Sunteți pe pagina 1din 10

ORDINNr.

170din17februarie2015
pentruaprobareaReglementrilorcontabileprivindcontabilitateanpartid
simpl
EMITENT:MINISTERULFINANELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.139din24februarie2015

Avndnvedereprevederileart.1alin.(5)iart.4alin.(2)dinLegeacontabilitii
nr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i
completrileulterioare,

ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin:

ART.1
Se aprob Reglementrile contabile privind contabilitatea n partid simpl,
prevzutenanexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.
ART.2
Reglementrilecontabileprivindcontabilitateanpartidsimplseaplicdectre
urmtoarelecategoriidepersoane:
a)persoanelefiziceiasocierilefrpersonalitatejuridicalecrorveniturisunt
supuseimpozituluipevenitnconformitatecuprevederileLegiinr.571/2003privindCodul
fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,alcrorvenitnetanualestedeterminatn
sistemreal,pebazadatelordincontabilitate,fiindobinutdinurmtoarelesurse:
activitiindependente;
cedareafolosineibunurilor;
activitiagricole,silviculturipiscicultur;
b) persoanele sau entitile care, prin actul normativ de nfiinare, prin legi
specialesauprinalteactenormative,auobligaiaineriicontabilitiinpartidsimpl,cu
excepiapersoanelorjuridicefrscoppatrimonial.
ART.3
Persoaneleprevzutelaart.2lit.a)auobligaiasconducevidenacontabilpe
baza regulilor contabilitii n partid simpl sau, la opiunea acestora, pe baza regulilor
contabilitiinpartiddubl,cuexcepiacelorpentrucarenactulnormativdenfiinare,n
legispecialesaunalteactenormativeexistprevederiexpreseprivindinereacontabilitii
npartidsimpl.
ART.4
(1) Persoanele prevzute la art. 2 lit. a) care conduc evidena contabil pe baza
regulilorcontabilitiinpartidsimplpottrecelaconducereacontabilitiinpartiddubl
delanceputulexerciiuluifinanciarulteriorceluincareaudecisaceasttrecere.
(2)Persoanelenfiinatedupdataintrriinvigoareaprezentuluiordin,carese
ncadreazncategoriacelorprevzutelaart.2lit.a),potoptapentruinereacontabilitii
npartiddubldeladatanfiinriiacestora.
ART.5
(1) Persoanele prevzute la art. 2 lit. a) care opteaz pentru inerea evidenei
contabile pe baza regulilor contabilitii n partid dubl organizeaz i conduc
contabilitatea proprie n baza reglementrilor contabile n vigoare, aplicabile operatorilor

economici, pn la nivel de balan de verificare, fr a ntocmi situaii financiare anuale.


Evidena contabil astfel inut trebuie s permit determinarea informaiilor necesare
pentrundeplinireaobligaiilorprevzutedelegislaianvigoare.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) ntocmesc Registruljurnal (cod 1411) i
Registrulinventar (cod 1412). ntocmirea, editarea i pstrarea registrelor contabile i a
celorlalte documente financiarcontabile se efectueaz conform normelor privind
documentelefinanciarcontabile,elaboratedeMinisterulFinanelorPublice.
(3) Persoanele prevzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului i a
informaiilor privind creanele i datoriile, ca solduri iniiale, la nceputul exerciiului
financiarpentrucareauoptatstreaclaconducereacontabilitiinpartiddubl,sumele
dindocumentelentocmitepentruinereacontabilitiinpartidsimpl,respectivdin:
Registrulinventar;
Registruljurnaldencasriipli;
fiamijloculuifix;
extrasdecont;
altedocumente.
Deschiderea conturilor de imobilizri, stocuri, creane, disponibiliti bneti i
datorii, n vederea prelurii n contabilitatea n partid dubl a acestor elemente, se
efectueazcuajutorulcontului455"Sumedatorateacionarilor/asociailor".
Prin excepie de la funciunea contului 455 "Sume datorate
acionarilor/asociailor" prezentat n reglementrile contabile n vigoare, aplicabile
operatoriloreconomici,latrecereadelacontabilitateanpartidsimpllacontabilitatean
partiddublseefectueazurmtoarelenregistrri:
ncreditulcontului455"Sumedatorateacionarilor/asociailor"senregistreaz
soldurileconturilordenaturaactivelor(imobilizri,stocuri,creane,disponibilitibneti);
ndebitulcontului 455"Sumedatorateacionarilor/asociailor"senregistreaz
soldurileconturilordenaturadatoriilor.
Diferena dintre valoarea activelor i valoarea datoriilor din contul 455 "Sume
datorateacionarilor/asociailor"sevareflectansoldulacestuia,astfel:
soldcreditorcndvaloareaactivelorestemaimaredectvaloareadatoriilor;
solddebitorcndvaloareaactivelorestemaimicdectvaloareadatoriilor.
ART.6
Prezentulordinintrnvigoarencepndcudatade1martie2015.
ART.7
Ladataintrriinvigoareaprezentuluiordinseabrog:
a) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea evidenei contabile n partid
simpl de ctre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil n conformitate cu
prevederileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.642din16iulie2004;
b) Normele specifice de ntocmire i utilizare a documentului Registruljurnal de
ncasri i pli (cod 1411/b) cuprinse n anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei i
finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiarcontabile, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 i 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completrile
ulterioare;
c) Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de
natur contabil i fiscal referitoare la practicienii n insolven, persoane fizice sau

juridice,careidesfoaractivitateanconformitatecuprevederileOrdonaneideurgen
aGuvernuluinr.86/2006privindorganizareaactivitiipracticienilorninsolven,publicat
nMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.885din27decembrie2007.
ART.8
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Ministrulfinanelorpublice,
DariusBogdanVlcov

Bucureti,17februarie2015.
Nr.170.


ANEXA1

REGLEMENTRICONTABILE
privindcontabilitateanpartidsimpl

CAPITOLULI
Ariadeaplicabilitate

Prezentelereglementriseaplicdectre:
1.persoanelefiziceiasocierilefrpersonalitatejuridic,alecrorveniturisunt
supuseimpozituluipevenitnconformitatecuprevederileLegiinr.571/2003privindCodul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul fiscal), al cror venit net anual este
determinatnsistemreal,pebazadatelordincontabilitate,iesteobinutdinurmtoarele
surse:
a)activitiindependente;
b)cedareafolosineibunurilor;
c)activitiagricole,silviculturipiscicultur.
Persoanele care desfoar activiti independente i care au obligaia inerii
contabilitiiconformprezentelorreglementrisuntpersoanelecareobinvenituridin:
a.1 activiti economice (persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i
ntreprinderifamiliale);
a.2 profesii libere (medici, avocai, notari, auditori financiari, consultani fiscali,
expericontabili,arhiteciialteprofesiireglementate);
a.3 drepturi de proprietate intelectual (n condiiile n care opteaz pentru
determinareavenituluinetnsistemreal);
2.persoanelesauentitilecare,prinactulnormativdenfiinare,prinlegispeciale
sauprinalteactenormative,auobligaiaineriicontabilitiinpartidsimpl,cuexcepia
persoanelorjuridicefrscoppatrimonial.

CAPITOLULII
Dispoziiigeneraleprivindinereacontabilitiinpartidsimpl

1. n sensul prezentelor reglementri, contabilitatea n partid simpl reprezint


ansamblulregistreloridocumentelorfinanciarcontabile,legalreglementate,careservesc
laevideniereancontabilitate,nmodcronologicisistematic,aoperaiuniloreconomico
financiareconsemnatendocumentelejustificative.
2.Persoanelecareconduccontabilitateanpartidsimplpotutilizaformularele
financiarcontabileprevzutenprezentelereglementrisaunumaiopartedinacestea,n
funcie de elementele specifice activitii desfurate, astfel nct acestea s permit
determinarea informaiilor necesare pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute de legislaia
nvigoare.
3.nfunciedenecesiti,persoanelecareconduccontabilitateanpartidsimpl
pot utiliza i alte formulare financiarcontabile prevzute n Normele metodologice de
ntocmireiutilizareadocumentelorfinanciarcontabile,aprobateprinOrdinulministrului
economiei i finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu

completrile ulterioare. n acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit,


semnturideaprobare,avizare,precumialteelementesimilare,nusecompleteaz.
4. Persoanele care conduc contabilitatea n partid simpl pot folosi i alte
formulare prevzute n mod expres de acte normative care reglementeaz activiti
economicespecifice(agricultur,exploatareamaseilemnoase,jocuridenorocetc.).
5. Formularele financiarcontabile pot fi pretiprite sau editate cu ajutorul
sistemelorinformaticedeprelucrareautomatadatelor.
6. n condiiile utilizrii sistemelor informatice, trebuie s fie respectate criteriile
minimaleprivindprogrameleinformaticeutilizatendomeniulfinanciarcontabil,prevzute
de Normele metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor financiarcontabile,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008, cu completrile
ulterioare.
7. Factura se ntocmete, se utilizeaz, se corecteaz, se reconstituie (n cazul
pierderii, sustragerii sau distrugerii) i se arhiveaz n conformitate cu prevederile Codului
fiscal.
8. Persoanele care conduc contabilitatea n partid simpl au obligaia s
efectuezeinventarierealanceputulactivitii,celpuinodatpean,precumilancetarea
activitii.
9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor i datoriilor care
contribuieladesfurareaactivitiipersoaneicareconducecontabilitateanpartidsimpl
isefacecurespectareaprevederilorOrdinuluiministruluifinanelorpublicenr.2.861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de
naturaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii.
10. n sensul prezentelor reglementri, elementele patrimoniale sunt bunurile i
drepturilecarecontribuieladesfurareaactivitiipersoaneicareconducecontabilitatean
partid simpl. Acestea cuprind: imobilizri corporale (mijloace fixe), stocuri i imobilizri
necorporale,respectivprogrameinformatice,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturii
activesimilare.
11. Persoanele care conduc contabilitatea n partid simpl nu ntocmesc situaii
financiareanuale.

CAPITOLULIII
Normegeneraleprivindcontabilitateanpartidsimplidocumentelefinanciar
contabile

1.Contabilitateanpartidsimplseinenlimbaromninmonedanaional.
2.Oriceoperaiuneeconomicofinanciarseconsemneaznmomentulefecturii
ei ntrun document care st la baza evidenierii n contabilitatea n partid simpl,
dobndindastfelcalitateadedocumentjustificativ.
3.Documentelejustificativecareseevideniazncontabilitateanpartidsimpl
angajeazrspundereapersoanelorcareleauntocmit.
4.Documentelejustificativetrebuiescuprindurmtoareleelementeprincipale:
denumireadocumentului;
denumirea/numele i prenumele i, dup caz, sediul/adresa persoanei care
ntocmetedocumentul;
numruldocumentuluiidatantocmiriiacestuia;
coduldenregistrarefiscal(cndestecazul);

menionarea prilor care particip la efectuarea operaiunii economico


financiare(cndestecazul);
coninutuloperaiuniieconomicofinanciarei,atuncicndestenecesar,temeiul
legalalefecturiiacesteia;
datele cantitative i valorice aferente operaiunii economicofinanciare
efectuate;
numele, prenumele i semntura persoanei care a ntocmit documentul, dup
caz;
alte elemente menite s asigure consemnarea complet a operaiunilor
efectuate.
5. n documentele financiarcontabile nu sunt admise tersturi, modificri sau
alteasemeneaprocedee,inicilsareadespaiiliberentreoperaiunilenscrisenacestea
saufilelips.
6.Erorilesecorecteazprintiereacuolinieatextuluisauacifreigreite,pentru
ca acestea s poat fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corect.
Corectareasefacepetoateexemplareledocumentuluifinanciarcontabiliseconfirmprin
semntura persoanei care a ntocmit/corectat documentul, menionnduse i data
efecturiicorecturii.
7.ncazuldocumentelorjustificativelacarenuseadmitcorecturi,cumsuntcele
pebazacroraseprimete,seelibereazsausejustificnumerarul,orialaltordocumente
pentrucarenormeledeutilizareprevdasemenearestricii,documentulntocmitgreitse
anuleazisepstreazsaurmnencarnetulrespectiv.
8. nscrierea datelor n documente se face cu cerneal, cu past de pix sau prin
utilizareasistemelorinformaticedeprelucrareautomatadatelor,dupcaz.
9.Pentruevideniereancontabilitateanpartidsimplaoperaiunilorefectuate
se utilizeaz urmtoarele registre contabile: Registruljurnal de ncasri i pli (cod 141
1/b)iRegistrulinventar(cod1412/b),prevzutelacap.V.
10. Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan cu destinaia
acestora i se prezint n mod ordonat i astfel completate, nct s permit n orice
momentidentificareaicontroluloperaiuniloreconomicofinanciareefectuate.
11. Registruljurnal de ncasri i pli (cod 1411/b) servete la nregistrarea
cronologicatuturorsumelorncasateipltite,attnnumerar,ctiprinconturibancare.
12. Sumele nregistrate n Registruljurnal de ncasri i pli (cod 1411/b) se
totalizeazlunar.
13. Registrulinventar (cod 1412/b) servete la nregistrarea elementelor de
naturaactiveloridatoriilorinventariate.
14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc
contabilitateanpartidsimpl,precuminormeledentocmireiutilizareaacestorasunt
prezentatelacap.V.
15.Registreledecontabilitateparafateinregistratelaorganelefiscaleteritoriale
anterior intrrii n vigoare a prezentelor reglementri pot fi utilizate pn la epuizare, cu
condiia respectrii coninutului de informaii i a normelor de ntocmire i utilizare a
acestoraprevzutelacap.V.
16.Elementelepatrimonialeseevideniazncontabilitatelavaloareadeintrare,
respectiv la cost de achiziie, de producie sau la preul pieei, n baza documentelor
justificativecareatestdobndireaacestora.

17. Evidena imobilizrilor corporale (mijloace fixe) se ine cu ajutorul Fiei


mijloculuifix(cod1422).
18. Operaiunile efectuate n valut se evideniaz n contabilitate n moneda
naional,utilizndusecursuldeschimbvalutardeladataefecturiioperaiunii.
Princursdeschimbdeladataefecturiioperaiuniisenelegecursuldeschimbal
pieeivalutare,comunicatdeBancaNaionalaRomniei,dinultimazibancaranterioar
operaiunii, disponibil ca informaie la momentul efecturii operaiunii (ncasare, plat,
emiterededocumente).
Sumele aferente operaiunilor n valut se nregistreaz n Registruljurnal de
ncasri i pli (cod 1411/b) n lei, cu menionarea n coloana de explicaii a valorii n
valut.
19.ncondiiileutilizriiaparatelordemarcatelectronicefiscale,nconformitate
cuprevederilelegale,documentulnbazacruiasenregistreazncontabilitatencasrile
zilnice este raportul fiscal de nchidere zilnic, respectiv registrul special ntocmit n
condiiiledefectriiaparatelordemarcatelectronicefiscale.
20. n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar
contabile,sevorluamsuridereconstituireaacestora,cuaplicareaprevederilorOrdinului
ministruluieconomieiifinanelornr.3.512/2008,cucompletrileulterioare.

CAPITOLULIV
Arhivareaipstrareadocumentelorfinanciarcontabile

1.Persoanelecareconduccontabilitateanpartidsimplauobligaiaspstreze
n arhiva lor registrele de contabilitate i documentele justificative care au stat la baza
evidenieriioperaiuniloreconomicofinanciarencontabilitateanpartidsimpl.
2.TermenuldepstrareaRegistruluijurnaldencasriipli(cod1411/b)ia
Registruluiinventar(cod1412/b)estede10ani.
3.Documentelejustificativeutilizatedepersoanelecareconduccontabilitatean
partid simpl se pstreaz pe o perioad de 5 ani, cu excepia statelor de salarii care se
pstreaz50deani.
4. Documentele justificative care atest proveniena unor bunuri cu durat de
utilizaremaimaredectperioadaprevzutlapct.3sepstreazpeperioadadeutilizarea
bunurilor.
5.Arhivareadocumentelorfinanciarcontabilesefacecurespectareaurmtoarelor
reguli:
documentelesegrupeazndosarecaresenumeroteaz;
gruparea documentelor n dosare se face cronologic i sistematic, n cadrul
fiecruianlacaresereferacestea;
dosarele coninnd documente financiarcontabile se pstreaz n spaii
amenajatenacestscop,asiguratempotrivadegradrii,distrugeriisausustragerii,dotatecu
mijloacedeprevenireaincendiilor.
6.Arhivareaelectronicadocumentelorfinanciarcontabilesefacecurespectarea
condiiilor prevzute de Normele metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor
financiarcontabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei i finanelor nr.
3.512/2008,cucompletrileulterioare.

CAPITOLULV

Registrele i documentele financiarcontabile utilizate n scopul conducerii


contabilitiinpartidsimpl*)

*) Normele metodologice de ntocmire i utilizare a documentelor financiar


contabile cuprinse n tabelul de mai sus, cu excepia celor aferente facturii i celor dou
registre, se regsesc n Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008, cu
completrileulterioare.
n funcie de necesiti, persoanele care conduc contabilitatea n partid simpl
pot utiliza i alte formulare financiarcontabile prevzute n Normele metodologice de
ntocmireiutilizareadocumentelorfinanciarcontabile,aprobateprinOrdinulministrului
economiei i finanelor nr. 3.512/2008, cu completrile ulterioare, precum i n alte acte
normative.

SECIUNEA1
Nomenclatorulregistreloriformularelorfinanciarcontabile

____________________________________________________________
|Nr. |
Denumirea formularului
|
Cod
|
|crt.|
|
|
|____|____________________________________________|__________|
| 1.| Registrul-jurnal de ncasri i pli
| 14-1-1/b |
|____|____________________________________________|__________|
| 2.| Registrul-inventar
| 14-1-2/b |
|____|____________________________________________|__________|
| 3.| Fia mijlocului fix
| 14-2-2
|
|____|____________________________________________|__________|
| 4.| Factura**)
|
|
|____|____________________________________________|__________|
| 5.| Aviz de nsoire a mrfii
| 14-3-6A |
|____|____________________________________________|__________|
| 6.| List de inventariere
| 14-3-12 |
|____|____________________________________________|__________|
| 7.| Chitan
| 14-4-1
|
|____|____________________________________________|__________|
| 8.| Chitan pentru operaiuni n valut
| 14-4-1/a |
|____|____________________________________________|__________|
| 9.| Dispoziia de plat/ncasare ctre casierie| 14-4-4
|
|____|____________________________________________|__________|
| 10.| Statul de salarii
| 14-5-1/k |
|____|____________________________________________|__________|
**) Factura se ntocmete i se utilizeaz n conformitate cu prevederile Codului
fiscal.

SECIUNEAa2a
Modeleleinormeledentocmireiutilizarearegistrelorcontabile

REGISTRULJURNALDENCASRIIPLI(cod1411/b)
Registruljurnal de ncasri i pli este documentul contabil care servete la
nregistrarea ncasrilor i plilor aferente activitii persoanelor care conduc evidena
contabilpebazaregulilorcontabilitiinpartidsimpl.
Registruljurnal de ncasri i pli se ntocmete ntrun exemplar, nregistrarea
operaiunilor pe baza documentelor justificative fcnduse distinct, pe fiecare operaiune
dencasare/plat.
nRegistruljurnaldencasriiplisenregistreazattoperaiunilennumerar,
cticeleefectuateprincontulcurentdelabanc,lavaloareaprevzutndocumentele
justificative,inclusivtaxapevaloareaadugat.
ncasriledinRegistruljurnaldencasriiplicuprind:

sumelencasatedindesfurareaactivitii;
aporturilennumerariprinconturibancareaduselancepereaactivitiiorin
cursuldesfurriiacesteia;
sumeleprimitesubformdecreditebancaresaudealtemprumuturi;
sumeleprimitecadespgubiri;
sumeleprimitesubformdesponsorizri,mecenatsaudonaii;
sumeleprimitereprezentndformedesprijincudestinaiespecialdinfonduri
nerambursabile(subvenii);
altesumencasate(deexemplu:restituirideimpozite,taxe,penaliti).
PliledinRegistruljurnaldencasriiplicuprind:
plileefectuatencadrulactivitiidesfuratenscopulrealizriidevenituri;
sumelereprezentndrestituireaaporturilornnumerariprinconturibancare;
sumelereprezentndrambursareadecreditebancaresaudealtemprumuturi;
altepliefectuate(deexemplu:penaliti,amenzipltite.a.).
SumelenregistratenRegistruljurnaldencasriiplisetotalizeazlunar.
ncondiiileconduceriievideneicontabilenpartidsimplcuajutorultehniciide
calcul, fiecare operaiune economicofinanciar se va nregistra n ordine cronologic, n
funciededataefecturiioperaiuniidencasare/plat.
Registruljurnal de ncasri i pli se editeaz anual sau la cererea organului de
control.
Registruljurnal de ncasri i pli se arhiveaz mpreun cu documentele
justificativecareaustatlabazantocmiriiacestuia.
ConinutulminimalobligatoriudeinformaiialRegistruluijurnaldencasriipli
esteurmtorul:
dataefecturiioperaiuniidencasare/plat;
denumirea i numrul documentului justificativ care st la baza nregistrrii
operaiunii;
explicaiiprivindnaturaoperaiunii;
suma ncasat n numerar sau prin banc, ce rezult din fiecare document
justificativ;
suma pltit n numerar sau prin banc, ce rezult din fiecare document
justificativ.

Nr.pagin......

REGISTRULJURNALDENCASRIIPLI

______________________________________________________________________________
|Nr. |Data operaiunii |Documentul |Explicaii|
ncasri
|
Pli
|
|crt.|de ncasare/plat|(fel, numr)|
|_______________|_______________|
|
|
|
|
|Numerar| Banc |Numerar| Banc |
|____|_________________|____________|__________|_______|_______|_______|_______|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|____|_________________|____________|__________|_______|_______|_______|_______|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|____________|__________|_______|_______|_______|_______|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|____________|__________|_______|_______|_______|_______|
14-1-1/b

REGISTRULINVENTAR
(cod1412/b)


Registrulinventarservetecadocumentcontabildenregistrareaelementelorde
naturaactiveloridatoriilorinventariate(elementelepatrimoniale,creaneleidatoriile).
Registrulinventarsentocmetedectrepersoanelecareconduccontabilitatean
partidsimpl,ntrunexemplar.
Registrulinventar se completeaz la nceputul activitii, la sfritul exerciiului
financiar,precumicuocaziancetriiactivitii.
Registrulinventarsecompleteazprinnscriereatuturorelementelorinventariate,
elementcuelement,sauprinpreluareatotalurilordinlisteledeinventariereaelementelor
grupate dup natura lor, potrivit opiunii persoanei respective. n acest caz, listele de
inventariereseanexeazlaRegistrulinventar.
n cazul ncetrii activitii, Registrulinventar se completeaz cu valoarea
elementelorinventariatefapticlaaceadat.
ncoloana1senscrienumrulcurentalfiecreioperaiuninregistratenordine
cronologic.
n coloana 2 se nscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie
denumireagrupeideelementeinventariatepreluatdinlistadeinventariere.
ncoloana3senscrievaloareadeinventarreprezentatde:
valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit
documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor
patrimonialegrupatedupnaturalor;
valoarea rmas de ncasat, respectiv de plat, rezultat n urma inventarierii
creaneloriadatoriilor.
ncondiiileconduceriievideneicontabilenpartidsimplcuajutorultehniciide
calcul,Registrulinventarseediteazanualsaulacerereaorganuluidecontrol.
Registrulinventarsearhiveazmpreuncudocumentelejustificativecareaustat
labazantocmiriilui.

Nr.pagin.................

REGISTRULINVENTAR
ladatade...........

______________________________________________________
|Nr. | Denumirea elementelor | Valoarea de inventar |
|crt.| inventariate
|
|
|____|_________________________|_______________________|
| 1 |
2
|
3
|
|____|_________________________|_______________________|
|
|
|
|
|____|_________________________|_______________________|
|
|
|
|
|____|_________________________|_______________________|

ntocmit,1412/b