Sunteți pe pagina 1din 8
ROMANIA JUDECATORIA ALEXANDRIA, JUDETUL TELEORMAN DOSAR NR.1165/740/2013 INCHEIERE oN Sedinta publica din 29 mai 2013 Instanta constituita din Pregedinte : Marius lonut Mihalagcu Grefier Carmen Dumitrescu Pe rot find judecarea acliunii civile avand ca obiect ugucapiime~formulaté de reclamantul Muti Petre, domiciliat in Alexandria, str. Victor Antonescu nr.58A, judetul Teleorman, if contradictoriu cu pérétul Municipiul Alexandria, prin Primar, cu sediul in Alexandria, str. Dunarii nr.139, judetul Teleorman. La apelul nominal facut in sedintA public’ a rspuns reclamantul asistat de avocat Tudorache Sandel, lips flind paratul Procedura de citare este legal indeplinita. Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciar& de timbru in suma de 700 lei prin chitanta nr.0713709/20.03.2013 si timbru judiciar 3 lei S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta ardtand cd a fost depus raportul de expertiza (f.23-26), dupa care: Avocat S, Tudorache depune chitanta nr.3282355/1 din 20.05.2013 prin care s-a achitat onorariul expertului si arata ca nu sunt obiectiuni la raportul de expertiza. Arata ca, fata de rezultatul masuratorilor expertului si planul schita, urmeaza a se preciza actiunea in sensul c& se solicité constatarea uzucapiunii pentru suprafata de 383 mp in loc de 320 mp. cum se eeemod napal pil ectiunea promovata. Se mai arata ca nu mai sunt probe sau cereri de formulat. Instanta apreciind cauza in stare de judecata, acord’ cuvantul pe fond Avocat S.Tudorache solicité admiterea actiunii asa cum a fost precizata si sa se constate c& reclamantul a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 383 m*pe care sunt doua constructii, asa cum rezulta si din expertiza intocmita in cauz&. Reclamantul a avut peste 30 de ani o posesie continua, neintrerupta si netulburata. Se arata ca reclamantul nu a avut posibilitati materiale pentru a solicita accesiunea si cu privire la cele doua constructii. Nu sunt solicitate cheltuieli de judecata. INSTANTA: Avand nevoie de timp pentru a delibera, DISPUNE ‘Amana pronuntarea la data de 29 mai 2013. Data in sedinta publica azi, 5 iunie 2013, Presedinte, Grefier, * M. |. Mihalagcu C. Dumitresci mm ROMANIA JUDECATORIA ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN DOSAR NR.1165/740/2013 ea SENTINTA CIVILA NR.2858 Sedinta publica din § iunie 2013 Instanta constituita din Presedinte : lonut Marius Mihalagcu Grefier Carmen Dumitrescu Pe ‘rol fiind judecarea actiunii civile avand ca obiect uzucapiune formulataé de reclamantul Muti Petre, domiciliat in Alexandria, str. Victor Antonescu nr.58A, judetul Teleorman, in contradictoriu cu paratul Municipiul Alexandria, prin Primar, cu sediul in Alexandria, str. Dunarii nr.139, judetul Teleorman. Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat in incheierea de amanare a pronuntarii din data de 29 mai 2013, care este parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera, a aménat pronuntarea pentru astazi, cand a pronuntat prezenta sentinta. INSTANTA Deliberénd asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistraté pe rolul instantei Ia data de 13.02.2013, reclamantul MUTI PETRE a chemat in judecaté pe paratul MUNICIPIUL ALEXANDRIA PRIN PRIMAR, solicitand a prin hotararea ce se va pronunta sa se constate c este proprietar prin uzucapiunea de 30 de ani (prescriptic achizitiva) asupra terenului in suprafaté de 320 mp, situat in intravilanul Municipiului Alexandria In motivarea cererii, reclamantul a ardtat cd foloseste aceasta suprafata de teren de 320 mp inca din anul 1982 fara a avea vreun act de proprietate si nu a reusit sa formuleze cerere in baza Legii 18/1991. Arata reclamantul ca de peste 30 de ani a folosit terenul fara a avea litigii cu vecinii, avand 0 posesie continua, publica, neintrerupta, netulburata si sub nume de Proprietar. Avand in vedere toate cele expuse, reclamantul a solicitat admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si sd se constate c& sunt indeplinite conditiile necesare gi impuse de lege pentru intervenirea prescriptiei achizitive privind terenul de 320 mp din intravilanul Mun. Alexandria, str. Victor Antonescu 58A. In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea pe dispozitille art.1864, art.1846, art.1890 Cod civil Desi legal citat, pardtul Municipiul Alexandria. nu a depus intampinare si nu a solicitat incuviintarea de probe. in temeiul art.167 Cod procedura civilé, instanta a incuviintat in totalitate probele solicitate de reciamant, respectiv proba cu inscrisuri, proba testimoniala in cadrul céreia vor fi audiati doi martori, pe aspectul privind posesia imobilul gi proba cu expertizd tehnica judiciaré ‘in specialitatea topografie in cadrul probei cu inscrisuri au fost depuse urmatoarele: act de identitate reclamant, certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, plan de situatie pentru imobilul din str. Victor Antonescu nr. 58A, Alexandria, jud. Teleorman, adresa de la Comisia Locala pentru Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din cadrul Primariei Alexandria, din care reiese ca nu s-a reconstituit dreptul de proprietate pe acest teren si nu a fost eliberat titlu de proprietate. Instanta @ procedat la aucierea martorilor Mustafa Vasile si Parvan Maria, propusi de reclamant, declaratille acestora fiiné consemnate gi atagate |a cosar-filele 17 si 18. Expertiza tehnicd in specialitatea topogratie a ‘ost efectuala de expert Asadurian Antonio Catalin, raportul de expertiza find depus |a dosar ia data de 23.05.2013 filele 23-26. Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine In fapt, imobilul teren intravilan esupra céruia reclemantul solicit constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune este situat in str. Victor Antonescu nr. SBA, mun. Alexandria, judet Teleorman, avand suprafata totala teren de 383 m* din masuratori avand urmatoarele vecinatati: la Nord Chitu Marian ia Sud Curt Marcel: ia Est Boadan lon, la Vest sir. Victor Antonescu. Toate aceste coordonate, precum si reprezentarea lor graficé se regasesc in raportul de expertiza temic’ judiciara efectuat in cauza de expert Asadurian Antonio Catalin (filele 23-324 dosar) Din actele dosarului, instanta retine ca reciamant. terenului, neexistand vreun demers procesual de recon nefiind emis vreun titlu pe teren Uzucapiunea de lungé duraté reprezinté un mod de dobandire al dreptului de proprietate privaté asupra unui bun imobil, prin care un posesor nepropristar, bazandu-se pe faptul posesiunii sale utile si neintrerupte timp de 30 de ani, devine cu efect retroactiv proprietar al imobilului, proprietarul neposesor pierzand concomitent dreptul de proprietate in beneficiul celui dintai in acest sens, art. 1837 C.civ. araté c& prescriptia este un mijloc de a dobandi proprietatea sub conditile determinate prin aceasta lege, acestea fiind chiar posesia utilé si termenul general de prescriptie de 30 de ani pentru ipoteza uzucapiunil de lunga durata Conform art. 645 C.civ., proprietatea se dobandeste, intre aitele, si prin prescriptie. Instanta va analiza mai intai daca paratul din prezenta ceuza intruneste calitatea de proprietar neposesor, c&ci numai in contradictoriu cu adevaratul proprietar al terenului uzucapiunea ar putea s4 produca in patrimioniu! acestuia efectul extinctiv de progrievate, in beneficiul posesorului neproprietar. Aceasta ee impune cu ataét mai mult cu cat uzucapiunea este nu doar un mod de dobandire a dreptului