Sunteți pe pagina 1din 14
Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

DEPARTAMENTUL AUDIT INTERN

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru anul 2012

2

2 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

CUPRINS

Capitolul I PROGRAMUL DE AUDIT INTERN – REZULTATE Ş I ANALIZE

4

Capitolul II RESURSELE DE AUDIT

10

Capitolul III ASIGURAREA Ş I CONTROLUL CALIT ĂŢ II

11

Capitolul IV AC Ţ IUNI ULTERIOARE

13

Anexa Nr. 1 Indicatorii de performan ţă pentru auditul intern în 2011/2012

14

3

3 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

NOTĂ

Raportul este elaborat de că tre Departamentul Audit Intern al Bă ncii Naţ ionale a Moldovei în corespundere cu cerin ţ ele Standardelor Interna ţ ionale pentru Practica Profesional ă a Auditorului Intern - IAS 2060 Raportarea că tre conducerea superioar ă ş i consiliu. Raportarea cuprinde aspecte aferente activit ăţ ilor de audit ş i gradul de realizare a planului anual de audit intern. De asemenea, în raport sunt incluse ş i analizate informa ţ iile cu privire la indicatorii de performan ţă ce permit evaluarea rezultatelor ş i plusul de valoare pe care îl aduce activitatea de audit intern.

Banca Na ţ ional ă a Moldovei Departamentul Audit Intern Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chi ş in ă u tel.:(373 22) 227 988 fax: (373 22) 220 591

4

4 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

Capitolul I PROGRAMUL DE AUDIT INTERN – REZULTATE ŞI ANALIZE

1.1. Misiunea ş i prezentarea general ă a activit ăţ ii de audit intern

Pe 1 decembrie 2011, Consiliul de administraţ ie al BNM a aprobat Planul anual de audit intern 2012 ca parte component ă a strategiei Departamentului Audit Intern pe termen mediu. Prin prisma Standardelor Internaţ ionale pentru Practica Profesional ă a Auditului Intern - IAS 2200 Planificarea angajamentelor, în trimestrul IV, 2012 a fost efectuat ă o analiz ă general ă a proceselor ş i riscurilor implicate determinat ă de importan ţ a corel ă rii activit ăţ ii de audit cu necesit ăţ ile din punct de vedere calitativ, cantitativ ş i priorit ăţ ile curente ale Departamentului Audit Intern ş i ale Bă ncii Naţ ionale a Moldovei în ansamblu. Ca rezultat, Planul anual de audit intern a fost actualizat ş i a inclus 21 de misiuni de audit/4 misiuni Follow-up, care au presupus o serie de activit ăţ i ce ţ in de planificarea, derularea, documentarea ş i raportarea rezultatelor de audit.

Pornind de la misiunea Departamentului Audit Intern care const ă în exercitarea eficient ă ş i calitativ ă a funcţ iei de audit intern în cadrul BNM, prin intermediul activit ăţ ilor de audit derulate, DAI a examinat/evaluat ş i testat procesele de activitate ale BNM, a analizat eficien ţ a resurselor TI utilizate, a urm ă rit creş terea gradului de aplicare corect ă a legislaţ iei, consolidarea ş i creş terea eficacit ăţ ii controlului intern, diminuarea riscurilor, contribuind astfel la îmbun ă t ăţ irea calit ăţ ii proceselor de activitate. În domeniile care ţ in de competen ţ a Bă ncii Naţ ionale, departamentul s-a pronun ţ at pentru dezvoltarea unei bune guvern ă ri bazate pe responsabilitate ş i transparen ţă , pentru promovarea principiului toleran ţ ei zero faţă de fraud ă ş i corup ţ ie.

Pe parcursul anului 2012 Departamentul Audit Intern a desf ăş urat misiuni de audit, a efectuat controale ş i inventarieri inopinate, a verificat situaţ iile financiare ş i executarea bugetului BNM, a acordat consultan ţă ş i a raportat Consiliului de administraţ ie al BNM privind situaţ ia/riscurile constatate.

În conformitate cu practicile aplicate în domeniu, DAI a avut drept obiectiv s ă aloce în medie 70% din timpul efectiv lucrat misiunilor de audit/misiunilor Follow-up ş i controalelor antifraud ă . Pentru anul 2012 acest indicator a constituit 82% (2011: 83%), în condi ţ iile de insuficien ţă de personal, dar ş i de majorare a timpului dedicat activit ăţ ilor de consultan ţă (de la 12% în 2011 pân ă la 14% în anul 2012).

Structura activit ăţ ilor DAI pentru anul 2012 este reflectat ă în graficul nr.1.

Graficul nr.1 Structura activităţ ilor DAI pentru anul 2012

82% 14%
82%
14%

1%

3%

Audite/controale inopinate Consultan ţă Instruire profesional ă Alte activităţ i

5

5 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

1.2. Rezultatele activit ăţ ii

Misiuni de audit

Pe parcursul anului 2012, au fost derulate 25 de misiuni de audit: 21 audite planificate ş i 4 controale/inventarieri inopinate. Din perspectiva tipurilor de audit planificate, 16 au fost financiare, operaţ ionale ş i de conformitate, 1 audit de performan ţă , 4 - TI. Ca rezultat au fost elaborate 27 rapoarte (2011: 24), inclusiv 2 rapoarte au avut statut de analiz ă ş i consiliere.

Potrivit Matricei de evaluare a riscurilor, aria de audit a cuprins domeniile importante de activitate ale BNM. Dup ă timpul efectiv alocat, o aten ţ ie mai sporit ă a fost acordat ă urm ă toarelor domenii: operaţ iuni monetare ş i valutare - 13 % din timpul alocat misiunilor de audit, procesele ş i serviciile TI, operaţ iuni cu numerar, domeniul de statistică – câte 11%, urmate de domeniul supravegherii bancare – 10%, operaţ iuni de logistică ş i prest ă ri servicii, operaţ iunile cu personalul – câte 9 %.

Graficul nr.2 Analiza de acoperire a ariilor de audit

Operaţ iuni de logistică ş i prestă ri de servicii

Gestionarea rezervelor valutare

6%

9% 7%
9%
7%

9%

Supravegherea bancar ă

10%

11% Servicii TI 11%
11%
Servicii TI
11%

Moneda naţ ională

Operaţ iuni cu personalul

Avizarea situatiilor financiare

4%

Operaţ iuni de piaţă monetar ă

7%

Relaţ iile financiare cu clientela BNM: MF, FMI ş i alte organizaţ ii financiare internaţ ionale

4%

Statistica

11%

Procese TI

11%

Organizare ş i guvernare

Practic, în toate domeniile auditate în anul 2012 au fost identificate oportunit ăţ i de îmbun ă t ăţ ire. Distribu ţ ia timpului alocat, cu unele excep ţ ii fondate, coreleaz ă cu efortul depus în domeniile funcţ ionale.

6

6 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

Tabelul nr.1 Analiza efort ş i timpul alocat

   

Recomandări

 

Nr./o

Indicatori

/Opinii

Timp alocat

%

%

1

Gestionarea rezervelor valutare

1,35

5,60

2

Moneda na ţ ională

8,11

10,53

3

Opera ţ iuni de pia ţă monetar ă

8,11

7,17

4

Rela ţ iile financiare cu clientela BNM: MF, FMI şi alte organiza ţ ii financiare interna ţ ionale

4,05

4,11

5

Procese TI

10,81

11,05

6

Servicii TI

8,11

10,90

7

Supravegherea bancar ă

18,92

10,39

8

Organizare ş i guvernare

10,81

6,80

9

Statistica

10,81

11,95

10

Avizarea situa ţ iilor financiare

2,70

4,03

11

Opera ţ iuni cu personalul

8,11

8,96

12

Opera ţ iuni de logistic ă ş i prestări servicii

8,11

8,51

Total

100

100

Recomand ă rile de audit înaintate - 54 (2011: 85), au fost orientate spre optimizarea normelor procedurale, proceselor ş i activit ăţ ii operaţ ionale, structurii de organizare. Num ă rul de constat ă ri/recomand ă ri formulate s-a redus în anul 2012 comparativ cu anul 2011 de 0,4 ori, fapt determinat inclusiv de axarea auditului pe priorit ăţ ile majore, l ă sând rezerv ă de optimiz ă ri semnificative la nivelul activit ăţilor ş i resurselor, ca urmare a implement ă rii proiectului de transformare a proceselor de activitate ş i modernizare a sistemului informatic bancar al B ă ncii Naţ ionale – Transform BNM.

Ponderea cea mai semnificativ ă în totalul constat ă rilor/recomand ă rilor înaintate o constituie constat ă rile cu nivel de risc mediu (39 constat ă ri/recomand ă ri sau 72% din total), urmat de cele cu un nivel de risc scă zut (15 constat ă ri/recomand ă ri sau 28% din total).

