Sunteți pe pagina 1din 7
| MINISTERUL EDUCATIEI { CERCETARII TINERETULUI SISPORTULUI DIRECTIA GENERALA EDUCATIE SI INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETIL $2049/04 26: 2a. Catre Asociatia National “Cultul Eroilor”, B-dul lon Mihalache, nr. 124-126, sector 4, Bucuresti Va transmitem, alaturat, Regulamentul pentru crearea gi functionarea cercurilor »Cuitul Eroilor’ in unitatile de invatémant preuniveristar, aprobat cu numarul 35672 din 31.05 2010. Cu stima, MINISTERUL EDUCATIEI ‘ CERCETARIT * j TINERETULUI =, | SISPORTULUT ‘TIA GENERALA EDUCATIE SI VATARE PE TOT PARCURSUL VIETIL nx PER £1 afro APROB, NOTA in Protocolul de colaborare, inregistrat la MECTS cw nr. 27987 / 25 .02, 2010, document incheiat tntte Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului gi Sportului si Asociatia Na{ionalé .Cultul Erolor’, la paragraful 4.2.1.se prevede c&-MECTS: ,Avizeazd Regulamentul penttu.crearea i functionarea carcurtlr ,Cultul Eroor in unite de invalgmantul preuniveristar’ Oupa depunerea acestui document de cétre Asociatia Nafonala ,Cutul Erolor’, materialul a fost mocifcal mai multe rénduri de cétre DGEITPV, forma actual find acceptalé si de asocialja mai sus menjonat Ca urmere, supunem acest document, pe care in anexam in dou exemplare, probe dumneavoastr. Rog dispunef DIRECTOR GENERAL, Liliana Preoteasa Lutes INSPECTOR GE: Aprla Cue lunia te t Dr e/ $0 OL 2ot¢ REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE A CERCURILOR *CULTUL EROILOR” in unitate soolare din invatiméntul preuniversitar se pot infiinta cercurte ,Cultul Erolor, care isi desfégoari activiatea corespunzitor prevederiior prezentului Regulament sin conformitate cu posbiltajle existente in fiecare unitate scolar’ Atticolul 4 ‘Scopul principal al oercurilor ,Cuttul Eroilor 1.1. Organizarea si desfasurarea de activititi pentru educarea elevilor in vederea cunoastertistoriel nationale; 1.2. Desfégurarea de activitéii educative in randul elevilor, pentru cunoasterea culturi naffonale, a traditifor, a obiceiurilor, a imbii romane, a simbolurilor statului roman; Atticolul 2 Principalele activitati ale cercurilor ,Cuttul Eroilor” 21, Aciivitatie din cadrul cercurllor ,Cultul Eroilor’ se desfasoara sub Indrumarea conduceti unitaifior de invatzimSnt preuniversitar, In colaborare cu inspectoratele scolare judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Consiiul Director al ,Cuttului Eroior” din judetul respectiviMunicipiul Bucuresti, in conformitate cu calendarul s2rbatorlor nationale si al evenimentelor importante din istoria nafionala si cu Planul anual al ac din fiecare unitate de invatamant. Atticolul 3 Organizarea gi functionarea cercurilor ,Cuttul Eroik 34. Cercurle ,Cuttul Eroilor’ sunt organizate sifun unitate de invafamant preuniversitar, pe baza unui protocol de colaborare Incheiat intre Consiliu! Director al ,Cuttului Erolor” din judetul respectiviVunicipiul Bucuresti, orésenesc ‘sau local din structura Asociatiei Nationale ,Cultul Eroilor’ si directorul unitati de ‘invat&mént th care se Infiinteazd cercul ,Cuttul Eroilor’. Modelul protocolului se regaseste in Anexa 1 la prezentul regulament; 3.2. Pot fimembri ai cercurilor ,Cuttul Eroilor’ tofj elevii din unitatea scolard, care obtin rezultate bune la invatatura si au un comportament dvilizat; 33. Calitatea de membru al cercurtlor ,Cuttul Eroilor" se obtine prin semnarea unei adeziuni, care se aproba in mod individual de c&tre conducerea cercului respectiv. Modelul adeziunii se affai in Anexa 2 la prezentul regulament, 34. Cercul ,Cultul Eroilor’ este condus de catre un comitet de conducere constituit din presedinte de onoare, presedinte, vicepregedinte si cdte unu-doi reprezentanf ai elevilor din unittea de Invatimant 2.5. Presedintele si vicepresedintele Comitetului sunt cadre didactice, care accept aceasta functie, urmand_ s fie nominalizafi de conducerea unitatii soolare, de comun acord cu presadintele flialeijudefene a ,Cuttului Eroilor’, Directorul unititi de invajamant este, de drept, pregedintele de onoare al Cercului ,Cuttul Eroilor”; 36 Cercul ,Cultul Eroilor” poarté numele unitati de invamant in care functioneaza: 37. Cercul ,Cuttul Eroilor’ organizeaza sedinte semestriale sau ori de cate ori este necesar. Prima sedin{d se planticd la inceputul anului scolar, sedinté in care se ‘supune aprobarii Planul Anual al Cercului ,Cuttul Eroilor” din scoala; 38. La sfarsitul fiecdrui an scolar, va avea loc Adunarea generala anuala a Cercului ,Cuttul Eroilor’, care va dezbate Raportul de adiivitate si care va alege reprezentanti elevilor in Comitetul de Conducere. Cu acestd ocazie, pot fi oferite diplome membrilor Cercului care s-au evidentiat in Indeplinirea sarcinilor din Planul Anual pentru anul scolar Incheiat. Atticolul 4 Drepturle membrilor Cercurilor ,Cultul Eroilo” 44 ‘Sa isi exprime opinia , in cadrul sedinjelor gi adundirlor generale ale cerculul ,Cuttul Eroilor, in revista ,Roménia Eroica', in mass-media, in presa centrals silocala; 42 Sa aleag’ sisi fie alesi in Comitetul de conducere al Cerculul ,Cuttul Erollor. 43 S& fie informayi cu privire la Planul Anual judetean, Intocmit de Consul Director al Asociatiei Nationale ,Cuttul Erol’; 44 Sa fie consultati tn leg&tura cu toate problemele legate de_activitatea desfasurata in Cercul ,Cuttul Eroilor” Obiigatiile membrilor Cercunilor ,Cuttul Eroilor’ 424. SA cunoascd prevederile Regulamentului de Organizare $i Fu Cercurilor ,Cuttului Eroilor’ 4.2.2. Sd participe la activiiile organizate pentru s&rbatorirea Zilel Eroilor gia altor ‘S8rbatori nationale, precum sila comemorarea evenimenteloristorice; 423, — S&ia parte la acfunile de Ingriire a momintelor si monumentelor comemorative, care se af in locaiitatea In care funcfioneaza unitatea de Invétamént sau in apropierea acesteia; 424, — S&participe la gedintele semestriale gi la Adunarea General anuala; 42.5. S& facd propuneri pentru imbunatajirea activitatii Cercului ,Cuttul Eroilor’. Atticolul 5 Relatille cercurilor ,Cuttului Eroilor” cu alte institut, 5.1. Cercul ,Cuttul Eroilor’ este reprezentat fn relatile cu alte instituti , cu autoritatie locale si Consiliul Director Judefean din structura Asociatiei Nationale ,Cukul Eroilor” de catre pregedintele sau vicepregedintele Cercului ,Cultul Eroilor’; - 52. Cercurile ,Cultul Erotlo’” vor fl informate despre toate activititle desfgurate de tre Prefectura judeteulu”"Municipiului Bucuresti, Primaria, inspectoratul scolar jude{ean /al Municipiului Bucuresti i alte institut reprezentative. Atticolul 6 Diverse " Prezentul Regulament va fi transmis th retea de c&tre MECTS, iar la filialele Judetene ,Cultul Eroilor” de catre Biroul executiv al ANCE. ‘Aneaa 1 PROTOCOL Inchet 1) Intre ASOCIATIA NATIONALA ,CULTUL EROILOR™ FILIALA , Teprezentatk prin . ‘avin funetin de presedinte al si conduceres Flin ANCE. wane reprezentatd de DiD-n. Directorul Unita Seotare SCOPUL PROTOCOLULUL 1. nfingarea fn eadrat mse a Cereului ,Cltit Brot 2. Roglementares colaboririi permanente pentru reslizares activtitilor previgute In Regulamaatiaig, 1 Organizare si Funefionare al Cercurilor ,Cultal Eroilor” si fn Statatul Asociatiei Nafionale ,Coitat— Erollor". 3. Cereul—Cultul ——Eroilor” din Ingejie. . sn ete pentru in scopul desfiguedrié acivitdtlor de culturt, educatie patcotics si cinstire « eroilor neamului, Cercurile .Cultul eral” se pot abona prin Consilile Directoare Judefene la revista ,Rominia Erolea", organ de presk a! Nationale ,Cultul Ereilor’ Preventul Protocol a fost redactat in dowk exemplare. PRESEDINTELE FILIALEI JUDETENE -ULT DIRECTORUL "ULTUL EROILOR™ Anexa2 CERCUL ,CULTUL EROILOR" ADEZIUNE Subserinatal olisit 4 devin membru al Cerculul ,Cultul Erollor™ din * ‘Am iuat cunogtingl de prevederilc Regulamentulet de Organizare gl Funcfionare sl Cercurilor ,Cultul rotor” eu cae sunt de cord sale eral prevederi te val priia in actvitsten practed Domlcliil setual gi nr. de telefon unde poate fi contact locltaten, stead nr blo sara, apartament telefon) SNC teria. liberate. Telefon: Semnatura Data wCultul Erollet™ to gediata dia Prezanta aderiune a fost validatt de Comitetul Cereulul PRESEDINTELEC.CE, Am primit Carnetul de Membru unr. Ja data de. ‘+ Denumirea Unitiit $colare ** pentru elevi/studengil care au tmplinit varsta de 14 ant Anexa3 INSIGNA, CERCURILOR ,CULTUL EROILOR”