Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.114/2011 (Achizitii in domeniul apararii si securitatii)

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI

Adresa postala: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU NICUSOR, Tel. +40 237213155, Email: um02542@focsani.rdsmail.ro, Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

IMPLEMENTAREA LINIEI DE BAZA BRASS – SUD SI REALIZAREA INTERFETEI SSSB ÎN CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669 MANGALIA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669 MANGALIA, JUDETUL CONSTANTA

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

„IMPLEMENTAREA LINIEI DE BAZA BRASS – SUD SI REALIZAREA INTERFETEI SSSB ÎN CAZARMA 1287 MIDIA SI CAZARMA 1669 MANGALIA” - întocmire documentatie tehnica cu detalii de executie, întocmire documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor si a

autorizatiei de construire, întocmire documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor, executie lucrare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului de executie a lucrarilor proiectate, pozitia de plan 2011-I-1287/9CM80092- 05/3WI35002 Midia, pozitia de plan 2011-I-1669/9CM80092-05/3WI35002 Mangalia. Valoarea estimata a lucrarilor care formeaza obiectul contractului de lucrari este de 13.006.178,65 lei. Valoarea estimata defalcata pe lucrari este urmatoarea:

- 9.530.816,00 lei – executarea lucrarilor de constructie;

- 1.930.000,00 lei – executarea iluminatului exterior;

- 552.491,10 lei – executarea proiectarii;

- 5.002,00 lei – asigurarea asistentei tehnice pe timpul executarii lucrarilor;

- 987.869,55 lei (8,22 %) – valoarea procentului de diverse si neprevazute.

Valoarea estimata fara TVA între: 13.006.178,65 lei – 13.254.402,10 lei. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, inclusiv diverse si neprevazute (în functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari/servicii similare. Valoarea de 13.006.178,65 lei reprezinta valoarea estimata a întregului contract, contract ce se va derula pe parcursul a 25 luni, respectiv pâna la data de: 30.11.2015.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Fisa de date

Exista posibilitatea achizitionarii de noi lucrari/servicii similare celor achizitionate prin prezenta procedura de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul acestei proceduri conform art. 102 lit. l din OUG nr. 114/2011. Valoarea estimata a lucrarilor/serviciilor care formeaza obiectul contractului de lucrari, în functie de care se vor evalua ofertele, este de 13.006.178,65 lei. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (în functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari/servicii similare.

Valoarea estimata fara TVA: intre 13,006,178.65 si 13,254,402.10 RON

II.2.2) Optiuni

Da

Exista posib achiz de noi lucr/serv similare conf art 102 lit i din OUG 114/2011

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

25 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Pretul contractului este ferm pe toata perioada derularii contractului. Prin exceptie se accepta ajustarea pretului conform prevederilor capitolului 22 din modelul de contract anexat la prezenta documentatie de atribuire. (1) Pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat, pentru restul ramas de executat, numai în cazul aparitiei unor împrejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului, astfel: a)au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite impozite/taxe locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului; b) pe piata au aparut anumite conditii, în urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale

ofertei, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. (2) Formulele vor fi de

urmatorul tip: Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +

contract estimate in moneda relevanta pentru lucrarea realizata in perioada "n", aceasta perioada fiind o luna, in afara de cazul in care Anexa la Oferta este prevazut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabila din platile contractuale; "b", "c", "d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia Lucrarilor, asa cum este stabilit in tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forta de munca, utilaje si materiale; "Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru perioada "n", exprimati in moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (la care se refera Certificatul de Plata respectiv) ; si “Lo”, “Eo”, “Mo” sunt indicii de pret de baza sau preturile de referinta, exprimati în moneda relevanta de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data de Baza. (3) Ajustarea pretului fara a fi îndeplinite conditiile prevazute la alin. 2 este posibila numai în urmatoarele cazuri: a) atunci când survin circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor, altele decât cele prevazute la alineatul 2 lit. a) si b) sau; b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeste, în mod neprevazut, peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului/contractantului. (4) În orice situatie pretul contractului nu poate fi majorat decât în masura strict necesara pentru acoperirea cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Modul de ajustare a pretului contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia ofertantul a fost declarat câstigator în urma finalizarii procedurii

unde: "Pn" este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare este în valoare de : 240.000,00 lei. Suma se poate vira în contul UM 02542 Focsani - RO19TREZ6915005XXX000089 deschis la TREZORERIA FOCSANI, cod fiscal 4297711. Dovada constituirii garantiei de participare în favoarea autoritatii contractante va fi depusa în original la sediul U.M. 02542 Focsani, Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, cod postal 620144, pâna cel târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantum, forma si având perioada de valabilitate solicitate în fisa de date vor fi respinse la deschidere. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile începând cu data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare conform art. 87 alin. 1 din HGR 925/2006 si art. 278/1 alin. 1, lit. c) din OUG 34/2006 în suma de: 8.761,83 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa în euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925 din 2006. Autoritatea contractanta nu impune un anumit instrument de garantare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, conform art. 89 alin. (2) H.G.R. 925/2006 si se constituie în oricare din formele de la art. 90 alin (1)-(3)sau, în functie de valoare, de la art. 90 alin. (1) si alin. (2), cu acordul câstigatorului, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul având obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G.R. nr. 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat alocat MApN + fonduri NATO, iar plata conform fisei de date cap IV.4.2

