Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.114/2011 (Achizitii in domeniul apararii si securitatii)

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU NICUSOR, Tel. +40
237213155, Email: um02542@focsani.rdsmail.ro, Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IMPLEMENTAREA LINIEI DE BAZA BRASS SUD SI REALIZAREA INTERFETEI SSSB N CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669
MANGALIA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669 MANGALIA, JUDETUL CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


IMPLEMENTAREA LINIEI DE BAZA BRASS SUD SI REALIZAREA INTERFETEI SSSB N CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669
MANGALIA - ntocmire documentatie tehnica cu detalii de executie, ntocmire documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor si a
autorizatiei de construire, ntocmire documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor, executie lucrare si asistenta tehnica din
partea proiectantului pe perioada derularii contractului de executie a lucrarilor proiectate, pozitia de plan 2011-I-1287/9CM8009205/3WI35002 Midia, pozitia de plan 2011-I-1669/9CM80092-05/3WI35002 Mangalia.
Valoarea estimata a lucrarilor care formeaza obiectul contractului de lucrari este de 13.006.178,65 lei.
Valoarea estimata defalcata pe lucrari este urmatoarea:
-9.530.816,00 lei executarea lucrarilor de constructie;
-1.930.000,00 lei executarea iluminatului exterior;
-552.491,10 lei executarea proiectarii;
-5.002,00 lei asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor;
-987.869,55 lei (8,22 %) valoarea procentului de diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA ntre: 13.006.178,65 lei 13.254.402,10 lei.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, inclusiv diverse si neprevazute (n functie de care se vor
elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari/servicii similare.
Valoarea de 13.006.178,65 lei reprezinta valoarea estimata a ntregului contract, contract ce se va derula pe parcursul a 25 luni, respectiv
pna la data de: 30.11.2015.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)
45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 1/12

Fisa de date
Exista posibilitatea achizitionarii de noi lucrari/servicii similare celor achizitionate prin prezenta procedura de la operatorul economic a carui
oferta va fi declarata cstigatoare n cadrul acestei proceduri conform art. 102 lit. l din OUG nr. 114/2011.
Valoarea estimata a lucrarilor/serviciilor care formeaza obiectul contractului de lucrari, n functie de care se vor evalua ofertele, este de
13.006.178,65 lei.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (n functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar
valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari/servicii similare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13,006,178.65 si 13,254,402.10 RON

II.2.2) Optiuni
Da
Exista posib achiz de noi lucr/serv similare conf art 102 lit i din OUG 114/2011

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


25 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da
Pretul contractului este ferm pe toata perioada derularii contractului. Prin exceptie se accepta ajustarea pretului conform prevederilor
capitolului 22 din modelul de contract anexat la prezenta documentatie de atribuire. (1) Pretul contractului de achizitie publica poate fi
ajustat, pentru restul ramas de executat, numai n cazul aparitiei unor mprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si
care, n mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data ncheierii contractului, astfel: a)au avut loc modificari legislative, modificari ale
normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite impozite/taxe locale, al caror efect se reflecta n cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
b) pe piata au aparut anumite conditii, n urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale
ofertei, al caror efect se reflecta n cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. (2) Formulele vor fi de
urmatorul tip: Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ... unde: "Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de
contract estimate in moneda relevanta pentru lucrarea realizata in perioada "n", aceasta perioada fiind o luna, in afara de cazul in care
Anexa la Oferta este prevazut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentnd partea neactualizabila
din platile contractuale; "b", "c", "d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia
Lucrarilor, asa cum este stabilit in tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi
forta de munca, utilaje si materiale; "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru perioada "n", exprimati in
moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (la care se
refera Certificatul de Plata respectiv) ; si Lo, Eo, Mo sunt indicii de pret de baza sau preturile de referinta, exprimati n moneda relevanta
de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data de Baza. (3) Ajustarea pretului fara a fi ndeplinite conditiile prevazute la
alin. 2 este posibila numai n urmatoarele cazuri: a) atunci cnd survin circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor, altele
dect cele prevazute la alineatul 2 lit. a) si b) sau; b) atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeste, n mod
neprevazut, peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului/contractantului. (4) n orice situatie pretul
contractului nu poate fi majorat dect n masura strict necesara pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul
contractului. Modul de ajustare a pretului contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul a fost declarat cstigator n urma
finalizarii procedurii

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare este n valoare de : 240.000,00 lei. Suma se poate vira n contul UM 02542 Focsani RO19TREZ6915005XXX000089 deschis la TREZORERIA FOCSANI, cod fiscal 4297711. Dovada constituirii garantiei de participare n
favoarea autoritatii contractante va fi depusa n original la sediul U.M. 02542 Focsani, Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, cod postal 620144, pna
cel trziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt nsotite de dovada constituirii garantiei pentru participare,
n cuantum, forma si avnd perioada de valabilitate solicitate n fisa de date vor fi respinse la deschidere. Perioada de valabilitate a garantiei
de participare este de 90 de zile ncepnd cu data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare
conform art. 87 alin. 1 din HGR 925/2006 si art. 278/1 alin. 1, lit. c) din OUG 34/2006 n suma de: 8.761,83 lei. Echivalenta pentru garantia
de participare depusa n euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de
participare se constituie n conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925 din 2006. Autoritatea contractanta nu impune un anumit
instrument de garantare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, conform art. 89 alin. (2) H.G.R. 925/2006 si se constituie n
oricare din formele de la art. 90 alin (1)-(3)sau, n functie de valoare, de la art. 90 alin. (1) si alin. (2), cu acordul cstigatorului, prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avnd obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G.R. nr. 1045/2011. Suma initiala care se
depune de catre contractant n contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul de stat alocat MApN + fonduri NATO, iar plata conform fisei de date cap IV.4.2

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 2/12

Fisa de date
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile
apararii si securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare; d) Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate; e)
H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania; f) Ordinul
ministrului apararii nationale nr. M.120/2012, publicat in monitorul oficial al Romaniei nr. 738 din 11.11.2012; g) Ordinul ministrului apararii
nationale nr. M.9 din 06.02.2013, pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate n Ministerul Apararii Nationale,
publicat in monitorul oficial al Romaniei nr. 115 din 28.02.2013; - pentru consultarea legislatiei n domeniul achizitiilor publice poate fi
accesat site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla n situatiile prevazute la art. 155, art. 156, si 150 din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului Romniei nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
Persoanele cu functii de decizie n cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Aurelian Asanache DUMITRACHE, dl. Cristian
BROSTEANU, dl. Florinel HERTIG, dl. Marius NEACSU, dl. Nicusor DUMITRU, d-na Lia Daniela NICOARA si dl. Mihail BADITA.
Documente solicitate care dovedesc situatia personala a ofertantului:
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea articolul 155 din O.U.G. nr. 114/2011, completata n conformitate cu Formular A1;
2. Declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 156 completata n conformitate cu Formular A2;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata n conformitate cu Formular B6;
4. Declaratie pe proprie raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 150
5. Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv
cele locale, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele
a. Certificat de atestare fiscala care trebuie sa ateste situatia datoriilor scadente din luna anterioara celei n care se depun ofertele eliberat
de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala, original sau copie conform cu originalul;
b. Certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale, original sau copie conform cu originalul, care sa ateste situatia datoriilor scadente
in luna anterioara celei in care se depun ofertele. n cazul n care ofertantul a ncheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile
de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind ndeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform
graficului de esalonare (n original sau copie conform cu originalul);
6. Cazier fiscal din care sa reiasa ca nu sunt nscrise fapte de natura fiscala, copie scanata dupa original sau copie conform cu originalul, n
conformitate cu Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP;
7. Certificat de participare conform Ordinului 314/2010, completata n conformitate cu Formular nr.2.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca n obiectul de activitate al firmei respective este cuprinsa
realizarea de lucrari de constructii, realizarea de instalatii electrice, prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica care fac obiectul
prezentei achizitii, att pentru persoane juridice romne ct si pentru persoanele juridice straine.
Modalitatea de ndeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii
Persoane juridice romne
Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
2.1 Prezentarea Avizului de securitate eliberat de Directia Contrainformatii si Securitate Militara din Ministerul Apararii Nationale n
conformitate cu I.P.S. 39 Norme privind protectia informatiilor secrete de serviciu n relatiile contractuale ale Ministerului Apararii
Nationale cu persoane juridice de drept public sau privat.
Procedura de eliberare a avizului de securitate este precizata n normele mentionate mai sus, iar operatorii economici interesati sa participe
la prezenta procedura de achizitie vor depune la sediul autoritatii contractante pna la data de 28.07.2013, ora 15.00, chestionarul de
securitate completat, prevazut n anexa nr. 25 din H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate n Romnia.
2.2 Prezentarea Certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri
CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care sa reiasa ca are n obiectul de activitate codul CAEN corespondent obiectului contractului ce
urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura.
2.3 Prezentarea Atestatelor eliberat de ANRE, n termen de valabilitate, de tip Bp (proiectare), Be (executie), C1A si C2A conform
Regulamentului din Ordin nr. 24/2007, pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii
electrice din sistemul electroenergetic, modificat si completat cu Ordinul 14/2010.
2.4 Prezentarea Autorizatiilor, n termen de valabilitate, de tip PDI proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale si de tip EDI
executie instalatii de utilizare a gazelor naturale, cu presiuni mai mici sau egale cu 6 bar emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare n
Domeniul Energiei (A.N.R.E.) n baza Ordinului nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor
fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare n domeniul gazelor naturale;
2.5 Prezentarea Licentei de functionare pentru activitatea de proiectare si executie sisteme de alarmare mpotriva efractiei emisa de
Inspectoratul General al Politiei Romne din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor eliberata n baza art. 34 alin (1) din Legea
333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.6 Prezentarea Certificatului de atestare pentru activitatea de proiectare si executie sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare
n caz de incendiu, emis de Inspectoratul General pentru Situatiile de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor n baza
prevederilor art. 1 alin (2) lit. a din Metodologia aprobata prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat n Monitorul Oficial nr. 238/2010.
NOTA: Ofertantul si va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse n acest document trebuie sa fie valabile/reale la data
limita de depunere a ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 3/12

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

I. Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globale anuala, pentru ultimii 3 ani, sa fie de cel
putin egala cu 24.000.000,00 lei
Se vor prezenta urmatoarele Documente care dovedesc situatia economica
si financiara:
1.1 Declaratie pe proprie raspundere Fisa de informatii generale, cu cifra
de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani care trebuie sa aiba pragurile
minime valorice de la pct. I, copie scanata dupa original semnata de
reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata;
1.2 Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul economic face
dovada ca ndeplineste cerinta de calificare referitoare la: I. Cifra de afaceri
(bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit
de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.), copie scanata dupa
original.

Ofertantii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri


globale, cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru
anul respectiv, dupa cum urmeaza:
- anul 2010 - 1 euro = 4,2099 lei
- anul 2011 - 1 euro = 4,2379 lei
- anul 2012 - 1 euro = 4,4560 lei.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Declaratie pe proprie raspundere Fisa de informatii generale,
ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaza
activitatea pe ultimii 3 ani;
- Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul
economic face dovada ca ndeplineste cerinta de calificare
referitoare la cifra de afaceri (bilant contabil, extras de bilant,
cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al
firmei, raport al cenzorilor, etc.).

II. Asigurarea de risc a proiectantului.


Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca, n cazul n care
ofertantul va fi declarat cstigator, la semnarea contractelor de lucrari va
prezenta polite privind asigurarea de raspundere profesionala pentru
fiecare contract n parte, felul asigurarii fiind asigurarea riscului profesional
aferent contractului ce urmeaza a fi atribuit, limita de raspundere asigurata
fiind valoarea ofertata pentru realizarea proiectului tehnic, respectiv
552.491,10 lei, iar perioada asigurata fiind pna la 30.11.2015.

II. Asigurarea de risc a proiectantului.


Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca, n
cazul n care ofertantul va fi declarat cstigator, la semnarea
contractelor de lucrari va prezenta polite privind asigurarea de
raspundere profesionala pentru fiecare contract n parte, felul
asigurarii fiind asigurarea riscului profesional aferent contractului
ce urmeaza a fi atribuit, limita de raspundere asigurata fiind
valoarea ofertata pentru realizarea proiectului tehnic, respectiv
552.491,10 lei, iar perioada asigurata fiind pna la 30.11.2015.
Asigurarea de risc a proiectantului este necesara pentru a fi
garantata remedierea defectelor aparute n executie, din vina
proiectantului, conform art. 22 lit. f) din Legea 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

I.Experienta similara Cerinta nr. 1: Experienta similara a) Lucrari executate


si duse la bun sfrsit n ultimii 5 ani: sa faca dovada ca a executat maxim
cinci contracte care nsumate sa aiba cel putin valoarea de 9.500.000,00 lei
fara T.V.A, al carui obiect a fost executia unor lucrari similare de constructii
cladiri Formularul B3; b) Lucrari executate si duse la bun sfrsit n ultimii 5
ani: sa faca dovada ca a executat maxim cinci contracte care nsumate sa
aiba cel putin valoarea de 1.900.000,00 lei fara T.V.A., al carui obiect a fost
executia unor lucrari similare de iluminat exterior Formularul B3; c)
Servicii executate si duse la bun sfrsit n ultimii 5 ani: sa faca dovada ca a
executat maxim cinci contracte care nsumate sa aiba cel putin valoarea de
500.000,00 lei fara T.V.A., care a avut ca obiect prestarea unor servicii de
proiectare (Formularul B3).
Pentru ndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie
sa prezinte Declaratie privind lista principalelor LUCRARI/ SERVICII
executate n ultimii 5 ani, (Formularul B1), pentru cele mai importante lucrari
si servicii care vor contine valori (n lei si euro), perioada si locul executiei
lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati.
Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care
ndeplinesc cerinta nr. 1 la care vor anexa urmatoarele documentele:
Formularul de experienta similara formularul B3; Certificari de buna
executie din partea eneficiarului/clientului, conform Formularului B4.
Certificarile de buna executie vor indica, beneficiarii, indiferent daca acestia
sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor. De asemenea , vor preciza daca au fost efectuate n
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfrsit. Se accepta si prezentarea unui alt model de recomandare sau
document constatator, dar se vor lua n calcul doar acele documente care
sunt nregistrate la emitentul beneficiar.
Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original,
copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu
mentiunea "conform cu originalul". Nota: Se pot prezenta contracte
complexe de lucrari dar care sa ndeplineasca cerintele privind valorile de
la punctele a), b) si c). Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind
experienta similara poate fi ndeplinita de catre ofertant/asociat/tertul
sustinator. Cerinta nr. 2: Experienta similara
Ofertantii trebuie sa detina Aviz de securitate de securitate industriala
eliberata de catre D.C.S.M. pentru acest obiectiv pentru nivelul secret de
serviciu si sa faca dovada acreditarii cel putin a unui sistem informatic
pentru lucrul cu informatii clasificate de nivel secret de serviciu. Verificatorii
atestati pe specialitati si persoanele care vor lua contact cu informatiile
clasificate pe timpul derularii procedurii de achizitie si ulterior a contractului
trebuie sa detina autorizatie de acces la informatii clasificate de nivel secret
de serviciu. Ofertantii sunt obligati sa napoieze documentele clasificate
care i-au fost puse la dispozitie, n cazul n care nu depun oferta pna la
data stabilita sau nu cstiga competitia n termen de 7 zile de la
comunicarea rezultatului. Ofertantul care a pierdut procedura are obligatia
sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care a avut acces.
Contractantul este obligat sa implementeze si sa respecte toate masurile de
protectie a informatiilor clasificate puse la dispozitie.

