Sunteți pe pagina 1din 3

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEAI, NT. 14/9.I.

20'14

LEGI $l DECRETE
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTATILOR

LEGEA
apiculturii
Parlam-entul Rominiei adoptd prezenta lege'
CAPITOLUL

il matcS/regind

Dispozilii generale
('1) Obiectul prezentei legi

Art. 1.

cadrului legal privind reglementarea

il

constituie crearea
activitdlii apicole in scopul

protejdrii albinelor.

(2) Cregterea albinelor esle o indeletnicire tradilionald a


populaliei gi constituie, prin rolul siu economic, ecologic.gi
social, o parte a avu{iei nalionale,
in apiculturi poate fl practicatd de orice
Art. 2.
persoani-Activitatea
fizici sau juridicd ale cflrei familii de albine sunt

inscrise in Registrul agricol, ?nregistrate/autorizate la direclia


sanitar-veterinard gi pentru siguranla alimentelor judeleand'
respectiv a municipiului Bucuregti, define carnetul de stupind qi

are familiile de albine identificate

in

sistemul unitar de

identificare a stupinelor gi stupilor.

- Apicultorii organizali in
beneficia de sprijin financiar pentru infiinlarea,

forme asociative pot

Art. 3.

dezvoltarea 9i
prevdzute in
prin
mdsurilor
accesarea
modemizarea stupinelor
programele na[ionale sau europene destinate acestui sector-

Art. 4.

Apicultorii pot participa la programe de formare

profesiona16 organizate de Agen\ia Nalionala pentru Ameliorare


Dr. G. K. Constantinescu" sau
si Reproduclie Tn Zootehnie
"Prof-

de alli furnizori de formare profesionali autorizali, in condiliile


legii.

Art. 5.

in inlelesul prezentei legi, termenii qi expresiile de

mai jos au urmdtoarele semnifica{ii:

a)

- ramurS agricold din sectorul zootehnic


cuprinde activitatea de cregtere,. exploatare, inmullire
apiculturd

ce
gi

a albinelor

melifere; gtiinla care se ocupd cu


cregterea gi ingrijirea ralionalS a albinelor, in scopul oblinerii 9i
folosirii produselor apicole 9i polenizirii florei entomofile;
produsele oblinute de la familia de
b) produse apicole
ameliorare

albine ca rezultat al activitdlii acesteia, sub denumirea de miere,


poten, pdsturi, ldptigor de matci, apilarnil, ceari, propolis, venin
de albine;
c) material biatogic apicol- orice material biologic provenit
din familia de albine care poale fi utilizat pentru reproduc{ie 9i
selecfie, pentru activitdli apicole sa u pentru comercializare;
persoand care deline, cregte giisau
apicultor
exploateazd familii de albine;
echipament apicol, asamblat. care addposteqte
e) stup
familia de albine in perioada de cregtere ;i exploatare gi este
utilizal at6t in stupdritul sta{ionar, cdt 9i in stupdritul pastoral;
f) famitie de albinelcolonie de albine unitate biologicd
alcdtuitd din albine lucrdtoare, matcii, tr6ntori, faguri pentru
dezvoltarea gi depozitarea hranei, care se afld intr-un stup;
unitate biologici alcituitd din rame
g) roi aftificial pe faguri
cu faguri, in general 3-5, cu puiet in toate stadiile de dezvoltare
gi provizii de hran6, albina de pe rame gi o matci imperecheatd;

d)

h) roila pachet * unitqte biologicd alcdtuitd in general din


1-1,5 kg albind tdndrd insoliti de o matcd imperecheatd 9i care

nu cuprinde faguri;

singurul individ femeldin familia de albine

cu organe reproducdtoare complet dezvoltate, capabil sd se

imperecheze gi s6 depund oud fecundate;


jl trAntor individ mascul din familia de albine apt pentru
imperechere cu matca;
k) stupindlexplaatalie apicald
- totalitatea familiilor de albine
delinute de o persoand, care poate fi amplasatd pe o singurd

vatr6 sau pe mai multe vetre, in numir variabil. O


stupind/exploatalie apicol6 poate cuprinde echipamente
specifice, utilaje gi construclii necesare pentru desfdgurarea
activitdfii apicole;

ll

- locul/suprafata de teren
amplasared unei stupine, in sistem stafionar, permanenti sau in
vatrd de stupind