de proprietate privata, ci reprezinté in mad indirect si 0 sanctiune pentru fostul proprieter care, ramas in pasivitate pentru un timp indelungat, a permis unui posesor neproprietar s& se comporte ca un adevarat proprietar, in aceste conditii, respingerea cererii pe temeiul cd Municipiul Alexandria ar fi o persoana lipsité de calitate procesualé pasiva ar insemna lipsirea reclamantulul de orice posibilitate de valorificare a drepturilor sale - care ar putea constitui un .bun” in sensul art. 1 din Protocolul 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Astfel, In unele cauze deduse judecatii sale, Curtea Europeana a retinut existenta unui drept protejat de Conventie din situatii de fapt, cu mare persistenta in timo. Avand a se pronunta cu privire la existenta dreptului de proprietate asupra unor terenuri. instanta europeana a aratat ca ,ea acorda o deosebita importanta dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, datonta absentei (...) unor planuri cadastrale si imposibilitatii inscrieni proprietatii in registrele de publicitate imobiliara” (a se vedea, spre exemplu, cauza Sfintele M&ndstiri c. Greciei, hotérarea din 9 decembrie 1994) In cauza, dat fiind c& niciun alt proorietar nu a putut fi i¢entificat, reclamantul s-ar afla in imposibilitate de valorificare a drepturitor sais rezultand dintr-o indelungata stapanire @ unui teren din cauza lipsei unei activitati coerente a statului privind publicitatea imobiliara referitoare la inscrierea dreptului de proprietate. Or, apérarea efectiva 2 dreotului de proprietate impune si adoptarea unor mésuri pozitive de protectie, ce semnifica existenta uncr obligatii gozitive in sarcina autoritatilor statale competente, acolo unce exist o legatura intre masurile pe care un reclamant le-ar putea astepta tn mod egitim de la acestea, raportate la exercitarea prerogativelor conferite de stapanirea unui bun. Aceasta ar fi Insemnat inclusiv obligatia de a reglementa si implementa activitatea privind publicitatea imobiliara in aga fel incat s@ permita instantelor nationale sa solutioneze in mod eficace si echitabil orice eventual litigiu referitor la nu are un titlu de proprietate asupra ire a dreptului de proprietate si un teren cu privire la care reclamantii au cel putin o sperantd legitima de a obtine dreptul de proprietate cu privire la un teren (sperant legitima decurgand dintr-o indelungata stapanire, de care legea leaga producerea unor efecte juridice). Prin urmare, nu rémane decat ca instanta sa constate cd, atunci cand reclamantul dintr- © actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune depune diligente rezonabile pentru identificarea adevaratului proprietar gi, cu toate acestea, nu reuseste sé identifice, intra in aplicare prezumtia simpla cA bunul respectiv nu a avut niciodaté un proprietar si, ca atare, unitatea administrativ-teritoriala in circumscriptia careia se afd situat ar fi singura care ar putea invoca un drept asupra acestuia (art. 1199 C.civ.) Aceasta calitate procesuala pasiva atribuita in mod fortat statului, chiar atunci cand acesta neaga prezumtia de proprietate ridicata impotriva sa, are sustinere in dispozitile legale. Conform art. 4 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau domeniului privat. Bunurile fara stapan intra, potrivit art. 477 C.civ. coroborat cu art, 25 din Legea nr. 213/1998, in domeniul privat al statului sau unitatii administrativ-teritoriale. In acelasi timp, art. 26 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 prevede ca terenurile situate in intravilanul localitatii, care au apartinut cooperatorilor sau altor persoane care au decedat, In ambele cazuri fara mostenitori, trec in proprietatea comunei, oragului sau a municipiului Asadar, prin raportare la dispozitile legale citate, rezulté c@ asupra bunului imobil din prezenta cauza, neavand cunoscut niciun titular al dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, persoand fizica sau juridica, si afiéndu-se in intravilanul Municipiului Alexandria sé prezuma ca numai unitatea administrativ-teritoriala ar putea opune un drept, motiv pentru care instanta constaté c& paratul Municipiu! Alexandria are calitate procesuala pasivé in prezenta actiune, fara ca hotararea sa fie opozabila unui tert care nu a fost parte in procedura de fata si care 1si dovedeste calitatea de proprietar. Asupra conditiilor de fond ale prescriptiei achizitive: Instanta urmeaza sa constate c@ reclamantul a exercitat 0 posesie utila asupra terenului in cauza mai bine de 30 de ani Potrivit art. 1846 alin. 2 C.civ. posesiunea este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitat, una sau alta, de noi ingine sau de altul in numele nostru, iar art. 1854 C.civ. Prevede ca pasesorul este presupus cd posed pentru sine, sub nume de proprietar, daca nu este probat cA a inceput a poseda pentru altul Instanta retine, in urma probetoriului administrat, ca martorii propusi spre audiere de reclamant, Mustafa Vasile si Parvan Maria, (filele 17+18 dosar) au declarat ca sunt vecini cu reclamantul, ll cunosc pe acesta de peste 30 de ani si cunosc ca terenul in cauza a fost folosit atat de parintii cat si de bunicii acestuia de peste 30 de ani, este cunoscut in zona ca Proprietar al imobilului si nu au existat litigii in privinta stabiliri dreptului de proprietate cu privire la acest imobil. Tot martoril audiati arata ca terenul este ingrédit si in prezent pe acesta este edificata o locuinta Asadar, instanta va retine declaratiile martorilor care se coroboreaz cu inscrisurile afiate le dosar, din care rezult cd autorii reclamantului au inceput s& exercite elementul material al posesiei (corpus) supra terenului in urma cu peste 30 de ari. In privinta intentiei autorilor reclamantului de a stapani imobilul sub nume de proprietar (animus), aceasta rezulta cu claritate din probele administrate, declaratile martorilor ascultati in cauz Cum s-a dovedit c& autorii reciamantei_au inceput a stSpani imobilul sub nume de proprietar de peste 30 de ani, potrivit art. 1854 C.civ. ei sunt presupusi c4 au exercitat posesia in tot acest timp, pana in anul decesului lor, find necesara dovada contrarie in sensul c& Posesorii au inceput la un moment dat s4 posede pentru altul ori cé au abandonat bunul. In cauza, paratul nu a facut dovada ca autorii reclamantului ar fi abandonat bunul sau ar fi incetat sé mai posede sub nume de proprietar. Sub aspectul posesiei exercitate de reclamant asupra terenului ulterior decesuluy autorilor s4i, instanta ia act c& acesta a continuat posesia autorilor sai, exercitand atat elementul intentional al posesiei, cat si elementul material. Martori propusi de reclamant consolideazé prin declaretilie date veridicitatea acestei stari de fapt, el afirmanc cd reciamantul foloseste terenul in cauza si locuieste in imobiiele constructii de pe acesia Instanta ia act si stabilegte faptul ca atét autor reclamantului, cat si reclamantul au exercitat o posesie sub nume de proprietar asupra imobilului teren. Cat priveste calitatile pe care posesia trebuie sa le aiba pentru a fi apta sa fondeze uzucapiunea, instanta constata In cauza cA autorii reclamantului, cat gi reclamantul au exercitat 0 posesie utila, aceasta find continua, pagnics si publica. Primele doua calitati ale posesiel sunt prezumate relativ, in sensul ca, odata ce s-2 dovedit c& posesia a fost inceputa sub nume de proprietar, ea este prezumaté ca s-a exercitat féré discontinultati, respectiv intr- un mod pagnic. At. 1850 C.civ. dispune: continuitatea si neintreruperea posesiunii sunt dispensate de proba din partea celui ce invoca prescriptia, in acest sens ca, posesorul actual care probeaza c& a posedat intr-un moment dat mai inainte, este presupus ca a posedat in tot timpul intermediar, fara insa ca aceasta sé impiedice proba contrarie Prezumtia unui exercitiu pagnic al posesiei nu a fost rasturnaté de parat prin proba contrara. Nici prezumtia caracterului continuu ai posesiei nu a fost rasturnaté de parat. Caracterul public al posesiei a fost dovedit pe depiin prin declaratiile martorilor audiati in cauza ce recunosc faptul c reclamantul s-a comportat vizavi de terenul litigios ca si cum ar fi fost proprietar, fara a sa sub umbra echivocului realitatea ca s-ar considera a fi stapanul acelui imobil Pentru a produce efectul generator de proprietate, prescriptia achizitiva /ongissimi temporis cere si ca posesia sa fi fost exercitata in mod neintrerupt timp de cel putin 30 de ani fie in mod singular din partea unui singur posesor, fie de mai multi posesori in mad separat, cu posibilitatea pentru ultimul de a uni posesia sa cu posesia autorului sau. Art. 1860 C.civ dispune ca orice pasesor posterior are facultatea, spre a putea opune prescriptia, sA uneasca posesiunea sa cu posesiunea autorului sau. in prezenta cauza, reclamantul a dovedit ca exercita 0 posesie de peste 30 de ani alaturi de parintii sai, intelegand sé invoce in favoarea sa jonctiunea posesiei sale cu cea a auitorilor sai, Cum posesia eutorilor reclamantului a inceput de peste 30 de ani, instanta consiata ca termenul general de prescriptie achizitiva a fost implinit pe calea jonctiunii celor doua posesii Desi reclamantul a sustinut c& terenul are suprafata de 320 m*, conform actelor de impunere de la dosar, instanta constaté cd acesta are in fapt suprafata de 383 m’, din masuratori, astfel cum rezulta din raportul de expertiza tehnica judiciara intocmit in cauza, motiv pontru care va admite actiunea pentru acescta cuprafate. Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 477, art. 1846 alin. 2, art. 1850, art 1853 alin. 1, art. 1854, art. 1855, art. 1860 C.civ., instanta urmeaza sa admita cererea si s& constate ca reclamantul a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului- teren situat in Alexandria, str. Victor Antonescu nr. 584, judet Teleorman, in suprafata de 383 m’, identificat potrivit raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert Asadurian Antonio Catalin si Anexa 1 plan de situatie, cu urmatoarele vecinatati: la Nord Chitu Marian la Sud Curt Marcel; la Est Bogdan lon, la Vest sir. Victor Antonescu. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE: Admite cererea de chemare in judecata formulaté de reciamentul MUTI PETRE domiciliaté in Alexandria, str. Victor Antonescu 58A, jud. Teleorman impotriva paratului MUNICIPIUL ALEXANDRIA reprezentat de Primar, cu sediul in Alexandria. judet Teleorman. Constaté c& reclamantul a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobildlui-teren situat in Alexandria, str. Victor Antonescu nr. 58A, judet Teleorman, in suprafata de 383 m°, identificat potrivit raportului de expertiza tehnica judiciara intocmit de expert Asadurian Antonio Catalin si Anexa 1 -plan de situatie . cu urmatoarele vecinat Nord Chitu Marian la Sud Curt Marcel: ja Est Bogdan lon, la Vest str. Victor Antonescu. la act ca reclamantul nu @ solicitat cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.06.2013. is la Presedinte, Grefier, M. |. Mihalagou C. Dumitrescu Red.M.L.MJ04.10,2013 - 4 ex. Com, 2 ex. azi 04.10.2013 ~ Grefie TORI A WuoeTULTEL onta hotdrar In | canformé cua eed [o¢/1s | esteramasa definkivas) Irevocabila. Sretier. MY iy cuepelry