Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava STUDENT MASTERAND HÂRA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava

UNIVERSITATEA ,,ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava STUDENT MASTERAND HÂRA

STUDENT MASTERAND

HÂRA SORIN

S.C. JUNIOR-ELEGANT S.R.L.

0

 • 1. Date cu privire la firmă

Firma se numeşte SC. JUNIOR ELEGANT SRL., are sediul social în oraşul Tîrgu Neamţ,

fdt. General Hugo Schwab, Nr. 1A, Judeţul Neamţ. Această firmă este o societate cu răspundere limitată (S.R.L.), înfiinţată de un singur

asociat, Cojocariu Monica. Firma are codul unic de înregistrare 15836471 din data de 23/10/2009, având numărul de ordine în registrul comerţului J27/1510/2009din data de 22/10/2009

Numărul de telefon al firmei este este ............

...

136235

..............................

iar

adresa de email

În ceea ce priveşte obiectul de activitate, firma îndeplineşte condiţiile de funcţionare, specifice pentru fiecare autoritate publică, şi realizează următoarele activităţi declarate, încadrate în clasa CAEN:

 • 4771 Comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;

 • 4772 Comerţul cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate;

 • 4775 Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate;

 • 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de

secretariat; Aceste activităţi se desfăşoară la sediul secundar din ORAŞ TÎRGU NEAMŢ ,Str. MIHAI EMINESCU, Bloc M9, Parter, Judeţul NEAMŢ, acest spaţiu fiind închiriat. Capitalul social al acestei firme este capitalul social minim pentru pentru o societate cu răspundere limitată şi anume 2000 RON. Acţiunile sunt deţinute de un asociat unic, administratorul acestei firme, Cojocariu Monica.

Evoluţia firmei din momentul înfiinţării Datele privind evoluţia firmei din momentul înfiinţării sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluţia firmei JUNIOR ELEGANT 2009-2013

An

Cifra

Datorii

Sto-

Veni-

Cheltu-

Profit

Profit

Activ

Active

Sal

Dispo

Capita

Capital

de

curi

turi

ieli

net/

Brut/

imobi

circula

a-

ni-

-

Social

afacer

Pierd

Pierd

lizate

n-

riat

bilitati

luri

i

ere

ere

te

i

banest

neta

bruta

i

79,821

45,736

79,82

79,452

306

370

6,484

21,894

1

920

-

200

 

4

2

17,358

67,599

50,966

67,60

65,341

1,861

2,259

4,619

28,683

1

573

-

200

 

2

0

17,664

61,574

47,665

61,57

65,567

-

-

4,619

23,521

1

1,007

-

200

 

3

4

3,993

3,993

19,525

 • 2010 22,26

88,669

41,537

88,66

107,486

-

-

3,469

22,536

3

149

-

200

 

6

9

18,81

18,81

15,532

 

7

7

 • 2009 108,2

679,35

102,286

679,4

662,915

12,37

16,49

14,28

120,856

1

11,416

32,850

200

9

3

1

1

5

0

1

Figura 1. Evoluţia profitabilităţii pentru firma SC JUNIOR ELEGANT SRL Figura 2. Evoluţia cifrei de afaceri

Figura 1.Evoluţia profitabilităţii pentru firma SC JUNIOR ELEGANT SRL

Figura 1. Evoluţia profitabilităţii pentru firma SC JUNIOR ELEGANT SRL Figura 2. Evoluţia cifrei de afaceri

Figura 2.Evoluţia cifrei de afaceri pentru firma SC JUNIOR ELEGANT SRL

Figura 3.Evoluţia firma SC JUNIOR srl

2.

Personalul

Figura 1. Evoluţia profitabilităţii pentru firma SC JUNIOR ELEGANT SRL Figura 2. Evoluţia cifrei de afaceri

profitului brut pentru

firmei

Personalul firmei este alcătuit din administrator, lucrător comercial şi contabil.