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

Fisa de date

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile

apararii si securitatii, cu modificarile si completarile ulterioare; d) Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate; e) H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania; f) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.120/2012, publicat in monitorul oficial al Romaniei nr. 738 din 11.11.2012; g) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.9 din 06.02.2013, pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate în Ministerul Apararii Nationale, publicat in monitorul oficial al Romaniei nr. 115 din 28.02.2013; - pentru consultarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla în situatiile prevazute la art. 155, art. 156, si 150 din Ordonanta de Urgenta

a Guvernului României nr. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Aurelian Asanache DUMITRACHE, dl. Cristian BROSTEANU, dl. Florinel HERTIG, dl. Marius NEACSU, dl. Nicusor DUMITRU, d-na Lia Daniela NICOARA si dl. Mihail BADITA. Documente solicitate care dovedesc situatia personala a ofertantului:

1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea – articolul 155 din O.U.G. nr. 114/2011, completata în conformitate cu Formular A1;

2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 156 completata în conformitate cu Formular A2;

3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata în conformitate cu Formular B6;

4. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150

5. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv

cele locale, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei în care se depun ofertele

a. Certificat de atestare fiscala care trebuie sa ateste situatia datoriilor scadente din luna anterioara celei în care se depun ofertele eliberat

de Directia Generala a Finantelor Publice teritoriala, original sau copie conform cu originalul;

b.

Certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale, original sau copie conform cu originalul, care sa ateste situatia datoriilor scadente

in

luna anterioara celei in care se depun ofertele. În cazul în care ofertantul a încheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile

de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind îndeplinirea la zi a obligatiilor de plata conform graficului de esalonare (în original sau copie conform cu originalul);

6. Cazier fiscal din care sa reiasa ca nu sunt înscrise fapte de natura fiscala, copie scanata dupa original sau copie conform cu originalul, în

conformitate cu Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP;

7. Certificat de participare conform Ordinului 314/2010, completata în conformitate cu Formular nr.2.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca în obiectul de activitate al firmei respective este cuprinsa

realizarea de lucrari de constructii, realizarea de instalatii electrice, prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica care fac obiectul prezentei achizitii, atât pentru persoane juridice române cât si pentru persoanele juridice straine. Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Persoane juridice române Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

2.1 Prezentarea Avizului de securitate eliberat de Directia Contrainformatii si Securitate Militara din Ministerul Apararii Nationale în

conformitate cu I.P.S. – 39 – “Norme privind protectia informatiilor secrete de serviciu în relatiile contractuale ale Ministerului Apararii Nationale cu persoane juridice de drept public sau privat”.

Procedura de eliberare a avizului de securitate este precizata în normele mentionate mai sus, iar operatorii economici interesati sa participe

la prezenta procedura de achizitie vor depune la sediul autoritatii contractante pâna la data de 28.07.2013, ora 15.00, chestionarul de

securitate completat, prevazut în anexa nr. 25 din H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea “Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România”.

2.2 Prezentarea Certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri

CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care sa reiasa ca are în obiectul de activitate codul CAEN corespondent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura. 2.3 Prezentarea Atestatelor eliberat de ANRE, în termen de valabilitate, de tip Bp (proiectare), Be (executie), C1A si C2A conform Regulamentului din Ordin nr. 24/2007, pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, modificat si completat cu Ordinul 14/2010. 2.4 Prezentarea Autorizatiilor, în termen de valabilitate, de tip PDI – proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale si de tip EDI –

executie instalatii de utilizare a gazelor naturale, cu presiuni mai mici sau egale cu 6 bar emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) în baza Ordinului nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale; 2.5 Prezentarea Licentei de functionare pentru activitatea de proiectare si executie sisteme de alarmare împotriva efractiei emisa de Inspectoratul General al Politiei Române din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor eliberata în baza art. 34 alin (1) din Legea 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.6 Prezentarea Certificatului de atestare pentru activitatea de proiectare si executie sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare

în caz de incendiu, emis de Inspectoratul General pentru Situatiile de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în baza

prevederilor art. 1 alin (2) lit. a din Metodologia aprobata prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 238/2010. NOTA: Ofertantul îsi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Fisa de date

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

I.

