Sunteți pe pagina 1din 7

2010

DEAPLICARE Data:14decembrie
PROCEDURA
Page: 1 of 7
ParafocF

PRRR@TOS

Revision: 0

pe structurimetalice

DEAPuCARE
PROC;DURA

Mortarde protecfiela foc tip ParafocF

aplicatpestructurimetalice(stilpi,grinzi,contravintuiri)

PA-ParafocF-SM

nu poatefi reprodussubnicioformdsaudinortcemotivaltor terle


Continutulacestuidocument
peni,fdrdacordulS.C.PARAFOCPRODS.R.t.

Nume
Semndtura
Data

lNrocmm

VERIFICAT

Ino.
StefanPOPA
-ffi.p

Gl ICULESCU
Ins.lonut
-1

a'

14.12.2010

t-kz

15.12.2010

APROBAT
EXECUTIV
DIRECTOR

IonutCARABAS

4r-ul
16.12.2010

PRRR@FOG

' MODIFICARILOR
LISTADE CONTROLA REVIZIILOR
Numele
Cauzaactualizi ri i/ modificirii
Pagina/
Data
paragraf
4.

14.12.2010

initiali
Elaborare

0
1

Nr.
rev.

2010
DEAPLICARE Data: 14decembrie
PROCEDURA
Page: 2 ol 7
ParafocF
Revislon:0
pe structurimetalice

3
4
5
6
7
I
I

10
11

13
14

12

PRnRWT0G
F

PRRR@FON

2010
PROCEDURA
DEAPLICARE Data: {4 decembrie
Page: 3 of 7
ParafocF
pe structurimetalice
Revision:0

CUPRINS
1.

Domeniu
de aplicare
l
Documente
de referinti
Responsabilitefi
Furnizorul
general
Antreprenorul
Beneficiarul/
F
stratului
de mortarPARAFOC
Procedura
de lucruprivindaplicarea

2.
3.
4.

4.1
4,2
5.

Etapede lucru
de inceperea lucririlor
Condi{ia
produsului
Aplicarea
calitdtiistratului
de mortaraplicat
Controlul
deindeplinit
de firmeleaplicatoare
Conditiinecesare
?ntrefinere
Durabilitate,
giTnregistrdri
Documente
gi sdndtatea
Tnmunci
Securitatea

5.1
5.2

5.3
5,4
6.

7.
8.

9.

ffi"*rPe
O.

rt

"o"

\2'

l,'u11>)a

PRRR@'FOE

20{0
DEAPLICARE Data: {4 decembrie
PROCEDURA
Page: 4 of 7
ParafocF
Revision:0
pe structurimetalice

1, Scop
'
cerinteprivindmodulde aplicarea mortaruluide
ProcedurastabiLgteprincipalele
rezistenfia
alestructuriide
metalice
protecfie
elementelor
F pe suprafe{ele
la foc PARAFOC
gi
ce revin
responsabilitdfib
lucrdrilor
executate
gi
la
calitatea
referitoare
verificirile
clidirilor
executan[ilor.
2. Domeniulde aplicare
ale
F pe elemente
PARAFOC
se aplicdin cazulpuneriiTnoperda prodqsului
Procedura
H, l, T, U, L,
realizate
din profiledeschise,
metalice(st6lpi,grinzi,contravdntuiri)
structurilor
(raportul
intre
masivitate
gi
fac'tor
de
perimetrul
careau
rotunde rectangrUtarg,
sau Tnchise
metalic)
cuprinsintre50m-'gi 397m-'.
a elementului
expusla focsi ariatransversalfi
aplicatpoatefi cuprinsiintre10mmgi 67 mm,func{iede
de protectie
stratului
Grosimea
protejat(carepoate
gi stabilitatea
la foc a elementului
masivitate
de
valoareacoeficientului
al
factorulde masivitate
aveavaloricuprinseTntreREI20' si REI240').Av6ndla dispozitie
grosimeastratului
la foc cerutl de beneficiar,
metalicde protejatgi stabilitatea
elementului
produsului
tabelelorcare
producitorul
F
conform
PARAFOC
aplicatva fi indicatdde
Oficiale
reprezinticoncluziatestelorde rezistentila foc, teste realizateln Laboratoarele
FIRES
cu
PARAFOCF se face numaiTnconformitate
PunereaTnoperdspecificiprodusului
proiectului
prevederilor
de execufie.
producitorului
instrucfiunile
9i cu respectarea
de protejat,iar
suprafe{ei
Produsulse aplici tArAa fi necesarisablareagi grunduirea
peliculisuplimentari
de protecfie'
stratuldepusnu necesitd
de referinP
3. Documente
- CO-00- Manualul
PRODSRL
CalititiiSC PARAFOC
- Sisteme
- SRENISO9001:2008
Cerinfe.
al Calit6{ii.
de Management
- Managementul
- SR ISO8402:1995
calititii.Vocabular.
calitifiigi asigurarea