Sarcinile şi atribuţiile ce îi revin administratorului sunt următoarele:

 • - răspunde de evidenţa contabilă, financiară şi de gestiune din S.C JUNIOR ELEGANT

S.R.L. pe baza reglementărilor în vigoare în domeniile financiar, contabil şi de gestiune;

 • - elaboreaza fişa postului pentru personalul ce va fi angajat;

2

 • - răspunde de arhivarea documentelor: asigură păstrarea în arhiva proprie , timp de

10(zece)ani a tuturor registrelor de contabilitate şi a documentelor justificative ce stau la baza înregistrarilor în contabilitate cu excepţia statelor de salarii ce se păstreaza timp de 50(cincizeci) ani,

 • - asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative pentru toate operaţiunile patrimoniale şi ţine înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;

 • - răspunde de relaţia cu clienţii societăţii, de încasările şi plăţile necesare bunei funcţionări a societăţii;

  • - prospectează piaţa căutând să atragă noi clienţi, ţine cont de oferta concurenţei;

  • - are drept de semnatură pe documentele justificative şi în bancă;

  • - transmite compartimentului de contabilitate, lunar, toate informaţiile necesare stabilirii

corecte a drepturilor salariale ale personalului şi completarea corectă în R.G.E.S.potrivit HG

290/04.03.2004 si a art.34 din C.M. şi pentru întocmirea raportarilor lunare;

 • - efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi (prin caserie sau prin virament), asigură virarea

încasărilor în contul şi banca societăţii, iar extrasele lunare se transmit la compartimentul de contabilitate;

 • - organizează şi asigură exercitarea controlului financiar preventiv conform prevederilor legale în vigoare;

  • - organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare;

 • - răspunde de înregistrarea şi mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate acţiunile conexe(dezmembrare,valorificare,etc.);

  • - examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică risipa şi

gestiunea defectuoasă şi fraudele,iar pe aceste baze,propune măsuri pentru recuperarea pagubelor

şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

 • - respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare

avînd grijă ca şi angajaţii societăţii să o facă, personalul fiind instruit de un inspector autorizat

 • - respectă Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Funcţionare al

societăţii, aducându-l şi la cunoştinţa personalului din subordine;

 • - răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fişei postului;

 • - păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;

 • - rezolvă şi alte sarcini care cad în sfera sa de activitate;

 • - reprezintă societatea pe plan local (judeţul Neamţ), în relaţia cu instituţii publice locale şi cu terţii;

 • - actualizarea atribuţiilor se va face în funcţie de modificările organizatorice legislative care apar;

  • - emite decizii cu privire la buna desfăşurare a activităţii din unitate. Sarcinile şi atribuţiile ce îi revin lucrătorului comercial sunt următoarele:

1. Vânzarea produselor comerciale

-aduce clientului din magazie sau de pe rafturi produsele pe care acesta le-a comandat

 • - verifică produsele (cantitativ si calitativ) date clientului

-probează calitatea marfurilor

 • - încasează, verifică şi depozitează banii încasaţi de la clienţi în locurile speciale create 2.Realizarea evidentei banilor

  • - numără banii încasaţi

  • - realizează monetarului banilor încasaţi

  • - verifică dacă sunt sau nu banii care ar trebui să fie în casă după fiecare zi de lucru

 • - predă banii administratorului 3.Mentinerea igienei spaţiului de lucru şi pe cea proprie

  • - curaţă şi spală podelele dimineaţa înainte de deschiderea magazinului, seara după

 • închidere şi de fiecare dată când este nevoie pe parcursul zilei de lucru

  3

  • - şterge praful de pe aparatura de lucru, rafturi, tejghea şi produse de fiecare dată când este nevoie

   • - să ducă gunoiul de fiecare dată când este nevoie

   • - să colecteze cartoanele rămase de la produsele vândute

   • - să strângă ambalajele rămase de la produse şi alte resturi în vederea aruncării lor

   • - să menţină produsele expuse şi depozitate curate, neprăfuite

   • - să respecte normele vânzării, depozitării, expunerii de produse

   • - să anunţe persoanele din conducere privind orice neregulă găsită în legătură cu

  produsele

  • 4. Aranjarea, ordonarea şi expunerea produselor comerciale

   • - verifică stocul de produse expuse pentru a determina nivelul lor

   • - depozitează şi păstrează produsele conform specificaţiilor fabricantului sau procedurilor

  standard

  • - întocmeste necesarul de produse pentru refacerea stocului de marfa expusă

  • - aduce marfă pentru a completa stocul de marfă expusă

  • - aranjează marfa pe rafturile de expunere

  • - scrie preţurile produselor

  • - afişeaza sau ataşeaza preţurile produselor conform legilor în vigoare

  • - aranjeaza produsele în magazie respectând normele în vigoare

  5. Primirea de marfă

  • - verifică dacă există comanda pentru produsele primite, care sunt acestea şi în ce

  cantitate au fost comandate

  • - ajută la descarcarea maşinii care aduce produsele

  • - verifică calitativ şi cantitativ produsele primite

  • - depozitează produsele pe rafturile de expunere sau în magazie

  • - realizeaza recepţia pe marfa primită

  • 6. Efectuarea de plăţi în conformitate cu listele de plăţi

  • 7. Comandarea de produse comerciale în conformitate cu listele de comenzi

  Sarcinile şi atribuţiile ce îi revin contabilului sunt următoarele:

  • - întocmirea formelor pentru statele de plata, boală şi alte drepturi asimilate pentru personalul firmei;

  • - întocmirea graficului reţinerilor din salarii, dispoziţiilor de plată în vederea virării acestor sume, verificând şi prezentând la semnare documentele întocmite şi înaintate la plată;

  • - întocmirea lunară a notei contabile 18, privind cheltuielile cu salariile, impozite, CAS, reţineri în vederea introducerii în calculator şi balanţa cu respectarea prevederilor planului de conturi;

   • - întocmirea contractelor de garanţie în numerar;

   • - ţinerea evidenţei analitice a conturilor 421, 401-1, 423, 431, 444, 447;

 • - întocmirea dărilor de seamă lunare şi trimestriale privind calculul sumelor datorate pentru impozit pe salar, clădiri, impozit pe masini şi/sau alte sume datorate de firmă;

 • - acordarea avansurilor, deducerilor de impozit cu întocmirea dosarelor, declaraţia lunară de sănătate;

  • - arhivarea şi legarea documentelor întocmite, state de plată, centralizatoare.

 • 4

  Organigrama

  PROPRIETAR (ADMINISTRATOR)

  Organigrama PROPRIETAR (ADMINISTRATOR) VÂNZĂRI CONTABILITATE Proprietarul şi administratorul acestei firme este Cojocariu Monica Personal vânzări -

  VÂNZĂRI

  Organigrama PROPRIETAR (ADMINISTRATOR) VÂNZĂRI CONTABILITATE Proprietarul şi administratorul acestei firme este Cojocariu Monica Personal vânzări -

  CONTABILITATE

  Proprietarul şi administratorul acestei firme este Cojocariu Monica Personal vânzări - Bumbea Maria Mirela Personal contabilitate-Vasiliu Maria

  • 3. Planul de marketing al firmei

  Planul de marketing cuprinde totalitatea acţinilor intreprinse în scopul creării,promovării şi furnizării unor anumite game de produse şi servicii.

  Planul de marketing este punctul de referinţă al unei afaceri cu scopul de vedea nevoile şi cerinţele clienţilor şi a pieţei la un anumit moment.

  • 3.1. Micromediul de marketing

  Furnizorii acestei firme sunt:

  SC Mondex SRL (furnizor ciorapi şi şosete pentru copii)

  SC SofiaManSRL(furnizor pijamale şi lenjerie intimă) SC Mareko SRL (furnizor genţi din piele) SC Valex SRL (furnizor cosmetice pentru copii) SC Euroconf SRL (furnizor articole de îmbrăcăminte pentru copii) SC BabyMania SRL (furnizor jucării) E.ON Moldova Distribuţie SA (furnizor energie electrică) Clienţii - constituie cea mai importantă componentă a micromediului întrucât lor le sunt adresate produsele firmei. Având deviza “Clientul nostru-stăpânul nostru”, JUNIOR ELEGANT

  doreşte să ofere clienţilor produse de calitate care să le întreacă nivelul aşteptărilor. Clienţii sunt în general femei (în special mame) care doresc să achiziţioneze produse pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-10 ani dar şi lenjerie sau o geantă din piele. În ceea ce priveşte concurenţa, aceasta este reprezentată de cinci firme din Târgu Neamţ şi anume:

  1) PITICOT-S.C. AGRES PROD S.R.L 2) IMPACT 3) PITICOT 2 aparţinând SC Agres Prod SRL 4)LUMEA COPIILOR 5)ELA & LENA

  • 3.2. Macromediul de marketing

  La nivelul orasului Tirgu Neamt, sunt inregistrate un numar de 1022 societati comerciale.Dintre acestea un numar de 551 societati au depus bilant contabil la data de

  30.06.2009 Ponderea societatilor comerciale o reprezinta cele care au ca obiect de activitate comertul,respectiv 44,82%, urmate de cele de productie industriala, care reprezinta 24,86%, constructii -3,81%, transporturi – 3,08% si alte ramuri de activitate-23,43%.

