Sunteți pe pagina 1din 9

CURS1Aspecteetice1cuprivirelatestarea,evaluareaicercetareapsihologic

XIII.EVALUAREIDIAGNOZ
Prezentareacaracteristicilorpsihologice
Art.XIII.1.Psihologiivoroferiinformatiidesprecaracteristicilepsihologicealeindivizilornumaidupaceau
realizatoevaluareadecvata,caresasustinastiintificsimetodologicafirmatiilesiconcluziilelor,indiferent
daca e vorba de recomandari, rapoarte sau evaluari, preciznd limitele afirmatiilor, concluziilor si
recomandarilorlor.
Dacapsihologiirealizeazaca(re)examinareaindividuluinuestejustificatasaunecesara,atunciacestiavor
explicaaceastaoptiune,precizndsurselesidocumentelecarestaulabazaacestorconcluzii.
Conditiideutilizareainstrumentelor
Art. XIII.2. Psihologii vorutiliza (administra, scora, interpreta) metodele si tehnicile de evaluare n stricta
conformitatecunormeleinstituitenacestsensdeColegiu.Astfelpsihologiivorfolosinumaiinstrumente
de evaluare ale caror caracteristici tehnice (validitate si fidelitate) au fost stabilite, care detin etalon
pentru membrii populatiei vizate si sunt nsotite de manualul acestuia. n urma oricarei evaluari,
psihologiivorprecizabeneficiaruluilimitelerezultatelorsiinterpretarilor.Psihologiivorfolosimetodede
evaluareadecvateniveluluieducationalalindivizilor,nafaracazuluincarefolosireaunuilimbajsofisticat
sauauneialtelimbiesterelevantapentruscopulevaluarii.Psihologiivorrespectadeasemenealegislatian
vigoare cu privire la drepturile de autor si de proprietate intelectuala pentru instrumentele de evaluare
folosite,promovndsirespectndastfelmuncasiactivitateacolegilorlordebreasla.
Consimtamntulpentruevaluare/diagnoza
Art.XIII.3.Psihologiivorobtineconsimtamntulinformatpentruserviciiledeevaluarecuexceptiacazului
ncare:
(1)acesteasuntcerutadelegesaudereglementarilenvigoare;
(2) testarea este o activitate educationala, institutionala sau organizationala prevazuta de reglementari
interne;
consimtamntul informat include explicarea naturii si scopului de evaluare, costurile, implicarea unei a
treia parti, limitele de confidentialitate i ocazii pentru cel evaluat de a formula ntrebari i de a primi
rspunsuri.
Psihologiivorinformapersoanelefaracapacitatedeplinadeasidaconsimtamntulsipersoanelepentru
caretestareaestecerutadereglementarilelegislative,cuprivirelanaturasiscopulserviciilordeevaluare
propuse,folosindunlimbajusordentelespentrupersoanacareurmeazasafieevaluata.
Psihologiicarefolosescservicileunuitraducatorvorcereconsimtamntulclientuluipentruafolosiserviciile
acelui traducator, se vor asigura ca se va mentine confidentialitatea rezultatelor, securitatea
instrumentelor,inclusivadocumentelordeevaluare/diagnoza.

Eticaaretreiariiimportantedestudiu(metaeticasemnificatiateoreticaaafirmatiilormoralesicumpoatefistabilita
valoarealordeadevar;eticanormativasieticaaplicatastudiazaceeaceesteobligataopersoanasafacainsituatiisau
intrundomeniuspecific).Eticanormativadeontologiajudecamoralitateaactiunilorbazatepeaderarealanorma,regula
sausetdereguli.Actiuneaesteprivitamaiimportantadecatconsecinta.
1

