Sunteți pe pagina 1din 320

1 T i i i i T r ' ; T i i i 7

Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii


Mar
ele
Dici
onar
ai
Bo
lil
or
si
Afeciunilor
Cauzele subtile
ale mbolnvirii
EDIIE NOUA, REVIZUITA I ADUGIT
Ei!ura Ascenen!
2
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
Le grand dictionnaire des malaises et des maladies
Nouvelle dition revue et augmente
2007 - ditions Quintessence Rue de la
Bastidonne - 137! "u#agne $ede% - &rance Tl'
()33* 0+ +2 1! ,0 ,+ - &a% ()33* 0+ +2 1! ,0 ,,
in-o./oloconce0teu
1our le $anada 2 ditions "tma internationales !+003 #oul' llenii-$ourassa3 #ur'
200 Qu#ec (Qu#ec* 414 +52 6 $anada Tl' ()1* +1! ,,0-0!0! - &a% ()1* +1!
,,0-1117 $ourriel 2 in-o.atma'ca 6 8ite 9e# 2 :::'atma'ca Tous droits de
re0roduction et de traduction rservs 0our tous 0a;s'
<escrierea $=1 a Bi#liotecii Na>ionale a Rom?niei
@"RT5L3 A"$QB58
@arele dic>ionar al #olilor Ci a-ec>iunilor2 cauDele su#tile ale Em#olnFvirii G
AacHues @artelI trad'2 <oina "ng/el' - BucureCti2 "scendent3 2012
Bi#lio gr'
=8BN ,7!-,73-1!7,-,-, ='
"ng/el3 <oina (trad'* 1
5ditor2 $lara Toma $o0erta si
te/noredactare2 @agda $F0raru
Toate dre0turile a0ar>in 5diturii "scendent' Re0roducerea integralF sau
0ar>ialF3 su# orice -ormF3 a te%tului din aceastF carte este 0osi#ilF doar cu
acordul scris al 5diturii "scendent
$o0;rig/t.2012 5ditura "scendent
"""#eiruraasr$nen!#rn 5%&ail'
o--ice.editura ascendentro
E($ri&)ri###
ei!oriale es$re
Vinecare
5u cred ca 8FnFtatea este o Destre cu care venim 0e lume -iecareI 8ursa
creatoare3 En inteligen>a Ci generoDitatea ei3 ne-a EnDestrat cu tot ceea ce avem
nevoie 0entru cFlFtoria vie>ii -/artF3 g/iDi3 indicatoare Ci resurse de toate -elurileI
8tarea de sFnFtate este e-ectul ca0acitF>ii noastre de a ne ne conecta la 0lanul Enalt
a cFrui 0arte im0ortantF suntem to>i' Bneori EnsF3 Ctim #ine3 deCi ne 0ro0unem o
>intF Ci un drum #un 0entru a aJunge la ea3 se Ent?m0lF sF ne rFtFcimI o alee ce ne
0are mai scurtF3 mai -rumoasF sau mai''' rFcoroasF dec?t drumuK ales ini>ial3 ne
atrage3 o luFm 0e acolo Ci Ence0em sF ne Ende0FrtFm de calea ini>ialFI ne 0utem
Ende0Frta 0u>in doar3 iar c?nd vedem cF aleea nu duce nicFieri3 ne EntoarcemI sau
ne Ende0FrtFm at?t de mult3 Enc?t nu mai rFm?ne tim0 0entru Entoarcere c/iar dacF
avem resurseI ori avem tim0' dar resursele cu care am -ost EnDestra>i la Ence0utul
cFlFtoriei vie>ii sunt (de* limitate'
8FnFtatea se terminF acolo unde Ence0e diDarmonia3 con-lictul cu tine Ensu>i
Ci cu ceilal>i3 -rica3 neEncrederea3 necredin>a3 vinovF>ia3 resentimentul3 uitarea
iu#irii'''
=ar toate acestea Ence0 sF se mani-este En via>a noastrF odatF cu
deconectarea de la resursele EndestulFtoare cu care am -ost EnDestra>i3 0rin
ignorarea legilor Ci 0rinci0iilor universului' "m -ost crea>i ca Tru03 @inte3 8u-let
&iecare din aceste 0Fr>i ale noastre sunt str?ns conectate Entre ele Ci conectate =a
8ursa creatoare' $?nd legFtura dintre aceste 0Fr>i slF#eCte3 sau c?nd este distrusF3
-iin>a noastrF ca Entreg 0ierde contactul cu 8ursa' Li atunci3 singurele resurse 0e
care ne 0utem #aDa sunt cele interioarre3 din Destea ini>ialF' $?nd mintea noastrF
su-erF3 0entru cF nu En>elege ceva3 0entru cF e e0uiDatF3 su0rasolicitatF3 insu-icient
-olositF3 0entru cF se a-lF En con-lict cu inima sau 0entru alte motive3 su-erF En egalF
mFsurF Ci su-letul Ci tru0ul' $?nd inima noastrF 0l?nge3 0entru cF se simte rFnitF3
0entru cF se simte deDamFgitF3 0entru cF se simte EnsinguratF sau 0entru alte
motive3 su-erF En egalF mFsura Ci tru0ul Ci mintea' $?nd tru0ul nostru e #olnav3
0entru cF a -ost neEngriJit3 0entru ca a -ost agresat3 0entru cF a -ost into%icat3 sau
0entru alte motive3 su-erF En egalF mFsura Ci mintea Ci su-letul' $?nd mFcar una din
aceste 0Fr>i este En su-erin>F3 mani-estFm3 cel mai adesea Ci cei mai mul>i dintre
noi3 neEncredere3 -ricF3 EndoialF3 con-lict interior3 vinovF>ie3 adicF e%act acele
mani-estFri care stau =a originea #olii' =ntrFm Entr- un cerc vicios3 0e o s0iralF
descendentF3 Entr-un la#irint Entortoc/eat Ci Entunecos' MdatF rFtFci>i Ci deconecta>i
de la $ale Ci de la 8ursF3 0roviDiile devin din ce En ce mai sFrace3 noi din ce En ce
mai s0eria>i' Boala3 starea de rFu3 ne >in cu oc/ii En 0Fm?nt3 triCti3 cu #ra>ele
EncruciCate ori cu ele
3 Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor j Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
"A
Jacques Martel
at?rn?nd 0e l?ngF noi a ne0utin>F' $FutFm ieCirea cu dis0erare Ci aJungem adesea
sF rFtFcim Ci mai mult3 sF ne a-undFm Ci mai tare' Nu orice luminiC este locul unde
tre#uie sF aJungem Ci nu orice iDvor e tFmFduitor'
$a sF 0utem teCi din -undFtura unde am aJuns3 #olnavi -iind3 este nevoie sF
-acem o Ncale -EntoarsFN cu mintea Ci cu inima3 sF ne amintim acea deciDie3 acel act3
acel g?nd3 acea emo>ie3 acel con-lict3 acea slF#iciune3 acea traumF3 acea temere3
etc' care ne-a determinat sF -acem 0rimul 0as ce ne-a Ende0Frtat de calea cea #unF
Ci de sFnFtate' =eCirea din cercul vicios se 0oate -ace 0rintr-un 0as lateral3 nicidecum
0rin continuarea mersului Enainte' =eCirea dintr-un la#irint Entunecat se 0oate -ace
0rin ins0ira>ie3 nicidecum 0rin cFutarea unor re0ere or#ecFind' =eCirea dintr-o s0iralF
descendentF se 0oate -ace 0rintr-un salt En EnFl>ime ori 0rin urcuCul trea0tF cu
trea0tF3 nicidecum 0rin sF0Fturi En ad?ncime' =eCirea dintr-o 0rF0astie ad?ncF3 at?t
de ad?ncF Enc?t ecoul strigFtului tFu nu O aJunge nicFieri3 se 0oate -ace doar 0rin
D#or'''
Pindecarea 0resu0une credin>F En sursa creatoare Ci Encrederea En resursele
interioare' MdatF ce ai aJuns3 cu mintea Ci cu inima3 la acel 0unct in care ai 0ierdut
calea cea #unF3 regFsirea ei Ci reluarea cFlFtoriei este 0osi#ilF' Totul este ca3 c/iar Ci
atunci c?nd resursele tru0ului de a strF#ate drumul Ena0oi sunt limitate ori a0roa0e
ine%istente3 sF ai credin>F Ci Encrederea cF vei reuCi - 0rin intui>ie3 0rintr-un 0as
lateral3 0rin salt En EnFl>ime sau 0rin D#or'''
Pindecarea nu o gFseCti nea0Frat la ca0Ftul unei cFi vindecFtoare'
Pindecarea este cel mai adesea3 c/iar $alea s0re Pindecare' =ar $alea s0re
Pindecare trece Entotdeauna 0rin 0unctul unde mintea3 inima Ci tru0ul se unesc Ci
devin Bna cu 5nergia $reatoare Ci cu =u#irea'''
Pindecarea este En Tine'
80er din toatF V cF aceastF lucrare al cFrei editor am #ucuria sF -iu3 sF te
g/ideDe cFtre acel =oc din tine Ensu>iGEnsF>i unde vei gFsi resursa tFmFduitoare cu
care ai -ostEnDestrat(F*'
8FnFtate Ci "rmonie vF doresc K
$lara Toma3 editor
:::'e%0rimari':ord0ress'com
"C dori sF mul>umesc En mod s0ecial doamnei Lucie Bernier3 0entru munca
ei de cola#orator En to>i aceCti ani de 0roduc>ie a cFr>ii' 5%0erien>a sa de via>F3 cea
de 0si/otera0ist3 -ormarea ei En a#ordarea meta-iDicii de #oli si stFri de rau3 s0iritul
de sinteDF Ci intui>ia au contri#uit semni-icativ la -inaliDarea acestei cFr>i'
(=ucie'#ernier.atma'ca*
M mul>umire s0ecialF domnului $laude 8a##a/ care de 0este +0 de ani3 0rin
e%0ertiDa sa e%ce0>ionalF3 marea sa e%0erien>F Ci 0redare asu0ra #iologiei totale a
-iin>elor vii3 su# -ormF de 0oveCti naturale3 au activat En mine un im0uls sF merg
c/iar mai de0arte En cercetarea Ci concluDiile 0e care L5-"@ e-ectuat 0?nF En
aceastF Di' @intea sa desc/isa Ci iu#irea lui 0entru -iin>a umanF sunt un e%em0lu de
0er0etuat 0entru mine3 En s0ecial Ctiind cF iu#irea este singurul vindecFtor En
munca 0e care o e-ectuFm 0entru reDolvarea con-lictelor care au adus #oala sF se
mani-este'
"C vrea sF Ei mul>umesc Ci <omnului 4eorge 9rig/t3 0si/otera0eut Ci 0rieten
a0ro0iat3 0entru s0riJinul constant Ci EncuraJarea 0e care mi-a o-erit-o -a>F de munca
de0usF3 care de multe ori mi se 0Frea lungF Ci 0rea la#orioasF En anii de 0roduc>ie a
cFr>ii' (9::'grou0e-ace'com george.grou0e-ace'com Q
Ei mul>umesc lui 4erard "t/ias 0entru lucrFrile e-ectuate En sta#ilirea unei
liste de cuvinte asociate cu con-licte3 0recum Ci identi-icarea etimologicF a
denumirii de #oli care sunt o sursF valoroasF de in-orma>ii care 0ot -acilita
conCtientiDarea con-lictului de la originea #olii Ci 0entru ca ne-a 0ermis sF utiliDam
aceste in-orma>ii in dic>ionar' (9::'at/ias'net*
<e asemenea3 vreau sF mul>umesc urmFtoarelor
0ersoane 0entru 0artici0area lor la realiDarea acestei cFr>i2
@' Aean <umas @me 4inette $aron @me <anielle 5ast @me Louise
<rouin @' Laurent $/iasson @' Bo# Leng/an @me &leurette $outure
@me $at/erine 4uin
Ta!)lui &eu' No* Mar!el
@me Nicole 4agn
@me 4inette 1lante
@me <enise Quintal @'
8imon "larie @' 1aul-
mile <rouin @me
<enise Bouc/er @'
1ierre $outure @me
Nicole $loutier <r
"maur; Leclerc
4
4
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
+RE,AA Acce$!-
V s) &) .inec
" conCtientiDa ce sunt Ci ce sunt 0e cale sF devin este mereu e%trem de
ca0tivant3 cu at?t mai mult atunci c?nd ceea ce desco0Fr des0re mine este -rumos
Ci' 0oDitiv' $e se Ent?m0lF EnsF c?nd desco0eririle care reDultF dintr-un 0roces de
auto cunoaCtere mF 0un En -a>a -a0tului de a vedea -a>ete ascunse ale 0ersonalitF>ii
mele3 care im0licF Ci necesitatea de a deveni conCtientF de a-ec>iunile de care sunt
atinsF3 care s-au instalat Fn interiorul cor0ului meu R
5i #ine3 este ceea ce s-a Ent?m0lat de-a lungul ultimilor ani3 En care am
realiDat cF maladiile s-au instalat su#til3 din cauDa emo>iilor 0rost gestionate3 c?nd3
EnvF>?nd sF armoniDeD acest v?rteJ emo>ional3 am reuCit sF do#?ndesc 0uterea de a
mF vindeca'
BineEn>eles3 acce0tarea -a0tului de a-mi 0relua res0onsa#ilitatea En ceea ce
0riveCte sFnFtatea mea3 a -ost un 0roces Endelung3 de intros0ec>ie Ci reviDuire a
valorilor3 dar care mi-a dat certitudinea cF am 0uterea de a mF vindeca'
"m avut 0rivilegiul3 din 1,!!3 de a-1 cunoaCte 0e AacHues @artel Ci de a
do#?ndi cunoCtin>e de-a lungul con-erin>elor Ci atelierelor >inute de acesta' AacHues
m-a aJutat sF acce0t cF #oala3 oricare ar -i ea3 este o e%0erien>F 0oDitivF3 Entruc?t
ea este o ocaDie 0entru mine de a mF o0ri3 de a mF interoga asu0ra a ceea ce se
Ent?m0lF En via>a mea' Boala mi-a dat ocaDia sF EnvF> sF cer aJutorul3 lucru 0e care
eu El evitam' "m EnvF>at sF Emi reamintesc cF a cFdea este omenesc3 dar a te 0utea
ridica este divin Ci cF3 0entru a te vindeca3 este esen>ial sF te desc/iDi cFtre ceilal>i3
cFtre tine Ensu>i Ci mai ales cFtre =u#ire'
"ceastF carte este un e%ce0>ional instrument de trans-ormare3 este o
-ereastrF desc/isF cFtre lumea emo>iilor3 care este EncF 0u>in cunoscutF' <?ndu-mi
dre0tul sF mF iu#esc Ci sF mF acce0t travers?nd toate emo>iile trFite3 am -Fcut un
0as im0ortant cFtre armonie3 0ace3 iu#ire'
1e durata acestor ani c?t am cola#orat cu AacHues la naCterea acestei cFr>i3
am -ost sur0rinsF sF constat cantitatea -oarte mare de tim0 investitF3 -FrF sF mai
amintesc de energia de0usF 0entru a canaliDa aceste in-orma>ii'
$eea'ce doresc -iecFruia3 este sF devinF din ce En ce mai autonom3 din ce En
ce mai ca0a#il de a a-la de unde 0rovin #olile Ci a-ec>iunile care El a-ecteaDF'
"ceastF recunoaCtere va servi 0rocesului de 0reven>ie Ci va aduce sc/im#Frile
necesare En via>F 0entru recu0erarea sFnFtF>ii'
@ultF sFnFtateK
ucie Bernier! "si#otera"eut! coor$onator al
lucrrii
5
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
% Jacques
Martel
INTRODU/ERE
8FnFtatea a -ost Entotdeauna un su#iect de 0reocu0are 0entru mine' <e -a0t3
c/iar de =a o v?rstF -ragedF3 am Ence0ut sF mF con-runt cu 0ro#leme de sFnFtate3 -FrF
Ctiu e%act cauDa' @ama mea3 de asemenea3 s-a con-runtat cu situa>ii di-icile3 care3 au
necesitat diverse EngriJiri (o0era>iuni3 tratamente*3 Ci mul>i ani de s0italiDare
En caDul meu3 cum nu se 0utea gFsi e%act ceea de ce su-Fr3 o EndoialF 0lana
constant2 mF g?ndeam cF aceste 0ro#leme ar 0utea -i 0si/ologice' @i-am Dis atunci2
sau Neste doar En mintea meaN3 sauNe%istF un motiv 0entru ceea ce se Ent?m0lFN' "m
decis sF o0teD 0entru a doua Ci atunci am Ence0ut sF cerceteD ce m-a adus sF trFiesc
toate aceste neliniCti'
En 1,7!3 am Ence0ut sF lucreD En domeniul sFnFtF>ii3 mai 0recis a
su0limentelor alimentare' "m realiDat atunci3 de unul singur3 En tim0ul consultFrilor
individuale 0e care le dFdeam3 cF ar 0utea e%ista o legFturF Entre emo>ii3 g?nduri Ci
#oli' "m Ence0ut intuitiv3 sF desco0Fr legFturi Entre anumite emo>ii Ci anumite #oli' En
1,!!3 atunci c?nd m-am Enscris la cursuri 0entru deDvoltarea 0ersonalF3 am
desco0erit ceSa ce se numeCte astFDi3 a#ordarea meta-iDicF de #oli si stFri de rFu' Emi
aduc aminte cum Em0reunF cu un gru0 consultam com0ila>ia de neliniCti Ci de #oli
deDvoltate En cartea lui Louise Ta;' M#servam cum oamenii Ence0eau anc/eta asu0ra
lor EnCiCi sau 0e al>ii ca sF veri-ice validitatea a ceea ce Enainta Louise3 to>i viDi#il
0asiona>i de a desco0eri noi cFi de cercetare 0entru a En>elege mai #ine ceea ce
trFiesc'
<e atunci3 interesul meu En aceastF a#ordare a continuat sF creascF3 En
s0ecial 0entru ca m-am rorient?t 0ro-esional En acest domeniu s0eci-ic de creCtere
0ersonalF' <e atunci3 nu m-am o0rit din a Encerca sF veri-ic3 0rin intermediul
consultFrilor individuale3 claselor sau atelierelor de lucru 0e care le conduc3
relevan>a acestor date cu 0rivire la #oli si stFri de rau' $/iar Ci astFDi3 am uneori3 -ie
la magaDinul alimentar sau la %ero%3 0un Entre#Fri oamenilor cu care mF Ent?lnesc
0entru a Encerca sF En>eleg ceea ce trFiesc ei En acel moment3 0entru a gFsi linU-ul
cu #oli Ci stFri de rFu' 8S uitF la mine cu un aer uimit Ci En acelaCi tim0 curios3
Entre#?ndu-se dacF sunt clarvFDFtor sau un e%traterestru 0entru a reuCi sF Ctiu aCa
de multe des0re ei -FrF ca ei sF Emi -i Dis 0rea multe' <e -a0t3 atunci c?nd Ctim sF
decodFm #oli Ci stFri de rFu Ci cF Ctim la ce -el de emo>ii sau g?nduri sunt legate3
este -oarte uCor sF En>elegi Ci sF Ei s0ui unei 0ersoane ceea ce trFieCte' "tunci le Dic
oamenilor cF este 0ur si sim0lu cunoaCterea -unc>ionFrii a omului Ci a legFturilor
Entre g?nduri3 emo>ii Ci #oalF' Entr-un -el le e%0lic cF am 0utea avea un calculator
um0lut cu aceste date3 Ci a0oi sF cerem cuiva sF ECi s0unF #oala sau neliniCtea3 iar
in-orma>ia des0re via>a 0ersonalF a acestuia ar a0area clar3 cu toate ca ei 0ot -i
conCtien>i sau nu de aceste -a0te' <eci3 nu es!e .or0a e clar.i1iune, es!e $ur
si si&$lu cunoa2!ere#
"stFDi3 cu e%0erien>a Ci cunoCtin>ele acumulate3 0ot a-irma cF este
im0osi#il ca o 0ersoana sF su-ere de dia#et -FrF ca ea sF nu resimtF En via>a sa3
un sentiment de triste>e 0ro-undF sau de deDgust 0uternic -a>F de o situa>ie 0e
care a trFit-o' 1entru mine este im0osi#il ca o 0ersoanF sF su-ere de 0ro#leme la
-icat -FrF ca ea sF resimtF -urie3 -rustrare3 -a>F de ea EnsFCi sau de -a>F de al>ii3 Ci
aCa mai de0arte' @i-a -ost -FcutF de c?teva ori remarcF urmFtoare2 Vatunci c?nd
decodeDi #oli3 -aci s0ecial En aCa -el Enc?t sF se legeN Ci urmeaDF VtoatF lumea
trFieCte -urie3 -rustrare3 c/inuri Ci res0ingeriN' "cestora3 le rFs0und cF nu toatF
lumea reac>ioneaDF la -el' <e e%em0lu3 am crescut Entr-o -amilie de dois0reDece
co0ii3 cu un tatF alocolic Ci o mama de0resivF' &ra>ii Ci suroriile mele au avut
aceeaCi 0Frin>i ca mine3 dar -iecare co0il3 inclusiv eu3 va -i sau nu a-ectat3 Entr-un
-el di-erit din motivul inter0retFrii sale 0ro0rii a trFirii cu 0Frin>ii lui'
<e ceR 1entru cF suntem to>i di-eri>i Ci conCtientiDFm lucrurile di-erit3 -iecare
0e drumul =ui' "st-el3 -enomenul de res0ingere 0oate declanCa o #oalF =a o 0ersoanF
dar nu nea0Frat Ci la cealaltF' As!a e$ine e felul 3n care &%a& si&i!
afec!a!, con2!ien! sau incon2!ien!# <acF stresul meu 0si/ologic este su-icient de
mare3 el va -i trans0us3 de2 cFtre creier3 Entr-un stres #iologic su# -orma de #oalF' En
unul din atelierele mele des0re a#ordarea meta-iDicF de #oli Ci stFri de rFu3 cu
ocaDia unui salon des0re sFnFtatea naturalF3 #olile Ci stFrile de rFu 0e care oamenii
le-au Em0FrtFCit cu mine au -ost decodate destul de re0ede Ci cu 0reciDie3 s0re
marea mea -ericire' 1u>in tim0 du0F3 o 0rietenF care a -ost En 0u#lic la acest atelier
Emi s0une2 VAacHues3 ar tre#ui sF -ii atent c?nd rFs0unDi oameniilor Ci =e dai un
rFs0uns direct Ci ra0id' 1ersoanele din Jurul meu au avut im0resia cF atelierul este
aranJat dinainte3 0entru a -unc>ionaN' BineEn>eles cF nici nu Enca0e EndoialF sF -i -ost
ast-el3 aici tre#uie En>eles urmFtorul lucru2
- En 0rimul r?nd3 0ersoana a-ectatF de #oalF Ctie cF ceea ce se s0une este adevFrat
0entru ea3 dar 0oate nu este aCa evident Ci 0entru ceilal>i care nu sunt a-ecta>i
0ersonal3
- En al doilea r?nd3 ceea ce este nou Ci a0are 0entru 0rima oarF En conCtiin>a 0oate
sF ne 0arF ireal' 8F negi aceasta realitate 0oate sF -ie Ci un -el a se 0roteJa 0entru a
nu se sim>i res0onsa#il de ceea ce ni se Ent?m0la'
"ceasta este o anecdotF care ilustreaDF -oarte #ine aceastF constatare'
$ele#rul inventator T/omas 5dison a -Fcut cunoCtin>F cu mem#rii $ongresului
american 0entru a le 0reDenta cea mai nouF inven>ie a sa3 0/onogra0/ul3 o
maCinFrie vor#itoare' 8-a ra0ortat cF atunci c?nd a 0us En -unc>iune inven>ia3 unii
mem#ri ai congresului l-au acuDat cF ar -i un im0ostor3 Ci s0un?nd ca tre#uie sF -ie
o scamatorie sau ceva necurat3 0entru cF 0entru ei era im0osi#il ca o voce de om sa
0oatF ieCi dintr-o cutie'
Tim0urile s-au sc/im#at' Li de aceea este im0ortant sF rFm?i desc/is la idei
noi care ar 0utea aduce rFs0unsuri inovante la multe din 0ro#leme' @ulte 0ersoane
En 8tatele Bnite Ci En 5uro0a au deDvoltat aceastF a#ordare a legFturii e%istente
Entre con-licte3 emo>ii3 g?nduri Ci #oalF3 Ci asta -ace ca acest domeniu de investigare
sF -ie cunoscut nu numai En Que#ec dar Ci En alte col>uri ale lumii'
6
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
80un des En cursul con-erin>elor mele3 cF am un mental -oarte 0uternic3 dar Ci
o intui>ie 0uternicF Ci cF cea mare 0ro#F a vie>ii mele a -ost3 Ci este En continuare sF le
concilieD 0e am#ele' &ormarea mea ca inginer electrician m-a dus
10 Jacques
Martel
la a concretiDa as0ectul logic Ci ra>ional a lucrurilor' &iDica m-a EnvF>at cF =a -iecare
cauDF este legat un -a0t real' "ceastF lege a cauDalitF>ii3 mai t?rDiu3 am 0utut sF o
a0lic domeniului emo>iilor Ci a g?ndurilor3 c/iar dacF sunt mai 0u>in tangi#ile ca -iDica'
<ar este asta adevFratR $/iar Ci Entr-un domeniu care derivF din -iDicF3 cum e
electricitatea3 lucrFm cu ceva care oc/iul omului nu l-a vFDut niciodatF2 electricitatea'
<e -a0t3 lucrFm cu e-ecte ca lumina3 cFldura3 induc>ia electromagneticF3 s'a'm'd' En
acelaCi -el3 g?ndurile Ci emo>iile nu sunt nea0Frat -iDice En sensul 0ro0riu a cuv?ntului3
dar 0ot avea re0ercusiuni -iDice su# -ormF de #oalF Ci neliniCte' <e aceea unul din
sco0urile acestei cFr>i este de a arFta cF la ceva care nu este viDi#il aCa cum sunt
g?ndurile Ci emo>iileI rFs0und reac>ii -iDice mFsura#ile care de multe ori se 0reDintF
su# -ormF de #oalF Ci neliniCte' 1ot sF mFsor c?t de En-uriat mF simtR NuK <ar 0ot sF
Emi mFsor tem0eratura atunci c?nd am -e#rF' 1ot sF mFsor -a0tul cF de multe ori am
im0resia cF tre#uie sF lu0t 0entru a o#>ine ceea ce vreauR NuK <ar 0ot mFsura
scFderea de glo#ule roCii atunci c?nd su-Fr de anemie' 1ot sF mFsor -a0tul cF -ericirea
nu circulF su-icient En via>a meaR NuK <ar 0ot mFsura nivelul meu de colesterol Ci sF
vFd cF e 0rea ridicat3 Ci aCa mai de0arte' "tunci dacF 0rind conCtiin>a de g?nduri Ci de
emo>ii care au dus la deDvoltare de #oli Ci stFri de rFu3 se 0oate ca sc/im#?nd aceste
g?nduri Ci emo>ii sF Emi regFsesc sFnFtateaR "-irm ca daK
TotodatF3 se 0oate ca trea#a sF -ie mai com0le%F dec?t Emi dau seama
conCtient' <e aceea se 0oate sF am nevoie sF a0eleD la al>i oameni lucr?nd En
domeniul medical sau altor oameni -olosind alte metode 0ro-esionale 0entru a mF
aJuta sF e-ectueD sc/im#area En via>a mea' <acF tre#uie sF mF o0ereD Ci cF En>eleg ce
m-a adus sF trFiesc o ast-el de situa>ie3 este 0osi#il sF Emi revin mult mai re0ede
dec?t o altF 0ersoanF care nu a vrut sF Ctie ce se Ent?m0lF En via>a lui sau 0ur si
sim0lu l-a ignorat'
=n 0lus3 dacF nu am En>eles mesaJul din #oala mea3 o0era>ia sau tratamentul
va -ace sF 0arF cF #oala dis0are3 dar aceasta va 0utea sF re0ercuteDe su# un alt
as0ect3 o altF -ormF asu0ra cor0ului meu3 mai t?rDiu'
5ste de s0erat ca din ce in ce mai mult -irme vor lua aminte de #ene-iciile
care =e aduce sF ECi aJute angaJa>ii En 0arcursul lor 0ersonal3 0e 0lan emo>ional' "sta
va 0ermite sF scadF numFrul de accidente En -irmF3 Ci rata de a#sen>F3 Ci va creCte
e-icacitatea individualF' <acF via>a mea 0ersonalF3 -amilialF sau 0ro-esionalF -ace sF
nu mF simt #ine vis-a-vis de mine3 sunt mai multe Canse sF Emi VatragN3 c/iar Ci
inconCtient3 o #oalF sau un accident 0entru a 0utea 0leca En concediu sau ca sF
0rimesc EngriJire 0ersonalF'
=deea de a -ace un dic>ionar mi-a venit En 1,,03 Ci En 1,,1 m-am 0us 0e
trea#a' "tunci3 /a#ar nu aveam de mun>ii de muncF care aveau sF mF aCte0te3 Ci
mul>umesc cF a -ost aCa3 cFci dacF Ctiam3 nu aC -i 0us En miCcare acest 0roiect' <ar
mi-am Dis V-iecare lucru la tim0ul luiK M sF reuCescI voi munci 0?nF voi -i su-icent de
satis-Fcut 0entru a 0u#lica aceastF lucrare'N
@en>ioneD acest lucru3 0entru cF a -ost nevoie de -oarte multF muncF3
energie Ci voin>F 0entru a -ace aceste sc/im#Fri asu0ra sa' Bn scriitor american a
scris Entr-o Di2 4oar cei cura-o2i 2i cei a.en!uro2i .or !rece $rin e($eriena
cu Du&ne1eu5# $e En>eleg eu din acest 0asaJ este cF determinarea mea de a trece
0este o#stacole Ci curaJul de a e%0erimenta cFi noi 0entru mine3 Emi vor 0rocura
anumite stFri de reuCitF Ci stare de #ine' "ceastF stare de #ine cores0unde sFnFtF>ii
-iDice3 mentale Ci emo>ionale'
<in 1,7! 0?nF 1,!!3 am lucrat En domeniul com0lementelor alimentare
numite3 metoda ort/omoleculare3 aceasta semni-icF VsF o-eri organismului nutrien>i
necesari3 cum ar -i vitaminele3 mineralele Ci altele su# -ormF de alimente sau
su0limente alimentare 0entru a te men>ine la o sFnFtate o0timalaN' @F #aDam
atunci 0e niCte lucrFri de 0si/iatrii Ci al>i doctori3 #ioc/imiCti Ci diverCi cFutFtori
canadieni Ci americani care3 0rin e%0erien>e3 au demonstrat cF dacF dai nutrien>ii
necesari3 se 0oate Em#unFtF>i3 #a c/iar vindeca En unele caDuri sFnFtatea -iDicF3
mentalF Ci emo>ionalF' <e -a0t3 e%istF mai multe a#ordFri 0entru a o#>ine o
s)n)!a!e o$!i&) Ci -iecare are im0ortan>a =ui3 -iecare ac>ion?nd Entr-un -el sau
altul asu0ra toate as0ectelor cor0ului nostru' En 1,,3 am vFDut un re0ortaJ la
televiDor des0re N$olum#ia-1res#;terian Tos0italN din Ne: WorU3 unde era vor#a
des0re un 0acient3 domnul Aose0/ RandaDDo care avea sa -ie o0erat 0entru trei #;-
0assuri coronare' "cest 0acient a #ene-iciat de Cedin>e de viDualiDare3 de tratament
energetic3 de re-le%ologie Enainte de o0era>ie' En tim0ul o0era>iei #ene-icia de
tratament energic' <u0F o0era>ie3 tot acest 0acient a 0artici0at din nou la Cedin>e
de viDualiDare3 a 0rimit tratamente energetice Ci de re-le%ologie 0entru a 0utea sF
se recu0ereDe mai re0ede' "ceste interven>ii Ci-au dus -ructul cFci 0acientul s-a
recu0erat mult mai re0ede du0F aceastF interven>ie dec?t ar -i -Fcut-o un alt
0acient En condi>ii normale' <octorul 0racticant3 @e/met MD3 men>iona -a0tul cF
-ace aceeaCi e%0erien>F cu al>i 300 de 0acien>i 0entru a analiDa reDultatul Ci de a
adFuga aceste tera0ii alternative tratamentului medical conven>ional'
Aceas!) car!e se .rea eci ca un co&$le&en! aus !u!uror
a0or)rilor, f6e ele &eicale sau 3n le7)!ur) cu &e!oele al!erna!i.e#
$artea trateaDF deci a#ordarea alX0ata3 mai mult medicinalF3 Ci cea a a#ordFrii
/olistice care cu0rinde mai mult as0ectul -iDic3 mental3 emo>ional Ci s0iritual al
-iin>ei mele' Emi doresc cu ardoare ca to>i 0ro-esioniCtii sFnFtF>ii3 la orice nivel ar -i
ei3 sF se -oloseascF de acest dic>ionar En com0letarea 0racticii lor3 ca un o0iec! al
&uncii 2i in.es!i7aiei, 0entru a-Ci aJuta 0acien>ii En 0rocesul lor de vindecare'
1ersonal3 am e%0erimentat o0era>iile3 medicina tradi>ionalF3 medicamentele3
acu0unctura3 tratamentele energetice3 radiesteDia3 naturo0atia3 masaJele3 tera0ia
0rin culori3 dietetica3 vitaminotera0ia3 esen>ele -lorale ale <r' Bac/3 c/iro0ractica3
ortotera0ia3 iridologia3 0si/otera0ia3 re#irt/-ul (res0ira>ie conCtient0*3 /omeo0atia
s'a'm'd' Ltiu cF dacF o te/nicF era vala#ilF 0entru toatF lumea3 aceasta ar -i singura
-olositF' <ar nu este caDul3 cFci -iin>a umanF este animalul de 0e 0lanetF care are
cele mai multe 0osi#ilitF>i dar Ci cea mai mare com0le%itate'
"cesta e motivul 0entru care tre#uie sF Encerc sF En>eleg de unul singur
ceea ce trFiesc aJutat de ceilal>i3 la nevoie3 En domeniul res0ectiv com0eten>ei lor'
"celaCi autor 0e care l-am men>ionat Ci mai sus scria o datF2 4TREBUIE 8A
YNPZ[Z@ DE 9A /EI /ARE TIU5# "st-el eu tre#uie sF caut ce este cel mai #un
7
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
:
Jacques Martel
din -iecare 0ro-esie' $?nd sunt -a>F En -a>F cu un medic3 mF g?ndesc cF el Ctie Ci
mai multe dec?t mine des0re medicinF Ci cF tre#uie sF -iu atent la ce are sF Emi
s0unF Ci la ce Emi 0ro0une3 lFs?ndu-mi li#ertatea de a alege singur continuarea
orientFrii mele' La -el c?nd sunt En -a>a unui acu0unctor3 sunt atent la ce Emi Dice
sau la tratamentul 0e care El 0ro0une3 0entru cF el Ctie mai #ine cum -unc>ioneaDF
ec/ili#rul energetic al cor0ului meu vis-a-vis de meridianele mele' Li aCa mai
de0arte 0entru toate celalalte 0ro-esii'
=ntr-o Di3 o doamnF Emi s0unea cF ea nu crede En toate 0oveCtile des0re
g?nduri Ci emo>ii En legFturF cu #olile' =-am rFs0uns cF nu este nevoie sF creadF'
<u0F ce i-am citit c?teva te%te care se ra0ortau unor #oli Ci stFri de rFu 0e care le
avuse sau le mai avea3 am 0utut sF remarc cF atitudinea sa se sc/im#ase Ci cF era
mai rece0tivF la aceastF a#ordare' <e -a0t3 este o 0arte din mine care Ctie ce se
Ent?m0lF Ci Ctie cF ceea ce se s0une des0re mine cores0unde la ceea ce trFiesc Ci
cF nu este doar o Ent?m0lare' "ici tre#uie sF -im 0ruden>i2 nu tre#uie sF mF simt
vinovat de ceea ce mi se Ent?m0lF Ci sF cred cF mi se s0une cF e vina mea dacF
sunt #olnav'
8unt res0onsa#il de ceea ce mi se Ent?m0lF3 dar En maJoritatea caDurilor3 nu
este vina mea' Es!e necunoa2!erea le7ilor care re7i1ea1) 7:nurile 2i
e&oiile asu$ra cor$ului fi1ic cea care &) face s) !r)iesc s!)ri e r)u 2i e
0oli# Tre0uie eci s) aflu calea &ea $ersonale, sau 3n sensul &ai lar7, a
c)ii &ele s$iri!uale# "colo unde am desco0erit cF este 0rea 0u>inF dragoste sau
deloc3 tre#uie sF redesco0Fr ca dragostea e%istF totuCi' Nu e evident3 o sF Emi
s0une>iK <ar c/iar asa e' <acF m0 arunc de =a un #alcon Ci Emi ru0 un 0icior3 o sF Dic
cF <umneDeu m-a 0ede0sitR <e -a0t3 e%istF o lege care se c/eamF legea gravita>iei
care are tendin>a de a mF duce Ena0oi s0re 0Fm?nt' "ceastF lege nu e nici #unF3
nici rea3 este legea gravita>iei' 1ot sF argumenteD c?t vreau Ci sF mF su0Fr 0e ea
0entru cF din cauDa ei mi-am ru0t 0iciorulI asta nu va sc/im#a nimic3 cFci3 9EGEA
E 9EGE# "st-el e%0licFm cF toate #oliile vin dintr-o li0sF d dragoste' 8e Dice cF
ra7os!ea .inec) !o!# "tunci3 dacF e adevFrat3 n-ar aJunge sF aducem dragoste
ca sF ne vindecFmR
5ste adevFrat3 En unele caDuri' <e -a0t3 e ca Ci cum dragostea ar tre#ui sF
intre 0rin anumiteO 0or>i 0entru ca vindecarea sF ai#F loc3 0rin aceste 0or>i care au
-ost Enc/ise dragostei En momentul rFnilor mele anterioare' =atF o arie Entreaga de
desco0eriri Ci luFri aminteK
"ceastF carte nu are ca sco0 direct sF aducF solu>ii #oliilor Ci stFrilor de
rFu3 ci mai degra#F 0entru a mF aJuta sF a-lu cF #oala sau starea de rFu 0e care o
resimt vine din g?ndurile Ci emo>iile mele3 Ci din acest moment3 0ot sF Emi o-er
Cansele care le consider necesare 0entru a aduce sc/im#Fri En via>a mea'
8im0lul -a0t de a Cti de unde 0rovine starea mea de rFu sau #oala mea3
0oate sF aducF sc/im#Fri En cor0ul meu -iDic' En unele caDuri c/iar3 sc/im#area
0oDitivF 0oate sF -ie de 70\ Ci 0oate c/iar sF meargF 0?nF la 100\3 adicF
vindecarea com0letF'
1entru mine3 atunci c?nd am luat cursuri de deDvoltare 0ersonalF En 1,!!
Ci am 0utut sF desco0Fr sc/im#Frile care aveau loc En mine3 am avut sentimentu>
cF Ence0eam sF renasc Ci am vFDut cum a0are la oriDont s0eran>a unor Dile mai
#une' "veam En s-?rCit un miJloc 0rin care sF 0roceseD sc/im#Fri im0ortante En via>a
mea Ci sF vFd reDultatele' Tre#uia sF ac>ioneD cFci eram Entr-o reac>ie En ra0ort cu
autoritatea Ci trFiam -oarte multe res0ingeri3 a#andon Ci neEn>elegere' !ia& !oa!e
aces!e lucruri, ar &ai !re0uia s) 2i 7)sesc un &i-loc e a le sc;i&0a, e a
.ineca r)nile &ele in!erioare# <e aceea m-am im0licat En acest domeniu de
activitate care este deDvoltarea 0ersonalF' @unca mea Emi 0ermitea sF lucreD
asu0ra mea En acelaCi tim0 En care lucram sF Ei aJut Ci 0e ceilal>i sF ECi desc/idF
conCtiin>a' /re cu sinceri!a!e c) fiecare in!ru noi $oa!e s) 32i ia soar!a 3n
&:ni in ce 3n ce &ai au!ono& 2i c) fiecare in!re $oa!e accee la un ni.el
e 3nele$ciune, ra7os!e 2i li0er!a!e su$erioar)< Toi o &eri!)&#
Dicionarul se .rea ca un o0iec! al esc;ierii con2!iinei 2i a
c)u!)rii e sine# "tunci c?nd se Ent?m0lF ceva En legFturF cu sFnFtatea mea3 merg
sF citesc ce e scris En dic>ionare 0entru a -i Ci mai conCtient de ceea ce se Ent?m0lF'
&iin>a umanF are tendin>a -acilF de a oculta3 adicF de a -ace sF dis0arF din memoria
sa conCtientF ceea ce El deranJeaDF' "st-el3 atunci c?nd citesc din dic>ionar3 o -ac cu
oc/ii cuiva care doreCte sF Enve>e Ci sF -ie Ci mai conCtient des0re ceea ce i se
Ent?m0lF' 1artea mea mentala Ci intelectualF ia in-orma>ia cu care tre#uie sF lucreD'
/)ci sin7ura &ea $u!ere ae.)ra!), es!e $u!erea asu$ra &ea= sun!
crea!orul .ieii &ele# i cu c:! sun! &ai con2!ien! e as!a, cu a!:! &ai &ul!
$o! s) fac sc;i&0)rile $o!ri.i!e#
<e un secol3 Ci mai 0recis En ultimii 70 de ani3 am -Fcut un salt e%traordinar
En domeniul te/nologic3 ceea ce a 0ermis3 #ineEn>eles En unele caDuri3 sF ne
amelioreDe condi>iile de via>F' En ciuda acestor 0rogrese3 nu ne dFm #ine seama cF
Ctiin>a nu are rFs0uns la tot Ci cF e%istF3 0e 0Fm?nt3 multe -emei Ci #Fr#a>i care
su-erF de #oli' $F trFim Entr-o >arF industrialiDatF sau En deDvoltare3 tre#uie sF luFm
aminte de noi EnCiCi Ci sF ne con-runtFm cu Entre#Frile urmFtoare2 $ine suntR Bnde
mF ducR $are e sco0ul meu En via>FR Es!e i&$or!an! s) &) folosesc e car!e ca
e un ins!ru&en! $en!ru 3nele7ere, in.es!i7are 2i !ransfor&are#
<acF Emi vin idei noi En tim0 ce citesc te%tele3 0ot -oarte #ine sF =e
com0leteD cu 0ro0riile mele cuvinte' Dicionarul aces!a !re0uie s) e.in) un
ins!ru&en! .iu la care fiecare in!re noi 32i $oa!e auce con!ri0uia# "st-el
unele 0asaJe din carte3 au -ost redactate la cererea anumitor 0ersoane' PF ureD deci
VLecturF 0lFcutFNK
Jacques Martel
&s'c#ot#era"eut
$B1R=N8
1. " 8$B=1" 8]N45 Vezi: SNGE......................................................................................52
I. "$$=<5NT P"8$BL"R $5R5BR"L Vezi: CREIER.......................................................52
3- "$=<=T"T5 4"8TR=$Z Vezi: STOMAC-ARSURI...........................................................52
4. "$=<M^Z Vezi: i GUT, REUMATISM.........................................................................52
12 8
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
5. "$N55 Vezi: PIELE...........................................................................................................52
6. "$RM<5R@"T=T" Vezi: PIELE.......................................................................................52
7. "$RM@ 54"L= 5 Vezi: OS...............................................................................................52
8. "$RM_5R"TM^" Vezi: PIELE.........................................................................................52
9- "$B&5N" Vezi: URECHI...................................................................................................52
10. "$B@BL"R5 L=$T=< 8=NMP="L Vezi: BURSIT...........................................................52
==' "&"^=" Vezi i: ALEXIA CONGENITAL, VORBIRE....................................................53
12. "&MN =" 8"B 8T=N45R5" PM$=='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 53
13- "&TZ Vezi: GUR - AFT..................................................................................................54
14. "T=L5 Vezi: TENDONUL LUI AHILE...............................................................................54
15......................................................................................................"L
$MML=8@ Vezi i: ALERGII !N GENERAL", CANCER LA LIMB, FUMAT,
DEPENDEN#, DROGURI, SNGE - HIPOGLICEMIE..................................................54
16. "L5`=5 $MN45N=T"LZ acecitate ver#alF*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''56
17. "L5R4=5 Vezi i: ALCOOLISM, ASTM............................................................................57
18. "L5R4=5 L" "N=@"L5 (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 59
19. "L5R4=5 L" "NT=B=MT=$5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 59
20. "L5R4=5 L" "R"T=<5 (unt sau ulei*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''60
21. "L5R4=5 L" $"=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60
22. "L5R4=5 L" $]=N='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60
23. "L5R4=5 L" $Z1LBN=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 61
24. "L5R4=5 - &5BR" &]NBLB= (alergia la 0olen*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''61
25. "L5R4=5 L" L"1T5 8"B L" 1RM<B85L5 L"$T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''62
26. "L5R4=5 L" YN[51ZTBR= <5 P=5815 8"B <5 "LB=NZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''63
27. "L5R4=5 L" 15N5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 63
28. "L5R4=5 L" 15LT= 8"B &RB$T5 <5 @"R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''64
29- "L5R4=5 L" 1=8=$='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64
30. "L5R4=5 L" 1ML5N Vezi: ALERGIE $ FEBRA FNULUI...........................................64
31. "L5R4=5 L" 1R"&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 64
32. "L5R4=" L" 8M"R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 65
33- "LM15$=5 Vezi: PR - CALV%#&E...................................................................................65
34- "LBN=[Z Vezi: PIELE - MELANOM.................................................................................65
35. "L^T5=@5R a#oala lui'''* Vezi i: AMNE'IE, SENILITATE. .,...................................65
36. "@5NMR55 aa#sen>a menstrua>iei* Vezi: MENSTRUA#IE $ AMENOREE.........66
37. "@&5T"@=N" (consum de'''b Vezi: DROGURI..........................................................66
38. "@=4<"L5 - "@=4<"L=TZ Vezi i: GT, INFEC#II.....................................................66
39. "@=MTRM&=5 Vezi: ATROFIE...........................................................................................68
40. "@N5^=5 Vezi i: MEMORIE PIERDEREA MEMORIEI"..............................................68
41. "@MR[5"LZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 68
42. "@1BT"R5 Vezi i: AUTOMUTILARE............................................................................69
43. "N$T=LM^" (stare de'''* Vezi i: ARTICULA#II !N GENERAL", PARALI'IE !N
GENERAL"...........................................................................................................................70
44. "N<RM1"B^Z Vezi i: PROSTAT(!N GENERAL"(AFEC#IUNI ALE...".................70
45. "N5@=5 Vezi: SNGE $ ANEMIE....................................................................................71
46. ANEVR1SM (arterial* Vezi i: SNGE $ HEMORAGIE................................................71
47. ' "N4=N" (En general* Vezi i: GT DURERI DE..."......................................................71
48. "N4=N" 15$TMR"LZ Vezi i: INIMV(!N GENERAL"(
INFARCT DE MIOCARD"..................................................................................................72
49. "N4=M@ (En general* Vezi i: PIELE - ANGIOM PLAN, SNGE - CIRCULA#IE
SANGUIN, SISTEM LIMFATIC...............................................................:......................74
50. "N4=M@ 1L"N Vezi: PIELE $ PETE DE VIN................................................................74
51' c "N4M"8Z Vezi i: ANXIETATE CLAUSTROFOBIE....................................'...............74
52.' "NMR5`=5 @5NT"LZ Vezi i: APETIT PIERDEREA APETITULUI...", BULIMIE,
GREUTATE EXCES DE..."...............................................................................................75
53. "NTR"` Vezi: PIELE- ANTRAX.......................................................................................78
54. "NBR=5 Vezi: RINICHI $ ANURIE.................................................................................78
55. "NB8''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 78
56. "NB8 6 "B$58 "N"L Vezi i: ABCES !N GENERAL"..............................................79
57. "NB8 6 @]N$ZR=@= "N"L5 Vezi i: PIELE$ MNCRIME....................................79
58. "NB8 6 <BR5R= "N"L5 Vezi i: DURERE..................................................................79
59- "NB8 6 &=8BR= "N"L5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 80
60. "NB8 6 &=8TBL5 "N"L5 Vezi i: FISTULE..................................................................80
61. "N`=5T"T5 Vezi i: ANGOAS, NERVI CRI' DE...", NERVO'ITATE, SNGE $
HIPOGLICEMIE...................................................................................................................80
62. "1"T=5 Vezi i: SNGE$ ANEMIE( HIPOGLICEMIE(MONONUCLEO'..................81
63. "15N<=$=TZ Vezi i: ANEXA III, PERITONIT...............................................................81
64. "15T=T (e%ces de'''* Vezi i: BULIMIE, SNGE - HIPOGLICEMIE............................82
65. "15T=T (li0sa 0o-tei de m?ncare* Vezi i: ANOREXIE..............................................83
66. "1N55 YN 8M@N Vezi: RESPIR#IE AFEC#IUNI LEGATE DE..."................................83
60. "1M1L5`=5 Vezi: CREIER $ POPLEXIE.....................................................................83
61. "R=T@=5 $"R<="$Z Vezi: INIMV $ ARITMIE CARDIAC......................................83
62. "R8BR= -Vezi i: ACCIDENT, PIELE !N GENERAL"....................................................83
63. "R8BR= L" 8TM@"$ Vezi: STOMAC $ ARSURI LA STOMAC......................:..........85
64. "RT5R5 Vezi: SNGE $ ARTERE.................................................................................85
65. "RT5R=M8$L5RM^Z Vezi i: SNGE( ARTERE( CIRCULA#IE SANGUIN.............85
73- "RT=$BL"[== aEn general* Vezi i: ARTRIT $ ARTRO'.......................................86
74. "RT=$BL"[== 6 5NTMR8Z'''''''''''''''''''''''''''''V'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''87
12 9
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
75- "RT=$BL"[== T5@1MRM-@"N<=BBL"R5 Vezi: GUR )%e*+i,-i ).e...",
MAXILARE DURERI DE..."..............................................................................................88
76. "RTR=TZ (En general* Vezi i: ARTICULA#II !N GENERAL", INFLAMA#II..............88
77- "RTR=TZ 6 "RTRM^Z Vezi i: ARTICULA#II, OASE...................................................89
78. "RTR=T" <545T5LMR Vezi: DEGETE $ ARTRIT....................................................90
79. "RTR=TZ 4BTM"8Z Vezi: GUT....................................................................................90
80. "RTR=TZ6 1ML="RTR=T" R5B@"TM=<Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''90
81. "RTRM^" Vezi: ARTRIT $ ARTRO'.........................................................................91
82. "8&=`=5 Vezi: RESPIRA#IE - ASFIXIE.............................................................................91
83. "8T5N=5 N5RPM"8Z Vezi: BURNOUT..........................................................................91
84. "8T=4@"T=8@ Vezi: OCHI $ ASTIGMATISM ,............................................................92
85. "8T@ Vezi i: ALERGII, PLMNI AFEC#IUNI LA...", RESPIRA#IE........................92
86. "8T@BL B5B5LBLBLB='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 94
87. "T"$ $"R<="$ Vezi: INIMV $ INFARCT ... DE MIOCARD".................................94
88. "T"`=5 LB= &R=5<R5=$T''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''94
89. "TRM&=5 Vezi i: MU/CHI $ MIOPATIE''''''''''''2'''''''''''''''''''''''''''''''''''...........95
90. "BT=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 95
91. "BTML=^" Vezi: SINUCIDERE........................................................................................96
92. "BTM@BT=L"R5 Vezi i: AMPUTARE............................................................................96
93. "B^ Vezi: URECHI $ SUR'ENIE..........................................................................-.......97
94. "PMRT 81MNT"N Vezi: NA/TERE$ AVORT...............................................................97
95- "`=L" Vezi i: MIROS CORPORAL..................................................................................97
96. B"$T5R=5 @]N$ZTM"R5 <5 $"RN5 (in-ec>ie cu'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''98
97- B"LMN"R5 Vezi i: STOMAC ( !N GENERAL"( GA'E.................................................98
98. B"85<M9 (#oala lui'''* Vezi: GLANDA TIROID $ BOALA LUI BASEDO0.........99
99- B"^=N Vezi i: /OLDURI AFEC#IUNI ALE...", PELVIS................................................99
100. BZL=$Z Vezi: CHIST PIELE ( !N GENERAL" ( AFEC#IUNI ALE..."..........................99
101. BZL=$Z Vezi: PIELE$ B/ICI'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1................100'
102. BZTZTBR= L" 1=$=M"R5 Vezi: PICIOARE $ BTTURI..........................................100
103. BZTZTBR= Vezi: PICIOARE - BTTURI##############################################################' # i #####100
104. BZBTMR= <5 L"1T5 (sindromul'''* Vezi 2: ACIDO', APATIE............................100
105. B]LB]="LZ Vezi i: GUR, GT !N GENERAL".......................................................100
106. B]^]=TYN BR5$T= Vezi: URECHI $ B'IT!N URECHI...........................................101
107. B5[=5 Vezi: ALCOOLISM''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1................................................101
108. B=L="R= (calculi'''* Vezi: CALCUL3 BILIARI..................................................................101
109. BM"L" B"=85R Vezi: MONONUCLEO'A INFEC#IOAS........................................... 101
110. BM"L" $ZRN== TM$"T53 8=N<RM@BL B"RB5QB5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''102
111. BM"L" B5$TT5R598'''''''''''''''''''''''''''''O'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''102
112. BM"L" T"N85N Vezi: LEPRA........................................................................................102
113. BM"L" =@BN=T"RZ PeDi2 8=8T5@ =@BN=T"R''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''102
114. BM"L" L" $M1=L Vezi i: BOULE COPILRIEI...........................................................102
115. BM"L" LB= "<<=8MN Vezi i: GLANDE SUPRARENALE..........................................102
116. BM"L" LB= BMB=L"R< Vezi: REUMATISM..................................................................102
117. BM"L" LB= <B1BWTR5N Vezi: MINI- BOALA LUI DUP4TREN :...........................103
118. BM"L" LB= &R=5<R5=$T Vezi: ATAXIA FRIEDEICH...................................................103
119. BM"L" LB= TM<4_=N Vezi: HODG5IN.........................................................................103
120. BM"L" LB= @5N=5R5 Vezi: MENIERE.............................:.............................-.......-..103
121. BM"L" LB= 1"R_=N8MN Vezi: CREIER-PAR5INSON..................................................103
122. BM"L" LB= R"WN"B< Vezi: RA4NAUD........................................................................103
123. BM"LZ''''''''''''''''''''''3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I''''''''''''-''''103
124- BM"LZ $RMN=$Z Vezi: CRONIC'''''''''''''''''''2'''''''''''''''''''1...................103
125. BM"LZ =@"4=N"RZ Vezi i: IPOHONDRIA.................................................................103
126. BM"LZ =N$BR"B=LZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 103
127. BM"LZ =N&"NT=LZ Vezi: BOU ALE COPILRIEI.........................................................103
128. BM"LZ _"R@=$Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 104
129. BM"LZ @5NT"LZ Vezi: NEBUNIE, NEVRO', PSIHO' .....................................104
130. BM"LZ 18=TM8M@"T=$Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''104
131. BM"L" 8M@NBLB= PeDi2 N"R$ML518=5''''''''''''''''''''''''''''''''''# # # # # # # # # # # - # # # # # # # # # # #
104
132. BM"LZ TR"N8@=8Z 85`B"L Vezi: VENERIC 6BOALA...7.....................................104
133. BM"L" P"$== N5BBN5 PeDi2 $R5=5R- $R5BT^&5L<-A"_MB'''''''''''''''''''''''''''' 104
134. BM"LZ P5N5R=$Z Vezi: VENERIC............................................................................104
135. BML= "BTM-=@BN5 Vezi i: SISTEM IMUNITAR........................................................104
136. BML= 5R5<=T"R5 Vezi i: INFIRMIT#I CONGENITALE..........................................104
137. BML=L5 $M1=LZR=5= aYN 45N5R"L* Vezi i: BOALA LA COPIL............. ................105
138. BMBL5 $M1=LZR=5=-RBB5MLZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''105
139. BML=L5 $M1=LZR=5=- RBA5MLZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''105
12 10
@arele <ic>ionar al Bolilor Ci "-ec>iunilor - $auDele su#tile ale Em#olnFvirii 11
Q 1 1 1 1 T T 1 T l T 7 ! 1 T l l I l l l l l K E K K i d i i
i6 Jaeques Martel
J( Jacques Martel
140. BML=L5 $M1=LZR=5=- 8$"RL"T=N"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 106
141. BML=L5 $M1=LZR=5= - TBL5" @Z4ZR5"8$Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''106
142. BML=L5 $M1=LZR=5=-P"R=$5L"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 106
143. BMB=LL"B< (#oala lui'''* Vezi: REUMATISM.............................................................106
144. BR"<=$"R<=5 Vezi: INIMV $ ARITMIE CARDIAC...............................................106
145- BR"[5 (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 106
146. BR"[5 (a-ec>iuni la'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 107
147. BR=4TT (#oala lui'''* Vezi i: RINICHI PROBLEME RENALE"................................109
148. BRMNT== (En general* Vezi i: PLMNI.....................................................................109
149. BRMNT== 6 BRMNL=TZ Vezi i: PLMNI AFEC#IUNI LA...".................................110
150. BRMNTM1N5B@MN=5 Vezi i: PLMNI AFEC#IUNI ALE,..".................................110
151. BRB`=8@ Vezi: DIN#I SCR/NIT DIN DIN#I...".........................................................111.
152. BT8 (BMB TR"N8@=8=B=L5 85`B"L* Vezi: VENERICE 6BOU..7...............................111
153. BB$"L (/er0es'''* Vezi: HERPES ...BUCAL"..............................................................111
154. BB5R45R a#oala lui'''* Vezi i: BRA# FUMAT, INFLAMA#IE,
PICIOARE, SNGE - CIRCULA#IE SANGUIN.............................................................111
155. BB&5BR= <5 $ZL<BRZ Vezi: MENOPAU'................................................................111
156. BBRN5TT (sindromul lue'''* Vezi: BUTORI DE LAPTE SINDROMUL..."..............111
157. BBRNMBT 8"B 51B=^"R5 Vezi i: ASTENIE NERVOAS, DEPRESIE....................111
158. BBR8=T" Vezi i: ARTRIT, BRA#E )%e*+i,-i ).e...", COATE,
UMERI, INFLAMA#IE, GENUNCHI..., TENDONUL LUI AHILE....................................112
159. BBRTZ8"B "B<M@5N Vezi i: BALON ARE ... A ABDOMENULUI", INTESTINE
AFEC#IUNI ALE..."...........................................................................................................113
160. BBL=@=" Vezi i: ANOREXIE, APETIT EXCES DE...", GREUTATE EXCES DE...". 113
161. BBRTZ adurere de'''b Vezi: DURERE DE BURT.....................................................114
162. BB^5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 114
163. BB^5 B8$"T53 $RZ1"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 115
164. $"5$B@ Vezi: APENDICIT...........................................................................................116
165. $"L$"N5B@ Vezi: CLCI............................................................................................116
166. $"L$BL= (En general* Vezi i: CALCU U(B IU ARI(REN AU......................................116
167. $"L$BL= B=L="R= 8"B L=T="^Z B=L="RZ Vezi: FICAT 6DURERE DE FICAT7,
SPUN................................................................................................................................116
168. $"L$BL= R5N"L= 8"B L=T="^Z R5N"LZ Vezi i: RINICHI.........................................117
169. $"LM^=T"T5 Vezi: PIELE, PICIOARE -CALUS /. BTTURI.....................................118
170. $"LP=[=5 Vezi: PR - CALVI#IE.....................................................................................118
171. $"N"L $"R1f"N (sindromul'''* Vezi: CRAMPA SCRIITORULUI..............................118
172. $"N$5R (En general* Vezi i: TUMOR 6TUMORI7....................................................118
^^^K^^^^^^^^HH^K 1 ! 1 ! 1 > > I 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 > ? ? >
1

i 1 ! ? >
173. $"N$5R "L "LBN=[5= Vezi: PIELE $ MELANOM MALIGN......................................120
174. $"N$5R "L BRMNT==LMR Vezi i: BRONHII - BRON/IT........................................120
175. $"N$5R "L $MLMNBLB= Vezi i: INTESTIN DURERE DE..." ( CONSTIPA#IE.....120
176. $"N$5R L" 58M&"4 Vezi: ESOFAG.............................................................................121
177. $"N$5R L" &"R=N45 Vezi: GT-FARINGE.................................................................121
178. $"N$5R L" &=$"T Vezi: FICAT DURERE DE...".........................................................121
179. $"N$5R "L 4"N4L=MN=LMR (al sistemului lim-atic* Vezi: ADENIT,
ADENOPATIE,
GANGLION".,. LIMFATIC".................................................................................................121
180. $"N$5R L" 4]T Vezi i: GT$ FARINGE.................................................................122
181. $"N$5R "L 4BR=='''''''''''''''''''''3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 122
182. $"N$5R "L =NT58T=NBLB= aEn general* Vezi i: CANCER LA COLON,
INTESTINE DURERE DE..." ( COLON( INTESTIN SUB#IRE.....................................122
183. $"N$5R L" =NT58T=NBL 8BB[=R5 Vezi: INTESTINUL SUB#IRE
DURERE LA..."................................................................................................................123
184. $"N$5R L" L"R=N45 Vezi: FUMAT, GT DURERE DE...".....................................123
185. $"N$5R L" L=@BZ Vezi: ALCOOLISM, FUMAT..........................................................123
186. $"N$5R L" @"N<=BBLZ Vezi: MANDIBUL DURERE DE..."................................124
187. $"N$5R L" M"85 Vezi: OASE CANCER LA OASE..."..............................................124
188. $"N$5R L" MP"R5 Vezi: OVARE DURERE DE..."...................................................124
189. $"N$5R L" 1"N$R5"8 Vezi: PANCREAS DURERE DE...".....................................124
190. $"N$5R "L 1=5L== Vezi: PIELE$ MELANOM MALIGN..............................................124
191. $"N$5R L" 1=51T Vezi: CANCER LA SN..................................................................124
192. $"N$5R L" 1L]@]N= Vezi i: BRONHII- BRON/IT, FUMAT,
PLMNI DURERE DE..."..............................................................................................124
193. $"N$5R L" 1RM8T"TZ Vezi: PROSTAT DURERE DE...".....................................125
194. $"N$5R L" R5$T Vezi: INTESTINE $ RECT.............................................................125
195. $"N$5R L" 8]N45 Vezi: SNGE $ LEUCEMIE........................................................125
196. $"N$5R L" 8]N Vezi: SNI DURERE DE..."............................................................125
197- $"N$5R L" 8TM@"$ Vezi i: STOMAC DURERE DE..."...........................................127
198. $"N$5R L" T58T=$BL5 Vezii: TESTICULE DURERE DE...".................................127
199. $"N$5R L" BT5R (col Ci cor0* Vezii: UTER............................................................128
200. $"N<=<" Vezii: INFEC#II, INFLAMA#I A MUCOASELOR.......................................129
201. $"N<=<M^Z Vezi: CANDIDA, INFLAMA#IE, VAGINIT............................................129
202. $"N<=<M^Z BB$"LZ 8ezii GUR, CANDIDA, GT, INFEC#II..............................129
203. $"N4R5NZ Vezi: SNGE $ CANGREN....................................................................130
204. $"1 (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 130
205. $"1 adureri de'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 130
198. $"1 6@=4R5N5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 131
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii i(
J( Jacques Martel
199. $"R<="$Z (criDF'''* Vezi: INIMA r ) INFARCT... DE MIOCARD".....................132
200.$"R=5 <5NT"RZ Vezi: DIN#I $ CARIE DENTAR...................................................132
201. $"RMT=<Z Vezi: SNGE $ ARTERE............................................................................132
202. $"T"R"$TZ Vezi: OCHI $ CATARACT....................................................................132
203. $Z<5R5 <5 1R58=BN5 Vezi: TENSIUNE ARTERIAL $ HIPOTENSIUNE 6TENSIUNE
PREA MIC7.......................................................................................................................132
204. $Z= B=L="R5 Vezi: VE'ICA BILIAR..............................................................................132
205. $ZL$]=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 132
206. $ZL<BRZ aacces de $ZL<BRZ'''* Vezi: FEBR.......................................................133
207. $ZL<BR= (a avea'''* Vezi9MENOPAU'.....................................................................134
216. $Z8$"T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 134
217- $5"&Z >''' rigidF* Vezi i: COLOAN VERTEBRAL, GT........................................134
218. $5"R$ZN5 (L" M$T='''* Vezi: OCHI $ CEARCNE.................................................135
219. $5$=T"T5 Vezi: OCHI DURERI DE..."..................................................."....................135
220. $5&"L55 Vezi: CAP DURERI DE..."............................................................................135
221. $5LBL=T"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2''''''''''''''''''''135
222. $T"R$MT (#oala lui'''* 8"B 8$L5RM^" L"T5R"LZ "@=MTRM&=$Z'2'''''''''''''''136
223. $T5"4 <5 8]N45 Vezi i: SNGE COAGULAT, TROMBO'................................136
224. $T5R"T=TZ Vezi: OCHI- CHERATIT..........................................................................136
225. $T=8T Vezi i: OVARE AFEC#IUNI ELE...", TUMOR..............................................136
226. $TL"@W<=" (in-ec>ie cu '''* Vezi: BOLI VENERICE.................................................137
227. $=$"TR=$5 Vezi: PIELE $ CICATRICE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6,..........137
228. $=$LB @5N8TRB"L (dureri de'''* Vezi: MENSTRUA#IE DURERI DE..."..............137
229. $=&M^Z Vezi: COLOAN VERTEBRAL DEVIA#IE A...", SPATE DURERE DE..." ..137
230. $=N51"T=5 Vezi: RU DE TRANSPORT.......................................................................137
231. $=N5TM^Z Vezi: RU DE TRANSPORT........................................................................137
232. $=R$BL"[=5 8"N4B=NZ Vezi: SNGE $ CIRCULA#IE SANGUIN........................137
233. $=RM^Z (''' a -icatuluiJ Vezi: FICAT$CIRO' ... A FICATULUI"...........................137
234- $=8T=TZ Vezi: VE'IC $ O/TIT.................................................................................. 137
235. $=8TM$5L Vezi: PROLAPSUS........................................................................................137
236. $=B15R$= Vezi: PICIOARE $ MICO'........................................................:...............137
237. $=B15R$= T"LB$=NM45N5 (consum de'''* Vezi: DROGURI..................................137
238. $L"B<=$"[=5 amers Cc/io0Ftat* Vezi i: SISTEM LOCOMOTOR.........................137
239. $L"B8TRM&MB=5 Vezi i: ANGOAS...........................................................................138
240. $L"P=$BLZ (durere de'''3 -racturF a'''* Vezi i: UMERI, OASE $ FRACTUR. .138
241. $L51TM@"N=5 Vezi i: DEPENDEN#, NEVRO'...................................................139
242. $M"4BL"R5 <5&=$=T"RZ Vezi: SNGE COAGULAT.'''''1.....................................139
243. $M"185 (En general* Vezi i: PICIOARE(6IN GENERAL" (DURERE DE..."...........139
244. $M"185 (durere de'''* Vezi: PICIOARE $ PARTEA SUPERIOAR.......................140
245. $M"8T5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 'c'''''''''''''140
246. $M"T5 (YN 45N5R"L* Vezi i: ARTICULA#II..............................................................141
247. $M"T5 6 51=$MN<=L=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 142
248. $M$"=NZ aconsum de'''* Vezi: DROGURI.................................................................142
2+,- $M$$=8 Vezi: SPATE DURERE DE.:."..........................................................................142
250. $M$ML"T Vezi: UMERI LSA#I....................................................................................142
251. $ML BT5R=N (cancer de'''* Vezi: CANCER LA UTER COL SI CORP"...................142
252. $ML58T5RML Vezi: SNGE $ COLESTEROL............................................................142
253. $ML=$" N5&R5T=$Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 142
254. $ML=$= Vezi: INTESTINE $ COLICI..............................................................................143
255. $ML=TZ (mucoDitatea colonului* Vezi: INTESTINE $ COLIT...............................143
256. $ML=TZ T5@MR"4=$Z Vezi: INTESTINE $ COLIT.................................................143
257. $MLM"N" P5RT5BR"LZ (En general* Vezi i: SPATE..............................................143
258. $MLM"NZ P5RT5BR"LZ (devia>ie a '''* (En generaK*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''144
259. $MLM"N" P5RT5BR"LZ (devia>ie a'''* 6 $M$ML"T Vezi: UMERI LSA#I........144
260. $MLM"NZ P5RT5BR"LZ (devia>ie a'''* 6 $=&M^Z'''''''''''''''''''''''''''''3V'''''''''144
261. $MLM"NZ P5RT5BR"LZ 6 <=8$ <51L"8"T Vezi: HERNIE DISCAL.................144
262. $MLM"NZ P5RT5BR"LZ (devia>ie a'''* 6 LMR <M^"'''''''''''''''''''''''''''''........145
263. $MLM"NZ P5RT5BR"LZ adevia>ie a'''* 6 8$ML=M^Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''145
264. $MLMN (cancer de'''* Vezi: CANCER DE COLON...........'."......................................146
265. $M@Z Vezi: ACCIDENT, CREIER $ SINCOP, LE/IN...............................................146
266. $M@5<M"N5 Vezi: PIELE$ PUNCTE NEGRE............................"..............................147
267. $M@M[=5 a''' a retinei* Vezi: OCHI - COMO#IA RETINEI........................................147
268. $M@M[=5 $5R5BR"LZ Vezi: CREIER COMO#IE"....................................................147
269. $M@1BL8=5 N5RPM"8Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 147
270. $MN<B$T5 L"$R=@"L5 Vezi: LACRIMI......................................................................147
271. $MN45N=T"L Vezi: MALFORMA#II CONGENITALE, BOLI EREDITARE.................147
272. $MN458T=5 (''' la creier G''' -icat G V' nas G''' 0lFm?ni*
Vezi i: CREIER $ ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL .V.C."............................147
'273. $MNABN$T=P=TZ Vezi: OCHI $ CON:UNCTIVIT.........................................................148
274. $MN8T=1"[=5 Vezi: INTESTINE $ CONSTIPA#IE.......................................................148
275- $MNTB^== Vezi: PIELE $ VNT3................................................................................148
276. $M1=L $="NMT=$ ("LB"8TRB*'''''''''''''''''''''''''''''3''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''148
277. $M1=L T=15R"$T=P Vezi: HIPERACTIVITATE.............................................................149
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii i(
22 Jacques Martel
:
278. $M1=L @MRT L" N"LT5R5 Vezi: NA/TERE - AVORT...............................................149
279. $MR=^" Vezi: RCEAL LA CREIER..."......................................................................149
280. $MRMN"R Vezi: INIM; $ TROMBO'A CORONARIAN........................................149
281. $MR1 (En general* Vezi: ANEXA I................................................................................149
282. $MR^= PM$"L5 Vezi: GT $ LARINGIT, CANCER LA LARINGE,
VOCE $ RGU/EAL....................................................................................................149
283. $MLBR= (0e cor0* Vezi: PIELE $ CO/URI.................................................................149
284. $R"@1" 8$R==TMRBLB= Vezi i: DEGETE 6!N GENERAL7,
MINI 6!N GENERAL7, !NCHEIETURA MINII...........".................................................149
285. $R"@15''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 149
286. $R"@15 "B<M@=N"L5 Vezi i: ABDOMEN...............................................................150
287. $R"@15 @B8$BL"R5 (En generai*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''150
288. $R"N=B Vezi: CREIER- COMO#IE CEREBRAL,
OS $ FRACTUR OSOAS..."......................................................................................151
289. $RZ1ZTBR= Vezi: PIELE $ CRPTURI.......................................................................151
290. $R5=5R (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 151
291. $R5=5R (a#ces la'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 151
292. $R5=5R - "$$=<5NT P"8$BL"R $5R5BR"L
("'P'$'* Vezi i: INFARCT !N GENERAL", SNGE(!N
GENERAL " ( ARTERE( CIRCULA#IA SANGUIN,
TENSIUNE
ARTERIAL $ HIPERTENSIUNE....................................................................................152
293. $R5=5R - "1M1L5`=5 Vezi: CREIER- ACCIDENT VASCULAR
CEREBRAL A.V.C"(SINCOP, SNGE $ HEMORAGIE.................................:.........152
294. $R5=5R (como>ie* 8"B $M@M[=5 $5R5BR"LZ''''''3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''153
295- $R5=5R 6 (congestie a creierului'''* Vezi: CONGESTIE...........................................153
296. $R5=5R - $R5BT^&5L<-A"_MB (#oala'''* 8"B BM"L" P"$== N5BBN5'''''''''''''153
297. $R5=5R (durere la'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 154
298. $R5=5R 6 5$T=L=BRB (0ierderea ec/ili#rului* 8"B "@5[5"LZ''''''''''''''''''''''155
299. $R5=5R-5N$5&"L=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 156
300. $R5=5R - 51=L518=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 156
301. $R5=5R - T5@=1L54=5 Vezi: CREIER(ABCESAL.."(
ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL A.V.C".................................................................158
302. $R5=5R 6 T=<RM$5&"L=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 159
303. $R5=5R- TBNT=N4TMN (#oala lui'''* sau ($MR55 a lui'''b
Vezi: CREIER -< TICURI.................................................................................................159
304. $R5=5R 6 @5N=N4=TZ Vezi: INFLAMA#IE, SISTEM IMUNITAR, CAP....................159
305. $R5=5R 6 1"R"L=^=5 $5R5BR"LZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''160
306. $R5=5R 6 1"R_=N8MN (#oala lui'''* Vezi i: NERVI, TREMURAT...........................161
307.. $R5=5R 68=N$M1Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 162
308.$R5=5R 6 8=N<RM@BL "<"@8-8TM_58 Vezi: CREIER $ EPILEPSIE( SINCOP,
VERTI:.................................................................................................................................163
309. $R5=5R 6 8T"R5 P545T"T=PZ $RMN=$Z Vezi: CRONIC BOAL..."................163
310. $R5=5R6T=$BR='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 164
311. $R5=5R (tumorF la'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 164
312. $R5P"8" $BT"N"TZ Vezi: PIELE $ RIDURI.............................................................165
313. $R=^Z $"R<="$Z Vezi: INIM; $ INFARCT... DE MIOCARD"..............................165
314. $R=^Z <5 &=$"T Vezi: INDIGESTIE..............................................................................165
315. $RMTN (#oala lui'''* Vezi: INTESTINE$ CROHN =>).) .,i..."..............................165
316. $RMN=$Z (#oalF cronicF'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 165
317. $RB1 Vezi: GT $ LARINGIT.....................................................................................166
318. $RB8TZ Vezi: PIELE $ EC'EM..................................................................................166
319. $B"<R=1L54=5 Vezi: PARALI'IE !N GENERAL.."......................................................166
320. $BL1"B=L=T"T5 Vezi: ACCIDENT..................................................................................166
321. $B15RM^Z Vezi: PIELE $ ACNEE RO'ACEE.............................................................166
322. $BRB"TBR"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''N'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''166
323. $B8T=N4 (sindromul lut'''* Vezi i: GLANDE SUPRARENALE...................,...........166
324. $BT=$BL5 Vezi: DEGETE $ CUTICULE........................................................................167
325. <"LTMN="N Vezi: OCHI $ DALTONISM NON-PERCEP#IA CULORILOR"............168
326. <5$"L$=&=5R5 Vezi i: OASE - OSTEOPORO'A......................................:.................168
327. <5&=$=5N[Z <5 "B^ Vezi: URECHI-SURDITATE.......................................................168
328. <545T5 (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 168
329. <545T5-<545TBL @"R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 169
330. <545T5-<545TBL "RZTZTMR''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 170
331. <545T56 <545TBL @=ALM$=B'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 171
332. <545T5 6 <545TBL =N5L"RBL''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 171
333- <545T5 6<545TBL @=$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2'''''''''''''''''''''''''''N'''''''''''172
334. <545T5-"RTR=T" L" <545T5 Vezi i: ARTRIT !N GENERAL"..............................173
335- <545T5 6 $BT=$BL5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 173
336. <545T5 <5 L" 1=$=M"R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .....173
3
r
37- <5@5N[" PeDi2 "L^5=@5R gBM"L" LB='''Q3 85N=L=T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''175
338. <5@=N5R"L=^"R5 45N5R"LZ Vezi i: OS $ DECALCIFIERE..................................175
339- <515N<5N[Z Vezi: ALCOOLISM, FUMAT, DROGURI................................................175
340. <51=4@5NT"R5 Vezi: PIELE$ LEUCODERMIE.........................................................176
341. <51M^=T5 <5 $"L$=B''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 176
14 Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 15
*
342. <51R58=5 Vezi: NEURASTENIE....................................................................................177
343. <5R=P="T=TZ Vezi: PIELE$ DERMATIT....................................................................179
344. <5R@"T=TZ 85BMR5=$Z Vezi: PIELE - EC'EM......................................................179
345- <58T=<R"T"R5" $MR1BLB=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 179
346. <581R=N<5R5" <=N[=LMR Vezi: DIN#I DURERE DE..."............................................179
347- <="B5T Vezi: SNGE $ DIABET.....................................................................................180
348. <="&R"4@Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 180
349. <="R55 Vezi: INTESTINE $ DIAREE...........................................................................180
350. <="R55" $ZLZTMRBLB= Vezi: INTESTINE$ DIAREE...............:.............................180
351. <=&T5R=5 Vezi i: GT, LARINGE.................................................................................180
352. <=458T=5 (durere de'''* Vezi: INDIGESTIE................................................................ 181
353- <=N[= (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 181
354. <=NT5 (a#ces la rFdFcina dintelui'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''182
355. <=N[= (carie dentarF*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 182
356. <=N[= (durere de'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 183
357- <=N[= 6 1RMT5^Z3 =@1L"NT <5NT"R''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''185
358. <=N[= (scr?Cnirea din>ilor'''* 6 BRB`=8@
Vezi i: AUTORITARISM, MAXILARE DURERE DE...".............................................185
359. <=N[= (sim#olism al din>ilor'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''186
360. <=N[= - @Z85" <5 @=NT5 =N$LB8Z Vezi i: DIN#I$ SIMBOLISMUL...................189
361. <=8$ <51L"8"T Vezi: HERNIE DISCAL....................................................................190
362. <=8$ =NT5RP5RT5BR"L Vezi: SPATE DURERE DE... " ( LOMBAGO,
HERNIE DE DISC..............................................................................................................190
363. <=8$"RTRM^Z Vezi: DISC INTERVERTEBRAL...............................................'..........190
364. <=8L5`=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 190
365. <=8LM$"R5 Vezi: OASE $ DISLOCARE......................................................................191
366. <=8@5NMR55 Vezi: MENSTRUA#IE DURERI DE...".................................................191
367. <=8TRM&=5 @B8$BL"RZ Vezi: MU/CHI $ DISTROFIE MUSCULAR................... 191
368. <=P5RT=$BL=TZ Vezi: INTESTINE - DIVERTICULIT.................................................191
369. <=^5NT5R=5 Vezi: INTESTINE(DIAREE(DI'ENTERIE................................................ 191
370. <R51T"T5 (eu am'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 191
371. <RM4BR= Vezi i: DEPENDEN#..................................................................................192
372. <BM<5N Vezi i: INTESTINE DURERE DE..."...........................................................193
373- <B1BWTR5N Vezi: MINI$ BOALA DUPU4TREN.....................................................193
374- <BR5R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 193
375. <BR5R5 $"R<="$Z Vezi: INIM; $ PROBLEME CARDIACE...................................194
376. 5$T=L=BRB (0ierderea'''* 8"B "@5[5"LZ Vezi: CREIER$ ECHILIBRU
PIERDEREA ECHILIBRULUI".........................................................................................195
377. 5$T=@M^Z Vezi: PIELE $ VNTI............................................................................195
378. 5$L"@18=5 Vezi: SARCIN $ ECLAMPSIE................................................................195
379. 5$TRM1=MN Vezi: PLEOAPE !N GENERAL..."'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?.........195
380. 5$^5@Z Vezi: PIELE $ EC'EM.................................................................................195
381. 5<5@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 195
382. 54M$5NTR=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 196
383. 5A"$BL"R5 1R5$M$5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 196
384. 5@BML=5 Vezi: SNGE $ CIRCULA#IA SANGUIN(COAGULARE.........................197
385. 5@BML=5 "RT5R="LZ Vezi: SNGE $ ARTERE.........................................................197
386. 5@BML=5 $5R5BR"LZ Vezi: CREIER, DURERE DE...................................................197
" 387. 5@BML=5 1BL@MN"RZ Vezi: PLMNI DURERE DE..."..........................................197
388. 5@=8&5R" <R5"1TZ 8= 8T]N4Z Vezi: CREIER !N GENERAL"................................197
#$ 389. 5@MT=P=T"T5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 197
390. 5@1=5@ Vezi: ABCES......................................................................................................197
391. 5N$5&"L=TZ Vezi: CREIER $ ENCEFALIT...............................................................197
392. 5N$5&"LM@=5L=TZ &=BRM@="L4=$Z
PeDi2 MBM85"LZ $RMN=$Z g8=N<RM@ <5'''Q'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''197
393., 5N<M@5TR=M^Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 197
394- 5NT5R=TZ Vezi: INTESTINE- GASTRO-ENTERIT.......................................................198
% 395. 5NTMR8Z Vezi: ARTICULA#II $ ENTORS...:................................................................198
396. 5NBR5^=5 Vezi: INCONTINEN#...........................:.......................................................198
I
J 397. 51=$MN<=L=TZ Vezi: COATE - EPICONDILIT..............................................................198
398. 51=<5@=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 198
399- 51=&=^Z Vezi: GLANDA PINEAL....................................................................................199
400. 51=4LMTZ Vezi i: GT $ LARINGE, ESOFAG..........................................................199
401. 51=L518=5 Vezi: CREIER$ EPILEPSIE..........................................................................199
&: 402. 51=8T"`=8 Vezi: NAS SNGERARE NA'AL..."
.................................................................................................................................... ......
..........................................199
$ 403. 51B=^"R5PeDGI'BBGR9MBT''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 199
404. 5R5$[=5 6 <=8&BN$[== 5R5$T=L5 Vezi: IMPOTEN#.............................................199
405. 5R=T5@ 8ML"R Vezi: INSOLA#IE.................................................................................199
406. 5RB$T"[=5 Vezi i: STOMAC !N GENERAL...".........................................................199
. 407. 5RB1[=5 (''' de coCuri* Vezi: PIELE $ ERUP#IE ... DE CO/URI"...........................200
408. 58M&"4'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 200
409. 5BT"N"8=5 Vezi i: MOARTE.......................................................................................201
410. 59=N4 (sarcomul lui'''*
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 16
Vezi: OASE CANCER DE..." $ SARCOMUL LUI E0ING.........................................201
411. 5`$58 <5 "15T=T Vezi: APETIT EXCES DE..."........................................................201
412. 5`$58 <5 4R5BT"T5 Vezi: GREUTATE EXCES DE..."..........................................201
413. 5`$R58$5N[Z Vezi: POLIPI.........................................................................................201
414. 5`T=B=[=MN=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 201
415. 5`M&T"L@=5 Vezi: OCHI DURERE DE...".................................................................202
416. 5`T5NB"R5 Vezi i: OBOSEAL !N GENERAL", SNGE $ HIPOGUCEMIE,
TENSIUNE ARTERIAL $ HIPOTENSIUNE PREA SC'UT"...............................202
417. 5`T=N$[=" " PM$== Vezi: AFONIE...............................................................................202
418. &"LLM15 (trom0ele lui'''* Vezi: SALPINGIT...........................................................203
419. &"NT" 1"L"T=NZ6 4BRZ <5 LB1- $MN45N=T"LZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 203
420. &"NTZ PBLP"RZ Vezi: VULV....................................................................................203
421. &"RiN4=TZ Vezi: GT $ FARINGIT ..:.....................................................................203
422. &"8$==TZ N5$RM^"NTZ Vezi: BACTERIE CARE MNNC DIN CARNE...........203
423. &"[Z Vezi i: PIELE(ACNEE(CO/URI(PUNCTE NEGRE............................................203
424. &"[Z LZ8"TZ3 @M"L5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 204
425. &5BL=TZ Vezi: SNGE $ FEBLIT...............................................................................204
426. &5BRZ (En general* Vezi i: CLDUR SEN'A#IE DE..."......................................204
427. &5BRZ (T5R158 &5BR=L'''* Vezi i: HERPES(... !N GENERAL"(
... ORAL"(... LABIAL"....................................................................................................205
428. &5BR" &]NBLB= Vezi: ALERGIE $ FEBRA FNULUI...............................................205
429. &5@=N=N (0rinci0iu'''* Vezi i: MASCULIN PRINCIPIU...".......................................205
430. &5@=N=N5 (a-ec>iuni'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''h'''''''''''''''''''''''''''''''''2''''206
431. &5@BR Vezi: PICIOR $ PARTEA SUPERIOAR........................................................206
432. &5R@5NT"[=5 Vezi: STOMAC DURERI DE..."..........................................................206
433- &585''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 206
434- &=BR=L"[=5 P5NTR=$BL"RZ Vezi: INIMV $ ARITMIE CARDIAC......................207
435- &=BRM@ BT5R=N Ci $T=8T &5@=N=N Vezi i: CHIST.................................................207
436. &=BRM@"TM^Z Vezi: MU/CHI- FIBROMATO'........................................................208
437- &=BRM@="L4=5 Vezi i: OBOSEAL CRONIC SINDROM DE..."...........................208
438. &=BRM^Z$T=8T=$Z Vezi: MUCOVISCIDO'..............................................................209
439- &=BRM^Z Vezi: SCLERO'............................................................................................209
440. &=$"T (a#ces =a'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 209
441. &=$"T 6 $=RM^Z (''' a -icatului*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''209
442. &=$"T (congestie la'''* Vezi: CONGESTIE..................................................................210
443- &=$"T (criDF de'''* Vezi i: INDIGESTIE.......................................................................210
444. &=$"T adurere de'''* Vezi i: CALCULI BILIARI, ICTER..,........................................210
445. &=$"T 6 T51"T=TZ Vezi i: ALCOOLISM, INFEC#IE, INFLAMA#IE, ICTER..........212
446. &=$"T (0ietre la'''* Vezi: CALCULI BILIARI.................................................................213
447. &=8TBLZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''O''''''''''''''''''''''''''''''''''''213
448. &=8TBL5 "N"L5 Vezi: ANUS - FISTULE ANALE.........................................................213
449. &=8BR= "N"L5 Vezi: ANUS $ FISURI ANALE.............................................................213
450. &L"TBL5N[Z Vezi: GA'E...............................................................................................213
451. &MB=5 Vezi i: ANGOAS, CLAUSTROFOBIE, FURIE................................................213
452. &ML=$BL=TZ Vezi: PR BOU DE..."......,......................................................................214
453. &R"$TBRZ Vezi i: OASE $ FRACTUR ... OSOAS"............................................214
454. &R=$Z Vezi i: RINICHI PROBLEME RENALE"...........................................................214
455. &R=4 - T=1MT5R@=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 215
456. &R=43 &R=8MN'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 215
457. &R=4=<=T"T5 Vezi i: FEMININE AFEC#IUNI..."........................................................ 215
458. &R=4BR= <5 B"LTZ Vezi: MALARIA..............................................................................216
459. &R=LM^=T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 216
460. &RBNT5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 217
461. &B@"T Vezi: BUERGER BOALA LUI...", CANCER LA LIMB,
DEPENDEN#, PLMNI......................................................................................:.........217
462. &BR=5 Vezi: ANEXA III, DURERE, FICAT, INFEC#II....................................................218
463. &BRN=$ZTBR='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 219
464. &BRBN$BL= PeDi2 1=5L5 6 &BRBN$BL=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''219
465. &BRBN$BL= P"4=N"L= Vezi: PIELE - FURUNCULI VAGINALI...................................219
466. 4"@B5 Vezi: PICIOARE -GAMBE-PARTEA INFERIOAR.........................................220
467. 4"N4L=MN ('''lim-atic* Vezi i: ADENIT, ADENOPATIE,
CANCER AL GANGLIONILOR ... AL SISTEMULUI LIMFATIC", LIMF...................220
468. 4"8TR=TZ Vezi: STOMAC $ GASTRIT......................................................................221 ,
469. 4"8TRM-5NT5R=TZ Vezi: INTESTINE $ GASTRO-ENTERIT.................................221
470. 4]T (En general3 0artea e%terioarF*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''''221
471. 4]T 6 TMRT=$ML=8 Vezi i: COLOAN VERTEBRAL $
. PARTEA DE SUS A SPATELUI, CEAF ... !N#EPENIT"...............................................221
472. 4]T (En interior* aEn general* Vezi i: GLANDA TIROID 2- @e-eA)."...............222
473. 4]T (durere de '''* Vezi i: AMIGDALE, INFLAMA#I A MUCOASELOR................223
474- 4]T - &"R=N45 Vezi i: POLIPI....................................................................................224
475- 4]T 6 &"R=N4=TZ Vezi i: ANGIN, ANEXA iii, RCEAL...................................224
476. 4]T 6 L"R=N45 Vezi i: AFONIE, CANCER LA LARINGE, RGU/EAL.............225
477- 4]T 6 L"R=N4=TZ Vezi i: ANEXA III, RGU/EAL, INFLAMA#IE.......................225
Jacques Martel
2' Jacques Martel
r i i i i i i i E i T i i i i i i i E i i i i
Marele Dicionar al Bolilor sl Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 17
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
+% Jacques
Mriei
478. 4]T - NM< YN 4]T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ...226
479. 4]T (senDa>ia de a avea ceva En'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''226
480. 4"^5 (dureri 0rovocate de '''* 8"B &L"TBL5N[Z 8"B @5T5MR=8@
Vezi i: BALONARE, UMFLAREA(EN GENERAL" ( ... A ABDOMENULUI"...........227
481. 45"@ZN Vezi: NA/TERE FELUL !N CARE A DECURS NA/TEREA MEA...":.......227
482. 45L=N5"B (sindromul lui'''* Vezi: NARCOLEPSIE....................................................227
483. 45LM^=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 227
484. 45N=T"L5 (organe'''* (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''228
485. 45N=T"L5 (a-ec>iuni ale organelor'''* Vezi i: FRIGIDITATE,
IMPOTEN#, VENERICE BOU..."................................................................................228
486. 45NBN$T= (En generaK* Vezi i: PICIOARE...............................................................229
487. 45NBN$T= (a-ec>iuni ale'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 229
488. 45NBN$T= 6@5N=8$''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 230
489. 4=LL58 <5 L"[MBR5TT5 (sindromul lui'''* Vezi i:
CREIER - TICURI, COMPULSIE NERVOAS, OBSESIE..............................................231
490. 4=N4== (<BR5R= <5'''* Vezi i: ABCES, GUR !N GENERAL...",
DIN#I !N GENERAL..."...................................................................................................231
491. 4=N4== 64=N4=P=TZ"$BTZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 232
492. 4=N4== (s?ngerarea gingiilor'''* Vezi i: SNGE $ SNGERRI..........................233
493. 4=N4=P=TZ Vezi: GINGII$ GINGIVIT ACUT..........................................................233
494. 4L"N<5 (En generai*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 233
495- 4L"N<5 (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: ADENOM...............................................................234
496. 4L"N<5 L"$R=@"L5 Vezi: PLNS................................................................................234
497- 4L"N<" 1"N$R5"T=$Z Vezi: PANCREAS................................................................234
498. 4L"N<" 1=N5"LZ 8"B $MR1 1=N5"L 8"B 51=&=^"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''234
499- 4L"N<" 1=TB=T"RZ8"B T=1M&=^"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''235
500. 4L"N<5 8"L=P"R5 Vezi i: OREION, SALIV..........................................................236
501. 4L"N<5 8BBL=N4B"L5 Vezi: GLANDE SALIVARE..................................................237
502...................................................................................................4L"
N<5 8B1R"R5N"L5 Vezi i: ADDISON BOALA LUI..., CUSHING SINDROMUL
LUI...", FRIC, STRES......................................................................................................237
503. 4L"N<5 6 T=@B8 Vezi i: SIDA, SISTEM IMUNITAR.............................................238
504. 4L"N<" T=RM=<Z (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 239
505. 4L"N<" T=RM=<Z - B"85<M9 (#oala a lui'''* 8"B
4BL" 5`M&T"L@=$Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 240
506. 4L"N<" T=RM=<Z 64BL"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 241
507. 4L"N<" T=RM=<Z64BL" 5`ML&T"L@=$Z
Vezi: GLANDA TIROID, BASEDO0 BOALA A LUI.................................................242
508. 4L"N<" T=RM=<Z 6 T=15RT=RM=<=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''242
509. 4L"N<" T=RM=<Z 6 H'()T1R)'*'E..........................................................................242
510. 4L"N<" T=RM=<Z 6T=RM=<=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 243
511. 4L"B$M@ PeDi2 M$T= 6 4L"B$M@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2+3
512. 4L5^N5 Vezi i: ARTICULA#II......................................................................................243
513. 4LMB M$BL"R Vezi: OCHI !N GENERAL"................................................................245
514. 4LMBBL5 8"N4B=N5 Vezi: SNGE............................................................................245
515. 4MN"<5 Vezi i: OVARE, TESTICULE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2+7
516. 4RZ8=@53 MB5^=T"T5 Vezi i: GREUTATE EXCES DE...".....................................245
517. 4R5"[Z 8= PZR8ZTBR= Vezi i: SARCIN AFEC#IUNI ALE...".............................246
518. 4R5BT"T5 (e%ces de'''* Vezi i: GRSIME..............................................................247
519. 4R=1Z Vezi i: CREIER $ ENCEFALIT, STRNUT, FEBR,
MU/CHI, RESPIRA#IE, REPIRA#IE BOLI DE...", CAP DURERE DE..."................249
520. 4R=1" "P="RZ Vezi i: GRIP......................................................................................250
521. 4R=1" 81"N=MLZ Vezi: CREIER $ ENCEFALIT......................................................250
522. 4BRZ (En general* Vezi i: GINGII...............................................................................250
523. 4BRZ (a-ec>iuni ale gurii'''* Vezi i: CANCER LA GUR,
/ANCRU !N GENERAL", HERPES ... BUCAL"............................................................251
524. 4BRZ 6 "&TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 252
525. 4BRZ 6 T"L5NZ (res0ira>ie ur?t mirositoare'''* 8"B T"L=TM^Z
1 Vezi i: GINGII- GINGIVIT, GT DURERE DE...", NAS AFEC#IUNI ALE..."......253
526. 4BRZ-$5RBL 4BR==3 1"L"T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 254
527. 4BLZ Vezi: GLANDA TIROID $ GU/.....................................................................254
528. 4B8T (tul#urFri ale gustului* Vezi i: GT, LIMB, NAS.......................................254
529. 4BT" Vezi i: ACIDO', CALCULI RENALI................................................................254
530. T'T'" (/i0ertensiune arterialF*
Vezi: TENSIUNE ARTERIAL $ HIPERTENSIUNE....................................................256
531. T"L5NZ Vezi: GUR -HALEN 6 RESPIRA#IE URT MIROSITOARE7..................256
532. T"LB$=N"[== Vezi i: ALCOOLISM, DEPENDEN#, DROGURI..............................256
533- T"L=L (consum de'''* Vezi: DROGURI..........................................................................257
534. T5@ "TM@ Vezi: SNGE $ HEMATOM.....................................................................257
535. T5@"TBR=5 Vezi: SNGE$ HEMATURIE...................................................................257
536. T5@=1L54=5 Vezi: CREIER $ HEMIPLEGIE................................................................257
537- T5@MR"4=5 $5R5BR"LZ Vezi: CREIER $ ACCIDENT
VASCULAR CEREBRAL A.V.C."....................................................................................257
O T R 1 1 I I 1 I 1
18
, Jacques Martel
538. T5@MRM=^= Vezi i: ANUS, SARCIN, INFLAMA#iE,
INTESTINE$ CONSTIPA#IE, SNGE(SNGERRI( VARICE,
TENSIUNE ARTERIAL $ HIPERTENSIUNE...........................................................-.257
539. T5@MR"4=5 Vezi: SNGE $ HEMORAGIE...............................................................258
540. T51"T=TZ Vezi: FICAT- HEPATIT..............................................................................258
541. T5RN=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 258
542. T5RN=5 <5 <=8$ Vezi i: SPATE DURERE DE...", LUXA#IE............................259
543. T5RM=NZ (consum de'''* Vezi: DROGURI.................................................................260
544. T5R158 (''' En general3''' #ucal3''' la#ial* Vezi i: GUR......................................260
545. T5R158 45N=T"L 8"B T5R158 P"4=N "L Vezi i: PIELE $ MNCRIME,
VAGIN $ VAGINIT........................................................................................................261
546. H'*R)+),1E Vezi: TURBARE......................................................................................262
547. T=4RM@" Vezi: BURSIT, GENUNCHI DURERE DE...".......................................... 262
548. T=15R"$T=P=T"T5 Vezi i: AGITA#IE..........................................................................262
549. T=15R$ML58T5RML5@=5 PeDi2 8]N45 - $ML58T5RML'''''''''''''''''''''''''''''''''''263
550. H1(EREM)T'V'TATE Vezi: EMOTIVITATE..................................................................263
551. T=15R4L=$5@=5 Vezi: SNGE $ DIABET...................................................................263
552. T=15R@5TRM1=5 Vezi: OCHI $ HIPERMETROPIE....................................................263
553. T=15RMR5`=5 Vezi: BULIMIE........................................................................................263
554. T=15R8"L=P"[=5 Vezi: SALIV - HIPER /. HIPOSALIVA#IE.....................................263
555. T=15R8M@N=5 Vezi: NARCOLEPSIE...........................................................................263
556. T=15RT5N8=BN5 Vezi: TENSIUNE ARTERIAL - HIPERTENSIUNE.......................263
557. T=15RT5R@=5 Vezi: FEBR..........................................................................................263
558. T=15RT=RM=<=5 Vezi: GLANDA TIROID $ HIPERTIROIDIE..................................263
559. T=15RTRM&=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 263
560. T=15RP5NT=L"[=5 (su0rao%igenare* Vezi i: ACIDO',
ANXIETATE, FEBR.......................................................................................................-264
561. T=1M"$B^=5 Vezi: URECHI $ SURDITATE...............................................................264
562. T=1M$MN<R=5 (=1MTMN<R="* Vezi i: AGORAFOBIE,
ANXIETATE, DEPRESIE................................................................................................-.264
563. T=1M4L=$5@=5 Vezi: SNGE - HIPOGLICEMIE.......................................................... 265
564. T=1M&=^Z Vezi: GLANDA PITUITAR..........................................................................265
565. T=1M8"L=P"[=5 Vezi: SALIV- HIPER /. HIPOSALIVA#IE.......................................265
566. T=1MT5N8=BN5 Vezi: TENSIUNE ARTERIAL $ HIPOTENSIUNE..........................265
567. T=1MT=RM=<=5 Vezi: GLANDA TIROID $ HIPOTIROIDIE.......................................265
568. T=8T5RM1TM^" Vezi: PROLAPS..................................................................................265
569. TM<4_=N (#oala lui'''* Vezi i: CANCER AL GANGLIONILOR
... A SISTEMULUI LIMFATIC", SNGE < LEUCOPENIE...........................................265
570. TML5RZ Vezi: INTESTINE $ DIAREE.........................................................................265
571. TM@M85`B"L=T5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 266
572. TBNT=N4TMN Vezi: CREIER $ HUNTINGTON BOALA A LUI...".........................266
573- =$T5R (4ZLB=N"R5"* Vezi i: FICAT AFEC#IUNI ALE...", SNGE(
AFEC#IUNI ALE..."( CIRCULA#IE SANGUIN...........................................................267
574. =L5=TZ (BM"L" LB= $RMTN* Vezi: INTESTINE $ CROHN BOALA A LUI..."......267
575. =N5L"R PeDi2 <545T5 - =N5L"R'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 267
576. =@1"$=5N[Z Vezi i: FRIGIDITATE, NERVO'ITATE,
SNGE $ HIPOGLICEMIE..............................................................................................267
577. =@1MT5N[" Vezi i: ANGOAS, ANXIETATE, FRIC..............................................268
578. =N$MNT=N5N[Z (''' -ecale3''' urinar* Vezi i: VE'IC AFEC#IUNI ALE..."........269
579. =N$MNT=N5N[" L" $M1== - Vezi: PIPI !N PAT.............................................................271
580. =N<5` Vezi: DEGETE- INDEX........................................................................................271
581. =N<=458T=5 Vezi i: OTRVIRE ... PRIN MNCARE",
DURERE DE BURT, GREA#, SALMONELA.............................................................271
582. =N&"R$T (YN 45N5R"L*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 272
583. =N&"R$T (cere#ral* Vezi: CREIER $ ACCIDENT
VASCULAIRE CEREBRAL A.V.C."...............................................................................272
584. =N&"R$T (''' de miocard* Vezi: INIM; << INFARCT... DE MIOCARD".............272
585. =N&5$[== (En general* Vezi i: ANEXA III, DURERE, FEBR,
INFLAMA#IE, SISTEM IMUNITAR..................................................................................272
586. =N&5$[== BR=N"R5 Vezi: URIN INFEC#II URINARE"..............................................273
587. =N&5$[== P"4=N"L5 Vezi: VAGIN $ VAGINIT.........................................................273
588. =N&5$[== P=R"L5 Vezi: INFEC#II !N GENERAL"
1 .273
589. =N&L"@"[= " Vezi i: ANEXA III....................................................................................273
590. =N=@Zi (En general* Vezi i: SNGE...........................................................................274
591. =N=@Zi 6 "N4=N" 15$TMR"LZ3 "N4MR Vezi: ANGINA PECTORAL.................275
592. =N=@Zi 6 "R=T@=5 $"R<="$Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I'''''''''''275
593- =N=@Zi (durere'''* Vezi: GREA#................................................................................276
594- =N=@Zi 6 =N&"R$T (''' de miocard* Vezi .: INFARCT !N GENERAL"................276
595. =N=@Zi 6@=M$"R<=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 278
596. =N=@Zi-15R=$"R<=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 278
597- =N=@Zi - 1RMBL5@5 $"R<="$5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''279
598. =N=@Zi 6 T"T=$"R<=5 Vezi: INIM; $ ARITMIE CARDIAC...............................279
599. =N=@Zi 6 TRM@BM^Z $MRMN"R="NZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''279
598. =N8M L"[= 5 Vezi i: ACCIDENT, CLDUR, PIELE..............................................-280
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 19
, Jacques Martel
599. =N70@N15''''''''''''''''''''3''''''''''c'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2!1
6-2. =N8B&=$=5N[Z $"R<="$Z Vezi: INIM; PROBLEME CARDIACE"........................282
603. =NT58T=N5 (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: CANCER COLON(
LA INTESTIN(COLIT(............................:.....................................................
BCB
604. =NT58T=N5 (cancer la'''* Vezi: CANCER LA INTESTINE.........................................282
605. =NT58T=N5 6 $ML=$Z Vezi i: GA'E........................................................................283
606. =NT58T=N5 6 $ML=T" (mucoDitF>i* Vezi iD INFLAMA#IE,
INTESTINE- COLON....................................................................................................
28
3
607. =NT58T=N5 - $MLMN (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: CANCER DE COLON....................284
608.=NT58T=N5 - $MN8T=1"[=5 Vezi i: CANCER LA COLON........................................284
609. =NT58T=N56 $RMTN (#oala lui'''* 8"B =L5=TZ Vezi i:
APENDICIT, INTESTINE $ DIAREE..........................,...............................................285
610. =NT58T=N5 6 <="R55''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 286
611. =NT58T=N5 - <=P5RT=$BL=T"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 287
612. =NT58T=N5 - <=^5NT5R=5 Vezi i: INTESTINE- COLICI ( DIAREE...........................288
613. =NT58T=N5 - 4"8TRM-5NT5R=TZ Vezi i: STOMAC(
AFEC#IUNI ALE..."(GASTRIT, INTESTINE $ DIAREE, GREA#.........................288
614. =NT58T=N5 6 R5$T Vezi i: ANUS.............................................................................289
615. =NT58T=N5-T5N="''''''''''3''''''''''''''''''''''''''''''3'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2
9/
616. =NT58T=N 8BB[=R5 (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: INTESTINE - COLIT.....................290
617. =NT58T=N 8BB[=R5 - R5$TM$ML=T" T5@0R"41$Z
Vezi i: INTESTINE - COLITA........................................,............................................291
618. =NTML5R"N[" L" 4LBT5N''''''''''''''''''''''''''''''3''3hj''''''''''''''''''''''''''''''''''''''291
619. =NTM`=$"[=5 Vezi: OTRVIRE ... PRIN MNCARE"...............................................292
620. YNTR5RB15R5 PMLBNT"RZ " 8"R$=N== Vezi: NA/TERE - AVORT......................295
621. =8T5R=5 Vezi i: LE/IN, NERVICRI' DE...", NEVRO'........................................292
622. Y@BZTR]N=R5 (a-ec>iuni legate de'''*''''''''''''''''''''''''''''j''''''''''''''''''''''''''''293
623. Y@BZTR]N=R5 1"TMLM4=$Z Vezi: SENILITATE.......................................................293
624. YN<M="L"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2
93
625. YN$T5=5TBRZ Vezi: ARTICULA#II.............................................................................294
626. YN$T5=5TBR" @]=N== Vezi i: ARTICULA#II...............................................................294
627. YN$T5=5TBR" @]=N== - 8=N<RM@BL <5 TBN5L $"R1="N'''''''''''''''''''''''''''''''294
628. YN4ZLB5N=R5 Vezi: ICTER.....................................-......................................................295
629. _"1M8l (sarcomul lui'''* Vezi i: SIDA.....................................................................296
630. _=LB"N (0oli0 al lui'''* Vezi: NA/ - 5ILLIAN POLIP AL LUI..."..............................296
631. L"B== Vezi: VULV..........................................................................................................297
632. L"B=R=N[=TZ Vezi: CREIER $ ECHILIBRU PIERDERE...".......................................297
633- L"$R=@= Vezi: PLNS......................................,..............................................................297
634. L"R=N45 Vezi: GT$LARINGE....................................................................................297
635- L"R=N4=TZ Vezi: GT$ LARINGIT............................................................................297
636. L"R=N45 (cancer la'''* Vezi: CANCER LA LARINGE................................................297
637- L5N5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 297
638. L51R" Vezi i: CRONIC BOAL...", NERVI, PIELE(!N GENERAL"(
AFEC#IUNI ALE..."........................................................................................................297
639- - L58B="NZ Vezi: HOMOSEXUALITATE......................................................................298
640. L5L=N 8"B 1=5R<5R5" $BNMLT=N[5= Vezi i: CREIER $ SINCOP, COM.....298
641. L5B$5@=5 Vezi: SNGE - LEUCEMIE.........................................................................298
642. L5B$M15N=5 Vezi: SNGE $ LEUCOPENIE.............................."..............................298
643- L5B$MR55 Vezi i: CANDIDA, INFEC#II, PIELE- MNCRIME,
SALPINGIT.......................,........................................................,....................................298
644. L5^=BN= Vezi: PIELE $ LE'IUNI...................................................................................299
645- L=4"@5NT5 Vezi: ARTICULA#II $ ENTORSE............................................................299
646. L=@B" Vezi i: GUST TULBURRI DE..."..................................................................299
647. L=@BZ (cancer la'''b Vezi: CANCER LA LIMB.......................................................300
648. L=@&" (a-ec>iuni lim-atice* Vezi i: CANCER LA GANGLIONI
... A SISTEMULUI LIMFATIC", GANGLION ... LIMFATIC",
1 INFEC#II, INFLAMA#IE, EDEM, SISTEM IMUNITAR...................................................300
649. L=@&"T=8@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3''''''''''''''''''300
650. L=@&M@ Vezi: HODG5IN BOALA A LUI..."................................................................300
651. L=1M@ (En general* Vezi i: CHIST..............................................................................300
652. L=T="^" B=L="RZ Vezi: CALCULI BILIARI.....................................................................301
653. L=T="^" R5N"LZ Vezi: CALCULI RENALI....................................................................301
654. LM$M@M[=5 Vezi: SISTEM LOCOMOTOR...................................................................301
655. LM@B"4M Vezi: SPATE DURERE DE..." - 'ONA LOMBAR..................................301
656. LM@B"L4=5 Vezi: SPATE DURERE DE..." $ 'ONA LOMBAR............................301
657. LMR<M^Z Vezi: COLOAN VERTEBRAL DEVIA#IE A..." $ LORDO'.............301
658. L8< (consum de'''* Vezi: DROGURI................................,..........................................301
659. LB@B"4M Vezi: SPATE DURERE DE..." $ 'ONA LOMBAR................................301
660. LB1B8 Vezi: PIELE $ LUPUS........................................................................................301
661. LB1B8 5R=T5@"TM8 $RMN=$ Vezi: PIELE $ LUPUS...............................................301
662. LB`"[= 5 Vezi i: ACCIDENT, FURIE, DURERE, OASE.............................................301
663. @"L"B8MRB[=5 =NT58T=N"LZ Vezi:INTESTINE..............,.......................................303
664. @"L"R=" 8"B 1"LB<=L@BL PeDi Ci2 $M@"3 &5BR"3 8]N45L5''''''''''''''''''''''303
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 20
-. Jacques Martel
'A
665. @"L&MR@"[=5 (YN 45N5R"L*'''(" =N=@==*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''303
666. @"L&MR@"[== $MN45N=T"L5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 303
667. @"@5L5 PeDi2 8]N=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 303
668. @"N="$M-<51R58=5 Vezi: PSIHO'.........................................................................303
669. @"N=5 Vezi i: ANGOAS, ANXIETATE.....................................................................304
670. @"R=AB"N" ($MN8B@ <5'''* Vezi: DROG................................................................304
671. @"8M$T=8@ Vezi: SADOMASOCHISM......................................................................304
672. @"8T=TZ Vezi: SN-MASTIT......................................................................................304
673. @"8TM=<=TZ Vezi i: FEBR, INFLAMA#IE, URECHI-OTIT..................................304
7+-@"8TM^Z Vezi: SNI......................................................................................................304
675. @"`=L"R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 304
676. @Z<BP" 81=NZR== Vezi i: SCLERO'A !N PLCI....................................................305
677- @Z<BP" M8M"8Z PeDi Ci2 8]N45'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''306
678. @]=N= (YN 45N5R"L*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 306
679. @]=N= ("RTRM^" @]=N=LMR* - VezA.ARTRIT.........................................................307
680.@]=N= - BM"L" LB= <B1BWTR5N - Vezi i: DEGETE...............................................307
681. @]N$ZR=@5 Vezi: PIELE $ MNCRIME.................................................................307
682. @]N$ZR=@5 " "NB8BLB= Vezi: ANUS - MNCRIME ANAL.............................307
683. @]N$ZR=@5 P"4=N"LZ Vezi: VAGIN !N GENERAL".............................................307
684. @ZTR5"[" PeDi Ci2 1ZR g"&5$[=BN= "L5'''Q'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''308
685. @5<="$"L$M^Z Vezi: ARTEROSCLERO'..............................................................308
686. @5<=$=N"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 308
687. @5L"N$ML=5 Vezi i: ANGOAS, DEPRESIE, PSIHO', SUICID..........................308
688.@5L"NM@ Vezi-.MELANOM MALIGN.........................................................................309
689. @5@MR=5 (<5&=$=T"RZ* Vezi i: AL'HEIMER, AMNE'IE......................................309
690. @5N=5R5 (BM"L" LB=* Vezi i: ACUFENA, VERTI:, SURDITATE...........................309
691. @5N=N4=TZ Vezi: CREIER-MENINGIT.......................................................................309
692. @5NM1"B^Z (<=&=$BLTZ[= "L5'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''309
693. @5N=8$ Vezi: GENUNCHI 6DURERE DE...7.................................................................310
694. @5N8TRB"[=5-"@5NMR55'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 310
695- @5N8TRB"[=5 (<BR5R5 @5N8TRB"LZ*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''310
696. @5N8TRB"[=5-@5TRMR"4=5 Vezi i: FIBROM.........................................................310
697. @5N8TRB"[=5-8=N<RM@ 1R5@5N8TRB"L (81@* Vezi i: DURERE.....................311
698. @58$"L=NZ ($MN8B@ <5'''* Vezi: DROG..................................................................311
699. @5T"BML=8@ L5NT Vezi: GREUTATE 6EXCES DE...7................................................311
700. @5T5MR=8@ Vezi: GA'...................................................................................................311
701. @5TRMR"4=5 Vezi: MENSTRUA#IE-MENORAGIE.............................................:.......311
702. @="8T5N=5 Vezi: MU/CHI $ MIASTENIE....................................................................311
703. @=$M^Z (''' 0e 0ielea ca0ului3 -ire de 0Fr Ci ung/ii* Vezi: PR$ MICO'........311
704. @=$M^Z (''' la degetele de la 0icioare* 8"B 1=$=MR <5 "TL5T
Vezi: PICIOARE $ MICO'............................................................................................311
705. @=4R5N5 Vezi: CAP-MIGRENE......................................................................................311
706. @=ALM$BL 81"T5LB= Vezi: SPATE.................................................................................311
707. @=M$"R<=T" Vezi: INIM; $ MIOCARDITA...............................................................311
708. @=M@ BT5R=N Vezi: FIBROM /. CHIST.........................................................................311
709. @=M1"T=5 Vezi: MU/CHI $ MIOPATIE.........................................................................311
710. @=M1=5 Vezi: OCHI $ MIOPIE........................................................................................311
711. @=M^=TZ Vezi: MU/CHI $ MIO'IT........................................................."...................311
712. @=RM8 Vezi: NAS..............................................................................................................311
713. @=RM8 $MR1MR"LLl TR"N81=R"[=5 Vezi i: NAS.....................................................311
714. @'N'=' (@NMNB$L5M^" =N&5$[=M"8Z* Vezi: SNGE-MONONUCLEO'...........312
715. @M"RT5 Vezi i: AGORAFOBIE, ANXIETATE, EUTANASIE.....................................312
716. @M"RT5" 8BB=TZ " NMB-NZ8$BTBLB=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''313
717. @MN4ML=8@ 8"B TR=8M@=5 21 8"B 8=N<RM@ <M9N'''''''''''''''''''''''''''''''''''313
718. @MNMNB$L5M^" Vezi: SNGE-MONONUCLEO' INFEC#IOAS.......................313
719. @B$MP=8$=<M^Z 8"B &=BRM^Z $T=8T=$Z Vezi i: PANCREAS, PLMNI........313
720. @B$M^=TZ[= "L5 $MLMNBLB= Vezi: INTESTINE-COLIT.......................................313
720. @BL$T= (YN 45N5R"L*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 313
722. @BL$T= - $MNPBL8== Vezi i: CREIER-EPILEPSIE....................................................314
723. @BL$T=-<=8TRM&=5 @B8$BL"RZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 314
724. @BL$T= 6 &=BRM@"TM^Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 314
725. @BL$T= 6@="8T5N=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 315
726. @BL$T= 6@=M1"T=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 315
727. @BL$T=-@=M^=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 315
728. @BL$T= - T5T"NM8 Vezi i: MU/CHI- TRISMUS......................................................316
729. @BL$T= 6 TR=8@B8 8ezi i: MU/CHI$ TETANOS..................................................316
730. N"N=8@6 4=4"NT=8@ Vezi i: OASE $ ACROMEGALIE........................................317
731- N"R$ML518=5 - BM"L" 8M@NBLB= Vezi i: COM,
LE/IN, INSOMNIE, SOMNOLEN#................................................................................318
' 732. N"8 (En general* PeDi Ci2 @=RM8 $MR1MR"L'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''318
733- N"8 (a-ec>iuni ale'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c''''''''''''''''''''''''''''''319
734- N"8 $"R5 $BR45 YN 4]T''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 321
735- N"8 (congestie* Vezi: CONGESTIE.............................................................................321
736. N"8 - _=LL="N (0oli0 al lui'''* Vezi i: TUMOR.........................................................321
737. N"8 (s?ngerFri''3*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 321
738. N"8-8=NB^=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' j'' ' 'j' ' '322
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor / Cauzele subtile ale mbolnvirii 21
-. Jacques Martel
739. N"8 (strFnut* PeDi2 8TRZNBT'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 322
740. N"8 (s-orFit* PeDi2 8&MRZ=T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 322
741. N"LT5R5 (-elul En care s-a 0etrecut naCterea mea3 ca Ci co0il'''*
Vezi i: NA/TERE 6*) E)E)7.....................................................................................323
742. N"LT5R5" 1R5@"TBRZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2'''''''''''''''''''''''''''''326
743. N5BBN=5 PeDi Ci2 18=TM^Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 326
744- N5&R=TZ Vezi: RINICHI $ NEFRIT...............................................................................327
745. N5&R=TZ $RMN=$Z Vezi: BRIGHTBOALA A LUI..."..................................................327
746. N5&RM1"T=5 Vezi: RINICHI- NEFRIT.........................................................................327
747- N5L=N=LT5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 327
748. N5@BL[B@=R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' h'''''''''327
749. N5RP= (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 327
750. N5RP= (criDF de'''* Vezi i: ISTERIE, NEVRO'......................................................328
751. N5RP= 6 N5PR"L4=5 Vezi i: DURERE.....................................................................328
752. N5RP= - N5PR=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 329
753. N5RP M1T=$ Vezi: NERVI - NEVRIT.........................................................................329
754. N5RPBL8$="T=$ Vezi i: DURERE, SPATE ( AFEC#IUNI ALE..." (
'ONA LOMBAR, PICIOARE(!N GENERAL"(AFEC#IUNI ALE...".........................329
755- N5RPM^=T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 330
756. N5BR"8T5N=" Vezi i: BURNOUT, DEPRESIE, OBOSEAL !N GENERAL".........331
757. N5BRM1"T=5 Vezi: SISTEM NERVOS..........................................................................331
758. N5PM=5 (En general* Vezi: DEPENDEN#.....................................................1..........331
759- N5PR"L4=5 Vezi: NERVI - NEVRALGIE..........................................................................331
760. N5PR=TZ Vezi: NERVI $ NEVRIT..............................................................................331
761. N5PRM^Z Vezi i: ANGOAS, ISTERIE, OBSESIE....................................................331
762. N=8T"4@B8 Vezi: OCHI - NISTAGMUS.....................................................................332
763. NM<BL=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 332
764. NM8T"L4=5 Vezi i: MELANCOLIE.............................................................................. 333
765. M"85 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -334
766. M"85 (a-ec>iuni ate'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 334
767. M"85-"$RM@54"L=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ...335
768. M"85 (#oalF a oaselor* Vezi: ANEXA IV...................................................................335
769. M"85 (cancer la'''* PeDi Ci2 $"N$5R gYN 45N5R"LQ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''335
770. M"85 (cancer la oase'''* 68"R$M@BL LB= 59=N4
Vezi i: CANCER !N GENERAL"..................................................................................336
771. M"85 6 <=&MR@=T"T5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''336
772. M"85 - <=8LM$"R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 336
773. M"85 6 &R"$TB RZ (''' osoasF* Vezi i: SPATE $ FRACTURI
ALE VERTEBRELOR.........................................................................................................337
774.. M"85 6 M8T5M@=5L=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 337
775. M"85-M8T5M1MRM^Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3''''''''''''''''''338
776. MB5^=T"T5 Vezi: GREUTATE EXCES DE..."............................................................339
777. MB=$5=BR= Vezi: DEPENDEN#...................................................................................339
778. MBM85"LZ (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 339
779. MBM85"LZ $RMN=$Z (sindromul de'''* 8"B 5N$5&"LM@=5L=TZ
@="L4=$Z Vezi i: CRONIC BOAL...", FIBROMIALGIE......................................339
780. MBR"^ (a-Ci roade interiorul o#raDului'''* Vezi: GUR AFEC#IUNI ALE...".....340
781. MB858=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 340
782. M$T= Vezi: OCHI !N GENERAL"...................................................................................341
783. M$T= (YN 45N5R"L*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 341
784. M$T= (a-ec>iuni ale'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''c''''''''''''''''''''''''''''''''' 342
785. M$T= (a-ec>iuni ale co0iilor*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 344
786. M$T= 6 "8T=4@"T=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 344
787. M$T= 6 $"T"R"$TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 345
788'. M$T= 6 $5"R$ZN5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 346
789. M$T= - $T5R"T=T" PeDi Ci2 =N&L"@"[=53 BL$5R'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''346
790. M$T= 6 $M@M[=" R5T=N="N" Vezi i: CREIER $ COMO#IE...............................346
791. M$T= 6 $MNABN$T=P=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 346
792. M$T= 6 <"LTMN=8@ (non-0erce0erea culorilor*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''347
793. M$T= 6<5^L=1=R5" <5 R5T=NZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 348
794. M$T= 6 <545N5R58$5NTZ R5T=N="N" (macularF*''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 348
795- M$T=-4L"B$M@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 349
796. M$T= - T=15R@5TRM1=5 Ll 1R5^B=T=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''349
797. M$T=-@=M1=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 350
798. M$T=-N=8T"4@B8''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 351
799. M$T= 6 MRB=R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 352
800.M$T= 6 1T5R=4=MN'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 353
801. M$T=-1B1=L5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 353
802. M$T= 6 R5T=N=T" 1=4@5NT"RZ 8"B R5T=NM1"T=" 1=4@5NT"RZ'''''''''''''''''354
803. M$T= 6 8TR"B=8@ (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''354
804. M$T= - 8TR"B=8@ $MNP5R45NT'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 354
805. M$T= - 8TR"B=8@ <=P5R45NT'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 355
806. M$T= B8$"[= Vezi: OCHI AFEC#IUNI ALE..."............................................................356
807- M@B=L=$ (BBR=$*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 356
808.M@B=L=$"LZ (T5RN=5'''* Vezi i: HERNIE.................................................................356
809.M@M1L"T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 356
810. M@B$=<5R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 357
811. M1=B@ (consum de'''* Vezi: DROGURI......................................................................357
812. M1R58=BN5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 357
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor / Cauzele subtile ale mbolnvirii 22
-. Jacques Martel
813. M1R58=BN5 1BL@MN"RZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 357
814. MR5=MN Vezi i: GLANDE SALIVARE, INFEC#II !N GENERAL",
BOLILE COPILRIEI.......................................................................................................358
815. MR4"N5 45N=T"L5 Vezi: GENITALE ORGANE..."..................................................358
816. MR45L5T Vezi i: FURUNCUL......................................................................................358
817. MRT=T" Vezi: TESTICULE IN GENERAL"...................................................................359
818. MT=TZ Vezi: URECHI $ OTIT......................................................................................359
819. MTRZP=R5 (''' 0rin alimenta>ie*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 359
820.MP"R5 aEn general* Vezi i: FEMININE AFEC#IUNI..."..........................................359
821. MP"R5 (a-ec>iuni ale ovarelor'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 359
822. 1"L"T Vezi: GUR $ PALAT.........................................................................................361
823. 1"L1=T"[== Vezi: INIM; $ ARITMIE CARDIAC.......................................................361
824. 1"LB<=8@ Vezi: MALARIE..............................................................................................361
825. 1"N"R=[=B''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 361
826. 1"N$R5"8 Vezi i: SNGE( DIABET( HIPOGLICEMIE..............................................361
827. 1"N$R5"8 6 1"N$R5"T=TZ Vezi i: ANEXA III......................................................363
828. 1"N=$Z aatac de'''* Vezi: FRIC................................................................................363
829. 1"R"L=^=5 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 363
830. 1"R"L=^=5 $5R5BR"LZ Vezi: CREIER - PARALI'IE CEREBRAL.........................364
831. 1"R"L=^=5 =N&"NT=LZ Vezi: POLIOMIELIT..............................................................364
832. 1"R"NM=" Vezi: PSIHO'$ PARANOIA...................................................................364
833. 1"R_=N8MN (#oala a lui'''* Vezi: CREIER - PAR5INSON BOALA A LUI..."........364
834. 1"RMT=<5 Vezi: GLANDELE SALIVARE...............................................................:.....364
835. 1"RT5" <R5"1TZ Vezi: MASCULIN PRINCIPIU...".................................................364
836. 1"RT5" 8T]N4Z Vezi: FEMININ PRINCIPIU...".......................................................365
837. 1ZR (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 365
838. 1ZR (#oli de'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 365
839. 1ZR-$"LP=[=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 366
840. 1ZR 4R=^MN"T'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 367
841. 1ZR 6 15 L"<Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 368
842. 1ZR (0ierderea'''* Vezi: PR $ CALVI#IE.................................................................369
843- 1ZR <5 15 $MR1 Vezi i: PRUL CAPULUI PIERDEREA..."...................................369
844. 1ZR- 15$=N4=N5 Vezi: PR PIERDEREA..."( CALVI#IE( PELAD.........................369
845. 15<=$BLM^" Vezi: PDUCHI......................................................................................370
846. 15<=$BLM^" 1BBi"NZ Vezi i: VENERICE 6BOU...F..............................................370
847- 15L"<" Vezi: PR $ PELAD......................................................................................370
848. 15LP=8 Vezi i: BA'IN, /OLDURI................................................................................370
849. 15N=8 (a-ec>iuni ale'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 370
850. 15R5T5 ("N"TM@=$*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 371
851. 15R=$"R<=TZ Vezi: INIM; $ PERICARDIT............................................................371
852. 15RiTMN=TZ Vezi i: APENDICIT................................................................................371
853- 15RMN5B Vezi: PICIOR - PARTEA INFERIOAR.........................................................372
854. 15T5 RML== Vezi: PIELE AFEC#IUNI ALE..."..............................................................372
855. 15T5 <5 P=N Vezi: PIELE $ PETE DE VIN..................................................................372
856. 1=$=M"R5 aEn general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ....372
857. 1=$=M"R5 (a-ec>iuni ale*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 372
858. 1=$=M"R5 - 4"@B5 (En general* Vezi i: SISTEM LOCOMOTOR..........................374
859- 1=$=M"R5 - 4"@B5 (a-ec>iuni ale'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''374
860. 1=$=M"R5 6 4"@B5 6 1"RT5" =N&5R=M"RZ (1BL1"*'''''''''''''''''''''''O''''''''''375
861. 1=$=M"R5 6 1"RT5" 8B15R=M"RZ ($M"185*
Vezi i: COAPSE !N GENERAL"..................................................................................376
862. 1=$=M"R5 6 P"R=$5 Vezi: SNGE $ VARICE..........................................................377
863. 1=$=MR <5 "TL5T Vezi: PICIOARE$ MICO'...........................................................377
864. 1=$=M"R5 6 BZTZTBR=3 <BR=LLMN Vezi i: PIELE - CALO'ITATE.......................377
865. 1=$=M"R5 6 @=$M^Z (''' Entre degetele de la 0icioare*
8"B 1=$=MR <5 "TL5T Vezi i: PIELE(!N GENERAL" (AFEC#IUNI ALE...",
SISTEM IMUNITAR..........................................................................................................378
866. 1=$=MR 6 81=N" $"L$"N5"NZ PeDi Ci2 $ZL$]=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''378
867. 1=$=M"R5 6 P5RB$= 1L"NT"R5 Vezi i: PICIOARE $ DURILLON......................378
868. 1=5L5 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 379
869. 1=5L5 (a-ec>iuni ale'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 380
870. 1=5L5 6 "$N55 Vezi i: PIELE(CO/URI(PUNCTE NEGRE, FA#..........................382
871. 1=5L5 6 "$N55 RM^"$55 8"B $B15RM^Z
Vezi i: PIELE(CO/URI(PUNCTE NEGRE, FA#........................................................383
872. 1=5L5 6 "$RM$T5R"TM^" PeDi Ci2 1=5L5 6 "$RM<5R@"T=TZ''''''''''''''''''''384
873. 1=5L5-"$RM<5R@"T=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 384
874. 1=5L56 "LB=N=8@ PeDi Ci2 1=5L5 6 P=T=L=4M''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''384
0, Jacques
Martel
875. 1=5L5 - "NTR"` Vezi i: PIELE- FURUNCUL3..........................................................385
876. 1=5L5 6 BZL=$=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 385
877. 1=5L5 6 $"LM^=T"T5 Vezi i: PICIOARE $ DURILLON /. BTTURI................386
878. 1=5L5-$=$"TR=$5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 386
879. 1=5L5 - $MLBR= Vezi i: HERPES ( 6... !N GENERAL,... BUCAL",
PIELE $ ACNEE..............................................................................................................387
880. 1=5L5 6 $RZ1ZTBR='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 387
881. 1=5L5 6 <545R"TBR= Vezi i: FRIG !NGHE#..."....................................................388
882. 1=5L5-<5R@"T=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 388
883. 1=5L5 6 <5R@"T=TZ 85BMR5=$Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''389
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor / Cauzele subtile ale mbolnvirii 23
-. Jacques Martel
884. 1=5L5-5$^5@"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 389
885. 1=5L5 - 51=<5R@=T" Vezi i: ANEXA III, HERPES, PIELE..........................................391
886. 1=5L5 6 5RB1[=5 (''' de coCuri* Vezi i: PIELE $ MNCRIME............................391
887. 1=5L5 6 &BRBN$BL= Vezi i: INFLAMA#IE................................................................392
888. 1=5L5 6&BRBN$BL= P"4=N"L='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 392
889. 1=5L5-8$"B=5 (R]=5*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 393
890. 1=5L5 6=@15T=4M'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 393
891. 1=5L5 6 _5R"TM^Z Vezi i: PIELE $ ACRO5ERATO',
PICIOARE ( DURILLON ( BTTURI............................................................................393
892. 1=5L5 6 L5B$M<5R@=5 Vezi i: CICATRICE, PIELE $ ALBINISM(VITIUGO.......394
893. 1=5L5 6L=1M@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2'''''''394
894. 1=5L5 6 LB1B8 (eritematos cronic*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''395
895. 1=5L5 - @]N$ZR=@5 Vezi i: PIELE - ERUP#IE ..1. CO/URI".................................395
896. 1=5L5-@]N$ZR=@5 YN ^MN" "NB8BLB= Vezi: ANUS - MNCRIME...................396
897. 1=5L5 6@5L"NM@ @"L=4N'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 396
898. 1=5L5 6 15T5 <5 P=N3 "N4=M@ @"TBR 8"B 1L"N'''''''''''''''''''''''''''''''''''397
899. 1=5L5 - 18MR="^=8'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''j'''''''''''''''''''''398
900. 1=5L5 - 1BN$T5 N54R5 Vezi i: FA#.......................................................................399
901. 1=5L5 6 8$L5RM<5R@=5 Vezi i: SISTEM IM UNITAR............................................399
902. 1=5L5 - BRT=$"R=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 399
903. 1=5L5 6 P"R=$5L" Vezi i: BOLILE COPILRIEI $ VARICELA..............................400
904. 1=5L5 6P]NZTZ='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 401
905. 1=5L5 - P5R45TBRl'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -''''''''''j'''''401
906. 1=5L5 6 P5RB$=3 N54= (En general* Vezi i: TUMORI...........................................402
907. 1=5L5 - P5RB$= 1L"NT"R5 Vezi: PICIOARE - VERUCI PLANTARE......................403
908. 1=5L5 6 P=T=L=4M'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 403
909. 1=5L5" $"1BLB= Vezi: PR $ PIELE $ MNCRIME, MTREA#......................404
910. 1=51T''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 404
911. 1=51T aanginF la'''* Vezi: ANGIN PECTORAL.....................................................404
912. 1=5R<5R5" $BNMLT=N[5= Vezi: LE/IN.....................................................................404
913. 1=5R<5R5" 1M&T5= <5 @]N$"R5 Vezi: POFT DE MNCARE
PIERDEREA..."................................................................................................................404
914. 1=5TR5 L" &=$"T Vezi: CALCUL3 BILIARI..................................................................404
915. 1=5TR5 L" R=N=$T= Vezi: CALCUL3 RENALI..........................................................,...404
916. 1=N5"LZ Vezi: GLANDA PINEAL...............................................................................404
917. 1=MR55 (gingivitF e%0ulsivF* Vezi: GINGII AFEC#IUNI ALE..."...........................405
918. k 1=1= YN 1"T h Vezi i: INCONTINEN# ... FECAL,... URINAR"......................405
919. 1=R5`=5 Vezi: FEBR.....................................................................................................405
920. 1=TB=T"RZ Vezi: GLANDA PITUITAR........................................................................405
921. 1L"4Z Vezi: ACCIDENT................................................................................................405
922. 1LZ@]N= (En general* Vezi i: BRON/II....................................................................405
923. 1LZ@]NK (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: ASTM, BRON/II $ BRON/IT, SCLERO'
..406
924. 1LZ@]N= 6 BM"L" L54=MN"R=LMR''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''407
925. 1LZ@]N= (cancer la'''* Vezi.CANCER LA PLMNI................................................407
926. 1LZ@]N= 6 $MN458T=5 Vezi: CONGESTIE................................................."...........407
927. 1LZ@]N= 6 5@&=^5@ 1BL@MN"R''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''407
928. 1LZ@]N= 6 1N5B@MN=5 Ll 1L5BR5^=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''408
929. 1L]N8''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''409
930. 1L5M"15 (En general* Vezi i: TRSTURI..............................................................410
931. 1L5M"15 (cli0it al'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 410
932. 1L5BR5^=5 Vezi: PLMNI $ PNEUMONIE SI PLEURE'IE.....................................411
933- 1L5BR=TZ Vezi: PLMNI - PNEUMONIES3 PLEURE'IE..........................................411
934-1L=$T=85"LZ Vezi i: DEPRESIE, MELANCOLIE........................................................411
935- 1LM@BZ Vezi: DIN#I $ CARIE DENTAR..................................................................411
936. 1N5B@MN=5 Vezi: PLMNI$ PNEUMONIE SI PLEURE'IE....................................411
937. 1N5B@M1"T=5 Vezi: CONGESTIE................................................................................411
938. 1M=NT <5 $lT 8"B <BR5R5 =R"<="NTZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''411
939- 1ML="RTR=T" $RMN=$Z 5PMLBT=PZ
Vezi: ARTRITA - POLIARTRITA REUMATOID...........................................................411
940. 1ML=M@=5L=T"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 411
941. 1ML=MR5`=5 PeDi2 BBL=@=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 412
942. 1ML=1='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 412
943. 1R58=BN5 "RT5R="LZ 8"B 8"N4B=NZ Vezi: TENSIUNE ARTERIAL.................412
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor / Cauzele subtile ale mbolnvirii 24
0+ Jacques Martel
A
944. (RE2,1T'SM Vezi: OCHI- HIPERMETROPIE SI PRE'BITISM...................................412
945. 1R=N$=1=BL @"8$BL=N Vezi i: FEMININ...................................................................413
946. 1RMBL5@5 $"R<="$5 Vezi: INIM; $ PROBLEME CARDIACE............................413
947. 1RMBL5@5 L54"T5 <5 1"L1=T"[== Vezi: INIM; $ ARITMIE CARDIAC..........413
948. 1RML"18BL (co#or?rea unui organ* Vezi i: PROSTAT COBORRE DE..."...413
949. 1RM8T"T" (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 413
950. 1RM8T"T" (a-ec>iuni ale'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 414
951. 1RM8T"TZ (co#or?re'''* Vezi i: PROLAPS...............................................................415
952. 1RM8T"TZ 6 1RM8T"T=TZ Vezi i: ANEXA III, INFEC#IE, INFLAMA#IE..............415
953. 1RBR=T Vezi: PIELE $ MNCRIME............................................................................415
954. 18=TM8M@"T=$Z (#oalF'''* Vezi: BOAL PSIHOSOMATIC...................................415
955. 18=TM^Z (En generai*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 416
956. 18=TM^"61"R"NM="'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 417
957. 18=TM^Z-8$T=^M&R5N=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 417
958. 18MR="8=8 Vezi: PIELE - PSORIASiS............................................................................419
959- 1BB="NZ (0iloDitate*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 419
960. 1BBi8 (osul'''* Vezi i: ACCIDENT, OASE - FRACTURI ... OSOASE", TENDOANE
........................................................................................................................................-419
961. 1BL8 (anomalii ale'''* Vezi: INIM; ARITMIE CARDIAC......................................419
962. 1BN$T5 N54R5 Vezi: PIELE $ PUNCTE NEGRE......................................................419
963. R"T=T=8@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 420
964. R"NZ Vezi: ACCIDENT, TIETUR.............................................................................420
965. R"N$T=BNZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3-I'''''''420
966. R"WN"B< (#oala a lui'''* Vezi i: SNGE - CIRCULA#IE SANGUIN..................420
967. RZ$5"LZ - R=N=TZ Vezi i: ALERGIE - FEBRA FNULUI..........................................421
968. RZ4BL5"LZ Vezi i: AFONIE.......................................................................................422
969. RZ4BL5"LZ Vezi: GT$ RGU/EAL......................................................................423
970. RZB <5 "5R VezA.RU DE MARE...............................................................................423
971. RZB <5 "LT=TB<=N5 VezA.RU DE MUNTE....................."........................................423
972. RZB <5 $"1 Vez1A.CAP..................................................................................................423
973. RZB <5 $ZLZTMR=5 VezA.RU DE TRANSPORT......................................................423
974. RZB <5 4]T VezA.GT- FARINGiTA............................................................................423
975. RZB <5 =N=@Z VezUGRE#URI......................................................................................423
976. RZB <5 @BNT5 Vezi i: APETIT, BALONRI, GRE#URI, AME#ELI.......................423
977. RZB <5 @"R5 - Vezi i: RU DE TRANSPORT.........................................................423
978. RZB <5 @"L=NZ PeDi2RZB <5 @"R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''424
979. RZB <5 TR"N81MRT - Vezi i: ANXIETATE, RU DE MARE,
GRE#URI, AME#ELI.......................................................................................................424
980. RZB <5 81"T5 Vezi: SPATE !N GENERAL................................................................424
981. RZB <5 8TM@"$ Vezi i: INTESTINE........................................................................424
982. RZBT"T5 Vezi i: DREPTATE 6EU AM...F..................................................................425
983. R]4]=T3 5RB$T"[=5 Vezi: ERUCTA#IE.....................................................................425
984. R5$T Vezi: INTESTINE- RECT......................................................................................425
985. R54R5T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 425
986. R581=R"[=5 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 425
987. R581=R"[=5 (a-ec>iuni de'''* Vezi: ASTM, GT AFEC#IUNI ALE...",
MOARTE SUBIT A NOU-NSCUTULUI, PLMNI AFEC#IUNI ALE..."...............425
988. R581=R"[=5 6 "8&=`=5 Vezi i: ASTM, RESPIRA#IE AFEC#IUNI DE...".............426
989. R581=R"[=5 6 8B&M$"R5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 427
990. R581=R"[=5 6TR"T5=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 427
991. R5T5N[=" "15= Vezi i: EDEM.....................................................................................427
992. R5T=N=TZ 1=4@5NT"RZ Vezi: OCHI- RETINIT PIGMENTAR..............................428
993. R5T=NM1"T=5 1=4@5NT"RZ Vezi: OCHI $ RETINIT PIGMENTAR..................428
994. R5TR"45R5" YN 8=N5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 428
995- R5B@"T=8@ Vezi i: ARTRIT $ POLI ARTRIT REUMATOID,
ARTICULA#II, INFLAMA#II.............................................................................................428
996. R=<BR='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''429
997. R=4=<=T"T5 (''' articularF3''' muscularF*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''430
998. R=N=$T= (0ro#leme renale* Vezi i: CALCULI(
!N GENERAL"( RENALI, FRIC...................................................................................430
999. R=N=$T= 6 "NBR=5 Vezi i: R=N=$T= g1RMBL5@5 R5N"L5Q''''''''''''''''''''''''''''432
1000........................................................................................................R=N=
$T=6 N5&R=TZ Vezi i: FURIE, INFLAMA#IE, FRIC..........................................................432
1001.........................................................................................................R=N=
$T= 6 1=5TR5 L" R=N=$T= VezGCALCUL. RENALI..............................................................433
1002. R=N=$T= (durere En Dona'''* (lum#ago* Vezi: SPATE(DURERI DE..."('ONA
INFERIOAR....................................................................................................................433
1003........................................................................................................R=N=
T" Vezi: RCEAL ...CREIER"...............................................................................................433
1004........................................................................................................R=N
M&"R=N4=TZ Vezi: GT $ FARINGITA..................................................................................433
1005. R=T@ $"R<="$ (tul#urFri de'''* Vezi: INIM; $ ARITMIE CARDIAC................433
3006. RML5"[Z Vezi: PIELE AFEC#IUNI ALE..."......................................:.........................433
1007........................................................................................................RMT
BLZ 433
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 25
0+ Jacques Martel
1008........................................................................................................RBB5
MLZ Vezi: BOLILE COPILRIEI................................................................................................433
1009........................................................................................................RBA5
MLZ Vezi: BOULE COPILRIEI................................................................................................433
1010.........................................................................................................8"R$
M=<M^"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 434
1011. 8"R$M@BL LB= 59=N4 Vezi: OASE CANCER DE..." $
SARCOMUL LUI E0ING.................................................................................................434
1012.........................................................................................................8"$R
B (M8* Vezi: SPATE $ PARTEA INFERIOAR.....................................................................434
1013.........................................................................................................8"<=
8@ Vezi: SADOMASOCHISM...................................................................................................434
1014.........................................................................................................8"<
M@"8M$T=8@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 434
1015.........................................................................................................8"L=
PZ (En general* Vezi i: GLANDE SALIVARE, OREION......................................................435
1016.........................................................................................................8"L=
PZ 6 T=15R Ll T=1M8"BP[=5 Vezi i: GUR......................................................................435
1017.................................................................................................8"L@
MN5LM^Z 8"B &5BR" T=&M=<Z Vezi i: OTRVIRE ... PRIN MNCARE",
INDIGESTIE, INFEC#II !N GENERAL", INTESTINE - DIAREE, GRE#URI..............436
1018. 8"L1=N4=T" Vezi i: CRONIC BOAL...", FEMININE AFEC#IUNI...",
INFEC#II !N GENERAL".................................................................:.................#...1......436
1019.........................................................................................................8"R$
=NZ (a-ec>iuni En'''* Vezi i: NA/TERE, GRE#URI, SNGE - DIABET..............................437
1020........................................................................................................8"R
$=N" (''' 0relungitF*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 437
1021.................................................................................................8"R
$=NZ - 5$L"@18=5 Vezi i: CREIER - EPILEPSIE, TENSIUNE ARTERIAL-
HIPERTENSIUNE..............................................................................................................438
1022.........................................................................................................8"R
$=N" 5$TM1=$Z8"B 5`TR"BT5R=N"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 438
1023.........................................................................................................8"R
$=N" Vezi: NA/TERE $ AVORT..............................................................................................439
1024.........................................................................................................8"R
$=N" &"L8Z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 439
1025.........................................................................................................8]N
45 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 439
1026.........................................................................................................8]N
45 (a-ec>iuni ale'''* PeDi Ci2 8]N45 G "N5@=5 G L5B$5@=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''440
1027.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8]
N45 - "N5@=5 PeDi Ci2 8]N45 G $=R$BL"[=" 8"N4B=NZ G L5B$5@=5''''''''''''''''''''''440
1028..........................................................................................................8]
N45 6 "RT5R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 441
1029.................................................................................................8]N45 6
$"N4R5NZ PeDi Ci2 "@1BT"R53 =N&5$[==''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I'''''''442
1030. 8]N45 6 $=R$BL"[=5 8"N4B=NZ Vezi i: INIMH RA4NAUD
BOALA A LUI..."............................................................................................................443
1031. 8]N45 $M"4BL"T=''' En vene sau En artere*3 $T5"4
Vezi i: SNGE -TROMBO'
...........................................................................................................................................
444
1032. 8]N45 6 $ML58T5RML Vezi i: SNGE(!N GENERAL"(
CIRCULA#IA SNGELUI
...........................................................................................................................................
444
1033. 8]N45 6 <="B5T a''' Da/arat* Vezi i: BOU EREDITARE,
SNGE - HIPOGLICEMIE...............................................................................................445
1034........................................................................................................8]N
45 (En scaun'''* Vezi i: SNGE$ SNGERRI..................................................................448
1035.......................................................................8]N45 - &5BL=T"''''''''''N'
448
1036. 8]N45 - T5@"TM@ Vezi i: ACCIDENT, SNGE(!N GENERAL"(
CIRCULA #I A SANGUIN
...........................................................................................................................................
449
1037. 8]N45 6 T5@"TBR=5 Vezi i: ADENOM, VE'IC(
AFEC#IUNI ALE..."( O/TIT, URIN INFEC#II URINARE"
...........................................................................................................................................
449
1038. 8]N45 6 T5@M&=L=5 Vezi i: BOLI EREDITARE, SNGE(
!N GENERAL"( AFEC#IUNI ALE..."( CIRCULA#IE SANGUIN ( DIABET..............450
1039- 8]N45 6 T5@MR"4=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 451
1040. 8]N45 6 T=1M4L=$5@=5 Vezi i: ALERGII !N GENERAL",
CREIER $ ECHILIBRU PIERDERE DE...", SNGE$ DIABET................................452
1041. 8]N45 6 L5B$5@=5 Vezi i: CANCER !N GENERAL ",
SNGE(ANEMIE(CIRCULA#IE SANGUIN..................................................................453
1042. 8]N45 6 L5B$M15N=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 454
1043- 8]N45 6 @MNMNB$L5M^" =N&5$[=M"8Z Vezi i: ANGINA,
OBOSEAL, INFEC#II 2- @e-eA).", SPLIN, CAP DURERI DE..."........................454
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 26
0+ Jacques Martel
1044- 8]N45 6 1L"$T5T5 8"N4B=N53 TRM@BM$=T5
Vezi i: SNGE COAGULAT$ TROMBO'...............................................................455
10+7-8]N45 6 8]N45RZR=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 455
1046. 8]N45 6 851T=$5@=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 455
1047- 8]N45 6 TRM@BM^Z Vezi i: SNGE( CIRCULA#IE
SANGUIN ( COAGULARE............................................................................................455
1048........................................................................................................8]N
45 6P"R=$5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 456
1049........................................................................................................8]N
45RZR= Vezi: SNGE $ SNGERRI...................................................................................457
1050..............................................................................................8]N45RZR=
N"^"L5 Vezi: NAS SNGERRI...".........................................................................,............457
1051.........................................................................................................8]N
45RZR= 4=N4=P"L5 Vezi: GINGII SNGERRI ALE...".....................................................457
1052.........................................................................................................8]N=
(En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 457
1053- 8]N= (a-ec>iuni ale'''* (dureri3 c/isturi* Vezi i: CANCER LA SN,
SN $ MASTIT............................................................................................................458
1054.........................................................................................................8]N=
6 "LZ1T"R5 adi-icultF>i de'''* Vezi i: SNI $ MASTIT...............................................459
1055.........................................................................................................8]N=
(cancer la'''* Vezi: CANCER LA SN.....................................................................................459
1056.........................................................................................................8]N=
- @"8T=TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 459
1057.........................................................................................................8$"
B=53 R]=5 Vezi: PIELE - SCABIE SAU RIE............................................................................460
1058.........................................................................................................8$"
RL"T=NZ Vezi: BOLILE COPILRIEI........................................................................................460
1059.........................................................................................................8$T
5L5T Vezi: OASE........................................................................................................................460
1060.........................................................................................................8$T=
^M&R5N=5 Vezi: PSIHO' $ SCHI'OFRENIE......................................................................460
1061.........................................................................................................8$="
T=$ (nervul'''* Vezi: NERVUL SCIATIC...................................................................................460
1062......................................................................................................8$L5R
M<5R@=5 Vezi: PIELE $ SCLERODERMIE.........................................................................460
'1063. 8$L5RM^" Vezi i: INFLAMA#IE, SISTEM IMUNITAR..............................................460
1064.........................................................................................................8$L
5RM^" YN 1LZ$='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 461
1065........................................................................................................8$L5
RM^" 6 L"T5R"LZ "@=MTRM&=$Z Vezi: CHARCOTBOALA LUI..."..............................463
1066.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8$M
L=M^" Vezi: COLOANA VERTEBRAL DEVIERI ALE..." - SCOLIO'A.............................463
vs
Jaeques Martel
1067. 8$R]LN=T <=N <=N[= Vezi: DIN#I SCR/NITDIN...",
MAXILARE DURERE DE..."..........................................................................................463
1068...................................................................................8$RB1BL5'''''''-
463
1069.........................................................................................................8$
BR45R= P"4=N"L5 Vezi: LEUCOREE....................................................................................463
1070.........................................................................................................85N
5$TBT5 Vezi: BTRNE#E AFEC#IUNI DE..."....................................................................463
1071.........................................................................................................85
N=L=T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 463
1072.........................................................................................................851
T=$5@=5 Vezi: SNGE $ SEPTICEMIE...................................................................................463
1073-.......................................................................................................85T
5 Vezi i: INSO LA#I E, RINICHI PROBLEME RENALE", SNGE - DIABET....................463
1074-.......................................................................................................85`
B"L5 (<5P="[== Ll 15RP5R8=BN= YN 45N5R"L*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''464
1075- 85`B"L5 (&RB8TRZR=3 L=18" <MR=N[5='''*
Vezi i: E:ACULARE PRECOCE....................................................................................464
1076. 85`B"LZ (TZR[B=R5'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 465
1077- 8&MRZ=T''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 465
1078.........................................................................................................8=<
" (8=N<RM@BL =@BNM<5&=$=5N[5= <MB]N<=T5*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''465
1079.........................................................................................................8=&=
L=8 Vezi: VENERICE BOU..."..................................................................................................467
1080........................................................................................................8=N
$M1Z Vezi: CREIER $ SINCOP............................................................................................467
1081.........................................................................................................8=N
<RM@BL BZBTMR=LMR <5 L"1T5 Vezi: BUTORI DE LAPTE SINDROMUL..."467
1082.........................................................................................................8=N
<RM@BL LB= BBRN5TT Vezi: BUTORI DE LAPTE SINDROMUL ...".............................467
1083.........................................................................................................8=N
<RM@BL $"N"LBLB= $"R 1="N Vezi: CRAMPA SCRIITORULUI......................................467
1084.........................................................................................................8=N
<RM@BL LB= $B8T=N4 Vezi: CUSHING SINDROMUL LUI..."..........................................467
1085.........................................................................................................8=N
<RM@BL <M9N Vezi: MONGOLISM......................................................................................467
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 27
0+ Jacques Martel
1086.........................................................................................................8=N<
RM@BL LB= 45L=N5"B Vezi: NARCOLEPSIE........................................................................467
1087.................................................................................................8=N<
RM@BL LB= 4B=L"=N-B"RR5 8"B 1ML=R"<=$BLMN5PR=T" "$BTZ Vezi i: SISTEM
IMUNITAR.........................................................................................................................467
1088.........................................................................................................8=N<
RM@BL =@BNM<5&=$=5N[5= <MB]N<=T5 Vezi: SIDA........................................................468
1089.........................................................................................................8=N<
R@BL @"R&"N'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 468
1090. 8=N<RM@BL <5 MBM85"LZ $RMN=$Z Vezi: OBOSEAL CRONIC
SINDROM DE..."............................................................................................................468
1091..................................................................................8=N<RM@BL
1R5@5N8TRB"L Vezi: MENSTRUA#IE$ SINDROM PREMENSTRUAL.................
............................................................................................................468
1092. 8=N<RM@ R581=R"TMR "$BT 85P5R (8'R'"'8'* 8"B 1N5B@M1"T=5
"T=1=$Z Vezi i: PLMNI $ PNEUMONIE, RESPIRA#IE........................................468
1093- 8=N<RM@ <58B1R"BT=L=^"R5 Vezi i: SPATE AFEC#IUNI ALE...",
INFLAMA#II, TENDOANE..............................................................................................469
1094. 8=N<RM@BL BN4T==LMR 4"LB5N5 Vezi: UNGHII GALBENE
SINDROM AL..".............................................................................................................469
1095- 8=N<RM@BL'<5 TBN5L $"R1="N Vezi: !NCHEIETURA MINII $
SINDROMUL DE TUNEL CARPIAN..............................................................................469
1096. 8=NB$=<5R5 Vezi i: ANGOAS, ANXIETATE, MELANCOLIE.................................469
1097- 8=NB8 1=LMN=<"L Vezi i: SPATE( AFEC#IUNI ALE..." ( PARTEA
INFERIOAR A SPATELUI, INFEC#II !N GENERAL"................................................470
1098........................................................................................................8=NB
^=TZ Vezi: NAS $ SINU'IT...................................................................................................470
1099........................................................................................................8=8T
5@ =@BN=T"R Vezi i: SIDA....................................................................................................470
1100..........................................................................................................8=8T
5@ LM$M@MTMR Vezi i: OASE..............................................................................................471
1101.........................................................................................................8=8T
5@ L=@&"T=$ Vezi i: GANGLIONI LIMFATICI"...................................................................472
1102.........................................................................................................8=8T
5@BL N5RPM8 Vezi i: NERVI !N GENERAL".....................................................................472
1103.........................................................................................................8LZB
=$=BN5 (8T"R5 <5'''* Vezi i: ASTENIE NERVOAS.........................................................472
1104- 8LZB=R5" VezU.i: ANOREXIE, EXCES DE GREUTATE7.........................................473
1105.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8M
@N (BM"L" 8M@NBLB='''* Vezi: NARCOLEPSIE.................................................................473
1106.........................................................................................................8M
@N (TBLBBRZR= <5'''* Vezi: INSOMNIE...............................................................................473
1107.........................................................................................................8M
@N"@BBL=8@ (8M@N"@BBL*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 474
1108.........................................................................................................8M
@NML5N["''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +7+
1109.........................................................................................................81"
8@ 474
1110..........................................................................................................81"
8@M&=L=5 PeDi Ci2 T5T"N=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 475
1111. 81"T5 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' I'''''''''''''''+77
1112.81"T5 (durere'''* 6 1"RT5" 8B15R=M"RZ 47 verte#re cervicale*'''''''''''''''''476
1113.81"T5 (durere de'''* 6 @=ALM$BL 81"T5LB= 412 verte#re dorsale*''''''''''''''''482
1114.81"T5 (dureri de'''* 6 ^MN" LM@B"RZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''489
1115.81"T5- &R"$TBRZ " P5RT5BR5LMR Vezi i: OASE - FRACTUR.......................496
1116.81L=N"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 496
1117. 8'1'@' (sindrom 0remenstrual* Vezi: MENSTRUA#IE $
SINDROM PREMENSTRUAL..........................................................................................497
1118.8'R'"'8' Vezi: SINDROM RESPIRATOR ACUT SEVER..............................................497
1119.8T"R5 <5 RZB'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' +,7
1120. 8T"R5 P545T"T=PZ $RMN=$Z Vezi: CREIER $ STARE
VEGETATIV CRONIC.................................................................................................498
1121.8T]N4"$='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''453
1122.........................................................................................................8T5
R=L=T"T5"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 498
1^123. 8T5RN'''''''''''''''''''''''''I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 499
1124.........................................................................................................8TR
"B=8@ Vezi: OCHI $ STRABISM............................................................................................500
1125.........................................................................................................8TR
58 500
1126.........................................................................................................8TM
@"$ (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 70o
1127..........................................................................................................8T
M@"$ (durere de'''* Vezi i: STOMAC- ARSURI LA STOMAC...........................................501
1128.......................................................................................................8TM
@"$ 6"5RM&"4=5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,-502
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 28
0+ Jacques Martel
1129.........................................................................................................8TM
@"$ acancer la'''b Vezi: CANCER LA STOMAC.................................................................502
1130.........................................................................................................8TM
@"$6 "R8BR= L" 8TM@"$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 503
1131.8TM@"$ - 4"8TR=TZ Vezi i: INFLAMA#IE...............................................................503
1132..............................................................................8TRZNBT''''''''''''''2
.504
1133.........................................................................................................8BBL
=N4B"L5 (glande'''b Vezi: GLANDE SALIVARE..................................................................504
1134......................................................................................................8B&M$
"R5 Vezi: RESPIRA#IE$ SUFOCARE................................................................................:...504
1137- 8B4T=[''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ^504
1136.........................................................................................................8B1Z
R"R5 Vezi: MELANCOLIE........................................................................................................504
1137.........................................................................................................8B1R
"1MN<5R"L Vezi: GREUTATE EXCES DE...".....................................................................505
1138.........................................................................................................8B1R
"M`=45N"R5 Vezi: HIPERVENTILA#IE.................................................................................505
1139.........................................................................................................8B1R
"R5N"L5 Vezi: GLANDE..........................................................................................................505
1140.........................................................................................................8B1T
BL <545TBLB='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 505
1141.8BR<=T"T5 Vezi: URECHI- SURDITATE..................................................................... 505
1142.........................................................................................................8BR
<M-@BT Vezi i: URECHI $ SURDITATE..............................................................................505
1143- L"L"^=MN Vezi: PLEOAPE............................................................................................507
1144.........................................................................................................L"N$
RB (En general* Vezi: ULCER 6E7 !N GENERAL"................................................................507
1145.........................................................................................................L"N$
RB 6 BL$5R BB$"L (/er0es* Vezi: GUR DURERE DE..."...........................................507
1146.........................................................................................................LML<
BR= Vezi i: BA'IN....................................................................................................................507
1147.........................................................................................................LML<
BR= (dureri de'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 508
1148..........................................................................................................T"B
"4=8@ Vezi: FUMAT...................................................................................................................510
1149......................................................................................................T"T=$"
R<=5 Vezi: INIM; $ ARITMIE CARDIAC............................................................................510
1150........................................................................................................T"L"
@B8 -510
1151.T"RTRB Vezi: DIN#I AFC#IUNI ALE...".......................................................................510
1152...........................................................................................................TZ=
5TBRZ PeDi2 "$$=<5NT'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 510
1153............................................................................................................T5
N<=N=TZ Vezi: TENDON !N GENERAL"
511
1154..........................................................................T5N<MN (En general*'' ' '2
511
1155...........................................................................................................T5
N<MNBL LB= "T=L5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 512
1156...........................................................................................................T5
N=" Vezi: INTESTINE $ TENIA..................................................................................................512
1157.......................................................................................................T5N=8
5LBM9 Vezi: COATE- EPICONDILIT................................................................................512
1158........................................................................................................T5N
8=BN5 "RT5R="LZ6 T=15RT5N8=BN5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ...512
1159- T5N8=BN5 "RT5R="LZ - T=1MT5N8=BN5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''513
1160..........................................................................................................T58
T=$BL5 (En general* Vezi i: PENIS AFEC#IUNI ALE...".....................................................514
1161.T58T=$BL5 (cancer de'''* Vezi: CANCER DE TESTICULE....................................... 515
1162........................................................................................................T5T
"N=5 ..515
1163.....................................................................................................T5T"N
M8 Vezi: MU/CHI - TETANOS...........................................................................................515
1164..........................................................................................................T5
TR"1L54=5 Vezi: PARALI'IE !N GENERAL"
................................................515
1165.................................................................................T=B=" Vezi: PICIOARE
$ PARTEA INFERIOAR............................................................................................................515
1166...........................................................................................................T'
67R' Vezi: CREIER - TICURI......................................................................................................515
1167...........................................................................................................T=
@=<=T"T5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 515
1168...........................................................................................................T=
@1"N=8@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 516
1169...........................................................................................................T=
@B8 Vezi: GLANDA $ TIMUS...................................................................................................516
1170...........................................................................................................T=
RM=<Z Vezi: GLANDA TIROID !N GENERAL........................................................................516
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 29
0+ Jacques Martel
1171.TMRM15"LZ Vezi: AMOR#EAL....................................................................................516
1172...........................................................................................................TMR
8=BN5 <5 T58T=$BL5 Vezi: TESTICULE !N GENERAL"......................................................516
1173...........................................................................................................TMR
T=$ML=8 Vezi: GT$ TORTICOLIS...........................................................................................516
1174. TM`=$M@"N=" Vezi i: ALCOOLISM, FUMAT COMPULSIE NERVOAS,
DEPENDAN#, DROGURI, PLMNI !N GENERAL"................................................516
1175...........................................................................................................TR"
T5=TZ Vezi: RESPIRA#IE $ TRAHEIT...................................................................................517
1176...........................................................................................................TR"
T5MBRMNL=TZ Vezi: BRON/IT, RESPIRA#IE - TRAHEIT...............................................517
1177...........................................................................................................TR"
N81=R"[=5 Vezi: MIROS CORPORAL.......................................................................................517
1178....................................................................................................TR5@BR
"T Vezi i: PAR5INSON BOALA A LUI...".....................................................................:........517
1179...........................................................................................................TR=8
@B8 Vezi: MU/CHI $ TRISMUS..............................................................................................517
1180..........................................................................................................TR'S
0M'E21 Vezi: MONGOLISM........................................................................................................517
1181. TR=8T5[5 Vezi i: SUPRARE, MELANCOLIE, SNGE(
COLESTEROL(DIABET(HIPOGLICEMIE........................................................................517
1182..........................................................................................................TRM
@BM"N45=T" MBL=T5R"NTZ Vezi: BUERGER BOALA LUI..."..........................................518
1183..........................................................................................................TRM
@BM^" Vezi: SNGE $ TROMBO'.....................................................................................518
1184..........................................................................................................TRM
@BM^" $MRMN"R="NZ Vezi: INIM; $ TROMBO'A CORONARIAN...........................518
1185..........................................................................................................TRM
@1Z BT5R=NZ (=N&5$[=" BN5='''* Vezi: SALPINGIT.........................................................518
1186..........................................................................................................TBB
5R$BLM^" Vezi i: PLMNI AFEC#IUNI ALE..."...............................................................518
1187..........................................................................................................TB@
MRZ (TB@MR=* PeDi Ci2 $T=8T3 $"N$5R gYN 45N5R"L''-l'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''519
1188..........................................................................................................TB@
MRZ L" $R5=5R Vezi: CREIER TUMOR..."..........................................................................519
1189..........................................................................................................TB@
MRZ @"L=4NZ Vezi: CANCER !N GENERAL.:."...................................................................519
1190.........................................................TBRB"R5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1.
......'''''''''''''''''''''''''''''519
1191.TB85 Vezi i: GT(!N GENERAL"(DURERI DE..."...................................................520
1192.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TB8
5 $MNPBL8=PZ PeDi2 BML=L5 $M1=LZR=5=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''520
1193..........................................................................................................[5
8BT $MNABN$T=P (-ragilitate a'''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 521
1194.........................................................................................................B=T
"R5 (a 0ierde lucruri* Vezi i: ACCIDENT...........................................................................522
1195.........................................................................................................BL$
5R(5* (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 522
1196.........................................................................................................BL$
5R BB$"L (/er0es* 8"B L"N$RB Vezi: GUR AFEC#IUNI ALE..."...............................523
1197.........................................................................................................BL$
5R 151T=$ 8"B 4"8TR=$ (la duoden sau stomac*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''523
1198...........................................................................................B@5R= (En
general* Vezi i: ARTICULA#II..............................................................................................523
1199.......................................................................B@5R== $BRB"[=''''''''''''2'
525
1182..........................................................................................................B@
&L"R5 (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 525
1183.........................................................................................................B@&
L"R5" a''' a#domenului*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 526
1184.........................................................................................................BN
4T== (En general*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 526
1185..........................................................................................................BN
4T== (a-Ci roade ung/iile'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 527
1204- BN4T=5 YN$"RN"TZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 527
1205........................................................................................................BN
4T== YN4ZLB5N=T5 (sindrom al'''*''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 528
1206........................................................................................................BN
4T== @M= Ll $"8"NT5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 528
1207.........................................................................................................BRZ
528
1208........................................................................................................BR5
$T= (En general* Vezi i: URECHI$ SURDITATE.................................................................529
1209. BR5$T= (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: URECHI(ACUFENA (
B'IT!N URECHI(OTIT.............................................................................................529
1210.........................................................................................................BR5
$T= 6 "$B&5N" Vezi i: URECHI $ B'IT !N URECHI..................................................530
1211. BR5$T= 6 B]^]=TYN BR5$T= Vezi i: URECHI $ ACUFENA................................532
1212.........................................................................................................BR5
$T= 6MT=TZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 533
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 30
0+ Jacques Martel
1213.........................................................................................................BR5
$T= 6 8BR<=T"T5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 533
1214.........................................................................................................BR5
@=5 PeDi Ci2 R=N=$T= g1RMBL5@5 R5N"L5Q'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''534
1215.BR5TR=TZ Vezi i: ANEXA III.........................................................................................535
1216. BR=N" (=N&5$[== BR=N"R5* 8"B $=8T=T" Vezi i: INCONTINEN#
... URINAR", INFEC#II !N GENERAL", LEUCOREE, VAGIN $ VAGINIT,
VE'IC AFEC#IUNI ALE..."..........................................................................................535
1217.BRT=$"R=5 Vezi: PIELE $ URTICARIE........................................................................536
1218.........................................................................................................B8$
Z$=BN5 P"4=N"LZ Vezi: VAGIN !N GENERAL"..................................................................536
1219.....................................................................BT5R (En general* Vezi i:
CANCER DE COL UTERIN, FEMININE AFEC#IUNI...", PROLAPS.................,........
...........................................................................................536
1220..........................................................................................................BT5
R ($"N$5R <5 $ML BT5R=N'''* Vezi: CANCER LA UTER COL /. CORP"........................537
1221..........................................................................................................P"4=
N (En general*'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 538
1222.........................................................................................................P"4=
N 6 @]N$ZR=@l P"4=N"L5 Vezi: MNCRIMi VAGINALE...............................................538
1223.........................................................................................................P"4=
N"L 6 T5R158 Vezi: HERPES VAGINAL..............................................................................538
1224.........................................................................................................P"4=
N"L5 (scurgeri'''* Vezi: LEUCOREE.......................................................................................538.
1225.........................................................................................................P"4=
N"L5 (s0asme'''* Vezi:SPASME..............................................................................................538
1226.........................................................................................................P"4=
N=T5 PeDi Ci2 $"N<=<"3 L5B$MR553 BR=NZ g=N&5$[== BR=N"R5Q'''''''''''''''''''''''''''''538
1227...................................................................P"R=$5L" Vezi: BOLILE
COPILRIEI...............................................................................8...................................................539
1228.........................................................................................................P"R=
$5 Vezi: SNGE - VARICE........................................................................................................539
1229.........................................................................................................P"R=
$M$5L Vezi: TESTICULE !N GENERAL..."............................................................................539
1230.........................................................................................................PZR
8ZTBR= Vezi: GREA#...............................................................................................................539
1231..........................................................................................................P]N
ZT"=5 Vezi: PIELE $ VNTAIE..............................................................................................539
1232..........................................................................................................P54
5T"T=PZ $RMN=$Z (stare'''* Vezi: STARE VEGETATIV CRONIC.................................539
1233.........................................................................................................P54
5T"[== "<5NM=<5 (1ML=1=* Vezi: AMIGDALE......................................................................539
1234.........................................................................................................P5N
5 (a-ec>iuni ale'''* Vezi i: SNGE $ CIRCULA#IA SANGUIN.......................................540
1235.
P5N5 6 P"R=$5 Vezi: SNGE $ VARICE...................................................................540
1236.
P5N5R=$5 (#oli'''* Vezi i: /ANCRU, HERPES !N GENERAL"( GENITAL..............540
1237.
P5R45TBR= Vezi: PIELE$ VERGETURI.........................................................................541
1238...........................................................................................................P
5RT5BR5 (-racturF de'''* Vezi: SPATE - FRACTUR DE VERTEBRE
541
1239. P5RT=A Ll "@5[5"LZ Vezi i: SNGE $ HIPOGUCEMIE,
CREIER $ ECHILIBRU PIERDEREA..."
............................................................................................................................................
541
1240..........................................................................................................P5
RB$l (En general* Vezi: PIELE - VERUCI !N GENERAL"......................................................542
1241..........................................................................................................P5
RB$= 1L"NT"R5 Vezi: PICIOARE - VERUC. PLANTARE......................................................542
1242. P5^=$Z ("&5$[=BN5 LA...7 Vezi i: CALCUL3 !N GENERAL,
INFEC#II !N GENERAL, URIN INFEC#II URINARE"................................................542
1243.........................................................................................................P5
^=$" B=L="RZ PeDi Ci2 $"L$BLK B-L="R=3 &=$"T g"&5$[=BN= "L5'''Q''''''''''''''''''''''''''544
1244..........................................................................................................P5
^=$Z 6 $=8T=T" Vezi i: ANEXA IU........................................................................................545
1245. P=5R@=3 1"R"^=[= Vezi: PR$ TEN, INTESTINE $ COLON(
TENIA, PICIOARE - MICO'.........................................................................................545
1246.........................................................................................................P=Tf
L=4M Vezi: PIELE $ VITILIGO..................................................................................................545
1247.........................................................................................................P=M
L Vezi i: ACCIDENT, FRIC....................................................................................................545
1248................................................................................................PM$5
(stinsF'''* Vezi: AFONIE''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ?........546
1249.........................................................................................................PM
$5 6 RZ4BL5"LZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 546
1250.........................................................................................................PM
RB=R5 PeDi Ci2 "&MN=5'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 547
1251.........................................................................................................PBL
PZPeDiCirBB^5''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 547
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii 31
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1246. A 8/UI+A 8@NGE 1ezi2 34567
1247. A//IDENT VA8/U9AR /EREBRA9 1ezi2 C87978
1248. A/IDITATE GA8TRI/ 1ezi23:;MAC-A83<8i
1249. A/IDOZ 1ezi2 i 6<:A 87<MA:93M
"cidul este adesea legat de ceea ce erodeaDF metalul' "cidoDa indicF -a0tul cF am
re-uDat sF asimileD o situa>ie care s-a acumulat Ia nivel inconCtient3 antren?nd 0e 0lan
-iDic un nivel mare de aciditate En s?nge sau En lic/idul En care EnoatF celulele' " asimila
EnseamnF a reDolva3 trata3 regla 0ro#lema3 situa>ia sau con-lictul care mF deranJeaDF3
care Emi otrFveCte e%isten>a' 5ste nevoie sF mF Entre# care este situa>ia gadesea de
naturF emo>ionalFQ care mF erodeaDF 0e interior' 5ste 0osi#il sF trFiesc En 0reDent o
situa>ie care -ace sF atingF En mine sentimentul de insatis-ac>ie 0rivind rela>iile 0e care
le aveam c?ndva cu mama mea' 1ot trFi o insatis-ac>ie similarF En ra0ort cu co0iii mei3
cu 0rietenii sau angaJa>ii En -a>a cFrora mF simt Nca o mamFN' "m di-icultatea de a mF
o0ri3 nu EndrFDnesc sF mF odi/nesc3 sF-mi o-er tim0' "cidoDa res0iratorie sau acidoDa
gaDoasF 0rovine din -a0tul cF nu elimin su-icient gaD car#onic 0rin res0ira>ia mea' "re
legFturF cu e%0erien>ele trFite En ra0ort cu anturaJul meu' En caDul acidoDei lactice3
regFsim o cantitate e%cesivF de acid lactic En s?nge' Entruc?t s?ngele trans0ortF En
mod normal #ucurie3 se Ent?m0lF ca tot ceea ce este negative En via>a mea sF mF
a-ecteDe En mod e%agerat' En caDurile e%treme3 reumatismul este consecin>a direct Ci
adesea inevita#ilF a e%cesului de aciditate'
"cce0t i W s) .) 2i s) !ra!e1 la ni.elul ini&ii si!uaiile a7asan!e 2i
iri!an!e in .iaa &ea# $oncentr?ndu-mi aten>ia 0e un 0roces conCtient de
desc/idere Ci acce0tare3 0ot evita sF su0ort -iDic aceastF #oalF dureroasF Ci
tratamentul ei dureros' "leg sF trFiesc mai degra#F #ucuria3 li#ertatea Ci 0acea
interioarF'
7' A/NEE 1ezi2 &977
' A/RODERMATITA 1ezi2&977
7' A/ROMEGA9IE 1ezi2 ;3
!' A/ROAERATOZA 1ezi2&977
,' A/U,ENA 1ezi2 <87C=9
10' A/UMU9ARE 9I/BID 8INOVIA9 1ez<B<839:>
11' A,AZIA 1ezii2A7?9A C;56759:A>! 1;8B987
Afa1ia este o tul#urare de e%0rimare CiGsau de En>elegere a lim#aJului oral sau scris
gale%iaQ3 cauDatF de o leDiune cere#ralF localiDatF' En general3 a-aDia 0resu0une
0ierderea memoriei semnelor o#iCnuite3 0rin care ne e%0rimFm ideile -a>F de cei din
Jur' $entri lim#aJului se a-lF En emis-era st?ngF a creierului3 En JumFtatea ra>ionalF3
s0ecialiDatF En citit3 vor#it3 numFrat3 analiDF3 re-lec>ie Ci En sta#ilirea rela>iilor'
$ores0unde laturii mele Wang gemi>Ftor3 ac>iune*' En caDul En care am o ast-el de
a-ec>iune3 Emi analiDeD -elul En care transmit mesaJele' =nconCtientul meu se teme cF
nu va -i En>elesR "m Endoieli legate de ca0acitatea mea de e%0rimareR 8imt o angoasF
la ideea de a mF e%0rima3 nu EndrFDnesc3 de teamF cF Nvoi crea valuriN En Jurul meu'
"st-el3 rFm?n la un nivel su0er-icial' Nu 0ot sF merg mai En 0ro-unDime2 ast-el evit sF
desco0Fr lucruri care nu Emi 0lac' @F simt ca Entr-o Enc/isoare Ci3 En acelaCi tim03 mF
simt eli#erat3 0entru cF nu tre#uie sF e%0lic totul3 sF mF Justi-ic' Emi este teamF cF voi
-i Judecat de ceilal>i Ci 0entru cF nu am Encredere3 vreau sF controleD totul'
"cce0tCV evenimentele vie>ii3 la nivelul inimiiv3 -FrF sF mai trec totul 0rin -iltrul
ra>iunii' Emi aleg3 conCtient3 cuvintele 0otrivite 0entru a e%0rima ceea ce tre#uie s0us3
Emi eli#ereD ast-el -ricile3 Endoielile Ci nesiguran>a' EndrFDnesc sF -iu eu Ensumi3 Emi
e%0rim su-erin>ele Ci dece0>iile3 Ctiind cF acesta este modul cel mai e-icient de a mF
eli#era de secrete Ci de su-erin>FI Emi regFsesc 0acea interioarF Ci dorin>a de a
e%0loata universul3 de care m-am deconectat'
12' A,ONIA 8AU 8TINGEREA VO/II
Pocea re0reDintF e%0rimarea de sine3 creativitatea' M emo>ie 0rea 0uternicF
(de0resie3 neliniCte* 0oate determina sF nu mai Ctiu ce s0un sau En ce direc>ie sF
merg sau cum sF inter0reteD acea direc>ie3 En -unc>ie de emo>ia trFitF' "ceastF
emo>ie3 este 0osi#il sF -i -ost trFitF 0e 0lan se%ual Ci are re0ercusiuni asu0ra vocii Ci a
corDilor vocale3 deoarece cel de al doilea centru de energie (se%ualF* are legFturF
directF cu g?tul3 cel de-al cincilea centru de energie' 8ensi#ilitatea mea
(/i0eremotivitatea* a -ost a-ectatF Ci nu mai 0ot s0une nimic3 oric?t aC Encerca K 8imt
cF Nmi se taie rFsu-lareaN' <acF Emi risi0esc 0rea mult energia3 mai ales du0F un Coc
emo>ional3 se va crea un gol interior3 En locul dis0erFrii mele Ci sunetele vor -i
Nas0irateN de acest gol' 5ste ca Ci cum mi-aC Eng/i>i cuvintele3 En g?t' 5ste im0ortant
0entru mine sF reiau contactul cu suflul comunicrii interioare@ 5ste 0osi#il ca
aceastF situa>ie sF mF 0roteJeDe3 deoarece sunt Entr-o stare En care nu mai tre#uie sF
vor#esc3 nu Emi mai 0ot e%0rima secretele' Mare Emi -olosesc Entr-un mod sFnFtos
vocea Ci corDile vocale R Tre#uie sF -iu tFcut 0entru un anumit tim0 R 8e s0une cF
Jacques MarteA 53
32
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Nvor#ele sunt #aniN Ci NtFcerea e de aurN''' 8au3 cineva O sau ceva m-a redus =a tFcere3
En mod -or>at R 5ste 0osi#il3 sF mF simt ne0utincios En e%0rimare3 la modul general3
deoarece am im0resia cF nu valoreD 0rea mult' $red cF este mai #ine sF tac dec?t NsF
s0un 0rostiiN' "C vrea at?t de mult ca ceilal>i sF asculte ceea ce am de s0us3 sF -iu
recunoscut 0entru ceea ce sunt3 sF -iu res0ectat' Bneori mF simt -oarte s0ecial3 dar
este o stare care dureaDF -oarte 0u>in Ci simt din nou neEncredere Ci cul0a#ilitate Ci mF
retrag En mine Ensumi' En loc sF trFiesc 0entru mine Ensumi3 trFiesc En -unc>ie de ceilal>i
Ci3 0entru cF nu Ctiu ce sF s0un tot tim0ul3 0entru a -i a0ro#at de ceilal>i3 0re-er sF tac2
-ie nu mai vor#esc3 -ie corDile mele vocale decid ele Ensele sF nu mai emitF sunete'
"cce0tA3i sF Emi e%0rim emo>iile3 creativitatea Ci ideile En -elul En care mF simt cel
mai #ine3 res0ect?ndu-mi limitele'
13' A,T 1ezi2 6<8>)AB:>
1+' ABI9E 1ezi2 :75D;5<<9A=97
17' A9/OO9I8M 1ezi i2 A78699 CD5 67578AE! CA5C78 9A 9MB>!
B<MA:! D7&75D75F>! D8;6<89! 34567)=9&;6<C7M97
"#uDul de #Futuri alcoolice 0rovoacF un Entreg ansam#lu de tul#urFri2 0e 0lan -iDic3
cor0ul se sc/im#F Ci este cris0at3 ca0acitF>ile Ci -unc>ionarea creierului se diminueaDF3
sistemul nervos Ci cel muscular devin tensionate Ci su0ratensionate' "semenea altor
-orme de de0enden>F3 alcoolis&ul se mani-estF mai ales En momentul En care am
nevoie s) u&$lu un 7ol afec!i. sau in!erior $rofun, un as0ect din mine care Emi
NotrFveCte cu adevFrat e%isten>aNK 1ot sF #eau En mod a#uDiv3 din mai multe motive2
0entru ca sF -ug de realitate3 oricare ar -i situa>ia (con-lict sau altceva* 0entru cF nu
Emi convineI sF -ac -a>F -ricilor mele sau autoritF>ii (mai ales 0aterne* Ci oamenilor 0e
care Ei iu#esc3 deoarece Emi este teamF sF mF deDvFlui aCa cum sunt En realitateI s)
&) 3ncura-e1 sF merg mai de0arte3 sF vor#esc3 sF En-runt oamenii (atunci c?nd sunt
)Ee+iJ sunt3 de o#icei3 mai desc/is Ci mai 0u>in -ocaliDat 0e in/i#i>iile mele*I sF Emi dau
un sentiment de 0utere Ci de -or>FI sF am mai multF 0utere En rela>ia mea a-ectivF
deoarece starea mea El va deranJa3 cu siguran>F3 0e 0artenerul meu' En aceastF stare
nu mai vFd situa>iile care ar 0utea -i 0ericuloase 0entru mine' TrFiesc o stare de
singurFtate3 de iDolare3 de cul$a0ili!a!e, de an7oas) in!erioar), de ne3nele7ere
Ci o anumitF -ormF de a0anon (-amilial sau alt-el*-Ci am sentimentul cF sunt o
0ersoanF -FrF valoare3 inutilF3 inada0tatF3 in-erioarF Ci inca0a#ilF de a ac>iona 0entru
mine Ensumi Ci 0entru ceilal>i' @F simt 0riDonierul unor 0rinci0ii -oarte rigide' <eoarece
cred cF nu merit iu0irea Ci -ericirea3 mF regFsesc Entr-un mediu rece3 unde nimeni nu
mF En>elege' En loc sF construiesc rela>ii solide cu ceilal>i3 -ac acest lucru cu alcoolul3
care devine Ncel mai #un 0rieten al meuN' Nu Emi gFsesc locul En societate' En trecut3
aveam o#iceiul sF trFiesc din 0lin3 cu intensitateI aveam o 0eie a viteDei3 de
e%em0lu3 a EnFl>imilor3 a naturii3 dar toate acestea au dis0Frut din via>a mea' "m avut
nevoie de un mic NstimulentN' Bneori3 vreau sF evadeD dintr-o situa>ie con-lictualF sau
care mF -ace NsF-mi Enec su-erin>aN sau orice altF emo>ie 0e care Emi este greu sF o
En-runt'
Nu mF simt aJutat3 Entr-o anumitF situa>ie Ci alcoolul devine Nc?rJaN mea'
"lcoolismul 0oate avea legFturF cu una sau mai multe situa>ii care creeaDF o
tensiune' "tunci c?nd #eau un 0a/ar de alcool3 la Ence0ut3 tensiunea se
micCoreaDF Ci se EnregistreaDF o miCcare de genui2 tensiune-halcool6istare de
#ine' "lt-el s0us3 atunci c?nd trFiesc o tensiune3 #eau un 0a/ar de alcool Ci mF
simt mai #ine' @ai de0arte3 este 0osi#il sF deDvolt un automatism Ci3 de -iecare
datF c?nd trFiesc o tensiune3 in-orma>ia EnscrisF En creierul meu este sF iau un
0a/ar de alcool, 0entru a mF sim>i mai #ine' Bna dintre cauDele alcoolismului
este di-icultatea 0e care am avut-o3 En co0ilFrie3 de a comunica cu o -amilie En care
un mem#ru al acesteia (de o#icei3 mama sau tata* era alcoolicI En ast-el de -amilii3
e%istF mai multe certuri3 uneori violen>F -iDicF Ci 0si/ologicF Ci a#uDuri de toate
-elurile' 5ste 0osi#il sF Encerc sF mF disocieD de -amilia mea3 care nu Emi convine'
5%istF o scFdere a sim>ului meu moral2 certurile -recvente 0rovocau o devaloriDare
a imaginii 0arentale Ci o li0sF a structurilor etice' "C -i vrut sF Ei reconcilieD 0e
0Frin>ii mei Ci nu mai su0ortam sF trFiesc En acel cFmin3 care era distrus su# oc/ii
mei' En unele -amilii3 consumul de alcool este -avoriDat de educa>ie3 adul>ii 0ot
duce co0ilul cu ei3 atunci c?nd #eau3 En JoacF sau 0entru a arFta cF este ceva
nor&al, o#iCnuit 0entru ei' Tul#urFrile nevrotice Ci alterFrile de 0ersonalitate3
care decurg din acestea3 sunt -actori 0uternici ai alcoolismului3 care se mani-estF3
odatF cu v?rsta adultF' 5ste 0osi#il ca3 unele caren>e alimentare sF 0oatF 0rovoca
o com0letare su0limentarF3 o-eritF de alcool' Alcoolis&ul 0oate induce stFri de
/i0oglicemie3 cu at?t mai mult cu c?t3 moleculele de alcool se 0ot trans-orma
re0ede En glucoDa (doar tem0orar*' "cest lucru e%0licF de ce3 dacF sunt alcoolic Ci
nu mai consum alcool3 este 0osi#il sF Ence0 sF consum cantitF>i -oarte mari de
ca-ea (ca-eina este tot un stimulent* Ci sF mF Endo0 cu dulciuri sau 0roduse de
0atiserie' Bneori 0ot sF Ci -umeD -oarte mult3 deoarece -umatul Emi o-erF un stimul
(0rin creCterea ritmului cardiac* de care am nevoie 0entru a mF sim>i En -ormF'
5ste im0ortant sF desco0Fr ce-anume Emi 0rovoacF aceastF triste>e legatF de
/i0oglicemie3 deoarece nu am reDolvat cauDa' 0 altF cauDF a alcoolis&ului 0oate
-i constituitF de diverse -orme de alergie' "st-el3 0ot sF #eau doar anumite #Futuri3
0recum coniac3 gin3 rom3 :/isU; etc' 8e 0are cF doar unele #Futuri mF 0ot
satis-ace' 5ste 0osi#il sF -iu alergic la unul sau mai multe dintre ingredientele
com0onente ale acelei #Futuri3 de e%em0lu gr?u3 orD3 secarF etc' En acest caD3 mF
0ot Entre#a la ce sau la cine sunt alergic' "lcoolismul 0oate -i 0rovocat3 de
asemenea3 de o 0ersoanF sau o situa>ie3 0e care nu am acce0tat-oA,V c?nd eram
co0il' <acF3 En co0ilFrie3 am -ost victima unui a#uD se%ual (sau m-am sim>it
vinovat din aceastF cauDF* este 0osi#il ca acest lucru sF mF determine sF #eau'
<acF nu am acce0tat A,V -uria tatFlui meu alcoolic3 este 0osi#il ca3 0rintr-o
asociere3 sF am criDe de -urie la -el ca tatFl meu Ci sF devin Ci eu alcoolic# "st-el3
0ot sF #eau 0entru a-mi uita griJile3 trecutul3 viitorul Ci3 mai ales $re1en!ul# Preau
sF evadeD tot tim0ul Ci Emi creeD un univers iluDoriu Ci
Jacques MarteA 53
33
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
c -antastic3 o -ormF de e%altare arti-icialF3 0entru a -ugi de lumea realF Ci 0entru a
disocia ast-el o realitate de multe ori di-icilF de un vis nesatis-FcFtor' Nu mai vFd
3 adevFratul sens al vie>ii mele' TrFind con-orm normelor 0Frin>ilor mei sau ale
societF>ii3 mF Ende0FrteD de mine Ensumi' @F simt di-erit3 neada0tat la restul lumii' La
ce -olosesc di0lomele3 titlurile im0ortante R 1erce0 lumea ca -iind -oarte materialistF
Ci nu Ctiu cum sF -ac 0arte dintr-o ast-el de lume' Tre#uie sF mF Ende0FrteD de
creativitatea mea3 de imagina>ia mea Ci Nsa -ac ca toatF lumeaN' <ar dacF -ac acest
lucru am im0resia cF NEmi 0ierd su-letulN' 1rin alcool3 0entru un tim03 0ot sF mF uit de
sentimentele de singurFtate3 de neEn>elegere3 de ne0utin>F3 de a -i di-erit de ceilal>i3
de res0ingere -a>F de mine Ensumi' Emi 0ot a#andona res0onsa#ilitF>ile Ci mF 0ot
sim>i Neli#eratN3 0entru moment' "ceastF situa>ie nu -ace dec?t sF se EnrFutF>eascF3
0e mFsurF ce de0enden>a mea de alcool gsau de droguri* creCte3 deoarece devin tot
mai nesatis-Fcut de e%isten>a mea' Preau sF mF se0ar de realitate Ci evadeD Entr-o
lume a iluDiilor3 dar c?nd NmF treDescN realitatea mi se 0are Ci mai greu de trFit Ci de
multe ori am o stare de de0resie' Preau sF 0FrFsesc realitatea e%terioarF3 0entru a
trFi En 0ro0ria mea realitate' @F clatin! nu am mintea lim0ede3 mai ales atunci c?nd
devin de0endent3 am acelaCi ti0 de de0enden>F a-ectivF3 al c)rui o0iec! $oa!e a2
fi .ru! s) fiu Ci 0e care cred cF3 &a&a sau !a!)l meu nu mi-au mFrturisit-o
niciodatF' Preau at?t de mult sF -iu iu#it necondi>ionat' 1oate vreau sF -uDioneD cu
mama mea3 care Emi li0seCte sau3 din contra3 sF mF Ende0FrteD de ea3 deoarece nu
am 0rimit dragostea ei Ci mF o0un acesteia' <e asemenea3 con2!ien!i1e1 cF3 atunci
c?nd #eau3 0ot s0une lucruri 0e care3 En restul tim0ului nu le 0ot e%0rima' Alcoolul
devine un -el de modalitate de a -ace NsF vor#eascF inconCtientul meuN3 En aceste
momente de criDF e%0rim tot ceea ce nu 0ot sF s0un sau sF -ac3 c?nd sunt treaD'
"cce0t3Q3i ca3 Ence0?nd de acum sF 0rivesc via>a En -a>F3 sF nu mF mai distrug Ci sF
mF res0onsa#iliDeD' 5ste momentul sF mF concentreD 0e calitF>ile mele -iDice Ci
s0irituale3 c/iar dacF trecutul a -ost dureros 0entru mine Ci3 Entr-un anumit -el3
alcoolul a -ost cel mai #un 0rieten al meu' Ence0?nd de acum3 acce0tJm sF Emi -ac
ordine En via>F3 sF Ence0 sF Emi a0recieD calitF>ile Ci ceea ce sunt' 8unt 0e calea s0re
reuCitF'
Poi Cti sF mF res0ect mai mult Ci sF gFsesc mai uCor solu>ia la 0ro#lemele mele
(e%0erien>ele mele* En loc sF -iu Entr-o stare tem0orarF sau a0roa0e 0ermanentF de
-ugF Ci de dis0erare'
"cce0Bi -a0tul cF sunt di-erit Ci Emi asum din 0lin acest lucru' Emi las sF se
e%0rime calitF>ile mele unice3 Ctiind cF nu tre#uie sF Em0linescI aCte0tFrile societF>ii'
LFs?nd sF se deDvolte 0lenitudinea mea-interioarF3 -iind desc/is -a>F de iu0irea Ci
tandre>ea 0e care mi le o-erF oamenii Ci universul3 nu voi mai avea nevoie sF mF
Num0luN cu #FuturF'
1' A9EDIE /ONGENITA9 Ececi!a!e .er0al)F Ale(ia con7eni!al) sau ceci!a!ea
.er0al) este o inca0acitate 0atologicF de a citi
1
' &ie 0ot citi literele3 dar nu Ci
cuvintele Entregi3 -ie citesc toate cuvintele dintr-o -raDF3 dar nu En>eleg sensul' <acF
sunt a-ectat de aceastF #oalF3 este 0osi#il sF am o $reocu$are mare sau o aten>ie
e%ageratF -a>F de g?ndurile mele' <acF Emi concentreD aten>ia (En mod e%agerat*
0e as0ecte din via>a mea mai 0u>in im0ortante3 risc sF su-Fr Ci sF -iu Enc/is
En-r?n?ndu-mi ast-el evolu>ia' "m o mare nesiguran>F -a>F de necunoscut' Nu am
0utere asu0ra vie>ii mele Ci simt un gol imens'
"cce0tA,V -a0tul cF am nevoie sF -iu mai desc/is3 En interiorul meu3 -a>F de
intui>ia Ci imagina>ia mea3 douF ca0acitF>i minunate 0e care su-letul meu le de>ine
0entru a se e%0rima' <acF vreau sF vindec aceastF #oalF tre#uie doar sF o#serv
as0ectele En care via>a mea este deranJatF3 ce anume mF Em0iedicF sF -ac aceastF
#oalF sau ce mF Em0iedicF sF s0un sau sF vFd' "v?nd inima desc/isF3 voi 0utea
reDolva aceastF situa>ie3 Entr-un mod con2!ien!# 1entru mine3 ca Ci co0il3 este mai
uCor sF Emi e%erseD ascultarea interioarF3 deoarece sunt mai NconectatN dec?t adul>ii3
ci!esc &ai u2or &esa-ele e iu0ire ale ini&ii. &ele K Emi desc/id mai mult
intui>ia Ci Emi mani-est din 0lin creativitatea'
17' A9ERGIE 1ezi i2 AC;;93M! A3:M Aler7ia este starea unui su#iect care3 0rin
contactul anterior cu un anumit alergen do#?ndeCte 0ro0rietatea de a rec>iona En
urma unei agresiuni urmFtoare3 cauDatF de acel alergen3 Entr-un mod di-erit3 de
o#icei mai violent Ci mai incontrola#il' Aler7ia este rFs0unsul e%agerat al sistemului
imunitar la un -actor e%terior (alergen*' En caDul En care sunt alergic3 su#stan>a
alergenF nu 0roduce reac>ii la maJoritatea oamenilor3 dar sistemul meu iminitar o
considerF 0ericuloasF' "cest rFs0uns3 reDultat dintr-o cauDF interioarF este de multe
ori miJlocul 0rin care cor0ul Emi semnaleaDF -a0tul cF trFiesc o stare de agresivitate
Ci de ostilitate -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie oarecare3 En -unc>ie de inter0retarea
0e 0lan mental a ceea ce trFiesc' "lergia este o -ormF de a0Frare Ci un semn cF 5ul
meu se 0roteJeaDF' 8ensi#ilitatea mea 0rea mare Emi transmite mesaJul cF e%istF
ceva sau cineva ostil -a>F de mine3 cF e%istF un 0ericol' Nu mF mai simt En siguran>F'
Aler7iile (inclusiv -e#ra -?nului* sunt asemFnFtoare cu astmul3 dar reac>ia a0are
mai mult la nivelul oc/ilor3 al nasului3 al g?tului3 dec?t la 0lFm?ni sau la 0ie0t' La ce
anume sunt alergic R $e mF deranJeaDF at?t de mult R $e 0rovoacF irita>ia Ci
rFs0unsul emo>ional at?t de 0uternic al cor0ului meu (Emi curge nasul3 curg oc/ii3 Emi
vine sF 0l?ng*R Toate aceste mani-estFri sunt rFs0unsul sis!e&ului &eu
e&oional, eli#erarea emo>iilor su0rimate de cFtre o reac>ie a cor0ului meu' "cesta
reac>ioneaDF la ceva3 =a un -el de sim#ol mental3 deoarece EncearcF sF res0ingF3 sF
ascundF sau sF ignore ceea ce El deranJeaDF' 1rin urmare3 res0ing o 0arte din mine
care mF iritF' 5ste miJlocul 0e care El -olosesc 0entru a-mi e%0rima emo>iile3 0entru a
scoa!e ceea ce es!e rFul <eocamdatF nimic nu 0oate o0ri aceastF reac>ie de re-uD
Ci aceastF reac>ie nu este ra>ionalF3 ci are legFturF cu instincul Ci inconCtientul' 5ste
ca Ci cum ar e%ista ceva ce nu ECi are locul aici3 un ina&ic, care Emi deranJeaDF
#arierele de 0rotec>ie' "cest inamic Emi ia 0uterea de a -ace sau de a -i ceva3 lucru
care mF a-ecteaDF' 8unt afec!a! de 0uterea celorlal>i asu0ra mea' @F simt
amenin>at de o anumitF
>
+a!olo7ic)' o #oalF3 Ctiin>i-ic vor#ind
Jacques MarteA 53
34
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
O -ricF inconCtientF3 0e care re-uD CF o e%0rim' "lergiile indicF un $rofun ni.el e
in!oleran), 0oate din -rica de mF im0lica din 0lin En via>F3 de a mF eli#era de toate
Nc?rJeleN emo>ionale3 care mF s0riJinF Ci care mF -ac sF -iu autosu-icient' 1rin
aler7ie, mF se0ar de cei din Jurul meu Ci trFiesc tot tim0ul En stare de alertF3
deoarece nu vreau sF intru En contact cu -actorul alergen3 sursa reac>iilor mele
alergice' 1FstreD distan>a Ci comunic 0u>in' 5ste 0osi#il sF am o di-icultate En a
Jacques MarteA 53
35
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
58 59
discerne lucrurile3 a alege3 a mF 0oDi>iona3 a-mi ocu0a locul cuvenit 1ot sim>i nevoia de
a reuni mem#rii -amiliei3 0rin comunicare ver#alF Ci 0e 0lan -iDic3 M caracteristicF
0ro0rie unei 0ersoane aler7ice este3 de multe ori3 im0resia cF nu i este su-icient de
corectFK Preau sF atrag aten>ia3 sim0atia Ci su0ortul celorlal>i' Mare -olosesc aler7ia
0entru a o#>ine iu0irea celorlal>iR 5ste 0osi#il' En orice caD3 un lucru este sigur2 am o
aler7ie deoarece re-uD o 0arte din mine Ensumi si am un con-lict3 inconCtient3 0uternic'
1rin alergie Emi e%0rim o0oDi>ia3 este -elul meu de a s0une -, la ceva' <in cauDa
-a0tului cF res0ing o 0arte din mine Ensumi (de o#icei dorin>ele mele se%uale3 0e care le
reneg*3 sim>urile mele se revoltF3 deoarece vor sF trFiascF via>a din 0lin' $?nd EnvF> sF
s0un nu anumitor situa>ii3 sunt mai desc/is sF s0un <" unor situa>ii noi' "m 0uterea de
a decide ceea ce este convena#il 0entru mine3 En 0ro0riul meu univers' Mamenii 0ot -i
alergici la diverse lucruri2 alimente3 o#iecte3 -orme3 mirosuri' Toate acestea3 im0licF cele
cinci sim>uri (mai ales mirosul3 care este sim>ul cel mai 0uternic legat de memorie*'
@entalul meu EnregistreaDF o mul>ime de im0resii3 0une sau rele 0entru mine' 5ste
-oarte 0osi#il sF -iu alergic la ceva3 un lucru 0e care mentalul meu =-a asociat cu o
amintire rea Ci 0e care instinctul meu El re-uleaDF En acel moment' Aler7ia se re-erF la
trecutul3 care iritF 0reDentul' Bneori3 nu mai vreau sF 0FstreD anumite evenimente En
memoria mea3 iar cor0ul meu EncearcF sF Emi aminteascF ceea ce vreau sF uit' Aler7ia
0oate a0Frea de multe ori3 En urma unui eveniment En care m-am sim>it se$ara! de un
lucru3 un animal3 o 0ersoanF' <e e%em0lu3 0oate -i vor#a des0re o iubire $e var! care
s-a terminat #rusc' "tunci c?nd trFiesc o situa>ie care Emi aminteCte acel eveniment
trist 0entru mine3 voi avea acea alergie3 deoarece3 0e undeva3 cor0ul meu (sim>urile
mele* ECi aminteCte totul Ci EnregistreaDF En celulele mele' "tunci c?nd o 0ersoanF iu#itF
ECi 0FrFseCte cor0ul -iDic3 iar doliul nu a -ost -Fcut3 0ot deveni alergic la ceva care Emi
aminteCte de acea 0ersoanF Ci de se0ararea de-initivF3 0e care nu am acce0tat-o A3W'
+ielea mea 0oate reac>iona la su0Frarea cauDatF de des0Fr>ire' <acF situa>ia trFitF
este Enso>itF de o angoasF 0uternicF3 atunci sinusurile mele vor -i a-ectate Er)ceal),
strFnut*' 8au3 En caDul En care3 o situa>ie Nnu miroase #ineN Ci Encerc sF o evit sau sF mF
>in la distan>F de ea' <acF a0are o sinu1i!), am im0resia cF nu 0ot scF0a sau nu 0ot
ieCi din acea situa>ie3 mF simt 0riDonier' <acF am o -ricF 0uternicF3 alergia se va
e%0rima mai ales 0rin !use (di-icultatea de a res0ira*3 iar dacF ceea ce am trFit cel mai
di-icil3 a -ost se0ararea En sine3 reac>iile alergene vor a0Frea mai ales 0e $iele (ecDemF3
urticarie3 dermitF etc*
Aler7ia la un ali&en! (de e%em0lu2 Da/Fr Ci alcool3 la o 0ersoanF alcoolicF* are
legFturF cu o e%0erien>F En care3 m-am a-lat En situa>ia de a s0une nu3 -a>F de ceva
ce iu#eam -oarte mult3 iar -rustrarea trFitF a dus la a0ari>ia aler7iei# <e multe ori3
0oate -i vor#a des0re o -ricF de nou Ci de aventurF3 o li0sF de Encredere -a>F de
via>F' @F simt o#ligat sF mF 0riveD de aceastF #ucurie3 de veselie3 creD?nd cF via>a
este ceva monotom3 -FrF nicio 0rovocare' Mare ce vreau sF evit sF En-runt R $e mF
-ace sF reac>ioneD at?t de 0uternic R $e mF s0erie at?t de mult R 5%istF ceva de
care Emi este teamF Ci vreau sF Ende0FrteD acel lucru de mine R "su0ra a ce aC vrea
sF am control (sau o anumitF 0utere* dar simt cF Emi sca0F acel lucruR (ca Ci En
caDul anore%iei3 tre#uie sF controleD cu griJF ceea ce mFn?nc3 cu riscul de a muri3
mai ales En caDurile acute de aler7ii ali&en!areF# En unele caDuri3 este 0osi#il ca3
mentalul meu sF asocieDe anumite situa>ii cu anumite su#stan>e3 cu nume
asemFnFtoare' "st-el3 dacF3 de e%em0lu3 am -ost nevoit sF Emi 0FrFsesc locul de
muncF (En lim#a -ranceDF =>,.>J7 0entru totdeauna Ci sF mF consacru vie>ii
religioase3 0ot deveni alergic =a mesteacFn (En lim#a -ranceDF =>,.e),7. <u0F
c?>iva ani3 du0F ce am acce0ta>ii Ci am integrat aceastF sc/im#are3 alergia 0oate
dis0Frea' =atF un e%em0lu2 un nou-nFscut este alergic la 0iersici KLM*Ge-LieANi*O,
En lim#a -ranceDF*' <in ce cauDF R 1entru cF3 mama lui3 nerF#dFtoare Ci 0e 0unctul
de a naCte i-a s0us so>ului ei2 PGA)=eJe-Je 6QRLM*Ge-J>i. En lim#a -ranceDF*3 vom
Ent?rDia la s0ital KN
"st-el3 la #aDa alergiei e%istF Entotdeauna o emo>ie de iritare sau -rustrare asociatF
cu un 0rodus sau o situa>ie3 0entru a-mi aminti situa>ia 0e care o am de integrat sau
de conCtientiDat' Aler7ia se 0oate mani-esta atunci c?nd cadrul vie>ii mele se
sc/im#F3 este reevaluat' Re0erele mele se sc/im#F3 c/iar dacF este vor#a des0re
un eveniment -ericit 0entru mine' Bn nou loc de muncF3 o mutare3 de e%em0lu3
determinF o anumitF insecuritate Ci este 0osi#il sF vreau sF mF 0roteJeD' Encrederea
mea scade3 simt cF ame>esc' &a0tul de a nu-mi recunoaCte valoarea EnseamnF cF
Emi su0raa0recieD 0artenerul3 co0ilul3 cel mai #un 0rieten sau un alt a0ro0iat'
=nconCtient3 acest lucru mF irita Ci 0ot deveni alergic -a>F de acea 0ersoanF'
<acF Emi acce0tGV, la nivelul inimiiv via>a Ci -ricile mele3 0rocesul de integrare
va avea loc Ci aler7iile care Emi com0licF e%isten>a vor reveni En univers' "m nevoie
de 0ace interioarF Ci mai ales3 de iu0ire# 8unt desc/is Ci totul va -i #ine' "cce0>ii sF
Emi recunosc valoarea3 sF caut En 0ro-unDimea lucrurilor' Poi desco0eri -ericirea mea
interioarF' "cce0t?ndu-mi A3v -rumuse>ea Ci toate calitF>ile mele divine3 voi -i En
armonie cu ceilal>i Ci -rustrarea va dis0Frea'
1!' A9ERGIE 9A ANIMA9E (En general*
"nimalele au un instinct Ci o se%ualitate EnnFscute Ci -iecare animal re0reDintF o
-ormF a iu0irii# "st-el3 o aler7ie Ia un ani&al (sau la #lana lui* cores0unde3 En
general3 unei o0oDi>ii -a>F de as0ectul instinctiv sau se%ual 0e care El re0reDintF acel
animal'
"cce0tnW toate as0ectele se%ualitF>ii' Emi acce0t3 de asemenea3 dorin>ele3 at?t 0e
cele conCtiente3 c?t Ci 0e cele inconCtiente3 deoarece -ac 0arte integrantF din mine'
1,' A9ERGIE 9A ANTIBIOTI/E
An!i0io!icul
H
(antioEm0otriva3 #ioovia>F* este un cor0 (de origine #acterianF sau
altceva* s0ecialiDat En lu0ta Em0otriva micro#ilor' @icro#ii re0reDintF EnsF Ci ei via>a'
5%istF ast-el o contradic>ie' =ar cum rolul anti#ioticului este sF NomoareN o
Jacques Martel
H
An!i0io!ic' 8ir "le%ander &lemming este medicul Ci #acteriologul #ritanic (<arve 1!!1 -
Londres 1,77* care l-a desco0erit En anul 1,2!3 din 0enicilina care nu a 0utut fi e%trasF dec?t En
anul 1,3, Ci testatF 0e oameni En 1,+13 desc/iD?nd ast-el e0oca anti#ioticelor
vs
Go Jacques Martel
anumitF -ormF de via>F din mine3 atunci cum se -ace cF sunt alergic la anti#iotice R
1oate 0entru cF re-uD anumite -orme de via>F3 anumite situa>ii .ii din e%isten>a mea
(e%0erien>e diverse3 mai mult sau mai 0u>in 0lFcute*'
5ste nevoie sF con2!ien!i1e1 cF tre#uie sF acce0tJ3i aceste e%0erien>e3 c/iar
daca sunt di-icile3 deoarece am de EnvF>at ceva din ele' "m Encredere En 0oten>ialul
meu creativ'
20' A9ERGIE 9A ARABIDE Eun! sau uleiF
"tunci c?nd mFn?nc un! sau ulei e ara;ie, acest lucru activeaDF En mine
amintirea unui eveniment din co0ilFrie3 En care m-am sim>it Ne%l0loatatN Ci -a>F de
care am regrete acum' "m avut im0resia cF eram 0us sF -ac anumite lucruri 0entru
care nu consideram cF sunt su-icient de #ine recom0ensat (material3 sau cu
a-ec>iune etc'* $/iar Ci astFDi 0ot munci 0e #r?nci 0entru -oarte 0u>in Ci aceastF
situa>ie mi se 0are res0ingFtoare3 ori#ilF'
TrFiesc o -urie interioarF3 0entru cF sunt nevoit NsF muncesc 0entru ara/ideN
(e%0resie -olositF En Qu#ec3 care EnseamnF3 NsF muncesc 0entru nimicN*3 Encerc?nd
sF gFsesc situa>ia En care am trFit un ast-el de sentiment3 voi 0utea sF Emi sc/im#
memoria a-ectivF Ci sF reDolv 0ro#lema'
"cce0tQ3i sF con2!ien!i1e1 toate as0ectele din via>a mea En care mF simt
aJutat Ci En care3 via>a este uCoarF3 Emi am0li-ic sentimental de #ine3 0entru a mF
aJuta sF-mi ec/ili#reD sentimentele dureroase 0e care le-am trFit En co0ilFrie'
21' A9ERGIE 9A /AI
$alul este asociat cu as0ectul instinctiv al se%ualitF>ii' =ar cum instinctul este legat
de 0rima c/aUra
3
(coccisul*3 -rica 0oate -i aceea Nde a avea instincte se%uale
0rimitiveN3 care se mani-estF 0rintr-o alergie -a>F de acest animal 0uternic' 1oate
cred cF se%ualitatea nu este destul de s0iritualF 0entru mine3 dacF simt3 En sinea
mea3 dorin>a de a trFi aceste e%0erien>e 0entru a aduce mai multF s0iritualitate 0e
0lan material'
"cce0tJP sF -iu desc/is -a>F de e%0erien>e noi3 care mF vor aJuta sF mF
Em0linesc'
22' A9ERGIE 9A /@INI
8e s0une des0re c?ine cF este Ncel mai #un 0rieten al omuluiN (al -iin>ei umane*3
0rin urmare3 dacF am 0 ast-el de alergie3 mF 0ot Entre#a ce 0ersoanF3 sau ce
situa>ie mF -ace sF trFiesc o -urie3 legatF de 0rietenie R <acF sunt alergic la c?ini3
0ot sF simt o agresivitate Ci c/iar o anumitF violen>F -a>F de se%ualitate3 0e care o
leg de 0rietenie' "m o stare de discon-ort3 neCtiind 0rea #ine ce =oc ocu0F 0entru
mine se%ualitatea3 0rietenia Ci iu0irea# "ceastF stare mF En-urie3 iar -uria se
mani-estF su# -ormF de aler7ie#
"cce0>ii sF Emi delimiteD grani>ele 0rieteniei3 o de-inesc 0entru a clari-ica
anumite situa>ii din via>a mea3 care 0entru moment nu sunt 0rea #ine de-inite' @F
res0ect En alegerile mele Ci En nevoile mele'
23' A9ERGIE 9A /+UNI
Aler7ia la c)$2uni este asociatF cu o -rustrare3 care 0une En contradic>ie sentimentul
de iu0ire Ci cel de 0lFcere3 acesta din urmF -iind o nevoie -undamentalF 0entru mine3
la -el de im0ortanF ca m?ncarea sau somnul' "ceastF alergie ECi 0oate avea originea
Entr-un eveniment 0e care l-am trFit sau 0e care3 din contrF3 nu l-am trFit3 En legFturF
cu o 0ersoanF sau o anumitF situa>ie' 8entimentul de'urF Ci de cul0a#ilitate 0oate
duce =a a0ari>ia acestei alergii' 1lFcerea este at?t de im0ortantF 0entru mine3 En
calitate de -iin>F umanF3 Enc?t criDele 0uternice 0rovocate de aler7ia la c)$2uni, 0ot
declanCa o inca0acitate de a res0ira3 care 0oate cauDa moartea' 1lFm?nii
sim#oliDeaDF via>a Ci3 0rin aceastF alergie3 scot En eviden>F o nevoie -undamentalF
0entru mine3 care nu este Em0linitF' 5ste im0ortant sF Emi con2!ien!i1e1 nevoile
-undamentale3 Ctiind cF atunci c?nd mFn?nc ceva3 acesta este un mesaJ de iu0ire
-a>F de mine EnsumiI atunci c?nd dorm3 este tot un gest de iu0ire -a>F de mine3 atunci
c?nd simt o 0lFcere3 este tot o -ormF de iu0ire 0entru mine Ensumi' Aler7ia la
c)$2uni 0oate 0roveni3 de asemenea3 dintr-un sentiment 0e care l-am avut 0entru
cineva sau un sentiment 0e care acea 0ersoanF l-a avut 0entru mine' <e e%em0lu3
Entr-o situa>ie En care am s0us2 PN,-Ei L.)*e eSLAeNi) )*e.ei LeAN>)-eP, En sensul cF nu
Emi 0lace ce 0une la cale' 1oate -i vor#a des0re un mem#ru al -amiliei En ra0ort cu
care mF EntristeaDF neEn>elegerile dintre noi'
Tre#uie sF acce0tQ3i -a0tul cF3 -iecare dintre noi are 0ro0ria sa individualitate3 cu
calitF>ile Ci cu -ricile sale Ci cF3 En -iecare -iin>F e%istF o luminF care strFluceCte'
2+' A9ERGIE I ,EBRA ,@NU9UI Ealer7ia la $olenF
"ceastF alergie are la #aDF o reac>ie la 0olen3 ele&en!ul &asculin al unei -lori'
"cest element masculin sim#oliDeaDF re0roducerea Ci -ertiliDarea' "ceastF alergie
a-ecteaDF de o#icei oc/ii3 nasul Ci sinusurile' Aler7ia este cauDatF de o re1is!en) la
o situa>ie din via>a mea3 de o amintire din trecut sau c/iar de o laturF a 0ersonalitF>ii
mele' Nu vreau ca via>a mea sF -ie 0rogramatF dinainte' 5ste 0osi#il sF o0un o
reDisten>F3 de multe ori3 inconCtient3 unei -orme de se%ualitate sau unor as0ecte ale
acesteia3 mai ales dacF ceea ce simt -a>F de se%ualitate Nnu miroase #ineN' 1oate -i
vor#a des0re teama de re0roducere' 8au 0oate sunt un adult care simte cum trece
tim0ul -oarte re0ede Ci cFruia Ei este teamF cF3 visul lui de a avea co0ii se destramF3
0e mFsurF ce trece tim0ul R 8au o adolescentF3 care ECi 0une Entre#Fri legate de -a0tul
de avea co0iiR 1oate -i vor#a3 de asemenea3 de o reDisten>F Ci o non-acce0tareJi a
trecerii tim0ului3 care se o#servF mai ales la sc/im#area anotim0ului3 moment En care
alergia rea0are' ,e0ra f:nului 0oate -i legatF3 de asemenea3 de -a0tul cF am -ost
se0arat de cineva Ci m-a a-ectat -oarte tare acea des0Fr>ire' M alergie la 0olen indicF
di-icultatea mea de a -i desc/is s0re sc/im#Frile vie>ii3 s0re aventurF' Emi este -ricF de
noutate Ci sunt neliniCtit -a>F de sc/im#Frile din via>a mea' 1ot s) a!ra7 o aler7ie,
din mai multe motive3 dar un lucru este sigur2 mF su-oc sau mF simt su-ocat de o
situa>ie' @F revolt3 e%istF ceva ce nu Emi convine deloc3 dar totuCi -ac acel lucru3
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
37
J
+ri&a c;aKr)' 0rima c/aUrF este unuK dintre cele Ca0te centre 0rinci0ale de energie din cor03
situatF la nivelu cocosului3 la #aDa coloanei verte#rale
vs
Go Jacques Martel
0entru a -i 0e 0lac altora Ci mF su-oc' @F rFDg?ndesc3 -iind in-luen>at de cineva3 sunt
gata sF -ac orice Ci mF su-oc' 1ot sF mF simt sufoca! En situa>ii En care tre#uie sF s0un
sau sF -ac ceva3 mai ales 0entru cF Emi este greu sF mF 0oDi>ioneD Ci sF s0un nu' "m
tendin>a de a trFi multF cul0a#ilitate' @F simt in-erior3 Emi este teamF de reac>ia
celorlal>i' @F res0ing 0e mine Ensumi Ci vreau sF alung ceea ce mF deranJeaDF' Emi este
teamF cF voi aJunge sFrac' TotuCi3 rFm?n 0riDonierul vec/ilor mele o#iceiuri' 8unt rigid3
la -el ca Ci trecerea anotim0urilor3 care se 0etrece tot tim0ul En acelaCi ritm' Ei
mani0uleD 0e al>ii 0entru a o#>ine ceea ce vreau''' Pede>i unde se mani-estF
0rogramarea R 1oate -i vor#a des0re o 0rogramare at?t de 0lan mental (un mod de a
0l?nge*3 c?t Ci NseDonierFN3 deoarece En 0erioada de varF se mani-estF cel mai mult
aceastF alergie3 mai ales dacF am nevoie de o scuDF 0entru 0erioada aceasta at?t de
-rumoasFK 8unt oameni care au aceastF alergie 0e 0erioade lungi3 0?nF la Ca0te aniK
5ste momentul sF sc/im# situa>ia imediat sau cel 0u>in sF o con2!ien!i1e1#
/on2!ien!i1e1 -a0tul cF fe0ra f:nului 0oate deveni un miJloc care mF aJutF sF evit
anumite situa>ii3 deoarece alt-el nu aC -i ca0a#il sF re-uD anumite sarcini3 sau de a
merge Entr-un anumit loc' 1rin urmare3 cu aJutorul alergiei am un motiv Entemeiat sF nu
-ac acel lucru K 8au 0oate -i vor#a des0re o modalitate de a mF sim>i di-erit3 de a
atrage aten>ia' "st-el3 ceilal>i tre#uie3 cel 0u>in sF mF remarce3 En 0erioada alergiilor'
@F 0ot imagina En glo#ul meu de lu&in) (Ci ast-el sF Emi deDvolt sentimentul de a -i
0roteJat3 -a>F de mediul din Jurul meu Ci sF -iu mai EncreDFtor*' 1ot sF -iu mai desc/is
-a>F de ceilal>i3 -FrF sF mF 0re-ac cF sunt altcineva' "st-el3 voi evita sF mai trFiesc
evit?nd anumite situa>ii Ci cu multe secrete' 1rima mani-estare a fe0rei f:nului a
0utut -i legatF3 inconCtient3 de un eveniment marcant En care am trFit emo>ii -oarte
0uternice' =arOatunci c?nd revine aceeaCi 0erioadF a anului3 cor0ul ECi aminteCte Ci se
declanCeaDF alergia' 5ste im0ortant sF con2!ien!i1e1 acel eveniment 0entru a reuCi sF
s0arg modelul re0etitiv al acestei a-ec>iuni2 nu voi mai avea nevoie de ea3 deoarece
acum sunt conCtient de ceea ce am de -Fcut' ,e0ra f:nului nu este dec?t un semnal
0entru a mF aJuta sF gFsesc cauDa 0ro-undK a stFrii mele de rFu' Preau sF mF simt mai
li#er3 mai stF0?n 0e via>a mea'
"cce0>ii ceea ce este #un 0entru mine3 c/iar dacF acest lucru im0licF o anumitF
-ormF de se%ualitate nouF Ci necunoscutF' Ltiu cF totul este 0osi#il3 cu iu0ire Ci En
armonie' "cce0tQ3i sF ies din iDolare3 nu mai am nevoie de aceastF alergie 0entru a
atrage aten>ia celorlal>i3 deoarece Ctiu cF sunt di-erit Ci unic'
27' A9ERGIE 9A 9A+TE 8AU 9A +RODU8E9E 9A/TATE 9a$!ele re0reDintF
contactul cu mama3 din 0rimele momente ale venirii mele 0e lume' 5ste un aliment
com0let3 care con>ine to>i nutrien>ii necesari 0entru creCtere3 En 0rimele luni din via>a
mea' <eoarece3 la Ence0ut3 0rimesc la$!ele 0rin con!ac!ul cu mama3 aceastF /ranF
sim#oliDeaDF iu0irea $e care o $ri&esc e la
&a&a &ea# "st-el3 dacF am identi-icat 0rintre 0ersoanele din Jurul meu o 0ersoanF
care este Nmama meaN3 cineva care NJoacF rolul mameiN Ci simt o -rustrare -a>F de
ea3 acest lucru 0oate e%0lica alergia =a la0te' TrFiesc o -rustrare legatF de -orma de
aten>ie Ci c/iar de criticF 0e care le mani-estF acea 0ersoanF -a>F de mine3 lucru
care -ace ne0lFcut orice contact 0e care El am cu ea' 5ste 0osi#il3 de asemenea3 sF
mF a-lu Entr-o situa>ie En care mF simt de0endent3 N=a mila celorlal>iN''' 5ste ca Ci
cum via>a mea ar de0inde de deciDia cuiva de a mF /rFni sau nu Ci este -oarte
-rustrant CiEngriJorFtor 0entru mine' 8au 0oate eu sunt cel care se aga>F 0rea tare R
<acF aceastF alergie se deDvoltF la naCtere3 este nevoie sF veri-ic care sunt -ricile
sau -rustrFrile 0e care le trFia mama mea Ci care au devenit a0oi ale meleI iar
acestea au 0rovocat alergia mea' "ceastF aten>ie care mi se acordF ar 0utea
Ensemna2 N$ine se crede acea 0ersoanFR 8e crede mama mea RN
5ste im0ortant sF acce0tQ3i sF trateD aceastF situa>ie cu iu0ire Ci sF Emi
armoniDeD sentimentele -a>F de aceastF legFturF -undamentalF 0entru via>F3 care
este EnregistratF En mine3 cea a legFturii dintre mamF Ci co0ilul ei'
2' A9ERGIE 9A LNE+TURI DE VIE8+E 8AU DE A9BIN
$?nd am o ast-el de alergie3 am im0resia cF sunt tot tim0ul ;)rui! sau cri!ica! de
cei din Jurul meu' "st-el3 0entru mine este ca Ci cum aC -i NEn>e0atN tot tim0ul cu ceva'
"tunci c?nd sunt En>e0at En realitate3 acest lucru declanCeaDF o urF 0e care am
acumulat-o En mine En toate acele situa>ii3 En care mF sim>eam atacat' "m tendin>a sF
mF retrag En mine3 creD?nd cF ast-el voi evita atacurile' @F simt in-erior' NMtravaN din
acul NagresoruluiN Emi aminteCte c?t de mult Emi otrFvesc eu Ensumi via>a3 deoarece
trFiesc con-orm regulilor societF>ii3 ale -amiliei3 ale 0artenerului meu' "C vrea sF -iu
Nregina stu0uluiN3 dar3 din contrF3 Emi trFiesc via>a asemenea unei Nal#ine
muncitoareN3 la -el ca toate celelalte al#ine' Aoc rolul victimei' Nu am Encredere Ci Emi
0lace -atalitatea'
"cce0tQ'i sF vFd Ci 0artea -rumoasF a lucrurilor' "cce0t?ndQ3i sF nu mai -iu victimF3
insectele ECi vor cFuta alte victimeK EnvF> sF Emi ocu0 locul cuvenit Ci e%amineD o
modalitate de a -ace sF nu mai -iu at?t de criticat de cFtre cei din Jurul ' meu Ci de a
mF detaCa de ceea ce cred oamenii des0re mine' @F 0rivesc cu oc/ii ini&iiM Ci Emi
acce0tKi adevFrata valoare K
27' A9ERGIE 9A +ENE
Mare am devenit aler7ic la o situa>ie sau la o 0ersoanF3 care Emi dF im0resia cF sunt
5in!ui! e $)&:n!5 Ci nu NEmi 0ot lua 10orul5 0entru a -i mai li#er Ci mai -ericitR En
acest caD3 este -oarte 0osi#il sF simt o -urie legatF de -a0tul cF am sen!i&en!ul e a
fi $rins Entr-o situa>ie oarecare Ci li0er!a!ea 0e care o caut3 0entru a -i -ericit' 1oate
am trFit o situa>ie En care m-am sim>it -urat3 EnCelat Ci am -ost -oarte iritat'
"cce0tQ3i -a0tul cF universal se ocu0F de mine Ci Emi o-erF tot ceea ce am nevoie
0entru a -i -ericit'
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
38
Marele Dicionar al Bolilor si Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
JacquesMortel
2!' A9ERGIE 9A +ETI 8AU ,RU/TE DE MARE
En lim#a -ranceDF e%istF e%0resia Na -i $e2!e5, adicF a -i o 0ersoanF care 0oate -i
0FcFlitF3 EnCelatF -oarte uCor' 0 ast-el de alergie3 la 0eCte3 0oate indica sentimentul
meu de frus!rare -a>F de o situa>ie sau mai multe situa>ii3 En care am -ost nai.#
"cce0>ii sF mF 0oDi>ioneD Ci sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF via>a este -ormatF dintr-
o serie de e%0erien>e din care avem ceva de EnvF>at' <acF Emi voi deDvolta mai mult
Encrederea En mine Ci sim>ul res0onsa#ilitF>ii3 sentimentul acesta se va diminua Ci
ast-el3 va dis0Frea Ci alergia'
2,' A9ERGIE 9A +I8I/I
+isica este un animal mult mai sensi#il la ceea ce este in.i1i0il maJoritF>ii
oamenilor' 1isica re0reDintF senDualitatea Ci tandre>ea' 5ste 0osi#il ca3 o alergie la
0isici sF ai#F o legFturF cu acel as0ect al 0ersonalitF>ii mele care 0oate Nsim>iN
lucrurile (latura -emininF sau latura masculinF*3 -FrF sF -ie nevoie de doPeDi2
concrete' 1ot sF am o intoleran>F deoarece nu am 0ro#e (0e 0lan ra>ional*' 1isica
sim#oliDeaDF latura se%ualF -emininF Ci toate calitF>ile -eminine3 0recum #l?nde>ea3
Carmul Ci tandre>ea' TrFiesc o anumitF dualitate Entre nevoia de a 0rimi3 de
e%em0lu3 tandre>e Ci -rica mea -a>F de aceasta' 5%istF o angoasF cu 0rivire la
se%ualitate3 care 0oate 0roveni din no>iunea de interdic>ie3 de cul0a#ilitate Ci c/iar
de moarte'
5ste nevoie sF acce0tQ'i aceste as0ecte 0e care 0ro#a#il re-uD sF le mani-est'
NMTZ2 8ensi#ilitatea -elina se e%0licF 0rin -a0tul cF3 mor-ologia 0isicii are un sistem nervos situat
mai ales la 0eri-eria cor0ului3 s0re deose#ire de om3 la care sistemul nervos este situat mai mult
En interiorul cor0ului' "ceastF structurF 0articularF o -ace 0e 0isicF mai sensi#ilF la vi#ra>iile Ci la
energiile s0eciale ale oamenilor sau ale locurilor sau3 alt-el s0us3 la ceea ce degaJF o 0ersoanF
sau un loc'
30' A9ERGIE 9A +O9EN 1ezi2 A78697) B7B8A B45<<9
31' A9ERGIE 9A +RA,
<eoarece 0ra-ul este legat de &ur)rie, e i&$uri!)i, En caDul En care sun!
aler7ic la $raf, trFiesc o nesiguran>F -a>F de anumite as0ecte din via>a mea 0e
care le consider Nmurdare sau im0ureN Ci este 0osi#il ca aceastF -ricF sF se
mani-este 0e 0lan se%ual' <acF sunt alergic la 0ra-3 EnseamnF cF tre#uie sF mF
ocu0 mai mult de res0ectul -a>F de mine' 5%0resia -olositF En religie PTe-)i -TN*,J
Qi- +TAO-T i Je 8ei 2-J>)A*e 2- +TAO-TP e%0rimF acest sentiment de inutilitate 0e
care El 0ot sim>i En anumite situa>ii' 8au e%0resia Ntotul este 0ra- Ci 0ul#ereN
e%0rimF3 de asemenea3 sentimentul de inutilitate 0e care El 0ot avea -a>F de ceea
ce -ac3 -a>F de ceea ce sunt3 0e 0lan 0si/ologic3 a-ectiv (emo>ional* sau material'
"m tendin>a de a -ace orice 0entru a -i iu#it Ci acce0ta>ii3 deoarece am im0resia cF
nu sunt destul de #un' "ceastF autocriticF Ei 0oate -ace 0e ceilal>i sF se Ende0FrteDe
de mine' $/iar dacF nu am niciun sim0tom -iDic legat de alergia la 0ra-3 este 0osi#il
sF -iu o 0ersoanF NmaniacF cu 0rivire la curF>enieN3 Entr-un mod e%agerat' 1ot
veri-ica ce 0arte din mine considerF se%ualitatea ca -iind murdarF sau sF mF Entre#
dacF Emi este teamF cF ar 0utea -i murdarF'
EnvF> sF mF valoriDeD Ci sF valoriDeD tot ceea ce -ac' EnvF> sF acce0>ii -iecare
as0ect Ci -iecare 0arte din cor0ul meu' El consider ca 0e un Entreg' Emi acord tim0
0entru a analiDa emo>iile ascunse En mine3 0entru a mF cunoaCte mai #ine Ci 0entru
a gFsi ast-el o -or>F e%traordinarF3 0entru a-mi trFi via>a En #ucurie Ci creativitate'
32' A9ERGIA 9A 8OARE
8oarele este re0reDentarea 0rinci0iului activ Ci al energiei Wang' 1rin urmare3 este
sim#olul TatFlui' <acF sunt alergic la soare3 acest lucru indicF -a0tul cF3 rela>ia cu
tatFl meu (at?t 0e 0lan -iDic3 c?t Ci sim#olic* este o sursF de su-erin>F 0entru mine'
1oate -i vor#a des0re o rela>ie dureroasF3 usturFtoare3 su-ocantF Ci care a Encetat
#rusc3 la un moment dat' $ontactul cu tatFl meu 0oate a -ost Entreru0t3 alterat sau
a devenit 0rea su-ocant' En orice caD3 e%istF un con-lict sau o dece0>ie cauDatF de
ceva sau de o 0ersoanF de care am -ost nevoit sF mF des0art Ci care a 0rovocat o
reac>ie dureroasF3 0e care nu am Ctiut sF o gestioneD Ci care a lFsat urme c/iar Ci En
0reDent3 En via>a mea de adult' 1oate e%istF3 de asemenea un re-uD de a-1 acce0taii
0e TatFl meu interior R
"cce0tJi sF vFd ceeea ce mF deranJeaDF Ci sF mF las atins cu Encredere de
cFldura soarelui (Ci de tatFl meu K*' @F eli#ereD de emo>iile care erau Engro0ate En
mine3 En ad?ncul ini&iiM mele' 8oarele este o sursF de lu&in), de cFldurF Ci de
via>F' "leg sF intru En contact cu lumina mea interioarF Ci mF Em0ac cu trecutul
meu3 0entru a mF res0onsa#iliDa3 0entru a mF sim>i mai li#er Ci 0entru a strFluci Ci
a merge mai de0arte s0re 0ro0riul meu destin'
33' A9O+E/IE 1ezi2 &>8 ) CA NIE
3+' A9UNI 1ezi2 &977)M7A5;M
37' A9ZBEIMER
O
E0oala lui###F 1ezi i2 AM57H97! 37599:A:7
"ceastF #oalF determinF o degenerare a celulelor creierului3 care se mani-estF 0rin
0ierderea tre0tatF a -acultF>ilor intelectuale3 aJung?nd 0?nF la demen>F (ne#unie*'
5ste o #oalF a e0ocii moderne3 caracteriDatF mai ales de dorin>a de a s-?rCi cu via>a3
de a termina3 o datF 0entru totdeauna3 de a 0FrFsi aceastF lume sau de a e.aa in
reali!a!e, din cauDa unei inca0acitF>i cronice de a -ace -a>F realitF>ii sau de a de0FCi
0rovocFrile vie>ii3 deoarece Emi este -ricF Ci mF simt rFu' 8unt insensi#il la cei din Jurul
meu Ci la emo>iile mele interioare' N8unt ame>it3 greoiN Ci via>a mi se 0are mai grea Ci
moartea mai acce0ta#ilFii' Emi este teamF O sau am im0resia cF nu mai sunt iu#it3 cF
am uitat cine sunt' "m su-erit at?t de mult3 Enc?t nu mai vreau sF simt nimic' Nu am
im0resia cF am -ost recunoscut En via>F (mai ales de cFtre mama mea* Ci ast-el nu Ei
recunosc nici eu 0e ceilal>i'
64
39
OO
Al1;ei&er ("lois*2 neuro0atolog german care a descris3 En anul 1,03 aceste alterFri ale
creierului3 En caDul unei 0ersoane a-ectate de demen>F (ne#unie*
II Jacques Martel
Boala lui Al1;ei&er determinF o degenerare a memoriei3 o stare de con-uDie
mentalF Ci inca0acitatea de a mF e%0rima clar3 violen>F3 unele -orme de
nerecunoaCtere a mediului din Jur3 de inconCtien>F3 c/iar un com0ortament inocent3
a0ro0iat de cel al co0iilor' <is0erarea3 irita#ilitatea3 starea de rFu3 mF determinF sF
mF Enc/id En mine Ensumi Ci sF trFiesc Entr-un Nglo#N al meu' @F las sF mor3 Encet' @F
des0art uCor de restul lumii' "ceastF #oalF indicF -a0tul cF nu mai vreau sF trFiesc3
-ug de o situa>ie care mF s0erie3 mF iritF sau mF rFneCte3 deoarece mF simt
a#andonat' &ug de lumea adultF3 0rin 0ierderea memoriei recente Ci mF Entorc la
amintirile din trecut' 5ste o situa>ie gravF3 la 0rima vedere3 deoarece 0ot -i
inconCtient 0entru mult tim0' $eilal>i mF vFd ca 0e o 0ersoanF normalF Ci ec/ili#ratF3
dar o#servF cF mF Enc/id En mine din dis0erare3 din -urie Ci -rustrare3 devenind
insensi#il la lumea din Jurul meu' Re-uD sF simt ceea ce se Ent?m0lF En Jurul meu sau
En mineI 0re-er sF mF las dus de curent' "m o mare di-icultate de a renun>a la ideile
vec/i3 care 0ot -i at?t de multe En memoria mea K =ar 0entru cF3 aten>ia mea este
concentratF mai mult 0e trecut dec?t 0e 0reDent3 memoria de scurtF duratF este
-oarte a-ectatF Ci se a!rofia1), nu mai aduce nimic nou sau creativ' $onsecin>a2
memoria se uDeaDF cu lucrurile vec/i3 En loc sF genereDe lucruri noi Ci 0roas0ete'
"ceastF #oalF a-ecteaDF En general 0ersoanele En v?rstF3 mai ales du0F v?rsta de
0ensionare' 5ste momentul En care trec de la o condi>ie En care sunt 0roductiv3 am
0utere Ci res0onsa#ilitate3 la o via>F En care mF simt inutil3 ne0utincios Ci de0endent3
0e 0lan emo>ional3 -iDic Ci material' @i-ar 0lFcea at?t de mult sF dau tim0ul Ena0oiK
N$?nd eram co0il3 nu Emi era -ricF de moarte3 nici de viitor sau de res0onsa#ilitF>ile
mele''' Emi era at?t de #ine KN <in 0unct de vedere medical3 -actorii emo>ionali Ci
mentali3 0recum Ci cei cor0orali care le cores0und (lic/ide3 s?nge3 >esuturi3 oase* sunt
im0lica>i En mani-estarea #olii' $?nd s?ngele nu aJunge En anumite 0Fr>i ale cor0ului3
a0are un -el de traumatism mental' "u loc reac>ii -oarte violente la nivelul creierului'
1oate -i vor#a de o retragere a -lu%ului sanguin din anumite Done ale creierului' 5ste
0osi#il sF e%iste o -ricF imensF de toate as0ectele #Ftr?ne>ii sau de a0ro0ierea mor>ii3
ceea ce duce la o Entoarcere3 inconCtientF3 s0re un com0ortament de co0il3 0entru a
ascunde ast-el 0reDentul3 trecutul Ci viitorul Ci 0entru a le ignora' $or0ul meu3 atacat
de degenerarea celulelor creierului3 mF 0regFteCte3 inconCtient3 0entru momentul En
care Nva tre#ui sF 0lecN3 sF mor' "cest lucru se mani-estF 0rintr-un com0ortament
in-antil3 En care Emi 0ermit sF trFiesc Ci sF Emi NEm0linescN toate -antasmele Ci
-anteDiile' Entr-o ast-el de e%0erien>F3 sunt necesare iu0irea Ci sus>inerea'
"cce0tQ3i sF trFiesc En 0reDent Ci sF las la o 0arte trecutul3 sF Ence0 sF mF ocu0
de mine'
3' AMENOREE Ea0sena &ens!ruaie<P Vezi: M753:8<AF97)AM75;877
37' AM,ETAMINA Econsu& e###F Vezi2D8;6<8l
3!' AMIGDA9E I AMIGDA9IT 1ezii2 64:! 95B7CF99
A&i7alele al cFror nume vine de la Ei@Q).e, -ac 0arte din sistemul lim-atic3 deci
din sistemul imunitar al cor0ului Ci se de-inesc ca niCte -iltre care controleaDF tot ceea
ce circulF la nivelul g?tului (sim#ol al creativitF>ii3 al comunicFrii*' 1FstreaDF doar
ceea ce este #un 0entru mine Ci res0ing ceea ce este nociv' "tunci c?nd sunt
in-lamate3 am o ificul!a!e e a 3n7;ii Ci risc sF mF su-oc' Emi re-uleD emo>iile Ci
NEmi su-ocN creativitatea' 5%istF o situa>ie care mF su-ocF3 0rin care Emi re-uleD
sentimentele de -urie Ci de -rustrare' O a&i7ali!) (-itFo-urie* se mani-estF En
general atunci c?nd realitatea 0e care No Eng/itN &) iri!) 0uternic ast-el Enc?t
-iltrele mele Ea&i7aleleF nu 0ot re>ine totul Ci devin roCii din cauDa -uriei3 -a>F de
ceea ce se va Ent?m0la3 -a>F de revolta 0e care o trFiesc' 1oate -i vor#a des0re o
-ricF de a nu 0utea realiDa un sco0 sau de a nu realiDa ceva im0ortant 0entru mine3
din cauDa li0sei de tim0 sau a 0osi#ilitF>ilor' <in aceastF cauDF mF agF> 0uternic de
cineva' "m im0resia cF mF a-lu 0e 0unctul de a atinge un o#iectiv care Emi este
drag (un loc de muncF3 un 0artener3 o maCinF etc'* dar Emi sca0F ceva Ci tre#uie sF
mF o0resc sau nu mF 0ot #ucura de acea situa>ie dec?t En 0arte3 ceea ce este
-oarte greu de NEng/i>itN 0entru mine' "m un con-lict interior Nsu-ocatN3 nee%0rimat'
5ste un #locaJ3 o Enc/idere a acestei cFi de comunicare' @F simt ne0utincios3 #locat3
0riDonier' "C vrea sF >i0 cu toatF -or>aK 8au 0oate am im0resia cF e%istF o situa>ie
care trece 0e l?ngF mine R @F revolt -a>F de o 0ersoanF a0ro0iatF (din -amilie3 de la
CcoalF3 de la muncF*' 1oate -i vor#a des0re o rela>ie amicalF3 En care am im0resia
cF nu 0ot conta cu adevFrat 0e 0rietenii mei' <acF sunt co$il, 0ot su-eri destul de
des de a&i7ali!), deoarece EncF nu sunt destul de conCtient de ceea ce se
Ent?m0lF sau nu 0ot controla evenimentele' 8unt frus!ra! din cauDa a ceea ce
tre#uie NsF Eng/itN En via>a mea' 8unt -oarte vulnera#il Ci mF Entre# cum mF 0ot
0roteJa de toate lucrurile din e%terior3 care mF asalteaDF' @F simt atacat Ci vreau sF
mF a0Fr3 dar am o di-icultate de e%0rimare' $um 0ot -ace -a>F lucrurilor care mi se
o-erF En via>F Ci cum 0ot alege ceea ce este En armonie cu mine Ensumi R $?nd sunt
co$il am mult mai 0u>inF e%0erien>F Ci mai 0u>ine resurse dec?t adul>ii3 deci 0ot -i
mai uCor a-ectat de a&i7ali!)# "m im0resia cF 0Frin>ii mei nu se mai ocu0F de
mine3 cF nu 0ro-it destul de 0reDen>a lor' <eoarece amigdalele re0reDintF -a0tul de
a e%0rima3 de a-mi e%terioriDa esen>a 0ro-undF3 indi-erent ce v?rstF am3 amigdalele
mele reac>ioneaDF3 la neEncrederea mea3 la dis0erarea mea3 mai ales atunci c?nd
am Encredere mai mult En ceilal>i 0entru a Ende0lini sau crea anumite lucruri' 5ste
0osi#il3 sF vreau cu dis0erare sF Ei reunesc 0e 0Frin>ii mei3 des0Fr>i>i' Li un vis de
co0il 0are tot mai inaccesi#il'
"cce0t 1J lucrurile aCa cum sunt3 analiDeD situa>iile care mF deranJeaDF3 cu
calm Ci seninFtate' 5ste uCor sF Ei EnvF>Fm 0e co0ii aceastF atitudine3 cei care sunt
0regFti>i 0entru acest lucru' 5ste im0ortant de re>inut cF3 a#la>ia amigdalelor
sim#oliDeaDF acce0tarea de a NEng/i>iN realitatea -FrF ca aceasta sF -ie -iltratF sau
cenDuratF (0roteJatF* En 0reala#il' EnseamnF o a#sen>F a 0rotec>iei' Tre#uie sF
trateD aceastF situa>ie Entr-un mod di-erit3 care va -i mai armonios 0entru mine'
Tre#uie sF EnvF> sF mF desco0Fr3 sF -iu eu Ensumi Ci sF am Encredere totalF En mine'
G% Jacques
Martel
Marele Dicionar al Bolilor si Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
40
II Jacques Martel
3,' AMIOTRO,IE 1ezi2 A:8;B97
+0' AMNEZIE 1ezi i2 M7M;897 C&978D787A M7M;8979E
"mneDia re0reDintF 0ierderea memoriei3 0ar>ialF sau totalF3 at?t a in-orma>iilor
do#?ndite En trecut3 c?t Ci a celor din 0reDent' "mneDia 0oate -i com0aratF cu #oala
lui "lD/eimer3 En mai multe as0ecte' 1ersoana a&ne1ic) su-erF -oarte tare de
0reDentul din via>a sa' <orin>a de a -ugi Ci de a N0lecaN este at?t de mare (indi-erent
de situa>ia trFitF* Enc?t mF Enc/id En mine Ensumi din cauDa durerii3 a -uriei3 a
inca0acitF>ii sau a dis0erFrii Ci devin insensi#il -a>F de a0roa0e orice' <evenind
amneDic3 nu mai sunt res0onsa#il de mine Ensumi3 deoarece mF se0ar de conCtientul
meu'Emi las via>a En m?inile altcuiva' "m im0resia cF ast-el3 nu voi 0utea -i Judecat
sau condamnat'
5vadeD3 sunt ame>it sau devin insensi#il -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie' Re-uD sF
trFiesc situa>ii Ci e%0erien>e din via>a de Di cu Di3 indi-erent de intensitatea
acestora' <urerea interioarF este 0ro0or>ionalF cu intensitatea amneDiei3 -ie cF
este 0ar>ialF (Ctergerea 0ar>ialF a imaginilor -oarte dureroase din co0ilFrie* sau
totalF (tentativF inconCtientF de a avea o via>F nouF Ci o nouF dorin>F de a trFi3
deoarece nu mai 0ot trFi via>a de dinainteK* RuCinea Ci cul0a#ilitatea se 0ot
mani-esta3 indi-erent de motiv' Encerc sF ignor mai multe lucruri3 0rintre care
-amilia mea Ci alte situa>ii di-icile' 8unt mai mult sau mai 0u>in se0arat de situa>ia
0reDentF' "mneDia se mani-estF En momentul En care am im0resia cF duc o 0ovarF
0rea mare 0e umeri3 cF sunt su0raEncFrcat En sarcinile mele Ci e%istF un 0ericol
-oarte mare' Nu mai Ctiu Encotro sF merg Ci am im0resia cF 0ot NiD#ucniN En orice
moment' 1ot trFi o a&ne1ie $arial) legatF de o situa>ie di-icilF3 0e care 0re-er sF
o uit3 0entru a nu -i nevoit sF reintru En contact cu emo>ii dureroase3 0recum
se0ararea de o -iin>F dragF' 1rocesul de acce0tareQ3i Ci de integrare este -oarte
im0ortant3 deoarece -enomenul de mascare a anumitor e%0erien>e de cFtre
mental3 0oate sF Emi Joace -este3 En e%0erien>ele viitoare' 5ste 0osi#ilOsF trFiesc
unele e%0erien>e3 -FrF sF Ctiu sau sF En>eleg de ce mise Ent?m0lF K
"cce0tQ3i conCtientiDarea a ceea ce sunt3 En -icare Di Ci a ceea ce am de
reDolvat En via>F 0entru a-mi redo#?ndi contactul cu adevFratul meu Eu su$erior#
+1' AMOREA9
A&oreala se caracteriDeaDF 0rintr-o stare de insensi#ilitate3 greutate3 -urnicFturi3
care a0are la un mem#ru3 iar uneori acesta nu 0oate -i miCcat' A&oreala -iDicF
este e-ectul unei a&oreli mentale' 8u-Fr3 sunt rFnit' Emi este at?t de rFu Enc?t am
/otFr?t sF nu mai simt3 sF nu mai las energia sF circule' 3&i a&oresc
sen!i&en!ele# @F retrag deoarece o 0arte din mine este rFnitF Ci nu vreau sF o
mai simt2 ast-el devin mai 0u>in sensi#il' <evin inactiv -a>F de ceea ce se Ent?m0lF
En Jurul meu' Emi este teamF cF voi -i 0FcFlit' 5ste vor#a des0re o NmoarteN 0ar>ialF
0entru a evita su-erin>a' "ceste rFni 0ot -i 0reDente EncF din co0ilFrie Ci s-au
agravat de-a lungul tim0ului3 iar acum le 0ort ca 0e o 0ovarF' Nu am EnvF>at sF mF
iu#esc Ci sunt Enc/is -a>F de iu0ire En loc sF Em0FrtFCesc aceastF iu#ire Ci
com0asiunea mea' 5ste o -ormF de -ugF' 1oate Ensemna o rFcealF interioarF3 o
dorin>F de a re>ine iu0irea, o li0sF de dinamism' <eoarece am im0resia cF nu
am 0utere asu0ra mea Ensumi3 am tendin>a de a-i controla 0e ceilal>i3 de a-i
re>ine' 8e Ent?m0lF des ca3 de-a lungul anilor3 am#i>iile Ci visele 0e care le aveam
En co0ilFrie sF dis0arF sau aleg sF le Namor>escN Ci Emi 0ierd s0eran>a cF le voi
realiDa vreodatF' @F 0un Entr-o situa>ie de letargie' TotuCi3 aceste vise sunt EncF
0reDente Ci acum sunt Entr-o 0erioadF En care reanaliDeD totul3 visele 0ot rea0Frea
sF mF #?ntuie3 deoarece au rFmas neEm0linite' $/iar dacF la nivel inconCtient3 nu
vreau sF intru En contact cu ele 0entru a evita sF retrFiesc durerea legatF de
-a0tul cF a tre#uie sF renun> la ele' A&oreala Emi aratF -a0tul cF aceste vise
sunt En continuare vii Ci mai este EncF tim0 sF le realiDeD3 0entru a da un nou sens
vie>ii mele' 1artea cor0ului a-ectatF3 0recum Ci JumFtatea (st?ngF sau drea0tF*
mF aJutF sF identi-ic la ce nivel se a-lF rana'
"cce0>ii sF Emi regFsesc s0ontaneitatea -a>F de via>F3 acce0>ii sF redesco0Fr En
mine mai multF iu0ire, dinamism Ci entuDiasm -a>F de via>F' "st-el Emi voi
Em#unFtF>i calitatea vie>ii En aceastF lume' "cce0>ii3
aici
Li acum3 sF EnvF> sF mF
iu#esc mai mult Ci sF -iu desc/is -a>F de iu#ire3 En loc sF re>in aceastF iu#ire Ci
com0asiunea mea' Ridic #ariera 0e care o instalasem de at?t de mult tim0' $u c?t
EnvF> mai mult sF mF iu#esc3 cu at?t voi EnvF>a mai re0ede cF e%istF o recom0ensF2
0rimesc dragoste Ci 0rietenie' "ceastF seninFtate 0e care o cFutam dintotdeauna3
En e%terior e%istF acum En mine Ci o 0ot comunica Ci celorlal>i'
+2' AM+UTARE 1ezi i2 A<:;M<:9A87
"m0utarea re0reDintF a#la>ia unui mem#ru3 a unui segment sau a unei 0Fr>i a
cor0ului (lim#F3 s?n3 0enis*' "m0utarea totalF sau 0ar>ialF a unui mem#ru3 -ie din
cauDa unui accident3 -ie din motive medicale (cangrenF3 tumorF* are legFturF cu o
cul$a0ili!a!e 0uternicF3 cu 0rivire la un as0ect din via>a mea' Preau ca acea
situa>ie sF dis0arF din via>a mea3 0entru totdeauna' <ar En =oc ca situa>ia sF
dis0arF3 va -i tFiatF acea 0arte a cor0ului meu3 care Ei cores0unde' Toate acestea au
loc la nivel inconCtient' <acF3 de e%em0lu3 Emi este am0utat $iciorul s!:n7, acest
lucru indicF -a0tul cF3 -rica sau cul0a#ilitatea mea este at?t de mare3 Enc?t 0re-er
NsF morN3 sF nu mai merg En direc>ia 0e care merge via>a mea a-ectivFI 0iciorul
dre0t3 se re-erF la cul0a#ilitatea mea -a>F de res0onsa#ilitF>i etc' <acF nu am
acce0ta>ii aceastF a&$u!are, a0are o durere amo>ionalF Eurerea &e&0rului
fan!o&)F# @F Entre# care este teama care mF Em0iedicF sF reiau contactul cu
realitatea' $/iar Enainte de am0utare aveam un sentiment de ne0utin>F3 de
de0enden>F' 1oate c/iar mF sim>eam in-irm3 Entr-un anumit as0ect 3 -iDic3 En via>a
mea sau En rela>iile mele inter0ersonale' "ceastF in-irmitate 0si/ologicF Ci
emo>ionalF s-a trans0us En cor0ul meu -iDic' En caDul En care trFiesc o ast-el de
situa>ie3 o am0utare3 este im0ortant sF Emi amintesc cF3 cor0ul meu energetic3 nu
este am0utat3 0entru a rFm?ne desc/is =a as0ectul meta-iDic 0e care El re0reDintF
0artea am0utatF' "st-el3 dacF am avut 0iciorul dre0t am0utat3 0ot 0rin iu0ire, 0rin
En>elegere Ci integrare3 sF am o con2!ien!i1are a ceea ce am de
Marele Dicionar al Bolilor si Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
41
vs
Jacques Martel
42
-Fcut 0entru a merge mai de0arte Enainte3 ca Ci cum a2 a.ea 3n con!inuare $iciorul
am0utat
"cce0tKi sF -ac sF dis0arF orice cul0a#ilitate3 Ctiind cF -ac Entotdeauna tot 0osi#ilul'
@F reconcilieD cu mine Ensumi Ci EnvF> sF a0recieD ceea ce sunt Mricare ar -i condi>iile3
aleg sF EnainteD En ritmul meu Ci a0recieD ceea ce este -rumos Ci #un En via>F'
+3' AN/BI9OZA Es!are e###F 1ezi i2 A8:9C<A"i CD5 67578AE! &A8A9H97 CD5
67578AE
"nc/iloDa este o stare caracteriDatF 0rin limitarea3 de o#icei3 tem0orarF a miCcFrilor
uneia sau mai multor articula>ii' Anc;ilo1a este 0ar>ialF3 dar 0oate -i Ci totalF3 dacF
devin com0let inactivI este 0rimul 0as s0er o inca0acitate motrice3 un -el de 0araliDie a
g?ndurilor' Tre#uie sF con2!ien!i1e1 res0onsa#ilitatea 0e care tre#uie sF mi-o asum
dacF decid sF rFm?n imo#il3 sa nu mai -ac nimic3 sF nu mF mai miCc deloc' $are este
-rica mea R Emi este -ricF de necunoscut3 de ceea ce mF aCtea0tF3 de ceva nou 0entru
mine3 ceva ce mF deranJeaDFR 8au este vor#a des0re ceva ce nu am c/e- deloc sF -ac
R En cine sau En ce nu EndrFDnesc sF am Encredere R 1ot sF veri-ic semni-ica>ia 0Fr>ii
cor0ului a-ectate3 0entru a avea mai multe in-orma>ii des0re cauDa anc/iloDei' <acF3 de
e%em0lu3 aceasta a0are la #ra>3 acest lucru EnseamnF cF mF a-lu Entr-o stare En care
re-uD noile e%0erien>e ale vie>ii R "m sentimentul cF sunt mutilat R Emi vine sF omor 0e
cineva R <acF este vor#a des0re umFr3 mF Entre# dacF via>a mi se 0are greaI sau cF
cineva sau ceva este o 0ovarF 0entru mine R 8ingurFtatea sau nevoia de a -ace -a>F
necunoscutului Emi #loc/eaDF g?ndurileR <acF este vor#a des0re 0icior3 mF Entre# care
este direc>ia 0e care nu vreau sF merg Ci -a>F de care NEn>e0enescN R $?nd este a-ectat
Entreg cor0ul3 sunt En>e0enit -a>F de ceva sau de cineva2 este vor#a des0re o -ormF de
-ugF' 8unt conCtient de -a0tul cF acumuleD energie En acea 0arte a cor0ului Ci cF3
inconCtient3 am o an7oas)# Preau sF rFm?n 0e 0oDi>ie Ci Emi este greu sF Emi sc/im#
0Frerea'
"cce0tQ'i cF a sosit momentul sF merg Enainte K Ence0?nd de acum3 sunt
conCtient de greCelile mele (sau mai degra#F3 de res0onsa#ilitF>ile meleQ Ci de
e%0erien>ele vie>ii Ci le recunosc' @F 0redau Ci acce0>ii sF reca0Ft miCcarea 0e care
am o0rit-o tem0orar Ci Emi mo#iliDeD din nou g?ndurile3 cu desc/idere' <e acum
Enainte voi avea un s0irit creator'
++' ANDRO+AUZ 1ezi i2 &8;3:A:> A CD5 67578AEACAB7CF9<59A7@@@E Anro$au1a,
care a-ecteaDF #Fr#a>ii3 cores0unde meno0auDei -emeilor3 c/iar dacF nu e%istF Ci
sc/im#Frile /ormonale ale acesteia' ToatF nesiguran>a cu 0rivire la #Ftr?ne>e3 la
ca0acitatea se%ualF3 la sentimentul de inutilitate3 se mani-estF En interior Ci 0e 0lan
-iDic3 0rin a-ec>iuni la organele genitale (mai ales la 0rostatFQ Ci cu 0rivire la unul sau
mai multe as0ecte masculine' "m aJuns Entr-o eta0F din via>a mea3 En care 0ot sF mF
odi/nesc3 sF -ac o 0auDF Ci sF Emi sc/im# 0rioritF>ile'
En loc sF mF res0ing3 ca #Fr#at3 acce0>ii sF Emi ocu0 locul En univers3 En
armonie cu -iecare as0ect al 0ersonalitF>ii mele3 at?t cu latura -emininF c?t Ci cu
cea masculinF' "m dre0tul sF Emi acord mai mult tim0 0entru mineI voi -i Ci mai
e-icient la muncF sau En activitF>ile mele'
+7' ANEMIE 1ezi2 34567)A57M97
+' ANEVRI8M Ear!erialF 1ezi i2 34567)=7M;8A697
Bn ane.ris& este o slF#ire a 0eretelui arterial3 care determinF o dilatare e%ist?nd
riscul unei /emoragii 0rin ru0erea vaselor de s?nge' M ast-el de a-ec>iune 0oate
a0Frea atunci c?nd trFiesc un con-lict En -amilia mea sau cu 0ersoane 0e care le
consider ca 0e -amilia mea' @F simt o#ligat sF -ac ceva3 dar mF o0un din toate
0uterile Ci tre#uie sF Emi demonsttreD 0unctual de vedere3 ceea ce constituie o
"resiune mare 0entru mine' 8unt nervos3 risc sF N0ierdN ceva3 ce nu 0ot controla'
Emi este teamF cF voi -i a#andonat Ci Emi #loc/eD energia3 deoarece mF simt
ne0utincios' $red cF am o via>F grea Ci vFd tot ceea ce mi se Ent?m0lF3 Entr-un mod
0esimist Ci negativ' Emi 0ierd energia 0e care am risi0it-o En v?nt' Encerc sF 0FstreD
cu 0rice 0re> o situa>ie3 care merge mai mult sau mai 0u>in #ine Ci care riscF sF se
ru0F En orice moment2 un loc de muncF3 o rela>ie a-ectivF etc' Pasele de s?nge se
contractF deoarece nu >in cont de ritmul meu #iologic Ci Emi creeD un soi de
0resiune3 care riscF sF e%0lodeDe' Re-uD sF merg mai de0arte cu #ucurie Ci sF las sF
circule via>a' Ane.ris&ul cere0ral scoate En eviden>F c?t de di-erite sunt uneori
ideile mele Ci cF tre#uie sF mF a0Fr 0entru a le 0roteJa3 deoarece e%istF o mare
neEn>elegere En Jurul meu' 5ste 0osi#il sF am un sentiment de neEn>elegre Ci En urma
unei ru0turi3 0e care am trFit-o (-ie am 0lecat eu3 -ie a 0lecat altcineva* Ci care m-a
a-ectat -oarte 0uternic' Ane.ris&ul aor!ei indicF 0resiunea e%ercitatF asu0ra mea3
mai ales de cFtre o 0ersoanF cu autoritate3 0entru a renun>a la ceva3 ce eu consider
cF Emi a0ar>ine mine'
"nevrismul indicF c?t de Enc/is 0ot -i -a>F de ideile noi sau de solu>iile noi3 care mi
se o-erF'
"cce0t Ki sF Emi o-er iu0ire, EnceteD sF mai lu0t inutil Ci renun> sF mF mai agF>
de trecut' "cce0>ii sF mF a#andoneD3 0entru a mF eli#era' EnvF> sF las sF circule
miCcarea vie>ii3 Emi regFsesc ast-el #ucuria de a trFi Ci EnvF> sF trFiesc En 0reDent'
+7' ANGINA E3n 7eneralF 1ezi i2 64: CD<8789 D7@@@E
An7ina se caracteriDeaDF 0rintr-o senDa>ie de str?ngere la nivelul g?tului3 din 9:;2:
unei in-lama>ii acute a -aringelui' 5%istF ceva ce Nnu 0oate treceN3 o emo>ie #locatF3
care mF Em0iedicF sF Emi e%0rim adevFratele nevoi' "m sentimentul cF O av?nd g?tul
str?ns (c/aUra sau centrul de energie al creativitF>ii Ci al e($ri&)riiF nu 0ot e%0rima
ceea ce trFiesc Ci ceea ce simt -a>F de ceilal>i Ci continui sF Emi concentreD inutil
aten>ia3 0e aceastF credin>F' Tre#uie sF gFsesc cauDa care a determinat aceastF
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
vs
Jacques Martel
43
credin>F' <e o#icei3 0ot sF gFsesc un rFs0uns3 En OQ e ore Enainte de de#utul #olii'
1oate a0Frea o uCoarF irita>ie (g?tul in-lamat* sau o micF -rustrare cF nu 3n7;i!
nor&al Ci care va 0ersista 0?nF c?nd Emi voi sc/im#a
atitudinea Ci g?ndurile' NNici nu se 0une 0ro#lema sF Eng/it 0ovestea astaN3 c/iar dacF
ast-el Nvoi avea g?tul roCuN' 1ot -i3 de asemenea3 g?nduri negre Ci negative3 -a>F de
cineva sau -a>F de o situa>ie' 8au e%istF ceva ce vreau nea0Frat NsF 0rindN2 un loc de
muncF3 un reDultat Ccolar -oarte #un3 care m-ar aJuta sF evit sF mF Justi-ic3 sF dau
e%0lica>ii sau care m-ar Em0iedica sF simt moartea care dF t?rcoale3 En Jurul meuR
5mo>iile mele nee%0rimate -ier# En mine' Li c?nd3 En s-?rCit3 reuCesc sF mF e%0rim3 mF
simt incon-orta#il sau vinovat' Nu Emi acord dre0tul de a cere aJutorul celorlal>i'
=ndi-erent care este cauDa acestei #oli3 acce0tQ3i -a0tul cF 0ot sF -iu desc/is Ci sF
redesc/id acest canal de comunicare3 c/iar dacF sensi0ili!a!ea &ea a fos! r)ni!)#
Nevoile mele -undamentale tre#uie sF -ie satis-Fcute Ci am dre0tul sF -ac acest lucru3
la -el ca ceilal>i' 8unt atent la nevoile mele Ci concentrate 0e -iin>a mea interioarF Ci
ast-el voi evita acest gen de angina3 la nivelul g?tului' "cce0tQ3i sF cer aJutorul
celorlal>i 0entru a-mi desc/ide ini&aM Ci a 0rimi darurile vie>ii'
+!' ANGINA +E/TORA9 Vezii: INIM;(LN GENERAL"(INFARCTDE MIOCARD"
$uv?ntul an7in) vine de la ver#ul din latinF "N4M3 care EnseamnF ) NJAO-@e, a
su-oca3 iar cuv?ntul )-@>A EnseamnF o0resiune3 angoasF' "ngina 0ectoralF este o
durere -oarte 0uternicF En Dona ini&iiM (centrul de energie al iu#irii*' "ceastF li0sF
tem0orarF de o%igen3 la nivelul muCc/ilor inimii3 determinF o mul>ime de consecin>e2
insu-icien>a de#itului sanguin En aceastF DonF3 interven>ia c/irurgicalF etc' =nima
sim#oliDeaDF motorul sistemului meu' "ngina este o angoasF a inimiii' "tunci c?nd
o-er 0rea multF iu0ire, cu o atitudine de ataCament3 este 0osi#il ca inima sF
o#oseascF din cauDa acestei concentrFri Ci sF nu mai simtF destulF #ucurie
7
de a trFi
En aceste situa>ii (din cauDa acestui -a0t3 se diminueaDF de#itul de s?nge*' <acF am
o ast-el de an7in), este 0osi#il3 N sF 0un 0rea mult la inimFiN via>a Ci lucrurile 0e
care le -ac3 sF mF consum 0rea mult' "t?t neliniCtile c?t Ci #ucuriile mele sunt
e%agerate2 mF-enerveD Ci mF simt rFnit -oarte uCor3 sunt nemul>umit3 mF simt trist
sau iritat -a>F de o anumitF situa>ie3 care3 totuCi nu este c/iar at?t de gravF cum
cred eu' "m im0resia cF sunt asaltat! atacat' 5ste ca Ci cum En ini&aM mea ar -i un
r)10oi# $ine este 0ersoana 0e care vreau sF o str?ng 0uternic En #ra>e Ci cFreia
re-uD sF Ei dau drumul R "ten>ia mea este centratF tot tim0ul 0e acea 0ersoanF sau
0e cea situa>ie' Preau sF -im Nuni>i 0entru totdeaunaN3 dar acest lucru este im0osi#il'
En loc sF mF detaCeD Ci sF mF las 0urtat de curentul vie>ii3 vreau sF controleD totul3
vreau sF 0FstreD totul' 5ste o sarcinF grea 0entru mine Ci am o incertitudine cu
0rivire la direc>ia En care tre#uie sF merg' 8entimentul de gol sau de 0ierdere atunci
c?nd3 mF a#andoneD3 Emi 0oate st?rni -rica' 5ste -oarte dureros dacF 0FstreD totul En
mine3 dacF Emi ascund emo>iile En interior' 5ste 0osi#il sF 0rimesc un 0rim semnal
din 0artea cor0ului meu3 du0F aceste stFri2 s0asme Ci o durere ascu>itF la inimFi'
=nima lanseaDF un semnal de alarmF 0entru ca eu sF-mi con2!ien!i1e1
sentimentele Ci -a0tul cF3 Entr-un anumit -el3 sunt 0e cale sF mF distrug3 0rin
g?ndurile negative3 0un?ndu-mi En 0ericol armonia interioarF Ci av?nd o energie
0roastF' En acelaCi tim0 Ci #ucuriile mari 0ot 0rovoca o criDF de an7in), deoarece En
ast-el de moment3 centrul de energie al iu0irii Eini&iaMF se desc/ide mult Ci 0oate
activa su-erin>e din trecut Ci ast-el sF 0rovoace criDa' 1oate -ac lucrurile din o#liga>ie
Ci -FrF #ucurie sau 0lFcere' "st-el3 #ucuria nu mai circulF' 5ste ca Ci cum mi-aC
concentra aten>ia 0e ceilal>i (0e -ericirea lor Ci ne-ericirea lor* En loc sF mF 0reocu0e
mai mult -ericirea mea' 5go-ul meu este at?t de activ Enc?t s-a se0arat de restul
-iin>ei mele3 ceea ce determinF un 0loca- $e $lan e&oional# Emi creCte res0ectul
-a>F de mine3 0rin -a0tul cF mF 0reocu0 mai mult de ceilal>i3 a0roa0e toatF aten>ia
mea este concentratF 0e ei' 5ste 0rinci0iul iudeo-creCtin3 al dFruirii din sacri-iciu'
N<Frui>i celorlal>iKN "st-el3 devin vulnera#il Ci Emi mani-est -rica de a -i desc/is -a>F de
ceilal>i' NNu mai mai atinge nimic3 dar Ence0 sF am dureriN' "m s0asme3 En>e0Fturi la
inimF3 e%tremitF>ile (m?inile Ci 0icioarele* reci' $or0ul meu mF avertiDeaDF -oarte
serios cF e%istF ceva ce nu merge #ine (este un avertisment mai uCor de recunoscut
0e 0lan meta-iDic dec?t 0e cel -iDic*' 1oate3 inconCtient3 vreau sF 0FrFsesc Nvia>a de
0e 0Fm?ntN3 deoarece mF simt su-ocat de griJile mele Ci nu Ctiu cum sF reDolv
situa>ia3 dar EncF nu a venit momentulK @F simt Ddro#it3 o0rimat Ci nu mai vreau sF
-ac niciun e-ort' Mare de ce Emi este -ricF3 de -a0t R 5ste im0ortant de o#servat
-a0tul cF3 deoarece an7ina se mani-estF 0rintr-o restric>ie a vaselor sanguine3
tre#uie sF mF Entre# dacF eu limiteD iu0irea o-eritF de ceilal>i R 1ot acce0ta uCor
aJutorul care mi se o-erF R Merit tot ceea ce mi se o-erF R "m tendin>a de a controla
ceea ce mi se o-erF3 neCtiind cum aC reac>iona la 0rea multF iu0ire Ci a-ec>iune R
"m tendin>a de a da imediat Ena0oi ceea ce 0rimesc3 neCtiind sF acce0t cu ini&aM
darurile 0rimite' 5ste 0osi#il sF am im0resia cF mi se cere 0rea mult Ci cF tre#uie sF
reDolv 0ro#lemele tuturor' <in aceastF cauDF am o atitudine de $is"re@ TotuCi3 toate
aceste situa>ii 0ot 0roveni din atitudinea mea -a>F de mine Ensumi2 0ot -i o 0ersoanF
com0etitivF3 Emi concentreD toatF energia 0e mine3 cer -oarte mult de la mine Ci las
la o 0arte toate di-icultF>ile a-ective 0e care le am' Ini&aM mea su-erF 0entru cF nu
Emi e%0rim emo>iile' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF via>a este un sc/im# continuu' <au
at?t c?t 0rimesc3 la -el ca Ci contrac>ia Ci dilatarea vaselor de s?nge3 alt-el voi avea
un deDec/ili#ru Ci aten>ia mea tre#uie sF se concentreDe 0e ec/ili#rul acesta
necesar unei vie>i sFnFtoase' 5ste un 0roces -undamental En e%0erien>a umanF3
deoarece sunt o -iin>F divinF3 care tre#uie sF se e%0rime En ec/ili#ru'
/on2!ien!i1area 0e care o am de -Fcut este aceasta2 acce0tQ'i sF nu mai iau totul
En serios Ci sF -iu mai desc/is K 5ste uCor3 deoarece nu vreau sF mor3 ci .reau s)
!r)iesc, sF -iu desc/is s0re iu0ire Ci sF nu mai lu0t 0entru 0utere' Emi concentreD
aten>ia 0e 0Fr>ile -rumoase ale vie>ii' EnvF> sF mF iu#esc aCa cum sunt2 ast-el
energia mea vitalF va creCte' "ceCtia sunt 0rimii 0aCi s0re o vindecare serioasF a
acestei #oli'
5%0rim ceea ce trFiesc Ci EnvF> sF mF acce0tQ3i aCa cum sunt' "m griJF de mine3
deoarece -ericirea mea de0inde doar de mine' Trec de la urF Ci de =a ruCine3 la iu0ire#
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
R
Bucurie' deoarece s?ngele sim#oliDeaDF #ucuria3 o micCorare a de#itului sanguin e%0rimF
aceastF atitudine a #ucuriei3 En rela>ie cu iu0irea
vs
Jacques Martel
44
Bn ultim lucru de realiDat este sF o#serv e%0resiile legate de ini&)M, 0recum2 No inimF
de 0iatrF3 o inimF durF3 cineva care nu are inimF3 li0sit de inimF etcN' &iecare dintre
aceste e%0resii Emi atrage aten>ia cF se Ent?m0lF ceva im0ortant 0entru mine'''
+,' ANGIOM E3n 7eneralF 1ezi i2 &977 ) A569;M &A5! 34567 ) C98C<AF97
3A56<95>! 393:7M 9MBA:9C
Bn an73o& nu este o tumorF3 ci o mal-orma>ie legatF de sistemul vascular gvasele
lim-atice Ci sanguineb' <at -iind -a0tul cF vasele sunt niCte conducte care trans0ortF
s?ngele Ci lim-a En organism3 am im0resia cF via>a mea nu merge En sensul En care aC
vrea eu' Nu 0rea Ctiu En ce direc>ie sF merg3 mF simt rFtFcit3 am senDa>ia cF mi-am
0ierdut controlul' Nesiguran>a 0une stF0?nire 0e mine Ci mF -ace sF Emi imagineD tot
ce este mai rFu3 nu mai Ctiu cine sunt Ci Emi risi0esc energia' Emi este teamF sF intru En
contact cu emo>iile mele3 lucru care #loc/eaDF circula>ia energiei'
"cce0tKi sF las via>a sF circule En mine Ci sF mF res0ect' "cce0>ii sF 0rimesc
emo>iile Ci sF mF Em0ac cu ele' "cce0>ii En totalitate ceea ce sunt3 aleg conCtient sF
trFiesc -ericirea En via>a de Di cu Di3 Ctiind cF sunt 0roteJat @F Em0linesc cu tot ceea
ce am mai -rumos3 0rin luminF Ci iu0ire#
70' ANGIOM +9AN 1ezi2 &977)&7:7 D7 195
71' ANGOA8 1ezi i2 A5?97:A:7 CA<3:8;B;B97
An7oasa se caracteriDeaDF 0rintr-o stare de dis0erare 0si/icF3 En care am
sentimentul cF sunt li&i!a!, res!r:ns 3n s$aiul &eu Ci3 mai ales3 sufoca! En
dorin>ele mele' @F simt limitat de grani>e care En realitate nu e%istF' N@F simt 0rins
Entr-o ca0canFN' Nu Emi 0ot e%0rima -uria' 8unt de acord cu -a0tul cF oamenii Emi
invadeaDF s0a>iul 0rivat Ci acest lucru se mani-estF 0rintr-o retragere En mine' Emi
las la o 0arte nevoile 0ersonale 0entru aII-i 0e 0lac celorlal>i3 0entru a atrage
iu0irea de care am nevoie (c/iar dacF e%istF Ci alte moduri de a -ace acest lucru'
TrFiesc o insatis-ac>ie 0ro-undF' Retragerea En mine mF -ace sF Emi am0li-ic emo>iile
Ci emotivitatea En general3 En detrimentul unui ec/ili#ru interior' <eoarece trFiesc
Entr-o cea>F3 Encrederea En mine este DdruncinatF3 -iind EnlocuitF de dis0erare Ci de
invidie' 8imt un anumit 0ericol3 dar nu En 0ot identi-ica' Emi este teamF de viitor Ci de
e-orturile 0e care tre#uie sF le -ac 0entru a-mi atinge sco0urile' "m de -Fcut o
alegere care mi se 0are im0osi#ilF' Nesiguran>a mea are legFturF cu -a0tul cF3 En loc
sF cred En 0uterea mea interioarF3 o atri#ui altcuiva3 o 0ersoanF 0e care o consider
mai elevatF3 mai realiDatF dec?t mine' Preau ca acea 0ersoanF sF mF 0roteJeDe3 ca
Ci cum eu aC -i 0rea sla# ca sF am griJF de mine Ensumi' $aut un sens En via>a mea'
@F simt la mila unui 0ericol de moarte3 deoarece caut En e%terior 0e cineva sau ceva
0e care sF ma s0riJin' 8unt 0lin de triste>e Ci mF simt 0rins3 legat3 com"rimat! En
lan>uri c/iar' Nu mai am Encredere En ca0acitF>ile mele' $are ar 0utea -i situa>ia En
care m-am sim>it -oarte str?ns3 En co0ilFrie Ci 0e care acum o re0roduc -idel astFsi3
du0F acelaCi model mentalR (angoasa Ci claustro-o#ia se aseamFnF 0rin aceeaCi
senDa>ie de a -i imo#iliDat3 str?ns*'
1entru cor0ul meu este ceva natural sF Em0lineascF nevoile 0si/ice de #aDF2 nevoia de
aer3 0entru a res0ira Ci a trFi3 s0a>iul dintre mine Ci ceilal>i3 li#ertatea de a decide Ci de
a discerne ceea ce este #un 0entru mine' <acF3 Ence0?nd de acum3 rFs0und
aCte0tFrilor mele -a>F de via>F3 3n $ri&ul r:n, e%istF Canse sF Ei las 0e ceilal>i sF se
ocu0e de nevoile lor2 ast-el3 voi -i mai En acord cu ei Ci -ac acest lucru -FrF sF le invadeD
s0a>iul vital3 0entru cF3 dacF eu mF simt su-ocat3 acest lucru se Ent?m0lF 0entru cF3 Ei
su-oc3 conCtient sau nu3 0e cei din Jurul meu' An7oasa se 0oate mani-esta Ci ca o
aCte0tare neliniCtitoare Ci ca o teamF cF se va NEnt?m0la cevaN3 cu o tensiune di-uDF3
Ens0Fim?ntFtoare Ci adeseori -FrF nume' 1oate -i o tensiune legatF de o amenin>are
concretF3 neliniCtitoare (0recum o amenin>are cu moartea3 o catastro-F 0ersonalF3 o
sanc>iune*' <e multe ori3 este vor#a des0re o teamF -FrF un su0ort real3 care 0oate -i
0erce0ut sau e%0rimat <e aceea3 cauDele 0ro-unde ale unei an7oase 0ot -i cFutate de
multe ori3 En co0ilFria mea3 av?nd legFturF cu teama de a#andon3 -rica de a 0ierde
iu0irea unei -iin>e dragi Ci teama de su-erin>F' $?nd trFiesc o ast-el de situa>ie3
an7oasa rea0are la su0ra-a>F' <e -iecare datF c?nd rea0are una dintre aceste -rici
sau trFiesc o situa>ie imaginarF sau realF3 inconCtientul meu o 0erce0e ca 0e un
semnal de alarmF2 atunci c?nd a0are un 0ericol3 angoasa este Ci mai 0uternicF' $?nd
sunt co0il3 angoasa se mani-estF de o#icei 0rintr-o -ricF de Entuneric Ci tendin>a de a -i
iDolat
Ence0?nd de acum3 acce0>ii sF Emi -olosesc discernFm?ntul3 sF Emi mani-est
curaJul Ci Encrederea En via>F 0entru a mF res0ecta Ci a le res0ecta Ci celorlal>i s0a>iul
vital' "lung din via>a mea orice remuCcFri' "st-el voi vedea Nmai clarN Ci voi merge
Enainte En via>F3 cu mai multF luciditate' Emi dau dre0tul sF -iu stF0?n 0e via>a mea3 0e
alegerile mele' "m Encredere En mine Ci Ctiu cF via>a Emi va o-eri toate lucrurile de care
am nevoie' @F aCte0t la tot ceea ce este mai #un En via>F Ci acce0>ii -a0tul cF merit tot
ce e mai #un'
72' ANOREDIE MENTA9 1ezi i2 A&7:9: C&978D787A A&7:9:<<9@@@E! B<9M97!
687<:A:7 C7?C73 D7@@@E
Anore(ia re0reDintF re-uDul meu3 mai mult sau mai 0u>in sistematic3 de a mF
alimenta din cauDa res0ingerii 0ro0riei mele imagini cor0oraleI se numeCte anore(ie
&en!al) (En lim#aJ comun3 doar termenul anore(ie este -olosit*' Anore(ia se
caracteriDeaDF 0rintr-o res0ingere totalF a vie>ii' 5ste deDgustul total 0entru tot ceea
ce este viu En mine Ci care 0oate intra En cor0ul meu3 0e care El consider ur?t3 0entru a-
1 alimenta' "cest sentiment se 0oate trans-orma c/iar Ci OEn urF' 5%istF mai multe
sim#oluri 0entru via>F2 a0a3 m?ncarea3 as0ectul matern (mama*3 iu0irea, latura
-emininF' 5ste dorin>a arDFtoare Ci inconCtientF de a scF0a din via>F3 de a se detesta
0e sine3 de a se res$in7e, deoarece trFiesc o -ricF -oarte mare -a>F de desc/iderea
s0re via>a minunatF din Jurul meu' @F simt at?t de descuraJat Enc?t mF Entre# ce
anume m-ar mai 0utea aJuta' Emi doresc3 inconCtient3 NsF dis0arN 0entru a-i deranJa c?t
mai 0u>in 0e cei din Jurul meu' @F res0ing tot tim0ul' 1ot aJunge c/iar sF mF urFsc 0e
mine Ensumi Ci ast-el3 sF mF 0ede0sesc Ci sF mF autodistrug' Emi este ruCine de mine Ci
aC vrea at?t deJnult sF -iu iu#it necondi>ionat3 aCa cum sunt3 nu 0entru ceea ce 0ot
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
vs
Jacques Martel
45
realiDa' Emi neg 0ro0riile nevoi Ci aC vrea sF trec neo#servat' <in aceastF cauDF trFiesc
cu secrete Ci cu minciuni' "m im0resia cF 0ot com0ensa dacF Emi -ac via>a grea3NdurFN'
Emi este -oarte uCor3 dacF am -ost tratat cu duritate3 En co0ilFrie' Bn trecut de
dominare3 de re0roCuri Ci de 0ede0se3 mF va -ace sF mF com0ort la -el3 -a>F de mine
Ensumi' Anore(ia Ci o#eDitatea 0rovin am?ndouF dintr-un sentiment 0uternic de li0sF
de iu#ire Ci de a-ec>iune3 c/iar dacF3 0e 0lan -iDic se mani-estF com0let di-erit' 5%istF
mai multe tul#urFri de alimenta>ie care 0leacF de la relaia &a&)%co$il, En care
e%istF un con-lict' 5u3 co0il -iind3 vreau sF -ug de0arte de mama mea3 care este
adeseori an%ioasF Ci care vrea cu orice 0re> sF-Ci /rFneascF co0iii' TrFiesc o dualitate
Entre ataCamentul meu -a>F de -amilia mea Ci dorin>a mea de a mF Em0lini3 dualitate
care mF o#ligF sF mF se0ar de -amilie' <e multe ori3 0oate -i vor#a des0re o
cons!r:n7ere le7a!) e !eri!oriul &eu, 0e care am im0resia cF nu El am3 cF l-am
0ierdut sau cF nu mi se res0ectF' "cest teritoriu 0oate -i constituit de lucrurile mele
-iDice (/aine3 JucFrii3 maCinF3 casF etc*3 #unurile mele 0si/ice (dre0turile mele3
cunoCtin>ele mele3 nevoile mele etc'* sau de oamenii din Jurul meu (tatFl meu3 mama
mea3 0rietenii3 so>ul etc'* TrFiesc o contradic>ie En 0reDent3 -a>F de ceva sau cineva $e
care nu 3l $o! e.i!a Ci 0e care nu El VdigerN' @F 0ot Entre#a dacF nu cumva3 am
im0resia cF cineva vrea sF mF omoare' "v?nd aceastF -rica3 nu mai mFn?nc Ci vreau3
inconCtient sF mor' "m im0resia cF su0ravie>uirea mea de0inde de ca0acitatea mea de
a mF se0ara de ceilal>i' &iind at?t de sla#3 ceilal>i nu mF vor mai vedeaI voi dis0Frea3
mF voi ascunde 0entru a -i En siguran>F' 8au3 0ur Ci sim0lu3 0ot res0inge imaginea
mamei3 mai ales dacF aceasta are un sur0lus de greutate' Preau sF evit3 cu orice 0re>3
sF Emi las cor0ul sF se deDvolte Ci sF Ence0 sF seamFn cu ea3 c?tuCi de 0u>in2 ast-el3
vreau sF Emi ucid 0ro0ria imagine K <eCi anore%ia a0are mai ales En adolescen>F3
aceasta se 0oate mani-esta Ci En caDul 0e0elu2ilor 2i al co$iilor &ici# En caDul unui
#e#eluC3 re-uDul de a m?nca 0oate decurge dintr-o 0ro#lemF En rela>ia cu mama lui2
0oate -i vor#a des0re li0sa s?nului matern sau a cFldurii -iDice3 care ar tre#uie sF
Enso>eascF alF0tatul3 0oate din cauDa /rFnirii arti-iciale3 doDatF Ci 0rea rigidF3 sau a
unei su0raalimenta>ii sau su# alimenta>ii3 0roduse de res0ectarea unei cur#e a
greutF>ii ideale3 ignor?nd ritmul alimentar individual etc' @ama este 0linF de
remuCcFri3 care3 Entr-un anumit sens3 sim#oliDeaDF moartea' 1entru mine3 ca mamF3
este im0ortant sF res0ect gusturile Ci ritmul co0ilului Ci sF EnceteD sF vreau sF -iu
mama 0er-ectF Ci su0ra0rotectoare' <acF sunt un co0il 0u>in mai mare Ci sunt a-ectat
de anore(ie, aceasta este3 de o#icei3 o -ormF mai atenuatF Ci se caracteriDeaDF 0rintr-
o N0o-tF de m?ncare scFDutFN3 co0ilul detestF mesele la ore -i%e3 are ca0ricii
alimentare3 re-uDF cu EncF0F>?nare anumite alimente3 nu mFn?ncF tot din -ar-urie3
vomitF des Ci mestecF mult tim03 aceeaCi Eng/i>iturF' La v?rsta aceasta3 masa Ci
im0erativele ei sociale JoacF un rol im0ortant3 deoarece mesele sunt un 0rileJ de
reunire a -amiliei3 su# autoritatea tatFlui3 En tim0ul cFrora 0ot a0Frea diverse reac>ii
sau con-licte' Anore(ia este En 0rimul r?nd nevoia mea de a um0le un gol interior3 cu
;ran) afec!i.)# A& ne.oie e iu0ire 2i e acce$!areS,M neconiiona!), in
$ar!ea &a&ei &ele in!erioare# Anore(ia, s0re deose#ire de o#eDitate3 este o
tentativF de a -ugi Ci de a lFsa sF moarF de -oame golul meu interior3 0entru a-1 -ace
at?t de mic3 Enc?t sF d dis0arF Ci sF nu Emi mai cearF nimic' "cesta este unul dintre
motivele 0entru care continui sF mF consider gras (am o -i%a>ie mentalF 0e greutate*
c/iar dacF sunt mic Ci sla#' "lt-el s0us3 continui sF Emi consider nevoile emo>ionale Ci
a-ective -oarte mari Ci mF simt de0FCit de acestea' 5%istF3 En interiorul meu3 o lu0tF
0entru 0utere3 Entre via>F Ci moarte' "m nevoie de aten>ia celorlal>i 0entru a mF sim>i
viu Ci ast-el ado0t com0ortamente3 atitudini de victimF3 0rin care mF o#lig sF Emi
sc/im# En-F>iCarea -iDicF' Preau ca ceilal>i sF NEmi um0leN3 sF Emi Em0lineascF nevoile'
TotuCi3 0entru cF Emi o-er eu Ensumi iu#irea de care am o nevoie at?t de mare3 Emi
re-uD emo>iile3 sensi#ilitatea3 latura mea de co0il Ci ceilal>i sunt Ci eu severi cu mine'
Anore(ia 0oate avea legFturF Ci sentimentul de a -i 0ede0sit de via>F Ci de &a&a,
sim#olul matern3 care mF Em0inge s0re dorin>F de inde0enden>F Ci de individualitate'
"cesta este motivul 0entru care res0ing m?ncarea Ci 0e mama mea3 En acelaCi tim03
deoarece am avut senDa>ia cF autoritatea ei era omi0reDentF3 c?nd eram co0il' TrFiesc
sentimentul de a nu mai controla nimic3 cu 0rivire la evenimente Ci Encerc3 Entr-un mod
e%agerat sF reiau acel control'
5ste 0osi#il sF -i trFit o situa>ie En care am sim>it aceastF li0sF de control sau -a>F de
cineva Ci am im0resia cF3 singurul lucru asu0ra cFruia 0ot avea un control total Ci care
mF va -ace sF mF simt #ine (En a0aren>F'''* este m?ncarea 0e care re-uD sF MOdau
cor0ului meu' NNu Emi 0lace modul En care mF iu#eCte mama mea Ci o detest din cauDa
aceastaN' Preau sF rFm?n t?nFr (sau t?nFrF*3 deoarece vreau sF mF a0ro0ii c?t mai
mult de o -ormF de N0uritateN -iDicF Ci interioarF (de o#icei3 anore%ia a0are En 0erioada
0u#ertF>ii*' 5ste o cFutare a#solutF a tinere>ii' &a0tul de a deveni 0rea sla# mF -ace sF
nu mai simt 0lFcerea' "st-el3 mF deconecteD de toate senDa>iile -iDice legate de
senDualitate Ci 0lFcere' 5ste ca Ci cum aC muri3 vreau sF mF omor' $a #Fiat sau -atF3 En
acest caD3 re-uD eta0ele de deDvoltare se%ualF3 caracteristice v?rstei mele3 0e care nu
le 0ot controla3 ast-el Enc?t3 orice tentativF de a0ro0iere se%ualF3 de desco0erire Ci de
a#andon s0re un eventual 0artener (a#sen>a maturitF>ii* sunt a0roa0e inutile' <acF
trFiesc toate acestea Entr-un mod 0ro-und3 e%istF o legFturF cu un traumatism
0uternic3 0e 0lan se%ual3 2cu un a#uD sau o stare de nesiguran>F a-ectivF' 5ste 0osi#il
c/iar sF mF simt agresat de sc/im#Frile care au loc En cor0ul meu -iDic Ci NEnc/id uCaN
dorin>elor mele -iDice3 s0irituale sau emo>ionale' 1rimul lucru -oarte im0ortant 0e care
El am de -Fcut3 0entru Ende0Frtarea anore%iei este sF Emi acce0t -eminitatea (dacF sunt
-atF* Ci latura intuitivF Ci emo>ionalF (dacF sunt #Fiat*' 1ot -ace acest lucru cum vreau
eu3 im0ortant este sF El -acK
"cce0tQ'i o anumitF intimitate se%ualF Ci c/iar maternF (tre#uie sF EnvF> sF o
iu#esc 0e mamaK*' EnvF> sF Emi iu#esc cor0ul Ci sF Ei iu#esc 0e ceilal>iK EnainteD tre0tat3
deoarece este o situa>ie delicatF3 En care tre#uie sF -iu desc/is s0re iu0irea Ci s0re
-rumuse>ea din univers' <acF este nevoie3 cer aJutor celorlal>i' Li3
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
vs
3acques Martel
mai ales3 ram?nd desc/is ia ceea ce Emi o-erF via>aK "cce0tareaQ3i Ci iu#irea
necondi>ionatF vor -i cele mai a0reciate' <acF este 0osi#il3 -ac activitF>i -iDice (s0ort
sau altele*' =atF o o#serva>ie interesantF2 dacF sunt anore%ie3 0ot avea im0resia cF
sunt 0rins En niCte inele (En lim#a -ranceDF anneauKE! ca Ci cum aC -i Entr-un mecanism
care mF iDoleaDF de restul lumii Ci Emi intensi-icF sentimentul de limitare -a>F de via>F'
8unt desc/is s0re orice altF inter0retare de genul acesta' @F viDualiDeD En tim0 ce mF
eli#ereD de acele inele Ci le mul>umesc 0entru cF m-au aJutat3 Ctiind cF acum nu mai
sunt necesare' PiDualiDeD Ci urmFtoare imagine2 la -iecare ins0ira>ie mai multF luminF
intrF En mine3 0entru a-mi um0le sentimentul de gol interior' "leg via>a3 -FrF sF >in
cont de ceea ce cred ceilal>i des0re mine' Emi o-er iu#irea3 #l?nde>ea de care am
nevoie3 En =oc sF aCte0t sF o 0rimesc de la ceilal>i2 ast-el voi -i cu adevFrat mul>umit Ci
voi avea o #u"irie interioarF =
73' ANTRAD 1ezi2&977)A5:8A?
7+' ANURIE 1ezi2 8959C=9)A5<M7
77' ANU8
"nusul este ori-iciul rectului3 locul 0rin care las sF iasF deCeurile de care nu mai am
nevoie' 1e aici ies con-lictele Ci resentimentele mele interioare' 1ro#lemele care 0ot
a0Frea En aceastF DonF3 sunt legate de Na re>ine ceva sau a da drumul =a cevaNI de
e%em0lu3 dacF sunt co0il Ci mF consti03 sau Emi murdFresc aCternutul3 acest lucru3 se
Ent?m0lF3 de o#icei3 0entru a mF rFD#una 0e 0Frin>ii mei3 0e care Ei consider autoritari3
mani0ulatori sau a#uDivi' "m im0resia cF cineva mF murdFreCteK "ici este locul
evacuFrii celor mai multe to%ine din cor0' 5ste o 0arte ascunsF a cor0ului3 care
cores0unde de o#icei3 laturii mele inconCtiente Ci care3 camu-leaDF uneori sentimente
-oarte dure3 de violen>F3 de -urie3 de su0Frare' <e e%em0lu3 En caDul En care am trFit o
situa>ie En care m-am sim>itO a#uDat3 0e 0lan se%ual3 mai ales dacF a e%istat o
0enetrare -or>atF' " tre#uit NsF rFm?n golN3 -ie En sens 0ro0riu (sF mF deD#rac*3 -ie En
sens -igurat (sF divulg un secret3 sF Emi e%0rim adevFratele emo>ii3 ceea ce im0lica un
anumit risc*' 5%istF ceva En mine3 ce mF revoltF Ci aC vrea sF scot a-arF acel lucru3
0entru cF nu 0ot digera ceea ce s-a Ent?m0lat' @i se 0are im0osi#il sF iert Ci e%istF o
alian>F (0osi#il alta3 nu cea 0rin cFsFtorie* care s-a distrus 0entru totdeauna' "m un
con-lict de identitate3 care mF usturF' "nusul se situeaDF la nivelul #aDinului3 a0roa0e
de coccis Ci de 0rima c/aUrF sau centru de energie3 care -ace legFtura dintre sine Ci
univers' "re legFturF cu #aDa energeticF a cor0ului' "numite -rici interioare3 stresul Ci
emo>iile se evacueaDF 0rin acest ori-iciu' En caDul unei a-ec>iuni3 0ot veri-ica
urmFtoarele situa>ii2 N1e cine sau ce Encerc sF ignor Ci re>in En mine R 1?nF unde mF
0ot a#andona R 8unt ca0a#il sF mF rela%eD Ci sF las via>a sF mF Endrume R 8unt
0regFtit sF trFiesc noi senDa>ii ale vie>ii R &a>F de cine sau -a>F de ce mF Enc/id R 1ot
avea tendin>a de a-mi re>ine emo>iile negative3 Entr-at?t Enc?t aJung sF mF otrFveascF'
@F 0ot agF>a de ceva sau de cineva3 ceea ce Emi 0rovoacF multF durere interioarF'
TrFiesc din com"lezen! c?nd de -a0t aC vrea sF Emi -ac mie 0e 0lac' 1ro#lemele care
a0ar En Dona anusului sunt de multe ori En rela>ie cu -elul En care mF ra0orteD la #ani'
"cce0>ii sF am Encredere3 En mine3 lFs?nd sF iasF a-arF emo>iile de care nu mai
am nevoie Ci Enlocuindu-le cu idei noi3 cu atitudini 0oDitive Ci 0roiecte noiK
7' ANU8 I AB/E8 ANA9 1ezi i2 ABC73 CD5 67578AE
A0cesul este o masF de 0uroi3 0rovocatF de frus!r)ri sau de iri!a0ili!a!e, cu
0rivire la o situa>ie 0e care nu vreau sF o las sF 0lece3 cFreia nu vreau sF Ei dau
drumul3 En caDul unui a0ces anal# Bneori3 c/iar dacF mF re>in3 -ac acest lucru -FrF sF
vreau' "#cesul se va mani-esta oricum' 5ste 0osi#il sF -iu -urios 0e mine Ensumi3
deoarece nu vreau NsF evacueDN3 sF cedeD3 En -a>a unor -i%a>ii mentale3 care Emi
alimenteaDF via>a En 0reDent' 1ot c/iar sF simt o nevoie de rFD#unare3 -a>F de o
situa>ie din trecut sau -a>F de cineva 0e care re-uD sF El iert' @-am sim>it umilit3 Jignit3
ridiculiDat' En via>a de Di cu Di3 mani-est aceastF li0sF de a renun>a =a ceva3 0rin -a0tul
cF3 e%istF o#iecte de care nu vreau sF mF se0ar Ci care totuCi3 nu mai au valoare sau
sunt inutile'
"ceastF a-ec>iune Emi transmite mesaJul cF3 tre#uie sF acce0tKi sF am Encredere
En via>F Ci En ceea ce este -rumos En ea' "m Encredere En ceilal>i Ci3 mai ales3 Ei iert 0e
oamenii din Jurul meu' @F a#andoneD Ci am Encredere En via>F'
77' ANU8 I M@N/RIMI ANA9E 1ezi i2 &977) M45C489M7
@?ncFrimile au legFturF cu remuCcFrile sau cu cul0a#ilitatea3 -a>F de trecutul meu
a0ro0iat' 5%istF ceva ce mF iritF sau mF deranJeaDF Ci mF simt vinovat legat de ceea
ce tre#uie sF re>in sau sF las sF 0lece' 1ort o mascF Ci Emi ascund adevFrata
identitate' Regretele mele Ci -uria mea 0ot -i cauDate de rela>iile se%uale
nesatis-FcFtoare3 de un gol de iu0ire# "naliDeD anumite evenimente din trecut3 0e
care vreau sF le evacueD3 cu orice 0re>'
5ste im0ortant 0entru mine sF acce0tKi sF Emi ascult cor0ul Ci sF cunosc
satis-ac>ia En toate as0ectele vie>ii3 deoarece cul0a#ilitatea nu -ace dec?t sF Emi
En-r?neDe evolu>ia3 -FrF sF Emi aducF niciun #ene-iciu'
7!' ANU8 I DURERI ANA9E 1ezi i2 D<8787
Durerile anale (anita* au legFturF cu cul$a0ili!a!ea# @F simt rFu3 deoarece nu mF
consider destul de e-icient 0entru a-mi realiDa dorin>ele' 5ste o -ormF de
auto0ede0sire3 de iritare3 din dorin>a de a mF 0ede0si Entr-un mod care e%0rimF o
ranF interioarF3 sensi#ilitatea mea3 a-ectatF En urma unui eveniment din trecut3 0e
care EncF nu l-am acce0tatKi' 1oate -i vor#a des0re o cul0a#ilitate (a mea sau a
celorlal>i* trFitF En rela>ie cu se%ualitatea mea' 8imt o 3 dis0erare 0uternicF3 care mF
0oate determina sF 0ierd s?nge Ci3 uneori sF am o /emoragie' Emi im0un o 0edea0sF
de mult tim0 Ci mF retrag En mine Ensumi' 1ot acce0taKi sF devin mai res0onsa#il de
dorin>ele mele3 sF nu mF mai devaloriDeD En ceea ce sunt3 sF nu mF mai Em0iedic sF
trFiesc Ci sF nu mF mai 0ede0sesc inutil'
"C 0utea sF nu mF mai simt incon-orta#il Ci sF o iau de la Ence0ut3 acce0t?ndu-miK
i e%0erien>ele trecute3 0reDente Ci viitoare Ci ast-el3 sF EnainteD mai mult En via>F' Nu
mF mai distrug Ci acce0tQ'i sF vFd toatF -rumuse>ea 0e care o mani-est' TrFiesc
46
7!
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
0entru mine3 En loc sF ac>ioneD tot tim0ul3 En -unc>ie de dorin>ele Ci aCte0tFrile
celorlal>i'
59. ANU8 I ,I8URI ANA9E
&isurile anale sunt crF0Fturi su0er-iciale3 care determinF s?ngerarea la nivelul
anusului3 ceea ce sim#oliDeaDF o 0ierdere a #ucuriei de a trFi3 En legFturF cu o
situa>ie 0e care tre#uie sF o sc/im#' <acF simt o triste>e 0uternicF3 veri-ic ce
anume 0rovoacF aceastF triste>e Ci acce0>ii sc/im#Frile din via>a mea' @F simt sla#
Ci vreau sF mF 0roteJeD de lumea e%terioarF' Pulnera#ilitatea mea mF -ace sF
stagneD3 sF rFm?n En 0oDi>ii #ine sta#ilite' 1re-er sF rFm?n En unele situa>ii
ne0lFcute3 En loc sF Emi asum riscul de a merge Enainte3 s0re necunoscut' @F simt
deD#inat3 Entr-o situa>ie2 tre#uie sF re>in acel lucru sau sF Ei dau drumul R @F agF>
de ceea ce Ctiu' <evin autosu-icient3 nu mai am nevoie de aJutorul celorlal>i'
"cce0>ii
s?
s0un acum2 NdestulKN celor care Emi cer 0rea mult' Nu &ai a2!e$!
s$ri-inul celorlali $en!ru a &) sc;i&0a# Emi elimin -rustrarea3 -uria -a>F de o
0ersoanF sau un eveniment Ncare mF usturFN sau -a>F de care mF simt Ncu -undul En
douF luntriiN' Emi redo#?ndesc locul care mi se cuvine' Emi a-irm nevoile Ci EnceteD
sF mai vreau sF -iu 0e 0lacul tuturor'
0' ANU8 I ,I8TU9E ANA9E 1ezi i2 B93:<7
M fis!ul) anal) 0oate -i cauDatF de o situa>ie 0e care o trFiesc Ci En care
e%0erimenteD o -urie3 -a>F de ceea ce vreau sF re>in Ci nu reuCesc sF 0FstreD En
mine' 5ste ca Ci cum aC vrea sF 0FstreD vec/i deCeuri din trecut (vec/i modele de
g?ndire3 emo>ii3 dorin>e* dar nu reuCesc' 1ot c/iar sF am sentimente de rFD#unare
-a>F de cineva sau -a>F de o situa>ie' Re>in emo>ii din trecut3 care sunt 0line de
ranc/iunF' "-ec>iunea care a0are este o fis!ul), un soi de canal anormal Entre
organe Ci 0iele' "ceasta indicF -a0tul cF nu reuCesc sF mF decid Entre 0lanul -iDic Ci
cel s0iritual3 Entre dorin>e Ci detaCare (En sensul larg*' "m im0resia cF nu mF miCc'
@F Enc/id En lumea mea3 En g?ndurile mele negre3 mF simt inca0a#il sF comunic
ceea ce simt' TrFiesc o situa>ie En care mF simt Ci cstorit Ci divor>at Ci aceastF
situa>ie mF destramF' "C avea nevoie sF mF consult cu cineva3 dar 0re-er sF stau
singur3 sF-mi rumeg su-erin>a' "m im0resia cF am Enc/eiat rela>ia3 dar nu este totul
reDolvat EncF' Tre#uie sF destram legFtura care mF >ine l?ngF celFlalt R "m
im0resia cF sunt lucruri care Emi sca0F 0rintre degete'
8unt desc/is3 =a nivelul inimiii Ci acce0t ii sF golesc de tot aceste NcoCuri de
gunoiN3 0lin de idei negre3 nesFnFtoase3 aici Ci acum' EnvF> sF comunic li#er ceea ce
trFiesc En 0reDent Ci via>a mea va deveni mult mai veselF Ci mai ec/ili#ratF'
1' ANDIETATE 1ezi i2 A56;A3>! 57819 CC89H> D7 @@@E! 5781;H9:A:7! 34567 )
=9&;6<C7M97
An(ie!a!ea este o -ricF de necunoscut3 care 0oate semFna cu o angoasF' 8e
mani-estF 0rin anumite sim0tome 0recum2 durere de ca03 cFldurF3 cram0e3
0al0ita>ii nervoase3 trans0ira>ie 0uternicF3 tensiune3 voce 0uternicF3 0l?ns Ci c/iar
insomnii3 <acF sunt an%ios3 este 0osi#il sF am N-risoane de angoasFN2 un -rison
care Emi aminteCte de -rica mea' "n%ietatea mF -ace sF am o senDa>ie de nod En
g?t3 sF Emi 0ierd stF0?nirea de sine Ci controlul asu0ra evenimentelor din via>a
mea3 mF Em0iedicF sF Emi -olosesc #unul sim> Ci discernFm?ntul' 1ot3 de
asemenea3 sF simt un deDec/ili#ru Entre lumea -iDicF3 asu0ra cFreia 0ot avea un
anumit control Ci 0erce0>iile mele -a>F de o lume imaterialF3 0entru care nu am
e%0lica>ii sau o En>elegere ra>ionalF' Nu mai de>in controlul3 ca Ci cum aC 0utea
e%0loda En orice moment' "m un sentiment de 0ericol iminent3 dar nede-init' 1ot -i
an%ios3 En orice situa>ie2 <5P=N L" &5L $" MB=5$TBL "T5N[=5= @5L5' <acF aten>ia
mea este centratF 0e o -ricF3 cu siguran>F voi trFi o stare de an%ietate3 care 0oate
avea legFturF cu o -ricF de moarte sau cu ceva ce mi-ar 0utea aminti de aceastF
-ricF' @oartea3 lucrurile 0e care le ignor sau 0e care nu le vFd3 dar care 0ot e%ista3
Emi declanCeaDF aceastF -ricF' Nu am Encredere En via>F'
$/iar dacF Emi este -ricF de necunoscut Ci neg3 En mod inconCtient3 via>a Ci
mecanismele ei3 acce0>ii sF Emi concentreD aten>ia 0e urmFtoarele as0ecte2 am
Encredere En via>F Ci sunt convins cF3 ceea ce mi se Ent?m0lF este s0re #inele meu3 En
0reDent Ci En viitor' 8im0tomele vor dis0Frea3 la -el Ci -rica de moarte'
2' A+ATIE 1ezi i2 34567) A57M97A=9&;6<C7M97A M;5;5<C7;H>
"0atia este o -ormF de insensi#ilitate sau de indi-eren>F' "#andoneD lucrurile care mi
se Ent?m0lF En via>a3 devin indi-erent Ci nu am nicio motiva>ie 0entru a mF sc/im#a'
8imt o $escuraLare continuF Ci mi-am 0ierdut orice interes 0entru via>F' "0atia 0oate
surveni En urma unor evenimente care mF determinF sF Emi reconsider ra>iunea mea
de a -i3 0e aceastF lume' @F revoltF at?ta nedre0tate' @F distan>eD de lume3 0entru a
nu su-eri din nou' TrFiesc cu angoasa NcF mi se va Ent?m0la din nouN acel lucru' 5ste
0osi#il sF vreau sF -ug dintr-o situa>ie3 din li0sF de motiva>ie sau de #ucurie3 sau de
teamF cF voi -i deDamFgit' @F o0un Ci re-uD sF vFd ceea ce se Ent?m0lF En interiorul
meu Ci En Jurul meu3 ceea ce Emi 0rovoacF un soi de insensi#ilitate3 cu sco0ul de a mF
0roteJa' "0atia 0oate -i legatF3 de asemenea3 de o urF 0ro-undF Ci de cul0a#ilitate'
"st-el Encerc sF devin insensi#il -a>F de -iin>a mea interioarF' 8unt ca un ro#ot Ci nu
mai am niciun sens En via>F' TrFiesc con-orm normelor altora' En acest -el3 0ot rFm?ne
deconectat de eul meu 0ro-und'
"cce0>ii sF -iu mai desc/is -a>F de via>F Ci -a>F de noile e%0erien>e 0lFcute3 0e
care le 0FstreD3 0entru a-mi gFsi a0oi un nou sco0 En via>F' "do0t atitudinea 0e care o
vreau eu' Emi las inimai sF mF Endrume3 cu toatF s0ontaneitatea' "st-el3 Emi
redesco0Fr 0o-ta de via>F Ci Emi las sim>urile sF se #ucure de -iecare moment al vie>ii'
3' A+ENDI/IT 1ezi i2 A57?A 999! &789:;59:>
"0endicita este o in-lama>ie a a0endicelui ileocecal (din lim#a latinF Ncaecumoor#N*3
situat =a #aDa intestinului gros' "ceastF a-ec>iune 0rovine dintr-o -urie legatF de o
tensiune sau de o situa>ie acutF3 0e care nu reuCesc sF o reDolv3 care mF -ace NsF
-ier#N 0e dinFuntru Ci sF mF simt rFu'
47
7!
"A
(I Jacques
Martel
ii ii i i i T = 1 "I
I I E
E T K
K
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale
mbolnvirii
.%
M+ Jacques Martel
<e o#icei3 este vor#a des0re o situa>ie 0e 0lan a-ectiv3 care Emi deDec/ili#reaDF
sensi#ilitatea Ci emo>iile' &rica mea 0oate sF -i declanCat acest eveniment3 deoarece
Entre>ineam g?nduri negative Ci Emi -Fceam griJi' 8imt o lu0tF interioarF3 Entre via>F Ci
moarte' "m o angoasF 0uternicF Ci tre#uie sF -ac -a>F unei alegeri3 0e care Emi este
greu sF o -ac3 din cauDa res0onsa#ilitF>ilor care decurg din ea' 1re-er sF mF re-ugieD
En muncF sau En diverse activitF>i' @F simt ca Enc/is Entrrun sac3 0entru cF am
sentimentul cF sunt o0rimat Ci simt fric), nesi7uran), sl)0iciune, a0anon# $el
mai adesea3 aceastF contrarietate are legFturF cu un mem#ru al -amiliei mele sau
are legFturF cu 0rinci0iile Ci ideile re-eritoare la -amilie' 1oate -i vor#a des0re o
situa>ie cu 0rivire la #ani Ci3 mai ales3 la #anii de #uDunar' 1oate tre#uia sF 0rimesc o
sumF de #ani3 0e care a0oi i-am 0ierdut imediat' 8au este vor#a des0re ceva sau cine
0e care aC vrea sF NEl adaugN En via>a mea3 dar nu 0ot din cauDa circumstan>elor' <e
e%em0lu3 En situa>ia En care aC vrea ca 0artenerul meu sF se mute la mine3 dar nu am
destul s0a>iu 0entru am?ndoi etc' 5%istF o No#struc>ieN En -lu%ul vie>ii Ci re-uleD o
mul>ime de emo>ii' 8unt 0e cale sF trec Entr-o nouF eta0F3 sunt Entr-o cotiturF a vie>ii3
dar Emi este -ricF de sc/im#Frile ce vor urma Ci de $e"en$ena de anumite 0ersoane'
1ot sF aJung c/iar sF mF tem sF trFiesc' Nu mai reuCesc sF -iltreD su-icient de #ine
noile realitF>i3 0entru a mF 0roteJa' Nu mai vFd nicio solu>ie' "m im0resia cF nu 0ot
scF0a de ceva' 1FstreD ceva En mine3 0?nF c?nd a$enicele nu mai 0oate' "m
nevoie sF vor#esc des0re ceea ce trFiesc3 sF Emi Ngolesc saculN3 0entru cF Emi este
greu sF diger ceea ce se Ent?m0lF Ci sunt -oarte deDamFgit' @F simt Entr-un im0as Ci
consider situa>ia res0ectivF -oarte deDagrea#ilF Ci greu de NdigeratN' Emi este -ricF de
via>F Ci nu Emi e%0rim s0ontaneitatea' "m im0resia cF3 En orice moment3 0ot -i
agresat3 mi se 0ot Ngoli #uDunareleN3 at?t 0e 0lan material3 c?t Ci la nivelul iu0irii# Emi
este greu sF elimin as0ectele negative din via>a mea' 8im0tomele o#iCnuite 0entru
a0endicitF sunt cFldura3 roCea>a din Dona in-lama>iei Ci durerea3 din cauDa tensiunii'
8imt o su-erin>F 0uternicF atunci c?nd a$enici!a se trans-ormF En $eri!oni!)
(ru0erea a0endicelui*' i
"cce0t sF mF o0rescQ3i3 sF Emi acord un rFgaD Ci sF trFiesc En -unc>ie de nevoile
mele3 En loc de aCte0tFrile celorlal>i' Las via>a sF ECi urmeDe cursul Ci acce0tpW
situa>iile din e%isten>a mea3 ca 0e ceva #un 0entru mine' 8unt desc/is3 la nivelul
inimiii Ci las la o 0arte #arierele mele3 tre0tat Ci En armonie' @F rela%eD Ci gust via>a
din 0lin'
+' A+ETIT Ee(ces e###F Vezi i: B<9Mi7! 34567)=9&;6<C7M97
@?ncarea re0reDintF via>a Ci are legFturF cu $l)cerea Ci cu o -ormF de #ucurie de
a trFi' @?ncarea Emi um0le o nevoie -iDicF Ci emo>ionalF3 iar un e%ces de m?ncare
0oate Ensemna cF vreau sF com0enseD3 sF am mai multF via>F En mine3 0entru cF
am nevoie s) u&$lu un 7ol in!erior# 5ste vor#a des0re o insatis-ac>ie 0ro-undF
-a>F de iu0ire Ci de foa&ea e iu0ire (ca Ci se!ea e iu0ireF, o nevoie de a
diminua o tensiune sau3 0ur Ci sim0lu3 de a -i ocu0at3 0entru a nu mF g?ndi la
0ro#lemele mele' Emi Judec -oarte as0ru 0ro0riile mele emo>ii' 5vit sF 0rivesc En
interiorul meu Ci gFsesc En m?ncare acel sentiment de li#ertate Ci de satis-ac>ie de
a-mi Em0lini toate dorin>eleG oricare ar -i cantitatea a#sor#itF' "cest lucru se 0oate
Ent?m0la3 c?nd am o /i0oglicemie3 stare legatF de o li0sF de #ucurie En via>F sau de
o dorin>F e%cesivF de dulce (legatF de iu#ire*3 care indicF o nevoie evidentF de
tandre>e Ci de a-ec>iune' En caDul co0iilor3 nevoile lor a-ective neEm0linite sunt uCor
de recunoscut2 ECi mani-estF clar 0re-erin>a 0entru dulciuri' &ie cF sunt adult3 -ie cF
sunt co0il3 este vor#a des0re inimai mea de co0il care se simte rFnitF Ci tre#uie sF
o-er mai multF iu#ire co0iilor mei Ci sF 0rimesc3 la r?ndul meu3 0entru a-mi Em0lini
nevoile'
"cce0tKi sF con2!ien!i1e1 cF3 -a0tul de a m?nca mult are legFturF directF cu o
-ormF de recom0ensF sau de consolare' 8unt desc/is 0entru a 0rimi energia iu0irii
Ci a gFsi un ec/ili#ru3 o comunicare verita#ilF3 o recunoaCtere de sine3 un sc/im#
Entre ceea ce sunt Ci nevoile mele' 1o-ta de m?ncare se va ec/ili#ra imediat ce voi -i
mai Em0linit 0e 0lan emo>ional'
7' A+ETIT Eli$sa $of!ei e &:ncareF Vezi i: A5;87?97
<at -iind -a0tul cF3 m?ncarea este legatF de via>F3 $iererea $of!ei e &:ncare
0oate -i atri#uitF unei cul0a#ilitF>i (nu merit sF trFiesc3 Emi este -ricF3 mF 0roteJeD* sau
unei 0ierderi a #ucuriei3 a motiva>iei -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie' 1ierderea
a0etitului a0are mai ales du0F 0ierderea unei -iin>e dragi (En urma unui deces3 ru0turi3
mutFri etc*' @F simt 0ierdut' Rana mea -iind -oarte mare3 o 0FstreD vie Ci mF
autodistrug' 1ot sF acord o aten>ie 0rea mare unei situa>ii s0eciale din via>a mea Ci uit
sF mFn?nc' Re-uD sF merg mai de0arte3 sF am im0resii noi Ci e%0erien>e interesante3
care sF mF EnveseleascF' 5mo>iile mele NEmi taie 0o-ta de m?ncareN' Emi res0ing
dorin>ele3 0asiunile3 curioDitatea3 gusturile' Bneori Ci a0etitul meu se%ual se
diminueaDF' Re-uD sF a#sor#3 sF diger3 NsF mFn?nc ceva nouN3 ceva ce a0are En via>a
mea3 deoarece nu Emi convine acel lucru' $red cF ceilal>i mF strivesc sau mF
Em0iedicF sF trFiesc' <ar3 eu sunt cel care 0re-er sF mF to0esc En mul>ime sau sF -iu
a#sor#it (uneori de cFtre 0artenerul meu sau de cFtre unul dintre 0Frin>ii mei*' 8imt
cF Nmi se ia Ci 0ielea de 0e mineN' @F 0ede0sesc sau mF sacri-ic3 nu cred cF merit
ceva mai #un Ci vreau sF -iu a0ro#at de ceilal>i'
"cce0tKi sF -iu desc/is la nivelul inimiii3 -a>F de aventurF Ci via>FI Emi cresc
res0ectul de sine Ci 0ot acce0ta noile im0resii (noile gusturi* Ci merge mai de0arte'
1o-ta mea de m?ncare se va ec/ili#ra' =ar 0entru cF "ofta vine mNncNn$! P="[" vine
cu TRZ=N< K "cce0tKi sF mF 0oDi>ioneD Ci sF recunosc aceastF 0asiune Ci aceste
dorin>e din mine3 care nu cer dec?t sF -ie e%terioriDate3 mai ales 0rin intermediul
creativitF>ii mele'
' A+NEE LN 8OMN Vezi: 873&98F97 CAB7CF9<5976A:7D7@@@E
7' A+O+9EDIE Vezi: C87978)A&;&7?97
!' ARITMIE /ARDIA/ Vezi: 959MAJ)A89:M97 CA8D9AC>
,' AR8URI Vezi i: ACC9D75:! &977 CD5 67578AE
"rsura3 cauDatF de diverse surse -iDice (cFldurF3 -rig etc'* 0rovoacF o leDiune a 0ielii'
1ielea re0reDintF limita dintre interior Ci e%terior3 -rontiera dintre universul meu
interior Ci lumea din Jurul meu' 5%istF ceva ce mF arde 0e dinFuntru2 o 0ro-undF
durere3 emo>ii 0ro-unde Ci violente re-ulate (-urie3 su0Frare3 dis0erare* Ci Entorc toate
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
.O
M+ Jacques Martel
aceste emo>ii Em0otriva mea3 su# -ormF de cul0a#ilitate Ci de auto0ede0sire (arsura*'
0 arsurF 0oate im0lica mai multe 0Fr>i ale cor0ului (carnea3 >esutul moale3 lic/idele
cor0ului3 uneori Ci oasele*' M arsurF 0e 0lan emo>ional sau mental se mani-estF -iDic
Entr-un mod -oarte agresiv Ci 0uternic' Peri-ic semni-ica>ia 0Fr>ii a-ectate' <acF am
m?inile arse3 este 0ro#a#il cF mF simt vinovat sF Ende0linesc ceva3 legat de o situa>ie
actualF sau 0entru cF mF EncF0F>?neD -a>F de ceva sau de cineva' <acF am 0icioarele
arse3 acest lucru are o legFturF cu viitorul Ci direc>ia 0e care merg En via>F' 1oate Emi
este teamF sF cunosc o 0ersoanF nouF sau o situa>ie nouF3 deCi ard de nerF#dare sF
o cunosc3 Emi este teamF cF 0roiectele mele se vor risi0i' 8au 0oate3 am o dorin>F
arDFtoare sF -iu cu 0ersoana iu#itF' 1ot sF NmF Joc cu -oculN Entr-o anumitF situa>ie
din via>a mea Ci am nevoie sF -iu mai atent cu lucrurile 0e care le -ac sau cu ceea ce
s0un' 8emni-ica>ia arsurilor di-erF Ci En -unc>ie de cauDa acestora' <acF arsura este
0rovocatF de lic/ide (a0F -ier#inte3 gaD*3 aceasta are legFturF cu o reac>ie emo>ionalF
violentF3 En tim0 ce3 o arsurF 0rovocatF de o su#stan>F solidF (metale* im0licF o
NarsurFN 0e 0lan mental' "rsurile uCoare Emi aratF -a0tul cF tre#uie Encetinesc ritmul
Ci sF mF concentreD mai mult 0e 0reDent En loc sF Emi risi0esc energiile Ci aten>ia 0e
mai multe lucruri deodatF' M arsurF mai gravF indicF emo>ii mai violente3 destructive'
@F simt NarsN de cineva sau Entr-o situa>ie3 cristaliDatF En interiorul meu3 trecutF sau
0reDentF' "naliDe emo>iile care mF ard 0e dinFuntru' @F simt 0rins3 ca Ci cum
li#ertatea mea ar -i EngrFditF' Ei acuD 0e ceilal>i3 dar eu sunt cel care are nevoie sF mF
res0onsa#iliDeD Ci sF mF res0ect 0entru a-i determina Ci 0e ceilal>i sF mF res0ecte'
5%istF mai multe ti0uri de arsuri3 clasi-icate En -unc>ie de 0ro-unDimea lor' Toate
re-eririle de dinainte sunt vala#ile 0entru urmFtoarele ti0uri de arsuri3O En -unc>ie de
N0ro-unDimeaN acestora' "rsurile de gradul Ent?i3 care a-ecteaDF 0artea su0er-icialF a
0ielii (ca arsurile solare* 0ot im0lica o con-uDie En situa>iile din via>a mea' $ele de
gradul doi3 au legFturF cu su-erin>a 0e care o trFiesc Entr-un as0ect al vie>ii mele3 0e
care El consider im0ortant' "rsurile de gradul trei3 care a-ecteaDF toate straturile 0ielii3
0ot a-ecta un muCc/i3 un tendon sau un organ' "cestea cores0und unei -urii Ci unei
agresivitF>i intense3 care Emi strF0unge #arierele naturale de 0rotec>ie -iDice Ci
0si/ice' 1e 0lan -iDic3 arsurile grave nu mai 0ot -i recu0erate' TotuCi3 e%istF calitF>ile
mele divine (iu#ire3 tandre>e3 res0ect* care mF 0ot aJuta sF integreD e%0erien>a unei
arsuri grave'
En loc sF vFd doar di-icultF>ile Ci 0ro#lemele din via>a mea3 acce0tQ' W sF vFd
iu#irea din -iecare situa>ie' =u#irea este 0este tot Ci sunt desc/is sF o 0rimesc Ci sF
EnvF> din e%0erien>ele 0e care le trFiesc' "cesta este 0rocesul normal de integrare la
nivelul inimii' "st-el Emi 0ot vindeca at?t rFnile interioare3 c?t Ci 0e cele e%terioare'
70' AR8URI 9A 8TOMA/ 1ezi2 3:;MAC)A83<89 A 3:;MAC
71' ARTERE 1ezi2 34567)A8:787
72' A8:79ll;3C#7P;HA1ezi34567AA8:787ACmC<AF973A56<95>
"rterioscleroDF3 denumitF Ci ateroscleroDF3 este o #oalF degenerativF care 0rovine
din -ormarea unor de0oDite de li0ide (grFsimi3 asemFnFtoare cu colesterolul* 0e
0eretele arterelor cere#rale3 coronariene3 renale sau ale mem#relor in-erioare'
"rterioscleroDF este Ci o #oalF degenerativF3 cauDatF de distrugerea -i#relor
musculare Ci elastice' "m#ele -ormule se mani-estF 0rin EntFrirea arterelor Ci a
arteriolelor3 mai ales 0rin e0uiDarea Ci 0ierderea elasticitF>ii 0eretelui acestora3 o
ca0acitate slF#itF de dilatare Ci de circula>ie a s?ngelui3 0rin creCterea de0oDitelor
de grFsime3 En concluDie3 0rin mai 0u>inF iu#ire3 e%0rimatF la nivelul inimiiW' "ceastF
stare 0rogresivF se mani-estF dacF sunt rigid sau devin in-le%i#il sau tensionat3 cu
0rivire la comunicare Ci la g?ndurile mele' 5ste mani-estarea unei reDisten>e -oarte
0uternice Ci a unei Engustimi de s0irit3 0si/ice Ci interioare' 5%0rimarea Ci rece0tarea
iu#irii Ci a #ucuriei devin limitate Ci restr?nse'
1rin urmare3 e%istF un deDec/ili#ru -a>F de a da Ci a Em0FrtFCi cu ceilal>i Ci -a0tul de a
0rimi' "m idei -i%e Ci -oarte rigide3 sunt intransigent3 rigid3 li0sit de com0asiuneI am
tendin>a de a vedea doar 0artea EntunecatF sau negativF a vie>ii3 Emi re-uleD3
inconCtient3 emo>iile Ci re-uD iu#irea3 0entru cF Emi este -ricF sF mF e%0rim' 1oate cF
trFiesc 0rea mult En con-ormitate cu 0rinci0iile Ci' cu morala3 care mi-au -ost transmise
En co0ilFrie3 En loc sF am 0ro0riile mele valori' RFm?n 0riDonier En aceastF stare3
0entru cF mF simt En siguran>F' TotuCi3 stagneD En loc sF evolueD' <eoarece viDiunea
mea asu0ra lucrurilor este limitatF de -rici Ci arterele mele sunt la -el' @F simt3
scleroDat3 cristaliDt3 =a -el ca arterele mele' @F simt Enc/is En mine' En loc sF mF las
condus de intui>ia mea3 0entru a Cti ceea ce este #un 0entru mine3 mF las Endrumat
de re0ere e%terioare' 1oate consider cF m-am EnCelat Ci cF m-am Judecat 0rea as0ru'
$?nd Ci unde am mai trFit o e%0erien>F traumatiDantF3 care m-a -Fcut sF detest o
0arte din mine3 at?t de tare Enc?t am negat-o sau m-am sim>it res0insR "ceastF #oalF
este legatF de o ranF a-ectivF sau de nerecunoaCterea iu#irii din via>a mea' $e rost
are sF vFd ce este e%ccelent 0entru mineR <e ce sF Emi e%0rim sentimentele R <e ce
sF mF im0lic Entr-o rela>ie3 dacF risc sF -iu rFnit R $or0ul meu Emi aratF cF este nevoie
de o sc/im#are En com0ortamentul meu -a>F de via>F' $onCtientiDeD -a0tul cF En
arterele mele se acumuleaDF cul0a#ilitate3 su0Frare3 ruCine3 regrete3 0e care le trFiesc
En -iecare Di'
<acF acce0tJ,V sF am o atitudine mai desc/isF3 mai tolerantF Ci mai #l?ndF 3
-a>F de mine Ensumi Ci de e%0erien>ele 0e care le trFiesc3 0rocesul de uni-icare cu eul
meu interior Ci cu universul se va mani-esta mai mult' Emi recu0ereD #ucuria3
seninFtatea Ci -e%i#ilitatea3 -a>F de cei din Jurul meu Ci mF a#andoneD unei adevFrate
e%0rimFri a iu#irii' Mameni din Jurul meu vor sim>i sc/im#area' "cce0tA,V sF 0rimesc
aJutor' Tre#uie sF Emi deDvolt creativitatea 0e 0lan -iDic Ci material' Pia>a va avea griJF
de mine' @F e%0rim li#er 0entru a evita orice altF acumulare En arterele mele Ci Emi
Em0ing limitele 0entru a mF angaJa din 0lin En rela>iile mele cu ceilal>i'
73' ARTI/U9AII E3n 7eneralF 1ezi i2 A8:89:>)A8:8;H> M articula>ie este o 0arte
a cor0ului unde se reunesc douF sau mai multe oase3 0ermi>?nd o miCcare
ada0tatF anatomiei cor0ului (se mai numesc Ci Enc/eieturib' "rticula>ia
sim#oliDeaDF uCurin>a3 mo#ilitatea3 ada0ta#ilitatea3 -le%i#ilitatea Ci o-erF gra>ie Ci
-luiditate miCcFrilor' Toate aceste calitF>i sim0le sunt 0osi#ile dacF articula>ia este
En stare 0er-ectF'-TotuCi3 articula>iile au anumite limite' =ar cum oasele re0reDintF
-orma de energie Ncea mai densFN3 cea mai -undamentalF a e%isten>ei3 0ro#lemele
a0Frute la articula>ii sunt im0licate En toate com0onentele 0si/ologice ale cor0ului
(>esut3 s?nge etc*' M a-ec>iune la articula>ii indicF o reDisten>F3 o re>inere3 o anumitF
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Q,
M+ Jacques Martel
Encremenire En g?ndurile mele3 En ac>iunile mele sau En e%0rimarea emo>iilor3 de
o#icei re-ulate' M in-lama>ie a articula>iilor a0are dacF Emi este teamF sF merg
Enainte2 devin inca0a#il sF mF miCc3 am o di-icultate de a sc/im#a direc>ia3 mF
0re-ac cF sunt detaCat emo>ional3 nu sunt s0ontan3 eDit sau re-uD sF mF las 0urtat
de via>F Ci sF am Encredere En ea' &uria reDultF din -a0tul cF re-uD sF Emi e%0rim
-rustrFrile Ci dece0>iile' $?nd mF miCc cu durere Ci di-icultate3 cor0ul meu e%0rimF
-a0tul cF3 nu vreau sF En>eleg (sau sF acce0>ii sF En>elegQ ceva ce Emi limiteaDF
e%0rimarea de sine' @F simt Enc/is3 0rins Entr-un as0ect din via>a mea' "m o
di-icultate de a -i articulat3 de a vedea clar En g?ndurile mele Ci a le e%0rima' @F
simt li0sit de valoare3 deCi am o mul>ime de 0osi#ilitF>i' <urerile articulare indicF
-a0tul cF emo>iile Ci Cocurile au -ost su0ortate mult tim0 Ci devin insu0orta#ile
deoarece au de0FCit limita' "ceste dureri e%0rimF o retragere En sine3 li0sa
-le%i#ilitF>ii (-a>F de sine Ci -a>F de ceilal>iQ sau o li0sF de ada0tare' "rticula>iile
rigide indicF c?t de rigid 0ot -i En modul meu de a g?ndi3 c?t de intolerant sunt Ci
-a0tul cF ar -i #ine sF Ence0 sF vFd via>a Entr-o luminF 0oDitivF'
TrFiesc En -unc>ie de structurile Ci de autoritateae%terioare3 En loc sF Emi ascult
vocea interioarF3 care ar tre#ui sF -ie autoritatea su0remF' "m im0resia cF 0ort
Entrega lume 0e umerii mei' <acF articula>iile mele cedeaDF3 acest lucru indicF
-a0tul cF Emi 0ort 0icF 0entru cF am s0us sau am -Fcut ceva3 deCi nimeni nu mi-a
-Fcut re0roCuri' <acF a0are o degenerescentF a articula>iei este un semn cF mF
retrag En g?ndurile mele3 En latura mea ra>ionalF Ci mF deconecteD ast-el de
e%isten>a aceasta3 0e care o re-uD'
1lec?nd de la rigiditatea mea de a En>elege3 veri-ic semni-ica>ia 0Fr>ii cor0ului
a-ectate Ci ast-el 0ot activa 0rocesul de acce0tareii a -a0tului cF am ceva de
En>eles din aceastF situa>ie' <e e%em0lu3 Enc/eieturile m?inii3 coatele3 umerii sau
m?inile dureroase3 indicF -a0tul cF tre#uie sF EnceteD o ac>iune sau o muncF
oarecare' Preau sF mF retrag En mine Ensumi (coateleQ 0entru cF sunt o#osit sau
nu 0ot -ace ceea ce am de -Fcut sau am o#osit sF -iu cine suntI nu mai vreau sF
-iu res0onsa#il (umeriiQ' Loldurile3 genunc/ii Ci 0icioarele (mem#rele in-erioareQ
indicF o renun>are de a trFi mai de0arte cu di-icultF>ile vie>ii mele' 5ste im0ortant
sF nu uit cF3 concentrarea aten>iei asu0ra unui singur loc (adicF -a0tul de a-mi -i%a
inconCtient energia sau emo>ia En acel loc* 0oate cristaliDa acea energie Ci
imo#iliDa articula>ia' En acest caD3 0rocesul de acce0tareii =a nivelul inimiii este
esen>ial 0entru a integra conCtientiDarea -a>F de aceastF #oalF Ci ast-el 0entru a
mF eli#era' "rticula>ia este locul En care se Ent?lnesc oasele3 0 #oalF care
a-ecteaDF acest loc denotF o in-le%i#ilitate -a>F de mine Ensumi sau -a>F de o
0ersoanF sau o situa>ie' Peri-ic?nd 0artea cor0ului care este a-ectatF3 0ot gFsi
as0ectul din via>a mea -a>F de care este im0ortant sF -iu mai -le%i#il' 5ste vor#a
des0re articula>iile de la degete3 de la m?ini sau de la gleDne etc' R 5mo>iile Ci
Cocurile acumulate devin deodatF insu0orta#ile Ci indicF o retragere En sine'
4?ndurile dureroase Ci o#sesiXnale se -i%eaDF Ci se cristaliDeaDF Entr-un 0unct
0recis din cor0' "cce0t?ndii sF mF ascult 0ot sF Emi regFsesc ast-el adevFrata
0utere Ci 0ot recunoaCte toate calitF>ile mele' 1ot merge mai de0arte3 ePolua3 0ot
-ace s/im#Fri care a0ar En via>a mea3 Entr-un mod armonios Ci -luid'
7+' ARTI/U9AII I ENTOR8
En!orsele sunt 0rovocate de o leDiune a ligamentelor Ci a articula>iilor' Ar!iculaiile
re0reDintF -le%i#ilitatea Ci ca0acitatea mea de a mF ada0ta diverselor situa>iii din
via>F' Enc/eietura m?inii Ci gleDnele e%0rimF energia3 En momentul dinaintea
mani-estFrii sale 0e 0lan -iDic' En!orsa indicF -a0tul cF Emi 0un niCte -r?ne Ci nu vreau
sF -ac ceea ce mi s-a cerut' @F o0un Ci am o nesi7uran) -a>F de direc>ia 0e care
vreau sF merg E7le1naF sau legatOde ceea ce -ac (Enc/eietura m?inii* En 0reDent sau
ceea ce aC 0utea -ace Entr-o situa>ie nouF' 8unt gata 0entru orice3 0entru a nu ceda3
dar c?nd 0resiunea devine 0rea 0uternicF3 li7a&en!ele sunt cele care 0reiau
greutatea Ci se 0ot ru0e' TrFiesc o cul0a#ilitate Ci vreau sF mF 0ede0sesc deoarece
mF o0un acelei situa>ii' "m o tensiune mentalF3 0e care nu o mai su0ort' "C vrea sF
renun>' En -unc>ie de nivelul meu de o0oDi>ie3 de EncF0F>?nare3 de -urie3 de
cul0a#ilitate sau de tensiune mentalF3 voi avea -qe o en!ors) 0enin7n) (o Entindere*
En care ligamentele sunt doar tensionate3 -ie o en!ors) 7ra.), ca En care ligamentele
se ru$ sau sun! s&ulse# O en!ors) 7ra.) indicF -a0tul cF trFiesc o ru0turF3 o
deD#inare de o 0ersoanF sau de o situa>ie' 8imt cF Nmi se smulge cevaN Ci re-uD acest
lucru' /on2!ien!i1e1 ceea ce -Fceam sau sim>eam En momentul En care s-a 0rodus
entorsa' @F 0ot Entre#a2 N8unt 0e cale sF -ac un lucru =a care ar -i mai #ine sF renun> R
&elul En care trateD o situa>ie Emi 0rovoacF o tensiune sau o angoasF realFR 8tau 0e o
#aDF insta#ilF Ci nesigurF3 care mF tul#urF 0e 0lan mentalR Re-uD sF Emi deDvFlui
-ricile cu 0rivire la o 0ersoanF sau o situa>ie R @F s0riJin 0e rT #aDF 0uternicF sau 0e
-ricile mele R 8au nu sunt de acord cu Justi>ia R 8imt cF Emi este a-ectatF integritatea
RN
"cce0>ii sF Emi acord tim0ul necesar 0entru a mF reorienta sau a mF ada0ta la
sc/im#Frile necesare 0entru a mF sim>i #ine aCa cum sunt Ci 0entru a merge mai
de0arte' "cce0>ii aceastF en!ors), care mF aJutF sF -ac sc/im#Frile necesare' <acF
acce0tarea este realiDatF3 vindecarea se va 0roduce re0ede Ci va -i

Masele craniului sunt legate Entre ele -iind considerate articula>ii imo#ile
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Q1
"A
86 Jacques Martet
'< ii
-
1i i i t i i i
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
52
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
com0letF' Pa dura EnsF mult mai mult3 dacF mF devaloriDeD Ci mF simt inutil deoarece
Emi este greu sF merg din cauDa entorsei' <e aceea3 este im0ortant sF vFd aceastF
situa>ie (entorsa Ci consecin>ele ei* Entr-un mod 0oDitiv Ci constructiv'
77' ARTI/U9AII TEM+ORO%MANDIBU9ARE 1ezi2 6<8> Cafeciuni
ale@@@E! MA?9A87 CD<8789 D7@@@E
7' ARTRIT E3n 7eneralF 1ezi i2 A8:9C<AF99 CD5 67578AE! 95BAMAF99
Ar!ri!a este in-lama>ia unei articula>ii' "ceasta 0oate a-ecta oricare dintre 0Fr>ile
sistemului locomotor' $ea mai rFs0?nditF -ormF de artritF este $oliar!ri!a cronic)
e.olu!i.)# "ceasta se caracteriDeaDF 0rin in-lama>ie3 rigiditate muscularF Ci durere3
care cores0unde3 0e 0lan meta-iDic unei stFri de Enc/idere3 de cri!ic), e
su$)rare, e !ris!ee sau e furie# 1e 0lan sim#olic3 gra>ia Ci li#ertatea de
miCcare sunt 0rinci0alele calitF>i ale unei articual>ii' $?nd aceasta devine in-le%i#ilF
sau se EntFreCte3 ar!ri!a este asociatF cu o -ormF de ri7ii!a!e a g?ndirii (g?nduri
cristaliDate*3 a atitudinilor Ci a com0ortamentelor mele3 0recum Ci a emo>iilor
0ro-unde3 0e care ar tre#ui sF le e%0rim normal Ci care se e%0rimF 0rin aceastF
#oalF' "rtrita survine atunci c?nd sunt 0rea infle(i0il, $rea e(i7en!,
3nc)$):na!, in!oleran!, foar!e &orali1a!or, cri!ic sau $rea or7olios -a>F de
mine Ensumi3 -a>F de ceilal>i sau -a>F de unele situa>ii din via>a mea' 8u-erin>a mea
este Enso>itF3 de o#icei3 de un sentiment de cul0a#ilitate' @F simt str?mtorat de
sistemul En care trFiesc Ci critic autoritatea3 care Emi EngrFdeCte li#ertatea' Pia>a este
o lu0tF continuF3 En -iecare moment' "m sentimentul cF nu sunt iu#it Ci a0reciat la
ae.)ra!a &ea .aloare, 0rin urmare simt multF deDamFgire Ci su0Frare3 -a>F de
via>F Ci sunt 0rost dis0us' Emi e%0rim un s0irit e%agerat de ra>ional' $ritic tot tim0ul3
din orice motiv3 0entru cF Emi este -ricF de via>F Ci simt o -ormF de nesi7uran)
cronic)# @F simt e%0loatat3 -ac unele lucruri 0entru a -i 0e 0lacul celorlal>i3 nu din
0ro0ria mea voin>F3 s0un de multe ori NcJaN3 c?nd de -a0t aC vrea sF s0un NnuN' Aoc
rolul victimei Ci Emi convine acest lucru3 0entru cF ast-el 0ot atrage aten>ia celorlal>i'
@F simt ne0utincios Ci Ei -ac 0e ceilal>i res0onsa#ili de NcalvarulN meu' 1ort 0icF lumii
Entregi Ci mai ales3 celor 0e care Ei iu#esc3 dar3 En 0rimul r?nd3 Emi 0ort mie 0icF'
Emi este -ricF de #l?nde>ea3 de tandre>ea3 de iu0irea din mine' 1oate am trFit3 En
co0ilFrie3 un traumatism Ci acum Emi re-uleD emo>iile3 -FrF sF recunosc ceea ce s-a
Ent?m0lat3 0entru cF Nam su-erit mult Ci Emi 0ermit (inconCtient* sF mF 0l?ng Ci sF-i
acuD 0e al>ii3 0entru ca ceilal>i sF En>eleagF c?t de greu mi-a -ostN' "ceastF -ormF
de mani-estare are legFturF cu sacrificiul e sine# Ar!ri!a 0oate 0roveni3 de
asemenea3 din -elul En care mF trateD 0e mine sau Ei trateD 0e ceilal>i3 cu 0rivire la
criticF' En acelaCi tim03 artrita genereaDF un soi de miCcare retrogradFI am im0resia
cF sunt Em0ins Ena0oi3 0e 0lan energetic3 ca Ci cum cineva m-ar Endruma sF aleg o
altF direc>ie3 En loc sF merg Enainte' <in cauDa -a0tului cF3 -rica mea Ci rigiditatea
mea genereaDF emo>ii 0uternice3 legate de cauDa Ci motivul 0entru care aleg
anumite direc>ii En via>F3 0ot avea sentimentul cF sunt constr?ns3 limitat3 imo#iliDat
sau Enc/is' "m o di-icultate de a -i -le%i#il (En atitudinea mea*3 de a -i -le%i#il 0e 0lan
mental sau ca0a#il sF renun>' "rtrita unei articula>ii3 indicF -a0tul cF3 nu mai
0rimesc in-orma>ii din ceea ce trFiesc' "rtrita de la &:ini (degete* mF determinF
sF mF Entre# dacF3 N-ac cu adevFrat ceea ce vreau eu R 5%istF oameni cu care Vnu
mai vreau sF dau m?naN R 8unt En stare sF -i stF0?n 0e a-acerea mea RN @F simt
vinovat3 Emi consider via>a un eCec3 deoarece cred cF nu o 0ot controla' Li#ertatea
mea Ci s0ontaneitatea de a NmanevraN ceea ce se Ent?m0lF En univers sunt limitate
de rigiditatea Ci de as0rimea mea' @F EncF0F>?neD ca lucrurile sF se 0etreacF Entr-
un anumit -el Ci re-uD aJutorul celorlal>i' @F a-lu Entr-o structurF rigidF3 0entru cF
Emi este -ricF de necunoscut' <acF ar!ri!a a0are la coa!e, mF Entre# NMare sunt
in-le%i#il la sc/im#Frile de direc>ie3 0e care =e -ac En via>a mea R Ei las 0e ceilal>i sF
-ie li#eri Ci sF ECi e%0rime Entreg 0oten>ialul R <acF a0are la 7enunc;i' NEn -a>a cui
am im0resia cF tre#uie sF Engenunc/eD3 sF mF a0lec RN La 2oluri' sunt -urios
0entru cF ceilal>i nu Emi recunosc nevoile' "C vrea ca ei sF rFs0undF aCte0tFrilor
mele3 -FrF sF -iu nevoit sF le cer aceste lucru' BaDinul mF aJutF =a miCcare3 iar
atunci c?nd a0are o -rustrare sau un sentiment de ne0utin>F3 nu mai EndrFDnesc sF
mF miCc Ci #loc/eD circula>ia vie>ii En acea DonF'
Ence0?nd de acum3 acce0tCV sF Emi veri-ic adevFratele inten>ii -a>F de iu0ire#
Tre#uie sF Emi sc/im# modul de a g?ndi Ci sF ado0t o nouF atitudine -a>F de situa>iile
din via>a mea' &iind desc/is -a>F de iu0irea, care este omni0reDentF Ci e%0rim?nd-o
Entr-un mod mai li#er3 mai sincer3 mai li#er Ci mai s0ontan3 ini&aM mea va strFluci Ci
Ei voi res0ecta at?t 0e ceilal>i c?t Ci 0e mine Ensumi' 1rietenia3 En>elegerea Ci iertarea
sunt acum la Endem?na mea' "cce0tCV -a0tul 'cF3 singura 0ersoanF asu0ra cFreia am
0utere3 sunt eu Ensumi' 5u sunt creatorul vie>ii mele' $eilal>i doar re-lect -elul En care
mF trateD eu Ensumi' <acF eu am griJF de mine Ci ceilal>i vor -ace la -el'
77' ARTRIT I ARTROZ 1ezi i2 A8:9C<AF99! ;A37
Ar!ro1a o a-ec>iune non in-lamatorie Ci degenerativF a cartilagiilor3 cu a-ectarea
oaselor' 1oate -i localiDatF sau generaliDatF3 En Entreg cor0ul' $el mai mult sunt
a-ectate articula>iile su0use unor constr?ngeri mecanice mai mari3 0recum cele de la
coloana verte#ralF (verte#ra cervicalF3 a g?tuluiu*3 verte#rele lom#are (la #aDa
s0atelui*3 Coldurile3 m?inile3 genunc/ii3 gleDnele' <urerea 0e care o 0roduce este de
origine NmecanicaN Ci non in-lamatorie3 a0are de o#icei3 du0F un e-ort sus>inut Ci
dis0are du0F re0aos (aceastF #oalF se mai numeCte Ci reu&a!is& e u1ur)F# $?nd
su-Fr de ar!ro1), este ca Ci cum aC am0li-ica toate atitudinile3 sc/emele mentale Ci
g?ndurile mele rigide'
"rtroDa este legatF de o ri7ii!a!e &en!al), de a#sen>a unei NcFlduriN3 En g?ndurile
mele (-rigul Ci umiditatea accelereaDF a0ari>ia artroDei* Ci de multe ori3 En rela>ie cu o
autoritate' TrFiesc o nedre0tate Ci Ei acuD 0e ceilal>i3 0entru orice3 En>e0enirea mF
Em0iedicF sF mF Endoi3 sF mF a0lec3 la -el ca Ci En via>a mea3 nu mai vreau sF mF
a0lec En -a>a altora' "m o motiva>ie e%ageratF de a Ende0lini unele sarcini3 -FrF sF mF
g?ndesc la odi/nF sau la ec/ili#ru (mF e0uiDeD3 -arF sF mF Entre# dacF -ac e-orturi
0rea mari*'
"m im0resia cF mF su0un unei 0ersoane sau unei situa>ii3 devenitF intolera#ilF3 sau
am o reac>ie re-ulatF -a>F de o -ormF de au!ori!a!e# @F simt 3nlnuit! am im0resia
cF sunt su0us unor munci forate! cF sunt o#ligat sF -ac unele lucruri de care Emi este
ruCine3 deoarece Nnu am nicio valoareN' 8unt -oarte 0er-ec>ionist Ci mF critic tot
tim0ul' 8unt as0ru cu ceilal>i Ci cred cF nu mF iu#esc' Preau sF nu mai lu0t3 sF
a#andoneD3 sF mF retrag3 0entru cF nu mai 0ot' <urerea mea este uriaCF 0entru cF3
mF agF> de un eveniment sau de o 0ersoanF din trecutul meu' Emi este greu sF vFd
adevFrul En -a>F Ci Emi ascund emo>iile 0ro-unde' Bit Ci mF 0riveD de 0lFcere3 -iind
%,
53
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
convins cF tre#uie sF mF ocu0 de ceilal>i3 Enainte de a mF ocu0a de mine' 8unt -oarte
intransigent cu mine Ensumi' "m o di-icultate de a acce0taii sc/im#Frile Ci noile
o0ortunitF>i care mi se o-erF Ci care Emi 0ot sF Emi Ddruncine vec/ile credin>e'
EncF0F>?narea mea 0rovoacF o tensiune constantF'
$or0ul meu Emi vor#eCte Ci ar -i #ine sF El ascultK 1ot integra aceastF #oalF3
Ence0?nd cu a acce0taii conCtient -a0tul cF trFiesc o -urie Ci cF g?ndurile mele sunt
rigide' 5nergia care curge 0rin mine este -luidF3 armonioasF Ci En &i2care# <acF sunt
desc/is la nivelul inimiii3 las energia sF circule Ci recunosc cF am de -Fcut niCte
sc/im#Fri3 0ot o0ri 0rocesul #olii Ci Emi 0ot ameliora sFnFtatea K <evin mai -le%i#il Ci Ei
acce0>ii 1
e
ceilal>i aCa cum sunt3 -FrF sF vreau sF Ei sc/im#' "st-el Emi voi redo#?ndi
-le%i#ilitatea3 la nivelul Entregului cor0' <ecid3 Ence0?nd de acum3 cF am dre0tul la
-ericire' "m griJF de mine Ci ceilal>i se vor #ucura de acest lucru' TrFiesc din 0lin Naici
Ci acumN Ci mF aCte0t la tot ceea ce este mai #un 0entru mine'
7!' ARTRITA DEGETE9OR 1ezi2 D767:7)A8:89:>
7,' ARTRIT GUTOA8 1ezi2 6<:>
!0' ARTRITI +O9IARTRITA REUMATOID
+oliar!ri!a reu&a!oi) sau cronic) e.olu!i.) este o in-lama>ie care a-ecteaDF
mai multe in-lama>ii En acelaCi tim0' 8istemul imunitar este at?t de #olnav Enc?t
Ence0e sF se autodistrugF3 este a-ectat -oarte 0uternic >esutul conJunctiv al
articula>iilor (colagen* -iind 0osi#il riscul unei in-irmitF>i generale3 Enso>ite de durere
Ci de um-larea articula>iilor' "ceastF a-ec>iune indicF un atac al 0ro0riului meu eu3
at?t de 0uternice sunt emo>iile3 ranc;iuna Ci urerea, care nu 0ot -i e%0rimate'
1oliartrita reumatoidF are legFturF cu un 0uternic is$re fa) e sine, cu o ur)
sau o furie refula!) e &ul! !i&$, cu o au!ocri!ic) at?t de intensF3 Enc?t
a-ecteaDF energia -undamentalF a e%isten>ei mele' 5ste mani-estarea unei critici
-oarte 0uternice3 -a>F de autoritate sau -a>F de ceea ce re0reDintF autoritatea 0entru
mine2 un individ3 guvernul etc' Re-uD sF mF a0lec En -a>a acelei autoritF>i3 indi-erent
care sunt consecin>ele K "m resentimente -a>F de to>i cei care mF deranJeaDF sau
Emi -ac rFu' @o#ilitatea mea este limitatF Ci nu mF 0ot e%0rima li#er (mai ales cu
0rivire la direc>iile 0e care le aleg* deoarece articula>iile mele sunt 0rea dureroase*'
$or0ul meu devine rigid3 la -el Ci atitudinile mele' Nu reuCesc sF Emi e%0rim emo>iile
0uternice Ci am im0resia cF sunt tot tim0ul o0rimat Ci su0us' "do0t com0ortamente
de autosacri-iciu Ci Emi Engro0 emo>iile En mine' @F sacri-ic 0entru o cauDF oarecare'
"m im0resia cF cineva3 NstF tot tim0ul En s0atele meuN' "ceastF #oalF Emi 0oate
indica o di-icultate de a Ende0lini anumite gesturi 0e care le 0uteam -ace altFdatF3
cu multF de%teritate' "cum3 am im0resia cF sunt mai st?ngaci3 mai neEndem?natic'
@F devaloriDeD3 cu 0rivire la acea activitate En care e%celam Ci cred cF Emi 0ierd
de%teritatea3 -or>a Ci 0reciDia' 1oliartrita reumatoidF a0are -recvent la croitori3 de
e%em0lu3 care3 du0F c?>iva ani3 devin mai len>i3 ECi 0ierd din a#ilitate' Li s0ortivii
sunt a-ecta>i -recvent de 0oliartrita3 mai ales din cauDa sentimentului de
devaloriDare 0e care El au deoarece nu sunt 100\ En -ormF sau c?nd 0er-orman>ele
lor scad'
"ceste sim0tome scot En eviden>F c?t de mult vreau sF mF su0radisci0lineD3 0entru
cF sunt e%trem de e%igent -a>F de mine Ensumi' Nu las loc 0entru greCeli' Re-uD
#ucuriile vie>ii' Rigiditatea mea3 -rustrarea mea Ci -uria interioarF mF -ac sF str?ng
0umnii' "cestea sunt canaliDate 0rin intermediul s0ortului 0e care El 0ractice' En
momentul En care sunt mai 0u>in activ sau a#andoneD cariera s0ortivF3 aceleaCi
-rustrFri se vor mani-esta alt-el Ci vor declanCa $oliar!ri!a# "celaCi lucru se 0oate
Ent?m0la dacF sunt com0uEsiv3 -oarte EncF0F>?nat3 moralist sau am o 0ro#lemF legatF
de 0utere' "ceasta se mani-estF 0rin tendin>a mea de a vrea sF conduc totul3 o
tendin>F de care nu Emi dau seama' "m tendin>a sF mF sacri-ic 0entru ceilal>i3 dorin>F
0rovenitF dintr-o agresiune re-ulatFI dar c?t de mult ac>ioneD cu iu0ire, cu res0ect
-a>F de mine R Rigiditatea3 at?t cea -iDicF c?t Ci cea interioarF se agraveaDF din cauDa
acestei o#stina>ii 0ro-unde de a nu vrea sF sc/im# ceva Ci a cul0a#ilitF>ii3 care mF
roade En interior'
EnvF> sF mF acce0>ii cu -or>ele Ci cu slF#iciunile mele' $/iar dacF am im0resia cF
nu sunt su-icient de #un sau sunt mai 0u>in e-icient3 o#serv toatF e%0erien>a 0e care
am Fcumulat-o de-a lungul anilor' Recunosc cF este un c?Ctig 0re>ios3 care -ace din
mine o 0ersoanF e%traordinarF' <esc/iderea =a nivelul inimiii este esen>ialF Ci vreau
sF mF eli#ereD de toate emo>iile care Emi otrFvesc e%isten>a' Ence0?nd de acum3 Emi
reca0Ft 0e de0lin 0uterea asu0ra vie>ii mele3 Ence0?nd cu -a0tul de a mF iu#i Ci de a
mF acce0taii aCa cum sunt' Emi ocu0 locul cuvenitK "cce0t ii sF ado0t noi moduri de
via>F' Emi reevalueD 0rioritF>ile En via>F Ci Emi -i%eD din nou o#iective mai realiste Ci En
armonie cu ceea ce iu#esc Ci EnvF> sF mF #ucur de via>F'
!1' ARTROZA 1ezi2A8:89:>)A8:8;H>
!2' A8,IDIE 1ezi2 873&98AF97)A3BR7
!3' A8TENIE NERVOA8 1ez#B<85;<:
r
As!enia ner.oas) este asemFnFtoare cu k#urnouth3 este o -ormF de e0uiDare
energeticF Ci nervoasF' TotuCi3 este di-eritF de o#osealF3 care este un -enomen
natural3 deoarece nu este cauDatF de muncF sau de un e-ort Ci nu dis0are nea0Frat
du0F odi/nF' $?nd am o astenie3 mF simt la ca0Ftul 0uterilor Ci energia mea NvitalFN
este a-ectatF' 5ste o su-erin>F su-leteascF3 interioriDatF de-a lungul vie>ii' "stenia se
instaleaDF 0e mai multe niveluri (0e 0lan -iDic Ci interior*I e%istF mai multe stFri sau
%,
54
AacHues @orteG
92
sentimente 0ro-unde care a0ar la su0ra-a>F2 triste>e3 -ricF3 emotivitate crescutF3
remuscFri -a>F de e%e0erien>e din trecut Ci c/iar su0Frare' Re-uD via>a 0e care o duc'
@F simt descuraJat Ci nu vreau sF Ence0 nimic' $/iar dacF astenia3 -ie cF este somaticF3
0si/icF sau reac>ionalF3 0oate decurge din mai multe cauDe3 veri-ic ce anume mF
determinF sF am o ast-el de stare'
"cce0tCV sF sc/im# situa>ia3 cu condi>ia sF gFsesc cauDa 0ro-undF care m-a
determinat sF Emi N0ierdN motiva>ia de a -i Ci de a -ace ceva Ci sF am o atitudine
0asivF3 sF Encerc sF evit e-ortul'
!+' A8TIGMATI8M 1ezi2 ;C=9)A3:96MA:93M
!7' A8TM 1ezii2 A78699! &>M459 CAB7CF9<59 A@@@E! 873&98AF97
"stmul este o a-ec>iune res0iratorie3 caracteriDatF 0rintr-o di-icultate de a res0ira3
care 0oate duce la su-ocare' En tim0ul unei criDe de astm3 reac>ia sistemului imunitar
-a>F de su#stan>ele care 0roduc alergii (alergeni* este at?t de 0uternicF Enc?t 0oate
0rovoca un #locaJ al res0ira>iei Ci uneori c/iar moartea' "m nevoie sF acce0t via>a
din mine (0rin ins0ira>ie* Ci nu reuCesc sF dau (0rin e%0ira>ie* Ci intru En 0anicF
(ins0ir uCor3 dar am 0ro#leme de e%0ira>ie*' "st-el res0ira>ia3 ca0acitatea mea de a
res0ira3 devine scFDutF Ci -oarte limitatF3 deoarece eli#ereD -oarte 0u>in aer' "m o
angoasF 0uternicF3 Emi este teamF de 0ro0riile mele -or>e Ci vreau sF -ug' @F ascund
du0F un titlu3 du0F o di0lomF3 o organiDa>ie3 o structurF3 0entru a -i En siguran>F'
"st-el3 mF simt su-ocat de 0uterea 0e care o atri#ui celorlal>i3 dar este mai #ine aCa3
dec?t sF devin autonom Ci sF Emi asum res0onsa#ilitF>ile' "ceastF situa>ie o 0ot trFi
at?t co0iii c?t Ci adul>ii' En caDul unui #e#elulC care are astm3 acesta trFieCte o
angoasF asemFnFtoare cu cea a0Frin>ilor lui Ci care este n(rozitoare@ Pi#reaDF
Em0reunF Ci co0ilul se Entrea#F dacF are -or>F sF trFiascF' <acF sunt acel #e#eluC3 aC
vrea sF mF salveD3 sF -iu eli#erat de acest 0ericol care mF 0?ndeCte' @F
simt/e0utincios Ci trFiesc En -unc>ie de ceilal>i' @F agF> de anumite 0ersoane sau
lucruri3 cFrora nu vreau sF le dau drumul'
Mare mF su-oc de -urie sau de agresivitate3 0e care re-uD sF le vFd Ci simt cF NmF
str?ng de g?tN R Emi este teamF cF Emi li0seCte ceva3 mai ales iu#ireaR "stmul este
legat En 0rimul r?nd de senDa>ia de su-ocare' @F simt Nstr?ns de g?tN3 su-ocat -a>F
de o 0ersoanF dragF sau -a>F de o situa>ie' Re-uD ceea ce se Ent?m0lF En via>a mea
Ci vreau tot tim0ul altceva' $u o ast-el de atitudine Emi distrug orice sentiment de
li#ertate' $red cF sunt o#ligat sF -ac anumite lucruri Ci nu am li#ertatea de alegere'
Tre#uie sF -ac -a>F unei 0ersoane autoritare3 care mF Em0iedicF sF mF e%0rim Ci Emi
Ntaie rFsu-lareaN' Nu simt cF am li#ertatea de a-mi ocu0a s0a>iul Ci de a vor#i' 8au
trFiesc Entr-un mediu 0lin de dis0ute3 de con-licte3 -iind nevoit sF mF con-runt3 sF
En-runt situa>iile3 un mediu care Emi otrFveCte via>a Ci re0reDintF o amenin>are
0entru mine' Emi este at?t de -ricF Enc?t Nmi se taie res0ira>iaN' "m im0resia cF
via>a mea este En 0linF sc/im#are' "C vrea sF -iu din nou En 0?ntecele mamei mele3
acolo unde aC -i En siguran>F''' TotuCi3 iu#irea3 mai ales cea a 0Frin>ilor mei3 0oate -i
su-ocantF2 0ot sF am im0resia cF mama mea este 0rea 0rotectoare Ci Emi este
-ricF de ea sau un tatF 0rea autoritar sau 0rea NmaternN' Bneori cred cF3 0entru a
rFm?ne En via>F3 nu tre#uie nea0Frat sF arFt cF sunt viu3 ci tre#uie sF dis0ar' "C
vrea sF iau ceea ce mi se cuvine3 dar En acelaCi tim03 este 0ericulos' &olosesc
as!&ul 0entru a atrage iu0irea, aten>ia sau o -ormF de de0enden>F a-ectivF'
"stmul3 -iind asemFnFtor cu as-i%ierea Ci cu alergia3 0ot avea sentimentul de a -i
limitat Ci Ei las 0e ceilal>i sF Emi invadeDe s0a>iul vital3 sunt -oarte in-luen>at de
0uterea celorlal>i3 vreau sF le -ac 0e 0lac3 -ac lucruri care nu Emi convin3 aJung?nd
c/iar sF mF su-oc3 0entru a e%0rima o revoltF interioarF legatF de o anumitF
situa>ie' 5ste un miJloc -oarte #un de a mF sim>i 0uternic3 de a o#>ine tot ceea ce
vreau3 0rin mani0ularea celorlal>i''' Nu vreau sF Emi vFd limitele Ci Encrederea En
mine este EnlocuitF de neliniCte Ci de angoasF' Nu Ctiu cum sF mF 0ort cu emo>iile
mele Ci mF simt -oarte singur' @F 0rF#uCesc su# 0ovara res0onsa#ilitF>ilor Ci
tre#uie sF mi le asum3 -FrF aJutorul altcuiva' 5ste interesant de men>ionat -a0tul
cF3 studiile Ctiin>i-ice au demonstrat cF3 criDele de astm la co0ii se a0ar de o#icei3
En luna se0tem#rie' 5ste un -a0t a#solut normal3 deoarece eu3 co0il -iind3 mi-am
0etrecut toatF vara a-arF3 En aer li#er3 cu 0rietenii mei' $?nd mF Entorc la CcoalF3
totul este ordonat3 disci0linat3 0rogramat' @F simt su-ocat de tot 0rogramul
acesta Ci de o#liga>iile mele (teme3 de e%em0lu* sau din cauDa lucrurilor 0e care
nu le mai 0ot -ace (de e%em0lu3 sF mF culc seara mai t?rDiu*' Pa tre#ui sF Emi
cunosc #ine -or>ele Ci slF#iciunile3 0entru a 0utea trFi En armonie Ci a a0recia
via>a' $eilal>i sigur vor -ace totul 0entru a mF salva K c?nd am astm3 am imaginea
unei 0ersoane sla#e3 care cere multF iu0ire, -FrF sF -ie 0regFtitF sF dFruiascF
iu0irea, la -el ca un co0il care >i0F ca sF i se Em0lineascF nevoile3 -FrF a avea
maturitatea de a -i desc/is la as0ectul sFu divin' Viaa es!e un sc;i&0
reci$roc, ec;ili0ra! 2i cons!an! 3n!re a a 2i a $ri&i# Toate acestea au o
legFturF cu o -ricF din trecut3 cu un soi de iu#ire su-ocantF3 0e care eu am
inter0retat-o ast-el (de o#icei iu#irea maternF*3 cu o triste>e re-ulatF3 din co0ilFria
micF' 1oate -i3 de asemenea3 o -ricF legatF de 0rima mea res0ira>ie3 En momentul
naCterii mele3 c?nd m-am sim>it su-ocat sau s0eriat de mama mea (inconCtient*
sau de o situa>ie asemFnFtoare' Res0ira>ia sim#oliDeaDF inde0enden>a vie>ii3
individualitatea3 ca0acitatea de a res0ira singur' En caDul En care am astm3 nu
reuCesc sF Emi e%0rim sentimentul de inde0enden>F3 sF Emi
3 trFiesc 0ro0ria via>FI mF simt res0ins de venirea altcuiva3 Emi este greu sF mF ocu0
de mine Ci sF mF des0rind de 0Frin>ii mei (o de0enden>F re0resivF mai ales de
mamF sau de 0artenerF*' Nu conce$ s) &) es$ar! e i&a7inea aceas!a
&inuna!) E&a&a &eaF 0l:n) 2i lini2!i!oare, s) &) c)s)!oresc sau s)%i .)
$e $)rinii &ei i.orai, f)r) ca eu s) a& o reacie K $?nd mani-est o criDF de
astm3 vreau sF Emi urlu dis0erarea3 durerea3 neEn>elegerea' <acF sunt En contact
O cu o 0ersoanF3 o situa>ie sau un g?nd 0e care nu le 0ot tolera deloc (Nsunt alergicN*
Ci -a>F de care mF simt inca0a#il sF mF a-irm3 0oate a0Frea cri1a e as!&# "m o
-urie Noar#FN3 sunt negru de su0rare Ci ast-el a0are criDa de astm'
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
QQ
AacHues @orteG
92
"cce0>ii sF e%0rim lucrurile care mF su-ocF Ci sF mF 0oDi>ioneD' Peri-ic dacF
a-ec>iunea a0are En mod regulat Ci Emi sc/im# 0rogramarea mentalF' <evin res0onsa#il
de via>a mea Ci EnvF> sF dau cu generoDitate3 -FrF sF -or>eD lucrurile' Emi
recunosc calitF>ile3 c/iar dacF 0ar 0u>ine Ci3 mai ales3 sunt desc/is =a nivelul inimiii Ci
integreD 0rocesul necesar3 care cores0unde cu adevFrat nevoilor mele' Totul va merge
#ine3 voi -i mu>umit Ci 0lin de iu#ire3 de tandre>e Ci voi avea o res0ira>ie normalF Ci
ec/ili#ratF' EnvF> sF mF iu#esc Ci sF iu#esc via>a' EnvF> sF am Encredere En mine' La
-iecare ins0ira>ie3 mF simt mai sus>inut de via>F Ci mai En siguran>F3 la -iecare e%0ira>ie3
EnvF> sF renun> la control3 sF mF a#andoneD Ci sF las curentul vie>ii sF curgF' "st-el
EnvF> sF -iu tot mai e%0ansiv Ci Emi ocu0 locul cuvenit En univers3 EnvF> sF mF iu#esc3 En
unicitatea mea'
!' A8TMU9 BEBE9UU9UI
As!&ul 0e0elu2ului este Ci mai 0ronun>at3 de c?t astmul comun' Nou-nFscutul se
teme at?t de tare de via>F Enc?t ECi mani-estF EncF de 0e acum re-uDul de a trFi En
aceastF lume'
5ste #ine sF Ei vor#im cu ini&aM desc/isF3 cu g?nduri sau cuvinte3 0entru a-i
transmite c?t de iu#it este3 c?t de a0reciat Ci cF i se vor Em0lini nevoile'
!7' ATA/ /ARDIA/ 1ezi2 959M>J)95BA8C:C@@@ D7 M9;CA8DE
!!' ATADIE 9UI ,RIEDREI/B
A!a(ia (li0sa de coordonare a miCcFrilorQ lui ,riereic;
U
este o #oalF nervoasF3
caracteriDatF 0rin degerescen>a mFduvei s0inFrii Ci a cere#elului
!
' <e o#icei este
cauDatF3 de o sc/emF de g?ndire a mamei' 5ste o g?ndire at?t de 0uternicF3 Enc?t
-etusul 0e care El 0ort En 0?ntece En tim0ul sarcinii3 o ca0teaDF Ci rFs0unde acesteia3
necondi>ionat (=a -el ca Ci iu#irea mamei 0entru co0ilul ei*' $a mamF3 Emi doresc
at?t de mult sF am un co0il care sF cores0undF viselor mele3 Enc?t co0ilul va aJunge
sF se simtF com0let ne0utincios sF Emi Ende0lineascF dorin>ele' <acF sunt co0il Entr-
o ast-el de situa>ie3 Emi este teamF cF nu voi 0utea Ende0lini toate NsarcinileN 0e
care mama mi le cere Ci cF nu voi -i la EnFl>imea aCte0tFrilor ei' Emi este teamF cF
nu am ca0acitatea -iDicF 0otrivitF' 8imt cF li#ertatea mea este a-ectatF3 restr?nsF'
"st-el3 a0are un #locaJ En deDvoltarea mea' Preau sF mF iDoleD de restul lumii' <acF
sunt mamF3 trFiesc Entr-un >inut imaginar En care tre#uie sF E>i 0FstreDi un anumit
statut social Ci nu Emi 0lace dacF este deranJat calmul a0arent din acest >inut'
Mricare ar -i v?rsta co0ilului a-ectat3 este datoria mea sF Ei e%0lic cF am anumite
vise legate de el3 0entru cF El iu#esc Ci vreau tot ce este mai #un 0entru el' Mricare
ar -i 0ro#lemele co0ilului meu3 El iu#esc aCa cum este Ci nu este nevoie sF devinF un
Nsu0ererouN'
"cce0>ii sF Emi resta#ilesc 0rioritF>ile En via>F3 sF le aleg 0e cele cu adevFrat
im0ortante 0entru mine' $?nd co0ilul este EncF En stare intrauterinF3 Ei 0ot vor#i3
deoarece3 c/iar Ci atunci3 aude tot ceea ce Ei s0un' <acF este mai mare3 vor#esc
cu el Ci el va sim>i toatF iu0irea mea 0entru el Ci ast-el va Ence0e 0rocesul de
vindecare' Nimic nu valoreaDF c?t iu#irea Ci iertarea3 0entru a resta#ili armonia
dintre douF -iin>e'
!,' ATRO,IE 1ezi i2 M<SC=9)M9;&A:97
"tro-ia este o diminuare a volumului sau a greutF>ii unui organ3 a unui mem#ru sau a
unui >esut' =ndicF -a0tul cF e%istF o mul>ime de lucruri 0e care mF a#>in sF le -ac3 sF
=e e%0rim sau sF le mani-est Ci 0e care nu EndrFDnesc sF le Ende0linesc' 5%istF o
senDa>ie de 0ierdere sau de diminuare undeva3 Entr-un as0ect al vie>ii mele3 care mF
-ace vulnera#il' Emi 0ierd ra>iunea de a -i Ci nu mai am griJF de mine' $or0ul meu
-ace acelaCi lucru' <e ce sF mai 0FstreD un lucru de care nu mai am nevoie sau 0e
care nu El mai -olosesc R Emi sacri-ic visele din cauDa celorlal>i' @F cul0a#iliDeD3 0entru
cF nu am Ende0linit #ine anumite lucruri Ci mem#rele mele 0ot -i a-ectate' 8au3 mi
seEnt?m0lF sF mF 0ede0sesc 0e mine Ensumi3 deoarece nu mi-am atins sco0urile3
care de multe ori sunt irealiDa#ile' 5ste im0ortant sF veri-ic semni-ica>ia 0Fr>ii din
cor0 care a -ost a-ectatF Ci ast-el voi o#>ine mai multe in-orma>ii' <e e%em0lu3
a!rofia &uscular)' devin 0asiv3 nu mai EndrFDnesc sF mF miCc3 0entru cF gesturile
0e care le -ac sunt Ntot tim0ulN Judecate sau trec neo#servate'
"cce0t pi -a0tul cF m-am ascuns En s0atele acestei atitudini de-etiste3 dar acum
de0inde doar de mine sF mF ridic Ci sF merg Enainte' Nu mF mai devaloriDeD3 Emi
recunosc -or>ele Ci le -olosesc' Res0ing orice criticF Ci mF concentreD 0e calitF>ile
mele Ci 0e ceea ce am de -Fcut3 Ctiind cF sunt tot tim0ul Endrumat' Ence0?nd de aDi3
Ctiu cF mF 0ot descurca singur3 En orice situa>ie' "m ca0acitatea Ci curaJul de a -ace
-a>a3 cu Encredere Ci cu determinare' @F angaJeD sF Emi res0ect su-letul Ci acce0>ii sF
devin creatorul vie>ii mele'
,0' AUTI8M
Au!is&ul re0reDintF un re-uD de a -ace -a>F realitF>ii -iDice din lumea e%terioarF3
ceea ce determinF o -ormF de retragere En lumea interioarF lumea imaginarului Ci a
-anteDiei'
&ug de o anumitF situa>ie sau de cei din Jurul meu3 0entru cF su-Fr 0rea mult sau
0entru cF sensi#ilitatea mea este a-ectatF' 8u-erin>a mea3 triste>ea3 ranc/iuna3 -ricile
mele sau dis0erarea mea sunt at?t de 0uternice Enc?t mF deconecteD de lumea
-iDicF' @F re-ugieD Entr-o mu>enie care 0entru mine re0reDintF singurul mod de a mF
re-ugia3 deoarece lumea e%terioarF mi se 0are ostilF Ci amenin>Ftoare' 1oate vreau
sF elimin una sau mai multe 0ersoane din via>a mea Ci le ignor3 mF 0ort ca Ci cum nu
ar e%ista' &a0tul cF eu m-am Ensc/is En glo#ul meu de sticlF3 im0lica -a0tul cF
0rimesc mii de in-orma>ii 0e Di3 care sunt ONadunateN Ci 0Fstrate En lumea mea
interioarF En =oc sF -ie Em0FrtFCite En comunicarea cu alte 0ersoane' @F simt ca Entr-o
gaurF neagrF3 care mi se 0are -arF ieCire' "m im0resia cF standardele 0e care
tre#uie sF le ating sunt at?t de Enalte cF este mai uCor 0entru mine sF mF retrag En
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
QG
U
,riereic; (NiUolaus* (1!3!-1,27*2 neurolog german care a descris 0rima datF aceastF #oalF3
En anul 1!!1' 8-a
ocu0at mai ales de ata%ia En -orme ereditare ' ' V ''
Q
/ere0elul' este situat ta #aDa craniului3 este res0onsa#il de coordonarea muCc/ilor necesari
AacHues @orteG
92
tFcerea mea dec?t sF -iu nevoit sF mF de0FCesc tot tim0ul Ci sF Ndau socotealFN celorlal>i (0Frin>i3 0ro-esori3 Ce- etc'* $?nd vor#esc vreau sF -iu /i0er0er-omant' "cest
lucru mF
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
QT
"A
3g Jacques Martel
determinF sF veri-ic de Deci de ori Enainte sF vor#esc3 deoarece dacF greCesc3 va -i o
catrasto-F 0entru mine' "st-el3 mF o#lig sF tac Ci sF 0FstreD in-orma>iile En interiorul
meu3 dacF ceea ce s0un nu este 0er-ect' 5ste ca Ci cum3 vor#irea mea ar -i Enc/isF En
mine3 0entru cF aC vrea sF s0un ceva3 dar 0resiunea 0e care o simt este at?t de
0uternicF Enc?t 0re-er sF 0FstreD tFcerea' EncF de c?nd am venit 0e lume3 mF
sim>eam e%clus3 di-erit3 marginal' &rica mea cF voi -i rFnit sau cF nu voi -i la EnFl>imea
aCte0tFrilor celorlal>i mF determinF sF mF Enc/id En mine Ensumi' Ne0utin>a de a-mi
Ende0lini visele Ci am#i>iile mele mF -ac sF trFiesc Entr-o lume En care nimeni nu are
acces' Emi construiesc o -ortFrea>F En Jurul meu' @F simt ca Entr-un -el de e%il' "ceastF
iDolare 0e care o trFiesc scoate En eviden>F nevoie de 0er-ec>iune -a>F de mine Ensumi
Ci Emi aminteCte cF nu suntN #un de nimicN2 sunt un ratat3 un eCec total3 0entru cF nu
EndrFDnesc nici mFcar sF Encerc' 8e Ent?m0lF -oarte des sF -iu un co0il /i0ersensi#il Ci
ast-el3 c/iar din 0?ntecele mamei3 sF 0ot sim>i toatF angoasa Ci neliniCtile 0Frin>ilor
meJ' 5ste 0osi#il ca Ci ei sF considere lumea En care voi trFi3 ca -iind ostilF' "m decis
sF trFiesc En mintea mea3 deoarece ceilal>i sunt 0ericuloCi 0entru mine' 8tFrile mele
interioare erau asemFnFtoare cu cele ale 0Frin>ilor mei (deoarece suntem En
reDonan>F*' 5ste im0ortant ca 0Frin>ii sF conCtientiDeDe starea lor interioarF
(im0osi#ilitatea lor de a comunica En anumite as0ect ale vie>ii* 0entru ca -iecare
dintre noi sF se eli#ereDe din Enc/isoarea 0si/ologicF En care este Enc/is' $ei din Jurul
meu tre#uie sF -ie ca0a#ili sF comunice 0lec?nd de la ceea ce este En interior (lumea
interioarF* cu mine 0entru a mF conecta din nou sau mai mult la lumea -iDicF' =ntr?nd
En lumea mea interioarF3 ceilal>i vor 0utea sF Emi cunoscF mai #ine nevoile Ci -ricile3
0entru ca eu sF Emi 0ot mani-esta a0oi Encrederea Ci desc/iderea necesare 0entru a
intra En contact cu lumea -iDicF'
"cce0tpW sF Emi construiesc o siguran>F interioarF3 o Encredere En mine3 0entru a
0utea sF reiau contactul cu lumea din Jurul meu' $/iar dacF e%istF un anumit risc3
decid sF -ac acest 0as3 sF -iu desc/is s0re ceilal>i' Pia>a este com0usF din 0rovocFri'
1rivesc toate visele3 toate 0roiectele 0e care Emi este im0osi#il sF le realiDeD Ci acce0t
sF renasc En mine Ensumi3 sF mF Entorc la via>a mea' Ltiu cF voi avea Entotdeauna
s0riJinul Ci aJutorul necesar' Nu mF mai critic' Ltiu cF sunt di-erit3 unic3 cF am talente
0re>ioase Ci am toatF li#ertatea necesarF 0entru a le cultiva3 En ritmul meu3 En
siguran>F'
,1' AUTO9IZA 1ezi2 395<C9D787
,2' AUTOMUTI9ARE 1ezi i2 AM&<:A87
Au!o&u!ilarea este un com0ortament care mF determinF sF mF rFnesc sau sF
mF tai' 5ste 0osi#il ca aceastF atitudine sF 0rovinF dintr-o stare mentalF tul#uratF3
ca Ci En caDul 0si/oDelor3 al sc/iDo-reniei sau al de-icien>elor la co0ii' 1oate 0roveni
Ci din -a0tul cF3 simt o cul0a#ilitate mare3 0oate asociatF cu o irita#ilitate3 deoarece
nu mF simt demn sF -iu ceea ce sunt' Bra Ci -uria 0e care le simt Em0otriva mea3
-a0tul cF vreau sF mF 0ede0sesc Ci cF tre#uie sF su-Fr3 se e%0rimF 0rin
automutilare' En loc sF mF e%0rim 0rin cuvinte3 automutilarea devine un instrument
de e%0rimare a -rustrFrilor mele' 1ot sF mF -olosesc de aceste rFni 0e care mi le
0rovoc3 0entru a atrage aten>ia celorlal>i3 0e care o con-und cu iu#irea' 5ste ca Ci
cum aC vrea sF Emi mani-est -iDic su-erin>a interioarF 0entru a mF eli#era Ci a-mi
e%0rima nevoia de a -i iu#it' 5ste 0osi#il sF am un rol de victimF3 care meritF sF
su-ere3 EncF de c?nd eram co0il' 1rin urmare3 via>a Emi va o-eri 0ersoane Ci situa>ii3
care mF vor -ace sF mF simt victimF' En ast-el de situa>ii am nevoie de aJutor din
e%terior'
"cce0tJW sF cer aJutor En interiorul meu Ci sF caut 0e cineva din anturaJul meu3
care ar 0utea sF mF aJute3 direct sau indirect3 sF Emi regFsesc res0ectul de sine3
#ucuria de a trFi3 0e care am Ci eu dre0tul sF le cunosc' "cce0tQ3 W sF ies din mu>enie
Ci sF Emi e%0rim su-erin>a Ci durerea3 0entru a mF eli#era'
,3' AUZ 1ezi2 <87C=9)3<8H7597
,+' AVORT 8+ONTAN 1ezi2 5AS:787)A1;8:
,7' ADI9A 1ezi i2 M98;3 C;8&;8A
A(ila este Dona situatF su# umFr3 Entre -a>a lateralF a toracelui Ci cea internF a
#ra>ului3 con>ine numeroase vase de s?nge Ci mul>i nervi' "sigurF trans0ira>ia
cor0ului' A(ila este En rela>ie cu -or>ele mele cele mai vec/i Ci cele mai 0ro-unde Ci
e%0rimF modul En care intru En contact cu acestea' &ie Emi re-uD emo>iile
-undamentale sau 0rimare (de e%em0lu3 cele se%uale* -ie3 din contrF3 acestea mF
0reocu0F tot tim0ul' Emi este greu sF avanseD deoarece nu >in cont de ceea ce s0une
vocea mea interioarF' <eoarece 0Frin>ii mei vor ca eu s m a$"ostesc su# ari0a
lor3 mF simt limitat En ca0acitatea mea de a mF di-eren>ia de ei3 de a -i eu EnsumiK
$?nd e%istF o trans0ira>ie a#undentF la nivelul a(ilelor, EnseamnF cF emo>iile mele
se revarsF3 trFiesc o stare de nervoDitate Ci de angoasF' 5%istF o situa>ie din via>a
mea3 0e care nu o 0ot sim>i Ci 0e care o 0FstreD secretF (Nsu# ari0a meaN*' En caDul En
care a0are o infla&aie a 7an7lionilor a(ilei Eaeno$a!ia a(ilar)F acest lucru
indicF -a0tul cF3 Emi ascund3 En ad?ncul meu emo>iile Ci 0ulsiunile' 1entru cF nu le 0ot
re>ine3 acest lucru se mani-estF 0rin com0ortamente com0ulsive Ci 7an7lioni
um-la>i' Emi este at?t de teamF sF Emi asum adevFrata 0ersonalitate Enc?t 0re-er sF
mF con-ormeD celorlal>i' TotuCi devin de0endent de ceilal>i Ci sunt deconectat ast-el
de natura mea 0ro-undF'
"cce0tQ3 W NsF ies din coc/iliaN mea En loc sF rFm?n ascuns' Las la o 0arte ceea ce
nu este #un 0entru mine' Emi las -or>ele interioare naturale sF se e%0rime Ci Emi
0rocur ast-el Entreaga siguran>F Ci dinamismul de care am nevoie 0entru a-mi
Ende0lini dorin>ele cele mai 0ro-unde'
B
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Q%
"A
3g Jacques Martel
,' BA/TERIE M@N/TOARE DE /ARNE Einfecie cu###F
,ascei!a necro1an!) este denumitF 0o0ular3 in-ec>ia cu #acteria m?ncFtoare de
carne'
5ste o in-ec>ie care se in-iltreaDF En diverse straturi ale >esutului care aco0erF muCc/ii
(-ascia*' =n-ec>ia distruge >esutul Ci 0oate cauDa moartea Entr-un interval de 12-2+ de
ore' 8emnele 0rin care se 0oate recunoaCte sunt3 0rintre altele3 o -e#rF -oarte
0uternicF Ci o um-lFturF roCie Ci dureroasF care 0oate Ence0e 0rintr-o leDiune uCoarF
(o tFieturF*' <acF sunt a-ectat de o asemenea in-ec>ie3 acest lucru indicF -a0tul cF
vreau sF sc/im# ceva im0ortant En via>a mea3 dar simt cF -ortFrea>a mea este
atacatF din toate 0Fr>ile' @F a-lu Entr-o situa>ie de con-lict interior3 de dualitate3 En
care nu mF mai 0ot retrage sau nu mai 0ot sc/im#a direc>ia3 aCa cum vreau eu' Mare
am toatF 0rotec>ia Ci aJutorul de care am nevoie 0entru realiDarea dorin>elor mele R
$onvingerile mele 0ro-unde sunt a-ectate' 8e s0une des0re mine cF am No m?nF de
-ierN' 8unt -idel ideilor mele sau sunt EncF0F>?nat3 c/iar dacF aJug sF mF autodistrugR
TolereD -oarte greu contradic>iile' "titudinile mele negative sunt 0e cale sF NmF
mFn?nce 0e dinFuntruN' "m at?t de multe limite3 #ariere3 care se ridicF 0entru a mF
Em0iedica sF merg mai de0arte3 Enc?t sunt -oarte -uriosI sunt ori0ilat3 e%as0erat3 simt
cF Nmi se -ace 0ielea de gFinFN' 1oate Emi este -ricF de o se0arare din via>a mea
0ersonalF sau legatF de muncF' <in 0unctul meu de vedere3 aceastF situa>ie ar avea
consecin>e -oarte grave asu0ra viitorului meu sau asu0ra re0uta>iei mele'
"cce0tQ'i sF -iu mai -le%i#il En -elul meu de a a#orda evenimentele Ci via>a En
general' Nu mai vreau sF controleD totul3 Emi deDvolt rF#darea Ci nu mai >in cont de
0Frearea celorlal>i des0re mine' PFd tot tim0ul latura -rumoasF a lucrurilor3 Emi
0FstreDninima desc/isFi Ci ast-el3 iu0irea 0oate circula li#erF En mine Ci En Jurul meu'
EnvF> sF Ei mul>umesc 8ursei 0entru tot ceea ce 0rimesc3 Emi clari-ic o#iectivele Ci
0rivesc situa>ia cu curaJ3 acce0t?nd sF mF rela%eD' "cce0tQ3i sF 0rimesc aJutorul
celorlal>i Ci En>eleg cF3 atunci c?nd las sF circule energia En mine3 Emi regFsesc -or>a
de a-mi Ende0lini o#iectivele3 En 0ace Ci cu seninFtate'
,7' BA9ONARE 1ezii23:;MACACD567578A9EA6AH7
Balonarea este 0rovocatF de o um-lare cu aer sau cu a0F3 la nivelul a#domenului' "re
legFturF cu o -rustrare a-ectivF3 cu sentimendul de insatis-ac>ie3 0e 0lan a-ectiv'
8entimentul acesta este o crea>ie a mentalului meu3 im0resia cF stomacul meu nu
este sFtul niciodatF sau cF Emi doresc mai multF aten>ie Ci a-ec>iune' @F simt o#ligat
sF -ac -oarte multe lucruri3 -oarte re0ede' Nu mai am tim0 sF vFd toate lucrurile
-rumoase 0e care mi le o-erF via>a' Peri-ic sincer3 En interiorul meu3 c?t de satis-Fcut
sunt 0e 0lan a-ectiv' 5ste vor#a des0re o 0erce0>ie interioarF' <acF sunt -emeie3
senDa>ia de a -i umflat Emi dF im0resia cF sunt EnsFrcinatF' Emi doresc3 conCtient sau
nu3 sF am un co0il R
"cce0>ii sF conCtientiDeD -a0tul cF3 via>a Emi o-erF e%act ceea ce am nevoie3 En
0reDent' En loc sF -iu Nmut ca morm?ntulN Ci sF Emi -ie -ricF de viitor3 EndrFDnesc sF Emi
e%0rim nevoile' "cce0>ii NsF -iuN o 0ersoanF D?m#itoare3 sF trFiesc cu #ucurie3 sF -iu
desc/is Ci sF vFd 0Fr>ile -rumoase ale vie>ii'
,!' BA8EDON E0oala lui###F 1ezi2 6A5DA :98;9D> ) B;AA <9BA37D;R
,,' BAZIN 1ezi i2 S;D<89 CAB7CF9<59A7@@@E! &7193
BaDinul este 0artea osoasF care uneCte Ci care se0arF En acelaCi tim03 0artea
in-erioarF de 0areta su0erioarF a sc/eletului uman' 5ste la originea tuturor miCcFrilor
de de0lasare3 de locomo>ie Ci de ac>iune ale cor0ului' 8im#oliDeaDF -a0tul de a mF
sim>i En siguran>F Ci de a mF lansa 3n .ia)# BaDinul re0reDintF $u!erea su# toate
-ormele sale' 5ste reci0ientul care 0rimeCte energiile ce alimnteaDF ego-ul' 0
0ro#lemF a #aDinului indicF -rica de a avansa En via>F' 1oate mF agF> 0rea mult de
trecut' <at -iind -a0tul cF aceasta este Dona cor0ului En care se mani-estF sarcina3
este 0osi#il ca a-ec>iunea mea la 0a1in, sF ai#F legFturF cu 0ro0ria mea via>F
intrauterinF3 En care am trFit unele -rustrFri -a>F de 0Frin>ii mei3 mai ales -a>F de
mama mea' 5ste 0osi#il sF -i luat asu0ra mea multe res0onsa#ilitF>i3 recreeD acea
stare En via>a mea actualF Ci vreau sF -iu Nmama tuturorN' 0 a-ec>iune a #aDinului
0oate -i3 de asemenea3 legatF de -a0tul cF3 din diverse motive3 nu 0ot 0rimi 0e cineva
En via>a mea' 1oate -i vor#a des0re un nou-nFscut sau cineva cu care aC vrea sF
locuiesc3 dar este im0osi#il' 5%istF un 0ericol la adresa siguran>ei mele -amiliale Ci a
sentimentului meu de inde0enden>F' BaDinul este asociat cu centrul de energie
se%ualF Ci cu 0lFcerea3 su# toate -ormele ei' @F 0riveD de senDa>iile 0lFcute ale vie>ii
0entru cF am im0resia cF nu le merit' 1oate m-am sim>it trFdat sau cred cF am -ost
0FcFlit2 0rin urmare3 sunt En de-ensivF' <acF am un #aDin mare sau -oarte mare (cu
-ese mari*3 cred3 la nivel inconCtient3 cF via>a sau situa>iile din via>a mea Emi limiteaDF
0uterea' Encerc sF recu0ereD acea 0utere' Encerc sF com0enseD 0e 0lan -iDic3 #loc?nd3
involuntar3 toate energiile En acel lor (-ricF3 nesiguran>F3 -urie3 ne0utin>F*' 5ste
im0ortant sF las energiile sF circule mai armonios En cor0ul meu Ci cred sincer cF am
-Fcut ceea ce tre#uia'
$/iar dacF vreau sF Emi recu0ereD 0uterea3 0ot sF con2!ien!i1e1 Ci sF acce0>ii3
din inimFi -a0tul cF nu e%istF nicio alta 0utere de c?Ctigat3 dec?t cea de 0e 0lan
mental' <acF vreau sF eli#ereD toate aceste energii Ci sF Emi regFsesc un ec/ili#ru
energetic3 tre#uie sF mF iu#esc aCa cum sunt3 sF Emi mani-est #ucuria3 Encrederea Ci
credin>a En tot ceea ce -ac' <au la o 0arte 0uterea Ci las via>a sF O circule li#er' 1e de
altF 0arte3 dacF am di-icultF>i legate de #aDin3 este 0osi#il sF su#estimeD im0ortan>a
nevoilor mele -undamentale3 0recum locuin>a3 m?ncarea3 se%ualitatea' 5ste caDul sF
reevalueD im0ortan>a 0e care o atri#ui diverselor as0ecte din via>a mea3 0entru ca
acestea sF ai#F un -undament solid Ci sFnFtos'
100' BI/ 1ezi2 C=93: &977ACD5 67578AE A CAB7CF9<59 A7@@@E
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
QO
Marele Dicionar al Bolilor si Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
l ;;
Jacques
Martel
101' BI/ 1ezi2 &977)B>S9C9
102' BTTURI 9A +I/IOARE 1ezi2 &9C9;A87)B>:>:<89
103' BTTURI 1ezi2 &9C9;A87)B>:>:<89
10+' BUTORI DE 9A+TE Esinro&ul###F 1ezi i2 AID;H>! A&A:97
8indromul #Futorilor de la0te sau al lui Burne!!
V
0rovoacF o insu-icien>F renalF din
cauDa consumului e%cesiv de la0te3 de calciu Ci de alcaline' 5ste o stare reversi#ilF3
dacF nu mai consum la0te En e%ces' Encerc sF um0lu un gol interior3 0rovenit din
iu0irea maternF3 0e care nu am sim>it-o EndeaJuns' 8tarea de o#osealF Ci de a0atie
Emi reaminteCte c?t de im0ortantF era acea nevoie 0entru mine' "cest lucru nu
EnseamnF cF am avut o mamF care nu mF iu#ea3 ci cF eu aveam o nevoie mai mare
de a-ec>iune' 0 reac>ie la aceastF li0sF 0oate -i o atitudine dominant -a>F de mama
mea sau -a>F de -emei3 En general' 8au 0oate Encerc sF um0lu ceva ce consider -oarte
amar En via>a mea3 deoarece Emi aduce aminte de momente de tandre>e3 0recum cele
din co0ilFrie3 0etrecute cu mama mea'
"cce0>ii sF am griJF de mine3 aCa cum o -ace o mamF' "cce0t A3i momentele
tandre ale vie>ii Ctiind cF sunt o -iin>F e%traordinarF care meritF tot ceea ce este mai
#un'
107' B4B49A> 1ezi i2 6<8> 64: CD5 67578AE
B:l0:ial) este mani-estarea unei tul#urFri de 0ronun>ie3 o di-icultate 0ar>ialF sau
gravF de vor#ire3 de a rosti Ci a se e%0rima clar (cu diverse grade3 de la c?teva
cuvinte Ent?m0lFtoare3 0?nF la o tul#urare constantF*' "re legFturF cu g?tul3 cu
centrul comunicFrii Ci al e%0rimFrii de sine' 5ste 0osi#il ca 0:l0:ial) sF 0rovinF
dintr-un #locaJ a-ectiv sau se%ual3 care 0rovine din co0ilFrie' "cest lucru nu
EnseamnF nea0Frat cF am trFit un a#uD3 ci 0oate3 am Enregistrat o -ricFGconCtientF
sau nu3 legatF de se%ualitatea mea3 En rela>ie cu oO 0ersoanF sau un eveniment'
5ste o -ormF de nesi7uran) $u!ernic), 0rovenitF din co0ilFrie3 care este legatF
de -rica -a>F de un 0Frinte (mama sau tata*3 de o#icei 0ersoana care re0reDintF
autoritatea Ci care se mani-estF En 0reDen>a celuilalt 0Frinte' 5ste o -ormF de
re-ulare3 o inca0acitate de a-mi stF0?ni adecvat g?ndurile Ci emo>iile Ci tentativa
eCuatF de a-mi'controla e%0rimarea lim#aJului meu3'care nu mai este s0ontan
(acest ti0 de discurs 0oate a0Frea -oarte devreme En co0ilFrie3 dacF am -ost
ridiculiDat cu 0rivire la 0l?ns2 PN, L.O-@e3P7 8au 0oate -i vor#a des0re o traumF
trFitF atunci c?nd am -ost Em0iedicat sF -ac ceva' "cea emo>ie se trans-ormF En
#?l#?ialF' 5Dit3 nu reuCesc sF s0un clar ceea ce simt3 Emi re-uleD Ci de-ormeD
cuvintele3 din teama de res0ingere sau din an%ietate' D)*T NL,- *.)A *ee) *e
JATieN*, >)Ae LTAi-+ii Eei 8>A )**eLJ) 9 S,-J QeNJ,. Qe =,- Le-JA, ei 9 RTNL,-Q
)JeLJTAi.>A .>A 9 2Ei Q), 8>ie NT %i, *ee) *e N,-J 9 C,8i-Je.e Ee.e 2Ei QeLTeN*
@O-Q,Ai.e 9 5%istF Canse ca 0Frin>ii mei (sau unul dintre ei* sF -ie -oarte autoritari Ci
dominatori Ci sF nu mF lase sF -ac ce vreau eu' @F simt Judecat3 controlat3 criticat
Ci c/iar ridiculiDat3 En aCa -el Enc?t aJung sF cred cF vor#ele mele nu valoreaDF
nimic' <acF sunt co0il3 este 0osi#il sF -i -ost Em0iedicat sF mF e%0rim sau -or>at sF
vor#esc3 atunci c?nd nu voiam sF -ac acest lucru' Emi este teamF sF trFdeD 0e
cineva3 dacF Emi deDvFlui secretulR $e nu vreau sF s0unR Li dacF EndrFDnesc sF
s0un acel lucru3 o sF su0ort consecin>ele R <acF am -ost Entr-o situa>ie En care Emi
era -oarte -ricF Ci mnam 0utut sF >i03 stresul trFit s-a cristaliDat 0rin #?l#?ialF'
$uvintele mele sunt NEng/e>ateN Ci nu se mai 0ot e%terioriDa normal' <acF am
crescut Entr-un mediu En care legea tFcerii este de aur (cu multe lucruri nes0use Ci
secrete* acest lucru c?ntFreCte greu Ci tre#uie sF aCte0t un moment3 Enainte de a
vor#i3 0entru a mF asigura cF Nnu Encalc o legeN' Emi e%0rim tot soiul de tul#urFri de
com0ortament3 de la timiditate la retragerea En mine' "m im0resia cF trFiesc Entr-o
Enc/isoare En care este greu sF res0ir' Emi caut 0uterea Ci nu o vFd dec?t la ceilal>i'
Lumea din Jurul meu este ostilF3 0rin urmare3 cum aC 0utea sF Emi gFsesc locul3
dacF mF e%0rim li#er R 5ste 0osi#il sF -i trFit multF cu 0rivire -a>F de lim#a 0e care
am -olosit-o c?nd eram co0il' <e e%em0lu3 dacF vor#eam mai mult de o lim#F En
-amilie Ci e%ista un soi de com0eti>ie 0entru a Cti care dintre ele 0redominF3 mi-am
-ormat o nesiguran>F -a>F de cuvintele -olosite Ci aceastF eDitare se mani-estF 0rin
0auDele de tim0 0e care le las Entre cuvinte3 Emi este -oarte greu sF Emi e%0rim
sentimentele sau nevoile' "m im0resia cF NcerCescN aten>ia sau a0ro#area
celorlal>i'
j 1rimul 0as este sF acce0tQ3i sF -iu desc/is la nivelul inimiii3 En g?ndurile mele3 En
cuvintele mele3 En ac>iunile mele Ci3 mai ales En emo>iile Ci En dorin>ele mele' 5ste
im0ortant sF Emi acord un rFgaD Ci sF Emi res0ect ritmul3 NviteDa de a -iN' @F res0ect
aCa cum sunt3 -FrF sF mF Judesc sau sF mF critic' "cce0>ii sF Emi e%0rim ideile3
#ucuriile3 -ricile' 8unt tot mai activ Ci Emi a-irm dorin>ele'
Ence0 sF am Encredere En mine3 sF Emi simt emo>iile3 sentimentele Ci sF -iu desc/is
-a>F de cei 0e care Ei iu#esc' "st-el3 Emi regFsesc 0acea interioarF3 care mF aJutF sF
mF e%0rim cu'mai multF siguran>F' 1ot sF nu mF mai #?l#?i3 sF evit EnvFlmFCeala de
cuvinte din cauDa unui s0irit 0rea active3 sau re>inerea unor cuvinte 0entru cF Emi
este -ricF de consecin>e' Reintru En contact cu adevFrata mea naturF Ci las sF circule
iu0irea En mine' 8imt 0 0ace interioarF Ci acce0tareaQ3i Entregii mele -iin>e Ei va -ace
Ci 0e ceilal>i sF mF acce0te aCa cum suntQ3i'
10' B@Z@>T LN URE/BI 1ezi2 <87C=9)B4H41: D5 <87C=9
107' BEIE 1ezi2 AC;;93M
10!' BI9IARI Ecalculi###F 1ezi2 CAC<<B99A89
10,' BOA9A BAI8ER 1ezi2 M;5;5<C7;HA95B7CF9;43>
110' BOA9A /RNII TO/ATE, 8INDROMU9 BARBEWUE
5ste o in-lama>ie a colonului cauDatF de #acteria 5'$o=i3 0reDentF En tu#ul digestiv al
animalelor' 1ersoanele in-ectate sunt de asemenea 0urtFtoare ale #olii' @F
EncF0F>?neD sF rFm?n Entr-o situa>ie unde nu am motiv sF mai rFm?n'
iot
V
Burae!! (Lir &ranU @ac&arlane* (1!,,61,!7*2 0ro-esor australian3 imunolog Ci virusolog3
laureat aK 1remiului No#el 0entru desco0erirea toleran>ei imunologice do#?ndite
Marele Dicionar al Bolilor si Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Emi iau tim0 sF re-lecteD ce mF iritF -oarte tare Ci acce0>iW sF-mi reviDuiesc
com0ortamentele Ci atitudinea' EnceteD sF-i atac 0e ceilal>i 0rin sarcasmI reEnvF> sF
NgustN via>a'
111' BOA9A BE/BTEREN8
5ste o durere reumatismalF a0FrutF du0F un traumatism' 5ste reDultatul unei rigiditF>i
Ci a unei li0se de su0le>e En maniera de a g?ndi' 5go-ul meu ocu0F 0rea mult =oc En
e%isten>a mea'
5ste nevoie sF acce0tQ3V, En iu#ire3 sF -iu mai -le%i#il -a>F de mine Ci de ceilal>i3 sF
am Encredere En toate situa>iile de via>F'
112' BOA9A BAN8EN 1ezi2 7&8A
113' BOA9A IMUNITAR Ve1i' 8I8TEM IMUNITAR
11+' BOA9A 9A /O+I9 1ezi v B;97 C;&9>8979
En general3 se re-erF la a-ec>iunile descrise En dic>ionar' En 0lus3 dacF sunt co0il Ci su-Fr
de o maladie3 este -oarte 0osi#il ca e%0rimarea maladiei sF ai#F legFturF cu starea de
rFu interior a unuia dintre 0Frin>ii mei' 8ensi#ilitatea mea -oarte mare mF conecteaDF
la realitatea interioarF 0Frin>ilor mei'
"cce0t i W cF 0Frin>ii mei nu sunt vinova>i de ceea ce trFiesc eu'
117' BOA9A 9UI ADDI8ON 1ezii2 6A5D7 3<&8A875A7
=nsu-icienta secre>ie de cortiDol 0rin glandele su0rarenale genereaDF aceastF maladie'
5ste o -ormF de dece0>ie vis a vis de tine insu>i' 5ste o stare e%tremF de
su#alimentare emo>ionalF Ci s0iritualF' " avea aceastF #oalF 0oate semni-ica -a0tul cF
am trFit multF su0unere En co0ilFrie -a>F de unul din 0Frin>i sau -a>F de am#ii' 1oate
m-am sim>it agresat -iDic3 0oate am trFit un traumatism ce 0utea sF-mi 0unF via>a En
0ericol' "ceastF stare m-a -Fcut sF trFiesc o mare nesiguran>F En ceea ce 0riveCte
viitorul meu3 sF mF Endoiesc 0ro-und de ca0acitF>ile mele' "ceastF maladie se distinge
0rintr-o atitudine e%treme de de-etistF3 0rin a#sen>a oricFrui interes -a>F de mine
EnsFmi sau -a>F de cei din Jur' "desea com0enseD dece0>iile 0rin de0enden>a de o
su#stan>F sau alta ori de 0ersoanF' @F consider victimF3 trFiesc -urie Em0otriva mea3
nu 0ot 0rimi iu#irea celorlal>i' TrFiesc multF an%ietate Ci anti0atie'
"cce0tiW sF-mi gFsesc locul3 sF merg Enainte3 sF gFsesc energia necesarF 0entru
a-mi atinge o#iectivele -FrF a aCte0ta a0ro#area Ci consim>Fm?ntul celor din Jur'
4Fsesc o metodF 0entru a mF conecta =a interiorul meu care are resurse nelimitate'
Emi 0ot gFsi -or>a de a-mi conduce via>a'
117' B;AARim&R:R51eri2M4959-B;AA<9D<&U:875
11!' B;AARl1R7D07VC=1ezi2A:A?9AB897D79C=
11,' BOA9A 9UI BODGAIN 1ezi2 =;D6P95
120' BOA9A 9UI MENIERE 1ezi2 M759787
121' BOA9A 9UI +ARAIN8ON 1ezi2 C87978-&A8PJ53;5
122' BOA9A 9UI RAXNAUD 1ezu8AU5A<D
123' BOA9
Mmul este -Fcut 0entru a -i sFnFtos3 dar el este -FrF Encetare con-runtat cu 0ro#leme
de -unc>ionare a cor0ului3 emo>iilor3 g?ndurilor' 80iritul Ci cor0ul omului sunt
inse0ara#ile' $?nd sFnFtatea unei -iin>e umane este a-ectatF3 vor#im de #oalF' 5%istF
o diDarmonie3 o stare con-lictualF 0e care cor0ul cautF sF o e%0rime' $?nd o
dis-unc>ionalitate se instaleaDF3 este #ine sF o inter0retFm ca 0e ceva nee%0rimat'
@aladia im0licF o cauDF3 sim0tome3 semne clinice3 evolu>ie3 tratament' " -i #olnav nu
este rodul /aDardului3 este un semn cF cor0ul meu mF in-ormeaDF cF e%istF un
con-ict sau un traumatism 0e care El trFiesc3 En ra0ort cu mine Ensumi sau cu mediul
EnconJurFtor'
"cce0tiW sF desci-reD acest mesaJ3 sF El En>eleg Ci sF -ac ceea ce am de -Fcut
0entru a mF armoniDa Ci a-mi regFsi sFnFtatea c?t mai ra0id' 5ste nevoie sF-mi
sc/im# maniera de a trFi sau de a g?ndi3 cFci adevFrata vindecare se a-lF En 0rimul
r?nd En @ine'
12+' BOA9 /RONI/ 1ezi2 C8;59C
127' BOA9 IMAGINAR 1ezi i2 9&;=;5D89A
4?ndesc cF sunt #olnav -FrF sF -iu En realitate' "m nevoie de iu#ire Ci de aten>ie' @i
se 0are cF nimeni nu se ocu0F de mine Ci doresc sF sc/im# aceastF situa>ie' $um
sF -ac astaR =nventeD o #oalFK
"cce0t i WcF aceastF aCa-DisF #oalF mani-estF un rFu al -iin>ei3 o ranF emo>ionalF
negestionatF' En loc sF trFiesc En imaginar3 Ence0 sF aduc sc/im#Frile Nnecesare En
via>a mea3 am Encredere En cor0ul meu Ci cele#reD via>a'
12' BOA9 IN/URABI9
1rin Nincura#ilN En>eleg cF nu 0oate -i vindecat 0rin nicio -ormF de medicinF' 5ste
nevoie sF caut EnlFuntrul meu 0entru a gFsi cauDa 0ro-undF a acestui rFu- -rica3 r
mania3 geloDia3 dis0erareaR "m im0resia cF e%istF En via>a mea o situa>ie care cred
cF este im0osi#il sF se sc/im#e'
"cce0t l WcF iu#irea curge li#er 0rin mine3 cFci doar iu#irea mF 0oate vindeca'
127' BOA9 IN,ANTI9 1ezi2 B;9 A7 C;&9>8979
iot
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
11' BOA9A 9UI BOUI9ARD 1ezi2 87<MA:93M
62 Jacques Martel 102
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1,. Jacques
Martel
12!' BOA9 AARMI/
Pin 0e 0Fm?nt ca sF evolueD' "m e%0erien>e de trFit 0entru a aJunge la o
trans-ormare interioarF' <acF vin 0e lume cu o in-irmitate3 EnseamnF adesea cF
lucrurile nu au -ost reglate En vie>ile anterioare'
"cce0t l W sF trFiesc e%0erien>a res0ectivF - acesta este 0rimul 0as s0re
vindecarea -iDicF Ci emo>ionalF'
12,' BOA9 MENTA9 1ezi2 57B<597! 5718;H>! &39=;H>
130' BOA9 +8IBO8OMATI/
$uv?ntul N0si/osomaticN indicF ra0ortul ce 0oate e%ista Entre s0irit-0s;/o* Ci
cor0(soma*' TM"T5 BML=L5 "1"R $" BR@"R5 " BNB= $MN&L=$T3 LM$
5@M[=MN"L 8"B TR"B@"T=8@ $MNLT=5NT 8"B =N$MNLT=5NT' $reierul
declanCeaDF un mecanism de su0ravie>uire #iologicF En ra0ort cu con-lictul sau
traumatismul trFit' 5ste vor#a a0oi de a 0utea decodi-ica mesaJul 0entru a 0utea
modi-ica 0rogramul 0e care creierul 1-a creat 0entru a se resta#ili starea de
sFnFtate' r
Ltiind acest lucru3 acce0t i W sF am griJF de cor0ul meu -iDic 0entru a avea o
sFnFtate mai #unF'
131' BOA9A 8OMNU9UI PeDi2 N"R$ML518=5
132' BOA9 TRAN8MI8 8EDUA9 1ezi2 175789C> WB;AA@@@X
133' BOA9A VA/II NEBUNE Ve1i' /REIER% /REUTZ,E9D%YAAOB
13+' BOA9 VENERI/ 1ezi2 175789C>
137' BI9A<:;-9M?J57 1ezi i2 393:7M 9M<59:A8
O 0oal) au!o%i&un) se caracteriDeaDF 0rin -a0tul cF sistemul meu imunitar
agreseaDF organismul meu' En acest caD3 am im0resia cF via>a mea este goalF Ci cF
nu meritF trFitF' @F devaloriDeD Ci mF cul0a#iliDeD 0entru anumite erori comise En
trecut' 5%istF anumite lucruri En 0ersonalitatea sau En -iDicul meu3 0e care le detest3
nu le 0ot su0orta' =au adesea deciDii En -unc>ie de aCte0tFrile altora' Nu consider cF
metit sF -iu -ericit' 4?ndurile3 stFrile3 emo>iile mele3 credin>ele negative Emi atacF
cor0ul3 mF autodistrug'
"cce0tQ3 W sF 0rimesc -iecare 0arte a -iin>ei mele En desc/idere Ci iu#ire
necondi>ionatF' @F detaCeD de aCte0tFrile Ci valorile societF>ii 0entru a-mi 0utea
construi 0ro0riile 0uncte de re-erin>F' EnceteD orice -ormF de agresiune Em0otriva
&iin>ei care sunt' @F conecteD cu 0uterea mea de crea>ie Ci de vindecare care
/rFneCte Ci EntFreCte imunitatea mea naturalF'
13' BO9I EREDITARE 1ezi i2 95B98M9:>F9 C;56759:A7
En sens medical3 &alaiile erei!are se transmit 0rin genele 0rovenind din
celulele re0roductive ale unuia sau am#ilor 0Frin>i' En -a0t3 dacF vor#im de
ereditate3 ne re-erim la g?ndurile3 emo>iile sau con-lictele interioare ale 0Frin>ilor
sau #unicilor3 care nu au -ost reglate' <e0ildF3 s0un cF dia#etul este ereditar En
-amilie 0entru cF 1-a avut Ci #unicul Ci tatFl meu Ci eu3 dar Ci triste>ea 0oate -i
ereditarF3 dacF a trFit-o Ci #unicul Ci tatFl Ci eu'
"cce0BW res0onsa#ilitatea 0entru emo>iile mele' <esc/iD?nd 0oarta 0osi#ilitF>ii
de vindecare -iDicF urmare a vindecFrii emo>ionale3 conCtientiDeD cF totul este 0osi#ilK
137' BO9I9E /O+I9RIEI ELN GENERA9F 1ezi i2 B;AA A C;&9
Ru#ela3 ruJeola3 tuCea mFgFrescF3 oreionul3 scarlatina3 varicela3 toate 0olile
carac!eris!ice co$il)riei coincid En mod o#iCnuit cu 0erioadele de evolu>ie ale
co0ilului' <acF sunt co0il3 aceste #oli survin adesea En tim0ul unor di-icultF>i Ccolare Ci
0entru cF sunt neliniCtit cu 0rivire la o anumitF situa>ie' <acF simt tensiune sau
con-lict Entre 0Frin>ii mei sau Entre 0ersoane dragi mie3 devin mai vulnera#il En -a>a
unei #oli a co0ilFriei' $?nd a0ar aceste #oli3 Emi deDvolt sistetmul imunitar3 care
re0reDintF ca0acitatea mea de ada0tare Ci de a intra En rela>ii cu ceilal>i' <acF sunt
0Frinte33 d?nd co0ilui tandre>e3 a-ec>iune3 aten>ie3 asta Ei va 0ermite sF ca0ete -or>F3
sF EnainteDe En via>F cu mai multF Encredere' "dultul care este a-ectat de o 0oal) a
co$il)riei are o 3 situa>ie nereglatF EncF din co0ilFria sa'
"cce0t l W sF Emi regleD sentimentele care vin din co0ilFria mea3 0entru a evolua'
13!' BO9I9E /O+I9RIEI%RUBEO9
Ru0eola este o maladie viralF contagioasF3 e0idemic3 res0onsa#ilF de o eru0>ie de
0ete roCii cutanate cu di-erite as0ecte' 4ravitatea sa reDidF En riscul de avort sau
anomalii ale -etusului3 dacF a0are la o -emeie EnsFrcinatF' $auDa su#tilF este
asemFnFtoare celei a ruJeolei3 am trFit o se0arare neaCte0tatF3 0e care o trFiesc ca
0e o nedre0tate'
"cce0tpW sF-mi deDvolt sistemul imunitar Ci3 conCtient de valoarea mea3 sF Ence0
sF mF a-irm ca ceea ce sunt'
13,' BO9I9E /O+I9RIEI%RUYEO9A
Ru-eola este o #oalF viralF3 contagioasF3 e0idemic3 res0onsa#ilF de o eru0>ie -e#rilF
de 0ete roCii cutanate3 0recedatF de o rino--aringitF' 8urvine adesea du0F un
eveniment c?nd am trFit o se0arare =a care nu mF aCte0tam' 8unt En stare de Coc3
cFci ceea ce mi se Ent?m0lF este sur0rinDFtor' @F simt vulnera#il3 ne-iind conCtient de
valoarea mea' @i-e teamF sF -iu s0ontan3 inac>iunea mF 0roteJeaDF Entr-o anumitF
mFsurF'
"cce0tQ3 W sF nu mai trFiesc En anonimat3 sF Emi las s0a>iul necesar 0entru a-mi
desco0eri limitele Ci ca0acitF>ile3 Emi ascult vocea interioarF 0entru a Cti ce este cel
mai #ine 0entru mine'
1+0' BO9I9E /O+I9RIEI%8/AR9ATINA
8carla!ina este o -e#rF eru0tivF cu de#ut #rusc - -rison violent3 anginF3 ce-alee3 o
eru0>ie 0e mucoasele #ucale Ci -aringiene3 a0oi o eru0>ie generaliDatF' @F simt
angoasat3 Entr-o stare de incertitudine Ci nesiguran>F' &a0tul cF sunt mai a0ro0iat -a>F
de unul din 0Frin>i mF -ace sF simt cF El trFdeD 0e celFlalt' @i-e teamF cF voi -i
0ede0sit' &e#ra e%0rimF un -oc latent3 0reDent constant En interiorul meu'
63
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
"cce0t i i sF Emi e%0rim sentimentele3 av?nd Encredere cF 0Frin>ii mei mF vor
acce0ta cu tot ce sunt Ci cu tot ce simt'
1+1' BO9I9E /O+I9RIEI % TUEA MGREA8/
Tu2ea &)7)reasc) este o #oalF in-ec>ioasF3 contagioasa3 e0idemic3 caracteriDatF
0rin accese de tuse s0asmodic' 5a atinge mai ales co0ii su# 7 ani Ci e%istF un risc de
as-i%ie dacF accesul de tuse se 0roduce En tim0 ce co0ilul mFn?ncF' <acF am !use
&)7)reasc), am im0resia cF moartea dF t?rcoale 0rin 0reaJma mea sau a 0Frin>ilor
mei' @oartea se 0oate mani-esta Ci 0rintr-o se0arare3 mai ales dacF sunt Entr'o rela>ie
di-icilF' @F 0ot sim>i su-ocat3 Encarcerat3 ne0utincios' Aoc rolul N#Fiatului #unN sau al
N-eti>ei #uneN En loc sF -iu eu Ensumi'
"cce0t isF intru En contact cu emo>iile mele Ci sF -iu autentic' 1rivirea celorla>i
nu mF a-ecteaDF3 0ot lFsa mFCtile deo0arte' <elimit?ndu-mi s0a>iul vital3 0ot res0ira
liniCtit'
1+2' BO9I9E /O+I9RIEI%VARI/E9A
Varicela este o #oalF in-ec>ioasF3 contagioasF3 de regulF #enignF3 caracteriDatF
0rintr-o eru0>ie de veDicule care se um0lu Ci se usucF En c?teva Dile' "0are Entre
2-10 ani' 8unt -oarte in-luen>a#il Ci a-ectat de ceea ce se 0etrece En Jurul meu'
Reac>ioneD la sc/im#Fri3 -iind -oarte sensi#il' Paricela a0are dacF simt cF aceste
sc/im#Fri 0ot mFri distan>a a-ectivF dintre mine Ci acel 0Frinte care este -oarte
im0ortant 0entru mine'
7
"cce0tA3i cF via>a 0resu0une o multitudine de sc/im#Fri =a care tre#uie sF mF
ada0teD' Emi 0ot e%0rima -rustrFrile Ci o0inia - aceasta -ace 0arte din 0rocesul de a
deveni autonom' Emi dau dre0tul sF 0un 0Frintelui res0ectiv Entre#Frile necesare
0entru ca eu sF En>eleg mai #ine situa>ia'
1+3' BOUI99AUD Z0oala lui###F 1ezi287<MA:93M
1++' BRADI/ARDIE 1ezi2 959M>J)A89:M97 CA8D9AC>
1+7' BRAE E3n 7eneralF
Braul este 0artea mem#relor su0erioare3 cur0rinsF Entre umFr Ci cot3 -ormatF din
osul ;u&erus# Bra>ele e%0rimF uCurin>a mea de a Em#rF>iCa via>a3 de a 0rimi Ci de a
da3 ca$aci!a!ea &ea e a $ri&i noile e($eriene ale .ieii Ci de a ac>iona' Le
-olosesc 0entru a str?nge Ci a atinge3 0entru a-mi e%0rima creativitatea3 0oten>ialul
de ac>iune Ci iu0irea# 1ot intra En contact cu oamenii3 mF 0ot a0ro0ia de ei Ci Ei 0ot
0rimi En universul meu' "st-el3 le arFt cF Ei iu#esc3 cu #ucurie Ci armonie' 1entru
eiV ac>ioneD3 muncesc sau Emi Ende0linesc o#liga>iile' Braele mele comunicF Ci
e%0rimF atitudinile Ci sentimentele mele interioare' Braele sunt -oarte a0roa0e de
inimFi Ci sunt legate de ea' "st-el3 oamenii simt iu#irea Ci energia care emanF din
inima mea3 atunci c?nd sunt desc/is' &iecare m?nF con>ine un centru de energie3
situat En 0almF3 care re0reDintF unul dintre cei douFDeci Ci unu de centri de energie
micF (sau c/aUre*' $ei doi centri de energie din m?ini sunt direct legat de inimFi'
Bra>ele devin ast-el o e%tensie a inimii Ci conduc iu0irea 0e 0lan -iDic Ci energetic'
Braele mF aJutF sF mF a0Fr Ci sF mF 0roteJeD Em0otriva atacurilor din e%terior' <e
aceea3 atunci c?nd EncruciCeD #ra>ele3 mF a0Fr3 instinctiv3 mF Enc/id En -a>a unor
emo>ii3 care nu Emi convin'
<acF Emi desc/id inimai Ci #ra>ele3 acce0>ii
0
desc/idere s0re via>F Ci sunt En
mFsurF sF dau Ci sF 0rimesc Entr-un mod 0oDitv'
>O[# BRAE Eafeciuni la###F
"-ec>iunile #ra>elor au legFturF cu di-icultatea mea de a gestiona Ci de a-mi mani-esta
iu0irea En ceea ce -ac3 En munca mea sau En ac>iunile cotidiene' 5%0rimF un #locaJ de
energie3 o re>inere3 care mF Em0iedicF sF -ac ceva 0entru mine sau 0entru altcineva'
0 a-ec>iune 0oate 0roveni dintr-o situa>ie 0e care o trFiesc Ci care e%0rimF o su-erin>F
legatF de interdic>ii sau de -a0tul de a -i Judecat En trecut3 mai ales de cFtre 0Frin>ii
mei' Preau sF EnlFn>ui ceva sau 0e cineva cu #ra>ele mele3 sau NsF El str?ng cu toatF
0utereaN 0entru a avea un anumit control' 8au3 din contrF3 0oate am -ost nevoit sF las
sF 0lece 0ersoane dragi3 iar acum nu le mai 0ot a0Fra (ca o 0asFre care ECi 0roteJeaDF
0uii su# ari0F*' TrFiesc un con-lict -a>F de o 0ersoanF 0e care o consider N#ra>ul meu
dre0tN' 8au trFiesc o situa>ie En care am -ost trFdat3 m-am sim>it lovit En 0lin' 1ot sim>i
o ri7ii!a!e &uscular), o urere sau o cFldurF En #ra> Einfla&aieF# Braele mele
devin mai 0u>in mo#ile Ci mai tensionate3 articula>iile mele (umeri3 coate* sunt mai
dureroase' Ltiu cF #ra>ele au rolul de a 0rimi situa>iile noi Ci e%0erien>ele noi din via>a
mea' 0oate am o reac>ie -a>F de o situa>ie nouFI munca mea nu mi se mai 0are
motivantFI sunt descuraJat3 -rustrat sau iritat deoarece nu mai reuCesc sF mF e%0rim
convena#il sau 0entru cF am o di-icultate En a realiDa un 0roiect' 0 situa>ie 0e care o
consider Nun eCecN se 0oate mani-esta 0rintr-o urere sau o frac!ur) a #ra>ului'
Preau sF Nco#or #ra>eleN din cauDa ne0utin>ei mele' Oasele #ra>elor sunt a-ectate3 En
general3 atunci c?nd nu mai -ac la -el de #ine ca Enainte3 o activitate 0ro-esionalF sau
s0ortive3 En care e%celam' Nu reuCesc sF Ei Em#rF>iCesc 0e cei 0e care Ei iu#escI re-uD
sF recunosc cF m-am sFturat 0este ca0 de o situa>ie3 care este nocivF 0entru mine'
Emi distruge via>aK Tre#uie sF Ns0arg rutinaN3 iar daca nu vreau sF vFd ceea ce tre#uie
sF sc/im# En via>a mea3 3 este 0osi#il sF am o frac!ur) sau sF Emi ru0 un #ra>3 0entru
a En>elege' En general3 durerea de #ra>e EnseamnF -a0tul cF iau 0rea multe asu0ra
mea' 8au3 0oate -i vor#a des0re ceva ce re-uD3 de care nu vreau sF mF ocu0' 1ot sF
aJung c/iar sF res0ing -iDic sau emo>ional o situa>ie sau o 0ersoanF3 care mF
deranJeaDF' $reeD ast-el un s0a>iu care mF va aJuta sF mF simt En siguran>F Ci su#
control' 1oate nu mai vreau sF comunic cu ceilal>i3 la nivelul inimiii3 nu am Encredere
En ca0acitF>ile mele de a realiDa ceva' @i se 0are greu sF merg mai de0arte En via>F'
"Cadar3 En loc sF Entind #ra>ele3 asemenea unui co0il3 0entru a -i alintat3 m?ng?iat3
Em#rF>iCat En rela>ie cu cei dragi3 mai ales mama Ci tata3 res0ing universul din Jurul
meu' @F Enc/id En mine Ci EncruciCeD #ra>ele3 0entru a mF 0roteJa mai #ine' TrFiesc o
dualitate Entre a acce0ta ca ceilal>i sF vinF s0re mine sau a re-uDa sF mF a0ro0ii de ei2
vreau sF Ei res0ing' 1oate -i vor#a des0re o 0ersoanF 0e care o consider negativF3
care nu cores0unde valorilor meleI sau de ceva 0oDitiv (a#unden>F*3 ceva ce re-uD3
deoarece am im0resia cF nu merit' Durerile sunt o -ormF inconCtientF de a-mi
e%0rima su-erin>a' 1oate este caDul sF renun>3 sF Ndau drumulN unei situa>ii sau unei
0ersoane3 0e care vreau sF o re>in cu orice 0re>' 0 durere la #ra>ul dre0t 0oate indica
o 0ro#lemF legatF de autoritate3 iar cea la #ra>ul st?ng3 indicF un con-lict cu 0rivire la
e%0rimarea iu#irii Ci a generoDitF>ii mele' BFr#a>ii au o tendin>F naturalF de a-Ci
deDvolta muCc/ii #ra>elor3 care sunt un sim#ol de -or>F Ci de 0utere Ci o0oDi>ia lor de a
e%0rima energia inimiii Ci latura lor #l?ndF' Bra>ele -oarte su#>iri Ci sla#e indicF o
timiditate En e%0rimarea emo>iilor Ci o reDisten>F En a lFsa energia sF curgF' "m o
64
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
re>inere de a mF lFsa 0urtat de curentul vie>ii Ci de a 0ro-ita la ma%im de ea' Bra>ele
semni-icF mai mult e%0rimarea interioarF'
An!e0raele mele sunt legate de e%0rimarea e%terioarF3 de Na -aceN' 5ste Ence0utul
realiDFrii unei dorin>e Ci este caDul sF ac>ioneD' 1artea interioarF a ante#ra>elor3 indicF
sensi#ilitatea mea Ci -a0tul cF 0ot eDita Enainte de a mF e%0rima -iDic En Bnivers sau
de a alege -elul En care Emi voi realiDa 0roiectele' 1oate este caDul sF Emi sc/im#
o#iceiurile sau -elul de a ac>iona3 dar Emi este -oarte greu din cauDa rigiditF>ii mele3
ast-el Enc?t Ci ante#ra>ele mele vor En>e0eni' @F im0lic cu adevFrat 0entru a merge
Enainte En via>F R 4?t de desc/is sunt -a>F de ceilal>i Ci -a>F de mine R "m im0resia cF
Emi este greu sF NEm#rF>iCeDN anumite situa>ii sau 0erosoane din Jurul meuR $?t de
-ricF Emi este sF mF a0ro0ii de oameni R 5%istF o situa>ie care mF deranJeaDF at?t de
tare Enc?t simt cF e%0lodeD' <acF nu EndrFDnesc sF mF a-irm de -rica consecin>elor3
risc sF am o -racturF de ante#ra>' 4rFsimea de 0e #ra>e este a0roa0e de inimFi'
"tunci c?nd este En e%ces3 e%istF o emo>ie 0e care o 0FstreD secretF3 # -ricF de a-mi
e%0rima iu0irea# $?nd #ra>ele sunt sla#e3 mF Entre# dacF sunt ca0a#il sF acce0>ii
iu#irea celorlal>i sau am tendin>a sF mF iDoleD R En am#ele caDuri3 e%istF ceva de
reviDuit En -elul meu de a da sau de 0rimi a-ce>iune' Re>in 0rea mult3 ca sF /u Emi
sca0e nimic R &ac mult mai mult dec?t este nevoie 0entru a -i iu#it' Preau sF Ei
0roteJeD 0e ceilal>i sau mF simt eu Ensumi En 0ericol R
0 iri!aie cu!ana!) la nivelul #ra>ului este legatF de o -rustrare sau de o iritare cu
0rivire la ceea ce -ac sau nu -ac3 En modul de a mF e%0rima sau En tot ceea ce mi se
Ent?0lF ca urmare a interven>iei celorlal>i' Braele cu con!u1ii, indicF c?t de sever
sunt cu mine sau c?t de severi cred cF sunt ceilal>i cu mine'
"cce0tQ3i sF e%0rim mai multF iu#ire En ceea ce -ac3 sF mF im0lic mai mult3 sF -iu
desc/is Ci sF am Encredere En ceilal>i3 sF str?ng En #ra>e cu dragoste3 oamenii 0e care
Ei iu#esc' "c>iunea de a Em#rF>iCa 0e cineva este3 de multe ori tera0euticF3 Emi res0ect
calitF>ile de comunicare3 de tandre>e Ci de desc/idere' Emi concentreD aten>ia 0e
activitF>ile interesant' @F o#iCnuiesc sF vFd 0Fr>ile #une En orice situa>ie' &ac acest
lucru3 realiD?nd -a0tul cF este minunat3 cF Emi este mai #ine dec?t credeam' "m
nevoie sF Emi sc/im# ideile' @erg Enainte3 lFs?nd la o 0arte ceea ce nu este #un
0entru mine Ci 0rimesc tot ceea ce este mai #un de la via>F' "cce0tA'i via>a3 cu
#ra>ele desc/iseK
>OU# BR>GBT E0oala lui###F 1ezi i2 8959C=9 C&8;B7M7 875A7E
Boala lui Bri7;! este numitF Ci nefri!) cronic)# 5ste o in-lama>ie gravF a rinic/ilor3
Enso>itF de edem (re>inere de a0F En organism* Ci de o insu-icien>F urinarF'
<e3o#icei3 rinic/ii se deterioreaDF destul de re0ede cu aceastF #oalF' 5ste mult mai
gravF dec?t alte #oli de rinic/i' En acest caD su-Fr Ci trFiesc o -rustrare sau de dece0>ie
at?t de 0uternicF3 -a>F de o situa>ie En care am un sentiment de 0ierdere3
' 30entru cF Emi consider3 via>a un eCec total (rinic/ii sunt sediul -ricii*' Emi este 'teamF
cF nu sunt destul de inteligent'
K
O "cce0>ii -a0tul cF -iu unic Ci cF -ac mereu tot ce Ctiu eu mai #ine' /on2!ien!i1e1
-a0tul cF este necesarF o desc/idere a ini&iiM dacF vreau sF am o sc/im#are de
atitudine3 0entru a vindeca aceastF stare'
>OQ# BRONBII E3n 7eneralF 1ezi i2 &>M459
Bron;iile sunt conductele 0rin care intrF aerul En 0lFm?ni' Re0reDintF via>a' 0
a-ec>iune a #ron/iilor indicF3 de o#icei3 -a0tul cF mi-am 0ierdut motiva>ia de a trFi Ci
#ucuria de a trFi' Bron/iile re0reDintF s0a>iul meu vital3 delimitFrile mele3 teritoriul
meu3 mai ales cel legat de cu0lu3 de -amilie sau de mediul 0ro-esional' <acF am
im0resia cF Emi voi 0ierde teritoriul sau cF cineva s-a agF>at de ele3 nesiguran>a mea
va declanCa o a-ec>iune a #ron/iilor' &rica se 0oate mani-esta c?nd e%istF alterca>ii
sau certuri ce 0ot duce lF con-licte'
"r/ im0resia cF e%istF un 0ericol iminent' Preau sF 0ar 0uternic Ci su-Fr -FrF sF arFt
acest lucru' 8imt cFnii am aer3 cF mF as-i%ieD3 cF mF 0ierd' 8imt cF mF su-ocF ceilal>i'
"m tendin>a de a-i invidia 0e ceilal>i' Emi -ac griJi 0entru ceea ce cred ceilal>i des0re
mine' Nu su0ort sF mF g?ndesc la ce vor s0une ceilal>i3 0entru cF Emi este teamF cF
vor r?de de mine sau cF voi -i Jignit3 calomniat' "C vrea sF Ei im0resioneD 0e ceilal>i3 sF
Ei intimideD3 asemenea unei gorile care se #ate cu 0umriii En 0ie0t' <e multe ori este
vor#a des0re rela>ia de cu0lu care se a-lF En 0ericol' En caDul unui #Fr#at3 0oate -i
vor#a des0re 0lanul 0ro-esional3 de e%em0lu -rica de a -i dat a-arF3 iar En caDul unei
-emei3 este vor#a des0re -amilie3 de e%em0lu un co0il #olnav'
Acce$iM sF am Encredere En mineI Ctiu cF3 dacF Emi delimiteD clar teritoriul O Ci Ei
-ac 0e ceilal>i sF El res0ecte Ci Emi res0ect dre0turile3 nimeni3nu mF va 0utea NinvadaN
0entru cF s0a>iul -iecFruia va -i delimitat Ci -iecare va 0utea trFi En res0ect Ci En
armonie' Peri-ic ce 0ersoanF sau ce situa>ie este asociatF cu durerea mea Ci ce
tre#uie sF -ac 0entru a sc/im#a situa>ia' 5ste im0ortant sF creeD situa>ii 0linde de
#ucurie Ci de rela%are'
1+,' BRONBII I BRONIT 1ezi i2 &>M459 CAB7CF9<59 A@@@E
Bron2i!a (itFo-urie* se caracteriDeaDF 0rin in-Eama>ia mucoasei #ron/iilor3 conductele
care merg de la tra/ee 0?nF la 0lFm?ni' 5ste o #oalF legatF direct de res0ira>ie Ci de
ac>iunea de a lua aer Ci via>F (ins0ira>ia* cu dorin>a de a elimina a0oi3 tem0orar3 aerul3
cu detaCare (e%0ira>ia*' =n-Eama>ia indicF -a0tul cF trFiesc o -urie sau o -rustrare cu
0rivire la emo>iile re-ulate3 la cuvintele de care am nevoie 0entru a e%0rima Ci a lFsa
sF iasF a-arF o situa>ie su-ocantF3 En care mF simt #locat3 un con-lict 0lin de
agresivitate Ci de critici (o tul#urare En -amilie3 certuri etc'* 1oate -i vor#a des0re
atmos-era tensionatF3 0linF de certuri Ci minciuni3 din -amilie' 8imt cF li#ertatea mea
este distrusF' Nu mai 0ot res0ira' Nu mai am Encredere En ceilal>i' Preau sF -iu l?ngF
oamenii 0e care Ei iu#esc3 dar En acelaCi tim0 mF su-ooc3 ceea ce Emi 0rovoacF o
dis0erare interioarF' <acF acel con-lict im0licF certuri Ci En-runtFri -oarte intense3 este
0osi#il c/iar sF aJung sF am un cancer de #ron/ii3 -orma o#iCnuitF a cancerului de
0lFm?ni' 5%istF o tul#urare interioarF3 o 0ertur#are care mF Em0iedicF sF Emi mani-est
-iin>a adevFratF3 sF Emi res0ect dre0turile' Encerc sF comunic cu cei a0ro0ia>i3 dar nu
Emi gFsesc liniCtea interioarF' @F simt de 0arcF via>a mF -ace sF trFiesc ru0t de
cineva3 de o#icei3 este vor#a des0re mama mea' 8itua>ia din -amilia mea este 0rea
grea' 8imt o descuraJare -a>F de via>F Ci nu mai lu0t 0entru a merge mai de0arte' @i-
am 0ierdut #ucuria de trFi Ci simt o slF#iciune Ci o insatis-ac>ie interioarF3 vreau sF -iu
inde0endent3 dar trFiesc o mare nesiguran>F' $are sunt limitele mele R 8itua>ia mea
este de nesu0ortat2 sentimentul meu de ne0utin>F3 su-erin>a mea interioarF mF -ac sF
mF o0un 0ulsiunilor inimii' V TuCea indicF -a0tul cF vreau sF mF eli#ereD Ci res0ing
ceva sau 0e cineva care mF deranJeaDF Ci mF En-urie' <acF sunt co0il3 0ot sim>i o
nesiguran>F Ci o angoasF legate de ceea ce se Ent?m0lF En -amilie' Resimt 0uternic
su0Frarea 0Frin>ilor mei3 -uria lor re0rimatF Ci am im0resia cF tre#uie sF su0ort toate
aceste lucruri3 -iind 0rea mic 0entru a mF detaCa de ceea ce se Ent?m0lF' @F simt su#
in-luen>a 0Frin>ilor mei3 trFiesc Entr-o Enc/isoare emo>ionalF' <acF nu vreau sF -ac o
65
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
0ron2i!) acu!), va tre#ui sF Emi sc/im# atitudinea' @-am nFscut Entr-o -amilie En
care3 -iecare mem#ru a trFit aceleaCi e%0erien>e ca mine' 1Frin>ii mei3 -ra>ii Ci surorile
mele au de EnvF>at Ci ei aceeaCi lec>ie'
"cce0tQ'i sF vFd #ucuria Ci iu0irea En -iecare e%0erien>F din via>a mea' "cce0tpm
-a0tul cF -ericirea mea este res0onsa#ilitatea mea Ci EnceteD sF mai cred cF ceilal>i
sunt cei care mF -ac -ericit' <acF iau 0ro0riile deciDii Ci res0ire 0rin 0ro0riile miJloace3
am -Fcut 0rimii 0aCi s0re mai multF li#ertate'
170' BRONBO+NEUMONIE 1ezi i2 &>M459 CAB7CF9<59 A7@@@E
Bron/o0neumonia este in-Eama>ia res0iratorie care a-ecteaDF #ron/iolele Ci alveolele
0ulmonare' "re legFturF cu via>a3 cu -a0tul cF mF simt diminuat Ci limitat de via>a
EnsFCi' M consider nedrea0tF cu mine Ci mF iritF acest lucru' "m im0resia cF nu res0ir
din 0lin Ci am acumulat triste>e Ci am o -urie Em0otriva vie>ii' 8unt iritat de o situa>ie
0e care o trFiesc Ci En care re-uD sF Emi asum res0onsa#ilitF>ile' "ceastF in-ec>ie este
mai gravF dec?t o #ronCitF sim0lF sau o 0neumonie deoarece durerea interioarF este
mai 0ro-undF'
"cce0>ii sF res0ir via>a alt-el Ci cu o atitudine di-eritF3 0linF de iu0ire Ci de
#ucurie' '
171' BRUDI8M 1ezi2 D95F9 C3C84S59: D95 D95F9@@@E
172' BT8 EBO9I TRAN8MI8IBI9E 8EDUA9F 1ezi2 175789C7 WB;<YX
173' BU/A9 E;er$es###F 1ezi2=78&73C@@@B<CAE
17+' BUERGER
>T
E0oala lui###F 1ezi i2 B8AF! B<MA:! 95BAMAF97! &9C9;A87!
34567 ) C98C<AF97 3A56<95>
Boala =ui Buer7er sau !ro&0oan7ei!a o0li!eran!) este o #oalF care im0licF
o#struc>ia circula>iei s?ngelui En #ra>e Ci 0icioare3 cauDatF de o in-lama>ie a 0eretelui
vaselor de s?nge' "-ecteaDF mai ales arterele3 dar 0oate a-ecta Ci venele' 5volueaDF
s0re leDiuni cutanate Ci am0utFri 0rin trom#oDF' 5ste o #oalF -oarte rarF Ci 0oate -i
mortalF3 En c?teva luni' 5ste o #oalF geneticF3 care a-ecteaDF mai ales 0ersoane din
5uro0a centralF Ci -umFtorii' &actorii iritan>i din >igarF sunt cei care determinF3 de
o#icei a0ari>ia #olii' En acest caD3 cor0ul Emi indicF -a0tul cF Encerc sF -iu insensi#il -a>F
de situa>iile din via>a mea (c?nd sunt a-ectate #ra>ele* Ci insensi#il -a>F de
evenimentele din viitor (c?nd este vor#a des0re 0icioare*' Preau sF El 0roteJeD 0eu nul
dintre 0Frin>ii mei3 de o#icei3 mama3 de su-erin>a 0rovocatF de anumite
com0ortamente ale 0artenerului sFu'
"cce0>ii sF iau En considerare mesaJul transmis de cor0ul meu Ci acce0>ii NsF vFd
mai clar En via>a meaN' <acF mF las de -umat3 mF voi sim>i mai #ine'
177' BU,EURI DE /9DUR 1ezi2M75;&A<H>
17' BURNETT Esinro&ul lui###F 1ezi2 B><:;89 D7 A&:7 C395D8;M<@@@E
177' BURNOUT 8AU E+UIZARE 1ezi i2 A3:7597 5781;A3>! D7&87397
Burnout se mani-estF mai ales du0F a#andonul unei lu0te 0rin care voiam sF Emi
e%0rim un ideal3 dar nu am reuCit' Tim0ul Ci energia consacrate acelui ideal sunt at?t
de im0ortante Enc?t mF simt -oarte e0uiDat Ci mF Em#olnFvesc' 8imt un gol interior
0ro-und3 deoarece re-uD o situa>ie En care vreau sF vFd o sc/im#are adevFratF3
concretF Ci dura#ilF3 -ie la muncF3 -ie En -amilie sau En rela>ia de cu0lu' 8unt -oarte
0er-ec>ionist Ci devotat3 vreau sF Emi ating idealul 8au 0oate e%istF o 0arte din mine
0e care nu o acce0t' "m im0resia cF mF lu0t cu toatF lumea3 0entru cF mi se 0are cF
aceasta -unc>ioneaDF contrar aCte0tFrilor Ci convingerilor O mele 0ro-unde' 5ste ca Ci
cum aC vedea o minciunF3 o ignoran>F Ci o delFsare colectivF3 care Emi a-ecteaDF
valorile -undamentale'
<e ce sF merg mai de0arteR Renun>3 0entru cF este 0rea greu 0entru mine'
66
Marele Dicionar al Bolilor fi Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Boala lui Buer7er' #oala lui Leo Buerger3 du0F numele 0rimului medic care a descris-o
Jacques Martel GT
"A
112 Jacques Martel
Burnou! a0are -recvent la 0ro-esori Ci la in-irmiere3 ca o reac>ie -a>F de mediul de
lucru'
5%istF un sentiment de ne0utin>F -a>F de realiDarea unui ideal' 5ste o -ormF de
com0ulsie3 0entru cF vreau cu orice 0re> sF sc/im# sistemul3 cu ao atitudine mai
ada0tatF Ca tim0ul actual' En acelaCi tim03 este 0osi#il sF am o di-icultate de ada0tare
=a noile te/nologii3 0e care le consider agresive' <acF am im0resia cF vreau sF salveD
lumea3 tre#uie sF Emi veri-ic atitudinea3 Ence0?nd de acum' Burnou! este En acelaCi
tim0 o a-ec>iune3 0rin care -ug de ceva' @F 0ot Entre#a2 N<e ce anume vreau sF -ug3
0rin -a0tul cF muncesc 0este limitele mele RN Emi este teamF sF -iu singur cu mine
Ensumi R 8au am nevoie de un motiv3 0entru a nu mai -i En rela>ie cu un 0artener3 care
mi-a devenit insu0orta#il R $e Encerc sF demonstreD3 En tim0 ce -ug de -rica de eCecR
Nevoia mea de a -i recunoscut Ci -rica mea de a -i criticat mF Em0ing sF muncesc tot
mai multF3 0?nF c?nd aJung sF nu mai 0ot' 8im0tomele unui 0urnou! destul de clare2
o#osealF mentalF Ci -iDicF3 energie vitalF scFDutF3 g?nduri incoerente K "st-el a0are
e0uiDarea3 urmatF de calm Ci odi/nF3 0entru a mF reEncFrca 0e 0lan energetic'
"cce0tQ3 V -a0tul cF nu tre#uie sF -iu 0e 0lacul tuturor' 5ste un vis K "devFrata
realitate3 este de a Cti cF -ac tot ce Ctiu mai #ine Ci ast-el Emi regFsesc seninFtatea3
0acea interioarF Ci iu#irea adevFratF'
17!' BUR8ITA 1ezi i2 A8:89:>! B8AF7 Cafeciuni ale @@@E! C;A:7! <M789!
95BAMAF97! 675<5C=9@@@! :75D;5< <9 AB97
Bursi!a, denumitF Ci ;i7ro&a este in-lama>ia #ursei3 de la nivelul articula>iilor
umFrului3 cotului3 rotulei sau al te/donului =ui "c/ile' Bursa3 care seamFnF cu un
sac mic3 con>ine un lic/id care reduce -ric>iunea la nivelul articula>iilor' Bursa este
cea care asigurF o miCcare -luidF Ci gra>ioasF' Bursi!a este legatF3 -recvent de
mediul 0ro-esional' =ndicF o -rustrare sau o iritare intensF3 o -urie re>inutF3 -a>F de o
situa>ie sau o 0ersoanF' En caDul En care sunt a-ectate #ra>ele3 Emi vine sF NlovescN
sau NsF dau o loviturF de 0icior3 dacF sunt a-ectate 0icioarele' 4?ndurile mele sunt
rigide Ci e%istF ceva ce nu Emi convine delocK @-am sFturat Ci3 En loc sF e%0rim ceea
ce trFiesc3 Emi re>in emo>iile' 5ste 0osi#il sF gFsesc cauDa a-ec>iunii3 dacF o#serv ce
anume 0ot -ace Ci ce nu vreau sF -ac cu #ra>ul a-ectat' <acF durerea este 0e 0artea
st?ngF3 este a-ectatF latura a-ectivF3 iar 0e 0artea drea0tF3 latura ra>ionalF' @F
doare #ra>ul3 c/iar dacF mF a#>in sF lovesc "e cineva' Tre#uie sF gFsec un mod
mai 0otrivit 0entru a e%0rima ceea ce trFiesc' @F Entre# dacF via>a mea mai are
sens sau dacF mai e%istF EncF lucruri care Emi 0lac sau din contrF3 mF 0lictisesc
-oarte tareR "m o stare de iritare' 8au c/iar 0ot avea im0resia cF ceilal>i 0ro-itF de
mine' "m dre0tul sF -iu -ericit R "Cte0t mult de la ceilal>i3 dar tre#uie -ac eu singur
sc/im#Frile 0entru a avea ceea ce vreau En via>F3 En loc sF mF s0riJin 0e ceilal>i3
acce0tQ3i sF Emi iau via>a En m?ini3 alt-el voi rFm?ne En aceastF stare de iner>ie'
$aut cauDa su-erin>ei mele3 sunt desc/is Ci Emi sc/im# atitudinea acce0t?ndu-
miJv sentimentele Ci emo>iile' Le 0ot trans-orma En iu#ire Ci En armonie3 En avantaJul
meu Ci 0entru #inele celorlal>i' $or0ul meu Emi transmite mesaJul sF ado0t o
atitudine mai 0oDitivF3 0entru a mF ada0ta la noile situa>ii3 care a0ar En via>a mea'
17,' BURT 8AU ABDOMEN 1ezi i2 BA;5A87 C@@@ A ABD;M75<<9E! 95:73:957
CAB7CF9<59 A7@@@E
Bur!a sau a0o&enul este 0artea in-erioarF Ci anterioarF a trunc/iului uman3 care
con>ine mai ales intestinele' La -el ca En via>a mea de Di cu Di3 atunci c?nd mF Endo0
0rea re0ede cu m?ncare3 am N#urta-0linFN3 Emi vine sF dorm Ci am o stare de
discon-ort' Tre#uie sF EnvF> sF Emi acord tim03 sF Eng/it -iecare situa>ie nouF Ci sF mF
ada0teD la sc/im#Frile care au loc En via>a mea3 evit?nd ast-el sF trFiesc nerF#dare Ci
-rustrare' <eoarece En a#domen3 En 0?ntece3 se deDvoltF co0ilul Ci se 0regFteCte sF
treacF de la starea solitarF la starea socialF3 a0o&enul sim#oliDeaDF relaiile#
Toate di-icultF>ile din aceastF DonF au legFturF cu #locaJele dintre mine Ci uni.ersul
En care e%ist3 acestea -iind e%0rimate 0rin rela>iile 0ersonale3 care Emi -ormeaDF
realitatea' <acF trFiesc o situa>ie abominabil sau EngroDitoare3 0ur!a mea va
reac>iona 0uternic3 mai ales atunci c?nd mF simt o#ligat sF mF a0lec En -a>a cuiva Ci
mF simt umilit' "#domenul este !ensiona! atunci c?nd mF simt -ragil3 nu sunt sigur
0e mine Ci c?nd am im0resia cF sunt cFlcat En 0icioare' 5ste rela%at atunci c?nd sunt
-oarte Enc?ntat de via>a mea Ci nu mF intereseaDF ce s0un ceilal>i' 0 a-ec>iune la
#urtF indicF -a0tul cF am o 0erce0>ie negativF asu0ra vie>ii Ci este 0osi#il sF am o
ranc/iunF3 sF Emi -ie greu sF integreD lucrurile noi3 care mi-ar 0utea Em#unFtF>i via>a'
"ceastF ranc/iunF 0oate reDulta din sentimentul meu de ne0utin>F -a>F de -igura
0aternF din via>a mea3 0e care o consider dominantF' "m im0resia cF tre#uie sF mF
sacri-ic sau cF sunt mani0ulat'
"cce0tQ3i sF Emi recunosc g?ndurile Ci sentimentele3 0rin intermediuQ celorlal>i Ci
En universul din Jurul meu' "-ec>iunile din Dona a#domenului3 unde ECi au sediul
inten>ia mea cea mai 0ro-undF Ci sentimentul meu -a>F de ceea ce este #un sau rFu
En via>a mea3 Emi transmit ceea ce se Ent?m0lF En via>a mea interioarF Ci la nivelul
emo>iilor'
10' BU9IMIA 1ezi i2 A5;87?97! A&7:9: C7?C73 D7@@!E! 687<:A:7 C7?C73 D7@@@E
Buli&ia este o #oalF com0ulsivF3 o nevoie necontrolatF de a a#sor#i m?ncarea En
'cantitF>i mari3 un deDec/ili#ru nervos3 deoarece sunt Entr-o reac>ie totalF -a>F de
via>F'
"re aceleaCi cauDe interne ca Ci anore%ia Ci o#eDitatea' @Fn?nc En e%ces 0entru a-mi
satis-ace com0let dorin>ele sau 0entru a regFsi o -ormF de iu0ire Ci de a-ec>iune
(/rana sim#oliDeaDF via>a3 iu0irea Ci emo>iile*' Encerc sF um0lu 0e 0lan
3 emo>ional un gol imens din mine3 o urF -a>F de mine (deDgust3 dis0re>* at?t de mare3
Enc?t vreau sF um0lu acest gol cu orice 0re>3 0re-er sF mF las dominat de m?ncare
(via>a* En loc sF -iu desc/is -a>F de via>F' Neg o 0arte din mine sau o situa>ie Ci am o
su0Frare sau o -urie3 0entru cF mF simt iDolat3 se0arat3 res0ins'
Marele Dicionar ai Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 68
"A
112 Jacques Martel
O Emi res0ing En totalitate cor0ul3 re-uD sF trFiesc En aceastF lume' Nu mai vreau sF
trFiesc toate aceste -rustrFri Ci angoase' Emi este teamF cF voi 0ierde ceea ce am Ci
simt o nesiguran>F3 0oate 0entru cF mF simt di-erit de ceilal>i' Nu mF mai simt
ca0a#il sF NmuCc din via>aN' Nu am tot ceea ce vreau sau nu 3&i s!)$:nesc es!ul
e 0ine dorin>ele Ci emo>iile' Preau sF mF simt mai 0uternic dec?t m?ncarea3 dec?t
sentimentele Ci emo>iile mele' 1re-er sF vomit En loc sF -iu sFnFtos3 0entru cF
dis0re>uiesc 0ro-und'
TrFiesc o /Fr>uire interioarF insu0orta#ilF' "C vrea ca oamenii sF se a0ro0ie de mine
Ci sF mF las invadat de emo>iile lor Ci de emo>iile mele3 dar3 En acelaCi tim0 mF
deranJeaDF -oarte tare Ci vreau sa Ei res0ing imediat3 0entru a nu -i atins En intimitatea
mea Ci 0entru a-mi controla emo>iile' &elul En care mF vFd3 eu sau ceilal>i3 0rovoacF
un con-lict legat de 0ro0ria mea identitate Ci imagine a0e care o o-er Ci care3 de multe
ori3 mF deDgustF' $red cF nu sunt #un de nimic Ci mF 0ierd En mul>ime3 mF las Eng/i>it
de mul>ime Ci Emi convine acest lucru' En acelaCi tim03 aC vrea sF am locul meu3 sF
Nam o greutateN3 sF -iu di-eritK TrFiesc o de0resie 0ro-undF3 o dis0erare3 o angoasF3
0e care Encerc sF o alin3 o -rustrare 0e care Encerc sF o com0enseD' "C vrea sF Emi
valoriDeD imaginea de sine2 aC vrea ca aceasta sF -ie 0er-ectFK Buli&ia este str?ns
legatF de mamF (sursa vie>ii*3 de latura maternF Ci de crea>ie' Mare sunt En reac>ie3 En
rela>ie cu mama mea R "m sentimentul cF am -ost controlat En co0ilFrie3 iar acum3
0rin #ulimie3 vreau sF -ug de mama mea3 sF o neutraliDeD (En sens meta-iDic* sau sF
0FrFsesc aceastF lumeR 8au mF #ucur sF mF 0ort ast-elR 5ste 0osi#il ca atunci c?nd
eram #e#eluC3 sF -i trFit eta0a de du0F alF0tare3 ca 0e un a0anon\ $a Ci cum aC -i
-ost smuls de l?ngF mama mea R En acest caD3 am im0resia cF Nvoi muri de -oameN3
de unde 0rovine nevoia de a m?nca cantitF>i enorme de alimente3 0entru a um0le
golul Ci 0entru a-mi micCora stresul' @F simt 0ierdut Ci la mila N0rFdFtorilorN' <acF
sunt 0uli&ie tre#uie sF -iu desc/is -a>F de iu0ire#
Necesitatea de a acce0taQ3i -a0tul cF am ceva de En>eles din aceastF stare
de0resivF mF conduce s0re iu0ire Ci EnvF> sF mF iu#esc Ci sF mF acce0t mai mult3 ca
-iind un canal 0rin care circulF energia divinF' TrFiesc 0e 0Fm?nt 0entru a Ende0lini o
misiune -a>F de mine3 cu mama mea Ci cu cei 0e care Ei iu#esc' <e ce sF nu a0recieD
-rumuse>ea universului R Emi acce0t cor0ul aCa cum este3 ego-ul Ci limitele lui3
0rimesc m?ncarea ca 0e un dar divin' "cce0t ii iu0irea 0entru mine Ci 0entru ceilal>i
Ci desco0Fr #ucuriile de atrFi 0e aceastF lume' "sta este tot'
11' BURT Eurere e###F 1ezi2 D<8787 D7 B<8:>
12' BUZE
Bu1ele, 0ot semni-ica esc;ierea sau 3nc;ierea s$iri!ului, ceea ce vreau
sau nu vreau sF s0un' 1ot 0erce0e tensiune3 EngriJorare3 su0Frare sau -ricF3 0rin
crF0area sau uscarea #uDelor' BuDele 0ot -i cFrnoase3 dacF am #ucurie3 0lFcere Ci
iu0ire 3n inimFi3 sau su#>iri3 atunci c?nd sunt mai re>inut Ci c/iar rigid -a>F de
dorin>ele Ci 0lFcerile vie>ii' En caDul unei -emei3 la#iile - #uDele vaginului indicF
re0ercusiuni cauDate de aceleaCi tul#urFri3 doar cF este mult mai 0ro#a#il ca orice
a-ec>iune a acestora sF -ie legatF de e%0rimarea se%ualitF>ii sau a -eminitF>ii'
Bu1a inferioar) re$re1in!) la!ura &ea &asculin), raional), raiunea 2i 0u1a
su$erioar) re$re1in!) $ar!ea &ea fe&inin), rece$!i.), e&oional)#
8tarea Ci -orma #uDelor indicF dacF sunt desc/is -a>F de ceilal>i3 dacF angoasele mele
mF rod3 -FrF sF Emi dau seama' "m tendin>a de a-mi Nstr?nge 0u1ele5 atunci c?nd
mF Endoiesc de Judecata Ci de o0inia celorlal>i R 8au3 mai degra#F3 Emi NmuCc 0u1ele5
deoarece nu am destulF Encredere En 0ro0ria mea JudecatF3 En #unul meu sim>R 5ste
0osi#il sF trFiesc un con-lict interior -a>F de senDualitatea mea3 de locul 0e care i-l
acord En via>a mea' <acF am o di-icultate En a-mi -ace 0e 0lac3 #uDele mele vor -i
a-ectate' <acF 0rimesc un sFrut nedorit3 dacF tre#uie sF Nsu-lu En -iolFN (0entru testul
de alcoolemie*3 dacF am im0resia cF sunt trFdat de cineva a0ro0iat (sFrutul lui =uda*3
0u1ele mele vor -i a-ectate' En acest caD3 am im0resia cF 0ersoana care re0reDintF
autoritatea3 a#uDeaDF de 0uterea sa'
"cce0>ii sF Emi e%0rim sentimentele3 at?t 0e cele negative3 dacF sunt nemul>umit
(dacF nu3 0u1ele &ele se 0ot um-la*3 c?t Ci 0e cele 0oDitive3 0recum com0limente3
a-ec>iunea mea3 a0recierea etc' deoarece cu #uDele3 0ot sFruta Ci Emi 0ot arFta
dragostea -a>F de cei 0e care Ei iu#esc' @F simt En siguran>F Ci EndrFDnesc sF s0un Ci
sF arFt cine sunt cu adevFrat'
13' BUZE U8/ATE, /R+ATE
"m 0u1ele usca!e atunci c?nd resimt o o#osealF mare3 c?nd mF simt singur3 c?nd
sunt EngriJorat sau regret cF am s0us ceva' Bucuria mea de a trFi dis0are Ci simt
-oarte 0u>inF 0lFcere En comunicarea cu ceilal>i' Nu Emi mai 0ot Em0FrtFCi emo>iile cu
ceilal>i sau cu 0artenerul de via>F' "ceastF 0ierdere a #ucuriei este Ci mai mare3 dacF
0u1ele s:n7erea1)# <acF am 0u1ele cr)$a!e, mF Entre# care este NdiviDareaN 0e
care am lFsat-o sF a0arF En interiorul meu' 1oate -i vor#a des0re o 0rF0astie dintre
lumea mea realF Ci cea imaginarF' Preau sF rFm?n En turnul meu de -ildeC3 0entru a
nu -i rFnit'
Bu1ele cr)$a!e se 0ot mani-esta En caDul unui co0il ai cFrui 0Frin>i s-au se0arat Ci
care are nevoie de tandre>e' @i-am creat o lume 0linF de -anteDie Ci de iluDii3 care mF
aJutF sF evit emo>iile negative3 N-antomeleN care Emi controleaDF via>a' &ac
com0romisuri3 Encerc sF Emi Endulcesc via>a3 dar m-am sFturat de toate acestea'
"cce0>ii sF -iu En contact cu realitatea Ci cu oamenii din Jurul meu' Emi
Em#unFtF>esc comunicarea cu ceilal>i Ci NEm#rF>iCeD via>aN cu mai multF iu0ire# En loc
sF trFiesc En trecut sau En viitor3 EnvF> sF a0recieD momentul 0reDent' =ntr?nd En
contact cu ceea ce sunt Ci cu ceilal>i3 nu voi mai avea nevoie sF trFiesc En imaginar'
Bnind ceea ce era diviDat Enainte3 0u1ele mele revin la via>F Ci Entr-o stare 0er-ectF'
Marele Dicionar ai Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 69
If4 lacques Martei
ni i
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii T,3
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1+' /AE/UM 1ezi2 A&75D9C9:>
17' /A9/ANEUM 1ezi2 C>C49
1' /A9/U9I E3n 7eneralF 1ezii2 CAC<9AB99A89A875A<
$alculul este o concre>iune de -orma unei 0ietricele care se -ormeaDF 0rin 0reci0itarea
anumitori com0onente (calciu3 colesterolQ din #ilF sau din urinF' $alculul este
acumularea (sau VadunareaNb ideilor -alse3 a 0etri-icFrii En 0oDi>ia de retragere sau de
-rustrare3 a conce0>iilor eronate des0re realitate3 ceea ce 0oate -i ilustrat 0rin
e%0resia Va -ace o eroare de calculN' <e asemenea3 0oate -i vor#a des0re emo>ii Ci de
sentimente re-ulate3 de o concentra>ie de g?nduri3 asemenea unei mase de energie
care se solidi-icF Ci se cristaliDeaDF 0?nF c?nd -ormeaDF 0ietre -oarte dure En organul
En care se mani-estF cauDa #olii' "0are atunci c?nd te sim>i in-erior celorlal>i3 cultivi
su0FrFrile Ci ai un gust amar legat de via>F3 EncF0F>?narea de care dai dovadF te
determinF sF te Ende0FrteDi de adevFratele tale nevoi' "i senDa>ia cF E>i este EncFlcat
VteritoriulN'
"cce0t pW sF am Encredere En via>F Ci Ctiu cF 0ot conta 0e 0uterea mea divinF3
care mF va aJuta sF vFd evenimentele cu o mai mare desc/idere a s0iritului Ci En
de0linF siguran>F'
17' /A9/U9I BI9IARI 8AU 9ITIAZ BI9IAR 1ezi2 B9CA: WD<8787 D7 B9CA:X!
3&95>
$alculul #iliar este -ormat3 En general3 din unul sau mai multe de0oDite de colesterol
sau de calcar' En lim#aJ 0o0ular se -oloseCte e%0resia Na avea 0ietre la -icatN'
$alculul este EnsF la #ilF' "cest lic/id secretat de -icat -oloseCte la digestia
alimentelor' Bila este 0FstratF En veDica #iliarF3 iar calculul -ormat (0oate -i unul mai
mare sau mai mul>i3 de dimensiuni mai micib se -ormeaDF En aceeaCi veDicF' Bila
este amarF3 v?scoasF Ci aratF amFrFciunea interioarF3 durerea3 agresivitatea3
insensi#ilitatea3 resentimentul3 -rustrarea sau nemul>umirea 0e care =e simt -a>F de
mine Ensumi sau -a>F de una sau mai multe 0ersoane' $alculii re0reDintF o durere
mai 0ro-undF dec?t sim0le sim0tome la nivelul s0linei3 al -icatului sau al veDicii
#iliare' 5ste o energie solidi-icatF3 cristaliDatF su# -orma unor 0ietricele3 0rovenind
din 7:nuri foar!e ure, $line e furie, e a&)r)ciune, e in.iie Ci c/iar de
7elo1ie, care au -ost Entre>inute Ci acumulate de-a lungul anilor' 1oate -i vor#a Ci
des0re un talent3 o -or>F3 0e care nu am vrut niciodatF sF o -olosesc deoarece mF
sim>eam vulnera#il3 in-erior3 insu-icient de #un' "cumuleD -or>ele mele interioare3 En
=oc sF le -olosesc' 8imt -urie3 dar aceastF -urie este Endre0tatF Em0otriva mea3
deoarece3 En sinea mea3 Emi cunosc ca0acitF>ile' "m decis sF mF ascund3 0entru a
mF a0Fra de lume e%terioarF' @F -eresc de Judecata celorlal>i'
$alculii 0ot -i NascunCiN de mult tim03 iar o emo>ie #ruscF Ci violentF Ei 0oate -ace sF
se mani-este NconCtientN 0rin dureri intense' "deseori3 0ot Ensemna -a0tul cF3 sunt
decis sF merg Enainte3 sF desc/id uCile3 dar e%istF ce.a care &) 3&$ieic), mF
limiteaDF sau mF su-ocF3 iar ac>iunile mele sunt determinate de -ricF' "tunci devin
-rustrat3 am atitudini NamareN Ci iritante -a>F de ceilal>i3 nu reuCesc sF mF decid3
deoarece nu am curaJ3 iar -or>ele mele interioare sunt 0rost canaliDate' Nu Emi
stF0?nesc 0ro0ria 0ersoanF' <in aceastF cauDF am calculi 0iliari# $ine Emi
in-luen>eaDF via>aR 8unt 0rea orgoliosR $are sunt datoriile din trecut (de ordin
material3 emo>ional sau s0iritual* 0e care le am de 0lFtit3 dar 0e care le-am uitat sau
0e care am omis En mod voluntar sF le dau Ena0oiR
$/iar dacF calculii sunt mani-estarea unei .iei ure, tre#uie sF acce0t pWsF mF
eli#ereD de trecut Ci sF am o atitudine Ci 7:nuri &ai 0l:ne, o nouF desc/idere
s0re via>F3 lFs?nd deo0arte trecutul3 sentimentele Ende0Frtate Ci vec/ile emo>ii
amare Ci ast-el sF aJung sF trFiesc iu0irea verita#ilF' Emi acord dre0tul de a-mi
Ende0lini 0ro0riile mele nevoi3 c/iar dacF acest lucru EnseamnF sF le s0un nu
celorlal>i' 1rocesul de acce0tare pWla nivelul inimiiW mF va aJuta sF vFd mai clar En
via>F Ci sF desco0Fr mai #ine drumul care Emi va ameliora situa>ia3 Emi las toate
talentele sF se deDvolte cu #l?nde>e Ci ast-el mF 0ot Em0lini 0e de0lin'
1!' /A9/U9I RENA9I 8AU 9ITIAZ RENA9 1ezi i2 8959C=9
/alculii renali, denumi>i Ci $ie!re la rinic;i, au legFturF cu rinic/ii3 care sunt sediul
-ricii' Re0reDintF -orma>iuni de 0ietre sau de cristale 0rovenind din cantitF>ile
a#undente de sare, calciu3 o%ala>i Ci aci uric# "cidul uric re0reDintF emo>ii vec/i3
ce tre#uie evacuate' $alculii se 0ot -orma En 0Fr>i di-erite ale sistemului urinar'
Re0reDintF o masF de energie solidi-icatF3 creatF din g?nduri3 -rici3 emo>ii Ci
sentimente agresive -a>F de cineva sau -a>F de o situa>ie' Rinic/iul -iind un -iltru al
emo>iilor Ci deCeurilor cor0ului3 a#unden>a sFrurilor de acid uric indicF o cantitate
mare de sentimente agresive solidi-icate3 re>inute de mult tim0' NTrFiesc -rustrFri Ci
sentimente agresive En rela>iile mele3 de at?t de mult tim03 Enc?t aten>ia mea s-a -i%at
0e acesteaN' Pia>a mea a-ectivF este un eCec Ci Emi s0un cF -ericirea este doar 0entru
al>ii' 0 0ersoanF ec/ili#ratF are Nrinic/ii 0uterniciN3 dar e%istF diverse trFsFturi de
caracter care 0ot cauDa calculi' sunt -oarte autoritar3 adeseori e%trem de autoritar3
foar!e se.er fa) e &ine 3nsu&i 2i fa) e ceilali, iau deciDiile Ci -ac alegerile
-iind En Nreac>ieN la ceva3 rFm?n -oarte ancorat En trecut3 Emi li0sesc voin>a Ci
Encrederea' 8unt -oarte drastic En o0iniile Ci En alegerile mele' /alculii renali im0licF
adeseori un con-lict interior Entre voin>a mea Ci deciDiile mele3 care determinF un
e%ces de autoritarism2 deoarece mF O consider sla# Ci Emi este -ricF3 Emi Nmo#iliDeDN
toate -or>ele dis0oni#ile3 En acelaCi =oc 0entru a Ende0lini anumite sarcini3 iar du0F
trecerea 0erioadei de stres3 aceastF concentrare se EntFreCte Ci -ormeaDF calculi# @i-
am re0rimat Entreaga s0ontaneitate3 care s-a EntFrit3 0entru a trFi En -unc>ie de
ceilal>i' Totul este calcula!, 0lani-icat din avans 0entru a evita sur0riDele Ci 0entru a-
mi o-eri un sentimente de control asu0ra vie>ii mele' 5%istF deci un NeuN3 care este
una dintre
116
k71
A
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
0ersonalitF>ile mele3 care trFieCte En societate Ci e%istF un alt NeuN3 care trFieCte
ascuns Entr-un dula0 Ci este -ormat din toate aceste emo>ii 0e care le re0rim' 5nergiile
mele creative Ci agresivitatea se acumuleaDF En acelaCi tim0' Toate cuvintele nerostite
care cer sF iasF a-arF3 sF se e%0rime Ci care sunt re>inute3 se trans-ormF En calculi
renali# "m im0resia cF sunt su0raveg/eat Ci ca tre#uie sF -iu En gardF3 En -iecare
moment' "m tendin>a sF trFiesc iDolat Ci mF simt inca0a#il sF comunic sau vinovat'
Emi interDic multe lucruri' Ei las 0e ceilal>i sF mF invadeDe sau sF Emi invadeDe via>a Ci
nu'0ot delimita ceea ce Emi a0ar>ine'
"cce0t sF Emi regFsesc o anumitF 0ace interioarF Ci vreau sF nu mai am calculi#
"r tre#ui sF nu mai insist at?t de mult 0e anumite situa>ii con-lictuale Ci 0e anumite
0ro#leme3 deoarece3 dacF voi continua ast-el3 mF Em0iedic sF merg mai de0arte'
Tre#uie sF le reDolv de-initiv3 sF vFd viitorul cu calm Ci desc/idere' 5ste vor#a des0re
con2!iin) Ci atitudine' TrFiesc Entr-un mod s0ontan3 ca un co0il3 iar via>a mea va -i
0linF de -ericire Ci de sur0riDe'
1,' /A9OZITATE 1ezi2 &977! &9C9;A87-CA<3 Sl B>:>:<89
170' /A9VIIE 1ezi2 &>8 - CA19F97
171' /ANA9 /AR+IAN Esinro&ul###F 1ezi2 C8AM&A 3C899:;8<<9
172' /AN/ER E3n 7eneralF 1ezi i2 :<M;8> W:<M;89X
/ancerul (denumit Ci !u&or) &ali7n)F este una dintre cele mai rFs0?ndite #oli ale
secolului ``' 8e deDvoltF celule anormale3 canceroase# 8istemul imunitar3 care nu
mai recunoaCte celulele sFnFtoase de cele #olnave nu reac>ioneaDF En 0reDen>a
acestora3 iar celulele nesFnFtoase se rFs0?ndesc cu viteDF En cor0' Mamenii 0ot avea
celule 0recanceroase En organism3 dar sistemul imunitar3 adicF sistemul natural de
a0Frare din cor0ul nostru3 le ani/ileaDF Enainte ca acestea sF devinF canceroase'
<eoarece aceste celule se deDvoltF Entr-un mod incontrola#il
11
Ci -FrF Encetare 0ot
dFuna -unc>ionFrii unui organ sau a unui >esut3 0ut?nd ast-el sF a-ecteDe 0Fr>ile vitale
ale organismului' $?nd aceste celule invadeaDF diverse 0Fr>i ale cor0ului3 vor#im
des0re cancer 7enerali1a!
>H
#
/ancerul este En 0rimul r?nd legat de e&oii refula!e, e resen!i&en!e
$rofune, care dateaDF uneori de mult tim03 -a>F de ceva sau de o situa>ie care mF
tul#urF EncF Ci astFDi Ci -a>F de care nu a& 3nr)1ni! nicioa!) s) 3&i e($ri&
sen!i&en!ele $rofune# "deseori e%istF o legFturF cu unul sau mai multe as0ecte
ale vie>ii mele de cu0lu' $/iar dacF cancerul se 0oate declanCa -oarte re0ede3 En urma
unui divor> di-icil3 a 0ierderii unui loc de muncF3 a 0ierderii unei -iin>e dragi etc' de
o#icei3 este reDultatul mai multor ani de conflic! in!erior, e cul$a0ili!a!e, e
r)ni, e su$)r)ri inconsola0ile, e ranc;iun), e ur), e confu1ie 2i e
!ensiune, care mF rod' TrFiesc is$erare, res$in7ere e sine, mF simt
nenorocit
13
' @F macinF mereu acelaCi sentiment de eCec' $eea ce se Ent?m0lF En
e%terior este doar re-lectarea a ceea ce se Ent?m0lF En interiorul meu3 -iin>a umanF
-iind re0reDentatF de celulF Ci mediul de via>F3 iar societatea3 0rin >esuturi' En
maJoritatea caDurilor3 dacF su-Fr de cancer, sunt o 0ersoanF iu#itoare3 devotatF3
0linF de aten>ie Ci de #unFtate -a>F de ceilal>i3 -oarte sensi#ilF3 care seamFnF iu#ire Ci
-ericire En Jurul sFu' En tot acest tim03 emo>iile mele 0ersonale sunt re-ulate -oarte
ad?nc En mine' Emi gFsesc alinare Ci satis-ac>ie En e%teriorul meu3 nu En interior3
deoarece am un res$ec! e sine foar!e sc)1u!# En tim0 ce mF ocu0 de toatF
lumea3 3&i las la o $ar!e ne.oile $ersonale# @F simt ne0utincios En a-mi sc/im#a
via>a' "ceastF ne0utin>F 0rovine din -a0tul cF am im0resia de a nu avea nicio 0utere
asu0ra vie>ii mele' Las aceastF 0utere En griJa unei autoritF>i mai mari dec?t mine3 din
e%teriorul meu' Nu mai sunt En contact cu cor0ul meu Ci cu emo>iile mele' 8unt
0ierdut deoarece nu mF de-inesc dec?t 0rin intermediul celorlal>i' Nu mai am nicio
identitate' "m devenit un strFin -a>F de mine Ensumi' Emi cedeD locul celorlal>i3 Emi las
la o 0arte celulele sFnFtoase3 care re0reDintF identitatea mea Ci care sunt Enlocuite de
celule strFine3 care nu ECi au locul En cor0ul meu' <ar3 deoarece #inele celor din Jurul
meu este deasu0ra #inelui meu3 decid cF eu nu valoreD nimic Ci cF Ei 0ot lFsa 0e
ceilal>i sF'mF invadeDe' 5vit sF Emi iau via>F En m?ini Ci mF consider inca0a#il de acest
lucru' <eoarece mi se 0are cF via>a nu Emi mai aduce nimic3 mF 0redau Ci /u mai am
0o-tF de a trFi' La ce #un sF lu0tR <acF trFiesc multe e&oii $u!ernice, ur),
cul$a0ili!a!e, res$in7ere, voi -i Entr-o reac>ie -oarte 0uternicF3 =a -el ca Ci celula'
$elulele mele sFnFtoase se Entorc Em0otriva mea Ci celulele #olnave 0reiau controlul'
@F voi sim>i c/iar res0onsa#il de 0ro#lemele Ci de su-erin>ele celorlal>i O Ci vreau s)
&) au!ois!ru7# /elulele canceroase trFiesc En iDolare3 la -el ca mine3 cel care
vrea sF se retragF En sine En -a>a unei situa>ii 0e care Emi este -oarte greu sF o
acce0>ii2 vor#esc -oarte 0u>in des0re ea3 Emi re-uleD emo>iile care mF otrFvesc' NEi
0ort 0icF vie>iiN este 0rea nedrea0tF' Aoc rolul NvictimeiN vie>ii Ci devin re0ede
NPictimaN cancerului# <e o#icei3 NuraN -a>F de cineva sau -a>F de o situa>ie mF Nva
roade 0e interiorN Ci va determina celulele sF se autodistrugF' "ceastF urF este -oarte
ad?nc Engro0atF En mine Ci de o#icei nu sun! con2!ien! de e%isten>a ei' 5ste
ascunsF En s0atele mFCtii mele de N0ersoanF #unFN' $or0ul meu se descom0une Encet
deoarece Ci sufle!ul meu se descom0une2 am nevoie sF Emi Em0linesc dorin>ele3 En
=oc sF le -ac 0e 0lac celorlal>i' Tre#uie sF Emi o-er #ucurii3 Nmici O0lFceriN' "m acumulat
resentimente3 con-licte interioare3 cul0a#ilitate3 autores0ingere -a>F de mine Ensumi3
deoarece am ac>ionat mereu ra0ortat la ceilal>i Ci nu En -unc>ie de ceea ce vreau eu'
RF#darea e%em0larF de care dau dovadF este Enso>itF de un sla# res0ect de sine'
5vit sF Emi acord dragoste Ci
En -ranceDF cariere - ne-ericit3 cu un res0ect de sine -oarte scFDut res0ect3 deoarece cred cF
nu le merit' Poin>a mea de a trFi devine a0roa0e ine%istentF' @F simt inutil' NLa ce
#un sF mai trFiescR 5ste modul meu de a Enc/eia socotelile cu via>a' @F autodistrug
116
k72
N$on-orm studiilor doctorului R]Ke Geer Ba&er, cancerul es!e e1.ol!area celulelor
s$eciali1a!e 2i or7ani1a!e 0rovenite dintr-un 0rogram s0ecial emis de creier ca rFs0uns ta un
su0rastres 0si/ologic
>H
/ancer 7enerali1a!' En caDurile de cancer 7enerali1a! este vor#a mai
ales de metastaDe3 adicF celule canceroase care 0rovin din alte Done ale cor0ului3 -iind
trans0ortate 0rin s?nge sau lim-F' 5%istF 0u>ine re-erin>e des0re aceastF i0oteDF a celulelor
canceroase care 0ot -i trans0ortate dintr-un loc En altul' "r 0utea -i vor#a mai degra#F de -a0tul
cF3 0rimul cancer3 care 0rovenea dintr-un con-lict s-a mani-estat Ci a 0us En eviden>F un alt
con-lict3 care la r?ndul sFu a 0rovocat un al! cancer Ci aCa mai de0arte' Bn stres -oarte 0uternic
0oate alimenta un altul Ci ast-el sF mani-este alt cancer#
A
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Ci este de -a0t3 o sinuciere e7;i1a!)# "m im0resia cF Nmi-am ratatN via>a3 0e care
o consider un eCec' @oartea mi se 0oate 0Frea3 c/iar dacF inconCtient3 mai -rumoasF
dec?t via>a 0e care o duc' "m nevoie sF rede-inesc cine sunt cu adevFrat En =oc sF mF
identi-ic cu imaginea 0e care ceilal>i vreau ca eu sF o 0roiecteD' "m nevoie sF dau
masca la o 0arte' 1oate -i un demers di-icil 0entru moment3 dar este esen>ial 0entru
a-mi redo#?ndi controlul asu0ra vie>ii mele' Poi desco0eri cF am tot curaJul Ci toatF
-or>a necesare 0entru a-mi Ende0lini toate visele' 1artea cor0ului care a -ost atinsF de
cancer Emi deDvFluie natura 0ro#lemei sau 0ro#lemelor mele2 Emi aratF ce 0rogram
mental sau ce atitudini tre#uie sF ado0t 0entru a -ace #oala sF dis0arF'
Tre0uie s) rein!ru 3n con!ac! cu 5eul5 &eu in!erior 2i s) &) acce$! A3W a2a
cu& sun!, cu calitF>ile3 cu de-ectele3 cu 0uterea Ci cu slF#iciunile mele' "cce0t JW sF
las la o 0arte vec/ile atitudini Ci o#iceiuri morale' Acce$!area A'W 0olii este esen>ialF
0entru ca a0oi sF 0ot lu0ta' <acF re-uD sF acce0tA3W #oala3 cum voi 0utea sF o vindecR
"cce0t pW sF reiau contactul cu acea 0arte din mine de care m-am deconectat3
0entru a reintra En contact cu via>a mea' 3&i esc;i ini&a W 2i e.in con2!ien! de
tot ceea ce Emi 0oate aduce via>a Ci c?t de mult -ac 0arte din via>a mea' $/iar dacF3
ini>ial cancerul 0are a avea rolul negativ3 al duCmanului3 Emi dau seama cF este un
cataliDator 0entru a mF determina sF aduc sc/im#Fri maJore En via>a mea' &a0tul de a
0rimi un tratament natural 0entru vindecare3 masaJe sau orice alte te/nici cu care mF
simt #ine3 va avea un e-ect de armoniDare Ci mF va aJuta sF Emi desc/id con2!iina En
-a>a tuturor minunilor vie>ii Ci a -rumuse>ii din Jurul meu3 lucru care va EntFri ast-el
sistemul meu imunitar'
"cce0t JW sF liniCtesc emo>iile 0e care le am En mine' Emi reiau controlul asu0ra
0ro0riei mele vie>i' <oar eu Ctiu ceea ce este #un 0entru mineK <oar eu 0ot decide sF
mF vindec''' "cce0t pW sF mF 0ot vindeca deoarece am multe lucruri de Ende0linit3
multe vise de realiDat' "cce0t JW sF trFiesc En 0reDent3 acce0t?ndu-mi trecutul3 ca 0e o
0erioadF de 0regFtire 0entru a mF desco0eri3 0entru a Cti cine sunt cu adevFrat'
LFs?nd sF curgF via>a din mine3 celulele mele vor -i #ine /rFnite Ci le vor Enlocui 0e
cele de care nu mai am nevoie'
173' /AN/ER A9 A9UNIEI 1ezi2 &977)M7A5;M MA965
17+' /AN/ER A9 BRONBII9OR 1ezi i2 B8;5=99-B8;5S9:>
177' /AN/ERA9 /O9ONU9UI 1ezi i2 95:73:95 CD<8787 D7@@@E A C;53:9&AF97
/olonul este o 0arte a intestinului gros En care se digerF alimentele' 5liminF ceea ce
este considerat inutil sau murdar de cFtre cor0ul meu' @F aJutF sF las deo0arte ceea
ce nu mai este #un 0entru mine3 sF trec mai de0arte' &ricile3 mai ales cele legate de
via>a materialF sau de #ani a-ecteaDF colonul' 8e s0une cF este una dintre cele mai
rFs0?ndite -orme de cancer En "merica de Nord3 din cauDa consumului e%cesiv de
carne3 de -ainF ra-inatF3 de Da/aruri' "ceste alimente sunt greu de digerat Ci de
asimilat' TotuCi3 e%istF Ci alte cauDe2 cFutarea continuF a satis-ac>iilor3 a 0lFcerilor3 a
dorin>elor materiale3 a-erente unor stFri 0si/ice3 emo>ionale Ci mentale 0e care le
trFiesc En -iecare Di (Em0reunF cu angoase3 an%ietate etc'* re0reDintF 0rinci0ala cauDF
a deDordinii alimentare sau digestive' ' Nu 0rea simt #ucurie interioarF3 sunt mai mult
sau mai 0u>in satis-Fcut de via>a mea aCa cum este acum' @F simt murdFrit de un
anumit as0ect din mine' @Fn?nc Ci Emi re-uleD emo>iile2 este mai uCor Ci nevoile mele
sunt Em0linite mult mai re0ede' M se0arare sau un divor> 0ot -avoriDa deDvoltarea
acestui ti0 de cancer deoarece 0ot determina un Coc emo>ional 0uternic En care nu
0ot digera acea situa>ie' "leg o -ormF de recom0ensF care Emi este -oarte la
Endem?nF' $aut o anumitF satis-ac>ie Ci Emi 0lace sF o regFsesc En m?ncarea grasF Ci
grea' /ancerul e colon 0oate avea cauDe asemFnFtoare cu cele ale cons!i$aiei#
dar cu un -actor emo>ional mult mai 0uternic si mai 0ro-und2 este vor#a 0ro#a#il de o
nevoie de k a da drumulh3 de a lFsa lucrurile li#ere' Tre#uie sF mF Entre# care este
situa>ia 0e care nu am digerat-o EncF sau 0e care nu vreau sF o admit Ci care mF
determinF sF am resentimente' <in acest 0unct de vedere3 este ca Ci cum nu aC vrea
sF o asimileD En realitatea mea' 8unt -oarte contrariat de acest lucru' 1erce0 aceastF
situa>ie ca 0e o 0orcFrie3 o ac>iune deDgustFtoare3 a0o&ina0il)# Nu 0ot sF trec mai
de0arte3 sF Entorc 0agina' 5 ca Ci cum aC -i kli0ith de acea situa>ie (iEn lim#a -ranceDF
*>..e, iiLiJ7. La modul general3 atunci c?nd este a-ectat colonul su$erior e%istF o
legFturF cu 0Frin>ii sau su0eriorii' /olonul &eiu im0licF rela>iile colaterale2 surori3
-ra>i3 veri' En mediul 0ro-esional3 este vor#a des0re colegii care au acelaCi nivel de
rFs0undere ca Ci mine' /olonul inferior are legFturF cu rela>iile cu co0iii sau3 En
mediul 0ro-esional3 su#alternii' En caDul cons!i$aiei, este vor#a des0re energiile Ci
emo>iile care ies la su0ra-a>F3 En tim0 ce3 En caDul cancerului e colon, este vor#a
des0re energiile Ci emo>iile situate En ad?ncime' <e aceea3 c/iar dacF intestinele
mele -unc>ioneaDF normal 0ot deDvolta un cancer e colon# =ntestinele -ac ceea ce
0ot 0entru a mF 0Fstra sFnFtos Ci am datoria de a le res0ecta3 0FCtr?ndu-=e
sFnFtoase c?t mai mult tim0 0osi#il'
"cce0t AW s) fiu &ai esc;is En -a>a #ucuriilor vie>ii Ci e($ri& emo>iile care -ac
0arte din via>a meaK Ence0 sF 0ractic diverse -orme de rela%are fi1ic) 2i in!erioar),
care mF 0ot aJuta sF Emi acord tim0ul necesar 0entru a trFi o e%isten>F mai
ec/ili#ratF'
17' /AN/ER 9A E8O,AG 1ezi2 73;BA6
?99@ /AN/ER 9A ,ARINGE 1ezi2 64:)BA89567
17!' /AN/ER 9A ,I/AT 1ezi2 B9CA: CD<8787 D7@@@E
17,' /AN/ER A9 GANG9IONI9OR Eal sis!e&ului li&fa!icF 1ezi2 AD759:>!
AD75;&A:97! 6A569;5 C@@@9MBA:9CE
116
k73
A
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
3 * ] "I "5" I 1 1 >
1
'
- '
1 1
"A
Jacques Martel 120
74
75 Jacques Martel
8istemul lim-atic e%istF En cor0 En 0aralel cu sistemul sanguin' Trans0ortF un lic/id
al#icios Ci o0ac3 0recum la0tele diluat3 numit lim-F' <eoarece lim-a3 con>ine 0roteine
Ci lim-ocite (glo#ule al#e*3 aceasta JoacF un rol im0ortant En 0rocesul de imunitate Ci
de a0Frare al organismului' 8istemul lim-atic este legat direct de emo>ii3 de 0artea
a-ectivF' Gan7lionii -olosesc =a -iltrarea lim-ei de im0uritF>i3 cam la -el ca rinic/ii3
-icatul3 s0lina3 0entru sistemul sanguin' "st-el3 un cancer al 7an7lionilor indicF
0reDen>a unor -rici 0uternice3 a cul0a#ilitF>ii Ci a dis0erFrii legate de emo>iile din 0lan
amoros Ci se%ual' $/iar dacF En 0reDent am o via>F amoroasF armonioasF3 este 0osi#il
ca anumite dece0>ii 0ro-unde sF iasF la su0ra-a>F 0rin aceastF -ormF de cancer# Emi
caut un loc En care sF mF adF0ostesc n si(uran@ $red cF singurul mod de a -ace
acest lucru este acela de a a0ar>ine unui gru03 c/iar Ci En detrimentul rela>iei de cu0lu'
Tre#uie sF acce0tJv cF totul 0oate avea loc En interiorul meu3 lFs?nd sF circule
via>a3 0recum a0a Entr-un r?u3 En armonie Ci iu0ire Ci ocu0?ndu-mF de co0ilul meu
interior rFnit' "st-el Emi regFsesc sentimentul de siguran>F En interiorul meu' Ltiu cF
sunt a0Frat tot tim0ul Ci cF nu Emi rFm?ne dec?t sF mF las condus de curentul vie>ii'
1!0' /AN/ER 9A G@T 1ezii2 64:)BA89567
1!1' /AN/ER A9 GURII
/ancerul 7urii 0oate -i situat =a nivelul cerului gurii3 al #uDelor3 al lim#ii3 al gingiilor
sau al 0alatului' "Ca cum 0ielea re0reDintF linia de demarca>ie dintre e%terior Ci
interior3 gura este 0oarta de intrare3 vesti#ulul dintre ceea ce intrF (aer3 /ranF3
lic/ide* Ci ceea ce iese (aer3 vor#e care trans0ortF emo>ii*' 5ste 0osi#il sF -iu o
0ersoanF des0re care se s0une cF NECi mFn?ncF a0ro0ia>iiN (care vor#eCte 0e la
s0atele oamenilor*' 1ot avea sentimente distructive -a>F de mine Ensumi sau -a>F de
una sau mai multe 0ersoane3 lucru care mF -ace sF s0un No'sF-1 mFn?nc KN cu sensul
de ranc/iunF3 Ei doresc rFul acelei 0ersoane sau moartea3 Entr-un anumit sens' 4olul
meu interior imens Emi am0li-icF di-icultatea de a -ie eu Ensumi3 o -iin>F autonomF care
se #ucurF de via>F' @F simt Ende0Frtat de oameni3 at?t 0e 0lan -iDic c?t Ci emo>ional'
Nu mai su0ort rFceala din e%isten>a mea'
"cce0t Jr -a0tul cF am o mare nevoie de a lFsa sF intre En mine sentimente de
iu0ire Ci de a le e%0rima -a>F de cei din Jurul meu Ci -a>F de mine3 s0un?ndu-mi vor#e
de iu0ire# Acce$! AW0lFcerile vie>ii'
1!2' /AN/ER A9 INTE8TINU9UI E3n 7eneralF 1ezi si2 CA5C78 A C;;5!
95:73:957
CD<8787 D7@@@E A C;;5 A 95:73:95 3<BF987
"cest cancer se gFseCte de o#icei la nivelul 0Fr>ii intestinului numitF colon' $?nd
am o ast-el de #oalF tre#uie sF Emi 0un Entre#area2 k ce anume nu sunt ca0a#il sF
diger h Ci k cine #loc/eaDF digestia acelui lucru h' 1oate -i vor#a des0re un cuv?nt
care mi-a -ost adresat3 0e care El consider rFu sau 0oate -i vor#a des0re o ac>iune
care mi se 0are nedrea0tF Ci inacce0ta#ilF' Bucata aceea este at?t de greu de
Eng/i>it Enc?t nu mai Ctiu dacF voi reuCi sF o diger' <e asemenea3 0ot trFi o -ricF
-oarte mare Ci sF mF Entre# tot tim0ul dacF k am destulF m?ncare En -rigider h' Emi
este teamF cF voi muri de -oame3 din li0sF de alimente' "m o angoasF teri#ilF3
deoarece mF simt ne0utincios En anumite situa>ii' @F agF> de anumite 0ersoane3
idei3 emo>ii3 din teamF de necunoscut3 deCi aC vrea at?t de mult sF sca0 de toate
aceasteaK
indi-erent de situa>ie acce0tQ3i sF deDvolt o atitudine mai 0oDitivF3 Ctiind cF via>a
vrea ceea ce este mai #un 0entru mine Ci cF acce0tJ3v sF trFiesc En a#unden>F' EnvF>3
de asemenea3 sF Ei iert 0e cei care mi-au s0us sau mi-au -Fcut ceva ce Emi este greu
sF diger' 5%0rim -a>F de acea 0ersoanF ceea ce simt 0entru a readuce armonie En
acea situa>ie' 5limin ranc/iuna din via>a mea Ci o Enlocuiesc cu En>elegere Ci
desc/idere a s0iritului'
1!3' /AN/ER 9A INTE8TINU9 8UBIRE 1ezi2 95:73:95< 3<BF987
CD<8787A@@@E
1!+' /AN/ER 9A 9ARINGE 1ezi2 B<MA:! 64: CD<8787 D7@@@E
$ancerul la laringe este numit Ci cancerul -umFtorilor' $?nd o tumorF malignF se
instaleaDF 0e 0eretele laringelui3 acest lucru EnseamnF cF simt o mare nevoie de a-mi
e%0rima durerea interioarF' "C avea nevoie sF urlu En -a>a lumii Entregi drama
interioarF 0e care o trFiesc3 dar Emi este -ricF sF Emi e%0rim su-erin>a' 5%istF o
0ersoanF sau o situa>ie care mF Em0iedicF sF mF e%0rim3 care Emi 0une frNn R 1oate
Emi s0un cF2 ZBac bine c nc#i$ suferina n mine! $eoarece nu ar $uce ia nimic s
vorbesc $es"re eaMZ "cest lucru mF determinF sF mF Enc/id la nivel emo>ional3 nu mai
0otK "m im0resia cF se 0rF#uCeCte totul Ci aC vrea sF mF enerveD3 dar nu EndrFDnesc'
Nu mF simt res0ectat 0entru ceea ce sunt' Emi este teamF de emo>iile mele cele mai
0ro-unde' 5vit sF mF 0rivesc En -a>F' Aoc rolul victimei3 Ei las 0e ceilal>i sF Emi
controleDe lumea3 s0a>iul meu vital' Preau at?t de mult ca via>a mea sF -ie 0FDitFK Las
cu uCurin>F autoritatea mea 0ersonalF En m?inile altei 0ersoane sau a unui sistem dn
a-ara mea' Revolta Ci -uria -ac 0arte din alimenta>ia mea DilnicF'
"cce0t sF Emi ocu0 locul Ci sF e%0rim ceea ce re0reDintF 0entru mine adevFrul'
"cest lucru mF va aJuta sF-mi En>eleg locul 0e care El ocu0 En mediul meu Ci En Bnivers'
1!7' /AN/ER 9A 9IMB 1ezi2 AC;;93M! B<MA:
$/iar dacF se admite -a0tul cF3 cancerul Ia li&0) 0oate -i -avoriDat de -umat Ci de
alcool3 aces!a $ro.ine in!r%un $rofun sen!i&en! e is$erare care
3nsea&n) c) nu &ai a& $of!) e .ia)# @ai mult3 este 0osi#il sF nu e%0rim
r
acest
lucru Ci sF re-uleD emo>iile En interiorul meu' "lcoolismul Ci ta#agismul nu sunt dec?t
-actorii care am0li-icF sentimentele 0e care le trFiesc2 0rin alcool Emi Engro0
sentimentele3 iar 0rin -umat creeD un ecran En -a>a acelor emo>ii3 0e care nu vreau sF
le vFd' <eoarece lim#a este organul cu care testeD m?ncarea3 Enainte de a o mesteca
cu din>ii3 dacF am cancer Ia li&0), este #ine sF mF Entre# dacF3 En sens -igurativ3 am
im0resia cF nu sunt ca0a#il ^s) a$uc 0uca!a e ;ran)_#
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor / Cauzele subtile ale mbolnvirii
123
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
*24 Jacques Martet
$onsider ceea ce a0uc ca -iind ceva vital 0entru mine' 1oate -i vor#a des0re un loc de
munca3 des0re m?ncare3 des0re o nouF rela>ie etc' 8itua>ia 0e care o trFiesc mF -ace
sF Enne#unescK "m im0resia cF voi e%0loda K "m at?t de multe emo>ii 0rinse En
interiorul meu''' "m nevoie sF gFsesc En a-ara mea o -or>F3 c?nd de -a0t3 acea -or>F se
a-lF En interiorul meu' @F controleD 0er-ect3 deoarece simt o nesiguran>F -oarte mare'
"m o ranc/iunF at?t de mare3 de multe ori Em0otriva mea3 deoarece k mi-am Enc/is
tra0ah 0rea re0ede' $?nd cancerul este situat $e &ar7inea li&0ii, unde este En
contact cu din>ii3 este 0osi#il sF vreau sF k -ac #ucF>i h ceva sau 0e cineva3 ce nu
0otkEng/i>ih'
"cce0t Q3i sF Emi reca0Ft gustul 0entru via>F3 sF Emi cresc res0ectul de sine Ci
EnvF> sF Emi e%0rim emo>iile' "st-el voi desco0eri toatF -rumuse>ea 0e care mi-o o-erF
via>a' Trec la ac>iune Ci caut ceea ce am nevoie3 deoarece meritK "cce0t Q3i -a0tul cF
0ot trFi ne0utin>a3 deoarece nu Ei controleD 0e ceilal>i3 ci doar 0e mine' $?nd acce0tQ'i
acest lucru3 este uCor sF reintru En contact cu -or>a mea interioarF Ci atunci Emi 0ot
crea via>a aCa cum simtK
1!' /AN/ER 9A MANDIBU9 1ezi2 MA5D9B<> CD<8787D7@@@E
1!7' /AN/ER 9A OA8E 1ezi2 ;A37 CCA5C78 A ;A37@@@E
1!!' /AN/ER 9A OVARE 1ezi2 ;1A87 CD<8787 D7@@@J
1!,' /AN/ER 9A +AN/REA8 1ezi2 &A5C87A3 CD<8787D7@@@E
1,0' /AN/ER A9 +IE9II 1ezi2 &977) M7A5;M MA965
1,1' /AN/ER 9A +IE+T 1ezi2 CA5C78 A 345
1,2' /AN/ER 9A +9M@NI 1ezi i2 B8;5=99) B8;5S9:> B<MA:! &>M459
CD<8787 D7@@@E
<eoarece 0lFm?nii sunt lega>i direct de ca0acitatea mea de a trFi (ins0ira>ie-
e%0ira>ie*3 cancerul la $l)&:ni indicF o fric) e &oar!e# <e -a0t3 e%istF En via>a
mea o situa>ie care mF roade din interior Ci Emi dF senDa>ia cF mF su-oc Ci cF mor'
+l)&:nii sunt organele legate de triste>e3 iar atunci c?nd su-erin>a nu este
e%terioriDatF3 0lFm?nii a#sor# acea su-erin>F' 5ste 0osi#il sF a0arF En urma uneiN
se0arFri sau a unui divor>3 a mor>ii unei -iin>e dragi3 a 0ierderii unui loc de muncF
-oarte im0ortant 0entru mine' 5%istF o no>iune a eCecului -oarte marcantF2 orice
situa>ie3 care 0entru mine re0reDintF3 En mod conCtient sau inconCtient3 ra>iunea de a
-i' $?nd ra>iunea mea de a -i dis0are sau Emi este teamF cF va dis0Frea3 acest lucru
scoate En eviden>F cealalatF 0osi#ilitate care a0are En -a>a mea3 moartea' @F simt
cona&na! sF trFiesc o situa>ie 0entru tot restul vie>ii mele' "deseori sunt -oarte
drastic En JudecF>ile mele' Totul este negru sau al#3 nu e%istF nuan>e Entre ele' <ar cu
toate acestea Emi este teamF sF Emi e%terioriDeD g?ndurile3 ideile' $red En no>iunea de
rFu3 at?t legat de se%ualitatea mea c?t Ci En alte as0ecte ale vie>ii' TrFiesc o mare
ne0utin>F' $eilal>i Emi JudecF modul de via>F3 iar eu le 0ort 0icF 0entru acest lucru'
Pia>a mea nu mai are sens Ci sunt deDamFgit de ceilal>i3 care nu cores0und
aCte0tFrilor mele' Emi -ac griJi 0entru cineva a0ro0iat2 am investit at?t de mult En acea
rela>ie3 at?t 0e 0lan emo>ional c?t Ci material3 iar acum risc sF 0ierd totul' La ce #un
sF mai trFiesc dacF toate e-orturile au -ost En Dadar Ci am aJuns aici R
$e vrea sF Ensemne legFtura care se -ace Entre -umFtori Ci cancerul $ul&onar \ @F
0ot Entre#a dacF -umatul >igFrilor este cauDa cancerului la $l)&:ni sau -rica de
moarte mF determinF sF -umeD Ci3 En consecin>F3 mF determinF sF deDvolt cancerul
Ia $l)&:ni# "tunci c?nd -umeD Emi aco0Fr cu un voal emo>iile care mF deranJeaDF Ci
care mF Em0iedicF sF trFiesc' <acF nu solu>ioneD con-lictul3 acesta 0oate creCte En
mine3 Entr-at?t Enc?t sF determine un cancer $ul&onar#
1rin urmare3 tre#uie sF acce0tQ3i via>a Ci sF mF g?ndesc cF3 la -iecare ins0ira>ie Ci
la -iecare e%0ira>ie3 via>a circulF En mine 0rin aerul 0e care El res0ir' <ecid sF Emi ocu0
locul cuvenit3 sF Emi acord s0a>iu Ci aleg ceea ce vreau sF trFiesc3 inde0endent de
-ricile mele' Pia>a meritF sF -ie trFitF3 eu merit sF trFiesc' "cce0tQ3i -a0tul cF nu e%istF
rFu 0e 0Fm?nt3 ci doar e%0erien>e' TrFiesc Ci Ei las 0e ceilal>i sF trFiascF3 cu
candoarea unui co0il' @uCc din via>F cu toatF 0o-taK
1,3' /AN/ER 9A +RO8TAT 1ezi2 &8;3:A:> CD<8787D7@@@E
1,+' /AN/ER 9A RE/T 1ezi2 95:73:957)87C:
1,7' /AN/ER 9A 8@NGE 1ezi2 34567)7<C7M97
1,' /AN/ER 9A 8@N 1ezi2 3459 CD<8787 D7@@@E
8?nii re0reDintF -eminitatea Ci maternitatea' "cest ti0 de cancer indicF3 En general3
anumite3 atitudini Ci g?nduri 0ro-und EnrFdFcinate3 din -ragedF co0ilFrie3 Ence0?nd cu
anii 1,03 En unele locuri din lume3 -emeia se a-irmF mai mult3 ECi ocu0F locul En
societate Ci vrea sF avanseDe Ci mai mult' 1oate e%ista o di-icultate En a-mi e%0rima
adevFratele sentimente Ci a gFsi un ec/ili#ru Entre rolul de mamF Ci cel de -emeie
Em0linitF' "ceste con-licte interioare mF tul#urF3 En calitatea mea de -emeie care
cautF un ec/ili#ru' 8-a desco0erit cF acest ti0 de cancer 0rovine dintr-un 0uternic
sentiment de cul$a0ili!a!e in!erioar) -a>F de sine sau -a>F de unul sau mai mul>i
co0ii2 N<e ce s-a nFscutR $e am -Fcut ca sF-1 meritR 8unt o &a&) destul de #unF sau
o fe&eie #unF 0entru a mF ocu0a de el RN Toate aceste Entre#Fri Emi s0oresc nivelul
de cul0a#ilitate3 mF determinF sF mF res0ing Ci Emi accentueaDF teama de a -i
res0insF de ceilal>i' Tre#uie sF Emi reamintesc cF2 5iu0irea 0entru co0ilul meu este
tot tim0ul 0reDentF3 dar g?ndurile mele sunt -oarte 0uternice Ci tre#uie sF -iu atentF'N
<acF mF Judec 0rea as0ru3 toatF -uria Ci res0ingerea se vor am0li-ica3 iar emo>iile
mele vor -i NevacuateN la nivelul s:nilor, 3 care devin sim#olul NeCeculuiN meu'
/ancerul la s:n mF aJutF ast-el sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF trFiesc o situa>ie
con-lictualF3 care 0oate -i -a>F de mine EnsFmi sau -a>F de altcineva3 -iind legatF de un
element care -ace 0arte din s0a>iul meu vital3 din 5cui0ul &eu5# <e multe ori este
vor#a des0re co0ii3 N0uiCorii meiN sau de cineva 0e care El consider ca 0e co0ilul meu
(de e%em0lu3 mama mea #olnavF3 0e care o simt deDarmatF3 ca Nun co0il micN*'
76
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
Preau cu orice 0re> sF Ei dau totul co0ilului meu Ci vreau ca el sF ia tot ceea ce Ei dau
eu' $?nd nu se Ent?m0lF acest lucru3 Endoiala Ci cul0a#ilitatea 0reiau controlul''' Emi
este teamF cF 5cui0ul5 (cFminul* meu se destramF' <e asemenea3 0ot avea o -ricF
-oarte mare re-eritor la su0ravie>uirea unuia sau mai multor co0ii' Emi este teamF cF3
dacF mi s-ar Ent?m0la ceva3 tatFl lor nu va -i ca0a#il sF ai#F griJF de ei3 sF le o-ere
a-ectivitate' Entr-un sens mai larg3 Ncui#ulN 0oate sF El con>inF Ci 0e so>ul meu3 cFminul
meu3 -ra>ii3 surorile3 mai ales dacF trFiesc su# acelaCi aco0eriC cu mine' "Cadar3 Emi
este teamF de o iD#ucnire En -a>a -amiliei3 a ceea ce3 din 0unct de vedere istoric
numim clan# 5%istF o -ricF3 un g?nd care revine constant En minte Ci care este3 e
neacce$!a!, 0recum ideea de a -i trFdatF de so>ul meu' "C vrea sF mF ocu0 Ci sF
N/rFnescN 0e toatF lumea3 dar acest lucru este im0osi#il Ci mF s-?Cie'
BFr#a>ii 0ot deDvoltaN de asemenea3 acest ti0 de cancer3 care re0reDintF adeseori
con-lictul interior masculin de a acce0taQ3i 0ro0ria naturF -emininF divinF' 8e Ent?m0lF
ca unii #Fr#a>i sF ECi mani-este latura -emininF Ci maternF a0roa0e la -el de mult ca Ci
-emeile' En calitate de #Fr#at3 e clar cF nu voi -i niciodatF -emeie3 dar3 la nivel
energetic3 0ot -i la -el sau c/iar mai -eminin dec?t o -emeie' <e aceea3 cancerul e
s:n, a0Frut la mine3 care sunt un #Fr#at3 este asociat cu res0ectul de sine Ci
ca0acitatea mea de a-mi e%0rima 0artea -emininF EnnFscutF' 1oate avea legFturF cu
-a0tul cF sunt #Fr#at Ci cu dorin>a mea inconCtientF de a -i -emeie' 5ste un as0ect 0e
care ar tre#ui sF El ec/ili#reD En via>a mea' 1artea st?ngF este 0artea nivelului a-ectiv3
iar 0artea drea0tF a celui ra>ional' /ancerul la s:nul s!:n7 indicF 0rin urmare3 toate
di-icultF>ile a-ective Ci emo>ionale re-ulate En mine3 En calitate de -emeie (legat de
-amilia a0ro0iatF* Ci este #ine sF acce0t Q3i fe&eia Ci &a&a din mine Ci sentimentele
interioare 0e care le trFiesc 0rin intermediul acestor douF roluri' 9a s:nul re$!,
cancerul indicF -emeia res$onsa0il) Ci ceea ce se aCtea0tF de la mine (ceea ce mF
aCte0t eu sF -ac cu -emeia Ndin e%teriorul meuN*' No>iunea de -amilie3 En acest caD3
0oate include orice gru03 orice asociere 0e care o consider ca 0e o -amilie' <e
men>ionat cF acest lucru se a0licF Ci #Fr#a>ilor3 deCi En caDul lor3 cancerul de s?n
a0are -oarte rar' 1entru mine3 ca -emeie3 En universul -iDic3 -orma Ci volumul s?nilor
0oate avea o anumitF im0ortan>F3 En -unc>ie de conte%t' 8e o#servF cF3 dacF 0artea
mea masculinF (Wang* este dominantF3 0ot avea s:nii mai mici sau Ei 0ot considera
inutili sau -FrF valoare' $or0ul vor#eCte Ci la -el Ci s:nii mei3 eu sunt cea care decid ce
im0ortan>F Ei acord acestui sim#ol -eminin Ci se%ual' $Futarea unui ec/ili#ru este
-oarte im0ortantF3 iar cor0ul se va ada0ta 0e 0lan energetic En -unc>ie de deciDiile
luate de -emeia sau de #Fr#atul En cauDF3 0entru viitor' Totul constF En atitudine3 En
iu0ire Ci acce0tareQ3i de sine' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF mF las la o 0arte Ci trFiesc
doar 0entru ceilal>i' @-am nFscut #iologic3 dar nu Ci 0e 0lan emo>ional' 5mo>iile mele
sunt re-ulate Ci 0ot evita sF intru En contact cu ele 0rin -a0tul de a mF ocu0a En mod
e%agerat de ceilal>i' Emi atri#ui o con2!iin) #unF' En -ond3 Ctiu cF sunt inca0a#ilF sF
trFiesc 0entru mine Ci 0rin 0ro0riile 0uteri' @F agF>3 mF cram0oneD de cineva' Emi
um0lu golul cu emo>iile celorlal>i3 nu cu ale mele' "cce0tQ3i cF vindecarea se gFseCte
En sc/im#area atitudinii mele -a>F de mine Ci -a>F de viitor' En loc sF mF distrug cu
g?ndurile mele negative3 mF reconecteD =a universul meu interior' Emi 0rimesc
emo>iile3 c/iar Ci 0e cele legate de evenimente di-icile din trecutul meu' Emi acord un
rFgaD Ci mF Entre# cum aC -i 0utut3 En toate acele situa>ii3 sF mF res0ect mai mult Ci sF
Emi o-er mai multF iu0ire#
8u-erin>a dis0are deoarece acce0tQ3i sF vFd lec>iile 0e care via>a vrea sF mi le
arate' 5%0rim tot ceea ce am vrut mereu sF ascund' <acF mF res0ect Ci am Encredere
En 0oten>ialul meu 0ot crea via>a 0e care o vreau Ci redo#?ndi o sFnFtate 0er-ectF'
1,7' /AN/ER 9A 8TOMA/ 1ezi i2 3:;MAC CD<8787 D7@@@E
<acF am cancer la s!o&ac, tre#uie sF devin conCtient de k#ucatah sau de situa>ia
0e care nu sunt ca0a#il sF o diger' TrFiesc aceastF situa>ie kcare nu mai treceh Entr-
un mod -oarte intens Ci 0uternic' UENJe i-)QEiNi=i. *ee) *e )E LT+iJ, *ee) *e )E
2-Q,A)J 2- L.,N, -, E-)E )JeLJ)J Qe.>* I) )) *e8)3 V US,-J )=N>.,J 2-@Gi+iJ Qe
NiJ,)+ie V. "ceste cuvinte 0ot e%0rima ceea ce trFiesc' "m aJuns 0?nF la urmF sF
vreau sF a#andoneD cursa3 0ovara a devenit 0rea grea' "m tendin>a de a-i EnvinovF>i
0e ceilal>i3 Ei acuD de in-luen>a 0e care o au asu0ra vie>ii mele' <eoarece le atri#ui
celorlal>i toatF aceastF 0utere3 mF simt ne0utincios En a-mi crea 0ro0ria via>F' @i-am
a#andonat visele Ci am#i>iile3 c/iar dacF3 En ad?ncul meu3 aC -i vrut sF le arFt celorlal>i
de ce sunt ca0a#il' 8unt invadat de -rustrare Ci ros de angoasF' Li mai mult dec?t
orice3 durerea Ci triste>ea sunt at?t de 0uternice Enc?t nu mai gFsesc nicio ra>iune de
a -i'''
"cce0t =i s) con2!ien!i1e1 cauDele acelei situa>ii Ci care este lec>ia 0e care o
am de EnvF>at3 0entru a k alunga -urtuna h Ci a -ace cancerul sF se retragF' Nu am
dec?t de c?Ctigat dacF voi lFsa -uria Ci ranc/iuna sF 0lece Ci =e voi Enlocui 0rin
acce0tareQ'i Ci iertare'
1,!' /AN/ER 9A TE8TI/U9E 1ezi i2 :73:9C<7 CD<8787 D7@@@E
En testicule are loc 0roducerea s0ermatoDoiDilor esen>iali 0entru re0roducere' <acF
am cancer Ia !es!icule, tre#uie sF veri-ic dacF trFiesc un sentiment intens din cauDa
0ierderii unui co$il sau a ceva la -el de 0re>ios 0entru mine' 5ste 0osi#il sF -i avut o
situa>ie En care unul dintre co$iii mei a murit3 -ie din cauDa unei #oli3 -ie Entr-un
accident sau du0F un avort' 8au 0oate -i vor#a des0re unul dintre co$iii &ei care a
0lecat Ntr?ntind uCaN3 0e care nu l-am mai revFDut niciodatF' <eoarece acel co0il a
ieCit #rusc din via>a mea3 0ot trFi acea situa>ie ca 0e o $ierere a unei -iin>e dragi3
ca Ci cum ar -i murit' Bn alt e%em0lu3 En caDul unui om de a-aceri care3 din cauDa unor
investi>ii de #ani 0roaste Ci-a 0ierdut 3 com0ania N0e care o adusese 0e lumeN Ci 0e
care o considera Nco0ilulN sFu' Mricare ar -i situa>ia3 cu siguran>F m-am sim>it vinovat
din cauDa unor ac>iuni comise sau 0e care Nar -i tre#uit sF le Em0linescN sau Ncuvinte
0e care nu ar -i tre#uit sF le rostescN etc' "m im0resia cF am ratat un test sau am
realiDat greCit un 0roiect' M#serv cum toate acestea Emi a-ecteaDF En mod negativ
0erce0>ia asu0ra se%ualitF>ii Ci a virilitF>ii mele'
Mricare ar -i situa>ia trFitF3 acce0>ii s) con2!ien!i1e1 sentimentele din interiorul
meu3 le acce0t 0entru a mF aJuta sF Emi vindec rFnile3 0entru a EnvF>a din nou sF r?d
Ci 0entru a 0rivi Enainte s0re viitor3 En loc sF mF Entorc En trecut'
1,,' /AN/ER 9A UTER Ecol 2i cor$F 1ezi i2 <:78 U!erul re0reDintF -eminitatea3
matricea originalF Ci c)&inul &a!ern, mai ales cor$ul u!erin# 5u3 ca -emeie3
re-uleD anumite emo>ii re-eritoare la c)&inul meu3 la fa&ilia mea' 1ot sF mF simt
vinovatF3 0linF de ranc/iunF sau urF3 dar nu vor#esc des0re acest lucru3 c)&inul
re0reDintF adeseori un ideal3 -ie cF este legat de -amilie3 -ie de rela>ia de cu0lu' "m
Endoieli re-eritoare la cFminul meu Ci la inca0acitatea mea de a avea un co0il3 mai
77
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
0u>in legat de rela>ia de cu0lu' "m o su0Frare -oarte mare3 iar #ucuria mea de a trFi
este a-ectatF' "cest ti0 de cancer este 0ro-und legat de 0rinci0iile des0re cFmin3 de
atitudinile Ci de com0ortamentele mele re-eritoare la acest su#iect' 1ot avea -rici
0uternice3 0ot trFi o nesiguran>F3 furie sau cul0a#ilitate la ideea cF acest cFmin nu
va -i aCa cum mi-1 doresc eu sau cF e%istF riscul ca acest cFmin sF se destrame3
ceea ce 0entru mine ar re0reDenta un eCec' "cest lucru im0licF o devaloriDare -a>F
de ceea ce sunt Ci ceea ce sunt En stare sF realiDeD2 cred cF nu valoreD nimic K Mare
Emi este teamF cF voi retrFi En cFminul meu eCecul 0e care l-am vFDut En cFminul En
care am crescutR
/ancerul cor$ului u!erin atinge adeseori -emeile mai En v?rstF3 En 0erioada de
meno0auDF' /ancerul e col u!erin a0are mai ales la -emeile tinere' /olul
u!erin este 0artea care intrF En contact cu se%ul masculin En tim0ul rela>iei se%uale'
Mare trFiesc o de0enden>F nesFnFtoasF En rela>ie cu so>ul meu R "m im0resia cF
mF distruge sau mF omoarF 0rin unele din atitudinile saleR "m tendin>a de a
3nura evenimentele3 av?nd im0resia cF nu am nicio 0utere Ci niciun control' 5ste
0osi#il3 de asemenea3 sF trFiesc o situa>ie legatare se%ualitatea mea3 0e care o
consider res0ingFtoare Ci mF simt o#ligatF sF Emi Ende0linesc datoria conJugalF' "m
im0resia cF mF 4e(;i05# &rustrFrile mele se%uale sunt mari3 mF simt a#andonatF
sau se0aratF de so>ul meu3 c/iar dacF3 din e%terior nu se vede nimic' Emi este greu
Ci uneori c/iar dureros sF mF desc/id En -a>a 0artenerului meu3 deoarece e%istF
ceva ce nu merge3 En ideea de a avea un co0il cu el' 5ste 0osi#il sF mF simt
e$osea!) En -a>a vie>ii' "cest sentiment se regFseCte des En situa>iile de a#uD
se%ual' &rica Ci res0ingerea adevFratelor mele nevoi3 orine Ci -anteDii mF 0ot
determina3 de asemenea3 sF mF ru0 de o 0arte din mine3 de care Emi este ruCine'
Tre#uie sF Emi refule1 emo>iile' TrFiesc o dualitate -a>F de no>iunea de
a0s!inen), sF o 0ractic sau nu Ci din ce motiv3 aceasta este Entre#area K "C vrea
sF -iu ori!), dar En acelaCi tim0 Emi este -ricF de consecin>e' "C vrea sF Emi 0un o
e2arf) 0e -a>F 0entru a mF ascunde de mine Ci de ceilal>i'
Acce$UM sF Emi sc/im# modul de a-mi 0erce0e cFminul3 0recum Ci rela>ia de
cu0lu' <e asemenea3 tre#uie sF armoniDeD -elul En care mF 0erce0 0e mine -a>F de
rolul meu de mamF Ci de -emeie3 0e toate 0lanurile'
200' /ANDIDA 1ezi i2 95B7CF99 95BAMAF9A M<C;A37;8
5%istF mai multe ti0uri de cania# $ea mai -recventF -ormF3 la oameni este
cania al03cans# <eCi 0oate a0Frea Ci la -emei Ci la #Fr#a>i3 de o#icei se Ent?lneCte
En caDul -emeilor' /ania este un cuv?nt din latinF care EnseamnF al0)# 5ste o
in-ec>ie vaginalF 0rovenitF din 0roli-erarea ciu0ercilor su# -ormF de levuri' 8eamFnF
cu levurile al#e Ci scuamoase care se mani-estF En urma unei distur#Fri a -lorei
vaginale' Bacteriile din vagin controleaDF En mod normal cania, dar En acest caD
situa>ia se sc/im#F'
"ceastF in-ec>ie are legFturF cu an7a-a&en!ul -a>F de sine sau -a>F de 0artenerul
meu3 re-eritor la se%ualitate3 la situa>ii3 e%0resii Ci emo>ii ne-e%0rimate3 0rovenite din
con-licte 0ersonale anterioare' Emi reviDuiesc activitatea se%ualF Ci se%ualitatea3
desc/iderea de a Em0FrtFCi cu 0artenerul meu as0ectele mele intime' =n-ec>ia riscF sF
a0arF dacF3 de e%em0lu3 am un nou 0artener cu care am o rela>ie -oarte intimF'
5%istF Canse sF -iu mai desc/isF En a dFrui3 a Em0FrtFCi Ci a iu0i# 5ste ceva nou
0entru mine Ci am nevoie de ceva tim0 0entru a mF acomoda cu noua situa>ie3 c/iar
dacF cania se mani-estF' /ania 0oate decurge3 de asemenea3 din sentimentul
de a -i -ost EnJositF3 de a -i a#uDatF se%ual' 5ste o for&) e $ro!ecie fi1ic) 2i
se(ual), deoarece irita>ia mF Em0iedicF sF -ac ra7os!e# $e mF iritF at?t de tare R
Peri-ic as0ectele interioare ale se%ualitF>ii mele3 care este distur#atF Ci gFsesc
adevFrata cauDF a irita>iei -iDice Ci interioare' <e unde 0rovine -rustrarea mea R
TrFiesc cu im0resia cF Ei las 0e ceilal>i sF decidF asu0ra vie>ii mele R Tre#uie sF Emi
asum riscul de a -i mai desc/isF En -a>a celorlal>i3 mai ales En -a>a celor de se% o0us3
sau tre#uie sF rFm?n Enc/isF En coc/ilia mea R <e ce mF simt datF la o 0arte3 simt cF
mF sacri-ic Ci nu Emi ocu0 locul cuvenit R @i-e teamF cF Emi voi 0ierde naivitatea3
inocen>a3 0uritatea'
"cce0t A'W sF Emi ocu0 locul cuvenit En via>a mea Ci sF mF res0ect' Tre#uie sF
devin cania!ul care va o#>ine victoria Ci care va lua locul Ent?i' Emi acord tim0 de a
vedea Ci a evalua ceea ce se Ent?m0lF Ci acce0>ii iu0irea, desc/iderea Ci rF#darea
din interiorul meu3 0recum Ci En caDul 0artenerului meu'
201' /ANDIDOZ 1ezi2 CA5D9DA! 95BAMAF97! 1A6959:>
202' /ANDIDOZ BU/A9 vezii 6<8>! CA5D9DA! 64:! 95B7CF99
BoalF cauDatF de 0araDi>i 0e mucoasa #ucalF Ci -aringianF3 aCadar En gurF Ci En g?t'
5ste -oarte -recventF la co0ii' "0are ca urmare a criDelor de 0l?ns ale co0ilului care ECi
doreCte tandre>ea Ci m?ng?ierile 0Frin>ilor' <acF a0are la un adult3 nevoile mele sunt
aceleaCi ca la un co0il3 numai cF sunt ale co0ilului interior care ECi doreCte aten>ie'
TrFiesc un mare vid a-ectiv3 mF simt inca0ail sF comunic 3 celorla>i nevile mele3 aC
vrea ca ei sF Ctie ce Emi doresc' 8unt adesea -rustrat Ci agresiv' "m im0resia cF
stagneD3 deCi Ctiu cF am 0oten>ial 0entru a-mi realiDe 0roiectele'
Acce$! i isF-mi recunosc 0oten>ialul Ci sF materialiDeD ideile 0e care le am' 8unt
ca0a#il sF-mi mani-est En>elegerea Ci #unFtatea'
78
0 Jacques Martel
'A
203' /ANGREN 1ezi234567) CA56875>
20+' /A+ E3n 7eneralF
/a$ul este centrul comunicFrii3 este n le(tur cu ini.iuali!a!ea &ea 2i cu
au!ono&ia &ea# 5ste denumit Ci N0anoul de controlN' 1e aici trec toate emo>iile Ci
toate comunicFrile3 0rin intermediul celor cinci sim>uri' $a0ul este cel care conduce
totul'
<acF am anumite di-icultF>i sau a-ec>iuni la ca03 este im0ortant sF mF Entre# dacF
trFiesc un con-lict legat de g?ndurile mele3 de via>a mea s0iritualF3 de deDvoltarea
mea 0ersonalF sau de o realitate 0e care nu vreau sF o a#ordeD' "cest lucru se
e%0licF 0rin -a0tul cF3 ca0ul este -ormat din oase3 com0use din >esut dur3
sim#oliD?nd energia s0iritualF3 oase care cu0rind >esutul moale Ci -luidele3 care
sim#oliDeaDF energia mentalF Ci emo>ionalF' <acF cele douF as0ecte sunt En
armonie3 va e%ista o -uDiune Entre cor0ul Ci s0iritul meu' TotuCi3 dacF s?ngele din ca0
nu circulF normal sau e%ercitF o 0resiune3 acest lucru indicF -a0tul cF am o
di-icultate En a e%0rima sau a 0rimi iu0irea Ci orice sentiment 0e care El trFiesc
(deoarece s?ngele trans0ortF sentimentele En Entreg cor0ul*' =nca0acitatea mea sau
dorin>a mea 0rea mare de a controla totul3 0roduce o durere la nivelul ca0ului' Nu
mF simt la EnFl>imea aCte0tFrilor Ci nu Emi 0ot Juca En totalitate3 rolul de ef@ $a0ul
e%0rimF di-eritele as0ecte ale comunicFrii 0recum Ci senDa>iile Ci im0resiile cor0ului
0e care3 le mani-estF En e%terior'
"cce0>ii sF EnvF> sF rFm?n desc/is -a>F de cei din Jurul meu Ci acce0tQ3i
mesaJele care aJung la sim>urile mele3 0rin tot cor0ul 0entru a asimila lec>iile vie>ii3
care mF aJutF sF evolueD 0e 0lan s0iritual'
207' /A+ Eureri e###F
5%istF mai multe cauDe al durerilor de ca03 0recum stresul3 tensiunea3 atunci c?nd
mF -or>eD sF N-iuN ceva sau NsF -acN ceva' Durerea e ca$ a0are des atunci c?nd
Encerc 0rea tare3 0e 0lan mental3 sF Ende0linesc ceva sau c?nd sunt o#sedat de
ceea ce se Ent?m0lF sau sunt neliniCtit 0entru ceea ce mF aCtea0tF En viitor' TrFiesc
multF eDitare3 an%ietate Ci am multe griJi' 8au 0ot reac>iona la o 0resiune 0uternicF3
e%ercitatF de anumite situa>ii sau de evenimentele e%terioare' =n general3 o urere
e ca$ $e $ar!ea s!:n7) indicF o 0ro#lemF legatF de rela>ia mea cu as0ectul
-eminin3 cu latura de mamF3 de -iicF' +e $ar!ea rea$!), 0oate -i vor#a des0re
di-icultF>i legate de latura mea masculinF3 de roul de tatF sau de -iu' 5ste 0osi#il sF
trFiesc un sentiment 0uternic de eCec3 de EndoialF3 de urF de sine3 care dF naCtere
la criticF Ci3 mai ales3 la autocriticF'
8entimentul meu de loialitate este reevaluat' 8unt 0rins3 Enc/is En mintea mea3 nu
Emi 0lace ceea ce vFd3 mF Judec -oarte sever Ci Emi dau eu Ensumi Nlovituri la ca0N'
<urerea de ca0 0ot 0roveni Ci din negarea emo>iilor Ci a g?nduriloe mele3 0e care le
consider de0lasate sau ne cores0unDFtoare valorilor mele2 -ie nu am curaJul sF le
e%0rim3 -ie nu le ascult 0ur Ci sim0lu3 deoarece sunt 0rea ra>ional3 intelectualiDeD tot
ceea ce trFiesc' N5ste #ine sau este rFu KNPreau sF En>eleg totul3 sF merg 0rea
re0ede3 sF Ctiu sau sF am rFs0unsuri la Entre#Frile mele3 imediat'
Emi Nscotocesc creieriiN3 -FrF sF gFsec solu>ia2 este un stres 0ermanent' @-am sFturat3
dar EncF nu a venit momentul 0otrivit Ci tre#uie sF Emi e%erseD rF#darea3 sim>ul
umorului Ci Encrederea3 0entru ca totul sF se Ent?m0le la momentul o0ortun' Durerea
e ca$ e%0rimF de multe ori emo>ii negative3 care sunt 0rinse En ca0canF3 En mintea
mea3 0recum nesiguran>a3 con-uDia3 am#i>iile e%cesive3 o#sesia de a -i 0er-ect etc'
care 0roduc o dilatare a vaselor de s?nge' 1?nF la urmF3 Emi este -ricF sF -ac -a>F unei
realitF>i3 vreau sF Emi gFsesc o altF realitate Ci sF evadeD En ea3 de unde 0rovine
durerea de ca0' Emi reanaliDeD identitatea mea socialF' Nevoia mea de a controla Ci
de a -i 0er-ect mF -ace sF vreau sF Ctiu dinainte ce se va 0etrece3 En -iecare moment
din via>a mea' Emi 0lace sF -ac totul Ndu0F ca0ul meuN3 numai cum vreau eu' Emi re-uD
s0ontaneitatea3 care este o mani-estare a dorin>elor ini&iiM mele Ci o Enlocuiesc cu
in-le%i#ilitatea3 mF simt o#ligat sF 0lani-ic totul dinainte2 En =oc sF Emi ascult ini&aM,
Emi ascult &in!ea, care este su0rasolicitatF' @F o0un sc/im#Frilor3 mF EncF0F>?neD Ci
0ersist En ceea ce Ctiu3 En loc sF -iu desc/is s0re noutate3 0re-er sF stau 0e loc3 din
cauDa nesiguran>ei mele' 5%0resia Na -i ca0ul unei a-aceriN3 aratF -a0tul cF este 0osi#il
sF mF simt ne0utincios sF conduc anumite evenimente3 En direc>ia 0e care o vreau
eu' M durere la nivelul frunii, are legFturF cu o situa>ie =a nivel 0eo-esional sau cu
rolul meu 0e 0lan socialI dacF durerea se situeaDF la t?m0le3 En 0Fr>ile laterale ale
ca0ului3 este a-ectatF mai mult latura emo>ionalF (-amilia3 cu0lul*' =ndi-erent care
este cauDa care o 0rovoacF3 urerea e ca$, are legFturF directF cu individualitatea
mea Ci tre#uie sF EnvF> sF -iu mai rF#dFtor Ci mai -le%i#il -a>F de mine Ensumi Ci -a>F
de ceilal>i'
' "cce0tpi sF 0FstreD o distan>F -a>F de ceea ce trFiesc Ci ast-el ideile mele vor -i tot
mai clare' EnvF> sF aJung la un ec/ili#ru Entre intelectul meu Ci emo>iile mele' "st-el3
voi -i En armonie cu mine Ensumi3 mF voi sim>i cu mintea mai rela%atF Ci mai lim0ede'
HT[# /A+ IMIGRENE
Mi7rena se caracteriDeaDF 0rintr-o durere 0uternicF3 care a-ecteaDF de o#icei3 o
singurF 0arte a ca0ului' "0are su# -ormF de criDF Ci 0oate -i Enso>itF de grea>F' En
acest caD3 -or>a mea vitalF este redusF' "m tendin>a de a mF retrage En col>ul meu En
loc sF 0artici0 din 0lin la via>F' Mi7renele sunt asociate -recvent cu tul#urFri de
vedere Ci de digestie2 nu mai vreau sF vFd Ci nu mai vreau sF diger ceea ce se
Ent?m0lF En via>a mea' 5%istF angoase3 -rustrFri -a>F de o situa>ie En care sunt
inca0a#il sF iau o deciDeie' 1ot avea im0resia cF tre#uie sF -ac ceva3 cF mi se cere sF
-ac ceva' Mi7rena a0are des3 du0F ce am trFit o situa>ie con-uDF3 neclarF' M
sc/im#are En ritmul meu de via>F im0licF o di-icultate de ada0tare din 0artea r mea3
0oate3 de asemenea3 genera o &i7ren) (de e%em0lu3 migrena Nde :eeUendN*'
@igrena e%0rimF -a0tul cF mF o0un sF -ac ceva ce mi s-a cerut' $a0ul meu se
Nsu0raEncFlDeCteN Ci mF doare numai c?nd mF g?ndesc la sco0ul 0e care El am de
atins' /a$ul meu seamFnF cu o oalF su# 0resiune3 0resiunea -iind at?t de mare Enc?t
nu mai Ctiu ce solu>ie sau ce atitudine sF ado0t' 1resiunea 0oate 0roveni din dorin>a
mea de a -i /i0erres0onsa#il CiGsau 0er-ormant3 mai ales En
1^2 Jacques
Martel
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
131
0 Jacques Martel
muncF' 1ot -i 0asionat de ceva Ci Emi este greu sF mF o0resc3 sF nu mai -ac acel lucru'
5%istF un con-lict Entre g?ndurile mele3 intelectul meu3 care este 0rea EncFrcat Ci
nevoile mele3 dorin>ele mele 0ersonale' @F simt la EnFl>imea situa>iei sau am im0resia
cF sunt incom0etent3 mai ales 0e 0lan intelectual R <e ce sF Emi 0ort 0icF sau sF simt
at?t de multF urF R @F simt su0raveg/eat tot tim0ul2 c?nd nu sunt ceilal>i3 eu sunt cel
care su0raveg/eaDF totul Ci care vrea sF controleDe totul3 En via>a mea' 8imt cF NEmi
0ierd ca0ulNK <acF mF g?ndesc tot tim0ul la 0ro#lemele mele3 le Entorc 0e toate
0Fr>ile3 En mintea mea3 aJung sF uit cF e%ist3 cF am emo>ii3 care cer sF -ie e%0rimate'
"m tendin>a de a nega realitatea Ci acest lucru Emi creCte mult nivelul de stres' Tre#uie
sF conCtientiDeD -a0tul cF vreau sF -ug de ceea ce mF deranJeaDF sau cF mF simt
neEn>eles Ci li0sit de iu#ire' 5ste im0ortant sF identi-ic emo>ia 0e care vreau at?t de
mult sF o re-uleD sau situa>ia 0e care vreau at?t de mult sF o uit Ci care creeaDF o
tensiune acutF Ci constantF En interiorul meu3 0rovoc?nd migrena' @igrenele 0ot -i3 de
asemenea3 legate de 0ro#lemele mele se%uale3 care a0ar la su0ra-a>F3 unele -iind
re-ulate3 EncF din co0ilFrie' 5ste ca Ci cum ar e%ista o lu0tF Entre g?ndurile mele Ci
se%ualitatea mea3 iar tensiunea NEmi urcF la ca0N' "m im0resia cF mintea mea va
e%0loda' 5ste 0osi#il sF Emi 0un Entre#Fri legate de identitatea tatFlui meu3 Entr-o -ormF
conCtientF sau nu' $adrul meu de via>F tre#uie ada0tat la situa>ia mea actualF3 dar
este greu sF las la o 0arte ceea ce este -amiliar3 0entru ceva necunoscut' $?nd
migrena este localiDatF la nivelul -run>ii3 mF Entre# En ce situa>ie mF simt diminuat3
ne0utincios' "m nevoie sF -iu mai 0er-ormant3 sF gFsesc o solu>ieI mF simt limitat En
ca0acitF>ile mele3 mai ales En cele intelectuale' Tre#uie sF En>eleg cF3 atunci c?nd am o
migrenF3 am o conCtientiDare -Fcut3 tre#uie sF sc/im# anumite lucruri Ci tre#uie sF -iu
ca0a#il sF le sc/im#3 adicF sF ac>ioneD' @igrena Emi dF un tim0 de re0aos3 o
0osi#ilitate de o#>ine mai multF iu#ire Ci mai amultF aten>ie'
"cce0tQ3i sF 0rivesc realitatea En -a>F' Las evenimentele sF circule li#ere En via>a
mea Ci 0rimesc En sc/im# #ucurie3 0ace Ci armonie' &iind mai -le%i#il Ci mai En>elegFtor3
-a>F de mine Ensumi3 mF simt mai rela%at Ci 0ot sF 0lutesc3 sF D#or unde vreau eu3 ca
un #alon'
207'/ARDIA/ (criDF'''* 1ezi2 959MA r6 95BA8C: C@@@ D7 M9;CA8DE
20!'/ARIE DENTAR 1ezi2 D95F9) CA897 D75:A8>
20,'/AROTID 1ezi234567)A8:787
210'/ATARA/T 1ezi2 ;C=9 ) CA:A8AC:>
211' /DERE DE +RE8IUNE 1ezi2 :7539<57 A8:789A> ) =9&;:7539<57
W:7539<57 &87A M9C>X
212'/I BI9IARE 1ezi2 17H9CA B99A8>
/9/@I
$Flc?iul sim#oliDeaDF trecutul 0e care mF s0riJin3 0e care mF aCeD' M urere Ia c)lc:i
indicF -a0tul cF su-Fr de o angoasF3 cF mF simt neEn>eles Ci nu sun! s$ri-ini! 3n
lucrurile $e care le fac# $Flc?iul -iind 0unctual de s0riJin al cor0ului meu3 o durere En
acest loc denotF -a0tul cF trFiesc o incertitudine -a>F de viitorul meu' @F simt
ne/otFr?t Ci nesatis-Fcut de mine sau de via>a mea Ci mi se 0are cF Emi 0ierd
controlul asu0ra cor0ului meu' <eoarece Entreg cor0ul se s0riJinF 0e c)lc:ie, este
0osi#il sF simt nevoia de a avea un s0riJin solid En via>F3 0entru a 0utea continua sF
EnainteD En siguran>F' 1oate las 0e cineva sF Emi consume toatF energia Pe. N), e) ET
*).*T Le *T.*OieP. @F simt tot tim0ul su0raveg/eat de Ce-ul meu' @F agF> de trecut'
@F simt un nimic' 5%isten>a mea este -oarte nesatis-FcFtoare Ci am de multe ori
senDa>ia cF mF roade stomacul3 deoarece sunt o mul>ime de lucruri care nu Emi
convin Ci 0e care Emi este greu sF le diger' 1ort greutatea 0e umerii mei3 neCtiind cum
sF Emi e%0rim limitele Ci -iind deconectat de 0uterea mea interioarF' @F simt o#ligat
sF -r?neD tot tim0ul3 sF mF o0resc' En caDul En care este a-ectat calcaneul (osul
voluminos3 care -ormeaDF cFlc?iul*3 EnseamnF cF trFiesc o reevaluare intensF a
ra>iunii mele de a -i Ci mF Entre# cine sunt cu adevFrat' Emi trFiesc 0ro0ria via>F sau o
imit 0e a altcuiva R $are este situa>ia -a>F de care sunt recalci!ran!, de care vreau
sF -ug Ci din care vreau sF mF e%trag R
"cce0tQ3i sF am Encredere En mine Ci avanseD En de0linF siguran>F' Emi ocu0 locul
cuvenit' Las la o 0arte trecutul Ci mF Entorc s0re viitor3 ascult?ndu-mi vocea
interioarF3 care Ctie -oarte #ine de ce anume am nevoie'
H>O# /9DUR Eacces e /9DUR###F 1ezi2 B7B8>
Accesele e c)lur) 0ot a0Frea En urma e%0unerii 0relungite la soare3 -ie la
0laJF3 -ie 0ractic?nd un s0ort En aer li#er3 En urma unei EncFlDiri e%cesive iarna sau
c?nd sunt
Entr-o EncF0ere micF Ci neaerisitF' 1ot sF resimt o slF#iciune muscularF generalF3
0ielea uscatF Ci care arde3 -a>a cenuCie Ci oc/ii cu cearcFne' 1e 0lan meta-iDic3
cFldura 0oate -i asociatF -ie cu iu0irea c?nd este vor#a de vindecare3 deoarece
e%istF mai multF energie care circulF3 -ie cu -uria atunci c?nd este vor#a des0re -e#rF
Ci arsuri3 En acest caD3 accesul de cFldurF re0reDintF cul0a#ilitate -a>a de iu0ire Ci
este En legFturF cu un sentiment de li0sF de res0ect de sine' "m nevoie sF iu#esc Ci
sF -iu iu#it3 dar nu reuCesc sF gFsesc modalitatea de a -ace acest lucru3 de a um0le
acest gol interior care e%istF En mine Ci de a neutraliDa aceastF insatis-ac>ie' @F simt
li0sit de a-ec>iunea care este dis0oni#ilF3 dar care nu aJunge 0?nF la mine' 1oate -i
vor#a des0re 0Frin>ii mei3 care locuiesc a0roa0e de mine3 dar care nu Emi acordF
semne de a-ec>iune' 1ot com0ensa OaceastF lu0tF3 de e%em0lu3 0rintr-o e%0unere
0relungitF =a soare3 care Emi con-erF un oarecare con-ort 0e moment' Entreg cor0ul
Emi aratF nevoia urgentF de a Em0lini aceastF iu0ire#
"cce0tQ3i sF vFd cum 0ot sF am0li-ic res0ectul de sine sau cum 0ot integra o
situa>ie care m-a a-ectat c?nd eram co0il Ci care acum iese la su0ra-a>F' =u#esc via>a
Ci via>a Emi dF la r?ndul ei iu#ire'
217' $ZL<BR= (a avea'''* 1ezi2M75;&A<H>
21' /8/AT
$Fscatul este Nun re-le% de imitare naturalFN3 mai mult sau mai 0u>in acce0ta>ii En
societate3 En -unc>ie de o#iceiurile -iecFruia' 5ste NnaturalN deoarece nu e%istF un
tratament medical 0entru a-1 EngriJi' 5ste o NimitareN deoarece are loc En mod
im0ulsiv Ci inconCtient3 En caDul unei 0ersoane care vede 0e altcineva cFsc?nd' 5ste
un semn de somnolen>F3 de o#osealF3 de e0uiDare Ci e%0rimF -a0tul cF am nevoie sF
Emi re-ac -or>ele' 1oate -i Ci un semn de insatis-ac>ie alimentarF3 mi se Ent?m0lF sF
213'
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
131
0 Jacques Martel
casc3 c?nd nu am m?ncat destul sau dacF digestia mea este 0rea lentF' $ine mF
0lictiseCte Ci 0e cine nu diger En via>a mea R 8au mF 0lictisesc at?t de tare Enc?t nu mF
mai su0ort 0e mine Ensumi R @F 0lictisesc Ci e%0rim acest lucru3 En mod inconCtient3
c?nd sunt singur Ci mF uit la televiDor sau c?nd sunt cu cineva care nu Emi 0lace'
NPreau sF -iu lFsat En 0aceKN Emi e%0rim insatis-ac>ia' Preau sF res0ing inamicul3 vreau
sF mF a0Fr' Nu vreau ca ceilal>i sF se a0ro0ie 0rea tare de mine K
$Fscatul -ace 0arte din via>F Ci El acce0tQ3i cu iu#ire Ci desc/idere' 5ste
im0ortant sF laCi sF se e%0rime aceastF -ormF de e%0resie cor0oralF3 care mai de
mult era criticatF de educa>ie' Renun> la reDisten>a mea Ci Ei las 0e ceilal>i sF se
a0ro0ie de mine Ci sF se ocu0e de mine'
217' $5"&Z (''' rigidF* 1ezii2 C;;A5> 178:7B8A>! 64:
$ea-a este regiunea cor0ului 0e unde trec toate energiile (undele* 0entru a se
re0artiDa a0oi En Entreg cor0ul' $ea-a se a-lF En v?r-ul coloanei verte#rale' $oloana
este sus>inerea3 structura cor0ului' 1rin urmare3 cea-a este ca un 0ivot al ca0ului'
$ea-a mF aJutF sF vFd toate -a>etele unei situa>ii'
<acF este -le%i#ilF3 0ot -i 0e de0lin desc/is -a>F de cei din Jurul meu Ci 0ot -ace -a>F
e%igen>elor' $ores0unde Encrederii mele En mine' <acF Emi este teamF cF mi se va
Ent?m0la ceva rFu3 im0reviDi#il3 cea-a va -i a-ectatF En acest caD' 8au dacF trFiesc o
nedre0tate sau vFd undeva o nedre0tate3 cea-a va reac>iona' 5ste 0osi#il sF mF a-lu
Entr-un moment al vie>ii En care nu mai Ctiu Encotro sF mF Endre0t' 5%istF multe
sur0riDe Ci elemente im0reviDi#ile3 mai ales 0e 0lan -amilial Ci am tendin>a de a Juca
rolul martirului' $ea-a rigidF este semnul unui re-uD sau al unei acumulFri de
energie' $a0ul nu se mai 0oate Entoarce En di-erite direc>ii' 1ot avea im0resia cF nu
am sus>inere Ci am tendin>a de a -i EncF0F>?nat Ci rigid En -elul meu de a g?ndi Ci de
a -ace lucrurile cum vreau eu' "cest lucru mF -ace sF -iu 0asiv3 sF evit sF merg
Enainte Ci sF ac>ioneD' Tre#uie sF las sF circule aceste g?nduri3 care Emi #loc/eaDF
mintea Ci care nu cer dec?t sF -ie Ende0linite de cor0ul meu -iDic' "m im0resia cF nu
am toate calitF>ile necesare 0entru a-mi realiDa dorin>ele Ci ideile3 care riscF sa
rFm?nF En stare de N0roiectN sau de Nvis nerealiDatN' <acF cea-a mea3 ca 0ivot3 se
s0riJinF de valorile sau 0rinci0iile e%terioare3 va -i mai slF#itF' $ea-a Emi aJutF ca0ul
sF 0riveascF di-eritele o0>iuni ale vie>ii sau di-eritele imagini care a0ar En -a>a mea'
5ste im0ortant sF 0rivesc cu iu#ire aceste imagini3 -FrF sF critic sau sF Judec3 En
li#ertate3 ca 0e un -luviu care lasF a0a sF circule Entr-o miCcare continuF3 -FrF
contr?ngeri sau restric>ii'
"cce0>ii di-eritele senDa>ii care vin s0re mine Ci le las sF circule li#er' "cce0>ii de
asemenea3 toate #ogF>iile ce se a-lF En mine3 nu mai mai ocu0 de ceea ce cred ceilal>i
des0re mine3 deoarece acum sunt conCtient de tot 0oten>ialul care e%istF En mine'
21!' /EAR/NE E9A O/BI###F 1ezi2 ;C=9-C7A8C>57
21,' /E/ITATE 1ezi2 ;C=9 CD<8789 D7@@@E
220' /E,A9EE 1ezi2 CA& CD<8789D7@@@E
221' /E9U9ITA
$elulita este caracteriDatF 0rin in-lamarea >esutului celular su#cutanat' $elulita este de
o#icei de naturF -emininF (deCi a0are Ci la #Fr#a>i* Ci se mani-estF 0rin re>inerea a0ei
Ci creCterea distri#uirii neregulate a to%inelor Ci a grFsimilor En Dona -eselor3 coa0selor3
0e a#domen3 cea-F3 s0ate etc' $elulita are legFturF cu an%ietatea3 cu as0ecte din mine
0e care le re>in3 cu emo>ii re-ulate3 regrete Ci resentimente 0e care le 0FstreD' 5ste
legatF de angaJamentul -a>F de mine EnsFmi sau -a>F de altcineva' Emi este teamF sF
mF angaJeD 0e de0lin En rela>ie cu 0ersoana 0e care o iu#esc Ci re-uD sF merg mai
de0arte' "ceastF teamF ECi 0oate avea originea Entr-o situa>ie de a#andon 0e care am
trFit-o' Re-uD sF Emi revFd o 0arte din co0ilFrie3 deoarece am -ost rFnitF Ci marcatF de
anumite evenimente traumatiDante3 care mF a-ecteaDF EncF Ci astFDi Ci care Emi
En-r?neaDF creativitatea Ci inimai mea de co0il' $elulita a0are mult mai des la -emei
dec?t la #Fr#a>i3 deoarece -emeile sunt 0reocu0ate mult mai devreme3 din co0ilFrie
c/iar de a0aren>F3 de siluetF3 0e care o doresc 0er-ectF3 con-orm normelor societF>ii'
En caDul celulitei3 ca -emeie3 mF simt ca o N0ortocalF strivitFN' @F consider ur?tF3
in-erioarF Ci am tendin>a de a deDvolta rela>ii de de0enden>F cu ceilal>i' "s0ectul
estetic este e%trem de im0ortant' Emi re>in 0artea creativF Ci mF into%ic 0e mine
EnsFmi3 Emi Enc/id toatF aceastF energie care vrea sF se e%0rime3 -ie 0rin artF3 -ie 0rin
comunicare sau se%ualitate' $ru0a de cal Emi aratF c?t de mult mF simt o#ligatF sF
veg/eD asu0ra co0iilor mei (sau cei 0e care Ei consider ca 0e co0iii mei* 0entru ca ei
sF ai#F tot ce este mai #un' Emi aratF c?t de mult vreau sF Emi 0roteJeD 0uterea En
calitate de -emeie (-eminitatea* Ci c?t de teamF Emi este cF voi -i a#andonatF' $elulita
Emi aratF modul 0asiv En care Emi trFiesc via>a' @F las mani0ulatF de ceilal>i En loc sF
-iu mai activF En alegerile Ci En ac>iunile mele' "m o nesiguran>F -oarte mare3 Emi este
teamF cF Emi voi 0ierde NoaDa mea de liniCteN'
"cce0>ii sF identi-ic sentimentele care mF Em0iedicF sF merg mai de0arte Ci sF le
integreD tre0tat En via>a mea de Di cu Di' Emi recunosc adevFrata valoare3 Emi mani-est
creativitatea' "st-el las energia sF circule li#er En cor0ul meu'
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
131
E3g Jacques Martel
222' /BAR/OT Z0oala lui###F 8AU 8/9EROZA 9ATERA9 AMIOTRO,I/
Boala lui /;arco!
>O
sau sclero1a la!eral) a&io!rofic), este o #oalF degenerativF a
sistemului nervos care a-ecteaDF mai ales #Fr#a>ii' <acF su-Fr de aceastF #oalF3 mF
devaloriDeD tot tim0ul Ci aJung sF cred cF nu 0ot Ende0lini nimic En via>F Ci cF nu voi
avansa niciodatF 0e 0lan 0ro-esional' 8tagneD cu vec/ile su-erin>e3 0e care le 0FstreD
cu griJF3 0e care le alimenteD Ci le Entre>in de-a lungul anilor' Emi 0roduc ast-el o
violen>F interioarF3 totul mF neliniCteCte3 mF sint En nesiguran>F3 devin /i0ertensionat
Ci nervos' Nu am Encredere En nimeni Ci mai ales En mine' $red cF sunt su0raveg/eat3
ur&)ri!, Ci cF cineva mF filea1)# @F otrFvesc cu atitudinile mele negative Ci sunt
-oarte in-le%i#il'
"cce0t pi sF cer aJutor3 sF am Encredere Entr-un tera0eut care mF 0oate aJuta sF
mai reduc din sur0lusul de su-erin>F 0e care El car du0F mine'
"cce0>ii sF Emi creeD via>a Entr-un mod 0oDitiv' Recunosc -a0tul cF sunt o -iin>F
unicF Ci am tot 0oten>ialul necesar 0entru a atinge sco0urile 0e care mi le -i%eD'
<acF Emi reconstruiesc o imagine 0oDitivF des0re mine3 cor0ul meu va -ace la -el'
223' /BEAG DE 8@NGE 1ezi i2 34567 C;A6<A:! :8;MB;H>
22+' /BERATIT 1ezi2 ;C=9) C=78A:i:>
227' /BI8T 1ezii2 ;1A87 CAB7CF9<59 77@!@E! :<M;8>
Bn c;is! este o cavitate a-latF Entr-un organ sau >esut' $on>ine o su#stan>F lic/idF3
moale sau uneori solidF3 limitatF 0rintr-un 0erete 0ro0riu' Bn c;is! 0oate a0Frea
atunci c?nd am remuCcFri -a>F de un 0roiect3 o dorin>F3 0e care nu o 0ot realiDa' @F
Num-luN3 acumuleD in-orma>ii3 tot -elul de cunoCtin>e3 0entru un 0roiect 0e care nu El
0ot duce la termen2 acestea au rFmas 0riDoniere En cor0ul meu Ci En mintea mea Ci
devin Nun c/ist care #loc/eaDF energia vitalFN' RFm?n ataCat de anumite e%0erien>e
din trecut' "m o durere tot tim0ul3 0rovenitF din re-uDul de a ierta' /;is!ul 0oate
cores0unde de asemenea unei solidi-ican de atitudini Ci de modele mentale3 care s-
au acumulat inconCtient Entr-o anumitF 0erioadF' "cestea Emi 0ot -olosi ca #arierF
de 0rotec>ie3 mF 0FstreaDF Enc/is Entr-un cadru #ine delimitat Ci mF 0roteJeaDF
0entru a nu -ace -a>F anumitor 0ersoane sau situa>ii' 8au au rolul de a Emi 0une o
-r?nF3 de a mF Em0iedica sF merg Enainte3 deoarece Emi este greu sF -iu desc/is En
-a>a altor o0inii' 5go-ul meu 0oate -i -oarte rFnit Ci ranc;iuna mea se EntFreCte
0entru a deveni un c;is!# 8entimentul meu de ne0utin>F mF -ace sF mF Em#i# de
toatF aceastF durere3 aceastF urF uneori Ci c/iar dorin>a de a mF rFD#una 0e
cineva' Preau sF Emi -ie recunoscut 0oten>ialul3 dar acest lucru Ent?rDie sF se
Ent?m0le' Aoc rolul victimei mult tim03 dar acum sunt con2!ien! de -a0tul cF doar eu
singur Emi 0ot crea via>a aCa cum vreau' 8unt En cFutarea 0uterii mele creatoare'
"m tendin>a de a mF Enc/ide En mine Ci re-uleD totul En interiorul meu 0?nF c?nd
aJung la un 0rea 0lin Ci acesta se trans-ormF En c;is!# 5vit un con-lict En loc sF Ei -ac
-a>F' $?nd trFiesc Ci o -ricF 0uternicF sau un 0ericol de moarte3 c/istul 0oate
deveni canceros#
"cce0tQ3i sF las energia sF circule li#er 0rin mine' "m Encredere En -a0tul cF Emi
0ot realiDa 0roiectele Ci caut solu>iile 0entru a -ace totul sF NcurgFN En via>a mea' @F
iert3 mF iu#esc3 mF Endre0t s0re viitor3 sunt Em0Fcat' EndrFDnesc sF s0un adevFrul'
Emi eli#ereD toate acele emo>ii 3nc;is!a!e# 1rin g?ndurile mele negative3 Emi atrag
evenimente negative3 de acum Enainte3 voi semFna doar g?nduri -rumoase Ci cuvinte
-rumoase 0entru ca3 0?nF =a urmF3 sF creeD via>a la care viseD' 8unt creatorul vie>ii
mele Ci merg mai de0arte cu Encredere'
22' /B9AMXDIA Einfecie /U ###F 1ezi2 B;9 175789C7
227' /I/ATRI/E 1ezi2&977)C9CA:89C7
22!' /I/9U MEN8TRUA9 Eureri e###F 1ezi2 M753:8<AF97 CD<8789 D7@@@E
22,' /I,OZ 1ezi2 C;;A5> 178:7B8A> CD719AF97 A@@@E! 3&A:7 CD<8787 D7@@@E
230' /INE+ATIE 1ezi2 8>< D7 :8A53&;8:
231' /INETOZ 1ezi2 8><D7:8A53&;8:
232' /IR/U9AIE 8ANGUIN 1ezi2 34567) C98C<AF97 3A56<95>
233' /IROZ E### a flca!ului- 1ezi2 B9CA:) C98;H> C@@@A B9CA:<<9E
23+' C93:9:4 1ezi2 17H9C> )C93:9:>
237' C93:;C7 1ezi2&8;A&3<3
23' /IU+ER/I 1ezi2 &9C9;A87)M9C;H>
237' /IU+ER/I BA9U/INOGENE Econsu& e###F 1ez<D8;6<8l
23!' /9AUDI/AIE E&ers 2c;io$)!a!F 1ezi i2 393:7M ;C;M;:;8
/lauicaia se caracteriDeaDF 0rintr-o neregulF a mersului' $auDa 0oate -i
muscularF3 neurologicF3 legatF de o 0araliDie sau de amor>eala unui 0icior3 a unui
genunc/i sau Cold' En acest caD3 ceea ce este sigur este -a0tul cF3 En via>a mea
lucrurile nu NmergN aCa cum aC vrea eu3 mai ales 0e 0lan se%ual' 5%istF ceva ce
52c;ioa$)!)5# 8unt En di-icultate Entr-o situa>ie En care tre#uie sF ac>ioneD sau sF iau
o deciDie' Preau sF merg Enainte3 dar e%istF -rici care mF Em0iedicF sF avanseD Entr-un
mod armonios' <acF merg cu $icioarele 3na$oi, mF Endre0t s0re o direc>ie3 dar nu
vreau sF -ac acest lucru'
Acce$!Y,M sF Emi identi-ic -ricile Ci ast-el 0ot aduce mai multF armonie En via>a
mea Ci voi avea un mers mai regulat'
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
137
5 /;arco! 0ean-@artin*2 neurolog -ranceD (1!27-1!,3*' " contri#uit3 0rin studiile sale des0re
isterie Cl des0re /i0noDF3 la deDvoltarea 0atologiei nervoase Ci a desco0erit localiDarea mai
multor centri cere#rali res0onsa#ili de -unc>ii s0eci-ice
1-( Jacques Martel
23,' /9AU8TRO,OBIE 1ezi i2 A56;A3> /laus!rofo0ie 0rovine de la cuv?ntul din
lim#a latinF NclaustraN care EnseamnF Enc/idere' <e la acest cuv?nt derivF
claustralis-ciaustraie! cu sensul Nceva care Enc/ideN' $?nd su-Fr de o ast-el de
a-ec>iune EnseamnF cF e%istF o -ricF ira>ionalF de a -i su-ocat sau 0rins Entr-un s0a>iu
Enc/is (ascensor3 avion3 0eCterF sau tunel* En care nu am niciun control asu0ra a
ceea ce se Ent?m0lF' <in aceastF cauDF su-Fr de claus!rofo0ie, angoasa de a trFi
En locuri NEnc/iseN singur sau cu alte 0ersoane'
"ngoasa ECi 0oate avea orginea En momentul naCterii mele3 c?nd a tre#uit sF trec
0rin NtunelulN colului uterin' 5ste 0osi#il sF -i ca0tat -rica mamei mele din acel
moment' &rica 0oate 0roveni3 de asemenea3 din momentul En care mF a-lam En uter3
un loc Enc/is Ci sigur3 iar contrac>iile m-au -or>at sF ies3 lucru care mi-a st?rnit o -ricF
0uternicF -a>F de necunoscut3 de ceea ce s-ar 0utea Ent?m0la' $?nd mF a-lu din nou
Entr-un s0a>iu Enc/is Emi reamintesc -rica aceea 0uternicF 0e care am Enscris-o En
mine' "m im0resia cF sunt $ri1onier Ci 3nc;is Entr-o situa>ie En care sunt com0let
ne0utincios' $e tre#uie sF -acR Peri-ic mai Ent?i dacF aceastF -ricF nu 0rovine dintr-o
credin>F 0e care o am3 dintr-o -i%a>ie mentalF3 care 0rovine din 0rimii ani de via>F'
<e o#icei3 aceastF -o#ie 0rovine dintr-o NteamF se%ualFN care a a0Frut En tim0ul
co0ilFriei' Nu EnseamnF nea0Frat cF am trFit o situa>ie de a#uD se%ual En co0ilFrie3 ci
mai degra#F de -a0tul cF acea -ricF a -ost EnregistratF En memoria mea a-ectivF Ci
m-am sim>it 0rins sau mi-a -ost teamF cF voi -i 0rins En acea situa>ie3 cu caracter
se%ual' "stFDi Emi re>in -recvent 0ulsEunile se%uale3 lucru care Emi alimenteaDF
cul0a#ilitatea'
Acce$!S,M sF trec la ac>iune Ci sF mF eli#ereD de aceastF cul0a#ilitate 0rin
miJloacele care Emi convin cel mai #ine' "deseori este indicatF o 0si/otera0ie 0entru
a curF>a memoria emo>ionalF Ci a mF aJuta sF am o li#ertate interioarF mai mare'
<e asemenea3 0ot sF Emi 0un Entre#area2 c?nd mF simt 0rins Ci mF su-oc3 este
0osi#il sF Emi re0rim emo>iile Ci sF mF simt 0riDonierul acestora R "m nevoie sF Emi
e%0rim creativitatea3 dar emo>iile mF Em0iedicF R "m nevoie sF res0ir3 am nevoie
de s0a>iu3 dar oare Emi dau dre0tul sF e%ist3 sF mF a-irm3 sF ocu0 locul care Emi
revineR <acF reuCesc sF Emi res0ect nevoile3 dacF Emi ocu0 locul care mi se cuvine
Ci mF res0ect 0e mine Ci 0e ceilal>i nu voi mai avea nevoie sF -ug Ci mF voi sim>i
#ine oriunde m-aC a-la'
Acce$! Q'i sF Emi reiau locul 0e care l-am a#andonat' "-irm cine sunt' Emi
reca0Ft s0a>iul vital' Emi recunosc toate emo>iile 0e care le trFiesc3 -FrF sF mF
Judec' Emi e%0rim latura creativF2 acest lucru mF aJutF sF trFiesc la nivelul ini&iiM
mele Ci sF -iu cu adevFrat En contact cu esen>a mea divinF'
2+0' /9AVI/U9 Eurere e###, frac!ur) a###F 1ezii2 <M789! ;A37)B8AC:<8>
/la.icula este un os lung3 En -ormF de 8 alungit3 situat Entre umFr Ci stern3
deasu0ra toracelui' <eoarece cla.icula este legatF direct de umFr3 o durere de
cla.icul) EnseamnF o -urie -a>F de res0onsa#ilitF>ile care mi se atri#uie Ci -a>F de
care 0ot avea un sentiment de su0unere Ci de o#liga>ie' Bneori 0ot Encerca sF
e%0rim idei #une3 dar nu reuCesc sF le materialiDeD' $el mai adesea3 o frac!ur) e
cla.icul) a0are En urma unei cFDFturi 0e umFr Ci aratF -a0tul cF trFiesc o 0resiune
0uternicF En legFturF cu res0onsa#ilitF>ile mele' 5mo>ia acumulatF mF -ace sF cred cF
mF voi Nru0eN su# greutatea res0onsa#ilitF>ilor mele Ci acest lucru mF revoltF' Preau
sF -ug3 sF evadeD' <ar nu 0ot nici sF vor#esc3 nici sF reac>ioneD' @F simt su0us En -a>a
unor deciDii care mi-au -ost im0use' ReanaliDeD imaginea autoritF>ii' @F a-lu Entr-un
im0as3 sunt En>e0enit En -a>a unui Did' Pia>a nu mai curge En mine2 Ei o0un reDisten>F
sau o res0ingK
Acce$!S,M sF 0rivesc situa>iile cu o#iectivitate Ci Ence0 sF En>eleg -a0tul cF via>a
nu Emi 0oate da mai multF res0onsa#ilitate dec?t 0ot duce' "m Encredere Ci mF
strFduiesc sF gFsesc solu>ii sau un alt 0unct de vedere care mF va aJuta sF Emi
gestioneD mai #ine via>a'
2+1' /9E+TOMANIE 1ezi i2 D7&75D75F> 5718;H>
<acF3 Entr-un mod com0ulsiv3 sunt tentat sF comit -urturi -FrF un motiv utilitar3 su-Fr
de cle$!o&anie# TrFiesc o tensiune care 0rovine dintr-un gol interior3 legat de un
sentiment de cul0a#ilitate' "st-el3 0entru mine3 sco0ul scuDF miJloacele Ci este ca Ci
cum mi-aC -i%a 0rovocarea de a-mi EnsuCi ceva ce este interDis' <u0F ce -ac acest
lucru mF simt eli#erat3 c/iar dacF 0ot avea Ci remuCcFri' 5ste 0osi#il ca3 inconCtient3
sF s0er cF voi -i 0rins asu0ra -a0tului3 deoarece 0entru mine este o modalitate de a
atrage aten>ia' &a0tul de a -ace un gest interDis este 0entru mine o modalitate de a-
mi mani-esta revolta -a>F de autoritate Ci de a N#ravaN' "ceastF autoritate3 0e care nu
o acce0tamQ3i En co0ilFrie3 era -qe cea a tatFlui meu3 -ie a mamei mele sau a unei
0ersoane care se ocu0a de educa>ia mea' 4?ndurile sunt at?t de deDordonate Enc?t3
acest lucru se mani-estF 0rin li0sa unui control asu0ra gesturilor' Emi -olosesc carisma
0entru a sustrage sau a-mi 0rocura lucruri care nu Emi a0ar>in3 En =oc sF o -olosesc
0entru a transmite un mesaJ 0oDitiv Ci de s0eran>F3 0rin cuvintele mele3 de e%em0lu'
"cce0tQ3i sF urmeD o tera0ie 0entru a 0utea identi-ica acel gol interior sau acea
revoltF -a>F de autoritate Ci de a 0utea aduce iu0ire En acea situa>ie' "st-el voi trFi o
mai mare 0ace interioarF Ci ceilal>i Nse vor 0urta mai -rumos cu mineN'
2+2' /OAGU9ARE DE,I/ITAR 1ezi2 34567 C;A6<A:
2+3' /OA+8E E3n7eneralF 1ezi i2 &9C9;A87ACD567578AEACD<8787 D7@@@E
/oa$sele con>in gru0ul de muCc/i care re0reDintF miCcarea Ci -or>a de a merge
Enainte' /oa$sele 0uternice indicF o 0ersoanF #ine EnrFdFcinatF En 0Fm?nt3 care are
mari reDerve de energie 0e care le 0oate -olosi 0entru e.oluia sa s$iri!ual)#
"ceste NreDervoareN naturale indicF3 de asemenea3 starea de s0irit' "st-el3 dacF stau
inactiv 0rea mult tim03 risc sF acumuleD reDerve inutile' 1ot sF vreau sF -ac ceva3 dar
nu 0ot sau nu vreau sF mF -or>eD sF -ac lucruri care nu Emi convin' Emi este teamF sF
Emi ocu0 locul cuvenit3 consider nedre0te mai multe situa>ii 0e care le-am trFit En
co0ilFrie3 mai ales -a>F de 0Frin>ii mei3 0e care nu i-am acce0ta>ii Li -a>F de care am
multe resen!i&en!e# 5ste 0osi#il sF -i -ost o#ligat sF mF des0art de cineva drag' =ar
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
139
1-( Jacques Martel
-a0tul de a%&i li$si ceva 0oate -i ceva Ens0Fim?ntFtor 0entru mineK 1rin urmare -ac
NreDerveNK $ontinui sF ve/iculeD aceste g?nduri incon2!ien!e Ci sF trans0ort tot acest
material En e%ces3 En coa0se' "deseori am im0resia cF Neste 0rea t?rDiuN 0entru a -ace
sau a s0une ceva' N@-am desconsi0rat2 s-a desco0erit un secret sau o in-orma>ie 0e
care aC -i vrut sF le 0FstreD 0entru mine' 8imt -urie3 resen!i&en! Ci -rustrare
deoarece am im0resia cF lucreD -FrF 0rea mare succes' <acF am coa0se groase3
NgrFsu>eN gCi -oarte li0ite una de alta* Emi #loc/eD inconCtient energia din acel loc Ci
se%ualitatea mea riscF sF se sc/im#e deoarece energia stagneaDF la nivelul #aDinului'
1ot sF am im0resia cF ast-el 0ot -i atins mai 0u>in Ci cF Emi 0ot ascunde emo>iile cele
mai 0ro-unde su# acea grFsime sau muCc/i' 1oate e%ista un soi de #araJ de reDisten>F
mentalF care mF Em0iedicF sF Emi e%0rim din 0lin sau sF Emi gFsesc direc>ia 0otrivitF'
" sosit tim0ul sF mF eli#ereD Ci sF las sF treacF aceastF energie a iu0irii care vrea sF
se e%0rime'
Acce$iM sF las sF curgF aceastF energie s0re-coa0se Ci s0re 0icioare care au
nevoie de ea3 lucru care mF va aJuta sF 0rind rFdFcini En 0Fm?nt3 sF -iu mai solid Ci sF
am ast-el un ec/ili#ru mai mare Entre 0artea mea s0iritualF Ci cea -iDicF' "cest lucru
mF aJutF sF dis0arF de0resia de care su-Fr' $or0ul meu se ec/ili#reaDF Ci mF eli#ereD
de ranc/iuna acumulatF din co0ilFrie' $/iar dacF3 uneori am im0resia cF sunt Enc/is3
Emi analiDeD #unurile materiale Ci le acce0>ii 0entru aceea ce sunt En aceastF lume3
adicF niCte instrumente care servesc universul'
2++' /OA+8E Eurere e###F 1ezi2 &9C9;A87)&A8:7A 3<&789;A8>
2+7' /OA8TE
/oas!ele -ac 0arte din cutia toracicF' 5le 0roteJeaDF inima Ci 0lFm?nii (organe vitale*
Em0otriva loviturilor3 a rFnilor e%terioare Ci a agresiunilor' 0 coas!) ru0tF sau sucitF
indicF -a0tul cF 0rotec>ia mea este diminuatF Ci sunt vulnera#il En -a>a 0resiunilor
e%terioare3 a iu0irii, a autonomiei mele Ci a dorin>ei de s0a>iu' @i-am de0FCit limitele
Ci m-am lFsat NEng/i>itN de ceilal>i' @F simt 0rins Entre mine Ensumi (0artea s0iritualF Ci
emo>ionalF* Ci lumea -iDicF En care trFiesc' @F simt -ragil Ci desc/is la toate -ormele de
atac' 1ot sF am im0resia cF nu de>in controlul asu0ra vie>ii mele3 cF nu mai am
resurse Ci sunt e%0us 0ericolelor' /on!u1iile a0ar En momentele de o#osealF mare Ci
de slF#iciune3 mai ales c?nd te sim>i rFnit de via>F2 este o urmF -iDicF a unei e0uiDFri
interioare' Preau sF-mi >i0 durerea Ci su0Frarea''' <acF Emi ru$ sau sucesc o coastF3
EnseamnF adeseori cF trFiesc o situa>ie a0arte cu cineva din -amilia mea' 5ste vor#a
de o#icei de o situa>ie En care mF com0ar cu altcineva2 nu mF simt la EnFl>ime3 la
acelaCi nivel' @F su#estimeD sau am im0resia cF ceilal>i sunt cei care mF
su#estimeaDF' NMare sunt res0ectat Ci iu#it cu adevFratRN En -unc>ie de am0lasarea
coastei a-ectate am mai multe indicii des0re 0ersoana En cauDF' <acF este vor#a
des0re coas!ele inferioare este 0osi#il sF e%iste un con-lict cu un co0il sau un ne0ot
(descenden>ii*' En caDul En care este a-ectatF coas!a la!eral), &i-locie, este vor#a
de o situa>ie con-lictualF En rela>ie cu un -rate3 o sorF sau vFrGveriCoarF3 iar En caDul
coas!elor su$erioare este vor#a des0re rela>ia cu un 0Frinte sau un #unic
(ascenden>ii*' <acF 0artea din -a>F sau sternul sunt a-ectate EnseamnF cF e%istF ceva
legat de viitorul meu3 care creeaDF o tensiune sau mF neliniCteCte3 de e%em0lu En -a>a
unor situa>ii En care 0roiectele mele nu se 0ot realiDa din cauDa unor interdic>ii din
0artea unor autoritF>i' <acF este a-ectatF 0artea centralF sau lateralF3 situa>ia este En
0reDent' =ar dacF este vor#a des0re 0artea din s0ate3 0osterioarF EnseamnF cF e%istF
sentimente din trecutul meu care EncF mF a-ecteaDF -oarte tare' =denti-ic situa>iile
care creeaDF o 0resiune 0uternicF' @F Entre# care este 0ersoana sau situa>ia care a
e%ercitat o 0resiune at?t de mare asu0ra mea sau a coastelor mele Enc?t sunt 0e
0unctul de a se ru0e (-racturF sau entorsF*' Tre#uie sF mF Ende0FrteD3 sF mF detaCeD
de acea sursF de 0resiune3 deoarece nu mai su0ort' Tre#uie sF mF Entre# cine Emi
im0une aceastF 0resiune2 ceilal>i sau eu EnsumiR ''' Emi caut locul En societate Ci
trFiesc o dualitate Entre imaginea 0e care tre#uie sF o a-iCeD Ci ceea ce sunt cu
adevFrat' RFm?n la acest nivel su0er-icial sau decid sF trFiesc con-orm valorilor mele
0ro-undeR Encerc sF Nam o cotFN #unF En -a>a celorlal>iR Nu am Encredere En mine Ci
am tendin>a de a mF revolta' 8unt mai degra#F rigid3 En =oc sF Emi ascult vocea
interioarF Ci trFiesc Entr-un mod s0ontan'
Acce$iM sF 0rivesc evenimentele cu sim0litate3 sF e%0rim sincer ceea ce simt3
ascult?ndu-i En acelaCi tim0 Ci 0e ceilal>i' "cum Ctiu cF3 comunicarea este un
instrument care mF aJutF sF mF res0ect3 res0ect?ndu-i En acelaCi tim0 0e ceilal>i3
EnceteD sF mF mai com0ar cu ceilal>i Ci acce0>ii sF -iu eu Ensumi' 8unt singura
0ersoanF care 0oate avea 0utere asu0ra meaK
2+' /OATE ELN GENERA9F 1ezi i2 A8:9C<AF99
/oa!ele re0reDintF li#ertatea de miCcare3 -le%i#ilitatea3 uCurin>a de a sc/im#a
direc>ia En situa>ii noi sau En e%0erien>ele de via>F' 8e re-erF la am#i>ie3 0osesiune3
muncF Ci lene' Re0reDintF articula>ia su0lF Ci -le%i#ilF a #ra>elor3 care -ace 0osi#ilF
creativitatea Ci e%0rimarea gra>ioasF a gesturilor mele cotidiene3 care mF aJutF sF
trec de la dorin>F la realiDarea acesteia' $oatele mF aJutF la 0rimirea ideilor noi3 la a
cFuta En interiorul meu 0entru a alege direc>iile cele mai 0otrivite 0entru mine' <acF
am coa!e 0uternice Ci -le%i#ile3 0ot sF Ende0linesc sarcini im0ortante' 0 durere sau
rigiditate a coatelor EnseamnF o li0sF de -le%i#ilitate3 -rica de a mF sim>i N0rinsN sau
Eng/esuit Entr-o situa>ie ne0lFcutF' /oa!ele -iind legate de ac>iune3 re-lectF -a0tul cF3
0ot -i rigid Ci 0ot Judeca oamenii care au un mod de g?ndire di-erit de al meu Ci care
0ot sF mF -acF sF Emi reanaliDeD 0ro0riile mele o#iceiuri' "m nevoie sF -iu ordonat Ci
atunci c?nd rutina mea este a-ectatF3 r con-uDF3 coatele mele vor reac>iona' 5ste
0osi#il sF Emi -ie teamF cF sunt incom0etent Entr-un domeniu im0ortant 0entru mine
Ci3 0rin urmare3 sF nu Emi 0ot sus>ine -amilia' @F o0un sF aleg o nouF direc>ie Ci Emi
#loc/eD3 inconCtient energia ini&iiM, lucru care a-ecteaDF articula>ia cotului' @F simt
o#ligat sF -ac lucruri Em0otriva voin>ei mele' @F retrag En mine Ensumi3 deoarece nu
am Encredere En oamenii din Jurul meu' RFm?n la ideile mele vec/i3 En loc sF -iu
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
139
1-( Jacques Martel
desc/is la idei noi' @F agF> de ceea ce am3 deoarece Emi este teamF de noutate Ci de
necunoscut' $/iar dacF uneori Emi este teamF sF mF las in-luen>at3 mF simt Em0ins de
cFtre o altF 0ersoanF3 tre#uie sF Vstr?ng coatele 0entru a mF 0roteJaN' /oa!ele
sFnFtoase mF aJutF sF 0ot str?nge 0e cineva En #ra>e3 cu 0utere'
Acce$!S,M sF aduc mai multF energie 0entru a -ace ceea ce vreau Ci EndrFDnesc
sF Emi e%0rim mai mult emo>iile' "st-el via>a Ci sc/im#Frile ei numeroase mi se 0ar
mai uCor de acce0tatQ3i' @F a#andoneD mai uCor Ci via>a are griJF de mine aCa cum
merit' RFm?n desc/is -a>F de iu0ire, ceea ce mF aJutF sF trFiesc' TrFiesc e%0erien>ele
cotidiene -FrF agresivitate3 cu -le%i#ilitate Ci desc/iderea s0iritului' "cce0tQ'i sF caut En
interiorul meu 0entru a gFsi toate rFs0unsurile la Entre#Frile mele Ci acce0tQ3i noile
direc>ii 0e care le ia via>a mea ca 0e niCte 0rovocFri 0e care le am de trecut3 Ctiind cF3
cadourile vor -i la -el de mari ca Ci e-orturile de0use'
2+7' /OATE IE+I/ONDI9IT
$unoscutF mai mult su# denumirea de tennis-elbo[! En medicina s0ortivF3
e$iconili!a este o in-lama>ie la nivelul articula>iei co!ului# /oa!ele Emi con-erF
-le%i#ilitatea necesarF En sc/im#area direc>iilor' En caDul unei in-lama>ii3 tre#uie sF
con2!ien!i1e1 -a>F de ce anume sau de ce o0un o anumitF reDisten>F' 5ste 0osi#il sF
-iu -rustrat din cauDa unor evenimente re0etitive care a0ar En via>a mea Ci am
im0resia cF tre#uie sF amortiDeD loviturile 0rimite' 1ot avea im0resia cF -ac un e-ort
mai mare dec?t ceilal>i 0entru a Ende0lini sarcinile cotidiene sau 0entru a atinge
anumite reDultate Ci nu 0rimesc Encrederea 0e care o merit' 8unt -oarte im0ulsiv En
ac>iunile mele' <eoarece am tendin>a de a uita lec>iile EnvF>ate En trecut3 am tendin>a
de a -ace aceleaCi greCeli' E$iconili!a 0oate -i o indica>ie a -a0tului cF e%istF ceva ce
nu reuCesc sF realiDeD sau ceva ce sunt o#ligat sF -ac Ci nu Emi convine acest lucru'
TrFiesc multF -urie -a>F de o situa>ie Ci Emi vine sF lovesc 0e cineva3 dar mF a#>in'
"cce0tQ3i sF renun> la vec/ile mele idei Ci la vec/ile mele modele 0entru a alege
cea mai #unF direc>ie 0entru evolu>ia mea' "cce0tQ3i3 de asemenea3 sF las sF circule
iu0irea En evenimentele care a0ar En via>a mea'
2+!' /O/AIN Econsu& e###F 1ez-D8;6<89
2+,' /O//I8 1ezi23&A:7CD<8787D7@@@E
270' /O/OAT 1ezi2 <M789 >3AF9
271' /O9 UTERIN Ecancer e###F 1ez<CA5C78A <:78 CC; 39 C;8&E
272' /O9E8TERO9 1ezi234567) C;73:78;
273' /O9I/A NE,RETI/
/olica nefre!ic) este o durere violentF En Dona lom#arF3 care iradiaDF s0re veDicF
Ci coa0se3 0rovocatF de o o#struc>ie a uretrei' 8e datoreaDF3 de o#icei3 migrFrii unui
calcul sau a unui cor0 strFin de la rinic/i s0re veDicF3 0rin uretre'
8e mani-estF -recvent atunci c?nd trFiesc o situa>ie En care am -ost -oarte a#Ftut din
cauDa a ceea ce am vFDut3 am a-lat3 am auDit etc' "ceastF situa>ie mF co0leCeCte at?t
de tare Enc?t toate valorile mele sunt 0e care sF se 0rF#uCeascF #rusc' 5%istF ceva
care a rFmas #locat Ci Emi -ace rFu' ReanaliDeD totul Ci3 de multe ori3 este vor#a
des0re rela>ia cu 0artenerul meu' Mare sunt mul>umit de via>a mea de cu0lu R 8imt
cF Emi 0ierd s0a>iul vital sau mF simt EnCelat3 trFdat' Emi este EntinatF #unFtatea Ci
acest lucru mF iritF -oarte tare' @F simt de#usolat Ci tul#urat' Emi acord tim0 0entru a
o#serva ce anume este #locat En rela>ia mea de cu0lu sau En rela>iile mele a-ective'
$are este 0rinci0ala iritare 0e care o trFiesc Ci 0e care nu o mai 0ot tolera R En ce
situa>ie mi-am -Fcut iluDii R
"cce0tQ3i sF-mi 0rivesc o#iectiv via>a' Emi rede-inesc valorile Ci 0rioritF>ile Ci
EndrFDnesc sF mi =e a-irm' "st-el Emi ocu0 locul care mi se cuvine3 0rimul loc i
27+' /O9I/I 1ezi295:73:957)C;9C9
277' /O9IT E&uco1i!a!ea colonuluiF 1ezi295:73:957) C;9:>
27' /O9IT BEMORAGI/ 1ezi295:73:957) C;9:>
277' /O9OANA VERTEBRA9 E3n 7eneralF 1ezii23&A:7
$on-orm clasFrilor occidentale3 e%istF 33 de verte#re ale coloanei3 En urmFtoarea
ordine3 Ence0?nd de sus2
7 cervicale
17
3 mai mici
12 dorsale
1
3 mai dese
7 lom#are
17
7 sacre
1!
3 sudate3 care -ormeaDF un triung/i s0re 0artea in-erioarF
+ care -ormeaDF coccisul3 sudate Ci atro-iate' /oloana .er!e0ral),
asemenea unui st?l03 re0reDintF s0riJinul3 0rotec>ia Ci situa>ia din via>a mea' 5ste
st?l0ul meu -iDic Ci intern' &FrF ea m-aC 0rF#uCi' /oloana .er!e0ral) sim#oliDeaDF3
de asemenea3 energia mea -undamentalF Ci s0iritualF' Re0reDintF -le%i#ilitatea Ci
reDisten>a mea -a>F de di-eritele evenimente din via>F' Emi con-erF li#ertatea de a mF
miCca3 de a mF Entoarce Entr-un mod -le%i#il s0re direc>iile dorite' <evia>iile coloanei
gscolioDa3 lordoDa etc'* sunt legate de 0artea 0ro-undF a Entregului sistem energetic'
En tim0ul unui #locaJ a0ar dureri -iDice' 5%istF sentimente de ne0utin>F3 o greutate
0rea mare de 0urtat3 o nevoie a-ectivF sau emo>ionalF nesatis-FcutF etc3 care mF -ac
sF mF simt atacat En integritatea mea Ci En reDisten>a mea' 5ste ca Ci cum aC 0rimi
lovituri din s0ate' "m im0resia cF eu sunt st?l0ul -amiliei3 la serviciu Ci En orice
situa>ie sau gru0 En care sunt im0licat' $e se va Ent?m0la cu ceilal>i dacF eu nu sunt
acolo R 8e
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
139
/er.ical' vine din latinF *eA8iN, %*(1Ncare EnseamnF kcea-Fh'
>[
Dorsal' vine de la cuv?ntul latin Q>AN,E care EnseamnF ks0ateh'
>U
9o&0ar' din latina (,E=,N*)Ae EnseamnF krinic/ih'
>Q
8acru' este un cuv?nt care -ace re-erire la ceea ce este inviola#il sau ceva care im0une un
res0ect -oarte mare' En
acest caD este vor#a des0re locul din care 0leacF energia _undalini3 energia s0iritualF care
0leacF din 0artea de Jos a
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
va 0rF#uCi totul R /oloana .er!e0ral) este legatF de toate celelalte as0ecte ale
-iin>ei mele 0rin sc/elet3 de-a lungul sistemului nervos central Ci 0rin sistemul sanguin
central' &iecare g?nd3 sentiment3 situa>ie3 rFs0uns Ci im0resie sunt NgravateN En
coloana verte#ralF3 =a -el ca Ci En 0Fr>ile cor0ului a-ectate' En acest caD3 o#serv care
este 0artea a-ectatF Ci identi-ic cauDa #locaJului'
Mricare ar -i situa>ia3 acce0>ii sF rFm?n desc/is -a>F de cauDa ini>ialF Ci integrarea
va -i mai armonioasF' Poi reclFdi noua 0ersoanF care vreau sF devin'
27!' /O9OAN VERTEBRA9 Ee.iaie a###F E3n 7eneralF
M e.iaie a coloanei .er!e0rale sim#oliDeaDF mai ales o reDisten>F En a trFi via>a
din 0lin' "m im0resia cF3 En tim0ul co0ilFriei3 nu m-am #ucurat de s0riJinul 0Frin>ilor3
de o structurF -ormatoare' "m -ost Ddruncinat En convingerile mele 0ro-unde' La v?rsta
adultF3 -elul En care mF sus>in En via>F3 di-icultatea mea de a lFsa via>a sF mF sus>inF
Ci de a renun>a la vec/ile idei se mani-estF 0rintr-o e.iaie a coloanei .er!e0rale,
care se cur#eaDF s0re o 0arte3 s0re -a>F sau s0re s0ate'
"cce0>ii sF Emi iau via>a En m?ini Ci NsF mF >in dre0tN En -a>a vie>ii3 cu Encredere Ci
cu determinare'
27,' /O9OANA VERTEBRA9 Ee.iaie a###F I /O/OAT 1ezi2 <M789 >3AF9
20' /O9OAN VERTEBRA9 Ee.iaie a###F I /I,OZ
/ifo1a este o e.iaie a coloanei .er!e0rale cur#ate anormal s0re s0ate3 de
o#icei la nivelul omo0la>ilor' En a-ara unei 0osturi incorecte3 cifo1a co$iilor 2i a
aolescenilor este datoratF de multe ori unei #oli de creCtere3 #oala
8c;euer&ann5# <acF su-Fr de aceastF #oala voi remarca -a0tul cF3 cor0ul meu se
adunF En -a>F3 ca Ci cum ar vrea sF revinF la 0oDi>ia de -etus' Mare de cine sau de ce
anume vreau sF mF 0roteJeD R Preau sF mF a0ro0ii de mama3 deoarece nu mF
En>elege sau mF reneagF R @F simt -oarte mic3 simt cF nu mF ridic la EnFl>imea
-amiliei mele sau a sarcinilor 0e care aC vrea sF le Ende0linesc' Preau sF 0FstreD
totul 0entru mine3 din -rica de li0sF' Emi Endoi s0inarea deoarece sunt timid Ci ca
semn de nerecunoaCtere a ceea ce sunt sau 0entru cF sunt tot tim0ul En alertF3 mF
simt in-erior3 inca0a#il sF Emi iau locul care mi se cuvine Ci sF trFiesc cu #ucurie'
"cce0tCV sF mF simt En siguran>F c/iar Ci En 0reDen>a altor 0ersoane2 sunt En
stare sF Emi ocu0 locul3 sF Emi de-inesc limitele Ci sF trec de 0rovocFrile 0e care
via>a mi le 0ro0une' Emi 0FstreD s0atele dre0t Ci mF recunosc ca -iind unic Ci divin'
EnvF> ast-el sF mF iu#esc mai mult Ci sunt m?ndru de realiDFrile mele' EnvF> sF Ei
mul>umesc acestei 0Fr>i divine 0reDentF En ad?ncul ini&iiM mele3 0entru curaJul 0e
care El am3 deoarece Ctiu cF am de>in toate rFs0unsurile atunci c?nd sunt conectat
cu su-letul meu'
21' /O9OAN VERTEBRA9 I DI8/ DE+9A8AT 1ezi2 =78597D93CA>
22' /O9OAN VERTEBRA9 Ee.iaie a###F I 9ORDOZA
9oro1a este cur#area -iDiologicF a coloanei .er!e0rale cu o conve%itate
anterioarF'
=n acest caD am o di-icultate En a sta En 0icioare deoarece 3&i es!e ru2ine e ceea ce
sun!, nu &) iu0esc# <e multe ori trFiesc o situa>ie de su0unere -a>F de tatFl meu
sau -a>F de cineva care re0reDintF o autoritate 0entru mine3 deoarece mF su#estimeD
En -a>a acelei 0ersoane3 mF simt in-erior3 nu mF simt demn de a -i co0ilul lui' @F simt
Ddro#it de ceilal>i3 am -oarte 0u>inF Encredere En mine Ci sunt inca0a#il sF Emi e%0rim
ideile Ci o0iniile' Preau sF -iu li#er' Emi Endoi s0atele Em0otriva voin>ei mele3 am
im0resia cF sunt moale Ci inca0a#il sF miCc lucrurile Enainte' Lucrurile nu avanseaDF
destul de re0ede Ci reDultatele Ent?rDie sF a0arF' "m tendin>a sF mF devaloriDeD' @F
simt Em0Fr>it Entre a -i activ Ci a avea Encredere sau a nu asculta ceea ce vor ceilal>i sF
Emi s0unF' @F simt En siguran>F c?nd mF agF> de vec/ile mele idei' Nu EndrFDnesc sF
sc/im# ordinea sta#ilitF a lucrurilor 0entru a nu deranJa' &ier# En interiorul meu Ci -uria
mF roade 0e dinFuntru' Re-uD aJutorul celorlal>i' "st-el Emi este mai greu sF Emi ating
o#iectivele Ci am tendin>a de a trFi mai multe eCecuri'
Tre0uie s) 3n.) s) &) iu0esc# "cce0>ii sF Emi ocu0 locul cuvenit deoarece
-iecare dintre noi are un rol de Jucat En univers' EnvF> sF Emi e%0rim ideile Ci' 0Frerile
li#er Ci mF simt mai #ine cu mine Ensumi' &iecare lucru soseCte la momentul 0otrivit'
EndrFDnesc sF stau dre0t3 En 0icioare Ci am Encredere En mine' @F simt En siguran>F
deoarece vocea mea interioarF Emi s0une ce sF -ac 0entru a-mi -i #ine'
23' /O9OAN VERTEBRA9 Ee.iaie a###F I8/O9IOZ
8colio1a este o devia>ie lateralF a coloanei .er!e0rale# "tunci c?nd sunt atent la ea3
am im0resia cF 0ort 0e umeri o sarcinF -oarte grea' Li 0entru cF este o sarcinF 0e
care nu o 0ot Ende0lini3 trFiesc ne0utin>F Ci dis0erare' Res0onsa#ilitF>ile mele mF
s0erie Ci sunt indecis cu 0rivire la direc>ia En care sF merg' 5nergia se #loc/eaDF Ci
scolio1a este mani-estarea -iDicF a acestui lucru' 1oate a0Frea din adolescen>F2 c?nd
Emi caut EncF o identitate3 sunt 0rea mare 0entru a mai -i co0il Ci 0rea t?nFr 0entru a -i
adult3 iar via>a Ci res0onsa#ilitF>ile ei mi se 0ar uriaCe' Re-uD acest cor03 aceastF via>F3
re-uD sF cresc''' "m tendin>a sF mF com0ar cu -ra>ii Ci surorile mele (mai ales dacF am
un geamFn sau o geamFnF*3 cu verii Ci veriCoarele mele' <eoarece am im0resia cF
sunt mai #uni dec?t mine3 mF devaloriDeD Ci acest lucru se e%0rimF 0rin scolio1)# @F
com0ar negativ cu ceilal>i Ci aceastF atitudine sF a-ecteaDF mult' Emi este teamF de a
-i Judecat' @F simt tot tim0ul -or>at sF -ac ceva' "m im0resia cF tre#uie sF -iu st?l0ul
-amiliei3 sF -iu onoarea ei3 m?ndria ei' TotuCi3 0entru coloana mea3 care re0reDintF
catargul unei nave3 este 0rea mult' @F a0lec s0re drea0ta sau s0re st?nga 0entru a
mF com0ara cu al>ii' 1ot sF mF Ende0FrteD de ceilal>i 0entru a mF 0roteJa Ci a evita
loviturile' $u toate acestea3 En sinea mea am nevoie sF mF a0ro0ii de ceilal>i3 dar nu
EndrFDnesc sF -ac 0rimii 0aCi' 1ot sF mF simt 0ierdut3 deoarece am nevoie de
- -m _ M
Jacques Martel
144 145
1,
Boala lui 8c/euermann a -ost desco0eritF de Mlgar 8c/euermann3 medic neurolog daneD3 care
a descris En anul 1,213 leDiunile caracteristice ci-oDei la ucenicii din atelierele de ceasornicFrie
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
0uncte de re-erin>F3 de re0ere3 0entru a mF de-ini ca individ' "cestea sunt de o#icei
0ersoni-icate de cFtre tatFl meu3 mama mea sau de cFtre oameni care au o in-luen>F
mai mare asu0ra mea (un 0ro-esor3 o #onF etc'* <acF aceste re-erin>e nu Emi convin
sau sunt deDamFgit de ele3 coloana &ea .er!e0ral) (care nu se simte susinu!)F
se va cur#a' Nu vreau sF mF s0riJin 0e mine Ensumi3 mF simt -oarte -ragil' $oloana
mea se a-undF ca Ci lumea mea interioarF' TrFiesc En -unc>ie de ceilal>i' 1re-er sF &)
2!er7, sF evit En loc sF Emi asum riscul de a mF a-irma' 8colio1a este legatF de
orina e a fu7i de o situa>ie sau de cineva'
Acce$!S#M s) !r)iesc 3n $re1en!, adicF En -iecare Di' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF
via>a Emi o-erF multe de EnvF>at Ci trFiesc En armonie cu mediul meu' Emi regFsesc
#ucuria Ci3 En -icare Di3 Emi dau seama cF am 0uterea Ci ca0acitatea de a En-runta
-iecare 0rovocareK <evin 0arte integrantF din 0ro0ria mea via>F' EnceteD sF mF mai
com0ar cu ceilal>i deoarece -iecare dintre noi suntem di-eri>i Ci unici'
2+'/O9ON Ecancer e###F 1ezi2 CA5C78 D7 C;;5
27'C;MA 1ezi2 ACC9D75:! C87978)395C;&> 7S95
/o&a 0oate surveni En urma unui accien! Ci constituie o alterare 0ar>ialF sau totalF
a s!)rii con2!ien!e#
5ste 0osi#il ca3 c/iar Enainte de a intra En starea de co&) sF -i avut o e%0erien>F En
care am vFDut moartea venind s0re mine3 ca Ci cum Nmi-ar -i sunat ceasulN Ci3 c?nd
care am Ent?lnit conCtient moartea3 a survenit co&a, 0entru a alunga moartea En
ultimul moment' /on2!iina se deconecteaDF' "deseori3 du0F ce a0are revenirea din
starea de co&), memoria a Cters momentele de traumatism' 5ste ca Ci cum aC -i din
nou En siguran>F3 du0F ce am -ost En 0ericol' Bn accident 0oate -i 0rovocat de
cul0a#ilitatea legatF de -uga -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie' <acF Emi este greu sF
reDolv situa>ia legatF de cul0a#ilitate3 mF re-ugieD En co&)# 5ste 0osi#il sF mF simt
ne0utincios En a reDolva o situa>ie3 deoarece sunt 0rea desta#iliDat3 lucru care mF -ace
furios# "m nevoie sF -ac sc/im#Fri im0ortante En via>a mea3 dar nu sunt ca0a#il'
"cum mF 0ot odi/ni En 0eCtera mea unde nimeni nu mF 0oate deranJa sau sF Emi
s0unF ce sF -ac' RegFsesc un oarecare sentiment de li#ertate3 o stare En care nu am
de dat socotealF nimFnui3 deocamdatF''' /o&a vine de la cuv?ntul grec NUomaN3 care
EnseamnF Nsomn 0ro-undN' "ceastF stare este legatF de dorin>a intensF de a -ugi de o
situa>ie sau de o 0ersoanF' Emi este at?t de r)u interior Enc?t mF retrag En mine3
deoarece trFiesc multF dis0erare3 singurFtate sau -rustrare' Preau sF devin insensi#il
-a>F de di-icultF>ile vie>ii' @F 0roteJeD 0rin acest somn ad?nc' <evin insensi#il la tot
ceea ce se Ent?m0lF En Jurul meu' 1re-er sF trFiesc aceastF stare de incon2!ien)
totalF 0?nF c?nd via>a mea va deveni mai 0lFcutF' "m o deciDie de luat2 sF trFiesc
sau sF 0lec' "ceeaCi deciDie a0are Ci En caDul unei co&e ia0e!ice, 0rovocatF de un
e%ces de glucoDa En s?nge Ci3 mai ales En creier' Triste>ea mea este at?t de mare Enc?t
vreau sF -ug din lumea En care trFiesc' ,uria mea este la -el de mare' $/iar dacF
starea de co&) 0oate dura o 0erioadF lungF de tim0 (sF0tFm?ni3 luni sau ani* este
-oarte im0ortant 0entru cei a0ro0ia>i sF Emi mani-este iu0ire, a-ec>iune Ci sF Emi
s0unF cF mie Emi a0ar>ine deciDia de a 0leca sau de a rFm?ne aici' $ei a0ro0ia>i
tre#uie sF trFiascF detaCarea necesarF 0entru a evita sF re>inF Em0otriva voin>ei sale
0ersoana a-latF En co&)# $?nd mF a-lu En co&), creierul meu 0oate -i activ En aCa
mFsurF Enc?t 0ot auDi oamenii care vor#esc sau le 0ot sim>i 0reDen>a Ci im0resiile 0e
care le degaJF3 c/iar dacF eu3 En acel moment3 nu mF 0ot miCca sau e%0rima' 5ste
0osi#il ca -rica de moarte sF mF re>inF aici3 En stare de incon2!ien)# Tre#uie sF mF
asigur Ci sF Emi s0un3 En caDul acesta3 cF 0ot sF 0lec En siguran>F3 dacF Emi doresc
acest lucru' <acF 0ot 0erce0e energiile unei 0ersoane3 c?nd este En stare de co&),
0ot o#serva cF e%istF o ru0turF im0ortantF a liniilor energetice3 En -unc>ie de
ad?ncimea stFrii de comF' "st-el3 ar -i indicat sF e%iste un tratament energetic3
0entru a regla situa>ia Ci a readuce 0ersoana a-latF En comF "=$= L= "$B@' 5ste
im0ortant sF mF asigur Ci sF Emi s0un cF voi avea tot aJutorul de care am nevoie'
"cce0tQ3i sF am toate ca0acitF>ile Ci calitF>ile necesare 0entru a duce la ca0Ft
toate 0roiectele mele' Ltiu cF sc/im#Frile necesare din via>a mea se vor 0etrece lin3
0entru #inele meu Ci al celor din Jurul meuK
2' /OMEDOANE 1ezi2 &977)&<5C:7 57687
27' /OMOIE E### a re!ineiF 1ezi2 ;C=9) C;M;F9A 87:9579
2!' /OMOIE /EREBRA9 1ezi2 C87978 CC;M;F97E
2,' /OM+U98IE NERVOA8
/o&$ulsia este o tul#urare de com0ortament caracteriDatF 0rintr-o dorin>F de a -ace
anumite acte la care su#iectul nu 0oate reDista -FrF sF intre En angoasF' $om0ulsia
nervoasF 0oate -i legatF de se%ualitate3 /ranF3 alcool3 cum0FrFturi3 e%ces de
curF>enie etc' /o&$ulsia ner.oas) se ra0orteaDF =a un as0ect al 0ersonalitF>ii mele
0e care Y= Judec ca -iind negativ3 care Emi dis0lace at?t de mult3 Enc?t re-uD sF El vFd' El
re-uleD ad?nc En mine' "t?ta tim0 c?t re-uD sF El vFd Ci sF El acce0tQ3i3 via>a Emi va
aduce tot mai multe situa>ii En care va tre#ui sF mF con-runt cu acest as0ect al
0ersonalitF>ii mele'
$?nd am o co&$ulsie ner.oas), o#serv ceea ce m-a deranJat Ci acce0tQ'i sF Ei
-ac -a>F En loc sF -ug' Acce$! s) fiu o fiin) u&an), cu 0uterile mele3 cu
slF#iciunile3 calitF>ile Ci de-ectele mele' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF sunt cel mai critic
JudecFtor al meu Ci mF iert Ci 3n.) s) &) iu0esc# &a0tul de a mF acce0taQ3i aCa
cum sunt mF va aJuta sF mF deDvolt armonios Ci nu va mai tre#uie sF mF descarc 0rin
com0ulsie'
270' /ONDU/TE 9A/RIMA9E 1ezi2 AC89M9
271' /ONGENITA9 1ezi2 MAB;8MAF99 C;56759:A7! B;< 787D9:A87
272' /ONGE8TIE E### la creier ` ### fica! ` ### nas ` ### $l)&:niF 1ezi i2 C87978
)
ACC9D75: 1A3C<A8 C787B8ACA@1@C@E
/on7es!ia re0reDintF sistemul de a0Frare al cor0ului 0us En -unc>iune 0entru a
rFs0unde atacurilor re0etate Em0otriva unei 0Fr>i din cor0' 5%istF mai multe 0Fr>i
Jacques Martel
1+7
i.( Jacques Martel
=
care 0ot -i con7es!iona!e# 9a fica!' re0reDintF critica re-ulatF3 starea de iritare
interioarF 0e care o acumuleD3 deoarece nu reuCesc sF o e%0rim ver#al' 1ot trFi
nemul>umire3 su0Frare sau dece0>ie' La nas EsinusurileF' care este situa>ia sau
0ersoana 0e care nu o 0ot NmirosiN Ci care mF En-urieR 9a $l)&:ni (0neumo0atie*2
mF simt su-ocat de rela>iile mele -amiliare3 -ie cu 0Frin>ii mei3 -ie cu 0artenerul3 cu
0artenera sau co0iii etc' Rela>iile mele de -amilie sunt armonioase3 aCa cum aC dori sF
-ieR Mare Emi -ac 0rea multe griJiR 9a creier Eaccien! .ascular cere0ralF' mF simt
de0FCit3 nu mai Ctiu cum sF reac>ioneD En -a>a anumitor 0ersoane sau situa>ii' $reierul
meu nu mai -unc>ioneaDF la -el de clar Ci re0ede ca Ci Enainte' En acest caD este indicat
sF nu consumFm deloc alcool sau droguri' =ndi-erent care este 0artea cor0ului
a-ectatF de congestie3 En urma acesteia reDultF o -rustrare3 iritare Ci -urie -a>F de
ceilal>i Ci -a>F de mine Ensumi' @F a-lu Entr-o situa>ie de tensiune continuF' 5mo>iile
mele sunt con7es!iona!e, Emi este teamF de mine Ensumi3 deoarece am im0resia cF
e%istF ceva rFu En interiorul meu' 5vit sF -iu im0ulsiv Ci sF Emi trFiesc via>a 0rea
s0ontan' TotuCi e%istF avantaJul de a Emi da -r?u li#er creativitF>ii deoarece 0ulsiunile
mele naturale EncearcF sF se eli#ereDe' "m tendin>a de a acorda multF aten>ie vie>ii
mele s0irituale Ci 0rea 0u>inF nevoilor mele -iDice' "m nevoie de odi/nF3 de vacan>F3
dar nu Emi 0ermit acest lucru' Emi acord tim0 0entru a veri-ica ceea ce mF deranJeaDF
En 0reDent En via>a mea Ci Emi asum res0onsa#ilitatea En acea situa>ie'
"cce0tQ3i sF Emi ocu0 locul cuvenit3 locul &eu# RealiDeD im0ortan>a e a
e($ri&a ceea ce si&! Ci -ac acest lucru -FrF sF Ei atac 0e ceilal>i' <eoarece Emi
e%0rim sentimentele nu acumuleD nici -rustrare3 nici urF' $?nd sunt desc/is Ci
rece0tiv Ci ceilal>i sunt la -el -a>F de mine' @F simt din nou En armonie cu mine Ensumi
Ci cu cei din Jurul meu' "st-el do#?ndesc un nou ec/ili#ru3 at?t En via>a -iDicF c?t Ci En
cea s0iritualF'
273' /ONYUN/TIVIT 1ezi2 ;C=9) C;5J<5C:919:>
27+' /ON8TI+AIE 1ezi295:73:957) C;53:9&AF97
277' /ONTUZII 1ezi2&977)145>:>9
27' /O+I9 /IANOTI/ EA9BA8TRUF
"0ari>ia unui co0il cianotic este legatF de o mal-orma>ie a ini&iiM co0ilului3 En stadiu
em#rionar3 care duce la re0unerea En circula>ie a s?ngelui 0u>in o%igenat (s?nge de
culoare al#astrF* En marea circula>ie arterialF3 -FrF sF mai treacF 0rin 0lFm?ni 0entru
a 0rimi o%igen (s?ngele roCu*' <acF sunt un co$il ciano!ic (#e#eluC* este 0osi#il sF -i
ca0tat o -ricF -oarte mare3 En 0?ntecele mamei3 -rica ei de a se desc/ide -a>F de
iu0irea lumii e%terioare' "cest lucru 0oate 0roveni dintr-o ranF 0ro-undF Ci din
Nretragerea En sineN En legFturF cu iu0irea, cauDatF de un eveniment care i-a Ddro#it
ini&aM# Nu tre#uie sF o -ac 0e mama mea res0onsa#ilF de starea mea' 1rin legea
-initF>ilor3 am venit En aceastF -amilie deoarece aveam de de0FCit 0rovocFri
asemFnFtoare3 legate de iu0ire# Nu -ac dec?t sF mani-est mai concret 0e 0lan -iDic
con2!ien!i1area 0e care tre#uie sF o -ac Ci mama mea Ci eu3 ne vom 0utea aJuta
reci0roc En acest caD'
"cce0tA3i Ence0?nd de acum -a0tul cF iu0irea este EnsFCi via>a Ci 0uterea mea
de a iu#i3 tot mai mare3 va -orma un cerc de iu0ire care mF va 0roteJa En lumea
e%terioarF'
277' /O+I9 BI+ERA/TIV 1ezi2=9&78AC:919:A:7
27!' /O+I9 MORT 9A NATERE 1ezi2 5AS:787)A1;8:
27,' /ORIZA 1ezi2 8>C7A> CA C87978@@@E
2!0' /ORONAR 1ezi2 959M>J ) :8;MB;HA C;8;5A89A5>
2!1' /OR+ E3n7eneralF 1ezi2A57?A9
2!2' /ORZI VO/A9E 1ezi2 64:)A89569:>!I5C78 A <<1567! 1;C7)
8>6<S7A>
2!3' /OURI E$e cor$F 1ezi2&977)C;S<89
2!+' /RAM+A 8/RIITORU9UI 1ezi i2 D767:7 WD5 67578AX! M4959 WD5
67578AX! D5C=797:<8A M49599
5ste senDa>ia de a avea o greutate sau -urnicFturi En degete3 cauDate de com0resia
nervului median din canalul car0ian3 situat En Dona de la articula>ia m?inii' "m o
tensiune interioarF -oarte mare Ci atunci c?nd scriu3 -ac e-orturi -oarte mari' 1e cine
vreau sF i&$resione1\ 1e cine vreau sF convingR 1e mine sau 0e ceilal>iR 8unt
0reten>ios Ci ideile mele de mFrire mF -ac sF -iu o 0ersoanF foar!e a&0iioas)# 5ste
0osi#il sF 0ort o mascF3 care Emi ascunde adevFra 0ersonalitate3 ceea ce mF
0roteJeaDF Em0otriva JudecF>ii celorlal>i' "cest lucru 0rovine din -a0tul cF am 0rea
0u>inF Encredere En mine Ensumi Ci mF simt inca0a#il sF Ende0linesc lucruri
im0ortante' @F Entre#3 de asemenea3 En legFturF cu cFsFtoria Ci care este 0oDi>ia mea
-a>F de ea' Endoiala 0e care o Entre>in -a>F de ca0acitatea mea de a-mi e%0rima
creativitatea mF -ac sF a#dic3 sF Emi a#andoneD o#iectivele' Nu am dec?t EncercFri3 En
tim0 ce o 0arte din mine a a#andonat deJa' <eoarece durerea se 0oate accentua
diminea>a sau noa0tea3 c?nd EncF sunt conectat cu lumea mea interioarF3 aceastF
durere Emi reaminteCte sc/im#Frile 0e care tre#uie sF le -ac En interior 0entru a -i mai
-le%i#il' Ence0?nd de acum3 -ac lucrurile En mod natural Ci Emi acord tim0 sF -iu cu
adevFrat eu Ensumi' Nu am nimic de demonstrat nimFnui'
"cce0>ii sF mF iu#esc aCa cum sunt3 -FrF arti-icii Ci rFm?n?nd com0let li#er En
atitudinile mele' 5ste 0rimul 0as s0re o realiDare im0ortantF3 Em0linirea de O sine'
2!7' /RAM+E
/ra&$a este contrac>ia involuntarF3 dureroasF Ci trecFtoare a unui muCc/i sau a unei
gru0e de muCc/i' $ram0ele indicF o tensiune mare3 o cris0are interioarF uneori
e%cesivF' Re>in energia divinF Ci o Em0iedic sF circule En mine3 deoarece mF simt
strivit3 limitat @F o#stineD sF mF agF> de o -ricF3 o ranF interioarF sau un stres care
nu mai sunt #ene-ice 0entru mine' Bnele dintre modelele mele mentale au nevoie sF
-ie rein!e7ra!e# En 0reDent trFiesc multF !ensiune Ci $resiune, care 0ot -i Enso>ite
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
149
i.( Jacques Martel
de un sentiment de ne0utin>F -a>F de ceva sau -a>F de o situa>ie' @F Entre# ce sF -ac
Ci care este cea mai #unF solu>ie 0entru mine' Li 0entru cF Emi este -ricF3 mF
cra&$one1, mF agF> de idei -i%e' TrFiesc o anumitF su0unere3 mF simt o#ligat sF mF
Nco#orN En -a>a anumitor 0ersoane3 0entru a evita sF -iu rFnit3 Emi este at?t de -ricF de
via>F Enc?t Emi #loc/eD total energia3 o Enc/id Entr-un anumit loc' "C vrea sF mF
re-ugieD En interiorul meu' "n%ietatea mF determinF sF vreau sF evit sau sF -ug de o
situa>ie' <acF este vor#a des0re o an%ietate 0e care o trFiesc En tim0ul Dilei3 c?t sunt
acasF3 este 0osi#il ca3 En tim0ul no0>ii sF am cra&$e, care mF treDesc Ci Emi
amintesc cF ar tre#ui sF -ug' En -unc>ie de locul En care se localiDeaDF cra&$a,
0rimesc un indiciu des0re ceea ce tre#uie sF sc/im#2 o cra&$) la la0a $iciorului,
indicF direc>ia En care tre#uie sF merg' 0 cram0F la 0artea de sus a 0iciorului indicF
-elul En care avanseD En via>F' 0 cra&$) la &:n) aratF un as0ect legat de ac>iunile Ci
de -a0tele mele' 8unt con2!ien! de durerile interioare care mF co0leCesc Ci realiDeD
cF 0ot sc/im#a acest lucru'
"cce0tQ3i sF mF rela%eD Ci sF mF desc/id En -a>a energiei divine' Emi acord tim0ul
necesar 0entru a mF o0ri Ci a re-lecta' "cest moment de 0auDF mF aJutF sF ' iau
lucrurile mai Encet Ci Entr-un alt mod3 sF mF simt mai #ine En 0ielea mea'
2!' /RAM+E ABDOMINA9E 1ezi i2 ABD;M75
"#domenul este legat de c/aUra intui>iei Ci a creativitF>ii' /ra&$a a0o&inal)
indicF3 de asemenea3 o -ricF de a-mi urma intui>ia3 re-uDul de a mF lFsa 0urtat 0e
de0lin de creativitatea mea3 #loc?nd ast-el energia divinF din acel loc3 En
a0ro0ierea #uricului sau mai Jos' 1rin urmare o0resc orice 0roces care mF aJutF sF
vFd lucrurile care mF aJutF sF avanseD normal' Emi este tot tim0ul teamF sF
desco0Fr un viitor mai #un 0entru mine' Preau sF controleD totul3 deoarece Emi este
teamF sF e%0erimenteD lucruri noi' @F aCte0t la tot ceea ce este mai rFu3 sF mi se
Ent?m0le lucruri EngroDitoare'
"cce0tQ3i sF mF desc/id Ci sF am Encredere En via>F' "st-el3 mF 0ot lFsa condus
de intui>ia mea Ci Emi 0ot -olosi creativitatea 0entru a merge En direc>ia care Emi
convine3 En armonie cu ceea ce sunt'
2!7' /RAM+E MU8/U9ARE E3n 7eneralF
/ra&$a e ori7ine &uscular) indicF -a0tul cF re>in ceva ce nu vreau sF las sF
0lece' 5ste o !ensiune in!erioar) 0uternicF care se e%0rimF 0rintr-un #locaJ de
energie la nivelul muCc/ilor' @uCc/ii re0reDintF energia3 via>a3 -or>a' NBloc/eDN
ast-el via>a Ci nu las sF 0lece ideile vec/i care se sc/im#F Ci se trans-ormF En cor0ul
a-lat En evolu>ie' "m EncF vec/i idei 0reconce0ute Ci le ve/iculeD En ac>iunile mele
Dilnice' 8unt Nsu# tensiuneN Ci Emi 0un tot tim0ul mii de Entre#Fri' "ten>ia mea este
Endre0tatF s0re anumite griJi care Emi consumF at?t de mult din energie Enc?t aJung
sF -iu deconectat de cor0ul meu -iDic' 5ste im0ortant sF veri-ic care 0arte a cor0ului
este a-ectatF de cra&$e#
"cce0tQ3i Ence0?nd de acum sF mF las condus de ini&)M, sF -iu mai desc/is
-a>F de noile 0osi#ilitF>i care mF 0ot aJuta sF avanseD' Nu 0ot sc/im#a trecutul3 dar
0ot sc/im#a inter0retarea mea asu0ra evenimentelor' 8unt tot mai conCtient de
-rumuse>ile din 0reDent' @edita>ia este o te/nicF de reec/ili#rare energeticF care
aJutF la EnlFturarea tensiunilor inutile Ci la armoniDarea cor0urilor mele energetice'
2!!' /RANIU 1ezi2 C87978)C;M;F97 C787B8A>X ;3) B8AC:<8> C;3;A3>@@@E
2!,' /R+TURI 1ezi2 &977 ) C8>&>:<89
2,0' /REIER E3n 7eneralF
5ste centrala energeticF3 unitatea centralF de tratare a tuturor in-orma>iilor a
minunatei maCinFrii umane2 creierul are 30 de miliarde de neuroni3 -iecare av?nd o
0utere s0ecialF' 5ste centrul comenDilor3 care are legFturF cu autonomia mea Ci
controlul asu0ra vie>ii mele' /reierul este legat de cea de a Ca0tea c/aUrF sau centru
de energie gc/aUra coloanei verte#rale* Ci de glanda 0inealF3 denumitF Ci e0i-iDF'
$reierul are douF emis-ere distincte' E&isfera rea$!), Win3 la c/ineDi3 re0reDintF
latura -emininF gintrovertitF*3 creativitatea3 totalitatea situa>iilor gvederea de
ansam#lu asu0ra lucrurilor*3 intui>ia3 0erce0>ia Ci arta3 este emis-era rece$!oare#
5ste alimentatF de -a0tele trFite' 5ste orientatF s0re a -i' E&isfera s!:n7), Wang3
este cea care ), care NdominFN3 este e%trovertitF3 agresivF3 ra>ionalF3 logicF3 care
analiDeaDF totul' 5ste legatF de 0erce0>ia lumii e%terioare3 a conce0telor3 a numerelor
Ci a cuvintelor3 de ra>iune' 4estioneaDF NcumN au loc evenimentele3 ela#oreaDF
0lanuri detaliate' 5ste alimentatF de cunoCtin>ele do#?ndite' 5ste orientatF s0re tim03
-a0te Ci a -ace' &iecare emis-erF controleaDF JumFtatea o0usF a cor0ului gemis-era
drea0tF controleaDF 0artea st?ngF Ci invers*' EncruciCarea -i#relor nervoase s0re
0artea o0usF are loc la nivelul #ul#ului ra/idian gdeasu0ra g?tului* Ci co#oarF de-a
lungul mFduvei s0inFrii' "cest lucru e%0licF de ce oamenii care au un accident
vascular 0e 0artea st?ngF3 vor avea a0oi o 0araliDie 0e 0artea drea0tF g"'P'$'
accidentul vascular cere#ral*' 5%istF un 0unct de intersec>ie Ci la nivelul nervilor o0tici
ai oc/ilor3 sediul c/aUrei celui de-al treilea oc/i3 situat la rFdFcina3 nasului3 Entre
s0r?ncene' Bn sistem ec/ili#rat tre#uie sF res0ecte -unc>ionarea glo#alF a celor douF
emis-ere' /reierul re0reDintF sediul g?ndurilor3 al ideilor3 al cunoaCterii3 5BL
8B15R=MR3 central universului3 identi-icarea cu orice -ormF divinF' 8ocrate s0unea2
PC,->)Je-Je Le Ji-e 2-N,+i i 8ei *,->)Je U-i8eAN,. i zeiiP.
2,1' /REIER Ea0ces la###F
O $?nd a0are un a0ces la creier, acesta 0rovine dintr-o in-ec>ie a sinusurilor sau a
urec/ii miJlocii sau a oricFrei alte 0Fr>i a cor0ului' "cesta indicF -uria 0e care o O simt
-a>F de asumarea 0ro0riei mele vie>i Ci -rica de a-mi 0ierde controlul asu0ra
autonomiei mele' "m o di-icultate En a analiDa toate elementele din via>a mea
deoarece totul se sc/im#F -oarte re0ede Ci eu mF am#aleD re0ede'
"cce0t E' sF am Encredere En 0uterea divinF din interiorul meu care mF conduce
s0re solu>ii ce mF vor aJuta sF-mi desco0Fr adevFratul 0oten>ial'
2,2' /REIER I A//IDENT VA8/U9AR /EREBRA9 EAV#/#F 1ezi i2 95BA8C: CD5
67578AE! 34567A CD5 67578A E A A8:787 A C98C<AF9A 3A56<95>! :7539<57
A8:789A>)=9&78:7539<57
"cest ti0 de accident este legat de circula>ia s?ngelui Ci de vasele de s?nge' 5ste
e-ectul unei /emoragii sau a unei ocluDii cauDate de un c/eag3 0rovenind din artere
sau de =a ini&)M# "ccidentul vascular cere#ral se 0oate mani-esta En mai multe
situa>ii3 legate toate de iu0ire# "cest gen de accien! este o reac>ie -oarte
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
149
$reutD-eld-AaUo#2 este vor#a des0re numele medicilor germani3 $reutD-eld Ci AaUo#3 cei care au
descris 0entru 0rima oarF aceastF #oalF3 En anul 1,20
i.( Jacques Martel
0uternicF3 un nu ca!e7oric adresat unui ec/ili#ru care indicF En ce as0ect se
mani-estF acea -ricF En via>a mea' 1ot avea im0resia cF Emi 0ierd miJloacele de a-mi
conduce via>a' En caDul accien!elor cere0rale ;e&ora7ice, este vor#a des0re o
arterF care se s0arge3 lucru care 0roduce o inundare cu s?nge a unei 0Fr>i a
creierului# 5ste 0osi#il sF trFiesc o tensiune at?t de mare En mediul -amilial sau
0ro-esional3 care acumulatF aJunge sF se eli#ereDe 0rin aceastF >?Cnire a #ucuriei de
a trFi (s?ngele*3 care sim#oliDeaDF toatF durerea 0e care o trFiesc En aceastF situa>ie'
=ndi-erent En care 0arte a creierului se 0roduce accidentul3 En 0artea drea0tF
(intuitivF* sau st?ngF (ra>ionalF*3 acce0tQ3i sF identi-ic mesaJul 0e care mi-l transmite
cor0ul3 sF resta#ilesc 0acea cu mine Ensumi Ci sF mF resta#ilesc c?t mai re0ede' Emi
viDualiDeD creierul scFld?ndu-se Entr-o #aie de lu&in) al#F Ci auritF 0entru a-mi aJuta
toate celulele nervoase sF se regenereDe Ci sF Ei reia -unc>iile Entr-o nouF manierF3
0entru ca eu sF Emi regFsesc c?t mai re0ede sFnFtatea'
2,3' /REIER I A+O+9EDIE 1ezi2 C87978) ACC9D75: 1A3C<A8 C787B8A CA1@CE A
395C;&>! 34567) =7M;8A697@
A$o$le(ia Esau a!acul cere0ralF este un termen 0o0ular care descrie
;e&ora7ia $arenc;i&a!oas)# A$o$le(ia este sus0endarea #ruscF3 mai mult
sau mai 0u>in com0letF a tuturor -unc>iilor creierului, caracteriDatF 0rin 0ierderea
su#itF a cunoCtin>ei Ci a mo#ilitF>ii voluntare3 cu 0Fstrarea circula>iei Ci a res0ira>iei'
"deseori este reDultatul unei /emoragii cere#rale' $riDa de a$o$le(ie este
mani-estarea nevoii e%treme e a re1is!a .ieii 2i sc;i&0)rilor, res0ingerii 2i
ne7)rii mai multor as0ecte ale vie>ii Ci ale -iin>ei mele' TrFiesc o mare indeciDie2
evit sF -ac sc/im#Fri3En via>a mea' Pe/iculul #ucuriei mele de a trFi3 s?ngele3 nu
mai aJunge sF irige din 0lin o 0arte a creierului# "ceastF 0arte EnceteaDF sF mai
-unc>ioneDe Ci a0oi se instaleaDF 0araliDia' 8unt neliniCtit Ci con-uD' <evin con2!ien!
de -a0tul cF am tendin>a de a vrea sF reDolv totul Ci sF controleD totul En locul
celorlal>i' =ntru En vie>ile celorlal>i' Emi de0FCesc limitele deoarece vreau sF -ac 0rea
multe' "st-el3 Emi concentreD toatF aten>ia asu0ra celorlal>i3 dar mF uit 0e mine
Ensumi' De aceea re-uD ca ceilal>i sF se amestece En via>a mea 0ersonalF (aCa cum
-ac eu En vie>ile lor'''*' /ri1a e a$o$le(ie a0are de o#icei la o v?rstF mai
EnaintatF3 aratF -rica mea de a Em#Ftr?ni3 nesiguran>a mea -a>F de s0riJinul 0e care
El voi avea din 0artea -amiliei mele3 at?t 0e 0lan emo>ional3 c?t Ci 0e 0lan -inanciar'
<acF o0un reDisten>F vie>ii3 sunt de acord sF a#andoneD totul Ci sF rFm?n Enc/is'
1re-er sF mor2 este mai uCor Ci distrugerea este singura mea salvare' 5ste
En-r?ngereaK 1araliDia mF Em0iedicF sF Emi e%0rim din 0lin energia vitalF Ci
0oten>ialul creativ' "ctivitF>ile mele sunt acum limitate'
<acF vreau sF Emi regFsesc #ucuria care Emi alimenteaDF via>a3 acce0tQ3i sF -iu
desc/is En -a>a intui>iei Ci a iu0irii Ci sF e%0rim mai mult ceea ce simt' Ence0 0rin a
avea tot mai multF Encredere En via>F' Emi concentreD aten>ia 0e 0ro0riile mele valori
Ci 0e 0ro0riile mele calitF>i' Las sF creascF aceastF Pia>F En mine' 1ro0ovFduind
0acea3 iu0irea Ci starea de #ine3 Ei aJut 0e ceilal>i sF se simtF mai #ine En li#ertatea Ci
En res0ectul -iecFruia'
2,+' /REIER Eco&oieF 8AU /OMOIE /EREBRA9
/o&oia cere0ral) re0reDintF Dguduirea Entregului creier En urma unui traumatism
cranian3 care duce la o comF 0roviDorie' /o&oia este o -ormF de -ugF3 un miJloc
#rusc Ci direct de a mF o0ri Ci de a o#serva ceea ce se Ent?m0lF En via>a mea'
/o&oia cere0ral) Emi aratF -a0tul cF3 En mod inconCtient3 mF agF> at?t de mult de
vec/ile mele idei Ci atitudini Enc?t acestea se iD#esc de cele noi care vor sF le ia locul'
1ot3 de asemenea3 sF mF agF> de ceva sau de cineva2 atri#ui celorlal>i
res0onsa#ilitatea 0entru 0ro0ria mea via>F' @F de-inesc ra0ortat la ceilal>i En loc sF -iu
eu Ensumi' @F simt En siguran>F dacF sunt a0ro0iat de cineva3 dar acest ataCament
aJunge sF mF su-oce3 deoarece3 En ad?ncul meu3 vreau sF Emi trFiesc 0ro0ria via>F Ci
nu cea 0e care vor ceilal>i sF o trFiesc' 1ot sF Emi Engro0 emo>iile En alcool3 droguri3
Jocuri de noroc3 dar3 mai devreme sau mai t?rDiu3 va tre#ui sF -ac -a>F realitF>ii' 5%istF
un /aos En via>a mea3 mF simt Ddruncinat de cineva sau de 0ro0unerile sale' 5%istF o
lu0tF 0entru Na nu mai terminaN care mF a-ecteaDF -oarte 0uternic' =ndirect sunt adus
En situa>ia de a mF o0ri3 de a-mi e%amina via>a Ci a vedea En ce direc>ie vreau sF
merg' Revin asu0ra 0rioritF>ilor mele' <e asemenea3 0oate am mintea N0rea 0linF de
ideiN3 mF Em0rFCtii 0rea mult3 am nevoie sF revin 0e 0Fm?nt' "re loc o #usculadF Ci
a0oi a0are Cocul' /o&oia survine En urma unei rFni la ca0 sau a unui accident care
NCoc/eaDFN ca0ul3 creierul Ci mintea' $or0ul meu este tem0orar N0lecatN Ci
inconCtient' Bnde am aJuns En via>a meaR $e direc>ie tre#uie sF a0ucR Mare mentalul
meu merge En toate direc>iile En acelaCi tim03 -arF o orientare realF R
"cce0tQ3i sF revin 0e 0Fm?nt3 En realitate3 0entru a regla NEn mediul realN Ci Entr-
un mod mai adecvat situa>iile 0e care le trFiesc En 0reDent' 5ste 0osi#il sF evit
co&oia, acce0t?ndQ3i sF -iu -oarte desc/is -a>F de ceea ce se Ent?m0lF En via>a mea'
2,7' /REIER I Econ7es!ie a creierului###F 1ezi2 C;5673:97
2,' /REIER I /REUTZ,E9D%YAAOB
HT
E0oala###F 8AU BOA9A VA/II NEBUNE
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
149
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor -
=N I W W i
>
Jacques Martel
91
Cauzele subtile ale mbolnvirii
153
7+ Jacques Mattel
Boala /reu!1fel%YaKo0 este o a-ec>iune cere#ralF -oarte severF3 mortalF3 En c?teva
luni3 care atinge 0ersoane En Jur de cinciDeci de ani Ci mai mult Ci care este Enso>itF de
demen>F cu daune neurologice maJore' 5ste o #oalF -oarte rar transmisi#ilF la
oameni2 se numeCte Ci ence-alo0atie s0ongi-ormF umanF' 5ste vor#a des0re o -ormF
de demen>F sau de a-ectare a -unc>iilor NintelectualeN sau cognitive (ale3 cunoaCterii*
0ersoanei En cauDF' 5ste asemFnFtoare in-ec>iei cu 0rioni (0articule in-ec>ioase*
transmise 0rin ingerarea cFrnii de vitF #olnavF3 denumitF En lim#aJ 0o0ular 0oala
.acii ne0une# "ceastF #oalF se mani-estF atunci c?nd mF Entre# ce sF -ac cu via>a
mea2 nu mai Ctiu Encotro sF merg' Emi trFiesc via>a la su0ra-a>F3 ca un automat sau ca
un animal' Emi 0lace c?nd totul este aranJat3 c?nd nu e%istF sur0riDe' 5vit su-erin>a Ci
durerea su# orice -ormF' 1re-er sF 0FstreD distan>a -a>F de oameni Ci -a>F de 0ro0riile
mele emo>ii' "st-el Emi dau la o 0arte ca0acitF>ile Ci 0oten>ialul meu creativ' &ug de o
realitate care mF deranJeaDF' <e-a lungul anilor am deDvoltat o indi-eren>F -a>F de
via>F3 En general'
Emi este En continuare #ine cu acest mod de a -unc>ionaR Mare via>a vrea sF Emi dea
mai mult3 iar eu Enc/id uCile3 creD?nd cF nu merit mai multR "#sen>a Ci
su0er-icialitatea En care trFiesc Emi -ac via>a incon-orta#iEF' @F ascund En s0atele unui
titlu3 a unui #irou3 a unei cFr>i3 a unui s0ort 0e care El 0ractic etc' Nu eDit sF dau
dovadF de o anumitF cruDime 0entru a cFuta ceea ce vreau' 8unt 0u>in Ncani#alN Ci
sunt indi-erent la rFul 0e care El 0ot 0rovoca altora' Re-uD sF mF angaJeD total En via>a
mea' &iindu-mi -ricF de a -i rFnit3 evit contactele cu oamenii' Nu comunic cu 0ro0riile
mele emo>ii Ci cu 0ersoanele din Jurul meu' 1re-er sF -iu NadormitN En via>F3 iar
creierul meu -ace la -el'
En loc sF mF res0ing 0e mine Ensumi Ci 0e restul lumii3 acce0tQ3i sF intru En
contact3 comunic?nd cu universal din Jurul meu' "cce0tQ3i sF-mi las toate sim>urile sF
se deDvolte 0entru a trFi c?t mai multe e%0erien>e 0osi#ile' Mricare ar -i emo>iile care
vor >?Cni la su0ra-a>F3 eu voi -i 0roteJat' Las #ucuria de a trFi sF se instaleDe En toate
celulele cor0ului meu Ci mai ales3 En cele ale creierului# Las la o 0arte mecanismele
de -ugF Ci Em#rF>iCeD via>a Ci toate e%0erien>ele 0e care vrea sF mi le o-ere'
Ent?m0in?nd Entregul meu 0oten>ial3 Emi desco0Fr adevFrata valoare Ci ast-el 0ot
Ende0lini lucruri cu #ucurie Ci cu motiva>ie Ci mF 0ot Endre0ta s0re Em0linirea de sine'
2,7' /REIER Eurere la###F
1ro#lemele la nivelul creierului indicF -a0tul cF am tendin>a de a vrea s) cunosc
cu mintea Ci cu latura mea ra>ionalF (emis-era st?ngF* toate situa>iile 0e care le
trFiesc' Las la o 0arte emo>iile (emis-era drea0tF* cu care Emi este -ricF sF intru En
contact3 Encerc?nd sF mF conving cF acestea nu -olosesc la nimic sau cF sunt mai
mult dFunFtoare dec?t utile' "m do#?ndit o mare rigiditate En modul meu de
g?ndire Ci vreau cu orice 0re> sF am dre0tate K "0ar tot -elul de in-orma>ii Ci
elemente noi3 dar eu nu le iau En considerare' @F simt stNn(aci Ci trFiesc o stare de
confu1ie# "st-el Emi este greu sF Emi sc/im# 0Frerea Ci sF admit cF este 0osi#il sF
nu am dre0tate' E&0olia cere0ral) indicF -a0tul cF mF simt 0rins Entr-o situa>ie
0e care o tot rumeg Ci 0e care vreau sF o evit cu orice 0re>3 c/iar dacF acest lucru
0resu0une sF 0FrFsesc aceastF lume'
"cce0tQ3i sF las la o 0arte latura mea 0rea NmaturF3 serioasF Ci ra>ionalF Ci sF Emi
regFsesc latura de Nco0ilNcFruia Ei 0lace sF r?dF3 sF se #ucure Ci care strFluceCte En
inocen>a sa Ci En dorin>a sa de a EnvF>a lucruri noi'
2,!' /REIER I E/BI9IBRU E$iererea ec;ili0ruluiF 8AU AMEEA9A
1e 0lan -iDic3 ec;ili0rul este men>inut de re0arti>ia greutF>ii 0e cor03 ceea ce ne
aJutF sF ne miCcFm3 -FrF sF ne a0lecFm de-o 0arte Ci de alta' $ontrolul ec/ili#rului
are =oc la nivelul urec/ii interne3 En la#irint' $?t des0re creier, acesta comandF
miCcFrile cu aJutorul sistemului viDual3 sistemul 0ro0rioce0tiv
21
3 sistemul vesti#ular
din urec/ea internF Ci3 mai ales3 cu aJutorul cere0elului, care integreaDF toate
ac>iunile' $?nd creierul se simte cl)!ina! Ci e$)2i! de situa>ii sau de evenimente3
este tras En toate direc>iile En acelaCi tim0 Ci 32i $iere ec;ili0rul#
=deile mele se Em0rFCtie Ci nu mai 0ot g?ndi lim0ede' +iererea ec;ili0rului Ci
a&eeala sunt asociate uneori cu ;i$o7lice&ia
HH
' Emi li0seCte dulcea>a din via>F'
"cest gen de -ugF 0oate -i asociatF cu o situa>ie sau o 0ersoanF a cFror evolu>ie mi
se 0are 0rea ra0idF 0entru mine' PertiJul se 0roduce atunci c?nd realitatea mea
devine co0leCitoare3 deoarece am Entre>inut idei -alse3 care au a0Frut En urma
aCte0tFrilor mele neEm0linite' "st-el Emi 0ierd sentimentul de ec/ili#ru Ci de armonie'
<iscernFm?ntul Emi este a-ectat Ci am im0resia cF via>a mea este Ncu susul En JosN' $u
toate cF a&eeala 0oate avea Ci alte cauDe de ordin -iDic3 0recum ;i$o7lice&ia
(li0sa Da/Frului En s?nge*3 ;i$o!ensiunea (0resiune sanguinF scFDutF*3 o 3nce!inire
cariac), o 0ro#lemF la nivelul urec/ii sau un de-icit al energiei rinic/iului3 aceastF
a-ec>iune este legatF de fu7)# "tunci c?nd mF simt tras En toate 0Fr>ile3 conCtient
sau nu Encerc sF NmF ame>escN 0entru a uita ceea ce trFiesc' 5nergiile mele sunt
Em0rFCtiate3 deDmem#rate Ci acest lucru Emi dF im0resia cF nu mai am 0utere asu0ra
vie>ii' Preau sF -ac un ocol mare3 dar Ctiu cF la ca0Ftul drumului va tre#uie sF En-runt
lucrurile care mF s0erie' 9a0irin!ul Emi aratF -a0tul cF mF 0ierd En detalii3 sarcini Ci
activitF>i care deocamdatF nu sunt im0ortante' Nu mai vFd lim0ede3 mF simt ca Entr-
un la#irint' 0 0arte din mine o0une reDisten>F sc/im#Frilor care survin' @-am angaJat
Entr-un 0roces 0e care nu El mai 0ot o0ri sau mFcar Encetini' Nu mai stF0?nesc situa>ia
Ci acest lucru creeaDF o angoasF' 8unt 0araliDat de incertitudine' Endoiala mF
determinF sF mF agF> de 0ersoane sau de lucruri' Emi re-uleD emo>iile Ci acest lucru
mF determinF sF trFiesc Entr-un mod su0er-icial'
"cce0t Q3i sF devin con2!ien! de -a0tul cF merg En 0rea multe direc>ii En acelaCi
tim0 Ci Emi acord tim0ul necesar de a Emi redo#Endi ec;ili0rul# "scult mesaJele 0e
care mi =e transmite cor0ul Ci acce0tQ3i sF Emi acord mai mult tim0 Ci :
Jacques
Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 755
H>
8is!e& $ro$rioce$!i.' alcFtuit din rece0tori microsco0ici senDitivi care transmit in-orma>ii
des0re articula>ii3 tonusul
muscular Ci 0oDi>ia articula>iilor
HH
Bi$o7iice&ie' li0sF de Da/Fr (glucoDa* En s?nge (PeDi2 8]N45 6 T=1M4B$5-@=5*
7+ Jacques Mattel
lucruri dulci' Emi iau rFgaDul sF savureD tot ceea ce este -rumos Ci #un En via>F' Emi
identi-ic clar 0rioritF>ile Ci Emi a-irm alegerile cu convingere' $ontinui sF merg mai
de0arte Ctiind cF eu sunt 8tF0?nul vie>ii mele' Nu mai tre#uie sF aCte0t a0ro#area
celorlal>i3 mai ales 0e cea a 0Frin>ilor mei' "cce0>ii
sF
-iu di-erit Ci -a0tul cF merit sF -iu
-ericit' Emi desc/id ini&aM 0entru a 0rimi iu0ire Ci #ucurie En via>a mea'
2,,' /REIER % EN/E,A9IT
Encefalul cu0rinde creierul, cere#elul Ci trunc/iul cere#ral' Encefalul es!e $ar!ea
su$erioar) a sistemului nervos3 care controleaDF Entreg organismul' Encefalul
re0reDintF individualitatea mea3 la cel mai Enalt nivel' $/iar dacF3 ca0ul re0reDintF3 En
general3 individualitatea3 encefalul este individualitatea mea interioarF' $?nd e%istF
o a-ec>iune in-lamatorie la nivelul encefalului, denumitF encefali!) (e0idemia de
gri0F s0aniolF din anii 1,1-1,20 este legendarFQ' Encefali!a cores0unde unei -urii
ra0ortate la ceea ce sunt' 80un nu vie>ii Ci sc/im#Frilor 0e care mi le o-erF' Emi este
teamF cF Emi voi 0ierde individualitatea3 ceea ce am do#?ndit Ci ceea ce sunt' Emi
este teamF cF Emi voi 0ierde controlul de sine sau legat de ceea ce mi se Ent?m0lF
sau mi se 0oate Ent?m0la' @F simt limitat En e%0rimarea 0ro0riei mele 0ersoane' @F
simt inca0a#il c?nd nu Emi 0ot analiDa via>a Ci totul este neclar'
"cce0t pi sF mF desc/id En -a>a unor noi as0ecte ale -iin>ei mele Ci sF am
Encredere En via>F' Enlocuiesc rigiditatea cu -le%i#ilitate3 Encadrarea strictF a unor 0Fr>i
din mine cu desc/iderea3 0entru a desco0eri noi -a>ete ale mele' Emi o-er iu0irea Ci
En>elegerea de care am nevoie Ci las 0acea interioarF sF se instaleDe En mine'
300' /REIERIE+I9E+8IE
E$ile$sia este 0rovocatF de o comunicare de-icitarF Ci3 En toate caDurile3 de o
/i0ere%cita#ilitate Entre celulele creierului# =n-lu%ul nervos acumulat care reDultF
creeaDF o su0raEncFrcare Ci -ormarea unor unde de Coc care atacF celelalte 0Fr>i
ale creierului' $riDele de e$ile$sie 0ot avea intensitF>i di-erite' "st-el3 0ot -ace
0arte dintre 0ersoanele care 0ur Ci sim0lu sunt N0e lunFN 0entru c?teva momente3
cu 0ierderea cuno2!inei tim0 de c?teva secunde2 stare denumitF NrFu mai micN'
"cest lucru indicF -a0tul cF vreau sF -ug de o situa>ie3 deoarece consider cF am
res0onsa#ilitF>i 0rea mari' TrFiesc multF an%ietate Ci nerF#dare' /reierul meu se
su0raEncFlDeCte3 deoarece mF concentreD 0rea mult 0e 0artea ra>ionalF En loc sF
trFiesc Entr-un mod mai s0ontan' Nu mai am accesO=a emo>iile mele Ci nu Ctiu ce sF
-ac' O cri1) e e$ile$sie scoate En eviden>F o violen>F mare Endre0tatF Em0otriva
mea Ensumi Ci Emi aratF -a0tul cF am tendin>a de a mF 0ede0si deoarece mF Judec
-oarte sever' 1ot -ace 0arte dintre 0ersoanele care ECi 0ierd com0let cuno2!ina Ci
care su-erF de convulsii destul de 0uternice tim0 de cinci 0?nF la Dece minute3
stare denumitF Nmarele rFuN' &a0tul de a trFi o ast-el de situa>ie EnseamnF cu
siguran>F cF eu cred cF via>a nu Emi aduce dec?t res0ingere3 violen>F3 -urie Ci
dis0erare' "m im0resia cF tre#uie mereu sF mF lu0t
@F simt 0ersecutat' @F simt vinovat de agresivitatea care creCte En mine Ci o re-uleD'
<e alt-el3 Emi re0rim toate sentimentele care vor sF se e%0rime' =ncertitudinea mF
-ace sF am mintea 0linF de idei3 dar toate aceste idei sunt cam Ence>oCate' "cest
lucru determinF o mare insta#ilitate En via>a mea' "m im0resia cF trFiesc Entr-o
Enc/isoare3 av?nd sentimentul cF a tre#uit sF mF su0un anturaJului meu3 iar
li#ertatea mea a -ost distrusF' @F simt su# $u!erea cuiva sau a ceva mai 0uternic
dec?t mine' Tre#uie sF mF lu0t cu un inamic 0e care uneori nici mFcar nu El cunosc'
M0un at?t de multF reDisten>F Enc?t3 cor0ul meu tre#uie sF se eli#ereDe de aceastF
su0raEncFrcare de emo>ii Ci de -rustrFri' TrFiesc o angoasF -oarte 0uternicF care mF
-ace sF 0ierd controlul asu0ra comenDilor mele' Emi este teamF cF voi 0ierde 0e
cineva sau ceva ce Emi a0ar>ine Ci cF voi -i se0arate de acel lucru sau acea 0ersoanF'
En via>a mea su-lF un v?nt de 0anicF3 deoarece am im0resia cF nu mai am control
asu0ra vie>ii mele' @F 0roteJeD 0rin con2!ien!i1are# <eoarece rela>iile mele cu
ceilal>i Ci cu societatea sunt -oarte di-icile3 vreau sF mF deconecteD total3 0entru un
tim03 0entru Na-mi trage su-letulN' "cest lucru aratF dualitatea 0ro-undF En care mF
a-lu Ci im0resia cF sunt 0rins En ca0canF' Emi 0lace sF mF 0ede0sesc Ci sF mF 0ort dur
cu mine' En loc sF Emi ascult intui>ia Ci sF trFiesc En 0reDent3 trFiesc En mintea mea Ci
acord 0rioritate g?ndurilor mele Ci lucrurilor 0e care mF o#lig sF le -ac' N$ircuitele
mele nervoaseN se su0raEncFlDesc' Preau at?t de mult sF Emi controleD anturaJul Enc?t3
cor0ul meu devine NEn a-ara controluluiN tocmai 0entru a mF -ace sF con2!ien!i1e1
cF singura stF0?nire 0e care o 0ot avea este asu0ra mea Ensumi' @-am sFturat3 acest
lucru mF solicitF 0rea mult' Res0ing aceastF via>F care se EncF0F>?neaDF sF mF -acF
sF su-Fr' Preau sF devin insensi#il Ci mF retrag En mine' "deseori mF incitF dis0erarea
Ci -uria' En acelaCi tim0 mF simt 0ersecutat de via>F Ci o las sF Endre0te o anumitF
violen>F asu0ra mea' Res0ingerea de sine este e%tremF Ci ast-el reDultF un con-lict de
individualitate' En tim0ul criDei de e$ile$sie, cor0ul meu devine inert 0entru a
0rotesta Em0otriva rFnilor Ci convulsiile a0ar asemenea unor valuri 0uternice care mF
aJutF sF scot -uria3 amFrFciunea Ci agresivitatea at?t de Endelung re0rimate' Nu am
altF solu>ie dec?t sF mF las 0urtat de sentimentele 0uternice din interiorul meu'
Engro0 En inconCtient acele situa>ii care mF -ac sF su-Fr at?t de mult3 deoarece Emi
este teamF cF mF vor distur#a sau mF vor -ace sF su-Fr' En acel moment3 mentalul nu
de>ine niciun control' "m im0resia cF mF lu0t cu o -antomF' En tim0ul criDei o#serv
miCcFrile e-ectuate3 care e%0rimF ceea ce eu nu am 0utut sau nu am vrut sF mani-est
Enainte3 0rin cuvinte sau gesturi' 5ste ca o eli#erare' E$ile$sia le atrage aten>ia celor
din Jurul meu asu0ra marii mele nevoi de iu0ire Ci de aten>ie' $auDa 0ro-undF a
e$ile$siei se regFseCte aeseori 3n co$il)rie, aJung?nd c/iar 0?nF En tim0ul
0erioadei intrauterine' &iind co0il3 m-Oam cul0a#iliDat -oarte tare Ci acest lucru m-a
urmFrit a0oi toatF via>a2 a devenit o lu0tF cotidianF' 1oate -i vor#a3 de asemenea3 de
un a#uD (se%ual sau de altF naturF* sau de un eveniment 0erce0ut ca un a#uD sau de
o res0ingere dn trecut sau o situa>ie din co0ilFrie trFitF ca o se$arare# &a0tul de a te
sim>i se0arat de cineva im0licF o 0ierdere a contactului 0e 0lan -iDic cu acea
0ersoanF' 1oate -i vor#a des0re rela>ia cu tatFl meu3 cu care aC -i vrut at?t de mult sF
-iu a0ro0iat Ci
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 755
7+ Jacques Mattel
sF -acem multe lucuri Em0reunF' 8au 0oate -i o situa>ie legatF de 0ro0riii mei co0ii
des0re care nu mai Ctiu 0rea multe sau cu care am 0ierdut contactul' /ri1a e
e$ile$sie 0oate -i aCadar o -ormF de a o#>ine sau de a c?Ctiga msi multF aten>ie sau
de a-mi EntFri sentimentul de su0erioritate' =ar cum e$ile$sia indicF o su0raEncFrcare
a circui!ului ner.os, acest lucru demonstreaDF cF Nacel cevaN cu care am de a -ace
En via>a de -iecare Di ocu0F 0rea mult loc3 se creeaDF ast-el o situa>ie En care tre#uie
sF aleg' "cest sentimente de a -i su0raEncFrcat 0oate -i reDultatul evenimentelor 0e
care le am0li-ic (le e%agereD* En mentalul meu' "ceastF e%agerare 0oate duce la
arogan>F3 care mF determinF sF cred cF eu nu sunt oricine' <e asemenea3 0oate
e%ista o tendin>F de a a#stractiDa 0rea mult sau o adeDiune 0rea mare la domeniul
0si/ic' "st-el evit sF mF con-runt cu realitatea o#iectivF' E$ile$sia 0oate -i3 de
asemenea3 consecin>a unei -rici -oarte 0uternice 0e care o am -a>F de moarte3 #oalF3
-rica de a 0ierde 0e cineva etc' <e e%em0lu3 0ot a0Frea 0ro#leme de motricitate3
care se adaugF -ricii mele3 ca 0entru a mF Em0iedica sF merg3 dacF tre#uie sF merg
la o Enmorm?ntare (asociatF cu moartea* Ci nu vreau sF merg' @F a-lu En
im0osi#ilitatea de a -ace ceva imediat K <evin con2!ien! de ceea ce se Ent?m0lF En
mine Ci acce0>ii
sF
nu Emi mai concentreD e-orturile doar 0e as0ectele negative Ci sF
vFd c?t de multF -rumuse>e Ci iu#ire Emi o-erF universul' 1rin aceste cri1e e
e$ile$sie, cor0ul Emi s0une sF mF treDesc3 sF nu mai trFiesc En Enc/isoarea mea de
g?nduri'
Acce$!S#M sF mF rela%eD Ci sF Emi trFiesc via>a din 0lin3 mult mai s0ontan' Renun>
sF Ei mai controleD 0e ceilal>i' @F eli#ereD de toate aceste emo>ii 0e care vreau sF le
Em0FrtFCesc cu ceilal>i3 Ctiind cF este singura modalitate de a ieCi din Enc/isoarea 0e
care mi-am construit-o' "st-el Emi voi gFsi adevFrul Ci locul care mi se cuvine'
301' /REIER I BEMI+9EGIE 1ezi2 C87978 A CABC73 A@@@E A ACC9D75: 1A3C<A8
C787B8A CA1@CE
Be&i$le7ia este 0araliDia unei JumFtF>i a cor0ului (st?nga sau drea0ta* 0rovocatF
de o leDiune a creierului# 1oate surveni du0F un Coc 0uternic3 at?t -iDic c?t Ci
emo>ional3 0recum moartea unei -iin>e dragi (NJumFtatea mea scum0FN*3 lucru care
va 0roduce de o#icei o stare de dis0erare 0ro-undF Ci o sensi#ilitate 0uternic
a-ectatF' "m im0resia cF am -ost 53&$u2ca!5# M altF cauDF 0oate -i o e%0loDie de
-urie' <e e%em0lu3 dacF am -ost crescut de douF &a&e, iar acest lucru nu Emi
convine deloc' $or0ul meu Emi s0une cF o 0arte din mine nu mai 0oate ac>iona3 cF nu
mai are -or>F' 5ste un sentiment de ne0utin>F -a>F de o situa>ie contradictorieR @F
simt ru0t En douF3 ca Ci cum s-ar smulge ceva din mine sau ar -i smulsF de l?ngF mine
o 0ersoanF dragF' "m nevoie sF -iu aJutat tot tim0ul3 deoarece nu Emi 0ot Ende0lini
singur sarcinile cotidiene' &ac lucrurile 0e JumFtate Ci mF deranJeaDF acest lucru' 8au
0oate -i vor#a des0re -a0tul cF Emi trFiesc via>a 0e JumFtate' 1artea cu0rinsF de
0araliDie indicF care 0arte a creierului este a-ectatF3 cea a-ectivF (0artea drea0tF*
sau 0artea ra>ionalF (cea st?ngF*'
"cce0tpi sF Emi acord tim0 0entru a-mi vindeca rFnile3 Ctiind cF orice
e%0erien>F3 oric?t de grea ar -i3 mF aJutF sF devin o 0ersoanF mai 0uternicF Ci mai
conCtientF'
302' /REIER IBIDRO/E,A9IE
Birocefalia este un e%ces de lic/id ce-alora/idian En cavitatea creierului' En acest
caD3 mF Entre# mereu care este locul meu 0e acest 0Fm?nt' @F simt a#andonat Ci mi
se Ent?m0lF c/iar sF cred cF nu am aJuns 0e 0laneta care tre#uie' 1ort cu mine o
triste>e 0ro-undF deoarece am im0resia cF nu ar -i tre#uit sF mF nasc' Emi este -oarte
greu sF -ac -a>F realitF>ii' Bneori mi se Ent?m0lF sF mF g?ndesc cF aC vrea sF mF
Entorc acolo sus3 deoarece nu mF simt En armonie cu acest mediu' 5mo>iile mele
continuF sF se congestioneDe Ci sunt la limita de Na se revFrsaN'
"cce0>ii sF las sF circule g?ndurile Ci emo>iile mele Ci ast-el sF intru En contact cu
cor0ul meu Ci cu universul din Jurul meu' 8unt sigur cF am un rol de Jucat aici Ci
acce0tpi sF El desco0Fr Ci sF mi-l asum' TrFiesc #ucuria momentului 0reDentK
303' /REIERI BUNTINGTON E0oala lui###P sau E/OREE a lui #4F 1ezi2 C87978 -
:9C<89
Boala lui Bun!in7!on
HJ
sau coreea lui Bun!in7!on sau coreea erei!ar) este o
#oalF rarF3 consideratF ereditarF3 care atinge sistemul nervos Ci contrac>ia muCc/ilor'
8e mani-estF de o#icei Entre 30 Ci 70 de ani 0rin miCcFri sacadate Ci o deteriorare
evolutivF a intelectului' Boala 0rovoacF anumite tul#urFri mentale2 im0ulsivitate3
agresivitate sau de0resie' TrFiesc Entr-un deCert emo>ional3 mF simt com0let
deconectat de ceilal>i3 mai ales de 0artenerul sau 0artenera mea' TrFiesc unngol
imens' 8unt #?ntuit de dorin>ele mele 0e care le consider de nerealiDat' Emi caut
identitatea' NP?neDN rela>ii3 mai ales dacF sunt singur3 dar sunt doar rela>ii
su0er-iciale' $eilal>i mi se 0ar inaccesi#ili' Li 0entru cF nu Emi Em0linesc dorin>ele3 mF
simt -rustrat3 0lin de ranc/iunF' @F 0lim# de colo-colo3 mF arunc asu0ra a tot ce vFd3
creD?nd de -iecare datF cF am gFsit ceva ce mF va -ace -ericit' <ar nu trFiesc dec?t o
deDamFgie du0F alta'
"cce0>ii aici Ci acum sF devin res0onsa#il de via>a mea' EnvF> sF mF cunosc3 sF
Emi recunosc emo>iile Ci 0uterea 0e care o am de a-mi sc/im#a via>a' En loc sF aCte0t
ceva de la ceilal>i3 Emi realiDeD singur o#iectivele' En =oc sF vreau sF mF s0riJin de
ceilal>i3 mF conecteD =a 0uterea mea interioarF' @erg En 0ro0riul meu ritm' Emi ascult
sim>urile Ci Emi acord tim0 0entru a savura -iecare moment al vie>ii3 c/iar Ci cele mai
mFrunte lucruri' "cest lucru mF va aJuta sF mF reconecteD 3 la via>a de aici Ci Emi va
con-eri un ec/ili#ru mai mare'
30+' /REIER I MENINGIT 1ezi2 95BAMAF97! 393:7M 9M<59:A8! CA&
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 755
Tuntington (4eorge*2 medic american (1!71-1,1* sta#ilit la Ne:-WorU' " 0racticat medicina la
Long =sland Ci a descris En anul 1!72 -ormele cronice ereditare ale coreei' $oreea eredo-amilialF Ei
0oartF numele'
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
K 1
K
@ 1 ' ' 1 1 ?
15S 1S9
N
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
@eningita este o in-ec>ie a lic/idului ce-alora/idian reDultatF dintr-o in-lama>ie a
mem#ranei care aco0erF creierul Ci mFduva s0inFrii' @eningita indicF o slF#ire a
sistemului imunitar Ci o inca0acitate de a se auto0roteJa'
Menin7i!a semnaleaDF o slF#iciune Ci o inca0acitate de a lu0ta Em0otriva 0resiunilor
e%terioare 0uternice3 mai ales 0e 0lan intelectual' <e multe ori EnseamnF o
'di-icultate de a mF 0roteJa' &iind /i0ersensi#il3 trFiesc totul mai intens Ci sunt a-ectat
mai 0uternic3 c/iar Ci de lucruri care 0ar #anale altora' "m at?t de multe g?nduri care
se ciocnesc unul'de altul Enc?t Emi Na0asFN creierul' Emi gFuresc constant &enin7ele#
"cestui lucru i se adaugF toate sentimentele mele de agresivitate3 de -rustrare 0e
care sunt inca0a#il sF le e%0rim' @F simt a7asa! dar nu Ctiu cum s) &) a$)r# 0
0arte din mine este ine%istentF3 a0roa0e moartF3 deoarece o reneg sau o ascund de
mine Ensumi Ci de ceilal>i2 este 0artea mea creativF3 e%travagantF3 sensi#ilF' 1re-er sF
mF to0esc En mul>ime3 sF trec neo#servat' @F simt ca Entr-o Enc/isoare3 dar En acelaCi
tim0 0re-er acest lucru dec?t sF mF 0rivesc En oglindF Ci sF desco0Fr cine sunt cu
adevFrat' En loc sF 0rivesc En ini&aV mea sF vFd ce se Ent?m0lF3 0re-er sF rFm?n En
minte' 5ste un mod de a mF 0roteJa' 8unt /i0ersensi#il Ci am tendin>a de a lua totul
asu0ra mea Ci de a reDolva 0ro#lemele Entregii 0laneteK Emi este teamF cF Emi Nvoi
0ierde ca0ulN3 cF Nmi se taie ca0ulN3 cF NEmi sare ca0ulN ca atunci c?nd Emi este
teamF3 de e%em0lu3 cF Emi voi 0ierde locul de muncF' 5ste 0osi#il ca3 En co0ilFrie3 sF
-i -ost 0rea cocoloCit de &a&a, iar acum tre#uie s) &) a$)r eu singur' 8au 0ot
sim>i -a0tul cF iu#irea este res0insF En casa En care trFiesc sau cF ceva sau cineva de
aici NmF calcF 0e nerviN' "ceastF #oalF este ca un mesaJ care Emi s0une sF mF -eresc
de loviturile care vin din e%terior Ci sF nu mF simt vinovat de ac>iunile celorlal>i3
res0onsa#iliD?ndu-mF En acelaCi tim0' "lt-el s0us3 este o re.ol!) care amenin>F3 sunt
constr?ns Ci sunt cu0rins de s0aimF' 1entru cF creierul ac>ioneaDF asu0ra Entregului
cor03 &enin7i!a im0licF o slF#iciune interioarF 0uternicF3 care mF atacF En
strF-undul -iin>ei mele'
1entru cF &enin7i!a 0une En 0ericol central de comandF a cor0ului meu3
creierul, tre#uie sF acce0t3Q3i imediat sF iau deciDia de a trFi Ci de a deveni 0ro0riul
meu stF0?n3 de a N>ine ca0ul susN Ci de a -ace sF >?CneascF En mine aceastF -or>F
interioarF care mF va aJuta sF continui sF am o via>F 0linF de e%0erien>e minunate'
EnvF> sF am Encredere Ci acce0tQ3i sF desco0Fr comorile care se a-lF En ini&aV mea'
<esco0Fr3 de asemenea3 toate emo>iile 0e care le-am re>inut at?t de mult tim0 Ci
acce0tCV sF le las sF 0lece' <esco0Fr talentele 0e care le am' @F reconecteD cu
0artea mea creativF Ci artisticF Ci Emi aJut creierul sF res0ire 0u>in' Ei dau ocaDia de a
se odi/ni3 iar nivelul meu de stres Ci 0resiunea interioarF se vor diminua' EnvF> sF
N-iuN En toatF sim0litatea' Redevin ast-el stF0?n 0e via>a mea'
307' /REIER I+ARA9IZIE /EREBRA9
1araliDia cere#ralF a0are adeseori EncF de la naCtere Ci se mani-estF 0rintr-o
anomalie =a nivelul creierului' [esutul cere#ral este 0araliDat 0ar>ial sau En Entregime3
En -unc>ie de natura traumatismului' En acest caD3 mF Entre# adeseori de ce3 EncF de la
naCtere su-Fr de aceastF $arali1ie# 1ot 0resu0une cF este vor#a des0re o traumF a
Uarmei3 anterioarF
2+
3 un model sau o e%0erien>F Ndinainte de naCtereN at?t de
violentF3 un traumatism mental at?t de intens Enc?t 0roduce o Enc/idere com0letF3
o0rirea oricFrei miCcFri s0re viitor3 care Em0iedicF avansarea' Entr-un -el sunt
0riDonierul 0ro0riului meu trecut3 al unei structuri care mF limiteaDF3 En loc sF mF
aJute sF evolueD Ci sF cresc' @F 0ot sim>i 0araliDat3 -or>at sF merg 0e un drum care nu
Emi convine' 1oate -i vor#a Ci des0re aCte0tFrile 0Frin>ilor -a>F de mine3 ale societF>ii
sau c/iar ale -amiliei3 ale strFmoCilor mei3 care s0erF sau au s0erat cF ast-el vor
re0ara greCelile din trecut' $a Ci cum eu aC 0utea Ns0Fla onoareaN Ci Nsalva #laDonulN
-amiliei' Mare sunt ca0a#il sF Ende0linesc aceastF misiuneR''' <es0re $arali1ia
cere0ral) se s0une deocamdatF cF este o stare ireversi#ilF (s0un NdeocamdatFN
deoarece nu 0utem 0revedea medicina viitorului* Ci nu 0ot -i eli#erat din aceastF
stare3 En ciuda iu0irii necondi>ionate Ci a aten>iei celor din Jurul meu' $?nd a0are o
vindecare3 aceasta este mai degra#F 0e 0lan s0iritual'
30' /REIER I +ARAIN8ON
HR
Z0oala lui###F 1ezi i2 57819! :87M<8A:
Boala lui +arKinson re0reDintF deteriorarea centrilor nervoCi ai creierului, mai ales
En Donele care controleaDF miCcFrile' "0are un tremurat care a-ecteaDF mai ales
m?inile Ci ca0ul' "tunci c?nd tremur Ci &) scu!ur EnseamnF cF resimt (sau vFd* un
0ericol care 0?ndeCte o 0ersoanF 0e care o iu#esc sau 0e mine Ensumi Ci simt o -ricF
de a 0ierde controlul (0e care El 0ierd tot mai multK*3 nesiguran>F sau ne0utin>a de a
merge Enainte En via>F' @F simt3 de asemenea3 inca0a#il sau ne0utincios sF merg s0re
mai #ine' $onsider cF via>a mea este -oarte ;ao!ic) Ci am nevoie de mai multF
sta#ilitate3 dar se 0are cF Emi este greu sF am aceastF stare' /la!in din ca0 En semn
de dis0erare' Emi este teamF de viitor3 de moarte' "Cadar3 la ce #un sF duc lucrurile
0?nF la ca0FtR 5ste 0osi#il3 de asemenea3 sF -i trFit un traumatism3 un a#uD sau
di-icultF>i care au lFsat urme Ci -a>F de care am sentimente de durere3 de -rustrare3
cu cul0a#ilitate3 de -urie3 de de0resie3 care mF e0uiDeaDF3 mF descuraJeaDF Ci nu le
mai 0ot -ace -a>F' 5ste 0osi#il sF mF -i sim>it limitat re-eritor la mediul meu
educa>ional 0rea sever sau En care 0er-orman>a era 0e 0rimul loc' 1ro#a#il am -ost un
co0il 0rea a7i!a!# $?nd sunt 0er-ect sFnFtos Ci tremur3 acest lucru se Ent?m0lF de
multe ori deoarece sunt nervos Ci Emi este teamF sF Ende0linesc o sarcinF din cauDF
li0sei de Encredere En mine' Mi%e !ea&) tot tim0ul cF se va Ent?m0la ce e mai rFu'
"celeaCi tremurFturi 0ot sF se mani-este mai -recvent Ci automat Ci mai t?rDiu3 vor -i
diagnosticate ca -iind 0oala lui +arKinson# <eci3 dacF sunt atent este 0osi#il sF
desco0Fr cF am trFit multe situa>ii En care mi se im0unea o anumitF modalitate de a
ac>iona3 lucru care Emi 3 dFdea o stare de nervoDitate interioarF' 5ram 3&$ieica! sF
-iu eu Ensumi' 1utea -i3 de asemenea3 o situa>ie En care tre#uia sF -iu re>inut' $?nd mF
simt Ncu nervii la
i
I
i O = i i i @ i i i i'
161
10
N
Jacques Martel
M
^O !rau&) Kar&ic) an!erioar)_' 0entru cei care cred En reEncarnare3 EnseamnF cF e%istF o
cauDF legatF e o via>F anterioarF
3s
+arKinson (Aames*2 medic engleD (1777-1!2+* care a descris #oala L)A).iziei *, JAeE,ATJ,Ai,
care astFDi Ei 0oarta numele
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
0Fm?ntN Ci vreau ca durerea sF 3nce!e1e, cor0ul meu su0raEncFrcat nu mai 0oate
su0orta Ci acest lucru determinF reac>ii 0ermanente ale acestuia
2
' 5ste ca Ci cum ura
0e care am acumulat-o Emi -ace tot cor0ul sF se miCte' 4estul care mi-a -ost interDis
vrea sF se mani-este3 ca Ci cum ar vrea sF arate cF sunt EncF viu' "m im0resia cF mF
a-lu Entr-o maCinF care sta>ioneaDF Ci nu 0oate sF EnainteDe' Tre#uie sF -ac lucrurile
N0e locN Ci acest lucru mF iritF -oarte tare' @F distrug Encet Ci determin deteriorarea
-unc>iei nervoase actuale' Ne0utin>a de a miCca &e&0rele su$erioare (mai ales
#ra>ele Ci m?inile* ECi are adeseori cauDa Entr-o situa>ie 0e care o trFiesc Ci En care
vreau sF res0ing 0e cineva3 ceva sau un eveniment sau3 din contrF3 0e care aC vrea
sF El Nstr?ngN Ci sF El re>in Ci mF simt inca0a#il sF -ac acest lucru (-ie 0e 0lan -iDic3 -ie
0e cel moral' "ceastF situa>ie 0oate determina consecin>e -oarte grave3 aJung?nd
c/iar 0?nF la moarte' 8e 0oate Ent?m0la atunci c?nd 0artenerul meu este 0e 0unctul
de a 0FrFsi cor0ul -iDic Ci vreau sF El re>in cu toatF 0uterea mea' "m im0resia cF am
ratat aceastF misiune Ci este ca Ci cum cor0ul meu a Enregistrat un stres Ci sim>ind
nevoia de a se eli#era3 Ence0e sF se miCte3 -FrF N0ermisiuneaN mea' <acF Emi sunt
a-ectate &e&0rele inferioare (coa0sele Ci 0icioarele*3 aC -i vrut ca3 datoritF lor sF
res0ing sau sF aduc s0re mine 0ersoana3 lucrul sau evenimentul En cauDF' Preau sF
-ug din aceastF situa>ie3 En care mF simt de0FCit Ci 0e care o 0erce0 ca -iind -arF
ieCire' "m tendin>a de a controla totul3 iar #oala Emi reaminteCte -a0tul cF nu 0ot
de>ine controlul asu0ra celorlal>i' Nu Emi mai controleD nici mFcar 0ro0riile mele
mem#reK Preau cu dis0erare sF Ei controleD 0e ceilal>i3 dar sunt con2!ien! de -a0tul
cF nu 0ot -i stF0?n dec?t 0e mine Ensumi'
"cce0tQ3i sF redevin res0onsa#il3 sF EnvF> sF Emi controleD via>a @5" Ci nu 0e a
ceorlaE>i3 av?nd Encredere En Pia>F Ci Emi s0un cF merit sF trFiesc' @F las Endrumat de
iu0ire# 5ste mult mai uCor sF Ei las 0e ceilal>i li#eri' En loc sF vreau sF le demonstreD
celorlal>i ceva3 acce0tQ3i sF arFt tuturor universul meu interior3 cu toate emo>iile care
s-au acumulat En el En tim0ul acestor ani' 8unt eu Ensumi3 cu ini&aX mea de co0il Ci
acum Emi trFiesc via>a Entr-un mod s0ontan'
307' /REIER I 8IN/O+
8inco$a se de-ineCte 0rin 0ierderea com0letF a cuno2!inei, de scurtF duratF3 dar
reversi#ilF' 1ierderea cunoCtin>ei 0rovine dintr-o li0sF de o%igenare a creierului#
1oate -i consecin>a unui sto0 cardiac3 dar nu nea0Frat' 1oate -i su# -ormF de as-i%iere
sau En legFturF cu vasele de s?nge care se dilatF #rusc En urma unui Coc emo>ional3
lFs?nd -oarte 0u>in s?nge En creier, deci 0u>in o%igen' 1entru moment3 s0iritul Emi
0FrFseCte cor0ul' 5ste ca Ci cum aC -i ales sF mF retrag En mine Ci sF mF deconecteD
de la lumea -iDicF3 sunt revoltat deoarece nu Ctiu cum sF -ac -a>F unei ast-el de
situa>ii' @i-am 0ierdut s0eran>a de a -i eli#erat' Preau sF mF retrag din via>F
deoarece3 ceea ce se Ent?m0lF este 0rea mult 0entru mine' En loc sF urmeD ceea ce
Emi s0une vocea mea interioarF3 0re-er sF urmeD ceea ce aCtea0tF ceilal>i de la mine'
8inco$a este un semn cF tre#uie sF NmF treDescN Ci sF -ac ceea ce Emi 0lace cu
adevFrat' "ceastF stare nu 0oate -i com0aratF dec?t cu cea a unui ;og/in
27
3 acesta
stF0?neCte o disci0linF care Ei eli#ereaDF s0iritul de toate constr?ngerile cor0ului3 0rin
armoniDarea miCcFrii3 a ritmului Ci a res0ira>iei'
"cce0tQ3i sF con2!ien!i1e1 lucrurile care m-au determinat sF -ug ast-el de cor0ul
meu -iDic' $e angoasF3 ce sentiment de 0anicF interioarF au 0rovocat o asemenea
situa>ie R Ltiu cF En orice Em0reJurare sunt Endrumat Ci 0roteJat Ci acce0tQ3i sF rFm?n
0e de0lin conCtient de via>a din mine' Emi reiau locul En univers Ci ast-el 0ot res0ira
din 0lin K
30!' /REIER I 8INDROMU9 ADAM8%8TOAE8 1ezi2 C87978)7&97&397A395C;&>E
178:9J
8inro&ul Aa&s%8!oKes
HQ
este un accident neurologic datorat unei diminuFri
#ruCte a irigFrii cere#rale' <eoarece #FtFile ini&iiM se rFresc3 este nevoie sF mF
Entre# care este situa>ia din care vreau sF mF sustrag3 0e care nu Ctiu sF o gestioneD'
"m dureri 0uternice Ci mF agF> de c?teva amintiri dureroase' Emi este greu sF trFiesc
momente de #ucurie deoarece e%istF un doliu neterminat (de ordin a-ectiv sa
0ro-esional*' "dun multF amFrFciune3 sunt EncF0F>?nat Ci nu vreau sF renun>' Res0ing
rFgaDul care m-ar aJuta sF trec mai de0arte3 dar Emi este teamF de necunoscut'
Encerc sF ra>ionaliDeD aceastF -ricF Ci acce0tQ3i sF -ac travaliul de doliu 0entru
acea situa>ie' "cce0t Q3i sF las deo0arte toate lucrurile 0e care nu le 0ot controla Ci
care sunt nocive 0entru mine' Emi concentreD aten>ia 0e lucrurile #une din via>a mea'
Emi desc/id s0iritul 0entru a acce0taQ3i cF trecutul este En s0atele meu Ci aleg sF
merg Enainte3 Ctiind sF vFd lec>iile 0e care le am de EnvF>at din e%0erien>ele mele
anterioare' "st-el -ac 0ace cu trecutul meu' Las via>a sF circule En mine Ci En -iecare
dintre neuronii mei' 8unt de acord sF -iu rece0tiv la noile situa>ii En care voi
e%0erimenta Ci voi Em0FrtFCi #ucuria Ci -ericirea3 0recum Ci sF dau Ci sF 0rimesc
iu0ire#
30,' /REIER I 8TARE VEGETATIV /RONI/ 1ezi2 C8;59C> CB;A>@@@E
En aceastF stare nu e%istF activitate care 0oate -i de0istatF' TrFiesc Entr-o stare
numitF 5.e7e!a!i.)5# /reierul meu este a-ectat En urma unei o0riri 0relungite a
circula>iei s?ngelui sau En urma unui traumatism cranian' $um creierul cores0unde
individualitF>ii mele3 trFiesc -rici 0uternice sau cul0a#ilitate3 at?t de intens Enc?t vreau
sF -ug din via>F' @F simt inca0a#il sF duc 0roiectele 0?nF =a ca0Ft3 sF realiDeD ceva
im0ortant' <eoarece Emi consider 0uterea limitatF vreau sF NmF deconecteDN de
lumea aceasta care mi se 0are nedrea0tF'
GXo7in' o 0ersoanF care a atins un anumit stadiu En evolu>ia sa s0iritualF' 1rin 0racticarea
medita>iei3 ECi 0oate 0FrFsi cor0ul -iDic En mod conCtient3 0entru o anumitF 0erioadF de tim0'
Bnele 0ersoane ECi 0ot Encetini sau c/iar o0ri #FtFile inimii 0entru a o re0orni a0oi'
Aa&s%8!oKes' Ro#ert "dams a descris Ctiin>i-ic sindromul 0entru 0rima oarF En anul 1!273
urmat a0oi de irlandeDul 9illiam 8!oKes3n 1!7+
En aceastF stare acce0tQ3 V cF -a0tul de a -i EncF En via>F le 0ermite a0ro0ia>ilor
mei sF 0regFteascF tre0tat 0lecarea mea din aceastF lume Ci sF ECi e%0rime iu#irea
162
13
N
Jacques Martel
2
5ste interesant de o#servat cF aceastF #oalF a-ecteaDF mai ales #Fr#a>ii3 care au o naturF
W"N43 a ac>iunii3 lucru care im0licF mai mult miCcarea
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
-a>F de mine3 En tim0 ce eu3 mF 0ot 0regFti En liniCte sF 0FrFsesc aceastF lume3
0entru a trece la o realitate Ci la un nivel de con2!iin) su0erioare'
310' /REIER I TI/URI
Ticurile, de-inite ca -iind e%ecutarea s0ontanF de miCcFri re0etitive Ci involuntare3
aratF o dereglare a tensiunii nervoase Ci un deDec/ili#ru la nivelul creierului#
<acF am unul sau mai multe !icuri, este 0osi#il sF -iu o 0ersoanF -oarte emotivF3
care re-uleaDF multF agresivitate Ci care3 En co0ilFrie a 0rimit o educa>ie 0e care a
0erce0ut-o ca -iind -oarte rigidF Ci 0er-ec>ionistF' 1rin !icuri Emi e%terioriDeD
neliniCtea Ci su0Frarea 0e care le simt En interiorul meu' 5ste 0osi#il sF trFiesc o
situa>ie En care mF simt 3n i&$as, 0ironit' 8imt cF nu am tim0 Ci ca sunt En 0ericol'
5%istF ceva 0e cale sF e%0lodeDe (0oate 0ro0riile mele emo>iiQ sau un secret de
-amilie vrea sF iasF la su0ra-a>F' <acF sunt #Fiat3 este 0osi#il sF -i -ost a-ectat de
ac>iuni cerute de cineva care re0reDenta autoritatea' "cest lucru e%0licF de ce sunt
de 0atru ori mai mul>i #Fie>i care su-erF de !icuri, dec?t -ete' &etele sunt3 En general3
mai rece0tive la autoritate3 deci mai 0u>in a-ectate de acest as0ect' 5ste 0osi#il sF
mF -i sim>it contrariat re-eritor la anumite miCcFri care mi-au -ost interDise En co0ilFrie
(de e%em0lu3 c?nd nu aveam voie sF mF miCc3 En #isericFQ' "stFDi3 c/iar dacF contrar
voin>ei mele3 cor0ul meu se miCcF3 ca o reac>ie sau o revoltF -a>F de ceea ce mi s-a
interDis sF -ac' 1ot c/iar sF am im0resia cF NEmi 0ierd -a>aN Enaintea cuiva3 ceea ce
determinF !icuri mai ales la nivelul -e>ei' &a>a mea vrea sF res0ingF 0ericolul3 0e
agresor' "m -ost iritat3 enervat Ci c/iar a7asa!, iar acum !icurile mele sunt cele care
mF agaseaDF' "m ticuri la nivelul &ani0ulei dacF3 En co0ilFrie mi s-a s0us des NsF
Enc/id guraN' &uria acumulatF Ci ne-e%0rimatF se mani-estF 0rin aceste !icuri, este
ca Ci cum aC vor#i En liniCte' /li$i!ul in oc;i neo#iCnuit 0oate Ensemna o e%0erien>F
din trecut En care Nmi se -Fcea cu oc/iulN sau vrea sF aratF cF eu caut mereu aten>ia
Ci 0rivirea celorlal>i'
"cce0tQ3i s) con2!ien!i1e1 aceastF stare3 sF curF> #locaJele din trecut Ci sF
Emi e%0rim clar nevoile'
311' /REIER E!u&or) la###F
Tumora este o 0roli-erare e%cesivF a celulelor anormale En creier# Tu&ora este
legatF de e&oiile refula!e, e re&u2c)ri $rofune, e suferine in !recu!,
0e care le Entorc Em0otriva mea' Tu&ora $ri&i!i.)
HV
, care se deDvoltF 0lec?nd de
la celulele creierului3 indicF -a0tul cF centrala mea de tratare a in-orma>iilor
EnregistreaDF EncF anumite idei3 credin>e sau sc/eme mentale care nu &ai au
nicio raiune e a e(is!a< Tu&ora este reDultatul unui Coc emo>ional -oarte
0uternic3 legat de o situa>ie sau de o 0ersoanF 0e care am iu#it-o mult sau de ceva
ce m-a -Fcut sF su-Fr -oarte mult sau -a>F de care mai simt EncF urF3 ranc/iunF3
-ricF3 -urie3 -rustrare' 1oate -i vor#a des0re tatFl meu3 care mF devaloriDeaDF' En
situa>ii3 En care tre#uia mereu sF mF de0FCesc 0e mine Ensumi3 iar mintea mea se
Nsu0raEncFlDeaN' <acF !u&ora este situatF En 0artea su0erioarF a creierului3 En
miJloc sau =a nivelul /i0o-iDei3 EnseamnF de o#icei ca am trFit un Coc emo>ional sau
cF Emi este -oarte -ricF -a>F de as0ecte legate de s0iritualitate3 de intui>ie etc' 8unt
-oarte 3nc)$)3na! Ci re-uD sF Emi sc/im# -elul de a vedea via>a Ci de a trata
realitatea 0reDentF' 5%istF un con-lict mental 0uternic de a -i aici3 En acest moment3
de a acce0taQ3i via>a Ci tot ceea ce se a-lF En ea' 8unt ri7i Ci a& iei fi(e, am o
stare de con-uDie interioarF Ci am o di-icultate En a -ace #ilan>ul lucrurilor' 1lutesc3
sunt a#sent Ci trFiesc En nega>ie' $red cF ca0acitatea mea intelectualF este
insu-icientF 0entru a gFsi o solu>ie la o situa>ie e%actF2 tre#uie sF mF de0FCesc cu
orice 0re>K "m o energie mentalF care nu mai cores0unde nevoilor mele 0ro-unde
Ci care este o0usF dorin>elor mele divine' $or0ul meu reac>ioneaDF 0uternic Ci
ast-el a0are o 0roli-erare necontrolatF a celulelor creierului' 5ste o stare criticF Ci
0ericuloasF Ci tre#uie sF Emi sc/im# atitudinea Enc/isF Entr-o desc/idere a ini&iiM
dacF vreau sF 0un ca0Ft acestei !u&ori# Tre#uie sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF am
de -Fcut o sc/im#are radicalF En via>a mea3 iar acum este momentul ideal 0entru a
-ace aceastF sc/im#are' Tre#uie sa mF des0rind de trecut Ci de toatF energia
negativF legatF de trecut Ci sF Emi canaliDeD aten>ia doar 0e lucrurile 0oDitive Ci 0e
ceea ce vreau sF -ac cu adevFrat din via>a mea'
Ence0?nd de acum3 acce0tQ3i sF vFd via>a Entr-un mod mai desc/is Ci mai -le%i#il'
Pia>a este En continuF sc/im#are Ci evolueaDF mereu s0re mai #ine' Encrederea mea
0ersonalF mF va aJuta sF ating acest >el' "cce0tQ3i sF-mi ascult mai mult vocea
interioarF3 sF -iu mai s0ontan Ci las la o 0arte controlul mentalului meu'
312' /REVA8A /UTANAT 1ezi2 &977)89D<89
313' /RIZ /ARDIA/ 1ezi2 959M>1 )95BA8C: C@@@D7 M9;CA8DE
31+' /RIZ DE ,I/AT 1ezi2 95D9673:97
317' /ROBN Z0oalalui###F 1ezi295:73:957) C8;=5Cboala9ui@@@E
31' /RONI/ E0oal) cronic)###F
$uv?ntul cronic 0rovine de la Nc/ronosN care EnseamnF tim0' O 0oal) cronic) 0oate
sF se instaleDe En luni sau ani de Dile' En caDul unei #oli3 termenul de ? cronic)
sugereaDF ceva 0ermanent3 ireversi#il3 care nu se 0oate diminua sau corecta'
<eDvolt o #oalF cronicF atunci c?nd re-uD sF evolueD de teamF -a>F de ceea ce Emi
reDervF viitorul' =ndi-erent care ar -i 0oala cronic) de care su-Fr3 este #ine sa mF
Entre# ce anume am im0resia cF nu 0ot sc/im#a' En ce as0ect al vie>ii mele am
im0resia cF Emi s0un2 Noricum nu se 0oate -ace nimic sau nu se 0oate sc/im#a
" se vedea nota de su#sol re-eritoare la cancerul 7enerali1a!, la seciunea cancer E3n 7eneralF
162
13
N
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
nimic RN 8unt ca o dinamitF 0e cale sF e%0lodeDe' @F re>in at?t de mult3 am nevoie de
o solu>ie 0entru a sc/im#a lucrurile' $e NcadouN Emi o-erF aceastF #oalF su# -ormF de
aten>ie din 0artea celor din Jurul meu3 de resemnare En ideea de a-mi sc/im#a o0inia
asu0ra vie>ii etc R 8olu>ia cea mai sim0lF 0entru mine este3 -arF EndoialF3 sF nu -ac
nimic3 deoarece se 0are cF-nu 0ot -ace nimic altceva dec?t sF mF resemneD'
1rovocarea 0e care o am de trecut este sF acce0tpW sF Emi iau via>a En 0ro0riile
m?ini3 sF Emi desc/id conCtiin>a la ideea cF orice este 0osi#il' 1ot sF mF documenteD
re-eritor la alte 0ersoane care au su-erit de #oli cronice Ci care s-au vindecat' $e
demers au urmat R Bneori3 atunci c?nd miJloacele conven>ionale nu dau reDultate3 0ot
recurge la tera0ii alternative3 energetice sau altele3 cu discernFm?nt3 0entru a Cti
care dintre ele m-ar 0utea aJuta' 1lec?nd de la ideea cF orice este 0osi#il3 voi gFsi mai
uCor solu>iile care3 dacF nu Emi vor vindeca com0let #oala3 mF vor aJuta sF Emi
Em#unFtF>esc sFnFtatea -iDicF3 emo>ionalF Ci mentalF3
317' /RU+ 1ezi2 64:)A89569:>
31!' /RU8T 1ezi2 &977)7CH7M>
31,' /UADRI+9EGIE 1ezi2 &A8A9H97 CD5 67578A@@E
320' /U9+ABI9ITATE 1ezi2ACC9D75:
321' /U+EROZ 1ezi2 &977)AC5778;HAC77
322' /URBATURA
$ur#atura este o senDa>ie de durere3 de o#osealF muscularF du0F un e-ort neo#iCnuit'
1oate -i3 de asemenea3 eta0a ini>ialF a anumitor in-ec>ii virale ggri0F3 /e0atitF etc'*'
8e mani-estF 0rintr-un #locaJ de energie la nivelul muCc/ilor' $ur#atura este legatF
de durerea resim>itF atunci c?nd o nevoie (a-ectivF sau emo>ionalF* nu a -ost
satis-FcutF' Li cum energia acumulatF En muCc/i se e%0rimF de o#icei 0rintr-o
miCcare sau 0rintr-un gest3 Emi #loc/eD inconCtient aceastF energie la nivelul
muCc/iului' 8unt Entr-o reac>ie interioarF (o durere mentalF* Ci o e%0rim -iDic 0rin
aceastF cur#atura' @F simt a#Ftut3 trist -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie' $ur#atura
se situeaDF 0e mai multe niveluri3 iar durerile osoase indicF o durere interioarF -oarte
0ro-undF' "ceastF durere mF a-ecteaDF 0?nF En ad?ncul -iin>ei mele3 s0a>iului meu'
"cce0>ii sF Emi sc/im# com0ortamentul3 sF mF miCc En direc>ia cea #unF3 -FrF
sF -iu En reac>ie' "cce0tpi sF -iu ceea ce sunt3 sF trFiesc En 0reDent3 Ctiind cF via>a
Emi Em0lineCte nevoile interioare cele mai im0ortante'
323' /U8BING
JT
Esinro&ul lui###F 1ezi i2 6A5D7 3<&8A875A7
Re0reDintF o consecin>F a unei 0roduc>ii En e%ces a unui /ormon (corticoid* al
glandelor su0rarenale' 1rinci0alele sim0tome ale sindromului $us/ing sunt
o#eDitatea3 localiDatF la -a>F3 =a g?t Ci trunc/i (cocoaCF de #iDon*3 /i0ertensiunea
arterialF3 vergeturile3 o 0iloDitate e%cesivF3 atro-ie muscularF Ci astenie (slF#iciune*
etc' 5%istF En acest caD o deDordine mentalF Ci -iDicF3 un deDec/ili#ru care con-erF
sentimentul de a -i invadat de ceilal>i3 de a'-i 0ierdut tre0tat orice contact cu 0ro0ria
mea -or>F' "m un sentiment de ne0utin>F Ci mF NEnecN Entr-un 0rea 0lin de idei care
mF invadeaDF' 8unt 0ierdut3 nu Ctiu En ce direc>ie sF merg' "st-el3 0rin reac>ie Encerc
sF vreau3 conCtient sau nu3 sF Ei distrug 0e cei din Jurul meu' $?nd aceste glande
-unc>ioneaDF anormal3 a0ar o serie de sim0tome3 cunoscute su# denumirea de
sim0tom $us/ing' Emi dau seama de -a0tul cF3 unele 0Fr>i ale cor0ului meu se
trans-ormF2 -a>a3 g?tul3 trunc/iul Ci constat3 de asemenea3 cF mem#rele in-erioare
slF#esc' 8u-Fr de un deDec/ili#ru -iDic Ci mental' Ne0utin>a mea mF -ace sF nu mai am
conCtiin>a 0uterii mele interioare' 5ste ca Ci cum aC 0utea -i atacat En orice moment'
8unt Entr-o stare de su0ravie>uire Ci car du0F mine un trecut -oarte greu' 5ste
im0ortant 0entru mine sF reiau contactul cu realitatea 0rin gesturi care mF 0ot aJuta'
Emi -olosesc 0uterea 0entru a-mi Em#unFtF>i calitatea vie>ii' EnvF> sF am Encredere En
mine'
"cce0>ii sF Emi ocu0 locul cuvenit Ci sF trFiesc En -unc>ie de ceea ce simt Ci
ceea ce sunt' 3 3 - ' '
32+' /UTI/U9E 1ezi2D767:7)C<:9C<7
Jacques Martel 166 1GT
30
$us/ing (Tarve; 9illiam*2 neuroc/irurg american (1!,-1,3,* care a descris En anul 1!323
c?teva tul#urFri ale glandelor su0rarenale
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
327' DA9TONIAN 1ezi2 ;C=9) DA:;593MC5;5-&78C7&F9A C<;89;8E
32' DE/A9/I,IERE 1ezii2 ;A37);3:7;&;8;HA
<ecalci-ierea este o diminuare im0ortantF a con>inutului de calciu dintr-un >esut3 un
organ sau un organism3 cea mai -recventF -iind demineraliDarea sc/eletului'
@F simt -ragil3 am im0resia cF sunt urmFrit de o soartF rea' @F simt tF#Fcit3 lovit En
intimitatea mea3 ru0t En interior de anumite situa>ii sau 0ersoane' "Jung sF mF
de0recieD3 sF mF diminueD Ci am im0resia cF Emi 0ierd 0uterea Encetul cu Encetul'
<evin de0endent de ceilal>i Ci nu Ctiu En ce direc>ie sF merg' "m im0resia cF rateD
ceva3 cF 0ierd ceva' Masele -iind structura cor0ului3 tre#uie sF Emi reviDuiesc via>a En
ansam#lul ei3 modul meu de -unc>ionare3 reac>iile mele -a>F de diversele situa>ii 0e
care le trFiesc En 0reDent'
"cce0tQ3i
sF
am Encredere En mine3 sF Emi recunosc calitF>ile Ci -or>a interioarF'
"leg sF trFiesc En -unc>ie de valorile mele 0ro-unde' EnvF> sF mF 0oDi>ioneD Ci 0reiau
controlul asu0ra vie>ii mele3 Ctiind cF nimeni nu mF 0oate atinge' 8unt tot tim0ul
0roteJat Ci Endrumat'
327' DE,I/IEN DE AUZ 1ezi2 <87C=9-3<8D9:A:7
32!' DEGETE E3n 7eneralF
<egetele re0reDintF 0relungirea m?inilor Ci instrumentul care mF aJutF sF Emi
mani-est ac>iunile En via>a de -iecare Di' Re0reDintF ac>iunea En momentul 0reDent3
detaliile cotidiene3 de%teritatea Ci cunoaCterea' 1rin 0i0Fit 0ot iu#i3 0ot m?ng?ia3
alinta3 construi Ci crea' <egetele mele sunt mani-estarea concretF a g?ndurilor3 a
sentimentelor mele' 0 ranF la un deget indicF -a0tul cF Encerc sF -ac 0rea multe3 mF
agF> de detalii3 merg 0rea de0arte sau 0rea re0ede' Emi concentreD aten>ia 0e 0rea
multe lucruri Ci3 En acelaCi tim03 energiile mele sunt dis0arate' 8unt nerF#dFtor sau
deranJat -a>F de anumite miCcFri 0e care tre#uie sF le -ac' 8im>ul datoriei este
-oarte Encercat' @F 0reocu0F 0rea mult sarcinile 0e care le am de -Fcut Bit -a0tul cF
-iecare detaliu mFrunt din via>a mea3 -iecare moment este 0re>ios' $ul0a#ilitatea
mF -ace sF Emi -ie -ricF cF voi -i Nlovit 0este degeteN sau cF NEmi voi muCca degeteleN
0entru cF am s0us ceva' 8unt nerF#dFtor -a>F de c?teva detalii mFrunte3 ceea ce
0une En eviden>F latura mea de 0er-ec>ionist' =ndi-erent de natura rFnii (tFieturF3
arsurF3 #FCicF etc'* aceasta are legFturF cu ac>iunile mele 0reDente' <e o#icei3
nivelul rFnii Ci genul de >esut a-ectat (0iele sau os* sunt im0ortante' <e e%em0lu3 o
tFieturF 0?nF la os indicF o ranF mai 0ro-undF dec?t o sim0lF in-lama>ie' Peri-ic
care sunt degetele a-ectate Ci rFs0unsul la Entre#area mea va -i mai clar' <acF Emi
ru0 un deget3 tre#uie sF mF Entre# En ce as0ect din via>a mea sau de cine mF simt
strivit R TrFiesc En nesiguran>F3 deoarece Emi este teamF cF voi 0ierde ceea ce am'
<acF am un deget sau mai multe cur#ate3 este im0ortant sF o#serv -elul En care
sunt cur#ate degetele Ci direc>iile 0e care mi le aratF' <acF degetele sunt li0ite3 mF
Entre# dacF mF simt amestecat En toate activitF>ile 0e care le -ac sau En toate
detaliile din -iecare DiR <acF sunt 0rea Ende0Frtate unele de altele3 este 0os#il sF
e%iste o diDarmonie sau un con-lict care mF -ace sF am o di-icultate En a-mi
ec/ili#ra via>a a-ectivF3 cea 0ro-esionalF3 via>a de -amilie Ci cea se%ualF (En -unc>ie
de degetul care este a-ectat*' <egetele care sunt Encovoiate 0ot indica -a0tul cF mF
retrag En mine Ensumi sau cF m?inile mele se Enc/id 0entru a Enc/ide 0umnul3 En
semn de -urie sau din dorin>a de a =ovi 0e cineva sau ceva' <egetele En>e0enite
indicF in-le%i#ilitatea mea -a>F de detaliile cotidiene' <acF sunt #locate3 mF simt
0araliDat -a>F de ceea ce am de s0us sau de -Fcut' Emi muCc degetele 0entru a mF
0ede0si -iindcF nu sunt ca0a#il sF Ende0linesc o anumitF sarcinF3 ceea ce
contravine 0rinci0iilor mele de eticF'
Ence0?nd de acum acce0tQ3i sF Emi acord tim0ul necesar 0entru a -ace c?te un
lucru o datF3 deoarece Emi acce0tQ3i dimensiunea umanF Ci nu mai sunt nerF#dFtor3
deoarece ast-el avanseD 0rea re0ede'
32,' DEGETE IDEGETU9 MARE
<egetul mare are legFturF cu 0resiunea3 0resiunea 0e care mi-o 0laseD 0e umeri
0recum Ci cea 0e care le-o im0un celorlal>iK 5ste un deget 0uternic3 care sim#oliDeaDF
-or>a3 ca0acitatea mea de a lua ceva3 nevoia mea de 0utere Ci care -oloseCte la a
Em0inge3 a Judeca3 a 0resa 0recum Ci a a0recia ac>iunile celorlal>i (degetul mare
ridicat En sus sau En Jos* 0recum Ci 0ro0riile mele ac>iuni' 5ste En legFturF cu gura Ci cu
gustul' $?nd ridic degetul mare En sus Ci >in m?na Enc/isF3 Emi e%0rim a0ro#area3 iar
c?nd degetul este Endre0tat En Jos3 Emi e%0rim deDacordul' <egetul mare are legFturF
cu intelectul meu3 cu comunicarea inter0ersonalF Ci cu sensi#ilitatea mea' Bn deget
mare sFnFtos aratF un ec/ili#ru Entre g?ndurile Ci sentimentele mele' <acF sunt
cu0rins de angoasF3 Emi -ac tot tim0ul griJi3 degetul mare va -i a-ectat' <acF mF simt
NEm0insN de ceilal>i sau de via>F3 voi avea tendin>a de a mF rFni cu uCurin>F la degetul
mare' 1ot sF mF simt Em0ins3 0resat En lucrurile 0e care le am de -Fcut3 dar Ci o#ligat
sF ader =a anumite moduri de a -ace ceva3 la unele doctrine sau religii3 -FrF sF 0ot sF
mF o0un3 lucru care Emi 0oate a-ecta -elul meu de a reac>iona cu ceilal>i' Bneori devin
agresiv Ci reac>ioneD -a>F de ceilal>i3 deoarece nu -ac lucrurile con-orm valorilor mele
0ro-unde' $eea ce vreau cu adevFrat sF -ac rFm?ne En g?ndurile mele3 En loc sF Emi
realiDeD 0roiectele 0e 0lan -iDic' <egetul mare determinF genul de ra0orturi 0e care le
am cu ceilal>i Ci cu mine Ensumi' <i-icultF>ile En acest caD 0ot -i En rela>ie cu O
di-icultatea mea de a lFsa la o 0arte 0ro#lemele din trecut3 credin>ele mele vec/i'
"tunci c?nd un co0il ECi suge degetul mare3 En situa>ii En care se simte vulnera#il3
degetul mare re0reDintF siguran>a Ci 0rotec>ia' Toate rFnile =a degetul mare sunt
legate de un e-ort mental 0rea mare3 o acumulare e%cesivF de idei Ci de griJi3 de
o#icei -a>F de un co0il Ci o tendin>F de a -i En de-ensivF' Mare comunicarea mea cu
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
ceilal>i este sFnFtoasF R Ei Em0ing 0rea mult 0e ceilal>i sau eu mF simt Em0ins de o
via>F 0rea tre0idantFR @F Em0ing Entotdeauna la -undR La -el3 atunci c?nd mF satur
0rea mult de o anumitF situa>ie3 degetul mare va -i a-ectat' En caDul En care am o
-racturF la degetul mare3 EnseamnF cF via>a mea tre#uie sF se sc/im#e En mod
radical' "cest lucru Emi 0rovoacF o angoasF interioarF -oarte mare3 deoarece tre#uie
sF Emi sc/im# o#iceiurile 0e care le am de mult Ci care au consecin>e negative asu0ra
mea' <egetul mare sim#oliDeaDF3 de asemenea3 via>a Ci su0ravie>uirea3 dorin>a de a
trFi (dacF >in degetul mare En interiorul m?inii str?nse3 sunt o 0ersoanF care
introvertitF3 care 0oate vrea sF moarF sau care simte nevoia de a se retrage En sine3
0entru a se a0Fra de lumea e%terioarF*' M#serv dacF Emi este teamF cF voi muri Ci nu
voi mai avea controlul asu0ra mea' <egetul mare Emi reaminteCte -or>a mea
interioarF3 valoarea mea3 -or>ele mele originale' @ani-estF uCurin>a mea de a
trans-orma En ac>iune (0e 0lan -iDic* aceste #ogF>ii interioare3 care sunt toate dorin>ele
Ci nevoile mele' Ence0?nd de acum3 voi -ace totul 0entru a -i Em0Fcat cu mine Ensumi'
M#serv semnele transmise de degetul mareCi rFm?n vigilent atunci c?nd se Ent?m0lF
ceva' Las triste>ea mea interioarF sF iasF'
"cce0>ii via>a Ci situa>iile care a0ar -FrF sF dramatiDeD3 deoarece Ctiu cF universul
va avea griJF de mineK EnceteD sF mai -iu negativ Ci acce0>ii-sF mF s0riJin 0e 0ro0riile
mele -or>e Ci valori2 acest lucru mF aJutF sF mF detaCeD de de0enden>ele -amiliale de
care eram agF>at' @F eli#ereD de 0rea-0linul de g?nduri Ci acce0>ii sF -iu stF0?n 0e
via>a mea'
330' DEGETE IDEGETU9 ARTTOR
<egetul arFtFtor este degetul JudecFrii Ci al cunoaCterii Ci cores0unde mirosului'
Re0reDintF ego-ul su# toate as0ectele sale2 autoritate3 orgoliu3 su-icien>F''' En
com0ortamentele mele non-ver#aEe3 -a0tul de a arFta degetul sau cu degetul3 indicF o
res0ingere a autoritF>ii3 -ie ea 0arentalF sau de altF naturF' Encerc sF e%0rim
autoritatea Entr-un mod reactiv3 adicF En reac>ie cu diversele -orme de autoritate
0reDente' &rica mea de autoritate 0oate c/iar sF Emi 0rovoace tul#urFri digestive' Emi
este teamF cF voi -i 0rins En ca0canF3 cF nu voi -i recunoscut la adevFrata mea
valoare' Emi este teamF de autoritate Ci nu acce0tJ3i 0reDen>a acesteia En via>a mea'
Preau ca 0unctul meu de vedere sF -ie res0ectat cu orice 0re>K Emi -olosesc degetul
arFtFtor 0entru a-mi im0une ideile3 Entr-un mod destul de autoritar3 este modul meu
de a-mi a-irma N0uterea 0ersonalFN Ci de a-mi ascunde sentimentul de ne0utin>F'
$onCtientiDeD -a0tul cF3 de o#icei -ricile mele mF determinF sF reac>ioneD ast-el' "m o
mare sensi#ilitate emo>ionalF3 Ci am nevoie sF mF simt En siguran>F En via>F' Emi este
teamF de Judecata celorlal>i3 de -a0tul cF aceCtia ECi vor reconsidera rela>ia cu mine3
-ie ea de a-aceri3 amoroasF sau de 0rietenie' RealiDeD -a0tul cF3 a-1 acuDa 0e celFlalt
sau a dori sF am dre0tate cu orice 0re>3 nu duce la nimic' Emi 0FstreD energiile 0entru
lucruri mai im0ortante' Mare autoritatea mF deranJeaDF cu adevFratR 1oate este vor#a
des0re un sentiment de ne0utin>F sau de nesiguran>F3 care vine din co0ilFrie3 -a>F de
autoritatea 0arentalF' <acF mF devaloriDeD este 0osi#il sF am im0resia cF ceilal>i mF
ignorF sau vor sF mF domine' "C vrea sF -iu eu 0e 0rimul loc3 dar nu se Ent?m0lF acest
lucru' 8unt deDamFgit de mine3 dar Ci de ceilal>i' M -racturF a degetului arFtFtor indicF
-a0tul cF mF agF> 0rea mult de anumite 0ersoane sau situa>ii2 nu mai sunt ca0a#il sF
mF controleD3 ce ar 0utea sF se Ent?m0le R 8unt an%ios3 c/iar 0anicat3 deoarece3 En loc
sF Emi -olosesc adevFrata 0utere interioarF3 ' 0re-er sF -olosesc alte trucuri 0entru a
o#>ine ceea ce vreau'
Ence0?nd de acum acce0>ii -ormele de autoritate care mF deranJeaDF3 Ctiind cF
e%istF 0entru a mF aJuta sF evolueD En mod 0oDitiv' En loc sF -iu -rustrat -a>F de acea
autoritate3 Emi caut adevFrata -or>F interioarF' En loc sF trFiesc En mintea mea3 acce0tp
i sF trFiesc En inimai mea' "cce0>ii ast-el di-eritele emo>ii Ci sentimente 0e care le
am' Emi desc/id s0iritul' EndrFDnesc sF mF 0rivesc En oglindF Ci sF am griJF de mine3 En
loc sF Ei arFt 0e ceilal>i cu degetul'
331' DEGETEIDEGETU9 MIY9O/IU
<egetul miJlociu3 degetul cel mai lung al m?inii3 re0reDintF creativitatea3 se%ualitatea3
-or>a Ci -uria' 8im#oliDeaDF 0i0Fitul3 munca3 0roductivitatea Ci -ertilitatea' M ranF sau
o durere la acest deget EnsemnF cF via>a mea se%ualF nu este aCa cum aC dori sau cF
mF Enclin 0rea uCor En -a>a destinului' TrFiesc o su0Frare sau o tensiune legate de
insatis-ac>ie Ci ast-el3 tre0tat a0are -uria' "ceastF reac>ie mF Em0iedicF sF Emi realiDeD
dorin>ele secrete' 1artea mea creativF este restr?nsF din cauDa unei li0se de
Encredere' @F neliniCtesc 0rea mult Ci viseD mult3 En loc sF Emi construiesc via>a Entr-
un mod real Ci 0ermanent' &rustrFrile mele mF Em0iedicF sF merg Enainte'
8entimentul meu de in-erioritate mF Endrea0tF s0re di-icultF>i la nivelul se%ualitF>ii
mele3 aceasta -iind-un mod de a-mi e%0rima creativitatea' 1ulsiunile mele 0ro-unde
nu sunt e%0rimate' "m tendin>a de a trFi cu o atitudine e%tremF2 sF -ug de
res0onsa#ilitF>i Ci sF rFm?n 0e loc sau sF -iu tentat de a0licarea strictF a regulilor Ci
sF vreau sF o#>in cu orice 0re> ceva ce Emi doresc' "m EncF o atitudine in-antilF3 ca Ci
cum nu aC -i devenit EncF adult3 maJor' Ence0?nd de acum3 identi-ic care este as0ectul
se%ualitF>ii mele sau al creativitF>ii mele3 care este a-ectat' $are 0arte din mine vrea
sF creascF3 sF evolueDe3 acce0t?ndii res0onsa#ilitF>ile care vin cu acest lucru R M
-racturF a degetului miJlociu indicF o reDisten>F Ci o rigiditate3 mai ales -a>F de 0i0Fit3
ceea ce determinF o agresivitate interioarF -oarte mare' 1oate -i un as0ect legat de
cariera mea3 de 0er-orman>ele mele (se%uale3 0ersonale3 intelectuale*'
"cce0>ii sF Emi e%0rim mai mult nevoile3 En loc sF Emi arFt -uria' Emi dau seama de
-a0tul cF doar -ricile mele sunt cele care mF Em0iedicF sF mF e%0rim' 5%0erien>ele
mele se%uale devin mai #ogate En loc sF -ie doar un miJloc de a um0le un gol interior'
EnvF> sF Emi creeD via>a En -iecare Di' En loc sF insist 0e imagine Ci 0e as0ectele
su0er-iciale3 Emi -ondeD via>a 0e valorile mele Ci 0e j 0rioritF>ile mele interioare'
332' DEGETEIDEGETU9 INE9ARU9
=nelarul3 nume care vine de la NinelN sim#oliDeaDF alian>a sau uniunea Ci re0reDintF
legFturile mele a-ective' Re0reDintF vederea Ci -elul En care sunt En rela>ie cu mine
Ensumi' =nelarul meu este atins dacF mF ascund En s0atele celorlal>i En loc sF Emi ocu0
locul cuvenit3 dacF via>a mea este 0linF de deDordine Ci de contradic>ii' Re0reDintF
li#ertatea 0e care mi-o acord Ci -elul En care mF alieD cu ceilal>i' Mrice -el de ranF la
acest deget 0rovine dintr-o su0Frare sau dintr-o di-icultate En rela>iile mele a-ective2
0oate -i vor#a de rela>ia cu so>ulGso>ia3 cu co0iii c/iar sau cu 0Frin>ii' 8au 0oate -i
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
vor#a des0re rela>ia cu un asociat sau cu cineva cu care am semnat un contract Ci cu
care am o rela>ie 0rivilegiatF' "ceastF ranF este mani-estarea e%terioarF a unei rFni
interioare des0re care3 0ro#a#il nu am vor#it nimFnui' 5ste greu 0entru mine sF
realiDeD uniunea cu mine Ensumi3 sF trFiesc cu aceastF su0Frare interioarF3 care mF
co0leCeCte' 1oate am tendin>a de a e%agera situa>ia' $e anume mF deranJeaDF R 5ste
0osi#il sF su-Fr de o -ormF de nedre0tate -a>F de o 0ersoanF sau o situa>ie R <eoarece
nu mai de>in controlul asu0ra mea3 Encerc sF e%ercit o 0utere asu0ra celorlal>i3 c?nd
de -a0t ar tre#ui sF acce0tJ3i sF renun> Ci ast-el3 sF mF eli#ereD' TrFiesc EncF En -unc>ie
de ceea ce s0un sau g?ndesc ceilal>i des0re mine Ci acest lucru mF a-ecteaDF' 5ste
0osi#il sF mF simt En 0ericol Ci sF am tendin>a de a mF agF>a de ceilal>i' TrFiesc o
rFcealF la nivelul rela>iilor mele Ci mF trateD Ci 0e mine Entr-un mod rece Ci inuman'
&racturarea inelarului EnseamnF -a0tul cF uit 0rea mult de mine3 En -avoarea celorlal>i'
0 situa>ie a devenit intolera#ilF deoarece nu Emi acord su-icient de mult s0a>iu 0entru
a mF Em0lini Ci a -i eu Ensumi'
"cce0tA3i sF mF detaCeD 0entru a vedea mai #ine situa>ia' $e anume mF
Em0ieddicF sF mF e%0rim R &a0tul cF 0resu0un reac>ia celorlal>i R EnvF> sF veri-ic Ci
realiDeD -a0tul cF Entre a 0resu0une Ci a Cti e%istF o di-eren>F -oarte mare' &a0tul de a
veri-ica mF aJutF sF am rela>ii mult mai armonioase Ci sF EnvF> ast-el sF dialog/eD'
"cce0tQ3i sF mF Em0linesc3 sF evolueD3 sF -iu -ericit -iind En acelaCi tim0 En armonie cu
cei din Jurul meu'
333' DEGETE IDEGETU9 MI/ De7e!ul &ic este legat direct de inimFi' Re0reDintF
-amilia Ci toate as0ectele legate de -amilie3 mai ales iu#irea3 armonia3 dar Ci
secretele Ci minciunile' 5ste legat de auD Ci de intui>ie' 8im#oliDeaDF En>ele0ciunea3
integritatea3 adevFrul3 desc/iderea s0re mine Ensumi Ci s0re ceilal>i3 comunicarea'
<e asemenea3 0oate re0reDenta 0artea mea CireatF Ci 0reten>ioasF3 -olositF 0entru
a-mi satis-ice nevoile 0ersonale' $?nd mF rFnesc la degetul mic3 acest lucru aratF
-a0tul cF3 trFiesc emo>ii 0e care ar tre#ui sF le e%terioriDeD mai multe3 En rela>ie cu
-amilia mea3 o li0sF de armonie En interiorul cu0lului sau 0ur Ci sim0lu3 li0sa iu#irii de
sine' &ac 0e NsurdulN Ci nu ascult mereu mesaJele 0e care mi le transmite intui>ia'
"m nevoie de o sc/im#are la nivelul rela>iilor mele cu ceilal>i3 0entru a -i En armonie
cu ideile mele noi3 cu noile mele credin>e Ci as0ira>ii' 0 0ro#lemF la degetul mic3
oricare ar -i ea (arsurF3 tFieturF etc* denotF o emotivitate 0rea mare' 1ro#a#il am
o#iceiul su0FrFtor de a mF su0Fra din nimic Ci emotivitatea mF aca0areaDF' <evin
0reten>ios Ci acest lucru mF deDec/ili#reaDF Ci mF Em0iedicF sF En>eleg oamenii Ci
evenimentele din via>a mea' En loc sF mF las Endrumat de En>ele0ciunea mea
interioarF3 am tendin>a de a trFi En -unc>ie de ceilal>i' "cest lucru Emi dF o stare de
nesiguran>F Ci de ne/otFr?re' Las la o 0arte intui>ia Ci mF las condus de g?nduri Ci
de neliniCti intermina#ile' <acF Emi -ractureD degetul mic3 am nevoie sF mF eli#ereD
Entr-un as0ect al vie>ii mele care 0oate -i legat de autoritate' 1oate -i3 de asemenea3
un secret 0e care El 0ort de mult tim03 care mF roade En interior'
"cce0tA3i sF 0rivesc evenimentele Ci situa>iile cu sim0litatea unui co0il' Le
dedramatiDeD Ci dau dovadF de desc/idere3 EnvF> sF mF a-irm Ci sF comunic' Poi
merge Enainte cu mai multF uCurin>F' "m nevoie de mult mai mult calm interior' =n loc
sF Joc un rol Ci sF trFiesc Entr-o lume En care a0aren>ele sunt mai im0ortante dec?t
-iin>a3 am 0osi#ilitatea acum de a reveni la lucrurile sim0le Ci la mine Ensumi'
33+' DEGETE % ARTRITA 9A DEGETE 1ezi i2 A8:89:> CD5 67578AE
Ar!ri!a este o in-lamare dureroasF a articula>iilor3 care sim#oliDeaDF critica3
auto0ede0sirea3 re0ro#area3 o li0sF 0ro-undF de iu#ire Ci c/iar un sentiment de
ne0utin>F' De7e!ele (detaliile cotidiene* cu ar!ri!) indicF un sentiment de a nu -i
iu#it Ci de a -i victima evenimentelor din via>a mea de Di cu Di' Ei las 0e ceilal>i sF mF
conducF'
"cce0tA3i sF mF iu#esc Ci sF mF iert3 deoarece dacF eu nu mF iu#esc3 cum ar
0utea ceilal>i sF mF iu#eascF R
337' DEGETE I/UTI/U9E
/u!6cula este un strat su#>ire de 0iele3 un soi de 0eliculF care se -ormeaDF =a #aDa
ung/iilor' $u c?t este mai groasF Ci creCte mai re0ede3 cu at?t mai mare este
tendin>a mea de a -i as0ru cu mine Ensumi' @F critic des 0entru lucruri mFrunte3
deoarece sunt 0er-ec>ionist'
"cce0tA3i sF vFd -a0tul cF sunt o -iin>F umanF En evolu>ie Ci -ac tot ce 0ot' EnceteD
sF mF mai Judec at?t de sever Ci mF acce0t aCa cum sunt 0entru a 0utea merge mai
de0arte En mod armonios'
33' DEGETE DE 9A +I/IOARE
De7e!ele e la $icioare re0reDintF detaliile legate de viitor' 8unt o 0unte de
ec/ili#ru Ci mF aJutF sF 0erce0 solul3 deci lumea En general' <acF am o stare de
neliniCte -a>F de lume3 a0ar cram0e Ci trFiesc o cul0a#ilitate3 0ot sF Emi sucesc un
deget de la 0icior3 sF mF tai (ceea ce indicF o li0sF de #ucurie* sau sF mF rFnesc mai
grav (-racturF3 ru0turF*' Bn deget de la 0icioare sucit3 o entorsF #enignF indicF -a0tul
cF vreau sF sc/im# direc>ia3 sF iau o deciDie3 dar mF o0un sc/im#Frii3 deoarece sunt
0rea ataCat de un lucru3 o 0ersoanF sau o situa>ie' "m o#osit sF am tot tim0ul
res0onsa#ilitatea 0entru ca totul sF -ie armonios' M -racturF scoate En 'eviden>F
sentimentul meu de monotonie' Rutina mea DilnicF Emi dF o stare de siguran>F3 dar En
acelaCi tim03 am nevoie de sc/im#areK 1ot avea senDa>ia cF sunt cu ca0ul En nori3 ca
un artist care trFieCte En imaginar' 5ste 0osi#il sF vreau3 conCtient sau nu3 sF omit
detalii im0ortante3 iar -a0tul cF mF rFnesc3 Emi atrage aten>ia sF -iu mai vigilent sau
0oate Emi -ac 0rea multe griJi 0entru lucrurile mFrunte 0e care le am de reDolvat En
viitor Ci acest lucru mF Ende0FrteaDF de esen>ial' <acF am o di-icultate de a merge
0?nF la ca0Ft sau m-am -i%at 0e ceva sau3 dim0otrivF3 vreau sF -ac lucrurile 0rea
re0ede3 degetele de la 0icioare vor -i a-ectate' Tendin>a de a #rusca lucrurile se
e%0rima adeseori 0rin -a0tul cF mF lovesc la unul sau douF degete de la 0icioare'
<acF g?ndurile mele sunt 0rea violente3 mF lovesc tocmai 0entru a-mi reaminti acest
lucru' <acF Emi scr?ntesc un deget3 EnseamnF cF mF simt tot mai 0rins -a>F de o
direc>ie 0e care tre#uie sF o urmeD' @F simt Eng/esuit3 vreau sF -ug3 dar Ctiu En sinea
mea3 cF nu aceasta este solu>ia'
<acF e%istF o devia>ie a degetului mare s0re cel de-al doilea deget3 EnseamnF cF
e%istF un con-lict la un nivel 0ro-und3 legat de valorile mele' "ceastF devia>ie a0are
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
de o#icei En momentul En care am o rela>ie cu un 0artenerGF sau un 0Frinte 0e care El
consider -oarte dominant' &ug de res0onsa#ilitF>ile mele Ci El las 0e celFlalt sF ia
