Sunteți pe pagina 1din 12
Metodologie privind organizarea si functionarea Serviciului pentru tineret din cadrul comitetului parohial (conform Art.67, alin. (2) d, din Statutul pentru organizarea B.O.R) in Arhiepiscopia Bucurestilor Coordonator: —_Pr. Conf. Dr. David PESTROIU Consilier invajamant si Activitifi cu Tineretul Colaborator: Fabian-Cristian RADU Licentiat in Teologie si Psihologie Master in Psihologie BUCURESTI 2014 Dispozifii generale Art. 1 — (1) Prezenta Metodologie este elaborati in baza prevederilor Art.67, alin. (2) d, din Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Romane. (2) Scopul acestei Metodologii este consilierea_parohiilor_privind_ Organizarea structurilor de tineret parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei ‘Bucurestilor, atét pentru indeplinirea activitatii misionare a Bisericii, cat si ‘Pentru imbunatatirea vietii sociale, Art.2 ~ Toat obligatia statutard de a infiin ‘tineret. > <~~“Art.3 — Preofii de la paraclisele din unitifile militare, spitale, cimitire gi scoli, dac& nu au posibilitatea de a-si forma ei ingisi un astfel de program, au obligatia de a colabora si de a ajuta parohiile (in special cele sirace), in aceastd misiune, prin: (1) Promovarea acestui program in randurile tinerilor cu care intr in contact si orientarea lor spre parohia unde domiciliazé, in acest sens; (2) Implicarea in mod direct in activitafile programului sau in sustinerea acestora, din cadrul uneia dintre parohii. Art.4 — Ieromonahii si monahii din manistirile cuprinse in Arhiepiscopia Bucurestilor: (1) Vor vorbi tinerilor despre acest program cu tineretul si le vor recomanda participarea la el, in cadrul bisericii parohiale de care apartin. (2) Vor sprijini parohiile sérace in indeplinirea acestui program, in fanctie de posibilit3ti, in urma solicitirii acestora. Art.5 — (1) La acest program vor participa tineri cu varste cuprinse intre 18 $i 35 de ani. (2) Pot fi inscrisi in program si tineri cu varste apropiate, in urma solicitarii acestora. Art.6 — Tinerii pot participa la serviciul pentru tineret si in cadrul altei parohii, decat cea de care apartin, cu statut de colaborare. Art.7 — Coordonatorul acestui program este Chiriarhul, prin intermediul Consilierului pentru invagamént si Activitii cu Tineretul si al Protopopului. Art.8 — Programul Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial, se va desfiisura pe 0 perioada de timp nedeterminata. iciului ineret Obiectivele programului din cadrul serviciului pentru tine! Art.9 — Serviciul pentru tineret are ca obiective urmatoarele: , (1) Obiectiv general: Apropierea tinerilor de Dumnezeu prin dezvol ae sentimentului de dragoste fafa de aproape, prin participarea tinerilor la slujbe : bisericii si prin formarea unui mod moral si sandtos, de a gandi $i : ee lucrurile, fapt ce va duce implicit la promovarea imaginii Patriarhiei -_ 2 societate, dovedind interesul Bisericii fafa de oameni si activitatea sa misionara, adaptati la prezent. + (2) Obiective specifice fiind cele mentionate in Art.17, al prezentei metodologii, aferente desfigurdrii activitatilor. Coordonatorul programului la nivel de parohie Art.10 - (1) Coordonatorul la nivel de parohie este diaconul (conform Atributiilor diaconilor, adoptate de Sfantul Sinod ~ temei nr. 8659 din 22 oct. 2012) sau preotul. (2) in lipsa unui diacon la parohie, sarcina de coordonare a programului revine, in ordine descrescatoare, in functie de posibilitate, dup’ cum urmeazi: a. Celui mai tanar dintre preofii stujitori de la biserica parohiala; ». Céntarefului, daca acesta este o persoand tanari, devotat si cu studii teologice; : c. Téndrului care reprezint cel mai bun model din parohia respectiva. (3) Preotul paroh este cel care desemneazA pe cel care se va ocupa de coordon: ie naréa_programului, aplicand in mod strict grila de selectie dé mai sus. ‘Numele gi datele de contact ale persoanei delegate vor fi anunfate Protoieriei si Pe 8 si Centrului eparhial. (4) Preotul paroh, in calitatea sa de presedinte al comitetului parohial, se poate implica direct in coordonarea si verificarea desféigurdrii programului. Formarea grupului de tineri Art.11 — Coordonatorul va forma membrii programului prin informarea tinerilor: (1) Pe care ii intalneste, participand la slujbele bisericii, a cérui slujitor este; (2) Care locuiese in cuprinsul parohiei. Art.12 — Coordonatorul le va prezenta tinerilor obiectivele Serviciului pentru tineret, precum si actiunile aflate in desfasurare, apoi, in urma adeziunii exprimata in scris, le va solicita acestora datele de contact (numele complet, adresa de e-mail si numarul de telefon), urménd si ii anunje cdnd va avea loc prima intdlnire. Art.13 — Coordonatorul desemnat va incepe adunarea tinerilor pentru program, de indata ce a fost ales. Art.14 — Coordonatorul va numi un ajutor al séu, in vederea unei bune desfaigurari a programului, dup’ cum urmeaz’: « (1) inainte de adunarea membrilor programului, daca stie 0 persoand de bazii, potrivitd acestei sarcini; (2) in cadrul primei intalniri cu tinerii. Art.15 — Membrii Serviciului pentru tineret vor activa in baza unor contracte de voluntariat, incheiate cu parohia, potrivit Legii voluntariatului (Legea 195/2001, cu modificarile ulterioare), in urma prezentarii programului. Desfiigurarea programului Art.16 —intdlnirile vor avea loc atat in incinta bisericii_parohiale, in_ spatii aparfinand parohiilor (case parohiale, trapeze etc.), cat s ramul va fi compus di (1) L Activitati catehetice: a. Se vor desfigura sub form’ de dezbatere de interes general, pentru categoria de varst& vizata. b. Fiecare membru va primi sarcina de a se documenta asupra unuia dintre punctele de discutie, stabilite impreund, pentru a putea participa activ la intdlnirea urmatoare. c. Pentru o mai bund prezentare a temelor de dezbatere se pot utiliza si materiale ajutitoare (prezentiri PowerPoint, imagini, filme, inregistrari). d. Dups prezentarile individuale, vor avea loc dezbateri si intrebari pe seama informafiilor proasp&t acumulate. e. Temele dezbitute in cadrul seminariilor vor fi teme teologice, culturale, educationale, stiinfifice etc., in cadrul c&rora se va avea in vedere evidenfierea perspectivei doctrinare crestin-ortodoxe asupra celor discutate. f {in cadrul unora dintre seminarii vor exista invitafi speciali, personalitati din domeniul teologic $i cultural, care vor impartasi din experienta lor, tinerilor, fiindu-le acestora modele de urmat sau exemple de viata. 8 Temele care urmeaza a fi dezbatute sunt propuse in general de ciitre Coordonatorul programului, insi ele pot fi alese si in functie de dorintele si interesele membrilor participanti, A. Rolul principal al coordonatorului, in cadrul acestor intalniri, este cel de moderator al dezbaterilor; de asemenea el este cel care rispunde nelamuririlor existente. IL Obiective: @. Explicarea anumitor nelimuriri cu caracter teologic si nu numai; ®. Aprofundarea unor teme de mare insemnatate pentru categoria de varst’ vizata; ¢. Dezvoltarea sentimentelor de identitate de neam, patriotism, apropiere si respect fat de Biserica Ortodoxa Romana, (2) I. Activitati practice: @. Pelerinaje la manistiti, prin care se doreste descoperirea, prezentarea $i evidenfierea unor locuri pline de insemniitate duhovniceasca, b. Excursii in diverse zone de mare insemnitate geograficd sau istorica, importante din punct de vedere cultural, care evidengiazi: mirefia creafiei lui Dumnezeu sau rememoreaza pagini importante ale diinuirii neamului romanese. ¢. Participarea la diferite activitati cu caracter sportiv si recreativ (precum: campionate de sah, fotbal, volei etc., intre membri si chiar intre parohii). d. Celebrarea si sarbitorirea intre membri a diferitelor evenimente (aniversari, onomastici, reusite, colindat de Craciun etc.) IL. Obiective: a. Cultivarea relafiilor de prietenie intre tineri; 5. Promovarea pelerinajului sia turismului in randul tinerilor; ¢. Dezvoltarea interesului fafa de sport si migcare. (3) I. Activitati sociale: a. Colectarea si distribuirea de ajutoare pentru persoanele nevoiase precum: copiii din orfelinate, batranii din azile si spitale sau famili sdrace. ’. Actiuni de muncd voluntara in folosul bisericii parohiale, al altor biserici sarace, capele, paraclise, manastiri, schituri etc. ¢. Oferirea de ajutor in cazul dezastrelor naturale, II. Obiective: a. Dezvoltarea sentimentului de dragoste fat de aproape. (4) I. Activitifi ecologice: a. Actiuni de ecologizare a mediului. b, Crearea de spatii verzi si plantare de copaci. Il. Obiective: a, Educatia tinerilor in spirit ecologic, de respect pentru creatia lui Dumnezeu. (5) L. Activitati culturale: a, Organizarea in cadrul parohiilor a unor acfiuni culturale: simpozioane, mese rotunde, dialoguri cu oameni de cultura, recitaluri de muzica, spectacole. b. Participarea cu tinerii la: concerte de muzica simfonica sau folcloric’, piese de teatru, filme. c. Vizitarea de muzee si expozitii. d. Vizionarea de filme documentare sau artistice din care reies diferite invafaturi cu caracter moral sau religios, iar la sfarsit comentarea acestora de ctre invitati, din perspectiva ortodoxa. e. Recenzii de cari. . ff Publicarea, de catre tineri, a unei foi parohiale lunard, trimestriald sau anuald (in cazul in care aceasti actiune depiseste posibilitatile fizice ale serviciului pentru tineret al unei singure parohii, se va realiza colaborarea mai multor parol g. Implicarea tinerilor in organizarea bibliotecii parohiale si stimularea lecturii in randul acestora. h. Sustinerea site-ului parohial cu materiale adecvate misiunii ortodoxe. IL. Obiective: . a. Sustinerea dezvoltarii tinerilor intr-un cadru crestin ortodox si moral; b, Stimularea tinerilor spre cultura, arta, bine si frumos; c. Consolidarea increderii in sine si in semeni. Art.18 — Se urmareste implicarea si participarea activa a tuturor membrilor, coordonatorul desemnand pe rand cate un taénar in vederea co- organizarii diferitelor evenimente. Art.19 — Seminariile si activitatile se vor desfasura alternativ, pentru a se evita rutina si monotonia. Art.20 — La sfargitul fiecdrei intalniri se vor cere parerile membrilor despre eveniment gi despre modul de desfsurare a acestuia si se va fine cont de acestea. Art.21 — (1) Se vor initia parteneriate, vizind colaborarea cu diferite fundatii, ONG-uri (atat cele ale B.O.R., cat si cele laice) sau societ&ti (precum Societatea National pentru Cruce Rosie), in vederea intreprinderii de activitati filantropice sau organizarii de evenimente (precum concursuri de cunostinte, SEeeserareeenreSerEreEEEIEEEE Organizarea de crosuri, competifii pentru biciclisti sau alte tipuri de competifii Sportive), in urma carora, tinerii, pe Langa aportul pe care il aduc societatii, 4% uta Si la promovarea imaginii Bisericii Ortodoxe Romane ca factor activ in viata oamenilor, (2) Tinerii din parohii vor colabora activ cu cei implicati in organizatii leret ortodoxe cu binecuvantarea Sfantului Sinod: AS.COR. si OR, in vederea derulatii unor Proiecte comune. G) Se vor organiza intalnii si schimburi de experienta intre programele Serviciului Pentru tiner , de la diferite parohii din tari sau chiar si din Strainatate, Art.22~ (1) Tinerii pot S& vanda produse ficute de ei de tin LTC, Organiza ei ingisi mici targuri, in cadrul c&rora (de exemplu: targ de prajitur, targ de produse hand made), iar din banii objinuti (sub forma de colect4) s& cumpere ajutoare Pentru cei nevoiasi menjionati la Ara17, (3) a, din prezenta Metodologie. 2) Toate aceste activititi vor fi incluse tn mod obligatoriu in contabilitatea parohiala (vanzatile se vor face in baza unor donafii benevole, PRICY Scopuri cartabile, contra chitanja cu proces verbal anexa , dup’ modelul chitantei duminicale), Art.23— Din cadrul activitiilor catehetice nu vor lipsi teme precum: (1) Bunele maniere; 2) Spiritul civic si moral; (3) Promovarea valorilor na Hionale, a traditiilor si a obiceiurilor roménesti, pe cale scrisd, prin intermediul e-mail-ului, Art.25 — in fiecare an vor avea loc cel dou’ excursii si trei actiuni cu caracter social se vor desfasura cu prioritate Romane). Art.26 — Toate activititile Serviciului forma de Proiecte, care vor contine obiectiv. bugete corespunzitoare. Proiectele vor fi Comitetului parohial. Putin doud pelerinaje, o tabard sau sau ecologic (toate aceste actiuni Prin Agentia Basilica Travel a Patriathiei Pentru tineret se vor derula sub , actiuni si finalitati, precum si \ Costuri si cheltuieli Art.27 — Nu exist cotizatie de membru, nici costuri pentru participarea la activitatile catehetice (Art.17 (1)). Art.28 — Serviciul pentru tineret nu dispune de buget propriu. Fiecare activitate se va derula sub forma de Proiect, cu buget aferent, derulat prin contabilitatea general parohiala. * Art.29 — Suma totala a dit i, Bo in_bugetele (2) 30% din costuri sunt su ~() in cazul obfinerii de sponsorizari destinate strict unui anumit Proiect, bugetul acestuia se recalculeaz si se defalcheaz& potrivit punctelor (1) si (2). dupa scdiderea prealabila a sumelor acordate prin sponsorizare. Reuniuni Art.30 — Reuniunile sau adunarile vor avea loc o data la doua saptam Doar in cazurile exceptionale, in care programul nu permite, se vor desfasura 0. dati la patru siptimani. Art.31 —Prelegerile sustinute la activititile catehetice (4rt.17 (1)) nu vor depasi durata de 1 ord, pentru a da posibilitatea angrenirii de discutii libere, comentarii, intrebati etc. Art.32 — Punctul central al intalnirilor va fi biserica parohiei, conform Art.16. Art.33 ~ (1) Se va desemna ca zi si ord a intilnirilor, cea care este convenabilé majoritatii grupului. (2) Se recomanda ca toate intalnirile, in vederea activititilor catehetice (Art.17 (1)) s& aibe loc mereu in aceeasi zi a saptiménii gi la aceeasi or’, adic& cea stabilita la punctul (1). Art.34 — Tipul intdlnirilor gi data lor vor fi anunfate tuturor membrilor, conform prevederilor Art.24, Beneficiile programului Art.35 — Beneficiile coordonatorilor parohiali: / (1)Formarea unor oameni de bazi pentru parohie, Biserica si societate; (2)indeplinirea activitatii misionare a Bisericii; (3) Apropierea oamenilor de Dumnezeu; (4) Savarsirea faptelor bune prin intermediul acfiunilor programului. Art.36 — Beneficiile membrilor: (1) insugirea obiectivelor propuse la Art.9, de céitre membri, va conduce la conturarea personalitafii acestora, ca fii de nddejde ai Bisericii si societatii; * (2) Vor avea satisfactia implinirii faptelor bune; (3) Vor primi la cerere adeverinte de participare la acest program, din Partea parohiilor, in care se vor specifica aptitudinile dovedite de ei pe parcursul activitatilor de pana atunci si implicarea lor in actiuni de voluntariat — aceste adeverinfe putand fi mentionate in CV-uri gi servindu-le la angajare. (4) Pot beneficia de ghidare in alegerea carierei sau poate chiar de Oportunitati de angajare, in urma intdlnirilor la care participa invitati de seama din diverse domenii (4rt.17 (1) f). Obligatii— Standarde de evaluare Art.37 — Obligatiile coordonatorilor parohiali sunt: (1) De a respecta intru totul cerintele prezentei Metodologii si de a le duce la indeplinire; (2) Dea desfagura cat mai bine cu puting programele propuse; (3) De a spori numarul de membri participanti, in parohiile unde existi un numar redus de voluntari (acolo unde nu se constat& 0 comunitate parohiala ‘imbatranita); (4) De a alc&tui bugetul necesar activitatilor practice, si culturale, menfionate la Art.17 (2), (3), (4), (5). (5) De a se ingriji de prezentarea actiunilor din timp c&tre posibilii sponsori, pentru a le solicita sprijinul financiar sau material. (6) De a crea gi de a intretine 0 baz de date cu numele, e-mailul si numérul de telefon al tuturor membrilor conform Art.12. Aceasti bazi de date va fi comunicata, anual, a Protoierie si Centrul eparhial. (7) De a se ingriji de aparitia la timp a publicatiei parohiale, conform Art.17 (5) f sociale, ecologice (8) De a intocmi un dosar care si contina evidenfa tuturor activitafilor Serviciului. (9) De a mediatiza actiunile de anvergur& prin intermediul Centrului de Presa Basilica al Patriarhiei Romane; (10) De a informa periodic Sectorul Invafimant si Activitati cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucurestilor despre actiunile intreprinse. Art.38 — Obligatiile membrilor: (1) Sa incerce s& nu lipseasc& la mai mult de cinci intalniri consecutive; (2) S& anunfe imposibilitatea de participare la anumite reuniuni; + (3) S& respecte obiectivele Serviciului; (4) Sa ajute la buna desfiigurare a programelor, dovedind seriozitate gi interes; (5) S& nu participe selectiv la reuniuni, urmarind doar intalnirile de un anumit tip. Contact Art.39 — Coordonatorul parohial va avea grija sa intre in posesia datelor de contact a membrilor si va oferi Ja randul sau datele lui de contact. Art.40 — Coordonatorul parohial va crea: (1) Un grup pe internet, in care vor fi introdusi tofi membrii; (2) O adresi de e-mail a Serviciului pentru tineret pe care il coordoneazi; (3) O sectiune dedicati Serviciului pentru tineret, pe pagina web a parohiei. : Sanctiuni J Art41 ~ in cazul neindeplinirii cerinfelor prezentei Metodologii, implicit obligatiile acesteia, de catre coordonatori, se vor aplica urmitoarele sanefiuni: (1) Prima abatere sesizata va fi sanctionat& printr-un averti (2) La cea de-a doua abatere: a ¢ Va aména cu un an dreptul de inscriere in sesiunea privind examenele de perfectionare. 6. In cazul teologilor se va aména cu un an dreptul de depunere a candidaturii pentru hirotonie. nt verbal; c. In cazul laicilor se va revoca dreptul de a mai fi coordonatori intr-un astfel de program catehetic. (3) La cea de-a treia abs @ tn cazul_ clericilor se va va efectua mutarea disciplinar& intr-un post de rang inferior ~~B-Tn‘cazul teologilor se va revoca dreptul de a mai fi coordonatori intr- un astfel de program catehetic. Dispozifii finale Art.42 — Eparhia va sprijini parohiile, in vederea desfagurarii activitatilor Serviciilor pentru tineret parohiale, in functie de posibilit3ti. Art.43 — Eparhia va incuraja parohiile in care programele derulate cu tinerii se dovedesc a fi pilduitoare, in vederea efectuarii schimbului de experienfa cu parohii i organizafii misionare din afara {Zrii Art.44 — Eparhia va analiza si va dispune asupra oricérei initiative Parohiale de dezvoltare si imbogitire a acestei metodologii, prin prisma diverselor activitati de ordin practic, social, ecologic sau cultural. Art.45 — Parohiile vor putea aloca 5-10% din bugetul parohial activitatilor cu tineretul si vor urmari constant atragerea de fonduri prin intermediul sponsorizrilor si donatiilor. Art.46 — Parohiile instirite au obligafia morala de a le ajuta pe cele sarace. Art.47 — Activit&tile derulate in cadrul Serviciilor pentru Tineret se vor desfaisura in permanenta colaborare intersectoriala, cu celelalte Servicii din cadrul Comitetelor parohiale, sub directa coordonare a preotului paroh — » presedintele Comitetului parohial. Art.48 -— Monitorizarea activitatii Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial se va face astfel: Protoieriile vor primii de la parohiile arondate lor, anual, un dosar al activit&tilor in format electronic sau pe hartie (de Ja parohiile care nu pot furniza materialul in variant& electronica), urmand ca toate aceste documente sa fie centralizate si trimise Sectorului de invatamant gi cu Tineretul al Eparhiei, in format electronic. Acesta din urma va intocmi mai apoi, o situafie a activitiilor. ‘Art.49 — Parohiile in care activitatea Serviciului pentru tineret al Comitetului Parohial se evidentiazi in mod deosebit, vor fi recompensate prin 1 acordarea, c&tre factorii implicati (paroh, coordonator, membri), a unor distinefii epathiale, diplome si premii i. Art.50 - Serviciile pentru tineret ale Comitetelor parohiale se vor implica pentru punerea in practica a tuturor Proiectelor $i Programelor pentru tineret initiate de c&tre Centrul Eparhial si Protoieria pe raza creia functioneaza. Art. 51 — Toate actiunile derulate in cadrul Serviciilor pentru tineret ale Comitetelor parohiale se conformeaza legislatiei civile si bisericesti in vigoare, iar eventualele litigii se solutioneazd pe cale amiabilé, avnd in vedere prestatia strict voluntara a factorilor implicafi.