Dateledeevaluare/diagnoza
Art. XIII.4. Datele obtinute pot fi scoruri brute si standardizate, raspunsurile clientului la stimuli sau la
ntrebarile la test, notele, nregistrarile si consemnarile psihologului, declaratiile si comportamentul
clientuluintimpuluneiexaminari.Psihologiivoroferidateleobtinute,subformaderezultateclientului
si, daca e cazul, unor terti numai cu consimtamntul clientului, sau fara acordul acestuia n situatiile
prevazutedelege.Psihologiivorevitasafacapublicedateleobtinute,cuexceptiasituatiilorprevazutede
lege, protejnd clientul de orice forma de exploatare, abuz si prevenind devalorizarea datelor de
evaluare/diagnoza.Dateledeevaluare/diagnozareprezintaproprietateapsihologuluisauinstitutieicare
realizeaza evaluarea/diagnoza si vor putea fi administrate si utilizate doar de catre psihologi calificati n
folosireaacestorinstrumente.
Constructiadeinstrumente
Art. XIII.5. Psihologii care construiesc sau adapteaza teste si alte instrumente de masurare vor folosi
procedurinacordcunormeleinternationale actualeprivindproiectareainstrumentelor, standardizarea,
validarea, reducerea sau eliminarea erorilor si vor preciza recomandarile privind folosirea oricarui
instrumentnmanualuldeutilizare.
Interpretarearezultatelor
Art.XIII.6.ninterpretarearezultatelorevaluarii,fiindincluseaicisiinterpretarilecomputerizate,psihologii
vor lua n considerare scopul evaluarii, precum si numerosi alti factori, abilitatile de testare si
caracteristicilepersoaneievaluate(caracteristicisituationale,personale,lingvisticesiculturale)carepot
afectajudecatilepsihologilorsaucarepotreduceacurateteaintepretarilor.

Calificareantestare
Art. XIII.7. Psihologii nu vor promova/ ncuraja folosirea tehnicilor de evaluare psihologica de catre
persoanenecalificatesineautorizate,dectncadruluneiformarincareexistaosupervizareadecvata.
Actualitateaevaluarii
Art.XIII.8.Psihologiinusivorbazadeciziilesaurecomandaripetestedepasite/nvechite,pedatecarenu
mai sunt folositoare pentru scopul curent sau care nu corespund normelor de avizare ale metodelor si
tehnicilordeevaluaresiasistentapsihologicastabilitedeColegiu.
Responsabilitateaadministrariiinstrumentelor
Art.XIII.9.Psihologiicareoferaserviciipsihologicedeevaluarealtorprofesionistivorprezentacuacuratete
scopul, normele, validitatea, fidelitatea si aplicarea fiecarei proceduri, precum si orice alta calitate a
acestora.Psihologiisivormentineresponsabilitateapentruaplicarea,interpretareasifolosireaadecvataa
instrumentelordeevaluare,indiferentdacavorinterpretarezultateleeinsisisauvorfolosiointerpretare
computerizatasaudealtanatura.
Prezentarearezultatelorpentruceievaluati
Art. XIII.10. Indiferent daca cotarea si interpretarea sunt facute de psihologi, angajati ai acestora sau
asistenti sau prin modalitati automate/computerizate, psihologii vor oferi persoanei evaluate sau
reprezentantului acesteia explicatiile necesare ntelegerii rezultatelor, exceptie facnd situatiile n care
2

naturarelatieimpiedicaacestlucru(situatiideevaluareorganizationala,preangajaresievaluariprevazute
delege),acestfaptfiindaduslacunostintapersoaneievaluatenainteanceperiievaluarii.

Materialele
Art. XIII.11. Materialele de evaluare/diagnoza cuprind manualul instrumentului, instrumentul propriuzis,
protocoale, ntrebarile sau stimulii utilizati, alte fise sau formulare necesaresi nu include datele de
evaluare/diagnoza. Psihologii vor mentine integritatea si securitatea materialelor testului si a altor
metodedeevaluareprinnenstrainarealorcatrepersoanecarenuaucompetentanecesara,respectnd
dreptul de proprietate intelectuala prevazut de lege si obligatiile de tip contractual privind utilizarea
instrumentului.

XIV.CERCETARETIINIFICIVALORIFICAREAREZULTATELOR
Standardeinternationale
Art.XIV.1.ncercetarilelorpsihologiivorcauta,pectposibil,sapromovezecelemainoimetodologiide
cercetare utilizate de comunitatea psihologica internationala, respectnd att standardele de rigoare
stiintificactsistandardeleetice.
Acorduldecercetare
Art. XIV.2. Atunci cnd psihologii au nevoie de aprobare, din partea unei institutii, pentru desfasurarea
cercetarilor,acestiavorfurnizatoatedatelenecesarepentruacordareaaprobariisivoraveanvedereca
protocoluldecercetaresacorespundaaprobarilorprimite.
Obtinereaconsimtamntului
Art. XIV.3. n obtinerea consimtamntului informat psihologii vor aduce la cunostinta participantilor
scopurile cercetarii, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile inclusiv compensatiile financiare,
limitele confidentialitatii, dreptul oricui de a se retrage din cercetare si n general toate datele pe care
participantii le solicita si de care au nevoie pentru asi da consimtamntul. n cazul n care exista
posibilitateaproduceriiunordaunesisuferinta,psihologiiauobligatiasaominimizezepectposibil.
Utilizareadesuportaudiovideo
Art. XIV.4. Psihologii vor obtine consimtamntul informat de la toti participantii la cercetare pentru
nregistrarile audio si video, naintea efectuarii acestora, oferind garantii ca acestea vor fi utilizate numai
ntromanierancareidentificareanupoateproducedaunecelorimplicati.
Limitarialeinformarii
Art. XIV.5. Psihologii nu vor face studii si cercetari care implica proceduri de prezentare ascunsa/falsa a
modeluluidecercetaredectdacaalternativadeprezentarecorectanuestefezabilastiintificsauaduceo
alterareevidentaconcluziilorcercetarii.nacestcaz,participantiivorfiinformatideutilizareaunuiastfelde
modeldecercetaresivorparticipanumaidacasidauconsimtamntul,putndoricndsasiretragadatele
3

dincercetare.Cercetarea,nacestcaz,poatefiderulatanumaidacanupoateproducesuferintasaudaune
participantilor.

Exceptiadelaconsimtamnt
Art. XIV.6. Psihologii se pot dispensa n cadrul cercetarilor de consimtamntul informat al participantilor
numaidaca
(a) cercetarea nu poate produce n nici un fel daune (observatii naturale, practici educationale sau
curriculare,chestionareanonima,cercetaredearhive)sau
(b)estepermisadereglementarilegislative.
Persoanesigrupurivulnerabile
Art. XIV.7. Psihologii vor cauta sa examineze etic, independent, adecvat drepturilor omului si sa ia toate
masurile de protectie pentru orice cercetare ce implica grupuri vulnerabile si/sau persoane cu
incapacitatedeasidaconsimtamntulinformat,naintedealuadeciziadeancepe.
Evitareaunorcategoriidesubiecti
Art.XIV.8.Psihologiinusevorfolosidepersoanecuincapacitatedeasidaconsimtamntulnniciunstudiu
saucercetare,dacastudiulsaucercetareaavutanvederepoatefifinalizatalafeldebinecupersoanecare
aucapacitateadeplinadeasidaconsimtamntulinformat.
Manipulareaprincrestereacompensatiilor
Art.XIV.9.Psihologiivorevitasapropunasisaacordeparticipantilorlacercetarecompensatiifinanciare
excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare si care pot favoriza obtinerea
consimtamntului,cuattmaimultatuncicndsuntevidenteclarecaexistarisculproduceriidesuferinta
sidaunentimpulcercetarii.
Utilizareaanimalelorncercetare
Art.XIV.10.Psihologiicareutilizeazaanimalencercetarilelor,vorevitaprovocareadesuferintaacestora,
exceptiefacndcercetarilecarenupresupunmetodeinvaziveproducatoaredesuferintasauleziuni.
Corectitudineadatelor
Art. XIV.11. Psihologii nu au voie sa prezinte date false pentru care nu au fost facute n realitate
masuratori.Dacavorconstataerorideprezentareadatelorsaudeprelucrareaacestoravorfacetotipasii
necesaripentrucorectareaacestora,altfelvorretragesianulacercetarea.
Plagiatul
Art.XIV.12.Psihologiinuvorprezentadatesaurezultatedinaltestudiisaucercetari,caapartinndulelor.

Abuzuldestatus
Art. XIV.13. Psihologii vor fi creditati pentru cercetarile facute ct si pentru publicarea acestora numai n
masura n care acestia au o contributie majora. Astfel psihologii vor face distictia ntre autor principal al
cercetarii, contributie la cercetare, contributie minora si statusul sau pozitia pe care o detine respectivul
psiholog.Astfelpozitiaacademica,titlulacademicsaupozitiasocialasauceadesefdedepartamentsau
manager ntro institutie nu confera nimanui credit pentru o pozitie principala n cercetare, dect n
masura n care exista o acoperire reala prin contributia adusa la cercetare si nu prin statusul social sau
academic.
Transmitereadatelor
Art.XIV.14.Atuncicndexistasolicitaridefolosiresaudeverificareadatelordinparteaunuialtcercetator
dectceiimplicatidirectncercetare,psihologiivorputeaoferidateledecercetarenumainmasurancare
se pastreaza confidentialitatea acestor informatii de catre cei carora li se ncredinteaza si daca exista o
specificareclaraamoduluideutilizareaacestora.
PsihologPsiholog
PsihologMedic/Asistentsocial
PsihologInstitutie
PsihologTerparte(deex.altpersoan)

Protejareadatelor
Art.XIV.15.Psihologiivorprotejadateledecercetare,asigurndusecaacesteasuntpastratenconditiide
securitate. Protocoalele de cercetare, datele de cercetare sistematizate sau cele deja publicate pot fi
pastratefararestrictiidarnconditiilerespectariinormeloretice.
Onestitatestiintifica
Art. XIV.16. Psihologii implicati n evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitatilor de
cercetare stiintifica vor manifesta impartialitate si obiectivitate si vor respecta drepturile de proprietate
intelectuala. Selectia proiectelor de cercetare, a rezultatelor cercetarilor realizate pentru a fi valorificate
publicistic sau practic se va face doar pe criterii de relevanta stiintifica, excluznduse orice considerent
personalsaudenaturaextraprofesionala.
Bunaconduitancercetareastiintifica
Art.XIV.17.nactivitateadecercetarestiintificapsihologiivorevitaascundereasaunlaturarearezultatelor
nedorite, confectionarea de rezultate, nlocuirea rezultatelor cu date fictive, interpretarea deliberat
distorsionataarezultatelorsideformareaconcluziilor,plagierearezultatelorsauapublicatiiloraltorautori,
neatribuireacorectaapaternitatiiuneilucrari,nedezvaluireaconflictelordeinterese,deturnareafondurilor
decercetare,nenregistrareasi/saunestocarearezultatelor,lipsadeobiectivitatenevaluari,nerespectarea
conditiilor de confidentialitate precum si publicarea sau finantarea repetata a acelorasi rezultate ca
elementedenoutatestiintifica.
Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentala sau practica, diferentele de interpretare a
datelor,diferenteledeopinienuconstituieabateridelabunaconduitancercetareastiintifica.
5

XV.DISPOZIIIFINALE
Art. XV.1. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica intra n vigoare odata cu
aprobarealuidecatreConventiaNationalaaColegiuluiPsihologilordinRomnia.
Art. XV.2. PSIHOLOGII AU RESPONSABILITATEA DE A CUNOASTE SI DE A APLICA PREVEDERILE ACESTUI
COD. Orice fapte savrsite n legatura cu profesia care contravin prevederilor prezentului Cod, angajeaza
raspundereadisciplinaraapsihologilor.
Art.XV.3.MembriiColegiuluiPsihologilordinRomnianuvorrecunoaste,cafiindprofesionala,activitatea
careesteneconformacuprincipiilesistandardeleacestuiCod.
Art. XV.4. Toti psihologii vor coopera cu Comisia de Deontologie si Disciplina a Colegiului Psihologilordin
Romnia,attnsupervizareaconduiteloreticectsinpromovarealor.Refuzulcooperariiatragedelasine
violareaprevederiloracestuiCodsiprinurmaresanctionareapsihologilorncauzanconformitatecuCodul
deproceduradisciplinara.
Art.XV.5.Pentruamentinerelevantasiactualitateacodului,acestaesterevizuitdeComisiadeDeotologiesi
DisciplinaaColegiuluiPsihologilordinRomniadupaoperioadade4anisauatuncicndsituatiaoimpune.
PROCESULDELUAREAUNEIDECIZIIETICE
Toatecele3principiisicele7+4standarde(7generale+4specifice)trebuiesafieluatenconsiderare
pentru luarea unei decizii etice. Totusi exista circumstante n care principiile etice vin n conflict si nu se
poate acorda aceeasi greutate fiecarui principiu. Complexitatea dilemelor etice nu permite o ierarhizare
fermaaprincipiilor.Totusicele3principiiaufostordonatenconcordantacugreutateaacordata.
Principii
I. Respectareadrepturiloridemnitiioricreipersoane
II. Responsabilitateprofesionalisocial
III. Integritateprofesional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Standardegenerale

Standardespecifice

Standardedecompeten
Standardecuprivirelarelaiileumane
Standardedeconfidenialitate
Standardedeconduitcolegial
Standardedenregistrare,prelucrarei
pstrareadatelor
Standardedeonorariiitaxe
Standardepentrudeclaraiipubliceireclam

1.
2.
3.
4.

Educaieiformare
Terapieiconsiliere
Evaluareidiagnoz
Cercetaretiinificivalorificarea
rezultatelor

Acestprocestrebuiesafieunulrelativrapid,conducndspreosolutiesimplaauneisituatiicuimplicatii
etice.Acestlucruesimpluncazulncareexistastandardeclarepentruacelesituatiisinuapareniciun
conflictntreprincipiisaustandarde.Pedealtaparteuneleaspecteetice(nspecialcelencareapare
unconflictntreprincipii)nusepotrezolvausorsinecesitatimppentrudeliberare.
ncontinuaresuntprezentaticativapasi,pasiidebazanluareauneideciziietice.

1.Identificareaaspectelorsipracticilorrelevanteetic
2.Elaborareaalternativelorposibile
6

3. Analiza probabilitatii riscurilor si beneficiilor de scurta durata, de lunga durata si a celor n


derulare(prezente)pentrufiecarealtenativadeactiuneasupraindividului/grupuluiimplicatside
asemenea probabilitatea de a afecta clientul, familia sau colegii clientului, institutia n care este
angajatclientul,studentii,participantiilacercetare,disciplina,societatea.
4.Alegereaceleimaibunedirectiideactiunedupaaplicareaconstientaaprincipiilorsistandardelor
acestuiCod.
5.Evaluarearezultateloractiuniialese.
6. Asumarea responsabilitatii pentru consecintele actiunii, incluznd corectarea consecintelor
negative,dacasepoate,orireangajareanprocesuldeluareadecizieidacasituatiaeticanuafost
solutionata.

Psihologiiaflatintrunprocesdedeliberare,consumatordetimp,suntncurajatisiliserecomandasase
consultecucolegiilorsaucupersoaneavizatedintruncorpdeavizareaproblemeloretice(ex.Comisia
dedeontologiesidisciplinaaColegiului)ce potaduceobiectivitatesiclarificarenprocesuldeluare a
deciziei.Desideciziadirectieideactiuneapartinepsihologuluicautareasiapelarealaastfeldeconsultari
reflectamaturitateprofesionalasioabordareeticaaprocesuluideluareadeciziei.
DEFINIREATERMENILOR
nsensulprezentuluiCodurmatoriitermenisedefinescastfel:

1. Psihologul reprezinta orice persoana care este membru, asociat, absolvent afiliat, sau strain
afiliatlaCPR
2.Clientulreprezintaopersoana,uncuplu(carelatie),ofamiliesaugrup(inclusivorganizatiesau
comunitate) caruia i se ofera servicii psihologice din partea unui psiholog. Clientii, participantii la
cercetari,studentiisioricealtepersoanecucarepsihologulvinencontactntimpulactivitatiisale
profesionale sunt independenti daca n mod independent au stabilit un contract ori siau dat
consimtamntul informat. Persoanele sunt partial dependente daca decizia contractului sau a
consimtamntului informat este mpartita de doua sau mai multe parti (ex. parinti si conducerea
scolii,muncitorisiconducereainstitutiei,adultsifamiliasa).Persoanelesuntconsideratecomplet
dependentedacaacesteanupotsaupotnfoartemicamasurasaaleagantreaprimisaunuun
serviciuorisaparticipelaoactivitate(ex.pacientiicareaufostinvoluntarnsupusiunorinterventii
psihiatrice,copiiifoartemiciimplicatinproiectedecercetare).
3.Subiectreprezintaopersoanacareparticipalaunproiectdecercetarestiintifica,fiecafaceparte
dingrupulexperimental,fiecaareroldemartor.
4. Ceilalti reprezinta orice individ sau grup cu care psihologul vine n contact n decursul muncii
sale. Acest termen include dar nu se limiteaza la participantii la cercetare; clienti n cautare de
ajutor; studenti; supervizori; angajati; colegi; patroni; a treia parte si orice membru public n
general.
5.Drepturilelegaleoricivilereprezintaaceledrepturiprotejateprinlegesirecunoscutecaatare.
6.Drepturilemoralereprezintadrepturilefundamentelesiinalienabilealeomuluicarepotfisau
nuprotejatetotaldelegilenvigoare.Unlocaparte,casemnificatie,pentrupsihologilocupaspre
exemplu dreptul la: egala justitie; onestitate; dezvoltarea unei intimitati adecvate;
autodeterminare; libertate personala. Protejarea unor aspecte ale acestor drepturi pot implica
practicicarenusuntcontinutesaucontrolatedecatrelegilenvigoare.nplusdrepturilemoralenu
selimiteazalacelementionatenaceastadefinitie.
7. Discriminarea reprezinta activitatea care prejudiciaza ori promoveaza prejudecati cu privire la
persoane datorita culturii acestora, nationalitatii, etniei, culorii sau rasei, religiei, sexului sau
orientarii sexuale, statutului marital, abilitatilor fizice sau intelectuale, vrstei, statutului socio
economicsioricaroraltepreferinte,caracteristicipersonale,conditiisaustatute.
8.Hartuireasexualaincludeunasauambelesituatii:(i)Utilizareaputeriioriautoritatiinncercarea
de a forta o persoana sa se angajeze sau sa tolereze activitati sexuale. Aici intra intimidarea sau
7