4. Responsabilittti
4.1Furnizorul
- Livreazdmaterialede calitategi Tncantititi corespunzitoare,
Tnsofite
de documentele
de
conformitate).
(certificate
de calitate,declarafie
de calitateaferente
l Asiguredocumentatia
livrate.
ln operi a materialelor
tehnicdnecesaripentrupunerea
- Asigur6,la cerere,consiliere
tehnicd.
General
4.2 Beneflclarul/Antreprenorul
cu prezentaprocedurd
?nconformitate
lucrdrilor
Urmiregterealizarea
5. Procedurade lucru prlvindaplicareastratuluide mortarPARAFOC.F
5.1Etapede lucru
produsului
etapede lucru:
necesitiurmitoarele
Aplicarea

F'"oo""\
;"PRBSEFSC:
'BucuRESrl
Y:s

I I

\>l

nounni-tl--/:r-

PRRR@FOS

2010
DEAPLICARE Data: 14decembrie
PROCEDURA
Page: 5 of 7
ParafocF
pe structurimetalice
Revision:0

a) Pregltirea suprafefeisuporfi se indepdrteadstratulde rugini care se exfoliazi,


petelede grisimi
peliculele
de vopseacarese exfoliazA,
de la operatiade laminare,
r"esturife
pebazl de miniude Plumb;
gi ufei,grundurile
b) Dact este necesar,se procedeazila lndepirtareaprafului existent(cu aer sub
presiune);
suport;
c) Umezlrealnifiali : prinstropirecu api a suprafefei
produsului
protejat
pe
F;
PARAFOC
a
d) Apllcarea suprafafade
protejati,
e) Umezireafinali: prinstropirecu api a stratuluide produsdepuspe suprafafa
pe
gi
de
a
se
obtine
un finisaj
cu scopulde a se hidratatot cimentul carefl continelnortarul
cu duritate
ridicati.
.,..:. .,
se poate
Suprafafafinall Tnmodnormalesterugoasidar,la cerereabeneficiarului,
mortar
(netezi).
de
depus
ci
stratul
Dupi 25 zilede la aplicare,c6ndse consideri
driscui
este foartebine uscat,se poateaplicaun strat de vopseasuplimentar.Vopseaua,ln
cufoareadoritd de beneficiar,trebuiesd fie compatibilicu pH-ul 12.2 al produsului
PARAFOC
F.
5.2Gondifiade inceperea lucrlrilor
mediuluiambianteste
F esteaplicabilTncazulln caretemperatura
MortarulPARAFOC
maiscizuteestenecesarun sistem
cuprinsi?ntrelimitele+5 gi +50uC.Pentrutemperaturi
adecvat5.
la temperatura
de incilzirecaresd men{inisuporturile
Suprafefeaptepentruapllcare:
- ofelurigi profilemetalicefdri protecfieanticorozivli
- ofefuricu stratde grundantioxidant,
celorpe bazAde uleisauminiude
cu excepfia
plumb;
- o{elurigalvanizate.
5.3Aplicareaprodusulul
cu magina
AplicareamortaruluiPARAFOCF pe suprafa{ade protejatse realizeazd
pneumaticd
Produsul
de torcretarespecialipentruaceasti opera{ie(maginaTORNADA).
lui cu api
furtunpdni la iegire,undese realizeaziamestecarea
uscatestelmpinsprintr-un
pulverizatd
9i apoiesteaplicatpe suportulcaretrebuieprotejat.
perpendicular
cu un pistolde torcretatdirecfionat
Esteesenfialsd se realizeze
aplicarea
pe suport,pozifionatla o distanfdde cca. 50-80cm de suprafafade protejat.Aplicarea
pe suport,ln cazulTncareacestaareo pozifieverticald,
prodqsului
se va faceincep6ndde
astfel
mAiniivorfi circulare,
Migc6rile
la parteasuperioaria acestuiacdtreparteainferioard.
sd se depunduniform.
Tncdtmaterialul
ProdusulPARAFOC-F
se poateaplicaintr-unsingurstratrezultatdin mai multetreceri
aplicirii
(grosimea
unuistratdepusla o trecerefiindde cca.6 mm).Randamentul
successive
poatefi de la 3.3 kg/minp6ndla 18 kg/min,?nconformitate
cu reglareamaginiide
mortarului
ln zoneleundegrosimilesunt mai mici
torcretat.Grosimilestratuluiaplicatse corec'teazd
decdtcelecerutein proiectcu o tolerantide pind la 2 mm.

