Sunteți pe pagina 1din 59

ORDINNr.

65din22ianuarie2015
privindprincipaleleaspectelegatedentocmireaidepunereasituaiilorfinanciareanualeia
raportrilorcontabileanualealeoperatoriloreconomici
launitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice
EMITENT:MINISTERULFINANELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.69din27ianuarie2015

Avnd n vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizareaifuncionareaMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare,
ntemeiulprevederilorart.4,art.28,art.36alin.(3)iart.37dinLegeacontabilitiinr.82/1991,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
n baza art. 13 din Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012
pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare
financiar,aplicabilesocietilorcomercialealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeo
piareglementat,cumodificrileicompletrileulterioare,

ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin:

ART.1
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, persoanele prevzute la art. 1 alin. (1) (4) din aceeai lege au
obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale, inclusiv n situaia fuziunii, divizrii sau lichidrii
acestora,ncondiiilelegii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,exerciiulfinanciarreprezintperioadapentrucaretrebuientocmitesituaiilefinanciareanuale
i,deregul,coincidecuanulcalendaristic.
ART.2
Prezentul ordin se aplic de ctre entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile
conformecuDirectivaaIVaaComunitilorEconomiceEuropene,partecomponentaReglementrilor
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare,dectreentitilecareaplicSistemulsimplificatde
contabilitate,aprobatprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011,precumidecelecrorale
sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar,
aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat,aprobateprinOrdinulviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cu
modificrileicompletrileulterioare.
ART.3
Entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IVa a
Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu
directiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrilei
completrile ulterioare, au obligaia s ntocmeasc i s depun situaii financiare anuale la unitile
teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, n condiiile prevzute n anexa nr. 1, care face parte
integrantdinprezentulordin.
ART.4
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1^1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,persoanelecarenexerciiulfinanciarprecedentaunregistratcifradeafacerinet
subechivalentulnleialsumeide35.000euroitotalulactivelorsubechivalentulnleialsumeide35.000
europotoptapentrusistemulsimplificatdecontabilitate.
(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligaia s
ntocmeasc i s depun situaii financiare anuale simplificate la unitile teritoriale ale Ministerului
FinanelorPublice,ncondiiileprevzutenanexanr.1.
ART.5

(1) Societile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de


raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor
publice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare,inclusivcelealcrorexerciiufinanciar
diferdeanulcalendaristic,auobligaiasntocmeascisdepunsituaiifinanciareanualelaunitile
teritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,ncondiiileprevzutenanexanr.1.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplic Standardele internaionale de raportare
financiar(IFRS),situaiilefinanciareaucomponenteleprevzutedeacestestandarde.
(3) Societile menionate la alin. (1) au obligaia s ntocmeasc i s depun, de asemenea,
raportri contabile anuale ncheiate la 31 decembrie la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice,ncondiiileprevzutenanexanr.3.
(4) Elementele raportate prin situaiile financiare anuale, respectiv raportrile contabile anuale
ntocmitedesocietileprevzutelaalin.(1),sedeterminpebazaprevederilorcuprinsenReglementrile
contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor
comercialealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat,aprobateprin
Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(5) Dac modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea
informaiilor comparative, raportrile contabile anuale conin informaii comparative retratate. n acest
caz,informaiilecomparativereferitoarelaelementeledenaturaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii,
respectiv a veniturilor i cheltuielilor, sunt cele determinate n urma aplicrii noilor politici contabile,
respectivacorectriierorilorcontabile.
(6)PrevederileOrdinuluiviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012pentru
aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar,
aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat,cumodificrileicompletrileulterioare,referitoarelaefectuarearetratrii,nregistrarean
contabilitate a rezultatelor acesteia, ntocmirea balanei de verificare i a situaiilor financiare anuale,
respectivaraportriicontabileanuale,seaplicisocietiloralecrorvalorimobiliareaufostadmisela
tranzacionarencursulexerciiuluifinanciar2014.
(7)Pentruexerciiulfinanciaralanului2014,societilealecrorvalorimobiliareaufostadmise
la tranzacionare n cursul exerciiului financiar 2014 ntocmesc situaiile financiare anuale individuale n
baza IFRS prin retratarea informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor contabile
conformecuDirectivaaIVaaComunitilorEconomiceEuropene,partecomponentaReglementrilor
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
(8) ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2015, societile ale cror valori mobiliare au fost
admiselatranzacionarencursulexerciiuluifinanciar2014incontabilitateanbazaprevederilorIFRS.
ART.6
(1) Pentru scopuri contabile, entitile pot opta pentru un exerciiu financiar diferit de anul
calendaristic, n condiiile prevzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare.
(2)Entitilecareauoptatpentruunexerciiufinanciardiferitdeanulcalendaristicauobligaia
s ntocmeasc i s depun raportri contabile anuale la 31 decembrie la unitile teritoriale ale
MinisteruluiFinanelorPublice,ncondiiileprevzutenanexanr.2sau3,dupcaz.Anexelenr.2i3fac
parteintegrantdinprezentulordin.
(3)Entitileprevzutelaalin.(2)ntocmescraportricontabileanualela31decembriedistinct
de situaiile financiare anuale ncheiate la data aleas pentru acestea, cu respectarea prevederilor legii
contabilitii.
(4) La ntocmirea, de ctre entitile prevzute la alin. (2), a situaiilor financiare anuale sunt
avute n vedere att prevederile reglementrilor contabile aplicabile, ct i prevederile Ordinului
ministrului finanelor publice nr. 1.878/2010 privind ntocmirea situaiilor financiare anuale de ctre

entitilecareauoptatpentruunexerciiufinanciardiferitdeanulcalendaristic,potrivitart.27alin.(3)din
Legeacontabilitiinr.82/1991.
ART.7
(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romnia care aparin unor persoane
juridicecusediulnstrintatereprezintsubunitifrpersonalitatejuridicceaparinacestorpersoane
juridiceiauobligaiantocmiriisituaiilorfinanciareanualeiaraportrilorcontabilecerutedeLegeanr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. n situaia n care persoana juridic cu
sediul n strintate i desfoar activitatea n Romnia prin mai multe sedii permanente, situaiile
financiareanualeiraportrilecontabilecerutedelegeacontabilitiisentocmescdesediulpermanent
desemnatsndeplineascobligaiilefiscale,acesteareflectndactivitateatuturorsediilorpermanente.
(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
subunitiledeschisenRomniadesocietirezidentenstateaparinndSpaiuluiEconomicEuropeannu
ntocmescsituaiifinanciareanualepentrupropriaactivitate.
ART.8
Persoanelecarefacobiectulprezentuluiordinsuntdenumitennelesulacestuiaentiti.
ART.9
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,peperioadalichidrii,persoanelejuridiceaflatenlichidaredepun,ntermende
90deziledelancheiereafiecruiancalendaristic,launitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice
oraportarecontabilanual,nstructuraprevzutnanexanr.2.
(2) Sistemul de raportare contabil anual cuprins n anexa nr. 2 se aplic, de asemenea, i
subunitilordeschisenRomniadesocietirezidentenstateaparinndSpaiuluiEconomicEuropean,
ncondiiileprevzutelaart.7.
ART.10
(1)Seaprobstructuraformularelor"Dateinformative"(cod30)i"Situaiaactivelorimobilizate"
(cod40),prevzutenanexanr.4,carefaceparteintegrantdinprezentulordin.
(2) Situaiile financiare anuale ntocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv situaiile financiare anuale
simplificate,ntocmitepotrivitOrdinuluiministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011,dectreentitileal
crorexerciiufinanciarcoincidecuanulcalendaristic,vorfinsoitedeformulareleprevzutelaalin.(1).
ART.11
(1)Entitileautorizate,reglementateisupravegheatedeBancaNaionalaRomniei,respectiv
Autoritatea de Supraveghere Financiar, ntocmesc situaii financiare anuale la 31 decembrie avnd n
vedere pe lng reglementrile aplicabile acestora i prevederile generale cuprinse la pct. I.1.5 i la pct.
I.1.6dinanexanr.1.
(2)Persoanelejuridicefrscoppatrimonialntocmescsituaiifinanciareanualencheiatela31
decembrieavndnvedere,pelngreglementrileaplicabileacestora,iprevederilegeneralecuprinsela
pct.I.1.4dinanexanr.1.
ART.12
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul viceprimministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea situaiilor
financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitile teritoriale ale
Ministerului Finanelor Publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 29 ianuarie
2014.
ART.13
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Ministrulfinanelorpublice,
DariusBogdanVlcov

Bucureti,22ianuarie2015.
Nr.65.


ANEXANr.1

Principaleleaspectelegatedentocmireaidepunereasituaiilorfinanciareanuale

I.Prevederigenerale
1.1. Entitile prevzute la art. 3 din ordin ntocmesc situaii financiare anuale potrivit
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, parte
component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
1.2.Entitileprevzutelaart.4dinordinntocmescsituaiifinanciareanualesimplificatepotrivit
Ordinului ministrului finanelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de
contabilitate.
1.3. Entitile prevzute la art. 5 din ordin ntocmesc situaii financiare anuale potrivit
Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile
societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat,
aprobateprinOrdinulviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cumodificrilei
completrileulterioare.
1.4.Persoanelejuridicefrscoppatrimonialprevzutelaart.1alin.(2)dinLegeacontabilitii
nr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,ntocmescsituaiifinanciareanualela
31decembriecompusedinbilanicontulrezultatuluiexerciiului,nformatulprevzutdereglementrile
contabilepentrupersoanelejuridicefrscoppatrimonial,aprobateprinOrdinulministruluieconomieii
finanelor nr. 1.969/2007, cu modificrile ulterioare, utiliznd programul de asisten elaborat de
MinisterulFinanelorPublicepentruacestea.
1.5. (1) Instituiile de credit, instituiile financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor
legale, nscrise n Registrul general, instituiile de plat i instituiile emitente de moned electronic,
definitepotrivitlegii,careacordcreditelegatedeserviciiledeplatiacroractivitateestelimitatla
prestarea de servicii de plat, respectiv emitere de moned electronic i prestare de servicii de plat,
Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, precum i entitile autorizate, reglementate i
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiar ntocmesc situaii financiare anuale pentru
exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile
acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) Situaiile financiare anuale, cu excepia situaiilor financiare anuale individuale conforme cu
Standardeleinternaionalederaportarefinanciar(IFRS)ntocmitedeinstituiiledecredit,vorfinsoite
deformularul"Dateinformative"iformularul"Situaiaactivelorimobilizate",nformatulstabilitdeBanca
NaionalaRomniei,respectivAutoritateadeSupraveghereFinanciar.
1.6.(1)Lantocmireasituaiilorfinanciareanualedectreentitileautorizate,reglementatei
supravegheate de Banca Naional a Romniei sunt avute n vedere, pe lng reglementrile aplicabile
acestora, i prevederile cuprinse n Reglementrile contabile aplicabile instituiilor de credit, respectiv
instituiilorfinanciarenebancareiFonduluidegarantareadepozitelornsistemulbancar.Pentruaceste
entiti, termenul de depunere la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice a situaiilor
financiareanuale,nsoitededocumenteprevzutedelege,estede150deziledelancheiereaexerciiului
financiar.
(2) Situaiile financiare ntocmite de instituiile de credit au componentele prevzute de IFRS,
potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare. n vederea depunerii situaiilor financiare anuale n format hrtie i n format electronic sau
numai n form electronic, avnd ataat o semntur electronic extins, instituiile de credit folosesc
programul de asisten pus la dispoziie gratuitde ctre Ministerul Finanelor Publice pe siteul Ageniei
NaionaledeAdministrareFiscal,princaresegenereazunfiierdetipPDF,avndataatunfiierxml,
care conine datele de identificare a instituiei de credit, precum i un fiier cu extensia zip. Fiierul cu
extensia zip va conine situaiile financiare anuale i documentele cerute de lege aa cum acestea sunt

ntocmitedeinstituiadecreditiscanate,albnegru,lizibilicuorezoluiecarespermitncadrarean
limitaa9,5MBafiieruluiPDFlacareesteataatfiierulzip.
(3)Entitileprevzutelaalin.(2)ntocmescraportricontabileanualela31decembriedistinct
desituaiilefinanciareanuale.Formatulelectronicalraportriicontabileanualela31decembrieconinnd
formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare aferent, precum i al
declaraieiprevzutelapct.III.3.3alin.(1)seobineprinfolosireaprogramuluideasistenelaboratde
MinisterulFinanelorPublice.Programuldeasistenestepusladispoziie,gratuit,deunitileteritoriale
aleMinisteruluiFinanelorPublicesaupoatefidescrcatdepeserveruldewebalMinisteruluiFinanelor
Publice,delaadresawww.mfinante.ro
(4) Pentru entitile autorizate, reglementatei supravegheate deBanca Naional a Romniei,
cu excepia celor menionate la alin. (2), formatul electronic al situaiilor financiare anuale coninnd
formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare aferent se obine prin
folosireaprogramuluideasistenelaboratdeMinisterulFinanelorPublice.Programuldeasisteneste
pusladispoziie,gratuit,deunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicesaupoatefidescrcatde
peserveruldewebalMinisteruluiFinanelorPublice,delaadresawww.mfinante.ro
(5) Sucursalele instituiilor (altele dect instituiile de credit) din alte state membre ale Uniunii
Europenenuntocmescsituaiifinanciareanuale,urmndsdepunlaunitileteritorialealeMinisterului
Finanelor Publice o raportare contabil anual n formatul stabilit de Banca Naional a Romniei.
Formatulelectronicalraportriicontabileanualeseobineprinfolosireaprogramuluideasistenelaborat
de Ministerul Finanelor Publice. Programul de asisten este pus la dispoziie, gratuit, de unitile
teritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicesaupoatefidescrcatdepeportalulMinisteruluiFinanelor
Publice,delaadresawww.mfinante.ro
1.7. (1) Entitile prevzute la art. 1 alin. (1) (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate i de
reglementrilecontabileaplicabile,auobligaiasdepunsituaiifinanciareanualelaunitileteritoriale
aleMinisteruluiFinanelorPublice,potrivitprevederilorlegalenvigoare.
(2)Pentruasigurareainformaiilordestinatesistemuluiinstituionalalstatului,entitiledepunla
unitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPubliceoraportarecontabilanual,ncondiiileprevzute
deordin.
(3) Erorile constatate dup depunerea situaiilor financiare anuale se corecteaz la data
constatriilor,potrivitreglementrilorcontabileemisedeinstituiileprevzutelaart.4alin.(1)i(3)din
Legeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,dupcaz.
(4)SeinterzicedepunerealaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPubliceamaimultor
seturi de situaii financiare anuale/raportri contabile anuale, pentru acelai exerciiu financiar/an
calendaristic.
1.8.Situaiilefinanciareanualesentocmescisepublic,potrivitlegii,nlimbaromninlei.
Aceastunitatedemsursevatrecepefiecareformularnparte.
1.9. (1) Entitile completeaz datele de identificare (denumirea entitii, adresa, numrul de
telefon i numrul de nmatriculare la registrul comerului), precum i datele referitoare la ncadrarea
corect n forma de proprietate i codul unic de nregistrare, fr a se folosi prescurtri sau iniiale. n
csuesevortrececodurilecaredelimiteazncadrareaentitii.
(2) Entitile completeaz codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activiti),
potrivit Clasificrii activitilor din economia naional CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
656/1997, cu modificrile ulterioare. n cazul subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care
aparin unor persoane juridice cu sediul n strintate, codul CAEN nscris n situaiile financiare
anuale/raportrile contabile anuale ntocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din
Romniacorespundeproprieiactivitidesfuratedeacesta.
(3)Necompletareacorectpeprimapaginaformularului"Bilan",respectiv"Bilanprescurtat"
cudateleprevzutelaalin.(1)i(2)saucompletareaformularelorcuprinsensituaiilefinanciareanualecu
dateeronateconducelaimposibilitateaidentificriientitii,aceastafiindsancionatpotrivitprevederilor
art.42dinLegeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea n vedere i de


subunitilenregistratenRomnia,careaparinunorpersoanejuridicecusediulnstrintate.
(5) Societile care, potrivit actului constitutiv, reprezint filiale ale unor societi cu capital
integralsaumajoritardestatcompleteazlaformadeproprietatecodul15,respectiv29,dupcaz.
1.10.(1)Situaiilefinanciareanualesesemneazdepersoaneleabilitatepotrivitlegii.
(2) Situaiile financiare anuale se semneaz i de ctre administratorul sau persoana care are
obligaiagestionriientitii.
1.11. (1) Potrivit art. 185 din Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,consiliuldeadministraie,respectivdirectoratulesteobligatsdepunlaunitile
teritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,nformathrtieinformatelectronicsaunumainform
electronic pe portalul www.eguvernare.ro, avnd ataat o semntur electronic extins, situaiile
financiareanuale,nsoitededocumenteleprevzutedelege.
(2) La depunerea situaiilor financiare anuale se vor avea n vedere i prevederile Hotrrii
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de
afaceri,prevenireaisancionareacorupiei,referitoarelaimplementareaSistemuluielectronicnaional,
cumodificrileicompletrileulterioare.
(3) Entitile pot depune situaiile financiare anuale i documentele cerute de lege, n format
hrtieinformatelectronic,laregistraturaunitilorteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicesaula
oficiile potale, prin scrisori cu valoare declarat, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 627/1995
privindmbuntireadisciplineidepuneriibilanurilorcontabileiaaltordocumentecucaracterfinanciar
contabilifiscal,dectreageniieconomiciialicontribuabili,saunumainformelectronicpeportalul
www.eguvernare.ro,avndataatosemnturelectronicextins.Entitiledepunsituaiilefinanciare
anuale la registratura unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile potale, prin
scrisoricuvaloaredeclarat,pesuportmagnetic,mpreuncusituaiilefinanciareanualelistatecuajutorul
programuluideasistenelaboratdeMinisterulFinanelorPublice,semnateitampilate,potrivitlegii.
(4)Fiierelezipataatesituaiilorfinanciareanualenuvorconineparol.

II.Cerineprivindntocmireaidepunereasituaiilorfinanciareanuale

A. Pentru entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IVa a


Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu
directiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrilei
completrileulterioare
2.1. Entitile care la data bilanului depesc limitele a dou dintre cele 3 criterii de mrime
prevzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea
Reglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,cumodificrileicompletrileulterioare,i
anume:
totalactive:3.650.000euro;
cifradeafacerinet:7.300.000euro;
numrmediusalariai:50,ntocmescsituaiifinanciareanualecarecuprind:
1.bilan(cod10);
2.contdeprofitipierdere(cod20);
3.situaiamodificrilorcapitaluluipropriu;
4.situaiafluxurilordenumerar;
5.noteexplicativelasituaiilefinanciareanuale.
Acesteavorfinsoitedeformularul"Dateinformative"(cod30)iformularul"Situaiaactivelor
imobilizate"(cod40),cuprinsenanexanr.4laordin.
2.2. Entitile care la data bilanului nu depesc limitele a dou dintre criteriile de mrime
prevzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i
completrileulterioare,ntocmescsituaiifinanciareanualeprescurtatecarecuprind:
1.bilanprescurtat(cod10);

2.contdeprofitipierdere(cod20);
3.noteexplicativelasituaiilefinanciareanualeprescurtate.
Opional, ele pot ntocmi situaia modificrilor capitalului propriu i/sau situaia fluxurilor de
numerar.
Acesteavorfinsoitedeformularul"Dateinformative"(cod30)iformularul"Situaiaactivelor
imobilizate"(cod40),cuprinsenanexanr.4laordin.
2.3.nvederearaportriiunitareainformaiilor,bilanulvapurtasimbolul"cod10",iarcontulde
profitipierderesimbolul"cod20".
2.4. n cazul entitilor nounfiinate, acestea pot ntocmi pentru primul exerciiu financiar de
raportaresituaiifinanciareanualeprescurtatesausituaiifinanciareanualecu5componente.Pentrual
doilea exerciiu financiar de raportare, aceste entiti analizeaz indicatorii determinai din situaiile
financiare anuale ale exerciiului financiar precedent i indicatorii determinai pe baza datelor din
contabilitateiabalaneideverificarencheiatelasfritulexerciiuluifinanciarcurent,ntocmindsituaii
financiareanualenfunciedecriteriiledemrimenregistrate.Seaplic,deasemenea,prevederilepct.
2.14.
2.5.Pentruntocmireasituaiilorfinanciareanuale,ncadrareancriteriiledemrimeprevzutela
art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, se efectueaz la sfritul exerciiului financiar, pe baza indicatorilor determinai din situaiile
financiareanualeaferenteexerciiuluifinanciarprecedentiaindicatorilordeterminaipebazadatelordin
contabilitateiabalaneideverificarencheiatelafineleexerciiuluifinanciarcurent,utilizndusecursul
deschimbvalutarcomunicatdeBancaNaionalaRomniei,valabilladatancheieriiexerciiuluifinanciar.
2.6.(1)Prevederiledemaisusreferitoarelacomponentelesituaiilorfinanciareanualeseaplic
i subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care aparin unor persoane juridice cu sediul n
strintate, cu excepia subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd
SpaiuluiEconomicEuropean.
(2) n cazul subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care aparin unor persoane
juridice cu sediul n strintate, n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale, soldul conturilor 481
"Decontri ntre unitate i subuniti" i 482 "Decontri ntre subuniti" se transfer n contul 461
"Debitori diveri"/analitic distinct sau 462 "Creditori diveri"/analitic distinct, dup caz, urmnd ca, la
nceputulexerciiuluifinanciarurmtor,sserepunnconturiledincareauprovenit.
(3) n situaia n care persoana juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n
Romniaprinmaimultesediipermanente,situaiilefinanciareanualesentocmescdesediulpermanent
desemnatsndeplineascobligaiilefiscale,acesteareflectndactivitateatuturorsediilorpermanente.n
acestscop,sediulpermanentdesemnatprocedeazlansumareainformaiilorcorespunztoareactivitii
desfuratedefiecaresediupermanent.
2.7.(1)Prinexcepiedelaregulilegeneraledenregistrareadeprecierilor,lasfritulexerciiului
financiar,eventualapierderedevaloareaferentcertificatelorverziacrortranzacionareesteamnat
conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nregistrate n
contul 266 "Certificate verzi amnate", pe seama veniturilor nregistrate n avans (contul 472 "Venituri
nregistrate n avans"/analitic distinct), se recunoate pe seama veniturilor nregistrate n avans (articol
contabil472"Veniturinregistratenavans"/analiticdistinct=266"Certificateverziamnate").
(2) Deprecierile nregistrate n perioada anterioar pe seama cheltuielilor (articol contabil 6863
"Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" = 296
"Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare")vorfireluatepeseamaveniturilor(contul
7863"Veniturifinanciaredinajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare")nmomentul
primiriicertificatelorverziamnate.
2.8.Noteleexplicativecuprinsencap.IIseciunea9dinReglementrilecontabileconformecu
Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile
conformecudirectiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cu
modificrileicompletrileulterioare,nusuntlimitative,acesteaurmndsconincelpuininformaiile
cerutedeseciunearespectiv.

2.9. Formularele din cadrul situaiilor financiare anuale sunt prevzute n cap. VI al
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, parte
component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
2.10. (1) Entitile nscriu n formularul "Contul de profit i pierdere", la rndul 19 "Salarii i
indemnizaii", toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acest rnd se cuprind i drepturile
colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuielicucolaboratorii",analitic"Colaboratoripersoanefizice".
(2)Larndul64dinformularul"Dateinformative"(cod30)secuprindecontravaloareatichetelor
demasacordatesalariailornbazaprevederilorLegiinr.142/1998privindacordareatichetelordemas,
cumodificrileicompletrileulterioare.

B. Pentru entitile care aplic Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul
ministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011
2.11.Entitilecarenexerciiulfinanciarprecedentaundeplinitconcomitenturmtoareledou
criteriidemrime:
cifradeafacerinetsubechivalentulnleialsumeide35.000euroinclusiv;i
totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro inclusiv pot opta pentru
aplicareasistemuluisimplificatdecontabilitate.
nacestcaz,elentocmescsituaiifinanciareanualesimplificatecarecuprind:
bilansimplificat(cod10);
contdeprofitipierderesimplificat(cod20).
Acesteavorfinsoitedeformularul"Dateinformative"(cod30)iformularul"Situaiaactivelor
imobilizate"(cod40),cuprinsenanexanr.4laordin.
2.12.nvederearaportriiunitareainformaiilor,bilanulsimplificatvapurtasimbolul"cod10",
iarcontuldeprofitipierderesimplificatsimbolul"cod20".
2.13. (1) ncadrarea n criteriile de mrime prevzute la pct. 2.11 se efectueaz pe baza
indicatorilor determinai din situaiile financiare anuale, respectiv a balanei de verificare, ncheiate la
fineleexerciiuluifinanciarprecedent,utilizndusecursuldeschimbvalutarcomunicatdeBancaNaional
aRomniei,valabilladatancheieriiaceluiaiexerciiufinanciar.
(2) Entitile care ndeplinesc cele dou criterii prevzute la pct. 2.11, dar nu opteaz pentru
aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplic pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale
aferenteexerciiuluifinanciar2014Reglementrilecontabileconformecudirectiveleeuropene,aprobate
prinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
2.14. n cazul entitilor nounfiinate, acestea pot opta n primul exerciiu financiar fie pentru
aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementrilor contabile conforme
cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu
modificrileicompletrileulterioare.
2.15.(1)Entitilecareauoptatpentruaplicareasistemuluisimplificatdecontabilitateutilizeaz
pentru evidenierea operaiunilor economicofinanciare planul de conturi simplificat i tratamentele
contabileprevzutedereglementrilecontabilesimplificate.
(2) n funcie de necesitile de informaii i complexitatea operaiunilor economicofinanciare,
acesteentitipotutilizaiconturidinPlanuldeconturigeneral,precumitratamentecontabilecuprinse
nReglementrilecontabileconformecudirectiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelor
publicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
(3)EntitilecareauutilizatopartesautoateconturiledinPlanuldeconturigeneralcuprinsn
Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor
publicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare,completeazsituaiilefinanciareanuale
simplificatepebazainformaiilorcorespunztoareelementelorprezentatenacestesituaii.
(4) Entitile care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au
utilizatuneletratamentecontabilecuprinsenReglementrilecontabileconformecudirectiveleeuropene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile

ulterioare,i/sauoparteoritoateconturiledinPlanuldeconturigeneralcuprinsnaceleaireglementri,
ntocmesc situaii financiare anuale simplificate, care se compun din bilan i cont de profit i pierdere
simplificate,ncondiiileprevzutedelegeacontabilitii.
2.16.Formularelecuprinsensituaiilefinanciareanualesimplificatesuntprevzutencap.VIdin
Sistemulsimplificatdecontabilitate,aprobatprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011.
2.17.Situaiilefinanciareanualesimplificatetrebuiensoitedeodeclaraiescrisdeasumarea
rspunderii conducerii entitii pentru ntocmirea acestora n conformitate cu sistemul simplificat de
contabilitate.
2.18.(1)ncazulsubunitilorfrpersonalitatejuridicdinRomnia,careaparinunorpersoane
juridice cu sediul n strintate, n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale simplificate, soldul
conturilor 481 "Decontri ntre unitate i subuniti" i 482 "Decontri ntre subuniti" se transfer n
contul461"Debitoridiveri"/analiticdistinctsau462"Creditoridiveri"/analiticdistinct,dupcaz,urmnd
ca,lanceputulexerciiuluifinanciarurmtor,sserepunnconturiledincareauprovenit.
(2) n situaia n care persoana juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n
Romniaprinmaimultesediipermanente,situaiilefinanciareanualesimplificatesentocmescdesediul
permanent desemnat s ndeplineasc obligaiile fiscale, acestea reflectnd activitatea tuturor sediilor
permanente. n acest scop, sediul permanent desemnat procedeaz la nsumarea informaiilor
corespunztoareactivitiidesfuratedefiecaresediupermanent.
2.19. (1) Entitile nscriu n formularul "Contul de profit i pierdere simplificat", la rndul 17
"Salarii i indemnizaii", toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acest rnd se cuprind i
drepturilecolaboratorilor,stabilitepotrivitlegislaieimuncii,caresepreiaudinrulajuldebitoralcontului
620"Cheltuielicualteserviciiexecutatedeteri"/analitic"Colaboratoripersoanefizice".
(2)Larndul64dinformularul"Dateinformative"(cod30)secuprindecontravaloareatichetelor
de mas acordate salariailor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998, cu modificrile i completrile
ulterioare.

C.PentrusocietilecroralesuntincidenteReglementrilecontabileconformecuStandardele
internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul
finanelorpublice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare
2.20.Entitileprevzutelaart.5dinordinntocmescipublic,conformprevederilorart.3al
Ordinului viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de ctre
societilecomerciale ale cror valori mobiliaresunt admise la tranzacionare pe opia reglementat a
StandardelorInternaionaledeRaportareFinanciar,situaiifinanciareanualeindividualentocmitenbaza
IFRS.
2.21.(1)PrevederileOrdinuluiviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,
cumodificrileicompletrileulterioare,referitoarelaefectuarearetratrii,nregistrareancontabilitatea
rezultatelor acesteia, ntocmirea balanei de verificare i a situaiilor financiare anuale, respectiv a
raportrii contabile anuale, se aplic i societilor ale cror valori mobiliare au fost admise la
tranzacionarencursulexerciiuluifinanciar2014.
(2)Pentrunregistrareancontabilitatearezultatelorretratriisefolosescconturilecuprinsen
Planuldeconturiprevzutlapct.143dinReglementrilecontabileconformecuStandardeleinternaionale
de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor
publice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
(3)Pentruexerciiulfinanciaralanului2014,societilealecrorvalorimobiliareaufostadmise
la tranzacionare n cursul exerciiului financiar 2014 ntocmesc situaiile financiare anuale individuale n
baza IFRS prin retratarea informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor contabile
conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.nacestscop,pentrudatade
31decembrie2014seprocedeazlantocmireabalaneideverificarecuprinzndinformaiideterminaten
baza Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene,

aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare,seefectueazisenregistreazncontabilitateoperaiunilederetratareiseobinebalanade
verificarecuprinzndinformaiideterminatepotrivitprevederilorIFRS.
(4)BalanadeverificarecuprinzndinformaiideterminatepotrivitprevederilorIFRSstlabaza
ntocmiriisituaiilorfinanciareanualeprevzutelaart.8alin.(1)dinOrdinulviceprimministrului,ministrul
finanelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele
internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a
raportrii contabile prevzute la art. 13 alin. (2) din Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor
publice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5) Elementele raportate prin situaiile financiare anuale, respectiv raportrile contabile anuale
ntocmitedesocietileprevzutelaalin.(1)sedeterminpebazaprevederilorcuprinsenReglementrile
contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor
comercialealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat,aprobateprin
Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
2.22. (1) Entitile prevzute la pct. 2.20 au obligaia s depun situaii financiare anuale la
unitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,nsoitededocumenteleprevzutedelege.Potrivit
prevederilorart.28alin.(3)dinLegeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
pentru persoanele juridice care aplic IFRS, situaiile financiare au componentele prevzute de aceste
standarde.
(2)Odatcudocumenteleprevzutelaalin.(1)entitileprevzutelapct.2.21depuniosituaie
cuprinznd rezultatele retratrii, n baza IFRS, a informaiilor din contabilitatea organizat n baza
Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, aprobate
prinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
(3) Situaia menionat la alin. (2) se depune n formatul prevzut n anexa nr. 2 la Ordinul
viceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
2.23.Situaiilefinanciareanualeseauditeazpotrivitlegii.
2.24.nvedereadepuneriisituaiilorfinanciareanualenformathrtieinformatelectronicsau
numainformelectronic,avndataatosemnturelectronicextins,societilemenionatelapct.
2.20folosescprogramuldeasistenpusladispoziiegratuitdectreMinisterulFinanelorPublicepesite
ulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,princaresegenereazunfiierdetipPDF,avndataatun
fiier xml, care conine datele de identificare a societii, precum i un fiier cu extensia zip. Fiierul cu
extensia zip va conine situaiile financiare anuale i documentele cerute de lege aa cum acestea sunt
ntocmitedesocietiiscanate,albnegru,lizibilicuorezoluiecarespermitncadrareanlimitaa9,5
MBafiieruluiPDFlacareesteataatfiierulzip.

III. Termenul de depunere a situaiilor financiare anuale i a situaiilor financiare anuale


simplificatelaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice
3.1.(1)Termenelepentrudepunereasituaiilorfinanciareanualeiasituaiilorfinanciareanuale
simplificatelaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicesunturmtoarele:
a)pentrusocietile,societile/companiilenaionale,regiileautonome,institutelenaionalede
cercetaredezvoltare150deziledelancheiereaexerciiuluifinanciar;
b) pentru celelalte persoane prevzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare120deziledelancheiereaexerciiuluifinanciar.
(2) Cu excepia subunitilor deschise n Romnia de societi rezidente n state aparinnd
SpaiuluiEconomicEuropean,subunitiledinRomnia,careaparinunorpersoanejuridicecusediulsau
domiciliulnstrintate,depunsituaiifinanciareanualelaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelor
Publicentermende150deziledelancheiereaexerciiuluifinanciar.Acelaitermenseaplicipentru
depunerea situaiilor financiare anuale i a situaiilor financiare anuale simplificate ntocmite de sediile
permanente prevzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situaiile financiare

anuale, respectiv situaiile financiare anuale simplificate la unitatea teritorial unde acestea sunt
nregistrate.
3.2. (1) Entitile vor depune, potrivit legii, la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice situaii financiare anuale, respectiv situaii financiare anuale simplificate, ntocmite cu ajutorul
programuluideasistenelaboratdeMinisterulFinanelorPublice.
(2) Situaiile financiare anuale, respectiv situaiile financiare anuale simplificate, ntocmite de
ctreentitilealcrorexerciiufinanciarcoincidecuanulcalendaristic,cuexcepiasituaiilorfinanciare
anuale ntocmite de societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat, vor fi nsoite de formularul "Date informative" (cod 30) i formularul "Situaia activelor
imobilizate"(cod40),cuprinsenanexanr.4laordin.
3.3. (1) Entitile care nu au desfurat activitate de la constituire pn la sfritul exerciiului
financiar de raportare nu ntocmesc situaii financiare anuale, respectiv situaii financiare anuale
simplificate, urmnd s depun n acest sens la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice o
declaraiepepropriarspundereapersoaneicareareobligaiagestionriientitii,carescuprindtoate
dateledeidentificareaentitii:
denumireacomplet(conformcertificatuluidenmatriculare);
adresainumruldetelefon;
numruldenregistrarelaregistrulcomerului;
codulunicdenregistrare;
capitalulsocial.
(2)DepunerealaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPubliceadeclaraiilormenionate
laalin.(1)seefectueazntermende60deziledelancheiereaexerciiuluifinanciar.
(3)Prevederilealin.(1)i(2),referitoareladepunereadeclaraiei,seaplicnmodcorespunztor
i subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care aparin unor persoane juridice cu sediul n
strintate,dectrefiecareasemeneasubunitate.
(4) ncepnd cu exerciiul financiar 2014 declaraiile de inactivitate prevzute la alin. (1) se vor
depunenformatelectronic.nvedereadepuneriideclaraiilordeinactivitatenformelectronic,avnd
ataat o semntur electronic extins, sau numai n format hrtie i n format electronic, entitile
folosesc programul de asisten pus la dispoziie gratuit de ctre Ministerul Finanelor Publice pe siteul
AgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.
3.4. Nedepunerea situaiilor financiare anuale, respectiv a situaiilor financiare anuale
simplificate la 31 decembrie sau a declaraiilor, dup caz, menionate la pct. 3.1 i 3.3 se sancioneaz
conformprevederilorart.42dinLegeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
3.5. Potrivit art. 29 i 30 din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, situaiile financiare anuale vor fi nsoite de raportul administratorilor, raportul de audit sau
raportul comisiei de cenzori, dup caz, i de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a
pierderiicontabile.Situaiilefinanciareanualevorfinsoitedeodeclaraiescrisapersoanelorprevzute
laart.10alin.(1)dinLegeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,princarei
asumrspundereapentruntocmireasituaiilorfinanciareanualeiconfirmc:
a)politicilecontabileutilizatelantocmireasituaiilorfinanciareanualesuntnconformitatecu
reglementrilecontabileaplicabile;
b)situaiilefinanciareanualeoferoimaginefidelapoziieifinanciare,performaneifinanciare
iacelorlalteinformaiireferitoarelaactivitateadesfurat;
c)persoanajuridicidesfoaractivitateancondiiidecontinuitate.
3.6.Situaiilefinanciareanualesimplificatevorfinsoitederaportuladministratorilorlaacrui
elaborare se aplic prevederile seciunii 10 "Coninutul raportului administratorilor" din Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, parte component a
Reglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelor
publicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.

