Sunteți pe pagina 1din 4

1

23 aprilie, Sfntul mare mucenic Gheorghe


T

Tropar, glas 4

Rt S
0M
!!
a 0
un 0!
iz b1q
vi tor !
al 1'
ce lor
ro 1a
bii @
i 3'
ce !
lor!
s 1~
raci

0
!!
!A b<? 0011@10`0a
o cro
ti tor,
ne pu tin cio i lor do oc tor, m<? 01
m p
1'
! 00
ra !
i lor
a ju !
t \0
to !:
or, b<? 00
pur t t
to !
ru 00
le de @1
bi ru
q!w!0!p!
OS !
!A m<? 1~0
! Hris
! P0@
in ,Ma re mu ce ni ce Gheo
or ghe,
roa g pe
tos Dum ne
1a
! os
zeu m<? @111@w!
s mn tu ias c su fle0
te !
le noa
as @
tre. k b<?
Condac, glas 4

Rt

Noul idiomelar, Pasrea, p.168

L 0q!0'! ! 111"!!1am<C 011'!


u

crat fi ind de Dum ne

zeu te-ai a r tat

lu

cr

to or

! !110_w!A
prea
cins tit bu
ne ei cre din e m<? q!11'
spi ce le
fa !
ap!010[
te lor bu ne
!!!os
@ab<? 0x
a du n n du-i
c 0
se 110PS
m nnd cu
la \0!S
a a0
crimiam<?2
se '
!!0PS
!!!PS
e ceri cu
ve !
e _e!A
e se li e m<?!
iX1
su 12'
pu nn du
te prin s \0!S
n
0a
!4'
ge m<?!
peHris
to !
os!!!A
ai lu atb<?0
i !11qz
cu ru g ciu !
ni_110
i le ta
le
sfi
`0a
in te m<?0
tu !111'
tu ror le dai !
ier!_11qz
ta a re de gre ea!a!\0!A
a
le e b<?

www.stavropoleos.ro

Stihiri la Laude, glas 2

S
Noul idiomelar, Pasrea, p.173
Wt

1.

R
1O!
V 0@aos1"!A0`X1!_!S1an1
e

ni

ii toi ce

ei

ce prz nu u im

vi

e rea

00!1'
! !0'
cea lu mi na !
t!10`0a
i sl vi i t .<?/ O'
ia ri
s prz !
nu !A!S
im i1
lu
11'
!0O@a
mi
na !
t prz
nu i rea 0
mu 01@1OS
ce
ni cu lui Gheo!
o_1am<
o or ghe ?
!S
i 0
s-l 011w!0'
n cu nu nm cu flori !
de!10`0a
pri m va a r .<?/@1O'
ca pe ce
!!1'
!11OS
la ce e !
es!10'
te ne
bi _
i ru 1a
it m<?1
ca prin
ru g ciu !
u_1
u ni le
+

1a
lui 0
s 11'
lu
!
m!00'
iz b
vi !
re!10`0acM
de ne ca a zuri /00P'
m pre
u

!!!
n i de !`X
gre e 1
a '!
a !!1a
a a le m<?
2.

P 0@aos1"!A0`X1!_!S1anR 10\0
e

ti

ne

n sui te-ai a

a dus

Ce

lui

ce

!110`0a
! !OS
i-a
dat vi
a a .<?/0x
cu O
to '!
tul!0!1'
de s vr it prea
fe ri !
ci _
i i
1a
te m<?!
ca011O'
un viu pri nos !
i!!11a
n su fle
it .<?/ 0x
i 1
jert 0!!!
f bi ne pri
0O@10'
h
i
mi t i prea _
a cu w
ra !A
t m<? 0x
pen 0
tru 03'
a cea !
as!
ta ):a 1
te-ai
1O!00'!
m<?
f cut ru g tor prea!11a
cl du ros .<?/ 0x
din 0
tul !`X
bu uq
ra z !
re !
sco !A
nd
0q
pe q
cei !11'
ce te
la !a!011O!A
u d cu cre din cM/ 011'
i
te chea!
a!
m
0O@a
pe
ti ne c/R 000'
mu ce
ni !
i !!2'
ce e Gheo!
or !A
ghem<?

www.stavropoleos.ro

m<?
3.

S 0@aos1!10_!S1anR 101w!

a Cu

v n tu

u lui

cea

se

na t

0!O'
n cu rat !
su!!11a
u fle tul tu .<?/ 0x
lu O
crn '!
du!0!1'
o cu dea di !
in !A!S
sul ai1
n
11'
mul
i !
it !0O@10'
cu du
re ri
le chi _
i nu w!A
i rii m<? !011
i n
e lep
O'
e !
te!!11a
e fi ind pus .<?/ !1O!!0'
n ce re ti le jit !
ni!A
e m<? 011'
ai
a
fla !
at
!01@1OS
ne stri ca t des f !
ta_1a
a a
re m<? 0x
de 3
ca '!a!_!S
re e a a1
cum anR
11O'
s
tu rn !
du!!10`0a
te fe ri
ci i te .<?/0x
cu 0
ru !`X
g q
ciuz!
ni!1'
le ta !
a
!A
le q
ce !0q
le c 0
tre 111a
Dum ne zeu c/R0
pe \0!111'
ce ei ce
te
la !u!0
d pe
O@a
!!
ti ne c/R 000'
mn tu ie te-i
mu!2'
ce ni !i !A
cem<?
4.

M00@aos1"!10_!S1anR 111'
u

ce

ni

ce al

lu ui Hri is tos

pur

to

!!10`0a
)s1
ru le de chi i nuri .<?/0x
cu !
ru1O'
g ciu !
ni!0'
le ta !
le !10'
mn tu
ie e
te a
m<?!
! !11a
peX0
cei 0r!0'
ce sunt n fe luri
de ne voi .<?/ 0x
de O
toa '!
t!0'
pri me !
ej!!
di a
110'
iz
b vi _
i in 1a
du-i m<?!
i011O'
go nind cum pli !
ta!0`0a
mh ni i re .<?/qz
cea

!!1'
stri
c toa !
a US
re !
e _e!A
e de su fletm<?3
dar '!
i !)s
mi i0
l a0
ce rUS
rn du !
u_
u ne
e!A.<
no u ?/ 00!1qz
ca prin ru g ciu !
ni!1'
le ta !
le !OS
mn tu !i _1a
in du ne m<? 0q
bu
0O@0111a
cu
rn du ne s cins tim cM/ 011'
vi
te
ji !i !0OS
i le
ta !a!A
le
000'
mu ce
ni !
i !!2'
ce e Gheo!
or !A
ghem<?
www.stavropoleos.ro