Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ

Varianta 3

Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

5p

1. CalculaŃi

log

6

3 + log

6

12 .

 

5p

2. DeterminaŃi coordonatele vârfului parabolei asociate funcŃiei f : ,

f

(

x

)

= 2x

2

x + 3.

5p

3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia

7

x

+

7

x+ 1

=

392

.

5p

4. DeterminaŃi n , n 2 , pentru care

2

C =

n

4

 

1

A

n

.

5p

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(0, 2) şi B(4, m) , unde m . DeterminaŃi

valorile lui m pentru care AB = 5 .

 

5p

6.

CalculaŃi cos40 + cos140

.

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

     

m

1

1

mx

y

+

z

= 0

 

1.

Se consideră matricea

A

=

1

m

1

  

şi sistemul de ecuaŃii

x

+

my

z

= 0

, unde m este

parametru real.

 

1

2

1

x

2

y

+ z =

0

5p

a)

CalculaŃi determinantul matricei A.

 

5p

b)

DeterminaŃi valorile reale ale lui m pentru care tripletul (1,2,5) este o soluŃie a sistemului.

5p

c)

DeterminaŃi valorile reale ale lui m pentru care sistemul admite doar soluŃia (0,0,0) .

 
 

2.

Pe mulŃimea se defineşte legea de compoziŃie x y = xy + x + y .

 

5p

a)

ArătaŃi că legea „ ” este asociativă.

 

5p

b)

DeterminaŃi elementul neutru al legii „ ”.

 

5p

c)

RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia

 

2

2 = x4 .

 
x SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) x + 2 1. Se consideră funcŃia f
x
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
x
+ 2
1.
Se consideră funcŃia
f
:
\
{ }
1
,
f
(
x
)
=
.
(
x
− 1
) 2
x
− 5
5p
a)
ArătaŃi că
f
(
x
)
=
,
oricare ar fi x ∈ ℝ \ {1} .
(
x
− 1
) 3
5p
b)
DeterminaŃi ecuaŃia asimptotei verticale la graficul funcŃiei f .
1
5p
c)
ArătaŃi că
f
(
x +
)
0
, oricare ar fi x ∈(−∞,1).
12
ln x
,
x >
1
x
2.
Se consideră funcŃia f : (0, +∞) → ℝ ,
f
(
x
)
= 
.
x −
1 ,
0
<
x
1
x
e
f
(
x
)
5p
a)
CalculaŃi
dx .
ln x
2

Probă scrisă la Matematică

Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;

profilul tehnic, toate calificările profesionale.

Varianta 3

1

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

5p

b) Fie g :(0,1] , g(x) = f (x) . DeterminaŃi primitiva funcŃiei g, primitivă al cărei grafic conŃine

punctul A(1, 5) .

e

1

2

f

(

x

)

dx .

5p c) CalculaŃi

Probă scrisă la Matematică

Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃele naturii. Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;

profilul tehnic, toate calificările profesionale.

Varianta 3

2