Sunteți pe pagina 1din 38

FISA DE DATE A ACHIZITIEI Versiunea mai 2014

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod postal:
Telefon:

In atentia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Tara:

Fax:

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):


Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:


Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Altele: completati anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Altele: completati anexa A.III
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
! Pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare,
dialog competitiv, autoritatea contractanta va avea in vedere termenele reglementate de prevederile legislative in vigoare.
! Daca procedura aleasa este cerere de oferte, recomandam autoritatii contractante stabilirea termenelor prevazute pentru
clarificari astfel incat sa se permita operatorilor economici o perioada suficienta de timp necesara analizei documentatiei de
atribuire in vederea solicitarii de clarificari. Atragem atentia ca daca autoritatea contractanta nu analizeaza termenele la
nivelul Fisei de date a achizitiei la momentul initierii procedurii, la completarea Invitatiei de participare se va avea in
vedere ca termenul pana la data limita de depunere a ofertelor sa fie mai mare decat numarul de zile pana la care se pot
solicita clarificari de catre operatorii economici. Diferenta dintre cele doua termene sa fie de minimum:
1.

2 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de produse de complexitate redusa;

2.

3 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de servicii sau de lucrari.

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE


PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

Aparare

Agentie/birou national sau federal

Ordine si siguranta publica

Colectivitate teritoriala

Mediu

Agentie/birou regional sau local

Afaceri economice si financiare

Organism de drept public

Sanatate

Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

Constructii si amenajari teritoriale


Protectie sociala
Recreere, cultura si religie

Altele (precizati):

Educatie

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Altele (precizati):
da nu

Sau, dupa caz


Producere, transport si distributie de gaz si de energie
termica

Apa
Servicii postale

Electricitate
Servicii feroviare
Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
Prospectare si extragere a carbunelui si a altor
combustibili solizi

Activitati portuare
Activitati aeroportuare

! Daca autoritatea contractanta se incadreaza in categoria autoritatilor prevazute la art. 8 lit.d)-e) din OUG nr. 34/2006, va
folosi formularul aferent utilitatilor - Fisa de date utilitati.
Nota: Cu titlu de exemplu, autoritatile contractante care au obligatia utilizarii fisei de date utilitati sunt: CFR SA, CFR
Calatori SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, ROMATSA, Metrorex SA, Regii autonome locale de transport urban de calatori,
Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, CN Administratia Canalelor Navigabile SA, Radiocomunicatii
Navale ADIONAV SA, Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de jos , CN Administratia Porturilor Dunarii
Maritime, CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA, Porturi Sulina, Braila, Zimnicea si Tn.Magurele;
Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA, Termoelectrica SA, Electrocentralele, Complexele energetice, Transelectrica SA,
Electrica SA, Electrica Distributie, Electrica Furnizare, ENEL, E.ON, CEZ Distributie, Transgaz, Distrigaz, E.ON gaz
Romania SA, Romgaz SA, Petrom SA, Compania Nationala a Uraniului, SC Radioactiv Mineral Magurele, SC Miniera
Banat Anina SA, Companii de Apa etc.

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
______________________
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegeti
o singura categorie - lucrari, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau
achizitiei dumneavoastra)
! Tipul contractului trebuie sa fie in concordonanta cu codul CPV ales, sau cu codul CPV principal ales.
Exemple de asa NU:
1)

Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii insa codul CPV este aferent unui produs.

2)

Obiectul contractului presupune executia de lucrari iar codul CPV ales este de furnizare. Exemplu: tipul

contractului este de lucrari, spre exemplu de marcaje rutiere, iar codul CPV aste de produse, respectiv marcaje rutiere;
3)

Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii din categoriile cuprinse in Anexa 2 A ( categ.1 16) insa codul

CPV mentionat la II.1.6 este aferent unui serviciu cuprins in Anexa 2 B. ( categ.17-27 ).
! Pentru stabilirea tipului de contract, daca obiectul contractului inglobeaza atat lucrari cat si produse/servicii, obiectul
principal al contractului va determina tipul de contract.
! Daca obiectul principal al contractului este furnizarea unui produs care presupune operatiuni/lucrari de instalare a
acestuia, contractul este definit ca fiind contract de furnizare, indiferent de valoarea lucrarilor de instalare.
Concluzie ! Din nota privind determinarea valorii estimate trebuie sa reiasa informatiile necesare incadrarii contractului in
categoria contractelor de furnizare/servicii/lucrari.
Note exemplificative:
1) Contractul ce are ca obiect inchiriere de masini este contract de furnizare;

2)

Contractul ce are ca obiect inchiriere masini cu soferi este contract de prestari servicii.
a) Lucrari

B) Produse

c) Servicii
Executare

Cumparare

Categoria serviciilor:

nr.

Proiectare si executare

Leasing

(Pentru categoriile de servicii 1-27,

Executarea, prin orice

Inchiriere

consultati anexa II la Directiva

mijloace, a unei lucrari,

Inchiriere cu optiune de

2004/18/CE).

conform cerintelor

cumparare

specificate de autoritatea

O combinatie intre acestea

contractanta
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

........................

........................

Cod NUTS
II.1.3) Procedura implica

Cod NUTS

Cod NUTS

Un contract de achizitii publice

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

Incheierea unui acord-cadru

! Autoritatea contractanta nu poate alege incheierea unui acord-cadru pentru lucrarile noi de investitii fara caracter de
repetabilitate sau pentru serviciile de proiectare ce nu sunt aferente unor lucrari cu caracter de repetabilitate.
! Incheierea unui acord cadru pentru executia de lucrari noi de investitii aduce atingere dispozitiilor art.143 din OUG
34/2006 si creaza totodata premisele unei utilizari abuzive a acestei metode speciale de atribuire tinand cont de obligatiile
autoritatii contractante care decurg din incheierea acestuia, respectiv cele prevazute la art.145 si 147 alin.(2) din acelasi act
normativ coroborat cu art.65 lit.b si c din HG nr.925/2006.
! Contractele de lucrari ce pot fi atribuite in baza unui acord-cadru se pot referi la executarea acelor lucrari pentru care
exista marimi standard si aceleasi conditii de proiectare si executie, care sa permita stabilirea unor preturi si conditii de
calitate unitare.

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)


Acord-cadru cu mai multi operatori economici

Acord-cadru cu un singur operator economic

Numarul sau, dupa caz, numarul maxim de


participanti la acordul-cadru preconizat
! Numarul completat nu poate fi mai mic de 3.
! Daca autoritatea contractanta doreste sa incheie acordulcadru cu toti operatorii economici participanti care depun
oferte admisibile, va bifa Numarul si va mentiona in
sectiunea VI.3. ca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii
participanti la procedura care au oferte admisibile.
! Daca autoritatea contractanta doreste sa limiteze numarul
de operatori economici cu care va incheie acordul-cadru, va
bifa numar maxim de participanti la acordul-cadru
preconizat si va mentiona la nivelul sectiunii VI.3. mentiuni
legate de departajarea acestora.
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului
cadru
da nu Daca DA,
Reluarea competitiei se va face in SEAP:
da nu
! Daca autoritatea contractanta alege incheierea unui acordcadru cu mai multi operatori economici, recomandam
selectarea optiunii da la posibilitatea de a relua
competitia cu semnatarii acordului-cadru, avand in vedere
ca aceasta optiune este atat in avantajul autoritatii
contractante (putand obtine spre ex. imbunatatiri ale pretului
ofertat initial sau preturi corecte aferente momentului la care
se doreste incheierea contractului subsecvent), precum si al
operatorilor economici (oferindu-le celor clasati pe locul 2,
3 etc sansa obtinerii contractelor subsecvente).
! Daca acordul-cadru este cu reofertare se vor mentiona
elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i
criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s fie
aplicai pentru stabilirea operatorului economic cruia i va
fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n documentaia
de atribuire elaborat pentru ncheierea acordului-cadru;
__________________________________________
(se fac precizari suplimentare referitoare la modul de
desfasurare a reluarii competitiei intre semnatarii unui
acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata in ani: sau in luni:
Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani:
.........................

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre):
Valoarea estimata fara TVA: _________________

Moneda: ________ sau intervalul:

intre _____________ si _______________

Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________
! Daca procedura implica incheierea unui acord-cadru se vor trece in mod obligatoriu in documentatia de atribuire:
- estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului-cadru;
- estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui singur contract subsecvent.
Nota: informatiile de mai sus este recomandabil sa fie si in fisa de date la prezenta sectiune sau, daca procedura este
impartita pe loturi, la nivelul Anexei B.
! Daca se solicita indeplinirea unor anumite niveluri legate de cerintele de calificare (de exemplu o valoare pentru nivelul
cifrei de afaceri) se va mentiona la sectiunea II.1.4 - Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca
se cunosc) sau in Anexa B (atunci cand procedura este impartita pe loturi) - valoarea estimata a celui mai mare contract
subsecvent, in vederea verificarii respectarii principiului proportionalitatii.
Nota: Se va mentiona expres ca este valoarea celui mai mare contract subsecvent si nu valoarea primului contract
subsecvent sau valoarea unui contract subsecvent.
! In ceea ce priveste frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite nu se accepta simpla mentiune potrivit
careia contractele subsecvente se atribuie in functie de fondurile bugetare alocate sau functie de necesitatile autoritatii
contractante.
! Nu se accepta cantitate minima 0 nici pentru contractul subsecvent, nici pentru acordul-cadru.
! Nu se accepta pentru acordul-cadru si nici pentru contractul subsecvent cantitatea minima sa fie egala cu cantitatea
maxima ex. cantitatea minima a acordului cadru 10 buc, cantitatea maxima a acordului-cadru 10 buc.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
! Daca contractul este de furnizare, spre exemplu, si presupune si servicii, cum ar fi de instalare, mentenanta etc., avand in
vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006 reglementat de art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanta, mentionati/descrieti si serviciile
aferente. (Observatia este valabila pentru orice combinatie de contracte.)
! In cazul contractelor/acordurilor-cadru carora le sunt aplicabile prevederile art.28 alin.(7) si art.29 alin.(2 1) din O.U.G.
nr. 34/2006, autoritatea contractanta va mentiona distinct, in cadrul prezentei sectiuni, procentul aferent cheltuielilor
diverse si neprevazute, cat si valorea aferenta acestora.(ex. 10% reprezentand x lei)
Nota: A se vedea Notificarea ANRMAP nr. 107/2013.
! Recomandam autoritatii contractante sa verifice daca procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este corect
stabilit/raportat. (se va avea in vedere si legislatia specifica privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiii i lucrri de intervenii).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal
...-
! Obiectul principal trebuie sa corespunda tipului
contractului.
Nota: In cazul IP se preia doar acest cod CPV.
Obiect(e) suplimentar(e)

...-

...-
...-
...-
! Daca contractul este de furnizare, spre exemplu, si
presupune si servicii, cum ar fi de instalare,
mentenanta etc., avand in vedere scopul O.U.G. nr.
34/2006 reglementat de art. 2 alin. (1) lit. b) din
ordonanta,

mentionati

si

codul/codurile

CPV

aferent/aferente respectivelor servicii la Obiect(e)


suplimentar(e). (Observatia este valabila pentru orice
combinatie de contracte.)
! Daca procedura este cerere de oferte este suficient ca
la nivelul descrierii contractului sa se regaseasca si
componenta de produse/servicii/lucrari (intrucat la
nivelul IP se preia un singur cod CPV, respectiv cel
principal).
Nota: La nivelul AP se preiau doar 5 coduri CPV.
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)

da nu

! Se va completa da daca:
Pentru contractele de produse/servicii:
-

pentru autoritatile de la nivel central : daca valoarea contractului este 134.000 (DST)

pentru autoritatile de la nivel local : daca valoarea contractului este 207.000 (DST)

pentru autoritatile care desfasoara activitati relevante : daca valoarea contractului este 414.000 (DST)

Pentru contractele de lucrari: daca valoarea contractului este 5.186.000 (DST)


Nota : Pragurile au fost modificate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.336/2013

Nota: DST = drepturi speciale de tragere (moneda virtuala a FMI) - http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx


II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati
da nu
anexa B de cate ori este necesar, pentru fiecare lot in parte)
! Nu pot fi asociate in cadrul aceleiasi proceduri, loturi care genereaza incheierea unor contracte distincte diferite ca tip
(un lot furnizare, un lot servicii, un lot lucrari ). Autoritatea contractanta va avea in vedere definitiile prevazute la art.4, 5, 6
si 7 precum si prevederile art.27 (5), 28 (3) si 29(3) din OUG 34/2006.
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta):
un singur lot

unul sau mai multe


loturi

toate loturile

! Daca procedura presupune impartirea pe mai

! Daca procedura presupune impartirea pe

multe loturi, recomandam a se bifa posibilitatea

mai multe loturi, recomandam a se bifa

depunerii de oferte pe unul sau mai multe loturi si

posibilitatea depunerii de oferte pe unul

nu pe un singur lot.

sau mai multe loturi si nu pe toate


loturile.

Nota: Daca se va alege posibilitatea depunerii de


oferte pe un singur lot, justificati motivul pentru

Nota: Daca se va alege posibilitatea

care bifati posibilitatea depunerii de oferte pe un

depunerii de oferte pe toate loturile,

singur lot si nu pe unul sau mai multe loturi,

justificati motivul pentru care nu permiteti

restrangand astfel dreptul operatorilor economici de

depunerea de oferte pe unul sau mai multe

a depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

loturi,

(Justificarea se va regasi la nivelul notelor

operatorilor economici de a depune oferte

justificative incarcate in S.E.A.P.)

pentru

restrangand
unul

sau

mai

astfel
multe

dreptul
loturi.

(Justificarea se va regasi la nivelul notelor


justificative incarcate in S.E.A.P.)
da nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

! Recomandam, in cazul contractelor de lucrari care permit diverse solutii/tehnologii de realizare, sa acceptati ofertele
alternative.
! Se va bifa da pentru proiectele ce fac obiectul Ordinului nr. 2266/335/2012:
a)

Proiectare si executie statie de tratare a apei constructie noua;

b)

Proiectare si executie statie de epurare a apelor reziduale constructie noua;

c)

Proiectare si executie statie de tratare a apei si statie de epurare a apelor reziduale constructie
noua;

d)

Proiectare si executie statii de transfer a deseurilor;

e)

Proiectare si executie statii de sortare a deseurilor;

f)

Proiectare si executie statii de compostare si tratare mecano-bilogica a deseurilor;

g)

Sau orice combinatie dintre d,e,f.

Nota: Nu se va bifa procedura integral online pentru proiectele de mai sus.


! Pentru indeplinirea procentului de 40% electronic conform HG 1660/2006 atragem atentia ca se poate utiliza etapa finala
de licitatie electronica.

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________________

Moneda: __________

sau intervalul: intre _______________ si _______________

Moneda: __________

! Valoarea estimat cuprins n aceast seciune se va regsi la nivelul notei privind determinarea valorii estimate a
contractului /acordului-cadru. Nota va conine informaii de natur a permite identificarea clara a modului in care a fost
stabilita aceasta valoare, respectiv baza de calcul - unitati fizice/ valorice/ alte elemente (comisioane, dobanzi, taxe,
onorarii, premii ) deviz de lucrari/ valori de contracte atribuite in ultimele 12 luni care au concurat la determinarea valorii
estimate inscrise in fisa de date.
! Daca se bifeaza la sectiunea II.2.2 da (respectiv daca sunt aplicabile prevederile art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sau art.
122 lit. j) / art. 252 lit. k) din O.U.G. nr. 34/2006) se va putea completa la sectiunea II.2.1 valoarea estimata doar sub forma
de interval.
! Pentru a nu induce in eroare operatorii economici si pentru a asigura transparenta si integritatea procesului de achizitie
publica, conform art.2 alin.(1), lit.c) din OUG nr.34/2006, cu exceptia cererii de oferte, mentionati expres la aceasta
sectiune faptul ca valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se
vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor
suplimentari.

! Daca este aleasa modalitatea speciala acordul-cadru valoarea estimata va fi exprimata fie prin interval minim-maxim,
fie prin exprimarea valorii maxime a acordului-cadru .
! In situatia in care autoritatea contractanta urmeaza sa incheie un acord-cadru, autoritatea contractanta va analiza in
prealabil oportunitatea invocarii aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
potrivit art.122 lit. j) (servicii/lucrri) i ale art. 252 lit. k) (lucrri), in cazul in care isi propune sa achizitioneze noi servicii
similare/noi lucrari similare, tinand cont de faptul ca in perioada de valabilitate a acordului-cadru autoritatea contractant
are posibilitatea de a ncheia noi contracte subsecvente ori de cte ori acest lucru devine necesar.
Nota: Pentru situatiile de suplimentare cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de
calificare vor fi raportate la valoarea estimata ce nu cuprinde suplimentarile.
II.2.2) Optiuni (dupa caz)

da nu

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric


Daca da, descrierea acestor optiuni: ____________________________________________________________

Dupa caz, aplicarea prev. art. 6 din HG nr. 925/2006 , preved. art. 122 lit. j./respctiv art. 252 lit. k. din O.U.G. nr. 34/2006.
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:
in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului)
! Daca autoritatea contractanta opteaza pentru aplicarea art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sau pentru art. 122 lit. j) / art. 252 lit.
k) din O.U.G. nr. 34/2006, se va bifa obligatoriu da la sectiunea II.2.2, Optiuni.
! In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte, pentru a nu induce in eroare operatorii economici si pentru a asigura
transparenta si integritatea procesului de achizitie publica, conform art.2 alin.(1), lit.c) din OUG nr.34/2006, mentionati
expres la sectiunea II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor, faptul ca valoarea estimata
minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31 decembrie (pentru art.6 din HG nr. 925/2006) sau valoarea
estimata a contractului ce face obiectul procedurii competitive (art.122 lit.j/art.252 lit.k din OUG nr. 34/2006) valori in
functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezentinta valoarea estimata globala ce cuprinde si
valoarea suplimentarilor.
! La nivelul prezentei sectiuni nu se va mentiona situatia prevazuta la art. 122 lit. i) sau, dupa caz, cea de la art. 252 lit. j)
din O.U.G. nr. 34/2006. Aceasta nu este una dintre posibilitatile pentru care autoritatea va bifa sectiunea Optiuni, avand
in vedere ca situatiile in care aceste servicii si/sau lucrari (art. 122 lit. i), respectiv lucrari (art. 252 lit. j) pot fi achizitionate,
sunt determinate de circumstante imprevizibile ce nu pot fi anticipate la acest moment.
Note:
1.

Art. 6 din H.G. nr. 925/2006 nu poate fi mentionat decat in cazul contractelor de furnizare si/sau de servicii cu

caracter de regularitate.
2.

Modificarea adusa prin Legea nr. 279/2011 permite aplicarea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt

de participare, in conditiile art. 122 lit. j) sau art. 252 lit. k), si daca procedura initiala a fost cerere de oferte. Prin urmare,
este posibila invocarea art. 122 lit. j) sau a art. 252 lit. k) si in cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte.
Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): sau interval: intre si
Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevazut al contractelor

ulterioare: in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului)


II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul
contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata in luni: sau in zile: (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau
lucrarilor)
! In cazul acordului-cadru in prezenta sectiune se va completa durata acordului-cadru si nu durata contractului/contractelor
subsecvente.
! Daca se solicita cash-flow (care trebuie calculat in functie de perioada de executie a contractului), la sectiunea VI.3. se va
mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc.
Nota:Pentru acordul-cadru cash-flow-ul se raporteaza la perioada de derulare/realizare a celui mai mare contract
subsecvent. (Nota: se va trece perioada de derulare a celui mai mare contract subsecvent daca se solicita cash-flow)

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da nu

Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de ajustare aplicabila)
! Daca se va bifa da exista urmatoarele posibilitati de completare:
a)

Daca se uzeaza de prevederile art.97 alin.(2) lit.a) din HG nr.925/2006 se va mentiona faptul ca ajustarea se va

face avand la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile
locale acte admisnistrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror
efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
b)

Daca se uzeaza de prevederile art.97 alin.(2) lit.b) din HG nr.925/2006 se va mentiona in mod obligatoriu si modul

concret de ajustare a pretului;


c)

Ambele variante de mai sus.

Note:
1.

Suplimentarea serviciilor/lucrarilor in baza art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006 sau a lucrarilor in baza art. 252

lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 nu reprezinta ajustarea pretului si prin urmare nu se accepta completarea unei precizari legata
de art.122 lit.i sau art.252 lit.j din OUG nr.34/2006 ca invocare pentru ajustarea pretului
2.

Precizarea legata de modul concret de ajustare a pretului se va regasi si la nivelul modelului de contract.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

da nu

! Potrivit art.431 din O.U.G. nr.34/2006 garantia de participare este obligatorie in toate cazurile pentru care este obligatorie
publicarea unei/unui IP/AP in SEAP.

! Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice se vor preciza obligatoriu urmatoarele informatii:
1)

- cuantumul garantiei de participare (care trebuie sa fie decat 2% valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma

ce va trebui sa fie retinuta in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006);


2)

- perioada de valabilitate a garantiei de participare fie se va mentiona ca este cel putin egala cu perioada de

valabilitate a ofertei fie se va exprima printr-un numar fix de zile (care nu poate fi mai mic decat numarul de zile prevazut
pentru perioada de valabilitate a ofertei) care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor (nu la data deschiderii
ofertelor sau la data depunerii ofertelor);
3)

- modalitatea de constituire doar daca autoritatea contractanta, pe langa modalitatile de constituire reglementate

de art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006, permite si posibilitatea depunerii la casierie a unei sume in numerar (ordinul de
plata nu reprezinta singura modalitate de constituire a garantiei prin virament bancar si prin urmare daca se admite doar
ordinul de plata - pe langa instrumentul de garantare se va preciza si posibilitatea constituirii garantiei sub toate formele
prevazute la art. 86 alin.1 din HG 925/2006);
! In cazul acordului-cadru valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea maxima a acestuia si nu la valoarea
minima sau la valoarea celui mai mare contract subsecvent.
! In cazul in care procedura se desfasoara pe loturi valoarea garantiei de participare se raporteaza la valoarea estimata a
fiecarui lot, inclusiv suma ce urmeaza a se retine in conformitate cu art.278 1 din O.U.G. nr. 34/2006 se raporteaza la
valoarea estimata a fiecarui lot, daca aceasta este mentionata expres;
! Daca in sectiunea documente generale exista formular de scrisoare de garantie bancara, la nivelul acestuia trebuie sa
se prevada si situatia retinerii in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 (este suficienta invocarea articolului de lege).
! Valoarea garantiei de participare, in cazul optiunii prevazute de art.6 din H.G. nr.925/2006, se va raporta la valoarea
estimata pana la 31.12.a.c..
! Valoarea garantiei de participare, in cazul optiunii prevazute de art.122 lit.j)/art. 252 lit.k din O.U.G. nr.34/2006, se va
raporta la valoarea estimata fara eventualele suplimentari.
! Nu se va limita modalitatea de constituire a garantiei de participare, se vor avea in vedere prevederile art. 86 alin. (1) din
H.G. nr. 925/2006. Prin urmare, fie nu faceti nicio referire la modalitatea de constituire, fie invocati sau mentionati
prevederea art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, daca permiteti si modalitatea depunerii la casierie a unei sume
de bani, veti mentiona expres acest lucru in documentatie, altfel operatorii economici nu vor avea aceasta posibilitate de
constituire a garantiei de participare.
! Avand in vedere principiul tratamentului egal, nu se va limita emiterea garantiei doar de catre o banca din Romania. Fie se
va elimina, fie se va mentiona ca este recomandabil sau este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o
banca care sa aiba corespondent in Romania.
! Nu se poate impune/solicita ca, spre exemplu, banca care emite garantia de participare sa nu fie in faliment sau insolventa.
! Nu se poate impune ca garantia de participare sa fie constituita in mod obligatoriu de catre liderul asocierii.
! Potrivit prevederilor legale operatorul poate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii
ofertelor si nu se poate impune existenta banilor in contul autoritatii contractante la data limita de depunere a
ofertelor/deschiderii ofertelor.

10

!In cazul procedurilor de atribuire desfasurate integral on-line, avand in vedere ca autoritatea contractanta nu are obligatia
de a stabili si respectiv de a preciza in invitatia/anuntul de participare o anumita data de deschidere a ofertelor, obligatia
constituirii garantiei de participare de catre ofertanti se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
! Avand in vedere dispozitiile art. 33 - (1) din HG 925/2006 potrivit carora autoritatea contractant are obligaia de a
deschide ofertele i, dup caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora i n locul indicate n anunul de
participare nu vor exista mentiuni potrivit carora ofertele vor fi returnate sau returnate nedeschise in cazul in care
garantia de participare nu se gaseste la exteriorul plicului continand oferta.
! Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, veti mentiona faptul ca echivalenta
pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR/BCE/etc (se va mentiona doar una din
institutiile bancare, spre ex. BNR) recomandabil din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile sau din
data publicarii AP/IP in SEAP.
! Avand in vedere prevederile art. 86 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 925/2006, nu puteti impune (limita) ca instrumentul de
garantare sa prevada faptul ca plata se va executa neconditionat sau conditionat (dupa caz).
! Daca in sectiunea Formulare exista un model continand informatiile minime ce trebuie sa se regaseasca, in situatia
constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare (scrisoare bancara sau polita asigurare) acesta
trebuie sa prevada faptul ca plata se va executa fie neconditionat fie conditionat (nu se va impune sau interzice prezentarea
scrisorilor de garanie n oricare dintre cele doua forme art.86 alin.4 din HG 925/2006)
! In cazul contractelor avand ca obiect servicii financiar-bancare, nu se accepta mentiunea potrivit careia nu se admite
constituirea instrumentului de garantare de catre institutia bancara care este ofertant.
! In cazul instrumentelor de garantare (scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea in vedere ca acestea sa
confirme irevocabilitatea garantiei constituite, astfel cum prevede art.86 alin.2 din HG 925/2006.
! In cazul procedurilor on line nu se poate impune ca instrumentul de garantare sa poarte semnatura electronica a bancii
emitente.
! Daca procedura este online se va mentiona ca garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va
depune si in original la sediul autoritatii contractante.
III.1.1.b) Garantie de buna executie

da nu

! Se solicita obligatoriu garantie de buna executie pentru:


1)

Contractele de lucrari (indiferent de valoarea estimata);

2)

Contractele de servicii de proiectare (indiferent de valoarea estimata);

3)

Contractele de servicii (a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat 130.000 euro);

4)

Contractele de produse (a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat 130.000 euro).

! Garantia de buna executie se solicita prin raportare la contractele subsecvente si nu la acordul-cadru. Recomandam a se
mentiona faptul ca garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile
art. 89 din HG nr.925/2006.

11

! Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice se vor preciza obligatoriu urmatoarele informatii:
1) - cuantumul acesteia, care nu trebuie sa depaseasca 10% din pretul contractului, fara TVA (nu din valoarea estimata, iar
cuantumul va fi exprimat in procente si nu in suma fixa).
2) - modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art.89 alin.(2) din H.G. nr.
925/2006. Se va mentiona faptul ca aceasta se poate constitui in oricare din formele de la art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie
de valoare, de la art.90 alin.(1) si alin.(2) din H.G. nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr.
1045/2011, daca va sunt aplicabile.
! Nu se va limita modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, se vor avea in vedere prevederile art.90 alin.(1)-(3)
din HG nr.925/2006. Prin urmare, mentionati prevederea art.90 alin.(1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art.90 alin.(1) si
alin.(2) din H.G. nr.925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011, daca va sunt aplicabile.
! Avand in vedere principiul tratamentului egal prevazut la art.2 din OUG nr.34/2006, nu se va limita emiterea garantiei
doar de catre o banca din Romania. Fie se va elimina, fie se va mentiona ca este recomandabil sau este de preferat sa fie
emisa de catre o banca care are corespondent in Romania.
! Avand in vedere prevederile art. 90 coroborate cu cele ale art.86 alin.(4), lit.c) din HG nr.925/2006, nu puteti impune
(limita) ca instrumentul de garantare sa prevada faptul ca plata se va executa neconditionat, sau conditionat (dupa caz).
! Daca in sectiunea Formulare exista un model continand informatiile minime ce trebuie sa se regaseasca, in situatia
constituirii garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare (scrisoare bancara sau polita asigurare) acesta
trebuie sa prevada faptul ca plata se va executa fie, neconditionat fie conditionat (nu se va impune sau interzice prezentarea
scrisorilor de garanie n oricare dintre cele doua forme art.86 alin.4 din HG 925/2006)
! Nu se va impune/solicita ca banca/societatea de asigurari care emite garantia de buna executie sa nu fie in faliment sau
insolventa.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse)
! Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse).

! Se vor corela informatiile din prezenta sectiune cu cele din cadrul sectiunii VI.2.
__________________________________________________________________________________________________
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

! Este suficient precizarea asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006 fara a se reproduce textul prevazut de OUG
nr.34/2006.
! Nu se accepta solicitarea ca asocierea sa fie legalizata decat in cazul ofertei declarate castigatoare. La momentul
depunerii ofertelor se poate solicita doar acordul de asociere.
! Nu se accepta precizari legate de limitarea subcontractarii.
! Nu se poate solicita legalizarea contractului de subcontractare.

12

! Nu se poate interzice dreptul de asociere si/sau subcontractare.


III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)

da nu

Daca da, descrierea acestor conditii


____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
III.1.5. Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
............................................
! Recomandam mentionarea faptului ca, pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat siteul www.anrmap.ro.
! Actele normative precizate in aceasta sectiune trebuie sa fie valabile / in vigoare la data transmiterii documentatiei si in
corelatie cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei
! Raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia
certificatelor constatoare si a certificatelor fiscale.
! Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare / selectie vor fi solicitate
intr-o maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul / candidatul este o persoana fizica / juridica romana sau straina.
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
I.

Art.180

! Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul
sustinator, daca este cazul.
! Cazierul fiscal/judiciar se poate solicita doar pentru ofertant / candidat.
Avand in vedere prevederile art.182 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006 cazierul judiciar/fiscal se poate solicita si pentru
persoanele cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul doar daca
autoritatea contractanta are incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivului candidat/ofertant
Aceste documente nu pot fi solicitate persoanelor angajate sau implicate in derularea contractului.
! Cazierul judiciar poate fi solicitat si tertului sustinator, dupa caz.
! Nu se accepta solicitarea istoricului litigiilor, este suficienta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in
prevederile art.180 din O.U.G. nr. 34/2006.

13

II.

Art.181

Daca s-au formulat cerinte cu privire la neincadrarea in una/mai multe/toate situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006 se vor respecta urmatoarele:
! Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c) 1 si d) din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate
si de tertul sustinator, daca este cazul.
! Cazierul fiscal nu poate fi solicitat tertului sustinator.
! Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele:
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
! Cerinta referitoare la certificatele fiscale, daca se solicita, va fi formulata astfel incat din acestea sa reiasa ca
ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor/candidaturilor. Totodata, recomandam mentionarea faptului ca in masura in care procedura de emitere
a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o
declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
ATENTIE: Prevederile art. 11 alin. (4), (5) i (6) nu sunt aplicabile n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor
participani la procedura de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere.
! Nu se va solicita ca certificatele fiscale trebuie sa fie valabile la data deschiderii/depunerii/datei limita de depunere a
ofertelor.
! Nu se va solicita concomitent cu certificatele de atestare fiscala si prezentarea contractului de esalonare la plata a
datoriilor si/sau documentelor care atesta plata ratelor conform contractului aprobat.
!In vederea respectarii principiului tratamentului egal, cerinta referitoare la inexistenta datoriilor se va formula fie la fel ca
in cazul operatorilor economici romani, respectiv nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor fie se va preciza conform cerintelor a.c.
! Recomandam autoritatii sa verifice daca se justifica solicitarea certificatelor fiscale pentru toate punctele de lucru/sediile
etc sau este suficient a se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
! Nu se va solicita obtinerea unui anumit calificativ la nivelul documentului constatator.
! In conformitate cu principiul nediscriminarii si avand in vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006, reglementate de art.2 din
ordonanta, nu se va solicita deschiderea sediului permanent in Romania.Se poate solicita prezentarea unei declaratii pe
propria raspundere din care sa reiasa ca in cazul in care este declarat castigator ofertantul isi va deschide un punct de lucru
pe teritoriul Romaniei.
III.

Se va solicita prezentarea Certificatului de participare cu oferta independentaconform Ordinului nr.

314/2010. Nu se poate impune prezentarea acestui certificat de catre fiecare membru al asocierii sau ca certificatul sa fie
semnat doar de catre liderul desemnat de asociere.
IV.

Se va solicita prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr.

34/2006 care se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator.

14

! Pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale,
conform Ordin ANRMAP 170/2012 se poate solicita explicit prezentarea certificatului constatator/extras din Registrul
Actionarilor, atat ofertantului/candidatului cat si subcontractantului/ tertului sustinator, dupa caz.
! Recomandam autoritatii contractante sa nu detalieze in aceasta sectiune tipurile de interese ce pot declansa un conflict sau
acele

situatii

care privesc

sfera

specifica

de

persoane

care determina

excluderea

din

procedura

ofertantului/candidatului/subcontractantului/tertului sustinator.
! Potrivit art.692 alin.(1), autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in fisa de date persoanele ce detin functii de
decizie din cadrul autoritatii contractante (astfel cum sunt cuprinse la nivelul declaratiei atasate documentatiei de atribuire).
Nota: In ceea ce priveste informatiile ce trebuie cuprinse in declaratia de la art. 33 1 din OUG nr. 34/2006, potrivit HG
nr.183/2013 acestea sunt:
- numele si prenumele;
- data si locul nasterii;
- domiciliul actual;
- CNP;
- functia pe care o detine in cadrul autoritatii contractante prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica.
! In ceea ce priveste semnatura ce trebuie sa fie aplicata declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului legal al
autoritatii contractante, declaratia trebuie sa fie semnata cu semnatura electronica extinsa (conform art.33 indice 1 alin.3 sdi
alin.4 din OUG 34/2006) si trebuie sa aiba semnatura olografa si/sau semnatura electronica a reprezentantului legal.
! NU se va solicita in aceasta sectiune prezentarea de catre subcontractanti/ teri a unei declaratii privind calitatea de
participant la procedura cu atat mai mult cu cat aceasta nu reprezinta o cerinta de calificare a ofertantului/candidatului si
prin urmare, oferta/candidatura nu poate fi respinsa pe motiv ca nu exista o astfel de declaratie din partea
subcontractantului/terului.
Aceasta declaratie poate fi invocata in cadrul sectiunii VI.3 ca o necesitate de natura administrativa menita sa faciliteze
accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura in scopul aplicarii prevederilor art.69 indice 2 alin.2 din
OUG 34/2006 sau dupa caz, a prevederilor art.46 din acelasi act normativ.
! Referitor la conflictul de interese, autoritatea contractanta va solicita declaratii referitoare exclusiv la situatiile prevazute
de O.U.G. nr.34/2006.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Daca s-au formulat cerinte cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale se vor respecta urmatoarele:
! Raportarea valabilitatii documentelor (atestate, autorizari,licente) se face la data limita de depunere a ofertelor.
! Se va permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni, inclusiv pentru certificatul constatator in
oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/electronica.
! Referitor la valabilitatea certificatului constatator emis de ONRC, avand in vedere ca acest document nu are un termen de
valabilitate, recomandam reformularea cerintei in sensul in care informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa

15

fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.


! Nu se va solicita expres ca din certificatul constatator sa reiasa ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa,
dizolvare, faliment, incapacitate de plata, divizare, fuziune etc, avand in vedere ca autoritatea contractanta are dreptul de a
exclude ofertantii dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, numai in conditiile prevazute de art.
181 lit.a) din OUG nr. 34/2006.
! Nu se va solicita certificatul de inregistrare (CUI) daca s-a solicitat certificatul constatator emis de ONRC - informatiile
regasite in cele doua certificate se dubleaza cerinta devenind excesiva avand in vedere prevederile art. 178 alin. (2) din OUG
nr. 34/2006.
! Nu se poate solicita ca, codul CAEN sa corespunda cu CPV-ul aferent obiectului contractului.
! Nu se poate impune ca obiectul contractului sa aiba corespondent in obiectul principal de activitate inscris in certificatul
constatator.
! Nu se pot impune cerinte si /sau solicita expres prezentarea de documente legate de - autorizatii, atestate
subcontractantilor sau tertului sustinator. Se poate preciza cel mult ca cerinta poate fi indeplinita de catre subcontractantul
care va si executa respectiva parte din contract, cu resursele materiale si umane pe care le are la dispozitie.

! In etapa evaluarii ofertelor, recomandam autoritatii contractante solicitarea ofertantului clasat pe primul loc, inainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in
original/copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.
! Solicitarea autorizatiei de livrare de la producator/distribuitorul produselor ori de la cel al echipamentelor este restrictiva.
! Daca pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de achizitie publica exista acte normative care instituie obligatia
autoritatii contractante de a se asigura in legatura cu detinerea de catre ofertant a unor certificate/autorizatii de
comercializare etc, se va invoca actul normativ respectiv. Daca nu exista o astfel de prevedere legala cerinta devine
restrictiva si nu va fi solicitata.
! Nu se pot solicita atestari emise de asociatii profesionale care nu sunt abilitate sa emita autorizatii sau le emit in baza unor
regulamente proprii ce nu au la baza acte normative (de ex.APDPR).
! Nu se poate solicita/impune ca sediul ofertantului sa fie situat in zona X.
! Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare vor fi solicitate intr-o
maniera echivalenta indiferent de faptul ca ofertantul / candidatul este o persoana fizica / juridica romana sau straina, cu
respectarea principiului recunoasterii reciproce.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
In cazul procedurii de cerere de oferte :
! Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in
coloana din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare. La sectiunea Modalitatea de
indeplinire mentionati informatii legate de cursul de schimb, de formularele ce pot fi completate, de modul de indeplinire a

16

cerintelor in cazul asocierii etc.


! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de
cerintei solicitate.
Exemplu: In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se
vor mentiona nivelul impus pentru cifra de afaceri si documentele ce trebuie prezentate in vederea demonstrarii nivelului
impus pentru cifra de afaceri (daca se impun) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona cursul de referinta
ce va fi avut in vedere pentru echivalenta.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

Modalitatea de indeplinire

evaluarea respectarii cerintelor mentionate


I.

Risc profesional

Daca s-au formulat cerinte cu privire la asigurarea de risc profesional se vor respecta urmatoarele:
! In cazul contractului de servicii pentru care exista reglementari in acest sens, de exemplu pentru serviciile de proiectare, se
poate solicita proiectantului o asigurare de risc profesional. Prin urmare, se poate cere asigurarea de risc profesional pentru
proiectant daca valoarea solicitata respecta maximul prevazut de actele normative in domeniu. (Se va invoca actul normativ
pentru a verifica daca nivelul impus este cel conform prevederilor legale si daca exista o prevedere legata de o astfel de
asigurare profesionala.)
II.
Asigurarea dotarilor si a personalului
Daca s-au formulat cerinte cu privire la asigurarea dotarilor si personalului se vor respecta urmatoarele:
! Nu se poate solicita prezentarea unei dovezi privind asigurarea dotarilor si personalului necesar realizarii contractului de
achizitie publica.
! Se poate solicita, in cazul unui contract de lucrari, prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca
daca este declarat castigator ofertantul va asigura (polita de asigurare) dotarile si personalul necesar realizarii contractului.
O astfel de situatie va genera implicit instituirea unei clauze contractuale specifice.
III.
Bonitate/acces la resurse
Daca s-au formulat cerinte cu privire la accesul la resurse se vor respecta urmatoarele:
! Daca se solicita acces sau disponibil de resurse se va solicita pentru perioada de executie a lucrarii si sa nu se va limita la
prezentarea doar a unui anumit tip de documente (ex. nu se poate limita la declaratie bancara).
! Perioada pentru care se va solicita accesul la disponibilitati se va exprima in acelasi mod ca si durata contractului
(ex.luni).
! Perioada pentru care se va solicita accesul la disponibilitati se va raporta la perioada de realizare a contractului si nu la
perioada ce cuprinde si garantia acordata (in cazul contractelor FIDIC sa nu cuprinda si perioada de notificare a
defectelor) - (la sectiunea VI.3. se va mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc.).
! Formula dupa care se va calcula cash-flow-ul: (valoare estimata a contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute, in
masura in care acestea exista/perioada de derulare a contractului - fara a se lua in calcul perioada de garantie) perioada
solicitata de a.c.(in cazul acordului-cadru cash-flow-ul se va raporta la valoarea si durata de realizare a celui mai mare
contract subsecvent)

17

! Daca se solicita, la nivelul fisei de date trebuie sa existe si suma si perioada pentru care se solicita acces la disponibilitati.
Aceasta solicitare se va justifica concret la nivelul notei justificative privind criteriile de calificare. La stabilirea acestei
cerinte, se va avea in vedere corelarea acesteia cu obiectul specific al contractului, cadrul juridic de implementare a
proiectului, montajul financiar, respectiv daca autoritatea contractanta urmeaza/nu urmeaza sa acorde un avans la inceperea
lucrarilor.
! Referitor la situatiile in care s-a stabilit o cerinta de calificare in legatura cu disponibilitatile financiare ale
ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta o va corobora cu informatiile/clauzele contractuale specifice privind
posibilitatea acordarii unui avans, respectiv daca la inceputul lucrarilor se acorda avans, cerinta in legatura cu
disponibilitatile financiare devine excesiva.
! Perioada pentru care se va cere acces la disponibil se va stabili prin raportare la perioada de plata. (ex. daca durata
contractului este de 12 luni, iar platile se fac la 3 luni este restrictiv a se solicita disponibil pentru mai mult de 5 luni). Prin
urmare, se va verifica daca la nivelul notei justificative se justifica perioada de timp pentru care solicita cash-flow, perioada
care trebuie sa fie corelata cu termenul de plata. Se poate accepta solicitarea unei perioade mai mari cu maximum 2 luni
decat perioada la care mentioneaza a.c. ca va face platile. raspunderea cu privire la respectarea prevederilor Legii
nr.72/2013 revine autoritatii contractante si nu ANRMAP.
! Este restrictiva solicitarea ca operatorul economic sa nu fie inregistrat la CIP sau sa prezinte adeverinta CIP (a se vedea
Ordinul 509/2011).
! Nu se pot impune cerinte si /sau solicita expres tertului sustinator, prezentarea de documente legate de capacitatea
economica si/sau financiara .

IV.

Cifra de afaceri

Daca s-au formulat cerinte prin care se impune un nivel minim al cifrei de afaceri se vor respecta urmatoarele:
! Se vor preciza concret anii de referinta;
! Daca se solicita un anumit nivel, valoarea CA ce trebuie sa fie indeplinita nu poate fi mai mare decat Ve 2 (! Se poate
solicita ca CA sa fie cel putin egala cu Ve 2 dar nu se poate impune o valoare a CA mai mare decat Ve 2)
! In cazul acordului-cadru, daca se solicita un anumit nivel, nivelul maxim impus se va raporta la valoarea celui mai mare
contract subsecvent; - la sectiunea II.1.4) - Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite - trebuie
inscrisa valoarea celui mai mare contract subsecvent.
! Daca procedura este pe loturi si se cere CA pentru fiecare lot, nu se poate impune operatorilor economici care depun oferte
pe mai multe loturi indeplinirea unui nivel cumulat al CA;
! Daca se solicita un anumit nivel, stabilirea nivelului minim impus al cifrei de afaceri se va face prin raportare la valoarea
fara diverse si neprevazute, fara art.6 din HG 925/2006 si fara art.122 lit.j)/art. 252 lit. k) din OUG 34/2006;
! Se va mentiona clar daca se solicita cifra de afaceri globala sau cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului.
! Daca nivelul solicitat pentru CA este aproape egal sau egal cu Ve 2 recomandam solicitarea cifrei de afaceri globala sau
media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.

18

! Daca se solicita CA in domeniul aferent obiectului contractului nu se va impune dovedirea prin facturi/extrase de cont.
! Daca cerinta referitoare la cifra de afaceri pe ultimii trei ani -art.185 alin.(1) lit.c)- este distincta fata de cea referitoare la
bilanturi -art.185 alin.(1) lit.b)- nu se va solicita ca modalitate de indeplinire a cerintei privind cifra de afaceri tot
prezentarea bilanturilor.
! Recomandam a nu se limita documentul ce va fi prezentat in vederea indeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la
bilantul contabil; potrivit art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, aveti obligatia acceptarii si a altor documente
edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele
solicitate de dvs.
! Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va mentiona faptul ca pentru calculul echivalentei se va
aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat fie de BNR fie de BCE pentru fiecare an in parte (pentru o evaluare unitara
autoritatea contractanta va alege una din cele doua institutii pentru referinta).
! Daca in sectiunea Formulare exista un model referitor la cerina minim pentru cifra de afaceri acesta nu trebuie s
conin informatii n neconcordan si/sau suplimentare n raport de solicitrile din aceast seciune.
V.

Lichiditate/Solvabilitate

Daca s-au formulat cerinte legate de lichiditate/solvabilitate se vor respecta urmatoarele:


! Nu se poate solicita solvabilitate daca s-au solicitat documente sau s-a solicitat declaratie privind neincadrarea in
prevederile art. 181 lit. a) din OUG nr.34/2006 (chiar daca e sub forma declaratiei privind neincadrarea in prevederile art.
181 din ordonanta).
! Nu se poate solicita lichiditate generala daca:
-

Durata de indeplinire a contractului este mai mica de 3 luni;


sau

Contractul este cu executare succesiva, are o durata mai mare de 3 luni, dar platile aferente prestatiilor se vor
efectua la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuarii lor.

! Daca nu este indeplinita niciuna din situatiile de mai sus, se poate solicita lichiditate generala dar nu se poate impune ca
nivelul sa depaseasca cota de 100%. Se poate solicita sa fie cel putin 100% (sau cel putin 1) dar nu se poate solicita sa fie
mai mare de 100% (sau mai mare de 1).
! Daca in sectiunea Formulare exista un model referitor la cerina minim pentru lichiditate/solvabilitate acesta nu trebuie
s conin informatii n neconcordan si/sau suplimentare n raport de solicitrile din aceast seciune.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
In cazul procedurii de cerere de oferte :
Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in coloana
din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare. In casuta din dreapta, respectiv
Modalitatea de indeplinire, mentionati informatii legate de cursul de schimb, de formularele ce pot fi completate, de
modul de indeplinire a cerintelor in cazul asocierii etc.

19

! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de
cerinte solicitate.
Exemple: 1) Cerinte minime privind capacitatea tehnica
In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor
mentiona nivelul impus pentru experienta similara si documentele care trebuie prezentate in vederea demonstrarii nivelului
impus pentru experienta similara (daca se impune) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona cursul de
referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea formulare.
2)Cerinte minime privind dotarea tehnica
In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor
mentiona nivelul impus pentru dotarea cu instalatii/echipamente tehnice /utilaje si documentele care trebuie prezentate in
vederea demonstrarii modului de a dispune de acestea (daca se impune) iar in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va
mentiona se va mentiona conditia de forma a documentelor si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea
formulare.
3)Cerinte minime privind capacitatea profesionala
In sectiunea Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate se vor
mentiona nivelurile impuse pentru experienta profesionala generala si experienta profesionala specifica a expertilor /
specialistilor / persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului si documentele care trebuie prezentate in vederea
demonstrarii acestora (daca se impune) si in sectiunea Modalitatea de indeplinire se va mentiona conditia de forma a
documentelor si/sau dupa caz, completarea formularelor din sectiunea formulare.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

Modalitatea de indeplinire

respectarii cerintelor mentionate


I.

Experienta similara

Daca s-au formulat cerinte prin care se impune un nivel minim al experientei similare se vor respecta urmatoarele:
! Daca se solicita un anumit nivel, nivelul impus experientei similare nu poate fi mai mare decat valoarea estimata/valoarea
estimata fara suplimentari/valoarea estimata a lotului/valoarea celui mai mare contract subsecvent (a se vedea art. 9 din
H.G. nr. 925/2006).
! Daca se solicita un anumit nivel, stabilirea nivelului minim impus al experientei similare se va face prin raportare la
valoarea fara diverse si neprevazute fara a avea in vedere art.6 din HG 925/2006 sau art.122lit. j)/art.252 lit. k) din OUG
34/2006.
! In cazul acordului-cadru, nivelul impus se va raporta la valoarea celui mai mare contract subsecvent; - la sectiunea II.1.4)
- Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite trebuie inscrisa valoarea celui mai mare contract
subsecvent.
! Daca procedura este pe loturi si se solicita experienta similara pentru fiecare lot, nu se poate impune operatorilor
economici care depun oferte pe mai multe loturi, indeplinirea unui nivel cumulat al experientei similare;
! Daca obiectul contractului presupune mai multe lucrari/servicii/produse (diferite ca natura), autoritatea contractanta nu
va limita posibilitatea dovedirii experientei similare prin solicitarea prezentarii unui singur contract care sa fi cuprins toate
activitatile proiectului/contractului ce urmeaza a fi derulat. (ex. proiectare si executie sau mai multe tipuri de
lucrari/servicii) si se solicita o anumita valoare ca experienta similara, valoarea impusa se va raporta la valoarea fiecarui

20

tip de activitate (ex. daca proiectare + executie = 200.000 lei (din care proiectare 50.000 si executie 150.000) valorile
maxime ce pot fi impuse pentru contracte pot fi de 50.000 la proiectare, respectiv 150.000 la executie. (! Exceptie de la
exemplu fac prevederile Ordinului de aprobare a documentatiilor standard aferente domeniului mediu)
! Impunerea indeplinirii cerintei la nivelul a cel putin X contracte este restrictiva (a se vedea Ordinul nr. 509/2011).
Recomandam, daca se limiteaza numarul de contracte la nivelul carora s-au livrat/prestat/executat produse/servicii/lucrari
similare, formularea cerintei in sensul in care se face dovada livrarii/prestarii/executarii de produse/servicii/lucrari la
nivelul a maximum X contracte.
! In cele mai multe cazuri nu se poate solicita demonstrarea experientei similare prin realizarea de contracte identice cu cel
care urmeaza a se atribui. (Exemplu: constructia/modernizarea drumurilor forestiere NU, executia de lucrari de drumuri
judetene/ nationale /europene DA)
! Nu se poate solicita pentru contractele de produse/servicii/lucrari ca acele contracte prezentate in vederea dovedirii
experientei similare sa fi fost finantate din fonduri europene (natura contractului ce urmeaza a fi atribuit nu are
caracteristici care pot diferi in functie de natura finantarii).
! Nu se poate solicita experienta similara atat valoric, cat si cantitativ, spre exemplu cel putin un contract in valoare de x de
lei si cel putin un contract la nivelul caruia sa se fi realizat y km de drumuri (a se vedea Ordinul ANRMAP nr. 509/2011): se
va elimina una dintre cerinte.
! Daca este impus un anumit nivel pentru experienta similara care trebuie indeplinit, pentru o evaluare unitara a modului de
indeplinire a cerintei, se va mentiona faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta
comunicat fie de BNR fie de BCE pentru fiecare an in parte (pentru o evaluare unitara autoritatea contractanta va alege una
din cele doua institutii pentru referinta).
! Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de
depunere a ofertelor.
! Atunci cnd se solicit experien similar, aceasta se va raporta la o perioad care nu poate fi mai mic sau mai mare
dect perioada prevzut de legislaie, respectiv 3 ani pentru contractele de furnizare sau servicii i 5 ani pentru contractele
de lucrari.

Note:
In cazul Contractelor de furnizare formulare cerinte
1.1. In conformitate cu prevederile art.188 alin. 1 lit. a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va formula
astfel incat sa reiasa ca se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre
clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse; prin urmare nu se va limita dovedirea experientei similare
solicitand expres prezentarea fie numai a contractelor/partilor de pe

contract, fie numai a recomandarilor sau

certificatelor constatatoare sau a proceselor verbale de receptie. Astfel, utilizand formularea certificate/documente
autoritatea nu ingradeste dreptul operatorului economic de a demonstra livrarea produselor prin orice tip de document
emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar.
1.2. Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista principalelor
livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse a caror valoare/valoare
cumulata a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent )la nivelul unui

21

contract- maxim X contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate
sau de catre clientul beneficiar.
1.3. Daca se solicita cerinte conform art.188 alin.1 lit.d) din OUG nr. 34/2006 precizati concret la ce certificate / documente
sau specificatii tehnice/standarde faceti referire, astfel incat operatorii economici sa identifice modalitatea de
indeplinire a cerintei.
! Daca se solicita mostre, autoritatea contractanta va mentiona ca va accepta solicitarea prezentarii mostrelor pentru toate
produsele solicitate, urmand ca mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon iar cele prezentate
de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
! Mostrele sau alte aspecte legate de mostre nu pot fi factori de evaluare (cu exceptia situatiei in care cerintele tehnice care
sunt factori de evaluare pot reiesi din buletine de analiza etc).
In cazul Contractelor de servicii formulare cerinte
1.4. In conformitate cu prevederile art.188 alin.2 lit.a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va formula
astfel incat sa reiasa ca se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre
clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii; prin urmare nu limitati dovedirea experientei similare
solicitand expres prezentarea fie numai a contractelor/partilor de pe

contract, fie numai a recomandarilor sau

certificatelor constatatoare sau proceselor verbale de receptie. Astfel, utilizand formularea certificate/documente
autoritatea nu ingradeste dreptul operatorului economic de a-si demonstra prestarea serviciilor similare prin orice tip
de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
1.5. Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista principalelor
servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/valoare
cumulata a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ), la nivelul unui
contract maxim X contracte insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar.
1.6. In cazul serviciilor de proiectare, arhitectura/inginerie, nu se va solicita ca studiul /proiectul realizat sa fi fost
implementat.
1.7. Daca obiectul contractului este de prestari servicii intretinere / reparatii nu se poate impune o anumita distanta fata de
sediul autoritatii contractante a amplasamentului unde se va presta serviciul etc.
1.8. Daca obiectul contractului este de prestari servicii intretinere / reparatii auto se poate solicita existenta a minim o
unitate de service la nivel de localitate /judet /sector/ in raza ......
1.9. Nu se solicita autorizatie de la producator pentru atestarea competentelor tehnice necesare spre ex. instalarii unor
produse, putandu-se solicita de documente prin care acesta confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru
montare/instalare/punere in functiune/instruire/etc.
In cazul Contractelor de lucrari formulare cerinte
1.10.

In conformitate cu prevederile art.188 alin.3 lit.a) din OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara se va

formula astfel Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, lucrari similare in valoare de minim
------- lei exclusiv TVA, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul

22

executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.


1.11.

Daca se solicita si indeplinirea unui anumit nivel, recomandam formularea cerintei astfel: Lista lucrarilor

executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat lucrari de lucrari similare a caror valoare/valoare cumulata
a fost de min._____ (val.estimata a contractului/a celui mare contract subsecvent ) la nivelul unui contract maxim x
contracte, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
1.12.

Daca autoritatea contractanta limiteaza dovedirea experientei similare la nivelul unui singur contract aceast

limitare va fi motivat la nivelul notei justificative privind stabilirea cerinelor de calificare; recomandam ns
solicitarea ca suma valorilor/cantitatilor de produse/servicii/lucrari similare, incluse in documentele/certificarile de
buna executie prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare sa nu fie mai mare decat
50% din valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrari ce fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
1.13

n cazul unui contract de lucrri avnd inclus i livrare-montaj de utilaje/ echipamente nglobate n construcie, nu

se poate solicita la nivelul unui contract o experien n livrarea acestor utilaje cumulat cu experiena execuiei unor lucrri
similare.
Nota finala valabila pentru toate tipurile de contracte: In ceea ce priveste demonstrarea experientei similare autoritatea
contractanta nu poate limita numarul de documente/certificate/etc prezentate, ci doar numarul de contracte la nivelul carora
au fost furnizate/prestate/executate produse/servicii/lucrari.
! Daca in sectiunea Formulare exista un model referitor la cerina minim pentru experiena similar acesta nu trebuie s
conin informatii n neconcordan si/sau suplimentare n raport de solicitrile din aceast seciune.

II.

Capacitatea profesionala/ Personal

Daca se solicita cerinte legate de studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru prestarea
serviciilor / executia lucrarilor se vor respecta prevederile Instructiunii nr. 1 a Presedintelui ANRMAP emisa in
aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si
modificarile ulterioare (publicata in Monitorul Oficial nr. 371/20.06.2013.
! Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate in sustinerea indeplinirii criteriilor de calificare (atestarea/autorizarea
tehnico-profesionala) vor fi solicitate cu respectarea principiului recunoasterii reciproce, intr-o maniera care sa permita
echivalenta acestora indiferent de faptul ca ofertantul / candidatul este o persoana fizica / juridica romana sau straina,
(art.23 din Instructiunea nr.1/2013).

Exemple in completarea Instructiunii :

NU se accepta impunerea anumitor praguri pentru experti exemplu gestiunea unor baze de date cu 1000
utilizatori daca nu exista o justificare din care sa rezulte ca natura serviciilor prestate difera din punct de vedere
tehnic in functie de pragul impus.

Experienta experti in elaborare cereri de finantare nu se va impune ca cererile sa fi fost acceptate de autoritatile
de management;

! responsabil SSM se poate cere doar in cazul contractelor de proiectare, contractelor de lucrari, contractelor de

23

proiectare si executie si in cazul interventiilor (unele pot fi servicii).


! Atenie la utilizarea eronat a titulaturii de COORDONATOR SSM ntruct potrivit art.4 din HG 300/2006, acesta
este orice persoana fizica sau juridica desemnata de catre beneficiar, respectiv de catre autoritatea contractanta.
! Atenie la utilizarea eronat si a titulaturii de INSPECTOR SSM asociat unui standard ocupational din domeniul
administratiei si serviciilor publice;

! Solicitarea ca Responsabilul Tehnic cu Executia (RTE) sa detina diploma de inginer este restrictiva, in conditiile in
care MLPAT, conform Ordinului 777/2003 acorda certificate de atestare si absolventilor ce detin diploma de subingineri.
Este suficient sa se ceara atestatul si dupa caz, declaratia de disponibilitate (! nu se va solicita nici cv-ul).
! Daca se solicita anumite certificari profesionale pentru experti (inclusiv cu mentiunea echivalent) de ex. Sun Certified
Enterprise Architect, pentru a nu fi considerata restrictiva cerinta legata de certificarea expertului se reformuleaza prin
solicitarea unei certificari in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise eliberata de o institutie recunoscuta la nivel
national/international.
Nota : Avand in vedere practica Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor in materia certificarilor solicitate
expertilor, recomandam autoritatilor contractante sa verifice daca aceste certificari sunt emise de autoritati publice
competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene
de certificare. In caz contrar (in care emitentul certificarii este spre exemplu, o fundatie educationala iar certificarile nu sunt
recunoscute ca titluri de calificare oficiale ) eliminati aceste solicitari intrucat sunt restrictive.
! Daca este justificata si se solicita detinerea de catre experti de cunostinte de operare pe calculator, clarificati cerintele in
sensul precizarii domeniul operarii pe calculator pe care expertii propusi trebuie sa il evidentieze in cadrul CV-urilor, prin
precizarea programelor in care trebuie sa se regaseasca acele cunostiinte.
! Nu se va solicita prin declaratia de disponibilitate a expertului ca acesta sa fie disponibil pe toata perioada de derulare a
contractului ci doar pe perioada de implicare a acestuia in relizarea contractului;
! Daca in sectiunea Formulare exista un model referitor la cerina minim pentru personalul responsabil n executarea
contractului, acesta nu trebuie s conin informatii n neconcordan si/sau suplimentare n raport de solicitrile din
aceast seciune
III.

Utilaje, instalatii, echipamente tehnice

Daca s-au formulat cerinte prin care se solicita utilaje/instalatii/echipamente se vor respecta urmatoarele:
! Autoritatea contractanta, in functie de necesitate, poate solicita un numar minim de utilaje de o anumita capacitate doar
daca justifica de ce este necesara o anumita capacitate aferenta fiecarui utilaj, pentru a nu limita accesul operatorilor
economici care detin utilaje de capacitate mai mare sau mai mica de a oferta un alt numar de utilaje cu care poate fi
indeplinit corespunzator contractul de lucrari.
! Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator/etc, pe langa posibilitatea
prezentarii unui contract / precontract de inchiriere, se va permite si prezentarea unui angajament.

! Nu se poate impune ca utilajele/echipamentele sa fie puse la dispozitie pe intreaga perioada de derulare a contractului ci
doar in perioada in care devine necesara implicarea acestora in executarea lucrarilor/prestarea serviciilor.

24

Nu se poate impune documentelor /contractelor/conventiilor care sustin dispunerea de echipamente/utilaje sa prezinte o


valabilitate / sa fie incheiate pe o perioada care sa acopere intreaga perioada de derulare a contractului ci doar pe perioada
de implicare a acestora in realizarea contractului !
! Atunci cand solicita anumite autorizatii, autoritatea analizeaza daca acestea trebuie prezentate de la momentul ofertarii de
catre toti participantii sau daca acestea nu pot fi obtinute ulterior declararii operatorului economic ca fiind castigator.
Astfel, pentru anumite autorizatii necesare indeplinirii contractului se va preciza ca se solicita operatorului economic
declarat castigator.
! Autorizatiile/certificarile se pot solicita sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si nu pe toata durata de
indeplinire a contractului. Se poate solicita eventual (la momentul depunerii ofertei) prezentarea unei declaratii pe proprie
raspundere ca, in cazul in care parcursul derularii contractului expira autorizatia respectiva, operatorul economic se obliga
de a-si prelungi autorizatia respectiva sau de a obtine o noua autorizatie.
! Chiar daca exista o prevedere legale in sensul celor de mai sus, este restrictiv/excesiv a se solicita autorizatie de mediu
pentru statia mobila la nivelul ofertarii, intrucat aceasta se va obtine pentru amplasamentul pe care va fi ea pusa (poate fi o
conditie/clauza contractuala aferenta indeplinirii contractului in conditiile impuse de anumite acte normative).
! Daca legislatia impune inspectia echipamentului/utilajului autoritatea va atasa denumirii organismului specializat emitent
al atestatului/autorizarii sintagma sau de catre alte entitati juridice specializate .
! In ceea ce priveste rapoartele de inspectie tehnica pentru utilaje, laboratorul de analize si incercari, statie preparare
asfalt/betoane, autorizatii de mediu pentru statii de asfalt/betoane etc, acestea pot fi solicitate doar daca exista o prevederea
legala (se va metiona expres prevederea legala din actul normativ publicat in Monitorul Oficial sau din actul normativ
european) care impune obligativitatea prezentarii corelata cu obligativitatea autoritatii contractante de a se asigura cu
privire la utilizarea de catre operatorul economic a laboratorului in conditiile solicitate.
! Nu se pot impune cerinte legate de vechimea/ durata de functionare a statiei de betoane/asfalt/forat/etc. Este restrictiva
solicitarea ca un anumit utilaj necesar indeplinirii corespunzatoare a contractului de lucrari sa nu fie mai vechi de X ani.

! Este restrictiv a se solicita ca statia de beton etc sa fie amplasata la o anumita distanta fata de sediul autoritatii sau fata de
amplasamentul lucrarii, sau sa fie in limitele judetului X.

! Este excesiv a se solicita informatii legate de durata de functionare a statiei de asfalt/forat etc. Nu se poate solicita ca
durata normala de functionare a statiei de asfalt/forat/etc sa acopere durata de implementare a contractului.
! In ceea ce priveste solicitarea detinerii unui Laborator autorizat de min.gradul x, invocati prevederea legala din actul
normativ publicat in Monitorul Oficial sau a actului normativ european care impune obligativitatea prezentarii acestui
document corelata cu obligativitatea autoritatii de a se asigura cu privire la utilizarea de catre operatorul economic a
utilajelor in conditiile solicitate.
! Nu se vor solicita pentru derularea contractelor de lucrari documente de tipul RCA, ITP, carte de identitate, certificate de
inmatriculare, licenta ARR etc, avand in vedere faptul ca exced prevederilor art.188 alin.3 lit.f din OUG 34/2006 iar
detinerea acestora intra in responsabilitatea directa a operatorului economic.

25

! Nu se poate solicita Declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic participant la procedura, ca dotarile
specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe sa nu fie angajate in alte lucrari pe
perioada de derulare a contractului de lucrari .
! In cazul unei proceduri pe loturi, nu se poate solicita ca ofertantul care depune oferta pe mai multe loturi sa detina resurse
tehnice si umane rezultate prin cumularea nivelurilor minime stabilite pentru fiecare lot insa, pentru ca AC sa se protejeze de
un eventual risc de neindeplinire a contractelor de achizitie publica, datorat incapacitatii tehnice si sau profesionale a
ofertantatului declarat castigator pentru mai mult de un lot, acesta poate preciza inca de la initierea procedurii, la nivelul
documentiei de atribuire (implicit la nivelul IP/ AP) ca in cazul in care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul
loc pentru doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de
resursele umane/tehnice/materiale necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator,
prin prezentare spre exemplu a unui grafic din care sa reiasa alocarea resurselor in vederea indeplinirii simultane si in
conditiile ofertate a tuturor contractelor respective.
! Nu se va impune o anumita capacitate pentru statia de asfalt/beton avand in vedere ca pentru indeplinirea corespunzatoare
a contractului nu are relevanta capacitatea de productie a unei statii ci capacitatea operatorului economic de a transporta si
pune in opera in regim continuu, produsele in cauza. Prin urmare, cerinta va fi formulata conform prevederilor art.188 alin.3
lit.f) din OUG 34/2006.
! In cazul contractelor de lucrari nu se admite formularea de cerinte de calificare a ofertantilor in legatura cu nivelul de
calitate a materialelor ce urmeaza a fi puse in opera (asfalt/ balast/beton / etc) aceste cerinte facand obiectul
specificatiilor tehnice cuprinse in Caietul de Sarcini.
! Daca in sectiunea Formulare exista un model referitor la cerina minim referitoare la dotarea cu utilaje/echipamente
tehnice acesta nu trebuie s conin informatii n neconcordan si/sau suplimentare n raport de solicitrile din aceast
seciune.
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii
In cazul procedurii de cerere de oferte :
Cerintele minime de calificare si documentele prin care se solicita indeplinirea acestora trebuie sa se regaseasca in coloana
din stanga a formularului pentru a fi preluate la nivelul invitatiei de participare.
In casuta din dreapta, respectiv Modalitatea de indeplinire, mentionati informatii legate de modul de indeplinire a
cerintelor, forma de prezentare a documentelor si indeplinirea cerintei in cazul asocierii. Subliniem faptul ca cerintele
mentionate in casuta din stanga vor fi preluate automat in IP.
! Recomandam autoritatii contractante sa nu limiteze demonstrarea indeplinirii cerintelor legate de standardele de asigurare
a calitatii utilizand formulari restrictive de tipul nu se accepta ofertanti in curs de certificare intrucat potrivit prevederilor
legale in vigoare, in lipsa unui certificat autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi
prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel
corespunzator al calitatii.
! Fiecare cerinta de calificare va fi definita/adaugata in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a listei de
cerinte solicitate.
Informatii si/sau

Modalitatea de indeplinire

nivel(uri) minim(e)
necesare pentru
evaluarea respectarii

26

cerintelor mentionate
Daca s-au formulat cerinte prin care se solicita respectarea anumitor standarde de calitate se vor respecta urmatoarele:
! Certificatele se vor solicita a fi valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor si nu la data
depunerii/data deschiderii/pe perioada de derulare a contractului.
! Referitor la modalitatea de indeplinire a cerintei in cazul asocierii, recomandam a se mentiona expres faptul ca cerinta va fi
indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
! ISO 14001 nu se poate solicita in cazul contractelor de furnizare. Daca insa contractul de furnizare are si componenta de
servicii/lucrari, se va analiza daca natura serviciilor/lucrarilor determina solicitarea ISO 14001.
! ISO 14001 nu se poate solicita n cazul contractelor de prestare avnd ca obiect servicii intelectuale (asisten tehnic,
consultan,management, elaborare studii)
! OHSAS 18001, SA 8000 cerinte restrictive (oriunde s-ar regasi in cadrul fisei de date/contract/etc)
! Urmatoarele standarde pot fi solicitate in functie de natura si activitatile pe care le presupune derularea contractului, insa
insotita de justificarea aferenta impunerii unui astfel de standard:
-

ISO 27000

SR EN ISO 22000:2005 - "Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinta pentru orice organizatie din
lantul alimentar" - specifica cerintele pentru un sistem de management al sigurantei alimentelor, atunci cand o
organizatie din lantul alimentar are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a controla pericolele pentru
siguranta alimentului, cu scopul de a se asigura ca alimentul respectiv este sigur in momentul consumului uman;

sau
Se poate solicita ofertantului prezentarea de documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005,
sau,
Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul
de management al sigurantei alimentelor.;
-

SR EN ISO 13485 ("Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii.Cerinte pentru scopuri de


reglementare"). Standardul dezvolta cerintele SR ISO 9001 si vine cu cateva cerinte suplimentare specifice pentru
activitati care vizeaza dispozitivele medicale (productie, comercializare,service, etc). De asemenea, este o etapa
premergatoare obtinerii dreptului de aplicare a marcajului CE pe produs (in unele cazuri). Este solicitat si de
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale,respectiv de Ministerul Sanatatii, atunci cand
agentii economici, din domeniu,

sunt evaluati in scopul eliberarii AVIZULUI DE FUNCTIONARE (Legea

nr.176/2000 privind dispozitivele medicale si OMS 1636/2007).


! Orice standard/ certificare invocat(a) nu trebuie s conduc la restricionarea accesului ofertanilor, autoritatea
contractant avnd obligaia de a accepta orice alte documente echivalente cu certificarea sau standardul solicitat, care
probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei.
! Nota justificativa privind cerintele minime de calificare se va intocmi obligatoriu in cazul in care se impun cerinte minime
de calificare referitoare la situatia economica si financiara si/sau situatia privind capacitatea tehnica si profesionala a

27

ofertantului. Cerintele cuprinse la nivelul notei nu vor fi doar enumerate ci vor fi insotite de motivele concrete care sustin
solicitarea indeplinirii de catre ofertanti a acestora.

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)


Contractul este rezervat unor ateliere protejate

da nu

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

da nu

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:


Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
_________________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile

da nu

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea


serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
! Se va ataa nota privind alegerea procedurii daca procedura selectata este alta decat : L.D., L.R.(pt. AC clasice) sau
L.D.,L.R,NEG.CU PUBL. (pt. UTILITATI) si indiferent de procedura selectata, atunci cand valoarea estimata este sub
pragul prevazut la art.19 din O.U.G. nr.34/2006. In acest din urma caz, se va preciza situatia concreta care a determinat
selectarea unei proceduri (de exemplu : existenta mai multor loturi care se atribuie in timp si se cumuleaza astfel ca valoarea
de la art. 19 va fi depasita, organizarea unui concurs de solutii ).

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare


IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

On line

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa
Licitatie restransa
Licitatie restransa accelerata
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate:
! Accelerarea procedurii este posibila doar in cazul in care valoarea estimata a contractului depaseste pragul pentru
publicarea anuntului de participare in JOUE;
! In aceasta sectiune se vor cuprinde motivele accelerrii procedurii de atribuire atand totodat i nota justificativ
aferent menita sa sustina situatia de urgenta ce impune reducerea termenelor, situatie de urgenta ce nu trebuie sa fie
generata de o actiune sau inactiune a autoritatii contractante.

cerere de oferte

28

Negociere
Au fost deja selectati candidati

da nu

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare
Negociere accelerata
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
! Accelerarea procedurii este posibila doar in cazul in care valoarea estimata a contractului depaseste pragul pentru
publicarea anuntului de participare in JOUE;
! In aceasta sectiune se vor cuprinde motivele accelerrii procedurii de atribuire atand totodat i nota justificativ
aferent menita sa sustina situatia de urgenta ce impune reducerea termenelor, situatie de urgenta ce nu trebuie sa fie
generata de o actiune sau inactiune a autoritatii contractante.

Dialog competitiv
Concurs de solutii
Numarul de participanti estimat

Deschis Restrans
sau

numarul minim / numarul maxim

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv)
Numar de operatori economici preconizat
sau Numar minim preconizat si, dupa caz, numar maxim
Criterii de preselectie
! La nivelul notei justificative cerintele minime de calificare se vor regsi i justificrile referitoare la alegerea criteriilor de
preselecie / metodologia de preselectare.
! Daca AC nu doreste sa limiteze numarul de candidati selectati/preselectati se va completa rubrica aferenta Numar de
operatori economici preconizat si se va mentiona expres la nivelul prezentei sectiuni faptul ca toti candidatii care
indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati.
! Daca AC doreste sa limiteze numarul de candidati selectati/preselectati se va completa rubrica aferenta Numar minim
preconizat si, dupa caz, numar maxim (! Nr. minim va fi nr. minim prevazut de legislatie) se vor completa criteriile de
selectie/preselectie si metodologia de selectare/preselectare.

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog
competitiv)
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a

da nu

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor


care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de


solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile
de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor in cazul
concursului de solutii)
Cel mai mic pret

! n cadrul contractelor de prestri servicii pentru care valoarea total a prestaiei nu poate fi

29

obinut/stabilit, criteriul de atribuire preul cel mai scazut poate fi exprimat i sub forma unui tarif
mediu /sum de tarife ponderate.
sau
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste

! Fiecare factor de evaluare va fi formulat conform art.199 alin.2 din OUG 34/2006 i justificat in nota
privind alegerea criteriului de atribuire cu prezentarea avantajului economic/calitativ/functional ce poate fi
obinut prin utilizarea lui precum i proporional cu ponderea acordat n raport de importana acestuia n
derularea contractului.
! Fiecare factor de evaluare va fi definit/adaugat in mod distinct, prin repetarea operatiunii de completare a
listei de factori, implicit a descrierii si ponderii aferente.

Atentie! In scopul respectarii prevederilor art.199 din O.U.G. nr.34/2006, avand in vedere ca la nivelul
anuntului/invitatiei de participare nu se preiau informatiile prevazute in casuta aferenta algoritmul de
calcul, denumirea factorului de evaluare cat si ponderea alocata acestuia se va preciza fie in eticheta
factorului de evaluare fie in casuta denumita descrierea factorului de evaluare, deoarece aceste informatii
sunt preluate in anuntul de participare. (prevederile art.199 alin.(3)din O.U.G. nr.34/2006)
! Denumirea/descrierea factorilor de evaluare se va corela cu algoritmul de calcul/metodologia de punctare
a acestora (exemplu de inadvertenta - denumirea factorului de evaluare servicii suplimentare fata de caietul
de sarcini algoritm de calcul termenul de mobilizare a unui mijloc de transport marfuri speciale )
! Se va preciza metodologia/ algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare fie in aceasta sectiune, fie
la sectiunea VI.3 fie prin trimitere la caietul de sarcini.
! n cazul n care obiectul contractului este divizat pe loturi se va preciza metodologia/ algoritmul de calcul
prin raportare la fiecare lot, fie in aceasta sectiune, fie la sectiunea VI.3 fie prin trimitere la caietul de
sarcini.
! Punctarea termenelor de livrare/prestare/ execuie lucrri precum i a garaniilor tehnice acordate va fi
atent gestionat pentru a nu constitui un element de distorsiune a rezultatului procedurii precum i o
ncalcare a principiilor ( se recomanda precizarea unor termene minime/maxime care sa limiteze tendinta
prezentarii de termene/garantii nerealiste)
criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea
sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din motive
demonstrabile)
criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la
negociere sau in documentul descriptiv
Criterii

Pondere

Intra in
licitatie
electronica
/reofertare
SEAP
Nu Da

1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.

Nu Da
Nu Da

30

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


Intra in licitatie electronica / reofertare (
(
)
Punctaj maxim component tehnica

Direct proportional (

Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

da nu

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)


! Se va avea in vedere completarea precizarilor de la art.164 din OUG nr.34/2006 (corelat cu art. 168).
! Daca se doreste organizarea etapei finale de licitatie electronica si obiectul contractului de achizitie publica
este de servicii si/sau de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele
asemenea, elementele/ factorii care fac obiectul licitatiei electronice trebuie sa fie cuantificabili, care pot fi
exprimati in cifre sau procente.
Nota: NU se completeaza in aceasta sectiune precizari referitoare la utilizarea licitatiei electronice pentru
etapa de reluare a competitiei intre semnatarii acordului-cadru.
IV.2.3. Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)
_______________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
_________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

da nu

Daca da,
Anunt de intentie

Anunt despre profilul cumparatorului

Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)


Alte publicari anterioare (dupa caz)
Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numarul anuntului in JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anunt de intentie
Numarul si data publicarii in SEAP
! Atentionari speciale Bifarea eronata a optiunii Anunt despre profilul cumparatorului poate conduce la nepublicarea
anuntului de participare in JOUE (indiferent de situatia in care publicarea anuntului in JOUE este obligatorie sau
reprezinta o optiune a autoritatii contractante) . Formularul Anunt despre profilul cumparatorului nu este disponibil in
prezent n format electronic in cadrul SEAP, nefiind asigurata astfel transmiterea automata a acestuia catre JOUE de catre
SEAP.

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Altele: ____________________________________________________________________________Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii
deschise,cerere de oferte)
durata in luni: sau in zile: (de la termenul limita de primire a ofertelor)

31

! Se va corobora cu perioada minima de valabilitate a garantiei de participare (fac exceptie procedurile cu preselectie in
care aceasta perioada nu este obligatoriu a fi completata).
! Perioada trebuie sa fie exprimata in aceeasi unitate de masura ca si perioada de valabilitate a garantiei (ex. garantia in
nr.zile si oferta in zile).
IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime

da

nu

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi
atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului

da

nu

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta

da

nu

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


! In cadrul prezentei sectiuni se vor mentiona precizarile legate de modul de desfasurare a procedurilor de licitatie restransa,
negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare si dialog competitv.
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se prezinta informatiile referitoare la structura i coninutul propunerii tehnice n scopul de a permite identificarea cu
usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Dupa caz, se vor indica formularele ce trebuie
completate.
In situatia in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic n aceast seciune se pot
cuprinde informaii referitoare la documentele solicitate n vederea demonstrrii unor cerine specifice n corelaie cu
obiectul contractului, fr a impune limitativ o forma a acestora.
! n aceast seciune nu se cuprind cerine referitoare la specificaiile tehnice ale produselor/nivelul calitativ i/sau
funcional al serviciilor avnd n vedere c acestea trebuie s se regseasc la nivelul caietului de sarcini.
! Se vor completa informatiile prevazute la art.34 din OUG nr.34/2006 :
a)

In cazul contractelor incadrate ca fiind de servicii sau de lucrari este obligatoriu a se mentiona prevederile art.34
din OUG 34/2006.

b)

In cazul contractelor de furnizare de produse supuse unor obligaii de autorizare impuse de legislaie, contracte
care includ o componenta de servicii si/sau de lucrari este recomandabil a se mentiona prevederile art.34 din
OUG 34/2006.

! CLAUZE CONTRACTUALE:
1. Potrivit art.33 alin.(2), lit.h) din OUG nr.34/2006 documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda informatii referitoare la
clauzele contractuale obligatorii;
2. Dac autoritatea contractant alege s ataeze ntregul proiect de contract, prevederile acestuia vor fi corelate att cu
informaiile din fia de date (durata, prelungire cu suplimentare, ajustare pret, garanii) i dupa caz, cu avantajele
competitive ce fac obiectul factorilor tehnici de evaluare.

32

3.

Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de

modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care
sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva
situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.
Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la
continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a
documentatiei de atribuire).
Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante
clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta
tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Atentie! Amendamentele la clauzele contractuale pot fi prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea
contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.36 alin.(2) din HG 925/2006.
! Planul propriu de sanatate si securitate in munca reprezinta un document ce face parte din proiectul lucrarii, trebuie pus
la dispozitia operatorilor economici in scopul adaptarii acestuia la continutul lucrarii ce urmeaza a fi executata. Prin
urmare, nu se poate solicita prezentarea acestuia la momentul depunerii ofertelor, acest document fiind intocmit si prezentat
ulterior contractarii, cu respectarea prevederilor in domeniu (HG 300/2006).
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor indica formularele ce trebuie completate si/sau alte formulare ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza
propunerea financiara. In functie de elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul de calcul prevazut pentru
evaluarea ofertelor, informatiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea corespunzatoare a punctajului. (dupa
caz, mentiuni cu privire la cursul de referinta leu/euro)
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu
autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta. (se va indica formularul ce urmeaza a fi completat)
! Autoritatea contractanta va preciza detalii privind modul de stabilire a ofertei castigatoare potrivit criteriului de atribuire
stabilit.
! Nu se admit precizri de natur a limita valoric elementele propunerii financiare prin invocarea liniilor bugetare alocate
proiectului.
! In cazul in care se incheie un acord cadru cu mai multi operatori economci, autoritatea precizeaza modul in care se va
intocmi clasamentul operatorilor economici cu care urmeaza sa se incheie acordul, respectiv:
-

preturile unitare ofertate pentru cantitatea maxima de produse/servicii/lucrari ce se intentioneaza a fi achizitionate

pe intreaga durata a acordului-cadru


sau,
-

pretul unitar/ tariful unitar mediu, care se va calcula exclusiv in scopul compararii propunerilor fiananciare, prin

insumarea ponderata a tarifelor reale declarate pentru diferite prestatii, daca obiectul contractului il reprezinta prestarea
unei game/categorii diversificate de operatiuni (doar pentru contractele de servicii).
! In toate situatiile in care in propunerea financiara o reprezinta un tarif mediu / o suma de tarife ponderate, autoritatea
contractanta va avea in vedere precizarea modului in care urmeaza sa aplice prevederile art.202 din OUG 34/2006.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Se detaliaza modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare si marcare a plicurilor continand documentele
ofertei precum si a mostrelor/schitelor, dupa caz.

33

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)

da nu

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________


VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
da nu
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finantare:
Cofinantare

Credite externe cu garantia statului


Fonduri europene

Alte fonduri.

Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

! Daca proiectul este finantat din: programe operationale/PNDR/etc se va bifa la tipul finantarii fonduri europene, dupa
care se va alege din lista disponibila programul operational.
In functie de tipul finantarii contractului ce urmeaza a fi atribuit se va selecta una dintre optiunile de finantare, dupa cum
urmeaza:
-

In cazul in care se va bifa NU la rubrica Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare sectiunea Tip finantare va cuprinde urmatoarele optiuni:

Fonduri Bugetare

Cofinantare

Alte fonduri.
-

In cazul in care se va bifa DA la rubrica Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare, vor fi disponibile urmatoarele optiuni la Tip finantare :

Credite externe cu garantia statului

Program / Proiect.

DA La selectarea optiunii Program / Proiect se va afisa o lista de selectie la Tip finantare care va cuprinde

A.

Instrumente structurale:

1.

Programul Operational Regional POR

2.

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

3.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU

4.

Programul Operational Sectorial de Mediu POS Mediu

5.

Programul Operational Sectorial de Transport POS Transport

6.

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

7.

Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

B.

Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR

C.

Programul Operational pentru Pescuit POP

D.

Altele

1.

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

2.

Cooperare Teritoriala Transnationala

3.

Programe de cooperare Interegionala

4.

Alte finantari

Atentie!
! Informatiile completate la aceasta sectiune se vor corela cu informatiile de la sectiunea III.1.2) Principalele modalitati de

34

finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante.


! Daca contractul este cofinantat din fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA la rubrica Contractul se inscrie intrun proiect/program finantat din fonduri comunitare si nu se va bifa cofinantare.
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)
! Autoritatea contractanta va preciza modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale.
! Daca se utilizeaza criteriul pretul cel mai scazut departajarea se va face exclusiv pe pret si nu prin cuantificarea altor
elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii
economci ( conform art.13 alin.1 din HG 925/2006).
! Daca se utilizeaza criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic modalitatea de departajare a
ofertelor cu acelasi punctaj clasate pe primul loc, va tine cont de continutul ofertei, respectiv al propunerii financiare
si/sau tehnice, si nu de cerinte de calificare sau de aspecte ce ar putea fi cerinte de calificare, respectiv care tin de
capacitatea ofertantului si nu de oferta.
! In cazul procedurilor care presupun etapa de preselectie se vor trece la prezenta sectiune:
a) informatiile cuprinse la sectiunea IV.1.2. (intrucat formatul standard al anuntului de participare nu permite vizualizarea
informatiilor cuprinse la sectiunea IV.1.2.). NUMAI PENTRU ENTITATILE CONTRACTANTE DIN DOMENIUL
ACTIVITATILOR RELEVANTE
b) modalitatea de departajare a candidatilor calificati situati pe acelasi loc in clasamentul de preselectie (cu acelasi
punctaj)
! Daca se solicita cash-flow (care trebuie calculat in functie de perioada de executie a contractului), la nivelul prezentei
sectiuni, se va mentiona distinct termenul de executie de perioada de garantie/notificare defecte etc.
! Daca este acord-cadru si apare mentionat ca se incheie cu un anumit nr. maxim de operatori economici (ex. max4): La
sectiunea VI.3) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, fara reluarea competitiei, atunci
cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii pentru a fi
atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul-cadru, autoritatea contractanta
mentioneaza modalitatea de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de
ceilalti ofertanti.
La sectiunea VI.3) In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici, cu reluarea competitiei,
atunci cand doua sau mai multe oferte au preturi/punctaje egale si sunt clasate pe acelasi loc, autoritatea contractanta
mentioneaza in fisa de date si anuntul de participare/invitatia de participare daca doreste sa departajeze operatorii
economici pentru a incheia acordul-cadru cu numarul maxim mentionat sau daca va incheia acordul-cadru cu toti
operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat in fisa de date si in
anuntul de participare/invitatia de participare.
Exemple:
! Autoritatea contractanta mentioneaza ca va incheia acordul-cadru cu maximum 4 operatori economici si pe locul 4 sunt
doua oferte egale). Modalitatea de departajare nu trebuie stabilita de asa natura incat ofertantii clasati pe locurile de mai
sus sa fie afectati (de exemplu daca criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut si ofertantii clasati pe locul 4 au preturi
egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat
de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 3 in clasament);
! Daca acordul-cadru este cu reluarea competitiei, autoritatea contractanta desi mentioneaza ca va incheia acordul-cadru
cu 4 operatori economici poate mentiona ca daca primele 4 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 4 operatori

35

economici, va incheia cu toti acordul-cadru;


! Daca autoritatea contractanta mentioneaza ca va incheia acordul-cadru cu maximum 4 operatori economici si pe locul 1
sunt 2 ofertanti cu preturi egale si pe locul 2 alti ofertanti tot cu preturi egale, autoritatea contractanta poate incheia
acordul-cadru cu cei 4 operatori economici fara a face departajare.

! Se va avea in vedere incarcarea tuturor documentelor aferente documentatiei transmise, semnate cu semnatura
electronica extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

! Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incrcate SEAP este de max.10 Mb, numarul acestora fiind nelimitat
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
E-mail:
Adresa Internet

Cod postal:
Telefon:
Fax:

Tara:

(URL)
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Cod postal:
E-mail:
Telefon:
Adresa Internet
Fax:

Tara:

(URL)
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
! Recomandam precizarea sintagmei termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 2 din OUG
nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
! In mod obligatoriu se vor trece informatii fie la sectiunea VI.4.2., fie in sectiunea VI.4.3.. Autoritatea contractanta poate
completa ambele sectiuni.
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Cod postal:
E-mail:
Telefon:
Adresa Internet
Fax:

Tara:

(URL)

36

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII
SUPLIMENTARE
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod postal:

In atentia:
E-mail:
Adresa Internet (URL):

Tara:
Telefon:
Fax:

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE


SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Cod postal:

In atentia:
E-mail:
Adresa Internet (URL):

Fax:

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT


OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate:
Punct(e) de contact:

Tara:
Telefon:

LA

Cod postal:

In atentia:
E-mail:
Adresa Internet (URL):

CARE

Tara:
Telefon:
Fax:

37

TREBUIE

EXPEDIATE

ANEXA B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.

DENUMIRE _____________________________________________

1) DESCRIERE SUCCINTA
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar (dupa caz)
Obiect principal
...-
- -
Obiect(e)
...-
- -
suplimentar(e)

...-

- -

...-

- -

...-

- -

3) CANTITATE SAU DOMENIU


_________________________________________________________________________________________
Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________
sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________
(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi exprimata valoarea estimata totala)
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dupa caz)
Durata in luni: sau in zile:
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare)
_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda: (Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda
in care a fost exprimata valoarea estimata)
Nota:
! Cuantumul garantiei de participare pentru o procedura impartita pe loturi se calculeaza automat de SEAP, astfel incat
daca Ve a lotului este mai mare de echivalentul in lei a pragului prevazut la art.19 din OUG 34/2006 suma nu poate fi mai
mare decat 2% din Ve a lotului dar nici mai mica decat sumele prevazute la art.278 1 din OUG nr.34/2006. Daca Ve a lotului
este mai mica decat pragul prevazut la art.19 suma nu poate fi mai mare decat 2% din Ve.

Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot -

38