Sunteți pe pagina 1din 27

OPIS

1.Fia de date achiziiei

2.Caiet de sarcini

3.Formulare

4.Anexe

FIA DE DATE A ACHIZIIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE Dr.Constantin Opris


Adresa: STR. GEORGE COSBUC NR.31, BAIA MARE
Localitate:Baia Mare
Cod potal: ara: Romnia
32221

Persoana de contact:
Petrut Adriana-Maria
E-mail:
adriana.orzan@yahoo.com

Telefon: 0748632848

I. b. Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel
regional sau local
agenii naionale
autoriti locale
alte instituii guvernate de legea
public
instituie european/organizaie
internaional
altele (specificai)

servicii publice centrale


aprare
ordine public/siguranta naional
mediu
economico-financiare
x sntate
construcii i amenajarea teritoriului
protecie social
cultura, religie si actv. recreative
educaie
altele (specificai)________________

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoriti


contractante DA
NU X

Alte informaii si/sau clarificri pot fi obinute:


X la adresa mai sus menionat
altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)
Ofertantul care a obinut un exemplar din documentaia de atribuire are
dreptul de a solicita n scris clarificri despre elementele cuprinse n
aceasta.
Clarificrile se pot solicita numai n limita termenelor precizate n
Calendarul procedurii de achiziie. Solicitrile de clarificri primite dup
aceste termene-limit nu se iau in considerare. Autoritatea contractant
are obligaia de a transmite rspuns la orice solicitare de clarificri
conform termenelor precizate n Calendarul procedurii de achiziie.
Coninutul rspunsului privind clarificrile va fi transmis ctre toi furnizorii
care au obinut un exemplar din documentaia pentru elaborarea i
prezentarea ofertei, fr a fi dezvluit identitatea celui care a solicitat
clarificrile respective.
I.d. Ci de atac
Eventualele contestaii se pot depune la:
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adresa: str. Stavropoleos nr.6, sector 3
Localitatea: Bucureti
Cod potal: 030084
Tara: Romnia
E-mail:
Telefon: (+4)021/310.46.41
Adresa internet: www.cnsc.ro
Fax: (+4)021/310.46.42
Denumirea instanei competente:
Adresa:
Localitatea:
E-mail:
Adresa internet:

Cod potal:
Telefon:
Fax:

Tara:

I.e. Sursa de finanare :

Se specific sursele de Dup caz, proiect/program finanat din


finanare ale contractului ce fonduri comunitare
urmeaz a fi atribuit:
DA
NU X
bugetul de stat
Daca DA, facei referire la proiect/program
.....................................................................
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Achizitie articole textile
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n
cea mai mare parte obiectului contractului vostru sau achiziiei)
(a) Lucrri

Execuie

Proiectare i execuie

Realizare prin orice


mijloace
corespunztoare
cerinelor specificate de
autoritate contractant

Principala locaie a
lucrrii
________________
Cod CPV

(b) Produse

Cumprare
X
Leasing

nchiriere

Cump. in rate

Combinaii intre ele

Principalul loc de
livrare
Sediul unitatii

(c) Servicii
Categoria serviciului
2A
2B

Principalul loc de prestare

Cod CPV39512300- Cod CPV


7
Huse pentru saltele

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public: x
ncheierea unui acord cadru
- Modelul, clauzele i anexele contractului de servicii sunt prezentate in
seciunea IV din documentaia de atribuire.
II.1.5. Posibilitatea de a relua competiia, pe durata derulrii contractului:
DA
NU X
II. 1.6 Durata contractului:
Durata n ani sau luni
12
II. 1.7. Valoarea estimata pentru ntreaga durata a contractului (numai in
cifre, daca este cazul)
max.lei fr TVA 238.685,00
max.Euro 55,000,00 fr TVA
II.1.8) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedei caietul de
sarcini)
da
nu X
Ofertele se depun pe:
Un singur lot
Unul sau mai multe
Toate loturile
Alte informaii referitoare la loturi: ........................................................................
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total volum prestaii servicii / cantiti produse:
- conform caietului de sarcini i a specificaillor tehnice
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract
(dup caz)
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurt descriere )
III.1.2. Altele (daca DA, descriei)

DA

NU X

DA

NU X

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis

Negociere cu anun de participare

Licitaie restrns

Licitaie restrns accelerat

Dialog competitiv

Negociere fr anun de participare

Cerere de ofert
X

IV.2) Etapa final de licitatei electronica


DA
NU X
Daca DA, informaii adiionale despre licitaia electronic:
IV.3.) Legislaia aplicat:

O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat i modificat prin Legea nr.337/2006, prevederile H.G. 925 /2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii modificat prin H.G.
1337/2006 i prevederile H.G. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice di O.U.G.
34/2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE

I/ SAU SELECIE

V.1) Situaia personala a candidatului / ofertantului


Declaraie privind eligibilitatea
1. Prezentare formular 1
Solicitat X
Nesolicitat
ncadrarea n situaia prevzut la
art.180 din Ordonana de urgen
nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului
din procedura aplicat pentru atribuirea
contractului de achiziie public.
Declaraie privind nencadrarea n
2. Prezentare formular 2
prevederile art. 181 din O.U.G.
ncadrarea n situaiile prevzute la
34/2006
cu
modificrile
i art. 181 din Ordonana de urgen
completrile ulterioare.
nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului
Solicitat X
Nesolicitat
din procedura aplicat pentru atribuirea
contractului de achiziie public.
3.Certificat de atestare fiscal
eliberat de organul de administrare fiscal

al unitii administrativ teritoriale de pe


raza creia societatea are sediul social
privind plata obligaiilor la bugetul general
consolidat, n original sau copie
legalizat, valabil la data deschiderii
ofertelor.
Pentru persoane juridice strine:
Operatorul
economic
va
prezenta
documente edificatoare (certificate, alte
documente echivalente) prin care s
dovedeasc c si-a ndeplinit obligaiile
de plata a impozitelor, taxelor i
contribuiilor ctre buget. Documentele
vor fi prezentate n traducere legalizat.
In situaia in care din documentele
solicitate reiese c ofertantul se afl ntruna din situaiile prevzute de art. 181 din
OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului
de furnizare.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice /fizice romne
1.Certificatul constator eliberat de Oficiul
Registrului Comerului de pe lng
instana competent, n xerocopie
certificat
pentru
conformitate
cu
originalul cu semntur i tampil din
care s rezulte adresa actual i obiectul
de activitate al societii.
2.Certificatul de nregistrare fiscal
eliberat de Oficiul Registrului Comerului,
n
xerocopie
certificat,
pentru
conformitate cu originalul, cu semntur
i tampil.
Persoane juridice /fizice strine
Pentru a-i demonstra capacitatea de
exercitare a activitii profesionale
operatorul
economic
va
prezenta
documente edificatoare prin care s
dovedeasc forma de nregistrare ca
persoan fizic sau juridic.

Documentele vor fi
traducere legalizat.

prezentate

V. 3.) Situaia economico-financiar


Informaii
privind
situaia 1.Fia de informaii generale (formular 3)
economico-financiar
2.Bilanul contabil din anul precedent,
vizat
i
nregistrat
de
organele
Solicitat X
Nesolicitat
competente i/sau, dupa caz, rapoarte
anuale, scrisori de bonitate din partea
bncilor
sau a unor societi recunoscute de audit
financiar i contabil precum i orice alte
documente legale edificatoare prin care
candidatul/ofertantul i poate dovedi
capacitatea economico-financiar
3.Document din care sa reias cifra de
afaceri pe ultimii 2 ani
V.4.) Capacitatea tehnica i /sau profesional
1.Document privind experiena similar
Informaii
privind
capacitatea (formular 4). Ofertantul va prezenta o
tehnic
list a principalelor livrri de servicii
efectuate in ultimii 3 ani.
Solicitat X
Nesolicitat
2 .Declaraie privind dotrile. Ofertantul
va prezenta lista cu dotrile pe care le
deine i care au legatur cu contractul de
furnizare
3.Informaii referitoare la personalul de
specialitate. Ofertantul va prezenta lista
cu personalul de specialitate care are
legatur cu derularea contractului.
4.Certificate emise de organisme abilitate
n acest sens, care s ateste calitatea
serviciilor / conformitatea produselor,
identificat clar prin referire la specificaii
sau standarde relevante;
5.Autorizare pentru livrarea produselor
aferente contractului de servicii
(formular 5)
6. Recomandri din partea altor
beneficiari/clieni

7.Obligaii contractuale n desfurare,


fa de ali beneficiari/clieni. Ofertantul va
prezenta lista obigaiilor contractuale n
curs de desfurare.
Informaii privind subcontractanii Documente,
emise
de
organisme
acreditate, care confirm certificarea
sistemului calitii. Ofertantul va prezenta
documente care s ateste conformitatea
Solicitat X
Nesolicitat
cu standardele i normele de calitate
impuse de Cornunitatea
Europeana (cel puin Iso 9001 sau alte
documente echivalente)
V.5.) Alte documente
Declaraie privind calitatea de participant
Solicitat X
Nesolicitat
la procedur (formular 6).
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei limba romn
VI.2) Perioada de valabilitate a
90 zile
ofertei
VI.3) Cuantumul garaniei de
participare
Solicitat
Nesolicitat x
VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VI.5) Modul de prezentare a


propunerii financiare

VI.6) Modul de prezentare a


ofertei

Informaiile din propunerea tehnic


trebuie s permit identificarea cu
uurin
a
corespondenei
cu
specificaiile tehnice minime din
caietul de sarcini.
Propunerea financiar va fi exprimat
n lei i euro fr T.V.A., separat
T.V.A.-ul aferent n lei, conform
formularului nr. 8
Se va completa centralizatorul de
preuri.
1.Adresa la care se depune oferta:
Piaa Victoriei nr. 7, sector 1, Telefon:
0748632848, doamna Catuneanu

Anamaria
2.Data limit pentru depunerea
ofertei:
20.05.2012 ora 12,00
3.Numrul de exemplare:2 (doua)
4.Modul
de
prezentare
a
documentelor ce nsoesc oferta:
Oferta se va depune la sediul
Departamentului pentru Relaia cu
Parlamentul n plic sigilat i tampilat,
pe care se va meniona:
a) Obiectul ofertei;
b) A nu se deschide nainte de data
21.05.2012 , ora 10.00.
Plicul va conine n interior cte doua
plicuri sigilate i tampilate cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare
in original si copie
- plicul nr. 2: propunere tehnic in
original si copie
- plicul nr.3: propunere financiar in
original si copie
Plicurile interioare trebuie s fie
marcate cu denumirea i adresa
ofertantului,
pentru
a
permite
returnarea ofertei fr a fi deschis,
n cazul n care oferta respectiv este
declarat ntrziat.
Documentele trebuie s fie tiprite
sau scrise cu cerneal i vor fi
semnate pe fiecare pagin de
reprezentantul/reprezentanii
autorizat/autorizai
s
angajeze
ofertantul prin contract. n cazul
documentelor
emise
de
instituii/organisme oficiale abilitate n
acest sens documentele respective
trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale.
Ofertanii au obligaia de a numerota

i de a semna fiecare pagin a


ofertei, precum i de a anexa un opis
al documentelor prezentate.
Pe lng documentele de calificare,
cele cuprinse n propunerea tehnic
i cea financiar solicitate se vor
prezenta i urmtoarele documente:
a) Scrisoarea de naintare
Ofertantul
trebuie
s
prezinte
scrisoarea
de
naintare
n
conformitate cu modelul prezentat
(formular 9).
b). mputernicirea scris din partea
ofertantului,
pentru
persoanele
desemnate sa participe la activitatea
de deschidere a ofertelor.
1. Nu se accept oferte alternative.
2. Lipsa a mai mult de 3 (trei)
documente privind situaia personal,
capacitatea de exercitare a activitii
profesionale, situaia economic i
financiar precum i capacitatea
tehnic i profesional, solicitate prin
documentaia de atribuire duce la
respingerea ofertei. De asemenea,
necompletarea unui document lips
dintre cele specificate, n termen de
72 ore de la momentul solicitrii are
drept consecin respingerea ofertei
ca neconform.
3. Neprezentarea propunerii tehnice
i / sau financiare are ca efect
descalificarea ofertantului.
8. Perioada de valabilitate a ofertelor:
Oferta trebuie s rmn valabil
pn la
15.08.2012 de la data
deschiderii acesteia. n situaii
excepionale, comisia poate solicita
acordul ofertanilor de extindere a
perioadei de valabilitate a ofertei.

Cererea si rspunsurile vor fi fcute


in scris. Ofertantul poate refuza
aceasta cerere. Un ofertant care
accept cererea de extindere a
valabilitii
ofertei
nu-i
poate
modifica oferta.
5. Nu se accepta oferte alternative.
20.05.2012, ora 12.00

VI.7 Data limit de depunere a


ofertei
VI.8 Posibilitatea retragerii sau 1. Ofertantul are dreptul de a-i
modificrii ofertei
retrage oferta, prin solicitare scris
adresat autoritii contractante pn
la data i ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica
coninutul ofertei, pn la data i ora
stabilit pentru depunerea ofertelor,
adresnd pentru aceasta autoritii
contractante o cerere de retragere a
ofertei
n
vederea
modificrii.
Autoritatea contractant nu este
rspunztoare
n
legtur
cu
posibilitatea ofertantului de a depune
noua ofert, modificat, pn la data
i ora limit, stabilit n documentaia
de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei,
inclusiv fora major, cad n sarcina
operatorului economic.
4.Oferta depus la o alt adres a
autoritii contractante dect cea
stabilit, sau dup expirarea datei
limit
pentru
depunere
este
considerat
ntrziat
i
se
returneaz nedeschis.
VI.9) Deschiderea ofertelor
Ora, data i locul deschiderii
ofertelor:
Locul deschiderii ofertelor. Sediul
Primariei Sector 1 Bucuresti, . Data :
21.05.2012, ora 10.00
Modul de lucru al comisiei de

evaluare se va desfura n
conformitate cu prevederile legale.
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preul cel mai sczut
VI.2) Cea mai avantajoas ofert economic

VIII.1 AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI

DA

NU X

( dac DA, se precizeaz situaiile in care se accept ajustarea preului si


modul concret de ajustare)

VIII.2.GARANIA DE BUNA EXECUIE A CONTRACTULUI


DA X

NU

Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului este de 10% din


valoarea fiecrui contract subsecvent fr TVA. Garania de bun execuie
se constituie prin scrisoare de garanie bancar, care devine anex la
contract ( formular
nr. 10)

ntocmit,
Catuneanu Anamaria

CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor de baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcinin contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta
prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in cosiderare, dar
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din Caietul de sarcini, oferta de produse cu caracteristici tehnice inferioare
celor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
2. Specificatii tehnice
Se vor livra zilnic pt copii gradinitei 4 mese astfel:
Ora 8.00 - micul dejun un fel si o bautura calda
Ora 10.30 prima gustare- gustare rece (sugestie fructe sau iaurt etc)
Ora 13,00 masa de pranz minim 2 feluri calde (o supa sau ciorba si un fel principal ) + desert
Ora 16,00 a doua gustare un singur preparat
Se va face o lista de meniu care se va repeat cu perioada de o saptamana.
Meniul va tine cont de regulile alimentatiei sanatoase si de grupa de varsta careia sunt
destinate 2-6 ani (atat calitativ cat si cantitativ) astfel se vor cuprinde in meniul fiecarei zile
consumul a cel putin 2 legume sau fructe proaspete. De asemenea se va asigura zilnic consumul
de lactate. Meniul nu va contine carne de vita sau porc nici mancaruri ale caror preparare
presupune condimentare excesiva.
Locul de livrare:
Conditii livrare: - livrarea se va face de doua ori pe zi pana la orele : 8,00 se livreaza micul dejun si
gustarea de la ora 10,30; pana la orele 13,00 se vor livra masa de pranz si gustarea de la ora 16,00
Zilnic total 40 de meniuri pt copii -grupa de varsta 2-6 aniPortiile vor fi am,balate individual pentru fiecare copil in parte
pt perioada: 1 septembrie 2012 30 iunie 2013

Orice modificare a meniului/meniurilor se va face cu cel putin 7 zile de aplicare si numai cu


acordul achizitorului.

Asigurarea acestor servicii trebuie sa includa casoleta din material termoizolant, tacamuri de
unica folosinta ambalate individual, pahare de unica folosinta.
Transportul va fi asigurat de catre prestator si este inclus in pretul serviciilor ofertate.

Evaluarea ofertelor
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare este pretul cel mai

mic, conform Fiei de date a achiziiei.


Orice tax care n-a fost evideniat n mod specific nu se accept, fiind condiie de
eliminare.
Ofertantul care are pretul total cel mai mic va fi declarat ctigtor.
Toate taxele, tarifele i costurile vor fi exprimate n lei i euro fr T.V.A., separat
T.V.A.-ul aferent.

ntocmit, Catuneanu Anamaria