Sunteți pe pagina 1din 4
dosarul nr. mun. Chisingu Nina Cemnat Ana Gavrilifa si Anatol Pahopol cererea de chemare in judecat’ a ia Proprietaii Publice, Agentia Reletii i Hast Accent-Investment”, SA ,Reprolux”, intervenient Centrul | \RTICO privind declararea nulitatii actului juridic, rea de 4 Ministerului Educatici al RM impottiva incheierii Judecttorie: ) care a fost respinsi cererea de aplicare a masurii de punerea esenjei cauzei de céitre judecttorul A. Pahopol, studiind Biul civil al Curfii de Apel Chisindu,- CONST 16.05.2014, Ministerului Educajiei al RM s-a adresat cu cerere de chemare fn citre Agentia Proprietafii Publice, Agentia Relatii Funciare si Cadastru, SA ‘ccent-Investment”, SA ,.Reprolux”, intervenient Centrul Republican pentru Copii gi ret ARTICO solicitind declararea nula a contractului de vanzare-cumparare a i aferent cu numérul cadastral 0100517.015 din 04.01.2013 incheiat intre gentia Proprietajii Publice si SA ,Reprolux”, SA ,Energoimpex”, SA ,Accent- investment”, autentificat la data de 04.01.2013 si inregistrat in Registrul de stat de catre notarul Olga Bondarciuc, cu radierea din Registrul bunurilor imobile; declararea nul a Borderoului de calcul al prefului de vanzare-cumparare a terenului aferent cu nr. cadastral 0100517.015 eliberat SA ,Reprolux” din 10.10.2012 de cdtre Agentia Relatii Funciare si Cadastru; declararea nulé a Borderoul de calcul al Prefului de vanzare- cumparare a terenului aferent cu nr, cadastral 0100517.015 eliberat SA »Energoimpex” din 10.10.2012 de c&itre Agentia Relafii Funciare si Cadastru; declararea nul a Borderoul de calcul al prejului de vanzare-cumpirare a terenului aferent cu ne cadastral 0100517.015 eliberat SA ,,Accent-Investment” din 10.10.2012 de catre Agentia Relafii Funciare si Cadastru, : La examinarea cauzei, Ministerul Educatie a solicitat asigurarea actiunii prin care soliciti instanjei de judecati aplicarea sechestrului asupra terenului eu nr, cadastral 0100517.015, precum gi interdictia de a efectua careva lucriti de construciii pe acest teren, pana la ramfnerea hotrarii judecdtoresti definitiva si irevocabila. Prin incheierea Judec&toriei Buiucani din 06.08.2014 s-a respins cererea de aplicare a masurii de asigurare, ‘ La data de 20.08.2014, cu respectarea termenului prevaézut la art. 425 CPC al RM, Ministerul Educajiei a declarat recurs impotriva incheierii instantei de fond, solicitind casarea acesteia cu emiterea unei noi incheieri de admitere a d {in motivarea recursului a indicat c& instanta de fond eronat a co respingerea cererii de aplicare a misurii de asigurare, or eventuala t imposibilitate de a executa pe motiy ca se fac lucriri de : ” gi SA Accent Investmer AS 8 ke a de lipsia t referinft prin care au solicitat respingerea oan 426 CPC a1 RM, 3) Recursul tmpotriva nese 3 termen de 3 luni intr-un complet din 3 judecdtori, pe prt ane anexate la recurs, fird examinarea admisibilitatii gi fir partici ae Astfel, examindnd materialele pricinii, in raport cu pie : cage fecurs gi normele legale, Colegiul civil considera recursul fondat gi is din urmitoarele considerente: : ee art 427 CPC al RM, instanja de recurs, dup’ ce examineaza cu potriva tnchelerii, ests tn drept: lit. c) st admitd recursul gl $8 caseae tala Partial incheierea, solutiontind prin decizie problema tn fond, Colegiul civil retine e8, Ministerul Educatiei al RM s-a adresat ou 6 re cremate in judecatt chtre Agentia Propriettii Public, Agentia Relajii Funciar Cadastru, SA ,,Accent-Investment”, SA. -Reprolux”, intervenient Centrul Repub Pom Copii si Tineret ARTICO soliitthd declararca nuit « contractului de cumpirare terenului aferent cu num incheiat fntre Agentia Proprietitii Publi wAccent-Investr rderoului de calcul -cumpairare a terenului ral 0100517.015 eliberat SA ,Reprolux” din 10.10.2012 de citre Funciare si Cadastru; declararea nul a Borderoul de calcul al - parare a terenului aferent cu nr, cadastral ~Energolmpex” ‘din 10.10.2012 de oatre Acca declararea nul a B Funciare si Cadastru. a instanjei a fost inaintata vinzare-cumparare a terenului ‘ 0100517.015 din 04.01,2013, incheiat intre Agentia Proprietitii Publice ¢ »Reprolux”, SA »Energoimpex”, SA »Accent-Investment”, ahs (1) La cererea Potrivit art. 174 CPC al RM, articipantilor | Judecatorul sau instanja poate lua misuri de asigurare a actiuni Asigurarea a judeck im orice faz @ procesului pink la etapa tn care hotirire definitiva, in