Sunteți pe pagina 1din 5

Pr.

tefan Marcu
Printele tefan Marcu - Un simbol al rezistenei anticomuniste din Vrancea
http://fericiticeiprigoniti.net/stefan-marcu/485-parintele-stefan-marcu-un-simbol-al-rezistentei-
anticomuniste-din-vrancea
"Cine se pune n sluba binelui! adun" puzderie de du#mani n urul s"u. $ici satana #i concentreaz" cohortele sale
de diavoli. %neori e bun" #i sabia de la cing"toare! dar sabia spiritului e cea mai eficace mpotriva r"ului."
&"scut: '8 &oiembrie ()*+
,ocul na terii: -oiana! .rancea
/cupa ia la arestare: preot
0ntemni at timp de: (+ ani
0ntemni at la: .aslui! 1adaclia! 2ismana! 3ala4i! 5ilava! $iud! .alea &eagr"! -eninsula! -oarta $lb"
6ata adormirii: '8 1eptembrie ()8)
-"rintele 7tefan 8arcu s-a n"scut la '8 noiembrie ()*+! n localitatea vr9ncean" -oiana! ntr-o familie cu
tradi4ie preo4easc"! unul dintre nainta#ii s"i! preotul :on 6an4i#! din &istore#ti! fiind cunoscut drept
"patriarhul .rancei". $ suferit martiriul pu#c"riilor comuniste vreme de (5 ani #i a plecat la 6omnul
printr-o moarte violent".
-"rintele 7tefan 8arcu! mare tr"itor al ortodo;iei #i iubitor de neam! este nc" unul dintre numero#ii
preo4i ortodoc#i care s-au ertfit pentru credin4".
0n iunie ()'8! 7tefan 8arcu a absolvit 1eminarul 1f. 3heorghe din <oman! apoi s-a nscris la =acultatea
de 2eologie din :a#i! pe care o va termina mai t9rziu! din cauza greut"4ilor pe care le-a nt9mpinat de-a
lungul vie4ii. ,a ( noiembrie ()') este numit profesor la 7coala &ormal" de nv"4"tori din =oc#ani! unde
a func4ionat p9n" la ( decembrie ()>(. ,a (( ianuarie ()>( se c"s"tore#te cu ?lena Chifulescu! cununat
fiind de liderul 8i#c"rii ,egionare! Corneliu @. Codreanu. $ avut trei copii: 3abriela! 8ihaela #i
Corneliu.
%lterior! este hirotonit pe seama parohiei &istore#ti! unde va slui de la ( decembrie ()>(. $ceast"
parohie era compus" din satele -odul &"ruii! <ebegari! &istore#ti! /goarele! A9tcari! 3"inari! <omane#ti
#i /l"re#ti! cu >>+ familii! respectiv ('+> suflete! n anul ()>+. -arohia avea o biseric" cu hramul
"-ogor9rea 1f. 6uh" #i filia "1f. &icolae". ?ra autat de preotul iconom :oan 6an4i#! cel care contribuise
mult la recl"direa celor dou" biserici din parohie.
-r. 8arcu se va angrena n curentele politice ale vremii #i se va remarca n cadrul organiza4iei legionare
nc" din ()')! devenind! mai nt9i #ef legionar de plas"! apoi #eful 8i#c"rii pe ude4ul -utna! p9n" n
()>8! c9nd s-au desfiin4at partidele politice. 0n timpul valului de represiune pornit n decembrie ()>>! la
ordin politic! dup" uciderea lui :. 3h. 6uca! preotul 7tefan 8arcu este "depus n penitenciarul =oc#ani la
dispozi4ia organelor poli4iene#ti" timp de peste o lun"! f"r" mandat de arestare #i f"r" a i se da vreun fel de
e;plica4ii. $ctivitate legionar"! n viziunea organelor poli4iene#ti! era considerat" ridicarea unei troi4e! la
1
(4 mai ()>+! la 1troe#ti-&"rua! "din proprie ini4iativ"" a p"rintelui 8arcu! la a c"rei sfin4ire a participat
preotul .asile Aoldeanu #i al4i lideri legionari din zon".
,a '5 martie ()>8! de praznicul Aunei .estiri! p"rintele 8arcu avea s" fie anchetat #i perchezi4ionat de
c"tre #eful postului de andarmi din localitate! n vederea g"sirii de "material de propagand" legionar""!
ncheiat cu "rezultat negativ". 6emersul 5andarmeriei era determinat de gestul p"rintelui de a-i pomeni pe
:on 8o4a #i .asile 8arin! legionarii c"zu4i n r"zboiul civil din 1pania! la ie#irea cu Cinstitele 6aruri n
timpul 1fintei ,iturghii oficiate de praznicul amintit.
0n septembrie ()>8! p"rintele 8arcu va fi trimis n lag"rul de interna4i legionari de la .aslui! apoi! la
milocul lunii noiembrie! la cel afectat numai preo4ilor de la 1adaclia Bude4ul 2ighina! AasarabiaC. $ici!
al"turi de ceilal4i preo4i nchi#i! p"rintelui 8arcu avea s" i se confi#te cartea de rug"ciuni! considerat"
drept material legionar.
,a '' decembrie ()>8! preotul 7tefan 8arcu avea s" se napoieze acas" din lag"rul de la 1adaclia.
%lterior! obligat de autorit"4i! ca orice func4ionar al statului! la (' ianuarie ()>)! va adera la "=rontul
<ena#terii &a4ionale"! partidul nfiin4at de regele Carol al ::-lea. 0ns"! aceasta nu-l va scuti de #icanele
5andarmeriei! deoarece la fiecare eveniment politic! la toate provoc"rile regimului la adresa legionarilor!
p"rintele 7tefan 8arcu va cunoa#te perchezi4ii #i re4ineri.
$stfel! pe '+ ianuarie ()>)! la ntoarcerea sa de la Aucure#ti! unde sus4inuse cteva e;amene la =acultatea
de 2eologie! avea s" fie perchezi4ionat la domiciliu #i re4inut pe motivul c" la plecarea din localitatea
natal" nu anun4ase postul de andarmi. %lterior! la '( septembrie ()>)! pe fondul uciderii lui $rmand
C"linescu! p"rintelui nostru i se va efectua o perchezi4ie domiciliar"! n vederea depist"rii de "material
legionar sau armament"! dar iar"#i nu i s-a g"sit nimic. 2otodat"! el avea s" fie re4inut #i naintat ,egiunii
de andarmi -utna.
Preot i lider politic
,a 4 septembrie ()4*! pe fondul tulbur"rilor politice de la Aucure#ti care vor culmina cu abdicarea
regelui Carol al ::-lea! printr-un ordin telefonic de la -oli4ia ude4ului -utna! p"rintele #tefan 8arcu era
perchezi4ionat la domiciliu #i re4inut.
6up" instaurarea regimului na4ional-legionar! n septembrie ()4*! la rug"mintea preotului .asile
Aoldeanu! 7tefan 8arcu va primi conducerea organiza4iei legionare pe ude4ul -utna! p9n" n ianuarie
()4(. 0n aceast" calitate! s-a confruntat cu manifest"rile negative ale unor legionari! care sus4ineau c"
aveau ordine precise de la centru #i ncercau s" fac" diverse ac4iuni ocolindu-l. 6ar nici rolul de preot "nu
se mp"ca cu starea de comand"". "$veam impresia c" e;ist" oarecare discordan4" n felul n care
n4elegeam eu lucrurile #i felul cum c"utau al4ii s" le rezolve"! spunea p"rintele ntr-o declara4ie
autobiografic" din (* mai ()4).
Cum se mp"ca rolul s"u de preot cu postura de lider politic! afl"m din acela#i document: "0n tot timpul
c9t am f"cut politic" nu am pierdut din vedere faptul c" sunt preot. $u fost dou" planuri de activitate cu
caracter social: unul politic #i altul preo4esc. 0n concep4ia mea de via4" planul principal a fost acela al
activit"4ii mele preo4e#ti! cu care am c"utat s" m" identific! iar cel"lalt a r"mas ntotdeauna secundar. 6in
toate acestea am r"mas ns" cu constatarea c" ntre felul meu de a udeca politic #i felul n care cei mai
mul4i dintre legionari! cu care fusesem n contact! udecau lucrurile! ##i astfel4 se produsese o
discordan4"".
0n timpul a#a numitei "rebeliuni legionare" din ianuarie ()4(! cu n4elepciune #i bun"voin4" din partea
autorit"4ilor statului! -r. 8arcu a reu#it s" p"streze calmul legionarilor! pentru ca un conflict s" nu
izbucneasc" pe str"zile ora#ului =oc#ani. "$celea au fost zile foarte dificile pentru situa4ia mea de #ef
politic. 8ul4i #i pierduse udecata limpede #i se l"sau m9na4i de pasiuni. 6in clip" n clip" puteau izbucni
conflicte n ude4 sau n ora#! care puteau duce la inutile v"rs"ri de s9nge.
-este tot era haos #i starea aceasta era amplificat" de ve#tile fanteziste date la radio. $m f"cut sfor4"ri s"-
mi p"strez calmul. $m apelat la toat" puterea mea de udecat" ca s" iau hot"r9ri prin care s" pot dep"#i
momentele critice. Cu autorul lui 6umnezeu! am reu#it s" treac" acele zile f"r" nici un incident #i am
avut chiar mul4umirea s" primesc felicit"ri publice de la prefectul de atunci DEF! care a spus c" m-am
purtat ca un preot" - m"rturise#te p"rintele.
6up" evenimentele din ianuarie ()4(! p"rintele s-a retras n satul natal! la biserica la care sluea ca paroh!
precum spune n declara4ia amintit": "2ermin9nd onorabil cu situa4ia grav" din ianuarie! am putut s" m"
retrag iar n satul meu #i s"-mi caut de preo4ie #i de poporul meu. 6e atunci n-am mai f"cut nici un fel de
politic". $m activat ca paroh! acolo unde mi s-a cerut #i mi-am c"utat de gospod"rie".
2
Hruit de autoriti
$vea s" fie urm"rit n continuare! suspectat ntotdeauna c" prin fosta sa pozi4ie n 8i#carea ,egionar" din
ude4ul -utna! ar putea atenta la siguran4a statului. 0ntr-o not" din G aprilie ()4(! afl"m c" p"rintele 8arcu
se afl" "n strict" supraveghere". %lterior! acesta nu putea pleca din localitate f"r" acordul 5andarmeriei!
deoarece se afla n stare de arest la domiciliu! situa4ie fa4" de care a protestat sus4in9nd c" nu este prev"zut
n nici o lege. 2otodat"! p"rintelui i se intercepta coresponden4a.
,a (4 decembrie ()4(! domiciliul p"rintelui era perchezi4ionat din nou! ca o consecin4" a unui denun4
cum c" ar de4ine material de propagand" legionar. <ezultatul ac4iunii andarmilor poate fi considerat ca
unul dintre cele mai ridicole! avnd n vedere obiectele considerate suspecte #i trecute n procesul-verbal:
"%na piama verde a -r. 7tefan 8arcuH una bluz" verde a 6nei ?lena 8arcu DEF. $rme #i muni4iuni nu s-
au g"sit". $ceast" situa4ie se va opri aici. 0ns" numai pentru moment. -e (4 iunie ()4'! p"rintele era
perchezi4ionat din nou pentru acelea#i piamale. Cu aceast" ocazie! p"rintele va declara: "-iamaua ce mi
s-a confiscat este proprietatea mea #i am purtat-o a#a cum se obi#nuie#te de toat" lumea! n cadrul intim!
familial". 2otodat"! so4ia acestuia ad"uga n declara4ia sa c"! "fiind proprietatea mea #i ntruc9t sus4in ca o
piama nu poate s" fac" obiect de propagand" ilicit"! sper c" voi fi din nou n posesia ei".
-entru finalizarea acestei anchete! p"rintele a fost dus la -archetul 8ilitar al 6iviziei '( 3ala4i! care! n
referatul introductiv! sus4inea c" "din nimic ns" nu s-a constatat c" ar mai fi activat n mi#carea legionar"
#i dup" ianuarie ()4( #i de asemenea nu s-a putut stabili dac" ei au purtat piamalele n public". $stfel!
cazul a fost clasat.
2otu#i! prin ordinul nr. 44G din '5 decembrie ()4' c"tre postul de andarmi din &"rua! n conformitate cu
ordinul -re#edin4iei Consiliului de 8ini#tri #i al 8inisterului $facerilor :nterne! p"rintele nostru a fost
re4inut "cu tact" #i trimis la m"n"stirea 2ismana! devenit pentru o vreme lag"r de preo4i. 6e aici avea s"
fie eliberat n aprilie ()4>.
6up" momentul '> august ()44! p"rintele 8arcu avea s" fie urm"rit n continuare cu mai mult" insisten4"
de c"tre organele poli4iene#ti! n conformitate cu prevederile Conven4iei de armisti4iu ncheiate cu
%niunea 1ovietic"! care aveau n vedere anihilarea "grup"rilor fasciste" b"nuite c" ar mai putea activa pe
teren politic sau subversiv. $stfel! la (> octombrie ()44 domiciliul p"rintelui 8arcu era perchezi4ionat. 0n
ianuarie ()45! p"rintele 8arcu era verificat de "Comisiunea operativ" de punere sub paz" a legionarilor"!
deoarece era nvinuit "c" a activat n mi#carea legionar" ca #ef al organiza4iei ude4ului -utna! f"r" alte
fapte la dosar"! drept pentru care s-a dat aviz de eliberare! de#i n toat" aceast" perioad" st"tuse ascuns la
mama sa! la -oiana #i la domiciliu.
Sprijin pentru rezistena anticomunist
-9n" n ()48! p"rintele 8arcu a fost l"sat n pace de autorit"4ile statului. &ici el nu s-a mai implicat ns"
n chestiunile politice #i! n plus! se bucura de pre4uire #i ata#ament printre credincio#ii din parohia sa!
dup" cum putem afla ntr-o not" informativ" din ' iulie ()48: "&u i-a parte la adun"rile comunei ce au
locH se ocup" cu sluba de preot #i gospod"ria DEFH sper" #i nutre#te ideea n noua schimbareH DEF are
priz" mareH locuitorii comunei cred mult n elH are temeri #i este ngriorat a nu fi arestat #i internat n
lag"r. D?steF capabil s" t9rasc" masele dup" elH foarte bun orator #i cu mult spirit de organizare".
?ra lini#tea dinaintea furtunii.
0n aprilie ()48! afl9ndu-se la =oc#ani! n vizit" la /ctav -avelescu! gazda fiicelor lui care urmau ,iceul de
fete din localitate! intr" n contact cu doi studen4i din Aucure#ti! originari din -anciu! implica4i n grupul
de rezisten4" din .rancea. $ce#tia din urm" i-au adus la cuno#tin4" p"rintelui nostru c"! n calitatea lor de
legionari! sunt n leg"tur" cu Comandamentul din Aucure#ti cu dispozi4ia ca el s" nu activeze! ci doar! prin
Costin $tanasiu! s" p"streze leg"turi foarte discrete cu cei tineri care aveau misiunea de a ac4iona.
2otodat"! atunci c9nd arest"rile sunt iminente! anun4ate de Comandamentul din Aucure#ti! cei viza4i s"
poat" fi g"zdui4i de vechii legionari! prin gria p"rintelui. -"rintele 8arcu a dat indica4ii lui Costin
$tanasiu s" str9ng" bani de la mai multe persoane! pentru a-i auta pe cei bolnavi #i nchi#i.
$ceast" stare de e;pectativ" nu va dura prea mult! n vara lui ()48 1ecuritatea trecnd la arest"ri masive
n zona .rancei! situa4ie care l-a determinat pe p"rintele 8arcu! la (G iulie! s" se refugieze pe dealurile
din apropiere! mpreun" cu /ctav -avelescu #i Costin $tanasiu! chiar cu c9teva minute naintea sosirii
1ecurit"4ii acas" la el. / vreme a stat acas"! apoi! pe timpul iernii! la mama sa! la -oiana. 6ac" el a reu#it
s" scapepentru moment de arestare! n schimb! so4ia #i fiica sa 3abriela au fost re4inute.
0n timpul refugiului! s-a ntlnit cu mai mul4i membrii ai mi#c"rii de rezisten4" din .rancea. 0n septembrie!
apoi noiembrie ()48! studentul Cristea -aragin"! din -anciu BfugarC! i-a adus la cuno#tin4" p"rintelui
3
ini4iativa de a reorganiza 8i#carea ,egionar" n zon"! pentru care avea nevoie de spriin. -"rintele a
refuzat s" se implice. 0n martie ()4)! prin fiica sa 3abriela! este n#tiin4at c" #eful legionar al ude4ului
<9mnic dore#te s" vorbeasc" cu el! mai ales c" la nivel central s-a auns la un acord de colaborare
anticomunist" ntre 4"r"ni#ti! liberali #i legionari. 0nt9lnirea nu a mai avut loc! deoarece liderul de la
<9mnic a fost arestat.
0n urma dispari4iei de la domiciliu a p"rintelui 7tefan 8arcu! credincioasa 8urgu Cucova! "obi#nuind a
face propagand" religioas"! a luat ini4iativa propun9nd n fa4a s"tenilor din acea comun" care erau aduna4i
n fa4a -rim"riei! s" se ntocmeasc" un memoriu adresat c"tre -rezidiul <-<! prin care s" se cear"
ncetarea urm"ririi susnumitului preot #i readucerea sa n comun" pentru a slui mai departe n biseric"".
0n nota citat"! f"cut" c"tre 6irec4ia 3eneral" 1ecurit"4ii #i datat" 5 ianuarie ()4)! se sus4inea c"! "dup" ce
popula4ia a aprobat aceast" propunere! numita 8urgu Cucova a ntocmit acel memoriu! vizit9nd s"tenii
din cas" n cas"! pentru a fi semnat! fiind autat" la colectarea semn"turilor de numitul 1toian .asile din
aceea#i comun"". ?vident c" 1ecuritatea a luat m"suri! dar cum #i c9nd nu putem preciza.
,a '5 aprilie ()4)! p"rintele 7tefan 8arcu era arestat de 1ecuritate! dup" ce i fusese perchezi4ionat" casa.
?l a fost inclus de anchetatorii 1ecurit"4ii n lotul "Comitetul %nic" din =oc#ani! format din (5 persoane #i
condus de preotul ?nache 3raur! care! potrivit anchetei! era n leg"tur" cu Comitetul de rezisten4"
na4ional" din e;il. $ fost anchetat de la arestare #i p9n" n noiembrie ()4)! la dosar re4in9ndu-i-se doar
dou" declara4ii date n (* mai #i ) iunie ()4). 0mpreun" cu p"rintele 7tefan 8arcu! aveau s" fie arestate
so4ia lui! ?lena #i fiica cea mare 3abriela.
Un aderat lider spiritual i !n temni
0n referatul 1ecurit"4ii de ncheierii a anchetei penale asupra grupului de rezisten4" "Comitetul %nic" din
=oc#ani! datat > noiembrie ()4)! p"rintele 7tefan 8arcu "se face vinovat de g"zduire a legionarilor /ctav
$. -avelescu #i Costin $tanasiu! pe care i-a 4inut ascun#i n locuin4a sa din &istore#ti timp de > luni de
zile! #tiind c" sunt fugari. 1e face vinovat de activitate legionar"! c" n toamna anului ()48 4inea leg"turi
cu /ctav -avelescu! Costin $tanasiu #i cu al4i legionari! tras9ndu-le sarcini de felul cum trebuie s" 4in"
leg"tura cu legionarii fugari #i din mun4i. 1e face vinovat de felul cum trebuie s" se organizeze fo#tii
membrii legionari! de a da cotiza4ii #i de a colecta sume pentru cei ce sunt n nchisori BlegionariC".
,a (4 august ()5*! prin 1entin4a nr. ++> dat" de 2ribunalul 8ilitar 3ala4i! p"rintele 7tefan 8arcu era
condamnat la (5 ani munc" silnic" #i 5 ani degradare civic"! pentru uneltire contra ordinii sociale #i
pentru favorizarea infractorului. ,a '+ octombrie ()5*! prin 6ecizia nr. >4>5! Curtea 8ilitar" de Casare
#i 5usti4ie respingea recursul cerut de p"rintele 8arcu.
6up" condamnare! p"rintele 8arcu a suferit n penitenciarele gulagului rom9nesc de la 3ala4i B()5* #i )
aprilie ()5)C! 5ilava B()5)C! $iud B()5(! ()5+ #i ()5)C #i coloniile de munc" de la .alea &eagr" B()5*-
()5(C! -eninsula B()5(C #i -oarta $lb" B()5(C.
Ca de4inut politic a muncit n mai multe r9nduri la -oarta $lb" '' zile! n luna aprilie ()5(H la -eninsula
(+4 zile! n perioada ( mai-(+ octombrie ()5( #i la $iud '8' zile! n mai multe perioade. 2otodat"! pentru
diferite anchete a fost mutat la 1ecuritatea din Clu B8-() octombrie ()5'C! penitenciarul $iud Baprilie
()5'! '+ septembrie ()5' #i (' ianuarie ()5+-pentru a ar"ta legionarii din =oc#aniC #i 3ala4i B(' aprilie
()5)C.
0n pu#c"rie a avut probleme cu s"n"tatea #i a#a precar" nc" dinainte de ()48. 6in documentele aflate n
dosarul s"u de penitenciar afl"m c" p"rintele 8arcu a suferit de 2AC pulmonar! pentru care! la + februarie
#i (4 noiembrie ()5+! era internat n spitalul penitenciar de la $iud. ,a 'G septembrie ()5+! pe c9nd se
afla tot la $iud! era suspectat de o "distrofie gr. ::". 6e o "pleurezie DEF dreapt"" avea s" fie internat la '8
mai #i la '( iulie ca "ameliorat"! pentru ca ntre 'G iulie ()+(-(G martie ()+' s" aib" o "epicriz"" #i s" fie
internat din nou cu diagnosticul "2AC pulmonar DEF".
6e la preotul 6imitrie Aean! care l-a nt9lnit pe p"rintele 8arcu la $iud! ne-a r"mas un episod relevant
pentru cum s-a purtat acesta n temni4": "6incolo! pe l"di4" #i f"cea rug"ciunea preotul 7tefan 8arcu! din
mun4ii .rancei. $ndrei :oan se apropie n v9rful picioarelor! plec9nd de la mine #i-l lovi peste obraz: Ce-i
cu semnele astea misticeI &u #tii c" sunt interziseI .rei s" fim pedepsi4i to4i pentru tineI 8arcu! n
picioare! i r"spunde senin: ,ove#te-m" #i pe obrazul cel"lalt. 7i :uda love#te. ,oviturile cad peste cap #i
n coast". -e fa4a lui 8arcu apare ro#ul s9ngelui. <ezemat de st9lpul patului! prime#te s"lbaticele loviri.
:uda url" #i love#te: 2e nv"4 eu tr"ire cre#tin"J 8artir te facJ C9nd :uda se opre#te g9f9ind! cu sudori pe
frunte! 8arcu! t"cut #i face semnul crucii. :uda se ndep"rteaz"! m9r9ind sudalmi! cu tot calendarul
ortodo;E".
4
,a '( aprilie ()+4! prin e;pirarea termenului de pedeaps"! p"rintele 7tefan 8arcu era eliberat din
penitenciarul de la $iud.
"mor!t de Securitate#
0n urma condamn"rii p"rintelui 8arcu! a suferit #i familia sa. $stfel! prin adresa 6irec4iei <egionale
=oc#ani c"tre Airoul local de 1ecuritate! din 8 februarie ()5(! se cerea: ",ua4i m"sura de a recruta o re4ea
informativ" pe l9ng" familia preotului 8arcu 7tefan din satul &istore#ti! care este arestat. :ntereseaz" din
ce tr"ie#te aceast" familie! cine o aut" din punct de vedere material #i moral #i cu ce elemente are
leg"turi. <ezultatul ac4iunii informative ne va fi naintat n copie p9n" la data de '* februarie ()5(".
=a4" de acestea! la (+ februarie ()5(! Airoul de 1ecuritate r"spundea c" de apro;imativ de trei luni so4ia #i
cei doi copii afla4i n libertate s-au mutat n =oc#ani #i a fost diriat un informator. 0n acest sens! la ''
martie ()5(! sursa ":scu" informa 1ecuritatea despre so4ia p"rintelui 8arcu: "?a a nceput a-mi povesti c"
tr"ie#te cumplit de greu. $ dat divor4 de so4 DEF a plecat din .rancea ca s" poat" ntre4ine o feti4" la liceu.
-9n" acum a mai v9ndut ce a avut! dar de acum nu prea mai are ce vinde #i nici n-are cu ce s" se mbrace
#i s" se eneze de lume. $ fost #i a cerut serviciu la plasare! dar nu avut acte bune. ? dispus" s" fac" orice
fel de munc"! dar to4i se feresc de ea. &u #tie nimic de la so4. 6e la feti4" nu are ve#ti din noiembrie
D3abriela! n. n.F! c9nd i-a trimis haine. ?a n =oc#ani st" n camera nchiriat" pe nume feti4ei de a liceu".
6up" eliberare! p"rintele 8arcu a fost supravegheat cu o indiscre4ie inten4ionat". ?ra chemat foarte des la
1ecuritate! uneori numai pentru a fi v"zut de oameni pentru a fi compromis. 6e#i pus n situa4ii delicate! a
sf9r#it prin a-#i st"p9ni urm"ritorii cu iubirea sa capabil" de ertf"! c9#tig9ndu-le respectul celor mai mul4i
dintre ei. &u de pu4ine ori! unii dintre securi#ti! n special spre apusul regimului comunist! #i-l alegeau
duhovnic! tocmai pentru c" i cuno#teau verticalitatea.
6e la ( octombrie ()+4! #i p9n" la pensionare! ( ianuare ()G5! a sluit la parohia 8aluri! din -rotoeria
=oc#ani! ude4ul .rancea! fiind apreciat! respectat #i iubit de cei p"stori4i.
6up" treizeci de ani de la plecarea din parohie este nc" viu #i des pomenit de cei p"stori4i. 2imp de (5 ani
a sluit la diverse biserici din municipiul =oc#ani! fiind un duhovnic de e;cep4ie! ntorc9nd pe mul4i la
credin4". 8edici! profesori! ingineri! avoca4i #i procurori! precum #i cre#tinii de r9nd l c"utau! at9t pentru
competen4a sfaturilor sale c9t #i pentru puterea rug"ciunii! prin care i-a salvat pe mul4i de la pieirea
ve#nic". $ fost o con#tiin4" sluitoare autentic"! un ascet des"v9r#it! un tr"itor sincer al mesaului
?vangheliei. -utea fi surprins! n timpul 1fintei ,iturghii! cu lacrimi ce-i sp"lau fa4a! cu chipul
transfigurat! cu o voce r"gu#it"! dar cu un sim4 al melosului bizantin deosebit. ?ra un sf9nt din icoan" #i o
voce din ad9nc! chip al bl9nde4ii #i ocean al smereniei. $ suferit! nu doar din partea organelor de
represiune! ci chiar din partea unor colegi! care! obedien4i regimului! st"p9ni4i #i de o ascuns" invidie! i-au
interzis s" slueasc"! f"c9ndu-l s" se simt" un str"in printre ai s"i. $ fost necru4"tor cu p"catul #i
n4eleg"tor cu p"c"to#ii.
0n seara zilei de '8 septembrie ()8)! pe c9nd se ntorcea de la pia4"! pe trecerea de pietoni! din fa4a sc"rii
blocului unde locuia! o ma#in" l-a lovit #i numai dup" c9teva ore de chin #i-a dat ob#tescul sf9r#it n
m9inile @iditorului. "$ccidentul" poate fi suspectat de conota4ii politice! cu at9t mai mult cu c9t #oferul
avea leg"turi cu 1ecuritatea! iar ochiul vigilent al partidului f"cea verific"ri! n blocul n care locuia! cu o
s"pt"m9n" nainte de accident.
B$drian &icolae -etcu i -r. :onel ?ne - <evista <ost! nr. '8 - iunie '**5C

:zvoare inedite:
$C&1$1! fond 6ocumentar! dosar G4! vol. +H
$856:&! fond -enal! dosar (')45! vol. (! >H
$&:C! fond 63-! dosar G+/()4+H
$282:! fond -enal! dosar (4>/.rancea! vol. '! 5.
:zvoare edite:
A?5$&! 6umitrie! .iforni4a cea mare! ?ditura 2ehnic"! Aucure#ti! ())+.
,ucr"ri generale:
KKK$nuarul ?parhiei <omanului-()>+! :nstitutul de $rte 3rafice "8arvan"! 1$<! Aucure#tiH
KKK2he :mprisoned Church. <omania ()45-()8)! :&12! Aucharest! ()))H
:.$&! 8ihai 1ilviu! ?&?! :onel! 5ertf" n spa4iul mioritic! =oc#ani! '**(H
8$&?$! .asile! -reo4i ortodoc#i n nchisorile comuniste! ed. a ::-a! -atmos! '**(.
5