IV.Completareasituaiilorfinanciareanualeiasituaiilorfinanciareanualesimplificate

A.CompletareasituaiilorfinanciareanualeseefectueazfolosindusePlanuldeconturigeneral
prevzutlacap.IVdinReglementrilecontabileconformecuDirectivaaIVaaComunitilorEconomice
Europene,partecomponentaReglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,aprobateprin
Ordinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
B.Completareasituaiilorfinanciareanualesimplificatedectreentitilecareauoptatpentru
aplicareasistemuluisimplificatdecontabilitateseefectueazcurespectareaprevederilorpct.2.15.
C. Completarea situaiilor financiare anuale de ctre societile ale cror valori mobiliare sunt
admiselatranzacionarepeopiareglementatseefectueazfolosindusePlanuldeconturiprevzutla
cap. V din Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar,
aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat,aprobateprinOrdinulviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cu
modificrileicompletrileulterioare.

V.Nomenclatorformedeproprietate
________________________________________________________________________________
CodulDenumirea
________________________________________________________________________________
10PROPRIETATEDESTAT
11Regiiautonome
12Societicomercialecucapitalintegraldestat
13Institutenaionaledecercetaredezvoltare
14Companiiisocietinaionale
15Societicomercialereprezentndfilialealeunorsocieti
comercialecucapitalintegraldestatisocieticomercialelacare
maimultesocieticucapitalintegraldestatdeinntregulcapital
social
16Alteunitieconomicedestatnetransformatensocieticomerciale
sauregiiautonome

20PROPRIETATEMIXT(cucapitaldestatiprivatsub50%,50%i
peste50%)
PROPRIETATEMIXT(cucapitaldestatsub50%)
21Societicomercialecucapitaldestatautohtonidestatstrin
22Societicomercialecucapitaldestatiprivatautohtonistrin
23Societicomercialecucapitaldestatiprivatautohton
24Societicomercialecucapitaldestatiprivatstrin

PROPRIETATEMIXT(cucapitaldestat50%ipeste50%)
25Societicomercialecucapitaldestatautohtonidestatstrin
26Societicomercialecucapitaldestatiprivatautohtonistrin
27Societicomercialecucapitaldestatiprivatautohton
28Societicomercialecucapitaldestatiprivatstrin
29Societicomercialereprezentndfilialealeunorsocieti
comercialecucapitaldestatdepeste50%inclusiv,isocieti
comercialelacaremaimultesocieticucapitaldestatdepeste50%
inclusivdeinntre50%i100%dincapitalulsocialalacestora

30PROPRIETATEINDIVIDUALPRIVAT
(cucapital:privatautohton,privatautohtonistrin,privat
strin,societiagricole)
31Societicomercialennumecolectiv
32Societicomercialencomanditsimpl

33Societicomercialencomanditpeaciuni
34Societicomercialepeaciuni
35Societicomercialecurspunderelimitat
36Societiagricole
37Societicomercialecucapitaldestat,privatizatencursulanului
curent

40PROPRIETATECOOPERATIST
41Cooperativedeconsum
42Cooperativemeteugreti
43Cooperativeiasociaiiagricolenetransformate
44Cooperativedecredit

50PROPRIETATEOBTEASC(societicomercialeaparinndorganizaiilor
iinstituiilorpoliticeiobteti)
________________________________________________________________________________

VI.Formatulelectronicalsituaiilorfinanciareanualeialsituaiilorfinanciareanualesimplificate
6.1. (1) Formatul electronic al situaiilor financiare anuale ntocmitede entitile crora le sunt
incidentereglementrilecontabile,aprobateprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cu
modificrileicompletrileulterioare,ialsituaiilorfinanciareanualesimplificatentocmitedeentitile
care aplic Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
2.239/2011, coninnd formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare
aferent,seobineprinfolosireaprogramuluideasistenelaboratdeMinisterulFinanelorPublice.
(2) Programul de asisten este pus la dispoziia entitilor, gratuit, de unitile teritoriale ale
MinisteruluiFinanelorPublicesaupoatefidescrcatdepeportalulMinisteruluiFinanelorPublice,dela
adresawww.mfinante.ro
(3) Formatul electronic al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
simplificate,generatprinprogrameledeasisten,constntrunfiierPDFavndataatunfiierxmliun
fiier cu extensia zip. Fiierul cu extensia zip va conine documentele cerute de lege scanate albnegru,
lizibil i cu o rezoluie care s permit ncadrarea n limita a 10 MB a fiierului PDF la care este ataat
fiierulzip.
6.2.nvedereadepuneriisituaiilorfinanciareanualenformathrtieinformatelectronicsau
numai n form electronic, avnd ataat o semntur electronic extins, societile care aplic
Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aprobate prin
Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i entitile prevzute la pct. 6.1, al cror exerciiu financiar este diferit de anul
calendaristic, folosesc programul de asisten pus la dispoziie gratuit de ctre Ministerul Finanelor
PublicepesiteulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,princaresegenereazunfiierdetipPDF,
avndataatunfiierxml,careconinedateledeidentificareaentitii,precumiunfiiercuextensiazip.
Fiierul cu extensia zip va conine situaiile financiare anuale, respectiv situaiile financiare anuale
simplificateidocumentelecerutedelegeaacumacesteasuntntocmitedeentitiiscanate,albnegru,
lizibil i cu o rezoluie care s permit ncadrarea n limita a 9,5 MB a fiierului PDF la care este ataat
fiierulzip.

ANEXA2

Sistemulderaportarecontabilanualla31decembrie

I.Prevederigenerale
1.1.Entitileprevzutelaart.6dinordin,cuexcepiacelorcareaplicReglementrilecontabile
conformecuStandardeleinternaionalederaportarefinanciar,aplicabilesocietilorcomercialealecror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, au
obligaiasntocmeascisdepunraportricontabileanualela31decembrielaunitileteritorialeale
MinisteruluiFinanelorPublice.
1.2. Sistemul de raportare contabil anual cuprins n prezenta anex se aplic i persoanelor
juridiceaflatenlichidare,potrivitlegii,precumisubunitilordeschisenRomniadesocietirezidente
n state aparinnd Spaiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin i cu respectarea
condiiilorprevzutelaart.7dinordin.
1.3. (1) Entitile prevzute la pct. 1.1 i 1.2 pot depune raportrile contabile anuale direct la
registratura unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiilepotale, prin scrisori cu
valoaredeclarat,potrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.627/1995privindmbuntireadisciplinei
depuneriibilanurilorcontabileiaaltordocumentecucaracterfinanciarcontabilifiscal,dectreagenii
economiciialicontribuabili.
(2) La depunerea raportrilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea n vedere i
prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003
privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor
publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la implementarea
SistemuluiElectronicNaional,cumodificrileicompletrileulterioare.
1.4.(1)ncazulsubunitilorfrpersonalitatejuridicdinRomnia,careaparinunorpersoane
juridicecusediulnstrintate,nscopulntocmiriiraportrilorcontabile,soldulconturilor481"Decontri
ntre unitate i subuniti" i 482 "Decontri ntre subuniti" se transfer n contul 461 "Debitori
diveri"/analitic distinct sau 462 "Creditori diveri"/analitic distinct, dup caz, urmnd ca, la nceputul
exerciiuluifinanciarurmtor,sserepunnconturiledincareauprovenit.
(2) n situaia n care persoana juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n
Romniaprinmaimultesediipermanente,raportrilecontabileanualesentocmescdesediulpermanent
desemnatsndeplineascobligaiilefiscale,acesteareflectndactivitateatuturorsediilorpermanente.n
acestscop,sediulpermanentdesemnatprocedeazlansumareainformaiilorcorespunztoareactivitii
desfuratedefiecaresediupermanent.

II. Cerine privind ntocmirea i depunerea raportrilor contabile anuale ncheiate la 31


decembrie
2.1.Entitileprevzutelapct.1.1i1.2ntocmescidepunlaunitileteritorialealeMinisterului
FinanelorPubliceraportricontabileanualela31decembrie,carecuprindurmtoareleformulare:
a)Situaiaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii(cod10),nstructuraprevzutlapct.4.2;
b)Situaiavenituriloricheltuielilor(cod20),nstructuraprevzutlapct.4.3;
c)Dateinformative(cod30),nstructuraprevzutnanexanr.4laordin;
d)Situaiaactivelorimobilizate(cod40),nstructuraprevzutnanexanr.4laordin.
2.2. Formularele "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii", "Situaia veniturilor i
cheltuielilor","Dateinformative"i"Situaiaactivelorimobilizate",cuprinsenraportareacontabilanual
la 31 decembrie sunt ntocmite pe baza balanei de verificare a conturilor sintetice la data de 31
decembrie.
2.3.Entitilecompleteazdateledeidentificare(denumireaentitii,adresa,numruldetelefon
inumruldenmatricularelaregistrulcomerului),precumidatelereferitoarelancadrareacorectn
formadeproprietateicodulunicdenregistrare,frasefolosiprescurtrisauiniiale.ncsuesevor
trececodurilecaredelimiteazncadrareaentitii.

2.4.(1)Entitilecompleteazcodulprivindactivitatea,codformatdin4cifre(clasedeactiviti),
din Clasificarea activitilor din economia naional CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
656/1997, cu modificrile ulterioare. n cazul subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care
aparinunorpersoanejuridicecusediulnstrintate,codulCAENnscrisnraportrilecontabileanuale
ntocmitedesediulpermanentdinRomniacorespundeproprieiactivitidesfuratedeacesta.
(2) Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Situaia activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii", cu datele prevzute mai sus, sau completarea formularelor cuprinse n raportrile
contabileanualela31decembriecudateeronateconducelaimposibilitateaidentificriientitii,aceasta
fiind sancionat conform prevederilor art. 42 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare.
2.5. (1) Raportrile contabile anuale la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate,
potrivitlegii.
(2) Raportrile contabile anuale la 31 decembrie se semneaz i de ctre administratorul sau
persoanacareareobligaiagestionriientitii.
2.6. Formatul electronic al raportrilor contabile anuale la 31 decembrie, coninnd
formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare aferent, precum i al
declaraieiprevzutelapct.III.3.3alin.(1)seobineprinfolosireaprogramuluideasistenelaboratde
Ministerul Finanelor Publice pentru ntocmirea raportrilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil
entitilor prevzute la pct. 1.1 i 1.2. Programul de asisten este pus la dispoziia entitilor gratuit de
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau poate fi descrcat de pe serverul de web al
Ministerului Finanelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de
programul de asisten aplicabil pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale, respectiv situaiilor
financiareanualesimplificate.
2.7. Entitile depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice raportrile
contabileanualela31decembrie,nformathrtieinformatelectronicsaunumainformelectronicpe
portalulwww.eguvernare.ro,avndataatosemnturelectronicextins.
2.8. Formatul electronic al raportrilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin
programeledeasisten,constntrunfiierPDFavndataatunfiierxml.
2.9.Formularelecarecompunraportrilecontabileanualela31decembriesecompleteaznlei.
Aceastunitatedemsursevatrecepefiecareformularnparte.
2.10. La completarea formei de proprietate se va avea n vedere acelai nomenclator privind
formeledeproprietate,cuprinsnanexanr.1laordin.
2.11. (1) Entitile nscriu, la rndul 19 "Salarii i indemnizaii" din cadrul formularului "Situaia
veniturilor i cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentnd drepturi salariale. La acest rnd se cuprind i
drepturilecolaboratorilor,stabilitepotrivitlegislaieimuncii,caresepreiaudinrulajuldebitoralcontului
621"Cheltuielicucolaboratorii",analitic"Colaboratoripersoanefizice".
(2)Larndul64dinformularul"Dateinformative"(cod30)dinanexanr.4laordinsecuprinde
contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor n baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind
acordareatichetelordemas,cumodificrileicompletrileulterioare.

III.TermenuldedepunerearaportrilorcontabileanualelaunitileteritorialealeMinisterului
FinanelorPublice
3.1.DepunerealaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicearaportrilorcontabile
anualela31decembrie,ntocmitedeentitileprevzutelapct.1.1,precumidesubunitiledeschisen
RomniadesocietirezidentenstateaparinndSpaiuluiEconomicEuropean,seefectueazntermen
de 150 de zile de la ncheierea anului calendaristic. Acelai termen se aplic i pentru depunerea
raportrilor contabile anuale ntocmite de sediile permanente prevzute la art. 7 din ordin. Sediile
permanente desemnate depun raportrile contabile anuale la unitatea teritorial unde acestea sunt
nregistrate.
3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, pe perioada lichidrii persoanele juridice aflate n lichidare depun o raportare

contabil anual n termen de 90 de zile de la ncheierea anului calendaristic, la unitile teritoriale ale
MinisteruluiFinanelorPublice.
3.3. (1) Entitile care nu au desfurat activitate de la constituire pn la sfritul exerciiului
financiarderaportarenuntocmescraportricontabileanuale,urmndsdepunnacestsenslaunitile
teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice o declaraie pe propria rspundere a persoanei care are
obligaiagestionriientitii,carescuprindtoatedateledeidentificareaentitii:
denumireacomplet(conformcertificatuluidenmatriculare);
adresainumruldetelefon;
numruldenregistrarelaregistrulcomerului;
codulunicdenregistrare;
capitalulsocial.
(2)DepunerealaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPubliceadeclaraiilormenionate
laalin.(1)seefectueazntermende60deziledelancheiereaexerciiuluifinanciar.
(3)Prevederilealin.(1)i(2),referitoareladepunereadeclaraiei,seaplicnmodcorespunztor
i subunitilor fr personalitate juridic din Romnia, care aparin unor persoane juridice cu sediul n
strintate,dectrefiecareasemeneasubunitate.
(4) ncepnd cu exerciiul financiar 2014 declaraiile de inactivitate prevzute la alin. (1) se vor
depunenformatelectronic.nvedereadepuneriideclaraiilordeinactivitatenformelectronic,avnd
ataat o semntur electronic extins, sau numai n format hrtie i n format electronic, entitile
folosesc programul de asisten pus la dispoziie gratuit de ctre Ministerul Finanelor Publice pe siteul
internetalAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal.
3.4. Nedepunerea raportrilor contabile anuale la 31 decembrie sau a declaraiilor, dup caz,
menionate la pct. 3.1 3.3 se sancioneaz conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

IV.Structuraformularelorcuprinsenraportrilecontabileanualela31decembrie
4.1.Completarearaportrilorcontabileanualela31decembrieseefectueazfolosinduseplanul
deconturicuprinsnreglementrilecontabileaplicabile.
4.2.Structuraformularului"Situaiaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii"(cod10),prevzut
lapct.2.1lit.a),esteurmtoarea:

Judeul .................|_|_| Forma de proprietate ................|_|_|


Entitatea.....................
Adresa: localitatea .........,
sectorul ..., str. ...........
nr. .., bl. .., sc. .., ap. ..
Telefon ........, fax ........
Numr din registrul comerului
...............

Activitatea preponderent
.....................
(denumire clas CAEN)
Cod clas CAEN ..................|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
.......................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII


la data de 31 decembrie .....
________
| cod 10 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Denumirea elementului
|Nr.|Sold an curent la:
|
|
|rd.|_______________________|
|
|
|1 ianuarie|31 decembrie|
|__________________________________________________|___|__________|____________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|__________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| I.| IMOBILIZRI NECORPORALE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 | 01|
|
|
|
| 2801)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 | 02|
|
|
|
| - 2903)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci
| 03|
|
|
|
| comerciale, drepturi i active similare i |
|
|
|
|
| alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 |
|
|
|

|
| - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Avansuri i imobilizri necorporale n
| 05|
|
|
|
| curs de execuie (ct. 233 + 234 - 2933)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 01 la 05)
| 06|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| II. IMOBILIZRI CORPORALE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - | 07|
|
|
|
| 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + | 08|
|
|
|
| 223 - 2813 - 2913)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.| 09|
|
|
|
| 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs| 10|
|
|
|
| de execuie (ct. 231 + 232 - 2931)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 07 la 10)
| 11|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. IMOBILIZRI FINANCIARE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Aciuni deinute la entitile afiliate | 12|
|
|
|
| (ct. 261 - 2961)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. mprumuturi acordate entitilor afiliate| 13|
|
|
|
| (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. mprumuturi acordate entitilor de care | 15|
|
|
|
| compania este legat n virtutea intereselor|
|
|
|
|
| de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. | 16|
|
|
|
| 265 + 266 - 2963)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Alte mprumuturi (ct. 2675*) + 2676*) + | 17|
|
|
|
| 2677 + 2678*) + 2679*) - 2966*) - 2968*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 12 la 17)
| 18|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 +
| 19|
|
|
|
| 18)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| I. STOCURI
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Materii prime i materiale consumabile
| 20|
|
|
|
| (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- |
|
|
|
|
| 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - |
|
|
|
|
| 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + | 21|
|
|
|
| 332 + 341 +/- 348*) - 393 - 3941 - 3952)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 | 22|
|
|
|
| +/- 348*) + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- |
|
|
|
|
| 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953|
|
|
|
|
| - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct.| 23|
|
|
|
| 4091)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 20 la 23)
| 24|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| II. CREANE
|
|
|
|
|
| (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o |
|
|
|
|
| perioad mai mare de un an trebuie
|
|
|
|
|
| prezentate separat pentru fiecare element.) |
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Creane comerciale*1) (ct. 2675*) +
| 25|
|
|
|
| 2676*) + 2678*) + 2679*) - 2966*) - 2968*) +|
|
|
|
|
| 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Sume de ncasat de la entitile afiliate| 26|
|
|
|
| (ct. 451**) - 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|

|
| 3. Sume de ncasat de la entitile de care | 27|
|
|
|
| compania este legat n virtutea intereselor|
|
|
|
|
| de participare (ct. 453 - 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431**) + | 28|
|
|
|
| 437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) +
|
|
|
|
|
| 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 4582|
|
|
|
|
| + 461 + 473**) - 496 + 5187)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - | 29|
|
|
|
| 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 25 la 29)
| 30|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Aciuni deinute la entitile afiliate | 31|
|
|
|
| (ct. 501 - 591)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 | 32|
|
|
|
| + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 +|
|
|
|
|
| 5114)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 31 + 32)
| 33|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512| 34|
|
|
|
| + 531 + 532 + 541 + 542)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 | 35|
|
|
|
| + 34)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| C.| CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
| 36|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O |
|
|
|
|
| PERIOAD DE PN LA UN AN
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,| 37|
|
|
|
| prezentndu-se separat mprumuturile din
|
|
|
|
|
| emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. |
|
|
|
|
| 161 + 1681 - 169)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Sume datorate instituiilor de credit
| 38|
|
|
|
| (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682|
|
|
|
|
| + 5191 + 5192 + 5198)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 39|
|
|
|
| (ct. 419)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +| 40|
|
|
|
| 404 + 408)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 +
| 41|
|
|
|
| 405)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. | 42|
|
|
|
| 1661 + 1685 + 2691 + 451***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Sume datorate entitilor de care
| 43|
|
|
|
| compania este legat n virtutea intereselor|
|
|
|
|
| de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
|
|
|
|
|
| 453***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale | 44|
|
|
|
| i datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
|
| (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +|
|
|
|
|
| 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) +
|
|
|
|
|
| 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) +|
|
|
|
|
| 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 + |
|
|
|
|
| 456***) + 457 + 4581 + 462 + 473***) + 509 +|
|
|
|
|
| 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 37 la 44)
| 45|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 46|
|
|
|
| (rd. 35 + 36 - 45 - 63)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +| 47|
|
|
|
| 46)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O |
|
|
|
|
| PERIOAD MAI MARE DE UN AN
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,| 48|
|
|
|
| prezentndu-se separat mprumuturile din
|
|
|
|

|
|
|

| emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. |


|
|
|
| 161 + 1681 - 169)
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|

|
| 2. Sume datorate instituiilor de credit
| 49|
|
|
|
| (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682|
|
|
|
|
| + 5191 + 5192 + 5198)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 50|
|
|
|
| (ct. 419)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +| 51|
|
|
|
| 404 + 408)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 +
| 52|
|
|
|
| 405)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. | 53|
|
|
|
| 1661 + 1685 + 2691+ 451***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Sume datorate entitilor de care
| 54|
|
|
|
| compania este legat n virtutea intereselor|
|
|
|
|
| de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
|
|
|
|
|
| 453***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale | 55|
|
|
|
| i datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
|
| (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +|
|
|
|
|
| 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***) +
|
|
|
|
|
| 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***) +|
|
|
|
|
| 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 + |
|
|
|
|
| 456***) + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 |
|
|
|
|
| + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 48 la 55)
| 56|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| H.| PROVIZIOANE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Provizioane pentru pensii i obligaii
| 57|
|
|
|
| similare (ct. 1515)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
| 58|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 | 59|
|
|
|
| + 1514 + 1518)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 57 la 59)
| 60|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| I.| VENITURI N AVANS
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
| 61|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) | 62|
|
|
|
| - total (rd. 63 + 64), din care:
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un| 63|
|
|
|
| an (ct. 472*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de | 64|
|
|
|
| un an (ct. 472*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Venituri n avans aferente activelor
| 65|
|
|
|
| primite prin transfer de la clieni (ct.
|
|
|
|
|
| 478)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Fond comercial negativ (ct. 2075)
| 66|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)
| 67|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| J.| CAPITAL I REZERVE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| I. CAPITAL
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
| 68|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
| 69|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
| 70|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Patrimoniul institutelor naionale de
| 71|
|
|
|
| cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 68 la 71)
| 72|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|

|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
| 73|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
| 74|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| IV. REZERVE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)
| 75|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. | 76|
|
|
|
| 1063)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat | 77|
|
|
|
| din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Alte rezerve (ct. 1068)
| 78|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 75 la 78)
| 79|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Aciuni proprii (ct. 109)
| 80|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Ctiguri legate de instrumentele de
| 81|
|
|
|
| capitaluri proprii (ct. 141)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Pierderi legate de instrumentele de
| 82|
|
|
|
| capitaluri proprii (ct. 149)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA
| SOLD C | 83|
|
|
|
| REPORTAT() (ct. 117)
|________|___|__________|____________|
|
|
| SOLD D | 84|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA
| SOLD C | 85|
|
|
|
| SFRITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
|________|___|__________|____________|
|
| (ct. 121)
| SOLD D | 86|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| Repartizarea profitului (ct. 129)
| 87|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL
| 88|
|
|
|
| (rd. 72 + 73 + 74 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 -|
|
|
|
|
| 84 + 85 - 86 - 87)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Patrimoniul public (ct. 1016)
| 89|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89)
| 90|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
*1) Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate,
scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura ...............
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ................
Semntura ................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional

4.3.Structuraformularului"Situaiavenituriloricheltuielilor"(cod20),prevzutlapct.2.1lit.b),
esteurmtoarea:

SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR


la data de 31 decembrie ........

________
| cod 20 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Denumirea indicatorilor
|Nr.|Perioada de raportare|
|
|rd.|_____________________|
|
|
|An
|An curent |
|
|
|precedent |
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 1.| Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +| 01|
|
|
|
| 06)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02|
|
|
|
| 705 + 706 + 708)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
| 03|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|

|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
| 04|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Venituri din dobnzi nregistrate de
| 05|
|
|
|
| entitile radiate din Registrul general i
|
|
|
|
|
| care mai au n derulare contracte de leasing |
|
|
|
|
| (ct. 766*))
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Venituri din subvenii de exploatare aferente | 06|
|
|
|
| cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 2.| Venituri aferente costului produciei Sold C | 07|
|
|
|
| n curs de execuie (ct. 711 + 712)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
|
Sold D | 08|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 3.| Producia realizat de entitate pentru
| 09|
|
|
|
| scopurile sale proprii i capitalizat (ct.
|
|
|
|
|
| 721 + 722)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 4.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 +| 10|
|
|
|
| 7815)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, venituri din fondul comercial
| 11|
|
|
|
| negativ
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 +| 12|
|
|
| 09 + 10)
|
|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 5.| a) Cheltuieli cu materiile prime i
| 13|
|
|
|
| materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606| 14|
|
|
|
| + 608)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)| 15|
|
|
|
| (ct. 605 - 7413)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
| 16|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)
| 17|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 6.| Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din
| 18|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a) Salarii i indemnizaii *1) (ct. 641 + 642 | 19|
|
|
|
| + 643 + 644 - 7414)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
| 20|
|
|
|
| social (ct. 645 - 7415)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 7.| a) Ajustri de valoare privind imobilizrile | 21|
|
|
|
| corporale i necorporale (rd. 22 - 23)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
| 22|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a.2) Venituri (ct. 7813)
| 23|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Ajustri de valoare privind activele
| 24|
|
|
|
| circulante (rd. 25 - 26)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
| 25|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
| 26|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 8.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
| 28|
|
|
|
| (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +|
|
|
|
|
| 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
| 29|
|
|
|
| vrsminte asimilate (ct. 635)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
| 30|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Cheltuieli cu dobnzile de refinanare
| 31|
|
|
|
| nregistrate de entitile radiate din
|
|
|
|
|
| Registrul general i care mai au n derulare |
|
|
|
|
| contracte de leasing (ct. 666*))
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Cheltuieli (ct. 6812)
| 33|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|

|
| - Venituri (ct. 7812)
| 34|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17| 35|
|
|
| + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
|
|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
| 36|
|
|
|____________________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 12 - 35)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 35 - 12)
| 37|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 9.| Venituri din interese de participare (ct. 7611| 38|
|
|
|
| + 7613)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, veniturile obinute de la
| 39|
|
|
|
| entitile afiliate
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 10.| Venituri din alte investiii i mprumuturi
| 40|
|
|
|
| care fac parte din activele imobilizate (ct. |
|
|
|
|
| 763)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, veniturile obinute de la
| 41|
|
|
|
| entitile afiliate
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 11.| Venituri din dobnzi (ct. 766*))
| 42|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, veniturile obinute de la
| 43|
|
|
|
| entitile afiliate
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 | 44|
|
|
|
| + 767 + 768)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)| 45|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 12.| Ajustri de valoare privind imobilizrile
| 46|
|
|
|
| financiare i investiiile financiare deinute|
|
|
|
|
| ca active circulante (rd. 47 - 48)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Cheltuieli (ct. 686)
| 47|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Venituri (ct. 786)
| 48|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 13.| Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) | 49|
|
|
|
| 7418)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, cheltuielile n relaia cu
| 50|
|
|
|
| entitile afiliate
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 +
| 51|
|
|
|
| 665 + 667 + 668)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
| 52|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
| 53|
|
|
|____________________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 45 - 52)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 52 - 45)
| 54|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 14.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
| 55|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
| 56|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 15.| Venituri extraordinare (ct. 771)
| 57|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 16.| Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
| 58|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 17.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
|
|
|
|
|
| EXTRAORDINAR:
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 57 - 58)
| 59|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 58 - 57)
| 60|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
| 61|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
| 62|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
| 63|
|
|
|
|_______________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 61 - 62)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|

|
| - Pierdere (rd. 62 - 61)
| 64|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 18.| Impozitul pe profit (ct. 691)
| 65|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 19.| Alte impozite neprezentate la elementele de
| 66|
|
|
|
| mai sus (ct. 698)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 20.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE | 67|
|
|
|
| RAPORTARE:
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere
| 68|
|
|
|
| (rd. 64 + 65 + 66);
|
|
|
|
|
| (rd. 65 + 66 - 63)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
*1) La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei
muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic
"Colaboratori persoane fizice".
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura ...............
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ................
Semntura ................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional

ANEXA3

Raportricontabileanualentocmitela31decembriedectresocietilealecrorvalori
mobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat

I.Prevederigenerale
1.1. Entitile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat,
prevzute la art. 5 din ordin, au obligaia s ntocmeasc i s depun raportri contabile anuale la 31
decembrielaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice.
1.2.(1)Elementeleprezentatenraportrilecontabileanualentocmitedesocietileprevzute
la art. 5 din ordin se determin pe baza prevederilor cuprinse n Reglementrile contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori
mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)Pentrunregistrareancontabilitatearezultatelorretratriisefolosescconturilecuprinsen
Planuldeconturiprevzutlapct.143dinReglementrilecontabileconformecuStandardeleinternaionale
de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor
publice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
(3) Pentru data de 31 decembrie 2014, societile ale cror valori mobiliare au fost admise la
tranzacionare n cursul exerciiului financiar 2014 procedeaz la ntocmirea balanei de verificare
cuprinznd informaii determinate n baza Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a
Comunitilor Economice Europene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu
directiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinanelorpublicenr.3.055/2009,cumodificrilei
completrileulterioare.Acesteanregistreazncontabilitateoperaiunilederetratareiobinbalanade
verificarecuprinzndinformaiideterminatepotrivitprevederilorIFRS.
(4)BalanadeverificarecuprinzndinformaiideterminatepotrivitprevederilorIFRSstlabaza
ntocmirii raportrii contabile anuale prevzute la art. 13 din Ordinul viceprimministrului, ministrul
finanelorpublice,nr.1.286/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
1.3.Entitileprevzutelapct.1.1potdepuneraportrilecontabileanualedirectlaregistratura
unitilor teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau la oficiile potale, prin scrisori cu valoare
declarat, potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 627/1995 privind mbuntirea disciplinei
depuneriibilanurilorcontabileiaaltordocumentecucaracterfinanciarcontabilifiscal,dectreagenii
economiciialicontribuabili.Deasemenea,ladepunerearaportrilorcontabileanualela31decembriese
voraveanvedereiprevederileHotrriiGuvernuluinr.1.085/2003pentruaplicareaunorprevederiale
Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la
implementareaSistemuluiElectronicNaional,cumodificrileicompletrileulterioare.

II. Cerine privind ntocmirea i depunerea raportrilor contabile anuale de ctre societile ale
crorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat
2.1.(1)Entitileprevzutelapct.1.1ntocmescidepunlaunitileteritorialealeMinisterului
FinanelorPubliceraportricontabileanualela31decembriecarecuprindurmtoareleformulare:
a)Situaiaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii(cod10),nstructuraprevzutlapct.4.2;
b)Situaiavenituriloricheltuielilor(cod20),nstructuraprevzutlapct.4.3;
c)Dateinformative(cod30),nstructuraprevzutlapct.4.8;
d)Situaiaactivelorimobilizate(cod40),nstructuraprevzutlapct.4.9.
(2) Formularele "Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii", "Situaia veniturilor i
cheltuielilor","Dateinformative"i"Situaiaactivelorimobilizate",cuprinsenraportareacontabilanual
la31decembrie,suntntocmitepebazabalaneideverificarecuprinzndinformaiiledeterminatepotrivit
prevederilorIFRS.

2.2.Entitilecompleteazdateledeidentificare(denumireaentitii,adresa,numruldetelefon
inumruldenmatricularelaregistrulcomerului),precumidatelereferitoarelancadrareacorectn
formadeproprietateicodulunicdenregistrare,frasefolosiprescurtrisauiniiale.ncsuesevor
trececodurilecaredelimiteazncadrareaentitii.
2.3.(1)Entitilecompleteazcodulprivindactivitatea,codformatdin4cifre(clasedeactiviti),
din Clasificarea activitilor din economia naional CAEN, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
656/1997,cumodificrileulterioare.
(2) Necompletarea corect pe prima pagin a formularului "Situaia activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii" cu datele prevzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse n raportrile
contabileanualela31decembriecudateeronateconducelaimposibilitateaidentificriientitii,aceasta
fiind sancionat potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare.
2.4. (1) Raportrile contabile anuale la 31 decembrie se semneaz de persoanele abilitate,
potrivitlegii.
(2) Raportrile contabile anuale la 31 decembrie se semneaz i de ctre administratorul sau
persoanacareareobligaiagestionriientitii.
2.5. Formatul electronic al raportrilor contabile anuale la 31 decembrie, coninnd
formularistica necesar i programul de verificare cu documentaia de utilizare aferent, se obine prin
folosireaprogramuluideasistenelaboratdeMinisterulFinanelorPublicepentruntocmirearaportrilor
contabileanualela31decembrie,aplicabilentitilorprevzutelapct.1.1.Programuldeasistenestepus
la dispoziia entitilor gratuit de unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice sau poate fi
descrcatdepeserveruldewebalMinisteruluiFinanelorPublice,delaadresawww.mfinante.ro.Acest
programesteelaboratdistinctdeprogramuldeasistenaplicabilpentruntocmireasituaiilorfinanciare
anuale.
2.6. Entitile depun la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice raportrile
contabileanualela31decembrie,nformathrtieinformatelectronicsaunumainformelectronic,
peportalulwww.eguvernare.ro,avndataatosemnturelectronicextins.
2.7. Formatul electronic al raportrilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin
programeledeasisten,constntrunfiierPDFavndataatunfiierxml.
2.8.Formularelecarecompunraportrilecontabileanualela31decembriesecompleteaznlei.
Aceastunitatedemsursevatrecepefiecareformularnparte.

III. Termenul de depunere a raportrilor contabile anuale ntocmite la 31 decembrie de ctre


societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, la unitile
teritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice
3.1.DepunerealaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublicearaportrilorcontabile
anualela31decembrie,ntocmitedeentitileprevzutelapct.1.1,seefectueazntermende150dezile
delancheiereaanuluicalendaristic.
3.2. Nedepunerea raportrilor contabile anuale la 31 decembrie se sancioneaz conform
prevederilorart.42dinLegeanr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

IV.Structuraformularelorcuprinsenraportrilecontabileanualentocmitela31decembriede
ctresocietilealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat
4.1.Completarearaportrilorcontabileanualela31decembrieseefectueazfolosindusePlanul
de conturi prevzut la pct. 143 din Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de
raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor
publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile ulterioare. Elementele prezentate n raportrile
contabileanualentocmitedesocietileprevzutelaart.5dinordinsedeterminpebazaprevederilor
cuprinse n Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar,
aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia

reglementat,aprobateprinOrdinulviceprimministrului,ministrulfinanelorpublice,nr.1.286/2012,cu
modificrileicompletrileulterioare.

4.2.Structuraformularului"Situaiaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii"(cod10),prevzut
lapct.2.1alin.(1)lit.a),esteurmtoarea:

Judeul .................|_|_| Forma de proprietate ................|_|_|


Entitatea.....................
Adresa: localitatea .........,
sectorul ..., str. ...........
nr. .., bl. .., sc. .., ap. ..
Telefon ........, fax ........
Numr din registrul comerului
...............

Activitatea preponderent
.....................
(denumire clas CAEN)
Cod clas CAEN ..................|_|_|_|_|
Cod unic de nregistrare
.......................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII


la data de 31 decembrie .......
________
| cod 10 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Denumirea elementului
|Nr.|Sold an curent la:
|
|
|rd.|_______________________|
|
|
|1 ianuarie|31 decembrie|
|__________________________________________________|___|__________|____________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|__________________________________________________|___|__________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| I.| IMOBILIZRI NECORPORALE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 | 01|
|
|
|
| - 2903)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Concesiuni, brevete, licene, mrci
| 02|
|
|
|
| comerciale, drepturi i active similare i |
|
|
|
|
| alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 |
|
|
|
|
| - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Fond comercial (ct. 2071)
| 03|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Imobilizri necorporale n curs de
| 04|
|
|
|
| execuie (ct. 233 - 2933)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Active necorporale de explorare i
| 05|
|
|
|
| evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 -|
|
|
|
|
| 2907)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 01 la 05)
| 06|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| II. IMOBILIZRI CORPORALE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - | 07|
|
|
|
| 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + | 08|
|
|
|
| 223 - 2813 - 2913)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.| 09|
|
|
|
| 214 + 224 - 2814 - 2914)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Investiii imobiliare (ct. 215 - 2815 - | 10|
|
|
|
| 2915)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Imobilizri corporale n curs de execuie| 11|
|
|
|
| (ct. 231 - 2931)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Investiii imobiliare n curs de execuie| 12|
|
|
|
| (ct. 235 - 2935)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Active corporale de explorare i evaluare| 13|
|
|
|
| a resurselor minerale (216 - 2816 - 2916)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 07 la 13)
| 14|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 15|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| IV. IMOBILIZRI FINANCIARE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 | 16|
|
|
|
| 2961)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|

|
| 2. mprumuturi acordate entitilor din grup| 17|
|
|
|
| (ct. 2671 + 2672 - 2964)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Aciunile deinute la entitile asociate| 18|
|
|
|
| i la entitile controlate n comun (ct.
|
|
|
|
|
| 262 + 263 -2962)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. mprumuturi acordate entitilor asociate| 19|
|
|
|
| i entitilor controlate n comun (ct. 2673|
|
|
|
|
| + 2674 -965)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 -| 20|
|
|
|
| 2963)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Alte mprumuturi (ct. 2675*) + 2676*) + | 21|
|
|
|
| 2677 + 2678*) + 2679*) - 2966*) - 2968*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 16 la 21)
| 22|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15| 23|
|
|
|
| + 22)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| I. STOCURI
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Materii prime i materiale consumabile
| 24|
|
|
|
| (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + |
|
|
|
|
| 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - |
|
|
|
|
| 392 - 3951 - 3958 - 398)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Active imobilizate deinute n vederea
| 25|
|
|
|
| vnzrii (ct. 311)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Producia n curs de execuie (ct. 331 + | 26|
|
|
|
| 341 +/- 348*) - 393 - 3941 - 3952)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Produse finite i mrfuri
| 27|
|
|
|
| (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348*) + 354 +|
|
|
|
|
| 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 |
|
|
|
|
| 3954 - 3957 - 397 - 4428)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 24 la 27)
| 28|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie
|
|
|
|
|
| ncasate dup o perioad mai mare de un an |
|
|
|
|
| trebuie prezentate separat pentru fiecare
|
|
|
|
|
| element)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Creane comerciale*1) (ct. 2675*) +
| 29|
|
|
|
| 2676*) + 2678*) + 2679*) - 2966*) - 2968*) +|
|
|
|
|
| 411 + 413 + 418 - 491)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Avansuri pltite (ct. 409)
| 30|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Sume de ncasat de la entitile din grup| 31|
|
|
|
| (ct. 451**) - 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Sume de ncasat de la entitile asociate| 32|
|
|
|
| i entitile controlate n comun (ct. 453 -|
|
|
|
|
| 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Creane rezultate din operaiunile cu
| 33|
|
|
|
| instrumente derivate (ct. 465)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431**) + | 34|
|
|
|
| 437**) + 4382 + 441**) + 4424 + 4428**) +
|
|
|
|
|
| 444**) + 445 + 446**) + 447**) + 4482 + 4582|
|
|
|
|
| + 461 + 473**) - 496 + 5187)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - | 35|
|
|
|
| 495*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 29 la 35)
| 36|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + | 37|
|
|
|
| 506 + 507 + 508 -595 - 596 - 598 + 5113 +
|
|
|
|
|
| 5114)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512| 38|
|
|
|
| + 531 + 532 + 541 + 542)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28 + 36 + 37 | 39|
|
|
|
| + 38)
|
|
|
|

|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| C.| CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
| 40|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O |
|
|
|
|
| PERIOAD DE PN LA UN AN
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,| 41|
|
|
|
| prezentndu-se separat mprumuturile din
|
|
|
|
|
| emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. |
|
|
|
|
| 161 + 1681 - 169)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Sume datorate instituiilor de credit
| 42|
|
|
|
| (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682|
|
|
|
|
| + 5191 + 5192 + 5198)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 43|
|
|
|
| (ct. 419)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +| 44|
|
|
|
| 404 + 408)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 +
| 45|
|
|
|
| 405)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Datorii din operaiuni de leasing
| 46|
|
|
|
| financiar (ct. 406)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Sume datorate entitilor din grup (ct. | 47|
|
|
|
| 1661 + 1685 + 2691 + 451***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 8. Sume datorate entitilor asociate i
| 48|
|
|
|
| entitilor controlate n comun (ct. 1663 + |
|
|
|
|
| 1686 + 2692 + 453***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 9. Datorii rezultate din operaiunile cu
| 49|
|
|
|
| instrumente derivate (ct. 465)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 50|
|
|
|
| i datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
|
| (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +|
|
|
|
|
| 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***)|
|
|
|
|
| + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***)|
|
|
|
|
| + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 +|
|
|
|
|
| 456***) + 457 + 4581 + 462 + 473***) + 509 +|
|
|
|
|
| 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 41 la 50)
| 51|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 52|
|
|
|
| (rd. 39 + 40 - 51 - 70)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 +| 53|
|
|
|
| 52)
|
|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O |
|
|
|
|
| PERIOAD MAI MARE DE UN AN
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,| 54|
|
|
|
| prezentndu-se separat mprumuturile din
|
|
|
|
|
| emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. |
|
|
|
|
| 161 + 1681 - 169)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Sume datorate instituiilor de credit
| 55|
|
|
|
| (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682|
|
|
|
|
| + 5191 + 5192 + 5198)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
| 56|
|
|
|
| (ct. 419)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +| 57|
|
|
|
| 404 + 408)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 +
| 58|
|
|
|
| 405)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 6. Datorii din operaiuni de leasing
| 59|
|
|
|
| financiar (ct. 406)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 7. Sume datorate entitilor din grup (ct. | 60|
|
|
|
| 1661 + 1685 + 2691+ 451***))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 8. Sume datorate entitilor asociate i
| 61|
|
|
|
| entitilor controlate n comun (ct. 1663 + |
|
|
|
|
| 1686 + 2692 + 453***))
|
|
|
|

|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 9. Datorii rezultate din operaiunile cu
| 62|
|
|
|
| instrumente derivate (ct. 465)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 63|
|
|
|
| i datoriile privind asigurrile sociale
|
|
|
|
|
| (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 +|
|
|
|
|
| 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***)|
|
|
|
|
| + 437***) + 4381 + 441***) + 4423 + 4428***)|
|
|
|
|
| + 444***) + 446***) + 447***) + 4481 + 455 +|
|
|
|
|
| 456***) + 4581 + 462 + 473***) + 509 + 5186 |
|
|
|
|
| + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 54 la 63)
| 64|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| H.| PROVIZIOANE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Provizioane pentru beneficiile
| 65|
|
|
|
| angajailor (ct. 1517)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 | 66|
|
|
|
| + 1514 + 1518)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 65 + 66)
| 67|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| I.| VENITURI N AVANS
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
| 68|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) | 69|
|
|
|
| - total (rd. 70 + 71), din care:
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un| 70|
|
|
|
| an (ct. 472*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de | 71|
|
|
|
| un an (ct. 472*))
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Venituri n avans aferente activelor
| 72|
|
|
|
| primite prin transfer de la clieni (ct.
|
|
|
|
|
| 478)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 68 + 69 + 72)
| 73|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
| J.| CAPITAL I REZERVE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| I. CAPITAL
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)
| 74|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
| 75|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Capital subscris reprezentnd datorii
| 76|
|
|
|
| financiare*2) (ct. 1027)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 4. Ajustri ale capitalului social | SOLD C | 77|
|
|
|
| (ct. 1028)
|________|___|__________|____________|
|
|
| SOLD D | 78|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| 5. Alte elemente de capitaluri
| SOLD C | 79|
|
|
|
| proprii (ct. 103)
|________|___|__________|____________|
|
|
| SOLD D | 80|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78 + 79 - 80)| 81|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
| 82|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
| 83|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| IV. REZERVE
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)
| 84|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. | 85|
|
|
|
| 1063)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)
| 86|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| TOTAL (rd. 84 la 86)
| 87|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Diferene de curs valutar din
| SOLD C | 88|
|
|
|
| conversia situaiilor financiare
|________|___|__________|____________|
|
| anuale individuale ntr-o moned de| SOLD D | 89|
|
|
|
| prezentare diferit de moned
|
|
|
|
|

|
| funcional (ct. 1072)
|
|
|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| Aciuni proprii (ct. 109)
| 90|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Ctiguri legate de instrumentele de
| 91|
|
|
|
| capitaluri proprii (ct. 141)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Pierderi legate de instrumentele de
| 92|
|
|
|
| capitaluri proprii (ct. 149)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPIA | SOLD C | 93|
|
|
|
| REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|____________|
|
| ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS | SOLD D | 94|
|
|
|
| 29 (ct. 117)
|
|
|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 95|
|
|
|
| ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS |________|___|__________|____________|
|
| 29 (ct. 118)
| SOLD D | 96|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA
| SOLD C | 97|
|
|
|
| SFRITUL PERIOADEI DE RAPORTARE
|________|___|__________|____________|
|
| (ct. 121)
| SOLD D | 98|
|
|
|
|____________________________________|________|___|__________|____________|
|
| Repartizarea profitului (ct. 129)
| 99|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL
|100|
|
|
|
| (rd. 81 + 82 + 83 + 87 + 88 - 89 - 90 + 91 -|
|
|
|
|
| 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99)
|
|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| Patrimoniul public (ct. 1026)
|101|
|
|
|
|_____________________________________________|___|__________|____________|
|
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)
|102|
|
|
|____|_____________________________________________|___|__________|____________|
*1) Sumele nscrise la acest rnd i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate,
scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
*2) n acest cont se evideniaz aciunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezint
datorii financiare.
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura ...............
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ................
Semntura ................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional

4.3.Structuraformularului"Situaiavenituriloricheltuielilor"(cod20),prevzutlapct.2.1alin.
(1)lit.b),esteurmtoarea:

SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR


la data de 31 decembrie ........

________
| cod 20 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Denumirea indicatorilor
|Nr.|Perioada de raportare|
|
|rd.|_____________________|
|
|
|An
|An curent |
|
|
|precedent |
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 1.| Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02|
|
|
|
| 705 + 706 + 708)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
| 03|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
| 04|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Venituri din subvenii de exploatare aferente | 05|
|
|
|
| cifrei de afaceri (ct. 7411)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 2.| Venituri aferente costurilor
| SOLD C | 06|
|
|
|
| stocurilor de produse (ct. 711)
|________|___|__________|__________|
|
|
| SOLD D | 07|
|
|
|____|______________________________________|________|___|__________|__________|
| 3.| Venituri din producia de imobilizri i
| 08|
|
|
|
| investiii imobiliare (rd. 09 + 10)
|
|
|
|

|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 4.| Venituri din producia de imobilizri
| 09|
|
|
|
| necorporale i corporale (ct. 721 + 722)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 5.| Venituri din producia de investiii
| 10|
|
|
|
| imobiliare (ct. 725)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 6.| Venituri din activele imobilizate (sau
| 11|
|
|
|
| grupurile destinate cedrii) deinute n
|
|
|
|
|
| vederea vnzrii (ct. 753)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 7.| Venituri din reevaluarea imobilizrilor
| 12|
|
|
|
| necorporale i corporale (ct. 755)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 8.| Venituri din investiii imobiliare (ct. 756) | 13|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 9.| Venituri din active biologice i produse
| 14|
|
|
|
| agricole (ct. 757)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 10.| Venituri din subvenii de exploatare n caz de| 15|
|
|
|
| calamiti i alte evenimente similare (ct.
|
|
|
|
|
| 7417)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 11.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 +| 17|
|
|
| 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)
|
|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 12.| a) Cheltuieli cu materiile prime i
| 18|
|
|
|
| materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 +
| 19|
|
|
|
| 608)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)| 20|
|
|
|
| (ct. 605 - 7413)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
| 21|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)
| 22|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 13.| Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din
| 23|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a) Salarii i indemnizaii*1) (ct. 641 + 642 +| 24|
|
|
|
| 643 + 644 - 7414)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia
| 25|
|
|
|
| social (ct. 645 - 7415)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 14.| a) Ajustri de valoare privind imobilizrile | 26|
|
|
|
| necorporale, corporale, investiiile
|
|
|
|
|
| imobiliare i activele biologice evaluate la |
|
|
|
|
| cost (rd. 27 - 28)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 +
| 27|
|
|
|
| 6817)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)
| 28|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b) Ajustri de valoare privind activele
| 29|
|
|
|
| circulante (rd. 30 - 31)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
| 30|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
| 31|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 15.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.1. Cheltuieli privind prestaiile externe | 33|
|
|
|
| (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +|
|
|
|
|
| 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
| 34|
|
|
|
| vrsminte asimilate (ct. 635)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.3. Cheltuieli cu protecia mediului
| 35|
|
|
|
| nconjurtor (ct. 652)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.4. Cheltuieli legate de activele
| 36|
|
|
|
| imobilizate (sau grupurile destinate cedrii) |
|
|
|
|
| deinute n vederea vnzrii (ct. 653)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.5. Cheltuieli din reevaluarea
| 37|
|
|

|
| imobilizrilor necorporale i corporale (ct. |
|
|
|
|
| 655)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.6. Cheltuieli privind investiiile
| 38|
|
|
|
| imobiliare (ct. 656)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.7. Cheltuieli privind activele biologice i| 39|
|
|
|
| produsele agricole (ct. 657)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.8. Cheltuieli privind calamitile i alte | 40|
|
|
|
| evenimente similare (ct. 6587)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 | 41|
|
|
|
| + 6585 + 6588)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| Ajustri privind provizioanele (rd. 43 - 44) | 42|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Cheltuieli (ct. 6812)
| 43|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Venituri (ct. 7812)
| 44|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22| 45|
|
|
| + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
| 46|
|
|
|____________________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 17 - 45)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 45 - 17)
| 47|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 16.| Venituri din aciuni deinute la filiale (ct. | 48|
|
|
|
| 7611)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 17.| Venituri din aciuni deinute la entiti
| 49|
|
|
|
| asociate i entiti controlate n comun (ct. |
|
|
|
|
| 7613)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 18.| Venituri din operaiuni cu titluri i alte
| 50|
|
|
|
| instrumente financiare (ct. 762)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 19.| Venituri din operaiuni cu instrumente
| 51|
|
|
|
| derivate (ct. 763)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 20.| Venituri din diferene de curs valutar (ct.
| 52|
|
|
|
| 765)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 21.| Venituri din dobnzi (ct. 766*))
| 53|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, veniturile obinute de la
| 54|
|
|
|
| entitile din grup
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 22.| Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767| 55|
|
|
|
| + 768)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 | 56|
|
|
| + 52 + 53 + 55)
|
|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| 23.| Ajustri de valoare privind imobilizrile
| 57|
|
|
|
| financiare i investiiile financiare deinute|
|
|
|
|
| ca active circulante (rd. 58 - 59)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Cheltuieli (ct. 686)
| 58|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Venituri (ct. 786)
| 59|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 24.| Cheltuieli privind operaiunile cu titluri i | 60|
|
|
|
| alte instrumente financiare (ct. 661)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 25.| Cheltuieli privind operaiunile cu instrumente| 61|
|
|
|
| derivate (ct. 662)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 26.| Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) | 62|
|
|
|
| 7418)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - din care, cheltuielile n relaia cu
| 63|
|
|
|
| entitile din grup
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 27.| Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 +
| 64|
|
|
|
| 665 + 667 + 668)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + | 65|
|
|
| 62 + 64)
|
|
|
|
|____________________________________________________|___|__________|__________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
| 66|
|
|

|____________________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 56 - 65)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 65 - 56)
| 67|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56)
| 68|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)
| 69|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 28.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
| 70|
|
|
|
|_______________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 68 - 69)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere (rd. 69 - 68)
| 71|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 29.| Impozitul pe profit curent (ct. 691)
| 72|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 30.| Impozitul pe profit amnat (ct. 692)
| 73|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 31.| Venituri din impozitul pe profit amnat (ct. | 74|
|
|
|
| 792)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 32.| Alte impozite neprezentate la elementele de
| 75|
|
|
|
| mai sus (ct. 698)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
| 33.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A PERIOADEI DE | 76|
|
|
|
| RAPORTARE:
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|
|__________|__________|
|
| - Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)
|
|
|
|
|
|_______________________________________________|___|__________|__________|
|
| - Pierdere
| 77|
|
|
|
| (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75);
|
|
|
|
|
| (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)
|
|
|
|
|____|_______________________________________________|___|__________|__________|
*1) La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei
muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic
"Colaboratori persoane fizice".
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura ...............
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ................
Semntura ................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional

Structura formularelor "Date informative" (cod 30) i "Situaia activelor imobilizate" (cod 40) i
moduldecompletareaacestora

