Sunteți pe pagina 1din 18

Facultatea

Facultatea de
de tiin
tiin aa Calculatoarelor
Calculatoarelor
Catedra
Catedra de
de Calculatoare
Calculatoare ii Informatic
Informatic Aplicat
Aplicat

Sisteme de Instruire Inteligente

Conf.
Conf. Pecheanu
Pecheanu Emilia
Emilia
1

Cuprins
Partea I-a :
Orient ri i direc ii n
n tutoriatul prin
sisteme software
((instruirea
instruirea asistat de calculator
calculator))
Partea a II-a :
Sisteme de software de tutoriat
educa iional
onal
2

PARTEA
-a
PARTEA II-a

ORIENT,RI
.II N
N TUTORIATUL
ORIENT,RI II DIREC
DIREC.II
TUTORIATUL
PRIN
PRIN SISTEME
SISTEME SOFTWARE
SOFTWARE
1. Tutoriatul i Instruirea Asistat de
Calculator
2. Tipuri de sisteme software de tutoriat

PARTEA a II - a
SISTEME SOFTWARE DE TUTORIAT
EDUCA
.IONAL
EDUCA.IONAL
1.
1. Utilizarea unui sistem software de

tutoriat educa ional


2.
2. MOODLE

Partea I-a
ORIENT,RI I DIREC
.II N
N
DIREC.II
TUTORIATUL
PRIN SISTE
ME SOFT
WARE
SISTEME
SOFTWARE

1
1 Tutoriatul
Tutoriatul ii Instruirea
Instruirea Asistat
Asistat
de
de Calculator
Calculator
1.1.
1.1. Instruirea
Instruirea mediat
mediat prin
prin mijloace
mijloace tehnice
tehnice
1.2.
1.2. Instruirea
Instruirea programat
programat
1.3.
1.3. Tutoriatul
Tutoriatul -- Instruirea
Instruirea asistat
asistat de
de calculator
calculator
1.4.
1.4. Alte
Alte metode
metode de
de instruire
instruire asistat
asistat de
de
calculator
calculator
11 ,, 22

Sisteme
Sisteme software
software pentru
pentru instruirea
instruirea asistat
asistat de
de calculator
calculator
dezvoltate n
Genera ia I-a de sisteme educa ionale (1950-1960)
CMI
CMI

WhirlWind
WhirlWind

IBM
IBM Teaching
Teaching Machine
Machine

este
Simulator
Simulatorde
deantrenare
antrenare
pentru
domeniul
pentru domeniulmilitar
militar

nv
nv

Proiect
Proiectde
deintegrare
integrare
mnt
i
mnt iinstruire
instruireasistat
asistat

Sistem
Sistempentru
pentrunv
nv area
area
aritmeticii
binare
aritmeticii binare

Genera ia a II-a de sisteme educa ionale (1960-1970)


SOCRATES
SOCRATES

PLATO
PLATO

TUTOR
TUTOR CourseWriter
CourseWriter

este
Sistem
Sistemde
deinstruire
instruirebazat
bazat
pe
dialog
pe dialogsocratic
socratic

Colec
Colec ie
iede
detutoriale
tutoriale ii
exerci
ii
de
auto-evaluare
exerci ii de auto-evaluare

Sisteme-autor
Sisteme-autorpentru
pentru
elaborare
elaborarematerial
materialde
deinstruire
instruire

Genera ia a III-a de sisteme educa ionale (1970-1980)


este folosit la

Hypertext
Hypertext

TICCIT
TICCIT

PILOT
PILOT

este
Manualele
Manualele de
de utilizare
utilizare
din
cadrul
sistemelor
din cadrul sistemelor
informatice
informatice

Metod
Metod de
deparcurgere
parcurgere
material
materialpedagogic
pedagogic

Sistem
Sistemde
deinstruire
instruireprin
prin
televiziune
televiziune

Sistem-limbaj
Sistem-limbajautor
autorpentru
pentru
platforme
platformePC
PC
7

Lec
Lec iiii on-line
on-line
Simpozion
Simpozion on-line
on-line

Lec iiii ghidate


ghidate
Lec
Exerci iiii practice
practice
Exerci

ndrumare
ndrumare on-line
on-line
Dialog
Dialogcondus
condus

Simul riri
Simul
Tutoriale flexibile
flexibile
Tutoriale

Focalizare pe student

Focalizare pe profesor
Predare
Predare
on-line
on-line

Tutorat
Tutorat
on-line
on-line

Metode
Metodede
de
instruire
instruirein
in
e-learning
e-learning
Discu
Discu iiii
on-line
on-line
Focalizare pe lucrul n echip

Evaluare
Evaluare
on-line
on-line
Focalizare pe student

Exprimarea
Exprimarea opiniei
opiniei
Simularea
Simularea unui
unui rol
rol

Studii de
de caz
caz
Studii
Testare on-line
on-line
Testare

Discu
Discu iiii structurate
structurate
Discu
Discu iiii tematice
tematice

Testare prin
prinWeb
Web
Testare
Auto-evaluare
Auto-evaluare

Discu
Discu iiii libere
libere
nv
nv are
are n
ngrup
grup

Examinare
Examinare
Atestare on-line
on-line
Atestare
8

Audio-grafice
Audio-grafice

VideoVideoconferinte
conferinte

Instruire mediat
de calculator
(e-Learning)

Sistemesoftware
software
Sisteme
pentruinstruirea
instruirea
pentru
asistat
asistat

e-Mail
e-Mail

IRC
IRC

MUD
MUD

MOO
MOO

Sincron
Participare
simultan la
procesul de
instruire a
profesorilor #i
a studen$ilor

Asincron

Instruire
individual
mediat de
instrumente
informatice

Listserv
Listserv

Cursuri n
n
Cursuri
format
format
electronic
electronic

2 Tipuri de sisteme software


pentru tutoriat
2.1.
2.1. Tipuri
Tipuri de
de sisteme
sisteme de
de tutoriat
tutoriat
2.2.
2.2. Natura
Natura cunoa
cunoa terii
terii la
la un
un sistem
sistem tutorial
tutorial
2.2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.

Sisteme
Sisteme obiectiviste
obiectiviste
Sisteme
Sisteme constructiviste
constructiviste

2.2.3.
2.2.3. Sisteme
Sisteme situ
situ ioniste
ioniste

10

Sisteme clasice de instruire


asistat CAI/CAL
Metode de
prezentare

Hypertext

Hypertext i
multimedia
WWW i
mulltimedia

Interac iunea
cu utilizatorul

Metode de
instruire

nv are prin
imita ie

Manuale de utilizare on-line

Navigare liber
sau ghidat

Sisteme hypermedia

Rezolvarea
de probleme

Tutoriale clasice

Cunostin e declarative,
scheme procedurale

Cunostin e specifice
unui domeniu

Prin limbaj
de comenzi

Metode de
evaluare

Cantitative

Obiecte multimedia
i de navigare
Prin dialog
interactiv

Teste
grila

Exerci ii,
Probleme

Modele comportamentale
predefinite

11

Sisteme Inteligente de
Instruire Asistat - ICAI/ICAL
Metode de
prezentare

Metode de
instruire

Conversa ional Rezolvarea de


probleme
iconic

Special
proiectate

nv are prin
descoperire

Multimedia,
realitate
virtual

Experimentare,
rezolvare de
probleme

Interac iunea cu
utilizatorul

Sisteme tutoriale
inteligente
Medii inteligente
de instruire

Agenti pedagogici
autonomi

Cuno tin e explicite sau


implicite, scheme procedurale

Prin dialog
interactiv

Metode de
evaluare

Cantitative,
calitative

Prin manipulare
Calitative
de obiecte abstracte

Dialog interactiv
Manipulare de
obiecte abstracte

Calitative

Modele comportamentale
individualizate

Modele cognitive
Metacunoa tere
12

Problematica
Problematica instruirii
instruirii
asistate
asistate prin
prin sisteme
sisteme
software
software

Metodele
Metodele de
de
interactiune
interactiune
utilizate
utilizate

Obiectivism
Obiectivism

Metodele
Metodele
de
de instruire
instruire
utilizate
utilizate

Natura
Natura
cunoa#terii
cunoa#terii
domeniului
domeniului

Constructivism
Constructivism

Tehnologiile
Tehnologiile
informatice
informatice
utilizate
utilizate

Situa$ionism
Situa$ionism

M
M sura
sura
eficacit
eficacit $ii
$ii
sistemului
sistemului

Conexionism
Conexionism

13

Arhitectura
Arhitectura generala
generala aa sistemelor
sistemelor
de
de tutoriat
tutoriat

Modelul
Modelul
Expert
Expert

Modelul
Modelul
Student
Student

Cunoa#terea
Cunoa#terea
domeniului
domeniului n
n
care
care se
se face
face
instruirea
instruirea

Cunoa#terea
Cunoa#terea
despre
despre
utilizatorul
utilizatorul
sistemului
sistemului

Modelul
Modelul
Pedagogic
Pedagogic
Cunoa#terea
Cunoa#terea
pedagogic
pedagogic si
si
strategiile
strategiile de
de
instruire
instruire

14

Modelarea
Modelarea cunoa
cunoa terii
terii Domeniului
Domeniului
la
la un
un sistem
sistem de
de tutoriat
tutoriat
Teoria Condi iilor nv

rii (R. Gagn)

Teoria Schemelor (F. Bartlett)


Teoria Subsum rii (D. Ausubel)

15

Paradigma
Paradigma de
de instruire
instruire multimodal
multimodal
define te

Obiectivele instruirii

Situa iile instruirii

Asimilare
Asimilare concepte,
concepte, modele
modele structurale
structurale
Corelare
concepte,
principii,
Corelare concepte, principii, fenomene
fenomene
nsu
nsu irea
irea metodelor
metodelor de
de rezolvare
rezolvare aa problemelor
problemelor

Rezultatele instruirii
Deprinderi intelectuale

Conceptualizare
Conceptualizare

Evenimentele de instruire
Prezentare
Prezentare obiective
obiective instruire
instruire
Stimularea
reamintirii
Stimularea reamintirii
Prezentare
Prezentare stimuli
stimuli instruire
instruire
Ghidarea
instruirii
Ghidarea instruirii
Reten
Reten ie-transfer
ie-transfer cunoa
cunoa tere
tere
Estimare
rezultate
Estimare rezultate

Cadru
Cadru institu
institu ional
ional
Disciplin
informatic
Disciplin informatic
Nivele
Nivele diferite
diferite de
de
extindere-aprofundare
extindere-aprofundare

Procesele cognitive ale nv

rii

Acumulare
Acumulare Rafinare
Rafinare Restructurare
Restructurare

d
e
t
e
r
m
i
n

Metodele de instruire
Prezentare
Prezentare computerizat
computerizat
Planificare
Planificare avans
avans n
n instruire
instruire
Planificare
Planificare compara
compara iiii con
con inut
inut
Reprezentare
Reprezentare schematic
schematic aa
con
con inutului
inutului de
de instruire
instruire
Teste
Teste de
de autoevaluare
autoevaluare

16

Modelul extins pentru sistem


tutorial
Modelul Expert
Cunoa terea din
Domeniul n care
se face instruirea

Modelul Expert

Modelul Instruc ional


Strategii i tactici
pentru ndeplinirea
obiectivelor de instruire

Modelul
Contextual
Cunoa tere
metodologic

Modelul Instruc ional

Modelul Student
Cunoa terea
despre utilizatorii
sistemului

Modelul
Student

Cunoa tere
curricular

17

Ariile activit ii de instruire


asistat
Modelul Expert
Structura de Instruire
Con inut Educa ional

Interac iunea Om-Ma in

Succesiunea
de Instruire

Modelul Instruc ional


Modelul Student
18

S-ar putea să vă placă și