Sunteți pe pagina 1din 64

GUVERNULROMNIEI

PROGRAMULDECONVERGEN
20142017

Aprilie2014

CUPRINS
INTRODUCERE..............................................................................................................................................................4
1.CADRULGENERALALPOLITICIIECONOMICE.............................................................................................................6
1.1.CONTEXTULGENERALALPOLITICIIECONOMICE.....................................................................................................6
1.2POLITICAMONETARIACURSULUIDESCHIMB....................................................................................................8
2.PERSPECTIVEECONOMICE........................................................................................................................................11
2.1.ECONOMIALANIVELGLOBAL/IPOTEZETEHNICE..................................................................................................11
2.2.EVOLUIICICLICEIPERSPECTIVEACTUALE............................................................................................................14
2.3.SCENARIULPETERMENMEDIU..............................................................................................................................16
2.4.BALANESECTORIALE............................................................................................................................................18
3.SOLDULBUGETULUIGENERALCONSOLIDATIALDATORIEI.....................................................................................20
3.1.STRATEGIADEPOLITICI..........................................................................................................................................20
3.2.PERSPECTIVELEBUGETAREPETERMENMEDIU20152017....................................................................................30
3.3.IMPACTULADERRIILAUEASUPRAFINANELORPUBLICE.....................................................................................36
3.4.EVOLUIILEINIVELULDATORIEI..........................................................................................................................39
4. ANALIZA DE SENZITIVITATE I COMPARAIA CU VARIANTA PRECEDENT A PROGRAMULUI DE
CONVERGEN.............................................................................................................................................................43
4.1RISCURI..................................................................................................................................................................43
4.2SENZITIVITATEAPROIECIILORBUGETAREPENTRUDIFERITESCENARIIIIPOTEZE..................................................44
4.3.SENZITIVITATEADATORIEIPUBLICE........................................................................................................................45
4.4.COMPARAREACUVARIANTAPRECEDENTAPROGRAMULUIDECONVERGEN...................................................46
5.SUSTENABILITATEAPETERMENLUNGAFINANELORPUBLICE.................................................................................48
6.CALITATEAFINANELORPUBLICE..............................................................................................................................52
6.1.VENITURILEBUGETARE..........................................................................................................................................52
6.2.CHELTUIELILEBUGETARE........................................................................................................................................53
7.CARACTERISTICILEINSTITUIONALEALEFINANELORPUBLICE.................................................................................54
7.1.REGULIFISCALE......................................................................................................................................................54
7.2.INSTITUIIFISCALE.................................................................................................................................................56
7.3.GUVERNANASTATISTIC.....................................................................................................................................56
ANEXE ........................................................................................................................................................................57

LISTATABELELOR
TABEL1RITMULMEDIUANUALDECRETEREAPIBNPERIOADA20092013(%)............................................................5
TABEL2PERSPECTIVEPRIVINDPIBPELOCUITORLAPCS..................................................................................................5
TABEL3CONTRIBUIAFACTORILORLACRETEREAPIBPOTENIAL....................................................................................16
TABEL4COMPONENTELEPIB..................................................................................................................................17
TABEL5DEFICITEBUGETARE.20
TABEL6CFM20072013...................................................................................................................................36
TABEL7BALANAFINANCIARNETAROMNIEINPERIOADA200731.03.2014.........................................................37
TABEL8SENZITIVITATEAVENITURILORBUGETULUIGENERALCONSOLIDATFADEMODIFICRILEVARIABILELORMACROECONOMICE
..................................................................................................................................................................44
TABEL9INDICATORIDEMOGRAFICI...........................................................................................................................50
TABEL10PROGNOZAPETERMENLUNGACHELTUIELILORCUPENSIILE..............................................................................51

LISTAGRAFICELOR
GRAFIC1CONTRIBUIILACRETEREAREALAPIB.......................................................................................................14
GRAFIC2SITUAIAPRIVINDARIERATELENREGISTRATEDEADMINISTRAIACENTRALILOCAL.............................................21
GRAFIC3EVOLUIAPLILORRESTANTEAFERENTECOMPANIILORDESTATNPERIOADA20102013.....................................23
GRAFIC4EVOLUIAGRADULUIDEABSORBIEAFONDURILOREUROPENE..........................................................................24
GRAFIC5IMPACTULCONTRIBUIEINAIONALELAPROIECTELEDINFONDURIEXTERNENERAMBURSABILE(FEN)FADEBALANA
PRIMARPEPERIOADA20122017..................................................................................................................25
GRAFIC6DEFICITULBUGETARICRETEREAECONOMICAPEPERIOADA20092017...........................................................30
GRAFIC7POZIIABUGETARCONSOLIDAT(ESA,%PIB)............................................................................................31
GRAFIC8RANDAMENTELETITLURILORDESTATPEPIAAPRIMAR...................................................................................40
GRAFIC9DATORIAGUVERNAMENTALBRUTCONFORMMETODOLOGIEIUE.........................ERROR!BOOKMARKNOTDEFINED.
GRAFIC10DATORIAGUVERNAMENTALCONFORMMETODOLOGIEIUE...........................................................................42
GRAFIC11FACTORIDEINFLUENTAASUPRADATORIEIGUVERNAMENTALE.........................................................................45
GRAFIC12FACTORIIDEINFLUENTAASUPRAPLILORDEDOBND................................................................................46
GRAFIC13COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIIPIB............................................................................................47
GRAFIC14COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIIFBCF.........................................................................................47
GRAFIC15COMPARAIENTREPROGNOZELECRETERIICONSUMULUIPRIVAT.....................................................................47
GRAFIC16COMPARAIENTRECONTRIBUIILEEXPORTULUINETLACRETEREAPIB.............................................................47
GRAFIC17STRUCTURAPOPULAIEI:20132060.......................................................................................................49
GRAFIC18EVOLUIAPOPULAIEI.............................................................................................................................49
GRAFIC19RATAFERTILITII..................................................................................................................................50

INTRODUCERE
Forma actualizat a Programului de convergen pentru perioada 2014 2017 a fost
elaborat pe baza Regulamentului (CE) Nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea
supravegheriipoziiilorbugetareisupraveghereaicoordonareapoliticiloreconomice,aa
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului i Regulamentul
(UE)nr.1175/2011alParlamentuluiEuropeanialConsiliului.
Programul de Convergen este realizat n concordan cu Codul de conduit referitor la
SpecificaiileprivindImplementareaPactuluideStabilitateiCretereilaLiniileorientative
pentruformatuliconinutulProgramelordeStabilitateideConvergendin3septembrie
2012.
Transmiterea de ctre statele membre i evaluarea de ctre CE a Programului de
Convergen reprezint o component a Semestrului European care privete ntrirea
coordonrii politicilor economice, structurale i bugetare. Semestrul european este
instrumentul principal pentru Strategia Europa 2020, instrumentul preventiv al Pactului de
stabilitate i cretere (amendat prin intrarea n vigoare, n data de 13 decembrie 2011, a
pachetuluide6actecomunitare)iProceduriidedezechilibremacroeconomice,precumi
pentruPactulEuroPlus.
ProgramuldeConvergenilustreazcapacitateaRomnieideasencadradinanul2015n
obiectivulbugetarpetermenmediu(OTM), reprezentndundeficitstructuralalBugetului
General Consolidat de 1,0% din PIB1, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind
Stabilitatea,CoordonareaiGuvernanancadrulUniuniiEconomiceiMonetare.
Continuareaprocesuluidereformenspecialalceluideconsolidarefiscal,nbazaacordului
definanaredetippreventivncheiatcuUE,FMIiBMestedenatursconferecoerena
politicilormacroeconomiceifinanciare,contribuindlaconsolidareancrederiiinvestitorilor
imeninereastabilitiimacroeconomiceifiscale.
Pe termen mediu, obiectivul specific al politicii bugetare este reprezentat de ajustarea n
continuareadeficituluibugetar,inteleplanificatefiindde2,2%dinPIBn2014,iarpentru
perioada20152017deficitsub2%dinPIB(conformmetodologieiESA).
Cadrul macroeconomic din Programul de Convergen ia n considerare perspectivele
mediului internaional i ale economiei europene din prognozele Comisiei Europene. De
asemenea,scenariulmacroeconomicpropuspentruperioada20142017esteconvergentcu
estimrileCEdespreevoluiaeconomieiromneti.
Romnia realizeaz demersurile pentru participarea la Fondul Unic de Rezoluie i va
ntreprindepaiinecesarinvedereaaderriilapiloniiUniuniiBancare.nparalel,progresele
economice importante realizate pe parcursul anului 2013 i estimrile privind meninerea

nuincludeajustorulpentrucofinanareaproiectelordinfondurieuropenecuefectepozitivepetermenlung
asupra potenialului de cretere economic i nici situaiile prevzute n Tratatul privind stabilitatea,
coordonareaiguvernanancadruluniunii,economiceimonetare,laart.3,paragraf1(c)i3(b).
.
4

acestei tendine i n anii urmtori permit un orizont de timp mediu necesar ndeplinirii
criteriilordeconvergennominaliapropiereadeconvergenareal.
nacestcontext,angajamentulGuvernuluiRomnieideadoptareamonedeieurovadeveni
unobiectivrealizabilinecesarladatade1ianuarie2019.
Dinpunctdevederealconvergeneireale,evaluatprindecalajelefademediaeuropean
a produsului intern brut pe locuitor exprimat prin puterea de cumprare standard (PCS),
Romniaaprogresatsemnificativnultimiidoiani,situndusenprezentlacirca54%fa
demediaUE28,comparativcu52,9%n2012i51,2%n2011.
Dealtfel,procesuldeconvergenrealaeconomieiromnetiacontinuatinaniidecriz,
ritmul PIBului pe locuitor fiind pe ntreaga perioad 2009 2013 cu peste 2 puncte
procentualepesteceldepeansamblulUniuniiEuropene.
Tabel1RitmulmediuanualdecretereaPIBnperioada20092013(%)

Cretereareal
Deflator
Cretereanominal
CreterePIBpelocuitorlaPCS
(Putereadecumprarestandard)

UE28

Romania

0,3
1,1
0,8

0,3
4,4
4,1

0,5

2,6

Sursa:EurostatiComisiaNaionaldePrognoz

Experienanoilorstatemembrecareauaderatlamonedaeuroevideniazcunastfelde
obiectivesterealistnmsurancareraportulfademediaUEaprodusuluiinternbrutpe
locuitordepete60%.
n concordan cu evoluiile economice explicitate n acest Program, convergena real a
Romnieivaajungenanul2018laaproape65%,existndperspectivacalaorizontulanului
2020 produsul intern brut pe locuitor la PCS din Romnia s reprezinte 70% din media
european.
Tabel2PerspectiveprivindPIBpelocuitorlaPCS

PIBpelocuitorlaPCS
%dinmediaUE28
Sursa:EurostatiComisiaNaionaldePrognoz

2012

2018

2020

13500

18200

20250

52,9

64,2

69,5


1.CADRULGENERALALPOLITICIIECONOMICE

1.1.CONTEXTULGENERALALPOLITICIIECONOMICE
n conformitate cu Programul de Guvernare, cu luarea n considerare a obiectivelor
prevzute n Strategia Europa 2020, Acordul preventiv cu UE i FMI i Tratatul privind
stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul uniunii economice i monetare, strategia
economicpetermenmediuaGuvernuluiesteorientatctrepromovareacompetitivitii
i ocuprii forei de munc, consolidarea finanelor publice i a stabilitii financiare,
continuareaimplementriireformelorstructurale,cretereaatrageriifonduriloreuropenei
asigurarea coerenei mixului de politici economice. Strategia i politica economic sunt
ntemeiatepeprincipiulechilibruluintrepoliticiledeconsolidarefiscal,susinereamediului
economiciproteciaisolidaritateasocial.
Romnia a nregistrat n ultimii ani progrese considerabile n direcia reducerii
dezechilibrelormacroeconomiceirefaceriiunuispaiudemanevrfiscalifinanciar,care
mpreun cu politicile monetare i reformele structurale implementate sau n curs de
implementare,aucontribuitlameninereastabilitiimacroeconomiceifinanciare.
nperioada20092011,Romniaanregistratcelemaimarideficitebugetarecaurmarea
consecinelorcrizeieconomicofinanciareiapoliticiifiscaleprociclicedinaniidedinaintea
crizei, ceea ce a generat riscuri importante pentru creterea i stabilitatea economic.
Implementarea msurilor de consolidare fiscal au vizat reducerea deficitului bugetar i
mbuntireasituaieifinanelorpublice.
n perioada 20122013, prin politica bugetar caracterizat de un management prudent al
cheltuielilorpubliceidembuntiresemnificativamanagementuluidatorieipublice,s
aunregistratprogreseimportantenvedereareduceriiriscurilor:
-

nanul2013,Romniaaieitdinproceduradedeficitexcesiv.

Deficitulbugetarcalculatconformmetodologieieuropenesareduscu3,2puncte
procentualenperioada20112013,respectivdela5,5%nanul2011,la3%din
PIB n anul 2012 i la 2,3% din PIB n anul 2013, n condiiile n care creterea
economic afostrelativ modest comparativcurateledecreterededinaintea
crizei,faptceconfirmcontinuareaprocesuluideconsolidarefiscalincadrarea
nparametriistabilii,caurmareauneipoliticibugetareprudenteisustenabile.
Deficitulbugetaraferentanului2012reprezint3%dinPIB,situnduseastfelsub
media deficitului bugetar pentru zona euro de 3,7% din PIB i pentru UE28 de
3,9%dinPIB.

Sa nregistrat o reducere semnificativ a deficitului structural, msur a


deficitului bugetar ce exclude efectele ciclului de afaceri. Conform estimrilor,
deficitulbugetarajustatciclicsaredusdela3,8%dinPIBn2011la1,8%dinPIB
nanul2013,respectivcudoupuncteprocentualendecursuladoiani.

Politicabugetarpeanul2014reconfirmangajamentulRomnieideacontinuaprocesulde
consolidare fiscal sustenabil i susinere a reformelor att pe partea de ofert, ct i pe
partea de cerere, prin investiii n domenii prioritare precum infrastructur, educaie,
energie,cercetareetc.,prinsprijinireaafaceriloricreareaunuicadrubugetarfiscalcares
susincretereaeconomic.
Romniaanregistratpeparcursulanului2013progreseimportantendomeniulreformelor
structurale, ce contribuie la atingerea criteriilor de convergen real. Printre aceste
reforme, enumerm procesele de privatizare i msurile de cretere a performanei
ntreprinderilor de stat, reforma investiiilor publice, plata arieratelor i mbuntirea
sistemului de management al fondurilor europene. Toate aceste reforme sprijin procesul
de consolidarea fiscal, implicnd de asemenea convergena nominal. Aceste reforme
structurale au necesitat n paralel i reformarea i mbuntirea managementului datoriei
publice.
nconformitatecuTratatulprivindstabilitatea,coordonareaiguvernanancadruluniunii
economiceimonetare,semnatla2martie2012,regulilefiscalestabiliteprinTratataufost
introduse n legislaia naional prin modificarea Legii responsabilitii fiscalbugetare
nr.69/2010. Aceast modificare sa fcut printro lege de modificare i anume Legea
nr.377/2013 publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.826/23.12.2013. Noile reguli
fiscaleintroduseprinLegea377/2013suntaplicabilencepndcu1ianuarie2014.

1.2POLITICAMONETARIACURSULUIDESCHIMB
Potrivitstatutuluisu2,BancaNaionalaRomnieiarecaobiectivfundamentalasigurarea
imeninereastabilitiipreurilor,acesteareprezentndceamaibuncontribuiepecare
politicamonetaropoateaducelarealizareauneicreterieconomicesustenabile.ncepnd
cu luna august 2005, politica monetar se implementeaz n contextul strategiei de intire
directainflaiei,carecoexistcuregimuldeflotarecontrolatacursuluideschimb.Acest
regimalrateideschimbestecompatibilcuutilizareainteideinflaiecaancornominala
politiciimonetareipermiteunrspunsflexibilalacesteipoliticilaocurileneprevzutece
potafectaeconomia.
Corespunztorcaracteristicilorsaleinstituionaleactuale,politicamonetaraBNResteiva
rmnefermorientatndireciaatingeriiinteistaionaredeinflaiede2,5lasut1punct
procentual, implicit spre meninerea stabilitii preurilor pe orizontul mediu de timp,
precum i spre coborrea i consolidarea ratei inflaiei, pe orizontul temporal mai
ndeprtat,laniveluricompatibilecudefiniiacantitativastabilitiipreuriloradoptatde
BancaCentralEuropean.
Trecerealaintastaionarmultianualdeinflaie,situatla2,5lasut1punctprocentual,
a avut loc n anul 2013, adoptarea ei de ctre BNR punnd capt etapei intelor anuale
gradualdescresctoare3deinflaiestabiliteianunatepeunorizonttemporaldedoianice
acaracterizatanteriorstrategiadeintiredirectainflaiei.Schimbareaadusastfelcadrului
de intire a inflaiei implic un angajament al politicii monetare fa de un obiectiv unic,
considerat a fi compatibil cu definiia de stabilitate a preurilor pe termen mediu n
economia romneasc. Ea a fost decis i anunat de BNR spre finele anului 2010, n
favoareaeiplednd,pedeoparte,capacitateacrescutauneiasemeneaintedeaancora
i stabiliza anticipaiile inflaioniste evoluie esenial pentru atingerea ntrun orizont
relativ scurt de timp a unui nivel al ratei inflaiei compatibil cu criteriul de inflaie al
Tratatului de la Maastricht i, ntrun orizont mai lung de timp, cu definiia cantitativ a
stabilitiipreuriloraBCEi,pedealtparte,ateptrileprivindncheiereanliniigenerale
n anul 2012 a procesului dezinflaiei declanat n economia romneasc n anul 2000; o
asemenea perspectiv nu excludea ns posibilitatea manifestrii n viitor a unor fluctuaii
temporarealeinflaiei,subimpactulunorpoteniale/previzibilenoiocuriadversedenatura
ofertei4 i al persistenei senzitivitii5 ridicate a indicelui preurilor de consum fa de
acestea.
Contextul macroeconomic i financiar al anului 2013 anul trecerii la inta staionar de
inflaie a reclamat meninerea, pe parcursul acestuia, a conduitei prudente a politicii

Legeanr.312/2004.
inteleanualedeinflaieaufostcobortedela7,5lasut1punctprocentualn2005,la3,0lasut1punct
procentualn2011;inteleanualedeinflaiepentruanul2010ianul2012aufostmeninutelanivelulcelor
dinaniiprecedeni,anumela3,5lasut1punctprocentual,respectiv3lasut1punctprocentual.
4
Aflate,nceamaimareparte,nafarasfereideinfluenabnciicentrale.
5
Decurgnd,nprincipal,dinstructuracouluiIPC.
8
3

monetare.nprimaparteaanului,oasemeneaabordareaavutcaargumentmajorriscurile
laadresaanticipaiilorinflaionisteindusedenoulpuseuinflaionistprodusnianuarie2013,
care, suprapunnduse celui consemnat n semestrul II al anului 20126, a determinat
creterea deviaiei ratei anuale a inflaiei fa de limita superioar a intervalului intei
staionare i prelungirea pn n luna iunie7 a valorii semnificative a acesteia. Ambele
episoadedereaccelerareainflaieiseanticipauafinstemporare,fiindgenerateexclusiv
deocuriadversedenaturaofertei,caresauprodusnadouaparteaanului20128i,ntro
mai mic msur, la nceputul anului 20139. De altfel, prognozele evoluiilor
macroeconomice pe termen mediu actualizate n primul semestru al anului (a se vedea
Raportul asupra inflaiei din lunile februarie i mai 2013) au relevat i au reconfirmat apoi
perspectiva relurii dezinflaiei n luna iulie i a accelerrii ei ulterioare, pe fondul disiprii
graduale a efectelor ocurilor ofertei i al anticipatei persistene a deficitului amplu de
cerereagregatiaintensitiipresiunilordezinflaionistealeacestuia.
n aceste condiii, n cadrul celor patru edine pe probleme de politic monetar
desfurate n perioada ianuarie 2013mai 2013, CA al BNR a decis s nu modifice rata
dobnziidepoliticmonetar,careafostmeninutlanivelulde5,25lasut,ispstreze
nivelurile n vigoare ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor n lei,
respectiv, celor n valut ale instituiilor de credit. Dat fiind tendina de echilibrare a
balanei riscurilor la adresa perspectivei inflaiei conturat la nceputul anului, autoritatea
monetarareluatnsgestionareaadecvatalichiditiidinsistemulbancar,iarnedina
din luna mai, CA al BNR a decis ngustarea de la 4la 3puncte procentuale a coridorului
format de ratele dobnzilor facilitilor permanente10 n jurul ratei dobnzii de politic
monetar, msura avnd ca scop reducerea volatilitii ratelor dobnzilor interbancare i
consolidarea transmisiei semnalului ratei dobnziicheie a BNR. Printro asemenea
configurareapoliticiimonetaresaurmritancorareafermaanticipaiilorinflaionistepe
termen mediu i consolidarea perspectivei revenirii ratei anuale a inflaiei pe o traiectorie
compatibilcuintastaionar,concomitentcuevitareaexercitriideefectecontracioniste
suplimentareasupraeconomiei.
n cea dea doua parte a anului, imprimarea prudenei adecvate politicii monetare sa
realizatprinlimitareala0,25puncteprocentualeatieriloroperatesuccesivdeCAalBNR
asuprarateidobnziidepoliticmonetarncepndculunaiulie,excepiefcnddeciziadin
august, cnd pasul de reducere a acestei rate a fost majorat la 0,5 puncte procentuale;
6

Rataanualainflaieiaurcatndecembrie2012lanivelulde4,95lasut,ncondiiilencare,nprimeleluni
aleaceluiaian,eacoborsenjumtateainferioaraintervaluluidevariaiealinteideinflaiede3lasut1
punctprocentual,atingndnlunamainivelulde1,79lasut,minimulistoricalultimilor23deani.
7
Rataanualainflaieiaatinsnianuarieiiunie2013nivelurilede5,97lasutirespectiv5,37lasut.
8
n anul 2012, acestea au inclus: scderea ampl a produciei agricole interne provocat de persistena
condiiilor meteo nefavorabile, majorarea preurilor internaionale ale materiilor prime agroalimentare,
coroborat cu volatilitatea relativ crescut a cursului de schimb al leului, n principal fa de USD, precum i
cretereapreuluienergieielectrice.
9
Noirundedemajorareapreuluienergieielectriceiaunoraccize,maicuseamaceloraplicateproduselor
dintutun.
10
Ratadobnziipentrufacilitateadecreditareafostredusdela9,25lasut,la8,25lasut,iarratadobnzii
pentrufacilitateadedepozitafostmajoratdela1,25lasut,la2,25lasut.
9

totodat,BNRameninutneschimbatnivelulratelorrezervelorminimeobligatoriiaplicabile
pasivelor n lei i respectiv n valut ale instituiilor de credit, continund, n acelai timp,
gestionareaadecvatalichiditiidinsistemulbancar.
Reluareaniulieicontinuareapeparcursulurmtoarelorluniacicluluidereducerearatei
dobnziicheie a BNR au fost motivate de iminenta decelerare semnificativ a inflaiei
anticipataseproducentrimestrulIIIidematerializareaulterioaraacesteia,pefondul
epuizrii influenei ocurilor adverse pe partea ofertei, de natur s permit evidenierea
mai pregnant a impactului dezinflaionist al deficitului persistent de cerere agregat,
precum i al continurii ameliorrii anticipaiilor inflaioniste. Corecia descendent
consemnatderataanualainflaieiafostchiarmaiampldectseprevizionaseiniial,iar
prognoza pe termen scurt a inflaiei a suferit consecutive revizuiri de acelai sens11, n
condiiile n care, impactului factorilor fundamentali i sau suprapus, ncepnd cu luna
septembrie,efecteledezinflaionistetranzitoriiexercitatedeproduciaagricolfoartebun
a anului 2013 i de passthroughul considerabil al scderii cotei TVA la unele produse de
panificaie12.nmodsimetric,coreciadesensopusceseprevizionaaficonsemnat,odat
cu disiparea acestor efecte, de rata anual a inflaiei era mai pronunat, valorile ei
proiectate rmnnd ns pe ntregul orizont de prognoz n interiorul intervalului intei,
respectiv n jumtatea superioar a acestuia, pe fondul prelungirii aciunii dezinflaioniste
anticipate a fi exercitate pe termen mediu de deficitul de cerere agregat, precum i de
meninereaanticipaiilorinflaionistelaniveluricompatibilecuintastaionar.
n acest context, ajustareagradual a conduitei politicii monetare a fost menit sasigure
ancorarea ferm a anticipaiilor inflaioniste pe termen mediu, concomitent cu crearea
condiiilorpentrurevigorareaactivitiidecreditare;prinaceastabordaresaurmrit,de
asemenea, prevenirea scderii prea brute a ratelor dobnzilor la depozitele bancare,
precum i potenarea impactului exercitat asupra randamentelor pe termene mai lungi, n
condiiile unei relative sincronizri a ciclului politicii monetare a BNR cu cele ale bncilor
centraledinregiune,daridinriledezvoltate.
ncondiiilecoborriirateianualeainflaieilanivelulde1,55lasutlafinalulanului2013,
precumialereconfirmrii,nliniigenerale,acoordonatelorprognozeipetermenmediua
inflaieievideniatenexerciiulanteriordeproiecie13,BNRaprelungitnprimeledouluni
aleanului2014cicluldescderearateidobnziidepoliticmonetar,aceastafiindredus
la 3,5 la sut. Totodat, n edina din luna ianuarie, CA al BNR a decis diminuarea ratelor
rezervelorminimeobligatoriiaferentepasivelornleiirespectivnvalutalebncilorla12
la sut, respectiv la 18 la sut (de la 15 la sut, respectiv de la 20 la sut), prin aceast
msur implementat ncepnd cu perioada de aplicare 24 ianuarie23 februarie 2014
urmrinduse sprijinirea revigorrii sustenabile a procesului de creditare, precum i
11

Potrivit prognozei publicate n Raportul asupra inflaiei din noiembrie 2013, rata anual a inflaiei era
ateptatsrmnsubpunctulcentralalinteistaionarenurmtoarelepatrutrimestreichiarscoboare
sublimitadejosaintervaluluiinteinprimaparteaanului2014.
12
ncepndcu1septembrie2013,cotaTVAlauneleprodusedepanificaieafostredusdela24lasutla9la
sut.
13
n contextul prognozei publicate n Raportul asupra inflaiei din februarie 2014, nivelul anticipat al ratei
anualeainflaieisesituala3,5lasutndecembrie2014ila3,2lasutndecembrie2015.
10

continuarea armonizrii mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele n


materiealeBCE.
n perioada urmtoare, dar mai ales pe orizontul mediu de timp, respectiv pe parcursul
anilor 20152017, provocarea major a politicii monetare va continua s o constituie
ancorarea solid a anticipaiilor inflaioniste i atingerea durabil a intei de 2,5 la sut
1punct procentual, simultan cu sprijinirea revigorrii activitii de creditare i a refacerii
ncrederii, de natur s contribuie la redresarea economiei romneti. Sursa principal a
acestei provocri se prefigureaz a fi reprezentat de efectele inflaioniste decurgnd din
derularea procesului de liberalizare a tarifelor energiei electrice i ale gazelor naturale14 i
dinaltepotenialeocuridenaturaofertei,cevorcoexistapetermenmediucupresiunile
dezinflaionistealedeficituluidecerereagregat,anticipateafinsnscderegradual.
Att pe termen scurt, ct i pe orizontul mai ndelungat de timp, calibrarea ritmului i
dimensiunii ajustrii viitoare a instrumentelor politicii monetare, n contextul adecvrii
condiiilor monetare reale n sens larg, va continua s fie corelat, n principal, cu
intensitateamanifestriiimpactuluidezinflaionistaldeficituluidecerereagregat,precum
i cu comportamentul anticipaiilor inflaioniste pe termen mediu i cu riscurile la adresa
acestuia.Deasemenea,unrolesenialnfundamentareadeciziilorvorcontinuasldein,
pedeoparte,configuraiabalaneiriscurilorasociateprognozeiinflaieiiprobabilitateade
materializare ce le este atribuit i, pe de alt parte, caracteristicile mecanismului de
transmisie a politicii monetare, implicit ale activitii de creditare a sectorului privat al
economiei,darialecomportamentuluideeconomisire/investirealageniloreconomici.
Viabilitatea i eficacitatea unei asemenea configurri a politicii monetare continu s fie
condiionatedeurmrireaconsecventiatingereaobiectivelorconvenitecuUE,FMIiBM
n sfera consolidrii fiscale, a reformelor structurale i a atragerii fondurilor europene,
asigurarea coerenei mixului de politici macroeconomice fiind esenial pentru reducerea
primeideriscsuveran,implicitpentruatingereaobiectivuluiprivindstabilitateapreurilorpe
termenmediu,capremisauneicreterieconomicesustenabileidedurat.

2.PERSPECTIVEECONOMICE
2.1.ECONOMIALANIVELGLOBAL/IPOTEZETEHNICE
PreviziuniledeiarnaleComisieiEuropeneauanunatcontinuarearedresriieconomicen
majoritatea statelor membre i n UE n ansamblul su. Dup ieirea din recesiune n
primvaraanului2013itreitrimestreconsecutivederedresareuoar,previziunileindico
majoraremoderatacreteriieconomice.Astfel,dupocretereaPIBuluirealde1,5%n
UEi1,2%nzonaeuron2014,sepreconizeazcactivitateasevaintensificananul2015,
atingnd 2,0% n UE i, respectiv, 1,8% n zona euro. Aceste cifre reprezint fiecare o
revizuire n sens cresctor de 0,1 puncte procentuale n comparaie cu previziunile din
toamna anului 2013. De asemenea, prognoza de iarn 2014, a Comisiei Europene pentru
14

Conform calendarului aprobat de autoriti n anul 2012 n contextul acordurilor convenite cu UE, FMI i
BancaMondial.
11

perioada 20142015, estimeaz o cretere economic global mai mic cu 0,4 puncte
procentualerespectivcu0,5puncteprocentualedectpreviziuniledinprognozadetoamn
anului2013.
Previziunile se bazeaz n continuare pe premisa c punerea n aplicare a msurilor
convenite de politic la nivelul UE i al statelor membre susin mbuntirea att a
climatului de ncredere, ct i a condiiilor financiare i promoveaz adaptarea economic
necesar n statele membre, prin sporirea potenialului de cretere al acestora.
Dezechilibrele macroeconomice acumulate sunt n scdere conducnd la o accelerare
moderat a ritmului creterii n 2014 i 2015. n urmtoarea perioad, cererea intern va
devenitreptatprincipalulmotoralcreteriieconomicenEuropa.
Piaaforeidemuncestecaracterizatprintrostabilizarelentaocupriiforeidemunc
cuunomajridicattotui,deoareceevoluiiledepepiaaforeidemuncsuntdeobiceicu
aselunisaumaimultnurmaevoluiilorPIBului.Astfelseestimeazocreteremodesta
ratei de ocupare a forei de munc ncepnd cu anul acesta i o scdere a ratei omajului
pn la 10,4% n UE i pn la 11,7% n zona euro pn n 2015, diferenele ntre ri
rmnndnsfoartemari.
Deasemenea,sepreconizeazcinflaiasczutapreurilordeconsumvafiprevalentn
UE i n zona euro n 2014, nregistrnd rate de 1,2% i, respectiv, de 1,0%, nainte de a
creteuorcuaproximativ0,3puncteprocentualen2015,anncarecretereaeconomic
vacptaamploare.
Balanele de cont curent ale statelor membre vulnerabile sau ameliorat n ultimii ani, n
urmaunorctiguricontinuenmateriedecompetitivitateapreuriloriauneiconsolidria
sectoarelor lor de export. Se estimeaz c multe dintre aceste economii vor nregistra
excedentedecontcurentnperioada20142015.
Pentruperioadaimediaturmtoareseateaptcareducereadeficitelorpublicegenerales
continue.Astfel,n2014sepreconizeazcdeficitelefiscaleglobalevorscdeala2,7%din
PIBnUEila2,6%nzonaeuro,ntimpcepondereadatorieinraportcuPIBulvaajungela
aproape90%nUEila96%nzonaeuro.Ritmulconsolidriinceeaceprivetebilanurile
bugetarestructuraleindicoorientarefiscalngeneralneutr.
Pe fondul unei stabilizri a economiei la nivel mondial, proieciile Comisiei Europene din
iarnalui2014,prevdcreterialepieelordeexportextraUEdeaproximativ5,6%n2014i
respectiv6%n2015.
Preurile petrolului a crescut n al treilea trimestru al anului 2013, dar a sczut n ianuarie
2014 la 107 USD/baril. n acest context, conform prognozei de iarn a Comisiei Europene,
preurilepentrupetrolBrentsuntproiectateafi,nmedie,104,1USD/bariln2014i99,6
USD/bariln2015.Aceastaarcorespundeunuiprealpetroluluide76,5EUR/bariln2014i
73,2EUR/bariln2015.
Deicretereaeconomiclanivelmondialestesemnificativ,revenireapreurilorpetrolului
este puin probabil, o posibil escaladare a tensiunilor geopolitice din regiunea MENA
rmnndunfactorderisc.
12

Ouoarcretereapreuluiproduseloralimentaren2013afostdeterminatdepreurile
mai mari la fructele de mare i carne, n timp ce preurile la principalele cereale, porumb,
orez i gru, au sczut. n 2014, avnd n vedere o perspectiv mai bun pentru
aprovizionareacuprodusealimentare,seestimeazoreducereapreuriloracestora.nceea
ceprivetepreurilelametaleimateriiprime,acesteasausituatpeuntrenddescendentn
2013,dincauzaoferteiabundenteiacereriislabe.Orecuperaremodestapreuriloreste
deateptatn20142015susinutdecretereacereriiattariloravansatectincurs
dedezvoltare.
nceeacepriveteriscurileeconomicofinanciare,acesteasuntmaiechilibratedecteraun
toamn.Celmaimareriscdeevoluienegativlaadresaperspectiveidecreterearfionou
deteriorare a climatului de ncredere, care ar putea fi determinat de o stagnare a
reformelorlanivelnaionalsaueuropean.Acestlucruarsporiprobabilitateauneiperioade
prelungitedecretereslabnEuropa,ceeacearaveaunimpactnegativasupraactivitii
economicepeperioadaanalizatnpreviziuni.Oinflaiefoartesczutpersistentnzona
euro ar implica unele riscuri pentru reechilibrarea economiei. Cu toate acestea, avnd n
vedereredresareadincencemaiputernicimbuntireaclimatuluidencredere,exist
o probabilitate doar marginal a unor ocuri suficient de puternice pentru a destabiliza
ateptrilereferitoarelainflaieipentruaprovocaodeflaielanivelulntregiiUE.
Pedealtparte,existiopotenialevoluiemaibun,ianumecaredresareasfiemai
puternic dect sa estimat, ceea ce sar putea ntmpla dac sunt puse n aplicare noi
reforme structurale ndrznee. Acest lucru ar sprijini nlnuirea de reacii pozitive ntre
climatul de ncredere, creterea economic, n special creterea investiiilor, i capacitatea
sectoruluibancardeaacordamprumuturi.

13

2.2.EVOLUIICICLICEIPERSPECTIVEACTUALE
PERSPECTIVEACTUALE
nanul2013,nRomnia,PIBacrescutcu3,5%,fiindaltreileaandecretere(2,3%n2011
i0,6%n2012),ceeaceconsolideaztendinadereveniredincrizaeconomicifinanciar
careaafectatiRomniananii2009i2010. Cretereadin2013sadatorat,nprincipal,
contribuiei pozitive a exportului net, n timp ce cererea intern sa redus ca urmare a
scderiiformriibrutedecapitalfix.
Contribuiapozitivaexportuluinetde4,4procentesadatoratcereriiexternecrescutecare
adeterminatomajorareaexportuluidebunuriiservicii,ntermenireali,cu13,5%,ntimp
ceimporturiledebunuriiserviciisaumajoratcu2,4%.
Consumul final sa majorat cu 0,7% ca urmare a creterii consumului privat cu 1,3% i a
reduceriiconsumuluipubliccu1,8%.Consumulpopulaieisaacceleratnadouajumtatea
anului 2013 n condiiile unei inflaii sczute i a unei producii agricole mari, care a
impulsionat piaa rneasc i autoconsumul, component important a consumului
populaieinRomnia.
Activitateainvestiionalafostmultsubateptri,formareabrutdecapitalfixnregistrnd
oscderecu3,3%,dupcen2011i2012nregistrasetendinderelansare.Acestfapta
fostdeterminatdeincertitudinilecrescutenrndulinvestitorilor,nspecialalinvestitorilor
strini,precumiocontribuiesczutainvestiiilorguvernamentale.
Grafic1ContribuiilacreterearealaPIB
5
3,5

4
3

3,5
2,3

2,3

2
1

0,6

0,6

0
-1
-2
2011
Cons um final
Export ne t

2012

2013

2011

Form are a bruta de capital


PIB

Agricultura
Se rvicii

2012
Indus trie
PIB

2013
Cons tructii

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Din punct de vedere al ofertei interne, sa remarcat creterea valorii adugate brute din
agricultur(23,4%)idinindustrie(8,0%),ntimpceconstruciileaunregistratomajorare
de doar 0,4%. Sectorul serviciilorsau meninut, n termeni reali, la acelai nivel cu cel din
2012.
La sfritul anului 2013 rata anual a inflaiei a ajuns la minimul istoric de dup 1990,
atingndunnivelde1,55%,cu3,4puncteprocentualesubcelatinslasfritulanului2012.

14

Camedieanual,inflaiasasituatcu0,65puncteprocentualepestemediaanuluianterior,
ajungndla3,98%.
Procesulampludedezinflaiesamanifestatncontextulpersisteneideficituluidecererei
al presiunilor din partea preurilor produselor agroalimentare. Reducerea cotei de TVA la
unele produse de panificaie ct i meninerea unui curs de schimb relativ stabil au
contribuitlatrenduldescendentalpreurilordeconsum.
O tendin n sens contrar sa manifestat din partea preurilor reglementate, creteri
semnificative fa de sfritul anului 2012 nregistrnduse la ap, canal, salubritate
(12,07%),gaze(9,25%)ienergieelectric(7,90%).
nceeaceprivetepreuriledeconsumdinlunamartie2014comparativcudecembrie2013,
creterea acestora a fost de 1,21%, majorarea datornduse creterii preurilor mrfurilor
nealimentarecaresasituatla1,32%.
Inflaiaanualnlunamartie2014aatinsnivelulde1,04%,nregistrndoscderecu4,21
puncteprocentualefademartie2013.
Pentruanul2014,inflaiasevameninelaunnivelredus,urmndsatingnivelulde3,5%
lasfritulanului,cuomedieanualde2,2%.Estimrileauluatncalculunimpactfavorabil
asupra evoluiei inflaiei pe parcursul anului 2014 din partea cererii agregate, care este
estimatasemeninelaunnivelredus,dariaunuianagricolnormal.
n 2013, ocuparea forei de munc, bazat pe datele din Conturile Naionale,sa diminuat
uorcu0,1%carezultatalreduceriiocupriinagriculturcu1,8%inconstruciicu0,1%,
ntimpcenindustriesameninutrelativlaacelainivelcu2012,iarnsectorulserviciilor
samajoratcu1%.Totui,numrulsalariailordineconomiesamajoratcu0,8%,caurmare
a creterii numrului n sectorul serviciilor cu 1,7%, n timp ce n celelalte sectoare sa
diminuat.
Rataomajului,conformAMIGO,samajoratdela7,0%n2012la7,3%.
Evoluiiciclice
Dupscdereaabruptdinanii20092010de7,6%,produsulinternbrutsarenscrispeun
trend ascendent ns considerabil mai atenuat comparativ cu perioada anterioar crizei.
AcelailucruestevalabilipentruPIBpotenial.Caurmare,nspecialareduceriiinvestiiilor
(n mod deosebit a celor n echipamente care sau redus n termeni nominali cu 40,5%
cumulat n 20092010) att capitalul ct i productivitatea total a factorilor (TFP) iau
diminuat contribuia la formarea PIB potenial acest lucru conducnd la rate medii de
creteresituatelamaipuindejumtatedinceledinainteacrizei.
Ca urmare a msurilor structurale avute n vedere pentru anul 2014, precum i pentru
perioada urmtoare i prezentate n document, formarea brut de capital fix va reveni la
dinamicipozitive,dupscdereade3,3%din2013ivaaveaunimpactfavorabilasupraPIB
potenial nc din 2014. n consecin, situaia de pe piaa muncii va cunoate uoare
mbuntiri, astfel nct creterea ocuprii i a numrului de ore lucrate vor compensa
evoluiademograficnefavorabilconducndlaocontribuiepozitivafactoruluimuncla
15

creterea PIB potenial. De asemenea, productivitatea total a factorilor va avea o


contribuie pozitiv i n cretere. Astfel, creterea PIB potenial se va accelera pe termen
mediu.
Outputgap va continua tendina de reducere pe fondul redresrii cererii interne. Se
estimeazcdecalajuldintrePIBefectiviPIBpotenialsevanchidenanul2018.

Tabel3ContribuiafactorilorlacretereaPIBpotenial

Contribuii %

PIB
Capital
Munc
TFP

OutputGap

2013

2.0

1.1

0.1

0.7

1.6

2014

2.2

1.2

0.2

0.9

1.4

2015

2.4

1.2

0.2

1.0

1.2

2016

2.6

1.3

0.2

1.1

0.8

2017

2.7

1.4

0.1

1.2

0.2

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

2.3.SCENARIULPETERMENMEDIU
ncondiiileprognozeideiarnaCE,careprevedeoaccelerareaactivitiieconomicenUE,
pentru perioada 2014 2017 se estimeaz o mbuntire gradual a performantei
economice a Romniei, astfel nct s se recupereze scderile din perioada de recesiune
20092010.
n2014produsulinternbrutcretecu2,5%caurmareacontribuieipozitiveattacererii
interne, ct i a exportului net. Pentru urmtorii ani, se ateapt o accelerare treptat a
ritmuluidecretereaPIBpnla3,3%n2017.
Creterea economic din anul 2013 nu a fost susinut suficient de cererea intern i
ndeosebidecerereainvestiional.Contribuiapozitivaexportuluinetde4,4procentea
compensat reducerea cererii interne cu 0,8%. Reducerea cererii interne a provenit
ndeosebidinajustareasectoruluiprivatcareanregistrateconomii.Deficituldecontcurent
sa ajustat de la o pondere n PIB de 4,4% n 2012 la 1,1% n 2013, iar deficitul bugetului
generalconsolidatdela3,0%n2012la2,3%n2013,ceeacenseamncsectorulprivata
nregistratunsoldpozitivreprezentnd1,2%dinPIB.
nacestecondiiipentrustimulareaspoririicontribuieisectoruluiprivatiimplicitacererii
interne la creterea economic se acord prioritate stimulrii sectorului privat i a
consumuluipopulaiei.
Pentru stimularea investiiilor se prevd msuri fiscal bugetare cu efect multiplicator,
precum: schema de garanii de stat pentru finanarea capitalului de lucru al IMMurilor15,

15

nbazaOUG92/2013
16

amplificareaabsorbieifonduriloreuropene,scutireaprofituluireinvestit,reducereaCASla
angajator.
n privina consumului, msurile preconizate cu efecte semnificative asupra veniturilor
disponibilesunt:cretereasalariuluiminim,carevacontinuan2015i2016,astfelnctn
2016 s ajung la 1200 lei, continuarea indexrii pensiilor n raport cu inflaia i evoluia
realactigurilorsalariale,acordareavenituluiminimdeinserie,aplicarealegiisalarizrii
unitare n sensul majorrii salariilor categoriilor de salariai tineri cu venituri mai mici,
precumialtemsuripentrugospodriilecuveniturimiciimijlocii.
Consumulprivatesteateptat,deasemenea,snregistrezeritmurianualencretere,dela
2,0 % n 2014 la 3,3% n 2017. Consumul guvernamental va fi determinat de o politic
bugetar caracterizat printro stabilizare a ocuprii n sectorul bugetar i raionalizare a
cheltuielilorcubunurileiserviciile.
Considernd evoluia formrii brute de capital fix din 2013 ca fiind conjunctural, se
estimeaz c n perioada 2014 2017, se vor nregistra creteri care pot fi susinute de
intrri mai substaniale de fonduri europene. Astfel, creterile se vor accelera anual, de la
2,7%n2014la6,1%n2017.
ExportulnetivadiminuacontribuialacreterearealaPIB,comparativcu2013,respectiv
vaaveaouoarcontribuiepozitivn2014,dupcarenurmtoriianivacontribuinegativ
dincauzaunorcreterialeimporturilordebunuriiserviciisuperioareceloraleexporturilor,
importurigeneratedeinvestiiilencretere.
Tabel4ComponentelePIB

2013

modificriprocentualeanuale
2014 2015 2016 2017

PIBreal

3,5

2,5

2,6

3,0

3,3

Cheltuielileconsumuluiprivat

1,3

2,0

2,9

3,2

3,3

Cheltuielileconsumuluipublic

1,8

1,8

1,7

2,5

1,7

Formareabrutdecapitalfix

3,3

2,7

4,0

5,2

6,1

Exporturidebunuriiservicii

13,5

6,6

4,7

4,5

5,0

Importuridebunuriiservicii

2,4

5,6

5,5

5,8

6,1

Sursa:EurostatiComisiaNaionaldePrognoz

Cretereaeconomicpetermenmediuvacreacondiiilembuntiriiocuprii,nspecialn
ceea ce privete numrul salariailor. Astfel, se estimeaz c populaia ocupat se va
majora,nmedie,cu0,3%anual,iarnumrulsalariailorcu0,7%.
Rataomajului,conformAMIGO,sevadiminuadela7,3%la6,7%n2017.
Pentruperioada20152017,tendinadereducereainflaieivacontinua,manifestnduse
att la nivelul inflaiei anuale ct i ca medie anual. Reluarea procesului de reducere a
inflaiei va fi susinut prin meninerea conduitei ferme a politicii monetare, ct i a
17

celorlaltecomponentealemixuluidepoliticieconomici(fiscal,aveniturilor).Estimrileau
luat n calcul ani agricoli normali i o volatilitate redus pentru preul internaional al
petrolului.
De asemenea, reducerea gradual a ritmului de majorare a accizelor, promovarea unei
politici salariale prudente i continuarea reformelor structurale vor menine procesul de
dezinflaiepeotraiectoriesustenabil.Astfel,ratainflaieiurmeazsscadpnlanivelul
de2,5%nanul2017cuomedieanualde2,7%.Deasemenea,continuareaprocesuluide
dezinflaie va contribui la scderea suplimentar a ateptrilor inflaioniste. Un alt mijloc
eficient de ancorare a anticipaiilor inflaioniste va fi revenirea tendinei de apreciere n
termeni reali a monedei naionale n raport cu euro. Acest fapt este posibil dac se are n
vedereperspectivauneicreterimaiacceleratedeproductivitateneconomiaromneasc,
fa de principalii si parteneri externi. Impactul cursului de schimb va fi unul modest,
manifestatnsensulsusineriiprocesuluidedezinflaie.

2.4.BALANESECTORIALE

nanul2013,cretereaexporturilorromneti,comparativcuanul2012,afostde10,0%,n
timpceimporturileaucrescutcudoar1,0%.nacestecondiii,deficitulcomercialFOBFOB
sadiminuatcu53,6%comparativcucelnregistratnanul2012.
nprimele2luni2014exporturileRomnieiaucrescutcu9,2%ntimpceimporturilesau
majoratcu9,4%,fadeaceeaiperioaddin2013.Astfel,deficitulcomercial(FOBFOB)a
nregistratnaceastperioadundeficitnvaloarede201,5mil.euro,ncreterecu15,8%
fadeaceeaiperioaddinanul2013.
Ca i n anul precedent, exportul va rmne n anul 2014 o component a cererii, care va
sprijinicretereaeconomicaRomniei.Seapreciazc,n2014,sevameninetendinade
devansare a dinamicii importului de ctre cea a exportului, nregistrat n anul precedent.
Astfel,pentruanul2014seestimeazocretereaexportuluidebunuricu7,3%,iarpentru
importuldebunuriocreterede6,6%.
Pe ansamblu, prognoza pentru 2014 arat c deficitul comercial se va situa, n termeni
valorici,lacirca3,3miliardeeuro,cuoponderenPIBde2,2%.
Exportulintracomunitaranregistrat,nultimiiani,oncetinirearitmuluidecretere,dela
19,1% n 2011, la 8,8% n 2013 chiar cu o scdere cu 1,4% n 2012. Aceast tendin de
ncetinire se va menine i n anul 2014, pentru exportul intracomunitar estimnduse o
cretere cu 6,1%. n acest context ritmul de cretere a exportului extracomunitar l va
devansapecelintracomunitarcu4puncteprocentualeajungndpnla10,1%.nceeace
priveteimportulintracomunitar,ritmuldecreterealacestuiasevamajorapnla9,4%n
acestan,iarcelextracomunitar,urmndtendinanregistratnultimiidoiani,vacunoate
oreducerecu2,0%.Avndnvedereevoluiileestimatepentruimportiexport,varezulta

18

pezonaintracomunitarundeficitde9,1mld.Euro,iarpeceaextracomunitarunexcedent
nvaloarede3,4mld.euro.
Lundnconsiderareevoluiaeconomieimondialenurmtoareaperioad,pentruintervalul
20152017 se estimeaz creteri medii anuale ale exporturilor de bunuri de 7,3%, iar la
importuride7,5%.Dupscdereadinanul2013,pondereadeficituluicomercialFOBFOBn
PIB se va situa pe un trend ascendent, atingnd nivelul de 2,5% n anul 2017. Pentru
exporturile ctre zona Uniunii Europene se estimeaz un ritm mediu anual de cretere de
5,9% iar pentru importurile intracomunitare 8,5%. Pentru exporturile i importurile
extracomunitareseestimeazocreteremediede10,3%,respectiv3,7%.
nanul2013,contulcurentalbalaneideplianregistratundeficitnscderecucca.74%
fa de 2012 ajungnd la o pondere n PIB de doar 1,1%. Finanarea deficitului de cont
curent sa realizat integral prin investiii strine directe. Investiiile strine directe au atins
valoarea de 2,7 mld. euro i au fost mai mari cu cca. 27% fa de anul 2012 cnd au
nregistrat2,1mld.euro.
nprimele2lunialeanului2014,contulcurentalbalaneideplianregistratundeficitde
102mil.euro,comparativcuunexcedentde177mil.euronaceeaiperioaddinanul2013,
pe fondul majorrii deficitului balanei veniturilor i al balanei comerciale, precum i al
reduceriisurplusuluinregistratdebalanatransferurilorcurente.
nanul2014,deficitulcontuluicurentalbalaneidepliexterneseateaptssemenin
relativ la aceeai valoare ca n 2013, respectiv 1,5 miliarde lei, reprezentnd 1% din PIB.
Investiiilestrinedirectevoratingenivelulde3,6mld.euro,acoperindintegraldeficitulde
contcurent.
Petermenmediu,niveluldeficituluidecontcurentsevameninelaovaloarecuprinsntre
2,43,5mld.euro,cuopondereaacestuianPIBde1,5%nanul2015i2,0%n2017.n
perioada20152017,pondereanPIBasolduluinetcurestullumii,lundncalculicontul
decapital,vadevenipozitiv,cuunuortrenddescendent,ncondiiileuneicontribuiimai
ridicate a contului de capital. Esteimportant de menionat faptul c ponderea contului de
capitalnPIBsevamajoradela2,2%ctvareprezentan2015la2,8%nanul2017.Pentru
aceastperioadseprognozeazcavaloareainvestiiilorstrinedirectessemajorezedela
4,0mld.eurola5,3mld.euro,pondereaacestoranPIBcrescnddela2,6%la3,0%.

19

3.SOLDULBUGETULUIGENERALCONSOLIDATIALDATORIEI

3.1.STRATEGIADEPOLITICI
Criza economicofinanciar a afectat negativ economia naional i a contribuit la
nrutireapoziieibugetareconsolidateaRomniei.ConformmetodologieiESA95deficitul
bugetaracrescutdela5,7%dinPIB,nanul2008,pnla9,0%dinPIB,nanul2009.
Ca urmare a caracterului prociclic pe care politica bugetar la avut pn n anul 2009,
Romniaatrebuitsabordezecrizaeconomicprintrununefortbugetardublu,ianume
prin reducerea deficitului ctre valori sustenabile pe de o parte, iar pe de alt parte prin
creareaunuispaiufiscalpentrucheltuielideinvestiiicuroldestimulareaeconomiei.
Dinanul2009,odatcuintrareanproceduradedeficitexcesiv,obiectivulcentralalpoliticii
fiscalbugetare este reprezentat de reducerea deficitului bugetar ctre valori conforme cu
prevederileProtocoluluinr.12privindproceduraaplicabildeficitelorexcesive16.
PoliticadeconsolidarefiscalaRomnieiafostsusinutprinacorduridefinanarecuUEi
FMI,reuinduseastfelcorectareadezechilibruluibugetar(ntermeniESA)cupeste6puncte
procentualennumaitreianiiieirea,ncepndcuanul2013,desubproceduradedeficit
excesivaUniuniiEuropene(deficitulESApeanul2012afostsublimitade3%dinPIB).
Totodat, planificarea bugetar pe termen mediu respect noua regul pentru deficitul
bugetar prevzut de Tratatul privind Stabilitatea, Coordonarea i Guvernana n cadrul
Uniunii Economice i Monetare, programndui atingerea obiectivului bugetar pe termen
mediu(1%dinPIBntermenistructurali)nanul2015.
Tabel5Deficitebugetare
%dinPIB

DeficitESA
Deficit
Structural

2008
5,7
8,3

2009
9,0
9,6

2010
6,8
6,1

2011
5,5
3,8

2012*) 2013*) 2014*) 2015**)


3,0
2,3
2,2
1,4
2,5
1,8
1,7
1,0

*)estimri
**)nuincludeajustorulpentrucofinanareaproiectelordinfondurieuropenecuefectepozitivepetermenlung
asuprapotenialuluidecretereeconomicisituaiileprevzutenTratatulprivindstabilitatea,coordonareai

guvernanancadruluniunii,economiceimonetare,laart.3,paragraf1(c)i3(b).

Reducerea deficitului bugetar dup 2008 a fost necesar, ns mijloacele alese n perioada
20102011 au implicat costuri sociale semnificative influennd negativ potenialul de
cretereeconomicalRomniei.
ncepnd cu anul 2013 sa aplicat o viziune nou a continurii consolidrii fiscale, care s
stimulezecretereaeconomic,sdistribuienmodechitabilpovaraajustrilor,snlture
cretereadisparitiloriatensiunilorsociale.

16

anexlaTratateleUniuniiEuropene,3%dinPIBconformmetodologieiESA95.
20

Consolidareabugetaraferentanului2013sarealizatattprindiminuareadeficitului,cti
prin reducerea arieratelor la companiile de stat, ct i la administraia public local i
central,iprinimplementareaunorreformestructurale,precum:

ntrireadisciplineibugetareprinreducerearisipeincheltuielileaparatuluicentral
iprinplataarieratelornsntate,ninfrastructuradetransport,nadministraia
localilanivelulcompaniilordestat.

Plata arieratelor este o msur care contribuie att la reformarea managementului


investiiilor i instituiilor publice, acionnd att n economia real, ct i la nivelul intirii
deficitului bugetar. Sub aspect al deficitului bugetar, n 2013, diminuarea semnificativ a
acestorarierateaconduslascdereaacestuiacu0,4ppdinPIB.Acestlucrusareflectatin
faptulc,pentruprimadatnistoriaRomniei,n2013,deficitulESA(2,3%dinPIB)afostmai
micdectcelcash(2,5%dinPIB).Situaiaarierateloresteilustratngraficulurmtor.
Grafic2Situaiaprivindarieratelenregistratedeadministraiacentralilocal

Sursa:MinisterulFinanelorPublice

Sa ntreprins o serie de msuri, printre care menionm un sistem de control al


angajamentelor ce va funciona n 2014 ca proiect pilot. Sub aspect legislativ, au fost
adoptate/amendateoseriedeactelegislativecaresusinplataarieratelorntreprinderilorde
statiautoritilorpublicelocalesaucentrale,printrecareamintim:

Ordonana de Urgen nr. 3/2013 privind reglementarea unor msuri pentru


reducereaunorarieratedineconomie,altemsurifinanciare,precumimodificarea
unor acte normative ce stabilete c ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale
unitilor/subdiviziunilor administrativteritoriale i ai instituiilor publice de
subordonare local, care nregistreaz arierate la data de 31 ianuarie 2013, au
obligaiadiminuriivolumuluiacestoracucelpuin85%,pnla31martie2013.
21

OrdonanadeUrgenaGuvernuluinr.46/2013privindcrizafinanciariinsolvena
unitilor administrativ teritoriale, prin care autoritile centrale vor asigura un
controlmaistrictalcheltuielilortotalealeautoritilorlocale.

Legea nr. 72/2013, prin care sunt transpuse n legislaia naional prevederile
Directivei2011/7privindcombatereaplilorntrziate;

Legea Responsabilitii Fiscale nr. 69/2010, care a fost amendat prin Legea nr.
377/2013,nconformitatecuprevederileUEprivindguvernanafiscalcuscopuldea
integraintefiscalestructuraleimsuricorectivencazulabaterilor;

Impactulacestuicadrulegislativesteevaluatnprezentcafiindpozitiv,avndnvederec
dupplilemasiverealizatencontularieratelor,acesteanuaumaicrescut.

Reformestructuralealentreprinderilorpublice
Pe parcursul anului 2013 au fost realizate progrese semnificative n
implementareaagendeideprivatizare,prin:
- vnzareaunuipachetdeaciunide15%dincapitalulsocialalSocietiiNaionale
deTransportGazeNaturaleTransgazsumancasatcca.72mil.Euro;
- vnzareaunuipachetdeaciunide15%dincapitalulsocialalSocietiiNaionale
de Gaze Naturale Romgaz S.A. suma ncasat cca. 390 mil. Euro .n cadrul
acestei oferte au fost emise pentru prima dat titluri GDR Global Depository
Receipts)mpreuncuoofertpublicpeBursadeValoriBucureti.
- vnzareaunuipachetdeaciuninouemiseprinmajoraredecapitalsocialcu10%
laSocietateaNaionalNuclearelectricaS.A.sumancasatcca.70mil.Euro.
Pe parcursul anului 2013 sa urmrit mbuntirea performanelor financiare
ale ntreprinderilor publice prin reducerea pierderilor operaionale i a plilor
restantenregistratedeacestea.Acesteaciuniaupresupus:
- Restructurarea anumitor ntreprinderi de stat (sau, atunci cnd sa impus,
lichidarea):dountreprinderidestataufostplasateninsolven,cuscopuldea
facilitaproceseledereorganizareieficientizareaactivitiiprestate;
- Aprobarea unui Memorandum privind acionariatul deinut de stat i
supravegherea de ctre acesta, care s mbunteasc managementul
portofoliuluinaionalalntreprinderilordestat.Acestaclarificresponsabilitile
ministerelor de resort i ale MFP pentru guvernan corporativ, raportare
financiar, rspundere i transparen, monitorizarea i evaluarea a
managementului ntreprinderilor de stat. De asemenea, promoveaz bunele
practici, inclusiv trecerea la standardele internaionale de raportare financiar
(IFRS);
- AprobareaLegiiprivindguvernanacorporativantreprinderilordestatpebaza
OUG109/2011iaevaluriiimplementriiacesteia.

22

Ca efect al acestor reforme, plile restante ale ntreprinderilor publice din administraia
central care au fost active n anul 2012 i au fost monitorizate de Ministerul Finanelor
Publice,saudiminuatlafineleanului2013fade2012cu6mldlei,respectivdela12,7mld
leila6,7mld.lei,dupcumsepoateobservadingraficuldemaijos.

Grafic3Evoluiaplilorrestanteaferentecompaniilordestatnperioada20102013
25,0
0,0

Mld. Lei

20,0

0,0

15,0
10,0

4,5
9,9

20,3

17,3
12,7

5,0

6,7
0,0
2010

2011
Infunctiune

2012

2013

Ininsolventa/faliment

Sursa:MinisterulFinanelorPublice
Reforma investiiilor publice prin creterea substanial a fondurilor alocate cofinanrii
proiecteloreuropeneiprioritizareainvestiiilorpublicesemnificative.
n anul 2014 cheltuielile destinate investiiilor reprezint 39,8 miliarde lei, cu 3,6 miliarde
maimultcananul2013,reprezentnd6%nPIBioponderentotalcheltuielibugetarede
17,2%, mai mult cu 0,9 puncte procentuale mai mult ca n anul 2013. n contextul
importanei crescute a investiiilor publice, inclusiv ca motor de relansare economic, i al
necesitii mbuntirii managementului acestora, ncepnd cu anul 2013, Romnia a
implementat o serie de reforme ale gestiunii investiiilor publice. Aceast abordare este
diferitdeceaaferentanilorprecedent,fiindbazatpeurmtoareleprincipii:
-

prioritizareainvestiiilorpublice;

limitareafinanrilordelabugetuldestat;

orientareactreaceleproiectefinanatenprimulrnddinprogrameeuropene,din
fonduri rambursabile pentru care exist un audit i o perspectiv de multiplicare a
moduluideinvestireabanilorpublici.

Reformainvestiiilorpublice,iniiatnanul2013,apresupusurmtoareledemersuri:
-

Elaborarea unor mecanisme instituionale pentru prioritizarea proiectelor publice


semnificative (peste 100 milioane lei), cu scopul de a facilita att finalizarea
investiiilorrespective,princoncentrareafinanrilorctreinvestiiileselectate,cti
cretereatranspareneindeciziadealocareacheltuielilordeinvestiii,precumin
monitorizarea implementrii acestora. Mecanismul permite inclusiv renunarea la
23

anumiteproiecteneperformantesaucarenumaicorespundnecesitiloractualede
dezvoltare;
-

Introducereaobligativitiiraportriilunareastadiuluifizicdeexecuie,nunitide
msur,pentrucretereacalitiianalizeiexecuieibugetare;

nfiinarea unei Uniti de Evaluare i Monitorizare a Investiiilor Publice n cadrul


Ministerul Finanelor Publice. Aceast Unitate va contribui la ntrirea controlului
calitiinproceseledeelaborare,prioritizare,evaluareigestionareaproiectelornoi
semnificativedeinvestiiipublicefinanatedelabugetuldestat;

Aprobareacadruluilegislativnecesarrealizriiaciunilordescrisemaisus.

Drepturmare,cheltuielilepentrucofinanareaproiecteloreuropeneaucrescutsubstanialcu
2,2miliardelei,respectivcu12,7%fadeanul2012,dela2,9%dinPIBn2012la3,1%laPIB
n2013.nplus,aufostacordatemprumuturitemporaredinTrezoreriedepeste8,8miliarde
lei n anul 2013 pentru plata beneficiarilor de proiecte finanate din fonduri europene n
contulplilorcevorfiefectuatedeUE.
Astfelgraduldeabsorbieaajunsla40,6%lasfritulluniimartie2014.

Grafic4Evoluiagraduluideabsorbieafonduriloreuropene
%

80
60

34,1

40

40,6

19,6
20
0
2007-2012

2007-2013

2007- 31 martie 2014

Nota: Fondurile europene se refer la FSC, FEADR i FEP

Sursa:MinisterulFinanelorPublice

24

Grafic5Impactulcontribuieinaionalelaproiecteledinfonduriexternenerambursabile
(FEN)fadebalanaprimarpeperioada20122017
1,9
1,7

1,7

3,0

1,8

1,7

1,7

1,6

2,5

1,6

1,5
2,3
1,3

2,4

2,0

2,0

1,5

1,2

0,9

1,0

1,3
0,4

0,7

0,5

0,6

0,4
0,0

0,5
-0,5

0,3
0,1
-0,1

0,5

% PIB

% PIB

1,1

-0,4

-0,5
-1,0

-1,2
2012

2013

Contributia nationala la FEN

2014

2015

2016

Balanta primara fara contributie nationala FEN

2017

-1,5

Balanta primara

Sursa:MinisterulFinanelorPublice

Contribuia naional la proiectele finanate din fonduri externe nerambursabile se


estimeazsfiedeaproximativ1,6%dinPIBnanul2015.Deasemenea,nanul2015vafi
necesarsusinereacofinanriinaionalepentrudoucadrefinanciareeuropene20072013
irespectiv20142020.
Dacaceastcofinanarearfieliminatdinbalanaprimaraferentanului2015(0,4%din
PIB),aceastaarajungelaunsoldpozitivde2,0%dinPIB.

25


I. Politicafiscalbugetarnanul201417
1. ContinuareaconsolidriifiscaleprinreducereadeficituluiESAdela2,3%dinPIBn
2013la2,2%dinPIBn2014,respectivadeficituluicashdela2,5%dinPIBn2013la
2,2%dinPIBn2014.Acesteinteincludoajustarepentruinvestiiide0,2%dinPIB
fadeStrategiafiscalbugetar20132015,nscopulcreriiunuispaiufiscalpentru
stimulareainvestiiilor.
Pe partea de venituri au fost implementate o serie de msuri, n ceea ce privete
impozitulpeprofit(20mil.RON),impozitulpeveniturilemicrontreprinderilor(49,8
mil. RON), impozitul pevenit(44 mil. RON),accizeialtetaxespeciale(2959,5 mil.
RON), contribuiile sociale obligatorii (349,8 mil. RON), impozitul asupra valorii
construciilor, altele dect cldirile (488 mil. RON), redevenele miniere (50 mil.
RON).
Peparteadecheltuieli,pentruanul2014saavutnvederemeninereadrepturilor
salarialelanivelulluniidecembrie2013.Prinexcepiedelaaceastregul,ncepnd
cu luna ianuarie 2014, salariile de baz ale personalului didactic cu o vechime n
nvmntdepnla6aniaufostmajoratecupnla10%,fradepisalariul
de baz stabilit potrivit prevederilor Legiicadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitarapersonaluluipltitdinfonduripublice,cumodificrileulterioare.
n cheltuielile de personal aferente bugetului general consolidat pe anul 2014 este
inclusisumade2,0miliardeleireprezentndtranade25%dintitlurileexecutorii
obinute de personalul din sectorul bugetar, avnd ca obiect drepturi de natur
salarial.
Totodat, pentru anul 2014, sa avut n vedere un numr maxim de posturi n
sectorulbugetarde1.185.000.
De asemenea, se continu aplicarea i n anul 2014 a msurilor care vizeaz
neacordarea de premii, prime de vacan, tichete de vacan, tichete de mas (cu
excepia personalului din instituiile publice finanate integral din venituri proprii),
compensarea numai cu timp liber corespunztor a orelor efectuate peste durata
normalatimpuluidelucru.
2. Stimulareacreteriieconomiceprin:
a. Stimulareainvestiiilor

17

Creterea investiiilor publice, n special creterea cofinanrii pentru


absorbiafonduriloreuropenecu0,5puncteprocentualepentruacompensa
investiiiledinsectorulprivat;

Cretereafinanriiprogramelordeinvestiiilanivelulautoritilorlocale,de
la14,6miliardeleinanul2013la18,4miliardeleinanul2014,respectivo
cretere de 26%. Potrivit Tratatului de aderare la Uniunea European,

Dacnusespecificaltfel,cifreleprezentatenaceastseciunesuntnmetodologiecash
26

Romniasaangajat(capnnanul2015pentrusistemeledealimentarecu
apipnnanul2018pentrusistemedecanalizareistaiideepurare)s
asigurelanivelullocalitilorconformarealalegislaiadindomeniulmediului
prin dezvoltarea infrastructurii de ap i ap uzat, n caz contrar putnd fi
declanatproceduradeinfringement;
-

Sprijinirea productorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin


bugetulMinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRuraleasumeide2,1miliarde
lei, respectiv 1,5 miliarde lei subvenii pentru sprijinirea productorilor
agricoli i 0,6 miliarde lei, reprezentnd pli naionale directe
complementarensectorulvegetal.

Stimulareamediuluideafaceriprinschemeledegaraniidestatiajutoarede
stat,nspecialprinnouaschemdegaraniipentruIMMurincuantumde2
miliardelei;

Scutirea impozitului pe profitul reinvestit n echipamentele tehnologice


maini,utilajeiinstalaiidelucrufolositenscopuldevenituriimpozabile18
perioadadeaplicareeste1iulie201431decembrie2016.Investiiilermn
amortizabiledinpunctdevedere fiscal,prinutilizareaamortizriiliniaresau
degresive i trebuiesc pstrate n patrimoniu cel puin o perioad egal cu
jumtatedinduratanormaldefuncionareaacestora,darnumaimultde5
ani.

b. Stimularea consumului concomitent cu asigurarea proteciei sociale pentru


categoriiledepopulaiecuveniturireduse

18

Indexareapensiilorcu3,75%;

Cretereasalariuluiminimdebazbrutpeargarantatnplatcu12,5%;

Cretereavenituluiminimgarantatcu4,5%.

Aplicarea legii salarizrii unitare n sensul majorrii salariilor categoriilor de


salariaitinericuveniturimaimici,

Direcionareacreterilorsalarialensectorulbugetarctretineriiabsolveni
din sntate i educaie care rmn n sistem (medici rezideni; profesori
debutani n nvmntul preuniversitar; preparatori i lectori n
nvmntuluniversitar),pentruafacilitainvestiiansntateieducaie;

Pentruastimulamediuldeafaceriiareducefiscalitateamuncii,unobiectiv
central al guvernului este acela de reducere a cotei contribuiilor sociale,
aceast reducere fiind realizat ntro manier neutr din punct de vedere
bugetar. n acest sens, se va ncerca implementarea, n a doua jumtate a
anului2014,auneireducerisemnificativeaacesteicote.nacestscop,vafi

astfel cum sunt prevzute n subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea i duratele normale de
funcionareamijloacelorfixe.
27

efectuat un studiu de fezabilitate ce va fi discutat cu toi cei implicai iar


concluziilestudiuluivorficonvenitecuCE,FMIiBancaMondial.
-

Alte msuri de cretere a veniturilor disponibile pentru gospodriile cu


veniturimiciimedii

3. Continuareaprocesuluideprioritizareainvestiiilorpublice,prin:
-

Aprobarea i publicarea listei investiiilor publice prioritare (din rndul


investiiilorsemnificative,peste100milioanelei).

Introducerea obligativitii raportrii lunare a stadiului fizic de execuie, n


unitidemsur,pentrucretereacalitiianalizeiexecuieibugetare;

II. Obiectivele ANAF pentru anul 2014 sprijin realizarea obiectivelor politicii fiscal
bugetareialepoliticiieconomice,prin:
a. Combatereafermaevaziuniifiscale,prinurmtoareleaciuniprioritare:
Perfecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri fiscale speciale
identificate;
Optimizarea procedurilor de rambursare a TVA pe baza unei analize de risc,
pentruareducesemnificativtimpulalocatcontroalelorfiscalenacestdomeniui
pentru a reduce timpul necesar soluionrii cazurilor de restituiri pn n luna
iunie2014;
Continuarea iniiativei privind Persoanele Fizice cu Averi Mari (PFAM), respectiv
efectuarea de verificri conform codului de procedur fiscal i relansarea
campaniei de notificare prin transmiterea de scrisori ctre contribuabili ce
prezentaurisculdenedepunereadeclaraieidevenitdinstrintate;
CombatereafraudeilaTVA,nspecialfraudaintracomunitar,prinorganizareade
inspecii fiscale pariale (la operatorii economici pltitori de accize implicai n
importuri, achiziii, livrare, producie de produse accizabile, care datoreaz
accize),caurmareafaptelorsesizatedinoperaiunioperativeipringestionarea
deprofilederiscspecificeiefectuareaunuischimbeficientdeinformaiiderisc;
ntrireacontroluluivamal:
-

DezvoltareapoliticiidesecuritateIT;

Creterea eficienei aciunilor echipelor mobile, prin prezena mai activ n


tereniprinefectuareacontroalelorntrafic;

Gestionarea n continuare a activitilor specifice pentru implementarea


ConvenieiSchengen;

Protejareateritoriuluivamalnaionalicomunitarprincombatereatraficului
ilicitdedroguri,precursori,produsecuregimspecial,mrfuricontrafcutei
pirat, bunuri culturale mobile, specii slbatice de flor i faun, metale i
28

pietre preioase, aliaje ale acestora, a traficului de mrfuri cu risc pentru


sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de
numerarlafrontieracomunitar;
-

Creterea gradului de monitorizare i control a produciei, achiziiei i


importului de produse energetice, alcool i buturi alcoolice. n acest
domeniu ANAF va introduce supravegherea permanent pe baza analizei de
risc;

ntrireacontroalelorlafrontieraexternaUEpentruacombatetraficulilicit
deigareteialteprodusedintutunprelucrat.

b. mbuntireaconformriivoluntare,prinurmtoareleaciuniprioritare:
Continuarea aplicrii sistemului stabil de nlesniri la plata obligaiilor pentru
contribuabilii aflai n dificultate generat de lipsa temporar a disponibilitilor
bneti;
Simplificareaaccesuluicontribuabiluluilapropriuldosarfiscal;
Continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii
electronice;
Crearea condiiilor tehnice i procedurale pentru plata obligaiilor fiscale prin toate
instrumentelebancare;
Continuarea implementrii standardelor de calitate pentru serviciile furnizate i
optimizareaproceselordeactivitate;
Dezvoltarea serviciilor destinate contribuabililor, oferite spre exemplu prin portalul
ANAF (considerat a fi un ghieu unic) pn la data de 30 iunie 2014, i prin
asigurareauneiinterpretrilipsitedeambiguitatealegislaieifiscaleprinpublicarea
unei proceduri comune cu MFP i nfiinarea unui singur canal care s se ocupe de
toate solicitrile de interpretare a legislaiei fiscale pn la data de 31 decembrie
2014;
Dezvoltareacanalelordeinteraciuneinformaticcucontribuabilii.

29

3.2.PERSPECTIVELEBUGETAREPETERMENMEDIU
Cutoatecdeficitulstructural19serevizuieteperiodic,inclusivpentruvalorilerealizatedin
aniiprecedeni,sepoateapreciacRomniaanregistratprintrecelemaiprofundereduceri
aleacestuideficitdupapariiareglementriloreuropenenacestdomeniu.
ncepnd cu anul 2011 anul n care au intrat n vigoare regulamentele care statueaz
obligaia reducerii anuale a deficitului structural cu cel puin 0,5 puncte procentuale
Romniaiadiminuatacestdeficitcu4,3puncteprocentuale,respectivdela6,1%dinPIBn
2010la1,8%dinPIBnanul2013.
n medie, sa reuit o reducere anual de 1,4 puncte procentuale. Ca urmare a acestor
rezultate,Romnia,alturideDanemarca,afostsinguraardinzonanoneurocareaintrat
nmecanismuldemonitorizareaOTM,alturidestateledinzonaeuro.

Grafic6Deficitulbugetaricretereaeconomicpeperioada20092017
%PIB
6,0
4,0

3,5

2,3

2,5

3,3

3,0

0,6

2,0
1,1

0,0
2,0
4,0
6,0

6,6
6,1
6,8

8,0
10,0

2,6

3,8

2,5
3,0

2,31,8

1,7
2,2

1,0
1,4

1,31,0

2012

2013

2014

2015

2016

1,0
1,1

5,5

9,0
9,6

12,0
2009

2010

2011
DeficitESA

Deficitstructural

2017

Crestereeconomica

Surs:MinisterulFinanelorPublice

Pentru 2014, n deficitul bugetar este luat n calcul un ajustor pentru cofinanarea
proiectelordinfondurieuropene,aproximativ0,2ppdinPIB.
Obiectivul general este reprezentat de ajungerea la OTM n anul 2015, respectiv un deficit
structural de 1% din PIB, dup ce n anul 2013 sa confirmat ieirea de sub procedura de
deficitexcesiv(deficitESAsub3%dinPIB).
Pentru a atinge n anul 2015 OTM, veniturile, cheltuielile i deficitul administraiei
guvernamentale n termeni ESA sunt estimate ca procent din PIB potrivit graficului de mai
jos.
19

caindicatormacroeconomicdeterminatprinmetodeconometric
30

Grafic7Poziiabugetarconsolidat(ESA,%PIB)20

Surs:MinisterulFinanelorPublice

I.

Pe termen mediu, Guvernul ia fixat ca elemente ale consolidrii politicii


fiscalbugetare:

Peparteadevenituri:
Continuarea msurilor de cretere a eficienei sistemului fiscal prin rescrierea
CoduluifiscaliCoduluideprocedurfiscal;
Diversificarea modalitilor de impunere fiscal care vizeaz introducerea
impozituluiforfetarpentruanumitecategoriidepersoanejuridice;
Reducereapoveriifiscalepentruforademunccuveniturimici;
Implementarea unui nou sistem al contribuiilor sociale obligatorii, prin
extinderea bazei de calcul a acestora asupra tuturor veniturilor realizate de
persoanelefizicecaredesfoaractivitiindependente,indiferentdacacestea
mairealizeazsaunuialtevenituri;
Pe termen mediu, schimbarea modului de determinare a impozitului pe cldiri,
respectivimpozitareaproprietilorssefacnfunciededestinaiaproprietii
(cldiri de locuit i cldiri folosite n alte scopuri), i nu n funcie de statutul
juridicalproprietarului,conformlegislaieinvigoarelaacestmoment;
Pentru creterea autonomiei locale, restrngerea numrului scutirilor prevzute
nlege,acestatributrevenindautoritilorlocale,carevoraveacompetenadea
decide reducerea sau scutirea de la plata impozitelor locale pentru anumite
categoriidecontribuabili;

20

Corelaiavenituricheltuieli=soldpoateprezentadiferenedatoraterotunjirilorlaozecimal.
31

mbuntirea legislaiei privind TVA n funcie de fenomenele evazioniste, n


vedereacontracarriiacestora;
Analizarea posibilitii de reducere a cotei standard de TVA pentru perioada
20142016,pemsurambuntiriicolectriiveniturilorbugetare;
Continuarea perfecionrii legislaiei n domeniul accizelor pentru a corespunde
criteriilor de armonizare cu legislaia comunitar prin transpunerea n legislaia
naionaladirectiveloradoptatelanivelulUniuniiEuropene;
mbuntirea legislaiei n domeniul accizelor n funcie de fenomenele
evazioniste,nvedereacontracarriiacestora;
Respectarea angajamentelor asumate de Romnia cu instituiile financiare
internaionale, respectiv implementarea unor msuri de cretere a veniturilor
colectatedinaccize,maialesprinreducereaevaziuniinsferaaccizelorlabuturi
alcoolice, i o mai bun corelare a cotelor de accize cu coninutul de alcool i
procesuldeproducie;
Altemsuripentrugospodriilecuveniturimiciimijlocii.
Peparteadecheltuieli:
Asigurarea unui nivel sustenabil pentru cheltuielile cu salariile i pensiile n
sectorulpublic;
Orientarea resurselor disponibile ctre investiii publice de antrenare n
domeniile:infrastructur,agriculturidezvoltarearural,energiaitehnologia
avansat;
Accelerarearitmuluidecheltuireafonduriloreuropenepentruaajungelaorat
deabsorbienintervalul50%80%pnla31decembrie2015;
Regndirea achiziiilor publice n baza criteriilor de oportunitate, prioritate,
eficien;
Implementarea programrii bugetare multianual pe proiecte i programe, care
va aduce economii importante la buget i va crete gradul de predictibilitate i
eficienacheltuielilorpublice;
n anul 2013 a fost aprobat Legea nr. 165/2013, privind msurile pentru finalizarea
procesului de restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod
abuzivnperioadaregimuluicomunistnRomnia.
Cererile de restituire, care nu pot fi rezolvate prin restituirea n natur vor fi rezolvate
prinacordareadetitluricompensatoriinformdepuncte.
Puncteleacordateprindeciziadecompensarepotfivalorificateprinachiziiadebunuri
imobiliare de la Fondul naional al terenurilor agricole i al altor imobile, prin licitaie,
ncepnddela1ianuarie2016.

32

TotodatLegeaprevedelaart.41caplatasumelornbanireprezentnddespgubirin
dosareleaprobatedectreComisiaCentralpentruStabilireaDespgubirilornaintede
intrarea n vigoare a prezentei legi, precum i a sumelor stabilite prin hotrri
judectoreti,rmasedefinitiveiirevocabileladataintrriinvigoareaprezenteilegi,
sefacentermende5ani,ntraneanualeegale,ncepndcu1ianuarie2014.
Ca urmare, Autoritatea Naional a Restituirea Proprietilor a nregistrat n bilanul
contabilpentruanul2013,titlurilecompensatoriinvaloarede2.059,9mil.Lei.Aceast
sumesteinclusndeficitulbugetarESApeanul2013.Seestimeazcvaloareatotala
titlurilorarputeascreascnperioadaurmtoaredela2059mil.leila4500mil.lei.
Pentruanul2014nbugetuldestatsauprevzutsumedestinateplaiidespgubirilorn
valoarede500millei.

II.

Obiectivele ANAF pentru perioada 2015 2017 urmresc urmtoarele


obiective,pebazaunorseriideaciuniprioritare:

a. Combatereafermaevaziuniifiscale
Dezvoltarea analizei de risc generalizat la nivelul ntregii activiti de
administrarefiscal,nbazainformaiilordenaturfiscaldesprecontribuabili;
Dezvoltarea aplicaiilor informatice n vederea efecturii de analize ale
rezultateloraciunilordeinspeciefiscaliniiatecaurmareaanalizeiderisc,n
vedereaconfirmriicriteriilorderisciafurnizriideinformaiipentruanalizede
riscviitoare;
ntrirea sistemului de arhivare electronic a informaiilor, documentelor i a
procedurilor astfel nct s se permit circulaia documentelor, n cadrul ANAF,
frretiprireaacestora;
Perfecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri fiscale speciale
identificate;
Dezvoltarea i implementarea unui program automatizat de analiz a
informaiilor primite de la contribuabili pe baz declarativ, pentru a
operaionaliza verificarea din birou aa cum este deja susinut n Codul de
procedurfiscal.Vafipusnaplicareproceduradecontroldocumentar.
CombatereafraudeilaTVA,nspecialfraudaintracomunitar,prinorganizareade
inspecii fiscale pariale (la operatorii economici pltitori de accize implicai n
importuri, achiziii, livrare, producie de produse accizabile, care datoreaz
accize),caurmareafaptelorsesizatedinoperaiunioperativeipringestionarea
deprofilederiscspecificeiefectuareaunuischimbeficientdeinformaiiderisc;
Dezvoltareacontroluluicomeruluielectronic;
ntrireacontroluluivamal:
-

DezvoltareapoliticiidesecuritateIT;
33

Creterea eficienei aciunilor echipelor mobile, prin prezena mai activ n


tereniprinefectuareacontroalelorntrafic;

Gestionarea n continuare a activitilor specifice pentru implementarea


ConvenieiSchengen;

Protejareateritoriuluivamalnaionalicomunitarprincombatereatraficului
ilicitdedroguri,precursori,produsecuregimspecial,mrfuricontrafcutei
pirat, bunuri culturale mobile, specii slbatice de flor i faun, metale i
pietre preioase, aliaje ale acestora, a traficului de mrfuri cu risc pentru
sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de
numerarlafrontieracomunitar;

Creterea gradului de monitorizare i control al produciei, achiziiei i


importului de produse energetice, alcool i buturi alcoolice. n acest
domeniu ANAF va introduce supravegherea permanent pe baza analizei de
risc;

ntrireacontroalelorlafrontieraexternaUEpentruacombatetraficulilicit
deigareteialteprodusedintutunprelucrat.

b. mbuntireaconformriivoluntare
Realizarea, mpreun cu Asociaia Romn a Bncilor, a unui sistem electronic
eficientdenfiinare/ridicareapopririlorasupradisponibilitilorbnetiaflaten
conturilebancarealedebitorilor;
Simplificareaaccesuluicontribuabiluluilapropriuldosarfiscal;
Continuarea simplificrii declaraiilor fiscale precum i dezvoltarea declarrii
electronice;
Continuarea implementrii standardelor de calitate pentru serviciile furnizate i
optimizareaproceselordeactivitate;
DezvoltareaCallcenteruluiANAFprincretereanumruluideposturiicrearea
unorserviciidesprijinpentruoperatoriitelefoniciimplicainaceastactivitate;
nfiinarea unor centre regionale n vederea creterii operativitii n oferirea
informaiilorsolicitate;
Dezvoltareacanalelordeinteraciuneinformaticcucontribuabilii.

34

c. Cretereaeficieneicolectriiveniturilor
ntrirea componentei de formare profesional, att n sensul dezvoltrii i
mbuntiriiacesteiactiviti,inclusivprinelaborareauneistrategiideformare,
ct i n ceea ce privete creterea nivelului de competen profesional a
personaluluipropriualANAF;
Implementarea unui sistem IT integrat, unitar, care s reprezinte cea mai bun
valoarepentrubaniiinvestii;
Automatizarea i eficientizarea proceselor funcionale ale ANAF, prin utilizarea
tehnologieiinformaieiicomunicaiilor,ncondiiilereorganizriiageniei;
mbuntirea asistenei acordate contribuabililor prin utilizarea tehnologiei
informaieiicomunicaiilor.

35

3.3.IMPACTULADERRIILAUEASUPRAFINANELORPUBLICE
3.3.1.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20072013
Absorbiafondurilorexternenerambursabilereprezintunadintreprioritiledegradzero
aleGuvernuluiRomniei.AlocareasubstanialdefonduridinparteaUniuniiEuropene(cca.
34,6 miliarde Euro) pentru actualul cadru financiar multianual (CFM) trebuie valorificat
optim,eareprezentndoresurscheiepentrudezvoltareapetermenscurt,mediuilunga
economieiisocietiiromneti,precumiunelementcentralalsustenabilitiibugetare
prinprismastrategieiinvestiionaleiacaracteruluinerambursabilalacestorfonduri.
ntabelulurmtorseregsescsumelealocateRomnieincadrulfinanciarmultianual2007
2013alUE:
Tabel6CFM20072013
SumeletotalealocateRomnieincadrulfinanciarmultianual20072013alUE

mil.Euro
Instrument
FonduriStructuraleideCoeziune
19.668
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 8.124
FondulEuropeanpentruPescuit
231
FondulEuropeandeGarantareAgricola
6.580
Total
34.603
Surs:MinisterulFinanelorPublice

3.3.2.POZIIAFINANCIARNETAROMNIEInRELAIACUBUGETULUE(2007martie
2014)
Pentru a determina poziia net naional n relaia cu bugetul comunitar, fiecare stat
membrufoloseteinstrumentuldenumitBalanafinanciarnet.ncdinprimulandela
aderare, Romnia a fost beneficiar net n relaia financiar cu UE, nregistrnd un sold
pozitiv,aacumsepoatevedeantabeluldemaijos.

36

Tabel7BalanafinanciarnetaRomnieinperioada200731.03.2014

milioane
EURO

Denumire

Realizat
2007

Realizat
2008

Realizat
2009

Realizat
2010

Realizat
2011

Realizat
2012

Realizat
2013

Realizat
31.03.2014

Realizat
2007
31.03.2014

9=1++8

I.SUME
PRIMITEDELA
BUGETULUE
(A+B)
A.Fonduride
preaderare
B.Fonduripost
aderare,din
care:
B1.Fonduri
structuraleide
coeziune(FSC)
B2.Fonduri
pentru
dezvoltare
ruralaipescuit
(FEADR+FEP)
B3.Fondul
European
pentru
Garantare
Agricola(FEGA)
B4.Altele
(postaderare)
II.SUME
PLATITECATRE
UE(C+D)
C.Contribuia
Romnieila
bugetulUE
D.Alte
contribuii
III.Soldul
fluxurilor=III

1.599,71

2.642,34

2.930,24

2.293,63

2.621,59

3.442,13

5.556,65

2.711,95

23.798,25

812,26

747,68

618,74

273,17

132,61

43,90

30,84

0,00

2.659,20

787,45

1.894,67

2.311,50

2.020,46

2.488,98

3.398,24

5.525,81

2.711,95

21.139,05

421,38

648,45

917,84

505,54

708,36

1.170,92

2.963,12

1.427,88

8.763,49

15,13

578,75

565,93

760,48

883,05

1.090,05

1.229,99

345,99

5.469,36

6,89

461,87

575,93

663,78

768,95

991,27

1.174,70

933,86

5.577,27

344,05

205,60

251,80

90,65

128,62

146,00

158,00

4,22

1.328,94

1.150,89

1.268,93

1.364,43

1.158,91

1.296,24

1.427,77

1.534,77

642,90

9.844,84

1.129,13

1.246,78

1.315,49

1.109,25

1.234,26

1.405,57

1.469,80

634,16

9.544,43

21,77

22,15

48,94

49,66

61,98

22,20

64,96

8,74

300,40

448,82

1.373,41

1.565,81

1.134,72

1.325,35

2.014,36

4.021,89

2.069,05

13.953,41

Surs:MinisterulFinanelorPublice

nanul2013Romniaiaeficientizatprocesuldeabsorbie,astfelnctgraduldeatragerea
fonduriloreuropeneafostcelmaibundelaaderareariinoastrelaUE.
nacestecondiii,anul2014devineunancheiencareRomniaaremisiuneadeasolicita
Comisiei Europene rambursarea unei sume ct mai mari pentru a reduce povara aferent
anului2015.

37


3.3.3.ALOCRILEDINBUGETULUNIUNIIEUROPENECFM20142020
La nivelul UE, anul 2014 marcheaz intrarea ntrun nou cadru financiar multianual (CFM),
carevaacoperioperioadde7ani,respectivpnn2020.AcestCFM(20142020)areo
noucomponenaprogramelorfadeCFM(20072013).CFMesteunmecanismmenits
asigure previzibilitatea cheltuielilor UE i, n acelai timp, respectarea unei discipline
bugetarestricte.
BugetulalocatRomnieipentruCFM20142020estede39,8miliardeeuro,dincare21,82
miliardedeeuroreprezintalocareaRomnieincadrulpoliticiidecoeziune.
Alocareadinfondurieuropenepeacestcadrufinanciarvasprijinincontinuareprocesulde
cretere economic. Msurile de politic bugetar adoptate n prezent sunt menite s
sprijine creterea gradului de absorie a fondurilor europene, n special prin creterea co
finanrii(ceeaceafcutnecesarajustorulde0,2%pentrupentruabsorbiasuplimentara
fonduriloreuropene).

38

3.4.EVOLUIILEINIVELULDATORIEI21
DATORIA PUBLIC I STRATEGIA DE ADMINISTRARE A DATORIEI PUBLICE
GUVERNAMENTALE
Datoria guvernamental conform metodologiei UE sa situat la sfritul anului 2013 la un
nivelde38,4%dinPIB,netinferiorplafonuluide60%stabilitprinTratatuldelaMaastricht.
Dac la sfritul anului 2012 datoria guvernamental reprezenta 38,0% din PIB, asigurarea
necesitilordefinanarenanul2013iconsolidarearezerveifinanciarenvalutaflatla
dispoziia Ministerului Finanelor Publice, pe fondul unei creteri economice de 3,5% din
PIB,auconduslamajorareaniveluluiacestuiindicatorla38,4%dinPIBlafineleanului2013.
Dindatoriaguvernamental,lasfritulanului2013,datoriainternareprezentat17,5%din
PIB, iar datoria extern a fost de 20,9% din PIB, ca urmare a unui proces de finanare n
perioada20112013careaavutnvedereofinanareexternsemnificativ.
Obiectivele Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada
20142016aprobaterecentdeGuvernsunturmtoarele:

Asigurarea necesarului de finanare al administraiei publice centrale i a


obligaiilordeplat,pefondulminimizriicosturilorpetermenmediuilung;

Limitarea riscurilor financiare asociate portofoliului datoriei publice


guvernamentale,nspecialprinextindereamaturitiimediirmaseadatoriei,i

Dezvoltareapieeiinterneatitlurilordestat.

Finanarea deficitului bugetar n anul 2014 se va realiza n proporie echilibrat din surse
interne i externe, n timp ce pentru anii urmtori, MFP i propune creterea ponderii
finanrii deficitului bugetar din surse interne avnd n vedere obiectivul dezvoltrii pieei
interne a titlurilor de stat i al diminurii expunerii la riscul valutar. n aceste condiii,
volumulanualdetitluridestat,destinatefinanriideficituluibugetarirefinanriidatoriei
publice, ce se va emite n anii urmtori este estimat la max. 50 miliarde lei, ceea ce
reprezintunvolummaireduscu5miliardeleicomparativcuvaloareaemisiunilordinanul
2013.
Strategiadefinanaredinsurseinternearenvedere,nprincipal,emisiunidetitluridestat
denominatenlei,respectivcertificatedetrezorerie,inclusivprinintroducereadecertificate
detrezoreriecuscadenemaiscurte(iniialla3luni),complementarceloremisela6i12
luni, i obligaiuni de tip benchmark cu scadene pe termen mediu i lung n funcie de
cerereaexistentanpiaiinndcontdeobiectivulconstruiriicurbeiderandamentenlei.
Randamentele titlurilor de stat au urmat un trend descendent n ultimii ani pe fondul
ajustriiprudenteaconduiteipoliticiimonetaredectreBNR, corelatcualifactori,cumar
fi lichiditatea global i interesul nerezidenilor pentru obligaiunile de stat denominate n
lei,caurmareaincluderiiunorobligaiunidestatnindiciiregionalidereferin(aiBarclays
iJPMorganGBIEM)pentrupieeleemergente.
21

ToiindicatoriiutilizainacestcapitolsuntnconformitatecumetodologiaUE
39


Grafic8Randamenteletitlurilordestatpepiaaprimar

31. 12. 2012

3 1.1 2.20 13

15. 04. 2013

12M

8
8

6
)
%
( 5
ten
e4
am
d
an 3
R
2

6 ,2 4

6,44

6,14

6,29
4,9

5 ,9 1

4,37

6,57

6,4

4,9

5,29

6,75
6 ,9 8
5,26

Randamente (%)

5 ,4 1

4,35

2,94

5 ,1 6
4 ,9

2,78
3,84

5 ,1 4
4,59

4 ,5 2

3,97

2 ,9
2

3Y

5Y

6,75
6,57
6,24
6,14

5
4

4,9

5,26

4,52

4,59
4,35

3,97

0
6M

1 2M

2y

3Y

4Y

5Y

1 0Y

10Y

2,94

15y

2,9

2
31.12.2012

31.12.2013

15.04.2013

Sursa:MinisterulFinanelorPublice

Pentru a reduce costurile de finanare i a promova o mai bun funcionare a pieei


secundare, MFP intenioneaz s continue politica de construire de serii de obligaiuni de
stat de tipbenchmark lichide (de valoareechivalent cuprins ntre 1,5 i 2 miliarde Euro)
dealungulntregiicurbederandamentconcomitentcuopolitictransparentdeemiterea
titlurilordestat.Complementaracesteipolitici,MFPintenioneazselimineemisiunilede
titluridenominatenEuropepiaaintern,inndcontcaacestaesteuninstrumentatipic
carefragmenteaz/segmenteazpiaatitlurilordestat.
ncepnd din anul 2015, dup implementarea cadrului procedural i operaional, MFP
intenioneazsutilizezeoperaiunispecificedepiasecundar,detipulbuybacksibond
exchange,nscopulaccelerriicreriidetitluridestatdetipbenchmarklichideifacilitrii
refinanriiseriilorcuvolumemaricaredevinscadente.nmodsimilar,MFPintenioneaz
s nceap s utilizeze operaiuni de tip reverse repo pentru un management eficient al
lichiditilor MFP n baza unei consultri n prealabil cu BNR, n vederea coordonrii
politicilordefinanareimanagementallichiditilorcucelemonetare.
Prinimplementareauneipoliticitransparentedeemiteredetitluridestatititluridestatde
tipbenchmarkmailichide,piaasecundarartrebuisnregistrezeoevoluiepozitivio
consolidare accentuat. Pentru a stimula n continuare activitatea pe aceast pia, MFP
intenioneaz s introduc pn la sfritul anului 2014 o platform electronic de
tranzacionare (ETP) care va contribui la creterea transparenei n procesul de formare a
preuluititlurilordestatfacilitndreducereacosturilordetranzacionarepentruparticipanii
dinpiaasecundar.

40

nceeaceprivetesurseledefinanareexternpetermenmediu,acesteasevorasiguran
principal prin emisiuni de euroobligaiuni pe pieele externe de capital n cadrul
Programuluicadru de emisiuni de titluri de stat (MTN), i n completare se vor contracta
mprumuturi de la creditori oficiali (instituii financiare internaionale i agenii
guvernamentale). MFP intenioneaz s menin prezena pe pieele internaionale de
capitalnEuroisaccesezeoportunisticpieeleinternaionaledecapitalnUSDsaunalte
valute prin selectarea celor mai lungi scadene posibile, n vederea reducerii riscului de
refinanare,inndcontdecostulasociatextinderiimaturitiititlurilordestat.
Profitnddefereastradeoportunitateaprutpepieeleinternaionaledecapital,nluna
ianuarie2014,MinisterulFinanelorPubliceaemisncadrulProgramuluiMTN,douaserii
deobligaiunidenominatenUSD,cumaturitide10i30deani,nvaloarecumulatde2
miliarde.Astfel,Romniaamprumutat1miliardUSDcumaturitateade10aniiuncupon
de 4.875% (n scdere comparativ cu emisiunea de anul trecut) i 1 miliard USD cu
maturitateade30deani(ceamailungmaturitateauneiobligaiunidestatrealizatpn
n prezent) i un cupon de 6.125%. De asemenea, n data de 15 aprilie 2014, MFP a emis
euroobligatiuni denominate n euro cu maturitatea de 10 ani (pentru prima oara de la
declanarea crizei financiare) extinznd curba de randamente n euro i obinnd cel mai
redus cost obinut vreodat de Romania prin emiterea de euroobligatiuni (randament
3,701%icupon3,625%).
n completare, MFP intenioneaz s continue parteneriatul cu instituiile financiare
internaionale pentru a beneficia de avantajele financiare aferente produselor acestora.
Astfel,n2014sevaangajasumade300mil.EurormasdinmprumutuldetipBIRDDPL
DDO,precumiprimulmprumutBIRDdepoliticidedezvoltare(DPL),nvaloaredepnla
750milioaneEuro,ncadruluneiseriide2mprumuturidetipDPL,celdealdoileaurmnd
a fi contractat n prima parte a anului fiscal 2015. Acestea sunt destinate susinerii
obiectivului guvernamental de mbuntire a potenialului de cretere al Romniei prin
sporirea eficacitii interveniilor n sectorul public i maximizarea funcionrii pieelor de
capital,imobiliareideenergie.CeledoumprumuturidelaBIRDvorfiurmatenperioada
20162017dealtedouamprumuturisimilareacrorvaloareurmeazafistabilitulterior.
Laacestemprumuturisevoradugaaltenoimprumuturicareurmeazaficontractatede
la instituiile financiare internaionale (BEI, BDCE) n perioada 2014 2016 n scopul
finanrii deficitului bugetului de stat i refinanrii datoriei publice guvernamentale,
disponibilizareasumeloravndlabazrealizareaunorinvestiiii/saualteaciuninecesare
ndomeniulreformelorsectoriale.
Surselenecesarerefinanriidatorieipubliceguvernamentalesevorasiguradepepieelepe
care sau emis aceste datorii, precum i din rezerva financiar n valut la dispoziia
Trezoreriei Statului. Pentru mbuntirea managementului datoriei publice i evitarea
presiunilor sezoniere n asigurarea surselor de finanare a deficitului bugetar i de
refinanareadatorieipubliceguvernamentale,searenvederemeninearezerveifinanciare
(buffer) n valut la dispoziia Trezoreriei Statului, n valoare echivalent acoperirii
necesitilordefinanareadeficituluibugetarirefinanriidatorieipublicepentrucca4
41

luni.
Pefonduluneicreterieconomicemediianualede2,8%dinPIBiaunordeficitecalculate
conform metodologiei UE de pn la 2,0 % din PIB, n perioada 2014 2017, estimm c
ponderea datoriei guvernamentale brute nu va depi 40% din PIB, dup cum rezult din
graficuldemaijos.

Dac se au n vedere activele financiare lichide22, nivelul datoriei guvernamentale nete


(reprezentnd datoria guvernamental brut minus activele financiare lichide) n perioada
deanaliznuvadepi32%dinPIB.
Grafic9DatoriaguvernamentalconformmetodologieiUE
45%
40%
35%
30%

39,9%

38,4%

39,6%
31,7%

31,6%

30,5%

39,1%

38,5%
31,7%

31,4%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
2013

2014est

2015prog

datorieguvernamentalabruta(%nPIB)

2016prog

2017prog

datorieguvernamentalaneta(%inPIB)

Surs:MinisterulFinanelorPublice

Factorii care au influen asupra modificrii ponderii datoriei guvernamentale n PIB n


perioada20142017,inclusivajustrilestocfluxurisuntprezentainanexa4.
22

AF1,AF2,AF3(consolidatelavaloareadepia),AF5(dacestecotatlaburs;inclusivaciunilefondurilormutuale)

42


4.ANALIZADESENZITIVITATEICOMPARAIACUVARIANTAPRECEDENTA
PROGRAMULUIDECONVERGEN

4.1RISCURI
Riscurilecarepotafectaeconomiarealiimplicitobiectivuldecretereeconomicsuntn
principaldenaturextern.Economiaromneasccaparteaeconomieieuropenedepinde
decontextuleconomicinternaional.
Recentelepreviziuni ale ComisieiEuropeneconfirm ateptrilecarevenireaeconomicn
UEnceputntrimestrulaldoileadinacestanscontinueisseaccelerezeanulviitor.n
caz contrar, reducerea cererii din UE i mai ales din rile care sunt principalii parteneri
comerciali ai Romniei va afecta prin intermediul exportului dar i al fluxurilor
investiionale creterea produsului intern brut. ntre riscurile externe la adresa
perspectivelor macroeconomice se menin i cele legate de fragilitatea pieelor financiare,
de incertitudinea politicii fiscale a SUA, precum i tensiunile geopolitice care ar putea
conducelaocreteremaimareapreurilorlaenergie.
Peplanintern,riscurilesuntngeneralechilibratedinpunctdevederealafectriioferteisau
cererii interne. Dup anul agricol 2013 foarte bun, dac condiiile climatice vor fi
defavorabilen2014,produciaagricolarputeanregistraocontraciefoarteaccentuatcu
efectdirectninflaieicretereaeconomic.
Carisccuimpactntoatesectoareleeconomiceicudeosebireasuprantreprinderilormici
imijlociitrebuiesubliniatpoliticarestrictivdecreditareasectoruluibancar,cutoatec
ratadepoliticmonetarafostrelaxat.Caurmareaevoluiilordinultimeleluniseateapt
o uoar revigorare a creditului bancar, dar pentru atingerea obiectivelor de cretere
economicdin2014estenevoiedeoextinderesemnificativacreditriiageniloreconomici
iapopulaiei.
Referitor la dinamica regional, exist o serie de elemente ce indic o situaie pozitiv a
Romniei,comparativcuceaaaltorri.
nprimulrnd,lamodulgeneral,dependenaRomnieideresurseledeenergeticeexterne
este redus, comparativ cu cea a altor state membre. n plus, n anul 2013 a avut loc o
scderesemnificativaimporturilorenergeticedeprodusepetroliereiagazenaturale,ca
urmare a scderii consumului energetic din economie, n mare parte generat de
restrngereaactivitiiconsumatorilorenergofagi.Dependenaenergeticariiasczuti
datorit creterii importanei resurselor regenerabile, pe fondul investiiilor masive din
ultimii ani, stimulate de subvenionarea sectorului prin acordarea de certificate verzi, sub
impulsulmsurilordeliberalizareapieeienergiei.
naldoilearnd,aproximativ70%dinfluxurilecomercialealeRomnieisuntorientatencea
maimarepartectreriUE.naltreilearnd,sursainvestiiilorstrinedirectenRomnia,
peanul2012,este,nceamaimareproporiedinOlanda,Austria,Germania,FranaiItalia.

43

De asemenea, sectorul bancar romnesc este format din bnci cu capital preponderent
european, ceea ce, alturi de ceilali factori menionai, poziioneaz Romnia favorabil n
dinamicageopoliticdinregiune.

4.2 SENZITIVITATEA PROIECIILOR BUGETARE PENTRU DIFERITE SCENARII I


IPOTEZE
Elasticitateavariabilelorbugetare
n condiiile n care ncasrile din impozite i taxe sunt strns corelate cu evoluia ratei de
ocupare n economie, a ctigului mediu i creterea economic, n tabelul urmtor se
prezintimpactulasupraveniturilorbugetareavariaieivariabileloreconomiceconsiderate
independent, avnd ca baz anul 2014. Comparativ cu scenariul de baz, innd cont de
ponderea n total venituri bugetare, cel mai ridicat risc este asociat cu ncasrile din
contribuii sociale i impozite indirecte (0,08% din PIB n special TVAul). Astfel, cel mai
ridicat impact negativ n condiiile reducerii creterii economice cu 1pp (care implic
reducerea simultan a nivelului angajrilor i salariilor se reflect n evoluia contribuiilor
sociale (0,17% din PIB). n acest context este important de remarcat decizia guvernului
privindflexibilizareaistimulareapieeimunciiprinmsurilerecentaprobate.

Tabel 8 Senzitivitatea veniturilor bugetului general consolidat fa de modificrile


variabilelormacroeconomice
Categoriadeimpoziteitaxe
(pondereanPIB)

1.Impozitulpevenit(3,5%)
2.Contribuiilelaasigurrisociale
(8,6%)
3.Impozitulpeprofit(1,7%)
4.Taxapevaloareaadugat
(8,2%)
Total

Modificrialebazei
macroeconomice
(pp)

Modificriale
veniturilor
(%dinPIB)2014

Salariulmediubrut
Niveluldeangajare
Produsinternbrut
Salariulmediubrut

Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1

0,037
0,028

Reduscu1

0,088

Niveluldeangajare
Produsinternbrut
Salariulmediubrut
Niveluldeangajare
Produsinternbrut
Salariulmediubrut
Niveluldeangajare
Produsinternbrut
Salariulmediubrut
Niveluldeangajare
Produsinternbrut

Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1
Reduscu1

0,077

0,021
0,021
0,016

0,080
0,104
0,084
0,096

Baza
macroeconomic

Surs:MinisterulFinanelorPublice

44

4.3.SENZITIVITATEADATORIEIPUBLICE
Analizadesensitivitateadatorieipublice23
1) influena creterii economice, a deprecierii monedei naionale, precum i a
derapajuluifiscal24asuprasolduluidatorieiguvernamentale,i
2) influena deprecierii monedei naionale i a modificrii ratelor de dobnd asupra
plilordedobnzi.
Grafic10Factorideinfluentaasupradatorieiguvernamentale
46,0%

%PIB
43,8%

44,0%

43,3%

44,4%

42,5%
41,7%

42,0%

42,1%
40,3%

40,0%

40,5%
40,2%

39,9%
39,6%

38,0%

41,1%
40,4%
40,4%

38,4%

39,1%

40,5%
40.2%
38,5%

datorieguvernamentalanPIBscenariubaza
datorieguvernamentalainPIB1%descrestere
datoriaguvernamentalainPIBscenariudepreciereEURO
datoriaguvernamentalainPIBscenariuderapajfiscal
datoriaguvernamentaleinPIBscenariucutotifactoriicombinati

36,0%

34,0%
2013

2014

2015

2016

2017

Surs:MinisterulFinanelorPublice

ngraficul11seobservcinfluenauneiscderieconomicecu1%dinPIBaraveaunimpact
negativ asupra nivelului de ndatorare, de cretere cu 1,7% din PIB n anul 2017, iar
deprecierea monedei naionale cu 10% fa de Euro25, principala valut n care este
denominat datoria guvernamental n valut, ar determina creterea ponderii datoriei
guvernamentalenPIBdepnla2,0%dinPIBn2017.Underapajfiscaltranspusntrun
deficit n numerar definanatdecca2%din PIB nperioada2015 2017,arconducelao
cretere a nivelului de ndatorare cu pn la 2.0% din PIB n 2017, n timp ce influena
combinat a acestor factori asupra ponderii datoriei guvernamentale n PIB determina o
crestereaacestuiindicatorcu5,9%dinPIBnanul2017.

23

ToiindicatoriiutilizainacestsubcapitolsuntnconformitatecumetodologiaUE
Deficitulcashdefinanatde2%dinPIB
25
icelelaltevalutencareestedenominatdatoriaurmeazaceeaitendinadeapreciere.
45
24

Grafic11Factoriideinfluenasupraplilordedobnd

Surs:MinisterulFinanelorPublice

ngraficul12seobservcdepreciereamonedeinaionalefadeEuro26araveaunimpact
negativsczutasupraplilordedobnd,nsensulcreteriiponderiiacestoranPIBcupna
la0,06%dinPIBnanul2017,ntimpcecreterearatelordedobndcu1%arconducelao
creteremaiaccentuataponderiiplilordedobndnPIBcupnla0,15%nanul2017.
Influenacombinataacestorfactoriasupraplilordedobndardeterminaocreterea
acestorplicu0,21%dinPIBnanul2017.

4.4. COMPARAREA CU VARIANTA PRECEDENT A PROGRAMULUI DE


CONVERGEN
Scenariul macroeconomic de dezvoltare pe termen mediu prezentat n acest program nu
difersemnificativfadeceldinediiaprecedentaProgramuluideConvergen,respectiv
ediiaaprilie2013,n ceeacepriveteevoluiaPIB.Difereneledintreceledouprograme
suntdeterminate,nprincipal,derevizuireadatelorstatisticepentruperioada20102012i
publicarea celor provizorii pentru 2013, precum i de efectul de baz determinat de
modificriledestructurimplicatedeacestea.
Astfel, n ediia precedent a Programului de Convergen sa estimat c produsul intern
brut se va majora cu 1,6% n 2013. Realizrile statistice, care au contabilizat performana
puternicaexporturilorcaurmareauneiproduciiindustriale,precumiproduciaagricol
deosebit,auevideniatocretereaprodusuluiinternbrutde3,5%.
Ca urmare a acestei evoluii, pentru anul 2014 se prevede o majorare a PIB de 2,5%
comparativ cu majorarea de 2,2% prognozat n varianta anterioar, avnd ca suport, n
principal, cererea intern. Pentru perioada 20152017 prognoza prevede accelerarea
activitii economice, cu un ritm de cretere n 2015 uor mai ridicat dect n varianta
26

Idem25.
46

precedent,respectiv2,6%fade2,4%imeninereala3%pentru2016,urmatde3,3%n
2017, cererea intern, n special formarea brut de capital fix, reprezentnd motorul
creterii.

Grafic13Comparaientreprognozelecreterii
PIB

Grafic14Comparaientreprognozele
creteriiFBCF

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Grafic15Comparaientreprognozelecreterii
consumuluiprivat

Grafic16Comparaientrecontribuiile
exportuluinetlacretereaPIB

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

47


5.SUSTENABILITATEAPETERMENLUNGAFINANELORPUBLICE
Ultimul Raport privind sustenabilitatea finanelor publice, publicat n anul 2012, analizeaz
viabilitatea finanelor publice din statele membre ale UE, pe fondul impactului financiar,
economic i fiscal al crizei declanate n anul 2008 i al evoluiei mbtrnirii populaiei,
conform Raportului privind mbtrnirea populaiei. Acest Raport se realizeaz cu o
periodicitatedetreiani.StatelemembrealeUEseaflnfazadeelaborareanouluisetde
proieciiprivindsustenabilitateafinanelorpublicepetermenlung,exerciiucevaaveacaan
denceputanul2013(nlocde2010)iacelaiorizontdeprognoz,respectiv2060.
n ceea ce privete situaia Romniei, exerciiul de raportare 2012 a evideniat lipsa, pe
termen scurt, a riscurilor la adresa sustenabilitii, un nivel sczut al acestora pe termen
mediuiunulmoderatpeorizontuldeproiecie,respectivalanului2060.Dinactualizarea
proieciilorpentrunoulexercitiu,seestimeazcpondereacheltuielilorcupensiilenPIBva
cobor pn la finele perioadei de proiecie sub media UE calculat n Raportul din 2012.
Riscurilesaramplifica,dacbalanastructuralprimararrevenilavalorilenregistraten
perioada 19982012. Nivelul datoriei publice este prognozat a rmne semnificativ sub
valoareadereferinde60%dinPIB,nsarputeafiavutenvederemsurideconsolidare
pentrualimitacretereacosturilorcumbtrnireapopulaiei(nspecialcelecupensiile).
De notat evaluarea pozitiv, fa de Raportul pe anul 2009 privind sustenabilitatea, cnd
Romniasecaracterizaprintrunriscridicatprivindsustenabilitateapetermenlung,urmare
a impactului bugetar cauzat de cheltuielile legate de mbtrnirea populaiei, aflate mult
pestemediaUniuniiEuropene.
Creterea cheltuielilor bugetare la nivelul Uniunii Europene a fost revizuit n scdere,
conform Raportului 2012 privind mbtrnirea populaiei, n comparaie cu exerciiul din
2009. n 18 din cele 27 de state membre, variaia total a costurilor bugetare a fost n
scderenperioadacuprinsntreceledouRapoarte.Aceasttendincontinu,pefondul
ajustrilor i reformelor din sectoarele pensiilor, sntii i asistenei sociale iniiate de
statelemembre.
Proieciaactualizatacreteriicheltuielilorlegatedembtrnireapopulaiei,indic,pentru
Romnia,unsporde5,8p.p.dinPIBpentruperioada20132060(4,4p.p.pentruperioada
20102060,mediaeuropeanconformRaportului2012privindmbtrnireapopulaieifiind
de2,9p.p.).Peprincipalelecomponentedecheltuieli:

2,5p.p.dinPIBreprezintcretereacheltuielilorcupensiile(mediaeuropean1,4
p.p.)

2,0p.p.dinPIBreprezintcretereacheltuielilorcungrijireasntiiingrijirile
petermenlung(mediaeuropean2,0p.p.)

Comparativ cu evoluiile la nivel european, ritmul de majorare a cheltuielilor legate de


mbtrnireapopulaieiestemarcatnRomniadeorsturnaremaiaccentuatapiramidei
vrstelor.DemenionatcproieciilenuauinclusrecomandareaComisieiEuropene,privind
egalizareavrsteidepensionarentrefemeiibrbai,la65deani.
48


Grafic12Structurapopulaiei:20132060
StructuraPopulaieiRomnieinanul2013

StructuraPopulaieiRomnieinanul2060

Sursa:EurostatEUROPOP2013

Sursa:EurostatEUROPOP2013

SchimbriledemograficevormodificastructurapopulaieiRomniei.Amploareaivitezade
mbtrnireapopulaieidepinddetendineleviitoarenceeaceprivetesperanadevia,
fertilitateaimigraia.
Procesuldembtrnirerapidvamodificaraportuldintrepopulaialavrstadepensionare
i populaia activ, ceea ce va aduce schimbri majore n structura pe vrste i implicaii
negativepepiaaforeidemunc.Raportuldintrepersoanelenvrstdepeste65deanii
cele n vrst de munc (1565 de ani) crete semnificativ, ceea ce nseamn c n
perspectiva urmtorilor ani sistemul public de pensii va avea resurse mult diminuate n
raportcucheltuielile.
Grafic13Evoluiapopulaiei
Compoziiapevrstea
populaiei
va
fi
profund afectat n
perioada 20132080:
pondereapopulaiein
vrst de munc (15
64 ani) va nregistra o
scdere semnificativ
de 28,6% n perioada
intervalului
de
prognoz n timp ce
ponderea populaiei
cu vrsta peste 65 de
ani va crete n acest
intervalcu54,9%.
49


Grafic14Ratafertilitii
2

copiiper
femeie

1,8

1,58
1,54

1,53

1,6

1,4

1,4
1,2

Sursa:Eurostat

Procesul de mbtrnire a populaiei este i o consecin a nivelului sczut al fertilitii


Romniei: n anul 2012 rata de fertilitate a fost de 1,53 copii per femeie, situnduse sub
nivelul optim de reproducere, aceasta urmnd, conform estimrilorEurostat,s creasc la
1,83nanul2060.
Rezultatele previziunii demografice oferite de Eurostat pentru Romnia27, indic o scdere
semnificativ a populaiei, cu 2,6 milioane persoane mai puin n 2060 comparativ cu anul
2013.
Deipopulaiatnrestenscderecaurmareanumruluitotmairedusalfemeiloraflate
la vrsta de fertilitate, exist totui o serie de semnale pozitive din creterea ratei de
fertilitate.

Tabel9IndicatoriDemografici

2013
Ratadefertilitate
PopulatieTotalmil.
dincare:
Brbai
Femei

1,65
20,02

9,76
10,26

2020

2030

2040

1,73
19,69

1,79
19,00

1,81
18,46

9,59
10,10

9,26
9,74

9,02
9,44

2050
1,82
17,97

8,81
9,16

2060
1,83
17,44
8,57
8,87

Sursa:EurostatEUROPOP2013

Speranadeviala
natere
Brbai
Femei
27

2013

2020

2030

2040

2050

2060

70,8
77,9

72,8
79,5

75,4
81,6

77,8
83,5

80,0
85,2

82,0
86,8

EurostatEUROPOP2013
50

UE 28

ZonaEuro

Franta

Marea

Suedia

Finlanda

Belgia

Olanda

Lituania

Slovenia

Danemarca

2012

Luxemburg

Estonia

Croatia

2006

Romania

Bulgaria

Cehia

Austria

Malta

Letonia

Italia

Cipru

Germania

Slovacia

Grecia

Ungaria

Spania

Polonia

Portugalia

0,8

Irlanda

Speranadeviala
vrstade65ani
Brbai
Femei

14,5
17,8

15,5
18,8

16,9
20,1

18,3
21,4

19,6
22,7

20,8
23,9

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

n Romnia, sperana de via la natere pentru brbai este estimat s creasc cu


aproximativ11,2anipeparcursulperioadeideproiecie,dela70,8n2013la82,0n2060.
Speranadevialanatereesteestimatscreasccu8,9anipentrufemei,dela77,9n
2013la86,8n2060,ceeaceindicouoarconvergenasperaneideviatntrebrbaii
femei.
Pe termen mediu i lung, evoluia sectorului de pensii este puternic influenat de
perspectivele demografice date de evoluia ratei natalitii i a speranei de via i de
procesulinevitabildembtrnireapopulaiei.
Tabel10Prognozapetermenlungacheltuielilorcupensiile

2010
2013
2020
2030
2040
Pilonul1depensii
Pilonul2depensii

9,4

8,1

8,6
0,1

9,3
0,5

10,5
1,2

2050
11,5
1,5

2060
11,9
1,1

Sursa:ComisiaNaionaldePrognoz

Rezultatele estimate prin modelul de pensii indic o cretere a ponderii cheltuielilor cu


pensiile din pilonul 1, de la 8,1% din PIB n anul 2013 la circa 11,9% din PIB pentru finele
perioadeideprognoz.
Pilonul2depensiivaaveaoponderedincencemaisemnificativntotalulcheltuielilorcu
pensiile, un vrf al acestui indicator fiind ateptat n jurul anului 2050, cu atingerea unei
ponderide1,5%dinPIB.

51

6.CALITATEAFINANELORPUBLICE
Una din prioritile Guvernului Romniei pentru perioada urmtoare este continuarea
consolidrii calitii finanelor publice prin mbuntirea eficienei, transparenei i
responsabilitiinutilizarearesurselorpublice.GuvernulRomnieiseangajeazscontinue
procesul de consolidare fiscal sustenabil i asigurarea unui cadru fiscalbugetar favorabil
dezvoltrii mediului economic privat i public. n acest sens, o caracteristic important a
politicii bugetare o reprezint creterea eficienei alocrilor bugetare n vederea crerii
spaiului de manevr pentru domenii prioritare cu influen asupra creterii economice:
proiectedeinfrastructur,educaie,cercetareetc.
n vederea consolidrii managementului finanelor publice, Guvernul continu procesul de
implementare a reformelor care au drept scop mbuntirea sistemelor privind controlul
angajamentelor i raportarea fiscal, prevenirea arieratelor i o gestionarea mai bun a
riscurilorfiscale.nacestsens,situaiileprivindarierateleunitiloradministrativteritoriale
suntpublicatelunarncepndcusfritulluniiseptembrie2013.Saunregistratprogresen
implementarea sistemului de control al angajamentelor prin formularea unor definiii
standardpentruangajamenteisearenvedereextindereasistemuluidecontrolalacestora
lanivelultuturorentitilor.

6.1.VENITURILEBUGETARE
CodulFiscalesteelaboratastfelnctsasigurepredictibilitateasistemuluifiscal.Searen
vedere sporirea competitivitii fiscale a mediului de afaceri prin: a) lrgirea bazei de
impozitare;b)simplificareasistemuluidetaxe;c)cretereacolectariiveniturilorbugetare;d)
reducereaevaziuniifiscale.
Astfel,ncepandcuanul2009numrultaxelordindomeniulnonfiscalafostreduscu50%,
dela491detaxenanul2009la252detaxenprezent.Dinacestea,101reprezinttaxei
tarifedeautorizare.
n ceea ce privete administrarea fiscal, se urmrete creterea eficienei colectrii i
eficacitii n combaterea fenomenelor de fraud i evaziune fiscal. Astfel, a avut loc
crearea structurii antifraud prin reorganizarea controlului operativ n cadrul aparatului
propriualAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,respectivcreareaunuimecanismunic
de control care s nlture paralelismele i s elimine astfel evaluarea fiscal diferit a
aceleiai operaiuni economice i care s fie n deplin concordan cu angajamentele
asumatedeRomniafadeorganismelefinanciareinternaionale.
Principaleleobiectivenvedereacreteriiadministrriifiscalevizeaznspecialcombaterea
fermaevaziuniifiscale,mbuntireaconformriivoluntare,precumicretereaeficienei
colectriiveniturilorbugetare.
Pentrumbuntireacapacitiidecolectareseaunvedereprocedurisimpleimoderne,
respectivutilizareapescarlargainternetului,printrimitereaonlineadeclaraiilorfiscale
pentruplatataxelor.
52

Reformelefiscalecevorfintreprinsepentruperioadaurmtoareaufostconceputeastfel
nct s previn noi presiuni ale cheltuielilor, s mbunteasc procesul bugetar i s
asigure eficiena colectrii veniturilor i operaiunilor bugetare pe termen mediu. Aceasta
nseamnaezarealabazapoliticiipubliceaperformaneloractivitilorfinanateialocarea
fondurilorpecriteriuleficienei.
nceeaceprivetecombatereaevaziuniifiscale,caaxprioritaraactivitiideadministrare
fiscal, structurile de specialitate au intensificat activitatea de control i inspecii28.
Rezultatelesaumaterializatnobligaiifiscalesuplimentare,sesizripenale,prejudicii.
Pe de alt parte, Acordul de Parteneriat 20142020 al Romniei solicitat de Comisia
European fiecrui stat membru, stabilete prioritile de finanare ale Romniei, pentru
atingerea obiectivelor prevzute n strategia Europa 2020. Se va urmri eficientizarea
implementrii i reducerea poverii administrative, alocarea fondurilor fiind orientat ctre
obinerea unui impact semnificativ al investiiilor, respectiv continuitatea interveniilor
sustenabiledinactualaperioaddeprogramare.

6.2.CHELTUIELILEBUGETARE
ControlulcheltuielilorbugetarereprezintunelementesenialalangajamentelorGuvernului
deareducedeficitulbugetar.
Obiectivelecheiepetermenmediusunt:
Cretereaspaiuluifiscalpentruinvestiii;
mbuntireasustenabilitiipetermenmediuilung;
Cretereacapacitiideabsorbieafonduriloreuropene;
Cretereapredictibilitiipoliticiibugetarepetermenmediu.
Pentruasigurarearesurselorbugetarenecesarepentrususinereainvestiiilorisectoarelor
economice,Guvernulipropuneconsolidareasubstanialapoliticilorbugetareprin:

28

ntrirea disciplinei bugetare prin plata arieratelor bugetului de stat, ale


autoritilor locale i ntreprinderilor de stat precum i msuri pentru
prevenireaformriidenoiarierate;

creterea eficienei alocrilor bugetare prin reforma investiiilor publice,


orientareasubstanialafondurilorpentrucofinanareaproiecteloreuropene
ifinanareacuprioritate,dinresurseproprii;

consolidareacadrelorbugetarenaionale,ainstituiilorfiscalenconcordan
cuangajamenteleasumateprinPactulFiscal;

transparen n utilizarea fondurilor publice i bune practici de raportare


bugetar.

Cu20,7%maimultn2013fade2012
53

7.CARACTERISTICILEINSTITUIONALEALEFINANELORPUBLICE

7.1.REGULIFISCALE
Prevederile Directivei 85/2011 i ale Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea i
Guvernana n cadrul Uniunii Economice i Monetare au fost implementate n legislatia
naional prin Legea nr.377/2013 care modific Legea responsabilitii fiscalbugetare
nr.69/2010,dupcumurmeaz:
1.
Introducerea unei reguli fiscale numerice privind deficitul bugetar structural, care
seconsiderrespectatdacestendeplinitunadinurmtoarelecondiii:
Obiectivul bugetar pe termen mediu nu depete o limit inferioar a soldului
structural anual al administraiei publice de 0,5% din produsul intern brut la
preurilepieei;
Atunci cnd raportul dintre datoria public calculat conform metodologiei
UniuniiEuropeneiprodusulinternbrut,lapreurilepieei,estesemnificativsub
nivelul de 60 % i cnd riscurile n ceea ce privete sustenabilitatea pe termen
lungafinanelorpublicesuntsczute,limitainferioaraobiectivuluibugetarpe
termenmediunupoatedepiunsoldstructuralanualaladministraieipublice
decelmult1,0%dinprodusulinternbrut,lapreurilepieei;
Deficitul structural anual al administraiei publice converge ctre obiectivul
bugetarpetermenmediuconformunuicalendardeajustareagreatcuinstituiile
Uniunii Europene n conformitate cu Regulamentul (CE) al Consiliului
nr.1466/1997 privind consolidarea supravegherii poziiilor bugetare i
supraveghereaicoordonareapoliticiloreconomice
2.
Introducerea unui mecanism de corecie care se declaneaz automat n cazul
deviaiilordelareguladedeficitbugetarstructural:
Se activeaz n cazul constatrii unei devieri de la obiectivul bugetar pe termen
mediu(deviereaesteconsideratimportantdacestedecelpuin0,5%dinPIB
ntrunanidecelpuin0,25%dinPIBnmediepean,ndoianiconsecutivi);
Msurile de corectare a devierii sunt formulate n termeni cuantificabili,
ealonate pe ani i vor produce efecte cel trziu asupra exerciiului bugetar al
urmtoruluian;
Msuriledecorectareadevieriisuntproporionalecudimensiuneadevierii;
Msurile de corectare a devierii vor asigura implementarea recomandrilor
adresate Romniei de ctre instituiile Uniunii Europene precum i un ritm de
corectarestabilitnconformitatecuPactuldeStabilitateiCretere;
Msurile de corectare a devierii sunt aplicate cu prioritate acelor bugete sau
entiticomponentealeadministraieipublicecareaugeneratdevierea

54

3.
Introducerea unei clauze derogatorii n cazul manifestrii unor circumstane
extraordinare:
Permite nerespectarea regulii fiscale privind deficitul bugetar structural, inclusiv
neaplicareamecanismuluidecorecie;
Circumstane extraordinare = un eveniment neobinuit asupra cruia autoritile
administraiei publice nu au niciun control i care are o influen major asupra
poziiei financiare a administraiei publice sau perioade de recesiune economic
sever,astfelcumestedefinitnPactuldeStabilitateiCretererevizuit;
nceperea i ncetarea manifestrii unor circumstane extraordinare fac obiectul
opiniei Consiliului Fiscal, iar Guvernul are obligaia de a informa Parlamentul i
ComisiaEuropean.
4.

Introducereauneiregulifiscalenumericeprivinddatoriapublic:
DatoriapublicconformmetodologieiUniuniiEuropenenuvadepi60%dinPIB;
n cazul n care raportul dintre datoria public conform metodologiei Uniunii
EuropeneiPIBdepetevaloareadereferinde60%dinPIB,datoriapublicseva
reducecuoratmediede5lasutpean.

5.
Introducereaunorpraguriintermediareprudenialepentrudatoriapublic,inclusiv
msuriautomatencazuldepiriiacestora:
Dac:45%dinPIB<datoriapublic<50%dinPIB
-

Atunci: Ministerul Finanelor Publice prezint Guvernului un raport privind


justificareacreteriidatorieiiprezintpropuneripentrumeninereaacestui
indicatorlaunnivelsustenabil;

Daca:50%dinPIB<datoriapublic<55%dinPIB
-

Atunci: program pentru reducerea ponderii datoriei publice n PIB, care


cuprinde, fr a se limita la acestea, msuri care determin nghearea
cheltuielilortotaleprivindsalariiledinsectorulpublic;

Daca:55%dinPIB<datoriapublica<60%dinPIB
-

Atunci:nplusfademsuriledelapunctul2,Guvernuliniiazmsuricare
s determine nghearea cheltuielilor totale privind asistena social din
sistemulpublic.

6.
Introducerea de noi standarde de calitate pentru prognozele macroeconomice
utilizatelaplanificareabugetar:
CadrulmacroeconomicpecaresefundamenteazStrategiafiscalbugetarutilizeaz
celemaiactualeinformaiiireprezintscenariulmacrofiscalcelmaiprobabilsauun
scenariumaiprudent;
Cadrul macroeconomic din Strategia fiscalbugetar conine o declaraie privind
concordana sau diferenele fa de cele mai recente prognoze ale Comisiei
55

Europene.Diferenelesemnificativedintrescenariulmacrobugetaralesipreviziunile
Comisiei Europene sunt descrise i motivate, n special dac nivelul sau creterea
variabilelor din ipotezele externe se ndeprteaz n mod semnificativ de valorile
menionatenpreviziunileComisiei.
n cazul n care Consiliul fiscal constat deviaii persistente de acelai sens ale
prognozelor macroeconomice fa de datele efective, care sau nregistrat pe o
perioaddecelpuinpatruaniconsecutivi,Guvernuliamsurilenecesareileface
publice.

7.
ntrirea rolului Consiliului fiscal n ceea ce privete monitorizarea respectrii i
aplicriiregulilorfiscale:
Referitorlamonitorizarearespectriiiaplicriiregulilorfiscalenumerice,inclusiva
celorprivindmecanismuldecorecieicircumstaneleextraordinare.Astfel,Consiliul
Fiscalemiteopiniincazul:
- manifestriicircumstanelorextraordinare;
- msurilordecorectareadevierii;

GuvernultrebuiesexplicedifereneledeopiniefadeConsiliulFiscal.

7.2.INSTITUIIFISCALE
nscopuldeaprotejaobiectiveleiprincipiileenumeratemaisus,ConsiliulFiscal,autoritate
independentnfiinatprinLegeaResponsabilitiiFiscalbugetare(Legea69/2010),areca
obiectiv sprijinirea Guvernului i a Parlamentului n elaborarea i implementarea politicii
fiscalbugetareideapromovatransparenaisustenabilitateafinanelorpublice.
nrealizareaacestuiobiectiv,Consiliulfiscalndeplineteosferlargdeatribuii:evalueaz
proieciile macroeconomice avute n vedere la fundamentarea prognozei de venituri a
bugetuluigeneralconsolidat,estimeazimpactulpachetelordemsuridenaturainfluena
soldul bugetar, analizeaz execuia bugetarimsura n care aceastacorespundeintelor
propuse, monitorizeaz respectarea regulilor fiscale, emite recomandri privind politica
fiscalcurentiviitoare.

7.3.GUVERNANASTATISTIC
Romniaarealizatnultimiianiprogresenceeaceprivetembuntireaprognozeifiscale
iapracticilordeformularebugetar.Pentruaconsolidatransparenafiscaliaasigurao
maibunconordancuSistemulEuropeandeConturi(ESA),sedezbatenprezentunplan
de aciuni pe termen mediu menit s mbunteasc aria de acoperire a datelor fiscal
bugetare i macroeconomice, a perioadelor i termenelor de raportare, concomitent cu
cretereacalitiiiintegritiiraportriiacestora.

56

ANEXE
TabelNr.1aProieciimacroeconomice

CODUL
SEC

2013
NIVEL1)

2013

MLD.LEI

3.Cheltuielileconsumuluiprivat
4.Cheltuielileconsumuluipublic
5.Formareabrutdecapitalfix
6.Modificareastocuriloriachiziii
netedevalori(%dinPIB)
7.Exporturidebunuriiservicii
8.Importuridebunuriiservicii

377,8
87,4
149,2

2015

2016

2017

MODIFICAREPROCENTUAL

607,4
3,5
B1*g
628,6
7,1
B1*g
COMPONENTELEPIBULUIREAL

1.PIBreal
2.PIBnominal

2014

2,5
5,4

2,6
5,5

3,0
5,5

3,3
5,6

1,3
1,8
3,3

2,0
1,8
2,7

2,9
1,7
4,0

3,2
2,5
5,2

3,3
1,7
6,1

5,2
0,9
P52+P53
270,7 13,5
P6
272,6
2,4
P7
CONTRIBUIILACRETEREAPIB

0,6
6,6
5,6

0,3
4,7
5,5

0,1
4,5
5,8

0,1
5,0
6,1

P3
P3
P51

0,3
2,1
14.Cerereainternfinal

15.Modificareastocuriloriachiziii

0,6
0,0
netedevalori
P52+P53

4,4
0,4
16.Exportnet
B11
1)
NivelulrealalPIBialcomponentelorsaleestenpreurileanuluiprecedent

3,0

3,6

3,9

0,0
0,4

0,0
0,6

0,0
0,6

TabelNr.1bEvoluiapreurilor

1.DeflatorulPIB
2.Deflatorulconsumuluiprivat
3.Indicelearmonizatalpreurilordeconsum
4.Deflatorulconsumuluipublic
5.Deflatorulinvestiiilor
6.Deflatorulexportului(bunuriiservicii)
7.Deflatorulimportului(bunuriiservicii)

2013

3,5
4,4
3,2
7,0
0,7
2,1
1,5

57

2014
2015
2016
MODIFICAREPROCENTUAL

2,8
2,8
2,5
4,6
2,5
1,1
2,4

2,8
2,6
3,3
3,5
2,2
1,0
1,5

2,4
2,3
3,0
2,7
2,1
0,7
0,6

2017

2,3
2,1
2,7
2,4
2,0
0,4
0,3

TabelNr.1cEvoluiapieeiforeidemunc

CODUL
SEC

2013
NIVEL
MIIPERS.

2013

2014

2015

2016

2017

MODIFICAREPROCENTUAL

1)

1.Populaiaocupattotal

9189,7
0,1
2.Populaiaocupat,miiore

17265273 0,5
lucrate2)
3)
3.Rataomajului%

729,7
7,3
4)
4.Productivitateamuncii

3,7
5.Productivitateamunciiorare5)

4,0
6.Compensaiasalariailormil.lei
D1
208411
6,5
7.Compensaiapesalariatlei

33261
5,7
1)
Populaiaocupat,definiiapentruconceptulinterndinconturinaionale
2)
Definiiadinconturinaionale
3)
DefiniiaarmonizatcuEurostat(LabourForceSurveyAMIGO)
4)
PIBrealpepersoanocupat
5)
PIBrealpeorlucrat

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3
7,1
2,3
2,2
6,2
5,6

0,4
6,9
2,3
2,2
5,6
4,9

0,5
6,8
2,7
2,5
5,7
5,0

0,5
6,7
2,9
2,7
5,7
5,0

TabelNr.1dBalanelesectoriale
%dinPIB
1.Soldulnet,faderestullumii
Dincare:
balanabunuriloriserviciilor
balanavenituriloritransferurilor
contuldecapital
2.Soldulnetalsectoruluiprivat
3.Soldulnetalsectoruluiguvernamental
4.Discrepanastatistic

CODUL
SEC
B9

B.9
EDPB.9

58

2013

2014

2015

2016

2017

1,1

0,5
0,6
2,2
3,4
2,3

1,2

0,6
0,4
2,2
3,4
2,2

0,7

1,2
0,3
2,2
2,1
1,4

0,9

1,7
0,2
2,4
2,2
1,3

0,8

2,1
0,1
2,8
1,9
1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TabelNr.2aProieciabugetuluiconsolidat

CODUL
SEC

2013

2013

2014

NIVEL
MIL.LEI

2015
%DINPIB

Soldulnet(EDPB9),pesubsectoare
1.Bugetconsolidat
2.Administraiacentral
3.Administraiadestat
4.Administraialocal
5.Fondurideasigurrisociale
Bugetconsolidat(S13)
6.ncasritotale
7.Cheltuielitotale
8.Soldulnet

S.13
S.131
S.132
S.133
S.134

14308,2
18068,8
M
870,2
2890,4

2,3
2,9
M
0,1
0,5

2,2
2,3
M
0,1
0,2

TR
TE1)
EDPB.9

205503,0
219811,2
14308,2

32,7
35,0
2,3

33,4 33,6
35,6 35,0
2,2 1,4

9.Dobnzi

EDPD.41

11077,4
3230,8

1,8
0,5

1,8
0,4

0,0

0,0

1,4
1,4
M
0,1
0,1

1,3
1,2
M
0,1
0,0

1,1
1,0
M
0,1
0,0

33,9
35,2
1,3

34,0
35,1
1,1

1,8
0,4

1,8
0,5

1,7
0,6

0,0

0,0

19,6
13,1

19,8
13,2

10.Balanaprimar2)
11.Oneoffialtemsuritemporare3)
Componentedevenituriselectate
12.Impozitetotale(12=12a+12b+12c)
12a.Impozitepeproducieiimport

D.2

117617,7
80047,6

18,7
12,7

0,0
0,0

19,2
19,4
13,0
13,1

12b.Impozitecurentepevenit,avuie,etc.

D.5

37570,1

6,0

6,2

12c.Impozitepecapital
13.Contribuiisociale
14.Venituridinproprietate
15.Alte4)
16=6.Venituritotale
p.m.:povarafiscal(D.2+D.5+D.61+D.91
D.995)5)
Componentedecheltuieliselectate
17.Remunerareangajai+consum
intermediar
17a.Remunerareangajai
17b.Consumintermediar
18.Contribuiisociale(18=18a+18b)
dincareAjutoaredeomaj6)

D.91
D.61
D.4
TR

55275,5
4911,3
27698,5
205503,0

8,8
0,8
4,4
32,7

18a.Contribuiisocialennatur

2016 2017

6,5

6,6

8,8
0,9
4,5
33,4

6,3

8,8
0,9
4,5
33,6

8,8
0,9
4,7
33,9

8,8
0,9
4,6
34,0

13,7
7,9
5,8
11,5
0,2

13,3
7,6
5,7
11,4
0,2

1,1
10,4
1,8
0,4
5,1
0,9
1,8
35,2

1,1
10,3
1,7
0,4
5,6
0,9
1,8
35,1

D.1+P.2
D.1
P.2

D.6311,
D.6312,
D.63131
D62
EDPD.41
D.3
P.51
D.9

84220,3
51124,1
33096,2
77619,6
1214,4

13,4
8,1
5,3
12,3
0,2

14,0
8,0
6,0
12,0
0,2

13,9
8,0
5,9
11,7
0,2

9545,6
1,5
1,3
1,2
18b.Contribuiisociale,altele
68074,0
10,8
10,7
10,5
19=9.Dobnzi
11077,4
1,8
1,8
1,8
20.Subvenii
2018,1
0,3
0,4
0,4
21.Formareabrutdecapitalfix
27992,7
4,5
4,8
4,6
22.Transferuridecapital
5296,2
0,8
0,9
0,8
23.Altele7)
11586,9
1,8
1,8
1,8
24=7.Cheltuielitotale
TE1
219811,2
35,0
35,6
35,0
1)
Ajustatecufluxulnetdeswap,adicTRTE=EDPB9
2)
Balanaprimarestecalculatca(EDPB9,punctul8)plus(EDPD.41,punctul9)
3)
Semnulplusnseamnreducereadeficituluicaurmareamsuriloroneoff
4)
P.11+P.12+P.131+D.39+D.7+D.9(diferitdeD.91)
5)
InclusivcelecolectatedeUEiinclusivajustareacutaxeleicontribuiilesocialenecolectate(D.995)
6)
Includebeneficiilennumerar(D.621iD.624)innatur(D.631),legatedeajutoareledeomaj
7)
D.29+D4(diferitdeD.41)+D.5+D.7+D.9+P.52+P.53+K.2+D.8
59

Tabelnr.2bProieciinsituaiapstrriipoliticiloractuale1

1.Totalveniturinsituaia
pstrriipoliticiloractuale
2.Totalcheltuielinsituaia
pstrriipoliticiloractuale

2013

2013

2014

2015

2016

2017

Nivel

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

205503,0

32,7

33,4

33,6

33,9

34,0

219811,2

35,0

35,6

35,0

35,2

35,1

1)

Proieciile trebuie s nceap la momentul la care Programul de Stabilitate sau Convergen este
redactat i arat trendul veniturilor i cheltuielilor presupunnd ca nu are loc nici o modificare de
politici,cumedefinitlap.15.Prinurmare,cifrelepentruX1vorcorespundecudateleactualepentru
venituriicheltuieli.

Tabelnr.2cSumecetrebuieexclusedinvaloareadereferinacheltuielilor

1.CheltuielidinprogrameUEacoperite
totaldefonduriUE
2.Cheltuieliciclicecuajutoruldeomaj

2013

2013

2014

2015

2016

2017

Nivel

%din
PIB

%dinPIB

%din
PIB

%din
PIB

%din
PIB

8911,5

1,4

2,2

2,4

2,4

2,4

33,27

0,0053*)

0,0000

0,6**)

3.Efectulmsurilordiscreionareprivind
veniturile2
4.Cretereaveniturilorimpuseprinlege

0,0050 0,0076

0,0076

1)

Metodologiautilizatpentruobinereacomponenteicicliceacheltuieliiaferenteajutoruluideomajcume
definitnCOFOGsubcodul10.5

unde:
Sautilizaturmtoareaformul:
EtUreprezintcheltuielilecuomajuliEtUCreprezintcomponentaciclicacheltuielilorcuajutorulde
omaj.
2)
Creterea veniturilor impuse prin lege nu trebuie incluse n efectul msurilor discreionare privind
veniturile:dateleraportatenrndurile3i4trebuieexclusereciproc.
*) In2013cheltuielilecusomajulaufostde1,2miliardelei(0,2%dinPIB)isemenin,caprocentn
PIB,nperioada20152017
**)Reprezintmsurilepevenituriluatenanul2014(prezenatelaPoliticafiscalbugetarnanul2014
delapagina20)

60

TabelNr.3Cheltuielicuadministraiacentral,dupfuncie
COD

%DINPIB

2013

2017

COFOG
1.Serviciipublicegenerale

4,9

n.a.

2.Aprare

0,8

n.a.

3.Ordinepublicisiguran

2,3

n.a.

4.Relaiieconomice

5,4

n.a.

5.Proteciamediului

0,6

n.a.

6.Serviciidomiciliareicomunitare

1,2

n.a.

7.Sntate

4,4

n.a.

8.Recreere,culturireligie

0,9

n.a.

9.nvmnt

3,0

n.a.

10.Proteciesocial

10

11,5

n.a.

11.Totalcheltuieli(=punct7=24nTabel2a)

TE

35,0

35.1

61

TabelNr.4Evoluiadatorieiguvernamentale
%DINPIB

CODULSEC

1.Datoriaguvernamentalbrut1)

2.Modificareadatorieiguvernamentale

2013

2014

2015

2016

2017

38,4

39,9

39,6

39,1

38,5

0,4

1,5

0,3

0,5

0,6

Contribuialamodificareadatorieibrute
2)

3.Balanaprimar

0,5
1,8

0,4
1,8

0,4
1,8

0,5
1,8

0,6
1,7

1,9

0,1
1,3

0,7

0,1
0,8

1,7

0,1
0,0

1,8

0,1
0,0

1,7

0,1
0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

1,5

1,7

1,7

1,7

5.0

4,9

4,7

4,8

4,6

7,9

8,3

7,9

7,4

7,1

30,5

31,6

31.7

31.7

31,4

8,8

6,8

5,2

4,7

2,6

61,5

60,2

57.2

53.4

52.1

4,4

4,6

3)

4.Dobnda

EDPD.41

5.Ajustristocflux

Dincare:
Diferenentredobnzipltiteiaccrual4)

Acumulareanetdeactivefinanciare5)

dincare:
dinprivatizare

Efectealeevaluriiialtele6)
7)

p.m.ratadobnziiimpliciteasupradatoriei

Altevariabilerelevante
6.Activefinanciarelichide8)

%nPIB

7.Datoriafinanciarnet(7=16)
%nPIB
8. Amortizarea datoriei (obligaii existente)
%nPIB
ncepndcufineleanuluianterior9)
9.Procentdindatoriedenominatnvalut
%ndatorie
10)

10.Maturitatemedie

ani

1)

DefinitconformRegulamentului3605/93(nuesteconceptESA)
Conformpoz10dintabelul2a
3)
Conformpoz9dintabelul2a
4)
Diferenele privind cheltuieli cu dobnzile, alte cheltuieli i venituri pot fi distinse atunci cnd sunt
relevantesauncazulncareraportuldatorienPIBestepestevaloareadereferin
5)
Activelichide(valut),obligaiuniguvernamentale,activenritere,ntreprindericontrolatedestati
diferenadintreactivelecotateicelenecotatepotfidistinseatuncicndsuntrelevantesauncazuln
careraportuldatorieinPIBestepestevaloareadereferinta
6)
Modificridatoratevariaieiratelordeschimbioperriipepiaasecundarpotfidistinseatuncicnd
suntrelevantesauncazulncareraportuldatorienPIBestepestevaloareadereferin
7)
Variabila proxy asociat este reprezentat de raportul dintre plile anuale de dobnzi i soldul de
datoriedinanulprecedent
8)
AF1, AF2, AF3 (consolidate la valoarea de pia), AF5 (dac este cotat la burs; inclusiv aciunile
fondurilormutuale).
9)
Indicatorcalculatpebazasolduluidatorieila31.12.2013
10)
Maturitatemedieramasa.
2)

62

TabelNr.5Evoluiiciclice
%DINPIB
1.CreterearealPIB(%)
2.Soldulnetconsolidat
3.Cheltuielicudobnzi
4.Msuritemporareioneoff1)
5.CretereaPIBpotenial(%)
Contribuii:
- munc
- capital
productivitateatotalafactorilor
6.Outputgap
7.Componentaciclic
8.Soldajustatciclic(27)
9.Soldprimarajustatciclic(8+3)
10.Soldstructural(84)

CODUL
SEC
EDPB.9
EDP
D.41

2013

2014

2015

2016

2017

3,5
2,3

2,5
2,2

2,6
1,4

3,0
1,3

3,3
1,1

1,8
0
2,0

0,1
1,1
0,7
1,6
0,5
1,8
0
1,8

1,8
0
2,3

0,2
1,2
0,9
1,4
0,5
1,7
0,1
1,7

1,8
0
2,4

0,2
1,2
1
1,2
0,4
1,0
0,8
1,0*)

1,8
0
2,6

0,2
1,3
1,1
0,8
0,3
1,0
0,8
1,0

1,7
0
2,7

0,1
1,4
1,2
0,2
0,1
1,0
0,7
1,0

1)
*)

Unsemnplusnseamnmsurioneoffdereducereadeficitului
nu include ajustorul pentru cofinanarea proiectelor din fonduri europene cu efecte pozitive pe

termenlungasuprapotenialuluidecretereeconomicinicisituaiileprevzutenTratatulprivind
stabilitatea,coordonareaiguvernanancadruluniunii,economiceimonetare,laart.3,paragraf1(c)
i3(b).

TabelNr.6Diferenefadevariantaprecedent

CODULSEC

2013

2014

2015

2016

2017

1,6
3,5
1,9

2,2
2,5
0,3

2,4
2,6
0,2

3,0
3,0
0,0

3,3

2,4
2,3
0,1

2,0
2,2
0,2

1,8
1,4
0,4

1,8
1,3
0,5

1,1

38,6
38,4
0,2

38,5
39,9
1,4

38,6
39,6
1,0

38,9
39,1
0,2

38,5

CretereaPIB(%)

Variantaprecedent
Variantaactualizat
Diferena
Balanabugetar(%dinPIB)
EDPB.9
Variantaprecedent
EDPB.9
Variantaactualizat
Diferena
Datoriaguvernamentalabrut(%dinPIB)
Variantaprecedent
Variantaactualizat

Diferena

63

TabelNr.7Sustenabilitateapetermenlungafinanelorpublice
%DINPIB

Dincare:Cheltuielilegatedevrst
Cheltuielicupensiile
Cheltuielicuasigurrilesociale
Pensiipentrulimitadevrstianticipate
Altepensii(invaliditate,urmai)
Pensiiocupaionale(dacindeadministraiacentral)
ngrijireasntii
ngrijireapetermenlung(anteriorincluslangrijirea
sntii)
Cheltuielicueducaia
Altecheltuielilegatedevrst
Cheltuielicudobnzile
Venituritotale
Dincarevenituridinproprieti
Dincare:dincontribuiilelapensii(saucontribuii
sociale,dupcaz)
Activealefondurilorpentrurezerveledepensii

2007

2010

2013

2020 2030 2040


Cheltuielitotale

13,2
6,4

5,3
0,8

17,2
9,4

7,8
1,6

15,8
8,1

6,9
1,2

16,3
8,6

7,2
1,4

3,5

3,7

3,7

0,5
2,8

0,6
3,5

0,7
3,3

2050

2060

18,8
10,5

8,9
1,5

4,2

20,6
11,5

10,1
1,4

21,6
11,9

10,6
1,3

3,7

17,2
9,3

7,7
1,6

3,9

4,5

4,6

0,7
3,3

0,8
3,2

1,0
3,1

1,3
3,3

1,7
3,4

6,6

7,0

7,2

8,1

9,7

11,1

11,9

12,2

1,8

6,0

11,4

8,8

5,7

3,9

Dincareactiveconsolidatealefondurilorpentrupensiile
publice(alteactivedectpasiveleadministraiei

centrale)

Reformesistemicealepensiilor1)
Contribuiisocialedirecionatectresistemulpensiilor
0
0,2
0,4
1,0
1,1
1,3
1,5
privateobligatorii2)
Cheltuielicupensiilepltitedectresistemulpensiilor
3
0
0
0
0,1
0,5
1,2
1,5
privateobligatorii )

Ipoteze
ritmurimedii

Ratadecretereaproductivitiimuncii(peor)
5,9
0,5
2,0
2,5
2,1
2,3
2,1
CreterearealaPIB
6,3
0,3
2,1
1,9
1,3
1,2
0,7

%
Ratadeparticiparenrndulbrbailor(2064ani)
71,0
77,0
77,2
78,1 75,6 73,4
72,9
Ratadeparticiparenrndulfemeilor(2064ani)
57,9
59,9
59,6
59,4 57,3 55,6
55,3
Ratatotaldeparticipare(2064ani)
64,4
68,8
68,3
68,8 66,5 64,5
64,1
RataomajuluiBIM
6,8
6,6
6,9
6,9
6,7
6,7
6,7
Populaianvrstde65aniipestedinpopulaia
total
14,5 17,6 15,1 17,6 20,2 25,7 31,1
Ritmurilemediisereferlaperioadadintreaniimenionai.Pentruperioadadeprognozritmurilesuntcalculate
pebazaPIBuluipotenialestimatncadrulexerciiuluideevaluareasustenabilitiifinanelorpublice2012.
1)
Reformelesistemicealepensiilorsereferlareformelepensiilorcareintroducunsistemmultipilon,ceinclude
unpilonobligatoriucufondpropriutotal;nanul2012saudirecionat0,5%dinPIBctrePilonulIIdepensii
2)
Contribuiisocialesaualtevenituriobinutedectrepilonulobligatoriucufondpropriutotal,pentruacoperirea
obligaiilorlegatedepensii,atrasenconformitatecureformasistemic
3)
Cheltuieli cu pensiile sau alte beneficii sociale pltite de ctre pilonul obligatoriu cu fond propriu total, n
legturcuobligaiilelegatedepensii,atrasenconformitatecureformasistemic

TabelNr.7aObligaiipoteniale
%dinPIB
2013
2014
Garaniipublice*)
2,2%
2,9%
Dincare:legatedesectorulfinanciar
0,03%
0,03%
*) aferente sectorului administraiei publice, cu eliminarea garaniilor acordate ntre entiti ale sectorului
administraieipublice
64

1,7
1,1

1,7
0,5
73,8
56,4
65,2
6,7
34,8

S-ar putea să vă placă și