Ofertantii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri


globale, cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru
anul respectiv, dupa cum urmeaza: anul 2008: 1 euro=3,6827
lei; anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; anul 2010: 1 euro=4,2099 lei;
anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; anul 2012: 1 euro=4,4560 lei.
Pentru ndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii
economici trebuie sa prezinte Declaratie privind lista principalelor
LUCRARI/ SERVICII executate n ultimii 5 ani, (Formularul B1),
pentru cele mai importante lucrari si servicii care vor contine
valori (n lei si euro), perioada si locul executiei lucrarilor,
beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante
sau clienti privati.
Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte
care ndeplinesc cerinta nr. 2 la care vor anexa urmatoarele
documentele: Formularul de experienta similara formularul B3;
Certificari de buna executie din partea beneficiarului/clientului,
conform Formularului B4. Certificarile de buna executie vor
indica, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor. De asemenea vor preciza daca au fost
efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu si
daca au fost duse la bun sfrsit; Documentele se vor prezenta
sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa
copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea
"conform cu originalul".
Nota: Se pot prezenta contracte complexe de lucrari dar care sa
ndeplineasca cerintele privind valorile de la punctele a), b) si c).
Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind experienta
similara poate fi ndeplinita de catre ofertant/asociat/tertul
sustinator.
Ofertantii trebuie sa completeze Chestionarul de securitate si sa
l depuna la sediul autoritatii contractante pna la data de
28.07.2013, ora 15.00.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 4/12

Fisa de date
II. Personal Cerinta nr. 3: Personal
Numar minim de personal pe specialitati pentru ndeplinirea n termen si n
conditii de calitate a contractului
2.1.1. Operatorii economici trebuie sa prezinte Situatia cu persoanele
specializate pentru proiectare care va cuprinde personalul angajat sau prin
colaborare astfel: a) minim un arhitect cu drept de semnatura si membru n
cadrul Ordinului Arhitectilor din Romnia;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: -C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si
semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; copia atestatului de membru al Ordinul arhitectilor din Romnia; - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta de arhitect n cazul n care la
momentul ofertarii arhitectul nu are semnat un contract de munca sau de
colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5) b) minim un inginer
constructor specializarea constructii civile, industriale si agricole;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si
semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia
de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor n cazul
n care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract
de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). c) minim
un inginer de instalatii specializarea instalatii pentru constructii; Pentru
personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si
semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia
de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul instalator n cazul n
care la momentul ofertarii inginerul instalator nu are semnat un contract de
munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). d) minim un
inginer specializarea cai ferate, drumuri si poduri;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si
semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia
de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor n cazul
n care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract
de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

2.1. Situatia cu persoanele specializate pentru executia lucrarilor


(conform formularului B5). 2.1.1 Pentru personalul solicitat
trebuie prezentat: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din
Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca
acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n
clar si semnatura n original a persoanei respective. - copia
diplomei de studii; - copia atestatului de membru al Ordinul
arhitectilor din Romnia; - copia contractului de munca sau a
contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau
angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de
disponibilitate se va prezenta de arhitect n cazul n care la
momentul ofertarii arhitectul nu are semnat un contract de
munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5) C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate
folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel
putin datele solicitate n modelul anexat la documentatia de
atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si semnatura
n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; copia contractului de munca sau a contractului de colaborare
sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare
din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta
de inginerul constructor n cazul n care la momentul ofertarii
inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau
de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V.
(conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si
alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele
solicitate n modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul
prezentat va purta numele n clar si semnatura n original a
persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din
partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de
inginerul instalator n cazul n care la momentul ofertarii inginerul
instalator nu are semnat un contract de munca sau de
colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model
de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate
n modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat
va purta numele n clar si semnatura n original a persoanei
respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de
munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de
inginerul constructor n cazul n care la momentul ofertarii
inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau
de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).

Pagina 5/12

Fisa de date
e) minim un responsabil n domeniul securitatii si sanatatii n munca
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - decizia de
numire a Responsabilului n domeniul securitatii si sanatatii n munca; - C.V.
(conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de
CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul
anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n
clar si semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de
studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n care la
momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). f) minim un responsabil n domeniul
cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si
semnatura n original a persoanei respective. - copia diplomei de studii;
- copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n care la
momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).
2.1.2. Personal angajat: a) minim 2 electricieni autorizati ANRE, gradul IIIA
sau IVA, avnd diploma n profil electric si calificare de subinginer sau
inginer
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele n clar si
semnatura n original a persoanelor respective. - copia diplomelor de studii;
- copia contractului de munca; - copia legitimatiei de ELECTRICIAN
AUTORIZAT gradul IIIA sau IV A eliberata de ANRE n termen de
valabilitate b) minim 2 instalatori autorizati ANRE, gradul ID
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele n clar si
semnatura n original a persoanelor respective. - copia diplomelor de studii;
- copia contractului de munca;- copia legitimatiei de INSTALATOR
AUTORIZAT gradul ID eliberata de ANRE n termen de valabilitate
2.2.Operatorii economici trebuie sa prezinte Situatia cu persoanele
specializate pentru executia lucrarilor care va cuprinde personalul angajat
sau prin colaborare astfel: 2.2.1 Personal angajat sau prin colaborare: a) minim un specialist atestat MDLPL ca Responsabil tehnic cu executia
pentru domeniul de constructii I Constructii civile, agrozootehnice,
energetice, telecomunicatii, miniere; b) minim un inginer de constructii
specializarea constructii civile, industriale si agricole; c) minim un inginer de
instalatii specializarea instalatii pentru constructii; d) - minim un responsabil
cu controlul tehnic de calitate n constructii; e) - minim un responsabil n
domeniul securitatii si sanatatii n munca; f) - minim un responsabil n
domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

- decizia de numire a Responsabilului n domeniul securitatii si


sanatatii n munca; - C.V. (conform Formularului nr. 5 din
Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca
acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n
clar si semnatura n original a persoanei respective. - copia
diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a
contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau
angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de
disponibilitate se va prezenta n cazul n care la momentul
ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model
de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate
n modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat
va purta numele n clar si semnatura n original a persoanei
respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de
munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n
care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca
sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). 2.1.2.
Pentru personalul solicitat trebuie prezentat: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model
de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate
n modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile
prezentate vor purta numele n clar si semnatura n original a
persoanelor respective. - copia diplomelor de studii; - copia
contractului de munca; - copia legitimatiei de ELECTRICIAN
AUTORIZAT gradul IIIA sau IV A eliberata de ANRE n termen
de valabilitate - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea
III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa
contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta
numele n clar si semnatura n original a persoanelor respective.
- copia diplomelor de studii; - copia contractului de munca; copia legitimatiei de INSTALATOR AUTORIZAT gradul ID n
termen de valabilitate emisa de ANRE

Pagina 6/12

Fisa de date
Pentru personalul solicitat la litera a), trebuie prezentate: - Copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia; - copia
certificatului de atestare eliberat de MDRT ca Responsabil tehnic cu
executia pentru domeniul de constructii IConstructii civile,
agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere. Declaratia de
disponibilitate se va prezenta n cazul n care la momentul ofertarii
personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).Pentru personalul solicitat la lit. b), c),
d), e) si f) trebuie prezentate: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din
Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa
contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la documentatia de
atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele n clar si semnatura n original a
persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de
munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau
angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de
disponibilitate se va prezenta n cazul n care la momentul ofertarii
personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). g) minim un specialist atestat de MEF
(MEC) ca Responsabil tehnic cu executia pe domeniul EA, subsectiunea
401. Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n care la momentul
ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu
ofertantul (Anexa la Formularul 5). - copia atestatului, n termen de
valabilitate, eliberat de MEF(MEC) pentru responsabilul tehnic cu executia
pe domeniul EA, subsectiunea 401; h) - minim un specialist atestat MDLPL
ca Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul de constructii II
Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia.
Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n care la momentul
ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu
ofertantul (Anexa la Formularul 5); - copia certificatului de atestare eliberat
de MDLPL ca Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul de
constructii II Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri.
Muncitori calificati echivalente coduri COR i) - minim 1 lucrator cu
calificarea de betonist 711401
j) - minim 4 lucratori cu calificarea de dulgher - 711501; k) - minim 1 lucrator
cu calificarea de mozaicar - 712203; l) - minim 6 lucratori cu calificarea de
instalator sanitar 712602 sau 712609 sau 712612 sau 712612 sau 712609;
m) - minim 3 lucratori cu calificarea de fierar betonist - 711402; n) - minim 1
lucrator cu calificarea de ipsosar - 712301; o) - minim 1 lucrator cu
calificarea de izolator hidrofug - 712403; p) - minim 4 lucrator cu calificarea
de lacatus mecanic 721407 sau 721410 sau 721411 sau 721424; r) minim 1 lucrator cu calificarea de sudor electric 721203 sau 721204 sau
721206 sau 721207 sau 721208; s) - minim 3 lucratori cu calificarea de
zidar 711203 sau 711204 sau 711205; t) - minim 1 lucrator cu calificarea
de zugrav 713102 sau 713204; u) - minim 1 lucrator cu calificarea de
pavator - 711902;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pentru personalul solicitat la litera a), trebuie prezentate: - Copia


contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din
partea acestuia; - copia certificatului de atestare eliberat de
MDRT ca Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul de
constructii IConstructii civile, agrozootehnice, energetice,
telecomunicatii, miniere. Declaratia de disponibilitate se va
prezenta n cazul n care la momentul ofertarii personalul
solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). Pentru personalul solicitat
la lit. b), c), d), e) si f) trebuie prezentate: - C.V. (conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model
de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate
n modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat
va purta numele n clar si semnatura n original a persoanei
respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de
munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de
disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n
care la momentul ofertarii personalul solicitat nu are semnat un
contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la
Formularul 5). - copia contractului de munca sau a contractului
de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul
de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate
se va prezenta n cazul n care la momentul ofertarii nu are
semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul
(Anexa la Formularul 5). - copia atestatului, n termen de
valabilitate, eliberat de MEF(MEC) pentru responsabilul tehnic
cu executia pe domeniul EA, subsectiunea 401; - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din
partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n
cazul n care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de
munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5); copia certificatului de atestare eliberat de MDLPL ca
Responsabil tehnic cu executia pentru domeniul de constructii
II Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri" - copia
contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din
partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n
cazul n care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de
munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5)

Pagina 7/12

Fisa de date
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia diplomei
de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau
declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea
acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta n cazul n care la
momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare
cu ofertantul (Anexa la Formularul 5); 2.2.2 Personal angajat: a) - minim 1
electrician autorizat ANRE gradul IIIB sau IVB, avnd diploma n profil
electric si calificarea de maistru, subinginer sau inginer b) - minim 5 lucratori
cu calificare de electrician autorizat ANRE c) - minim 1 instalator autorizat
ANRE pentru domeniul gaze naturale, gradul ID sau IID d) - minim 3
instalatori autorizati ANRE pentru domeniul gaze naturale gradul IIID e) - un
lucrator cu calificare de lacatus mecanic.
Pentru personalul solicitat la lit. a), b), c), d) si e) trebuie prezentate: - copia
diplomei de studii; - copia contractului de munca; - copia legitimatiei
eliberata de ANRE de ELECTRICIAN AUTORIZAT sau dupa caz de
INSTALATOR GAZE AUTORIZAT n termen de valabilitate. 2.3 Operatorii
economici trebuie sa prezinte Declaratie prin care reprezentantul legal al
ofertantului se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele: - disponibilitatea
personalului propus pentru ndeplinirea contractului, n conformitate cu
graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin oferta; - pastrarea
componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a contractului.
Orice nlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai
cu acordul prealabil al achizitorului. Nota: - C.V.-ul solicitat va fi conform
Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu
conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate n modelul anexat la
documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele n clar si
semnatura n original a persoanelor respective; III. Utilaje Cerinta nr. 4
Necesar minim de utilaje din surse proprii sau nchirieri (contracte de
nchiriere) pentru ndeplinirea contractului: - automacara minim 1 buc.; aparat de sudura minim 2 buc - autolaborator mobil pentru verificari
electrice minim 1 buc - autotelescop minim 1 buc.; - convertizor de
sudura minim 1 buc.; - grup electrogen minim 2 buc.; - mai mecanic
minim 1 buc.; - masina de gaurit cu percutie minim 3 buc.; - schela
metalica minim 640 mp; - stanta de taiat otel beton minim 1 buc.; - troliu
minim 1 buc.; - vibrator pentru beton minim 3 buc.; - buldoexcavator
minim 1 buc; - popi metalici extensibili minim 1.400 buc; - panou cofraj
minim 600 mp; - grinzi metalice extensibile minim 1.000 buc. Pentru
ndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa
prezinte o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca detin din
surse proprii sau nchirieri (contracte de nchiriere) sau Alte forme de
punere la dispozitie utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare
pentru ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. (conform
formularului E si Anexei la acesta).

Pentru personalul solicitat la lit. a), b), c), d) si e) trebuie


prezentate: - copia diplomei de studii; - copia contractului de
munca; - copia legitimatiei eliberata de ANRE de ELECTRICIAN
AUTORIZAT sau dupa caz de INSTALATOR GAZE
AUTORIZAT n termen de valabilitate. 2.3. Declaratie prin care
reprezentantul legal al ofertantului se angajeaza ferm sa asigure
urmatoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru
ndeplinirea contractului, n conformitate cu graficul de realizare
a proiectului contractului, asumat prin oferta; - pastrarea
componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a
contractului. Orice nlocuire/modificare a componentei echipei
propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.
Pentru ndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii
economici trebuie sa prezinte o Declaratie pe proprie raspundere
referitoare la faptul ca detin din surse proprii sau nchirieri
(contracte de nchiriere) sau Alte forme de punere la dispozitie
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru
ndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

IV. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze. Operatorul economic trebuie sa
prezinte: - declaratie privind modul de participare la procedura conform
formularului B6 din Sectiunea III: n nume propriu, asociere, cu
subcontractanti. Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor
prezenta urmatoarele: - informatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze; - declaratie
privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care
acesta/acestia urmeaza sa le ndeplineasca, datele de recunoastere ale
acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora
exprimata/exprimate n procent - si specializarea acestora. Ofertantul va
completa si va semna formularul D cu subcontractantii si specializarea
acestora si datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este
cazul, acordurile preliminare de subcontractare, n original. Pentru
participarea n asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere
cu precizarea liderului Formular B7 din Sectiunea III Formulare; Asociatii
trebuie sa prezinte: - documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara
exceptie; - angajamentul de legalizare a asociatiei, n cazul n care oferta
comuna va fi declarata cstigatoare. Fiecare asociat va prezenta acest
angajament.
Toti operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina Aviz de
securitate.

Se vor prezenta urmatoarele documente: - Declaratie privind


modul de participare la procedura conform formularului B6 din
Sectiunea III: n nume propriu, asociere, cu subcontractanti.
Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor prezenta
urmatoarele: - informatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze;
- declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din
contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le ndeplineasca,
datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz,
acordul acestuia/acestora exprimata/exprimate n procent - si
specializarea acestora. Ofertantul va completa si va semna
formularul D cu subcontractantii si specializarea acestora si
datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este
cazul, acordurile preliminare de subcontractare, n original.
Pentru participarea n asociere se vor prezenta urmatoarele: acordul de asociere cu precizarea liderului Formular B7 din
Sectiunea III Formulare; Asociatii trebuie sa prezinte: documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara exceptie;
- angajamentul de legalizare a asociatiei, n cazul n care oferta
comuna va fi declarata cstigatoare. Fiecare asociat va prezenta
acest angajament. Toti operatorii economici participanti la
procedura trebuie sa detina Aviz de securitate.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a


calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
seriile de standarde relevante n legislatia comunitara, certificate de
organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea
calitatii certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente,
conforme cu legislatia comunitara privind certificarea calitatii,
corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul
prezentei achizitii. Se vor prezenta urmatoarele documente: - Certificate
emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare
categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei
achizitii lucrari de constructii civile. NOTA: n cazul unei asocieri, aceste
documente se vor prezenta de fiecare membru al asociatiei pentru partea
din contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta sub forma
de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau
copie, scanata, lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Se accepta si
alte probe/dovezi, n masura n care aceste probe/dovezi confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului calitatii.

Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de


organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta standardele de asigurare a calitatii
corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care
formeaza obiectul prezentei achizitii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 8/12

Fisa de date
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime privind sistemul de
management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante n legislatia
comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde
comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN
ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislatia
comunitara privind certificarea corespunzatoare categoriei de importanta a
lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii. Se vor
prezenta urmatoarele documente: 2.1 Certificate emise de organisme
independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta
standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de
importanta a lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii
lucrari de constructii civile. NOTA: n cazul unei asocieri, aceste
documente se vor prezenta de fiecare membru al asociatiei pentru partea
din contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta sub forma
de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau
copie, scanata, lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Se accepta si
alte probe/dovezi, n masura n care aceste probe/dovezi confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de


organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul
economic respecta standardele de management de mediu
corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care
formeaza obiectul prezentei achizitii.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 9/12

Fisa de date
Pe parcursul derularii executiei lucrarilor, n cazul aparitiei unor neconcordante ntre prevederile proiectului tehnic si situatia reala de pe
teren privind att cantitatile de lucrari, precum si alte aspecte tehnice ce au putut fi previzionate n etapa ntocmirii proiectului tehnic,
proiectantul de specialitate va suporta integral cheltuielile lucrarilor suplimentare (proiectare + executie).
Ofertantii au posibilitatea de a vizita amplasamentul lucrarii. Vizita se va realiza n baza unei solicitari scrise postata pe SEAP, adresata
autoritatii contractante cu 48 ore nainte de data n care operatorul economic doreste sa viziteze amplasamentul. n adresa se vor mentiona
datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. C.I./B.I.) ale persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului.
La data deschiderii ofertelor propunerea tehnica va fi elaborata si prezentata astfel nct sa poata fi verificata daca aceasta corespunde
cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta va cuprinde si formularul C2 si formularul C1 ntocmit n corelare cu formularul C2.
Ofertantul va prezenta n cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
- Planul calitatii adaptat pentru lucrarea care formeaza obiectul prezentei proceduri de achizitie
- Declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectie a mediului de care operatorul economic va tine cont la elaborarea proiectului
tehnic.
- Declaratie pe proprie raspundere prin care se specifica faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii nscrise n caietul de sarcini.
- Declaratie pe proprie raspundere prin care se specifica faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de sanatate si securitate ocupationala nscrise n caietul de sarcini.
- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa nsusirea clauzelor contractuale (sectiunea IV) (eventualele amendamente la modelul
de contract se vor formula n scris si vor fi prezentate n perioada de solicitari de clarificari la documentatia de atribuire sau odata cu
depunerea ofertei, dar n situatia n care nu sunt avantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta va fi ncadrata n categoria celor
neconforme.
- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa perioada de garantie acordata.
- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca propunerea tehnica si proiectul tehnic prezentat n cazul n care va fi declarat
cstigator vor corespunde cu cerintele din caietul de sarcini.
- Propunerea tehnica.
Organizarea de santier va fi licitata conform conceptiei proiectantului care ntocmeste lista de cantitati de lucrari pe care ofertantul o
evalueaza. La decontarea lucrarilor se va tine cont de executarea efectiva a acestor cantitati de lucrari si de posibilitatile beneficiarului de
folosinta n asigurarea unor spatii care sa permita organizarea de santier. n cazul n care ofertantul cstigator are puse la dispozitie spatii
de cazare si depozitare de catre beneficiarul de folosinta, acestea nu vor face obiectul decontarii ci se vor deconta direct catre beneficiarul
de folosinta. Cele mentionate se vor aplica si n cazul utilitatilor asigurate pentru executarea lucrarilor constructii si montaj, respectiv energie
electrica, apa, salubritate care se vor deconta beneficiarului de folosinta pe baza citirilor contoarelor montate prin grija constructorului.
Constructorul si va prevedea n cheltuielile din cadrul devizului pe obiecte si aceste cheltuieli referitoare la organizarea de santier care se
vor concretiza n sume n lei fie pe baza estimarii proiectantului sau pe baza situatiei din teren stabilita nainte de licitatie, constructorul
avnd posibilitatea sa viziteze amplasamentul si sa faca obiectiile necesare att la organizarea de santier ct si la lucrarile ce urmeaza a se
executa, respectiv va confrunta documentatia pusa la dispozitie de investitor cu terenul.
nainte de ncheierea contractului si n urma ofertei prezentata n cadrul procedurii de achizitie se considera ca documentatia (caietul de
sarcini si anexele la acesta) a fost nsusita, amplasamentul vizitat, oferta exprimata cuprinznd toate elementele tehnico economice, cu
exceptia unor situatii neprevazute care vor fi reglementate ulterior. Cazurile particulare exceptionale vor face obiectul unui Protocol care se
va ncheia ntre prestatorul de servicii si beneficiarul de folosinta. Organizarea de santier se va constitui ca deviz separat n cadrul devizului
de lucrari.
n propunerea tehnica ofertantul va prezenta solutia propusa pentru ndeplinirea obiectului contractului, conform cerintelor stabilite n Caietul
de sarcini si anexele la acesta si cu asigurarea respectarii prevederilor normativelor n vigoare, n Romnia, aplicabile activitatilor care fac
obiectul contractului.
Ofertantul care va fi declarat cstigator va prezenta investitorului, nainte de semnarea contractului urmatoarele:
- politele de asigurare de risc a proiectantului pentru toate riscurile care ar putea aparea privind prestarea serviciilor care formeaza obiectul
prezentei achizitii publice;
- politele de asigurare ncheiate pentru toate riscurile care ar putea aparea privind executia lucrarilor care formeaza obiectul prezentei
achizitii publice, achizitorul nefiind responsabil pentru nici un fel de daune-interese sau compensatii platibile prin lege ca urmare a unui
accident sau prejudiciu, cu exceptia celor rezultate din vina sa.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 10/12

Fisa de date
Oferta financiara trebuie detaliata astfel nct sa includa toate activitatile prevazute la punctul 2.3 (de la subpunctele 2.3.1. la 2.3.11) din
Caietul de sarcini si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de derulare a contractului.
Oferta de pret va fi exprimata n euro, iar pentru ofertantii romni n lei si euro, la cursul oficial comunicat de B.N.R. la data de 17.07.2013 1 euro - 4, 4467 lei.
La data procedurii de atribuire se va cripta pe SEAP valoarea din formularul C. Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, anexate la prezenta
documentatie de atribuire, vor fi prezentate dupa receptionarea proiectului tehnic. Formularele F2, F3, F4, F5, F6 si F7 sunt modele si deci
se vor adapta de proiectant si se vor completa cu valori de catre executant.
Formularul F1 se va completa doar cu valori, structura acestuia fiind cea din formularul anexat.
Modalitatea de derulare a platilor se face pe faze, astfel:
?Proiectare - dupa predarea proiectului tehnic, verificat de catre verificatorul de proiecte atestat (prin grija investitorului) si receptia de catre
comisia autoritatii contractante, n termen de 30 zile de la predarea efectiva a proiectului de catre proiectant;
?Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor se va deconta la terminarea lucrarilor conform unei baze de calcul ntocmita de proiectant,
n limita valorilor nscrise n oferta, n termen de 30 zile de la semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Nu se accepta
depunerea de oferte alternative. Nu se acorda avans pentru serviciile de proiectare, conform Hotarrii Guvernului nr. 264 din 13.03.2003,
republicata.
?Executia dupa receptia executata de catre dirigintele de santier a masuratorilor lucrarilor realizate, n termen de maxim 30 zile
calendaristice de la data primirii bunurilor, activelor fixe sau executarii efective a lucrarilor de catre antreprenor pe baza urmatoarelor
documente:
- factura fiscala pentru lucrarile executate n luna precedenta;
- masuratoarea lucrarilor ntocmita conform formularului I1;
- devizul pe obiecte si categorii de lucrari ntocmit n baza masuratorii;
- situatia de plata ntocmita conform formularului I3;
- procesul verbal de verificare a stadiului fizic ntocmit conform formularului I4;
- graficul fizic si valoric actualizat lunar ntocmit conform formularului I2.
Documentele mentionate vor fi ntocmite lunar pentru lucrarile realizate, serviciile si produsele achizitionate si vor fi confirmate de
dirigintele de santier la data executarii platii.
Plata contravalorii lucrarilor executate, serviciilor prestate, obiectelor de inventar si activelor achizitionate pe baza documentelor
mentionate, se va executa ntr-un termen maxim de 30 de zile calendaristice de la receptia, verificarea si/sau certificarea de catre dirigintele
de santier a obiectelor de inventar, a activelor fixe sau a lucrarilor/serviciilor executate de catre antreprenor.
Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a
executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
Prezentarea propunerii tehnice si financiare se face conform fisei de date a achizitiei. Termenul de predare pentru proiect tehnic este 35 zile
de la data emiterii Ordinului de ncepere a derularii contractului, iar PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR TERMENUL LIMITA ESTE DATA
DE 30.11.2015. Nu se accepta depunerea de oferte alternative. Oferta depusa va cuprinde toate documentele solicitate n fisa de date a
achizitiei.
MENTIUNE: n termenul de 35 de zile operatorul economic este obligat sa obtina toate avizele necesare conform Certificatului de urbanism,
daca este cazul. Dupa predarea proiectului tehnic contractul se sisteaza pna la data obtinerii Autorizatiei de construire. Termenul de
executie a lucrarilor ncepe sa curga dupa obtinerea Autorizatiei de construire, emiterea ordinului de ncepere a lucrarilor si predarea
amplasamentului.
Decontarea se va face cu ordin de plata pe care persoana juridica achizitoare l va emite dupa primirea urmatoarelor documente:
- devize pe categorii de lucrari; proces-verbal de verificare a stadiului fizic Formular I4; situatie de plata Formular I3; masuratoare Formular
I1; grafic fizic si valoric Formular I2, certificate de garantie si conformitate a bunurilor materiale, fise tehnice utilaje, etc., ntocmite conform
modelelor anexate la prezenta documentatie Sectiunea III - Formulare;
- La receptia la terminarea lucrarilor constructorul va prezenta situatia definitiva de plata Formular I5, ntocmita conform modelului anexat la
prezenta documentatie Sectiunea III - Formulare;
La predarea devizelor oferta pe categorii de lucrari constructorul va prezenta n format electronic, completate rubricile 0-4 formularul LISTA
DE INVENTARIERE CUPRINZND CANTITATI DE LUCRARI ntocmita n programul EXCEL, conform modelului I6 anexat la prezenta
documentatie Sectiunea III Formulare.
Propunerea financiara totala prezentata de catre fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv,
valoarea rezultata n urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) propusa.
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, adica 90 zile.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel nct oferta sa fie depusa la sediul autoritatii contractante pna la data limita pentru depunere,
conform datei din Invitatia de participare aferenta acestei proceduri, si va contine:
- Documente de calificare,
- Oferta tehnica,
- Oferta financiara
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, adica 90 zile.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 11/12

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Cofinantare

VI.3) ALTE INFORMATII


Parte din documentatia de atribuire, documentele neclasificate, va fi obtinuta prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de
atribuire este atasata la invitatia de participare aferenta prezentei proceduri.
Documentele clasificate secret de serviciu vor fi ridicate de la sediul autoritatii contractante dupa obtinere de catre operatorul economic a
Avizului de securitate.
Propunerea financiara totala prezentata de catre fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea
rezultata n urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) propusa.
Referitor la criteriul de atribuire, sectiunea IV.2.1):
n cazul n care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret (cel mai scazut), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit
pretul cel mai scazut sa prezinte n termen de 1 zi lucratoare de la solicitare o noua propunere financiara, caz n care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI - BIROUL JURIDIC
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti, nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Tel. +40 237213155, Email:
um02542@focsani.rdsmail.ro, Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 18-07-2013 16:51

Pagina 12/12