Sunteți pe pagina 1din 6

ÎNTOCMIREA I REALIZAREA SCHEMELOR DE COMAND CU CONTACTE I RELEE A SISTEMELOR DE AC IONARE ELECTROMECANIC

No iuni generale. Conform standardelor, documenta ia tehnic desenat (scheme, diagrame i tabele) specific pentru instala iile electrotehnice este elaborat pentru proiectarea, execu ia, instalarea i între inerea instala iilor respective. Schemele, diagramele i tabelele se clasific dup scopul urm rit astfel:

Scheme explicative. Schemele explicative u ureaz studiul i în elegerea func ion rii unei instala ii sau p r i de instala ie. Se disting:

- scheme func ionale, destinate în elegerii principiului de func ionare, con inând simboluri i figuri simple. O schem func ional poate fi o schem tehnologic , cu automatizare, o schem bloc, etc.;

- scheme de circula ie, destinate în elegerii în detaliu a func ion rii; ele reprezint prin simboluri o instala ie sau o parte din instala ie cu conexiunile electrice i leg turile care intervin în func ionarea sa;

- scheme de echivalen , destinate analizei sau calculului caracteristicilor unui circuit sau element de circuit.

Diagrame sau tabele explicative. Diagramele sau tabelele explicative sunt destinate u ur rii în elegerii schemelor i pentru a da informa ii suplimentare, ca de exemplu:

- diagrama sau tabelul de secven , care u ureaz analiza sec iunilor care se succed într-o ordine determinat ;

- diagrama sau tabelul de secven -timp, care ine cont în plus de valoarea intervalelor de timp între sec iuni succesive.

Scheme de conexiuni sau tabele de conexiuni. Schemele de conexiuni sunt destinate realiz rii fizice i verific rii conexiunilor unei instala ii sau echipament. Pot fi:

- scheme de conexiuni interioare;

- scheme de conexiuni exterioare;

- scheme de conectare la borne.

Planuri sau tabele de amplasare. Un plan sau un tabel de amplasare con ine indica ii precise despre angrenarea

p r ilor unei instala ii, de exemplu blocurile terminale, unit ile debro abile,

subansamblele, modulele, etc. În reprezentarea schemelor de comand cu contacte i relee, circuitele electrice sunt a ezate, pentru a asigura în elegerea u oar , în ordinea logic a func ion rii lor i sunt desenate de regul între dou linii orizontale reprezentând sursa de alimentare. Pentru reperarea circuitelor, fiecare circuit este marcat, de la stânga la dreapta, cu un num r de ordine înscris la baza schemei. În dreptul circuitelor care con in bobinele

elementelor de comand sau execu ie, se simbolizeaz fiecare contact ac ionat i se indic circuitul în care lucreaz contactul respectiv. Se recomand ca bobinele, l mpile de semnalizare, etc. s fie figurate în apropierea liniei orizontale inferioare. De asemenea, schema electric de comand cuprinde, la partea inferioar sau superioar , o man et în care se înscrie func iunea fiec rui circuit sau grup de circuite.

Simboluri. Pentru marcarea aparatelor sau ma inilor se utilizeaz simboluri literale (tab. 1) iar pentru indicarea bobinelor, butoanelor, contactelor se folosesc simboluri conven ionale (tab. 2) intuitive.

Tabel 1

Nr.

Grupa de aparate sau ma ini

Simbol

Exemple

Crt.

1

Condensatoare

C

 

2

Dispozitive diverse

 

Dispozitive de iluminat,dispozitive de

E

înc lzit,alte dispozitive f r simbol literal propriu

3

Dispozitive de protec ie

F

Siguran e ,relee de protec ie,declan atoare mecanice,relee centrifugale ,relee de vânt,dispozitive de desc rcare la supratensiune

4

Generatoare(dispozitive de alimentare)

G

Generator,alternator,baterie,dispozitiv de alimentare,convertizor static,convertizor rotativ,oscilator cu cuar

5

Dispozitive de

H

Avertizoare optice i acustice,l mpi de semnalizare

semnalizare

6

Relee i contactoare

K

 

(altele decât cele de protec ie)

7

Inductan e

L

Bobine de induc ie,bobine de blocare

8

Motoare

M

 

9

Instrumente de m sur , dispozitive de încercare

 

Aparate indicatoare i

P

înregistratoare,contoare electrice , display , oscilograf , osciloscop , ceas

10

Aparate de comuta ie pentru circuite electrice de for

Q

Intreruptor,separator

11

Rezistoare

R

Rezistor cu rezista variabil , poten iometru , reostat , unt , termistor

12

Aparate de comuta ie mecanic pentru circuite electrice

 

Comutator , buton de ac ionare ,limitator

S

de curs , termistor

13

Transformatoare

T

 

14

Tuburi electronice , semiconductoare

V

Tub electronic , tub cu desc rcare în gaze , diod , tranzistor , tiristor

15

Borne,fi e,socluri

 

Fi e i prize de conectare , fi e de

X

testare, reglet cu cleme terminale pentru lipit

16

Dispozitive mecanice

 

Frâne, ambreiaje, robine i ,

Y

electromagne i, ma ini electrice de scris, teleimprimatoare

Tabel 2 Simboluri grafice folosite în schemele de comand. secven ial .

Nr. Denumirea elementului

1.Contact normal deschis

Simboluri conven ionale

1.Contact normal deschis Simboluri conven ionale 2.Contact normal închis 3.Contact comutator cu

2.Contact normal închis

2.Contact normal închis

3.Contact comutator cu întreruperea circuitului de comutare

3.Contact comutator cu întreruperea circuitului de comutare

4.Limitator de curs a.cu contact normal deschis b.cu contact normal închis

5.Contact normal închis cu temporizare la închidere

6. Contact normal închis cu temporizare la revenire

7.Contact normal închis cu temporizare la deschidere

8.Contact normal închis cu temporizare la revenire

9.Întreruptor ac ionat prin efect termic a.contact normal închis f r z vorâre b.contact normal închis cu z vorâre

10.Contact cu releu termic

termic a.contact normal închis f r z vorâre b.contact normal închis cu z vorâre 10.Contact cu
termic a.contact normal închis f r z vorâre b.contact normal închis cu z vorâre 10.Contact cu
termic a.contact normal închis f r z vorâre b.contact normal închis cu z vorâre 10.Contact cu

11.Întreruptor mecanic-semn general

12.Separator

13.Contactor

14.Buton ac ionat prin împingere

15.Buton ac ionat prin împingere

a. cu revenire

b. cu re inere

16.Buton cu contact normal închis ac ionat prin împingere cu revenire automat

17.Întreruptor-separator

-monopolar

-bipolar

-tripolar

18.Bobin de releu

19.Bobin de releu cu temporizare

20.Element de comand al unui releu termic

21.Releu de tensiune nul

de releu cu temporizare 20.Element de comand al unui releu termic 21.Releu de tensiune nul monofilar

monofilar

multifilar

de releu cu temporizare 20.Element de comand al unui releu termic 21.Releu de tensiune nul monofilar

22.Releu de curent maxim temporizat

23.Releu de tensiune a.mim b. maxim

24.Releu de curent a.minim b.maxim

25.Pil electric sau acumulator(linia mai lung reprezint polul pozitiv)

26.Siguran fuzibil – simbol general

27.Siguran fuzibil a.întreruptor b.separator

general 27.Siguran fuzibil a.întreruptor b.separator 28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un
general 27.Siguran fuzibil a.întreruptor b.separator 28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un

28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un simbol corespunz - tor)

29.Lamp de semnalizare

30.Redresor

28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un simbol corespunz - tor) 29.Lamp de semnalizare 30.Redresor
28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un simbol corespunz - tor) 29.Lamp de semnalizare 30.Redresor
28.Aparat indicator (asteriscul se înlocuie te cu un simbol corespunz - tor) 29.Lamp de semnalizare 30.Redresor

31.Motor de curent continuu

32.Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit

33.Motor asincron cu rotorul în scurtcircuit cu 6 borne de ie ire în stator

trifazat cu rotorul în scurtcircuit 33.Motor asincron cu rotorul în scurtcircuit cu 6 borne de ie
trifazat cu rotorul în scurtcircuit 33.Motor asincron cu rotorul în scurtcircuit cu 6 borne de ie

34.Motor asincron trifazat cu rotorul bobinat

35.Motor asicron trifazat cu rotorul bobinat i perii cu indicarea datelor nominale

asincron trifazat cu rotorul bobinat 35.Motor asicron trifazat cu rotorul bobinat i perii cu indicarea datelor
asincron trifazat cu rotorul bobinat 35.Motor asicron trifazat cu rotorul bobinat i perii cu indicarea datelor