pentru

sistem pastoral oritemporari. Vatra poate fi permanentd, dace

stupii sunt amplasali in acelagi loc pe toatd perioada anului sau


cel pulin pe perioada iernirii, ori temporard, atunci cAnd stupii
sunt transportafi gi amplasa{i pe o perioadd limitata de timp in
vederea valorificdrii unui cules;
sistem de intre[inere 9i exploatare a
m) sfupdrl stalionar
pe
aceeagi vatrd pe toati perioada anului;
familiilor de albine
sistem de intrelinere si
pastorat/transhumanlS
n) sfupdrif

exploatare

- include
a familiilor de albine care

deplasarea

acestora, pe vetre temporare, pentru valorificarea unor culesuri


sau pentru polenizare dirijatd;
plante ce sunt
o) plante entomofile sau flord entomofilf
polenizate cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;

polenul este
p) polenizarea plantelor
- proces prin care
transferat din sacii polinici ai anterelor pe stigmatul pistilului'
proces prin care se asigurd fpcundarea plantelor' Polenizarea
entornofilA, dirijatd, cu albine, se realizeazd Tn scopul sporirii
producfieide semin!e, fructe 9i legume;
ql bazE metiferd
totalitatea plantelor din flora spontana 9i

cultivatd. care sunt cercdtate de albinele melifere pentru polen'


nectar sau mand;
populalie de familii de albine de origine
r) rasd de albine
pentru cregterea ,in sine", care
de
numeroasd
comund sufident
are un genofond comun gi posedi anumile particularitSli
fenotipice, adaptati condiliilor pedoclimatice 9i florei melifere
din zona respectivd;
de albine de rasi purd,
s) familie de albine de elitd
-familie
ca urmare a aplicdrii
seleclionate,
performante
superioare
cu
care
transmite constant,
specific,
program
de
ameliorare
unui
9i
prin descendenli, insugirile respective;

stupind autorizald de autoritatea


s) stupfnd de elitd
- respectiv
Agenlia NalionaldL pentru
in domeniu,
qi
in
Zootehnie
Reproduclie
,,Prof- Dr- G. K.
Ameliorare
albine de elita 9i
de
familiilor
in
cregterea
Constantinescu",

competentd

producerea de material biologic seleclionat;


stupind autorizatd de autoritatea
t) sfupind de multiplicare
competenti in domeniu, respectiv Agenlia Na{ionald pentru

Ameliorare gi Reproduclie in Zootehnie ,,Prof. Dr' G. K.


Constantinescu", pentru multiplicarea materialului genetic

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, NT. 14l9.I.2014

provenit de la familii de albine cu performanle superioare, de

rasd purd, din stupina de elitd, conform programului de


ameliorare la albine;
carnet -de stupind

\j

asociativd
Veterinard

si

9i

document elaborat de forma


aprobat de- Autoritatea Na!iona16 Sanitard
pentru Siguranla Alimentelor, care conline

informaliicu privile la migcarea efectivului, starea de sdndtate gi


intrelinere a fiecdrei familii de albine, tratamentele efectuate,
deplasdrile in pastoral, precum gi alte operaliuni din domeniul
apicol;

- prelul pe care apicultorul il


obtine prin vdnzarea familiilor de albine 9i a producliei de miere
poate

u) vatoare dq pia,td

oblinute in urma culesului.


CAPITOLUL

de Agenlia Nalionali pentru Ameliorare

si

in Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

pentru infiinlarea

gi menlinerea evidenlelor genealogice,

respectiv registre genealogice.

(2) in termen de 90 de zile de la data intrdrii in vigoare a


prezentei legi, Agenlia Nafional6 pentru Ameliorare si
Reproductie in Zootehnie ,,Prof, Dr. G. K. Constantinescu" va
elabora manualul de proceduri pentru acreditarea organizaliilor
gi asociafiilor crescilorilor de albine care infiinleazd 9i menlin
evidenle geneafogice, respectiv registre genealogice| care se
aprobi prin decizie a directorului general alAgenliei Nalionale
pentru Ameliorare si Reproduclie in Zootehnie ,,Prof' Dr. G. K.
Constantinescu".
Nafional5 pentru Ameliorare 9i Reproduclie
Art. 7.

in

-Agenlia

Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Conslantinescu" elaboreazd


metodologia privind realizarea 9i omologarea de noi creafii
prin ordin al
biologice
- rase, linii 9i hibrizi, care se aprobi
ministrului agriculturii gi dezvoltirii rurale.
in scopul imbundtdlirii resurselor melifere.
Art. 8.