ffin"oot."*\

;tnq-F..I"otg
BucuREgTl 3,

PRRR@FOG

2010
DEAPLICARE Data: 14decembrie
PROCEDURA
Page: 6 of 7
ParafocF
Revision:0
pe structurimetalice

producitorului,
estecuprinsd
aplicat,conformindicafiilor
Grosimea
stratuluide protec{ie
p6ni
grosime
poate
mm
firi
niciunfel de
de
50
la o
aplica
se
?ntre10 si 67 mm.Produsul
uneiprotecfiicu grosimeamaimarede
depunerea
ln cazulln careestenecesard
?ntdritur6.
galvanizate
prin
de tip
interpunerea
uneiplasemetalice
mm,
impune
armarea
acesteia
se
50
de 30 mmfixati mecanicpe suport,la distanfnde doui treimi
rabit,cu ochiurihexagonale
grosimea
stratuluiaplicat.
totald
a
din
5.4Controlulcaliti{ii stratuluide mortaraplicat
Stratulfinal de materialde protecfieaplicatva fi Supusunei proceduride inspec[ie,
F', propriufirmeiSC
la foc PARAFOC
mortarde protecfie
de inspectie
conform,,Manualului
PARAFOC
PRODSRL.
va @nstain urmitoarele
testevizualegifizice:
Inspectarea
pentru
a constataaspectul,culoareagi consistenta
a) Inepecfievizuali strat depus,
acestuia:
grosimlide strat aplicate;
b) Determlnarea
depus;
c) Determinarea
densltt$istratului
depus;
forfeide aderenpa stratului
d) Determlnarea
gi Inepectarea
remedierllor.
e) Efectuarea
ln acest caz, procedurilepe puncte de inspectiescot Tn evidentdcalitatea
de AplicatoriiAutorizafi.
realizate
cu PAMFOCF la toatelucririleefestuate
termoprotecfiilor
6. Gondlflinecesarede indeplinitde firmeleaplicatoare
lucruce
PARAFOC,
trebuiesi aibSo licenfdde APLICATOR
Firmeleaplicatoare
perfectmanualele
gi documenta{ia
Tnceeace
implicifaptulcd acegtiatrebuiesi cunoascd
privegteutilizarea9i aplicareaproduselorfabricatesau comercializate
de SC PARAFOC
PRODSRL;
se oblig6:
Firmeleaplicatoare
pentruaplicareacorecti a
corespunzitoare
a) Sn fobseasci numaiechipamentele
produsului
PARAFOCF;
cu
produsele
PAMFOCPRODSRLnumaiTnconformitate
b) Se aplice9i sd utilizeze
producdtor;
gi
de
metodele
descrise recomandate
toate
firmeiSC PARAFOCPRODSRL si controleze
c) Si permitdreprezentan{ilor
produsul
firm6;
aceasti
fabricat
de
realizate
cu
lucrdrife
''Lafiecarelucrarese va stabilia cuiesteresponsabilitatea
ce pot
elementelor
acoperirii
curdtdrii
dupi aplicare.
fi murdiritein timpulaplicirii,c6tgi reponsabilitatea
de punerein operi trebuie
ln cazulln careexisti suprafelecarenu respectdcondifiile
astfellncAt TncazulTncare
lucririlorde aplicare,
de inceperea
informatgefullucririiTnainte
a stratuluisuport se va
corespunzdtoare
se lncepeaplicareafilrd a se asiguracurSfarea
de cdtre aplicator,Tn cr.zulunor reclama{ii
?ntefegedrept acceptarearesponsabilite$i
produsului
la suport.
legatede aderenta
ulterioare
lntrefinere
7. Durabilitate,
F esteidenticcu duratade via[i
cu mortarPARAFOC
de protecfie
stratului
producdtorului
referitoarela
condifiarespectiriiinstrucfiunilor
<

PlllilltEl

rru

BucuR9Tl .v

'* noprtru#

PRRR@FOE

2010
DEAPLICARE Data: 14decembrie
PROCEDURA
Page: 7 ol 7
ParafocF
pe structurimetalice
Revision:0

realizatecu produsulPARAFOCF nu este necesario


Pe duratade viaf6a protecfiilor
vizualiatenti - impusimaicu seami
ci numaio observare
a acestora,
Tntrefinere
deosebitd
- efectuatila intervalede 12luni,pentrua se localiza9i
de funcfiade protectieanticorozivd
sau degradiri accidentale.
ia eventualele
desprinderi
remed
protejatse corecteazd
accidentale
aleelementului
datorateloviturilor
desprinderi
Eventualele
prinacelagiprocedeu
de aplicare(torcretare).
ProdusulPARAFOCF se pdstreazdin locuriuscatecu umiditateade cel mult 65%.
Produseleaflateln ambalajeln care Tnmod accidentala pitruns umezealase consideri
motiv.
gi nu potfi pusein gg,.ere
subnici_un
compromise
8. Documente
9i inregistriri
- Procese
verbalede instruire;
- Procese
calitativi;
verbalede recepfie
- Certificate
alematerialelor;
de calitategiconformitate
gi sinitatea ln munci
9. Securltatea
PARAFOC-F
se vor respectaprevederile
de testareale produsului
Tncadruloperafiilor
prinOrdinulMLPAT
gi igienamunciiln construcfii'aprobat
privindprotecfia
"Regulamentului
pe
prevenire
gi
durataexecutirii
a
incendiilor
gi ale'Normativului
stingere
de
nr. 9lN/1993
gi instala{ii
C 300-94precumgi Legea
aferenteacestora'.Indicative
de constructii
lucrdrilor
protecfiei
muncii.
319/2006-Legea

L nor'aAn$

S-ar putea să vă placă și