deciDiile' "m im0resia cF ceilal>i se ocu0F de tre#urile mele3 deCi acest lucru nu Ei
0riveCte 0e ei3 deCi eu Emi re0roCeD3 la r?ndul meu3 cF mF amestec En tre#urile
celorlal>i' <evia>ia 0oate dis0Frea dacF mF res0onsa#iliDeD Ci Emi trFiesc ast-el via>a
din 0lin' <eoarece degetele de la 0icioare sunt 0artea din cor0ul meu3 care merge
Enainte3 degetele Endre0tate En Jos3 0ot indica o nesiguran>F de a merge Enainte3 o
dorin>F de a -i >intuit la sol3 0entru a evita mersul Enainte' <egetele de la 0icioare sunt
En acest caD ca niCte c?rlige Ci am tendin>a de a sta 0e loc' <egetele Endre0tate En sus
indicF -a0tul cF am tendin>a de a trFi Entr-o manierF su0er-icialF3 Entr-un mediu mai
a#stract dec?t cel terestru (concret*' <egetele de la 0icioare c/ircite indicF o con-uDie
mare legatF de direc>ia 0e care o urmeD Ci a#sen>a li#ertF>ii Ci a claritF>ii interioare3
ceea ce mF determinF sF vreau sF -ug' N<egetul En ciocanN (gri-a digitalF* indicF un
stres Ci res0ingerea ideii de a merge Enainte' 1oate EnseamnF3 de asemenea3 -rica de a
-i 0rea a#stract sau 0rea 0u>in structurat' 1entru a cunoaCte semni-ica>ia meta-iDicF a
-iecFrui deget de la 0icioare3 0utem -ace re-erire la semni-ica>ia -iecFrui deget3
Ence0?nd cu cel mare3 0?nF la cel mic' 5ste su-icient sF trans-erFm semni-ica>ia
degetelor de la m?ini3 care semni-icF detaliile din cotidian3 la degetele de la 0icioare3
care re0reDintF detaliile legate de viitor' <e multe ori3 degetul mare este cel a-ectat'
"cesta re0reDintF ego-ul meu3 convingerile3 teritoriul meu' $?nd este atins3 mF 0ot
Entre#a dacF trFiesc un con-lict -a>F de o#liga>iile 0e care le am3 re-eritor la legi sau
-a>F de autoritatea 0e care mama o are asu0ra mea3 -ie cF este vor#a des0re mama
mea realF (degetul mare de la 0iciorul dre0t* sau sim#olicF (degetul mare de la
0iciorul st?ng*' @F simt o#ligat sF mF su0un acestei autoritF>i' <acF degetul mare
trece 0este degetul al doilea3 este 0osi#il sF am im0resia cF sunt res0onsa#il sau cF
tre#uie sF Em0linesc nevoile unui -rate mai mic (sau sorF mai micF* R <acF degetul
mare este su# cel de-al doilea deget3 este 0osi#il sF mF simt su0us -a>F de un -rate
mai mare (sau o sorF mai mare*' <acF este deviat s0re celelalte degete- /altu%
valgus3 mF simt vinovat 0entru cF sunt -ericit' @F retrag En mine Ensumi3 nu Emi mai
gFsesc locul En lume' @i se im0un -oarte multe lucruri3 vreau sF mF salveD3 dar nu Ctiu
En ce direc>ie sF merg'
"cce0tCV sF rFm?n desc/is Ci -le%i#il -a>F de viitor' "v?nd Encredere En alegerile Ci
direc>iile 0e care tre#uie sF a0uc3 degetele mele de la 0icioare vor -i En 0linF -ormF Ci
sFnFtoase' Poi avansa En via>F cu convingere'
337' DEMENA Ve1i' A9ZEIMER ZBOA9A 9UI###S, 8ENI9ITATE
33!' DEMINERA9IZARE GENERA9 1ezi i2 ;3)D7CAC9B9787
"cest termen se -oloseCte 0entru a desemna 0ierderea de cFtre sc/elet a elementelor
minerale de care cor0ul are nevoie3 0recum -os-orul3 calciul3 sodiul3 -ierul3 siliciul3
magneDiul etc' 0 e&inerali1are 0oate duce la anemie' 8e mani-estF 0rin o#osealF3
o caren>F =a nivelul oaselor3 li0sa de somn' 1etele al#e de 0e ung/ii sunt un semn de
demineraliDare' $or0ului meu Ei li0seCte vitalitatea Ci energia' Emi N0ierdN mineralele Ci
Emi li0seCte tonusul' Mare am tendin>a sF cred cF via>a Emi sca0F sau cF rateD ceva R
@F ancoreD En modele vec/i 0?nF Entr-at?t Enc?t mF scu-und En ele' Negativismul meu
Ci s0iritul meu de victimF creeaDF o scurgere a energiilor mele'
"cce0tQ3i sF am Encredere En EndrumFtorul meu interior Ci EnvF> sF mF
restructureD' =au deciDiile necesare 0entru a -ace sc/im#Frile care se im0un 0entru a
reorganiDa anumite as0ecte devenite nocive 0entru mine Ci 0entru a gusta via>a din
0lin' "cce0tQ3i sF Emi concentreD aten>ia doar 0e as0ectele 0oDitive ale vie>ii'
33,' DE+ENDEN 1ezi2AC;;93M! B<MA:! D8;6<89
De$enena este legatF de un mare 7ol in!erior, de o tentativF e%terioarF de a
Em0lini mai ales o nevoie de iu0ire de sine sau o li0sF a-ectivF legatF de unul dintre
0Frin>i' 1rin e$enen) (alcool3 droguri3 m?ncare3 -umat3 s0ort3 se%3 muncF* vreau
sF um0lu acel gol3 acea dis0erare Ci acea triste>e' Pia>a mea este deDgolitF de sens3
nu Emi satis-ace dorin>ele cele mai 0ro-unde' TrFiesc revoltF -a>F de lumea e%terioarF
Ci am o di-icultate En a-mi EngriJi egoiil' Nu reuCesc sF mF iu#esc aCa cum sunt Ci
aceastF inca0acitate tem0orarF se mani-estF 0rin -urie Ci ranc;iun) -a>F de univers'
TrFiesc Entr-o Enc/isoare 0si/ologicF En care mF simt sclavul unei su#stan>e sau al
unui com0ortament' De$enena este un soi de su0s!i!u! care mF aJutF sF trFiesc
tem0orar Entr-o lume -FrF 0ro#leme' "lcoolul Emi con-erF un anumit e%taD Ci ame>ealF
-a>F de ceeea ce trFiesc' <rogurile N-FrF re>etFN (cocaina3 /eroina3 /aCiCul3 L8<3 1$<3
mari/uana etc'* mF conduc s0re senDa>ii noi cu dorin>a de a atinge culmi
necunoscute ale con2!iinei# "m im0resia cF mF simt En siguran>F Ci Entr-o lume
0lFcutF3 dar mai devreme sau mai t?rDiu mF con-runt cu nesiguran>a mea3 cu
incertitudinile Ci -ricile mele' ,u&a!ul mF aJutF sF Emi Na-umN emo>iile3 care sunt
ascunse En -um' M:ncarea -oloseCte la um0lerea unei li0se de tandre>e Ci de iu0ire#
De$enena e ulciuri En mod s0ecial3 este un semn cF trFiesc un gol -a>F de
cFldura umanF sau de tandre>e Ci a -a0tului cF Emi res0ing dorin>ele' Mrice -ormF de
e$enen) antreneaDF reac>ii ale cor0ului uman3 mai mult sau mai 0u>in
cunoscute' "ceste -orme de a#uD sunt -undamental negative Ci3 dacF este vor#a
des0re o de0enden>F 0uternicF
(droguri3 de e%em0lu* 0ot a0Frea -rici necontrolate (nevroDe*' De$enena se 0oate
mani-esta 0rin anumite tendin>e (se%ualF3 de e%em0lu* care este greu de controlat'
1rimul 0as im0ortant 0e care El 0ot -ace este sF con2!ien!i1e1 situa>ia En care mF
a-lu' "cest lucru cere multF iu0ire Ci curaJ 0entru a En-runta Ci 0entru a distruge
aceastF -ormF de sclavie care Emi a-ecteaDF via>a' =denti-ic li0sa 0e care o am En
via>F3 de care Encerc sF -ug3 atunci c?nd mF N0ierdN En altceva (droguri3 de e%em0lu*
sau En cineva' <orin>a mea de a trFi este -oarte mare3 dar am im0resia cF nu voi
reuCi' @F simt ca cineva care 0ierde' Nu am locul care mi se cuvine En 0ro0ria mea
via>F Ci En societate' Emi mFsor -ericirea En -unc>ie de reuCitele celorlal>i' "ceastF
e$enen) mF -ace sF trFiesc un eCec du0F altul3 lucru care Emi con-erF un
sentiment de ne0utin>F' Tre#uie sF las deo0arte 0artea din mine care se simte
vinovatF Ci ruCinatF din cauDa acestei e$enene# &a0tul de a mF Judeca Ci a mF
critica Ctiind cF tre#uie sF Emi sc/im# com0ortamentul nu va -ace dec?t sF Emi
am0li-ice -uria 0e care o simt Ci di-icultatea de a mF eli#era de ea' Emi este teamF de
eCec3 Emi este teamF de trecutul meu'
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
"cce0>ii sF -iu desc/is -a>F de necunoscut33 s0re calea care mF va conduce s0re
o#iectivele mele de Em0linire de sine' Iu0irea necondi>ionatF este Ence0utul vindecFrii
mele' Ei consult 0e ceilal>i3 caut3 veri-ic3 -ac 0rimii 0aCi' Emi Em#l?nDesc emo>iile
interioare3 deoarece acestea -ac 0arte din adevFrata mea 0ersonalitate' $aut sF a-lu
ce -el de metodF de vindecare naturalF mF 0oate aJuta sF mF centreD3 sF -iu En
armonie Ci sF Emi s0oresc -or>ele interioare 0entru a integra cu dragoste diversele
li0suri 0e care le-am avut En co0ilFrie' Emi evalueD3 de asemenea3 res0onsa#ilitF>ile Ci
reintru En contact cu -iin>a divinF care sunt' "st-el 0ot ieCi din e$enen) Ci deveni
autonom deoarece merit sF -iu res0ectat Ci iu#it Ci 0entru cF Emi acce0Bi din 0lin
valoarea Ci calitF>ile3 care -ac din mine o -iin>F e%ce0>ionalF'
3+0' DE+IGMENTARE 1ezi2 &977)7<C;D78M97
3+1' DE+OZITE DE /A9/IU
/alciul este un mineral care cores0unde energiei celei mai NrigideN a cor0ului uman3
oasele' $alciul este legat de energia mentalF3 de structura mentalF a -iin>ei mele'
De$o1i!ul se -ormeaDF atunci c?nd energia se -i%eaDF Ci se cristaliDeaDF (ca Ci
0ietrele de la -icat* Entr-un loc anume3 0rovoc?nd durere Ci in-lamare' <e ce se
Ent?m0lF acest lucru R <eoarece e$o1i!ele e calciu 0rovin En general din g?ndurile
-i%e3 din li$sa e su$lee, le7a! e au!ori!a!ea 0e care re-uD sF o acce0tJ3i'
$onsider cF3 -a0tul de a mF 0lia la aceastF e%igen>F din via>a mea mF Em0iedicF sF -iu
com0let li#er' @odalitatea de a sc/im#a aceste e$o1i!e e calciu En iu#ire este de
a 0ractica desc/iderea s0iritualF Ci de a 0une accentul 0e comunicare3 0e miCcare3 0e
s0ort'
"cce0tQ3i sF -iu mai desc/is -a>F de ceilal>i2 su-Fr mai 0u>in din cauDa autoritF>ii Ci
Em0FrtFCesc mai mult cu ceilal>i' "st-el rFm?n autonom3 li#er Ci 0lin de En>ele0ciuneK
3+2' DE+RE8IE 1ezi2 57<8A3:7597
De$resia ner.oas), numitF de o#icei e$resie, este o stare 0atologicF marcatF de
o !ris!ee $rofun), Enso>itF de o durere moralF3 de 0ierderea stimei de sine Ci o
Encetinire a -unc>iilor 0si/o-motorii' De$resia se traduce 0rin e.alori1are Ci
cul$a0ili!a!e, care mF rod En interior3 douF elemente -FrF de care nu e%istF
e$resie#
=mediat ce reDolv unul dintre cele douF elemente3 voi ieCi din e$resie# <acF sunt o
0ersoanF e$resi.), mF simt ne-ericit3 simt cF nu valoreD nimic' 5ste 0osi#il c/iar sF
mF simt vinovat 0entru ceea ce sunt' TrFiesc En trecut Ci Emi este greu sF mF detaCeD
de el' 1reDentul nu e%istF3 iar viitorul mF s0erie' Emi este im0osi#il sF trFiesc Naici Ci
acumN' 1re-er sF trFiesc mereu En trecut3 sF 0rivesc mereu En urmF' Ac!uali!a!ea mF
lasF indi-erent' Nu am c/e- sF -ac nimic' 1entru a nu -i -rustrat3 mai ales 0e 0lan
se%ual3 mF 0riveD de toate dorin>ele mele' Nu vreau sF mF ocu0 de mine' 5ste -oarte
im0ortant sF -ac o sc/im#are En modul meu de a vedea lucrurile acum3 deoarece nu
mai este ca En trecut'
De$resia este de multe ori o eta0F decisivF En via>F (de e%em0lu3 En adolescen>F*
deoarece mF o#ligF sF mF rede-inesc
31
'
Preau3 cu orice 0re> sF am o via>F di-eritF' 8unt #ulversat Entre idealurile mele (visele
mele* Ci realitate (ceea ce se Ent?m0lF* Entre ceea ce sunt Ci ceea ce vreau sF -iu'
5%istF un deDec/ili#ru interior (0oate de ordin c/imic sau /ormonal* Ci
individualitatea mea este con-uDF' @F simt limitat En s0a>iul meu Ci Emi 0ierd gustul
de a trFi3 esen>a e%isten>ei mele' @F simt inutil3 ne-ericit3 o#osit3 mF simt o 0ovarF
0entru ceilal>i' "m tendin>a de a mF resemna uCor Ci vreau sF a#andoneD totul3 sF mF
retrag' Emi 0rovoc multF 0resiune 0rin -a0tul'cF Emi Engro0 emo>iiile En ad?ncul meu'
$?nd 0resiunea devine 0rea mare3 a0are e$resia' ceilal>i sunt o#liga>i sF Emi 0reia
unele res0onsa#ilitF>i' "ceastF 0resiune 0oate 0roveni de asemenea3 de la 0Frin>ii
mei sau de la30artenerG0artenera de via>F3 de =a Ce-ul meu3 sau 0ur Ci sim0lu3 din
societate' M#liga>ia de a reuCi3 de a avea o re0uta>ie #unF3 de a o-eri imaginea celui
care a reuCit En cFsnicie3 En via>a de -amilie3 toate acestea contri#uie =a am0li-icarea
stresului meu3 mF Entre# tot mai des dacF nu ' am -i%at Ctac/eta 0rea sus Ci imediat
ce intervine un eveniment care rFstoarnF totul3 a0are e$resia# @F simt 0resat3
ne0utincios Ci in-erior' $u alte cuvinte3 e$resia ECi are originea Entr-o situa>ie 0e
care o trFiesc -a>F de teritoriul meu3 adicF ceea ce Emi a0ar>ine3 s0a>iul meu vital3 -ie
cF este vor#a des0re 0ersoane (0Frin>ii mei3 co0iii mei3 0rietenii mei etc*3 animale
(c?inele meu3 0eCtiCorii mei etc'* sau lucruri (munca mea3 casa mea3 mo#ila mea etc'*
$on-lictul 0e care El trFiesc 0oate -i legat de un as0ect cu 0rivire la teritoriul meu3 '0e
care mF tem cF El $ier, de o cear!) cu 0rivire la teritoriul meu Ci care mF
deranJeaDF (de e%em0lu3 certurile clasice Entre -ra>i Ci surori* sau de ceva ce am
0ierdut deJa Ci -a>F de care Emi re0roCeD anumite cuvinte sau gesturi' =atF c?teva
e%0resii care aratF cum mF 0ot sim>i2 @F su-ociK3 Emi iei aerulK3 Preau s0a>iuK Bneori
simt3 de asemenea3 o di-icultate En a delimita sau a-mi marca s0a>iul3 teritoriul
0ersonal3 $e anume Emi a0ar>ine doar mie Ci ce a0ar>ine celorlal>i R 8un tot tim0ul
nemul>umit de o situa>ie care im0licF adesea un mem#ru al -amiliei mele'
+ersoanele e$resi.e sunt adeseori -oarte in-luen>a#ile de cFtre anturaJul lor' 8imt
tot ceea ce se Ent?m0lF En Jurul meu Ci acest lucru Emi decu0leaDF sensi#ilitatea3 iar
de aici 0rovine un sentiment de limitare Ci im0resia de a a -i invadat de cFtre ceilal>i'
En loc sF am o anumitF detaCare3 trFiesc totul de 0rea a0roa0e3 lucru care Emi
consumF multF energie3 inutil' $/iar dacF aC lu0ta3 Ctiu cF aC 0ierde' "m tendin>a de
a nu termina ceea ce Ence0' @i se 0are -oarte co0leCitor sentimentul cF tot ceea ce
-ac nu este su-icient de #ine' 1ot avea tendin>a de autodistrugere' 8unt nos!al7ic,
mF retrag En cara0acea mea3 ocil ca un c?ine3 0entru a nu deranJa 0e nimeni' "m
im0resia cF suf)r Ci voi muri' R?sul nu mai -ace 0arte din via>a mea' 1ot3 de
asemenea3 sF am o Nnevoie de aten>ieN3 0entru a mF aJuta sF mF valoriDeD' De$resia
devine En acest caD un miJloc inconCtient 0entru a-i Vmani0ulaN 0e cei din Jurul meu'
1ot consuma multF energie asu0ra unui 0roiect sau 0entru ceva care Emi 0lace3 dar
nu este 0oate cea mai #unF solu>ie 0entru mine' Pia>a va avea griJF sF Emi o-ere
31
5ste im0ortant de men>ionat -a0tul cF Ci co0iii 0ot su-eri de de0resie' 5ste mai greu de
identi-icat En acest caD sau 0Frin>ii nu Ei acordF aten>ie3 dar se Ent?m0lF destul de -recvent' =n
caDul En care sunt un co0il care se cui0a#iliDeaDF uCor3 *AeQ cF eu sunt cauDa 0ro#lemelor din
-amilia mea sau din rela>ia de cu0lu Ia 0Frin>ilor mei3 0ot su-eri de de0resie'''
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
altceva3 un lucru care 0oate va -i mai #un 0entru mine' <ar sunt at?t de concentrat 0e
lucrul 0e care mi-1 doresc Enc?t nu vFd tot #inele care mi se Ent?m0lF' Tre#uie sF mF
o#iCnuiesc sF am o vedere de ansam#lu asu0ra evenimentelor Ci sF En>eleg cF acest
lucru este mai #un dec?t ceea ce Emi doream'
De$resia $os!na!al) survine =a c?teva sF0tFm?ni du0F naCtere3 uneori c?teva luni'
@F simt descuraJatF3 Emi este teamF cF nu mF voi descurca Ci nu Ctiu ce sF -ac'
Be#eluCul 0oate a um0lut tem0orar un gol' "cum mF con-runt cu mine EnsFmi3 cu
golul Ci singurFtatea 0e care le simt <eoarece nu cred En 0osi#ilitF>ile mele Ci En -or>ele
mele3 Nnu Ctiu cum voi reuCiN' Toate acestea 0ot -i am0li-icate de amintiri din 0ro0ria
mea co0ilFrie sau de la naCterea mea3 care au -ost dureroase' =ndi-erent care este
motivul e$resiei, veri-ic Ence0?nd de acum cauDele au%iliare stFrii mele e$resi.e#
1oate am trFit o 0resiune En co0ilFrie R $are sunt evenimentele im0ortante 0e care le-
am trFit En co0ilFrie care mF -ac acum sF Emi consider via>a li0sitF de sens R $are este
drama vie>ii mele care EncF mF roade En interior R 5ste vor#a des0re 0ierderea unei
-iin>e dragi3 a ra>iunii mele de a -i sau a direc>iei mele de via>F3 0e care nu mai
reuCesc sF o gFsescR &uga de res0onsa#ilitF>i Ci de realitate nu-mi -oloseCte la nimic
gsinuciderea3 de e%em0lu* c/iar dacF acest lucru 0are a -i solu>ia cea mai uCoarF' 5ste
im0ortant sF constat care sunt res0onsa#ilitF>ile mele3 deoarece voi avea nevoie de
ceva mai 0uternic dec?t antide0resivele 0entru a alunga e$resia' tre#uie sF aJung
la originea acesteia3 sF vindec r)ul din su-let'
$?t des0re e$ri&are, este o tul#urare de0resivF3 o 0erioadF de triste>e3 de deDgust3
de slF#iciune3 de co0leCire3 de descuraJare' <e o#icei dureaDF 0u>in (o Di sau c?teva
Dile*' 8e mai numeCte Ci e$resie se1onier) sau e$resie e iarn), -iind o stare
care a0are mai ales toamna Ci iarna' 5ste 0erioada En care se scurteaDF Diua3 lumina'
"m o nevoie mare sF mFn?nc Ci sF dorm3 la care se adaugF sim0tomele e$resiei#
Entunericul care devine mai 0reDent3 Emi aminteCte 0Fr>ile Entunecate ale 0ersonalitF>ii
mele 0recum Ci situa>iile con-lictuale En care nu vFd Nlumina de la ca0Ftul tuneluluiN Ci
0entru care mi se 0are cF nu e%istF solu>ii' 1rivesc tot ceea ce mi se Ent?m0lF Entr-un
mod negativ' @F simt victimF Ci ne0utincios' @F retrag En mine Ensumi Ci Entreru0 orice
comunicare3 c/iar Ci cu mine Ensumi3 0entru a evita orice analiDF Ci res0onsali#iliDare'
"cce0tQ3i sF Emi acord un rFgaD En via>F' 1rivesc cu detaCare ceea ce mi se
Ent?m0lF Ci acce0>ii sF vFd care sunt lec>iile 0e care =e am de EnvF>at' Emi concentreD
aten>ia 0e 0rioritF>ile mele Ci Emi dau seama de -a0tul cF via>a Emi o-erF multe
cadouri' Emi acord momente -rumoase3 tim0 0entru odi/nF3 0entru a-mi regFsi
resursele' "st-el redevin stF0?n 0e via>a mea Ci am energia necesarF 0entru a-mi
duce la ca0Ft toate 0roiectele'
"cce0>ii sF -iu unic' "m tot ceea ce Emi tre#uie 0entru a-mi sc/im#a destinul d
Ci 0ot alege3 En mod conCtient3 sF las viermele sF se trans-orme En -luture' "m de ales
Entre Na a#andonaN Ci Na lu0taN' Encerc sF reDist Ci sF vFd cF lucrurile se 0etrec aCa
cum vreau eu' <evin mai disci0linat3 Ence0 lucrurile3 c?te unul 0e r?nd3 av?nd griJF sF
termin ceea ce am Ence0ut' &iind mai res0onsa#il do#?ndesc mai multF li#ertate Ci
e-orturile mele sunt recom0ensate' ReEnce0 sF -ac 0roiecte3 sF viseD3 sF Emi creeD
via>a aCa cum vreau eu3 res0ect?nd ceea ce suntK Nu mai am nevoie de a0ro#area
celorlal>i' Ei las sF trFiascF Ci Emi acord dre0tul Ci s0a>iul necesar 0entru a mF Em0lini'
Nu mF des0art de sarcinile 0e care le car du0F mine dec?t 0entru a le conCtientiDa'
8unt eu Ensumi3 0ur Ci sim0lu' <acF EnceteD sF mai creeD o 0resiune inutilF3 e$resia
va dis0Frea'
3+3' DERMATIT 1ezi2 &977
)D78MA:9:> 0
3++' DERMATIT 8EBOREI/ 1ezi2 &977)7CH7M>
3+7' DE8BIDRATAREA /OR+U9UI
Des;ira!area celularF este un de-icit de a0F Ci sodiu' 5ste asociatF cu
demineraliDarea' 5%istF undeva o 0ierdere3 o secetF' $um am aJuns sF am o li0sF de
a0F sau de sare En cor0ul meuR "0a este elementul care curF>F3 0uri-icF3 -ace sF
circule ceva2 -FrF a0F3 mor' Mare care 0arte din mine vrea sF moarF3 care sunt
emo>iile de care vreau sF sca0 R $are este o#sesia care Emi consumF toatF energia R
@F distan>eD de creativitatea mea Ci de 0oten>ialul meu interior' Nu mai vFd solu>ia Ci
este ca Ci cum m-aC retrage din via>F3 deoarece durerea este 0rea intensF' @F las
golit de energie3 NsecFtuitN de ceilal>i3 deoarece Emi concentreD 0rea mult aten>ia 0e
ei'
"cce0>ii sF mF iu#esc mai mult3 sF Emi /rFnesc celulele 0rintr-o /ranF sFnFtoasF
Ci cu a0F' Emi las toate emo>iile sF se e%0rime 0rin intermediul creativitF>ii' "m griJF
de mine3 deoarece nimeni nu 0oate -ace acest lucru En locul meu'
3+' DE8+RINDEREA DINI9OR 1ezi2 D95FiCD<8787 D7@@@E
Jacques Martel
168
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
i rNNii > > i > > i K
>
i i i t
1T%
Jacques Martel
1TO
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
3+7' DIABET 1ezii34567)D9AB7:
3+!' DIA,RAGM
Diafra7&a este mem#rana muscularF care se0arF 0artea su0erioarF (0lFm?nii Ci
ini&aMF de 0artea in-erioarF (-icat3 stomac3 intestine etc* a -iin>ei mele' Re0reDintF
res0ira>ia3 ca0acitatea de a mF a#andona com0let3 res0ir?nd ad?nc' $?nd
iafra7&a se com0rinF am senDa>ia cF mF retrag En mine Ensumi' "m nevoie NsF -iuN
rela%at 0entru a 0utea sF res0ir via>a' Diafra7&a este e-icientF atunci c?nd mF
a#andoneD vie>ii Ci nu atunci c?nd vreau sF controleD totul' <acF a0are o anumitF
tensiune3 acest lucru se Ent?m0lF deoarece rein, refule1 sau 0loc;e1 #ene-ice
0entru mine' 1ot trFi anumite situa>ii care mF Em0iedicF sF Emi e%0rim li#er g?ndurile
Ci sentimentele cele mai 0ro-unde' 1oate cF modul meu de via>F mF Em0iedicF sF -iu
cu adevFrat ceea ce sunt3 lucru care mF -ace sF res0ir Entr-un mod su0er-icial Ci
limitat' @F simt str?mtorat3 Enc/is' 0 0arte3 un -ragment din 0ersonalitatea mea este
N-FrF lacFtN' Diafra7&a este legatF de 0rimele miCcFri ale -oetusului3 c?nd desco0Fr
cF e%istF Ci altceva En a-ara mea' La v?rsta ' adultF3 aceastF DonF se #loc/eaDF atunci
c?nd sc/im#urile dintre lumea mea interioarF Ci cea e%terioarF sunt En con-lict3 dacF
-ac3 de e%em0lu3 multe lucruri su0er-iciale3 -FrF 0ro-unDime'
"cce0>ii -a0tul cF via>a Emi aduce multe lucruri #une' Ence0?nd de acum3 nu mai
este nevoie sF -iu re>inut3 am Encredere3 Emi acord s0a>iul de care am nevoie Ci 0ot sF
merg mai de0arte En via>F' Diafra7&a este un muCc/i -oarte im0ortant3 care atunci
c?nd res0ir ad?nc mF aJutF sF intru En contact cu eul meu interior Ci sF regFsesc
energia universului' Ence0?nd de acum3 vFd via>a Entr-un mod total di-erit' Emi e%0rim
li#er3 aici Ci acum3 g?ndurile3 sentimentele Ci emo>iile 0ro-unde' Pia>a mea este 0linF
de -reneDie Ci entuDiasm K
3+,' DIAREE 1ezi\ 95:73:957)D9A877
370' DIAREEA /9TORU9UI 1ezi295:73:957)D9A877
371' DWFTE0E 1ezi i2 64:! A89567
Dif!eria este o #oalF in-ec>ioasF care mai Ent?i se mani-estF 0rintr-o anginF a
mucoaselor3 a0oi eventual leDiuni 0rovocate de to%inF la nivelul sistemului nervos
(0araliDie*3 al rinic/ilor sau al ini&iiM# Dif!eria se caracteriDeaDF 0rin -ormarea unor
mem#rane la nivelul laringelui Ci al -aringelui (g?t* 0rovoc?nd o um-lFturF' "m o
di-icultate la Eng/i>ire' <eoarece g?tul mF aJutF sF vor#esc3 sF comunic3 acest lucru
indicF -a0tul cF &) rein En tim0ul comunicFrii cu ceilal>i' Nu reuCesc sF e%0rim ceea
ce simt3 3&i 3n7;i! emo>iile Ci nevoile' Emi este teamF cF mF Enec En emo>iile
re>inute' @F su-oc cu tot ceea ce nu e%0rim' @F simt ridicol sF trFiesc o angoasF at?t
de mare' Emi este teamF (sau mi-a -ost teamF* cF nu sunt ca0a#il sF N>i0N du0F aJutor
dacF sunt En 0ericol Ci acest lucru revine mereu En visele mele' 3&i es!e fric) e
res$in7ere Ci inter0reteD dinainte reac>iile celorlal>i' Ei las 0e ceilal>i sF Emi
controleDe via>a En tFcere Ci su0unere' Emi este greu sF Emi acce0t ii cor0ul' &ug de
mine Ensumi Ci Emi este -ricF de moarte'
Tre#uie sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF am murit deJa3 En mai multe as0ecte ale vie>ii
mele3 deoarece nu las curentul natural al vie>ii sF curgF En mine Ci sF se e%0rime 0rin
mine'
"cce0>ii -a0tul cF este esen>ial sF Emi -ac cunoscute nevoile Ci sentimentele En loc
sF le su-oc' Tre#uie sF mF sc/im#' Tre#uie sF mF acce0>ii aCa cum sunt Ci sF EnvF> sF
mF iu#esc' $?ntarul 0oate -i un miJloc -oarte #une de a-mi e%ersa g?tul Ci de a cele#ra
via>a' <acF mF iu#esc Ci mF res0ect3 ceilal>i mF voi iu#i Ci mF vor res0ecta la r?ndul
lor'
372' DIGE8TIE Eurere $e@@@] 1ezi295D9673:97
373' DINI $n 7eneralF
Dinii sim#oliDeaDF eci1iile, 0oarta de intrare solidF care mF aJutF sF muCc din 0lin
din via>FK RealitF>ile interioare Ci e%terioare trec 0rin din>ii mei3 care re0reDintF unul
din miJloacele 0rin care mF e%0rim En acest univers' <in>ii sunt organe ane%e -oarte
dure care re0reDintF energia -undamental a -iin>ei mele3 a integritF>ii mele'
$a0acitatea interioarF de a 0rimi ideile noi3 iu0irea, /rana s0iritualF3 0recum Ci
ec/ili#rul Ci sta#ilitatea mea3 se mani-estF 0rin inii sFnFtoCi Ci 0uternici' <in>ii sunt3
Entr-o oarecare mFsurF3 oglinda -iin>ei' $?nd m?ncarea trece 0rin gurF3 aceasta
transmite sentimente care 0ot a-ecta din>ii3 0e termen mai lung sau mai scurt Dinii
sunt atinCi mai Ent?i (c/iar dacF este vor#a3 de e%em0lu3 doar de o carie su0er-icialF*
Ci a0oi organul moale care este legat de dinte' "st-el3 un dinte alterat (o carie de
e%em0lu* indicF o sla0) afir&are e sine, o realitate inacce0ta#ilF 0entru mine Ci
teama de a mF 0oDi>iona En univers3 cu toate res0onsa#ilitF>ile 0e care le im0licF
acest lucru' <i-icultatea mea de a-mi do#?ndi autonomia Ci inde0enden>a3 de a
accee la ceea ce Emi doresc0se re-lectF En durerile de din>i' $/iar dacF Emi este greu
sF iau anumite deciDii #une 0entru mine3 tre#uie sF -iu desc/is En -a>a miJloacelor 0e
care le am 0entru a de0FCi situa>iile cele mai delicate' 1entru multe dintre animale3
inii re0reDintF miJlocul cel mai e-icient de a se a0Fra En caD de atac din e%terior'
<acF mF simt En 0ericol Ci nu Ctiu cum sF ac>ioneD3 inii vor reac>iona' Dinii
re0reDintF3 de asemenea3 voin>a mea de merge Enainte3 de a reuCi3 ca0acitatea mea
de a da via>F g?ndurilor Ci emo>iilor mele' Bn con-lict 0uternic3 legat de cul0a#ilitatea
re-eritoare la o situa>ie emo>ionalF re-lectatF En cuvinte3 sau orice alt ti0 de
deranJament interior se 0oate mani-esta 0rintr-o reac>ie a inilor Ci c/iar a
7in7iilor#
<urerea la nivelul din>ilor sau al gingiilor a0are atunci c?nd con-lictul nu este reDolvat
Ci3 En mod conCtient sau nu3 decid cF Ntim0ul va aranJa lucrurileN' Preau c sF limiteD
daunele3 dar inii mei vor -i cei care se vor strica' 8itua>iile nereDolvate3 emo>iile
ne%0rimate3 Emi N0utreDescN inii# 1ot deci sF Nstr?ngN din din>i 0entru a mF a0Fra de
o agresiune e%terioarF Entr-o situa>ie care mF -ace sF reac>ioneD -oarte 0uternic'
Enc/id uCa3 reDist En -a>a lucrurilor care vor sF intre En mine sau3 din contrF3 lucrurilor
care au nevoie sF iasF din interiorul meu'
Incisi.ii (din>ii din -a>Fb se ra0orteaDF la -a0tul de a avea de NtranCatN ceva3 legat de
o alegere3 adicF de a s0une da sau nu3 de a -ace sau nu o anumitF ac>iune etc'
/aninii e%0rimF -a0tul de a 0utea e%ercita o anumitF autoritate asu0ra deciDiilor 0e
1%,
1!1
Jacques Martel
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor Cauzele subtile ale mbolnvirii
care le am de luat' "semenea unor col>i3 sim#oliDeaDF ca0acitatea sau o#liga>ia mea
de a mF a0Fra singur' 1ot -i a-ecta>i atunci c?nd mF simt Ns-Fr?matN En -a>a unei
deciDii 0e care o am de luat' @uncesc cu multF EnverCunare Ci am im0resia cF nu Emi
voi 0utea atinge sco0urile' +re&olarii Emi aratF gradul meu de acord cu 0rivire la
deciDiile mele' Molarii re0reDintF gradul meu de mul>umire cu 0rivire la deciDiile 0e
care le-am luat sau 0e care le voi lua' 8&alul en!ar este atins atunci c?nd am
im0resia cF nu am dre0tul NsF muCcN dintr-o situa>ie3 din cauDa moralei sau a
educa>iei 0rimite (sunt 0rea #ine educat 0entru a -ace aCa ceva'''* <e asemenea3 0ot
avea im0resia cF sunt N-olositN de cFtre cei a0ro0ia>i3 deoarece nu am nicio #arierF
0entru a mF a0Fra' Den!ina este a-ectatF atunci c?nd consider cF nu sunt ca0a#il de
a NmuCcaN dintr-o situa>ie3 c?nd nu am Encredere En mine Ci En ca0acitF>ile mele'
Realitatea Ci via>a cotidianF mF a0asF greu2 vreau sF -ug de ele'
"cce0>ii sF ram?nd desc/is -a>F de iu0ire -FrF sF Emi -ie teamF cF voi 0ierde
recunoCtin>a celorlal>i' $?nd am din>ii sFnFtoCi D?m#esc mai mult Ci sunt mai desc/is
s0re comunicarea non-ver#alF cu ceilal>i' @F iu#esc aCa cum sunt3 cu toate calitF>ile
mele' Tre#uie sF am griJF de inii mei3 care Emi NEm#racFN 0ersonalitatea' @F aJutF
sF am o comunicare clarF Ci 0recisE3 -iind ca0a#il sF-mi e%0rim cu cuvintele 0otrivite
g?ndurile Ci emo>iile' Dinii nu au mascFK ram?nd eu Ensumi3 -FrF sF mF Judec3 -iind
En acelaCi tim0 desc/is En -a>a criticilor celorlal>i3 Emi trans-orm g?ndurile En iu#ire
verita#ilF Ci inii mei rFm?n sFnFtoCi'
37+' DINTE Ea0ces la r))cina in!elui###F
<eoarece acest a0ces se a-lF En >esutul care aco0erF rFdFcina dintelui3 acest lucru
aratF -uria mea -a>F de o deciDie 0e care o am de luat' $um in-ec>ia este 0lasatF En
cavitatea centralF a dintelui3 acest lucru indicF o situa>ie contradictorie 0e care o
trFiesc3 En legFturF cu o deciDie care mF Nroade 0e dinFuntruN' 5ste ca un vulcan mic
care eru0e Ci care lasF sF >?CneascF emo>iile negative re0rimate mult tim0' 5ste
0osi#il sF simt o durere interioarF 0uternicF -a>F de /rana a-ectivF de care am nevoie
Ci 0e care am im0resia cF nu o am' <acF e%istF o ru$!ur) afec!i.), mai ales En
rela>ie cu mama sau cu co0iii mei Ci adun En mine durerea sau deDamFgirea3
sim>indu-mF vinovat de ceea ce se Ent?m0lF3 a0cesul va rea0Frea' RFdFcinile mele
0ro-unde sunt readuse En discu>ie'
"cce0tQ'i sF iau acea deciDie cu c?t mai multF iu0ire Ci armonie3 >in?nd cont de
valorile cele mai elevate care-mi guverneaDF via>a3 res0ect?ndu-mF 0e mine Ci 0e
ceilal>i'
377' DINI Ecarie en!ar)F
/aria en!ar) este mani-estarea unei ureri in!erioare e%treme' $aria mani-estF
En e%terior ceea ce se Ent?m0lF En 0ro-imDiumea 0ersoanei res0ective' $eva mF
roae 0anF in ad?ncul -iin>ei mele' Nu reuCesc sF e%0rim acest rFu care mF roade Ci
ast-el a0are in-lama>ia' Din!ele Ence0e sF se strice Ci adeseori este
dureros3 En -unc>ie de sensi#ilitatea nervoasF e%istentF la nivelul dintelui' $?nd
tensiunea emo>ionalF devine 0rea intensF3 se trans-ormF la nivel -iDic En carie
en!ar), care cores0unde e%act situa>iei 0e care o trFiesc
32
'
<eoarece -iecare in!e re0reDintF un as0ect 0articular al 0ersonalitF>ii mele Ci a
vie>ii mele3 caria Emi aratF -a0tul cF eu re-uD sau res0ing acel as0ect Ci mF
autodistrug'
Dac) in!ele res$ec!i. es!e $lo&0a!, emo>iile legate de el vor -i Enc/ise 0?nF
c?nd voi deveni conCtient de ele' 8tructura dintelui este cea mai rigidF structurF din
cor0ul uman' /aria en!ar) se re-erF la as0ectul mental' Mare este vor#a des0re
ura, ranc;iuna sau remuCcFrile -a>F de cineva3 En s0ecial -a>F de o autoritate R 5ste
0osi#il sF NEmi arFt din>iiN atunci c?nd mF simt atacat' $are este adevFrata cauDF a
durerii mele R 1rinci0ala cauDF va s0ori Cansele de a o0ri acest 0roces de distrugere'
5ste 0osi#il sF Emi 0ort 0icF deoarece tac cu 0rivire la un as0ect Ci ast-el Emi -ac rFu
mie Ensumi' 8au 0oate am trFit o situa>ie En care voiam sF NmuCcN 0e cineva En 0oDi>ie
auto de-ensivF3 ac>iune 0e care nu am -Fcut-o3 deoarece Nun co0il #ine educat nu -ace
ast-el de lucruriN' En co0ilFrie aveam adeseori carii3 deoarece aveam un NdinteN
33
Em0otriva cuiva' "m 0rimit 0u>inF a-ec>iune (semne de a-ec>iune 0recum tandre>e3
#l?nde>e etc'*' $eilal>i au r?s de mine Ci am -ost -oarte rFnit3 0?nF En 0ro-unDimea
din>ilor'
5ste 0osi#il3 de asemenea3 sF trFiesc un con-lict En -amilie En care Emi asum cu greu
ceea ce 0rimesc de la ceilal>i Ci tre#uie sF -iltreD acest con-lict 0rintre ini 0rin
mestecare' Dinii mF aJutF sF -iltreD Ci sF aleg ceea ce intrF En interiorul meu Ci as-el3
En universul meu3 En general' $u c?t am mai multe carii, cu at?t mai mult mF ru0 de
mine Ensumi Ci mF a0ro0ii mai mult3 inconCtient3 de moarte3 deoarece -iecare carie
mani-estF o 0arte vitalF din mine care este moartF sau 0e cale de a muri Ci un con-lict
0e care El trFiesc3 care rFm?ne -FrF solu>ie' <urerea se e%0rimF 0rin carie Ci 0oate
genera alte dureri -iDice3 corelate de durerea de dinte'
"cce0>ii sF EnceteD sF mai caut cauDa -iDicF (alimenta>ie3 Da/Fr etc*' Emi las
g?ndurile sF evolueDe Ci Emi sc/im# modul de a vedea situa>iile din via>a mea' 1ot sF
mF Entre# ce N/ranFN emo>ionalF Ci ra>ionalF (g?ndurile mele* nu Emi mai este
#ene-icF Ci 0e care ar -i #ine sF o Enlocuiesc 0rintr-o altF /ranF mai sFnFtoasF Ci mai
ec/ili#ratF R "#ordeD via>a cu mai multF 0asiune Ci ast-el aJut &)selele e &in!e sF
se deDvolte Ci sF se EntFreascF' Pa -i mult mai #ine 0entru mine K
37' DINI Eurere e###F
1ro#lemele dentare sunt legat de eci1ii, mai ales c?nd este vor#a des0re o urere
e ini# "m?n luarea unei deciDii deoarece consecin>ele acelei alegeri mF s0erie3 Emi
dau o stare de nesiguran>F' "cestui as0ect i se adaugF res0onsa#ilitatea 0ersonalF3
ca0acitatea mea de a lua deciDii3 -FrF sF Emi -ie teamF
PeD/e%0lica>iile 0entru -iecare dinte En 0arte - <in>i3
sim#olismul din>ilor N"m un dinte Em0otriva cuivaN - 0ort 0icF
cuiva sau urFsc 0e cineva
1%,
1!1
Jacques Martel
Jg+ Jacques Martef
de ceea ce se va Ent?m0la mai t?rDiu
3+
' "ceastF ne/otFr?re 0oate 0roveni din -a0tul
cF nu am o vedere de ansam#lu asu0ra unei situa>ii Ci ast-el nu 0ot trage concluDiile
adecvate' Dinii &ei a.ansea1) 0rea mult s0re e%terior dacF sunt 0rea grF#it En
deciDiile 0e care =e iau3 c?nd vreau ca totul sF meargF mai re0ede' "deseori -ac
com0romisuri 0entru ca ceilal>i sF mF iu#eascF' <acF din>ii mei sunt orienta>i mai
mult s$re in!erior am tendin>a de a 0une -r?ne3 de a mF retrage En mine Ensumi'
<acF am o durere -oarte 0uternicF3 este 0osi#il ca acea durere sF -i a0Frut
deoarece Emi 0ort 0icF 0entru cF nu 0ot comunica ceea ce vreau eu' "C vrea sF NEmi
arFt din>iiN3 sF Nm?r?iN 0entru a mF 0oDi>iona3 0entru a-mi arFta -or>a Ci a arFta cF
e%ist' Preau sF -iu ascultat3 res0ectat' <ar3 dim0otrivF3 eu NEnc/id guraN' 0 a-ec>iune
a r))cinii dintelui aratF -uria 0e care o am -a>F de o situa>ie sau un mem#ru al
-amiliei 0e care Emi este teamF cF El voi 0ierde' Durerea rea0are de o#icei En
situa>iile NdureroaseN c?nd tre#uie sF mF detaCeD -a>F de o situa>ie sau -a>F de o
0ersoanF' <acF nu am reDolvat En totalitate o situa>ie3 durerea 0oate 0ersista c/iar
Ci du0F e%trac>ia dintelui' Durerea Emi aratF -a0tul cF3 -uria 0e care o simt este
inutilF Ci cF tre#uie sF EnceteD sF mF mai streseD cu 0rivire la as0ectul de care se
leagF durerea de dinte' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF3 dacF Emi comunica nevoile Ci
dorin>ele3 urerile de din>i nu mai au sens sF a0arF3 En co0ilFrie3 dacF inii &ei
cresc cu ificul!a!e, EnseamnF cF mF simt 0ierdut3 nu Ctiu 0e cine sau 0e ce
anume sF mF s0riJin' TrFiesc angoasF Ci nesiguran>F' <acF3 din contrF3 nu am nicio
sensi0ili!a!e, este vor#a des0re modalitatea mea de a -ugi de situa>iile ne0lFcute3
de a Enc/ide urec/ile =a mesaJele 0e care mi le transmite cor0ul meu' $?nd este
vor#a des0re !ar!ru $e ini, este o -ormF de a7resiune in!erioar), o reac>ie
care nu a -ost reDolvatF Ci care rea0are la su0ra-a>F' "cest lucru mF 0oate
determina sF-mi EnFs0resc 0oDi>iile -a>F de deciDiile 0e care le am de luat sau 0e
care le-am luat deJa' TrFiesc 0entru ceilal>i En loc sF trFiesc En -unc>ie de 0ro0riile
mele as0ira>ii3 Ci de voin>a mea 0ersonalF' Tar!rul devine un soi de armurF 0entru
din>ii mei3 0entru a mF 0roteJa de atacurile din e%terior' $?nd 3&i ru$ un in!e
trFiesc o con-runtare -a>F de cineva sau ceva mai 0uternic dec?t mine Ci mF
EncF0F>?neD sF continui sF mF #at 0entru ideile mele sau 0entru ceea ce cred' 8unt
rigid Ci merg 0?nF dincolo de ca0acitF>ile mele'
En caDul En care $ersis!) inii e la$!e, EnseamnF cF mF agF> de anumite
com0ortamente de co0il3 deoarece Emi este teamF sF cresc' Dac) 3&i $ier inii
$re&a!ur, am im0resia cF ceilal>i iau deciDiile En locul meu' Nu 0ot sF NmuCc din
via>FN' <acF aJung sF Emi 0ierd din>ii (c?nd Em#Ftr?nesc3 de e%em0lu* 0oate
Ensemna -a0tul cF via>a mea nu Emi mai a0ar>ine mie3 deoarece ceilal>i iau deciDiile
En locul meu' Nu vreau sF NEmi mai arFt din>iiN renun>3 Em0otriva voin>ei mele3 la
creativitate3 la tinere>ea mea' <acF unii dintre din>ii mei EncF nu s-au deDvoltat3
EnseamnF cF Emi este greu sF trFiesc2 nu vFd cum aC 0utea deveni inde0endent3 mai
ales -a>F de mama mea Ci cum aC 0utea sF mF e%0rim li#er3 -FrF sF Emi -ie teamF de
consecin>e' <es0rinderea din>ilor are legFturF cu -rica de a-mi -i desco0erit un
secret 0e care nu l-am s0us nimFnui' Toate acestea mF rod de-a lungul anilor' "st-el
mF 0ierd Ci nu mai am nicio limitF deoarece3 asemenea unui cameleon3 vreau 0rea
mult sF mF ada0teD la ceilal>i 0entru a -i iu#it Ci acce0ta>ii' " sosit momentul sF Emi
delimiteD s0a>iul vital Ci sF mF eli#ereD de acest secret care mF roade3 0entru a -ace
energia sF circule Ci a NmuCcaN din 0lin din via>F'
"cce0tQ3i sF gFsesc un miJloc de a-mi structura mai mult g?ndurile Ci ideile' "st-el
Emi va -i mai uCor sF iau ini>iativele cele mai #une re-eritor la ceea ce trFiesc acum Ci
sF Emi sc/im# com0ortamentul' "cce0>ii sF -iu conCtient de ceea ce se Ent?m0lF En
via>a mea3 sF En>eleg esen>a determinFrii care Emi gestioneaDF universul' Peri-ic
0artea a-ectatF de $ro0le&ele en!are Ci aduc solu>ia 0otrivitF' <acF sunt a-ecta>i
din>ii din 0artea de sus3 mF g?ndesc la intui>ie Ci =a instinct3 En caDul celor de Jos3 este
vor#a des0re o deciDie din 0lanul ra>ional Ci logic3 ceva de ordinul voin>ei -iDice'
377' DINI I+ROTEZ, IM+9ANT DENTAR
+ro!e1a en!ar) Emi dF iluDia unei vitalitF>i 0uternice' <e -a0t3 la -el ca Ci din>ii
adevFra>i3 dF im0resia de a -i adevFratF3 sincerF3 ca Ci din>ii realiK Nimic nu este EnsF
mai -alsK <eoarece vreau sF o#>in un rFs0uns clar3 merg 0?nF En 0ro-unDimea
lucrurilor' 8unt ca0a#il sF Emi trFiesc e%0erien>ele cu curaJ Ci sinceritate3 ca Ci cum aC
avea din>ii reali R 8unt determinat sF -iu ceea ce sunt cu adevFrat3 sF mF a-irm3 sF -iu
Entreg3 sF NmuCcN din via>F R <acF 0roteDa mF rFneCte (En urma unei aCa Dise aJustFri
0roaste* mF simt Ci eu rFnit3 c/iar dacF inconCtient3 de un 0Frinte aca0arator3 e%igent
sau care NEmi otrFveCteN via>a2 din>ii de sus3 indicF -a0tul cF este vor#a des0re tatFl
meu3 0artea mea ra>ionalF3 Wang3 iar cei de Jos3 au legFtura cu mama3 cu 0artea
a-ectivF3 intuitivF3 Win' "cest lucru mF Em0iedicF sF devin autonom' EnceteD sF mai
trFiesc En -unc>ie de ceilal>i'
"cce0>ii sF -iu eu Ensumi Ci Emi regFsesc satis-ac>ia Ci -ericirea de a mF a-irma'
37!' DINI Escr:2nirea inilor###F I BRUDI8M 1ezi i2 A<:;89:A893M!
MA?9A87
CD<8787D7@@@E
<in>ii re0reDintF deciDiile Ci o anumitF -ormF de agresivitate' 8cr:2nirea inilor,
denumitF Ci 0ru(is&, re0reDintF o furie incon2!ien!), care urcF la su0ra-a>F3 o
-urie re-ulatF3 care se e%0rimF mai ales noa0tea' "m o mare nervoDitate interioarF3
mF a#>in din a -ace sau a s0une anumite lucruri' Li 0entru cF nu reuCesc sF iau deciDii
clare Ci 0recise3 scr:2nirea in ini este e($resia fi1ic) a !ris!eii 2i a
a7resi.i!)ii &ele re$ri&a!e -a>F de o situa>ie care Emi este insu0orta#ilF'
"semenea unei uCi care sc?r>?ie3 scr:2nirea inilor scoate la luminF -rica mea de a
mF desc/ide 0entru a lua deciDii3 iar Dgomotul e%0rimF o -ormF de geamFt interior3
-a0tul cF mF simt 0rins ca Entr-o .ra-) rea# Por#esc En liniCte3 0entru a eli#era ceea
ce nu 0ot e%0rima 0rin cuvinte3 tot ceea ce a rFmas nes0us3 tot ceea ce am Engro0at
En interior En tim0ul Dilei' $o0iii sunt -oarte des a-ecta>i de 0ru(is&' de la o v?rstF
-ragedF Enva>F di-eritele rela>ii de autoritate Ci Jocurile de 0utere care e%istF' <acF Emi
este -ricF sF Emi e%0rim o0iniile Ci'mF simt N0rea micN En -a>a 0Frin>ilor mei3 a #onei
sau a EnvF>Ftorilor3 aJung sF scr:2nesc in ini# =ndi-erent =a ce v?rstF se
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1!Q
3+
<e aceea at?t de multe 0ersoane au o -ricF de a merge la dentist' <e multe ori3 dau vina 0e
-rica mea de siringi Ci de inJec>ii 0entru a Justi-ica -a0tul cF nu merg la dentist' <ar3 inconCtient
Ctiu cFI -a0tul de a se lucra 0e din>ii mei3 mF determinF sF ating emo>ii ne0lFcute3 de care vreau
sF -ug' 5ste un lucru -recvent sF ne sim>im mai emotivi Ci mai sensi#ili cEnd mergem la dentist'
Jg+ Jacques Martef
mani-estF3 0ru(is&ul indicF o tensiune interioarF 0uternicF' TrFiesc o dualitate
mare Entre mintea mea Ci ini&a mea Ci 0asiunea mea3 reDultatul -iind 0asivitatea'
"cce0tQ3i
s
F con2!ien!i1e1 aceastF stare -arF sF o re-uleD Ci sF o e%0rim aCa
cum o trFiesc En 0reDent' Emi acce0tJ3i sensi#ilitatea Ci emo>iile care ies la su0ra-a>F
Ci realiDeD -a0tul cF incertitudinile mele mF determinF sF trFiesc mai multF tensiune
interioarF dec?t -a0tul de a 0relua ini>iativele care se im0un' "tunci c?nd iau o
deciDie3 mF eli#ereD Ci mF simt mai Em0linit'
JRV# DINI Esi&0olis& al inilor###F
N'B' 1oDi>ionarea se -ace cu -a>a =a 0ersoanF' 1rin urmare2
En 0artea st?ngF 0e ma%ilarele su0erioare (din>ii 11-1!* Ci cele in-erioare (+1-+!* En
drea0ta 0ersoanei3 care cores0und creierului st?ng (0artea ra>ionalF3 concretF3
materialF3 analiticF*
En 0artea drea0tF3 &a(ilarele su$erioare Einii H>%HQF Ci inferioare Einii J>%
JQF, En st?nga 0ersoanei3 care cores0unde creierului dre0t (a-ec>iune3 intui>ie3
dorin>F3 sensi#ilitate*'
<eoarece inii sunt vii Ci au un 0rocess de evolu>ie care dureaDF mai mul>i ani3
este interesant de o#servant -a0tul cF3 -iecare dintre ei este legat de un sentiment
sau de o emo>ie care3 0rost gestionat3 genereaDF o slF#ire a acelui dinte' <acF
e%istF din>i 0ierdu>i 0e $ar!ea su$erioar) rea$!) Einii >>%>QF am o di-icultate
En a-mi gFsi locul cuvenit' +ar!ea su$erioar) s!:n7) Einii H>%HQF indicF -a0tul
cF am o di-icultate En a-mi realiDa dorin>a mea de a -i' +ar!ea inferioar) rea$!)
Einii O>%OQF -ace re-erire la di-icultatea mea de a-mi construi via>a concret' +ar!ea
inferioar) s!:n7) Einii J>%JQF indicF -a0tul cF nu 0rimesc En -amilie
recunoaCterea a-ectivF de care am nevoie' Incisi.ul cen!ral su$erior re$! E>>F
cores0unde rela>iei cu tatFl3 0artea masculinF a -iin>ei umane3 autoritatea3
divinitatea' Incisi.ul cen!ral su$erior s!:n7 EH>F
Incisi.ul cen!ral su$erior s!:n7 EaH>F cores0unde mamei3 0Fr>ii -eminine din
-iin>a umanF' <acF e%istF un s0a>iu Entre cei doi EnseamnF cF cei doi 0oli ai mei3
masculin Ci -eminin sunt disocia>i' <acF sunt -emeie3 indicF -a0tul cF am Endoieli
re-eritoare la rela>ia mea de cu0lu' <acF sunt #Fr#at3 am o dualitate -a>F de -emei2
mF simt atras3 dar En acelaCi tim0 descuraJat de ele' 5%isten>a unui s0a>iu Entre cei doi
incisivi denotF di-icultatea mea de a -orma un cu0lu3 at?t En e%terior c?t Ci En interiorul
meu' <acF unul dintre incisivi El EncalecF 0e celFlalt3 cel de dedesu#t re0reDintF
0Frintele 0e care eu El consider dominant3 iar dintele din interior re0reDintF 0Frintele
0e care eu El consider dominat3 Cters' Incisi.ii cen!rali inferiori EaJ> 2i aO>F -ac
re-erire la locul 0e care El ocu0F concret3 En via>a cotidianF3 mama Ci tatFl meu sau
0ersoanele care Ende0linesc acest rol' "lFturi se gFsesc incisi.ii la!erali Ea>H, HH,
JH, OHF# "ceCtia sunt En rela>ie cu incisivii centrali' <acF am o di-icultate cu unul
dintre 0Frin>ii mei3 sau 0ersoanele care Ei re0reDintF3 incisivii laterali ECi vor sc/im#a
0oDi>ia3 dinamica mea sau reac>iile mele -a>F de 0rinci0iile masculin Ci -eminin3 -iind
re0use En discu>ie' =ncisivii laterali sunt su# sau 0este cei centrali dacF vreau sF -iu
mai 0uternic dec?t 0Frin>ii mei3 sF -iu mai mult dec?t ei3 inde0endent3 nesu0us unei
autoritF>i' Preau sF Ei domin 0e 0Frin>ii mei sau ei se ecli0seaDF singuri' $u c?t
incisivii laterali sunt mai avansa>i3 cu at?t am vrut mai mult sF mF distan>eD mai
devreme de 0Frin>ii mei' "ceastF situa>ie e%istF -a>F de mama mea3 dacF incisivul
lateral st?ng EaHHF este deasu0ra Ci -a>F de tatFl meu3 dacF este vor#a des0re
incisivul dre0t Ea>HF care este deasu0ra celui central a>># <acF incisi.ii la!erali se
a-lF En s0atele celor centrali3 ado0t o atitudine de su0unere -a>F de unul sau am?ndoi
0Frin>ii sau mF simt su0ra0roteJat'
/aninii Ea>J, HJ, JJ, OJF a0ar la momentul 0u#ertF>ii (0e la 13-1+ ani* c?nd
energia se%ualF se deDvoltF' $ores0und marilor trans-ormFri interioare 0e care le
trFiesc' <i-icultF>ile legate de cor0ul meu3 de se%ualitatea inci0ientF3 de ca0acitatea
mea de a -ace alegeri3 vor a-ecta caninii' /aninul su$erior re$! Ea>JF este En
legFturF cu o sc/im#are care se vede sau se mani-estF En e%terior3
2
cu 0roiectele Ci cu viDiunea asu0ra viitorului3 cu datoriile Ci o#liga>iile care mF 0ot
-ace sF nu mF e%0rim li#er' /aninul su$erior s!:n7 EaHJF este legat de
2 sc/im#Frile interioare Ci de su0unere' <acF3 de e%em0lu3 am o di-icultate legatF de
a0ari>ia menstrua>iei3 este 0osi#il ca acest canin sF -ie a-ectat' /aninul inferior
s!:n7 EaJJF -iind En -a>a caninului aHJ, cores0unde sc/im#Frilor interioare care se
concretiDeaDF En e%terior3 En -amilie' <acF tre#uie sF trFiesc totul En tFcere3 caninul
aHJ va -i a-ectat' "m tendin>a de a trFi ca un sclav Ci de a mF sim>i o#ligat sF Ei
servesc 0e ceilal>i' /aninul inferior re$! EaOJF re0reDintF determinarea mea Ci
deDvoltarea cor0ului' <acF3 de e%em0lu m-am o0rit din creCtere -oarte devreme3
acest canin va -i a-ectat
<rea0ta
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1!Q
Jg+ Jacques Martef
+ri&ii $re&olari Ea>O, HO, JO, OOF re0reDintF cine sunt3 ceea ce vreau' <acF
aceCti din>i sunt e%traCi En co0ilFrie3 eu3 co0il -iind3 mF voi sim>i o#ligat sF -ac 0arte
din masF3 En loc sF -iu un individ distinct' $a Ci cum colectivitatea ar -i mai
im0ortantF dec?t individul' @F su0un unei autoritF>i dstincte -a>F de autoritatea
mea'
+re&olarul su$erior re$! Ea>OF indicF -elul En care mF e%0rim En societate3 cu
calitF>ile Ci #ogF>ia mea interioarF' <acF Emi este greu sF Emi e%0rim dorin>ele Ci sF
mF 0oDi>ioneD3 acest dinte este de0lasat' +ri&ul $re&olar su$erior s!:n7 EaHOF
este legat de sensi#ilitatea mea3 de latura mea a-ectivF interioarF' <orin>ele mele
neEm0linite Ci visele din co0ilFrie nerealiDate3 av?nd legFturF cu acest as0ect3 vor
duce la a-ectarea dintelui aHO# +ri&ul $re&olar inferior s!:n7 EaJOF indicF
-elul En care Emi e%0rim voin>a 0e 0lan concret3 En via>a cotidianF3 mai ales 0e 0lan
a-ectiv (Ci En s0ecial En ceea ce 0riveCte iu#irea maternal*3 En tim0 ce ec/ivalentul
sFu dre0t3 EaOOF este legat de 0rietenie Ci -elul En care Emi duc la termen 0roiectele'
<acF am o di-icultate -a>F de un 0roiect la care >in3 acest dinte va -i a-ectat'
$ea de a doua 0erec/e de 0remolari Ea>R, HR, JR,ORF, este legatF de dorin>ele 0e
care vreau sF le realiDeD Ci de trFdFri (En rela>ie cu tata3 mama3 En cu0lu3 En rela>ii de
0rietenie*' 5ste vor#a des0re toatF creativitatea mea' <acF nu Emi 0ot e%0rima
aceastF creativitate3 aceCti din>i vor -i a-ecta>i'
"l doilea 0remolar dre0t Ea>RF are legFturF cu lucrurile 0e care vreau sF =e deDvolt
En e%terior' &a0tul de a nu 0utea avea co0ii3 indi-erent de cauDF3 este un e%em0lu
de ceva ce aC vrea sF creeD3 dar nu se 0oate realiDa' /el e%al oilea $re&olar
s!:n7 EaHRF con>ine a#ilitF>ile mele 0articulare3 0e care le mani-est sau nu3 care
mF -ac sF -iu eu cu adevFrat' $u0rinde toate 0osi#ilitF>ile mele trecute Ci viitoare'
Al oilea $re&olar inferior s!:n7, EaJRF este legat concret de rela>ia mea cu
mama2 En ce -el sunt a-ectat de energiile ei3 mF simt li#er sau su-ocat de ea R $u c?t
mF simt mai aca0arat3 mai su-ocat de mama3 cu at?t mai Enclinat En interior va -i
acest dinte'
Al oilea $re&olar inferior re$! EaORF, -ace re-erire la muncF Ci la trFdarea din
rela>ia cu un 0rieten sau o 0rietenF' <e asemenea3 0oate -i vor#a des0re o
di-icultate de a organiDa un 0roiect concret'
1rimii molari a0ar Ea>[, H[, J[, O[F =a v?rsta de Case sau Ca0te ani Ci aratF -elul En
care mF 0oDi>ioneD sau nu Ci nevoia mea de a -i recunoscut de ceilal>i' +ri&ul
&olar su$erior in rea$!a Ea>[F are legFturF mai ales cu locul 0e care vreau
sF El ocu0 En societate3 En e%terior3 En tim0 ce3 $ri&ul &olar su$erior s!:n7
EaH[F, e%0rimF dacF sunt sau nu recunoscut 0e 0lan a-ectiv3 mai ales de cFtre
0Frin>ii mei' 1ot avea im0resia cF nu e%ist sau cF nu sunt iu#it aCa cum aC vrea eu
Ci atunci molarul aJ[ va -i a-ectat'
+ri&ul &olar inferior re$! se ra0orteaDF la muncF3 Entr-un mod -oarte concret'
<i-icultatea de a concretiDa un 0roiect sau de a aJunge Entr-un anumit loc de muncF3
va avea e-ecte asu0ra molarului aO[# "cesta este legat de no>iunea de dorin>F3 de
moarte Ci de renaCtere' <acF am -ost 0e 0unctul de a muri3 c?nd eram -oarte mic3
sau dacF moartea a -ost 0reDentF Entr-un mod intens3 -ie cF a murit cineva sau nu3
molarul aO[ va -i a-ectat'
A oua $erec;e e &olari Ea>U, HU, JU, OUF a0ar 0e la v?rsta de dois0reDece ani'
&ac re-erire la interac>iunea mea cu ceilal>i Ci la -elul En care sunt 0erce0ut' Al oilea
&olar re$! Ea>UF se ra0orteaDF la via>a de Di cu Di Ci la muncF' <acF rela>iile mele
cu ceilal>i nu sunt armonioase3 molarul a>U va reac>iona' Al oilea &olar su$erior
s!:n7 EaHUF aratF ra0orturile mele interioare cu ceilal>i3 dar la nivelul emo>iilor'
"Cte0tFrile neEm0linite 0e care le am de la ceilal>i vor a-ecta molarul aHU# Al oilea
&olar inferior s!:n7 EaJUF va reac>iona la r?ndul sFu3 dacF3 En 0lus3 e%istF Ci o
dece0>ie -a>F de o atitudine 0recisF3 0ersoana res0ectivF -ace ceva3 0e 0lan -iDic3 care
va am0li-ica aceastF dece0>ie' Al oilea &olar inferior re$! EaOUF se re-erF la
ra0orturile 0e care le am cu ceilal>i' 8itua>iile de con-lict intens sau cuvinte Ci gesturi
e%0rimate En aceste situa>ii3 vor -ace acest molar mai vulnera#il'
M)selele e &in!e Ea>Q, HQ, JQ,OQF a0ar En Jurul v?rstei de 21 de ani3 v?rstF la
care Emi integreD 0artea s0iritualF' Re0reDintF lumea En care evolueD3 dar Ci lumea
s0iritualF3 misiunea mea3 valoarea mea 0ersonalF Ci rela>ia de aJutorare' Latura
s0iritualF este accesi#ilF 0e calea misticF3 adicF mai orientatF s0re religie Ci misterele
sale sau s0re cunoaCterea eDotericF' "leg mai mult calea cunoCterii dec?t calea
misticF3 En caDul En care mFselele de minte li0sesc' <acF am &)sele e &in!e oar
$e &a(ilarul su$erior, Emi este greu sF integreD En cotidian cunoaCterea mea 0e
0lan s0iritual3 inviDi#il' <acF aceste mFsele a0ar doar 0e ma%ilarul in-erior3 EnseamnF
cF investesc multF energie En activitF>ile mele cotidiene 0entru a reintegra lumea
-iDicF' M)seaua e &in!e su$erioar) rea$!) Ea>QF -ace re-erire la -or>a 0e care
o am 0entru a mF Encarna3 0entru a mF integra En lume 0e toate 0lanurile' M)seaua
e &in!e su$erioar) s!:n7) EaHQF cores0unde -ricii mele de a nu mF integra En
lume' Res0ectul meu scFDut -a>F de mine este Enso>it de -rica de a -i res0ins'
M)seaua e &in!e inferioar) s!:n7) EaJQF -ace re-erire la ca0acitatea mea de a-
mi e%terioriDa 0unctele de vedere Ci emo>iile -a>F de cei din Jurul meu3 iar &)seaua
e &in!e inferioar) re$!) EaOQF in-luen>atF de ca0acitatea mea de a mF integra
En lumea -iDicF3 de a
r
-i #ine ancorat'
30' DINI % M8EA DE MINTE IN/9U8 1ezi i2 D95F9) 39MB;93M<@@@@
@intea3 En>ele0ciunea este o mare calitate' "m -ericirea de a o mani-esta En aceastF
via>F' @F aJutF sF mF desc/is En -a>a universului Ci Emi con-erF 0a1ele solie 0entru
tot ceea ce -ac' M)selele e &in!e sim#oliDeaDF aceastF autonomie 0e care o
c?Ctig3 de-a lungul anilor' "st-el3 o mFsea de minte care re-uDF sF iasF3 sF ECi ocu0e
locul cuvenit3 EnseamnF3 0e 0lan mental3 cF re-uD sF Emi 0reiau tot s0a>iul care mi se
cuvine Ci sF am Encredere En mine' 1FstreD Ert interior tot ceea ce nu-mi 0lace la mine3
0entru a -i 0e 0lac celorlal>i'
"cce0tA3i sF Emi ocu0 conCtient locul care mi se cuvine 0entru a-mi deDvolta toate
calitF>ile divine esen>iale En evolu>ia mea' "st-el 0ot crea un -undament mai solid
0entru via>a mea' "cce0>ii sF las natura sF ECi urmeDe cursul Ci sF Emi desc/id
con2!iina 0entru a evolua Ci a vedea sc/im#Frile din mine K
31'DI8/ DE+9A8AT 1ezi2=78597D93CA>
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1!Q
Jg+ Jacques Martef
32'DI8/ INTERVERTEBRA9 1ezi2 3&A:7 CD<8787 D7@@@ JA;MBA6;!
=78597D7D93C Bn disc interverte#ral este cartilagiul elastic care reuneCte
verte#rele Ci care JoacF un rol de amortiDare' En urma unui traumatism3
de0lasarea discului interverte#ral 0rovoacF o durere -oarte ascu>itF acolo unde
are =oc' "ceasta 0rovoacF En general com0rimarea rFdFcinilor nervului sciatic Ci o
nevralgie -oarte dureroasF la acest nerv'
En acest caD3 trFiesc o situa>ie care mF desta#iliDeaDF3 care NmF aruncF la 0Fm?ntN'
@F simt 0rins Entre douF situa>ii3 En care au tre#uie sF Joc rolul de mediator3 de
Ntam0onN' Tre#uie sF amortiDeD loviturile Ci este ceva greu de su0ortat 0entru mine'
@ai ales la locul de muncF3 este 0osi#il sF nu mF simt com0etent En sarcinile care
mi se dau de Ende0linit' &a0tul de a mF critica Ci de a -i at?t de sever cu mine Ensumi
0oate antrena o e7enerescen!) a iscurilor Eiscar!ro1)F# @F simt strivit3 ca Ci
discurile mele3 dar nu -ac nimic 0entru a sc/im#a situa>ia' <acF e%istF Ci o
in-lama>ie Eisci!)F reac>ioneD e%agerat din cauDF cF sunt contrariat Entr-o anumitF
situa>ie3 asemenea unei e%0loDii care detoneaDF' 8unt direct3 uneori cinic sau critic
En o#serva>iile mele3 lucru care lasF sF se vadF -uria 0e care o trFiesc'
"cce0>ii sF -iu res0onsa#il de mine Ensumi Ci de reac>iile mele' @F analiDeD3
EnvF> sF Emi amortiDeDe reac>iile En -a>a vie>ii3 En -a>a celorlal>i Ci En -a>a situa>iilor Ci
admit c?nd greCesc' Emi reDolv dis0utele cu mine Ensumi Ci ocu0 locul care mi se
cuvine3 res0ect?nd o0iniile celorlal>i' "st-el Emi recunosc valoarea Ci sunt mai
o#iectiv cu 0rivire la aJutorul 0e care El o-er celorlal>i'
33'DI8/ARTROZ 1ezi2 D93C 95:78178:7B8A
3+'DI89EDIE
Disle(ia este o di-icultate de EnvF>are a cititului Ci a scrisului3 -arF sF ai#F vreo
legFturF cu de-icien>a intelectualF Ci senDorialF sau cu tul#urFri 0si/iatrice' <u0F ce
am citit cu uCurin>F 0rimele cuvinte3 devin inca0a#il sF En>eleg ce urmeaDF3 mF
o0resc din citit Ci nu 0ot relua dec?t du0F c?teva secunde de 0auDF' Preau ca
lucrurile sF avanseDe 0rea re0ede En via>a mea' 4?ndirea mea merge mai re0ede
dec?t vor#irea' &ie cF trFiesc Entr-un mediu -amilial 0ertur#at3 -ie cF am -ost 0rea
0roteJat3 En am#ele caDuri3 vreau sF -iu 0e 0lacul unuia dintre 0Frin>ii mei (sau a
unui a0ro0iat* Ci Emi este teamF cF nu voi -i la EnFl>ime3 cF nu voi cores0unde
e%igen>elor lor' @F simt vulnera#il deoarece nu mF res0ect Ci tremur En -a>a
di-icultF>ilor' Disle(ia este reDultatul unei situa>ii #ulversante 0e care o trFiesc3 mai
ales dacF sunt co$il# <i-icultF>ile legate de scris Emi amintesc de >i0etele 0e care =e
aud la CcoalF sau acasF Ci 0e care nu =e mai su0ort' Nu Ctiu cum sF ies din aceastF
situa>ie3 aC vrea sF EnceteDe cu orice 0re>K <acF este vor#a mai degra#F de o
di-icultate la ci!i! veri-ic En ce situa>ie am -ost o#ligat sF citesc3 de e%em0lu En -a>a
unei sFli cu oameni mul>i3 En -a>a cFrora am -ost ridiculiDat' <e -iecare datF c?nd
citesc3 se reactiveaDF stresul 0e care l-am trFit atunci' "m3 de asemenea3 im0resia
cF3 structurile En care trFiesc (regulile de la CcoalF sau de acasF* sunt 0rea stricte'
@F simt ca un soldF>el care tre#uie sF asculte ordinele3 alt-el aC -i 0ede0sit' 1Frin>ii
mei mF 0roteJeaDF at?t de mult Enc?t vFd acest lucru ca 0e o 0edea0sF' <acF sunt
$)rin!ele unui co$il cu o ast-el de a-ec>iune3 EnvF> cum sF Emi comunic cererile
Entr-un mod calm Ci cu En>elegere3 En loc sF >i0 cF sunt deDamFgit3 dacF este caDul Ci
sF -olosesc o -ormF de violen>F nocivF'
"cce0>ii sF Emi acord tim0ul necesar 0entru a -ace lucrurile 0e r?nd3 -arF sF
tremur3 -FrF sF Ddruncin totul' Emi acord tim0 sF res0ir3 sF mF calmeD' Ltiu cF sunt o
-iin>F inteligentF Ci Emi deDvolt voin>a -Fc?nd lucrurile 0e eta0e' "cce0>ii sF recunosc
iu0irea din mine' Emi o-er 0osi#ilitatea de a mF iu#i Ci de a acce0ta ii cF aceastF
stare este trecFtoare3 Ctiu cF Emi voi Em0lini >elurile' <acF sunt co0il3 acce0>ii -a0tul
cF am 0uterea de a decide ce este #un 0entru mine' EnvF> sF am Encredere Ci sF Emi
redo#?ndesc ca0acitatea de a EnvF>a3 deoarece Ctiu3 En sinea mea3 cF 0ot reuCi acest
lucru3 0rin curaJ3 voin>F Ci tenacitate' <e aici Enainte -olosesc lectura ca 0e un
instrument care Emi desc/ide uCile s0re lumea EntreagF3 Emi asum riscul de a le s0une
celor En cauDF lucrurile care nu Emi convin3 deoarece vreau sF trFiesc En 0ace Ci
armonie' "st-el am mai multF li#ertate Ci con2!ien!i1e1 -a0tul cF regulile e%istF
0entru a mF recadra3 0entru a mF s0riJini Ci a mF Endruma'
37' DI89O/ARE 1ezi2 ;A37)D93;CA87
3' DI8MENOREE 1ezi2 M753:8<AF97 CD<8789D7@@@E
37' DI8TRO,IE MU8/U9AR 1ezi2 M<SC=9)D93:8;B97 M<3C<A8>
3!' DIVERTI/U9IT 1ezi2 95:73:957)D9178:9C<9:>
3,' DIZENTERIE 1ezi2 95:73:957AD9A877AD9H75:7897
370' DRE+TATE Eeu a&###F
<acF mani-est to tim0ul o atitudine care transmite mesaJul 5eu a& re$!a!e5# O
este caDul sF mF Entre#2 Nde ce sunt Enc/is -a>F de o0iniile celorlal>i R <e ce anume
vreau sF mF 0roteJeD R Tre#uie sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF3 cei din Jurul meu 0ot
rFm?ne calmi -a>F de mine3 0ot sF 0FstreDe distan>a3 sF -ie aten>i sF nu mF iD#eascF
Ci c/iar sF creadF cF 8BNT BMLN"P' 8e s0une cF v?rsta la care vrem sF avem tot
tim0ul dre0tate este En Jurul v?rstei de 7 ani' 5ste 0osi#il ca3 o 0arte din mine sF -i
rFmas co0il R
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
1!Q
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
192 Jacques
Martel
"cce0t?ndA,V sF Ei ascult 0e ceilal>i3 o-erindu-mi Cansa de a-mi sc/im#a 0Frerile
Ci de a-i lFsa Ci 0e ceilal>i sF ECi e%0rime 0ro0riile 0Freri3 Emi am0li-ic nivelul de iu0ire,
de desc/idere3 de li#ertate 0rin res0ectul reci0roc Ci comunicare'
371' DROGURI 1ezi i2 D7&75D75F>
Bn adevFrat -lagel al umanitF>ii3 ro7urile constituie una dintre cele mai dFunFtoare
-orme de e.aare a -iin>ei umane3 0entru a su0ravie>ui' 5%trase din 0lante sau
su#stan>e -a#ricate sintetic3 ro7urile aCa numite Nsla#eN (mari/uana3 /aCiC etc* sau
N0uterniceN (1$13 cocaina3 /eroina etc* sunt adeseori -olosite din urmFtoarele motive2
dis0erare3 ruCine3 0anicF e%tremF3 -rica de necunoscut Ci de res0onsa#ilitF>i' Dro7ul
devine un re-ugiu3 &) $ro!e-e1 fa) e &ine 3nsu&i# <eoarece re-uD sF trFiesc Ci
sF -iu res0onsa#il3 slF#iciunile mele interioare riscF sF mF Endrume s0re droguri' Emi
este teamF sF -ac -a>F realitF>ii Ci sF -ac e-orturi' Poin>a mea este adormitF Ci am tot
mai 0u>in tendin>a de a lua deciDii' @F las 0urtat de val''' @ulte droguri duc la -orme
de de0enden>F 0uternice3 care nu -ac dec?t sF re-lecte N0ro0riile mele de0enden>eN
interioare (delicventF3 0Frin>i* a#sen>F3 introvertire3 nevroDF3 com0ulsie emo>ionalF
sau se%ualF3 0e care Encerc sF le re-uleD ame>indu-mi mentalul' =m0resia de a -i
se0arat3 c/iar NsmulsN de o -iin>F dragF (0Frinte3 -rate3 sorF3 animal etc'* sau dintr-un
loc sau o situa>ie care mF -Fceau -ericit3 mF 0oate determina sF trFiesc un gol interior
0e care vreau sF El um0lu 0rin ro7uri# 1ot su-eri En rela>ie cu un 0Frinte3 cel mai
adesea3 mama3 care este li0sitF de emo>ii3 rece' "cele ro7uri, care sunt stimulente
mF aJutF sF N0lutescN3 sF ating anumite v?r-uri Ci sF trFiesc e%0erien>e care Emi dau
iluDia de -ericire Ci 0rin care evadeD' Nu mF 0ot li0si de ele Ci de0enden>a mea se
agraveaDF En tim0' 1rimul 0as 0e care tre#uie sF El -ac este sF con2!ien!i1e1, sincer3
-FrF mascF2 de ce am recurs la aceste droguri R $onCtientiDeD -a0tul cF Entotdeauna
e%istF un motiv'
=ndi-erent care ar -i acest motiv3 acce0t CV sF desco0Fr adevFrata cauDF' @F
acce0t3Q3 V aCa cum sunt Ci EnvF> sF Emi e%0rim nevoile' Renun>area =a consumul de
droguri cere mult curaJ2 cFutarea liniCtii interioare este motiva>ia mea' &a0tul de a
reuCi sF -iu -ericit En orice situa>ie mF aJutF sF Emi gFsesc 0acea interioarF Ci sF mF
simt En largul meu En acest univers imens' 8emni-ica>ia c?torva dintre ro7uri' Ba2i2
% Mari;uana' caut o lume -FrF 0ro#leme3 evadeD'
A&fe!a&ina % /ocaina' stimuleaDF 0roductivitatea Ci3 0rin urmare3 caut succesul3
iu0irea, recunoaCterea
98D % Mescalina, ciu$ercile ;alucino7ene, ;eroina' caut senDa>ii 0uternice Ci
e%tinderea stFrii de conCtientF' En caDul ;eroinei, mF Entre# 0?nF En ce 0unct am
idealiDat-o 0e mama mea sau o -emeie im0ortantF din via>a mea3 0e care o
consider o eroin), mai cred En continuare acest lucru sau acea 0ersoanF m-a
deDamFgit3 m-a trFdat R
O$iu&ul' aduce o stare de 0lFcere3 de toro0ealF3 de lene Ci o -alsF im0resie de
0ace interioarF'
372' DUODEN 1ezi i2 95:73:957 CD<8787 D7@@@E
Duoenul este 0artea ini>ialF Ci cea mai scurtF a intestinului su#>ire3 du0F 0ilor3 se
continuF cu JeJunul Ci ileonulI ultima 0arte' $ea mai mare 0arte a digestiei Ci a
a#sor#>iei alimentelor are loc En intestinul su#>ire' Duoenul re0reDintF sinteDa
dintre rece0>ie Ci integrare' 5%istF o legFturF de ec/ili#ru Entre a da Ci a 0rimi' $?nd
a0are o isfuncie a uoenului, mF simt con-runtat cu idei noi' =nconCtient3 mF
Endoiesc de mine Ensumi' Emi li0seCte Encrederea En ca0acitatea mea de a gestiona
orice -el de ada0tare' 1oate -i vor#a des0re rela>ii a-ective sau legate de -amilie En
cadrul cFreia mF simt contrariat sau trFiesc o nedre0tate' 5%istF ceva sau cineva care
mF contraDice Ci nu su0orta acest lucru' 5%istF o dis0utF care are nevoie sF -ie
reDolvatF Ci am nevoie de aJutor' @F simt s-?Ciat2 am im0resia cF tre#uie sF mF
sacri-ic 0entru 0u>inii 0rieteni 0e care Ei am Ci care nu sunt de o#icei 0rea ama#ili' Un
ulcer uoenal este 0rovocat de o mare nesiguran>F Ci o neEncredere -a>F de
ceilal>i' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF cuv?ntul uoen este -ormat din NduoN' 5%istF
aCadar o legFturF cu rela>iile inter0ersonale' @F simt ros En interior3 am o arsurF
interioarFI Nu diger aceastF situa>ie3 mF iritF Ci mF EncF0F>?neD sF controleD totul En
rela>iile mele' @F Entre# dacF sunt dominat de cineva sau de ceva R Emi este teamF cF
nu am calitF>ile necesare 0entru a -i iu#it aCa cum suntR
/on2!ien!i1e1 aceste -rici Ci renun> la ideile vec/i' "cce0>ii sF-mi con2!ien!i1e1
ca0acitatea de a lFsa energiile sF curgF3 -FrF sF o0un reDisten>F vie>ii3 s)
con2!ien!i1e1 cF am -or>a de a avea Encredere Ci ca0acitatea de a mF ada0ta'
RegFsindu-mi 0acea interioarF3 acest -oc care mF ardea En interior se va stinge Ci
uoenul meu va -i mai sFnFtos'
373' DU+UXTREN 1ezi2 M4959)B;AA D<&<U:875
37+' DURERE
Durerea este unul din miJloacele 0e care cor0ul =e -oloseCte 0entru a-mi atrage
aten>ia Ci a-mi s0une cF tre#uie sF mF o0resc Ci sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF tre#uie
sF -ac sc/im#Fri En via>a mea Ci En modul meu de a mF 0erce0e Ci a mF Judeca'
=ndi-erent des0re ce durere este vor#a3 aceasta are legFturF cu un deDec/ili#ru de
ordin emo>ional sau mental3 cu un sen!i&en! $rofun e cul$a0ili!a!e sau
suferin)# 5ste o -ormF de angoasF interioarF Ci3 deoarece mF simt vinovat 0entru
cF am -Fcut ceva3 am s0us ceva sau am avut anumite g?nduri NnesFnFtoaseN sau
NnegativeN mF $ee$sesc inconCtient3 0rin a0ari>ia unei dureri intense' Entre#area 0e
care tre#uie sF mi-o 0un este2 N8unt cu adevFrat vinovat RN Li 0entru ce mF simt
vinovatR Durerea 0e care o simt acum nu -ace dec?t sF masc/eDe adevFrata cauDF2
cul0a#ilitatea' 4?ndurile mele sunt 0rea 0uternice Ci tre#uie sF -iu desc/is 0entru a
identi-ica corect aceste cul0a#ilitF>i' Nu tre#uie sF =e evit3 ci sF le En-runt3 deoarece
sunt -rici 0e care voi avea nevoie sF le integreD mai devreme sau mai t?rDiu' Durerea
indicF3 de asemenea3 ceva neterminat3 -als' 0 amFgire2 cred cF am En>eles ceva3 dar
mai am de de0FCit o eta0F 0entru a gFsi adevFrul3 0entru a aJunge 0rin urmare la
starea de adevFr3 o stare de #ine Ci -FrF A;rBrB. (CD EF GF 9CGHI:9 < :9BED AiE9C<8CrD < IC9
EF 8:9 8:JF BGCJiiICr. < IC9 EF KrB:; EF <5rCH A;rBrB: 9; GBAi9:GB<DB AB DC:DB ECi;riIB, HCD EF
HIC<@BL < A;rBrB: GB: Mi EF ABE9CHFr 9BB: 9B KrB: EF Gi Dr:<EGiDF. AED8BI, 8:9 8:JF 8ri9ii 9;Hri<EB
< :9B:EDF urere# *:9F con2!ien!i1e1 :9BED I;9r;, KCi H;DB: :HCi EF GF BIiNBrBL AB :9BEDB
8ri9i. AG <BKCiB EF :G <9rBABrB Mi EF rB<;<J < 8:J: ;<Bi HBrEC:<B E:; : ;<Bi EiD;:Jii HB<Dr; : IFE:
193
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
EF AiEH:rF DB<Ei;<B: i<DBriC:rF. Durerea 8iLi9F ;rGB:LF AB G;IDB Cri, A;HF C EBH:r:rB, 9:rB Gi
:99B<D;B:LF EB<EiNiIiD:DB:. TrFiBE9 :9B:EDF EiD;:JiB 8C:rDB Nr;D:I. *:9F ICKBE9 HB 9i<BK:, :9BED
9C<D:9D A;rBrCE, 9Oi:r A:9F BEDB G:i G;ID BGCJiC<:I, AB9PD 8iLi9, K: IFE: C :GHrB<DF Mi urerea
HC:DB :HFrB: :DPD I: HBrEC:<: 9:rB : ICKiD 9PD Mi I: 9B: 9:rB : HriGiD ICKiD;r:. Durerea e oase
i<Ai9F 8:HD;I 9F EiD;:Ji: G-: :8B9D:D < :AP<9;I 8ii<JBi GBIB, < DiGH 9B C urere &uscular),
BEDB G:i AB5r:NF C A;rBrB AB CrAi< GB<D:I. Durerea GF 9C<B9DB:LF iGBAi:D 9; E;8Bri<J: GB:
GCr:IF Mi &) o0li7) EF GF CHrBE9 Mi EF EiGD 9BB: 9B EB <DPGHIF < 9CrH;I GB;. <Dr-;< :<;GiD
EB<E, BEDB HCLiDiKF, ABC:rB9B GF :@;DF EF GF #9C<B9DBL# I: i<DBriCr;I GB;, I: E;8IBD;I GB; Mi EF
ABKi< 9C<MDiB<D. 6P<A A;rBrB: BEDB cronic) :9BED I;9r; <EB:G<F H;r Mi EiGHI; 9F, AB I: :H:riJi:
:9BIBi ureri, <; :G <8r;<D:D :ABKFr:D: Bi 9:;LF. 6; 9PD :GP< G:i G;ID con2!ien!i1area, 9;
:DPD G:i ABE K: :HFrB: urerea, HP<F 9P<A K: ABKB<i 9rC<i9F.
EEDB iGHCrD:<D EF :99BHDQ,V EF KBri8i9 9:rB BEDB Cri5i<B: urerii GBIB Mi EF rFGP< ABE9OiE
HB<Dr; : rBLCIK: :ABKFr:D: 9:;LF. ?C9;I < 9:rB BEDB IC9:IiL:DF urerea Gi :r:DF 9:;LBIB rB:IB
:IB :9BEDBi:.
377' DURERE /ARDIA/A 1ezi2 959M>J )&8;B7M7 CA8D9AC7
5
37' E/BI9IBRU E$iererea###F 8AU AMEEA9 1ezi2 C87978) 7C=99B8<
C&978D787A 7C=99B8<<9E
377' E/BIMOZ 1ezi2 &977 ) 145>:>9
37!' 7CAM&397 1ezi2 3A8C95> )7CAM&397
37,' E/TRO+ION 1ezi2 &7;A&7 CD5 67578A@@@E
3!0' E/ZEM 1ezi2&977)7CH7M>
3!1' EDEM
Ee&ul BEDB C ;G8IFD;rF 9:;L:DF AB C rBJi<BrB AB :HF. 7G8IFD;riIB :H:r 8C:rDB ABE I: 5IBL<B Mi I:
Hi9iC:rB. (C:DB :HFrB: Mi I: :IDB :rDi9;I:Jii E:; JBE;D;ri 9C<@;<9DiKB.
?i9OiABIB Ai< 9CrH;I GB; rBHrBLi<DF BGCJiiIB GBIB. EEDB HCEiNiI EF rBJi< E:; EF rB8;IBL EB<DiGB<DBIB
HB 9:rB IB :G. S:; Gi HCD <B5: iGH;IE;riIB E:; si&i li&i!ele 2i 0arierele fa) e
lucrurile $e care &i Ie oresc, 9BB: 9B GF 8:9B EF EiGD ABE9;r:@:rB Mi ABL:GF5irB. EEDB
HCEiNiI, AB :EBGB<B:, EF KrB:; EF rBJi< 9BK: E:; HB 9i<BK: Ai< DrB9;D;I GB; E:; Ai< HrBLB<D, AB
9:rB EF GF :5FJ 9: AB ;< 9CI:9 AB E:IK:rB. S:; HC:DB 8i KCrN: ABEHrB :Gi<Diri A;rBrC:EB. S;<D <
9C<8Ii9D 9; DiGH;I 9:rB DrB9B, DrB9B HrB: rBHBAB. MF <B9 < E;8Bri<J: GB:, < AB9BHJi: GB:, <
:GFrF9i;<B: GB: 8:JF AB BKB<iGB<DB. MF EiGD NIC9:D. 6Oi:r Mi GB9:<iEG;I GB; AB 5P<AirB BEDB
#<JBHB<iD#. Ri< :DPD AB G;ID 9C<D AB EB<DiGB<DBIB 9BICrI:IJi <9PD 8:9 :NEDr:9JiB AB EB<DiGB<DBIB
GBIB. 6:;D :rGC<i: Mi <9Br9 Ai< DC:DB H;DBriIB EF i :HrCHii HB 9Bi 9:rB :; CHi<ii Ai8BriDB. Gi BEDB
8ri9F EF BSHriG 9BB: 9B EiGD. MF EiGD ne$u!incios Mi DrFiBE9 &elancolie, !ris!ee Mi o
&are sl)0iciune# 6rBA 9F E;<D ECrDiD BMB9;I;i, 9BB: 9B GF GHiBAi9F EF GBr5 <:i<DB. Mi-:G
ABLKCID:D ;< 9CGHIBS AB i<8BriCriD:DB Mi Gi BEDB 8C:rDB 8ri9F. (CD :KB: EB<DiGB<D;I 9F Ki:J: BEDB
8C:rDB <BArB:HDF Mi EiGD ;< 5CI i<DBriCr iGB<E. N; HCD :9JiC<: HB<Dr; Gi<B <E;Gi: GF HCD 9;
:;DCriD:DB 8:JF AB 9BiI:IJi Mi :G.DB<Ai<J: AB : I;: AB9iLii < IC9;I ICr. *BC:rB9B :E9;<A D;D;rCr 9BB:
9B Gi EB <DPGHIF, con2!ien!i1e1 <B9BEiD:DB: AB :-Gi BSHriG: ;r5B<D <BKCiIB. Ee&ul i<Ai9F
8:HD;I 9F :G <BKCiB AB HrCDB9JiB, AB DB:GF 9F KCi 8i rF<iD < BGCJiiIB GBIB. A9B:EDF 8ri9F GF 8:9B EF
8;5, EF Gi 9C<EDr;iBE9 AiKBrEB HBrEC<:IiDFJi HB<Dr; : BKiD: EF 8i; < 9C<D:9D 9; 88ii<J: GB:
HrC8;<AF. SBA;9Ji: BEDB ;< i<EDr;GB<D HB 9:rB I 8CICEBE9 HB<Dr; : HriGi :DB<Ji: Mi iu0irea
9BICrI:IJi. SBG<i8i9:Ji: HFrJii 9CrH;I;i 9:rB BEDB :Di<EF AB ee&, GF K: :@;D: EF :8I; G:i G;IDB
i<8CrG:Jii. 6P<A :H:rB ': <iKBI;I Hi9iC:rBICr Mi :I 5IBL<BICr, BEDB HCEiNiI EF :G C ACri<JF H;DBr<i9F
AB : GBr5B <Dr-C AirB9JiB Ai8BriDF, A:r GF EiGD Hri<E, HB HI:< BGCJiC<:I, < AirB9Ji: < 9:rB GBr5
:9;G, GF EiGD i<9:H:NiI EF
193
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii 19$
N1 = I I 1 NT E T
Jacques Martel
Jacques @orteG
1O.
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
mF a-irm Ci sF mF eli#ereD' 5%istF situa>ii En via>a mea3 care sunt neclare3 mai ales -a>F
de anumite 0ersoane Ci Emi dau o stare de con-uDie' $?nd ee&ul a0are ca urmare a
unei lovituri3 a unei rFni sau c?nd o 0arte a cor0ului meu EncearcF sF se re-acF3 se
numeCte ee& e .inecare# En unele caDuri3 cor0ul adunF acel lic/id 0entru a
diminua -recarea Ci a aJuta 0artea a-ectatF a cor0ului sF se vindece' Ee&ul im0licF
nevoia de a recunoaCte Ci de a desco0eri e%0rimarea emo>iilor 3nc;ise 3n &ine#
EnvF>3 de asemenea3 sF mF rela%eD 0entru a 0utea avansa Ci a realiDa sc/im#Frile
0oDitive din via>a mea' Acce$!pW sF -iu iu#it 0entru ceea ce sunt3 oricare ar -i emo>iile
0e care le am' Acce$!=M sF EnvF> sF Emi comunic nevoile Ci Emi dau seama cF este
0osi#il sF -ac acest lucru -FrF ca ceilal>i sF se simtF ataca>i' &iind eu Ensumi3 Emi voi
regFsi #ucuria de a trFi Ci3 En acelaCi tim03 Emi voi rec?Ctiga energia' En>elegerea mea
-a>F de ceilal>i se va deDvolta3 deoarece mF e%0rim Ci mF En>eleg mai #ine eu Ensumi'
3!2' EGO/ENTRI8M
$?nd sunt e7ocen!ric, am tendin>a de a ra0orta la mine tot ceea ce se Ent?m0lF En
Jurul meu' @F consider centrul lumii' 80re deose#ire de o 0ersoanF egoistF3 0ot sF mF
g?ndesc la ceilal>i Ci sF Ei aJut3 at?ta tim0 c?t acest lucru este con-orm intereselor
mele' <acF trFiesc ast-el3 este 0entru cF am nevoie sF Emi ec/ili#reD nesiguran>a
interioarF 0entru a nu trFi o -ormF de su0unere'
"cce0t A,V sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF dincolo de mine3 e%istF Ci ceilal>i'
1Fstr?nd locul care mi se cuvine En via>a mea3 0ot sF iau En considerare Ci 0unctul de
vedere al celorlal>i' 8unt mai desc/is s0re sensi#ilitate' EnceteD sF mF ocu0 doar de
mine Ci sunt mai desc/is s0re comunicare3 s0re 0rietenie3 s0re iu0ire' o-er Ci
0rimesc'
3!3' EYA/U9ARE +RE/O/E
E-acularea $recoce sau 0rematurF 0oate avea legFturF cu 0rimele e%0erien>e
se%uale' "tunci c?nd mF mastur#eD3 mF simt .ino.a! deoarece cred cF este un
lucru rFu sau interDis' Li mF grF#esc sF eJaculeD' &a0tul de a-mi trFi se%ualitatea Ci
de a crede cF nu am dre0tul sF -ac acest lucru mF o#ligF sF mF grF#esc Ci sF
consider cF ceea ce tac este greCit Ci cF Encalc anumite reguli' 1lFcerea de a -ace
ceva interDis a -ost Entotdeauna atrFgFtoare Ci3 c/iar dacF En mod inconCtient3 Encerc
sF o retrFiesc' 1ot sF Emi =m0un anumite $resiuni Ci o ner.o1i!a!e En orina &ea
e $erfor&an)# Preau sF Emi demonstreD mie Ci 0artenerei mele de ce Nsunt
ca0a#ilN3 EnsF am reDultate contrarii Ci uneori neaCte0tate' 8au 0ot avea o dorin>F
sau un sentiment de 0osesiune at?t de 0uternic -a>F de 0artenera mea Enc?t nu
reuCesc sF El stF0?nesc' $ontactul cu 0arteneraG0artenerul Emi 0oate reactiva -rica
de a-i 0ierde dragostea Ci de a -i a#andonat sau res0ins Ci acest lucru mF -ace sF-mi
N0ierd miJloaceleN' <acF nu cumva3 En mod inconCtient3 vreau sF mF rFD#un3 sF
regleD conturile R
"cce0t'Q3i sF mF destind Ci sF EnvF> din nou 0lFcerea se%ualF legatF de
mastur#are3 Entr-un mediu li#er3 -FrF constr?ngeri sau cul0a#ilitate' 8ingur sau cu
0artenerulG0artenera3 redesco0Fr 0lFcerea mastur#Frii Ci Ent?rDii c?t mai mult
momentul e-acul)rii# <evine un Joc care Emi -ace 0lFcere' 1ot3 de asemenea3 sF
urmeD o -ormF de 0si/otera0ie3 care sF mF aJute sF atenueD aceastF cul0a#ilitate
0e care am trFit-o En co0ilFrie sau sF-mi diminueD an%ietatea mea de a deveni mai
#un Ci sF-mi deDvolt ast-el Encrederea En mine'
3!+' EMBO9IE 1ezi234567)C98C<AF9A 3A56<95>AC;A6<A87
3!7' EMBO9IE ARTERIA9A 1ezi2 34567)A8:787
3!' EMBO9IE /EREBRA9 1ezi2 C87978! D<8787 D7@@@
3!7' EMBO9IE +U9MONAR 1ezi2 &>M459 CD<8787 D7@@@E
3!!' EMI8,ERA DREA+T 8I 8T@NG 1ezi2 C87978 CD5 67578AE
3!,' EMOTIVITATE
E&o!i.i!a!ea sau mai degra#F3 ;i$ere&o!i.i!a!ea, este o stare En care toate
emo>iile sunt 0e cale de a e%0loda' