Sunteți pe pagina 1din 16
IOS 91,010.30; 93.040 SR EN 1991-2/NB Noiembrie 2006 STANDARD ROMAN Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 2: Actiuni din trafic la poduri Anexa nationala Eurocode 1: Actions on structures — Part 2: Traffic loads on bridges. National Annex Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic. Annexe Nationale APROBARE | Aprobat de Directorul General al ASRO 30 noiembrie 2006 "ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-26, cod 010962, Bucurest Director General: Tel: +40.21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70 Drecia Publal- Sev. Vanaxiabonamente: Tl +40 21 3167 25, Fax+ 40 21317 2514, 402131294 88 Servcil Redacte - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 916.99.74 DAGRO Reprcoa son urea Taya sou poll & povonUel Taneara Ta toy PORES HF OTS procaceu (electonie, mecani, fetocopiera, mroflmare ele) este inlraies daca ru oxsla acord sere al ASRO Ref: SR EN 1991-2:2004)NB:2006 Ezitla 4 Preambul Acest standard SR EN 1991-2:2004/NB:2006 reprezinta anexa national NB care defineste conditile de aplicare pe teritoriul Romaniei a stendardului roman SR EN 1991-2:2004. Aceasta anexé nationala a fost elaboraté de Comitetul Tehnic CT 343 - ,Bazele proiectarti si feurocodurl pentru structurl’ ASRO cu secretariatul definut de INCERC, institutle sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construetilor si Turismultu Autoritaijle relevante in acest domeniu sunt: = pentru poduri de cale ferata — Serviciul Lucrari de arta si Terasamente din cadrul Companiel Nationale de Cai Ferate ,CFR” - S.A, = pentru poduri de sosea si pasarele - Serviclu Regiementéri Tehnice si Trafic din Compania Nafionaia de Autostrazi si Drumurl Nationale din Romania ‘Anexa nationalé prezintéi date referitoare la parametrii determinati ta nivel national, proceduri alternative, valori gi clase, in conformitate cu prevederile siandardului SR EN 1991-2:2004 privind autorizarea unor optiuni nationale pentru articolele urmatoare: = 1.48); = 2.2(2) nota 2, 2.3(1), 2.314), - 36) = 4.4(1) nota 2, 4.1(2) nota 1, 4.2.1(1) nota 2, 4.2.1(2), 4.2.3(1), 4.3.4(2) nota 2, 4.3.2(3) notele 1 $i2, 4.3.26), 43.3(2), 4.3.3(4) nota 2, 4.3.4(1), 4.4.1(2) nota 2, 4.4.1(3), 4.4.1(6), 44.2(4), 4.5.1 = tabelul 4.48 notele a gi b, 4.5.2 nota 3, 4.6.1(2) nota 2, 4.6.1(3) nota 1, 4.6.1(6), 4.6.4(3), 4.6.5(1) nota 2, 4.6.8(1), 4:7.2.1(1), 4.7.2.2(1) nota 1, 4.7.3.3(1) nota 1,'4.7.3.3(1) nota 3, 4.7.3.3(2), 4.7.3.4(1), 4.8(1), 4.8(3), 49.4(1) nota 1 = $2.32), 5.3.2.1(1), $.3.2.2(1), $.3.2.3(1)P nota 1, 5.4(2), 5.6.1(1), 6.6.2.1(1), 5.6.2.2(1), 5.6.3(2) nota 2, 5.7(3); = 612), 613), 6.1(7), 6.3.2.3)P, 6.3.9(4), 6.4.4, 64.5.2(3), 6.4.5.3(1), 64.5.3 tabelul 6.2, 6.4.1.1(6), 6.4.6.1.1(7), 6.4.6.1.2(3) tabelul 6.5, 6.4.6.31(3) tabelul 6.5, 6.4.6.3.2(3), 6.4.6.3.3(3) notele 1 $i 2, 6.4.6.4(4), 6.4.6.4(5), 6.5.1(2), 6.5.3(5), 6.5.3(9)P, 6.6.4.1(5), 6.5.4.3(2) notele 1 gi 2, 65.4.4(2) nota 1, 6.6.4.5, 65.4.5.1(2), 6.5.45.1(2), 6.5.4.6 nota, 6.5.4.6.1(1), 65.4.6.1(4), 6.6.13), 6.7.1(2)P, 6.7.1(8)P, 6.7.3(4)P, 6.8.1(11)P tabelul 6.1, 6.8.2(2) tabelul 6.11, 6.8.3.1(1), 88.3.2(1), 6.966), 6.97), ~ anexa C(3)P, anexa C(3)P, anexa D2(2), Aceasté anex nationala se utlizeazé numai impreund cu standardul SR EN 1991-2:2004 pentru stabilirea incarcérlior impuse asociate traficulul rutier, de persoane si a traficului feroviar pentru proiectarea podurilor nol, inclusiv a culeelor, a pilelor, a zidurilor Intoarse, a zidurilor de garda precum sia fundatiior lor. Stendardul romén SR EN 1991-2:2004 poate fi utiizat in sectoru! public gi privat din domeniul lucratilor de arta. Fac exceptie de la aceasta, lucrarile de arta pentru care se stipuleazé altfel in documentele contractuale de proiectare gi de executie ale acestora, pentru care se intocmesc cocumente justificative, care trebule aprobale de catre autoritajiie relevante si cele de control in constructi Valorile coeficientilor partiali de siguranfa si w pentru diferite situatii de proiectare se determina conform prevederilor standardelor SR EN 1980:2002, si SR EN 1990:2004/A1:2006 gi a anexelor lor nationale, Pana la implomentarea integraki in Romania a setulul complet de eurocoduri (EN 1990 pana la EN 1999) prin publicarea standardelor romane care le preiau, precum gi a anexelor lor nationale, parametrii determinati la nivel national pot fi defini, dupa caz, pentru fiecare proiect in parte. Numerotarea articolelor din anexa nationala este identic’ cu cea din SR EN 1991-2:2004. SR EN 1991-2:2004/NB:2006 Sectiunea 1 Generalitati 1.1(3) Reguli complementare pentru ziduri de sprijin, structuri subterane si tuneluri In cezuri particulare, la proiectarea structuitor sublerane, a zidunlor de spin si @ tunelutilor, la cererea beneficarulul si cu acordul autoritti relevante, se pot utilza condigi suplimentare care trebi cuprinse in caiete de sarcini. Sectiunea 2 Clasificare actiuni 2.2(2) NOTA 2 - UI izarea valorilor nefrecvente ale incarcarilor pentru poduri de sosea \Valotile reprezentative ale inceircérilor din trafic si pietoni sunt: ~ valor caracteristce, cate se stabilese, fe statistic, cu 0 probabiltate limitata de a fi depasite pe durata de vial’ a podului, fie nominal, conform prevederiior incluse tn 4.1.2(7) din SREN 1990:2002: ~ valor freovente; valori cvasipermanente. Calibrarea principalelor convoaie de calcul pentru poduri de gosea si pasarele se ia conform tabelului 2.1 din SR EN 1991-2:2004, in cazur partioulare,cénd sunt indeplnte conte stabilte in nota 2 a paragrafuiui 2.2(2), cu acordul beneficiarui gi al eutortati relovante se utlizeaza valorie nefrecvente ale IneSircdrior pentru podun de sosea, 2.3(1) Definirea sistemelor de protectie corespunzatoare, impotriva izbirilor Sistemnele de protecfie irebuie prevazute justificat in caiete de sarcini 2.3(4) Regul bi ind forfele care au diverse origini \Valorile recomandate ale fortelor din izbirea ambarcaljunilor sau a navelor de siructura de rezistenta @ Podurilor de gosea sau a podurilor de cale ferata se iau din EN 1991-1-7. In cazun particulate, benefciarul cu acordul autora relevante poate preciza alte valor ale fortelor din bre, care se menifoneeza in caiete de sarcni Sectiunea 3. Situatii de proiectare 5 Reguli pentru poduri combinate (sustin atét trafic rutier cat si trafic feroviar) Jn cazul podurilor combinaie, simultancitatea acfiunilor si verificdile speciale care se lau in considerare la proiectare se stabilesc de beneficiar cu aprobarea autoritati relevante. Acesie prevederi se mentioneaza In caiote de sarcini SR EN 1991-2:2004/NB:2006, Sectiunea 4 Actiuni din trafic si alte actiuni specifice la podurile de gosea in trafi 4.1(1) NOTA 2 - Actiuni rutier pentru lungimi de incarcare mai mari de 200 m Gonvoaiele de calcul pentru lungimi de incércare rai mari de 200 m, si incarc&rile ascciate acestora, se stabilesc de beneficiar cu aprobarea autoritafi relevante. Prevederle se mentioneaza in caiete de sarcini 4.4(2) NOTA 1 - incarcari speciale pentru poduri la care greutatea vehiculelor admise pe pod este limitata Pentru podurile amplasate pe drumuri locale, agricole, private etc. echipate cu semne rutiere care limiteaza greutatea vehiculelor siisau greutatea pe osle, beneficiarul cu acordul autortaiirelevente poate stabil incdrcari speciale gi ragullle asociate lor care se mentioneaza in caiete de sarcini 4,2.1(1) NOTA 2 - Definirea convoaielor de calcul complementare Dac traficul prognozat depageste limitele convoalelor de calcul precizate in sectinea 4 a SR EN 1991-2:2004 trebuie s@ se ia in considerere convoaie de calcul complementare si regulile de combinare asociate acestora. Convosiele de calcul complementare trebule aprobate de beneficier si de autoritatea relevanté si se precizeaza in caiete de sarcin 4.2.1 (2) Definirea convoaielor de calcul pentru vehicule speciale Pentru convoalele speciale care nu respect’ conditile privind greutatea si dimensiunile sau pentru convoaiele militare se alcatulesc convoaie de calcul pentru vehicule speciale in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa A, din SR EN 1991-2:2004. 43 3(1) inaifimea conventionala a bordurilor Inaltimea minima @ bordurilor este de 100 mm. Jn cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritafi relevante poate stabili alte valori ale inattimi bordurilor, care se precizeaza in caiete de sarcini 43 4(2) NOTA 2 - Utilizarea convoiului de calcul LM 2 Pentru acoperirea efectelor traficulul normal pe elemente structurale scurte, cu lungimi de la 3.m pana a7 m trebuie sa se utlizeze convoiul de calcul 2 (LM 2). 4.3.2(3) notele 1 si 2 Valorile factorului Dac’ nu se mentioneazé altfel, factorii tay . ag $i aq) Se iau egali cu 1.0. ‘in situatii particulare, la cererea beneficiaruiui, pe baza unor studi de trafic elaborate de o institutje autorizata specializata in domeniu, cu aprobarea autoritatii relevante, se pot adopta alte valori ale factorilor ag: , a $i cas cate se precizeaz’ in calete de sarcini. 4.3.2(6) Utilizarea regulilor simplificate alternative de aplicare a convoaielor de calcul Se aplica prevederiie articolulw 4.3.2(6) din SR EN 1991-2:2004. 4.3.3(2) Valorile factorului Bo Valoarea factorulul fo Se ia egala cu co, in cazur\ panticulare, beneficlarul cu acordul autortafirelevante poate stabil alta valoare a factorulul Jia, care Se precizeaza in caiete de sercini SR EN 1991-2:2004/NB:2006 4,3.3(4) NOTA 2 - Alegerea suprafetei de contact a rotilor convoiului LM 2 ‘Suprafata de contact a rotjior convosielor de calcul 1 (LM 1) gi 2 (LM 2) se considera ca in figura 4.3 indicat in SR EN 1991-2:2004 Ih cazuri parliculare, beneficiarul cu acordul autoritatii relevante poate stabili pentru cele doud convoale de calcul suprafete patrate de contact, care se precizeaza in calete de satcini 4.3.4(1) Definirea convoiului de calcul 3 (LM 3) (vehicule speciale) Modele de convosie de calcul pentru vehicule speciale precum ¢i regullle de aplicare sunt cuprinse in anexa A din SR EN 1981-2:2004. In cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritatil relevante poate stabili alte convoaie de calcul pentru vehicule speciale, precum si reguile lor de aplicare care se precizeazé in caiete de sarcini 4.4.1(2) NOTA 2 - Limita superioara a fortei de franare la podurile de sosea Limita superioarai a fortei de tranare la poduriie de gosea este de 900 KN. Limita inferioard a fortel de franare la podurile de gosea nui se consider mai mic& de 300 kN. in cazur parculae, benefiiarl cu acordul autora celevante poate stabi alte timite penta forfa de frenareleccelerare care se mentioneaza In caiete de sarcii 4.4.1(3) Forfa orizontala asociata convoiului LM 3 Pentru convolul de calcul LM 3, beneficiarul cu acordul autoritati relevante, stabilegte forfa orizontala asocialé acestui convoi, care se precizeazé in caiete de sarcini, 4,4.1(6) Forta de franare transmisa prin rosturile de dilatare Forte orizontalé care se transmite prin rostul de dilatare sau care se aplica elementelor structurale care pot fi incdrcate doar de o singura osie a carei greutate se determina cu ajutorul ecuatioi (4.62) din SR EN 1991-2:2004 4,4.2(4) Forfa laterala la nivelul cali la podurile de sosea Forfa lateralé la nivelul cai la podurile de gosee se considera conform prevederlor articolului 4.4.2(4) din SR EN 1991-2:2004. {In cazuri particulare, benefciarul cu acordul autorititirelevante, poate stablio alta valoare a fortel lalerale, care se precizeaza in caiete de sercin 4.5.1 Tabelul 4.4a notele a $ib Considerarea fortelor orizontale in grt a a~ Se aplic’ prevederile paragrafelor 4.4.1 si respectiv 4.4.2 al SR EN 1991-2:2004, b—Valoarea recomandata este de 3 kN/m*. In cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritatil relevante, poate stabill o alta valoare a fortet uniform distribuite, care se precizeazé in caiete de sarcini 4.5.2 NOTA 3 - Ut izarea valorilor nefrecvente ale incarcarilor variabile jin cazul in care se considera vaiorile nefrecvente ale acfiunilor variabile se utilizeazé regula de la 4.5.1 injocuind toate valorile caracteristice din tabelul 4.48 ou valorile netrecvente definite in SR EN 1990:2004/A1:2006, ldsénd neschimbate celelalte valori mentionate in tabel. SR EN 1991-2:2004/NB:2006 4.6.1(2) NOTA 2 - Utilizarea convoaielor pentru oboseala Convoiul de calcul pentru oboseal 1 se utlizeaza pentru veriicare cand ecartul maxim de efort depaseste criteriul de durata nelimitaté de viata. Factorii de corectie se iau conform prevederiior 46.2(1). Convoiul de calcul pentru oboseala 2 se utllzeazd pentru verificarea duratei de viatd netimitata, in acelasi mod ca in cazul convoiulul 4 Tn cazul in care convoiul de calcul pentru oboseala 3 nu conduce la 0 asigurare satistacatoare privind durata de viata calculata prin cumularea vatéimarilor se utlizeaza convoiul de calcul pentru oboseala 4 Conditiie de utlizare ale convoaistor de calcul pentru obosealé nr. 1, 2. 3 si 4, precizate in SR EN 1991-2:2004, acceptate de beneficiar gi aprobate de autoritatea relevant, Se mentioneaza in caiete de sarcini 4.6.1(3) NOTA 1 - Definirea categoriilor de trafic Categorile de trafic precum si valorile Nex, Se lau din tabelul 4.5n prezentat in SR EN 1991-2:2004. In cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritatii relevante, poate stabili alte valori pentru Nos, care s0 precizeaza in calete de sarcin. 4,6,1(6) Definirea coeficientului suplimentar de amplificare dinamica pentru oboseala So aplica relafia (4.7) din SR EN 1991-2.2004. Th cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritatl relevante, poate stabili alta valoare pentru coeficientul suplimentar de amplificare dinamica, care se precizeaza in calete de sarcini. 4.6.4(3) Amplasarea convoiului de calcul pentru oboseala 3 ‘Amplasarea convoiului de calaul pentru oboseala 3 se considers in conformitate cu prevederile din 4.8.4(3) nota din SR EN 1991-2:2004. in cazuri particulare, beneficlarul eu acordul autortal relevante, poate stabil alte regull de amplasare ‘a convoiului de caloul pentru oboseald 3, care se precizeaza in caiate de sarcin. 