Cifra de afaceri

Ofertantii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:

- anul 2010 - 1 euro = 4,2099 lei

Media cifrei de afaceri globale anuala, pentru ultimii 3 ani, sa fie de cel putin egala cu 24.000.000,00 lei Se vor prezenta urmatoarele Documente care dovedesc situatia economica si financiara:

- anul 2011 - 1 euro = 4,2379 lei

1.1

Declaratie pe proprie raspundere – Fisa de informatii generale, cu cifra

- anul 2012 - 1 euro = 4,4560 lei.

de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani care trebuie sa aiba pragurile minime valorice de la pct. I, copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata;

Se vor prezenta urmatoarele documente:

Declaratie pe proprie raspundere – Fisa de informatii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani;

-

1.2

Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul economic face

dovada ca îndeplineste cerinta de calificare referitoare la: I. Cifra de afaceri

-

Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul

(bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.), copie scanata dupa

economic face dovada ca îndeplineste cerinta de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.).

original.

II.

Asigurarea de risc a proiectantului.

II. Asigurarea de risc a proiectantului. Se vor prezenta urmatoarele documente:

-

Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca, în

Se vor prezenta urmatoarele documente: - Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca, în cazul în care ofertantul va fi declarat câstigator, la semnarea contractelor de lucrari va prezenta polite privind asigurarea de raspundere profesionala pentru fiecare contract în parte, felul asigurarii fiind asigurarea riscului profesional aferent contractului ce urmeaza a fi atribuit, limita de raspundere asigurata fiind valoarea ofertata pentru realizarea proiectului tehnic, respectiv 552.491,10 lei, iar perioada asigurata fiind pâna la 30.11.2015.

cazul în care ofertantul va fi declarat câstigator, la semnarea contractelor de lucrari va prezenta polite privind asigurarea de raspundere profesionala pentru fiecare contract în parte, felul asigurarii fiind asigurarea riscului profesional aferent contractului ce urmeaza a fi atribuit, limita de raspundere asigurata fiind valoarea ofertata pentru realizarea proiectului tehnic, respectiv 552.491,10 lei, iar perioada asigurata fiind pâna la 30.11.2015. Asigurarea de risc a proiectantului este necesara pentru a fi garantata remedierea defectelor aparute în executie, din vina proiectantului, conform art. 22 lit. f) din Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

I.Experienta similara Cerinta nr. 1: Experienta similara a) Lucrari executate si duse la bun sfârsit în ultimii 5 ani: sa faca dovada ca a executat maxim cinci contracte care însumate sa aiba cel putin valoarea de 9.500.000,00 lei fara T.V.A, al carui obiect a fost executia unor lucrari similare de constructii cladiri– Formularul B3; b) Lucrari executate si duse la bun sfârsit în ultimii 5 ani: sa faca dovada ca a executat maxim cinci contracte care însumate sa aiba cel putin valoarea de 1.900.000,00 lei fara T.V.A., al carui obiect a fost executia unor lucrari similare de iluminat exterior – Formularul B3; c) Servicii executate si duse la bun sfârsit în ultimii 5 ani: sa faca dovada ca a executat maxim cinci contracte care însumate sa aiba cel putin valoarea de 500.000,00 lei fara T.V.A., care a avut ca obiect prestarea unor servicii de proiectare – (Formularul B3). Pentru îndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie privind lista principalelor LUCRARI/ SERVICII executate în ultimii 5 ani, (Formularul B1), pentru cele mai importante lucrari si servicii care vor contine valori (în lei si euro), perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinta nr. 1 la care vor anexa urmatoarele documentele:

Ofertantii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: anul 2008: 1 euro=3,6827 lei; anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; anul 2012: 1 euro=4,4560 lei. Pentru îndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie privind lista principalelor LUCRARI/ SERVICII executate în ultimii 5 ani, (Formularul B1), pentru cele mai importante lucrari si servicii care vor contine valori (în lei si euro), perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinta nr. 2 la care vor anexa urmatoarele documentele: Formularul de experienta similara – formularul B3; Certificari de buna executie din partea beneficiarului/clientului, conform Formularului B4. Certificarile de buna executie vor indica, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. De asemenea vor preciza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Nota: Se pot prezenta contracte complexe de lucrari dar care sa îndeplineasca cerintele privind valorile de la punctele a), b) si c). Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind experienta similara poate fi îndeplinita de catre ofertant/asociat/tertul sustinator. Ofertantii trebuie sa completeze Chestionarul de securitate si sa îl depuna la sediul autoritatii contractante pâna la data de 28.07.2013, ora 15.00.

Formularul de experienta similara – formularul B3; Certificari de buna executie din partea eneficiarului/clientului, conform Formularului B4. Certificarile de buna executie vor indica, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. De asemenea , vor preciza daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Se accepta si prezentarea unui alt model de recomandare sau document constatator, dar se vor lua în calcul doar acele documente care sunt înregistrate la emitentul beneficiar. Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Nota: Se pot prezenta contracte complexe de lucrari dar care sa îndeplineasca cerintele privind valorile de la punctele a), b) si c). Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind experienta similara poate fi îndeplinita de catre ofertant/asociat/tertul sustinator. Cerinta nr. 2: Experienta similara Ofertantii trebuie sa detina Aviz de securitate de securitate industriala eliberata de catre D.C.S.M. pentru acest obiectiv pentru nivelul secret de serviciu si sa faca dovada acreditarii cel putin a unui sistem informatic pentru lucrul cu informatii clasificate de nivel secret de serviciu. Verificatorii atestati pe specialitati si persoanele care vor lua contact cu informatiile clasificate pe timpul derularii procedurii de achizitie si ulterior a contractului trebuie sa detina autorizatie de acces la informatii clasificate de nivel secret de serviciu. Ofertantii sunt obligati sa înapoieze documentele clasificate care i-au fost puse la dispozitie, în cazul în care nu depun oferta pâna la data stabilita sau nu câstiga competitia în termen de 7 zile de la comunicarea rezultatului. Ofertantul care a pierdut procedura are obligatia sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care a avut acces. Contractantul este obligat sa implementeze si sa respecte toate masurile de protectie a informatiilor clasificate puse la dispozitie.

Fisa de date

II. Personal Cerinta nr. 3: Personal Numar minim de personal pe specialitati pentru îndeplinirea în termen si în conditii de calitate a contractului 2.1.1. Operatorii economici trebuie sa prezinte Situatia cu persoanele specializate pentru proiectare care va cuprinde personalul angajat sau prin colaborare astfel: a) minim un arhitect cu drept de semnatura si membru în cadrul Ordinului Arhitectilor din România; Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: -C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia atestatului de membru al Ordinul arhitectilor din România; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de arhitect în cazul în care la momentul ofertarii arhitectul nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5) b) minim un inginer constructor specializarea constructii civile, industriale si agricole; Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor în cazul în care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). c) minim un inginer de instalatii specializarea instalatii pentru constructii; Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul instalator în cazul în care la momentul ofertarii inginerul instalator nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). d) minim un inginer specializarea cai ferate, drumuri si poduri; Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor în cazul în care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).

2.1. Situatia cu persoanele specializate pentru executia lucrarilor (conform formularului B5). 2.1.1 Pentru personalul solicitat trebuie prezentat: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia atestatului de membru al Ordinul arhitectilor din România; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de arhitect în cazul în care la momentul ofertarii arhitectul nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5) - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor în cazul în care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul instalator în cazul în care la momentul ofertarii inginerul instalator nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta de inginerul constructor în cazul în care la momentul ofertarii inginerul constructor nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).

Fisa de date

 

e) minim un responsabil în domeniul securitatii si sanatatii în munca Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - decizia de numire a Responsabilului în domeniul securitatii si sanatatii în munca; - C.V.

(conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de

-

decizia de numire a Responsabilului în domeniul securitatii si

sanatatii în munca; - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - C.V. (conform

Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). 2.1.2. Pentru personalul solicitat trebuie prezentat: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanelor respective. - copia diplomelor de studii; - copia contractului de munca; - copia legitimatiei de „ELECTRICIAN AUTORIZAT” gradul IIIA sau IV A eliberata de ANRE în termen de valabilitate - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanelor respective.

-

CV

cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul

anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în

clar

si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de

studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). f) minim un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei. Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu

conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii;

-

copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau

declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea

acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).

2.1.2.

Personal angajat: a) minim 2 electricieni autorizati ANRE, gradul IIIA

sau

IVA, având diploma în profil electric si calificare de subinginer sau

inginer Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu

conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanelor respective. - copia diplomelor de studii;

-

copia contractului de munca; - copia legitimatiei de „ELECTRICIAN

AUTORIZAT” gradul IIIA sau IV A eliberata de ANRE în termen de valabilitate b) minim 2 instalatori autorizati ANRE, gradul ID Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu

conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanelor respective. - copia diplomelor de studii;

copia diplomelor de studii; - copia contractului de munca; - copia legitimatiei de „INSTALATOR AUTORIZAT” gradul ID în termen de valabilitate emisa de ANRE

-

copia contractului de munca;- copia legitimatiei de „INSTALATOR

AUTORIZAT” gradul ID eliberata de ANRE în termen de valabilitate 2.2.Operatorii economici trebuie sa prezinte Situatia cu persoanele

specializate pentru executia lucrarilor care va cuprinde personalul angajat

sau

prin colaborare astfel: 2.2.1 Personal angajat sau prin colaborare: a) -

minim un specialist atestat MDLPL ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „I – Constructii civile, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere”; b) minim un inginer de constructii specializarea constructii civile, industriale si agricole; c) minim un inginer de instalatii specializarea instalatii pentru constructii; d) - minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii; e) - minim un responsabil în domeniul securitatii si sanatatii în munca; f) - minim un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.

Fisa de date

Pentru personalul solicitat la litera a), trebuie prezentate: - Copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia; - copia certificatului de atestare eliberat de MDRT ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „I–Constructii civile, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere”. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare

Pentru personalul solicitat la litera a), trebuie prezentate: - Copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia; - copia certificatului de atestare eliberat de MDRT ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „I–Constructii civile, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere”. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). Pentru personalul solicitat la lit. b), c), d), e) si f) trebuie prezentate: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - copia atestatului, în termen de valabilitate, eliberat de MEF(MEC) pentru responsabilul tehnic cu executia pe domeniul EA, subsectiunea 401; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5); - copia certificatului de atestare eliberat de MDLPL ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „II – Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri" - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5)

cu ofertantul (Anexa la Formularul 5).Pentru personalul solicitat la lit. b), c),

d),

e) si f) trebuie prezentate: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din

Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-ul prezentat va purta numele în clar si semnatura în original a persoanei respective. - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii personalul solicitat nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). g) minim un specialist atestat de MEF (MEC) ca „Responsabil tehnic cu executia” pe domeniul EA, subsectiunea 401. Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5). - copia atestatului, în termen de valabilitate, eliberat de MEF(MEC) pentru responsabilul tehnic cu executia pe domeniul EA, subsectiunea 401; h) - minim un specialist atestat MDLPL ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „II – Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri”; Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5); - copia certificatului de atestare eliberat de MDLPL ca „Responsabil tehnic cu executia” pentru domeniul de constructii „II – Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri”. Muncitori calificati – echivalente coduri COR i) - minim 1 lucrator cu calificarea de betonist – 711401

j) - minim 4 lucratori cu calificarea de dulgher - 711501; k) - minim 1 lucrator cu calificarea de mozaicar - 712203; l) - minim 6 lucratori cu calificarea de instalator sanitar– 712602 sau 712609 sau 712612 sau 712612 sau 712609;

m)

- minim 3 lucratori cu calificarea de fierar betonist - 711402; n) - minim 1

 

lucrator cu calificarea de ipsosar - 712301; o) - minim 1 lucrator cu calificarea de izolator hidrofug - 712403; p) - minim 4 lucrator cu calificarea de lacatus mecanic – 721407 sau 721410 sau 721411 sau 721424; r) - minim 1 lucrator cu calificarea de sudor electric– 721203 sau 721204 sau 721206 sau 721207 sau 721208; s) - minim 3 lucratori cu calificarea de zidar – 711203 sau 711204 sau 711205; t) - minim 1 lucrator cu calificarea de zugrav – 713102 sau 713204; u) - minim 1 lucrator cu calificarea de pavator - 711902;

Fisa de date

Pentru personalul solicitat trebuie prezentate urmatoarele: - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. Declaratia de disponibilitate se va prezenta în cazul în care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de munca sau de colaborare cu ofertantul (Anexa la Formularul 5); 2.2.2 Personal angajat: a) - minim 1 electrician autorizat ANRE gradul IIIB sau IVB, având diploma în profil electric si calificarea de maistru, subinginer sau inginer b) - minim 5 lucratori cu calificare de electrician autorizat ANRE c) - minim 1 instalator autorizat ANRE pentru domeniul gaze naturale, gradul ID sau IID d) - minim 3 instalatori autorizati ANRE pentru domeniul gaze naturale gradul IIID e) - un lucrator cu calificare de lacatus mecanic. Pentru personalul solicitat la lit. a), b), c), d) si e) trebuie prezentate: - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca; - copia legitimatiei eliberata de ANRE de „ELECTRICIAN AUTORIZAT” sau dupa caz de „INSTALATOR GAZE AUTORIZAT” în termen de valabilitate. 2.3 Operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin oferta; - pastrarea componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului. Nota: - C.V.-ul solicitat va fi conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate în modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele în clar si semnatura în original a persoanelor respective; III. Utilaje Cerinta nr. 4 Necesar minim de utilaje din surse proprii sau închirieri (contracte de închiriere) pentru îndeplinirea contractului: - automacara – minim 1 buc.; - aparat de sudura – minim 2 buc - autolaborator mobil pentru verificari electrice – minim 1 buc - autotelescop – minim 1 buc.; - convertizor de sudura – minim 1 buc.; - grup electrogen – minim 2 buc.; - mai mecanic – minim 1 buc.; - masina de gaurit cu percutie – minim 3 buc.; - schela metalica – minim 640 mp; - stanta de taiat otel beton – minim 1 buc.; - troliu – minim 1 buc.; - vibrator pentru beton – minim 3 buc.; - buldoexcavator – minim 1 buc; - popi metalici extensibili – minim 1.400 buc; - panou cofraj – minim 600 mp; - grinzi metalice extensibile – minim 1.000 buc. Pentru îndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca detin din surse proprii sau închirieri (contracte de închiriere) sau „Alte forme de punere la dispozitie” utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. (conform formularului E si Anexei la acesta).

Pentru personalul solicitat la lit. a), b), c), d) si e) trebuie prezentate: - copia diplomei de studii; - copia contractului de munca; - copia legitimatiei eliberata de ANRE de „ELECTRICIAN AUTORIZAT” sau dupa caz de „INSTALATOR GAZE AUTORIZAT” în termen de valabilitate. 2.3. Declaratie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin oferta; - pastrarea componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului. Pentru îndeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca detin din surse proprii sau închirieri (contracte de închiriere) sau „Alte forme de punere la dispozitie” utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

IV. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Operatorul economic trebuie sa prezinte: - declaratie privind modul de participare la procedura – conform formularului B6 din Sectiunea III: în nume propriu, asociere, cu subcontractanti. Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor prezenta urmatoarele: - informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze; - declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora – exprimata/exprimate în procent - si specializarea acestora. Ofertantul va completa si va semna formularul D cu subcontractantii si specializarea acestora si datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, în original. Pentru participarea în asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere cu precizarea liderului – Formular B7 din Sectiunea III – Formulare; Asociatii trebuie sa prezinte: - documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara exceptie; - angajamentul de legalizare a asociatiei, în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Fiecare asociat va prezenta acest angajament. Toti operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina Aviz de securitate.

Se vor prezenta urmatoarele documente: - Declaratie privind modul de participare la procedura – conform formularului B6 din Sectiunea III: în nume propriu, asociere, cu subcontractanti. Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor prezenta urmatoarele: - informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze;

declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le îndeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora – exprimata/exprimate în procent - si specializarea acestora. Ofertantul va completa si va semna formularul D cu subcontractantii si specializarea acestora si datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, în original. Pentru participarea în asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere cu precizarea liderului – Formular B7 din Sectiunea III – Formulare; Asociatii trebuie sa prezinte: -

-

documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara exceptie;

-

angajamentul de legalizare a asociatiei, în cazul în care oferta

comuna va fi declarata câstigatoare. Fiecare asociat va prezenta acest angajament. Toti operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina Aviz de securitate.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde relevante în legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calitatii – certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara privind certificarea calitatii, corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii. Se vor prezenta urmatoarele documente: - Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii – lucrari de constructii civile. NOTA: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se accepta si alte probe/dovezi, în masura în care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului calitatii.

Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii.

Fisa de date

Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara privind certificarea corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii. Se vor prezenta urmatoarele documente: 2.1 Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii –lucrari de constructii civile. NOTA: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se accepta si alte probe/dovezi, în masura în care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Fisa de date

Pe parcursul derularii executiei lucrarilor, în cazul aparitiei unor neconcordante între prevederile proiectului tehnic si situatia reala de pe teren privind atât cantitatile de lucrari, precum si alte aspecte tehnice ce au putut fi previzionate în etapa întocmirii proiectului tehnic, proiectantul de specialitate va suporta integral cheltuielile lucrarilor suplimentare (proiectare + executie). Ofertantii au posibilitatea de a vizita amplasamentul lucrarii. Vizita se va realiza în baza unei solicitari scrise postata pe SEAP, adresata autoritatii contractante cu 48 ore înainte de data în care operatorul economic doreste sa viziteze amplasamentul. În adresa se vor mentiona

datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. C.I./B.I.) ale persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului. La data deschiderii ofertelor propunerea tehnica va fi elaborata si prezentata astfel încât sa poata fi verificata daca aceasta corespunde cerintelor din caietul de sarcini. Aceasta va cuprinde si formularul C2 si formularul C1 întocmit în corelare cu formularul C2. Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

- Planul calitatii adaptat pentru lucrarea care formeaza obiectul prezentei proceduri de achizitie

- Declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectie a mediului de care operatorul economic va tine cont la elaborarea proiectului tehnic.

- Declaratie pe proprie raspundere prin care se specifica faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii înscrise în caietul de sarcini.

- Declaratie pe proprie raspundere prin care se specifica faptul ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de obligatiile

referitoare la conditiile de sanatate si securitate ocupationala înscrise în caietul de sarcini.

- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa însusirea clauzelor contractuale (sectiunea IV) (eventualele amendamente la modelul

de contract se vor formula în scris si vor fi prezentate în perioada de solicitari de clarificari la documentatia de atribuire sau odata cu depunerea ofertei, dar în situatia în care nu sunt avantajoase pentru autoritatea contractanta, oferta va fi încadrata în categoria celor neconforme.

- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa perioada de garantie acordata.

- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca propunerea tehnica si proiectul tehnic prezentat în cazul în care va fi declarat câstigator vor corespunde cu cerintele din caietul de sarcini.

- Propunerea tehnica.

Organizarea de santier va fi licitata conform conceptiei proiectantului care întocmeste lista de cantitati de lucrari pe care ofertantul o evalueaza. La decontarea lucrarilor se va tine cont de executarea efectiva a acestor cantitati de lucrari si de posibilitatile beneficiarului de folosinta în asigurarea unor spatii care sa permita organizarea de santier. În cazul în care ofertantul câstigator are puse la dispozitie spatii de cazare si depozitare de catre beneficiarul de folosinta, acestea nu vor face obiectul decontarii ci se vor deconta direct catre beneficiarul

de folosinta. Cele mentionate se vor aplica si în cazul utilitatilor asigurate pentru executarea lucrarilor constructii si montaj, respectiv energie electrica, apa, salubritate care se vor deconta beneficiarului de folosinta pe baza citirilor contoarelor montate prin grija constructorului. Constructorul îsi va prevedea în cheltuielile din cadrul devizului pe obiecte si aceste cheltuieli referitoare la organizarea de santier care se vor concretiza în sume în lei fie pe baza estimarii proiectantului sau pe baza situatiei din teren stabilita înainte de licitatie, constructorul având posibilitatea sa viziteze amplasamentul si sa faca obiectiile necesare atât la organizarea de santier cât si la lucrarile ce urmeaza a se executa, respectiv va confrunta documentatia pusa la dispozitie de investitor cu terenul. Înainte de încheierea contractului si în urma ofertei prezentata în cadrul procedurii de achizitie se considera ca documentatia (caietul de sarcini si anexele la acesta) a fost însusita, amplasamentul vizitat, oferta exprimata cuprinzând toate elementele tehnico – economice, cu exceptia unor situatii neprevazute care vor fi reglementate ulterior. Cazurile particulare – exceptionale vor face obiectul unui Protocol care se va încheia între prestatorul de servicii si beneficiarul de folosinta. Organizarea de santier se va constitui ca deviz separat în cadrul devizului de lucrari. În propunerea tehnica ofertantul va prezenta solutia propusa pentru îndeplinirea obiectului contractului, conform cerintelor stabilite în Caietul de sarcini si anexele la acesta si cu asigurarea respectarii prevederilor normativelor în vigoare, în România, aplicabile activitatilor care fac obiectul contractului. Ofertantul care va fi declarat câstigator va prezenta investitorului, înainte de semnarea contractului urmatoarele:

- politele de asigurare de risc a proiectantului pentru toate riscurile care ar putea aparea privind prestarea serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii publice;

- politele de asigurare încheiate pentru toate riscurile care ar putea aparea privind executia lucrarilor care formeaza obiectul prezentei

achizitii publice, achizitorul nefiind responsabil pentru nici un fel de daune-interese sau compensatii platibile prin lege ca urmare a unui accident sau prejudiciu, cu exceptia celor rezultate din vina sa.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Oferta financiara trebuie detaliata astfel încât sa includa toate activitatile prevazute la punctul 2.3 (de la subpunctele 2.3.1. la 2.3.11) din Caietul de sarcini si va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de derulare a contractului.

Oferta de pret va fi exprimata în euro, iar pentru ofertantii români în lei si euro, la cursul oficial comunicat de B.N.R. la data de 17.07.2013 - 1 euro - 4, 4467 lei. La data procedurii de atribuire se va cripta pe SEAP valoarea din formularul C. Formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, anexate la prezenta documentatie de atribuire, vor fi prezentate dupa receptionarea proiectului tehnic. Formularele F2, F3, F4, F5, F6 si F7 sunt modele si deci se vor adapta de proiectant si se vor completa cu valori de catre executant. Formularul F1 se va completa doar cu valori, structura acestuia fiind cea din formularul anexat. Modalitatea de derulare a platilor se face pe faze, astfel:

? Proiectare - dupa predarea proiectului tehnic, verificat de catre verificatorul de proiecte atestat (prin grija investitorului) si receptia de catre comisia autoritatii contractante, în termen de 30 zile de la predarea efectiva a proiectului de catre proiectant;

? Asistenta tehnica pe parcursul derularii lucrarilor se va deconta la terminarea lucrarilor conform unei baze de calcul întocmita de proiectant,

în limita valorilor înscrise în oferta, în termen de 30 zile de la semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Nu se accepta depunerea de oferte alternative. Nu se acorda avans pentru serviciile de proiectare, conform Hotarârii Guvernului nr. 264 din 13.03.2003, republicata.

? Executia – dupa receptia executata de catre dirigintele de santier a masuratorilor lucrarilor realizate, în termen de maxim 30 zile

calendaristice de la data primirii bunurilor, activelor fixe sau executarii efective a lucrarilor de catre antreprenor – pe baza urmatoarelor documente:

- factura fiscala pentru lucrarile executate în luna precedenta;

- masuratoarea lucrarilor întocmita conform formularului I1;

- devizul pe obiecte si categorii de lucrari întocmit în baza masuratorii;

- situatia de plata întocmita conform formularului I3;

- procesul verbal de verificare a stadiului fizic întocmit conform formularului I4;

- graficul fizic si valoric actualizat lunar întocmit conform formularului I2. Documentele mentionate vor fi întocmite lunar pentru lucrarile realizate, serviciile si produsele achizitionate si vor fi confirmate de dirigintele de santier la data executarii platii. Plata contravalorii lucrarilor executate, serviciilor prestate, obiectelor de inventar si activelor achizitionate pe baza documentelor

mentionate, se va executa într-un termen maxim de 30 de zile calendaristice de la receptia, verificarea si/sau certificarea de catre dirigintele de santier a obiectelor de inventar, a activelor fixe sau a lucrarilor/serviciilor executate de catre antreprenor. Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. Prezentarea propunerii tehnice si financiare se face conform fisei de date a achizitiei. Termenul de predare pentru proiect tehnic este 35 zile de la data emiterii Ordinului de începere a derularii contractului, iar PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR TERMENUL LIMITA ESTE DATA DE 30.11.2015. Nu se accepta depunerea de oferte alternative. Oferta depusa va cuprinde toate documentele solicitate în fisa de date a achizitiei. MENTIUNE: În termenul de 35 de zile operatorul economic este obligat sa obtina toate avizele necesare conform Certificatului de urbanism, daca este cazul. Dupa predarea proiectului tehnic contractul se sisteaza pâna la data obtinerii Autorizatiei de construire. Termenul de executie a lucrarilor începe sa curga dupa obtinerea Autorizatiei de construire, emiterea ordinului de începere a lucrarilor si predarea amplasamentului. Decontarea se va face cu ordin de plata pe care persoana juridica achizitoare îl va emite dupa primirea urmatoarelor documente:

- devize pe categorii de lucrari; proces-verbal de verificare a stadiului fizic Formular I4; situatie de plata Formular I3; masuratoare Formular

I1; grafic fizic si valoric Formular I2, certificate de garantie si conformitate a bunurilor materiale, fise tehnice utilaje, etc., întocmite conform modelelor anexate la prezenta documentatie – Sectiunea III - Formulare;

- La receptia la terminarea lucrarilor constructorul va prezenta situatia definitiva de plata Formular I5, întocmita conform modelului anexat la prezenta documentatie – Sectiunea III - Formulare; La predarea devizelor oferta pe categorii de lucrari constructorul va prezenta în format electronic, completate rubricile 0-4 formularul “LISTA DE INVENTARIERE CUPRINZÂND CANTITATI DE LUCRARI” întocmita în programul EXCEL, conform modelului I6 anexat la prezenta documentatie – Sectiunea III – Formulare. Propunerea financiara totala prezentata de catre fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) propusa. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, adica 90 zile.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie depusa la sediul autoritatii contractante pâna la data limita pentru depunere, conform datei din Invitatia de participare aferenta acestei proceduri, si va contine:

- Documente de calificare,

- Oferta tehnica,

- Oferta financiara

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate a ofertelor, adica 90 zile.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Cofinantare

VI.3) ALTE INFORMATII

Parte din documentatia de atribuire, documentele neclasificate, va fi obtinuta prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la invitatia de participare aferenta prezentei proceduri. Documentele clasificate secret de serviciu vor fi ridicate de la sediul autoritatii contractante dupa obtinere de catre operatorul economic a Avizului de securitate. Propunerea financiara totala prezentata de catre fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) propusa. Referitor la criteriul de atribuire, sectiunea IV.2.1): În cazul în care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret (cel mai scazut), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai scazut sa prezinte în termen de 1 zi lucratoare de la solicitare o noua propunere financiara, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI - BIROUL JURIDIC

Adresa postala: Bulevardul Bucuresti, nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Tel. +40 237213155, Email:

um02542@focsani.rdsmail.ro, Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -