Sunteți pe pagina 1din 14
Univer: = Sn 1 MepIctNA VETERI res FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE st INGINERIA MEDIULUI © ii GHID PENTRU ELABORAREA, REDACTAREA SI SUSTINEREA PROIECTULUI DE DIPLOMA BUCURESTI 2014 CUPRINS 1 Informatii generale 2.Alegerea indrumatorului si temei proiectului de diploma 3.Documentarea 4.Blaborarea si redactarea 5.Predarea 6.Sustinerea 7.Arhivarea 8.Anexe Anexa I — Reguli generale de redactare a proiectului de diploma Anexa 2 —Coperta proiect de diploma ‘Anexa 3 ~ Pagina a doua a proiectului de diploma Anexa 4 ~ Tema proiectului de diploma L.Informatii generale 1.1. Finalizarea studiilor de licenfa se face prin susfinerea examenului de diploma / licenta / absolvire compus din doua probe: una scrisa si una oral’, aceasta din urma fiind susfinerea proiectului de diploma. 1.2. Proiectul de diploma are o importanfi deosebita reprezentind masura_fixarii cunostinjelor acumulate pe parcursul anilor de studiu si dobandirea experienfei practice, respectiv competentelor ingineresti necesare desftisurarii activitatii profesionale ulterioare. 1.3. Fiecare student aflat in an de final va avea un indrumator (coordonator) al proiectului de diploma din randul cadrelor didactice titulare sau asociate ale Facultajii de imbunatairi Funciare si Ingineria Mediului (FIFIM). 1.4. Indrumitorii vor propune teme de interes sau vor accepta teme initiate de studenti, cadrandu-se in aria tematicd specifica. Se va urmari astfel si fie asigurati oportunitatea cercetrii acelui segment de activitate in care studentul are cele mai avansate cunostinte si fayi de care manifesta interes. Astfel, tindnd seama de aptitudini, studentii isi vor exprima preferinfa pentru elaborarea proiectului de diploma alegand tematica specified uneia dintre disciplinele de baza ale programului de studiu pe care urmeaza sa il finalizeze. 1.5. indrumatorul pregateste o tema de proiect pe care studentul o primeste la inceputul perioadei de pregitire a proiectului de diploma si asupra careia cele doua parti convin. 1.6. indrumatorul gl jeaz8 activitatea studentului pe parcursul elaboratii proiectului de diploma, urmarind periodic parcurgerea etapelor obligatorii intocmirii proiectului de diploma si evolutia in elaborarea acestuia. Proiectul va fi analizat de catre indrumator i ceea ce piveste calitatea aplicafiei practice realizati, fiind apreciat rispunsul la cerintele temei de proiect. 1.7. Proiectul de diploma poate fi realizat in cadrul unui stagiu de firma sau la o alt universitate din ard sau strdindtate, situafie in care studentul va avea si un indrumator din partea institujiei respective. 1.8. Studentul poate realiza un proiect de diploma in cotuteld, atunci cind are ca indrumatori doua cadre didactice din facultatea noastra sau un cadru didactic din facultatea noastrd si un expert dintr-o organizafie de profil. 1.9. Prezentul ghid este un indrumator pentru elaborarea, redactarea, susfinerea si evaluarea proiectului de diploma, util tuturor persoanelor implicate in aceasta activitate. 1.10, Aspectele abordate se bazeazai pe principiile activitagii desftigurate in cadrul FIFIM si reprezint& rezultatul consultarilor cadrelor didactice titulare ale disciplinelor de specialitate si studenilor, coneluziile fiind supuse aprobarii Consiliului Facultaqi 1.11. Scopul proiectului de diploma este de a verifica: -capacitatea absolventilor de sistematizare si sintetizare a cunostinjelor dobindite pe parcursul studiilor -modul in care abordeaza si rezolva probleme profesionale specifice -exprimarea orald clari a obiectivelor, etapelor, calculelor si rezultatelor objinute in urma ‘ocmirii unui proiect coneret, de complexitate sporitd 1.12, Etapele ce trebuie parcurse de catre student sunt: -alegerea disciplinei, indrumatorului si temei proiectului de diploma -documentarea -elaborarea propriu-zisé a proiectului le diploma -susfinerea proiectul 2.Alegerea indrumitorului si temei proiectului de diploma 1. Pot avea calitatea de indrumator al proiectelor de diploma toate cadrele didactice cu norma de baz sau asociate care au gradul didactic de profesor, conferentiar sau sef de lucrari si sunt titulari de discipline de specialitate, relevante pentru domeniu si program de studiu, 2.2. In perioada 15-30 septembrie a fiecdrui an universitar se stabileste numarul de studenti ce va fi indrumat de fiecare cadru didactic desemnat pentru indrumarea proiectelor de diploma, in functie de marimea seriei ce accede in anul terminal pentru fiecare program de studi in parte, 2.3. Fiecare cadru didactic desemnat pentru indrumarea proiectelor de diploma propune in perioada 1-15 octombrie a fiecdrui an universitar teme pentru proiecte de diploma, in limita numérului alocat, teme ce sunt supuse aprobarii Directorului de Departament si Consiliului Facultafii, prin intermediul Comisiei Metodico-Didactice a FIFIM. Deserierea fiecdrei teme va confine o scurté prezentare a problematicii si obiectivele ce trebuie atinse, eventual metodele gi tehnicile folosite in abordare. 2.4, Dupa aprobarea elementelor menfionate, sunt fieute publice pani la data de 30 octombrie a fiecirui an universitar: numele indrumatorilor, numarul de proiecte indrumate si temele propuse. 2.5. Perioada 1-15 noiembrie a fiecirui an universitar este dedicat depunerii de eatre studengii din anul terminal al fiecdrui program de studi a cererilor de indrumare a proiectului de diploma, precizénd tema solicitata, disciplina si numele cadrului didactic indrumator. Cererea va fi depusi la Secretariatul Departamentului din care face parte cadrul didactic indrumator, va fi vizata de acesta, se vor centraliza la nivel de facultate si vor fi afigate. 2.6. fncazul in care sunt mai multe solieitari pentru un indrumator/tema faya de numirul de locuri alocate, se vor utiliza pentru departajarea studenjilor urmatoarele criterii de selectie: -criteriul 1 — nota objinutd la disciplina in domeniul careia doreste si-si elaboreze proiectul de diploma -criteriul II — prezenja la disciplina in domeniul cAreia doreste si-si elaboreze proiectul de diploma -criteriul III — indeplinirea tuturor obligajiilor profesionale. 2.7. Se poate opta pentru departajarea in baza unui interviu de selectare a candidatilor, interviu desfisurat de cadrul didactic in prezenja Directorului de Departament si a Prodecanului responsabil cu activitatea didactic’, 2.8. Dupa afigarea listei de repartizare pe cadre didactice, studenfii vor lua legatura eu indrumatorii in termen de maxim o siptimana, pentru a definitiva formularea temei, detalierea acesteia, pentru a stabil i conjinutul si bibliografia minimal. De comun acord, indrumatorii si studenfii vor completa si semna Tema proiectului de diploma (Anexa 4), document ce face parte din lucrarea ce se va prezenta in faja Comisiei de Diploma. 2.9, Confinutul luerarilor trebuie si includ secfiuni care si confind informatii referitoare la: -descrierea stiri actuale in domeniul lucrarii -principalele concepte, metode gi tehnici aflate la baza dezvoltarii proiectului de diploma uti _personale ale studengilor — solujia adoptaté, proiectare si propuneri de iplementare, 2.10, Neprezentarea studentului la intilnirea cu cadrul didactic induzmator in termenul precizat la punctul anterior atrage pierderea locului alocat conform cererii depuse inifial de tre student. 2.11, Exceptii de la prevederile anterioare se pot accepta: - proiectul de diploma poate avea o tema de propusa de student, cu conditia ca aceasta si fie avizata de cAtre cadrul didactic indrumator - proiectul de diploma se poate realiza in cadrul unui stagiu la 0 societate economicd, 0 structurd de cercetare ~ proiectare sau la o alt universitate, situafie in care studentul va avea si un indrumator din partea instituiei respective = proiectul de diploma se poate realiza si sub indrumarea a dou sau mai multe cadre didactice, in cotutela, 2.12. Toate situatiile ce reprezinta excepfii vor fi supuse atentiei Consiliului Facultaqii. Documentarea 3.1. Pentru a elabora un proiect de diploma fundamentat stiinfific si original se va realiza orientarea profesionala de cdtre indrumator, in scopul insusirii de catre student cunostinjelor referitoare la subiectul abordat si la domeniile inrudite. Se va stabili, de comun acord, bibliografia recomandata, pentru a consulta puncte de vedere diferite sau modalitati de tratare a temei de proiect. 3.2, In urma etapei de documentare, studentul trebui si poatd descrie stadiul actual al cunoasterii din domeniul temei proiectului su de diploma, principalele concepte, principii, metode, tehnici si tehnologii care se vor afla la baza dezvoltatii luerarii sale. 3.3 Etapa de documentare trebuie st fie incheiaté la inceputul sesiunii de examene aferentd semestrului [ al anului universitar. 4, Elaborarea redactarea proiectului de diploma 4.1. Elaborarea proiectului de diploma de tre student presupune parcurgerea etapelor de adoptare a solutiilor, proiectare a acestora, dupa caz, analiza efectuarii si modalitatilor de implementare. Se apreciaza claritatea in exprimare, coneiziunea in prezentarea aspectelor abordate si legitura ficuté cu proiectarea/conceptia propriu-zisa efecutaté de cdtre student, astfel incait sa se respecte cerinjele minimale si maximale ale volumului proiectului de diploma. 4.3. Partea scrisf a proiectului de diploma este de minim 60 pagini si maxim 100 pagini, cuprinzéind atat partea descriptiva cat si cea de calcul/analiza, insotie de schite si scheme. 4.4. Continutul proiectului de diploma trebuie s& corespunda specificatiilor din Tema proiectului de diploma, fiind recomandata evitarea introducerii informatiilor redundante gi cu caracter repetitiv, care ingreuneaza intelegerea. Este obligatoriu ca formularea s& fie clara, concisi, corect scrisi din punet de vedere gramatical, iar informatiile si fie la obiect, 4.5. In proiectul de diploma se folosese informatii din bibliografia mentionata. 4.6, Partea serisd va respecta normele menfionate in Anexele 1, 2,3, 4. 4.7, Partea desenatii a proiectului de diploma va fi constituita din minim 2 si maxim & planse, al cdror format se va stabili in functie de reprezentarea continutd si scara aleasa. in misura in care este posibil, se prefera formatul Al. Plansele vor respecta toate elementele prescriptiilor specifice si pot fi realizate in format digital sau in format clasic. Se va acorda atenfie concordanfei dintre scara de editare a planurilor si scara numericd inscrisi pe plang. Plansele vor fi pliate si inserate in corpul lucratii, 4.8. Proiectul de diploma va avea urmitoarea structura: 1.Cuprins parte scrisa, lista tabele, figuri, plange 2.Introducere 3.Partea teoreticd (1-2 capitole, aprox. 15-25 pagini / capitol) 4. Descriere aparaturd utilizata si softuri de prelucrare date (daca este este cazul, | capitol, aprox. 10-15 pagini) 5.Studiu de caz (1 capitol, aprox 20-30 pagini) 6.Partea final’, de recomandati, propuneri, concluzii (aprox. 5-10 pagini) 7.Bibliografie 8.Anexe (material grafic, planuri, harti, tabele) 4.9. Materialul grafic si tabelar din anexe trebuie s& se incadreze in formatul STAS de desen, Toate materialele grafice si tabelare trebuie sa aibi un numar, un titlu scurt care reflecte confinutul si si fie insotite de explicajii care si pun’ in valoare confinutul si semnificafia lor, ntr-o strns& legaturd cu ideile cuprinse in proiect. Atunei cand sunt trecute in anexa, aceste elemente urmeazi a fi mentionate cu trimitere la anexa din care fac parte, 4.10. Partea teoretica va cor e note de subsol pentru toate nofiunile ce sunt preluate din diverse surse bibliografice. . Predarea proiectelor de diploma 5.1 Absolventii vor prezenta indrumatorului la data stabilita prin graficul de invatamant al fiecdrui an universitar proiectul de diploma finalizat. Pe aceasta bazA indrumatorul va pune nota la disciplina: Elaborare proiect de diploma. 5 Absolvenii vor preda proiectele la Secretariatul FIFIM in perioada specificata in Graficul de invayamant al anului universitar in curs. Proiectul se redacteaz wtr-un singur exemplar gi se preda la secretariat avand atagat si CD — ul cu formatul electronic. 5.3. Secretarul Comisiei de diploma va prelua de la secretariatul fa -ultajii proiectele de diploma si le va prezenta Comisiei de diploma in ziua sustinerii. 6.Sustinerea proiectelor de diploma 6.1, Fiecare absolvent va susfine proiectul de diploma in fata Comisiei de diploma discutata si avizatd in Consiliul Facultajii si numita prin decizia Rectorului Univers Stiinte Agronomice si Medicina Veterinaré Bucuresti in urma aprobarii in Senat. 6.2. Sustinetea presupune prezentarea de cAtre absolvent a conjinutului proiectului sau de diploma intr-un interval de 10-15 minute avnd ca suport un figier PowerPoint. 6.3. Prezentarea ficutd de absolvent trebuie si fie concis’, abordand esenja proiectului de diploma si detaliile semnficative ale acestuia, Modul de exprimare trebuie si fie coerent, corect, fara ambiguitati. Suplimentar, absolventul poate utiliza plange, materiale video, tehnicd de calcul, mostre, ete Prezentarea va confine intre 10 si 25 slide-uri; + primul slide va confine titlul Iucrarii, numele absolventului si numele cadrului didactic coordonator; + al doilea slide va evidentia scopul luerarii (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menfionate in introducerea luerarii de diploma); sul succinct al lucrarii; + urmatorul slide confine cupr + urmatoarele s le — uri contin prezentarea lucrarii pundnd accent pe studiu de caz; + ultimul slide confine concluzii si recomandari desprinse din studiile realizate. Slide-urile nu vor avea prea mult text, iar absolventul nu va informatia de pe calculator. Nu se folosese efecte de animatie si de tranzitie a slide-urilor. 64, Urmeaziio sesiune de intrebari de 5-10 minute in scopul verificdrii cunostinjelor si competenjelor dobandite de absolvent. Raspunsurile la intrebairile puse de etre membrii Comisici de Diploma vor fi directe, la obiect si fara dezvoltari inutile. 6.5, Vestimentajia si comportamentul absolventilor care susfin proiectul de diploma reflect respectul pe care ei insisi i acord’ muneii pe care au depus-o si vor fi in concordanfi cu prevederile Regulamentul de ordine interioara. 6.6 Zia, ora, locul si ordinea absolventilor la sustinerea proiectului de diploma se anun& odatd cu afigarea rezultatelor la proba scrisa a examenului de diploma. 6.7. La sfirsitul sesiunii de examinare a proiectelor de diploma aferenta unei zile, Comisia de diploma delibereaza si anunfi public rezultatele objinute de fiecare absolvent la aceast prob a examenului de diploma, apoi afisea7a rezultatele probei si rezultatele finale examenului de diploma. 7. Achivarea proiectelor de diploma 7.1. Proieetele de diploma se arhiveaza si sunt pistrate in conformitate cu normele legale privitoare la arhivarea documentelor scolare. Prezentul Ghid pentru elaborarea, redactarea si sustinerea proiectului de diploma/lucrarii de disertagie este un document discutat si avizat de catre membrii Consiliului Profesoral al P.LP.LM, DECAN, Prof-univ.dr.Raluca Margary a Ol k ANEXA 1 Reguli generale de redactare a proiectului de diploma 1. Proiectul de diploma va fi structurat pe capitole, subcapitole, paragrafe si subparagrafe, nu mai mult de 4 grade de titluri. 2, Proiectul de diploma va fi tehnoredactat in Microsoft Office - Word, font 1es New Roman CE, sau Arial Narrow, cu semne diacritice, astfel: -titluri capitole - TNR 14 pt, Bold, majuscule -titluri subeapitole ~ TNR 12 pt, Bold, normal -corp text — TNR 12 pt, normal, paragraf 1,5 randuri -indexarea figurilor, tabelelor ~ TNR 10 pt, normal, paragraf 1 rnd -referinjele bibliografice se introduc in corpul textului, dupa regulile mentionate la punctul dedicat din prezenta anexa le pagini > Margins): Margi : Se vor utiliza urmatoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup - + Stnga (Left): 25 mm; + Dreapta (Right): 20 mm; + Sus (Top): 20 mm; + Jos (Bottom): 20 mm 3.Listarea proiectului de diploma se face pe o singura fata a colii de hartie format Ad La Secretariatul FIFIM se preda un singur exemplar. 4. Proiectul se coperteaza si se leaga, respectiindu-se urmatoarea succesiune: -coperta (Anexa 2) -pagina 1 — coal de hartie ce conjine aceleasi informatii ca si coperta -pagina 2 ~ Titlul proiectului (Anexa 3) -pagina 3 — Tema proiectului (Anexa 4) -pagina 4 — Cuprinsul lucratii -corpul lucrarii, fiecare capitol ineepand pe pagind nous; acesta va confine textul propriu-zis. -parte desenatd -CD confinand formatul electronic al proiectului de diploma (pd{), atasat pe interiorul coperti, intr-un plie dedicat. Proiectul de diploma va fi legat: -prin compactare intr-un atelier de legatorie -prin prindere cu suruburi intr-o coperta cartonati realizatd intr-un atelier de legatorie -prin metoda thermobinder -prin spiralare S.Proceduri de citare Sursa ideilor sau conceptelor generale preluate de la alti autori eset indicat intre paranteze, de exemplu: (Ionescu, V., 2005). Lucrarea in sine din care s-a citat este menfionata la bibliografie. in plus, formularile intre ghilimele si citirile referioare la date, afirmatii punctuale sau alte informafii concrete, se citeazd cu specificarea paginii. Astfel, atunci cénd citarea se referd la 0 anumita pagina se trece numarul acesteia, de exemplu: (Ionescu, V., 2005, p.7), atunci cfnd citarea se refer la mai multe pagini se includ toate paginile in cauza, de exemplu: (Ionescu, V., 2005, pp.13-15). Atunei end se citeaz lucrari cu. mai mulji autori acestea se mentioneaza in text astfel -pentru doi autori: (lonescu, V., Popescu, G., 2005, p.7) pentru trei autori: (Ionescu, V., Popescu, G., Rusu, A., 2005, p.7) -pentru mai mult de trei autori (lonescu, V. et al., 2005, p.7) 6.01, izarea bibliografiei Cartile de autor se tree in bibliografie dupa cum urmeaza: Nume, Initial Prenume., An aparitie, Titlu lucrare, Edijie, Editurd, Loc aparitie Atunei cdnd se trece o carte editata de un coordonator se utilizeaza abrevierea ,coord”, Articolele din reviste se trec in bibliografie dupa cum urmeaza: Nume, Initial Prenume., An aparitie, Titlw articol, Nume revista, numér/volum, pagini Publicatiile electronice de pe internet se trec in bibliografie dup’ cum urmeazii: Nume, Initial Prenume., An aparitie, Titlw publicatie, disponibil pe: . la data de ZLLL.AAAA, in cazul in care lipseste vreuna dintre informatiile solicitate pentru o sursa menfionata in bibliografie atunei se folosese urmatoarele abrevieri -pentru ipsa locului publicdrii— s1. (sine loco) -pentru editurd necunoscutd ~ s.n. (sine nomine) -pentru an de aparitie necunoscut ~ s.a. (sine annum) ANEXA 2 UNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRONOMICE $I MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE $I INGINERIA MEDIULUL Specializarea Cursuri cu freevenfi / cu freeventa redusd PROIECT DE DIPLOMA indrumator stiintifie: dr. Absolvent: BUCURESTI, ANEXA 3 UNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUL Specializarea = Cursuri cu freeventa / cu freeventa redus& ANEXA 4 UNIVERSITATEA DE $TIINTE AGRONOMICE $I MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE iMBUNATATIRI FUNCIARE $I INGINERIA MEDIULUI TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMA intitulat .TITLU PROIECT DE DIPLOMA” Prin tema se cere solutionarea aspectelor legate de: n Proiectul va fi confine parte scrisd, elaborata in format electronic si listata pe suport de hartie si parte desenata, sub forma de planse, urmand a fi finalizat pan la data de ZZ.LL.AAAA. Absolvent, indrumator stiintific,

S-ar putea să vă placă și