, Germania, Italia,
Rom*nia, Spania #i Turcia instan&ele judectore#ti se bucur de dreptul de a sesiza Curtea
Constitu&ional 'n scopul rezolvrii cazurilor excep&iei de neconstitu&ionalitate, realiz*nd astfel
procedura controlului concret al constitu&ionalit&ii actelor normative [504, p. 26]. De regul,
unica condi&ie de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale de ctre instan&a judectoreasc o constituie
136

concluzia, c legea ce urmeaz s fie aplicat este neconstitu&ional. Instan&a judiciar suspend
examinarea cauzei p*n la hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale. Suspendarea examinrii cauzei #i
sesizarea Cur&ii Constitu&ionale privind excep&ia legii neconstitu&ionalit&ii posibile se efectueaz
din oficiu sau la demersul uneia din pr&i.
Cu referire la subiectul sesizrii cur&ilor constitu&ionale, a fost realizat o cercetare, care 'ntr-o form
generalizat este prezentat 'n anexele tezei. +n acest sens, a se vedea: anexa 17 Subiec&ii care au sesizat
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova 'n anul 2012; anexa 18 Sesizri solu&ionate de
Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova 'n anul 2012; anexa 7 - Controlul
constitu&ionalit&ii legilor 'n Europa: subiec&ii #i formele controlului (cu referire la subiec&ii care
pot ini&ia controlul abstract de constitu&ionalitate); anexa 20 Repertoriul statelor ce au consfin&it
dreptul de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale de ctre cet&eni #i Avoca&ii Poporului; anexa 21
Termenele limit de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale: aspecte comparate.
Examin*nd art. 135 din Constitu&ia Republicii Moldova #i art. 4 din Legea cu privire la
Curtea Constitu&ional, se poate de eviden&iat, c controlului posterior al constitu&ionalit&ii
legilor pot fi supuse urmtoarele acte normative: a) legile; b) hotr*rile Parlamentului; c)
decretele Pre#edintelui Republicii Moldova; d) hotr*rile #i ordonan&ele Guvernului; e) tratatele
interna&ionale.
Din punct de vedere a for&ei juridice, Constitu&ia Republicii Moldova, prin dispozi&iile
art. 72, distinge trei categorii de legi: legi constitu&ionale, legi organice #i legi ordinare [356, p.
131].
Competen&a Cur&ii Constitu&ionale privind controlul legilor anterioare, intrrii 'n vigoare a
Constitu&iei 'n Republica Moldova, nu este nou #i nici specific; ea a fost impus 'n toate
statele care au adoptat o nou Constitu&ie, 'ntruc*t aceasta, prin natura ei, instituie o alt
ordine juridic.
Dup cum arta faimosul constitu&ionalist Hans Kelsen, rela&ia dintre Constitu&ie #i legile
anterioare este cea de recep&ionare a ordinii juridice preconstitu&ionale de ctre noua ordine
constitu&ional, 'n condi&iile 'n care fundamentul acesteia din urm nu poate fi dec*t textul
Legii sale Fundamentale; 'n msura 'n care nu s*nt contrare noii Constitu&ii, con&inutul
normelor preconstitu&ionale nu se schimb, dar fundamentul validit&ii lor este altul, pentru c
fundamentul validit&ii ordinii juridice 'n 'ntregul ei s-a schimbat [500, p.239].
Suprema&ia Constitu&iei implic, 'n mod necesar, ca toate actele subordonate, indiferent
c*nd au fost adoptate, s nu fie 'n contradic&ie cu prevederile ei. De aceea receptarea dreptului
anterior, chiar dac nu este expres prevzut 'n cuprinsul Constitu&iei, ci e tacit, realiz*ndu-se,
137

mai ales, pe calea interpretrii, nu-i posibil dec*t 'n msura 'n care el nu vine 'n contradic&ie cu
normele legii fundamentale 'n vigoare.
Constitu&ia este o lege #i 'n acest sens, fiind o lege ulterioar, abrog implicit,
reglementrile contrare ale legilor anterioare, conform principiului lex posterior derogat priori
[356, p.134].
Potrivit prevederilor constitu&ionale, legile #i celelalte acte normative rm*n 'n vigoare 'n
msura 'n care nu contravin Constitu&iei. Legea cu privire la Curtea Constitu&ional, prin art.
31 alin. (2), prevede, c s*nt supuse controlului constitu&ionalit&ii numai actele normative
adoptate dup intrarea 'n vigoare a Constitu&iei adoptate la 29 iulie 1994. Prevederi similare
gsim 'n Constitu&ia Germaniei art. 123, potrivit crora dreptul anterior continu s fie 'n vigoare
'n msura 'n care nu e contrar Legii Fundamentale.
Prin urmare, concluzionm urmtoarele: constatarea abrogrii legii anterioare Constitu&iei,
contrar prevederilor acesteia, este at*t de competen&a instan&elor judectore#ti, c*t #i a Cur&ii
Constitu&ionale, constituind o problem de aplicare a legii 'n timp #i totodat, de constitu&ionalitate,
'ntruc*t condi&ioneaz receptarea legii anterioare adoptrii Constitu&iei de noua ordine instituit de
Constitu&ie.
Competen&a Cur&ii Constitu&ionale poart un caracter auxiliar fa& de competen&a
instan&elor judectore#ti de a constata, c o lege anterioar Constitu&iei este abrogat, 'n cadrul
controlului anterior promulgrii, aceast competen& se exercit prin extinderea limitelor sesizrii,
dar exclusiv 'n legtur cu obiec&ia de neconstitu&ionalitate formulat. De#i competen&a instan&elor
judectore#ti #i a Cur&ii Constitu&ionale se refer la aceea#i problem, constatarea abrogrii legilor
anterioare Constitu&iei are efecte diferite. Constatarea abrogrii acestor legi de ctre instan&ele
judectore#ti se realizeaz difuz, iar deciziile Cur&ii Constitu&ionale s*nt obligatorii #i au efecte erga
omnes [57, p.42].
Constitu&ia Republicii Moldova [64] prevede, c Comisiile permanente ale Parlamentului,
Guvernul, 'n decursul unui an de la data intrrii 'n vigoare a Constitu&iei, vor examina
conformitatea legisla&iei cu Constitu&ia #i vor prezenta Parlamentului propunerile respective. Potrivit
acestei dispozi&ii constitu&ionale 'n legtur cu exercitarea competen&ei Cur&ii Constitu&ionale privind
constatarea abrogrii legii preconstitu&ionale, apare 'nc o problem de importan& teoretic #i
practic: modificarea unei legi anterioare Constitu&iei. Practica interna&ional a jurisdic&iei
constitu&ionale demonstreaz, c legea modificat intr pe deplin sub regimul legilor elaborate
potrivit noii Constitu&ii, fa& de prevederile lor ne mai fiind aplicabil institu&ia abrogrii 'n caz de
contradic&ie cu dispozi&iile Constitu&iei, constat*nd c acestea s*nt neconstitu&ionale [113, p. 231].
138

Modificarea legii anterioare are ca efect receptarea sa expres de ctre noul regim
constitu&ional, prin manifestarea de voin& neechivoc a legiuitorului, care, din moment ce a
modificat doar unele din prevederile legii anterioare, a considerat, c celelalte s*nt compatibile
cu noul regim constitu&ional. +n acest caz, respectarea legii anterioare nu mai este doar implicit,
ci explicit [526, p.58].
Particularit'/ile exercit'rii controlului constitu/ionalit'/ii hot'r.rilor Parlamentului.
Pentru a defini controlul constitu&ionalit&ii hotr*rilor Parlamentului mai 'nt*i de toate trebuie
de concretizat ce sunt hotr*rile Parlamentului. Hotr*rea este un act juridic al Parlamentului prin
care el '#i exercit atribu&iile, dar care se deosebe#te de legi prin for&a juridic, prin con&inutul
normativ #i prin procedura de elaborare. Astfel reie#ind din aceste trei criterii: a) hotr*rile
Parlamentului au o for& juridic care este inferioar legilor; b) legile 'ntotdeauna stabilesc
norme generale #i impersonale, pe c*nd hotr*rile pot s de&in fie un caracter normativ,
fie unul individual; c) din punct de vedere procedural, hotr*rile Parlamentului, potrivit art.
74 alin. (2) din Constitu&ie, la fel ca #i legile ordinare, se adopt cu votul majorit&ii deputa&ilor.
Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea cu privire la modificarea #i completarea
Constitu&iei Republicii Moldova din 5 iulie 2000, a modificat #i art. 135 alin. (1) lit. a, 'n urma
creia regulamentele Parlamentului nu vor fi supuse controlului constitu&ionalit&ii.
At*t prin Constitu&ie, c*t #i prin Legea cu privire la Curtea Constitu&ional, a fost
reglementat procedura controlului constitu&ionalit&ii Regulamentului, care a fost anulat prin
Legea nr. 1115-XIV din 5 iunie 2000, mai mult dec*t at*t, legiuitorul a supus controlului
constitu&ionalit&ii #i hotr*rile Parlamentului. +n felul acesta, pe l*ng legi, obiect al controlului
constitu&ionalit&ii s*nt #i actele Parlamentului, 'n Georgia, K'rg'zstan, Rusia, Tadjikistan #i Ucraina,
obiect al controlului constitu&ionalit&ii s*nt numai actele juridice normative. Pe c*nd 'n
Azerbaidjan, Armenia, Lituania, Letonia, Uzbekistan #i Estonia, obiect al controlului
constitu&ionalit&ii s*nt toate hotr*rile Parlamentului. Dintre rrile Baltice #i CSI, numai
Georgia #i Moldova se eviden&iaz prin controlul constitu&ionalit&ii Regulamentului
Parlamentului. Controlul constitu&ionalit&ii actelor Parlamentului 'n Bielorusia nu este
indicat nici 'n Constitu&ie #i nici 'n legi. Prin urmare, 'n aceste state se formeaz dou
ci de control constitu&ional al activit&ii parlamentelor: a) controlul tuturor actelor
parlamentare; b) controlul actelor cu caracter normativ.
+n cazul 'n care, prin hotr*rea sa, Curtea declar neconstitu&ionalitatea unor dispozi&ii ale
Regulamentului, p*n la modificarea Constitu&iei din 5 iulie 2000, Parlamentul este obligat,
potrivit art. 28 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constitu&ional, s reexamineze
dispozi&iile declarate neconstitu&ionale, 'n vederea punerii lor 'n acord cu prevederile Constitu&iei.
139

Este de remarcat, c 'n situa&ia c*nd Curtea constat neconstitu&ionalitatea unor dispozi&ii
ale Regulamentului, Parlamentul trebuie s reexamineze aceste dispozi&ii pentru a le pune 'n
acord cu prevederile Constitu&iei #i se aplic aceea#i modalitate de adoptare cu votul majorit&ii
deputa&ilor ale#i, a#a cum se prevede 'n cazul 'n care este chemat s procedeze la reexaminarea
unei legi considerate de Curte ca fiind neconstitu&ional. Dup rediscutarea de ctre Parlament a
textelor din Regulament considerate neconstitu&ionale de Curte #i punerea lor 'n acord cu
prevederile Constitu&iei, Regulamentul era considerat 'n vigoare #i devine obligatoriu [355, p. 10].
Autonomia regulamentar se exprim prin dreptul Parlamentului de a-#i adopta propriul
regulament de organizare #i func&ionare, respect*nd prevederile Constitu&iei #i ale celorlalte legi,
'n msura 'n care acestea au inciden& cu materia regulamentar. Regulamentul este o
continuitate a Constitu&iei 'n ceea ce prive#te organizarea #i func&ionarea Parlamentului [356,
p.160].
Realiz*nd o analiz sumar a controlului constitu&ionalit&ii hotr*rilor Parlamentului,
putem conchide faptul, c 'n Republica Moldova, la fel ca legile organice #i cele ordinare fac
obiectul controlului de constitu&ionalitate, adic #i ele se supun Constitu&iei #i sunt texte
controlate, #i nu protejate de Constitu&ie (cum este cazul Constitu&iei, legilor constitu&ionale #i
legilor referendare). Totodat, noi cercettorii, mai constatm, c 'n ceea ce prive#te controlul
constitu&ionalit&ii hotr*rilor Parlamentului, el se realizeaz dup adoptarea acestora, adic a
posteriori.
P*n la adoptarea Legii nr. 1115-XIV din 05.07.2000 privind modificarea #i completarea
Constitu&iei Republicii Moldova [246] (prin care s-a exclus cuv*ntul regulamentelor), 'n baza
creia regulamentele Parlamentului nu pot fi supuse controlului de constitu&ionalitate. Constitu&ia
stipula expres procedura controlului constitu&ionalit&ii regulamentelor. Cercettorii #i-au expus
prerea, potrivit creia regulamentele Parlamentului trebuie s fie supuse acestui control pentru
c: acestea constituie izvorul privilegiat al dreptului parlamentar, obiectul lui fiind anume
organizarea func&ionrii interne a adunrilor, disciplina membrilor, regulile de procedur, modul
de desf#urare a activit&ii Parlamentului 'n procesul de adoptare a legilor, hotr*rilor, mo&iunilor
ca acte juridice; Parlamentul este unicul organ legislativ al &rii, organizarea #i func&ionarea
cruia sunt reglementate de Constitu&ie, 'n activitatea sa emite propriile reguli de func&ionare,
care nicidecum nu trebuie s contravin Constitu&iei, fiind o autoritate cu menire constitu&ional
'n stat [92].

140

4.3. Impactul practicii de ultim' or' de control al constitu/ionalit'/ii legilor asupra
cadrului normativ 0i direc/iilor de dezvoltare a g.ndirii juridice din Republica Moldova
Cercetarea doctoral a problematicii controlului constitu&ionalit&ii legilor a relevat faptul
incontestabil, c 'n ultimii ani, 'n special 'n perioada de timp ce cuprinde anii 2012-2014, Curtea
Constitu&ional a emis hotr*ri 'n materii de maxim rezonan& pentru societatea din Moldova.
Curtea a fost nevoit s fac fa& multiplelor provocri, de genul: presiunilor societ&ii
asupra unor decizii; impactul puternic al deciziilor Cur&ii fie asupra unui grup extins de cet&eni,
fie asupra factorilor decizionali #i a institu&iilor publice; nevoia unor cuno#tin&e fundamentale #i
extinse a judectorilor Cur&ii pentru a se pronun&a 'ntr-un mod profesionist asupra problemelor
aflate 'n dezbatere etc.
A#a cum vom arta mai jos, Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova a reu#it s &in
pasul acestor provocri, st*nd la baza formrii unor precedente #i a unor abordri conceptuale
noi, de natur s contribuie la evolu&ia #tiin&ei dreptului, jurispruden&ei, constitu&ionalismului. +n
ultim instan& Curtea a reu#it s se fac extrem de vizibil 'n peisajul de drept al Republicii
Moldova, aduc*ndu-#i contribu&ia la edificarea statului de drept #i protejarea drepturilor #i
libert&ilor cet&enilor.
+n r*ndurile ce urmeaz vom trece 'n revist cazurile cu cea mai mare rezonan&, pentru a
desprinde #i a eviden&ia momentele cheie care vor marca doctrina constitu&ional din Republica
Moldova #i vor influen&a activitatea ulterioar a Cur&ii Constitu&ional.
Printre hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale cu impact, men&ionm:
1.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.4 din 22.04.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Decretelor Pre#edintelui Republicii Moldova nr.534-VII din 8
martie 2013 privind demisia Guvernului, 'n partea ce &ine de men&inerea 'n func&ie a Prim-
ministrului-demis prin mo/iune de cenzur' (pentru suspiciuni de corup/ie) din data de 8
martie 2013 p*n la formarea noului guvern, #i nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind
desemnarea candidatului pentru func&ia de Prim-ministru (Sesizarea nr.10b/2013) [158].
Probabil este de prisos s men&ionm, c aceast decizie a constituit bomba
constitu&ional ce a explodat societatea. Au existat diverse opinii, inclusiv cu 'nvinuiri la adresa
judectorilor Cur&ii Constitu&ionale, hotr*rea fiind catalogat, spre exemplu drept o
incompeten& #ocant [329].
Amintim, c prin Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale nr.4 din 22 aprilie 2013 s-a decis c se
declar neconstitu&ional Decretul Pre#edintelui Republicii Moldova nr. 584-VII din 10 aprilie
2013 privind desemnarea candidatului pentru func&ia de Prim-ministru, prin care Dl Vladimir
Filat a fost desemnat 'n calitate de candidat pentru func&ia de Prim-ministru.
141

+n partea rezolutiv, Curtea a re&inut, c Prim-ministrul unui Guvern demis prin mo&iunea
de cenzur pentru suspiciuni de corup&ie se afl 'n imposibilitate de a-#i exercita atribu&iile, iar 'n
cazul demiterii Guvernului prin mo&iune de cenzur pentru suspiciuni de corup&ie, Pre#edintele
Republicii Moldova are obliga&ia constitu&ional de a desemna un Prim-ministru interimar dintre
membrii Guvernului, integritatea crora nu a fost afectat.
Totodat, Curtea e reiterat, c un Prim-ministru al unui Guvern demis prin mo&iune de
cenzur pentru suspiciuni de corup&ie, manifest*nd astfel o sfidare a principiilor statului de drept
#i d*nd dovad de lips de integritate, a devenit 'n acest mod incompatibil cu exercitarea unor
func&ii publice de rang 'nalt [158, pct.113].
rinem s men&ionm, c de#i la acel moment au fost admise specula&ii pe seama
eventualei imixtiuni de ordin politic 'n procesul de adoptare a Hotr*rii de ctre Curtea
Constitu&ional, realitatea a artat verticalitatea, integritatea #i profesionalismul judectorilor
Cur&ii Constitu&ionale. Conchidem acest fapt #i din Scrisoarea Cur&ii Europene pentru Drepturile
Omului ECHR-LE11.3R HB/CKA din 9 iulie 2014 [392], prin care se anun&, c Curtea a
respins pl*ngerea Filat #i PLDM v.Republica Moldova, declar*nd-o inadmisibil. Unul din
motivele respingerii acestei sesizri este, c 'n opinia Cur&ii astfel de cazuri sunt de competen&a
exclusiv a Cur&ii Constitu&ionale na&ionale.
2.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.36 din 05.12.2013 privind
interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constitu/ie 'n corela&ie cu Preambulul Constitu&iei #i
Declara&ia de Independen& a Republicii Moldova [175].
Autorii sesizrii au solicitat Cur&ii Constitu&ionale recunoa#terea Declara&iei de
Independen& a Republicii Moldova ca fiind valoric superioar Constitu&iei Republicii Moldova;
#i 'nlturarea contradic&iei dintre prevederile Declara&iei de Independen& a Republicii Moldova
#i art. 13 alin. (1) din Constitu&ia Republicii Moldova, corel*nd denumirea limbii oficiale a
Republicii Moldova conform actului juridic considerat de Curtea Constitu&ional a Republicii
Moldova ca fiind ierarhic superior.
+n procesul analizei cauzei, Curtea a fcut uz #i de experien&a Comisiei Europene pentru
Democra&ie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Vene&ia), 'n ceea ce prive#te
importan&a preambulului Constitu&iei [175, pct.56],
,
Curtea subliniind pe drept, c valoarea
interpretativ a preambulului este ad*nc 'nrdcinat 'n statele cu sistem de drept comun
(common law), preambulul Constitu&iei 'ntruchip*nd un cadru orientativ pentru interpretarea
constitu&ional [175, pct.58].


Despre profesionalismul 'nalt al judectorilor Cur&ii Constitu&ionale vorbe#te #i faptul, c
d*n#ii au efectuat o analiz 'n profunzime a practicii 'n materia dat 'n mai multe state precum:
142

SUA, Germania, Fran&a, Irlanda, Estonia, Letonia, Macedonia, Ucraina, Turcia, Africa de Sud,
Ungaria.
Considerm, c urmtorul pasaj urmeaz a fi 'nscris 'n manualele universitare din
domeniul dreptului: +n nici un alt loc nu este at*t de clar reflectat 'n&elegerea constitu&ional a
prin&ilor fondatori #i crezul na&ional, dec*t 'n Declara&ia de Independen&. Anume Declara&ia de
Independen&, reflect*nd deciziile politice fundamentale, este con#tiin&a na&ional #i define#te
identitatea constitu&ional a Republicii Moldova. Astfel, 'n enumerarea din Declara&ia de
Independen& sunt incluse elementele care au fost considerate esen&iale 'n definirea identit&ii
constitu&ionale a noului stat #i a popula&iei acestuia: aspira&iile de libertate, independen& #i
unitate na&ional, identitatea lingvistic, democratizarea, statul de drept, economia de pia&,
istoria, normele de moral #i de drept interna&ional, orientarea geopolitic european, asigurarea
drepturilor sociale, economice, culturale #i a libert&ilor politice tuturor cet&enilor Republicii
Moldova, inclusiv persoanelor apar&in*nd grupurilor na&ionale, etnice, lingvistice #i religioase
[175, pct.86].
+n final, 'n urma dezbaterilor, Curtea a adoptat o hotr*re istoric, fundamentat pe
ra&ionamente doctrinare juridice, preciz*nd, c 'n sensul Preambulului Constitu&iei, Declara&ia de
Independen& a Republicii Moldova face corp comun cu Constitu&ia, fiind textul constitu&ional
primar #i imuabil al blocului de constitu&ionalitate. Iar 'n cazul existen&ei unor divergen&e 'ntre
textul Declara&iei de Independen& #i textul Constitu&iei, textul constitu&ional primar al
Declara&iei de Independen& prevaleaz.
Pe de alt parte, constat*nd contradic&ia existent 'ntre textul Declara&iei de Independen&
#i textul articolului 13 alin. (1) din Constitu&ie, Curtea re&ine c nu se afl 'n pozi&ia de a anula o
norm a Constitu&iei, revizuirea Constitu&iei fiind apanajul Parlamentului [175, pct.111].
3.Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.1 din 22.01.2013 de sistare a
procesului pentru controlul constitu&ionalit&ii art.52 alin. (6) din Legea nr.10-XVI din 3
februarie 2009 privind supravegherea de stat a snt&ii publice [100]. Art.52 alin. (6) din Legea
nr.10-XVI din 03.02.2009 stabile#te condi&ia vaccin'rii profilactice sistematice a copiilor pentru
admiterea 'n colectivit&i #i institu&ii educa&ionale #i de recreere.
Autorul sesizrii consider, c prin norma articolului 52 alin. (6) din Legea privind
supravegherea de stat a snt&ii publice are loc limitarea accesului copiilor la instruire,
discriminarea copiilor 'n func&ie de vaccinare/nevaccinare, precum #i limitarea dreptului
prin&ilor de a lua decizii privind sntatea copiilor lor, inclusiv contrar convingerilor lor
religioase #i filozofice [100, pct.15].
143

Cu regret, Curtea a decis s sisteze procesul asupra sesizrii pentru controlul
constitu&ionalit&ii articolului 52 alineatul (6) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind
supravegherea de stat a snt&ii publice, astfel, ca aceast problem, care deranjeaz o categorie
de persoane cu viziuni progresiste sau religioase a rmas 'n suspans. Acest fapt va perpetua unele
practici c*nd prin&ii sunt nevoi&i s recurg la diverse ingerin&e pentru a-#i #colariza copiii
nevaccina&i #i astfel a eluda prevederile legale.
4.Curtea Constitu&ional a adoptat mai multe hotr*ri care &in de aspectele financiare,
bancare #i fiscale ale statului. Prin hotr*rile adoptate, Curtea a adus claritate unor aspecte cu
rezonan& 'n societate. +n #irul acestor hotr*ri se 'nscriu, printre altele:
a). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.31 din 01.10.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii prevederilor articolului 11 alin. (4) din Legea nr.548-XII din 21 iulie
1995 cu privire la Banca Na/ional' a Moldovei #i articolelor 21 alin. (3) #i 23 alin. (3) din
Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr.26a/2013)
[172].
Astfel, potrivit articolului 11 alin.(4) din Legea cu privire la Banca Na&ional a Moldovei,
p*n la solu&ionarea definitiv a cauzei de ctre instan&a de judecat nu pot fi suspendate
executarea actelor B'ncii Na/ionale ce &in de domeniul politicii monetare #i valutare, inclusiv
msurile de salvgardare, a actelor Bncii Na&ionale cu privire la administrarea special asupra
bncii, cu privire la retragerea licen&ei entit&ilor supravegheate de Banca Na&ional, cu privire la
ini&ierea procedurii de lichidare silit a bncii, a actelor Bncii Na&ionale adoptate 'n procesul de
evaluare #i supraveghere a calit&ii ac&ionarilor entit&ilor supravegheate de Banca Na&ional,
precum #i msurile implementate de Banca Na&ional, de administratorul special sau de
lichidator 'n cursul administrrii speciale sau lichidrii silite a bncii.
Articolul 21 din Legea contenciosului administrativ, care con&ine prevederi privind
modalitatea suspendrii de ctre instan&a de judecat a executrii actului administrativ contestat,
la alineatul (3) cuprinde aceea0i excep/ie stipulat' la articolul 11 alin.(4) din Legea cu privire
la Banca Na&ional a Moldovei, citat mai sus.
Totodat, potrivit articolului 23 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ, cererile
de chemare 'n judecat 'mpotriva Bncii Na&ionale a Moldovei se examineaz )n termen de 3
luni din data depunerii.
+n urma dezbaterilor Curtea a hotr*t:
1.S' declare neconstitu/ionale prevederile articolului 11 alineatul (4) al Legii nr.548-
XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Na&ional a Moldovei #i articolului 21 alineatul (3) al
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, cu excep&ia prevederilor
144

referitoare la retragerea licen&ei bncii #i la actele impuse de Banca Na&ional a Moldovei 'n
procesul de lichidare a bncii.
2.Se sisteaz' procesul pentru controlul constitu&ionalit&ii articolului 23 alineatul (3) al
Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
rinem s men&ionm, c aceast hotr*re a Cur&ii Constitu&ionale este &inta criticilor din
partea Fondului Monetar Interna&ional. Astfel, 'n raportul Fondului Monetar Interna&ional de
monitorizare a Republicii Moldova, se avertizeaz, c limitarea de ctre Curtea Constitu&ional a
atribu&iilor Bncii Na&ionale a Moldovei a sporit riscurile privind stabilitatea sistemului bancar.
+n opinia misiunii FMI, prin Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova, au fost
reduse 'mputernicirile #i independen&a organelor de reglementare pe pia&a bancar, ceea ce le-a
fcut ineficiente [139].
+n acela#i sens s-a expus #i viceguvernatorul Bncii Na&ionale a Moldovei, care a
confirmat, c institu&ia are m*inile legate dup ce Curtea Constitu&ional a declarat
neconstitu&ionale prevederile legale.
b). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.6 din 13.02.2014 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor
impozite, contribu&ii, prime #i defalcri, precum #i privind anularea majorrilor de 'nt*rziere #i
amenzilor aferente acestora (Sesizarea nr.3a/2014) [160].
+n cazul dat este vorba de faptul, c la data de 12 iulie 2013, prin derogare de la
prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
privind sistemul public de asigurri sociale, legilor bugetului asigurrilor sociale de stat pe anii
respectivi, Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mrimea, modul #i termenele
de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten& medical, Legii nr. 721-XIII din 2
februarie 1996 privind calitatea 'n construc&ii #i ale altor acte normative, Parlamentul a adoptat
Legea nr.199, prin care a scutit Societatea cu Rspundere Limitat Glorinal din municipiul
Chi#inu de plata impozitului pe venit, a contribu&iilor de asigurri sociale, contribu&iilor
individuale de asigurri sociale, primelor de asigurare obligatorie de asisten& medical,
defalcrilor pentru elaborarea documentelor normative 'n construc&ii, calculate #i neachitate la
bugetul public na&ional 'n sum de 12 milioane lei.
Prin hotr*rea Cur&ii, Legea nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor
impozite, contribu&ii, prime #i defalcri, precum #i privind anularea majorrilor de 'nt*rziere #i a
amenzilor aferente acestora, a fost declarat neconstitu&ional, fapt absolut justificat, at*t din
punct de vedere doctrinar, c*t #i al bunelor practici din cadrul Uniunii Europene.
145

c).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.7 din 13.02.2014 privind
controlul constitu&ionalit&ii alineatului (7) al articolului 88 din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24
aprilie 1997 (Sesizarea nr.5a/2014) [161].
Prin amendamentele operate la Codul fiscal, supuse controlului constitu&ionalit&ii, a fost
instituit dreptul persoanelor fizice de a dispune asupra destina&iei unei cote de p*n la 2% din
suma impozitului pe venit din salariu calculat la buget, prin redirec&ionare ctre organiza&iile
necomerciale de utilitate public #i institu&iile religioase, 'n vederea sus&inerii acestora.
hi 'n acest caz de control al constitu&ionalit&ii legii, Curtea Constitu&ional a Republicii
Moldova a emis o hotr*re prin care a declarat neconstitu&ional alineatul (7) al articolului 88 din
Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997.
d). Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.2 din 28.01.2014 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale (Sesizarea
nr.2a/2014) [157].
La 23 decembrie 2013 Parlamentul a adoptat Legea nr. 324 pentru modificarea #i
completarea unor acte legislative, prin care a stabilit noua politic bugetar-fiscal. Prin aceast
lege, inter alia, au fost operate modificri 'n Codul fiscal, prin care au fost excluse o serie de taxe
locale (taxa de la posesorii de c*ini, taxa pentru parcaj #i taxa pentru evacuarea de#eurilor),
precum #i au fost fixate cotele maxime ale taxelor locale care urmeaz a fi 'ncasate de ctre
autorit&ile administra&iei publice locale.
+n urma examinrii cauzei respective, Curtea a declarat neconstitu&ionale punctele 113-
119, 122-123 ale articolului IX din Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea #i
completarea unor acte legislative.
5.Alte hotr*ri ale Cur&ii Constitu&ionale vizeaz repunerea 'n func&ie a unor func&ionari
publici demi#i ilegal. Prin aceasta, Curtea s-a impus drept aprtor al drepturilor fundamentale
ale omului. Avem 'n vedere, 'n mod special, 2 hotr*ri ale Cur&ii:
a).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a RM Nr.27 din 20.09.2013 pentru controlul
constitu&ionalit&ii Hotr*rii Parlamentului nr.183 din 12 iulie 2013 privind eliberarea din
func/ie de membru 0i de vicepre0edinte al Cur/ii de Conturi (Sesizarea nr.33a/2013) [170].
b).Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.28 din 20.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor hotr*ri ale Parlamentului privind revocarea 0i desemnarea
directorului general al Consiliului de administra/ie al Agen/iei Na/ionale pentru
Reglementare )n Energetic' (Sesizarea nr.34a/2013) [171].
+n ambele cazuri Curtea Constitu&ional a decis neconstitu&ionale hotr*rile prin care au
fost demi#i func&ionarii publici.
146

6.Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.26 din 19.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi referitoare la limita de v*rst pentru admiterea la
studiile de masterat 0i doctorat (Sesizarea nr.25a/2013) [168].
Fondul cauzei const 'n faptul, c prin Hotr*rea Guvernului nr. 173 din 18 februarie
2008 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea #i desf#urarea doctoratului #i
postdoctoratului. +n conformitate cu pct.16 din Regulamentul respectiv, la 'nv&m*ntul de zi cu
finan&are de la buget pentru studii de doctorat, limita de v*rst pentru admiterea candida&ilor este
de 35 ani.
La fel, prin Hotr*rea nr. 962 din 5 august 2003, Guvernul a stabilit criteriile de admitere
la studiile superioare de masterat a func&ionarilor publici, a oficialilor ale#i #i a altui personal din
cadrul autorit&ilor administra&iei publice. Pct. 4 al hotr*rii prevede, c la studiile de masterat 'n
cadrul Academiei de Administrare Public se pot 'nscrie categoriile de func&ionari publici #i
persoane cu func&ii de rspundere elective indicate 'n anexa nr.1 din hotr*re, 'n v*rst, de
regul, de p*n la 45 de ani.
+n consecin&, esen&a acestor reglementri constituie instituirea limitei de v*rst pentru a
accede la studiile de doctorat 'n institu&iile cu activitate de doctorat cu finan&are de la buget,
precum #i la studiile de masterat 'n cadrul Academiei de Administrare Public de pe l*ng
Pre#edintele Republicii Moldova.
+n urma examinrii sesizrii, Curtea Constitu&ional a declarat neconstitu&ional punctul 16
din Regulamentul privind organizarea #i desf#urarea doctoratului #i postdoctoratului, aprobat
prin Hotr*rea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008. De asemenea, a fost declarat
neconstitu&ional sintagma 'n v*rst, de regul, de p*n la 45 ani, din punctul 4 al Hotr*rii
Guvernului nr. 962 din 5 august 2003 privind asigurarea func&ionrii Academiei de Administrare
Public pe l*ng Pre#edintele Republicii Moldova.
Totodat, 'n vara-toamna anului 2014 Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova va
trebui s decid asupra unor sesizri care vizeaz aspecte importante ale vie&ii social-politice.
Astfel, cele mai rsuntoare cazuri de ultim or, aflate pe masa judectorilor Cur&ii
Constitu&ionale &in de probleme precum:
1. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.37b din 26.05.2014 privind interpretarea art.11 din
Constitu/ia Republicii Moldova [325]. Art.11 din Constitu&ia RM vizeaz neutralitatea
permanent a Republicii Moldova, stipul*nd tran#ant, c nu sunt admise dislocri de trupe
militare ale altor state pe teritoriul su [64, art.11]. +n solu&ionarea acestei sesizri, Curtea va
trebui s dea rspuns la 3 'ntrebri incomode #i cu impact extrem de profund pentru
dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova, rela&ia sa cu actori interna&ionali #i 'n
147

special pe dimensiunea asigurrii securit&ii sale na&ionale prin aderarea sau eventual
neaderarea la Organiza&ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Aceste 3 'ntrebri, 'n
varianta celor ce au depus sesizarea, sun 'n felul urmtor: a) sunt aplicabile prevederile
art.11 din Constitu&ie, av*nd 'n vedere, c deja la momentul adoptrii #i intrrii 'n vigoare a
Constitu&iei pe teritoriul Republicii Moldova erau dislocate trupe militare ale altui stat, fiind
astfel ab initio lovite de nulitate aceste prevederi? b) av*nd 'n vedere ra&iunile de existen& a
statului Republica Moldova, este admis derogarea de la principiul neutralit&ii permanente
consfin&ite 'n art.11 din Constitu&ie 'n cazul 'n care perpetuarea neutralit&ii ('n forma
declarat de art.11 din Constitu&ie) ar putea duce la dezmembrarea sau chiar dispari&ia
statului? c) dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor militare ale unor grupuri de
state sau sub mandat interna&ional contravine prevederilor art.11 din Constitu&ie?
2. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.42a din 18.06.2014 privind controlul constitu&ionalit&ii
unor prevederi ale art.21 alin. (5) lit.e) din Legea cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanului) nr.52 din 3 aprilie 2014 [326]. +n virtutea art.21 alin.(5) lit.e) din legea cu
privire la Avocatul Poporului [223], nu este primit spre examinare de ctre Avocatul
Poporului cererea depus de o persoan declarat incapabil prin hotr*re judectoreasc.
Respectivul caz &ine de drepturile fundamentale ale omului, motiv pentru care Curtea va fi
nevoit s fac referin&e la instrumentele #i practicile de consacrare #i aprare a drepturilor #i
libert&ilor fundamentale 'n cadrul Uniunii Europene.

+n concluzie, eviden&iem dou aspecte importante, precum:
1. Practica arat, c din totalul sesizrilor, aflate pe rolul cur&ilor constitu&ionale, marea
majoritate se refer la controlul constitu&ionalit&ii actelor normative 'n domeniul financiar-
bancar. Este cazul, spre exemplu, a Austriei (anexa 15) #i Germaniei (anexa 16). +n
principiu, a#a cum am vzut mai sus, constatm acela#i lucru #i 'n cazul Moldovei. Aceasta
'nseamn, c 'n perspectiv Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova va trebui s &in
piept provocrilor, 'n sensul ca s fie nevoit s examineze sesizri complexe #i dificile,
care vor viza domeniile financiar, bancar, valutar, fiscal, vamal #i al pie&ei de capital.
2. Constatm, c hotr*rile #i deciziile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova sunt rodul
unui efort analitic sus&inut, temeinic argumentate #i voluminoase. Sub acest aspect,
hottr*rile CC a RM se deosebesc substan&ial de volumul hotr*rilor emise de cur&ile
constitu&ionale din alte state. A se vedea 'n acest sens anexa 22 volumul unei decizii a
Cur&ii Constitu&ionale ('n file) 'n Germania, Italia #i Austria.
148

4.4. Executarea deciziilor Cur/ii Constitu/ionale condi/ie sine qua non de
asigurare a suprema/iei constitu/iei
Exist o anumit doz de interdependen& dintre eficien&a controlului constitu&ionalit&ii
legilor #i executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale. Or, chiar dac Curtea va
adopta cea mai lucid hotr*re, dar ea nu va fi executat de organele vizate sau va fi executat
defectuos, denatur*nd 'ns#i ideea #i filosofia aflat la baza acestei hotr*ri este evident, c ne
vom afla 'ntr-o situa&ie cu foarte #i foarte mari caren&e 'n ce prive#te eficien&a controlului
constitu&ionalit&ii legilor.
Problema executrii hotr*rilor judiciare este una complex, fiind un element definitoriu
al statului de drept. Nu 'n zadar, Consiliul Europei consider, c fr o executare rapid a
hotr*rilor judiciare nu exist efectiv stat de drept. Pornind de la acest silogism categoric,
Consiliul Europei, 'n una din recomandrile sale a propus statelor membre s 'ntreprind msuri
privind executarea hotr*rilor judiciare [416, p.62].
De loc 'nt*mpltor, cadrul legal privind reglementarea problematicii executrii deciziilor
Cur&ii Constitu&ionale este relativ extins.
+n ierarhia actelor normative se eviden&iaz prevederile Legii fundamentale, 'n spe&
art.140 Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale, care stabile#te categoric, c legile #i alte acte
normative sau unele pr&i ale acestora devin nule, din momentul adoptrii hotr*rii
corespunztoare a Cur&ii Constitu&ionale [64, art.140 alin.(1)]. hi mai departe, 'n alin.(2)
Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale sunt definitive #i nu pot fi atacate.
Dispozi&iile constitu&ionale 'n materia executrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale au fost dezvoltate ulterior 'n legisla&ia na&ional. Astfel, 'n Legea cu privire la
Curtea Constitu&ional a fost introdus art.28 cu titlul Ac&iunea actelor Cur&ii Constitu&ionale,
care printre altele stabile#te 'n alin.(1) c actele Cur&ii Constitu&ionale sunt acte oficiale #i
executorii, pe 'ntreg teritoriul &rii, pentru toate autorit&ile publice #i pentru toate persoanele
juridice #i fizice.
De asemenea, dispozi&iile Legii cu privire la Curtea Constitu&ional sunt explicite 'n a
stabili soarta actelor normative declarate neconstitu&ionale. Astfel, actele normative sau unele
pr&i ale acestora declarate neconstitu&ionale devin nule #i nu se aplic din momentul adoptrii
hotr*rii respective a Cur&ii Constitu&ionale [236, art.28 alin.(2)]. +n consecin&, alin.(3) din
art.28 al aceleia#i Legi, prevede expres, c consecin&ele juridice ale actului normativ sau ale unor
pr&i ale acestuia declarate neconstitu&ionale sunt 'nlturate conform legisla&iei 'n vigoare.
Prin urmare, putem deduce, c hotr*rile de jurisdic&ie constitu&ional, prin care se
asigur suprema&ia Constitu&iei, sunt definitive, incontestabile pentru oricine #i obligatorii.
149

Aceast deduc&ie se desprinde #i din prevederile constitu&ionale, 'n spe& art.7, conform
dispozi&iilor cruia Constitu&ia Republicii Moldova este Legea ei Suprem. Nici o lege 0i nici
un alt act juridic care contravine prevederilor Constitu/iei nu are putere juridic'.
+n mod practic, o dat cu declararea unei legi neconstitu&ionale de ctre Curtea
Constitu&ional, 'n cadrul normativ al Republicii Moldova se instaureaz un anumit vid
temporar. Ulterior, Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, a fost nevoit s intervin prin
a specifica: Curtea re&ine, c unele hotr*ri ale Cur&ii Constitu&ionale, prin care se declar
neconstitu&ional o prevedere legal sau un act, pot genera vid legislativ #i existen&a unor
deficien&e #i incertitudini 'n aplicarea legii [173, pct.33].
Vizavi de obligativitatea executrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale, Legea
cu privire la Curtea Constitu&ional, prin art.28
1
Obliga&ia autorit&ilor publice privind
executarea actelor Cur&ii Constitu&ionale, 'n alin.(1) a statuat, c Guvernul, 'n termen de cel
mult 3 luni de la data publicrii hotr*rii Cur&ii Constitu&ionale, prezint Parlamentului proiectul
de lege cu privire la modificarea #i completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor pr&i
ale acestuia declarate neconstitu&ionale. Proiectul de lege respectiv va fi examinat de Parlament
'n mod prioritar.
Pe de alt parte, Pre#edintele Republicii Moldova sau Guvernul, 'n termen de 2 luni de la
data publicrii hotr*rii Cur&ii Constitu&ionale, modific #i completeaz sau abrog actul sau
unele pr&i ale acestuia declarate neconstitu&ionale #i, dup caz, emite sau adopt un act nou
[236, art.28
1
alin.(2)].
Respectiv, alin.(3) din art.28
1
a Legii cu privire la Curtea Constitu&ional tran#eaz
categoric, c actele emise 'ntru executarea actelor normative sau a unor pr&i ale acestora
declarate neconstitu&ionale devin nule #i se abrog.
Totodat, observa&iile (constatrile) Cur&ii Constitu&ionale privind lacunele (omisiunile)
reglementrilor normative, datorate nerealizrii unor prevederi constitu&ionale, indicate 'n adres,
urmeaz s fie examinate de instan&a vizat, care 'n termen de cel mult 3 luni, va informa Curtea
Constitu&ional despre rezultatele examinrii [236, art.28
1
alin.(4)].
+ntru perfec&ionarea cadrului legal #i excluderii cazurilor de neexecutare a hotr*rilor #i
deciziilor Cur&ii Constitu&ionale, legiuitorul Republicii Moldova a fost nevoit s intervin 'n anul
2002 #i prin Legea Nr.1137 din 14.06.2002 s completeze Legea cu privire la Curtea
Constitu&ional prin art.28
2
Neexecutarea actelor Cur&ii Constitu&ionale. Prin dispozi&iile
noului articol s-a stabilit, c neexecutarea, executarea necorespunztoare, 'mpiedicarea executrii
actelor Cur&ii Constitu&ionale atrag dup sine rspunderea prevzut de legisla&ia 'n vigoare.
150

Prevederile Legii cu privire la Curtea Constitu&ional urmeaz a fi coroborate cu
Prevederile relevante ale Codului jurisdic&iei constitu&ionale [49], stipulate 'n art.75 Executarea
hotr*rilor #i avizelor, prin care s-a reiterat faptul, c hotr*rile #i avizele se execut 'n termenii
indica&i de Curtea Constitu&ional (alin.(1)). Iar executarea hotr*rii #i avizului urmeaz s fie
adus la cuno#tin&a Cur&ii Constitu&ionale 'n termenul indicat de ea [49, art.75 alin.(3)].

Factorii decizionali, care nu au executat 'n termenul stabilit hotr*rea #i avizul poart
rspundere conform art.82 din Codul Jurisdic&iei Constitu&ionale, conform cruia ne*ndeplinirea
nemotivat, 'n modul #i 'n termenii stabili&i, a cerin&elor judectorilor Cur&ii, neexecutare a
hotr*rilor #i avizelor Cur&ii (art.82 alin.1 pct.c)).
A#a cum ulterior, 'n practic au existat cazuri de neglijare a dispozi&iilor legale prin care
se stabile#te obligativitatea executrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale, a fost nevoie
de interven&ia Cur&ii pentru a explica #i a clarifica unele aspecte.
+n acest sens, este relevant opinia Cur&ii Constitu&ionale, potrivit creia, 'n pofida
prevederilor legale exprese, se atest o tergiversare 'n executarea multor hotr*ri ale Cur&ii, iar
ignorarea adreselor creeaz situa&ii care determin men&inerea lacunelor 'n legisla&ie #i afecteaz
calitatea implementrii legilor (a se vedea 'n acest sens Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale nr.7 din
18 mai 2013, nr.16 din 25 iunie 2013, nr.18 din 4 iulie 2013 etc.) [173, pct.36].

+n mod similar,
Curtea nu a fost informat nici despre rezultatele examinrii adreselor emise 'n anul 2012
(Adresa nr. PCC-01/39a din 10.04.2012, HCC nr.5 din 10.04.2012; Adresa nr. PCC-01/6a din
28.06.2012, HCC nr.9 din 28.06.2012; Adresa nr. PCC-01/7a din 12.07.2012, HCC nr.10 din
12.07.2012; Adresa nr.JCC-03/16c din 30.10.2012, HCC nr.11 din 30.10.2012; Adresa nr.PCC-
01/12a din 01.11.2012, HCC nr.12 din 01.11.2012; Adresa nr. PCC-01/18a din 04.12.2012, HCC
nr.15 din 04.12.2012; Adresa nr. PCC-01/34a din 18.12.2012, HCC nr. 19 din 18.12.2012) #i
adreselor emise 'n anul 2013 (Adresa nr. PCC-01/27a din 15.01.2013, HCC nr.1 din 15.01.2013;
Adresa nr. PCC-01/39a din 16.07.2013, HCC nr.20 din 16.07.2013) [173, pct.37].
Extrem de relevant este constatarea Cur&ii Constitu&ionale, conform creia: +ntruc*t
nici Parlamentul #i nici Guvernul, 'n calitate de legiuitor delegat, nu au intervenit pentru punerea
de acord a legii cu dispozi&iile Constitu&iei, a#a cum dispune art.140 din Legea fundamental,
controlul de constitu&ionalitate realizat a rmas fr efecte [173, pct.62].
Cu referire la mai multe aspecte ale neexecutrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale, a se vedea anexa 24 Adresele Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada: 1995-2010 #i anexa 25 Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii
Moldova neexecutate 'n perioada 1995-2010.
151

Pentru a ne da seama despre tabloul real al neexecutrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale, vom supune studiului Rapoartele Cur&ii Constitu&ionale privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 #i 'n anul 2012.
+n textul Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 a fost
indicat, c Din motive inexplicabile, autorit&ile statului (Guvernul RM #i Parlamentul RM),
care sunt responsabile de eliminarea lacunelor semnalate #i aducerea actelor normative 'n
concordan& cu prevederile constitu&ionale, n-au executat adresele #i hotr*rile Cur&ii
Constitu&ionale specificate [155]. A se vedea mai detaliat anexa 23 Adresele #i hotr*rile
Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova neexecutate 'n perioada 1995-2011.
C*t prive#te Raportul privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012, el de
asemenea, constat starea anormal de lucruri, c*nd hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale nu se
execut [156].
Un alt aspect, pe care dorim s-l abordm &ine de articolul 140 din Constitu/ie, citat la
'nceputul incursiunii noastre 'n problematica executrii hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii
Constitu&ionale.
La data de 4 octombrie 2013 Curtea Suprem de Justi&ie a Republicii Moldova a depus o
sesizare la Curtea Constitu&ional, prin care Curtea a fost solicitat, ca prin interpretarea
articolului 140 din Constitu&ie, s dea rspuns la urmtoarea 'ntrebare: +n cazul declarrii
neconstitu&ionalit&ii unor dispozi&ii legale de abrogare/modificare, prevederile legale abrogate
printr-o dispozi&ie constatat ca fiind neconstitu&ional continu s fie active #i s produc
efectele p*n la operarea modificrilor de rigoare de ctre Parlament sau nu?
La scurt timp Curtea Constitu&ional s-a expus pe marginea sesizrii, constat*nd mai
multe stri juridice, care prezint interes pentru cercetarea noastr.
Astfel, prin Hotr*rea sa Nr.33 din 10 octombrie 2013 [173], Curtea Constitu&ional a
constatat prin neexecutarea Hotr*rii Cur&ii Constitu&ionale nr. 27 din 20 decembrie 2011 [169],
organul legislativ a permis existen&a unui vid legislativ (mai mult de un an #i jumtate) privind
condi&iile de pensionare a judectorilor, ce genereaz lezarea dreptului acestora la pensie.
Din con&inutul Hotr*rii CC Nr.33 din 10.10.2013 se desprinde u#or importan&a ei pentru
practica judiciar ulterioar, deoarece aceasta vizeaz 'n esen& efectele hotr*rilor Cur&ii
Constitu&ionale #i modul de executare a acestora, pe motiv, c sesizarea se refer la preceptul
suprema&iei Constitu&iei.
Curtea a statuat, c lipsa de reac&ie a celor dou puteri (legislativ #i executiv) pune 'n
discu&ie respectarea dispozi&iilor Legii fundamentale #i, respectiv, comportamentul constitu&ional
al acestora fa& de Curtea Constitu&ional [173, pct.38], iar lipsa unei interven&ii legislative a
152

Parlamentului 'n vederea executrii actelor instan&ei de jurisdic&ie constitu&ional echivaleaz cu
neexercitarea competen&ei de baza a acestuia #i anume cea de legiferare atribuit de Constitu&ie
[173, pct.39].
+n consecin&, Curtea re&ine, c 'n vederea garantrii suprema&iei Constitu&iei, apare nu
numai fireasc, ci #i necesar interven&ia Cur&ii Constitu&ionale 'n sensul de a preciza, 'n
considerarea efectului specific de drept constitu&ional caracteristic oricrei hotr*ri a Cur&ii, care
sunt consecin&ele constatrii neconstitu&ionalit&ii textelor examinate [173, pct.40]. Mai mult, 'n
orice situa&ie, respectarea efectului general obligatoriu al hotr*rilor Cur&ii Constitu&ionale nu
'nseamn doar a da eficien& dispozitivului acestora, ci #i, 'n egal msur, considerentelor,
respectiv interpretrii date de Curtea Constitu&ional textelor Constitu&iei, or, hotr*rea este un
'ntreg, o unitate a considerentelor #i dispozitivului [173, pct.41].
+n viziunea Cur&ii, Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale reprezint 'n sine o constatare juridic
general obligatorie, bazat pe elucidarea esen&ei problemei constitu&ionale 'n urma interpretrii
oficiale a normelor corespunztoare din Constitu&ie #i explicrii ra&ionamentului con&inutului
acestora raportat la normele contestate [173, pct.42]. Acest efect al hotr*rilor Cur&ii
Constitu&ionale, precum #i ac&iunea sa consecvent de a da efectivitate justi&iei constitu&ionale
'ndrept&esc faptul, c prin relevarea con&inutului normelor constitu&ionale #i dezvoltarea de
reguli deduse din interpretarea acestora, actele Cur&ii Constitu&ionale ghideaz evolu&ia 'ntregului
sistem legal, precum #i procesul de interpretare #i aplicare a legii. Numai o astfel de pozi&ie
asigur 'n mod real realizarea principiului suprema&iei Constitu&iei [173, pct.43].
+n incursiunea sa, Curtea Constitu&ional este categoric, subliniind faptul, c
interpretarea dat dispozi&iilor constitu&ionale comport' caracter oficial 0i obligatoriu pentru
to/i subiec/ii raporturilor juridice. Hot'r.rea prin care se interpreteaz' un text
constitu/ional are putere de lege 0i este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijin',
pentru toate organele constitu/ionale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplic' direct, f'r'
nici o alt' condi/ie de form' [173, pct.47]. De asemenea, interpretarea oficial' a normelor
constitu/ionale este imperativ'.

Astfel, indiferent de natura hot'r.rilor Cur/ii, fie c sunt de
interpretare a Legii Supreme sau de control al constitu&ionalit&ii cadrului normativ subsecvent,
ele )0i produc efectele pe care Constitu/ia 0i legea le confer', in raport cu atribu/ia
exercitat' de Curte, for/a lor juridic' neput.nd fi contestat' sau confirmat' de nimeni
[173, pct.49].

+n acest context, Curtea reaminte#te, c respectarea hotr*rilor CC este o condi&ie
necesar #i esen&ial pentru buna func&ionare a autorit&ilor publice ale statului #i pentru
afirmarea statului de drept [173, pct.52].

hi deloc accidental, Curtea a subliniat, c factorii
153

juridici #i nu politici, trebuie s determine reac&iile fa& de hotr*rile Cur&ii, 'n special dac ele
provoac obliga&ii concrete pentru subiec&ii corespunztori [173, pct.55].
Cu referire la cauza aflat pe rol, printre altele, Curtea a re&inut, c norma juridic este
nul de drept #i, 'n final, 'n lipsa interven&iei legiuitorului originar sau delegat, '#i 'nceteaz
efectele. Ea dispare din fondul activ al legisla&iei, din dreptul pozitiv, ceea ce face ca sarcina
autorit&ilor publice, care aplic legea, s fie mai dificil 'n privin&a determinrii concrete a
efectelor deciziei Cur&ii Constitu&ionale asupra cauzelor pe care le instrumenteaz, cauze, care 'n
func&ie de domeniul vizat, au o anumit specificitate. De aceea, Curtea, pentru a preveni fie o
practic' neunitar', fie )nc'lcarea drepturilor 0i libert'/ilor fundamentale sau, in extremis,
pentru a evita nesocotirea hot'r.rilor sale, are )ndatorirea ca s' arate efectele pe care
acestea urmeaz' a le produce [173, pct.57 #i 58]. Mai mult, a accepta ca efectele deciziilor sale
s fie interpretate, 'n procesul de aplicare a legii, de ctre alte institu&ii ale statului ar echivala cu
o #tirbire a competen&ei Cur&ii [173, pct.59]. Opozabilitatea erga omnes a hotr*rilor Cur&ii
Constitu&ionale implic obliga&ia constitu&ional a tuturor autorit&ilor de a aplica 'ntocmai
deciziile Cur&ii la situa/iile concrete in care normele declarate neconstitu/ionale au inciden/'
[173, pct.60].
Prin urmare, pe marginea cauzei abordate Curtea Constitu&ional a hotr*t [173, pct.1]:
1. Hotr*rea prin care se declar neconstitu&ionalitatea unor norme/acte are nu numai putere de
lege, ci #i este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijin, pentru toate organele
constitu&ionale ale Republicii Moldova, astfel 'nc*t noi norme/acte cu acela#i con&inut nu mai
pot fi adoptate din nou;
2. +n cazul declarrii neconstitu&ionalit&ii unor norme/acte, p*n la operarea modificrilor de
rigoare de ctre autoritatea emitent, urmeaz s se aplice normele/actele anterioare
declarrii neconstitu&ionalit&ii, 'ntr-un mod conform considerentelor men&ionate 'n hotr*rile
Cur&ii Constitu&ionale [173, pct.1].
3. +n cazul declarrii neconstitu&ionalit&ii unor norme/acte, p*n la operarea modificrilor de
rigoare de ctre autoritatea emitent, o men&iune corespunztoare urmeaz a fi operat 'n
textul actului de baz, 'n sensul revigorrii textului normelor/actelor anterioare declarrii
neconstitu&ionalit&ii [173, pct.2].
+n continuare, vom aborda problematica execut'rii hot'r.rilor Cur/ilor
Constitu/ionale )n unele state-membre ale Uniunii Europene.
+n cazul Germaniei, atunci c*nd Curtea Constitu&ional Federal constat, c o lege este
compatibil sau incompatibil cu Legea fundamental, ori c*nd declar nulitatea unei legi,
decizia se public 'n Monitorul Oficial Federal.
154

Publicarea are doar o semnifica&ie declarativ, dat fiind, c 'nse#i deciziile Cur&ii cu
privire la nulitatea unei legi sau incompatibilitatea ei cu Constitu&ia nu au dec*t caracter
declarativ, dup cum o dicteaz doctrina nulit&ii. +n tradi&ia dreptului public german, o norm
contrar unei alte norme, ierarhic superioare, este nul ipso iure #i ex tunc, de unde decurge eo
ipso #i nulitatea unei legi care contravine Constitu&iei. +n consecin&, decizia prin care Curtea
Constitu&ional Federal pronun& neconstitu&ionalitatea legii nu are efect constitutiv; ea nu
caseaz, nu invalideaz #i nici nu reformeaz norma, ci doar face o constatare, cel mult
'ndeprteaz aparen&a legal de valabilitate a legii. Din dispozi&iile legale referitoare la
competen&a de judecat rezult totu#i c aceast constatare cel pu&in 'n privin&a legilor adoptate
sub imperiul actualei Constitu&ii poate fi fcut numai de Curtea Constitu&ional Federal, dar
p*n c*nd nu ar face-o, orice persoan este datoare s respecte norma juridic [211, p.38].
C*t prive#te situa&ia executrii hotr*rilor Cur&ii Constitu&ionale 'n Italia, se atest
situa&ia, c atunci c*nd Curtea declar neconstitu&ionalitatea unui act legislativ, a uneia sau mai
multor dispozi&ii, sistemul juridic se modific automat prin faptul 'n sine, prin urmare, legiuitorul
nu este 'n principiu 'nsrcinat s transpun decizia Cur&ii.
O atare sarcin va aprea 'ns pentru legiuitor c*nd Curtea pronun& o decizie aditiv
statu*nd la nivel de principii, 'ntruc*t este de a#teptat ca principiile postulate 'n decizii s
transpar printr-o msur legislativ #i astfel s se asigure certitudinea juridic. Ea nu constituie
totu#i dec*t o simpl sarcin pentru legiuitor, care poate la fel de bine s rm*n pasiv, ls*ndu-i
astfel judectorului misiunea de a implementa aceste principii prin aplicarea principiului juridic
relevant 'n cauz [212, p.23].
Mai poate fi vorba de sarcina legiuitorului de a interveni (mai ales) 'n cazul anumitor
tipuri de decizii de respingere, anume cele 'n care Curtea nu purcede la anularea normelor care
constituie obiectul deciziei, ci mai degrab ridic semne de 'ntrebare cu privire la legitimitatea #i
valabilitatea acestora. Cu alte cuvinte, Curtea re&ine, c o anumit dispozi&ie nu urmeaz a fi
anulat, 'ns 'n motivarea deciziei atrage aten&ia cu privire la oportunitatea sau necesitatea de
modificare a ei. Puterea acestor afirma&ii - 'n consecin&, greutatea sarcinii ce-i revine
legiuitorului, poate fi msurat examin*nd termenii utiliza&i de Curte. Astfel, legiuitorul poate fi
pur #i simplu invitat s ac&ioneze (fapt prin care se semnaleaz oportunitatea unei interven&ii de
modificare a legisla&iei 'n cauz), ori avertizat (de natur s alerteze legiuitorul fa& de
men&inerea actualei reglementri, care ar putea fi din nou contestat la Curte #i, ca atare,
anihilat printr-o declara&ie de neconstitu&ionalitate cu ocazia exercitrii unui nou control), ori
supus unor forme mai dure de avertizare, 'n conformitate cu doctrina stabilit 'n anumite decizii,
potrivit crora neconstitu&ionalitatea este stabilit, dar nedeclarat: c*nd Curtea afirm clar
155

existen&a unor vicii de neconstitu&ionalitate, 'ns cu toate acestea se ab&ine formal s le declare
neconstitu&ionale (prin aceasta evit*nd consecin&ele unei neconstitu&ionalit&i). Aparentul
paradox se explic dac ne amintim, c uneori, eliminarea unei neconstitu&ionalit&i poate
provoca probleme care dep#esc pstrarea ei 'n sistem (de exemplu, dac o anumit norm
recunoa#te un drept 'ntr-un mod incomplet, anularea normei ar avea ca efect excluderea dreptului
de la orice form de recunoa#tere juridic). Prin urmare, legiuitorului i se solicit ferm s
intervin pentru a restabili o rela&ie de coeren& a legisla&iei 'n raport cu Constitu&ia. +n situa&ia 'n
care legiuitorul ar rm*ne inactiv, Curtea '#i rezerv dreptul de a declara legea neconstitu&ional
cu urmtorul prilej; iar o astfel de decizie ar 'nsemna o dubl sanc&iune 'mpotriva legiuitorului:
'n primul r*nd, pentru c a adoptat o lege contrar Constitu&iei #i 'n al doilea r*nd, pentru c nu a
intervenit prompt pentru a elimina aspectele de neconstitu&ionalitate [212, p.24].
+n situa&ia unei neconstitu&ionalit&i stabilite, dar nedeclarate, nu se fixeaz vreun
termen pentru interven&ia legiuitorului. Se presupune totu#i, c o asemenea interven&ie va fi
operat c*t mai cur*nd posibil. Exist #i cazuri 'n care Curtea stabile#te un termen; acest lucru se
petrece atunci c*nd este cu putin& a se identifica un anumit moment la care starea de
contrarietate cu Constitu&ia va deveni at*t de grav 'nc*t s ajung intolerabil (de exemplu, 'n
acest sens ar putea fi relevant termenul stabilit pentru transpunerea unei directive europene)
[212, p.25].
C*t prive#te Rom.nia, vom men&iona doar un singur fapt ce ne-a trezit interesul
#tiin&ific #i anume, c efectele constatrii neconstitu&ionalit&ii unor prevederi ale tratatelor 0i
acordurile interna/ionale sau a acestora 'n ansamblu, 'n cadrul circumscris de art.146 lit.b) din
Constitu&ie, vizeaz numai procesul legislativ, 'n sensul, c Parlamentul fie nu are legitimitatea
constitu&ional s mai ratifice acordul sau tratatul 'n cauz, fie s le ratifice cu formularea de
rezerve, dup caz. Nu 'n ultimul r*nd, men&ionm cazul deciziilor prin care se constat
neconstitu&ionalitatea regulamentelor Parlamentului sau a unor dispozi&ii din acestea #i anume, c
destinatarii acestora, parlamentarii, au obliga&ia constitu&ional de a le respecta #i pune 'n
aplicare 'ntocmai [215, p.45].
Din cele expuse mai sus se desprind urmtoarele concluzii:
1. De#i au trecut aproape dou decenii de la fondarea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii
Moldova #i adoptarea Codului de jurisdic&ie constitu&ional, continu s existe probleme #i
derapaje 'n ce prive#te executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale. Acest fapt
are un impact negativ asupra procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor #i afecteaz
grav principiul suprema&iei Constitu&iei.
156

2. Asigurarea suprema&iei constitu&iei nu trebuie s rm*n un simplu principiu constitu&ional,
ci este necesar pentru instituirea #i crearea condi&iilor de realizare a unui sistem de garan&ii,
care ar permite acesteia s se manifeste 'ntr-adevr drept un act normativ cu for& juridic
suprem. +n cadrul acestui sistem de garan&ii trebuie s-#i afle locul un sistem de sanc&iuni
aplicabile 'n cazul violrii normelor constitu&ionale de ctre una dintre puterile constituite.
3. Studiind practica european de executare a hotr*rilor #i deciziilor cur&ilor constitu&ionale,
desprindem unele idei, pe care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova ar putea prelua
'ntru eficientizarea procesului de executare a hotr*rilor sale. Spre exemplu, acordarea unui
termen extins Parlamentului pentru a executa hotr*rea sau a#a cum am vzut 'n cazul
Germaniei s indice termenul 'n interiorul cruia, actul normativ declarat neconstitu&ional,
totu#i s continue a fi aplicat #i a na#te raporturi juridice, dac prin abrogarea lui imediat se
lezeaz #i mai mult drepturile #i libert&ile fundamentale ale persoanelor.4.5. Consfin/irea problematicii controlului constitu/ionalit'/ii legilor )n sistemul politicilor
publice din Republica Moldova
Controlul constitu&ionalit&ii legilor, drept una din atribu&iile cele mai importante ale
Cur&ii Constitu&ionale, a constituit o preocupare constant a institu&iilor statului. Aceast
preocupare s-a materializat 'n 'ncercarea de a reglementa, reforma #i moderniza procesul de
realizare a controlului constitu&ionalit&ii legilor.
Este firesc faptul, c nu 'ntotdeauna problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor
era vizat direct de ctre politici publice. De cele mai dese ori, s-a ac&ionat indirect, ac&ion*nd
primordial asupra reformelor institu&ionale sau altor aspecte cu caracter indirect.
Totu#i, exist suficiente exemple, care atest preocuparea pentru a stipula 'n mod direct o
anumit reconsiderare a unor aspecte ce vizeaz controlul constitu&ionalit&ii legilor.
Printre cele mai importante politici publice, cu impact asupra exercitrii controlului
constitu&ionalit&ii legilor, identificm:
Strategia de reform' a sectorului justi/iei: 2011-2016 [231]. +n contextul reformei
justi&iei, sunt preconizate un #ir de reforme ce vizeaz direct Curtea Constitu&ional a Republicii
Moldova. Astfel, 'n cadrul Pilonului VI Respectarea drepturilor omului 'n sectorul justi&iei,
este introdus Capitolul 6.1. Consolidarea rolului Cur&ii Constitu&ionale, care a indicat asupra
unor domenii specifice de interven&ii:
157

1. Revizuirea componen&ei #i a criteriilor de selectare a judectorilor Cur&ii
Constitu&ionale [231, Domeniul 6.1.1 din Cap.6.1.p.63];
2. Revizuirea procedurilor de examinare a sesizrilor 'naintate Cur&ii Constitu&ionale
[231, Domeniul 6.1.2 din Cap.6.1.p.63];
3. Revizuirea spectrului de subiec&i cu drept de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale [231,
Domeniul 6.1.3. din Cap.6.1.p.63];
4. Consolidarea capacit&ilor profesionale ale colaboratorilor Cur&ii Constitu&ionale, care
s asigure o calitate 'nalt a verificrii actelor legislative [231, Domeniul 6.1.4. din
Cap.6.1.p.63];
+n baza Strategiei a fost adoptat un Plan de ac&iuni pentru implementarea Strategiei de
reform a sectorului justi&iei pentru anii 2011-2016 [187], care prevede 'nc o ac&iune ce ar putea
avea efect direct asupra procesului de realizare a controlului constitu&ionalit&ii legilor de ctre
Curtea Constitu&ional Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constitu&ional #i a
Codului jurisdic&iei constitu&ionale ('n variant nou), activitate ce urmeaz a fi realizat 'n anii
2015-2016 [187, Domeniul 6.1.1. pct.3, p.12863].
Din c*te putem observa, 'n perioada imediat urmtoare, Curtea Constitu&ional va trece
printr-o perioad caracterizat de reforme #i modernizare, care 'n ultim instan& nu au cum s nu
afecteze modul de organizare #i desf#urare a procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor.

Planul de ac/iuni al Guvernului pentru anul 2014 [177]. Anul 2014 este un an extrem
de important pentru Republica Moldova, cu evenimente politico-juridice de natur s marcheze
existen&a cet&enilor pentru multe decenii 'nainte. Avem 'n vedere alegerile parlamentare
preconizate pentru 30 noiembrie #i evident evenimentul de anvergur semnarea Acordului de
Asociere la Uniunea European. Toate acestea, dar #i alte evenimente rmase oarecum 'n umbr,
urmau s lase amprenta asupra Planului de ac&iuni al Guvernului pentru anul 2014. Suntem de
prerea totu#i, c pentru un an at*t de marcant pentru istoria Republicii Moldova, Guvernul putea
veni cu un plan mai ambi&ios. Probabil, c deja noul Guvern investit, dup alegerile parlamentare
va veni cu un plan de ac&iuni, care ar include #i activit&i de realizare a prevederilor Acordului de
Asociere a RM la UE.
C*t despre Planul de ac&iuni al Guvernului pentru anul 2014, 'n cadrul Pilonului III
Edificarea statului de drept, Capitolul Justi&ia, a fost inclus compartimentul Protec&ia
drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale omului. Printre obiectivele de guvernare, este
prevzut consolidarea rolului Cur/ii Constitu/ionale, iar indicatori de impact ar servi
158

cercul subiec/ilor cu drept de sesizare a Cur/ii Constitu/ionale extins 0i capacit'/ile
personalului sporite.
Astfel, 'n msura sub Nr.208, este prevzut o ac&iune concret ce vizeaz Eficientizarea
activit&ii Cur&ii Constitu&ionale prin revizuirea criteriilor de selectare a judectorilor #i a
procedurilor de examinare a sesizrilor [177, ac&.208].
Respectiv, la modul concret se cere elaborarea proiectului de lege pentru modificarea
Constitu&iei privind componen&a #i criteriile de selectare a judectorilor la Curtea
Constitu&ional.
De#i executor al acestei msuri este Ministerul Justi&iei al RM, credem c este necesar
implicarea activ a angaja&ilor Cur&ii Constitu&ionale, mai cu seam 'n ce prive#te revizuirea
procedurilor de examinare a sesizrilor.
Realizarea msurii respective este preconizat pentru trimestrul IV, ceea ce 'nseamn, c
timp pentru acest efort mai este.
Am eviden&ia doar o singur problem. Iminentele alegeri parlamentare din 30 noiembrie
2014, ar putea pune 'n pericol adoptarea pachetului de legi cu referire la modernizarea activit&ii
Cur&ii Constitu&ionale.. Respectiv, va depinde de viziunile noii guvernri direc&ia 'nfptuirii
reformelor, 'n special la capitolul criteriilor de selectare a judectorilor.

Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea European' [226]. Probabil, c
nu exist suflare omeneasc 'n Republica Moldova, care s nu cunoasc de faptul, c
Parlamentul a ratificat Acordul de Asociere 'ntre Republica Moldova, pe de o parte #i Uniunea
European #i Comunitatea European a Energiei Atomice #i statele membre ale acestora, pe de
alt parte.
O lecturare atent a celor peste 1800 de pagini a Acordului de Asociere, nu a relevat o
sarcin clar #i direct de modernizare #i compatibilizare pentru Curtea Constitu&ional a
Republicii Moldova.
Totu#i, indirect, Curtea Constitu&ional va trebui s &in cont de anumite repere prevzute
expres de Acordul de Asociere. Avem 'n vedere, 'n primul r*nd, dezideratele ce reies din
con&inutul Titlului III al Acordului - Libertate, Securitate #i Justi&ie [226, art.12-20 din Acord].
Astfel, Curtea Constitu&ional, 'n procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor este invitat s
vegheze asupra statului de drept din Republica Moldova. +n virtutea prevederilor art.12 Statul
de drept din Acordul de Asociere, &ara noastr urmeaz s acorde o importan& deosebit
promovrii statului de drept, inclusiv independen&ei sistemului judiciar, accesului la justi&ie #i
dreptului la un proces echitabil.
159

Totodat, printre preocuprile Republicii Moldova #i implicit a Cur&ii Constitu&ionale
trebuie s se regseasc func&ionarea eficace a institu&iilor 'n domeniul asigurrii respectrii legii
#i al administrrii justi&iei [226, art.12 alin.(2) din Acord],

iar rspectarea drepturilor omului #i a
libert&ilor fundamentale va ghida toate activit&ile 'n domeniul libert&ii, al securit&ii #i al
justi&iei [226, art.12 alin.(3) din Acord].
De fapt, studiul con&inutului Acordului de Asociere a RM la UE a identificat o
preocupare a Cur&ii Constitu&ionale pentru viitorul apropiat. Este vorba de stabilirea unor rela&ii
de colaborare cu Curtea European de Justi&ie, studiul legisla&iei, practicilor #i precedentelor
acesteia.
Textul Acordului de Asociere relev situa&ia c*nd Curtea Constitu&ional va trebui s &in
cont de unele aspecte ale activitatea Cur&ii Europene de Justi&ie, inclusiv pe dimensiunea
controlului constitu&ionalit&ii legilor.
Vom exemplifica cele men&ionate prin a face referin& la dispozi&iile Acordului. +n acest
context, au fost identificate mai multe prevederi relevante, precum:
1. +n procesul apropierii legislative de acquis-ul Uniunii, 'n material achizi&iilor publice, se &ine
seama 'n mod adecvat de jurispruden&a corespunztoare a Cur&ii de Justi&ie a Uniunii
Europene [226, cap.8, art.273 alin.2 din Acord].
2. Ajutoarele de stat se evalueaz pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor 'n
materie de concuren& aplicabile 'n UE, 'n special a articolului 107 din Tratatul privind
func&ionarea Uniunii Europene #i a instrumentelor de interpretare adoptate de institu&iile UE,
inclusiv jurispruden&a relevant a Cur&ii de Justi&ie a Uniunii Europene [226, cap.10, art.340
alin.(1) din Acord].
3. +n cazul 'n care un diferend prive#te o chestiune de interpretare a unei dispozi&ii din dreptul
Uniunii (cu referire la capitolul 3 (Bariere tehnice 'n calea comer&ului), capitolul 4 (Msuri
sanitare #i fitosanitare), capitolul 5 (Regimul vamal #i facilitarea comer&ului), capitolul 6
(Dreptul de stabilire, comer&ul cu servicii #i comer&ul electronic), capitolul 8 (Achizi&ii
publice) sau capitolul 10 (Concuren&) al titlului V (Comer& #i aspecte legate de comer&))
Comisia de arbitraj nu decide 'n aceast chestiune, ci solicit Cur&ii de Justi&ie a Uniunii
Europene s se pronun&e asupra chestiunii respective. Hotr*rea Cur&ii de Justi&ie a Uniunii
Europene este obligatorie pentru Comisia de arbitraj [226, cap.14, sec&.3, art.403 alin.(2) din
Acord].
4. Autorit&ile din Republica Moldova iau toate msurile adecvate pentru a recupera fondurile
UE pltite 'n mod necuvenit. +n cazul 'n care Comisia European execut fondurile UE 'n
mod direct sau indirect prin 'ncredin&area sarcinilor de execu&ie bugetar unor ter&i, o decizie
160

luat de Comisia European, care impune o obliga&ie pecuniar unor persoane, altele dec*t
statele, este executorie 'n Republica Moldova 'n conformitate cu urmtoarele principii: (a)
executarea este reglementat de normele de procedur civil 'n vigoare 'n Republica
Moldova. Decizia se 'nveste#te cu formul executorie, fr a 'ndeplini nici o alt formalitate
'n afara verificrii autenticit&ii deciziei, de ctre autoritatea na&ional pe care guvernul
Republicii Moldova o desemneaz 'n acest scop #i o face cunoscut Comisiei Europene #i
Cur&ii de Justi&ie a Uniunii Europene; (c) executarea poate fi suspendat numai printr-o
decizie a Cur&ii de Justi&ie a Uniunii Europene [226, Titlul VI cap.2 art.430 alin.(4) din
Acord]. Executarea se efectueaz 'n conformitate cu normele de procedur ale Republicii
Moldova, iar legalitatea hotr*rii de executare este supus controlului Cur&ii de Justi&ie a
Uniunii Europene [226, Titlul VI cap.2 art.430 alin.(5) din Acord].
Un alt aspect, reglementat de Acordul de Asociere #i de care va trebui s &in cont Curtea
Constitu&ional a Republicii Moldova 'n procesul exercitare al controlului constitu&ionalit&ii
legilor, &ine de obligativitatea transpunerii legisla&iei #i practicilor UE 'n sistemul de drept al RM.
+n acest sens, Acordul opereaz cu o gam larg de situa&ii precum: 1) Aproprierea treptat',
prin care se 'n&elege, c Republica Moldova urmeaz s realizeze apropierea treptat a legisla&iei
sale de dreptul Uniunii Europene [226, art.448 din Acord]. 2) Apropierea dinamic', care acord
prerogative Consiliului de asociere de a revizui #i actualiza periodic anexele Acordului [226,
art.449 din Acord]. 3) Monitorizare, prin care se 'n&elege evaluarea continu a progreselor
'nregistrate a punerii 'n aplicare #i asigurarea respectrii msurilor care fac obiectul Acordului
[226, art.450 din Acord]. 4) Evaluarea apropierii, care presupune, c Uniunea European
evalueaz apropierea legisla&iei Republicii Moldova de dreptul Uniunii. Acest lucru include
aspectele legate de punerea 'n aplicare #i asigurarea respectrii legisla&iei. [226, art.451 din
Acord]. 5) Aplicarea cu titlu provizoriu, ceea ce 'nseamn, c p*n la intrarea 'n vigoare a
Acordului de Asociere (care, printre altele, urmeaz a fi ratificat de ctre fiecare dintre cele 28 de
state-membre ale Uniunii Europene), Uniunea European #i Republica Moldova convin s aplice
par&ial #i cu titlu provizoriu dispozi&iile Acordului [226, art.464 din Acord].

Controlul constitu/ionalit'/ii legilor prin prisma dispozi/iilor Proiectului
Constitu/iei Republicii Moldova
+n decembrie 2009, prin Decretul Pre#edintelui interimar al Republicii Moldova a fost
instituit Comisia pentru reforma constitu&ional, care a avut misiunea de a elabora un proiect al
unei Constitu&ii al RM. Din componen&a Comisiei au fcut parte cei mai de vaz speciali#ti-
savan&i 'n domeniul dreptului constitu&ional. Ceva timp mai t*rziu, 'n primvara anului 2010
161

Comisia a prezentat Parlamentului Proiectul noii constitu&ii, care a #i fost 'nregistrat pe pagina
web a legislativului [288].
A#a cum unul din obiectivele cercetrii de doctorat const, printre altele, 'n formularea
propunerilor de lege-ferenda, este absolut firesc, c ne-am 'ndreptat aten&ia spre acest Proiect.
Aceasta cu at*t mai mult, cu c*t interesul nostru este ghidat de dou aspecte importante: 1) 'n ce
msur Proiectul aduce 'mbunt&iri 'n domeniul controlului constitu&ionalit&ii legilor #i 2) 'n ce
msur studiul prezent de doctorat poate aduce 'mbunt&iri Proiectului respectiv.
Proiectul Constitu&iei include Titlul IV, Capitolul I cu denumirea Justi&ia
Constitu&ional, 'nglob*nd articolele 120-126, prin care sunt stabilite principiile de baz de
activitate a Cur&ii Constitu&ionale.
Astfel, 'n textul art.120 [288], Proiectul consacr scopul Cur&ii Constitu&ionale:
asigur realizarea principiului separrii puterii de stat #i garanteaz responsabilitatea statului
fa& de persoan. Propunem completarea articolului cu men&iunea asigurarea func&ionalit&ii
statului de drept #i a democra&iei. Prin respectiva completare se vor face referin& la cei 3 piloni
care reprezint valorile Uniunii Europene: drepturile omului, democra&ia #i statul de drept. Ca s
ilustrm juste&ea afirma&iei, vom face referin& la Raportul Secretarului General al Consiliului
Europei privind Starea democra&iei, drepturile omului #i statul de drept 'n Europa 'n anul 2014
[416, p.5]. Suplimentar, vom aduce drept argumente 'nc 2 rapoarte. Este vorba de Raportul
privind Indicele statului de drept [441], care 'nglobeaz toate statele lumii #i Raportul privind
drepturile omului #i democra&ia 'n lume [131].
Referitor la structura Cur&ii Constitu&ionale, prin art.121 se propune o componen& a
Cur&ii de 9 persoane, specific*ndu-se, c una #i aceia#i persoan nu poate de&ine dec*t un singur
mandat. +n principiu, aceast modalitate corespunde 'ntru totul practicilor europene fiind mai
aproape de varianta Germaniei a Cur&ii Constitu&ionale.
+n domeniul atribu&iilor Cur&ii Constitu&ionale, sunt propuse c*teva novele. Astfel, Curtea
Constitu&ional, pe l*ng legile #i hotr*rile Parlamentului, decretele Pre#edintelui Republicii
Moldova, hotr*rile cu caracter normativ ale Guvernului, exercit controlul constitu&ionalit&ii #i
a ordonan&elor cu caracter normativ ale Guvernului, precum #i a tratatelor interna&ionale la care
Republica Moldova este parte, p*n la ratificarea acestora de ctre Parlament [288, art.125
alin.(1), pct.a)]. Totodat, Curtea Constitu&ional este 'nzestrat #i cu atribu&ia de a rezolva
excep&iile de neconstitu&ionalitate sesizate de instan&ele judectore#ti [288, art.125 alin.(1),
pct.g)].
162

Alte modificri-completri relevante activit&ii Cur&ii Constitu&ionale sub aspect de
control al constitu&ionalit&ii legilor, de asemenea, au fost identificate 'n textul Proiectului
Constitu&iei.
Considerm, c unele reglementri ce urmeaz a fi adoptate, ar putea avea impact pozitiv
asupra procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor exercitat de ctre Curtea
Constitu&ional.
Printre aceste modificri, eviden&iem 'n mod special:
1. Tratatele interna&ionale ratificate de Parlament sunt parte component a dreptului
intern [288, art.9 alin.(1)].
2. Un articol nou introdus 'n proiectul Constitu&iei va avea un impact direct asupra hotr*rilor #i
deciziilor Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova. Prin art.10 Politica de integrare
european se stabile#te expres, c +n scopul promovrii stabilit&ii, bunstrii,
modernizrii #i asigurrii securit&ii &rii sub aspect politic, economic #i social, Republica
Moldova '#i orienteaz politica sa extern #i intern spre integrare 'n organiza&iile #i 'n
organismele interna&ionale, prioritar fiind integrarea 'n Uniunea European [288, art.10
alin.(1)]. Iar +n procesul de integrare 'n organiza&iile #i 'n organismele interna&ionale,
Republica Moldova poate delega acestora unele competen&e prin legile de ratificare a
tratatelor de aderare. Acest fapt deschide calea spre importul precedentelor constitu&ionale
din Uniunea European #i transpunerea lor adaptat 'n cadrul sistemului de drept al
Republicii Moldova [288, art.10 alin.(2)].
3. Un interes sporit prezint art.78 Promulgarea legilor, care instituie procedura controlului
prealabil al constitu&ionalit&ii legilor. Proiectul Constitu&iei consacr controlul prealabil 'n
formula 'n care Pre#edintele Republicii Moldova 'nainte de promulgare poate cere controlul
constitu&ionalit&ii legii, care se va efectua 'n termen de 30 zile. Iar 'n cazul 'n care Curtea
Constitu&ional va declara legea, sau o parte a ei, neconstitu&ional, Pre#edintele o remite
Parlamentului spre reexaminare [288, art.78 alin.(3)]. Pe de alt parte, 'n cazul 'n care
Parlamentul '#i men&ine hotr*rea adoptat anterior, sau dac Curtea Constitu&ional 'n
termenii stabili&i confirm constitu&ionalitatea legii, Pre#edintele este obligat s promulge
legea 'n termen de 3 zile [288, art.78 alin.(4)].
Considerm, c toate aceste novele aduse procesului de control al constitu&ionalit&ii
legilor de ctre Proiectul Constitu&iei, 'n cazul adoptrii lor, vor aduce 'mbunt&iri substan&iale
'n domeniul reglementat.
163

Totodat, asigurarea unui control eficient al constitu&ionalit&ii legilor presupune
introducerea #i altor modificri 'n textul Constitu&iei Republicii Moldova. Unele dintre aceste
modificri vor fi expuse 'n cadrul compartimentului Concluzii generale #i recomandri.
Cel pu&in, acum reiterm pozi&ia noastr precum, c scopul Cur&ii Constitu&ionale trebuie
s con&in referin&e la asigurarea democra&iei #i statului de drept (de r*nd cu protec&ia drepturilor
#i libert&ilor fundamentale ale persoanelor).
P*n la urm, succesul oricrei reforme legale depinde de mai mul&i factori. Suntem 'ntru
totul de acord cu opinia precum, c oric*t de democratic ar fi legea fundamental a unui stat,
realizarea expres a dispozi&iilor sale depinde 'n mare msur de o serie de factori (de ordin
politic, social, economic #.a.) [145, p.269].


4.6. Concluzii la capitolul 4
1. Controlul de constitu&ionalitate a legilor #i asigurarea suprema&iei Constitu&iei sunt puse 'n
seama unei autorit&i publice competente #i anume a unui organ special - Curtea
Constitu&ional. Deci, CC a RM este unica autoritate de jurisdic&ie constitu&ional din
republic. Prin structur, 'mputernicirile #i func&ionarea sa, Curtea Constitu&ional
valorific at*t tradi&iile juridice ale &rii, c*t #i experien&a 'n domeniu al unor state europene.
2. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova este format preponderent din membri cu o
pregtire profesional excelent: 'n principal, oameni de #tiin& specializa&i 'n materia
dreptului constitu&ional. Ei se bucur de un grad ridicat de independen& #i de un prestigiu
social. Curtea a efectuat #i continu s efectueze sarcina util privind o mai bun aliniere a
sistemului de drept na&ional la standardele europene #i 'n special la prevederile Conven&iei
Europene a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, modul de organizare #i realizare a
controlului constitu&ionalit&ii legilor ar trebui s fie o preocupare constant, 'n special prin
prisma provocrilor interne #i externe.
3. Pentru a face fa& problemei volumului sporit de cauze, care cu timpul se va accentua #i mai
mult, dar #i 'ntru excluderea cazurilor de paritate de voturi (cazul vaccinrii fiind unul
relevant), propunem extinderea numrului judectorilor Cur&ii Constitu&ionale p*n la 9.
4. Considerm absolut necesar instituirea procedurii verificrii constitu&ionalit&ii normelor
Regulamentului Parlamentului, prin modificarea Legii cu privire la Curtea Constitu&ional.
5. Studiind practica european de executare a hotr*rilor #i deciziilor cur&ilor constitu&ionale,
desprindem unele idei, pe care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova le-ar putea
prelua 'ntru eficientizarea procesului de executare a hotr*rilor sale. Spre exemplu, acordarea
164

unui termen extins Parlamentului pentru a executa hotr*rea sau a#a cum am vzut 'n cazul
Germaniei s indice termenul, 'n interiorul cruia, actul normativ declarat neconstitu&ional,
totu#i s continue a fi aplicat #i a na#te raporturi juridice, dac prin abrogarea lui imediat se
lezeaz #i mai mult drepturile #i libert&ile fundamentale ale persoanelor.
6. Pornind de la faptul, c Republica Moldova a ratificat Acordul de Asociere la Uniunea
European', acord care prevede anumite repere #i realizri, inclusiv pe dimensiunea
respectrii statului de drept #i a drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale omului. Guvernul
Republicii Moldova ar urma s-#i perfecteze o agend privind transpunerea 'n practic a
acestor valori. +n cuprinsul politicilor publice guvernamentale, trebuie s se regseasc
neaprat #i Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, responsabil de anumite activit&i
pe dimensiunea atribu&iilor sale. Avem 'n vedere, 'n primul r*nd, studierea minu&ioas a
practicii Cur&ii Europene de Justi&ie, a precedentelor sale, a legisla&iei care 'i reglementeaz
activitatea. Aceasta cu at*t mai mult, cu c*t din dispozi&iile Acordului de Asociere reiese clar
nevoia unei colaborri str*nse dintre Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova #i Curtea
European de Justi&ie.
7. Transpunerea 'n practic a prevederilor Acordului de Asociere va permite accelerarea
reformelor, modernizarea Republicii Moldova #i va contribui la consolidarea democra&iei, a
statului de drept #i a respectrii drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale persoanelor.
8. Considerm absolut necesar, ca scopul Cur&ii Constitu&ionale s con&in referin&e la
men&iunea asigurarea democra/iei 0i statului de drept (de r*nd cu protec&ia drepturilor #i
libert&ilor fundamentale ale persoanelor).
9. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, 'n procesul de control al constitu&ionalit&ii
legilor, ar trebui s fie con#tient de faptul, c odat cu aderarea la Uniunea European', s-ar
putea s apar unele limitri ale suveranit&ii na&ionale #i respectiv, unele puteri-competen&e
s fie transferate ctre institu&iile Uniunii Europene. Ca urmare, sistemul de drept na&ional,
inclusiv #i prioritar Constitu&ia Republicii Moldova, prin textul ei amendat ar trebui s ofere
aceast perspectiv #i deschidere pentru transpunerea precedentelor izvor*te din aplicarea
legisla&iei europene, 'n special 'n cazul unui conflict dintre legisla&ia UE #i cea na&ional.
Evident, c #i Curtea Constitu&ional, urmeaz s-#i identifice algoritmul activit&ii sale
atunci c*nd va realiza controlul constitu&ionalit&ii legilor Republicii Moldova, 'n sensul, ca
s gseasc solu&ia de a intercala eventual practica Uniunii Europene de aplicare a legisla&iei
europene.
165

CONCLUZII GENERALE I RECOMAND$RI

Drept urmare a preocuprilor #tiin&ifice doctorale 'ndreptate spre cercetarea problemelor
ce &in de controlul constitu&ionalit&ii legilor garan&ie juridic a suprema&iei Constitu&iei, se pot
formula urmtoarele concluzii:
1. Cercetarea doctrinar vine s completeze spectrul larg al abordrilor constitu&ionale #i s
'mbog&easc tezaurul #tiin&ific al Republicii Moldova cu cuno#tin&e teoretico-practice 'n
domeniul problematicii, care nu a mai fost abordat, sau a fost elucidat superficial. Printre
atare elemente vom enumera: Evolu&ia conceptului de control al constitu&ionalit&ii legilor pe
plan european #i mondial, cu accente pe traiectoria sa; Aportul controlului constitu&ionalit&ii
legilor la asigurarea suprema&iei constitu&iei; Problematica controlului constitu&ionalit&ii 'n
sistemul politicilor publice ca expresie a preocuprii statului de problema dat; Raporturile
Cur&ii Constitu&ionale cu Parlamentul #i Guvernul pe dimensiunea realizrii controlului
constitu&ionalit&ii legilor #i asigurrii suprema&iei constitu&iei; Executarea hotr*rilor #i
deciziilor Cur&ii Constitu&ionale condi&ie de baz a asigurrii suprema&iei constitu&iei;
Impactul practicii de ultim or al controlului de constitu&ionalitate, realizat de Curtea
Constitu&ional a Republicii Moldova (pe baza analizei cazurilor cu rezonan&, aflate pe rolul
Cur&ii 'n ultimii ani); Problematica controlului constitu&ionalit&ii legilor 'n contextul
prevederilor Proiectului noii Constitu&ii a Republicii Moldova; Analiza experien&ei mondiale,
'n special a Uniunii Europene, privind controlul constitu&ionalit&ii legilor, prin expunerea
situa&iei din urmtoarele state: SUA, Germania, Fran&a, Italia, Danemarca #i Norvegia,
Elve&ia, Rom*nia #i altele. Identificarea evolu&iilor #i provocrilor din sec. XXI pentru
procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor la nivel european.
2. Controlul de constitu&ionalitate s-a rsp*ndit 'n 'ntreaga lume 'n ultimele decenii. Acest
fenomen a fost justificat de diverse teorii, pe care le-am identificat prin cercetarea noastr.
Este vorba de: (1) teoriile ideatice care vizualizeaz adoptarea controlului de
constitu&ionalitate drept un produs de o con#tientizare tot mai pronun&at a preceptelor
privind statului de drept #i protec&ia libert&ilor individuale; (2) teorii de guvernare bazate pe
multi-nivele, care sus&in, c controlul constitu&ionalit&ii legilor este adoptat pentru a
coordona statele 'n sistemul federal; (3) teorii de pia& electoral, care sus&in, c controlul
constitu&ionalit&ii legilor este adoptat, atunci c*nd institu&iile care adopt constitu&ia se cred
'nltura&i de la putere dup adoptarea constitu&iei; #i (4) teoriile difuze care postuleaz, c
controlul constitu&ionalit&ii legilor este introdus ca rspuns la evolu&iile constitu&ionale din
statele strine.
166

3. Statul de drept nu trebuie s se reduc doar la existen&a Constitu&iei, la afirmarea #i
recunoa#terea suprema&iei acesteia, ac&iunii ei directe asupra rela&iilor din societate.
Concomitent, este necesar orientarea aten&iei spre controlul constitu&ionalit&ii legilor,
mediatizarea acestui proces #i implicarea c*t mai multor actori competen&i: de la societatea
civil #i p*n la institu&iile administra&iei publice centrale.
4. Curtea European de Justi&ie nu este tocmai varianta unei cur&i constitu&ionale clasice. Ba
chiar mai mult, abord*nd subiectul referitor la tipul de tribunal (na&ional sau interna&ional) de
care CEJ ar fi mai apropiat sub aspectul caracteristicilor, exist dou puncte de vedere 'n
doctrin: 1) cei care o situeaz 'n r*ndurile tribunalelor interna&ionale, consider*nd
comunit&ile europene organiza&ii interna&ionale, clasific #i dreptul comunitar drept
interna&ional; #i 2) cei care aseamn Curtea cu un tribunal na&ional sau cu o curte
constitu&ional. Ambele puncte de vedere au dreptul la via&, av*nd o doz de adevr 'n sine.
Astfel, celor dint*i li se poate obiecta faptul c: deciziile Cur&ii sunt obligatorii #i executorii:
jurisdic&ia sa acoper #i al&i subiec&i de drept dec*t statele. Pe c*nd celor care aseamn
Curtea cu o curte constitu&ional li se poate obiecta faptul, c Curtea nu numai c se pronun&
asupra constitu&ionalit&ii normelor de drept comunitar, dar chiar ofer judectorului na&ional
interpretarea concret ce trebuie dat.
5. Tot mai multe societ&i democratice 'mbr&i#eaz sistemul Kelsenian de control de
constitu&ionalitate, 'n cadrul cruia judectorul constitu&ional este gardianul valorilor
fundamentale consacrate de Constitu&ie institu&ie vie, care asigur principiul
pluralismului #i a libert&ilor individuale ori de c*te ori exercitarea puterii majorit&ii
degenereaz 'n tiranie. Viziunea lui Kelsen, recunosc*nd, c majoritatea poate exprima
dorin&ele sale, 'n msura 'n care aceasta nu 'ncalc drepturile individului, reprezint o
'ncercare reu#it de a echilibra nevoia de unitate cu dorin&a de pluralitate.
6. Analiza activit&ii Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova ne demonstreaz fr echivoc,
c ea a contribuit la procesul de creare a unui cadru legislativ democratic 'n &ara noastr,
art*nd limitele func&ionale ale autorit&ilor publice, struind asupra independen&ei puterii
judectore#ti, separa&iei puterilor 'n stat. Prin hotr*rile sale Curtea a prevenit abuzul de
putere al parlamentului, a contribuit la o mai bun 'n&elegere a procesului de legiferare #i
astfel #i-a adus aportul su substan&ial la ameliorarea acestui proces.
7. Un alt aspect ce ridic multe semne de 'ntrebare #i cu o aplicare practic destul de redus 'n
spa&iul juridic al Republicii Moldova &ine de excep&ia de neconstitu&ionalitate. Ar fi util ca
excep&ia de neconstitu&ionalitate s poat fi invocat la orice faz a procesului. Adic nu
numai la judecarea 'n fond, dar #i 'n apel #i 'n recurs. Se pune 'ntrebarea, dac un act
167

normativ a fost declarat cu ocazia controlului direct sau indirect (al excep&iei) de
constitu&ionalitate, va mai fi admis o nou sesizare a Cur&ii Constitu&ionale prin procesul
excep&iei de neconstitu&ionalitate, depus de alt persoan? Adic, efectele hotr*rii Cur&ii
Constitu&ionale date 'n urma examinrii excep&iei de neconstitu&ionalitate vor fi numai pentru
pr&ile din litigiul concret sau se vor rsfr*nge #i asupra altor cazuri, adic dac efectele vor fi
erga omnes. Este ra&ional s presupunem, c hotr*rile despre neconstitu&ionalitatea sau
constitu&ionalitatea unor norme, declarate 'n cadrul excep&iei, trebuie s aib efecte erga
omnes.
8. De#i au trecut aproape dou decenii de la fondarea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii
Moldova #i adoptarea Codului de jurisdic&ie constitu&ional, continu s existe probleme #i
derapaje 'n ce prive#te executarea hotr*rilor #i deciziilor Cur&ii Constitu&ionale. Acest fapt
are un impact negativ asupra procesului de control al constitu&ionalit&ii legilor #i afecteaz
grav principiul suprema&iei Constitu&iei.
9. Transpunerea 'n practic a prevederilor Acordului de Asociere va permite accelerarea
reformelor, modernizarea Republicii Moldova #i va contribui la consolidarea democra&iei, a
statului de drept #i a respectrii drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale persoanelor,
constituind totodat o provocare pentru activitatea de mai departe a Cur&ii Constitu&ionale 'n
procesul de control al constitu&ionalit&ii legilor.
+n baza cercetrii realizate, a lacunelor #i deficien&elor constatate, venim cu urmtoarele
recomand'ri:
1. Pentru o acurate&e mai bun 'n utilizarea no&iunilor aferente conceptului stat de drept,
propunem s fie utilizat matricea folosit 'n Raportul Consiliului Europei privind Starea
democra&iei, drepturile omului #i a statului de drept 'n Europa, potrivit creia cele 3 repere-
probleme fundamentale ale statului de drept sunt: 1) sistemul judiciar; 2) corup&ia; 3)
splarea banilor.
2. Republica Moldova, prin intermediul Cur&ii sale Constitu&ionale ar urma s stabileasc rela&ii
de colaborare cu Curtea European de Justi&ie, fapt care va aduce beneficii imense &rii
noastre: at*t pentru justi&iabili, c*t #i pentru doctrinari.
3. Pentru a face fa& problemei volumului sporit de cauze, care cu timpul se va accentua #i mai
mult, dar #i 'ntru excluderea cazurilor de paritate de voturi (cazul vaccinrii fiind unul
relevant), propunem extinderea numrului judectorilor Cur&ii Constitu&ionale p*n la 9.
4. A introduce 'n textul Constitu&iei Republicii Moldova, prin modificare-completare a
dispozi&iilor cu referin& la independen&a #i garan&iile judectorilor Cur&ii Constitu&ionale. +n
acest sens, de inserat 2 men&iuni precum c judectorii Cur&ii Constitu&ionale exercit
168

doar un singur mandat de 12 ani, care nu se re*nnoie#te #i judectorii Cur&ii
Constitu&ionale urmeaz s-#i 'ncheie mandatul la atingerea v*rstei de 70 de ani.
5. Studiind practica european de executare a hotr*rilor #i deciziilor cur&ilor constitu&ionale,
desprindem unele idei, pe care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova ar putea prelua
'ntru eficientizarea procesului de executare a hotr*rilor sale. Spre exemplu, acordarea unui
termen extins Parlamentului pentru a executa hotr*rea sau a#a cum am vzut 'n cazul
Germaniei s indice termenul 'n interiorul cruia, actul normativ declarat neconstitu&ional,
totu#i s continue a fi aplicat #i a na#te raporturi juridice, dac prin abrogarea lui imediat se
lezeaz #i mai mult drepturile #i libert&ile fundamentale ale persoanelor.
6. Pornind de la faptul, c Republica Moldova a ratificat Acordul de Asociere la Uniunea
European', acord care prevede anumite repere #i realizri, inclusiv pe dimensiunea
respectrii statului de drept #i a drepturilor #i libert&ilor fundamentale ale omului. Guvernul
Republicii Moldova ar urma s-#i perfecteze o agend privind transpunerea 'n practic a
acestor valori. +n cuprinsul politicilor publice guvernamentale, trebuie s se regseasc
neaprat #i Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, responsabil de anumite activit&i
pe dimensiunea atribu&iilor sale. Avem 'n vedere, 'n primul r*nd, studierea minu&ioas a
practicii Cur&ii Europene de Justi&ie, a precedentelor sale, a legisla&iei care 'i reglementeaz
activitatea. Aceasta cu at*t mai mult, cu c*t din dispozi&iile Acordului de Asociere reiese clar
nevoia unei colaborri str*nse dintre Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova #i Curtea
European de Justi&ie.
7. Considerm absolut necesar ca scopul Cur&ii Constitu&ionale s con&in referin&e la men&iunea
asigurarea democra/iei 0i statului de drept (de r*nd cu protec&ia drepturilor #i libert&ilor
fundamentale ale persoanelor).
8. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, 'n procesul de control al constitu&ionalit&ii
legilor, ar trebui s fie con#tient de faptul, c odat cu aderarea la Uniunea European', s-ar
putea s apar unele limitri ale suveranit&ii na&ionale #i respectiv, unele puteri-competen&e
s fie transferate ctre institu&iile Uniunii Europene. Ca urmare, sistemul de drept na&ional,
inclusiv #i prioritar Constitu&ia Republicii Moldova, prin textul ei amendat ar trebui s ofere
aceast perspectiv #i deschidere pentru transpunerea precedentelor izvor*te din aplicarea
legisla&iei europene, 'n special 'n cazul unui conflict dintre legisla&ia UE #i cea na&ional.
Evident, c #i Curtea Constitu&ional, urmeaz s-#i identifice algoritmul activit&ii sale
atunci c*nd va realiza controlul constitu&ionalit&ii legilor Republicii Moldova, 'n sensul, ca
s gseasc solu&ia de a intercala eventual practica Uniunii Europene de aplicare a legisla&iei
europene.
169

BIBLIOGRAFIE

I. Referin/e bibliografice )n limba rom.n':
1. Acordul cu UE, un tratat important pentru modernizarea RM. Interviu cu Stefan Fule,
comisarul european pentru Extindere #i Politic de vecintate. +n: http://www.jurnal.md/ro
/news/stefan-f-le-acordul-cu-ue-un-tratat-important-pentru-modernizarea-rm-1172345/
(vizitat 27.06.2014).
2. Acordul RM-UE transmis 'n parlament pentru ratificare. +n: http://www.jurnal.md
/ro/news/acordul-rm-ue-transmis-in-parlament-pentru-ratificare-1172368/ (vizitat 28.06.2014).
3. Alexianu G. Principii de drept constitu&ional. Bucure#ti, 1939. 90 p.
4. Alexianu G. Studii de drept public. Bucure#ti: Institutul de arte grafice Vremea, 1930. 130 p.
5. Alexianu G. Rolul Consiliului Legislativ. Bucure#ti, 1930. 204 p.
6. Amicus Curiae pentru Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova privind imunitatea
judectorilor. Comisia European pentru Democra&ie prin Drept (Comisia de la Vene&ia).
Opinia nr.698/2012. Strasbourg, 11 martie 2013. CDL-AD(2013)008. Adoptat de Comisia
de la Vene&ia la cea de-a 94 Sesiune Plenar (Vene&ia, 8-9 martie 2013). 10 p.
http://www.constcourt.md/public/files/file/Documente%20pressa/amicus_l153_l544.pdf
(Vizitat 17.03.2014).
7. Aram E. Controlul constitu&ionalit&ii legilor: istorie #i actualitate. Chi#inu: Museum, 2000. 80 p.
8. Aram E. Istoria dreptului romanesc. Chi#inu: Ed.S.A Reclama, 2003. 202p.
9. Aram E., Savu Iu. Controverse teoretice #i aspecte practice ale interpretrii dreptului.
Chi#inu: Tipografia Bons Offices, 2005. 284p.
10. Armeanic A. Jurisdic&ia constitu&ional remediu na&ional al respectrii drepturilor #i
libert&ilor fundamentale ale omului. +n: Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei
drepturilor omului #i respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile
omului 'n jurispruden&a #i legisla&ia na&ional, Materialele conferin&ei din 13-14 decembrie
2007. Chi#inu, 2007, p. 41-47.
11. Arseni A. Autoritatea judectoreasc veritabil institu&ie de realizare a ramurii puterii de
stat 'n condi&iile edificrii statului de drept. +n: Revista Na&ional de Drept, 2013, nr. 11, p.
16-24.
12. Arseni.A. Drept constitu&ional #i institu&ii politice publice. Volumul I. Tratat elementar.
Chi#inu: CEP USM, 2005. 502p.
13. Arseni A. Jurisdic&ia constitu&ional a Republicii Moldova. Chi#inu, 2000. 214 p.
170

14. Arseni A. Recursul Constitu&ional p*rghie de garantare a drepturilor omului 'n justi&ie. +n:
Revista #tiin&ifico-practic #i informativ de drept Avocatul poporului, edi&ie special nr.
10/2008, 15 p.
15. Arseni A. Dabija T. Interdependen&a dintre jurisdic&ia constitu&ional #i justi&ia de drept
comun 'n domeniul asigurrii legalit&ii. +n: Revista Na&ional de Drept, Nr.3, 2014, 10 p.
16. Arseni A. Ivanov V. Suholitko L. Dreptul constitu&ional comparat. Centrul Editorial al
USM. Chi#inu, 2003. 296p.
17. Avornic Gh. Tratat de Teoria general a statului #i dreptului. Vol.1. Chi#inu, 2013. 460 p.
18. Baltag D. Idealul social de justi&ie. +n: Edificarea statului de drept, Materialele conferin&ei
interna&ionale #tiin&ifico-practice (din 26-27 septembrie 2003, Chi#inu). Chi#inu:
Transparency International-Moldova, 2003, p. 109-115.
19. Bantu#.A. Unele caracteristici esen&iale #i principii ale democra&iei constitu&ionale. Material
#tiin&ific: +n Dezvoltarea constitu&ional a R.M la etapa actual. 10 ani sub auspiciile
Constitu&iei R.M. Chi#inu, 2004. 1439p.
20. Barbneagr A. Reforma judiciar #i drept: +n revista de filozofie #i drept, nr. 2. Chi#inu, 1993.
21. Barbneagr A., Arseni Al., Cobneanu S., Osmochescu N., Postolache V. Precedentul
judiciar:importan&a, problemele #i perspectivele implementrii 'n sistemul juridic din
Republica Moldova. +n: Evaluarea necesit&ilor sistemului judectoresc din Republica
Moldova. Edi&ie special a revistei #tiin&ifico-practice #i informative de drept Avocatul
Poporului. Chi#inu, 2006. p. 128-132.
22. B'rsan C. Conven&ia european a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Editura
C.H.Beck. Bucure#ti, 2010.
23. Bobaru A. Curtea de Justi&ie a Uniunii Europene garant al aplicrii uniforme a dreptului
Uniunii Europene. Tez de dr.'n drept. Chi#inu, 2013. 163 p.
24. Bross S. Accesul direct al cet&eanului la justi&ia constitu&ional. +n: Justi&ia constitu&ional:
actualitate #i perspective. Materialele Conferin&ei interna&ionale consacrate aniversrii a 10-a
a Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova. Responsabil de edi&ie V.Pu#ca#. Cartdidact.
Chi#inu, 2005.
25. Buletinul Cur&ii Supreme de Justi&ie al Republicii Moldova. Nr.8. Chi#inu, 1996.
26. Bywater A., handru M. Rela&ia dintre instan&ele europene Curtea European de Justi&ie #i
Curtea European a Drepturilor Omului - #i instan&ele na&ionale. Bucure#ti, 2011. 278 p.
27. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Hotr*rea 2007/C 303/01. Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene din 14.12.2007. Odat cu intrarea 'n vigoare a Tratatului de la
171

Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a
dob*ndit for& juridic obligatorie.
28. Clinoiu Constan&a. Duculescu Victor. Drept parlamentar. Ed.Lumina Lex. Bucure#ti, 2006.
29. Clinoiu C., Duculescu V., Drept constitu&ional european, Bucure#ti: Lumina Lex, 2008. 327 p.
30. C*rna& Teo. Drept constitu&ional. Editura Reclama. Chi#inu, 2004.
31. C*rna& T. Drept constitu&ional. Chi#inu: Print-Caro SRL, 2010. 514 p.
32. C*rnat T. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Chi#inu, 2003.
33. C*rna& T. C*rna& M. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Edi&ie nou #i adnotat.
Chi#inu, 2006.
34. C*rna& T. Puterea judectoreasc 'n Republica Moldova. +n: Reintegrarea Moldovei.
Solu&ii #i modele / I. Creang, V. Popa. Chi#inu: TISH, 2005, p. 160-169.
35. C*rna& T. Statul de drept: principii #i trsturi definitorii. +n: Dezvoltarea constitu&ional a
Republicii Moldova la etapa actual. Materialele conferin&ei interna&ionale #tiin&ifico-
practice din Bl&i, 2004. Chi#inu: Tipogr. Central, 2004. p.1423.
36. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Raport privind respectarea drepturilor
omului 'n Republica Moldova 'n anul 2012. Chi#inu, 2013. 189 p. http://crjm.org/files
/reports/Raport_CpDOM_repspectarea_DO_2012.pdf (vizitat 19.10.2013).
37. Cenu# D. Consolidarea societ&ii civile din Republica Moldova. Bons Offices. Chi#inu,
2007.
38. Ceterchi I., Craiovan I. Introducere in teoria general a dreptului. Bucure#ti, 1993.192 p.
39. Chistruga.A. Legitimitatea dificil a justi&iei constitu&ionale: balan& intre juridic #i politic. +n
Revista Na&ional de Drept nr.3. Chi#inu, 2001.
40. Chiuzbaian G.I. Sistemul puterii judectore#ti. Bucure#ti: Continent XXI, 2002. 429 p.
41. Ciobanu V. Aspecte teoretice #i practice 'n legtur cu sesizarea Cur&ii Constitu&ionale 'n
vederea solu&ionrii excep&iei de neconstitu&ionalitate. +n Dreptul, Bucure#ti, nr. 7, 1995, 38 p.
42. Cobneanu S., Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n protec&ia drepturilor omului, Revista Na&ional
de Drept, 2000, nr.1.
43. Cobneanu S. C*rna& T. Institu&ia Avocatului Parlamentar din Republica Moldova. CE
USM. Chi#inu, 2002.
44. Coc'r& Al. Reforma justi&iei 'n contextul implementrii Planului de Ac&iuni UE-
Moldova. Chi#inu: Arc, 2009. 128 p.
45. Cochinescu N. Organizarea puterii judectore#ti 'n Rom*nia. Bucure#ti: Lumina Lex,
1997. 439 p.
46. Codul Contraven&ional al RM din 24.10.2008. Monitorul Oficial Nr.3-6.
172

47. Codul Civil al RM din 06.06.2002. Monitorul Oficial Nr.82-86.
48. Codul Funciar al RM din 25.12.1991. Monitorul Oficial Nr.107.
49. Codul jurisdic&iei constitu&ionale nr. 502 din 16.06.1995. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 53-54 din 28.09.1995.
50. Codul Penal al RM din 18.04.2002. Monitorul Oficial Nr.72-74.
51. Cod de procedur civil al RM din 30.05.2003 adoptat prin Legea nr.225. Monitorul Oficial
al Republicii Moldova Nr.130-134 din 2013 (republicat). art.Nr.415.
52. Cod de procedur penal al RM din 14.03.2003 adoptat prin Legea nr.122-XV. Monitorul
Oficial Nr.104-110 din 07.06.2003.
53. Codul UE al drepturilor 'n mediul online. Luxembourg: Uniunea European, 2012. 24 p.
54. Cojuhari Al. Problemele eficien&ei justi&iei. +n: Dreptul, 2002, nr.12.
55. Conferin&a interna&ional Reforma judiciar #i de drept 'n Republica Moldova: realizri,
probleme, perspective. +n: Juristul Moldovei, 2001. Nr. 14.
56. Constantinescu M. Competen&a Cur&ii Constitu&ionale cu privire la legile anterioare intrrii in
vigoare a Constitu&iei Rom*niei. +n Dreptul, nr.9. Bucure#ti, 1993.
57. Constantinescu M.,Berzescu M. Controlul constitu&ionalit&ii #i legile anterioare Constitu&iei
Rom*niei. +n Dreptul, nr.1.Bucure#ti, 1994. pp.
58. Constantinescu M., Moraru I. Drept parlamentar. Bucure#ti, 1994. 256 p.
59. Constantinescu Victor. Aplicarea principiului non bis in idem 'n jurispruden&a european #i
na&ional. +n: Curierul Judiciar, 2012, nr.10.
60. Constitu&ia federal a Confedera&iei Elve&iene din 18 aprilie 1999. +n vigoare 'ncep*nd cu 1
ianuarie 2000. http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf (vizitat 24.02.2014).
61. Constitu&ia Republicii Franceze din 3 iunie 1958. http://www.conseil-constitutionnel.fr/ conseil-
onstitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution_roumain.pdf (vizitat 29.12.2013).
62. Constitu&ia Germaniei din 23 mai 1949. http://constitutii.wordpress.com/2013 /02/01/
legea-fundamentala-pentru-republica-federala-germania/ (vizitat 22.12.2013).
63. Constitu&ia Italiei din 1948. http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/
6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20%28a%2
0cura%20della%20Provincia%20di%20Milano%29/CostituzioneItaliana-Rumeno.pdf
(vizitat 22.03.2014).
64. Constitu&ia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 1 din 18.08.1994. Art. nr. 1. +n vigoare din 27 august 1994.
65. Constitu&ia Republicii Moldova: Comentariu. Chi#inu: Arc, 2012. 576 p.
173

66. Constitu&ia Rom*niei din 21 noiembrie 1991. Monitorul Oficial al Rom*niei, Partea I, Nr.233
din 21 noiembrie 1991. Intrat 'n vigoare la 8 decembrie 1991.
67. Constitu&ia Federa&iei Ruse din 12 decembrie 1993. +n: Drept constitu&ional comparat. Vol.II.
Bucure#ti: Editura Lumina Lex, 1999. p.1183 - 1227, de autorii Victor Duculescu, Constan&a
Clinoiu, Georgeta Duculescu.
68. Constitu&ia Spaniei. trad.: M. Priscaru. Bucure#ti: C.H. Beck, 2006. 100 p.
69. Conven&ia european pentru aprarea drepturilor omului #i a libert&ilor fundamentale din
04.11.1950. Ratificat prin Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova, nr. 1298-XIII din
24.07.97, #i publicat 'n edi&ia oficial Tratate interna&ionale, 1998, vol. I.
70. Corl&ean Titus. Protec&ia european #i interna&ional a drepturilor omului. Universul juridic.
Bucure#ti, 2012.
71. Costachi Gh. Pot'nga A. Asigurarea drepturilor omului 'n lume. Editura Epigraf. Chi#inu,
2003.
72. Costachi Gh. Direc&ii prioritare ale edificrii statului de drept 'n Republica Moldova.
Ed.Tipografiei centrale. Chi#inu, 2009. 327 p.
73. Costachi Gh. Direc&iile prioritare ale edificrii #i consolidrii statului de drept 'n Republica
Moldova. +n: Contribu&ii #tiin&ifice la edificarea #i consolidarea statului de drept. Materialele
Conferin&ei #tiin&ifice interna&ionale consacrat jubileului de 70 de ani al profesorului universitar
Gheorghe Costachi, 3 mai 2011, Chi#inu. Academia de htiin&e a Moldovei. p.104.
74. Costachi Gh. Guceac I. Fenomenul constitu&ionalismului 'n evolu&ia Republicii Moldova spre
statul de drept. Chi#inu: F.E.-P. Tipografia Central, 2003. 344 p.
75. Costachi Gh. Locul #i valoarea drepturilor omului 'n concep&ia statului de drept #i practica
edificrii acestuia 'n Republica Moldova. +n: Respectarea drepturilor omului condi&ie
principal 'n edificarea statului de drept 'n Republica Moldova. Materialele Conferin&ei
#tiin&ifico-practice interna&ionale din 17 septembrie 2010, mun. Bl&i. Coordonator #i redactor
#tiin&ific Gh.Costachi. F.E.-P. Tipografia Central Chi#inu, 2010.
76. Costachi Gh. Prin #tiin& spre un stat de drept. +.S. F.E.-P. Tipografia Central. Chi#inu, 2011.
77. Costachi Gh. Muruianu I. Reflec&ii asupra concep&iei contemporane a statului de drept. +n:
Revista Na&ional de Drept, 2009, nr.5, p.17.
78. Costachi Gh. Statul de drept: intre teorie #i realitate. Chi#inu: Ed.Bons Offices, 2000. 243p.
79. Craig P. Burca G. Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurispruden& #i doctrin. Editura
Hamangiu. Bucure#ti, 2009.
80. Craiovan I. Doctrina juridic. Bucure#ti: Ed. All Beck, 1999. 520 p.
81. Craiovan I., Istrate M. Ipostazele justi&iei. Bucure#ti: Universul Juridic, 2012. 292 p.
174