Monitorizarea implementă rii recomand ă rilor de audit (misiuni Follow-up)

Pe tot parcursul anului 2012, DAI a întreprins acţ iuni de monitorizare regulat ă a nivelului ş i modului de implementare a recomand ă rilor de audit. Activitatea de monitorizare şi analiz ă a fost facilitat ă de aplica ţ ia de gestiune a constat ă rilor ş i recomand ă rilor de audit. Studiile detaliate au fost asigurate prin vizite pe teren, interviuri, examinarea suplimentar ă a documentaţ iei etc.

Aferent perioadei ianuarie-decembrie 2012 au fost realizate (însu ş ite) 73 de recomand ă ri de audit. Recomand ă rile cu termen de executare pentru perioade de dup ă 2012, se monitorizeaz ă în continuare.

Valoarea ad ă ugat ă ca urmare a implement ă rii recomand ă rilor de audit, s-a concretizat prin:

1. Ajustarea cadrului normativ intern la standardele internaţ ionale de domeniu ş i prin urmare asigurarea unei abord ă ri mai complexe a riscului TI în BNM.

2. Lă rgirea spectrului de posibilit ăţ i la nivelul sistemului informatic al BNM. Creş terea credibilit ăţ ii informaţ iei, posibilit ăţ ii autentifică rii avansate în cadrul proceselor.

3. Solu ţ ionarea erorilor de raportare în cadrul sistemului de eviden ţă contabil ă al BNM, precum ş i intensificarea automatiz ă rii proceselor manuale.

4. Consolidarea gestiunii riscului de compromitere a informaţ iei. Asigurarea securit ăţ ii accesului la sistemele informatice pentru utilizatorii privilegiaţ i (administratori).

7

7 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

5. Diminuarea riscului de pierdere a mesajelor ş i de gestionare inadecvat ă a procesului de arhivare ş i efectuare a copiilor de rezerv ă .

6. Asigurarea gestion ă rii riscului factorului uman de introducere/modificare a mesajelor SWIFT în mod accidental sau inten ţ ionat, precum ş i minimizarea gradului de expunere la riscul operaţ ional al operaţ iunilor valutare.

7. Consolidarea gestion ă rii riscului de compromitere a securit ăţ ii informaţ ionale. Crearea abilit ăţ ii de reacţ ie la apari ţ ia unor incidente de securitate.

8. Dezvoltarea culturii corporative a personalului BNM, optimizarea activit ăţ ilor salariaţ ilor, stabilirea practicii unice în cadrul BNM de declarare a incompatibilit ăţ ii ş i conflictului de interese prin elaborarea formularului-model de declaraţ ie.

9. Facilitarea supravegherii respect ă rii legislaţ iei în vigoare întru asigurarea depunerii declaraţ iilor de interes personal/conflict de interese.

10. Asigurarea conform ă rii actelor aplicative cu politicile pruden ţ iale ale BNM.

11. Asigurarea cadrului normativ aferent procesului de recep ţ ionare, eviden ţă ş i gestiune a apelurilor telefonice din exterior. Asigurarea transparen ţ ei procesului.

12. Consolidarea planific ă rii controalelor pe teren, cu stabilirea unor criterii exacte de selectare a unit ăţ ilor de schimb valutar supuse controlului ş i a operaţ iunilor pentru verificare în vederea excluderii riscului de subiectivitate la luarea deciziei.

13. Optimizarea eviden ţ ei consumabilelor utilizate la procesarea numerarului.

14. Excluderea ambiguit ăţ ilor aferente identific ă rii ş i raport ă rii consult ă rilor publice.

15. Optimizarea utiliz ă rii resurselor umane, precum ş i raţ ionalizarea procesului de ţ inere a eviden ţ ei documentelor subdiviziunilor structurale ale BNM.

16. Asigurarea funcţ ionalit ăţ ii de acces public la domeniile cheie ce vizeaz ă transparen ţ a activit ăţ ii BNM.

17. Eficientizarea segreg ă rii între subdiviziunile BNM a atribu ţ iilor ce ţ in de asigurarea ş i monitorizarea securit ăţ ii informaţ ionale în BNM.

18. Consolidarea procedurilor de control prin segregarea funcţ iilor de înregistrare ş i de contabilizare a datelor.

19. Optimizarea modalit ăţ ii de stocare ş i utilizare în activitate a specimenelor de semn ă turi prezentate la BNM. Minimizarea circuitului documentelor pe suport hârtie.

20. Consolidarea procedurilor de control dedicate combaterii ş i identific ă rii fraudelor la nivelul operaţ iunilor cu numerar.

Verificarea situa ţ iilor financiare ş i a execută rii bugetului BNM

Situaţ iile financiare ale BNM presupun o reprezentare structurat ă a pozi ţ iei ş i performan ţ ei financiare a institu ţ iei. Prin prisma relevan ţ ei, credibilit ăţ ii, comparabilit ăţ ii ş i inteligibilit ăţ ii, DAI a verificat situaţ iile financiare anuale pentru exerci ţ iul financiar 2011, situaţ iile financiare trimestriale aferente anului 2012 ş i executarea bugetului BNM pentru aceleaş i perioade. Verificarea situaţ iilor financiare ş i a execut ă rii bugetului BNM a avut drept scop confirmarea datelor raportate, axându-se pe aspecte semnificative - bilan ţ ul contabil, rezultatul global, fluxul de mijloace b ă neş ti, capitalul ş i rezervele, notele explicative la

8

8 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

situaţ iile financiare. Cheltuielile ş i alocaţ iile pentru investi ţ ii, valorificate de BNM în perioadele de gestiune, au fost analizate de DAI prin prisma încadră rii acestora în limitele anuale aprobate de că tre Consiliul de administraţ ie al BNM. Totodat ă , s-a urm ă rit existen ţ a unui echilibru între articolele de cheltuieli ş i necesit ăţ ile din perspectiva competen ţ elor BNM.

Ca rezultat al verifică rilor au fost emise avize c ă tre Consiliul de administraţ ie al BNM.

Consultan ţă

În anul 2012 DAI a acordat consiliere managementului privind avizarea proiectelor de modifică ri, complet ă ri, aprob ă ri în redacţ ie nou ă a actelor normative, concep ţ ii, politici, sisteme de control intern etc. Activitatea de consultan ţă a fost desf ăş urat ă de asemenea din perspectiva corel ă rii atribu ţ iilor subdiviziunilor la funcţ iile ce rezult ă din cadrul normativ curent, neadmiterii conflictului de interese, excluderii dubl ă rii activit ăţ ilor, coordonând regulamentele de organizare ş i funcţ ionare a subdiviziunilor BNM.

În calitate de observator ş i/sau consultant, personalul DAI a conlucrat pe parcursul perioadei de analiz ă în cadrul a mai multor activit ăţ i, inclusiv proiecte majore:

Inventarierea anual ă a numerarului ş i altor valori deţ inute de BNM;

Inventarierea anual ă a patrimoniului BNM, crean ţ elor ş i datoriilor BNM;

Tocarea bancnotelor improprii circulaţ iei;

Predarea-primirea activelor materiale stocate la depozit;

Proiectul – Planificarea strategică a BNM;

Proiectul – Modernizarea paginii-web oficiale a BNM;

Proiectul – Transformarea proceselor de activitate ş i modernizare a sistemului informatic bancar al Bă ncii Naţ ionale, Transform BNM.

Alte activităţ i

Monitorizarea incidentelor. BNM are implementat un Registru Electronic de Eviden ţă ş i Gestiune a Incidentelor, care permite managementului superior, dar ş i responsabililor de la diferite nivele s ă aib ă acces la o eviden ţă unitar ă , u ş or de utilizat, în care incidentele sunt clasificate conform nivelului de risc ş i tipul fiecă ruia în parte. Natura ş i statutul incidentelor, precum ş i acţ iunile întreprinse de responsabili întru remedierea/preîntâmpinarea lor au fost analizate de responsabilii DAI pe tot parcursul anului, inclusiv la etapele de planificare strategică ş i anual ă a activit ăţ ii de audit intern.

Men ţ inerea ş i dezvoltarea cartografiei riscurilor. Prin prisma atribu ţ iilor exercitate, DAI men ţ ine cartografia riscurilor la nivelul BNM. În anul 2012, cartografia a fost dezvoltat ă atât prin revizuirea metodelor de evaluare ş i ordonare a riscurilor, cât ş i prin considerarea noilor m ă suri de protecţ ie/de control al riscurilor inerente. Informarea managementului superior despre riscurile BNM a fost asigurat ă în cadrul procesului de planificare strategic ă ş i anual ă a activit ăţ ii de audit intern – noiembrie 2012.

Administrarea sistemului de control intern. Pe parcursul anului, DAI a exercitat funcţ ia de administrare a sistemului de control intern al BNM. La situaţ ia din 31 decembrie 2012, sistemul de control intern al Bă ncii Naţ ionale îngloba 529 procese/subprocese de activitate schematic descrise ş i Matrice de evaluare a riscurilor, dintre care 203 procese/subprocese sau 38% din total au fost aprobate/actualizate în anul

2012.

Analiza relev ă că , top trei subdiviziuni (DOVRE/DOP ş i DBFC) având funcţ ii de Front-office, Middle- office ş i Back-office, au implementat ş i actualizat în 2012 sisteme de control intern - 76% din total.

9

9 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

Graficul nr. 3 Distribuirea SCI implementate pe subdiviziunile structurale ale BNM

Graficul nr. 4 Procese/subprocese de activitate aprobate/actualizate în anul 2012

de activitate aprobate/actualizate în anul 2012 Eviden ţ a declara ţ iilor privind împrumuturile .
de activitate aprobate/actualizate în anul 2012 Eviden ţ a declara ţ iilor privind împrumuturile .

Eviden ţ a declara ţ iilor privind împrumuturile. Potrivit prevederilor art.34(5) din Legea cu privire la Banca Na ţ ional ă a Moldovei, orice salariat al BNM care a beneficiat de împrumuturi contractate de la alte institu ţ ii financiare, cu excep ţ ia celor primite de la BNM, prezint ă o declaraţ ie organului de audit intern care ţ ine eviden ţ a acestora. În anul 2012, DAI a înregistrat ş i stocat 22 (2011: 16) declaraţ ii prezentate de salariaţ ii BNM – beneficiari de împrumuturi. Creditele beneficiate de personalul BNM în anul 2012 de la b ă ncile licen ţ iate sunt acordate cu rate ale dobânzii în limita ratelor de dobând ă înregistrate pe piaţă .

Colaborarea cu structurile/organismele de profil

Colaborarea cu asocia ţ iile de specialitate din RM - Asocia ţ ia Contabililor ş i Auditorilor Profesioniş ti din RM (ACAP RM) ş i Asocia ţ ia Auditorilor ş i Societ ăţ ilor de Audit din RM - este bazat ă pe schimbul de opinii la însu ş irea bunelor practici profesionale în dezvoltarea domeniilor prioritare ale contabilit ăţ ii şi auditului. În anul 2012 responsabili din cadrul BNM au participat la conferin ţ a dedicat ă Zilei profesionale a contabilului cu genericul “Contabil – o profesie deschis ă ş i dinamică ”.

Colaborarea cu auditorii externi. În contextul desfăş ur ă rii auditului extern al situaţ iilor financiare ale Bă ncii Naţ ionale a Moldovei pentru anii 2011 ş i 2012, DAI a colaborat cu echipa companiei de audit KPMG Moldova S.R.L. DAI a prezentat auditului extern informaţ ii relevante, la solicitarea acestuia. Au avut loc întruniri de lucru, axate pe sistemele de control implementate ş i procedurile de evaluare aplicate de DAI asupra proceselor de activitate.

Colaborarea cu structurile de audit intern din cadrul altor b ă nci centrale a fost dezvoltat ă prin participarea salariaţ ilor DAI la seminare, cursuri organizate de alte b ă nci centrale, ş edin ţ e cu membri ai

Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiş ină u • www.bnm.md • E-mail: official@bnm.md • Tel. (37322) 409 006 • Fax (37322) 220 591

10

10 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

institu ţ iilor internaţ ionale, vizând chestiuni ce ţ in de competen ţ a departamentului, precum şi coresponden ţ a profesional ă cu colegi din sistemul b ă ncilor centrale în contexte legate de utilizarea ş i aplicarea practicilor în domeniu.

Colaborarea cu Institutul Auditorilor Interni. Pe parcursul anului 2012 au fost în continuare studiate ş i aplicate standardele profesionale ş i practicile recomandate de Institutul Auditorilor Interni.

Colaborarea cu Asocia ţ ia Global ă a Profesioni ş tilor în domeniul riscului. În anul 2012, Grant Thornton Moldova în colaborare cu Asociaţ ia Global ă a Profesioni ş tilor în domeniul riscului a organizat un Program de cursuri – Gestionarea riscului opera ţ ional, la care au participat ş i responsabili din cadrul BNM. Programul a prezentat metode moderne de gestionare a riscului operaţ ional ş i cele mai bune practici în domeniu.

Colaborarea cu Asocia ţ ia Evaluatorilor Certifica ţ i Antifraud ă din România. În anul 2012, BNM a lansat evenimentul S ă pt ă mâna antifraud ă . Evenimentul a fost deschis în cadrul Conferin ţ ei cu tema – Frauda nu are frontiere. Programe, metode ş i tehnologii antifraud ă , cu participarea speciali ş tilor din cadrul Asocia ţ iei Evaluatorilor Certifica ţ i Antifraud ă din România.

Capitolul II RESURSELE DE AUDIT

Resurse umane. Managementul resurselor umane reprezint ă ansamblul de activit ăţ i generale ş i specifice privitoare la asigurarea, men ţ inerea ş i folosirea eficient ă a personalului în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Principalele procese din acest domeniu vizeaz ă respectiv: metodologia adoptat ă , organizarea activit ăţ ii, evaluarea performan ţ elor profesionale individuale ş i pregă tirea profesional ă continu ă . Pe parcursul anului 2012 structura Departamentului Audit Intern a fost dezvoltat ă . La 1 ianuarie 2013, conform structurii organizaţ ionale, statele de personal ale DAI includeau 11 unit ăţ i, inclusiv 4 unit ăţ i pentru auditul financiar ş i operaţ ional, 3 unit ăţ i pentru auditul tehnologiilor informaţ ionale, 3 unit ăţ i pentru metodologie, sintez ă ş i analiz ă , o funcţ ie de conducere. Angajaţ ii DAI au studii superioare în domeniile:

economie/finan ţ e/contabilitate ş i audit, tehnologii informaţ ionale, juridic. Experien ţ a profesional ă a personalului DAI (experien ţă în audit, contabilitate ş i TI) constituie în medie 6,3 ani iar media de activitate în cadrul BNM – 7,4 ani.

Instrumente utilizate:

Personalul DAI este ghidat de un Manual de audit care încorporeaz ă aspecte de planificare, evaluare risc, tehnici ş i proceduri de audit necesare pentru derularea eficient ă a misiunilor de audit intern în cadrul BNM, de codul eticii profesionale.

La nivelul departamentului este utilizat pe larg sistemul informatic „AutoAudit”- produs al companiei „Paisley Consulting” (SUA). Utilizarea softului asigur ă gestionarea adecvat ă a misiunilor de audit ş i crearea bazei de date pentru auditul intern. Totodat ă , aplicaţ ia permite monitorizarea stadiului misiunii în scopul gestion ă rii adecvate a resurselor ş i timpului alocat activit ăţ ilor de audit.

Pentru monitorizarea ş i evaluarea progresului înregistrat în îndeplinirea recomand ă rilor, departamentul utilizeaz ă Aplica ţ ia de gestiune a constat ă rilor ş i recomand ă rilor de audit. Aplicaţ ia faciliteaz ă accesul subdiviziunilor BNM la constat ă rile ş i recomand ă rile expuse în rapoartele de audit intern/extern, precum ş i posibilitatea de a oferi informaţ ie suplimentară privind situaţ ia curent ă aferent ă constat ă rilor ş i recomand ă rilor de audit, pe m ă sura întreprinderii acţ iunilor de îmbun ă t ăţ ire a activit ăţ ii.

11

11 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

Gestionarea documentaţ iei aferente sistemului de control intern al BNM se asigur ă prin intermediul Sistemului informatic de gestiune ş i documentare al SCI al BNM, dat în exploatare în luna martie 2010.

Pentru circuitul electronic al documentelor la nivelul BNM se utilizează Sistemul de gestiune electronică a documentelor al BNM, sistem care funcţ ioneaz ă într-o manieră transparent ă , centralizat ă ş i securizat ă .

Întru eficientizarea procesului ş i rezultatelor de audit, în cadrul DAI sunt identificate din start ş i utilizate, dup ă caz: aplicaţ iile program ce stau la baza derul ă rii activit ăţ ilor supuse auditului, eviden ţ a incidentelor înregistrate în sistemul informaţ ional al BNM, rapoarte/tabele perfectate inclusiv în Word/Excel, informaţ ii sintetizate privind procesele-verbale ale ş edin ţ elor Consiliului de administraţ ie, Comitetului Monetar, Comitetului de Investi ţ ii, informaţ ia publicat ă pe pagina Web intern ă ş i extern ă a BNM, baza de date „MoldLex” care cuprinde legislaţ ia Republicii Moldova etc.

Formarea profesional ă . Standardul de dezvoltare profesional ă continu ă are drept scop instruirea personalului de audit pentru a spori cuno ş tin ţ ele ş i a dobândi noi competen ţ e. Pentru desfăş urarea obiectiv ă ş i calitativ ă a activit ăţ ii de audit, personalul DAI î ş i dezvolt ă în permanen ţă profesionalismul şi competen ţ ele prin autoinstruire ş i participare la cursuri organizate de institu ţ iile de domeniu. În anul 2012, colaboratorii DAI au participat la 4 seminare ş i cursuri organizate de alte b ă nci centrale ş i organizaţ ii internaţ ionale, 3 traininguri desfăş urate la nivel de ţ ară , 3 instruiri organizate la nivelul BNM.

Preponderent, seminarele au fost axate pe teme ce ţ in de programul audit intern, managementul riscurilor, frauda ş i tehnologiile informaţ ionale. În anul 2012 raportul dintre numă rul de zile continue de perfecţ ionare ş i numă rul de personal DAI este de 8 zile/angajat.

Capitolul III ASIGURAREA ŞI CONTROLUL CALIT ĂŢ II

Asigurarea calit ăţ ii. Un sistem de asigurare a calit ăţ ii în audit implementat ş i aplicat adecvat este unul din instrumentele cele mai importante ale managementului activit ăţ ii. Aplicând Standardele Internaţ ionale pentru Practica Profesional ă a Auditului Intern - IAS 1300 Programul de asigurare ş i îmbun ă t ăţ ire a calit ăţ ii, DAI a elaborat ş i implementat un program de asigurare ş i îmbun ă t ăţ ire a calit ăţ ii care acoperă toate aspectele activit ăţ ii de audit intern, iar eficacitatea acestora este permanent monitorizat ă de că tre directorul Departamentului Audit Intern. Eficien ţ a activit ăţ ii este asigurat ă prin dezvoltarea continu ă a bazei metodologice ş i aplicarea noilor instrumente de audit.

În anul 2012 au fost utilizate mai multe forme întru asigurarea ş i controlul calit ăţ ii:

Asigurarea calit ăţ ii prin dezvoltarea metodologiei ş i a instrumentarului de audit (instrumente

utilizate, cap. II Resursele de audit); Asigurarea calit ăţ ii prin monitorizare ş i control. Calitatea a fost asigurat ă prin monitorizarea sistemică a misiunilor în desfăş urare, precum ş i controlul final al documentaţ iei de audit;

Asigurarea calit ăţ ii prin metode statistice – orientare spre proces. S-a urm ă rit identificarea punctelor slabe în activitate ş i determinarea cauzelor existen ţ ei vulnerabilit ăţ ilor, pentru remedierea/prevenirea acestora ş i îmbun ă t ăţ irea calit ăţ ii; Asigurarea calit ăţ ii prin motivarea personalului – orientare spre personal. A fost implementat programul „O stea – semn de apreciere ş i recunoa ş tere a rezultatelor muncii individuale” care a promovat autocontrolul, fiind utilizate mijloace de stimulare (materiale ş i morale) pentru personalul eficient.

12

12 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

PROGRAM de ASIGURARE şi ÎMBUN ĂTĂŢIRE a CALIT ĂŢII
PROGRAM de ASIGURARE
şi ÎMBUN ĂTĂŢIRE a CALIT ĂŢII

PLAN STRATEGIC ş i ANUAL de AUDIT NTERN

INSTRUMENTE ş i RESURSE de AUDIT

ETAPE

PROCEDURI

DOCUMENTARE

Raportare areMonitoriz
Raportare
areMonitoriz

CONDUCĂTORUL DEPARTAMENTULUI AUDIT INTERN Asigurare Metodologie, Planificare Strategic ă şi Anuală, Monitorizare ş i Control al Calit ăţii, Revizuire ş i Aprobare Rapoarte de Audit, Evaluarea Performanţei, Asigurarea periodic ă a Evaluării Interne ş i Externe a Funcţiei de Audit Intern, Raportarea către Consiliul de administra ţie al BNM

Estimarea activit ăţ ii. Activitatea Departamentului Audit Intern este estimat ă din punt de vedere cantitativ ş i calitativ, inclusiv pe baza unui set de indicatori-cheie de performan ţă - Anexa nr. 1. Frecven ţ a de monitorizare ş i analiz ă a indicatorilor de activitate este anual ă . În mod special, au fost înregistrate urm ă toarele îmbun ă t ăţ iri:

(i)

dezvoltarea de programe orientate spre audit de performan ţă ş i controale antifraud ă , în completarea auditelor financiare ş i de conformitate;

(ii)

stabilirea expres ă a tipurilor de asisten ţă consultativ ă ş i punerea în aplicare a auditului de consiliere;

(iii)

evaluarea culturii organizaţ ionale în cadrul institu ţ iei ş i a factorilor de influen ţă ;

(iv)

elaborarea ş i punerea în aplicare a Planului de acţ iuni al BNM pentru prevenirea ş i combaterea fraudei ş i a corup ţ iei;

(v)

lansarea evenimentului “S ă pt ă mâna antifraud ă ”, pe care inten ţ ionam s ă îl desfăş ur ă m anual;

(vi)

implementarea ini ţ iativei de utilizare în procesul de audit a unei aplicaţ ii software specializate;

(vii)

dezvoltarea Planului strategic ş i anual de audit intern, formularea ş i stabilirea elementelor fundamentale ce ţ in de misiunea, viziunea ş i valorile Departamentului Audit Intern;

13

13 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

(viii)

dezvoltarea procesului de evaluare: elaborarea ş i utilizarea chestionarului de evaluare a performan ţ ei pe parcursul misiunii de audit.

Capitolul IV ACŢ IUNI ULTERIOARE

Începând cu luna ianuarie 2013, Departamentul Audit Intern urmeaz ă s ă utilizeze în activitate aplicaţ ia software IDEA (Interactive Data Extraction & Analysis Analiza ş i extragerea interactiv ă a datelor). IDEA dispune de o serie de funcţ ii ş i funcţ ionalit ăţ i care vor putea fi aplicate conform schemelor proprii de audit ş i control, conferind astfel flexibilitate maxim ă de lucru. Produsul va permite analiza datelor în mai multe moduri, oferind facilit ăţ i de extragere, eş antionare ş i procesare a datelor pentru identificarea anumitor tranzacţ ii, evolu ţ ii ş i tendin ţ e. IDEA va fi utilizat ă eficient în cazul auditului TI, auditului financiar, în investigarea fenomenelor de fraud ă ş i gestiunea contabil ă inadecvat ă .

14

14 Banca Na ţ ional ă a Moldovei

Banca Naţ ional ă a Moldovei

Anexa Nr. 1 la Raportul de activitate pentru anul 2012

Indicatorii

de performanţă pentru Auditul Intern în 2011/2012

Nr.

Indicator

Ţinta

 

Performanţ a

2011

2012

1.

Gradul de cuprindere în activitatea de audit intern a domeniilor de activitate ale BNM.

cel puţ in 90% *

98%

98%

Reieş ind din principiul orient ării pe risc, calificarea ş i numărul resurselor de personal disponibil în DAI

2.

Gradul de realizare a planului anual de audit.

100%

 

100%

100%

3.

Gradul de utilizare a timpului disponibil.

91% *

 

87%

94%

* Reieş ind

din

timpul

maximal disponibil în 2012

4.

Gradul de încadrare a personalului DAI în activit ăţi de audit.

 

87%

95%

96%

* Reieş ind din timpul maximal disponibil pentru activităţi de audit în 2012

5.

Raportul (procentual) dintre numărul total de rapoarte emise în termen şi numărul total de rapoarte.

100%

 

100%

100%

6.

Raportul (procentual) dintre numărul de recomand ări acceptate de management/ implementate şi numărul de recomand ări înaintate.

100%

 

100%

100%

7.

Raportul dintre numărul de zile continue de perfec ţionare şi numărul de personal DAI.

cel puţ in 5 zile un angajat

14 zile

8 zile

un angajat

un angajat

 

* Conform

minimului

recomandat

pe

plan

interna ţional

8.

Raportul (procentual) dintre numărul efectiv de personal şi numărul personalului scriptic al DAI.

100%

 

99%

88%

În paralel cu indicatorii cantitativi, Departamentul Audit Intern urm ă re ş te ş i analizeaz ă o serie de indicatori calitativi. Ultimii se refer ă la metodologia aplicat ă , strategia ş i planul anual de audit bazate pe risc, nivelul de dotare tehnică , accesul comun la instrumentele de audit intern, performan ţ a personalului.