4.4.(1)nformularul"Dateinformative"(cod30),larndurile01,02i03coloana1,entitile
careaunsubordinesubunitivornscriecifra1,indiferentdenumrulacestora.
(2) Rndul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completeaz numai de entitile
carelasfritulperioadeideraportarenuaunregistratniciprofit,nicipierdere(rezultatfinanciarzero).
4.5. La rndurile privind plile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se nscriu
sumele care la data de 31 decembrie au depit termenele de plat prevzute n contracte sau acte
normative.
4.6. La rndul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea
tichetelordemasacordatesalariailornbazaprevederilorLegiinr.142/1998privindacordareatichetelor
demas,cumodificrileicompletrileulterioare.
4.7. n formularul "Situaia activelor imobilizate" (cod 40), informaiile sunt nscrise la costul
istoric sau la valoarea reevaluat a imobilizrilor, dup caz. n cadrul acestui formular, la "Situaia
ajustrilor pentru depreciere" se nscriu informaiile din contabilitate reprezentnd ajustrile pentru
deprecieresaupierderedevaloareaferenteimobilizriloriactivelorbiologice.
4.8.Structuraformularului"Dateinformative"(cod30), prevzutlapct.2.1alin.(1)lit.c), este
urmtoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie .....
________
| cod 30 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul nregistrat
|Nr.| Nr. uniti |
Sume
|
|
|rd.|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care au nregistrat profit
| 01|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care au nregistrat pierdere
| 02|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care nu au nregistrat nici profit,| 03|
|
|
| nici pierdere
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plile restante
|Nr.|Total|
Din care:
|
|
|rd.|(col.|_______________________|
|
|
|2 + |Pentru
|Pentru
|
|
|
|3)
|activitatea|activitatea|
|
|
|
|curent
|de
|
|
|
|
|
|investiii |
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
|
A
| B | 1 |
2
|
3
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Pli restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la| 04|
|
|
|
| 19 + 23), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restani - total (rd. 06 la 08), | 05|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 30 de zile
| 06|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 90 de zile
| 07|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 1 an
| 08|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de bugetul
| 09|
|
|
|
| asigurrilor sociale - total (rd. 10 la
|
|
|
|
|
| 14), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru asigurri sociale de | 10|
|
|
|
| stat datorate de angajatori, salariai i |
|
|
|
|
| alte persoane asimilate
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru fondul asigurrilor
| 11|
|
|
|
| sociale de sntate
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuia pentru pensia suplimentar
| 12|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru bugetul asigurrilor | 13|
|
|
|
| pentru omaj
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - alte datorii sociale
| 14|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de bugetele
| 15|
|
|
|
| fondurilor speciale i alte fonduri
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de ali creditori | 16|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite i taxe nepltite la termenul
| 17|
|
|
|
| stabilit la bugetul de stat
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite i taxe nepltite la termenul
| 18|
|
|
|
| stabilit la bugetele locale
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Credite bancare nerambursate la scaden - | 19|
|
|
|
| total (rd. 20 la 22), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 30 de zile
| 20|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 90 de zile
| 21|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 1 an
| 22|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Dobnzi restante
| 23|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Numr mediu de salariai
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

| Numr mediu de salariai


| 24|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Numrul efectiv de salariai existeni la | 25|
|
|
| sfritul perioadei, respectiv la data de |
|
|
|
| 31 decembrie
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite|Nr.|
Sume
|
| n cursul perioadei de raportare. Subvenii|rd.|
|
| ncasate i creane restante
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
1
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 26|
|
| persoanele fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 27|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 28|
|
| persoanele fizice nerezidente din statele |
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 29|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 30|
|
| persoane juridice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 31|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 32|
|
| persoane juridice asociate*) nerezidente
|
|
|
| din statele membre ale Uniunii Europene,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 33|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dividende pltite ctre | 34|
|
| persoane fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 35|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dividende pltite ctre | 36|
|
| persoane fizice nerezidente din statele
|
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 37|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dividende pltite ctre | 38|
|
| persoane juridice nerezidente din state
|
|
|
| membre ale Uniunii Europene, potrivit
|
|
|
| prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr.|
|
|
| 571/2003 privind Codul fiscal, cu
|
|
|
| modificrile i completrile ulterioare,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 39|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 40|
|
| persoane fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 41|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 42|
|
| persoane fizice nerezidente din state
|
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 43|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 44|
|
| persoane juridice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 45|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 46|
|
| persoane juridice asociate*) nerezidente
|
|
|
| din statele membre ale Uniunii Europene,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 47|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redevene pltite n cursul perioadei de
| 48|
|
| raportare pentru bunurile din domeniul
|
|
|
| public, primite n concesiune, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - redevene pentru bunurile din domeniul
| 49|
|

| public pltite la bugetul de stat


|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redeven minier pltit la bugetul de
| 50|
|
| stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redeven petrolier pltit la bugetul de | 51|
|
| stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii pltite n cursul perioadei de
| 52|
|
| raportare pentru terenuri*1)
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii pltite ctre | 53|
|
| persoane nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 54|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii pltite ctre | 55|
|
| persoane nerezidente din statele membre ale|
|
|
| Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 56|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenii ncasate n cursul perioadei de | 57|
|
| raportare, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenii ncasate n cursul perioadei de| 58|
|
| raportare aferente activelor
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenii aferente veniturilor, din care:| 59|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
- subvenii pentru stimularea ocuprii
| 60|
|
|
forei de munc**)
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Creane restante, care nu au fost ncasate | 61|
|
| la termenele prevzute n contractele
|
|
|
| comerciale i/sau n actele normative n
|
|
|
| vigoare, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - creane restante de la entiti din
| 62|
|
| sectorul majoritar sau integral de stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - creane restante de la entiti din
| 63|
|
| sectorul privat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete de mas
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
1
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor de mas acordate | 64|
|
| salariailor
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| de cercetare-dezvoltare***)
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare
| 65|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dup surse de finanare, din care:
| 66|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- din fonduri publice
| 67|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- din fonduri private
| 68|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dup natura cheltuielilor, din care:
| 69|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- cheltuieli curente
| 70|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- cheltuieli de capital
| 71|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare****)
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare
| 72|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaii
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizri
| 73|
|
|

| necorporale (ct. 4094)


|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizri
| 74|
|
|
| corporale (ct. 4093)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizri financiare, n sume brute (rd. | 75|
|
|
| 76 + 84), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Aciuni deinute la entitile afiliate,
| 76|
|
|
| interese de participare, alte titluri
|
|
|
|
| imobilizate i obligaiuni, n sume brute |
|
|
|
| (rd. 77 la 83), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate emise de rezideni
| 77|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate emise de rezideni
| 78|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale emise de rezideni
| 79|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de rezideni
| 80|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de organismele de plasament| 81|
|
|
| colectiv emise de rezideni
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni i pri sociale emise de
| 82|
|
|
| nerezideni
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de nerezideni
| 83|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85 | 84|
|
|
| + 86), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane imobilizate n lei i exprimate | 85|
|
|
| n lei, a cror decontare se face n
|
|
|
|
| funcie de cursul unei valute (din ct. 267)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane imobilizate n valut (din ct.
| 86|
|
|
| 267)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane comerciale, avansuri acordate
| 87|
|
|
| furnizorilor i alte conturi asimilate, n |
|
|
|
| sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418),
|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane comerciale externe, avansuri
| 88|
|
|
| acordate furnizorilor externi i alte
|
|
|
|
| conturi asimilate, n sume brute (din ct. |
|
|
|
| 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. |
|
|
|
| 418)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane comerciale nencasate la termenul | 89|
|
|
| stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din |
|
|
|
| ct. 413)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu personalul i
| 90|
|
|
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu bugetul asigurrilor| 91|
|
|
| sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 |
|
|
|
| + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
|
|
|
|
| 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din
|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane n legtur cu bugetul
| 92|
|
|
| asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane fiscale n legtur cu bugetul
| 93|
|
|
| statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +
|
|
|
|
| 446)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenii de ncasat (ct. 445)
| 94|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe i vrsminte
| 95|
|
|
| asimilate (ct. 447)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creane n legtur cu bugetul
| 96|
|
|
| statului (ct. 4482)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creanele entitii n relaiile cu
| 97|
|
|
| entitile din grup (ct. 451)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu bugetul asigurrilor| 98|
|
|
| sociale i bugetul statului nencasate la |
|
|
|
| termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.
|
|
|
|

| 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. |


|
|
|
| 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct.|
|
|
|
| 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. |
|
|
|
| 4482)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane din operaiuni cu instrumente
| 99|
|
|
| derivate (ct. 4652)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + |100|
|
|
| 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - decontri cu entitile asociate i
|101|
|
|
| entitile controlate n comun, decontri |
|
|
|
| cu acionarii privind capitalul i
|
|
|
|
| decontri din operaii n participaie (ct.|
|
|
|
| 453 + 456 + 4582)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creane n legtur cu persoanele
|102|
|
|
| fizice i persoanele juridice, altele dect|
|
|
|
| creanele n legtur cu instituiile
|
|
|
|
| publice (instituiile statului) (din ct.
|
|
|
|
| 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri |103|
|
|
| de trezorerie" reprezentnd avansurile de |
|
|
|
| trezorerie, acordate potrivit legii i
|
|
|
|
| nedecontate pn la data de 31 decembrie
|
|
|
|
| (din ct. 461)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care: 10| 4|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - de la nerezideni
|105|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea mprumuturilor acordate
|106|
|
|
| operatorilor economici*****)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Investiii pe termen scurt, n sume brute |107|
|
|
| (ct. 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 108 la |
|
|
|
| 114), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate emise de rezideni
|108|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate emise de rezideni
|109|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale emise de rezideni
|110|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de rezideni
|111|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de organismele de plasament|112|
|
|
| colectiv rezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de nerezideni
|113|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de nerezideni
|114|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
|115|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Casa n lei i n valut (rd. 117 + 118), |116|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei (ct. 5311)
|117|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut (ct. 5314)
|118|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bnci n lei i n
|119|
|
|
| valut (rd. 120 + 122), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei (ct. 5121), din care:
|120|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- conturi curente n lei deschise la
|121|
|
|
|
bnci nerezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut (ct. 5124), din care:
|122|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- conturi curente n valut deschise la |123|
|
|
|
bnci nerezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bnci i acreditive|124|
|
|
| (rd. 125 + 126), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - sume n curs de decontare, acreditive i |125|
|
|
| alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + |
|
|
|
| 5125 + 5411)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

| - sume n curs de decontare i acreditive |126|


|
|
| n valut (din ct. 5125 + 5412)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + |127|
|
|
| 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + |
|
|
|
| 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+
|
|
|
|
| 180), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| mprumuturi din emisiuni de obligaiuni, n|128|
|
|
| sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din |
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|129|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|130|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente mprumuturilor din
|131|
|
|
| emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct.|
|
|
|
| 1681), (rd. 132 + 133), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|132|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|133|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare interne pe termen scurt
|134|
|
|
| (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|135|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|136|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzile aferente creditelor bancare
|137|
|
|
| interne pe termen scurt (din ct. 5198),
|
|
|
|
| (rd. 138 + 139), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|138|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|139|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt
|140|
|
|
| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|141|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|142|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare externe|143|
|
|
| pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + |
|
|
|
| 145), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|144|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|145|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + |146|
|
|
| 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|147|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|148|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare pe
|149|
|
|
| termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 +
|
|
|
|
| 151), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|150|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|151|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung (ct.|152|
|
|
| 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din |
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|153|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|154|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare externe|155|
|
|
| pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + |
|
|
|
| 157), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|156|
|
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|157|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la Trezoreria Statului i
|158|
|
|
| dobnzile aferente (ct. 1626 + din ct.
|
|
|
|
| 1682)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct.|159|
|
|
| 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 +|
|
|
|
| 161), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei i exprimate n lei, a cror
|160|
|
|
| decontare se face n funcie de cursul unei|
|
|
|
| valute
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|161|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea concesiunilor primite (din ct.
|162|
|
|
| 167)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de la |163|
|
|
| clieni i alte conturi asimilate, n sume |
|
|
|
| brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 +
|
|
|
|
| 408 + 419), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale externe, avansuri
|164|
|
|
| primite de la clieni externi i alte
|
|
|
|
| conturi asimilate, n sume brute (din ct. |
|
|
|
| 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. |
|
|
|
| 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. |
|
|
|
| 419)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii n legtur cu personalul i
|165|
|
|
| conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 +
|
|
|
|
| 424 + 426 + 427 + 4281)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor|166|
|
|
| sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 |
|
|
|
| + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +
|
|
|
|
| 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii n legtur cu bugetul
|167|
|
|
| asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii fiscale n legtur cu bugetul
|168|
|
|
| statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 +
|
|
|
|
| 446)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe i vrsminte
|169|
|
|
| asimilate (ct. 447)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii n legtur cu bugetul
|170|
|
|
| statului (ct. 4481)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entitii n relaiile cu
|171|
|
|
| entitile din grup (ct. 451)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acionarilor (ct. 455)
|172|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii din operaiuni cu instrumente
|173|
|
|
| derivate (ct. 4651)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |174|
|
|
| 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. |
|
|
|
| 175 la 179), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - decontri cu entitile asociate i
|175|
|
|
| entitile controlate n comun, decontri |
|
|
|
| cu acionarii privind capitalul, dividende |
|
|
|
| i decontri din operaii n participaie |
|
|
|
| (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii n legtur cu persoanele
|176|
|
|
| fizice i persoanele juridice, altele dect|
|
|
|
| datoriile n legtur cu instituiile
|
|
|
|
| publice (instituiile statului)*2) (din ct.|
|
|
|
| 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenii nereluate la venituri (din ct. |177|
|
|
| 472)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - vrsminte de efectuat pentru imobilizri|178|
|
|
| financiare i investiii pe termen scurt
|
|
|
|
| (ct. 269 + 509)
|
|
|
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| - venituri n avans aferente activelor
|179|
|
|
| primite prin transfer de la clieni (ct.
|
|
|
|
| 478)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi de pltit (ct. 5186)
|180|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea mprumuturilor primite de la
|181|
|
|
| operatorii economici*****)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vrsat (ct. 1012), din
|182|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate*3)
|183|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate*4)
|184|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale
|185|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - capital subscris vrsat de nerezideni
|186|
|
|
| (din ct. 1012)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete i licene (din ct. 205)
|187|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaii privind cheltuielile cu
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| colaboratorii
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
|188|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaii privind bunurile din domeniul|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| public al statului
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |189|
|
|
| statului aflate n administrare
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |190|
|
|
| statului aflate n concesiune
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |191|
|
|
| statului nchiriate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XI. Capital social vrsat
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|
|
|______________|______________|
|
|
| Suma | %*5) | Suma | %*5) |
|
|
| (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
|
|
| 1)
| 2)
| 3)
| 4)
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vrsat (ct. 1012)*5) (rd.
|192|
|
X
|
|
X
|
| 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din
|
|
|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de instituii publice (rd. 194 + |193|
|
|
|
|
| 195), din care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- deinut de instituii publice de
|194|
|
|
|
|
|
subordonare central
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- deinut de instituii publice de
|195|
|
|
|
|
|
subordonare local
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de societile cu capital de
|196|
|
|
|
|
| stat, din care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital integral de stat
|197|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital majoritar de stat
|198|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital minoritar de stat
|199|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de regii autonome
|200|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de societile cu capital privat |201|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de persoane fizice
|202|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de alte entiti
|203|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Dividende/Vrsminte cuvenite
|204|
|
|
| bugetului de stat sau local, de repartizat |
|
|
|
| din profitul exerciiului financiar de
|
|
|
|
| ctre companiile naionale, societile
|
|
|
|
| naionale, societile i regiile autonome,|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre instituii publice centrale
|205|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre instituii publice locale
|206|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre ali acionari la care statul/
|207|
|
|
| unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
| instituiile publice deine/dein direct/ |
|
|
|
| indirect aciuni sau participaii,
|
|
|
|
| indiferent de ponderea acestora
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XIII. Dividende/Vrsminte cuvenite
|208|
|
|
| bugetului de stat sau local, virate n
|
|
|
|
| perioada de raportare din profitul
|
|
|
|
| companiilor naionale, societilor
|
|
|
|
| naionale, societilor i al regiilor
|
|
|
|
| autonome, din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dividende/vrsminte din profitul
|209|
|
|
| exerciiului financiar al anului precedent,|
|
|
|
| din care virate:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre instituii publice centrale
|210|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre instituii publice locale
|211|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre ali acionari la care statul/
|212|
|
|
|
unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
|
instituiile publice deine/dein direct/|
|
|
|
|
indirect aciuni sau participaii,
|
|
|
|
|
indiferent de ponderea acestora
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dividende/vrsminte din profitul
|213|
|
|
| exerciiilor financiare anterioare anului |
|
|
|
| precedent, din care virate:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre instituii publice centrale
|214|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre instituii publice locale
|215|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- ctre ali acionari la care statul/
|216|
|
|
|
unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
|
instituiile publice deine/dein direct/|
|
|
|
|
indirect aciuni sau participaii,
|
|
|
|
|
indiferent de ponderea acestora
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XIV. Creane preluate prin cesionare de la |Nr.|
Sume
|
| persoane juridice******)
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane preluate prin cesionare de la
|217|
|
|
| persoane juridice (la valoarea nominal), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane preluate prin cesionare de la
|218|
|
|
| persoane juridice afiliate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane preluate prin cesionare de la
|219|
|
|
| persoane juridice (la cost de achiziie), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane preluate prin cesionare de la
|220|
|
|
| persoane juridice afiliate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Venituri obinute din activiti
|Nr.|
Sume
|
| agricole*******)
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obinute din activiti agricole |221|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

*)Pentrustatutulde"persoanejuridiceasociate"sevoraveanvedereprevederileart.12420lit.
b)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare.
**)Subveniipentrustimulareaocupriiforeidemunc(transferuridelabugetulstatuluictre
angajator)reprezintsumeleacordateangajatorilorpentruplataabsolvenilorinstituiilordenvmnt,
stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea
angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrst de peste 45 de ani,
omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc
condiiilepentruasolicitapensiaanticipatparialsaudeacordareapensieipentrulimitadevrstori
pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimulareaocupriiforeidemunc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare,
respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite
potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea
tehnologic,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.324/2003,cumodificrileicompletrile
ulterioare.CheltuielilesevorcompletaconformRegulamentuluidepunerenaplicare(UE)nr.995/2012al
Comisieidin26octombrie2012destabilireanormelordepunerenaplicareaDecizieinr.1.608/2003/CEa
ParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluiprivindproduciaidezvoltareastatisticilorcomunitarendomeniul
tiineiialtehnologiei,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform
Regulamentuluidepunerenaplicare(UE)nr.995/2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i
supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar,
societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilorpopulaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att
valoareanominalaacestora,cticostullordeachiziie.Pentrustatutulde"persoanejuridiceafiliate"se
vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrileulterioare.
*******)Conformart.11dinRegulamentuldelegat(UE)nr.639/2014alComisieidin11martie
2014decompletareaRegulamentului(UE)nr.1.307/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluide
stabilireaunornormeprivindpliledirecteacordatefermierilorprinschemedesprijinncadrulpoliticii
agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, "(1) ... veniturile obinute din
activitileagricolesuntveniturilecareaufostobinutedeunfermierdinactivitateasaagricolnsensul
articolului4alineatul(1)litera(c)dinregulamentulmenionat[R(UE)1.307/2013],ncadrulexploataiei
sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul
europeanagricolpentrudezvoltarerural(FEADR),precumioriceajutornaionalacordatpentruactiviti
agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din
Regulamentul(UE)nr.1.307/2013.
Veniturileobinutedinprelucrareaproduseloragricolensensularticolului4alineatul(1)litera
(d)dinRegulamentul(UE)nr.1.307/2013aleexploataieisuntconsideratevenituridinactivitiagricolecu
condiiacaproduseleprelucratesrmnproprietateafermieruluiicaoastfeldeprelucraresaibca
rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1.307/2013.
Oricealteveniturisuntconsideratevenituridinactivitineagricole.
(2) n sensul alin. (1), <<venituri>> nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i
impoziteloraferente....".
*1)Sevorincludechiriilepltitepentruterenuriocupate(culturiagricole,puni,fneeetc.)i
aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale
administraieipublice,inclusivchiriilepentrufolosirealuciuluideapnscoprecreativsaunaltescopuri
(pescuitetc.)

*2)ncategoria"Altedatoriinlegturcupersoanelefiziceipersoanelejuridice,alteledect
datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente
veniturilorexistentensoldulcontului472.
*3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt
negociabileitranzacionate,potrivitlegii.
*4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt
tranzacionate.
*5)Laseciunea"XICapitalsocialvrsat"lard.193203ncol.2icol.4entitilevornscrie
procentulcorespunztorcapitaluluisocialdeinutntotalulcapitaluluisocialvrsatnscrislard.192.

Administrator
ntocmit
Numele i prenumele .............
Semntura ...............
tampila unitii

Numele i prenumele ..............


Calitatea ........................
Semntura ........................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional ......................

4.9.Structuraformularului"Situaiaactivelorimobilizate"(cod40),prevzutlapct.2.1alin.(1)lit.
d),esteurmtoarea:

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data de 31 decembrie ....

________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| Elemente de imobilizri |Nr.|
Valori brute
|
|
|rd.|________________________________________________|
|
|
|Sold
|Creteri|
Reduceri
|Sold final
|
|
|
|iniial|
|_________________|(col. 5 =
|
|
|
|
|
|Total|Din care: |1 + 2 - 3)
|
|
|
|
|
|
|dezmembrri|
|
|
|
|
|
|
|i casri |
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
|
A
| B |
1
|
2
| 3 |
4
|
5
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| I. Imobilizri
|
|
|
|
|
|
|
| necorporale
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Cheltuieli de dezvoltare| 01|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Alte imobilizri
| 02|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Imobilizri necorporale | 03|
|
|
|
X
|
|
| n curs de execuie
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Active necorporale de
| 04|
|
|
|
X
|
|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| TOTAL (rd. 01 la 04)
| 05|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| II. Imobilizri
|
|
|
|
|
|
|
| corporale
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Terenuri
| 06|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Construcii
| 07|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Instalaii tehnice i
| 08|
|
|
|
|
|
| maini
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Alte instalaii, utilaje| 09|
|
|
|
|
|
| i mobilier
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Investiii imobiliare
| 10|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Active corporale de
| 11|
|
|
|
|
|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Imobilizri corporale n| 12|
|
|
|
|
|
| curs de execuie
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Investiii imobiliare n| 13|
|
|
|
|
|
| curs de execuie
|
|
|
|
|
|
|

|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| TOTAL (rd. 06 la 13)
| 14|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| III. Active biologice
| 15|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| IV. Imobilizri
| 16|
|
|
|
X
|
|
| financiare
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| ACTIVE IMOBILIZATE | 17|
|
|
|
|
|
| TOTAL (rd. 05 + 14 + 15 |
|
|
|
|
|
|
| + 16)
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
SITUAIA AMORTIZRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| Elemente de imobilizri |Nr.|Sold
|Amortizare|Amortizare
|Amortizare
|
|
|rd.|iniial|n cursul |aferent
|la sfritul |
|
|
|
|anului
|imobilizrilor|anului
|
|
|
|
|
|scoase din
|(col. 9 =
|
|
|
|
|
|eviden
|6 + 7 - 8)
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
|
A
| B |
6
|
7
|
8
|
9
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| I. Imobilizri
|
|
|
|
|
|
| necorporale
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Cheltuieli de dezvoltare| 18|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Alte imobilizri
| 19|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Active necorporale de
| 20|
|
|
|
|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| TOTAL (rd. 18 + 19 + 20)| 21|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| II. Imobilizri
|
|
|
|
|
|
| corporale
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Terenuri
| 22|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Construcii
| 23|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Instalaii tehnice i
| 24|
|
|
|
|
| maini
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Alte instalaii, utilaje| 25|
|
|
|
|
| i mobilier
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Investiii imobiliare
| 26|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Active corporale de
| 27|
|
|
|
|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| TOTAL (rd. 22 la 27)
| 28|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| III. Active biologice
| 29|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| AMORTIZRI - TOTAL
| 30|
|
|
|
|
| (rd. 21 + 28 + 29)
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
SITUAIA AJUSTRILOR PENTRU DEPRECIERE
________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Elemente de imobilizri
|Nr.|Sold
|Ajustri
|Ajustri |Sold final|
|
|rd.|iniial|constituite|reluate la|(col. 13 =|
|
|
|
|n cursul |venituri |10 + 11 - |
|
|
|
|anului
|
|12)
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
|
A
| B |
10 |
11
|
12
|
13
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| I. Imobilizri necorporale
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Cheltuieli de dezvoltare
| 31|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Alte imobilizri
| 32|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|

| Imobilizri necorporale n curs| 33|


|
|
|
|
| de execuie
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Active necorporale de explorare| 34|
|
|
|
|
| i evaluare a resurselor
|
|
|
|
|
|
| minerale evaluate la cost
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| TOTAL (rd. 31 la 34)
| 35|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| II. Imobilizri corporale
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Terenuri
| 36|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Construcii
| 37|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Instalaii tehnice i maini
| 38|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Alte instalaii, utilaje i
| 39|
|
|
|
|
| mobilier
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Investiii imobiliare
| 40|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Active corporale de explorare | 41|
|
|
|
|
| i evaluare a resurselor
|
|
|
|
|
|
| minerale evaluate la cost
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Imobilizri corporale n curs | 42|
|
|
|
|
| de execuie
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Investiii imobiliare n curs | 43|
|
|
|
|
| de execuie
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| TOTAL (rd. 36 la 43)
| 44|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| III. Active biologice
| 45|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| IV. Imobilizri financiare
| 46|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE | 47|
|
|
|
|
| TOTAL (rd. 35 + 44 + 45 + 46) |
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura .......................
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ........................
Semntura ........................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional ......................

ANEXA4

Structuraformularelor"Dateinformative"(cod30)i"Situaiaactivelorimobilizate"(cod40)i
moduldecompletareaacestora

1. (1) Formularele care compun situaiile financiare anuale simplificate, ntocmite potrivit
prevederilorOrdinuluiministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011pentruaprobareaSistemuluisimplificat
de contabilitate, respectiv situaiile financiare anuale ntocmite potrivit Ordinului ministrului finanelor
publicenr.3.055/2009pentruaprobareaReglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene,cu
modificrile i completrile ulterioare, de ctre entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul
calendaristic,precumiraportrilecontabileanualela31decembrientocmitedeentitilemenionatela
art. 6 i 9 din ordin cu excepia celor care aplic Reglementrile contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar vor fi nsoite de formularul "Date informative" (cod 30) i
formularul"Situaiaactivelorimobilizate"(cod40).
(2)Pentruntocmireaformularelor"Dateinformative"(cod30)i"Situaiaactivelorimobilizate"
(cod40),entitileprevzutelaart.5aplicprevederileanexeinr.3laordin.
2.(1)nformularul"Dateinformative"(cod30),larndurile01,02i03coloana1,entitilecare
aunsubordinesubunitivornscriecifra1,indiferentdenumrulacestora.
(2) Rndul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completeaz numai de entitile
carenexerciiulfinanciarcurentnuaunregistratniciprofit,nicipierdere(rezultatfinanciarzero).
3. La rndurile privind plile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se nscriu
sumele care la data de 31 decembrie au depit termenele de plat prevzute n contracte sau acte
normative.
4. La rndul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea
tichetelordemasacordatesalariailornbazaprevederilorLegiinr.142/1998privindacordareatichetelor
demas,cumodificrileicompletrileulterioare.
5.nformularul"Situaiaactivelorimobilizate"(cod40),informaiilesuntnscriselacostulistoric
sau la valoarea reevaluat a imobilizrilor, dup caz. n cadrul acestui formular, la "Situaia ajustrilor
pentrudepreciere"senscriuinformaiiledincontabilitatereprezentndajustrilepentrudeprecieresau
pierderedevaloareaferenteimobilizrilor.
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie ....
________
| cod 30 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| I. Date privind rezultatul nregistrat
|Nr.| Nr. uniti |
Sume
|
|
|rd.|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care au nregistrat profit
| 01|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care au nregistrat pierdere
| 02|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Uniti care nu au nregistrat nici profit,| 03|
|
|
| nici pierdere
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| II. Date privind plile restante
|Nr.|Total|
Din care:
|
|
|rd.|(col.|_______________________|
|
|
|2 + |Pentru
|Pentru
|
|
|
|3)
|activitatea|activitatea|
|
|
|
|curent
|de
|
|
|
|
|
|investiii |
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
|
A
| B | 1 |
2
|
3
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Pli restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la| 04|
|
|
|
| 19 + 23), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Furnizori restani - total (rd. 06 la 08), | 05|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 30 de zile
| 06|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|

| - peste 90 de zile
| 07|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - peste 1 an
| 08|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de bugetul
| 09|
|
|
|
| asigurrilor sociale - total (rd. 10 la
|
|
|
|
|
| 14), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru asigurri sociale de | 10|
|
|
|
| stat datorate de angajatori, salariai i |
|
|
|
|
| alte persoane asimilate
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru fondul asigurrilor
| 11|
|
|
|
| sociale de sntate
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuia pentru pensia suplimentar
| 12|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - contribuii pentru bugetul asigurrilor | 13|
|
|
|
| pentru omaj
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - alte datorii sociale
| 14|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de bugetele
| 15|
|
|
|
| fondurilor speciale i alte fonduri
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Obligaii restante fa de ali creditori | 16|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite i taxe nepltite la termenul
| 17|
|
|
|
| stabilit la bugetul de stat
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Impozite i taxe nepltite la termenul
| 18|
|
|
|
| stabilit la bugetele locale
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Credite bancare nerambursate la scaden - | 19|
|
|
|
| total (rd. 20 la 22), din care:
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 30 de zile
| 20|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 90 de zile
| 21|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| - restante dup 1 an
| 22|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| Dobnzi restante
| 23|
|
|
|
|____________________________________________|___|_____|___________|___________|
| III. Numr mediu de salariai
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Numr mediu de salariai
| 24|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Numrul efectiv de salariai existeni la | 25|
|
|
| sfritul perioadei, respectiv la data de |
|
|
|
| 31 decembrie
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite|Nr.|
Sume
|
| n cursul perioadei de raportare. Subvenii|rd.|
|
| ncasate i creane restante
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 26|
|
| persoanele fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 27|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 28|
|
| persoanele fizice nerezidente din statele |
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 29|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 30|
|
| persoane juridice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 31|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dobnzi pltite ctre
| 32|
|
| persoane juridice asociate*) nerezidente
|
|
|
| din statele membre ale Uniunii Europene,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 33|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|

| Venituri brute din dividende pltite ctre | 34|


|
| persoanele fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 35|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dividende pltite ctre | 36|
|
| persoanele fizice nerezidente din statele |
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 37|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din dividende pltite ctre | 38|
|
| persoane juridice nerezidente, potrivit
|
|
|
| prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr.|
|
|
| 571/2003 privind Codul fiscal, cu
|
|
|
| modificrile i completrile ulterioare,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 39|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 40|
|
| persoane fizice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 41|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 42|
|
| persoane fizice nerezidente din state
|
|
|
| membre ale Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 43|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 44|
|
| persoane juridice nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 45|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din redevene pltite ctre | 46|
|
| persoane juridice asociate*) nerezidente
|
|
|
| din statele membre ale Uniunii Europene,
|
|
|
| din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 47|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redevene pltite n cursul perioadei de
| 48|
|
| raportare pentru bunurile din domeniul
|
|
|
| public, primite n concesiune, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - redevene pentru bunurile din domeniul
| 49|
|
| public pltite la bugetul de stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redeven minier pltit la bugetul de
| 50|
|
| stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Redeven petrolier pltit la bugetul de | 51|
|
| stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Chirii pltite n cursul perioadei de
| 52|
|
| raportare pentru terenuri*1)
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii pltite ctre | 53|
|
| persoane nerezidente, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 54|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Venituri brute din servicii pltite ctre | 55|
|
| persoane nerezidente din statele membre ale|
|
|
| Uniunii Europene, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - impozitul datorat la bugetul de stat
| 56|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Subvenii ncasate n cursul perioadei de | 57|
|
| raportare, din care:
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenii ncasate n cursul perioadei de| 58|
|
| raportare aferente activelor
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - subvenii aferente veniturilor, din care:| 59|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
- subvenii pentru stimularea ocuprii
| 60|
|
|
forei de munc**)
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Creane restante, care nu au fost ncasate | 61|
|
| la termenele prevzute n contractele
|
|
|
| comerciale i/sau n actele normative n
|
|
|

| vigoare, din care:


|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - creane restante de la entiti din
| 62|
|
| sectorul majoritar sau integral de stat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| - creane restante de la entiti din
| 63|
|
| sectorul privat
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| V. Tichete de mas
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
1
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| Contravaloarea tichetelor de mas acordate | 64|
|
| salariailor
|
|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| de cercetare-dezvoltare***)
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:
| 65|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dup surse de finanare, din care:
| 66|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - din fonduri publice
| 67|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - din fonduri private
| 68|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dup natura cheltuielilor, din care:
| 69|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - cheltuieli curente
| 70|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - cheltuieli de capital
| 71|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| VII. Cheltuieli de inovare****)
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an curent
| an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli de inovare
| 72|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| VIII. Alte informaii
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizri
| 73|
|
|
| necorporale (ct. 234)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Avansuri acordate pentru imobilizri
| 74|
|
|
| corporale (ct. 232)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Imobilizri financiare, n sume brute (rd. | 75|
|
|
| 76 + 84), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Aciuni deinute la entitile afiliate,
| 76|
|
|
| interese de participare, alte titluri
|
|
|
|
| imobilizate i obligaiuni, n sume brute |
|
|
|
| (rd. 77 la 83), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate emise de rezideni
| 77|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate emise de rezideni
| 78|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale emise de rezideni
| 79|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de rezideni
| 80|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de organismele de plasament| 81|
|
|
| colectiv emise de rezideni
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni i pri sociale emise de
| 82|
|
|
| nerezideni
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de nerezideni
| 83|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane imobilizate, n sume brute (rd. 85 | 84|
|
|
| + 86), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane imobilizate n lei i exprimate | 85|
|
|
| n lei, a cror decontare se face n
|
|
|
|
| funcie de cursul unei valute (din ct. 267)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

| - creane imobilizate n valut (din ct.


| 86|
|
|
| 267)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane comerciale, avansuri acordate
| 87|
|
|
| furnizorilor i alte conturi asimilate, n |
|
|
|
| sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418),
|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane comerciale externe, avansuri
| 88|
|
|
| acordate furnizorilor externi i alte
|
|
|
|
| conturi asimilate, n sume brute (din ct. |
|
|
|
| 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. |
|
|
|
| 418)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane comerciale nencasate la termenul | 89|
|
|
| stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din |
|
|
|
| ct. 413)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu personalul i
| 90|
|
|
| conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu bugetul asigurrilor| 91|
|
|
| sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 |
|
|
|
| + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +
|
|
|
|
| 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din
|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane n legtur cu bugetul
| 92|
|
|
| asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane fiscale n legtur cu bugetul
| 93|
|
|
| statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 +
|
|
|
|
| 446)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenii de ncasat (ct. 445)
| 94|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe i vrsminte
| 95|
|
|
| asimilate (ct. 447)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creane n legtur cu bugetul
| 96|
|
|
| statului (ct. 4482)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creanele entitii n relaiile cu
| 97|
|
|
| entitile afiliate (ct. 451)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane n legtur cu bugetul asigurrilor| 98|
|
|
| sociale i bugetul statului nencasate la |
|
|
|
| termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.
|
|
|
|
| 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. |
|
|
|
| 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct.|
|
|
|
| 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. |
|
|
|
| 4482)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 99|
|
|
| 471 + 473), (rd. 100 la 102), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - decontri privind interesele de
|100|
|
|
| participare, decontri cu acionarii/
|
|
|
|
| asociaii privind capitalul, decontri din |
|
|
|
| operaii n participaie (ct. 453 + 456 + |
|
|
|
| 4582)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte creane n legtur cu persoanele
|101|
|
|
| fizice i persoanele juridice, altele dect|
|
|
|
| creanele n legtur cu instituiile
|
|
|
|
| publice (instituiile statului), (din ct. |
|
|
|
| 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri |102|
|
|
| de trezorerie" reprezentnd avansurile de |
|
|
|
| trezorerie, acordate potrivit legii i
|
|
|
|
| nedecontate pn la data de 31 decembrie
|
|
|
|
| (din ct. 461)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:
|103|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - de la nerezideni
|104|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea mprumuturilor acordate
|105|
|
|
| operatorilor economici*****)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Investiii pe termen scurt, n sume brute |106|
|
|
| (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. |
|
|
|
| 107 la 113), din care:
|
|
|
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate emise de rezideni
|107|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate emise de rezideni
|108|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale emise de rezideni
|109|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de rezideni
|110|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de organismele de plasament|111|
|
|
| colectiv rezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni emise de nerezideni
|112|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - obligaiuni emise de nerezideni
|113|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)
|114|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Casa n lei i n valut (rd. 116 + 117), |115|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei (ct. 5311)
|116|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut (ct. 5314)
|117|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Conturi curente la bnci n lei i n
|118|
|
|
| valut (rd. 119 + 121), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei (ct. 5121), din care:
|119|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- conturi curente n lei deschise la
|120|
|
|
|
bnci nerezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut (ct. 5124), din care:
|121|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
- conturi curente n valut deschise la |122|
|
|
|
bnci nerezidente
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte conturi curente la bnci i acreditive|123|
|
|
| (rd. 124 + 125), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - sume n curs de decontare, acreditive i |124|
|
|
| alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + |
|
|
|
| 5125 + 5411)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - sume n curs de decontare i acreditive |125|
|
|
| n valut (din ct. 5125 + 5412)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + |126|
|
|
| 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + |
|
|
|
| 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| mprumuturi din emisiuni de obligaiuni, n|127|
|
|
| sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129), din |
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|128|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|129|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente mprumuturilor din
|130|
|
|
| emisiuni de obligaiuni, n sume brute (ct.|
|
|
|
| 1681), (rd. 131 + 132), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|131|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|132|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare interne pe termen scurt
|133|
|
|
| (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|134|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|135|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzile aferente creditelor bancare
|136|
|
|
| interne pe termen scurt (din ct. 5198),
|
|
|
|
| (rd. 137 + 138), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|137|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|138|
|
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen scurt
|139|
|
|
| (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 140 + 141), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|140|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|141|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare externe|142|
|
|
| pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143 + |
|
|
|
| 144), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|143|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|144|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + |145|
|
|
| 1622 + 1627), (rd. 146 + 147), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|146|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|147|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare pe
|148|
|
|
| termen lung (din ct. 1682), (rd. 149 +
|
|
|
|
| 150), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|149|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|150|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite bancare externe pe termen lung (ct.|151|
|
|
| 1623 + 1624 + 1625), (rd. 152 + 153), din |
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|152|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|153|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi aferente creditelor bancare externe|154|
|
|
| pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 155 + |
|
|
|
| 156), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei
|155|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|156|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Credite de la Trezoreria Statului i
|157|
|
|
| dobnzile aferente (ct. 1626 + din ct.
|
|
|
|
| 1682)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct.|158|
|
|
| 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 159 +|
|
|
|
| 160), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n lei i exprimate n lei, a cror
|159|
|
|
| decontare se face n funcie de cursul unei|
|
|
|
| valute
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - n valut
|160|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea concesiunilor primite (din ct.
|161|
|
|
| 167)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii comerciale, avansuri primite de la |162|
|
|
| clieni i alte conturi asimilate, n sume |
|
|
|
| brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +
|
|
|
|
| 419), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii comerciale externe, avansuri
|163|
|
|
| primite de la clieni externi i alte
|
|
|
|
| conturi asimilate, n sume brute (din ct. |
|
|
|
| 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. |
|
|
|
| 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii n legtur cu personalul i
|164|
|
|
| conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 +
|
|
|
|
| 426 + 427 + 4281)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor|165|
|
|
| sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 |
|
|
|
| + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +
|
|
|
|
| 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care:
|
|
|
|

|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii n legtur cu bugetul
|166|
|
|
| asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - datorii fiscale n legtur cu bugetul
|167|
|
|
| statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - fonduri speciale - taxe i vrsminte
|168|
|
|
| asimilate (ct. 447)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii n legtur cu bugetul
|169|
|
|
| statului (ct. 4481)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Datoriile entitii n relaiile cu
|170|
|
|
| entitile afiliate (ct. 451)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Sume datorate acionarilor/asociailor (ct.|171|
|
|
| 455)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |172|
|
|
| 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. |
|
|
|
| 173 la 177), din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - decontri privind interesele de
|173|
|
|
| participare, decontri cu acionarii/
|
|
|
|
| asociaii privind capitalul, decontri din |
|
|
|
| operaii n participaie (ct. 453 + 456 + |
|
|
|
| 457 + 4581)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - alte datorii n legtur cu persoanele
|174|
|
|
| fizice i persoanele juridice, altele dect|
|
|
|
| datoriile n legtur cu instituiile
|
|
|
|
| publice (instituiile statului)*2) (din ct.|
|
|
|
| 462 + din ct. 472 + din ct. 473)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - subvenii nereluate la venituri (din ct. |175|
|
|
| 472)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - vrsminte de efectuat pentru imobilizri|176|
|
|
| financiare i investiii pe termen scurt
|
|
|
|
| (ct. 269 + 509)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - venituri n avans aferente activelor
|177|
|
|
| primite prin transfer de la clieni (ct.
|
|
|
|
| 478)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Dobnzi de pltit (ct. 5186)
|178|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea mprumuturilor primite de la
|179|
|
|
| operatorii economici*****)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Capital subscris vrsat (ct. 1012), din
|180|
|
|
| care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni cotate*3)
|181|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - aciuni necotate*4)
|182|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - pri sociale
|183|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - capital subscris vrsat de nerezideni
|184|
|
|
| (din ct. 1012)
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Brevete i licene (din ct. 205)
|185|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| IX. Informaii privind cheltuielile cu
|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| colaboratorii
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
A
| B |
1
|
2
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
|186|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| X. Informaii privind bunurile din domeniul|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
| public al statului
|rd.| an precedent | an curent
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |187|
|
|
| statului aflate n administrare
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |188|
|
|
| statului aflate n concesiune
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al |189|
|
|
| statului nchiriate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

| XI. Capital social vrsat


|Nr.| 31 decembrie | 31 decembrie |
|
|rd.| an precedent | an curent
|
|
|
|______________|______________|
|
|
| Suma | %*5) | Suma | %*5) |
|
|
| (Col.| (Col. | (Col.| (Col. |
|
|
| 1)
| 2)
| 3)
| 4)
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| Capital social vrsat (ct. 1012)*5) (rd.
|190|
|
X
|
|
X
|
| 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201), din
|
|
|
|
|
|
| care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de instituii publice (rd. 192 + |191|
|
|
|
|
| 193), din care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- deinut de instituii publice de
|192|
|
|
|
|
|
subordonare central;
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- deinut de instituii publice de
|193|
|
|
|
|
|
subordonare local;
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de societile cu capital de
|194|
|
|
|
|
| stat, din care:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital integral de stat;
|195|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital majoritar de stat;
|196|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- cu capital minoritar de stat;
|197|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de regii autonome
|198|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de societile cu capital privat |199|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de persoane fizice
|200|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - deinut de alte entiti
|201|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XII. Dividende/Vrsminte cuvenite
|202|
|
|
| bugetului de stat sau local, de repartizat |
|
|
|
| din profitul exerciiului financiar de
|
|
|
|
| ctre companiile naionale, societile
|
|
|
|
| naionale, societile i regiile autonome,|
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre instituii publice centrale;
|203|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre instituii publice locale;
|204|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - ctre ali acionari la care statul/
|205|
|
|
| unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
| instituiile publice dein direct/indirect |
|
|
|
| aciuni sau participaii indiferent de
|
|
|
|
| ponderea acestora.
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
|
|Nr.|
Sume
|
|
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XIII. Dividende/Vrsminte cuvenite
|206|
|
|
| bugetului de stat sau local, virate n
|
|
|
|
| perioada de raportare din profitul
|
|
|
|
| companiilor naionale, societilor
|
|
|
|
| naionale, societilor i al regiilor
|
|
|
|
| autonome, din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - dividende/vrsminte din profitul
|207|
|
|
|
|
| exerciiului financiar al anului precedent,|
|
|
|
|
|
| din care virate:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre instituii publice centrale;
|208|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre instituii publice locale;
|209|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre ali acionari la care statul/
|210|
|
|
|
|
|
unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
|
|
|
instituiile publice dein direct/
|
|
|
|
|
|
|
indirect aciuni sau participaii
|
|
|
|
|
|
|
indiferent de ponderea acestora.
|
|
|
|
|
|

|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| - dividende/vrsminte din profitul
|211|
|
|
|
|
| exerciiilor financiare anterioare anului |
|
|
|
|
|
| precedent, din care virate:
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre instituii publice centrale;
|212|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre instituii publice locale;
|213|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
|
- ctre ali acionari la care statul/
|214|
|
|
|
|
|
unitile administrativ-teritoriale/
|
|
|
|
|
|
|
instituiile publice dein direct/
|
|
|
|
|
|
|
indirect aciuni sau participaii
|
|
|
|
|
|
|
indiferent de ponderea acestora.
|
|
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______|_______|______|_______|
| XIV. Creane preluate prin cesionare de la |Nr.|
Sume
|
| persoane juridice******)
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane preluate prin cesionare de la
|215|
|
|
| persoane juridice (la valoarea nominal), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane preluate prin cesionare de la
|216|
|
|
| persoane juridice afiliate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Creane preluate prin cesionare de la
|217|
|
|
| persoane juridice (la cost de achiziie), |
|
|
|
| din care:
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| - creane preluate prin cesionare de la
|218|
|
|
| persoane juridice afiliate
|
|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| XV. Venituri obinute din activiti
|Nr.|
Sume
|
| agricole*******)
|rd.|
|
|____________________________________________|___|_____________________________|
|
A
| B |
2013
|
2014
|
|____________________________________________|___|______________|______________|
| Venituri obinute din activiti agricole |219|
|
|
|____________________________________________|___|______________|______________|

*)Pentrustatutulde"persoanejuridiceasociate"sevoraveanvedereprevederileart.12420lit.
b)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare.
**)Subveniipentrustimulareaocupriiforeidemunc(transferuridelabugetulstatuluictre
angajator)reprezintsumeleacordateangajatorilorpentruplataabsolvenilorinstituiilordenvmnt,
stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea
angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45 de ani,
omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc
condiiilepentruasolicitapensiaanticipatparialsaudeacordareapensieipentrulimitadevrstori
pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimulareaocupriiforeidemunc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare,
respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite
potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea
tehnologic,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.324/2003,cumodificrileicompletrile
ulterioare.CheltuielilesevorcompletaconformRegulamentuluidepunerenaplicare(UE)nr.995/2012al
Comisieidin26octombrie2012destabilireanormelordepunerenaplicareaDecizieinr.1.608/2003/CEa
ParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluiprivindproduciaidezvoltareastatisticilorcomunitarendomeniul
tiineiialtehnologiei,publicatnJurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.299din27octombrie
2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform
Regulamentuluidepunerenaplicare(UE)nr.995/2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i
supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar,
societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilorpopulaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att
valoareanominalaacestora,cticostullordeachiziie.Pentrustatutulde"persoanejuridiceafiliate"se

vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrileulterioare.
*******)Conformart.11dinRegulamentuldelegat(UE)nr.639/2014alComisieidin11martie
2014decompletareaRegulamentului(UE)nr.1.307/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluide
stabilireaunornormeprivindpliledirecteacordatefermierilorprinschemedesprijinncadrulpoliticii
agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, "(1) ... veniturile obinute din
activitileagricolesuntveniturilecareaufostobinutedeunfermierdinactivitateasaagricolnsensul
articolului4alineatul(1)litera(c)dinregulamentulmenionat[R(UE)1.307/2013],ncadrulexploataiei
sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul
europeanagricolpentrudezvoltarerural(FEADR),precumioriceajutornaionalacordatpentruactiviti
agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din
Regulamentul(UE)nr.1.307/2013.
Veniturileobinutedinprelucrareaproduseloragricolensensularticolului4alineatul(1)litera
(d)dinRegulamentul(UE)nr.1.307/2013aleexploataieisuntconsideratevenituridinactivitiagricolecu
condiiacaproduseleprelucratesrmnproprietateafermieruluiicaoastfeldeprelucraresaibca
rezultat un alt produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.
1.307/2013.
Oricealteveniturisuntconsideratevenituridinactivitineagricole.
(2)nsensulalineatului(1),<<venituri>>nseamnveniturilebrute,nainteadeduceriicosturilor
iimpoziteloraferente....".
*1)Sevorincludechiriilepltitepentruterenuriocupate(culturiagricole,puni,fneeetc.)i
aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinnd proprietarilor privai sau unor uniti ale
administraieipublice,inclusivchiriilepentrufolosirealuciuluideapnscoprecreativsaunaltescopuri
(pescuitetc.).
*2)ncategoria"Altedatoriinlegturcupersoanelefiziceipersoanelejuridice,alteledect
datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)" nu se vor nscrie subveniile aferente
veniturilorexistentensoldulcontului472.
*3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt
negociabileitranzacionate,potrivitlegii.
*4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt
tranzacionate.
*5) La seciunea XI "Capital social vrsat", la rd. 191 201 n col. 2 i 4 entitile vor nscrie
procentulcorespunztorcapitaluluisocialdeinutntotalulcapitaluluisocialvrsatnscrislard.190.

Administrator
ntocmit
Numele i prenumele .............
Semntura .......................
tampila unitii

Numele i prenumele ..............


Calitatea ........................
Semntura ........................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional ......................

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data de 31 decembrie ......
________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| Elemente de imobilizri |Nr.|
Valori brute
|
|
|rd.|________________________________________________|
|
|
|Sold
|Creteri|
Reduceri
|Sold final
|
|
|
|iniial|
|_________________|(col. 5 =
|
|
|
|
|
|Total|Din care: |1 + 2 - 3)
|
|
|
|
|
|
|dezmembrri|
|
|
|
|
|
|
|i casri |
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
|
A
| B |
1
|
2
| 3 |
4
|
5
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Imobilizri necorporale |
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Cheltuieli de
| 01|
|
|
|
X
|
|
| constituire i
|
|
|
|
|
|
|
| cheltuieli de dezvoltare|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Alte imobilizri
| 02|
|
|
|
X
|
|

|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Avansuri i imobilizri | 03|
|
|
|
X
|
|
| necorporale n curs
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| TOTAL (rd. 01 la 03)
| 04|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Imobilizri corporale
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Terenuri
| 05|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Construcii
| 06|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Instalaii tehnice i
| 07|
|
|
|
|
|
| maini
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Alte instalaii, utilaje| 08|
|
|
|
|
|
| i mobilier
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Avansuri i imobilizri | 09|
|
|
|
|
|
| corporale n curs
|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| TOTAL (rd. 05 la 09)
| 10|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| Imobilizri financiare | 11|
|
|
|
X
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
| ACTIVE IMOBILIZATE | 12|
|
|
|
|
|
| TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)|
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|________|_____|___________|_____________|
SITUAIA AMORTIZRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
| Elemente de imobilizri |Nr.|Sold
|Amortizare|Amortizare
|Amortizare la |
|
|rd.|iniial|n cursul |aferent
|sfritul
|
|
|
|
|anului
|imobilizrilor|anului
|
|
|
|
|
|scoase din
|(col. 9 =
|
|
|
|
|
|eviden
|6 + 7 - 8)
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
|
A
| B |
6
|
7
|
8
|
9
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Imobilizri necorporale |
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Cheltuieli de
| 13|
|
|
|
|
| constituire i
|
|
|
|
|
|
| cheltuieli de dezvoltare|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Alte imobilizri
| 14|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| TOTAL (rd. 13 + 14)
| 15|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Imobilizri corporale
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Terenuri
| 16|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Construcii
| 17|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Instalaii tehnice i
| 18|
|
|
|
|
| maini
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| Alte instalaii, utilaje| 19|
|
|
|
|
| i mobilier
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| TOTAL (rd. 16 la 19)
| 20|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
| AMORTIZRI - TOTAL
| 21|
|
|
|
|
| (rd. 15 + 20)
|
|
|
|
|
|
|_________________________|___|_______|__________|______________|______________|
SITUAIA AJUSTRILOR PENTRU DEPRECIERE
________
| cod 40 |
- lei |________|_____________________________________________________________________
|
Elemente de imobilizri
|Nr.|Sold
|Ajustri
|Ajustri |Sold final|
|
|rd.|iniial|constituite|reluate la|(col. 13 =|
|
|
|
|n cursul |venituri |10 + 11 - |
|
|
|
|anului
|
|12)
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
|
A
| B |
10 |
11
|
12
|
13
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Imobilizri necorporale
|
|
|
|
|
|

|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Cheltuieli de constituire i
| 22|
|
|
|
|
| cheltuieli de dezvoltare
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Alte imobilizri
| 23|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Avansuri i imobilizri
| 24|
|
|
|
|
| necorporale n curs
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| TOTAL (rd. 22 la 24)
| 25|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Imobilizri corporale
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Terenuri
| 26|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Construcii
| 27|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Instalaii tehnice i maini
| 28|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Alte instalaii, utilaje i
| 29|
|
|
|
|
| mobilier
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Avansuri i imobilizri
| 30|
|
|
|
|
| corporale n curs
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| TOTAL (rd. 26 la 30)
| 31|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| Imobilizri financiare
| 32|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
| AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE | 33|
|
|
|
|
| TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)
|
|
|
|
|
|
|________________________________|___|_______|___________|__________|__________|
Administrator
Numele i prenumele .............
Semntura .......................
tampila unitii

ntocmit
Numele i prenumele ..............
Calitatea ........................
Semntura ........................
Nr. de nregistrare n organismul
profesional ......................