  5

  Societatile comerciale inregistrate cu sediul in Tirgu Neamt au raportat la 30 iunie 2009 o cifra

  Societatile comerciale inregistrate cu sediul in Tirgu Neamt au raportat la 30 iunie 2009 o cifra de afaceri de 135.494.137 lei.Perioada de tranzitie, trecerea la economia de piata si criza economica accentuata au condusa inchiderea partiala sau totala a unitatilor industriale si ale cooperatiei mestesugaresti, proces care agenerat disponibilizarea unui numar insemnat de salariati .Numarul salariatilor din orasul Tirgu Neamt, conform datelor primite de la DirectiaRegionala de Statistica Neamt este de 5873 persoane. Dintre acestia, 3334 lucreaza in

  industrie (dincare 3164 in industria prelucratoare), 628 in comert, 570 in invatamant, 448 in sanatate si asistenta sociala, 231 in transporturi, depozitare, posta, comunicatii, 170 in energie electrica si termica, gaze si apa, 142 in constructii, iar 87 in administratie publica, 80 activitati financiare, bancare si de asigurari,23 in agricultura si 160 in alte ramuri de activitate. Mediul economic este una dintre componentele principale ale macromediului firmei. Elementele mediului economic sunt:

  • - preturile si tarifele. Se poate vorbi despre preturile produselor la care se adaugă

  preturile resurselor pe care acestea le folosesc (de exemplu, o crestere a pretului petrolului sau benzinei va afecta costul transporturilor, care la randul sau va afecta costul produselor oferite de

  către firmă, crescând astfel preţul de vânzare);

  • - puterea de cumparare a clienţilor, data atat de nivelul preturilor, cat si de cel al

  veniturilor;

  • - inflatia, care reduce puterea de cumparare a clienţilor, facandu-i sa caute produse mai

  ieftine, sau chiar sa renunte la anumite articole sau accesorii;

  -

  inclinatia spre consum sau economii influenteaza si ea nivelul venitului afectat cumpărăturilor. Dacă o persoană tinde spre consum, ea va cumpăra in continuare produse, chiar şi la un nivel mai redus al venitului în timp ce o persoană care tinde spre economii va fi tentată să renunţe la anumite comportamente de consum. În ceea ce priveşte mediul demografic, oraşul Târgu Neamţ are o populaţie de 20766 persoane, din care 9972 de gen masculin şi10794 de gen feminin. În tabelele următoare este prezentată mărimea şi structura populaţiei pe sexe şi pe categorii de vârstă.

  M

  0-4

  5-9

  10-14

   

  15-19

   

  20-24

   

  25-29

   

  30-34

   

  35-39

   

  40-44

   

  45-49

   

  533

  605

  913

  851

  691

  736

  872

  640

  820

   

  805

   
   

  M

  50-54

  55-59

  60-64

  65-69

  70-74

   

  75-79

  80-84

  85 şi peste

   
   

  690

  385

  406

   

  398

   

  285

   

  137

   

  71

   

  35

   
   

  F

  0-4

  5-9

  10-14

   

  15-19

   

  20-24

   

  25-29

   

  30-34

   

  35-39

   

  40-44

   

  45-49

   
   

  48

  547

  864

   

  889

   

  649

   

  693

   

  1053

   

  831

   

  904

  883

  1

   
   

  F

  50-54

  55-59

   

  60-64

   

  65-69

   

  70-74

  75-79

  80-84

   

  85 şi peste 85

   
   

  670

   

  431

  474

  455

  350

   

  252

   

  108

   

  80

  6

  4.

  Piaţa şi Strategia de Marketing

  Fiind vorba de un magazin cu un singur asociat, nu există un departament de

  marketing la nivelul acestei firme, atribuţiile corespunzătoare directorului de marketing revenind administratorului. Toate activităţile de marketing la nivelul acestei firme au fost intreprinse la iniţiativa administratorului în colaborare cu lucrătorul comercial.

  Piaţa ţintă a firmei

  Având în vedere faptul că activitatea firmei o constituie comercializarea produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii dar şi produse pentru îngrijire şi jucării, toate adresate

  copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-10 ani, piaţa ţintă o reprezintă femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, cu un venit mediu, (în special mămicile) care doresc să achiziţioneze produse pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-10 ani dar şi lenjerie sau o geantă din piele. Având în vedere că acest magazin oferă o gamă variată de produse (articole de îmbrăcăminte pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-10 ani, jucării, lenjerie intimă pentru copii şi pentru femei, poşete din piele pentru femei, produse cosmetice pentru copii), clienţii pot găsi aici produsele pe care le doresc pentru copii şi nu numai. Clienţii pot alege să cumpere din acest magazin pentru că:

  Oferă o gamă variată de produse;

  Produsele au garanţia calităţii;

  Articolele cumpărate pot fi returnate/schimbate;

  Preţurile sunt atractive, ţinând seama de puterea economică a zonei.

  Motive pentru care clienţii nu aleg să cumpere din acest magazin:

  Zona în care este amplasat magazinul (nu este amplasat într-o zonă centrală, astfel unele

  persoane vor prefera să îşi facă cumpărăturile de la alte magazine aflate în proximitate sau unele chiar să nu ştie de existenţa acestui magazin); Chiar dacă este un magazin ce are preţuri atractive, adresându-se persoanelor cu venituri medii, poate părea un magazin scump datorită actualei crize financiare şi a scăderii puterii de cumpărare a persoanelor. Având în vedere diminuarea continuă a nivelului cifrei de afaceri dar şi a profitului, s-a încercat redresarea acestei situaţii prin apelul la publicitate. Astfel în perioada ianuarie- februarie 2010 dar şi iunie-august 2010, a fost difuzat un spot publicitar atât la postul de radio local (Flash FM) cât şi la postul de televiziune local (Astral TV) prin care s-a pus accentul pe gama variată de produse, pe preţurile mici dar şi pe amplasarea magazinului, pentru a putea fi astfel uşor de reperat. Reclamele difuzate au avut următorul conţinut:

  „Pantaloni şi cămăşuţă, Papion şi cu vestuţă, Ori rochiţă sau fustiţă, Ciorăpei şi cu bluziţă Junioru-i fericit Fiindcă azi s-a înnoit! Vă aşteptăm la magazinul JUNIOR pentru a cumpăra copilului dumneavostră cele mai frumoase hăinuţe şi jucării. Ne găsiţi pe strada Mihai Eminescu, lângă sticlăria Ozana!” Deasemene au fost împărţite şi pliante persoanelor din piaţa ţintă, pliante ce au păstrat continuitatea cu spotul publicitar. (Anexa 1)

  7

  5.

  Politici şi strategii de marketing

  5.1 Produse şi servicii oferite, caracteristici, strategii Produsele oferite de magazinul JUNIOR ELEGANT sunt următoarele:

  5. Politici şi strategii de marketing 5.1 Produse şi servicii oferite, caracteristici, strategii Produsele oferite de

  articole de îmbrăcăminte pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-10 ani;

  5. Politici şi strategii de marketing 5.1 Produse şi servicii oferite, caracteristici, strategii Produsele oferite de

  jucării;

  5. Politici şi strategii de marketing 5.1 Produse şi servicii oferite, caracteristici, strategii Produsele oferite de

  Produse cosmetice pentru copii

  poşete

  din

  piele

  pentru

  femei;

  8

  Produsele oferite se caracterizează printr-o calitate deosebită având în vedere că se adresează copiilor. Astfel articolele

  Produsele oferite se caracterizează printr-o calitate deosebită având în vedere că se adresează copiilor. Astfel articolele de îmbrăcăminte au în componenţa lor bumbac, pentru a asigura confortul copiilor. Totodată sunt oferite într-o gamă variată de modele şi culori, putând astfel să se aleagă îmbrăcămintea potrivită cu personalitatea copilului. Jucăriile se caracterizează de asemenea printr-o paletă variată de culori, iar în componenţa lor sunt materiale ce nu pot leza copiii. Totodată fiecare jucărie are instrucţiuni de folosinţă (este inclusă aici şi categoria de vârstă pe care trebuie să o aibă copilul pentru a putea avea acces la jucăria respectivă). Lenjeria este 100% bumbac şi este disponibilă într-o gamă variată de culori iar poşetele pentru doamne sunt din piele 100%. După cum se poate observa, se pune accentul pe calitatea materiei prime din care sunt alcătuite produsele. Produsele cosmetice pentru copii sunt deasemenea calitative, aparţinând unor mărci foarte cunoscute pe piaţa internaţională: Johnson&Johnson. Pe lângă produsele oferite, gama se poate extinde cu ghiozdane de piele pentru cei mici şi extinderea gamei de produse cosmetice pentru copii, putând fi incluse produse şi de la alte mărci renumite în afară de Johnson&Johnson, de exemplu Dalin, Chicco, etc. Produsele oferite de către magazinul JUNIOR ELEGANT se pot diferenţia de celelalte produse oferite de concurenţă doar din punct de vedere al prezentării şi al preţului, având în vedere că şi concurenţa are acces la aceleaşi produse, neexistând un contract de exclusivitate. Astfel, produsele oferite de acest magazin sunt calitative, acesta fiind o caracteristică prin care această firmă doreşte să se diferenţieze de concurenţă, dar această calitate depinde de firma producătoare. Magazinul JUNIOR ELEGANT pune foarte mare preţ pe modul de prezentare a mărfii, realizându-se frecvent diferite schimbări pentru a atrage cât mai mult clientul (aşezarea

  pe raft, în vitrină, pe manechine). Un alt factor cheie pe care se pune accent din ce în ce mai mult mai ales datorită crizei financiare este preţul, care încearcă să fie cât mai accesibil tuturor categoriilor şi în acelaşi timp să poată genera profit.

  • 5.2. Preţuri, tarife, comisioane practicate

  Această firmă practică un adaos comercial cuprins între 20 şi 100%. În privinţa preţului s-a folosit strategia preţului de penetrare. S-a ales această strategie pentru că produsele oferite nu impun bariere concurenţei, aceasta putând oricând să apară pe piaţă cu un produs

  similar. Totodată produselepentru copii sunt produse cu cerere elastică şi în configurarea nivelului preţului practicat la produse s-a ţinut cont şi de piaţa ţintă şi de nivelul mediu al venitului de care dispune clientul.

  • 5.3. Distribuţia

  În ceea ce priveşte distibuţia, magazinul JUNIOR ELEGANT face legătura între producător şi consumatorul final, fiind o verigă în reţeaua de distribuţie a produselor pentru copii. Nu poate fi vorba de o reţea de distribuţie proprie având în vedere specificul firmei:

  comerţul şi nu producţia.

  5.4 Promovarea

  Principalele tehnici utilizate în promovare sunt:

  reducerile de preţ

  9

  acordarea de premii

  publicitatea la locul vânzării

  cadourile promoţionale

  Tehnicile promoţionale la care s-a apelat în activitatea de marketing a firmei au fost reducerile de preţ, cadourile promoţionale şi publicitatea la locul vânzării. Toate tehnicile utilizate au avut aceleaşi obiective:

  creşterea vânzărilor

  creşterea notorietăţii magazinului.

  Astfel în ceea ce priveşte prima tehnică promoţională, în perioadele de lichidare de stoc sau în perioadele în care nivelurile vânzărilor scad (de exemplu după sărbătorile de iarnă, sărbătorile de Paşte sau după începerea şcolii), se aplică o reducere cuprinsă între 20% şi 50%, în funcţie de produse şi de stoc. În ceea ce priveşte cadourile promoţionale, în perioada iunie-septembrie 2010, pentru cumpărăturile realizate în cadrul acestui magazin au fost oferite baloane. Pentru publicitate, au fost împărţite flyere (ANEXA 1) şi s-a apelat la publicitatea radio şi tv, prin spoturi la posturile locale.

  • 6. Managementul firmei JUNIOR ELEGANT

  Proprietarul, administratorul şi managerul acestei firme este Cojocariu Monica. Ea se

  ocupă alături de personalul de la vânzări de buna desfăşurare a activităţii în cadrul acestei societăţi comerciale. Principalele sarcini şi responsabilităţi sunt:

  • - asigurarea tuturor formelor legale privind încadrarea în muncă a salariaţilor (fişe de

  protecţia muncii şi PSI, medicina muncii etc.) firmei,

  • - respectarea legislaţiei financiar-contabile,

  • - asigurarea relaţiilor cu instituţiile statului,

  • - stabilirea şi verificarea derulării programului de lucru,

  • - asigurarea stării de legalitate a punctului de lucru (înregistrare menţiuni la Registrul

  Comerţului, autorizaţii de funcţionare, registre de control, respectarea obligativităţii de afişare la loc vizibil a tuturor actelor necesare etc),

  • - stabilirea cotelor de adaos,

  • - gestionarea bunurilor societăţii,

  • - verificarea stocurilor firmei,

  • - verificarea întocmirii corecte a documentelor privind operaţiile de gestiune,

  • - asigurarea unor condiţii propice derulării activităţii firmei.

  La acestea se adaugă şi: elaborare planuri de vânzări/activitate şi urmărirea realizarii lor, implementarea politicii de vânzare, negocierea şi încheierea contractelor comerciale, supravegherea activităţii, dimensionarea bugetelor, transmiterea comenzilor de achiziţii, plata facturilor şi a furnizorilor.

  • 7. Eficienţa economică a firmei

  Pentru a stabili eficienţa economică a firmei au fost calculaţi indicatorii rata profitului şi

  rata rentabilităţii pe perioada2009/2013. Rata profitului

  R p

  =

  profitul net cifrade afaceri * 100

  Pentru anul 2009 rata profitului a fost de:

  Pentru anul 2010 rata profitului a fost de: -

  • 12371 *100= 1,82%

  679359

  18817

  88669

  *100= - 21%

  10

  Pentru anul 2011 rata profitului a fost de: -

  Pentru anul 2012 rata profitului a fost de:

  Pentru anul 2013 rata profitului a fost de:

  • 3993 *100= - 6,48%

  61574

  • 1861 *100= 2,75%

  67599

  306

  • 79821 *100= 0,38%

  Rata profitului arată care este rezultatul net al efectelor combinate alelichidității, managementului activelor şi managementului datoriilor. Nivelul de referință este de 1,2%. După cum se poate observa, pentru anii 2009 şi 2012 rata profitului a fost peste nivelul de referinţă, iar pentru sub nivelul de referinţă ( pentru 2009/2010 a fost negativă).

  Rata profitului

  60

  40

  20

  0

  -20

  -40

  -60

  43.59 7.15 0.22 2004 2005 2006 2007 -14.18 2008 -56.5
  43.59
  7.15
  0.22
  2004
  2005
  2006
  2007
  -14.18
  2008
  -56.5

  Figura 5.Evoluţia ratei profitului

  Rata rentabilităţii

  R r

  = profitul net total active

  * 100

  Total active = Active imobilizate + Active circulante

  Pentru anul 2009 rata rentabilităţii a fost de:

  Pentru anul 2010 rata rentabilităţii a fost de: -

  Pentru anul 2011rata rentabilităţii a fost de: -

  Pentru anul 2012 rata rentabilităţii a fost de:

  Pentru anul 2013rata rentabilităţii a fost de:

  • 28378 12371 *100= 43,59%

  18817

  33302

  3993

  28140

  *100= - 14,18%

  1861

  26005

  *100= 7,15%

  306

  *100= 0,22%

  *100= - 56,50%

  135136

  Măsoară gradul de rentabilitate a întregului capital investit în firmă. Nivelul de referință este de 9,2%. După cum se poate observa, doar pentru primul an (2009s-a înregistrat o rată a rentabilităţii mai mare decât nivelul de referinţă. Pentru ceilalţi ani, rata rentabilităţii s-a situat sub nivelul de referinţă.

  11

  Rata rentabilităţii

  60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
  60
  40
  20
  0
  -20
  -40
  -60
  -80

  Figura 6. Evoluţia ratei rentabilităţii În privinţa investiţiilor, acestea urmează să fie făcute într-un nou punct de lucru, mai atractiv şi cu un vad comercial mai mare pentru a putea astfel să atragă un număr mai mare de clienţi. Deasemenea se va investi şi în modul de amenajare a spaţiului comercial, astfel încât să poată oferi clientului produsele dorite şi să sublinieze faptul că în acest magazin poate fi găsită o gamă variată de produse la cele mai accesibile preţuri.

  8.

  Analiza SWOT

  Analiza SWOT presupune prezentarea punctelor tari şi a punctelor slabe a firmei, dar şi a oportunităţilor şi a ameninţărilor la care este supusă firma.

