Sunteți pe pagina 1din 4
Actu area Anexei la numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori - conform ordinului 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii $i acumulatori — Solicitarea de actualizare a Anexei se transmite la Agentia Ni pentru Protectia Mediului, pana la data de 28 februarie a fiecarui an si cuprinde urmatoarele documente: 1. Cererea de actualizare a anexei la numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de bateri $i acumulatori, conform modelului din anexa nr.4 a Ordinului 669/1304/2008 2. Informatii privind modul de realizare a responsabilitatilor prevazute de legislatie, dupa ‘cum urmeaza: a. Pentru producatorii care au ales transferarea responsabilitatli - Copia contractulul cu organizatia colectiva autorizata catre care s-a predat responsabiltatea de colectare $i gestionare a degeurilor de bateri si acumulatori b. Pentru producatorii care au ales s& actioneze individual ~ modul in care au organizat activitajle de colectare a deseurtilor de bateri si acumulatori $i gestionarea deseurilor de baterii gi acumulatori colectate, inclusiv copii ale contractelor cu operator economic! autorizati care colecteaza si/sau gestioneaza deseurile de bateri si acumulatori colectate; implicit respectarea prevederilor Ordinului 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii si criterilor de evaluare si autorizare a organizatilor colective si de evaluare si aprobare a Planului de operare pentru producatorii care igi indeplinesc in mod individual obligatile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulaton, precum si componenta $i atributile Ccomisie! de evaluare si autorizare(a se citi ma jos pag. 5-8 referitoare la procedura de aprobare a planului de operare pentru producatorii care igi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea degeurilor de baterii si acumulatori) 3, Raportarea datelor privind bateriile si acumulatorii introdusi pe piata si modul de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori pentru anul anterior celui in care se face actualizarea anexei la numarul de Inregistrare In Registrul producatoriior de baterii si acumulatori (conform art1 si anexa 1 la procedura din Ordinul nr.1399/2032/2009 pentru aprobarea Proceduri privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulator si la deseurile de baterii si acumulator), 4, Dovada de achitare a tarifului de 100 lei pentru actualizarea anexel la numarul de inregistrare in Registrul productorlor de baterii si acumulatori in contul indicat de Agentia Nafionala pentru Protectia Mediulu Documentele necesare actulizarii anexel la numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori se deoun la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului personal sau se transmit prin posta, sediul din Splaiul Independentei nr.294, cod 060031, corp B, sector 6, Bucuresti ‘Anexa la numarul de inregistrare in Registrul producdtorilor de baterii si acumulatori se elibereaza in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete Eliberarea anexei la numarul de inregistrare in Registrul producatorilor de baterii si acumulatori se face direct de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, sediul din Splaiul Independentei 294, Sector 6, Bucuresti, Corp B, Etaj Il, Directia Degeuri si Substante Chimice Periculoase, 1 persoanel autorizate @ solicitantului sau unel alte persoane imputemicite de aceasta, pe baza actului de identtate 51 a imputericii in original. Tariful se achita: 4 Prin virament sau mandat postal in Contul Bancar- IBAN Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CUI 16462898 ROBSTREZ7005032XXX001110 DESCHIS LA ACTIVITATEA DE TREZORERIE $I CONTABILITATE PUBLICA A MUNICIPIULU! BUCURESTI Sau 4+ Direct la caseria ANPM, program de Luni - Joi intre orele 14.00 -16.30 Antet solicitant Nr. J CERERE deactualizare a anexei la numérul de InregistrareinRegistrulproducatorilor de bateriisiacumulatori ‘Subscrisa, cu sediul social in pees ath a My Dl = QP. fudetuVsectorul _ Inregistrata le OficiulRegistruluiComertuluisub nr. cod unic de inregistrare nr. e ‘contbanear nr. . deschis ia , Sucursala telefon fax e-mail avandnumarul de inregistrareinRegistrulproducatorilor de bateriisiacumulatori ; reprezentataprin incalitate de f solicitéactualizareaanexe’ la numarul de inregistrareinRegistrulproducatorilor de bateriisiacumulatori pentruintroducereapepiaté baterilorgiacumulatorilor de tipUh....n. af Anexamdocumentelespecificeprevazute la art 3 alin. (3) dinProcedura de inregistrare a producatorilor de baterisiacumulaton, aprobataprinOrdinulministruluimediluigi al ministruluieconomiei nr. 669/1.304/2009. Indeplinimresponsabiltatile de colectaresigestionare a degeurilor de bateritsiacumulatori 2~ ~ LL individual Ci printransferarearesponsabilitatiicatre 0 organizatiecolectivaautorizata conform legislatieiiavigoare. Ne asumamraspunderea, potrivlegipenale, cddocumenteleprezentateincopiesuntconforme cu originalul. Data Persoanaautorizata, (numele, prenumele, semnaturasistampila) 1+ Se vaspecificaunasaumaimultedintrevarianteleprevazutelnAnexa nt. 2, conform Ordinului nr. 669/1,304/2009 2 Se vabifaopyiuneacorespunzatoare, Raportarea producatorilor Denumirea societati Localitatea: Adresa: Tel./FaxiE-mail Cod CAEN pentru activitatea de baza cul Nr. de inregistrare emis de Autoritatea Nationalé pentru Protectia Mediului Persoana de contact 41._Baterii si acumulatori produselimportate in anul a Tipul de bateri si Produse propril Produse importate acumulatori* Caniitatea totaia | Din care exportate Tone | Numar__| Tone ‘Numar | Tone | Numar | Total * Se vorspecificaseparatiipurilesicantitatle de baterisavacumulator, @ga_cum suntprevazuteinanexa nr. 2 la Procedura de inregistrare a producatorilor de baterigiacumulatori, aprobataprinOrdinulministruluimediuluisi al ministruluieconomiei nr. 669/1.304/2008, 2._Degeuri de baterii gi acumulatori colectate in anul Tipul de Cantitatea Cantitatea trataté | Cantitatea reciclata | Cantitatea exportata deseuride | colectata baterii si ‘acumulatori* | tone [numar [tone [numar_| tone | numar | tone numar Total * Se vor specifica separat tipurile si cantitaiile de baterii sau acumulatori, asa cum sunt prevazute tn anexa nr. 2 la Procedura de Inregistrare a producéttorilor de bateri si acumulatori, aprobata prin Ordinul ministrului mediului gi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 Data: Numele si prenumele: Semnatura si stampila Funetia: