Sunteți pe pagina 1din 9
ROMANIA Citre, Presedintele inaltei Curti de Casatie si Justitie CATUL POPORULUL REGISTRATURA GENERALA IESIRE Nr, aid aia in temeiul art. 514 gi urm. din Codul de procedura civila, va sesizim cu urmatorul RECURS fN INTERESUL LEGIT privind interpretarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridical contrayentiilor sia Legii nr. 455/2001 privind semniitura electronics, din punct de vedere al semndturii agentului constatator necesariIegalitifiiprocesului-verbal de contraventie, _peniru contraventiile sanctionate de Ordonanta Guvemului nr, 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe refeaua de drumuri nationale din Romania, modificatd si completata. Examinarea jurispradentei la nivel national a relevat cd instantele de judecata nu au un punct de vedere unitar in ceca ce priveste Icgalitatea procesului-verbal de contraventie generat in format electronic, conturindu-se doud tipuri de opinii. Astfel, L. Potrivit unei orientiri jurisprudengiale', lipsa semnaturii olografe a agentului constatator, in speti Compania Nationala de Autostrizi si Drumuri "anera nr. 1 — Sertinja civila nr, 44 dix 10 tanuarle 2014, pronumatt de Judecdioria Hérlau in. Dusarel nie, 1531/239/2013, solutie mentinuta de Tribunalul 1a5i, dup soluyionarea recursulul: Decizia nt. 1407 din 29 rnoiembrie 2013 pronumiata, in recurs, de citre Tribunalul lasi-Scetia a II-acivild, contencios administratv gi fiseal in Doserul nr. 482/25/2013: Sentinjs civild nr. $098 din 13 decembrie 2012, pronunfaté de Judecitoria Suceava in Dnarul ar. $252/314/2012, definitiva $ revocabila; Sentinfa eivilé nz, 6699 dia 13 septembrie 2013 pronungata ce Judecaioria Ramnicu-Valeca tn dosarul 467/288/2013, definitiva in arma respingerti apeluluis Sentinje civil ne. 1138 din 3 decembrie 2013 pronunjaté de Judecstoria Curtea de Arges in Dosarul nr. 2130/216/2015, detiitiva. 1 Nationale din Romania S.A., atrage nulitatea procesului verbal de contraventie incheiat pentru constatatarea contraventiilor la Ordonanta Guyernului nr. 15/2002, modificatd si completata. accasti orientare s-a regasit la instantele din circumseriptia Curtii de Apel Iasi (Judecitoria Harlau), Brasov (Judecatoria Targu Secuiesc), Suceava (Tribunalul Suceava), Bac&u (Judecatoria Bacau), Ploiesti (Tribunalul DAmbovita), Pitesti (Tribunalul si Judecitoria Valea, ‘Tribunalul Arges. si Judecatoria Curtea de Arges). Aceasti opinie se intemeiaza pe urmitoarele considerente Potrivit art. 5 din Legea nr. 4355/2001 privind semnatura electroni republicata, inscrisul sub forma electronica, ciruia i s-2 ineorporat, atagat sau i s-a asociat logic o scmnaturd electronica extinsa, bazaté pe un certificat calificat nesuspendat seu nerevocat la momentul respectiv si generat cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceca ce priveste conditiile si efectele sale cu inscrisul sub semnaturi privaté. Art. 4 din Legea nr. 4553/2001, republicata, stipuleazd c&, in infelesul prezentei legi: date de forma electronicd sunt reprezentiri ale informatiei intr-o forma conventionala adecvat crearii prelucracii, trimiterii, primirii sau stocdrii acesteia prin mijloace electronice, iar inscrisul in forma electronicé reprezinta o colectie de date in forma electronica intre care exista relatii logice si functionale si care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui proccdeu similar. Din aceste dispozitii legale rezulti c& semnitura electronici poate fi incorporata unui inscris in forma electronica destinat a fi citit prin intermediul unui program, nefiind posibilé incorporarca unei semnituri electronice unui alt ins cris decat cel electronic. in aceste conditii, rezult’ c& inscrisul comunicat de agentul constatator intitulat proces-verbal de contraventic nu constituie un proces-verbal de contraventie, ci reprezinii dovada faptului ci agentul constatator a incheiat un proces-verbal de contraventic in format electronic. ins, in aceast& modalitate de a 2 incheia procesul-verbal nu sunt respectate conditiile de yalabilitate ale proces clor-verbale de contraventie sub sanetiunea nulititii Votodat, in aceasti opinie, se subliniazd cd din intreaga economie a Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridical contraventiilor, Modificaté si completata, rezult& c& procesul verbal de constatare a contraventici trebuie si imbrace forma scrisa si sa cuprinda menfiunile prevazute in mod expres de lege. Aceleasi dispozitii legale conduc la concluzia c& procesul-verbal in forma 8 isa trebuie si fie intoemit pe suport material, iar nu virtual. Legislatia in vigoure nu oferi posibilitatea incheierii procesului-verbal de contraventie in. format electronic (sau comunicarea acestuia pe cale electronics), prevederile Legii nr, 455/201, republicats, find aplicabile raportatilor juridice de drept privat, ‘ar nu raporturilor de autoritate Faptul ci Ordonanta Guvemului nr. 15/2002, modificata si completata, a Prevazut posibilitatea constatirilor contraventiilor cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe refeaua de drumuri nationale din Romania nu inseamna ca si procescle-verbale de contraventie prin care se vor constata aceste fapte pot fi emise prin aceste mijloace tehnice (in format electronic). Pe de alta parte, semnatura electroni se face prin criptarea semnaturii sau a figierului pe baza unor chei publice sau private (cheia privati fiind pe un stick usb-etoken) si trebuie ca destinatarul sa fie gi cl inregistrat cu un asemenea dispozitiv astfel inedt sa poati citi semniitura, Or, destinatarul este contravenientul c&ruia i se comunicd procesul-verbal in forma clasiea, prin intermediul serviciilor postale, iar nu electronic. Unele instante au aratat cA actul constatator atacat in cauzi reprezinta o dovada ca intimat, Compania Nationala de Drumuri si Autostrizi Romania S.A., a incheiat, in format electronic, un proces-verbal de constatare a contraventiei pe care nu I-a comunicat petentei in modalitatea prevazuta in Legea nr. 455/2001, adica prin intermediul unui program informatie sau al unui alt provedcu similar, ei prin procedura previvuta in Ordonanta Guvernului nr, 2/2001, modificatii si completat Or, nici dispozitiile Ordonanfei Guvemului nr. 2/2001 gi nici cele ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, modificatt si complotati, nu prevd expressis verbis posibilitatea intocmirii de catre agentul constatator a proceselor-verbale in forma electronic, ase incat devine aplicabil prineipiul potrivit ciruia acolo unde legiuitorul nu prevede in mod expres, nici interpretul nu poate si adauge. In plus, s-a refinut ci procesul-verbal de contraventic, materializind o manifestare de vointa unilateralé a unei autoriti{i publice (prin intermediul istrativ persoanelor care au calitatea de agent constatator), reprezinta un act admit unilateral, emis in vederea executarii legii si care d& nagtere unor raporturi juridice de constrangere intre o autoritate publica, pe de o parte, si autorul contraventiei, pe de alta parte, aspecte ce fundamenteaz concluzia ca raporturile juridice care iau nastere in materie contraventionaki sunt specifice dreptului public, cu mentiunea ca procesul-verbal de constatare a contraventiei trebuie si indeplineasct conditiile de fond si de forma reglementate de legea special’, respectiv Ordonanfa Guvernului nr, 2/2001, modificatd si completata, Totodata, trebuic avut in vedere ca, in toate cazurile, contravenientilor le este comunicat un inscris intitulat proces-verbal de contraventic care nu poartd nici o semnaturti olografi, ci confine mentiunca ci a fost general $i semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 455/2001, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare si ale Hotirdrii Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr, 455/2001 privind semnatura electronica. Prin urmare, consideratiile asupra naturii juridice a procesului-verbal de contraventie sustin teza inaplicabilitafii prevederilor Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv « incompatibilititii acestora eu normele eare reglementeazai raporturile de drept administrativ, astfel ineat emiterea inscrisului electronic nu poate fi asimilaté cu incheierea unui proces-verbal de contraventie valid sub aspectul formei pe care acesta trebuie s& 0 imbrace prin prisma prevederilor Iegale mai sus relevate, citi vreme legiuitorul nu a infeles si instituie in mod expres, posibilitatea intocmirii acestuia sub forma inscrisului electronic, in aceste conditii, s-a apreciat c& procesul-verbal de contraventie este nelegal intocmit, 2. intr-o alté orientare de jurispruden{i, instantele din cireumscriptia Curtilor de Apel Craiova, Alba-lulia, Iasi, Brasov, Suceava (Tribunalul Botosani), Oradea (Tribunalul Bihor), Targu Mures, Bacdu, Constanta, Ploiesti (tribunalul Buzau si Tribunalul Prahova), Cluj au avut, majoritar, 0 abordare diferitd, apreciind ¢4 existenta semniturii electronice a agentului constatator. iar nu a celei olografe, nu este de natura si atragi nulitatea procesului-verbal de contrayentie in argumentarea valabilitatii semnaturii electronice aplicate pe procesul-verbal de contraventie, s-au refinut urmatoarele: Procesul-verbal de contraventie nu este lovit de nulitate pentru lipsa semniturii agentului constatalor, avand in vedere cA a fost semnat electronic, astfel cum s-a mentionat expres in cuprinsul actului sanctionetor, fiind indeplinite cerintele art. 7 din Legea nr. 455/2001 privind semnitura electronic, republicata, Potrivil art. 4 pet. (2) si G) din Legea nr. 455/201, republicati, inserisul in forma electornicd este definit ca reprezentind o colectie de date in forma electronica care sunt destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic, iar semniitura electronica reprezinta date in forma electronic’, care sunt atagate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servese ca metoda de identificare Agentul constatator define un certificat calificat care a fost eliberat de un furnizor acreditat, iar potrivit art. 9 alin, (2) din Legea nr. 455/2001, republicatd, somniitura clectronicd bazat2 pe un certificat calificat eliberat de un fumizor de Anexa nr. 2 — Sentinja eivili nr 1406 din 6 junie 2013, pronuniati de Judeedtoria Barlad in Dosarul nr. 24281892013, cimasd defintiva gi irevocabilly Sentiaja civili ar. 467 din 14 februarie 2013, promuntatd de Judecatoria Sfantu-Ciheorghe in Dosaral nr, 4819/197/2012, rimasi definsiva prin netecurare; Sentinta civil mr 332 din 29 mai 2013 pronuniata de Judeeaiora invorsura 1su7aulut in Dosarul nr. 1967248/2013, defintivis Decizia nr. 694 din 8 decembrie 2013 prenuntatd de Tribunlul Botosani ~Seotia a ll-a civil, de contencios administrativ st seals Deciris ne. 876/2/CA2013 din 11 noicmorie 2013 pronuatati de Tribunalul Bihor in Dosarul nr. 69152712012, revecabil&: Devizia wr. 1821 din 27 noiembrie 2013, pronuniath de Tribunalul Constanja in Dosarul ne, 15423(2 12/2012, irevoeabila; Devizia nr, 616/R/2012 din 23 mai 2012 pronuniati de Tribunalul Cluj ia Dosarul nr. 47192352011, irevocadila; Decizia nf. 776 din 13 junie 2012 pronunjata de Tribunalul Buziu-Seetia | civilé ia Dsarul nr. 472720022012, irevoeabili servieii de certificare acreditat este prezumata a indeplini toate conditiile de validitate Totodati, se apreciazA c& semnatura electronica reprezinté forma digital a semniturii olografe, avand aceleasi functionalitate si aplicabilitate ca si semnatura olografti, servind la identificarea semnatarului si atestarea, de citre agentul constatator investit cu autoritatea statala, e4 cele constatate in procesul-verbal corespund starii de fapt si de drept refinute, investind astfel actul de constatare al contraventiei cu prezumtia de legalitate gi temeinicie. jn plus. instantele de judecata au retinut c& textul art. 17 din Ordonana Guvernului nr. 2/2001, potrivit ciuia ,, Lipsa mentiunilor privind mumele, premmele si calitatea agentului constotator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semndturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constaté si din oficiu”, nu distinge intre semnitura olografa sau semnatura electronica. Poirivit principiului ,, ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, prin interpretarea legii nu se poate restrdnge aplicarea unui text de lege care a fost formulat intr-un mod general, Astfel, analizénd procesul-verbal sub aspectul legalitatii, instanfele au refinut ec acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege, intrucit cuprinde toate clementele reglementate sub sanctiunea nulititii absolute prevazute de art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, modificata si completata. in considerarea rolului constitutional al Avocatului Poporului de aparator al drepturilor si libertitilor persoanelor fiziee, apreciem ci semnatura electronica a agentului constatator, in spet Compania Nationala de Autostrizi si Drumuri Nationale din Romania $.A., este de natura si atragd nulitatea procesului verbal de contraventie incheiat pentru constatatarea contraveniiilor la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, modificata si completata, pentru urmétoarele argumente: 6 Potrivit Legii ar, 45/2001 privind scmnatura electronica, republicata: - inserisul in forma electronic’ reprezinti ..0 colectie de date in forma electronica intre care exisid relutii logice si functionale si care redau litere, eifre sau orice alle caractere cu semnificatie inteligibild, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar”, iar _Semndtura electronica reprezinti date in forma electronicd, care sunt atasate san logic asociate cu alte date in forma electronica yi care servese ca metodé de idemtificare” (art. 4 pet. 2 si3 din actul normativ mentionat) Din examinarea dispozitiilor Legit nr. 45/2001, republicata, rezulta cd un inseris in format electronic purtind o semnatura electronica extins’ este asimilat in este_destinat sistem electronic unui it ris. sub scmnatura privat, ins aces folosi in sistemul electronic. Prin urmare, scmnatura elecironica este specifica inserisurilor generate si din art. 1 din Legea nr. 455/2001 utilizate in sistem electronic, fapt enuntat ince privind semnatura electronicé, potrivit caruia , Prezenia lege stabileste regimul juridical semndturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica, precum si conditiile furnizarii de servicti de certificare a semnéturilor electronice ”. in plus, potrivit art. $ din Legea nr. 455/2001, republicat’, ,, Inscrisul tr forma electronica, caruia i s-a incorporat, atayat sau i s-a asociat logic 0 semnéituré electronica extinsé, bazaté: pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generatd cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnéiwurii electronice, este asimilat, in cea ce priveste condifiile si efectele sale, cu inscrisul sub semndtura privat”. Or, procesul-verbal de contraventie are natura juridici a unui act administrativ, deci act de drept public, nefiind un inscris sub semnatura privat. Mai mult, Ordonanta Guvernului 2001, astfel c& este nr. 2/2001, modificat si completat, este anterioar’ Legii nr. 4 de la sine infeles ca prevederile Ordonanjei Guvernului nr. 2/2001 nu se referdi la semnarea electronied a proceselor-verbale contraventionale de c&tre agentii constatatori. Nici 0 dispozitie a Legit nr. 455/2001, republicata, mu reglementeaza emnaturii electronice unui proces-verbal de constatare si 001, posibilitatea atasitii santionare a contraventiei sau unui alt inseris autentic. Din Legea nr. 455/ republicata, in ansamblul ei, se desprinde, far echivoc, concluzia ca aceasta este aplicabili exclusiv raporturilor juridice de drept privat. In aceste conditi, apreciem ca dispozitile Legit nr. 455/2001, republicatd, nu sunt aplicabile in materia contraventiilor sanctionate de Ordonanta Guvernului ne, 15/2002, modificata si completati. Cat priveste contraventiile prevazute de art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, mod rovinieta valabila, care pot fi constatate si prin mijloace tehnice omologete, acestora ‘ata si completata, incriminand fapta de a circula fara a detine le sunt uplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului_nr. 2/2001 privind regimul iuridic al contraventiilor, modificatd si completatt, act normativ care obliga la Semnarea proceselor-verbale contraventionale sub sanctiunea nulitatii absolute. In acest sens, art. 17 din Ordonanta Guvernului nr, 2/2001 prevede ca: “Lipsa menfiunilor privind mmele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele gi Premimele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, 4 fapiei séivarsite si a datei comiterii acesteia sau_a_semnitui agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal, Nulifaiea Se constaid si din oficin”. Or, procescle-verbale contraventionale cmise in temeiul Ordonantei Guvemului nr. 15/2002, modificata si completati, sunt generate si semnate electronic, fiind transmise contraveniecntilor nu prin intermediul unui sistem electronic, ci pe suport de hartie prin intermediul serviciilor postale, astfel inedt mu Se poate susfine 5 procesele-verbale de contraventie purtand semnatura electronicd 4 agentului constatator ar indeplini conditiile de legalitate instituite prin dispozitile art. 17 din Ordonanta Guvemului nr, 2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute a actului contraventional incheiat. Fat de aceasta situatie, apreciem e&, odati ce informatie sunt create si certificate prin semnitura clectronicd in mediul electronic, acestea sunt_destinate utilizarii lor exclusiv in mediul electronic. astfél c& este nelegala transpuncrea lor pe hartie pentrwa fi transmise catre contravenienti. Tuand in considerare cele expuse, va solicitam sa constataji cA problema de crept prezentatd a primit o solufionare diferits din partea instanfelor judecdtoresti si Printr-o decizie obligatorie, 4 stabiliti modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale incidente. Avocatul P S Victor CIORBEA Bucuresti, 26 noiembric 2014