4.6.5(1) NOTA 2 - Caracteristicile traficului rutier pentru utilizarea convoiului de calcul pentru oboseala 4 Convoiul de calcul pentru oboseala 4 este format dintun set de camioane standard definite in tabelele 4,7 si4.8 din SR EN 1991-2:2004. Jn cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autoritatii relevante, poate stabil alte camioane standard precum gi procentajul acestora, care se precizeaza in caiete de sarcini 4.6.6(1) Utilizarea convoiului de calcul pentru oboseala 5 Utiizarea convoiul de calcul pentru oboseala 5 se face numai la cererea beneficiarului si numai cu acordul autoritati relevante, numai daca inregistrérile de trafic sunt disponibile gl actuale. 4 .A(1) Definirea forfei din izbire si inaltimea de aplicare a acesteia La cerea beneficiarului si cu acordul autoriaji relevante pot fi prevézute sisteme de protectie ale infrastructuri podurilor impotiva izbiti vehiculelor, a ciror ecient se jusiiic prin calcul sau experienté, La plele rigide se considerd urmatoarele valori minime ale forfolor din izbire: a) Forfa de impact: 1000 kN pe directia de migcare a vehiculului sau 500 kN perpendicular pe aceasta direciie; SR EN 1991-2:2004/NB:2006 b)_Inalyimea la care se aplicd aceste forte: 1,25 m de la suprafata de rulare. Ase vedea de asemenea EN 1991-1-7. Beneficiaru! cu acordul autoritatit relevante poate stabil alte valori ale fortelor din izbire precum si Inaltimea de eplicare ale acestora, care se precizeaza in caiete de sarcini 4.7.2.2(1) NOTA 1 - Definirea fortelor din izbiri de tabliere Cele mai eficiente masuri sunt masurile de protectie sau de prevenire a izbirii poduritor: structuri rigid: amplasate Inaintea si dupa pod sau sisteme prevazute cu declangarea unor alatme sonore si/sau luminoase in cazul in care un vehicul ale carui dimensiuni depagesc spatiul liber sub pod se inscrie pe drumul spre pod, Condiile care trebuie tndeplinite de sistemele de protecfie si prevenire se precizeaza tn caiete de sarcini gi se aproba de beneficier si de autoritatea relevanta. A se vedea de asemenea EN 1991-1-7. 4.7.3.3(1) NOTA 1 = Definirea fortelor din izbirea de barierele de securitate Clasa fortelor din izbire si conditile de aplicare se alege din tabelul 4.9(n) 2 din SR EN 1991-2:2004. ical la 4.7.3.3 notele 1 gi Forfa orizontala actioneaza transversal, se aplic8 pe o lungime de incarcare de 0,5 m la nivelul inferior ales dintre: 100 mm sub nivelul supericr al sistemului de protectie adoptat al vehiculelor, sau la 1,0 m peste nivelul supratetei de rulare al vehiculelor sau trotuarulul. 4,7.3.3(1) NOTA 3 - Definirea forfei verticale care actioneazi simultan cu forfa orizontala din izbire Forfa verticala care actioneaza simultan cu forfa orizontala din izbire este de 0,75a0:Qr. 4,7.3.3(2) inearcari pentru proiectarea elementelor care sustin barierele de protectie Elomentele structurale care sustin barierele de protectie se prolecteaza astfel incét sa poata prelua un fect local accidental de cel putin 1,25 of rezistenta caracteristica locala a barierelor de protectie (cum ar fi rezistenta conexiunil barierelor de elemente structurale) si care nu se combina cu nici o alta Inedreare variabil, 4.7.3.4(1)_ Definirea fortelor din izbiri de elemente structurale neprotejate La proiectarea elementetor structurale neprotejate amplasate deasupra sau sub partea carosabilé se ine seama de forjele din izbire aga cum sunt mentionate la 4,7.2.1(1), forfele fiind aplicate la 1,25 m deesupra suprafetel de rulare, Aceste forte pot fi reduse cu acordul autortaiirelevante daca sunt prevazute sisteme de protectie ntre partea carasabild si elementele structurale. 4.8(1) Definirea actiunilor pe parapetele trotuarelor La prolectarea parapetelor trotuarelor se utlizeaz’ o fort’ uniform distribuit’ longitudinal’ de 1,0 KNim, considerata ca o incarcare orizontala sau verticalé la nivelul superior al parapetelor trotuarelor sau pasarelelor. Pentru trotuarele de serviciu se considera o forfé de 0,8 kNim. Cazurile exceptionale i accidentale nu sunt acoperite de aceste recomandari minime. 4,8(3) Definirea incarcaritor de calcul pentru elementele structurale care sustin parapetele trotuarelor Daca parapetele nu pot fi considerate cA sunt protejate adecvat la izbire, elementele de sustinere trebuie proiectate astfel incat sa fie capabile s& preia o incarcare accidentala de 1,25 ori valoarea caracteristicé a rezistentei perapetului, excluzndu-se orice alta incarcare variabila SR EN 1991-2:2004/NB:2006 4,9.1(1) NOTA 1 - Definirea incarcérilor pe terasament La proiectarea elementelor podurilor care sunt In contact cu pamantul se va utliza convoiul de calcul 1 (LM1) prezentat in 4.3.2 din SR EN 1991-2:2004 Pentru simpificdri, sistemul tandem se Inlocuieste cu o forté uniform cistrbuita echivalenté. dex distribulta pe o suprafajéi Greptunghivlara. Repartia inc&rcarilor prin umpluturé se face conform prevederilor din EN 1997. In cazul In care umplutura este bine compactata, vaioarea unghiului de repartizare fata de verticala este de 30°. Cu aceasta valoare a unghiulul, suprafata pe care se repartizeaza Incércarea ga este un dreptunghi cu dimensiunile de 2.20 m lungime gi de 3,0 m latime. Sectiunea 5 Actiuni la trotuare, piste de ciclisti si pasarele 5.2.3(2) Definirea incarcérilor pentru zonele de inspectie Modelu utlizat este cel care produce efectele cele mai defavorabile dintre o forké uniform distribuita de 2 kNim” $i forts concentrats de 3 KN aplicatd pe o suprafafa patrata cu dimensiunea de (0,20 x 0,20) m* 5.3. (1), Definirea valorii caracteristice a incarcarii uniform distribuite Valoarea caracterstica a incarcarii uniform distribuite qs este de 5 kNim. Beneficiarul, cu acordul autoritatii relevante poate stabili alla valoare a fortei uniform distribuite qs. care se precizeaza in calete de sarcin| §.3.2.2(1) Definirea valorii caracteristice a incarcarii concentrate la pasarele Valoarea caracteristicd a fortei concentrate Qh, este de 10 KN care actioneaza pe o supratata patrata cu latura de 0,10 m, Beneficiarul, cu acordul autoritati relevante poate stabili alta valoare a forfei concentrate Qua Sau a suprafefel pe care acjioneaza, care se precizeaza in caiete de sarcini 5: 3(1)P NOTA 1 - Definirea vehiculului de serviciu pentru pasarele Daca in caielele de sarcini nu sunt indicate caracteristicle vehiculului de serviciu acestea se iau identice cu cele definite in 5.6.3(2) din SR EN 1991-2:2004. In acest caz, nu mai este necesar sa se considere vehiculul respectlv ca incarcare accidental, 5.4(2) Valoarea caracteristica a fortei orizontale la pasarele Daca fn caietele de sarcini nu sunt prevazute alte valori ale forfelor orizontale acestea se considerd in conformitate cu 5.4(2) din SR EN 1991-2:2004, 5.6.1(1) Det rea fortelor din izbiri specifice In funcfie de situatia concreta din amplasament gi de condiile de exploatare, in caietele de sarcini se precizeaza forfele accidentale din izbire, valoarea acestora si modul de aplicare. Caracteristicile fortelor din ibire se aproba de beneficiar gi de autoritatea relevanta. x (1) Forte din izbiri de pile La cerea beneficiarulul gi cu ecordul autontafi relevante pot fi prevazute sisteme de protectio ale infrastructurii podurilor impotriva izbirii vehiculelor, a caror eficienté se justific& prin calcul sau experienta, La pllele rigide se considera urmatoarele valori minime ale fortelor din izbire: a) Forta de impact: 1000 KN pe directia de migcare a vehicululul sau 500 kN perpendicular pe aceasta directie; SR EN 1991-2:2004/NB:2006 b) Indlimea la care se aplic8 aceste forte: 1,25 m de la supratata do rulare ‘Ace vedea de asemenea EN 1991-1-7. Beneficiarul cu ecordul autoritati relevante poate stabili alte valori ale fortelor de izbire precum si inalimea de aplicare ale acestora, care se precizeaza in caiete de sarcini. 5.6.2.2(1) Forfe din izbiri de tabliere Cele mai eficiente masuri sunt masurlle de protectie sau de prevenire a izbirit tablierelor: structuri rigide amplasate inaintea si dupa pod sau sisteme prevazute cu declangarea unor alarme sonore sslisau luminoase in cazul in care un vehicul ale cri dimensiuni depagesc spatiul liber sub pod se inscrie pe drumul spre pod, Conditile care trebule Indeplintte de sistemele de protectie si prevenire se precizeaza in caiele de sarcini gi se aprobai de beneficiar i de autortatea relevanta. ‘Ase vedea de asemenea EN 1991-1-7. 5.6.3.(2) NOTA 2 - Definirea unei incarcari pentru considerarea prezentel accidentale a unui vehicul pe pasarela Dacd ne se mentioneaza altfel in caietele de sarcini, pentru considerarea prezentel accidentale a unui vehicul pe pasarelé se utiizeazi caracteristicle vehiculului prezentat in figura 52 din SR EN 1991-2:2004. 5.7 (3) Definirea unei incarcari dinamice pentru traficul pietonal Conformarea structuril va fi astfel aleasé incat frecventele naturale (vibrati orizontale, verticale si de torsiune) ale structurli s4 fie in afara domenillor menfionate la 5.7,(2) nota. Daca nu este altfel mentionat in caietele de sarcini, criterile de confort sunt tn conformitate cu prevederile din SR EN 1990:2004/A1:2006. Sectiunea 6 Actiuni din trafic si alte actiuni specifice podurilor de cale ferata 6.1(2) Convoaie alternative pentru trafic care depageste obiectul EN 1991-2 ‘In cazun partculare, in care efectul traficului nu este acoperit de convoaiele de calcul prezentate th seciiunea 6 din SR EN 1991-2:2004, beneficiarul cu acordul autoritati relevante poate stabili corvoaie de calcul altemative si reguli de combinare asociate, care se precizeaza in caiete de sarcini 6.1(3) Alte tipuri de cai ferate Beneficiaru! cu acordul autoritatl relevante stablleste