fortarea pentru noncomplianta ori promisiunea unor compensatii sau recompense pentru
complianta.(ii)Angajareanmoddeliberatsirepetatncomentariisexualenesolicitate,anecdote,
gesturisauatingeridacaacestecomportamentesunt:ofensatoriisinusuntbineprimite,creeaza
unmediudelucruostiloriintimidantoriseasteaptasafiedaunatorpentruclient.
9.Psihologiacadisciplinapresupuneoaplicarestiintificaametodelor,cunostintelordepsihologie,
procedurilor si structurarilor folosite de psihologii n orientarea activitatii lor n relatia cu
societatea,cumembriiacesteiaiaunorafatadealtii.
10.Relatiamultipla
Orelatieseconsideraafimultiplasincazulncare:
a.seexercitacelputindouaroluriprofesionalenraporturilecuopersoana
b.existaorelatieprofesionalacuopersoanasicelputinoaltarelatiecuoaltapersoanadarcare
esterudasaucunostintaapropiataaceleidinti.
c. exista o cunostinta comuna si apropiata att psihologului ct si persoanei care beneficiaza de
suportulpsihologului.
Evitarea relatiilor multiple se face n spiritul respectarii principiilor prezentului Cod, pentru
pastrareaobiectivitatii,competenteisieficienteiactivitatilordesfasuratedepsihologi.

11. Exploatarea clientului exploatarea necunoasterii, a lipsei de experienta sau a starii de


slabiciuneapersoanelorvulnerabiledatoritastariipsihice,pentrualedeterminasaaccepteservicii
psihologicenconditiiprejudiciabilepentruacestea.

SistemuldeclasificareAPAaltestelorpsihologice

ConformstandardelorinternationalesicureglementarileAPA,oricetestpoatedetipulA,BsauCsifiecare
dinacesteanecesitocalificarediferitapentruaputeafiutilizate.

Testeledeclas/nivelA
Potfiutilizateoricepersoanaindiferentdecalificareaeiprofesionala.ngeneralacestetestenucero
anumitaformareprofesionalaisuntdestinateuzuluinmediuleducationalsaudeafaceri(ex.testelede
achiziie)
Exemple:FJAS(FleishmanJobAnalysisSurvey),MLQ(MultifactorLeadershipQuestionnaire).

Testeledeclas/nivelB
Potfiutilizatedepersoanelecareauabsolvitstudiiuniversitare,cuspecificpsihologicsauasimilate
acestora(asistentasociala,psihosociologie,psihopedagogiespeciala).Acestdinurmpunctestevalabil
doarpentrusituatiaparticulardinRomnia,deoarecenconformitatecurecomandrileAPA,folosirea
testelordenivelBimpliccondiiicumulative:studiidespecialitateicunotinedindomeniiconexe
(psihologiediferenial,statistic,orientarevocaional),masterdeprofilitrainigspecializatsub
supervizareaunuipsihologcalificat(ex.testedeaptitudini,intereseetc).
Exemple:CAS(CognitromAssessmentSystem),BTPAC(BateriadeTestePsihologicedeAptitudiniCognitive),
JVIS (Jackson Vocational Interest Survey), NEPSY (test de diagnoz neuropsihologic 312 ani), Testul
Arborelui, Desenul Persoanei, Familiei, Matricile Progresive Raven, Reactivitate, coordonare motorie,
vigilen(RCMV).
8

Testeledeclas/nivelC
Potfifolositenurmtoarelesituaii:
exclusivdespecialitiicaredeintitluldedoctornpsihologiesaueducatie;
psihologicaresuntmembriaiunororganizatiiprofesionalecareicalificapentruuzulrespectivuluitest;
psihologicarelucreazasubsupervizareadirectaaunuipsihologatestatpentruuzulrespectivuluitest.
Exemple:MABII(MultidimensionalAptitudeBattery),Szondi,Rorschach.

n cazul studenilor sau a altor persoane care nu au calificarea necesara este


obligatoriu acordul unui psiholog calificat care asigura supervizarea si va avea
responsabilitateapentruutilizareatestelor.
Surse:
Coduldeontologicalprofesieidepsiholog
http://www.copsi.ro,
http://www.apa.org

Linkuriutile:
www.cognitrom.ro
www.testcentral.ro

www.rtscluj.ro
www.psiho.ro
http://buros.unl.edu/buros/jsp/search.jsp