cazul in care neaplicarea misurilor de asigurare a imposibil® executarea hotarrii judecdtorest spre faptul cf Parte component a terenului cu num domeniul public al statului Asadar, din materialele cauzei rezulta ca, pe terenul care face ob sen omantestat la moment se efectueazs lustit ag Constructie, fapt e€ se py anexate $i argumentele piirtilor sensul dat, Colegiul de aplicare a miasurii de aplicare a interdictici terenul cu nr. cadastral OF ‘tr cadastral 0100517101 gi fuge ivil con asigurare, de efectuare derd 4, instanta de fond, ta corect a concluzionat asupra lipsei | 4 lucrarilor de constructie gi heaoel : noe _evidenté imposibilitatea executarii eventual Sregti in conditia continuarii efectutrii lueririlor de constructit Colegiul civil subliniaz’ c& aplicarea sech contractului contestat, are scop de evitare a unei gre Parcursul examinarii cauzei, astfel c& in eventualitatea unei hotdriti judcestoresti of existe posibilitatea reala de executare a contractului. Mai mult, in cazul unei declarsrt hule @ contractului, pArjile urmeszi fi repuse in situafia anterioard, astfel e& pe terenul nominalizat nu trebuie s& existe construct Colegiul civil mentioneazii c& scopul aplicirii masurii de asigurare rezida anume jn crearea unui climat favorabil executirii eventualei hotiriri judecttoresti, iar neaplicarea acestora, la caz, poate crea ulterior impedimente Asadar, reiegind din obiectul contractului, supus criticii de cAtre reclamant gi deferit judecatii, Colegiul civil considera c& instanfa de judecata in mod pripit a dispus respingerea cererii de aplicare a masurii de asigurare, motiv pentru care cererea de recurs urmeazii a fi admisd. hotiriri strului pe terenul vizat, obiect al vari a dreptului asupra terenului pe La pronunfarea incheierii privind aplicarea masurilor de asigurare instanfa. urmeazi si stabileasca: rafionalitatea si temeinicia cerinjelor solicitantului despre aplicarea masurilor de asigurare; probabilitatea cauzrii unui prejudiciu solicitantului in cazul neaplic&rii msurilor asiguratorii; dac& exist periculum in mora (pericol de disparitie, degradare, instrainare, risipire a bunului sau proasti administrare); asigurarea unui echilibru intre interesele partilor cointeresate; _ preintimpinarea atingerii intereselor publice sau a intereselor unor terti in cazul aplicarii masurilor de asigurare; in ce m&suri modalitatea de asigurare a actiunii solicitate e in corelatie cu obicctul actiunii inaintate gi dact aceasta va asigura realizarea de facto a scopului misurilor de asigurare; daci misura de asigurare solicitati corespunde cu insigi obiectul actiuni La caz, referitor la refionalitatea gi temeinicia eplicirii masurii de asigurare, precum si privind probabilitatea cauzirii prejudiciului, Colegiul civil reitereazi anume faptul ci eventuala continuare a efectuarii constructiilor ar putea pune piedici restabilirii situatiei anterioare, in cazul unei hotriri judecatoresti de admitere a cererii, or terenul ar putea fi grevat prin constructii, fie instituirea unor drepturi ale tertilor asupra acestuia Totodat, instanta urmeazi si intreprind acfiuni in vederea prefntimpindrii atingerii intereselor statului, or, insisi reclamantul invoca faptul c& terenul face parte din domeniul public, Mai mult, supra a fost stabilitt corelatia dintre obiectul supus litigiului gi masura de aplicare solicitata, iar in sensul dat este evident c& aplicarea acesteia ar asigura realizarea de facto a preintimpinirii aparitici impedimentelor la executarea eventualei hotiiriri oe Din considerentul respectiv, Colegiul civil ajunge la concluzia e& instanfa neintemeiat a dispus respingerea cererii de aplicare a mAsurii de asigurare, motiv | pentru care cererea de recurs urmeazi a fi admis cu casarea incheieri-instanfei de si emiterea unei noi incheieri de admitere a cererii. ] veo conficlte Gr amas 423, 427 lit. c), 428 din CPC al RM, Colegiul Curfii de Apel Chisinau, DECIDE: Admite cererea de recurs a Ministerului Educatiei al RM. Caseazi integral incheicrea Judecitoriei Buiucani noua hotrére in pricina, sub forma de incheiere, prin care: Admite cererea Ministerului Educatiei al RM pri asigurare a actiunii. Se aplicd sechestrul pe terenul cu nr. cadastral 010( efectuarea Iucririlor de constructii pe acest teren, pind Ia hottririi judectitoresti. > Decizia este irevocabil si nu se supune nici unei cai de atac. Presedintele sedintei Judecittorii eh ; tie : a :