autoritilile administrafiei publice locale vor folosi cu prioritate


pe
care le au in administrare la plantarea terenurilor
terenurile
improprii pentru agriculturd, a r6petoi a marginilor'de drumuri,
a spafiilor verzi, cu arbori, arbugti gi alte plante ornamentale care

prezinti 9i interes pentru apiculturd.


amplaseazi stupine in pastoral sau
Art. 9.
-Apicultoriicare
la iernat sunt obligali sd comuniee autoritdlilor administraliei
publice locale in a ciror raz6 teritoriald se afld locul, perioada,
numdrul familiilor de albine, precum gi adresa delindtorului de
stupi, asigurdnd evidenla acestora, dar gi proteclia familiilor de
albi ne impotriva tratamentelor fitosan itare.
(1) Polenizarea dirijatd a culturilor agricole
Art. 10.

entomofile cu ajutorul albinelor se realizeazd pe bazd de


contracte incheiate ?ntre proprietarii familiilor de albine 9i
deliniLtorii de culturi.

(2) Costurile prestaliei de polenizare se stabilesc

prin

negociere intre pd(i.

Art. 11.

(1) Autoritilile administraliei publice locale,

precum gi administratorii
terenurilor agricole sau silvice vor
asigura apicultorilor vetre

teritoriul acestora, in vederea comunicdrii qi repartizdrii


suprafelelor melifere cStre apicultorii care doresc se se

(2) Pand la data de 15 martie a fiecdrui an, Ministerul

(1)Ameliorarea raselorde albine se realizeazi prin


Art.6.
prograrne de ameliorare intocmite de organizaliile giasocialiile
Reproduc{ie

deplaseze in pastoral.

II

Alneliorarea raselor de albine

acreditate

terenurilor agricole sau silvice pentru vatrd de stupind se acordd


?n funclie de mdrimea stupinei, in locuri accesibile mijloacelor
de transport, gi nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie
de albine si de 50 ry12 pentru pavilioane.
(4) Durata atribuirii 9i condiliile de folosire a acestor terenuri'
precum 9i obliga[iile p5(ilor sb stabilesc prin contracte care se
incheie intre beneficiari gi delindtorii terenurilor.
(1) PdnS la data de 1 martie a fieciruian, consiliile
Art. 12.
precum
gi admihistratorii terenurilor agricole sau silvice
locale.
inventqriazd atAt suprafelele de teren aflate ?n domeniul public
sau privat al statului care se acordi apicultorilor pentru
amplasarea vetrei de stupind, cdt 9i baza meliferd existentd pe

de

stupind temporare sau


permanente, pe baza cererii depuse de cdtre acegtia la consiliul
local.
(2) Vetrele de stupind pot fi atribuite in judelul de domiciliu al
apicultorului sau in alte jude-le.

(3) Suprafelele de teren atribuite gratuit de autoritilile


administraliei publice locale, precum gi de administratorii

Agriculturii 9i Dezvoltdrii Rurale solicitd, Tn scris, de la consiliile


locale, precum gi de la administratorii terenurilor agricole sau
silvice suprafe.tele de teren inventariate, in vederea informdrii
apicultoribr care doresc si se deplaseze in pastoral.
(3) in vederea repartizirii suprafeJelor melifere previzute la
alin. (1), apicultorul, direct sau prin intermediul formeiasociative,
depune/transmite o cerere la consiliul local sau la administralorii
terenurilor agricole ori silvice.
(4) Consiliile locale sau administratorii terenurilor agricole ori
silvice, du pi ?nregistrarea gi centralizarea cererilor, solufioneazd
maiintdi solicitdrile apicultorilor domiciliali in localitdfile aflate Tn
raza acestora, iar excedentul Tl repartizeazd celarlalfi apicultori
solicitanli din alte localitdli/judele.
(5) in maximum 24 de ore de la instalarea vetrei de stupin6,

apicultorul igi amplaseazd panoul de identificare a stupinei qi


comunic6, in scris, consiliului local sau administratorilor
terenurilor agricole ori silvice pe raza clroraigi deplaseazd stupii
in pastoral, menliondnd loculde amplasare a stupilor, perioada
de timp, numirulfamiliilor de albine, precum gidatele de contact

pentru

a putea fi instiin{at la timp

?n cazul aplicdrii unor

tratamente cu substanle chimice la culturile agricole,


(6) Pe panoul de identificare vor fi trecute urmdtoarele date:
numele proprietarului, adresa, telefonul, numdrul de stupi pe
vatrd 9i numdrul de inregistrare la direclia sanitar'veterinard gi
pentru siguran{a alimentelor judeleand, respectiv a municipiului
Bucuregti.
(7) Amplasarea familiilor de albine se poate face 9i pe
terenuri proprietate privat{ a persoanelor fizice gilsau juridice, cu
acordul proprietarului, in condi{iile prezentei legi.
(1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile
Art. 13.
de{inute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanld de cel
putin 5 m fale de cdile ferate, drumurile publice sau hotarele
proprietdlilor din domeniul public ori domeniul privat, intravilan
sau extravilan.
(2) Dacd distanta fafi de obiectivele prevdzute la alin. (1)
este mai micd de 5 m, familiile de albine trebuie si fie despdrlite
de acestea printr-un gard, zid, plasd ori alt obstacol prin care
albinele si nu poatd pdtrunde in zbor, cu o indlfime minim5 de
2 m, mdsuratd de la nivelul solului, 9i care sd continue pe
aceeagi linie inc5 2 m dincolo de stupii amplasa{ila extremitilile
stupinei.
(3) Numdrul familiilor de albine amplasate pe teren, conform
obligaliilor prevAzute la alin. (1) Ei (2), nu este limitat.
(4) Apicultorii sunt obligali si respecte distanla dintre stupine
de minimum 100 m la masivele melifere din pdduri, de minimum
300 m la culturile agricole gi sd nu amplaseze stupina pe direclia
de zbor a albinelor aparlindnd altor stupine sau si amplaseze
stupina intre alte stupine 9i sursa de cules.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 14/9.I.2014

Art. 14. _- Apicultorii sunt obligali

si

respecte normele
sanitar-veterinare privind diagnosticarea gi tratamentul famitiilor
de albine bolnave.
(1) Pentru prevenirea intoxicaliilor la albine,
Art. 15.

delindtorii de suprafete agricole si silvice care efectueazd


tratamente chimice la culturile agricole 9i silvice pe care le delin

sunt obligali si anunle, Tn scris, consiliile locale cu cel pu{in


48 de ore Tnainte de efectuarea tratamentului, precum 9i
denumirea produsul ui folosit,

(2) Consiliile locale, precurn gi administralorii terenurilor


agricole sau silvice trebuie sd anun{e, in scris sau telefonic,
apicultorii care au vatrd de stupind sta[ionard/permanent6 sau
temporard/pastorald, cu cel pu[in 24 de ore inaintea efectuirii de
cdtre delinitorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor
cu substanfe chimice, ln vederea prevenirii intoxicaliilor la
albine.
(3) in cazul in care apicultorul, prin nerespectarea de ciitre
delinitorul de suprafele agricole gi silvice a prevederilor alin. ('1,),
inregistreazd mortalitSli la familiile de albine, consiliul local gi

administratorii terenurilor agricole sau silvice, in baza


documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor
mortalit5lii, ?ntocmesc un proces-verbalde evaluard a pagubelor
stabilesc cuantumul despdgubirilor care se acordd
apicultorului de cdtre delindtorii de suprafele agricole sau silvice,
la valoarea de piald a familiilor de albine gi a producliei de miere
care ar fi trebuit oblinutd in urma culesului.
(1)Prin derogare de la prevederile art.263 din
Art. 16.

qi

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile si

completiri le ulterioare, m ij loacete de tra nsport autopropu lsate


?nregistrate in circula{ie, care efectueazi transportul stupilor in

pastoral, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de

d) cu avertisment sau amenda de la 100 lei la 150 lei, in


cazul neidentificdrii stupilor de cdtre formele asociative de piofil,
tegal constituite, conform tegislatiei in domeniu;
e) cu avertisment sau amendi de la 50 lei la 100 lei, in cazul
lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate in pastoral;
f) cu amendd de ld 100 lei la 150 lei, in cazul vAnzdrii
materialului biologic apicol de elitd qimultiplicare neautorizat;
g) cu amendd de ta 50 lei la 100 lei, in cazul neanun{drii de
cdtre apiOultor, in maximum 24 de ore de la instalarea stupinei

pe vatrd, a consiliului local gi a administratorilor terenurilor


agricole sau silvice pe raza ciruia se deplaseazd cu stupii in
pastoral;

h)cu amendd de la 100leila 150lei, in cazulnerespectdrii


de cdtre apicultor a distanlelor dintre stupine la masivele
melifere din pdduri;
i) cu amendi de la 100 lei la 150 lei, in cazul nerespecldrii de
citre apicultor a distan{elor dintre stupine la cqlturile agricole;
j) cu amendd de la 100 lei la 150 lei, in cazul amplasirii de

citre apicultor a stupinei pe direclia de zbor a

albinelor

apa(inAnd altor stupine sau al amplasdrii stupinei intre alte


stupine qi sursa de cules;
k) cu amendd de la 500 lei la 1.000 lei, in cazul nerespectArii
prevederilor art. 15 alin. (1) gi (2), precum gi acordarea de
despdgubiri apicultorului pentru daunele create;
l) cu amendii de la '100 lei la 150 lei, in cazul nerespectdrii
prevederilor art. 13 alin. (1)gi (2).
(2) Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor se fac
de cdtre:
a) persoane imputernicite de primar sau primarulgeneralal
municipiului Bucuregti, pentru contravnliile prevdzute la alin. (1)
lit. s) 9i iF-l);

(2)Prevederile alin. (1) intrd in vigoare la 30 de zile de la


data publicdrii prezentei legi in Monitorul Oficial al RomSniei,

b) persoane imputernicite din cadrul Autoritdlii Nalionale


Sanitare Veterinare gi pentru Siguranla Alimentelor, pentru
contravenliile previzute la alin. (1) lit, a);

Partea l.
ArL 17.

c) persoane imputernicite din cadrul Agenliei Nafionale


pentru Ameliorare gi Reproduclie in Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K.

transport.

in vedere importanla deosebitd pe care o


-Avdnd
are baza meliferd na{ionalS pentru apiculturd 9i producfiile

real izate, organizarea activitSlii de stupdrit pastoral

reprezinli o

prioritate pentru consiliile locale. precdm gi pentru administratorii


terenurilor agricole sau silvice.
CAPITOLUL III

Dispozilii finale
('1) Constituie contraven[ii urmdtoarele fapte, daci
Art. 18.
nu sunt sdvirgite in astfel de condilii incit, potrivit legii penale,
sd constituie infractiuni, gi se sanclioneazd dupi cum urmeazi:
a) cu avertisment sau amendi de la 25 lei la 50 lei, in cazul
nedelinerii carnetului de stupind;
b) cu avertisment sau amendd de la 50 lei la 75 lei, in cazul
necompleterii carnetului de stupinS;
c) cu avertisment sau amendd de la 50 lei la 100 lei, in
neidentificdrii stupilor de citre apicultor la formele asociative
profil legal constituite, conform legislaliei in

Constantinescu", pentru contravenliile prevdzute la alin. {1)


rit.

bFf);

d) structurile teritoriale de egim silvic, penlru contravenliile


prevdzute la alin. (1) lit. g) gi h).
(3) Contravenientul poate achita, in cel mult 48 de ore de la
data incheierii sau, dupi caz, de la data comunicdrii procesuluiverbal de constatare a contravenliei, jumitate din minimul
amenzii, agentul constatator ficind menliune despre aceastd
posibilitate in procesul-verbal.
Prevederile prezentei legi referitoare la
Art.
contravenli i se completeazd cu cele ate Ordonanfei Guvemulu i
nr. Z2AA| privind regimuljuridic al contraventiilor, aprobatd cu
modificSri gi completSri prin Legea nr. 180/2002, cu modificdrile
gi completArile ulterioare.
La data intrdrii Tn vigoare a prezentei legi, Legea
Art. 20.

19.

cazul
de apiculturil -nr. 89/1998, republicatd in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr. 549 din 5 august 2010, se abrogd.
domeniu;

Aceasfd lege a fost adopfaf d de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor aft. 75 sf ale

art

76 alin. (2) din

Consfrfulla Romdniei, republicatd.


PREFEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

PRE$EDINTELE SENATULUI

VA,LERIU-9TEFAN ZGONEA

GEORGE.CRIN LAURENTIU ANTONESCU

Bucuregti, 24 decembrie 2013.

Nr.383.