Sunteți pe pagina 1din 3

00023165

fP

DECIZIE
Nr.
-

'

f-^

,.r

l'l ,.

'Cu privire la autentifrcarea drepthlui


de proprietate privatd comun[ asupra
lotului de pdmAnt din str. Spartacus,
27 dlor Stanislav Pivovarciuc, Eugen
Pivovarciuc, Alexei Pivovarciuc,
Xenia Pivovarciuc si Natalia
Daniliscenco

Avdnd in vedere cererile, inclusiv actele prezentate de cbtre dnii Stanislav


Pivovarciuc, Eugen Pivovarciuc, Alexei Pivovarciuc, Xenia Pivovarciuc Ai Natalia
Daniligcenco, coproprietari ai imobilului din str. Spartacus, 27 extrasul din
Registrul bunurilor imobile, prevederile Planului urbanistic general, in temeiul art.
9, II,20 qi 45 din Codul funciar, Legii Republicii Moldova ff.1308-XIII din
25.07.1997 "Cu privire la preful normativ gi modul de vdnzare-cumpdrarc a

436-XU din 28.12.2006 "Privind administralia p licd local6",

Consiliul

municipal Chiqindu DECIDE:


1. Se autentificd dreptul de proprietate privatd comun6,

confo

cotelor-pdrfi

delinute din imobil dlor Stanislav Pivovarciuc, IlI8, Eugen Pivovarciuc, 1/18,
Alexei Pivovarciuc, 5178, Xenia Pivovarciuc, Il18 gi Natalia Daniligcenco, 5/9,
asupra lotului de pdmAnt cu suprafala de 832 mp, inclusiv 232 ca rtrmare a
cumpdrdrii la pre! normativ, pe
deservirea gi exploatarea casei de locuit
particulare gi a construcliilor acces i din str. Spartacus, 27, conform planului
at.
2. Beneficiarii se obligS:

2.L Sd foloseascd lotul de p 6nt conform


construclii in

lipsa

destinaliei

qi sd nu edifice

toriza[iei organelor de resort.


2.2. In cantl preconizdrii unor construcfii, sd solicite Direcliei generale
arhitecturd, urbanism qi relalii funci eliberarea certificatului de urbanism
corespultzdtor qi a studiului topografic executat la scara 1:500.

2.4. SE inregistreze dreptul asupra bunului imobil la Oficiul cadastral teritorial


Chigindu.
2.5. Sd se inregistreze la Oficiul fiscal teritorial in termen de cincisprezece ztle
de la data inmdndrii prezentei decizii.
2.6. Sd incheie cu Primdria municipiului Chigin[u contractele de vdnzarecumpbrare a terenului gi sd le autentifice notarial in modul stabilit de legislafie.

a general|,arhitecturS, urbanism gi relalii funciare va asigura:


3.1. Perfectarea gi eliberarea contractelor de vdnzare-cumpSrare a terenului
dupd achitarca de cdtre beneficiari a pldlii funciare.
3.2. Ellberarea titlurilor de autentificare a dreptului delindtorului de teren gi
inregistrarea proprietarilor in registrul cadastral al detinbtorilor de teren.
3. Direcli

4.

Se solicitd Inspectoratului fiscal de stat Chigindu sd asigure perceperea


impozitului funciar in funclie de suprafala terenului.
5. Oficiul cadastral teritorial Chigindu:

5.1. Va inregistra dreptul asupra bunurilor imobile dupi indeplinirea


punctului 3.

5.2. Va opera modificdri

in documentalia cadastrald privind terenurile

proprietate municipald., inregistrate anterior (numerele cadastrale 010041 6144

Si

0100416140).

6. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu va asigura controlul

EDINTE DP.:

CONTRASE
SEC TAR AL

Ia decizia Cons iliului municipal Chigindu


din
2o1t

oA..

nr.
Transmis in proprietate privatd comund

deseruirea

Aria lotului: 832 mp

casei de locuit particulare

COORDONAT:"

muni
:\''-""':'**'
-il;'"*'-

ef interimar al

Chisiniu

BIai

Nicolae Crdciun