convoaie de calcul si reguli de combinare ‘asociate pentru tipurile de cl enumerate in 6.1(3) din SR EN 1991-2:2004 si care se mentioneaza in caiete de sarcini 6.1(7) Poduri provizor Podurile provizoril se prolecteaza tinand seama de principle ¢1 prevederile din SR EN 1991-2:2004 Conditile suplimentare pe care acestea trebuie si le indeplineasca, functie de conditile in care acestea trebuie exploatate, se precizeaza In caiete de sarcini elaborate de beneficiar si aprobate de autoritatea relevanta 6.3.2(3)P Valoarea factorului @ Valoarea factoruiui a este egal cu 1,0 Dac pe lungimea linist de influent nu poate fi ampiasaté decét cel mult 0 singuré osie a convoiului de calcul LM 71, valoarea factorului « se ia egal cu 1,1. SR EN 1991-2:2004/NB:2006 In cazuri particulare, beneficiarul cu acordul autortafii relevante poate stabil alta valoare a factorului a, cate se precizeaza in caiote de sarcini 6.3.3(4) Alegerea li lor cu trafic greu Liniile de cale feratd sau sectile de circulate pe care opereazé trenuri grele de marfa se stabilesc de autoritatea relevanta a cailor ferate romane si se precizeaza in caiete de sarcini 6.4.4 Cerinte alternative pentru analiza dinamica Le stabilirea necesita efectuaril analizel statice sau dinamice se utlizesza schema logicé din figura 6.9 din SR EN 1991-2:2004. 6.4.5.2(3) Alegerea coeficientului dinamic Se utlizeaz’ coeficientul Ds, Beneficiarul, cu acordul autoritafi relevante poate stabili utlizarea coeficientului dinamic @, gi se precizeaza in calete de sarcini 6.4.5.3(1) Valor! alternative ale lungimil ,,determinante” Lungimea “determinants, Lo se ia conform prevederilor tabelului 6.2. din SR EN 1991-2:2004. 6 3 Tabelul 6.2 - Lungimea ,determinanta” pentru console Toate consolele care suport Incéircari din trafic feroviar gi au lungimea mai mare de 0,6 m se studiaza In conformitate cu 6.4.6, actionate de o Tncarcare agreata de autoritatea relevanta. 6.4.6.1.1(6) Cerinte suplimentare pentru aplicarea convoiului HSLM Se aplica provederile cuprinse fh tabelul 6.4 din SR EN 1991-2:2004 6 4(7) incarcari gi metodologie pentru analiza dinamica Pentru situati particulare de profectare, incarcarile si metodologia pentru efectuarea analizei dinamice, aprobate de autoritatea relevantd, se precizoaza in caiete de sarcini .2(3) Tabelul 6.5 - Cazuri de incarcare aditionale in functie de numarul liniilor pe Pontru poduri pe care se circula cu viteze mal mari de 200 km/h si care sustin trei sau mai multe lil beneficiarul cu acordul autoritaifi relevante elaboreaz4 prevederi orivind incarcarile si gruparea acestora care se precizeazé in calete de sarcini 6.4.6.3.1(3) Tabelul 6.6 - Valoarea amortizari La analiza dinamica a structurilor se considera vaiorile minime alternative ale amortizari indicate in ultima coloand a tabelului 6.6 (pentru deschideri L > 20 m) din SR EN 1991-2:2008. 6. .2(3) Valori alternative ale densitatii materialelor Pentru analiza dinamica, la proiectarea structurlor de poduri, se considera in caicul vaiori minime si maxime ale densitati betonului precizate in EN 1991-11 Jn cazuri particulare, pentru structuri importante, se pot lua gi valor! intermediare ale densitaflor betonului daca acestea conduc la efecte mai defavorabile SR EN 1991-2:2004/NB:2006 6.4.6.3.3(3) Notele 1 gi 2 Modulul lui Young sporit. Alte caracteristici ale materialelor Pentru analiza dinamica, la proiectarea structurilor de poduri, se considera in calcul vatori minime $i te Young al betonulul precizate in EN 1992 pand la EN 1994 In cazuri particulare, pentru structuri importante, se pot lua si valori intermediare ale modulului de elasticitate Young al betonulul, daca acestea conduc la efecte mai defavorabile. 6.4.6.4(4) Reducerea varfului réspunsului la rezonanté si valori alternative suplimentare ale amortizai Metoda utlizaté, autorizata de beneficiar si de autoritatea relevanta, este “metoda integrarii pas cu pas” . Mérimea pasului de integrare se alege astfel incat erorile numerice din trunchiere in urma operafiilor matematice s& nu afecteze semnificatiy precizia calcululul Valorile_minime ale amoriizérii se iau in conformitate cu prevederle 6.4.6.3.1(3) din SREN 1991-2:2004 6.4.6.4(5) Considerarea defectelor caii gi imperfectiunii vehiculelor Daca nu se specifica altfel in caietele de sarcini, cosficientul dinamic utlizat este: (+o) {in care 9°20 $i este in concordanta cu prevederile anexei C din SR EN 1991-2:2004. 6.5.1(2) Sporirea inaifi centrului de greutate pentru forte centrifuge Beneficiarul, cu acordul autoritatt relevante precizeaza in caiete de sarcini inaltimea (centrul de greutate) la care se aplica forta centrifuga, In functie de parametrii constructivi ai materialulut rulant. 6.5.3(5) Actiuni datorate frandrii pentru lungimi de incarcare mai mari de 300 m {in cazul tn care lungimea line de influent’ La» depageste 300 m, beneficiarul, cu acordul autoritati relevante stabileste si mentioneaza in caiete de sarcini valoarea forfei de tracfiune si de franare, care se utllzeaza la prolectarea structuri 6.5.3(8) P_Cerinte alternative pentru aplicarea fortelor de tractiune si franare In cazul podurllor care sustin dou sau mai multe lini, forele de tractiune si de frénare pe flecare dintre lini se iau Tn conformitate cu situatia de ineareare deseried a 6.8.1 din SREN 1991-2:2004 4(5) Raspunsul combinat al structuri , cerinfe pentru calea fara balast Functie de situatia concreta, cerinte speciale privind réspunsut combinat al structurii gi al c&ii in cazul podurilor cu calea fard balast, aprobate de beneficiar sl autoritatea relevant, se mentioneaza In caiote de sarcini 6: 3(2) Notele 1 si 2 Cerinfe alternative pentru domeniul de temperatura Variatile de temperatura in structura de rezistent& se considera egale cu cate recomandate in EN 1991-15, Jn cazur particulare, cu acordul beneficiarului gi al autoritai relevante se pot adopta valor alternative, |ustifcate prin situatia concret’ din amplasament. 6.5.4.4(2) NOTA 1 - Forta longitudinala de lunecare intre cale gi platelaj Valorile rezistentelor iongitudinale pentru analiza rigiditati cale/balastipod, aprobate de beneficiar $1 autoritatea relevania se precizeaza in caiete de sarcini SR EN 1991-2:2004/NB:2006 Evaluarea rezistentelor respective se face prin stucl gi cercettri efectuate de o institute specialzats in domeniy, dotata cu personal caliicat, aparatura si instrumente corespunzatoare, cu experienta in domeniu si agreaté de autoritatea relevant. 6.5.4.5 Criterii de pr ctare alternative Criterile de proiectare adoptate pentru situafi obignuite sunt cele prezentate in 6.5.4.5 din SR EN 1991-2:2004. In cazuri speciale, pot fi adoptate si alte criteril de proiectare suplimentare in raport cu cele din SR EN 1991-2:2004, agreate de beneficiar gi de autoritatea relevanta. 6.5.4,5.1(2) Valoarea minima a razei cai Pentru caiea amplasat in prisma de balast sau pentru cea cu prindere direct valoarea minima a razei de curburé poate f] redusa dac& se iau masuri suplimentare pentru impiedicarea deplasarilor laterale, agreate de beneficiar gi aprobate de autoritatea relevanta. 6.5.4.5.1(2) Limitarea valorilor eforturilor unitare in gine Pentru alcatuiri ale call (alcétuiri care influenteaza rezistenta leteralé a acesteia) altele decat cele mentionate, eforturile suplimentare maxime In sina se prevad in caiete de sarcini, cu acordul beneficiarului si al autoritaii reievante. 6.5.4.6 Metode de calcul alternative Se aplicd metodele de calcul prezentate in 6.5.4.6.1 giin enexa G din SR EN 1991-2:2004. Cu acceptul beneficiaruivi si autorizarea autoritatii relevante, pot fi adoptate metode de calcul alternative elaborate in urma unor studii corespunzétoare, de instituti specializate cu experienta in domeni. 6. (1) Criterii alternative pentru metode de calcul simplificate Se aplica crteriul prezentat In 6.5.4.6.1 din SR EN 1991-2:2004. 6. 1(4) Forfa longitudinal de lunecare intre cale $i platelaj In cazul in care caile indeplinesc cerintele enumerate in 6.5.4.6.1(2) din SR EN 1991-2:2004, valoarea k se ia din anexa G. Th cazuri bine justificate, cu acordul beneficiarului si aprobarea autoritatii relevante pot fi luate alte valori pentru k. 6.6.1(3) Actiuni aerodinamice, valori alternative Valorile caracteristice ale incarcéiilor sunt indicate de la 6.6.2 pana la 6.6.6 in SR EN 1991-2:2004. {in situayl deosebite, cu acordul beneficiarului si al autoritatii relevante pot fi luate alte valor caracteristice ale actunilor aerodinamice decat cele precizate de la 6.6.2 pana la 6.6.6. 6.7.1(2)P_Deraierea vehiculelor feroviare, cerinte suplimentare Situatille de proiectare care se considera sunt cele prezentate in 6.7.1(2) din SR EN 1991-2:2004. 6.7.1(8)P_Deraierea vehiculelor feroviare, masuri pentru elemente structurale situate deasupra nivelului sinelor si cerinte de retinere a vehiculelor deraiate pe structura ‘Atunci ond situatia de exploatere gi/sau din amplasament poate cere, beneficiarul cu autoritatea relevant impun masuri speciale pentru reducerea consecinfelor deraierii gi/sau retinerea trenului deraiat pe structurd. Acestea se includ in caiete de sarcini 10 SR EN 1991-2:2004/NB:2008 6.7.3(1)P Alte actiuni Incareare care se iau in considera in situa de proiectare accidental atele dec cole mentcnate In 6.7.3(1), aprobate de beneficiar si de autoritatea relevant se precizeaza in caiete de sarcini, 6.8.1(14)P tabelul 6.10 Numérul cailor incarcate cand se verificd drenajul si golurile structurale Cand este cazul, numaru| linilor care se considera incarcate atunci cand se veritic& drenajul gi spatiul liber (gabaritul) se aproba de beneficiar si de autoritatea relevanta si se precizeaza in caiete de sarcini 6.8.2(2) Tabelul 6.11 - Evaluarea grupurilor de incarcari Valorile caracteristice ale grupurilor de Incarcari se rmultiplica cu factori indicati in tabelul 6.11 din SR EN 1991-2:2004, 6.8.3.1(1) Valori frecvente ale actiunilor cu mai multe componente Pentru stabilirea valorilor frecvente ale actiunilor din fecare grup de incarcare se aplicd factori indicati jn tabolul 6.11 din SR EN 1991-2:2004. 6. .2(1) Valori cvasipermanente ale actiunilor cu mai multe componente TIncdreéirle cvasipermanente din trafic se lau egale cu zero. 6.9(6) Convoaie de calcul pentru oboseala, durata de viata proiectata a structurilor (1) Durata de viaté proiectaté este de 100 de ani, conform prevederilor 2.3(1), tabelul 2.1 din SR EN 1990:2002 6.9(7) Convoaie de calcul pentru oboseali, trafic special Cand pe sectorul de circulate pe care se amplaseazé structura exist studiu de trafic si de prognozé elaborat de o institutie competenta, cu acordul beneficiarului gi aprobarea autoritati relevante verificarea structurii la oboseala se poate face considerand rezultatele studiulul care se includ in calete de sarcini SR EN 1991-2:2004/NB:2006 Il Conditii de utilizare a anexelor standardului SR EN 1991-2: 004 Anexa A ~ Modele de convoaie de vehicule speciale pentru poduri de sosea Anexa A sl pastreaz caracterul informativ th cea ce priveste utilizarea_standardului ‘SR EN 1991-1:2004 gi a anexei nationale. Anexa B - Evaluarea duratel de viata a podurilor de sosea la oboseala. Metoda de evaluare bazata pe traficul inregistrat Anexa B igi pastreazS caracterul informativ In cea ce priveste utilizarea_standardului SR EN 1991-2:2004 si a anexei nationale. Anexa C - Coeficientul dinamic 1+9 pentru trenuri reale Anexa © igi pastreaz’ caracterul normativ in cesa ce priveste utlizarea_standardului SR EN 1991-2:2004 gi a anexei nationale. C(3)P_ Coeficientul dinamic Incdroarile statice produse de trenurile reale care circula cu viteza v [m/s] se multiplic’ cu 4+0= 149" 0”. conform expresiei (C.1) SR EN 1991-2:2004, C(3)P_ Metoda analizei jinamice Ase vedea prevederile de la 6.4.6.4(4). Anexa D - Bazele evaluarii oboselii structurilor de poduri de cale ferata ‘Anexa D isi pasireaz& caracterul_normativ in ceea ce priveste uttizarea_standardului 'SREN 1991-2:2004 gi a anexel nationale, D2(2)_Coeficientul partial de siguranta pentru incarcarea la oboseala Valoarea pentru jy este de 1,00. Anexa E - Limitele de valabilitate ale convoiului HSLM si selectia trenului universal critic din HSLM-A Anexa E isi pastreazd caracterul informativ tn cea ce priveste utlizarea standardului SR EN 1991-2:2004 gi a anexei nationale. Anexa F - Criterii de indeplinit in cazul cand nu se cere analiza dinamica ‘Anexa F si pastreazé caracterul informativ in ceea ce priveste utlizarea _standardulul SR EN 1991-2:2004 gi e anexei nationale, Anexa G - Metoda de determinare a raspunsului combinat al structurii si al caii la actiuni variabile ‘Anexa G igi pastreazé caracterul informativ in ceea ce priveste utlizarea _standardului SR EN 1991-2:2004 gi a anexei nationale. 12 SR EN 1991-2:2004/NB:2006 Anexa H - Convoaie de calcul pentru incarcari din trafic in situatii de proiectare tranzitorii Anexa H igi pastreazi caracterul informativ tn ceea ce priveste utlizarea standardului SR EN 1991-2:2004 si a anexei nafionale. 13 Membril comitetulul tehnic C7 343 “Bazele proiectaril si eurocoduri pentru structuri® care au participat la elaborarea prezentuiui standard : Presesinte dl. Redu Secretar: dna, Minaeta Expert ASRO dna, Marilena Membr a, Dan dl. Augustin dl. Dan d. Dan di. Mircea dna. Dorina-Nicolina dl. Radu dl. acint a. Tudor a. Dan na, Liana na, Doine dl. foan di. Florea PASCU BONTEA CALIN LUNGU POPAESCU GEORGESCU DUBINA, MIRONESCU ISOPESCU PETROVICI MANOLIU POSTELNICU DUMITRESCU CEAUSU TOMA SONEA CRANGUS UTCB Bucuresti INCERC Bucuresti ASRO, UTCB Bucuresti POPAESCU CO INCERC Bucuresti UP Timigoara MIRO GRUP UT lagi PROVEST PROIECT SRGF Bucuresti UTCB Bucuresti SIGUR CONSTRUCT CNSIP.C MTCT-DRC MAL CILAS Brasov Anteprolectul standardulul@ fost elaborat de dl, Constantin CRISTESCU gi de dna. Ileana PRODESCU, Institutul de Studi si Proiectari Cai Ferate Bucurest Un. standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru. contractare. Utiizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia: Este important ca utlizatoni standardelor romane s4 se asigure c& sunt in posesia ultimei edi si a tuturor modificarilor. Informatille referitoare la standardele romane sunt publicate in Cataiogul Standardelor Romane sl in Buletinul Standardlzari,