82. Creang L. Cile de asigurare a constitu&ionalit&ii 'n Republica Moldova. Tez de dr.'n drept.
Chi#inu, 2012. 170 p.
83. Criste M. Controlul constitu&ionalit&ii legilor. Bucure#ti: Ed. Lumina Lex, 2002. 250 p.
84. Curie D. Constitu&ia Statelor Unite ale Americii, Comentarii. Ia#i, 1992. 127 p.
85. Curtea Constitu&ional. Culegere de hotr*ri #i decizii, 1995-1996. Chi#inu, 1997. p. 5
86. Curtea Constitu&ional. Culegere de hotr*ri #i decizii 1997. Chi#inu, 1998. p.302.
87. Dabija T. Apari&ia #i difuzarea constitu&iei. +n: Legea #i Via&a, Nr. 5 (143) 2003, Chi#inu,
p.36-40.
88. Dabija T. Conceptul #i problematica referitoare la dreptul cet&enilor la un recurs
constitu&ional. +n: Revista Na&ional de Drept, Nr. 5-6, 2010, p.72-75.
89. Dabija T. Conceptul #i temeiurile suprema&iei constitu&iei. +n: Legea #i Via&a, Nr. 5 (149)
2004, Chi#inu, p.37-38.
90. Dabija T. Constitu&ia actul juridic fundamental. +n: Legea #i Via&a, Nr. 2 (140) 2003,
Chi#inu, p.56-59.
91. Dabija T. Controlul constitu&ionalit&ii garant al suprema&iei Constitu&iei. +n: Materiale de
comunicri ale sesiunii #tiin&ifice cu genericul: Func&ionarea institu&iilor democratice 'n statul
de drept, mun. Bl&i, 25-26 ianuarie 2003. 8 p.
92. Dabija T. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova garant al suprema&iei Constitu&iei.
+n: Revista Na&ional de Drept, Nr. 12, 2013, p.48-53.
93. Dabija T. Dimensiunea teoretic a conceptului de control al constitu&ionalit&ii legilor. +n:
Revista Na&ional de Drept, Nr.3, 2014, 8 p.
94. Dabija T. Evolu&ia semantic a no&iunii de constitu&ie proces de cristalizare a suprema&iei.
+n: Revista Na&ional de Drept, Nr. 3, martie 2010, p.63-66.
95. Dabija T. Realizarea dreptului. +n: Legea #i Via&a, Nr. 4 (148) 2004, Chi#inu, p.56-58.
96. Dabija T. Statul de drept 'ntre teorie #i realitate. +n: Materiale ale conferin&ei #tiin&ifice
interna&ionale Aspecte juridice ale societ&ii civile: rela&ii #i perspective, Universitatea
Slavon 26-27 februarie 2003. 4 p.
97. Dni#or D. Drept constitu&ional #i institu&ii politice, vol. 1. Bucure#ti: Ed. Academiei, 1997. 325 p.
98. Decizia nr.472/2014/UE a Parlamentului European #i a Consiliului din 16 aprilie 2014
privind Anul european pentru dezvoltare (2015). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 136
din 9 mai 2014. p.1-9.
99. Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Letonia din 18 ianuarie 2010 'n cauza nr. 2009-
11-01, para.24// http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=19 (vizitat 10.04.2014).
175

100. Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.1 din 22.01.2013 de sistare a
procesului pentru controlul constitu&ionalit&ii art.52 alin. (6) din Legea nr.10-XVI din 3
februarie 2009 privind supravegherea de stat a snt&ii publice. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.42-47 din 01.03.2013. art.Nr.5.
101. Decizia Cur&ii Constitu&ionale Nr.3 din 03.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de examinare a sesizrilor depuse la Curtea Constitu&ional. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.185-199 din 18.07.2014. art.Nr.23.
102. Decizia Cur&ii Constitu&ionale Nr.5 din 03.06.2014 privind distinc&iile Cur&ii
Constitu&ionale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.185-199 din 18.07.2014.
art.Nr.24.
103. Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.14 din 08.10.2013 de respingere a
sesizrii nr.27a/2013 pentru controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi ale Legii nr.121 din
25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalit&ii. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.258-261 din 15.11.2013. art.Nr.41.
104. Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.15 din 10.10.2013 de respingere a
sesizrii nr.40 a/2013 pentru controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi ale articolului 1242
alin. (1) din Codul Civil al Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.290 din 10.12.2013. art.Nr.46.
105. Decizia Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.16 din 07.11.2013 de respingere a
sesizrii nr.37b/2013 privind interpretarea articolelor 35 #i 54 din Constitu&ia Republicii
Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.284-289 din 06.12.2013. art.Nr.45.
106. Decizie istoric: Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea European.
http://www.jurnal.md/ro/news/decizie-istorica-rm-a-semnat-acordul-de-asociere-cu-ue-
1172264/ (vizitat 27.06.2014).
107. Declara&ia cu privire la Suveranitate. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 148-XII
din 23 iunie 1990. +n: Ve#tile Sovietului Suprem #i ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr. 8.
108. Declara&ia de Independen& a Republicii Moldova. Legea nr. 691-XII din 27.08.1991. +n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1991, nr 11-12/103.
109. Declara&ia Universal a Drepturilor Omului. Adoptat la New York, 10 decembrie 1948,
publicat 'n edi&ia oficial Tratate Interna&ionale, 1998, vol. 1
110. Decretul cu privire la puterea de stat. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 201-
XII din 27.07.1990. +n: Ve#tile Sovietului Suprem #i ale Guvernului RSSM. Chi#inu, 1990,
nr. 8.
176

111. Deleanu I. Drept constitu&ional #i institu&ii politice, Ed. Europa Nova, Bucure#ti, 1996,
vol.1. 251 p.
112. Deleanu I. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Tratat. Editura Europa Nova.
Bucure#ti, 1996. vol.2.
113. Deleanu I. Justi&ia constitu&ional. Bucure#ti: Lumina Lex, 1995. 448 p.
114. Deleanu I. Revizuirea Constitu&iei. +n: Dreptul, 2003, nr. 12, p.5-37.
115. Direc&iile strategice ale activit&ii din sfera #tiin&ei #i inovrii pentru anii 2013-2020 Nr.150
din 14.06.2013. +n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.07.2013, nr.141-144 (445).
116. Discursul Premierului Georgiei, Irakli Gariba#vili. +n: Decizie istoric: Republica Moldova
a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea European. http://www.jurnal.md/ro/news/
decizie-istorica-rm-a-semnat-acordul-de-asociere-cu-ue-1172264/ (vizitat 27.06.2014).
117. Dissescu C. Drept constitu&ional. Bucure#ti: Ed. Librriei Socec Co., 1915. 245 p.
118. Dogaru Ion. Dni#or Dan Claudiu. Drepturile omului #i libert&ile publice. Editura
ZAMOLEXE. Chi#inu, 1998.
119. Doldur C. Controlul de constitu&ionalitate 'n lumina noilor prevederi ale constitu&iei
revizuite. +n: Buletinul Cur&ii Constitu&ionale nr. 7/2004. http://www.ccr.ro/ default.
aspx?page=publications/buletin/7/doldur (vizitat 17.02.2011).
120. Doldur C. Unele considera&ii cu privire la rolul Cur&ii Constitu&ionale pentru garantarea
drepturilor omului, 'n perspective aderrii Rom*niei 'n structurile euroatlantice. +n:
Buletinul Cur&ii Constitu&ionale nr 3/2002. http://www.ccr.ro/default.aspx?page=
publications/buletin/ 3/doldur (vizitat 18.02.2011).
121. Doldur C. Efectele deciziilor Cur&ii Constitu&ionale #i statul de drept. +n: Buletinul Cur&ii
Constitu&ionale nr. 2/2000. !""#$%%&&&'(()')*%+,-./0"'.1#23#.4,5#/607(."7*81% 6/0,"78%9
%+*0+/) (vizitat 19.02.2011).
122. Donnelly Jack. Drepturi ale omului, drepturi individuale #i drepturi colective. +n: Altera,
1996, nr.2.
123. Dragomir E., Ni& D., Tratatul de la Lisabona. Versiunea consolidat a Tratatului privind
Uniunea European #i Tratatul privind func&ionarea Uniunii Europene, Bucure#ti: Nomina
Lex, 2009. 466 p.
124. Dragomir F. Rspunderea penal a magistratului. Bucure#ti: C.H. Beck, 2011. 374 p.
125. Drganu Tudor. Declara&iile de drepturi ale omului #i repercusiunile lor 'n dreptul
interna&ional public. Editura Lumina Lex. Bucure#ti, 1998.
126. Drganu Tudor. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Editura Lumina Lex. Bucure#ti,
1998. Vol. 1.
177

127. Drganu T. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Tratat elementar. Cluj-Napoca: Ed.
Lumina Lex, 2000. Vol. I. 380 p.
128. Drganu T. Introducerea 'n teoria #i practica statului de drept. Cluj, 1992. 223 p.
129. Drepturile omului. Culegere de drepturi interna&ionale, Chi#inu, 2000.
130. Drepturile omului. Documente adoptate de organisme interna&ionale. Adevrul. Bucure#ti, 1990.
131. Drepturile omului #i democra&ia 'n lume: Raportul privind ac&iunea UE 'n 2011. Serviciul
European de Ac&iune Extern. Bruxelles, 2012. 318 p. http://eeas.europa.eu/human_
rights/docs/2011_hr_report_ro.pdf (vizitat 05.12.2013).
132. Duculescu, V., Clinoiu, C., Duculescu, G. Drept constitu&ional comparat. vol. I-II.
Bucure#ti: Lumina Lex, 1999. 1246 p.
133. Duculescu Victor. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Editura Lumina Lex. Bucure#ti, 1994.
134. Duculescu Victor. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Mijloace interne #i interna&ionale.
Editura Lumina-Lex. Bucure#ti, 1998.
135. Dumbrav H., Cigan D., Danile& C. Factorii de presiune #i conflictele de interese 'n justi&ie.
Ia#i: Timpul, 2007. 46 p.
136. Eremia M.-C., Dragnea D. M. Introducere 'n dreptul constitu&ional. Note de curs. Edi&ia a 2-
a. Bucure#ti: Hamangiu, 2007. 352 p.
137. Frca# Augustin Vasile. Lic Frca#. Aspecte privind protec&ia drepturilor omului.
Universul Juridic. Bucure#ti, 2012.
138. Florea P. Neconstitu&ionalitatea. Excep&ia de neconstitu&ionalitate 'n procesul civil.
Bucure#ti, 1998. 105 p.
139. FMI trage un semnal de alarm 'n legtur cu sistemul bancar. +n: http://www.jurnal.md/
ro/news/fmi-trage-un-semnal-de-alarma-in-legatura-cu-sistemul-bancar-1173082/ (vizitat
11.07.2014).
140. Goriuc S. Puterea judectoreasc 'n sistemul separa&iei puterii 'n stat. +n: Mecanisme
na&ionale #i interna&ionale de protec&ie a drepturilor omului. Chi#inu: Academia de
Administrare Public, 2014, p.35-45.
141. Gorunescu Mirela. Accente europene ale principiului non bis in idem. +n: Analele
Universit&ii Constantin Br*ncu#i din T*rgu Jiu, Seria htiin&e Juridice, 2010, nr.1.
142. Gribincea Vladislav. Executarea hotr*rilor Cur&ii Europene a Drepturilor Omului de
ctre Republica Moldova 1997-2012. Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
Chi#inu, 2012. 196 p.
143. Guceac Ion. Curs elementar de drept constitu&ional. Chi#inu, 2004. vol. II.
144. Guceac Ion. Drepturile omului pe 'n&elesul tuturor. Editura htiin&a. Chi#inu, 2010.
178

145. Guceac I. Constitu&ia la rscruce de milenii. Chi#inu: Academia de htiin&e a Moldovei,
Institutul de Cercetri Juridice #i Politice, 2013. 416 p.
146. Gurin C. Standarde europene pentru domeniul justi&iei. +n: Reforma sistemului de justi&ie 'n
Republica Moldova. Standarde europene #i realit&i na&ionale, Masa Rotund Interna&ional
(15 iunie 2009; Chi#inu). Chi#inu: Popitipcom, 2009.
147. Gusti D. Constitu&ia 'n dezbaterea contemporanilor. Bucure#ti: Humanitas, 1990. 48 p.
148. Gu#tiuc A., Chirtoac L., Ro#ca V. Istoria universal a statului #i dreptului (perioada
antic). Vol.1. Chi#inu: Tipograf. Elena, 2001. 259 p.
149. Gu#tiuc A., Chirtoac L., Ro#ca V. Istoria universal a statului #i dreptului (perioada
medieval). Vol.2. Chi#inu: Tipograf. Elena, 2001. 244 p.
150. Gu#tiuc A., Chirtoac L., Ro#ca V., G*rlea R. Istoria universal a statului #i dreptului
(perioada modern). Vol.3. Chi#inu: Tipograf. Elena, 2002. 244 p.
151. Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de asociere. +n:
http://www.jurnal.md/ro/news/guvernul-a-aprobat-proiectul-de-lege-pentru-ratificarea-
acordului-1172363/ (vizitat 28.06.2014).
152. Gyula F., Curtea de Justi&ie European. Instan& de judecat suprana&ional, Bucure#ti:
Rosetti, 2002. 255p.
153. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.1 din 24.01.2011 cu privire la
aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2010. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.25-27 din 11.02.2011. art.Nr.3.
154. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 28.01.2008 cu privire la
aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2007. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.25-27 din 05.02.2008. art.Nr.2.
155. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 24.01.2012 cu privire la
aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.30-33 din 10.02.2012. art.Nr.6.
156. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la
aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.42-47 din 01.03.2013. art.Nr.4.
157. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.2 din 28.01.2014 pentru controlul
constitu&ionalit&ii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale (Sesizarea nr.2a/2014).
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.80-85 din 04.04.2014. art.Nr.10.
158. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.4 din 22.04.2013 pentru controlul
constitu&ionalit&ii Decretelor Pre#edintelui Republicii Moldova nr.534-VII din 8 martie
179

2013 privind demisia Guvernului, 'n partea ce &ine de men&inerea 'n func&ie a Prim-
ministrului-demis prin mo&iune de cenzur (pentru suspiciuni de corup&ie) din data de 8
martie 2013 p*n la formarea noului guvern, #i nr.584-VII din 10 aprilie 2013 privind
desemnarea candidatului pentru func&ia de Prim-ministru (Sesizarea nr.10b/2013).
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.97-103 din 03.05.2013.
159. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.5 din 11.02.2014 pentru controlul
constitu&ionalit&ii prevederilor articolului 4 lit.e) din Legea contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr.38a/2013). Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.104-109 din 06.05.2014. art.Nr.16.
160. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.6 din 13.02.2014 pentru controlul
constitu&ionalit&ii Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite,
contribu&ii, prime #i defalcri, precum #i privind anularea majorrilor de 'nt*rziere #i
amenzilor aferente acestora (Sesizarea nr.3a/2014). Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.87-91 din 11.04.2014. art.Nr.11.
161. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.7 din 13.02.2014 privind
controlul constitu&ionalit&ii alineatului (7) al articolului 88 din Codul Fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr.5a/2014). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.92-
98 din 18.04.2014. art.Nr.12.
162. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.8 din 14.02.2014 pentru controlul
constitu&ionalit&ii unor prevederi din Anexa nr.2 la Titlul IV din Codul Fiscal, 'n redac&ia
Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr.7a/2014). Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.92-98 din 18.04.2014. art.Nr.13.
163. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.11 din 25.03.2014 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi din Anexa nr.1 la Titlul IV din Codul Fiscal, 'n
redac&ia Legii nr.324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr.20a/2014). Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.115-119 din 16.05.2014. art.Nr.17.
164. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.21 din 25.07.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Hotr*rii Parlamentului nr.314 din 26 decembrie 2012 privind
eliberarea din func&ie a unui judector al Cur&ii Supreme de Justi&ie (Sesizarea 2a/2013).
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.262-267 din 22.11.2013. art.Nr.42.
165. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.22 din 05.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi referitoare la imunitatea judectorului
(Sesizarea nr.32a/2012). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.43 din 29.11.2013.
art.Nr.43.
180

166. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.24 din 10.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi ale Anexei nr.2 din Legea nr.48 din 22 martie
2012 privind sistemul de salarizare a func&ionarilor publici (Sesizarea nr.13a/2013).
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.291-296 din 13.12.2013. art.Nr.47.
167. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.25 din 17.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi referitoare la examinarea peti&iilor anonime
(Sesizarea nr. 14a/2013). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.276-280 din
29.11.2013. art.Nr.44.
168. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.26 din 19.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi referitoare la limita de v*rst pentru admiterea
la studiile de masterat #i doctorat (Sesizarea nr.25a/2013). Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.297-303 din 20.12.2013. art.Nr.49.
169. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.27 din 20.12.2011 privind
controlul constitu&ionalit&ii unor legi de modificare a condi&iilor de asigurare cu pensii #i
alte pl&i sociale pentru unele categorii de salaria&i. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.1-6 din 06.01.2012.
170. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.27 din 20.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii Hotr*rii Parlamentului nr.183 din 12 iulie 2013 privind
eliberarea din func&ie de membru #i de vicepre#edinte al Cur&ii de Conturi (Sesizarea
nr.33a/2013). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.222-227 din 11.10.2013.
art.Nr.35.
171. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.28 din 20.09.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii unor hotr*ri ale Parlamentului privind revocarea #i
desemnarea directorului general al Consiliului de administra&ie al Agen&iei Na&ionale pentru
Reglementare 'n Energetic (Sesizarea nr.34a/2013). Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.228-232 din 18.10.2013. art.Nr.37.
172. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.31 din 01.10.2013 pentru
controlul constitu&ionalit&ii prevederilor articolului 11 alin. (4) din Legea nr.548-XII din 21
iulie 1995 cu privire la Banca Na&ional a Moldovei #i articolelor 21 alin. (3) #i 23 alin. (3)
din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea
nr.26a/2013). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.252-257 din 08.11.2013.
art.Nr.38.
181

173. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.33 din 10.10.2013 privind
interpretarea articolului 140 din Constitu&ie (Sesizarea nr. 45b/2013). Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.297-303 din 20.12.2013. art.Nr.50.
174. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.34 din 11.10.2013 privind modul
de executare a Hotr*rii Cur&ii Constitu&ionale nr.27 din 20 decembrie 2011 privind
controlul constitu&ionalit&ii unor legi de modificare a condi&iilor de asigurare cu pensii #i
alte pl&i sociale pentru unele categorii de salaria&i. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.312-314 din 31.12.2013. art.Nr.52.
175. Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova Nr.36 din 05.12.2013 privind
interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constitu&ie 'n corela&ie cu Preambulul Constitu&iei #i
Declara&ia de Independen& a Republicii Moldova (Sesizrile nr.8b/2013 #i 41b/2013).
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.304-310 din 27.12.2013. art.Nr.51.
176. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.28 din 22.01.2014 cu privire la aprobarea
Planului na&ional de armonizare a legisla&iei pentru anul 2014. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.24-26 din 31.01.2014. art.Nr.44.
177. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.164 din 05.03.2014 cu privire la aprobarea
Planului de ac&iuni al Guvernului pentru anul 2014. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.60-65 din 14.03.2014. art.Nr.182.
178. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 07.05.2012 cu privire la aprobarea
Planului de Ac&iuni al Guvernului pentru anii 2012-2015. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 93-98 din 18.05.2012. Art. nr. 330.
179. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.326 din 20.03.2003 cu privire la
reprezentantul Guvernului 'n Curtea Constitu&ional. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.55 din 25.03.2003. art.Nr.340. (abrogat)
180. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.610 din 28.06.1999 cu privire la
reprezentantul permanent al Guvernului 'n Parlament #i Curtea Constitu&ional. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr.73-77 din 15.07.1999. art.Nr.644. (abrogat)
181. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.773 din 20.11.1995 despre Hotr*rea Cur&ii
Constitu&ionale a Republicii Moldova din 5 octombrie 1995 Cu privire la controlul
constitu&ionalit&ii Hotr*rii Guvernului Republicii Moldova nr.969 din 30 decembrie
1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.002 din 11.01.1996.
182. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.837 din 29.10.2013 pentru desemnarea
reprezentantului Guvernului 'n Parlament #i la Curtea Constitu&ional. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.243-247 din 01.11.2013. art.Nr.943.
182

183. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.872 din 01.11.2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului 'n Parlament #i la Curtea
Constitu&ional #i abrogarea unor hotr*ri ale Guvernului. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.252-257 din 08.11.2013. art.Nr.978.
184. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.886 din 08.11.2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.305 din 26 decembrie 2012 privind
reutilizarea informa&iilor din sectorul public. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.258-261 din 15.11.2013. art.Nr.991.
185. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova Nr.969 din 30.12.1994 Cu privire la msurile
pentru executarea Hotr*rii Parlamentului Republicii Moldova nr.213-XIII din 7 septembrie
1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.006 din 26.01.1995. (abrogat).
186. Hotr*rea Guvernului Republicii Moldova nr. 1488 din 31.12.2004 cu privire la Comisia
guvernamental permanent pentru organizarea executrii hotr*rilor definitive ale Cur&ii
Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 1-4 din 01.01.2005. Art. nr. 25.
187. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 6 din 16.02.2012 privind aprobarea
Planului de ac&iuni pentru implementarea Strategiei de reform a sectorului justi&iei
pentru anii 2011-2016. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 109-112 din
05.06.2012. Art. nr. 371.
188. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 72 din 28.03.2008 pe marginea audierilor
privind hotr*rile Cur&ii Europene a Drepturilor Omului cu privire la Republica Moldova,
excluderea acestora #i prevenirea 'nclcrii drepturilor omului #i a libert&ilor fundamentale.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 76-77 din 15.04.2008. Art. nr. 256.
189. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 90 din 12.05.2011 cu privire la aprobarea
Planului na&ional de ac&iuni 'n domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014. Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 118-121 din 22.07.2011. Art. nr. 331.
190. Hotr*rea Parlamentului nr. 217-XII din 28.07.1990 cu privire la aderarea R.S.S.Moldova la
Declara&ia Universal a Drepturilor Omului #i ratificarea pactelor interna&ionale ale
drepturilor omului. Buletinul Oficial din 30.08.1990.
191. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova Nr.306 din 17.12.2013 pentru aprobarea
bugetului Cur&ii Constitu&ionale pe anul 2014. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.304-310 din 27.12.2013. art.Nr.834.
192. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea
Conven&iei pentru aprarea drepturilor omului #i a libert&ilor fundamentale, precum #i a
183

unor protocoale adi&ionale la aceast. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 54
din 21.08.1999.
193. Hotr*rea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1447 din 28.01.1998 privind aprobarea
Programului de ajustare a legisla&iei Republicii Moldova la prevederile Conven&iei pentru
aprarea drepturilor omului #i libert&ilor fundamentale. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 16 din 05.03.1998.
194. Iancu Gh. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Bucure#ti: Lumina Lex, 2002. 462 p.
195. Iancu Gh. Drepturile, libert&ile #i 'ndatoririle fundamentale 'n Rom*nia. Edit. All Beck.
Bucure#ti, 2003.
196. Ionescu C. Controlul politic al constitu&ionalit&ii legilor. De la practica medieval la cea
modern. +n: Revista de drept public, nr. 1, 2006, p. 2-14.
197. Ionescu C. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Teoria general a institu&iilor politice.
Edi&ie revzut #i adugit. Vol.1. Bucure#ti: Editura Lumina Lex, 2001. 529 p.
198. Ionescu C. Tratat de drept constitu&ional comparat. Ed. All Beck. Bucure#ti, 2003.
199. Ionescu S. Contencios constitu&ional. Bucure#ti: Universul Juridic, 2010. 252 p.
200. Ionescu S. Justi&ie #i jurispruden& 'n statul de drept. Bucure#ti: Universul Juridic, 2008. 368 p.
201. Iorgovan A. Drept administrativ #i #tiin&a administra&iei. Bucure#ti, 1983. 416 p.
202. Judectorii au o problem corup&ia. Interviu cu Ambasadorul SUA 'n R.Moldova, William
H.Moser. +n: Ziarul de Gard, Nr.443, 1 august 2013. p.1.
203. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Belgiei. 21 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/BELGIA%20ro.pdf (vizitat 11.03.2014).
204. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional din Bosnia #i Her&egovina. 15 p. http://www.confeuconstco.org
/reports/rep-xv/BOSNIA%20HERTEGOVINA%20ro.pdf (vizitat 29.03.2014).
205. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Republicii Croa&ia. 21 p. http://www.confeuconstco.org
/reports/rep-xv/CROATIA%20ro.pdf (vizitat 05.04.2014).
206. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
184

de Curtea Suprem din Danemarca. 8 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/DANEMARCA%20ro.pdf (vizitat 16.03.2014).
207. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Tribunalul Federal Elve&ian. 11 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xv/
ELVETIA%20ro.pdf (vizitat 22.02.2014).
208. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Estoniei. 48 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/ESTONIA%20ro.pdf (vizitat 04.03.2014).
209. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Republicii Letonia. 13p. http://www.confeuconstco.org
/reports/rep-xv/LETONIA%20ro.pdf (vizitat 09.04.2014).
210. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Consiliul Constitu&ional francez. 14 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/FRANTA%20ro.pdf (vizitat 17.04.2014).
211. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional Federal din Germania. 45 p. http://www.confeuconstco.org/
reports/rep-xv/GERMANIA%20ro.pdf (vizitat 10.03.2014).
212. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Republicii Italiene. 27 p. http://www.confeuconstco.org/
reports/rep-xv/ITALIA%20ro.pdf (vizitat 21.03.2014).
213. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Republicii Macedonia. 19p. http://www.confeuconstco.org/
reports/rep-xv/MACEDONIA%20ro.pdf (vizitat 09.04.2014).
214. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Suprem a Norvegiei. 8 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/NORVEGIA%20ro.pdf (vizitat 13.04.2014).
185

215. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Rom*niei. 56 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/ROMANIA%20ro.pdf (vizitat 02.01.2014).
216. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Tribunalul Constitu&ional al Spaniei. 28p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/SPANIA%20ro.pdf (vizitat 09.04.2014).
217. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional Turc. 9 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/TURKEY%20ro.pdf (vizitat 21.03.2014).
218. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Ungariei. 12 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/HUNGARY%20ro.pdf (vizitat 05.01.2014).
219. Lascarov-Moldovanu A. Sergiu Ionescu. Constitu&ia rom*neasc din 1923. Bucure#ti,
1925. 393 p.
220. Lazari C. Rolul Avocatului Parlamentar (Ombudsmanului) 'n Republica Moldova. +n:
Revista Na&ional de Drept, 2001.
221. Legea Fundamental a Republicii Federale a Germaniei din 23 mai 1949. +n: Drept
constitu&ional comparat. Vol.II. Bucure#ti: Editura Lumina Lex, 1999. p.1111 - 1181, de
autorii Victor Duculescu, Constan&a Clinoiu, Georgeta Duculescu.
222. Legea Republicii Moldova Nr.52 din 31.03.2011 bugetului de stat pe anul 2011.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.63-64 din 20.04.2011. art.Nr.151.
223. Legea Republicii Moldova nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanul). Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.110-114 din 09.05.2014.
art.Nr.278.
224. Legea Republicii Moldova Nr.55 din 12.06.2014 pentru completarea codului de procedur
civil al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003. Monitorul Oficial al Republicii
Moldova Nr.174-177 din 04.07.2014. art.Nr.389.
225. Legea Republicii Moldova nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 131-133 din 26.09.2002. Art. nr. 1018.
186

226. Legea Republicii Moldova Nr.112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere
'ntre Republica Moldova, pe de o parte, #i Uniunea European #i Comunitatea European a
Energiei Atomice #i statele membre ale acestora, pe de alt parte. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova Nr.185-199 din 18.07.2014. art.Nr.442.
227. Legea Republicii Moldova Nr.133 din 23.12.2009 bugetului de stat pe anul 2010.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.193-196 din 29.12.2009. art.Nr.619.
228. Legea Republicii Moldova Nr.205 din 28.09.2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare
a societ&ii civile pentru perioada 2012-2015 #i a Planului de ac&iuni pentru implementarea
Strategiei Nr.205 din 28.09.2012. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1-5 din
04.01.2013.
229. Legea Republicii Moldova Nr.217 din 26.09.2013 pentru ratificarea Conven&iei Consiliului
Europei privind accesul la documentele oficiale. Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr.252-257 din 08.11.2013. art.Nr.701.
230. Legea Republicii Moldova Nr.229 din 10.10.2013 pentru aprobarea Strategiei na&ionale 'n
domeniul protec&iei datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 #i a Planului de
ac&iuni privind implementarea acesteia. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.284-
289 din 06.12.2013. art.Nr.776.
231. Legea Republicii Moldova Nr.231 din 25.11.2011 privind aprobarea Strategiei de reform a
sectorului justi&iei pentru anii 2011-2016 Nr.231 din 25.11.2011. Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 1-6 din 06.01.2012. Art. nr. 6.
232. Legea Republicii Moldova Nr.244 din 21.11.2008 bugetului de stat pe anul 2009.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.223-225 din 16.12.2008. art.Nr.824.
233. Legea Republicii Moldova Nr.249 din 02.11.2012 bugetului de stat pe anul 2013.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.263-269 din 21.12.2012. art.Nr.853.
234. Legea Republicii Moldova Nr.254 din 23.11.2007 bugetului de stat pe anul 2008.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.192-193 din 13.12.2007. art.Nr.745.
235. Legea Republicii Moldova Nr.282 din 27.12.2011 bugetului de stat pe anul 2012.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.19-20 din 25.01.2012. art.Nr.46.
236. Legea Republicii Moldova nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constitu&ional.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 8 din 07.02.1995.
237. Legea Republicii Moldova Nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrit&ii profesionale.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.35-41 din 14.02.2014. art.Nr.73.
187

238. Legea Republicii Moldova Nr.326 din 23.12.2013 pentru modificarea #i completarea unor
acte legislative. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.47-48 din 25.02.2014.
art.Nr.92.
239. Legea Republicii Moldova Nr.339 din 23.12.2013 bugetului de stat pe anul 2014.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.14-16 din 21.01.2014. ar.Nr.34.
240. Legea Republicii Moldova Nr.351 din 12.07.2001 pentru modificarea #i completarea
Constitu&iei Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 90-91 din
02.08.2001. Art. nr. 699.
241. Legea Republicii Moldova nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judectoreasc.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 15-17 din 22.01.2013. Art. nr. 62.
242. Legea Republicii Moldova nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judectorului,.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 15-17 din 22.01.2013. Art. nr. 63.
243. Legea Republicii Moldova nr. 789 din 26.03.1996 cu privire la Curtea Suprem de Justi&ie.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 15-17 din 22.01.2013. Art. nr. 64.
244. Legea Republicii Moldova nr.797-XIII din 02.04.1996 pentru aprobarea Regulamentului
Parlamentului. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 50 din 07.04.2007. Art. nr. 237.
245. Legea Republicii Moldova nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 15-17 din 22.01.2013. Art. nr. 65.
246. Legea Republicii Moldova Nr.1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea #i completarea
Constitu&iei Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.88-90 din
28.07.2000. art.Nr.661.
247. Legea Republicii Moldova nr. 1349 din 17.10.1997 cu privire la avoca&ii parlamentari.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 82-83 din 11.12.1997. Art. nr. 671. (abrogat)
248. Legea Rom*niei nr.47/1992 privind organizarea #i func&ionarea Cur&ii Constitu&ionale.
Monitorul Oficial al Rom*niei, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010 (republicat).
249. Legea Rom*niei nr.90/2001 privind organizarea si func&ionarea Guvernului Rom*niei si a
ministerelor. Monitorul Oficial al Rom*niei, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001.
250. Legea Rom*niei nr. 94/1992 privind organizarea #i func&ionarea Cur&ii de Conturi.
Monitorul Oficial al Rom*niei, Partea I, nr.282 din 29.04.2009.
251. Lepdtescu M. Teoria general a controlului constitu&ionalit&ii legilor. Bucure#ti: Ed.
Pedagogic, 1974. 400 p.
252. Le# I. Sisteme judiciare comparate. Bucure#ti: All Beck, 2002. 568 p.
253. Mgureanu F., Mgureanu Poptean G. Organizarea sistemului judiciar. Edi&ia a VI-a.
Bucure#ti: Universul Juridic, 2009. 522 p.
188

254. Mocreac V. Baza juridic #i procedura de solu&ionare a recursurilor constitu&ionale.
Materialele conferin&ei Rolul cur&ii constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului
#i respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n
jurispruden&a #i legisla&ia na&ional. Chi#inu, 13-14 decembrie 2007. p.245-256.
255. Mole Nuala. Harby Catarina. Dreptul la un proces echitabil: Ghid pentru punerea 'n aplicare
a articolului 6 al CEDO. Consiliul Europei. Chi#inu, 2003. 68 p.
256. Moser William H.. Judectorii au o problem corup&ia. Interviu. +n: Ziarul de Gard,
Nr.443, 1 august 2013.
257. Muraru Ioan. Constantinescu Mihai. Studii constitu&ionale. Editura ACTAMI. Bucure#ti, 1995.
258. Muraru I. Constantinescu M. Curtea Constitu&ional a Rom*niei. Bucure#ti: Ed.Albatros,
1997. 116 p.
259. Muraru Ioan. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Editura Actami. Bucuresti, 1998. 390 p.
260. Muraru I. Constantinescu M. Curtea Constitu&ional a Rom*niei. Bucure#ti: Ed.Albatros,
1997. 116 p.
261. Muraru I. Constantinescu M. Tnsescu E. #.a. Interpretarea Constitu&iei doctrin #i
practic. Bucure#ti: Ed.Lumina Lex, 2002. 291 p.
262. Muraru I., Constantinescu M., Iorgovan A. Constitu&ia Rom*niei revizuit: comentarii #i
explica&ii. Bucure#ti: Ed. ALL BECK, 2004. 376 p.
263. Muraru I. Tnsescu S. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Bucure#ti: Lumina Lex,
2002. 664 p.
264. Muraru Ioan. Elena Tnsescu Simina. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Editura All
Beck. Bucure#ti, 2005. vol.1.
265. Muraru I., Tnsescu E.S. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Edi&ia 13, Vol. II.
Bucure#ti: C.H. Beck, 2009. 290 p.
266. Muraru I. Iancu Gh. Drepturile, libert&ile #i 'ndatoririle constitu&ionale. Institutul Rom*n
pentru Drepturile Omului. Bucure#ti, 1992.
267. Muraru I., Vldoiu N., Barbu S. #.a. Contencios constitu&ional. Bucure#ti: Editura
Hamangiu, 2009. 336 p.
268. Nstase Adrian. Drepturile omului, religie a sf*r#itului de secol. Institutul Rom*n pentru
Drepturile Omului. Bucure#ti, 1992.
269. Negru Andrei. Caracteristica #i valoarea reglementrilor constitu&ionale ce determin
organizarea #i func&ionalitatea justi&iei. +n contextul Legii Fundamentale a Republicii
Moldova. +n: Revista de Studii #i Cercetri Juridice. Chi#inu, 2011, nr.3-4, p.138-148.
189

270. Negru A. Consolidarea justi&iei 'n statul contemporan democratic (aspecte teoretico-
practice). Tez de dr.hab. 'n drept. Chi#inu, 2013. 283 p.
271. Negulescu P. Alexianu G. Tratat de drept public. Tom I. Bucure#ti: Editura Casa
hcolilor, 1942. 225 p.
272. Nota informativ la Proiectul Legii cu privire la avocatul poporului. Sursa:
http://www.particip.gov.md/public/documente/131/anexe/ro_839_NOTA-INFORMATIVA-
proiect-lege-avocatul-poporului15.04.2013.pdf (vizitat 07.12.2013).
273. Omveanu M. Istoria dreptului rom*nesc si evolu&ia institu&iilor constitu&ionale. Bucure#ti,
1992. 250 p.
274. Ordinul Centrului Na&ional pentru Protec&ia Datelor cu Caracter Personal Nr.14 din
12.05.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul legalit&ii prelucrrii
datelor cu caracter personal. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.153-159 din
13.06.2014. art.Nr.814.
275. Osmochescu N. Curtea Constitu&ionala la doi ani de activitate. +n: Legea #i via&a, 1997, nr.
4, p.28-29.
276. Osmochescu N. Drepturile omului 'n Republica Moldova: mecanisme na&ionale de
protec&ie. +n: Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului #i
respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n
jurispruden&a #i legisla&ia na&ional. Materialele Conferin&ei din 13-14 decembrie 2007.
Chi#inu, 2007.
277. Osoianu T. Reforma judiciar #i de drept 'n Republica Moldova condi&ie necesar 'n
vederea integrrii ei europene. http://ipp.md/public/files/Publicatii/2002/ (vizitat
24.09.2009.)
278. Pactul interna&ional privind drepturile civile #i politice. Rezolu&ia Adunrii Generale a
ONU, nr. 2200 A (XXI) din 16 decembrie 1966. Publicat 'n edi&ia oficial Tratate
Interna&ionale, 1998, vol. 1. Ratificat de Republica Moldova prin Hotr*rea Parlamentului
nr. 217-XII din 28.07.1990, intr*nd 'n vigoare din data de 26 aprilie 1993.
279. Planul de ac&iuni pentru implementarea Observa&iilor finale ale Comitetului pentru
Drepturile Economice, Sociale #i Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe
marginea celui de-al doilea Raport periodic al Republicii Moldova de implementare a
Pactului Interna&ional cu privire la drepturile economice, sociale #i culturale. Aprobat prin
Hotr*rea Guvernului Nr.974 din 21.12.2012. Publicat 'n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 270-272 din 25.12.2012. Art. nr. 1049.
280. Poalelungi M. Conduita legal #i justi&ia. Teza de doctor 'n drept. Chi#inu, 2007. 203 p.
190

281. Poalelungi M., Botezatu R., Iabangi L., Nagacevschi V., Pascari A. Independen&a puterii
judectore#ti. +n: Evaluarea necesit&ilor sistemului judectoresc din Republica Moldova.
Chi#inu, 2006, p. 42-48.
282. Poalelungi M. Precedentul judiciar. +n: Manualul judectorului pentru cauze civile. Edi&ia a
II-a. Chi#inu, 2013, p. 98-109.
283. Popa N. Curtea Constitu&ional a Rom*niei. 12 ani de activitate: 1992-2004. Evolu&ie 'n
ultimii 3 ani. +n: Buletinul Cur&ii Constitu&ionale nr. 7/2004. http://www.ccr.ro/ default.aspx
?page=publications/buletin/7/popa (vizitat 20.02.2011).
284. Popa Val. V*tc V. Drepturile omului. Editura ALL Beck. Bucure#ti, 2005.
285. Popa Victor. Dreptul public. Chi#inu, 1998. 460 p.
286. Popa Victor Dreptul Parlamentar. Chi#inu: Editura ULIM, 1999. 231 p.
287. Programul de activitate al Guvernului R.Moldova Integrarea European: Libertate,
Democra&ie, Bunstare: 2013-2014 (Guvernul Leanc). Chi#inu, iunie 2013.
http://www.gov.md/doc.php?l=ro&idc=445&id=6413 (vizitat 04.08.2013).
288. Proiectul Constitu&iei Republicii Moldova 'n varianta din 24.03.2010.
http://old.parlament.md/img/pdf/constitutia_pr.pdf (vizitat 22.01.2014).
289. Proiectul Legii cu privire la avocatul poporului. Sursa: http://www.particip.gov.md/ public
/documente/131/ro_839_Proiect-lege-avocatul-poporului15.04.2013.pdf (vizitat
06.06.2013).
290. Proiectul Legii cu privire la avocatul poporului #i Nota informativ. http://www.particip.
gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=839 (vizitat 06.06.2013).
291. Protocolul adi&ional 1 al CEDO, adoptat la Paris la data de 20 martie 1952.
292. Protocolul adi&ional 2 al CEDO, a fost adoptat 'n anul 1963, la Strasbourg.
293. Protocolul adi&ional 3 al CEDO, adoptat 'n anul 1970, la Roma.
294. Protocolul adi&ional 4 al CEDO, a fost adoptat 'n anul 1963, la Strasbourg.
295. Protocolul adi&ional 5 al CEDO, adoptat 'n anul 1971, la Roma.
296. Protocolul adi&ional 6 al CEDO, adoptat 'n anul 1983, la Strasbourg.
297. Protocolul adi&ional 7 al CEDO, a fost adoptat 'n anul 1984, la Strasbourg.
298. Protocolul adi&ional 8 al CEDO, a fost adoptat 'n anul 1990, la Strasbourg.
299. Protocolul adi&ional 9 al CEDO, a fost adoptat 'n anul 1990 la Roma.
300. Protocolul adi&ional 10 al CEDO, a fost adoptat la Strasbourg 'n anul 1992.
301. Protocolul adi&ional 11 al CEDO, adoptat 'n anul 1994, semnat la Strasbourg.
302. Protocolul adi&ional 12 al CEDO, adoptat 'n anul 2000 la Roma.
303. Protocolul adi&ional 13 al CEDO, adoptat la Vilnius 'n anul 2002.
191

304. Protocolul adi&ional 14 al CEDO, adoptat 'n anul 2004 la Strasbourg.
305. Pulbere.D. Controlul constitu&ionalit&ii actelor juridice ale organelor centrale ale puterii de
stat - o garan&ie a asigurrii suprema&iei Constitu&iei: La Conferin&a ,,Rolul Cur&ii
Constitu&ionale in sistemul protec&iei drepturilor omului #i respectarea CEDO #i
jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului in jurispruden&a #i legisla&ia
na&ional. Chi#inu, 13-14 decembrie 2007.245p.
306. Pulbere D. Controlul constitu&ionalit&ii actelor normative adoptate de autorit&ile de stat ca
garan&ie a suprema&iei Constitu&iei: La Conferin&a na&ional ,,Justi&ia Constitu&ional 'n
Republica Moldova. Chi#inu, 2008. 262p.
307. Purd Nicolae. Protec&ia drepturilor omului. Editura Lumina Lex. Bucure#ti, 2001.
308. Purd Nicolae. Nicoleta Diaconu. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Universul Juridic.
Bucure#ti, 2011.
309. Pu#ca# V. Autoritatea judectoreasc 'n exercitarea puterii de stat. Autoreferat al tezei de
doctor 'n drept. Chi#inu, 2007. 163 p.
310. Pu#ca# V. Zaporojan V. Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova, 10 ani de activitate.
Chi#inu: Reclama S.A., 2005. 222 p.
311. Pu#ca# V. Curtea Constitu&ional unicul subiect de interpretare oficial a Constitu&iei. +n:
Justi&ia constitu&ional 'n Republica Moldova, 2010, nr. 3.
312. Railean P. Esen&a #i importan&a activit&ii jurisdic&ionale 'n asigurarea legalit&ii 'n statul de
drept. Tez de dr.'n drept. Chi#inu, 2014. 201 p.
313. Railean P. Func&iile Cur&ii Constitu&ionale 'ntr-o societate democratic. +n: Importan&a
institu&iilor democratice 'n asigurarea drepturilor omului, Materialele conferin&ei teoretico-
#tiin&ifice interna&ionale (27-28 decembrie, 2010, mun. Bl&i). Chi#inu, 2011, p. 199-208.
314. Railean P. Recursul constitu&ional individual condi&ie indispensabil democratizrii
Republicii Moldova. +n: Contribu&ii #tiin&ifice la edificarea #i consolidarea statului de drept.
Materialele Conferin&ei #tiin&ifice interna&ionale consacrat jubileului de 70 de ani al
profesorului universitar Gheorghe Costachi, 3 mai 2011, Chi#inu. Academia de htiin&e a
Moldovei.
315. Raportul pe anul 2012 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE). Comisia
European. Bruxelles, 2013. 69p. http://infoeuropa.md/drepturile-omului/raportul-pe-2012-
privind-aplicarea-cartei-drepturilor-fundamentale-a-ue/ (vizitat 11.11.2013).
316. Regulamentul de organizare #i func&ionare a Cur&ii Constitu&ionale a Rom*niei, aprobat prin
Hotr*rea nr.2/2005 a Plenului Cur&ii Constitu&ionale. Monitorul Oficial al Rom*niei, Partea
I, nr.116 din 4 februarie 2005.
192

317. Republica Moldova Raport asupra drepturilor omului pe anul 2012. Trad. din en. Country
Reports on Human Rights Practices for 2012. United States Department of State. Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor. Washington, 2013. 43 p. http://photos.state.gov/
libraries/moldova/106281/reports/HRR2012-ROM.pdf (vizitat 12.09.2013).
318. Rezolu&ia Adunrii Generale ONU din 16 decembrie 1966 privind Pactul Interna&ional
relativ la Drepturile Civile #i Politice. Intrat 'n vigoare la 23 martie 1976.
319. Rezolu&ia Parlamentului European 2011/2246 (INI) din 21 mai 2013 referitoare la Carta
Uniunii Europene: norme standard pentru libertatea mass-mediei 'n UE.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0203+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO (vizitat 11.04.2014).
320. Schroeder R. Glick N. Scurt descriere a sistemului american de guvernm*nt. Bucure#ti,
1990. 197 p.
321. Segado F. Falimentul bipolarit&ii model american model european 'n calitate de criteriu
analitic de control al constitu&ionalit&ii. 24 p. +n: http://www.umk.ro/images/documente/
noutati/1_falimentul_bipolaritatii_tradus.pdf (vizitat 17.04.2014).
322. Selejan-Gu&an B. Excep&ia de neconstitu&ionalitate. Bucure#ti: All Beck, 2005. 297 p.
323. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale nr.10b/2013 din 11 aprilie 2013 privind interpretarea unor
prevederi ale art.98, 100, 101, 103, 106 din Constitu&ia Republicii Moldova.
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=sesizari&docid=207 (vizitat 16.02.2014).
324. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.28a din 02.08.2012 privind
examinarea prevederii art.52 alin. (6) din Legea privind supravegherea de stat a snt&ii
publice nr.10 din 03.02.2009, conform creia Admiterea copiilor 'n colectivit&i #i institu&ii
educa&ionale #i de recreare este condi&ionat de faptul vaccinrii lor profilactice sistematice
(Autor: avocatul parlamentar Anatolie Munteanu). http://constcourt.md/ccdocview.php?l
=ro&tip=sesizari&docid=92 (vizitat 05.03.2014).
325. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.37b din 26.05.2014 privind interpretarea art.11 din Constitu&ia
Republicii Moldova. http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=288&l=ro
(vizitat 13.06.2014).
326. Sesizarea Cur&ii Constitu&ionale Nr.42a din 18.06.2014 privind controlul constitu&ionalit&ii unor
prevederi ale art.21 alin. (5) lit.e) din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului)
nr.52 din 3 aprilie 2014. http://www.constcourt.md/ccdocview.php? tip=sesizari&docid=
293&l=ro (vizitat 21.06.2014).
327. Smochin A. Istoria universal a statului #i dreptului. Chi#inu: Bons Offices, 2006. 552 p.
193

328. Smochin A. Tendin&e actuale 'n evolu&ia jurisdic&iei constitu&ionale moldovene#ti. +n: Rolul
Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului #i respectarea CEDO #i
jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n jurispruden&a #i legisla&ia
na&ional, Materialele conferin&ei din 13-14 decembrie 2007. Chi#inu, 2007, p. 154-157.
329. Socor V. Vladimir Socor despre decizia Cur&ii Constitu&ionale: o incompeten& #ocant! +n:
http://www.jurnal.md/ro/news/vladimir-socor-despre-decizia-cc-o-incompeten-a-ocanta-
1149596/ (vizitat 17.02.2014).
330. Stambuiescu I. Principii de drept constitu&ional. Bucure#ti, 1924. 209 p.
331. Strategia na&ional de dezvoltare Moldova-2020 Nr.166 din 11.07.2012. +n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 30.11.2012, nr.245-247 (791).
332. Studiu privind Executarea hotr*rilor Cur&ii Europene a Drepturilor Omului de ctre
Republica Moldova (1997-2012). Centrul de resurse juridice din Moldova.
http://crjm.org/app/webroot/uploaded/Executarea%20hotararilor%20CtEDO%20de%20catr
e%20RM%201997%20-%202012.pdf (vizitat 14.09.2013).
333. Susarenco Gh. Popa V. Raportul na&ional privind executarea justi&iei constitu&ionale 'n
Republica Moldova. Editura Prut Interna&ional. Chi#inu, 2004.
334. Taucu Gheorghe. Drept constitu&ional #i institu&ii politice. Ed. Lumina Lex. Bucure#ti, 2007.
335. Tismneanu V. Excep&ionalism rom*nesc - democra&ie, etnocra&ie #i pluralism incert 'n
Rom*nia post-Ceau#escu. +n: Revista Sfera Politicii nr.61/1998. p.60-65 p.
336. Toma T. Aspecte constitu&ionale ale realizrii ordinii juridice 'n statul de drept. Tez de
doctor 'n drept. Chi#inu, 2005, 151 p.
337. Tomescu Mdlina. Protec&ia juridic a drepturilor omului. Editura Pro Universitaria.
Bucure#ti, 2009.
338. rical Georghe Marius #.a. Raport de cercetare privind nivelul de acces #i cunoa#tere a
personalului relevant, la informa&ii #i instruire privind drepturile omului. Ed.Universul
Juridic. Bucure#ti, 2012. 251p.
339. Tratatul intre Republica Moldova #i Ucraina cu privire la frontiera de stat din 18.08.1999.
Monitorul Oficial ,,Tratate interna&ionale, volumul 29, 2002.
340. Tratatul de instituire a Comunit&ii Europene (TCE). http://www.aippimm.ro/files/
otimmc_files/6/612/tratat-instituire.pdf (vizitat 18.05.2014).
341. Tratatul privind Uniunea European #i Tratatul privind func&ionarea Uniunii Europene (TUE #i
TfUE). https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026ro.pdf (vizitat 26.05.2014).
342. Vasilescu F. Constitu&ionalitate #i constitu&ionalism. Bucure#ti: Ed. Na&ional, 1996. 239 p.
194

343. Vasiliu C. Controlul constitu&ionalit&ii legilor. Control preventiv. Control sanc&ionator.
Bucure#ti: Bucovina, 1930. 92 p.
344. Vleanu A. Controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n dreptul rom*n #i comparat. Bucure#ti:
Tipografia Ion.C.Vcrescu, 1936. 524 p.
345. Vidaicu Daniela. Institu&ia avocatului parlamentar 'n Republica Moldova: realit&i #i
perspective. Chi#inu, 2012.
346. Vldoiu Nasty Marian. Protec&ia constitu&ional a vie&ii, integrit&ii fizice #i a integrit&ii
psihice. Editura Hamangiu. Bucure#ti, 2006.
347. Voion Elena. Susanu Mihai. Ghid privind drepturile #i libert&ile cet&eanului #i aprarea
lor prin intermediul ONG-urilor. Surse de finan&are. Ia#i, 2013. 26 p.
348. Vrabie G. Controlul constitu&ionalit&ii legilor, mijloc de asigurare a suprema&iei
Constitu&iei. +n: Analele #tiin&ifice ale Universit&ii Al. I. Cuza. Ia#i, 1992/1993, p.79-94.
349. Vrabie G. Drept constitu&ional #i institu&ii politice contemporane. Ia#i: Editura htefan
Procopiu, 1997. 413 p.
350. Vrabie G. Organizarea politico-etatic a Rom*niei. Drept constitu&ional #i institu&iile
politice. Ed. Cugetarea. Ia#i, 1999. Vol. II.
351. Zanfir G., Cur&ile Constitu&ionale, 'ntre orgoliul statutului special #i asumarea unui rol activ
'n sistemul judiciar european, +n: Revista Rom*n de Drept European, 2011, nr.5, p.82-97.
352. Zaporojan V. Accesul direct al persoanei la justi&ia constitu&ional (practica Germaniei). +n:
Revista Na&ional de Drept, 2007, nr. 4.
353. Zaporojan V. Pl*ngerea constitu&ional #i excep&ia de neconstitu&ionalitate 'n aspect
comparativ. +n: Rolul Cur&ii Constitu&ionale 'n sistemul protec&iei drepturilor omului #i
respectarea CEDO #i jurispruden&ei Cur&ii Europene pentru drepturile omului 'n
jurispruden&a #i legisla&ia na&ional, Materialele conferin&ei din 13-14 decembrie 2007.
Chi#inu, 2007, p. 142-147.
354. Zaporojan V. Protec&ia drepturilor fundamentale 'n justi&ia constitu&ional a Republicii
Moldova. Tez de dr. 'n drept. Chi#inu, 2007. 165 p.
355. Zltescu V. Zltescu I. Judecarea excep&iei de neconstitu&ionalitate. +n: Revista rom*n de
drepturile omului, Bucure#ti, 1992, nr. 3, p.58-67.
356. Zubco.V. Curtea Constitu&ional unica autoritate public politico-jurisdic&ional.
Chi#inu: Tipografia Central, 1998. 248p.
357. Zubco V. Func&iile Cur&ii Constitu&ionale. +n: Dezvoltarea constitu&ional a Republicii
Moldova la etapa actual, Materialele conferin&ei #tiin&ifico-teoretice interna&ionale din 22-
23 septembrie 2004 (mun.Bl&i). Chi#inu, 2004, p. 1083-1085.
195

II. Referin/e bibliografice )n limba englez':
358. Anastaplo G. Reflections of Constitutional Law. Kentucky: The University Press of
Kentucky, 2006. 284 p.
359. Arab Spring (traducere din l.englez: Primvara arab). http://middleeast.about.com/
od/humanrightsdemocracy/a/Definition-Of-The-Arab-Spring.htm (vizitat 08.06.2014).
360. Arnull A. The European Union and its Court of Justice. Oxford: Oxford University Press,
2006. 780 p.
361. Australian Capital Territorys Human Rights Act 2004, section 32 http://www.legislation
.act.gov.au/a/2004-5/current/pdf/2004-5.pdf (vizitat 12.03.2014).
362. Baldassarre A. Structure and Organization of the Constitutional Court of Italy. +n: St. Louis
University Law Journal Nr.40/3, 1996. pp.649-658.
363. Bali A. Courts and Constitutional Transition: Lessons from the Turkish Case. +n:
International Journal of Constitutional Law, Nr.11/3, 2013. pp.666-701.
364. Ball H. The Supreme Court in the intimate lives of Americans: Birth, Sex, Marriage,
Childrearing and Death. New York: University Press, 2002. 265 p.
365. Barents R. The Court of Justice after the Treaty of Lisbon. +n: C.M.L.R., 2010, 47(3), 709-728.
366. Barnett H. Constitutional and Administrative Law. London: Cavendish Publishing Limited,
2002. 1117 p.
367. Barnett R. The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law. New York: Oxford
University Press, 2014. 400 p.
368. Bell J. Judiciaries within Europe: A comparative Review. London: Cambridge University
Press, 2010. 418 p.
369. Beyme K. Die Parlamentarischen Regierungssysteme in Europa. Msnchen, 1970. 155 p.
370. Bingham T. The Rule of Law. New York: Penguin Global, 2011. 213 p.
371. Biondi A. The European Court of Justice and certain national procedural limitations: not
such a tough relationship. +n: C.M.L.R., 1999, 36(6), 1271-1287.
372. Boyle K., Sherif A. Human Rights and Democracy: The Role of the Supreme Constitutional
Court of Egypt. London: Kluwer Law International, 1996.304 p.
373. Brewer-Carias A. Constitutional Courts as Positive Legislators: A Comparative Law Study.
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 962 p.
374. Brewer-Carias A. Judicial Review in Comparative Law (Cambridge Studies in International
and Comparative Law). Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 432 p.
196

375. Bull T. Judges without a Court Judicial Preview in Sweden. +n: Campbell T., Ewing K.,
Tomkins A. The Legal Protection of Human Rights: Sceptical Essays, OUP, Oxford, 2011,
p.392.
376. Cappelletti M. Judicial Review in the Contemporary World. +n: Fordham Law Review,
Vol.40, Nr.4, Art.Nr.8. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971. p.1007-1027.
377. Carruthers S. The Treaty of Lisbon and the reformed jurisdictional powers of the European
Court of Justice in the field of justice and home affairs. +n: E.H.R.L.R., 2009, p.784-804.
378. Chalmers D. The Court of Justice and the third pillar. +n: E.L.R., 2005, 30(6), p.773-774.
379. Choudhry S., Coetz C., Bass K. #.a. Constitutional Courts after the Arab spring: appointment
mechanisms and relative judicial independence. New York: Center for Constitutional
Transitions at NYU Law, International Institute for Democracy and Electoral Assistance,
2014. 140 p.
380. Collins L. Foreign Relations and the Judiciary. +n: I.C.L.Q., 2002, 51(3), p.485-510.
381. Comella, Vvctor Ferres (2009) Constitutional Courts and Democratic Values: A European
Perspective. New Haven: Yale University Press. 238 p.
382. Constitu&ia Finlandei. http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf (vizitat
27.01.2014).
383. Constitu&ia Suediei. www.partylaw.leidenuniv.nl%2Fparty-law%2F4c8b8db7-7720-480b-
a535-1a017287acdc.pdf&ei=v0mvU7_wLsqp4gTlxYDoBQ&usg= AFQjCNHHUF2 Ko3C7
2J9n5Ajl7s3S5x_x6g&sig2=qGWyd4GAKbvSk4nJj9nF2w (vizitat 23.01.2014).
384. Conte A. A Europe of Rights: history of the EU Charter. Luxembourg: European
Parliament, Directorate General for the Presidency, 2012. 140 p.
385. Dashwood A. The Relationship between the Member States and the European
Community/European Union. +n: C.M.L.R., 2004, 41(2), p.355-381.
386. Diamond L. Squandered Victory: The American Occupation and the Bungled Effort to
Bring Democracy to Iraq. New York: Times Books, 2005. 384 p.
387. Discursul Pre#edintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy cu prilejul semnrii de
ctre Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea European.
http://www.european-council.europa.eu/the-president (vizitat 27.06.2014).
388. Discursul Pre#edintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso cu prilejul semnrii de ctre
Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea European. +n: Remarks by President
Barroso at the signing of the Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and
Ukraine. Brussels, 27 June 2014. European Commission SPEECH/14/511 27/06/2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-511_en.htm (vizitat 27.06.2014).
197

389. Doelen F., Hodzic A., Stawa G. Efficient Judicial Systems. European Union/Council of
Europe Joint Programme Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership Countries
(Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine). Strasbourg:
Directorate General of Human Rights and Rule of Law, 2013. 272 p.
390. Donnelly Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell University Press.
London, 1998. 290 p.
391. Duranti F. New Models of Constitutional Review. IACL IXth World Congress of
Constitutional Law: Constitutional Challenges: Global and Local. Oslo, 2014. 9 p.
392. ECHR declines Vlad Filats claim (CEDO respinge sesizarea lui Vlad Filat). +n:
http://www.infotag.md/populis-en/190726/ (vizitat 15.07.2014).
393. Eeckhout P. The European Court of Justice and the area of freedom, security and justice:
challenges and problems. +n D. O'Keeffe (ed.) Judicial review in European Union Law : Liber
Amicorum in Honor of Lord Slynn of Hadley, The Hague, Kluwer, 2000, I, p.153-166.
394. Favoreu L. Constitutional Review in Europe. +n: Louis Henkin and Albert J. Rosenthal eds.,
Constitutionalism and Rights: The Influence of the United States Constitution Abroad. New
York: Columbia University Press., 1990. pp.38-62.
395. Fletcher G. Sheppard S. American Law in Global Perspective: The Basics. London: Oxford
University Press, 2004. 696 p.
396. Fundamental Rights: challenges and achievements in 2012 (Drepturile fundamentale:
provocri #i realizri 'n 2012). Raport anual 2012. Agen&ia pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene. Luxemburg, 2013. 322 p. http://fra.europa.eu/sites/default/files/annual-
report-2012_en.pdf (vizitat 12.12.2013).
397. Gardbaum S. The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory and Practice.
Cambridge: CUP, 2013. 270 p.
398. Geiringer C. Price S. Moveing from Self-justification to Demonstrable Justification - the Bill of
Rights and the Broadcasting Standards Authority. New Zeeland: LexisNexis, 2008. 338 p.
399. Gingsburg T. Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes. New York:
Cambridge University Press, 2008. 392 p.
400. Global Financial Development Report, 2014. Financial Inclusion. Washington DC:
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2014. 224 p.
401. Goldsworthy J. Parliamentary Sovereignty. Contemporary Debates. Cambridge: CUP, 2010.
340 p.
402. Griller S. International Law, Human Rights and the Community's Autonomous Legal Order:
Notes on the European Court of Justice decision in Kadi. +n: E.C.L.R., 2008, 4, p.528-553.
198

403. Grimm D. The European Court of Justice and National Courts: the German constitutional
perspective after the Maastricht Decision. +n: C.J.E.L., 1996-7, 3, p.229-242.
404. Hall Kermit. Patrick John. The Pursuit of Justice: Supreme Court Decisions that shaped
America. New York: Oxford University Press, 2006. 256 p.
405. Harris E. The Rule of Law in Action in Democratic Athens. New York. Oxford University
Press, 2013. 496 p.
406. Hirschl R. The Judicialization of Politics. +n: The Oxford Handbook of Law and Politics,
September 2009, pp.19-40.
407. Hirschl R. The Nordic Counternarrative: Democracy, Human Development, and Judicial
Review. +n: Intl. Journ. Const. L. (ICON), 2011, p.451.
408. Hoffmann-Riem Wolfgang. Two Hundred Years of Marbury v.Madison: The Struggle for
Judicial Review of Constitutional Questions in the United States an Europe. +n: The
European & International Law Journal, 2013, nr.6, p.685-701.
409. Hogan Th. The Federal Court System in the United States: an Introduction for Judges and
Judicial Administrators in Other Countries. Washington DC: Administrative Office of the
U.S. Courts, 2010. 59 p.
410. Holger A. Egypts 2012 Constitution: The Devil in the Details, Not in Religion. Washington
D.C.: United States Institute of Peace, 2013. 4 p.
411. Howard P. The Rule of Nobody: Saving America from Dead Laws and Broken Government.
New York: W.W. Norton & Company, 2014. 256 p.
412. Human Rights Act 1998, section 4 . (Legea cu privire la drepturile omului din Marea
Britanie) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/section/4 (vizitat 11.03.2014).
413. Husa J. The Constitution of Finland. A Contextual Analysis. Oxford: Hart Publishing, 2011.
272 p.
414. Jackson D. Tate N. Comparative Judicial Review and Public Policy. +n: Perspective on
Political Science, Vol.21, Nr.3, 1992. pp.138-144.
415. Jackson V. Tushnet M. Comparative Constitutional Law, 2
nd
ed. New York: Foundation
Press, 2006. 1776 p.
416. Jagland Th. State of Democracy, Human Rights and The Rule of Law in Europe. Viena:
Council of Europe, 2014. 72 p.
417. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Constitu&ional a Austriei. 14 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/AUSTRIA%20eng.pdf (vizitat 11.01.2014).
199

418. Justi&ia constitu&ional: func&ii #i raporturile cu celelalte autorit&i publice. Raport na&ional
pentru cel de-al XV-lea Congres al Conferin&ei Cur&ilor Constitu&ionale Europene, prezentat
de Curtea Suprem a Danemarcei. 8 p. http://www.confeuconstco.org/reports/rep-
xv/DANEMARCA%20eng.pdf (vizitat 15.05.2014).
419. Kelly J. A Short History of Western Legal Theory. New York: Oxford University Press,
1992. 488 p.
420. Kelsen H. Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the
American Constitution. +n: The Journal of Politics, Vol.4, Nr.2, 1942. pp.183-200.
421. Kelsen H. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell, 1961. 516 p.
422. Ketvel M., Garbagnati M. The jurisdiction of the European Court of Justice in respect of the
common foreign and security policy. +n: I.C.L.Q., 2006, 55(1), pp.77-120.
423. Kommers D. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany.
Durham: Duke University Press Books, 2012. 904 p.
424. Koopmans T. Courts and Political Institutions: A Comparative View. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003. 324 p.
425. Kratochwil F. The Status of Law in World Society: Meditations on the Role and Rule of
Law. New York: Cambridge University Press, 2014. 323 p.
426. Kumm M. Who is the final arbiter of constitutionality in Europe? Three Conceptions of the
relationship between the German Federal Constitutional Court and the European Court of
Justice. +n: C.M.L.R., 1999, 26(2), pp.351-386.
427. Lavapuro J., Ojanen T., Scheinin M. Rights-Based Constitutionalism in Finland and the
Development of Pluralist Constitutional Review. +n: Intl. Journ. Const. L. (ICON), 2011,
p.505
428. Leczykiewicz D. Effective judicial protection of human rights after the Lisbon: should
national courts be empowered to review EU secondary law?. +n: E.L.R., 2010, 35(3),
pp.326-348.
429. Lehmann W. Castagnoli C. National Constitutional Law and European Integration (Czech
Republic; Germany, France, Italy, Austria, Poland, Finland and Sweden). Bruxelles:
European Parliament, Directorate General for Internal Policies, 2011. 230 p.
430. Lenaerts K., Corthaut T. Judicial Review as a Contribution to the Development of European
Constitutionalism. +n T. Tridimas and P. Nebbia (eds.), EU Law for the 21st Century:
Rethinking the New Legal Order, Oxford, Hart Publishing, 2004, pp.17-64.
431. Lenkin L. The Ages of Rights. New York: Columbia University Press, 1990. 582 p.
200

432. Memo of European Commission: The EUs Association Agreements with Georgia, the
Republic of Moldova and Ukraine (traducere din l.englez: Acordul de Asociere a UE cu
Georgia, Republica Moldova #i Ucraina). Brussels, 23 iunie 2014.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm?locale=en (vizitat 25.06.2014).
433. Morlino L., Palombela G. Rule of Law and Democracy: Inquiries into Internal and External
Issues. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010. 215 p.
434. Noonan J. Narrowing the Nations Power. The Supreme Court Sides with the States. Los
Angeles: University of California Press, 2002. 208 p.
435. Outram Dorinda. The Enlightenment. New York: Cambridge University Press, 2005. 184 p.
436. Pacelle R. The Role of the Supreme Court in American Politics: The Least Dangerous
Branch?. Missouri: Westview Press, 2001. 204 p.
437. Penelope A. The South African Judicial Appointments Process. +n: Osgood Hall Law
Journal Nr.44/3, 2006. p.565-572.
438. Procesul Marbury vs. Madison, din anul 1803. http://en.wikipedia.org/wiki/
Marbury_v._Madison (vizitat 23.12.2012).
439. Raffaelli R. National Constitutional Avenues for further EU Integration (Croatia, the Czech
Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands,
Poland and the United Kingdom). Bruxelles: European Parliament, Directorate General for
Internal Policies, 2014. 282 p.
440. Raportul privind Indicele Statului de Drept 2014. The World Justice Project Rule of Law
Index 2014. Country profile. 102 p. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
files/country_profiles.pdf (vizitat 14.03.2014).
441. Raportul privind Indicele Statului de Drept 2014. The World Justice Project Rule of Law
Index 2014. Full Report. 228 p. http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf (vizitat 15.03.2014).
442. Robert Von Mohl. Wikipedia The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/
wiki/Robert_von_Mohl (vizitat 17.09.2012).
443. Robertson A. Merrills J. Human Rights in the World. Oxford: Clarendon Press, 1994. 355 p.
444. Rosenfeld M. Comparing Constitutional Review by the European Court of Justice and the
U.S. Supreme Court. +n: Cardozo Legal Studies Research Paper Nr.157, (2006). p.33-63.
445. Roux T. The Politics of Principle: The First South African Constitutional Court, 1995-2005.
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 447 p.
446. Sartori G. The Theory of Democracy Revised. New Jersey: Chatam House Publishers,
1987. 343 p.
201

447. Schwarze J. Judicial review in EC law: some reflections on the origins and the actual legal
situation. +n: I.C.L.Q., 2002, 51(1), pp.17-33.
448. Seibert Fohr A. Judicial Independence in Germany. +n: Seibert Fohr A. Judicial
Independence in Transition. Heidelberg: Springer, 2012. 1378 p.
449. Semonche J. Keeping the Faith: A Cultural History of the U.S.Supreme Court. Maryland:
Rowman & Littlefield Publishers, 2000. 512 p.
450. Smith J. John Marshall: Definer of a Nation. New York: Henry Holt & Company, 1996. 784 p.
451. Starr K. First Among Equals: The Supreme Court in American Life. New York: Grand
Central Publishing, 2002. 352 p.
452. Sweet S. Constitutional Courts. +n: M. ROSENFELD, A. SAJx (eds.), The Oxford
Handbook of Comparative Constitutional Law, OUP, Oxford, 2012, p.816.
453. Sweet A. The European Court of Justice and the judicialization of EU governance. +n:
Living Review in European Governance, Vol.5, (2010), Nr.2. 50 p.
454. The European Ombudsmans guide to complaints. A publication for staff of the EU
institutions, bodies, offices and agencies. Germany: European Union, 2011. 20 p.
455. The European Union and the BRIC countries. Luxembourg: Eurostat, European
Commission, 2012. 132 p.
456. The Federalist Society for Law and Public Policy Studies. https://www.fed-soc.org/ (vizitat
21.02.2013).
457. Trebilcock M. Rule of Law Reform and Development: Charting the Fragile Path of
Progress. Toronto: Edward Elgar Publishing, 2009. 384 p.
458. Tribe L. American Constitutional Law. New York: Foundation Press, 1999. 1470 p.
459. Tuori K. Combining abstract ex ante and concrete ex post review: the Finnish model. +n:
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission). CDL-JU(2010)-
011. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-UD% 2820
10%29011-e (vizitat 27.02.2014).
460. Tuori K. Judicial Constitutional Review as a Last Resort: The Finish Case. Oxford: Oxford
University Press, 2011. p.365-391.
461. Turk A. Judicial Review in EU law. London: Elgar European Law, 2010. 416 p.
462. Tushnet M. The Relation Between Political Constitutionalism and Weak-form Judicial
Review. +n German Law Journal, vol. 14, no. 12, 2013, pp.2249-2263.
463. Tushnet M. The Rise of Weak-Form Judicial Review. pp.321-333. +n GINSBURG T.,
DIXON R. Comparative Constitutional Law. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2011,
680 p.
202

464. United Nations E-Government Survey 2014. (traducere din l.englez: Chestionarul ONU
privind E-guvernarea 2014) New York: United Nations, 2014. 264 p. http://unpan3.un.org
/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014 (vizitat 26.06.2014).
465. Vanberg, G. Abstract Judicial Review, Legislative Bargaining, and Policy Compromise. +n:
Journal of Theoretical Politics, Nr.10, 1998. pp.299-328.
466. Vanberg G. The Politics of Constitutional Review in Germany. Cambridge: Cambridge
University Press, 2005. 208 p.
467. Victorian Charter of Human Rights and Responsibilities 2006, section 36.
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/cohrara2006433/ (vizitat 12.03.2014).
468. Visser M. Constitutional Review in Europe: A Comparative Analysis (European an National
Constitutional Law). London: Hart Publishing, 2014. 528 p.
469. Volcansek M. Constitutional Politics in Italy. New York: St.Martins Press, 2000.223 p.
470. Young A. Parliamentary Sovereignty and the Human Rights Act. Oxford: Hart Publishing,
2009. 198 p.
471. Walker G. The Rule of Law: Foundation of Constitutional Democracy. Melbourne:
University Press, 1989. 501 p.
472. Williams J. Constitutional analysis in a nutshell. Minnesota: West publishing Co, 1979. 260 p.
473. World Development Indicators 2014. Washington DC: International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, 2014. 144 p. https://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/18237 (vizitat 13.06.2014).
474. Zaid A. The Struggle for Iraqs Future: How Corruption, Incompetence and Sectarianism
Have Undermined Democracy. New Haven: Yale University Press, 2014. 304 p.


III. Referin/e bibliografice )n limba francez':
475. Ardant Ph. Mathieu B. Institutions politiques et droit constitutionnel. 23
e
edition. Paris:
L.G.D.J., 2011. 668 p.
476. Aubert J. Traitz de droit constitutionnel suisse. Neudratel: Ed. Ide set Calendes, 1967. 785 p.
477. Bourdon J. Debbasch C. Pontier J.-M. Ricci J.-C. Droit constitutionnel et institutions
politiques. 4
e
edition. Paris: Editura Economica, 2001. 1033 p.
478. Braud Philippe. La libertz publiques en droit fran{ais. Paris: L.G.D.J., 1968. 216 p.
479. Braud Philippe. La nation de libertz publique en droit fran|ais. Paris: L.G.D.J., 1968. 477 p.
480. Brun H. Tremblay G. Droit Constitutionnel. Paris: Yvon Blais, 1990. 1232 p.
481. Burdeau G. Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris: L.G.D.J., 1984. 404 p.
203

482. Burdeau G. Les libertzs publiques. Paris: L.G.D.J., 1966. 422 p.
483. Burdeau G. Manuel de droit constitutionnel. Paris, 1947. 148 p.
484. Burdeau G. Hamon F. Troper M. Droit constitutionnel. Paris: Montchrestien, 1997. 178 p.
485. Chalvidan P.-H. Tranka H. Les rzgimes politiques de l'Europe des Douze. Paris: Eyrolles,
1991. 189 p.
486. Chantebout B. Droit constitutionnel et science politique. Paris: Dalloz-Sirey, 2007. 598 p.
487. Drago G. Contentieux constitutionnel francais. Paris: PUF, 1998. 608 p.
488. Duguit L. Manuel de Droit constitutionnel. Paris: Pantheon-Assas, 2007. 605 p.
489. Duguit L. Traite de droit constitutionnel. Vol. III. Paris, 1923. 700 p.
490. Duguit L. Traitz de droit constitutionnel. Paris: Cujas, 1972. 850 p.
491. Duhamel O. Droit constitutionnel et politique. Paris: Seuil, 2009. 916 p.
492. Duverger M. Constitutions et documents politiques. Paris: P.U.F., 1992. 280 p.
493. Eisenmann Ch. La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle
dAutriche. Paris: Economica, PUAM, 1986. 383 p.
494. Ergec R. La Convention europeenne des droits de lhomme. Bruxelles, 1990. 126 p.
495. Favoreu L. Lelargissement de la saisine du Conseil Constitutionnel aux jurisdictions
administratives et judiciares. +n: Revue francaise de Droit constitutionnel, 1990, Nr.4.
pp.581-617.
496. Favoreu L. Le mod}le europzen de la cour constitutionnelle. Rapport la Les journzes
Constitutionnelles franco-roumaines. Paris: PUF, 1986. p.290-311.
497. Favoreu L. Mastor W. Les Cours Constitutionnelles. Paris: Dalloz, 2011. 170 p.
498. Fromont M. La justice constitutionnelle dans le monde. Paris: Dalloz, 1996. 140 p.
499. Gicquel J. J.-E. Gicquel. Droit constitutionnel et institutions politiques. 25
e
edition. Paris:
Ed.Montchrestien, 2011. 806 p.
500. Kelsen H. La garantie juridictionnelle de la Constitution. +n: Revue de droit publique,
1928, p.197-257.
501. Mathieu B., Verpeaux M. Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Paris:
LGDJ, 2002. 791 p.
502. Maus D. Institutions politiques fran|aises. Paris: Elsevier Masson, 1990. 285 p.
503. Pactet P. Institutions politiques. Droit constitutionnel. 21 zdition. Paris: Dalloz-Sirey, 2002.
643 p.
504. Peyrou S. La Cour constitutionnelle et le contr~le de la constitutionnalitz en Autriche.
Paris, 1993. 50 p.
505. Portelli H. Droit constitutionnel. Paris: Dalloz, 2011. 472 p.
204

506. Prelot M. Boulouis J. Institutions politiques et droit constitutionnel. Paris: Dalloz, 1989. 916 p.
507. Regulamentul de ordine interioar al Cur&ii de Arbitraj din Belgia. Moniteur belge
(Monitorul Oficial) din 29 decembrie 1987.
508. Richer L. Les droit de l`homme et du citoyen. Economica. Paris, 1982. 406 p.
509. Rigaux M-F., Renauld B. La Cour constitutionnelle. Bruxelles: Bruylant, 2008. 332 p.
510. Rousseau D. La justice constitutionnelle en Europe. Paris: Montchrestien, 1998. 160 p.
511. Schwartzenberg R-G. Sociologie politique. Paris: Montchrestien, 1998. 623 p.
512. Turpin D. Contentieux constitutionnel. 2e edition. Paris: PUF, 1994. 543 p.
513. Velu J. Ergec R. La Convention europzenne des droits de l'homme. Bruxelles: Bruylant,
1990. 194 p.
514. Yves M. Yves S. Politique comparze. Les dzmocraties: Allemagne, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Italie. Paris: Montchrestien, 2009. 488 p.
515. Zagrebelsky G., Marceno V. Giustizia costituzionale, Bologna: Il Mulino, 2012. 570 p.


IV. Referin/e bibliografice )n limba rus':
516. AI3P<=< .. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 6 A/7868/P[994= 10[94381. (o1C?/;
</ V9A81D X9L;I</A1;<1D C1<>A9449 1A>/<18 4I;90<1>1 C1<4363IE61<<1>1
C1<3A1?= - O9HF3/I<, 23-24 =<8/A= 2009 >.) http://www.venice.coe.int/
WCCJ/Papers/ARM_Harutyunyan_Ru.pdf. (vizitat 21.03.2014).
517. AI3P<=< .., _/>?/H X.]. O1<4363IE61<<19 FA/81: `<E6C?1F9;6K94C6H
4?18/AG. X14C8/: f1AD/, 2006. 544 A.
518. _/>?/H X. /0A6K6;79 _. O1<4363IE61<<19 FA/81 -1446H4C1H m9;9A/E66. X14C8/,
2008. 512 p.
519. _/H<6=718 -.Q. O1<4363IE61<<19 417</<69 6 FA/818/= CI?G3IA/ 8 A1446H4C1D
10[94389. B: VA/818/= CI?G3IA/, 2007, "1, p. 4-10.
520. _/3998/ S.]. j/C1<<143G 6 C1<4363IE61<</= P436E6= 8 418A9D9<<1H -14466:
831A9\9A/3 ;6449A3/E66 </ 4164C/<69 IK9<1H 439F9<6 C/<;6;/3/ PA6;6K94C6M
</IC. X14C8/, 2003. 26 p.
521. ]/46?G98/ f.f. X1;9?6 FA/8181H 1MA/<@ O1<4363IE66 8 D6A181H FA/C36C9 B:
k0[9FA67</<<@9 FA6<E6F@ 6 <1AD@ </E61</?G<1>1 7/C1<1;/39?G438/,
X/39A6/?@ D9L;I</A1;<1H 43I;9<K94C1H </IK<1H C1<\9A9<E66 ?10/?67/E6= 6
FA/81. http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1219893. (vizitat 21.03.2014).
205

522. ]63AIC f.]. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. QI;90<19 C1<4363IE61<<19 FA/81 6
FA1E944. X14C8/: nfZbZ, 1998. 376 p.
523. ]63AIC f.]. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 8 -14466 (1991-2001 >>.): kK9AC6
391A66 6 FA/C36C6. X14C8/, 2001. 508 p.
524. ]63AIC f.]. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. QI;90<1-C1<4363IE61<<19 FA/81 6
FA1E944. X14C8/: f1AD/ Zfm--X, 2012. 592 A.
525. ]63AIC f.]. p9?G, 7/;/K6 6 \I<CE66 C1<4363IE61<<1>1 FA/814I;6= 8
>14I;/A438/M <181H ;9D1CA/366. +n: O1<4363IE61<<19 VA/814I;69, ]943<6C
O1<\9A9<E66 1A>/<18 C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 43A/< D1?1;1H ;9D1CA/366,
2002, " 2 (16). http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.16-2002/vitruk.htm. (vizitat
04.03.2014).
526. o/<6?9<C1 . VA6D9<9<69 D9L;I</A1;<1>1 FA/8/ 81 8<I3A9<<9H FA/8181H 46439D9
-14466: VA/C36C/ O1<4363IE61<<1>1 QI;/. +n: 14I;/A4381 6 VA/81, X14C8/, 1995,
Nr.11, p.115-125.
527. Z8/<18 ]. O1<4363IE61<<19 FA/81 -94FI0?6C6 X1?;18/. O6U6<dI, 2000.
528. O64998 f. O1<4363IE61<</= PA64;6CE6= 8 -94FI0?6C9 X1?;18/: A/7D@U?9<6= 6
FA/C36K94C69 A9C1D9<;/E66. ]: Reintegrarea Moldovei: solu&ii #i modele. Chi#inu:
TISH, 2005, p. 170-185.
529. O?6U/4 .. VA6<E6F A/7;9?9<6= 8?/439H C/C C1<E9F3I/?G</= 14<18/
6<4363IE61</?67/E66 46439D@ C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 6 C1<4363IE61<<1>1
FA/814I;6=. B: ]943<6C Q/<C3-V939A0IA>4C1>1 I<689A46393/ X]o -14466, 2006,
" 4 (32), p. 136-137.
530. OI;A=8E98 n. O1<4363IE61<<@H QI; -14466: 1F@3 6 FA10?9D@. +n: 14I;/A4381 6
FA/81, X14C8/, 1994, Nr.1, p.132-138.
531. OIA64 `. k 43/06?G<1436 C1<4363IE66, 6431K<6C/M C1<4363IE61<<1>1 FA/8/ 6
D<6D1D 849D1>I[94389 C1<4363IE61<<@M 4I;18. +n: O1<4363IE61<<19
FA/814I;69. SA98/<, 2004, nr. 3 (48), p. 92-102.
532. OIUD6A X. k <9C131A@M /4F9C3/M \I<CE61<6A18/<6= 4I;90<1H 8?/436 8
F143418934C6M C1<4363IE61<<@M 46439D/M. B: j/C1< 6 q67<G, 2008, " 8.
533. #/7/A98 ]. O1<4363IE61<<@H 4I; 843A66. +n: 14I;/A4381 6 FA/81, X14C8/, 1993,
Nr. 9, p.51-62.
534. X/A1CC1 f.. mI<CE6= 7/[63@ 14<18<@M FA/8 6 48101; K9?189C/ 6 >A/L;/<6</ 8
C1<39C439 A9/?67/E66 F1?<1D1K6H O1<4363IE61<<1>1 QI;/ -1446H4C1H
206

m9;9A/E66. 831A9\9A/3 ;6449A3/E66 </ 4164C/<69 IK9<1H 439F9<6 C/<;6;/3/
PA6;6K94C6M </IC. X14C8/, 2009. 22 p.
535. X/A3@<K6C S.. f/E61</?G</= C1<4363IE61<</= P436E6=. VA10?9D@ 391A66 6
FA/C36C6. O6U6<98, 2000, p. 31-41.
536. X@A7/?6D18 -.X. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69 6 FA/8/ K9?189C/. B: ]943<6C
-1446H4C1>1 I<689A46393/ ;AIL0@ </A1;18. Q9A6= PA6;6K94C69 </IC6, 2013, " 1,
p. 80-90.
537. VI?09A9 o. ]17;9H43869 C1<4363IE61<<1H PA64;6CE66 </ 10[94381 B: Influential
Constitutional Justice: its influence on society and on developing a global human rights
jurisprudence, World Conference on Constitutional Justice Cape Town, 2324 January
2009. [d?9C3A1<<@H A94IA4] http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/ MDA_Pulbere
_RUS.pdf. (vizitat 06.03.2014).
538. -/H?=< V. -/7;9?9<69 6 87/6D1;9H43869 8?/439H 8 -94FI0?6C9 X1?;18/ 6 A1?G
C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?=. +n: 20th Aniversary of the Constitutional Court of the
Republic of Albania. International Conference. Tirana, on June 7-8, 2012, p. 298-312.
539. -/H?=< V. -1?G C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?= 8 A9/?67/E66 FA6<E6F/ A/7;9?9<6= 6
87/6D1;9H4386= 8?/439H 8 -X. +n: j/C1< 6 q67<G, 2013, " 4, p. 21-25.
540. -/H?=< V., O143/C6 . -1?G C1<4363IE61<<1>1 FA/814I;6= 8 1094F9K9<66
7/C1<<1436 6 F18@U9<6= FA/8181H CI?G3IA@ 10[9438/. +n: Legea #i Via&a, 2014,
"3, p. 9-14.
541. Q3A/UI< _.. O1<4363IE61<<19 FA/81 7/AI09L<@M 43A/<. X14C8/: _9C, 2000. 784 p.
542. Q3A/UI< _.. V9A4F9C368@ ;9D1CA/366 6 C1<4363IE61<<19 FA/814I;69. B:
International Almanac Constitutional justice in the new millennium, 2002.
[d?9C3A1<<@H A94IA4]. http://www.concourt.am/armenian/almanakh/ almanac2002/
217.htm (vizitat 17.03.2014).
543. $9M/A6</ ].Z. O1<4363IE61<<19 FA/814I;69. B: nA6;6K94C/= C1<\?6C31?1>6=.
k38. A9;. ].f. OI;A=8E98. X14C8/, 1995, p. 85-93.
544. %/F18/? ].f. QI[<143<@9 M/A/C39A6436C6 C1<4363IE61<<1>1 C1<3A1?=. B:
O1<4363IE61<<19 VA/814I;69, 2005, " 1, p. 47-56.


207


A N E X E


Anexa 1 Obiectul sesizrilor aflate pe rolul Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
'n anul 2012Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.
208Anexa 2 Sesizri depuse la Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 inclusiv preluate din anul 2011 #i sesizri transferate 'n anul 2013

Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.209Anexa 3 Sesizri solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 (per obiect)
Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.
210Anexa 4 Hotr*rile prin care Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
a exercitat controlul constitu&ionalit&ii unor prevederi legale 'n anul 2012Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.211Anexa 5 Dinamica controlului de constitu&ionalitate a legilor
'n Italia, Austria #i Germania


Nr. d/o #ara 1980-1990 1990-2000 2000-2010
1. Italia 25% 35% 45%
2. Austria 27% 52% 42%
3. Germania 53% 60% 75%

Sursa: Generalizarea realizat de autor, 'n baza analizei monografiilor #tiin&ifice, care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea
Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum urmeaz: Austria: [429, p.150-154], [424], [504], [417]; Germania: [429, p.53-76], [424], [504], [439,
p.118-124], [379, p.34-44], [448, p.121-602], [403], [426], [423], [466], [211]; Italia: [429, p.114-135], [424], [504], [439, p.154-156], [448,
p.121-602], [362], [469], [212].


212Anexa 6 +ncrederea 'n institu&iile publice din Germania 'n anul 2009

!
"
#
$
%'()*+*)*,
-./01(2
4.)5*,
46'7515.816',02 ;
<#=
?,)0,@*'5.0 ; "$=
A.B*)'.0 ; "C=
D1'+1(,5*0* ; EF=
?,)51+*0* ?60151(* ;
!E=


Sursa: Generalizarea informa&iei din urmtoarele surse bibliografice: [429, p.53-76], [439, p.118-124], [379, p.34-44].213Anexa 7 Controlul constitu&ionalit&ii legilor 'n Europa:
subiec&ii #i formele controlului

Nr. d/o #ara Cine poate ini/ia controlul
abstract de
constitu/ionalitate?
Poate ini/ia )nainte
sau dup'
promulgare?
1. Austria Guvernul Federal;
Parlamentul Federal;
1/3 din membrii Parlamentul
Federal;
1/3 din membrii Parlamentul
statului.

A priori / a posteriori
2. Bulgaria Pre#edintele &rii;
Guvernul;
1/5 din membrii Parlamentului
A priori / a posteriori
3. Republica Ceh' Pre#edintele &rii;
41 deputa&i;
10 senatori.
A priori / a posteriori
4. Fran/a Pre#edintele &rii;
Prim-ministrul &rii;
Pre#edintele Asambleei;
Pre#edintele Senatului;
60 membri ai Senatului;
60 membri ai Asambleei.

A priori
5. Germania Guvernul Federal;
Guvernul landului;
1/3 din membrii Parlamentului;
1/3 din membrii parlamentelor
landurilor.
A priori / a posteriori
6. Ungaria Oricine, inclusiv Curtea
Constitu&ional
A priori / a posteriori
7. Italia Pre#edintele &rii;
Guvernul;
Parlamentele locale.
A priori / a posteriori
8. Polonia Pre#edintele &rii;
Prim-ministrul;
Magistra&ii;
50 deputa&i;
30 senatori;
Guvernele locale;
Sindicatele;
Organiza&ii patronale;
Bisericile;
Organiza&ii religioase;
Anumite instan&e de judecat.

A priori / a posteriori
214

Nr. d/o #ara Cine poate ini/ia controlul
abstract de
constitu/ionalitate?
Poate ini/ia )nainte
sau dup'
promulgare?
9. Portugalia Pre#edintele &rii;
Prim-ministrul;
Pre#edintele Asambleii;
1/10 din membrii parlamentului
na&ional;
Pre#edin&ii guvernelor
regionale;
Pre#edin&ii Asambleelor
regionale;
1/10 din membrii Asambleelor
regionale.

A priori / a posteriori
10. Rusia Pre#edintele &rii;
Pre#edintele Dumei de Stat;
1/5 din membrii Consiliului
Federal;
1/5 din membrii Dumei de Stat;
Curtea Constitu&ional.

A priori / a posteriori
11. Slovacia Pre#edintele &rii;
Guvernul;
1/5 din deputa&i ai
Parlamentului.

A priori / a posteriori
12. Slovenia Guvernul;
Guvernele locale;
1/3 din membrii Parlamentului
na&ional.

A priori / a posteriori
13. Spania Pre#edintele &rii;
Guvernul;
Pre#edintele Parlamentului;
50 deputa&i;
50 senatori;
Guvernule local;
Asambleele locale;
Avocatul Poporului.

A priori / a posteriori

Sursa: Generalizarea informa&iei de ctre doctorand, 'n urma analizei legisla&iei 'n vigoare a statelor respective.

215Anexa 8 Modele comparative de controlul al constitu&ionalit&ii legilor

Nr. d/o Austro/German Francez American Mixed
1. Curte Constitu/ional'
distinct' (jurisdic/ie
constitu/ional')


X

X
2. Control abstract de
constitu/ionalitate

X

X Uneori
3. Control concret de
constitu/ionalitate
X X X X
4. Sesizarea Cur/ii de
cet'/eni
X Uneori
5. Judec'tori numi/i
prin consens
X Uneori
6. Numirea
judec'torilor de c'tre
Pre0edintele /'rii
X X Uneori
7. Posibilitatea
formul'rii opiniilor
separate
X X Uneori

Sursa: Generalizarea informa&iei de ctre doctorand, 'n urma analizei legisla&iei 'n vigoare a statelor respective.

216Anexa 9 Distribuirea modelelor de organizare a Cur&ilor Constitu&ionale 'n Europa

C
G
GC
!
!C
E
H
(.)8106)
I.75)6;A*)@,';
!F
J),'(*K ; C
I@*)1(,' ; E
L1M*+ ; E
'N, ; !


Sursa: Generalizarea informa&iei de ctre doctorand, 'n urma analizei legisla&iei 'n vigoare a statelor respective.

217Anexa 10 Distribuirea sesizrilor dup subiec&i,
cazul Austriei, Italiei #i Germaniei (perioada: 1980-2010)


Subiec/i ai sesiz'rii: Austria Italia Germania
Guvernul 2 518 2
Regiunea 38 622 76
Senatul regional 178 n/a n/a
Membri ai Parlamentului 37 n/a 41


Sursa: Generalizarea realizat de autor, 'n baza analizei monografiilor #tiin&ifice, care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea
Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum urmeaz: Austria: [429, p.150-154], [424], [504], [417]; Germania: [429, p.53-76], [424], [504], [439,
p.118-124], [379, p.34-44], [448, p.121-602], [403], [426], [423], [466], [211]; Italia: [429, p.114-135], [424], [504], [439, p.154-156], [448,
p.121-602], [362], [469], [212].218Anexa 11 Sarcina Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova 'n anul 2012
Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.219Anexa 12 Sesizrile solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 #i transferate 'n anul 2013Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.


220Anexa 13 Acte pronun&ate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n baza sesizrilor aflate pe rol, 'n anul 2012

Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.
221Anexa 14 V*rsta #i calificarea solicitate candida&ilor la func&ia de judectori ai
Cur&ii Constitu&ionale (prezentare comparat):

Nr. d/o #ara Restric/ii de v.rst' Experien/a profesional'/legal'
1. Egipt Trecut de 45 ani

Pensionare obligatorie la
atingerea v*rstei de 70
ani
Judectorii sunt selecta&i din
urmtoarele categorii:
1.Membri ai Cur&ii Supreme;

2.Actualii sau fo#tii profesori
universitari, cu experien& didactic de
cel pu&in 8 ani consecutivi;

3.Avoca&i: doar acei care au practicat
'n fa&a Cur&ii de Casa&ie sau Cur&ii
Supreme Administrative pentru cel
pu&in 10 ani consecutivi.


2. Germania Trecut de 40 de ani

Pensionare obligatorie la
atingerea v*rstei de 68
ani

Judectorii pot exercita
doar un singur mandat
de 12 ani care nu se
re'nnoie#te


Studii juridice #i formare profesional
continu ulterioar;

6 din cei 16 membri ai Cur&ii
Constitu&ionale urmeaz a fi selecta&i
din r*ndul judectorilor cur&ilor
supreme (judectori de carier)
3. Irak Trecut de 28 de ani dar
nu mai 'n v*rst de 45
de ani

Absolvent al Institutului Judiciar al
Irakului #i 3 ani de experien& legal
sau

Numit prin ordinul Pre#edintelui
Irakului din r*ndul persoanelor cu
minim 10 de ani d experien& legal.


4. Italia Nu exist cerin&e legale
de v*rst, dar judectorii
pot exercita doar un
singur mandat de 9 ani
care nu se re'nnoie#te
S fie judector de carier 'n cadrul
uneia din cur&ile superioare (ordinare
sau administrative);

S aib titlul didactic de profesor 'n
domeniul dreptului sau s fie avocat cu
o experien& de cel pu&in 20 de ani;


222

5. Africa de Sud Nu exist cerin&e legale
de v*rst, dar judectorii
pot exercita doar un
singur mandat de 12 ani
care nu se re'nnoie#te #i
urmeaz s-#i 'ncheie
mandatul la atingerea
v*rstei de 70 de ani.

Judectorii urmeaz s dispun de
calificarea necesar #i corespund
cerin&elor etice.

Curtea Constitu&ional urmeaz s aib
'n componen&a sa cel pu&in 4 membri
care erau judectori activi 'n
momentul desemnrii.


6. Turcia Trecut de 45 de ani

Pensionare obligatorie la
atingerea v*rstei de 65
ani

Judectorii pot exercita
doar un singur mandat
de 12 ani care nu se
re'nnoie#te

Judectorii sunt selecta&i din
urmtoarele grupuri de profesioni#ti:
1.Cadre didactice: profesori
universitari sau conferen&iari
universitari 'n domeniul dreptului;

2.Avoca&i: cu un stagiu de profesare de
cel pu&in 20 de ani;

3.Oficial guvernamentali: cu un stagiu
de cel pu&in de 20 de ani 'n
administra&ia public central;

4.Judectori #i procurori: cu un stagiu
de cel pu&in 20 de ani 'n domeniul
vizat.


Sursa: +n baza analizei monografiilor care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum
urmeaz: Egipt [372], [410]; Germania [448, p.121-602], [423], [466]; Irak [386], [474]; Italia [362, p.649-658], [469]; Africa de Sud [437,
p.565-572], [445]; Turcia [363, p.666-701].


223Anexa 15 Distribuirea sesizrilor Cur&ii Constitu&ionale 'n Austria 'n anii 1998-2008

!
"
#
$
G
O175)1/.1)*,
(,K.)106)
J1','(1,) ; <
L*+1. ; <E
I+@1'175),51B* ;
G
O)*-5.)1
P.'+,@*'5,0* ;
F
Q+.(,81* ; "


Sursa: Generalizarea realizat de autor, 'n baza analizei monografiilor #tiin&ifice, care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea
Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum urmeaz: [429, p.150-154], [424], [504], [417];


224Anexa 16 Distribuirea sesizrilor Cur&ii Constitu&ionale
'n Germania 'n perioada 1979-2009

G
!
E
"
O175)1/.1)*,
(,K.)106)
J1','(1,) ; !C
L*+1. ; G"
O)*-5.)1
P.'+,@*'5,0* ;
EC
Q+.(,81* ; GE
D*(.)15,5* ; #Sursa: Generalizarea realizat de autor, 'n baza analizei monografiilor #tiin&ifice, care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea
Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum urmeaz: [429, p.53-76], [439, p.118-124], [379, p.34-44], [448, p.121-602].


225Anexa 17 Subiec&ii care au sesizat Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012
Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.


226Anexa 18 Sesizri solu&ionate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012, inclusiv preluate din anul 2011 #i transferate pentru anul 2013
Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.227Anexa 19 Hotr*ri pronun&ate de Curtea Constitu&ional a Republicii Moldova
'n anul 2012 (per obiect)
Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2012.
228Anexa 20 Repertoriul statelor ce au consfin&it dreptul de sesizare a Cur&ii
Constitu&ionale de ctre cet&eni #i Avoca&ii Poporului (Ombudsman-ilor)

Nr. d/o #ARA Sesizarea Cur/ii de
c'tre CET$#ENI
(actio popularis)
Sesizarea Cur/ii de
c'tre
OMBUDSMANI
1. Argentina X ---
2. Armenia --- X
3. Austria --- X
4. Azerbaidjan --- X
5. Bulgaria --- X
6. Chile X ---
7. Croa/ia X ---
8. Estonia --- X
9. Georgia X
1
---
10. Islanda X ---
11. Lituania X
2
---
12. Mexico X ---
13. Portugalia --- X
14. Rom.nia --- X
15. Rusia --- X
16. Slovacia --- X
17. Spania X X
18. Suedia --- X
19. Marea Britanie --- X

Sursa: Generalizarea informa&iei de ctre doctorand, 'n urma analizei legisla&iei 'n vigoare a statelor respective.

1
Doar 'n cazuri de violare a drepturilor fundamentale.
2
Doar pentru un grup de cel pu&in 100 de cet&eni, doar 'n decurs de o lun de la promulgare #i doar referitor la acte
administrative generale.
229Anexa 21 Termenele limit de sesizare a Cur&ii Constitu&ionale: aspecte comparate

Termenul limit' statul
8 zile Malta (referitor la revizuire constitu&ional)
10 zile Estonia
15 zile Andora
3 luni/30 zile sau 20
zile ('n func&ie de
actul contestat)
Spania
30 zile Croa&ia
Muntenegru
Elve&ia
1 lun Germania
6 sptm*ni Austria
60 zile Republica Ceh
Ungaria
Polonia (termenul de 60 de zile se refer exclusiv la Ombudsmani)
2 luni Slovenia
75 zile Slovacia
3 luni SUA
Cipru
6 luni Polonia
Albania
Azerbaidjan
Armenia
Belgia
1 an Letonia
2 ani Germania (referitor la actele normative)
5 ani Albania
Peru (referitor la sesizrile depuse de cet&eni)


Sursa: Generalizarea informa&iei de ctre doctorand, 'n urma analizei legisla&iei 'n vigoare a statelor respective.
230Anexa 22. Volumul unei decizii a Cur&ii Constitu&ionale ('n file)
'n Germania, Italia #i Austria


Germania
p.n' )n
1990
Germania
dup' 1990
Italia
p.n' )n
1990
Italia
dup' 1990
Austria
p.n' )n
1990
Austria
dup' 1990
Volumul
('n mediu)


14

14

3,5

7

15

5


Sursa: Generalizarea realizat de autor, 'n baza analizei monografiilor #tiin&ifice, care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea
Cur&ilor Constitu&ionale, dup cum urmeaz: Austria: [429, p.150-154], [424], [504], [417]; Germania: [429, p.53-76], [424], [504], [439,
p.118-124], [379, p.34-44], [448, p.121-602], [403], [426], [423], [466], [211]; Italia: [429, p.114-135], [424], [504], [439, p.154-156], [448,
p.121-602], [362], [469], [212].


231Anexa 23 Adresele #i hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada: 1995-2011


Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 24.01.2012 cu privire la aprobarea Raportului privind
exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 [155].


232Anexa 24 Adresele Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada 1995 2010


N
r.
Adresa Domeniul care necesit' a fi
reglementat
Termenul de
executare
Executat /
neexecutat
Adrese neexecutate adoptate )n 2010
1.Adres la Hotr*rea
nr.17 din 12.07.2010
pentru controlul
constitu&ionalit&ii
Decretului privind
declararea zilei de
28.06.1940 Zi a
ocupa&iei sovietice
nr.376-V din
24.06.2010

Analiz*nd statutul decretelor
Pre#edintelui RM, Curtea a
constatat o situa&ie incert
privind procedura de emitere a
decretelor #i domeniile care pot
face obiectul lor de
reglementare. Curtea a sugerat
s se reglementeze prin lege
statutul decretelor.
P*n la
12.10.2010
neexecutat
2.


Adresa la Hotr*rea
nr.22 din 23.09.2010
cu privire la
confirmarea
rezultatelor
referendumului
republican
constitu&ional din
05.09.2010
+n opinia Cur&ii, legisla&ia cu
privire la referendum ar trebui s
con&in norme exprese cu privire
la:
1. egalitatea de #anse 'ntre
adep&ii #i adversarii propunerii
supuse la vot;
2. libera formare a voin&ei
electoratului, interzicerea
utilizrii fondurilor publice 'n
scop de campanie, sanc&ionarea
cazurilor de 'nclcare de ctre
autorit&ile publice a obliga&iei
de neutralitate;
3. respectarea drepturilor
fundamentale, 'n special a
libert&ii de exprimare #i a
libert&ii presei, a liberei
circula&ii 'n interiorul &rii,
precum #i a libert&ii de 'ntrunire
#i de asociere 'n scopuri politice.
4. efectele referendumului
trebuie s fie precizate expres 'n
Constitu&ie (referendumul
constitu&ional) sau prin lege
(pentru toate tipurile). Necesit a
fi concretizat procedura
ulterioar a referendumurilor cu
caracter decizional.
P*n la
23.12.2010
neexecutat
233


3. Adresa la Hotr*rea
nr.29 din 21.12.2010
pentru controlul
constitu&ionalit&ii
Legii nr.95 din
21.05.2010 Pentru
modificarea #i
completarea unor acte
legislative
Curtea a constatat c, pentru
executarea adreselor din
24.09.2002 #i 16.04.2010,
Parlamentul a expus 'ntr-o nou
redac&ie art.4 lit. a) din Legea
contenciosului administrativ #i
printr-o anex la lege a specificat
persoanele oficiale exceptate de
la adresare 'n instan&a de
contencios administrativ.
Curtea a relevat c modificrile
operate con&in unele
inadverten&e.
+n adresele precedente Curtea a
indicat c prevederile art.4 lit. a)
din Legea contenciosului
administrativ necesit! o
interpretare suplimentar! 'n
sensul delimit!rii exprese a
persoanelor oficiale de stat,
exponente ale unui interes politic
sau public deosebit.
La 'ntocmirea listei din Anex
nu s-a fcut distinc&ie 'ntre
persoanele oficiale de stat,
exponente ale unui interes politic
deosebit, #i persoanei oficiale de
stat, exponente ale unui interes
public deosebit.
Lacunele constatate conduc la
interpretarea eronat a legii #i
'nclcarea art.20 din Constitu&ie.
P*n la
21.03.2011
neexecutat
4. Adres la Hotr*rea
nr.30 din 23.12.2010
pentru controlul
constitu&ionalit&ii
art.16 alin.(1) lit g) din
Legea nr. 1453-XV din
08.11.2002 Cu privire
la notariat

Curtea a constatat neconcordan&e
'ntre prevederile Legii cu privire
la notariat referitoare la termenul
de exercitare a activit&ii
notariale.

23.03.2011 neexecutat
Adrese neexecutate adoptate )n 2007
5.

Adres la Decizia din
26.03.2007 privind
excep&ia de
neconstitu&ionalitate a
Legii nr. 186-XVI din
29.06.2006
Prin Legea nr.244-XVI din
21.07.2006 Parlamentul a
completat
Codul de procedur civil cu
art.121 alin. (1): Dac, 'n
procesul judecrii pricinii, se
P*n la
26.06.2007
neexecutat
234

constat c norma de drept ce
urmeaz a fi aplicat sau care a
fost deja aplicat este 'n
contradic&ie cu prevederile
Constitu&iei, iar controlul
constitu&ionalit&ii actului
normativ este de competen&a
Cur&ii Constitu&ionale, instana
de judecat! este 'n drept s!
sesizeze, 'n conformitate cu
prevederile Codului jurisdic&iei
constitu&ionale, Curtea
Constitu&ional pentru a
verifica constitu&ionalitatea
actului respectiv.
Codul de procedur penal
'n art.7 al. (3) prevede: Dac,
'n procesul judecrii cauzei,
instan&a constat c norma
juridic ce urmeaz a fi aplicat
contravine prevederilor
Constitu&iei #i este expus 'ntr-
un act juridic care poate fi
supus controlului
constitu&ionalit&ii, judecarea
cauzei se suspend, se
informeaz! Curtea Suprem! de
Justiie, care, la r,ndul s!u,
sesizeaz! Curtea
Constituional! .
Curtea Constitu&ional a atras
aten&ia Parlamentului asupra
inadverten&elor privind
procedura excep&iei de
neconstitu&ionalitate comise 'n
Codul de procedur civil, 'n
raport cu Constitu&ia.

6. Adresa din 05.04.2007
privind neexecutarea
Adresei din 04.07.2006
Curtea a atras aten&ia
Parlamentului asupra
necesit&ii de a adopta o lege,
care ar reglementa msurile de
informare, de consiliere
psihologic #i de asisten&
juridic gratuit a victimelor
infrac&iunilor, precum #i
acordarea de ctre stat a
compensa&iilor financiare 'n
cazul unor infrac&iuni.
P*n la
05.07.2007
neexecutat

235

Adresa Cur/ii Constitu/ionale adoptat' )n 2003

7.

Adres la Decizia din
03.03.2003 pentru
respingerea sesizrii
privind desf#urarea
Referendumului
republican legislativ
Curtea a constatat lacune 'n
legisla&ia cu privire la adoptarea
hotr*rilor Parlamentului. Curtea
a relevat c nici Regulamentul
Parlamentului, nici Legea privind
actele legislative nu
reglementeaz! mecanismul
juridic de respingere a
proiectului actului normativ,
ceea ce conduce la dificult!i 'n
exercitarea drepturilor *i
libert!ilor fundamentale.


P*n la
03.06.2003
neexecutat
Adresa Cur/ii Constitu/ionale adoptat' )n 2002
8. Adresa la Decizia
nr.5 din 24.09.2002
privind sistarea
procesului pentru
controlul
constitu&ionalit&ii
unor prevederi ale
Tratatului 'ntre RM #i
Ucraina cu privire la
frontiera de stat #i a
Protocolului adi&ional
la Tratat
Curtea a considerat oportun a
se specifica 'n art.135 din
Constitu&ie categoriile de
tratate care pot fi supuse
controlului constitu&ionalit&ii,
precum #i momentul din care
RM devine parte la ele
(ratificare, semnare, aderare,
aprobare etc.)
P*n la
24.12.2002
neexecutat

Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 24.01.2012 cu privire la aprobarea Raportului privind
exercitarea jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 [155].236Anexa 25 Hotr*rile Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova
neexecutate 'n perioada 1995-2010


Nr.

Prevederea declarat'
neconstitu/ional'
Num'rul hot'r.rii Termenul de
executare
Executat'/
neexecutat'
Hot'r.ri neexecutate adoptate )n 2010
1. Prin Hotr*rea nr.11 din
27.04.2010 Curtea a
declarat neconstitu&ionale
prevederile Hotr*rii
Parlamentului nr. 30-XVIII
din 04.03.2010 Privind
eliberarea din func&ie a
Pre#edintelui Cur&ii
Supreme de Justi&ie
Sesizarea nr.5a/2010, HCC
nr.11/2010, MO nr. 68-69/10 din
07.05.2010
P*n la 27.07.2010 neexecutat
2. Prin Hotr*rea nr.17 din
12.07.2010 Curtea a
declarat neconstitu&ionale
prevederile Decretului
nr.376-V din 24.06.2010
privind declararea zilei de
28 iunie 1940 Zi a ocupa&iei
sovietice
Sesizarea 17a/2010, HCC nr.
17/2010, MO nr. 126-128/17 din
23.07.2010
P*n la 12.10.2010 neexecutat
3. Prin Hotr*rea nr.28 din
14.12.2010 Curtea a
declarat neconstitu&ional
art. 22 alin. (1) lit.b) din
Legea nr. 544-XIII din
20.07.1995 Cu privire la
statutul judectorului
Sesizarea 14a/2010, HCC nr. 28/
2010, MO nr. 254-256/30 din
24.12.2010
P*n la 14.03.2011 neexecutat


Sursa: Hotr*rea Cur&ii Constitu&ionale a Republicii Moldova nr.2 din 24.01.2012 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea
jurisdic&iei constitu&ionale 'n anul 2011 [155].237
DECLARA#IA PRIVIND ASUMAREA R$SPUNDERII
Subsemnata, Dabija Tatiana, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate 'n
teza de doctorat, se refer la propriile cercetri #i realizri #tiin&ifice. Con#tientizez, c 'n caz
contrar, urmeaz s suport consecin&ele 'n conformitate cu legisla&ia 'n vigoare.
Dabija Tatiana


Semntura: __________________

Data: _______________________


238

CURRICULUM VITAE


Numele: DABIJA
Prenumele: TATIANA
Data na#terii: 02.12.1973
Adresa: mun. Chi#inu, str. Buiucani nr. 4, ap. 12
Locul de munc: scriitor
Activit&i: 1993 1995 'nv&toare de muzic, gimnaziul N1, Chi#inu

1995 2002 conductor de cor #i profesor de muzic, #coala
Medie nr.62, Chi#inu.
2002 2012 notar, mun. Chi#inu.
2011 scriitor.
Este prezent! 'n culegerea Almanah de poezie La steaua, vol. II (1993); Eterna iubire
(1999, Bucure#ti). Editeaz placheta de versuri Taina sufletului (Chi#inu, 1993); Premiul
Concursului de Crea&ie Literar Pasrea Phoenix din Moldova (1993). Premiul C.C.
Datculescu al Festivalului Interna&ional Titel Constantinescu edi&ia IV-a R*mnicu Srat, 2011
cu publicarea volumul de versuri: Tceri suspendate, premiul III la Concursul Interna&ional
de Poezie pentru rom*nii din 'ntreaga lume STARPRESS 2012, Rom*nia. Tot n anul
2012, editeaz# la Chisin#u volumul de versuri "TEMPLU RUINAT"; prezent# n
Antologia scriitorilor rom&ni contemporani din ntreaga lume, Starpress 2013 'i Rom&nii
sunt de'tep*i, eleva*i 'i talenta*i, Starpress 2013;premiul doi la Concursul Interna&ional de
poezie #i Proz pentru rom*nii din ntreaga lume, LIMBA NOASTR& CEA ROM(N&
STARPRESS 2013). Prezent# n Antologia scriitorilor rom&ni contemporani din ntreaga
lume, Starpress 2014, edi*ie bilingv# rom&n# - italian# 'i Rom&nii sunt de'tep*i, eleva*i
'i talenta*i, Starpress 2014; premiul unu (sec*iunea poezie) la Concursul Interna&ional de
Poezie #i proz pentru rom*nii din 'ntreaga lume STARPRESS 2014, Rom*nia.
Studii:
1989 1993 hcoala normal A. Mateevici, Chi#inu.
Specilitatea: 'nv&toare de muzic #i c*nt 'n #coal,
conductor muzical 'n inst.pre#colare.
1994 2001 Universitatea de stat din Moldova,
'n profilul jurispruden&, specialitatea: drept economic.
2001 2003 competitor, specialitatea: 12.00.02 drept public
(constitu&ional); organizarea #i func&ionarea institu&iilor de drept,
Institutul de Istorie, Stat #i Drept al Academiei de htiin&e a
Moldovei
Limbi cunoscute: rom*na, rusa, franceza.
Op&iuni: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel
Date personale: cstorit, doi copii.
239

LUCR$RI TIIN#IFICE:

Articole 0tiin/ifice )n reviste de profil recunoscute:
1. Dabija Tatiana. Constitu/ia actul juridic fundamental. +n: Legea #i Via&a, Nr. 2 (140)
2003, Chi#inu, p. 56-59. (0,35 c.a.).
2. Dabija Tatiana. Apari/ia 0i difuzarea constitu/iei. +n: Legea #i Via&a, Nr. 5 (143) 2003,
Chi#inu, p. 36-40. (0,60 c.a.).
3. o/06L/ b/3G=</. O1<4363IE61</?67D 6 D1;9A<67/E6=. B: j/C1< 6 L67<G, Nr. 11 (144)
2003, O6U6<dI, 43A. 45-46. (0,23 c.a.).
4. Dabija Tatiana. Realizarea dreptului. +n: Legea #i Via&a, Nr. 4 (148) 2004, Chi#inu, p. 56-
58. (0,33 c.a.).
5. o/06L/ b/3G=</. R?QDAGASKGY mJ=A?B D?KGJNPQd[ GVUHQHQGF L D?LBHUHQQ?U
UGBH. B: j/C1< 6 L67<G, Nr. 4 (149) 2004, O6U6<dI, 43A. 51-53. (0,35 c.a.).
6. Dabija Tatiana. Conceptul 0i temeiurile suprema/iei constitu/iei. ,n: Legea #i Via&a, Nr. 5
(149) 2004, Chi#inu, p. 37-38. (0,17 c.a.).
7. o/06L/ b/3G=</. R?QAB?NP VJ =?QDAGASKG?QQ?DAPW Q?BUJAGLQ? OBJL?Ld[ J=A?L.
B: j/C1< 6 L67<G, Nr. 5 (150) 2004, O6U6<dI, 43A. 54-56. (0,25 c.a.).
8. Dabija Tatiana. Evolu/ia semantic' a no/iunii de constitu/ie proces de cristalizare a
suprema/iei. ,n: Revista Na&ional de Drept, Nr. 3, martie 2010, p. 63-66. (0,53 c.a.).
9. Dabija Tatiana. Conceptul 0i problematica referitoare la dreptul cet'/enilor la un recurs
constitu/ional. ,n: Revista Na&ional de Drept, Nr. 5-6, 2010, p. 72-75. (0,50 c.a.).
10. Dabija Tatiana. Arseni Alexandru. Curtea Constitu/ional' a Republicii Moldova garant
al suprema/iei Constitu/iei. ,n: Revista Na&ional de drept, Nr. 12, 2013, p. 48-53. (1,11
c.a.).
11. Dabija Tatiana. Dimensiunea teoretic' a conceptului de control al constitu/ionalit'/ii
legilor. ,n: Revista Na&ional de Drept, Nr.3, 2014, p. 43-45. (0,5 c.a.).
12. Arseni Alexandru. Dabija Tatiana. Interdependen/a dintre jurisdic/ia constitu/ional' 0i
justi/ia de drept comun )n domeniul asigur'rii legalit'/ii. ,n: Revista Na&ional de Drept,
Nr.3, 2014, p. 8-12. (0,6 c.a.).

Materiale ale comunic'rilor 0tiin/ifice
13. Dabija Tatiana. Controlul constitu/ionalit'/ii garant al suprema/iei Constitu/iei. +n:
Materiale de comunicri ale sesiunii #tiin&ifice cu genericul: Func&ionarea institu&iilor
democratice 'n statul de drept, mun. Bl&i, 25-26 ianuarie 2003. (0,50 c.a.).
14. Dabija Tatiana. tiin/a dreptului )n sistemul 0tiin/elor sociale. +n: Materiale de comunicri
ale sesiunii #tiin&ifice cu genericul: Func&ionarea institu&iilor democratice 'n statul de drept,
mun. Bl&i, 25-26 ianuarie 2003. (0,36 c.a.).
15. Dabija Tatiana. Statul de drept )ntre teorie 0i realitate. +n: Materiale ale conferin&ei
#tiin&ifice interna&ionale Aspecte juridice ale societ&ii civile: rela&ii #i perspective,
Universitatea Slavon 26-27 februarie 2003. (0,29 c.a.).
16. Dabija Tatiana. Justi/ia Constitu/ional' garan/ie fundamental' a suprema/iei Constitu/iei.
+n: Materiale ale conferin&a tinerilor cercettori. Scopul de baz al conferin&ei dezvoltarea
activit&ii creative a participan&ilor, atragerea lor 'n solu&ionarea problemelor actuale ale
#tiin&ei contemporane, pstrarea #i dezvoltarea spa&iului #tiin&ifico-didactic unic, stabilirea
240

rela&iilor 'ntre viitorii colegi. Institutul de Istorie, Stat #i Drept al Academiei de htiin&e a
Moldovei. Data deschiderii conferin&ei: 18 aprilie 2013. ('n curs de editare). (0,90 c.a.).
17. Dabija Tatiana. Controlul constitu/ionalit'/ii legilor a priori versus a posteriori. +n:
Materiale a mesei rotunde, cu participare interna&ional, consacrat aniversrii a 65-a de la
adoptarea Declara&iei Universale a Drepturilor omului. Academia de Administrare Public
de pe l*ng Pre#edintele Republicii Moldova. Data desf#urrii conferin&ei: 11 decembrie
2013. ('n curs de editare). (1,0 c.a.).Date de contact:
Domiciliu: mun. Chi0in'u, str. Buiucani nr. 4, ap. 12
Telefon: 069157110
e-mail: dabijatatiana@mail.ru