   

  Puncte tari:

  Experienţa pe piaţa produselor pentru copii la nivelul oraşului Tg. Neamţ 4 ani

  Gama foarte variată la produsele de îmbrăcăminte pentru copii; Amplasarea în apropierea unei şcoli; Personal competent şi cu experienţă în vânzări; Organizarea spaţiului de vânzare;

  Gama variată de produse oferite spre vânzare (atât produse pentru copii cât şi pentru femei);

  Posibilitatea de retur a produselor;

  Existenţa unei imagini favorabile despre firmă; Calitatea produselor oferite; Suprafaţa mare a spaţiului comercial. Puncte slabe:

  Amplasarea (magazinul este situat într-un spaţiu care nu este foarte mult traficat);

  Schimbarea mai multor puncte de lucru ce a dus la pierderea unor clienţi pe parcursul celor 4 ani de la înfiinţare;

  Inexistenţa unui spaţiu propriu;

  Gama de produse mai puţin variată în domeniul jucăriilor şi a încălţămintei pentru copii; Gama mai puţin variată în cadrul articolelor pentru doamne; Situaţia financiară (insuficienţa resurselor financiare); Rata slabă a rentabilităţii şi a profitului.

  Oportunităţi:

  Segmentul vizat (copiii) este unul în continuă schimbare şi necesită o atenţie deosebită,

  drept pentru care se cheltuiesc sume importante pentru imaginea copiilor; Existenţa cererii de produse pentru segmentul vizat;

  12

  Contracte avantajoase cu furnizorii; Posibilitatea de a diversifica gama de produse; Numărul mare de furnizori de produse pentru copii, având astfel posibilitatea de a se alege cele mai calitative produse spre a fi oferite ulterior spre vânzare.

  Ameninţări:

  Criza financiară actuală;

  Posibilitatea abordării unei oferte asemănătoare în viitor de către concurenţi;

  Prezenţa unui număr mare de firme adresate segmentului copii pe piaţa oraşului Tg. Neamţ;

  Rapiditatea schimbărilor în ceea ce priveşte moda;

  Schimbări demografice nefavorabile (rata natalităţii mică); Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor; Intrarea unor noi concurenţi pe piaţa produselor pentru copii.

  • 9. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing a firmei

  Având în vedere că firma a pierdut teren prin schimbarea mai multor puncte de lucru, activitatea de marketing a acestui magazin ar trebui intensificată prin promovarea amplasării dar şi a preţurilor accesibile practicate de magazin. Până acum administratorul s-a ocupat de activitatea de marketing a firmei. Pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing ar trebui făcută o analiză de către o firmă specializată, aceasta putând lua cele mai bune decizii alături de administrator. Astfel o primă propunere este consultarea unei firme specializate. O altă propunere ar fi utilizarea mai frecventă a tehnicilor promoţionale ( de exemplu un card de fidelitate prin care la o anumită sumă se primeşte un discount sau la un număr de cumpărături se primeşte o reducere de o anumită valoare). Ar trebui să se pună accent mai mult pe împărţirea flyerelor, acestea stârnind interes având în vedere că nu este o practică foarte des întâlnită la nivelul oraşului Tg. Neamţ. Deasemenea ar trebui continuată promovarea prin publicitare Tv şi radio, având în vedere că o parte din clienţi au aflat astfel de existenţa magazinului (conform rezultatelor chestionarului).

  REZUMAT

  Activitatea activitatea firmei noastre este foarte importantă mai ales în domeniul comerţului acolo unde deviza “Clientul nostru stăpânul nostru” este din ce în ce mai des întâlnită în cadrul micilor sau marilor companii. Prin intermediul acestui proiect am vrut să vedem că activitatea de marketing este foarte importantă chiar şi la magazine mici, pentru că poate influenţa foarte mult clienţii. Astfel, magazinul JUNIOR ELEGANT, chiar dacă este un magazin mic, pune foarte mare accent pe satisfacţia clienţilor, dorindu-le să le ofere produse de calitate. Pentru a se face cunoscut, am apelat la tehnici promoţionale precum reducerile de preţ ,cadourile promoţionale sau publicitatea la locul vânzării. Deasemenea a apelat şi la publicitatea TV sau radio, toate pentru acelaşi scop: creşterea notorietăţii magazinului şi a vânzărilor. Magazinul JUNIOR ELEGANT va apela în continuare la activitatea de publicitate pentru a-şi atinge obiectivele, pentru a se diferenţia de concurenţă şi pentru ca în viitor să poată deveni un lider de piaţă.

  ANEXA 1

  13

  14

  14