Sunteți pe pagina 1din 18

CONSIDERA}II PRIVINND

MOTIVA}IA ALEGERII PRODUSULUI

Pe baza unei analize a portofoliului de activitati firma EDNA PROD SRL T=rgu
Neam], a constatat lipsa din nomenclatorul sau de produse a unor articole a caror piata sa
se afle intr-o crestere semnificativa.
~n acelasi timp, conducerea firmei este convisa ca imbunatatirea imaginii firmei
EDNA PROD SRL este posibila numai printr-o preocupare permanenta pentru innoirea
si diversificarea sortimentala a gamei de produse. Lu=nd in considerare toate aceste
aspecte, conducerea firmei a hotarat introducerea in fabricatie si lansarea pe piata a dou\
noi produse, respectiv:
Halate de baie;
Prosoape de baie [i de plaj\.
Pentru ca noile produse sa reprezinte un succes comercial, pe langa asigurarea
unor performante tehnice corespunzatoare, firma producatoare trebuie sa aiba in vedere si
aspectele specifice activitatii de marketing care, pentru exercitarea principalelor sale
atribuii: prospectarea pieei interne i externe, enunarea de propuneri privind structura
volumul i ealonarea produselor realizate, propunerea modalitilor de accelerare i
sporire a volumului vnzrilor `n raport direct cu calitatea produselor, departamentul de
marketing are nevoie de o serie de informaii provenite din mediul intern i mai ales cel
extern firmei. Analizele curente n marketing elaboreaz caracterizri cantitative pentru
variabile semnificative precum potenialul pieei, vnzrile, costurile i investiiile pe
baza crora sunt adoptate deciziile n domeniul politicilor mixului de marketing. Aceste
date sunt punctul de plecare pentru estimaiile care constituie criterii de selcionare a
strategiilor pentru decizia Consiliului de Administra]ie al firmei SC. EDNA PROD SRL
de a introduce `n procesul de fabrica]ie cele dou\ noi produse.

Motiva]ia managerial\ [i de marketing privind alegerea acestor produse se bazeaz\


pe calitatea superioar\ a acestora , pe cererea sporit\ at=t pe pia]a na]ional\ c=t [i cea
interna]ional\, cu prec\dere `n industria hotelier\ de pe litoralul rom=nesc\ [I sta]iunile
balneoclimaterice, , `n hotelurile de 3-5 stele din capital\ [i marile ora[e precum [i `n
pensiunile de clas\ superioar\.
Materia prim\ aleas\ pentru confec]ionarea produselor corespunde celui mai `nalt
standard de calitate, av=nd propriet\]i de excpe]ie at=t `n privin]a absorb]iei umidit\]ii,
c=t [i a men]inerii c\ldurii corpului uman, asigur=nd o bun\ respire]ie [i aerisire a
corpului.
Ideale pentru industria hotelier\ dar [i pentru promo]iile de var\ ale marilor
branduri, prosoapele din frotir sunt articole ideale pentru transmiterea unor mesaje
publicitare iar prin tehnologia utilizat\ pot personalizate direct prin ]es\tur\ c=t [I prin
broderie.
Un alt aspect privind decizia lans\rii lor pe pia]\ `l constituie [i faptul c\ reprezint\
bunuri de consum uzual care necesit\ `nlocuirea lor `ntr-un termenu relativ mic.

2.

ALEGEREA

LOCA}IEI

DE

PRODUC}IE
Firma SC EDNA PROD SRL, are `nregistrate `n capitalul propriu spa]ii de
produc]ie care pentru moment satisfac cerin]ele de produc]ie dar pentru optimizarea
procesului de produc]ie necesit\ moderiniz\ri [i, de asemeni, spa]ii u destina]ie de birouri
pentru personalul de conducere [i T.E.S.A. dotate logistic corespunz\tor ( tehnic\ de
calcul [i periferice, fax, copiator, [a), care de asemeni, necesit\ moderniz\ri `n raport cu
cerin]ele de produc]ie [i de calitate impuse.
De asemni, firma de]ine toate autoriza]iile necesare pentru func]ionare, protec]ia
mediului, normele de protec]ia muncii [i de P.S.I.
Serviciul de aprovizionare [i desfacere este sigurat prin patru autoutilitare
MERCEDES TRANSPORTER [I are contract `ncheit cu firma de curierat rapid
CARGUS.

3.

PREVIZUNEA V+NZ|RILOR
2

Produsul 1: (P1) halate de baie;


Produsul 2 : (P2) prosoape.

ANUL

PRODUSE

CANTIT|}I ( Q )

PRE} V+NZARE

P1
P2
P1
P2

(nr. buc\]i)
10.000
10.000
14.000
14.000

Lei
80
20
90
30

2008
2009

4.

DETERMINAREA

NECESARULUI

DE

UTILAJE

CONFORM

FLUXULUI TEHNOLOGIC
a) CREA}IE {I }ESUTUL FROTIRULUI
Ma[in\ de ]esut existent\ `n dotare
o Se creeaz\ diferite modele de halate b\rb\te[ti [i de dam\;
o Se aleg culorile sau se folosesc cele solicitate pe pia]\ sau de comenzi;
o Se creeaz\ modelele personalizate sau modele de broderii, tipare de
diferite m\rimi [i se realizeaz\ primele mostre [I prima colec]ie.
b) CROITUL
Se fac produsele dup\ tipare [I m\rimi fiind necesar\ achizi]ionarea unei ma[ini de
croit (U1);
c) CONFEC}IONARE
Asamblarea pieselor croite [I `ncheierea lor cu ma[ina triploc (U2);
Realizarea de buzunare [i cordoane pentru halite tivul la prosoape pe margini. Se
folose[te ma[ina de cusut (U3) [i uberdeck (U4);
d) C|LCAT se utilizeaz\ presa de abur U5).
e) ~MPACHETAT
`n pungi de plastic, pe m\rimi [i culori;

etichetarea cu sigla firmei [i se men]ioneaz\ caracteristicile produsului (m\rime,


compozi]ia materialului, instruc]iuni de sp\lare [i c\lcare, etc).
5.

CENTRALIZAREA NORMELOR DE TIMP (n t h/buc.)


TIP

ANUL

UTILAJ
U1
U2
U3
U4
U5

2008

PRODUS
P1
P2

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01

ZILE DE

VALOAREA DE

REPARA}II

INVENTAR A

PLANIFICATE

UTILAJELOR

1
1
1
1
1

1.500
3.500
2.000
4.000
10.000

0,03
0,02
0,1
0,1
0,01

NUM|RUL DE UTILAJE
n

Qi nt

NUj i1

ij

Tdj
Qi = cantitate produs

Qi nt ij

NUj i1

Tdj

NU1 =

10.000 0,03 10.000 0,2


0,30
2.024

NU2 =

10.000 0,2 10.000 0,2


1,97
2.024

nt

ij

Tdj

= timp disponibil

= norma de timp

NU3 =

10.000 0,1 10.000 0,1


0,99
2.024

NU4 =

10.000 0,1 10.000 0,1


0,99
2.024

NU5 =

10.000 0,01 10.000 0,01


0,10
2.024

6.

GRADUL DE ~NC|RCARE

GU1 =

0,30
100 30%
1

GU2 =

1,97
100 49,25%
4

- 4 utilaje U2

GU3 =

0,99
100 49,50%
2

- 3 utilaje U3

GU4 =

0,99
100 49,50%
2

- 3 utilaje U4

GU5 =

0,10
100 10%
1

7.

INVESTI}IA ~N UTILAJE

- 1 utilaj U1

- 1 utilaj U5

IU1 = 1 x 1.500 = 1.500


IU2 = 4 x 3.500 = 14.000
IU3 = 3 x 2.000 = 6.000
IU4 = 3 x 4.000 = 12.000
IU5 = 1 x 10.000 = 10.000
5

TOTAL INVESTITIE UTILAJE = 43.500

8.

DETERMINAREA NECESARULUI DE MATERII PRIME {I


MATERIALE

Bumbac pentru frotir

(MP1)

A]\ pentru cusut

(MP2)

Embleme ]esute sau brodate

(MP3)

Carton ambalaj

(MP4)

Pungi plastic

(MP5)

Etichete

(MP6)
TIP MATERII

ANUL

PRIME

2008

MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6

PRODUS
P1
P2
0,80
100
1
1
1
1

0,30
50
1
1
1
1

PRE}UL MATERIEI PRIME


15lei/kg
1 leu/ml
1,5 lei/buc
1,4 lei/buc
1 lei/buc
1,2 lei/buc

METODA DE CALCUL DIRECT


n

MP =

Qi Csli
i 1

CONSUMUL SPECIFIC DE MATERIALE


P1 [i P2
MP1 = (10.000 x 0,80 + 10.000 x 0,30) x 15 = 165.000 lei
MP2 = (10.000 x 100 + 10.000 x 50) x 1 = 1.500.000 lei
MP3 = (10.000 x 1 + 10.000 x 1) x 1,5 = 30.000 lei
MP4= (10.000 x 1 + 10.000 x 1) x 1,4 = 28.000 lei

MP5= (10.000 x 1 + 10.000 x 1) x 1,2 = 28.000 lei


TOTAL CHELTUIELI: = 1.767.000 LEI

9.

DETERMINAREA NUM|RULUI DE PERSONAL

ANUL

SPECIALITATEA
MUNCITORILOR DIRECT
PRODUCTIVI

PRODUS
P1
P2

M1 pentru U1
M2 pentru U2
M3 pentru U3
M4 pentru U4
M5 pentru U5
M6 pentru U6

2008

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

SALARII BRUTE
LUNARE
600
600
600
600
600
500

Se determina necesarul de muncitori:


n

NMK =

Qi ntik
i 1

Tdk

Qi = cantitate produs
Tdk = timp disponibil peentru muncitor
Ntik = timpul de prelucrare

Tdk=[Tcalend-(S+D+SL+Zco)]*ds
Tdk=[365-(52+52+6+25)]*8=1840
NM1==0.331
NM2==0.221
NM3==1.092
NM4==1.092
NM5==0.111

NM6==1.092

M1

1x600

600

M2

1x600

600

M3

2x600

1200

M4

2x600

1200

M5

1x600

600

M6

2x500

1000

TOTAL

5200

Se calculeaz\ fondul de salarii pentru un an:


FS = (5.200 + 1.521) x 12 = 80.652 lei
La fondul de salarii cu personalul productiv se adauga cheltuielile cu
personalul indirect productiv:
1 manager (director) = 2.000
1 director v=nz\ri = 2.000
1 contabil = 1.000
1 tehnolog = 1.000
1 muncitor `ntre]inere = 500
1 femeie cur\]enie = 500
TOTAL = 6.800

Fond salarii cu personalul neproductiv:


(6.800 + 29,25 %) x 12 = 23.868
Total fond salarii cu personalul productiv [i cel indirect productiv:

80.652 + 23.868 = 104.520 lei

10.
DETERMINAREA
PRODUC}IE
a)

COSTURILOR

DE

Materii prime [i materiale /unitate de produs


MDi = materie prim\ direct\

MDi =

Cse Pe
i 1

Cse = consum materie prima


Pe= pret materie prima

MD1 = 0,8 x 15 + 100 x 1 + 1x 1,5 + 1 x 1,4 + 1 x 1 + 1 x 1,2 = 117,1 lei


MD2 = 0,3 x 15 + 50 x 1 + 1x 1,5 + 1 x 1,4 + 1 x 1 + 1 x 1,2 = 59,6 lei
b)
Salarii directe / unitate de produs
Sbhk = salar brut pe ora pentru

SD =

ntik Sbhk Csalarii


k 1

muncitorul k
C sal = cheltuieli salarii

MUNCITORI
DIRECT
PRODUCTIVI

P1

P2

ANUL

SALARII BRUTE
LUNARE

SALARII BRUTE
ORARE
(: 170 h)

2008

M1
M2
M3
M4
M5
M6

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

600
600
600
600
600
500

3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
2,94

Sb = 600 : 170 = 3,53


Sb = 500 : 170 = 2,94

P1
SD1= [(0,03 x 3,53) + (0,2 x 3,53) + (0,1 x 3,53) + (0,1 x 3,53)+(0,01 x
3,53) + (0,1x2,94)] x 29,25% = 2,39
P2
SD2= [(0,03 x 3,53) + (0,2 x 3,53) + (0,1 x 3,53) + (0,1 x 3,53)+(0,01 x
3,53) + (0,1x2,94)] x 29,25% = 1,85 x 29,25% = 2,39
CHELTUIELI DIRECTE
P1
CD1 = MD2 SD2
KDT=

59,6+2,39 = 61,99

Qi C

Di

k 1

KDT=10.000 X 119,49 + 10.000 X 61,99 = 1.814.800


ESTIMAREA CHELTUIELILOR PE PRODUS
NR.
CRT
1
2
3
4

CHELTUIELI

5
6

Alte cheltuieli
TOTAL

Materiale auxiliare
Energie electrica
Amortizari utilaje
Salarii indirecte

CCS

CD

CGA

0
0
0
0
15.000
0
Tehn.+intretinere
Sofer+Director
1.000+500=1.500
comercial
1,292x12=23.256
2700x1,292x12=
=41.860,80
20.000
20.000
58.256
61.861

3.500
7.000
0
Manager+contabil
+ intretinere
3500x1,292x12=
54.264
60.000
124.764

11.Coeficientul de repartizare a cheltuielilor indirect pe produs


Kccs= CCS : KDT

KDT=1..814.800

Kccs= 58.256 : 1.814.800=0,032


KCD= CD : (KDT + CCS) = 61.861: (1.814.800 + 58.256) = 0.033
KCGA= CGA : (KDT + CCS CD)=124.764 : 1.961.917 =0.06
1

P1:CCCS1=KD1* Kccs=119,49*0,032=3,82
P2: CCCS2=CD2*KCCS=61,99*0,032=1,98
P1:CCD1=119,49*(1+0,032)*0,033=4,07
P2: CCD1=119.49*(1+0.032)*0.032=2.11
1:CCGA1=119.49*(1+0.032)*0.033*0.06=7.64
P2: CGA=CD2+(+
+Kccs)*(1+KCD)*KCGA1=61.99*(1+0.032)*(1+0.033)*0.06=3,97
12.Elemente de cheltuieli curente
P1- MD1=117.1

P2- MD2=59.6

SD1=2.39

SD2=2.39

TOTAL CHELTUIELI-119,49

61,99

13.Cheltuieli indirect(fixe)CF
P1:CCCS=3.82 P2:

P2: CCCS=1.98

CCD1=4.07

CCD2=2.11

CCGA1=7.64

CCGA2=3.97

TOTAL: CF1 =15.53

CF2=8.06

TOTAL GENERAL:119.49+

61.99+

15.53

8.06

COST PRODUCTIE:135.02 (CP)

70,05(CP)

COST PRODUCTIE=135.02(CP) 70.05(CP)

14.

PRE}UL DE V+NZARE
Pv = CP + Profit
Pv1 = 135,02 +25 % = 168,78
Pv2 = 70,05 + 25% = 87,56

15.

PRAGUL DE RENTABILITATE
a)

b)

Pragul fizic de rentabilitate


Q critic = CP : (Pp-Cd)
Pp = pret produs
Cd= cheltuieli directe
Pragul de rentabilitate pentru productie omogena

CF
Q critic =

Pp g
i

Cdi gi

i 1

gi = oponderea cantitativa a sortimentelor


produse in totalul productiei
Qi

gi=

Qi

i 1

g1= 10.000 : 20.000 = 0,5

G2= 10.000 : 20.000 = 0,5

P1= Q1=15,53 ; (168-119,49) =0,32


Cd1=

Cv
p

Gi1 =

QP
2CFtotale

16.

P2=Q2= 8,06 : (87,56-61,99)=0,32

CIFRA DE AFACERI CRITICA

CA critica = volumul minim de vanzari astfel incat sa se poata recupera


investitia

CA critica =
CA critica =

CF
m
CF
m

m = marja asupra cheltuielilor directe exprimata variabil


in procente;
M = marja cheltuielilor directe exprimata in cifre
absolute

M = CA KDT
KDT = QixCDi = 1.814.800 (KDT)
CA = (10.000x 168,78)+(10.000 x 87,56) = 2.563.400 (CA)
M=2.563.400 1.814.800 = 748.600 (M)
M = 748.600 : 2.563.400 x 100 = 29,20 = 0,30% (m)
CA critica = 249.528 : 0,30 = 74.858
17. SITUATIA FINANCIARA

Sf=

CA

2563400
1 100
1 100 = 3.423
CDcr

74858

Kdt = prod. X chelt.variabile unitare


CA = prod.realiz. x pret prod.
ANUL 2009 Materii prime si materiale

Bumbac frotir (MP1)

Ambalaj carton (MP5)

Ata cusut (MP2)

Pungi plastic (MP5)

Embleme (MP3)

Etichete (MP6)

PRODUS
1

ANUL

TIP MATERII

P1

P2

PRE}UL MATERIEI PRIME

2009

PRIME
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6

0,80
40
1
1
1
1

0,30
4
1
1
1
1

17 lei/kg
1 leu/ml
1,7 lei/buc
1,4 lei/buc
1 lei/buc
1,2 lei/buc

Consumul specific de materiale pentru P1 si P2


MP1 = (14.000 x 0,80 + 10.000 x 0,30) x 17 = 261.800 lei
MP2 = (14.000 x 40 + 10.000 x 4) x 1 = 616.000 lei
MP3 = (14.000 x 1 + 14.000 x 1) x 1,7 = 47.600 lei
MP4= (14.000 x 1 + 14.000 x 1) x 1,4 = 28.000 lei
MP5= (14.000 x 1 + 14.000 x 1) x 1,2 = 33.600 lei
TOTAL CHELTUIELI: = 1.026.200 LEI

Determinarea numarului de personal


ANUL

SPECIALITATEA
MUNCITORILOR DIRECT
PRODUCTIVI

2009

PRODUS
P1
P2

M1 pentru U1
M2 pentru U2
M3 pentru U3
M4 pentru U4
M5 pentru U5
M6 pentru U6

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

NM 1 = 0,46 ~ 1

M1=650

NM 2 = 0,30 ~ 1

M2=650

NM3 = 1,52 ~ 2

M3=1.300

NM4 = 1,52 ~ 2

M4=1.300

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

SALARII BRUTE
LUNARE
650
650
650
650
650
550

NM5 = 0,15 ~ 1
NM6 = 152 ~2

M5=650
M6=1.100
TOTAL 5.650

Fond salarii anual = (5.650 x 29,25%) x 12 = 87.632


Cheltuieli cu personalul indirect productiv:
1 manager (director) = 2.000
1 director v=nz\ri = 2.000
1 contabil = 1.000
1 tehnolog = 1.000
1 muncitor `ntre]inere = 550
1 sofer = 750
1 femeie cur\]enie = 500
TOTAL = 8.350

Fond salarii cu personalul neproductiv:


(8.350 + 29,25 %) x 12 = 129.509
TOTAL SALARII = 217.141
COSTURILE DE PRODUCTIE
a)

Materii prime si materiale/unitate de produs


MD1=58,9 lei
MD2=14,4 lei

b)
ANUL

Salarii directe/unitate de produs


PRODUS

SPECIALITATEA
MUNCITORILOR
DIRECT PRODUCTIVI
M1 pentru U1
M2 pentru U2
M3 pentru U3
M4 pentru U4
M5 pentru U5
M6 pentru U6

2009

P1

P2

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

0,03
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1

Sb=650: 170=3,82

SALARII
BRUTE
LUNARE
650
650
650
650
650
550

SALARII
BRUTE
ORARE
3,82
3,82
3,82
3,82
3,82
3,24

Sb= 550:170=3,24

SD1=2,60
CHELTUIELI DIRECTE
P1

CD1=58,9+2,60=61,5

P2

cd2=14,4+2,60=17

KDT=14.000X61,5 + 14.000 X 17=1.099.000


ESTIMAREA CHELTUIELILOR PE PRODUS
NR.
CRT
1
2
3
4
5
6

CHELTUIELI
Materiale auxiliare
Energie electrica
Amortizari utilaje
Salarii indirecte
Alte cheltuieli
TOTAL

CCS

CD

CGA

0
0
14.000
31.783
25.000
70.783

0
0
0
42.636
25.000
67.636

4.500
10.000
0
55.039
65.000
134.539

Coeficientul de repartizare a cheltuielilor pe produs


Kccs=70.783:1.099.000=0,064

kdt= 1.099.000

KCD= 67.636+(1.099.000+70.783)=0,058
KCGA==134.539 : (1.099.000+70.788+67.636)=0,11

P1

Ccccs1=3,94

P2

Cccs2=1,09

P1

CCD1=3,80

P2

CCD2=1,05

P1

CCGA=7,62

P2

CCGAL=2,11

Elemente de cheltuieli directe


P1

MD1=58,90

P2

MD2=14,40

SD1=2,60

SD2=2,60

TOTAL:61,50

TOTAL:17,00

Cheltuieli indirecte fixe


P1

CCCS1=3,94

P2

CCCS2=1,09

CCD1=3,80

CCD2=1,05

CCGA1=7,62

CCGA2=2,11

TOTAL: 15,36

TOTAL: 4,25

TOTAL GENERAL:
61,5+15,36=76,86

17+4,25=21,25

Pretul de vanzare
Pv1=76,86x 30%=99,92 lei
Pv2=21,25x30%=27,63 lei
Pragul de rentabilitate

g1=14.000 : 28.000=0,5

G2=14.000 : 28.000=0,5

P1=Q1=0,40

P2=Q2=0,40

Cifra de afaceri critica


KDT= 1.099.000
CA= (14.000x99,92)+(14.000x27,63)=1.785.700
MARJ==1.785.700-1.099.000=686.700
M=686.700:1.785.700x100=38,46~040%
CA critica= 269.078 ; 0,40 = 107.631
Situatia financiara
Sf = [(1.785.700:107.631)-1] x 100 = 1.559.09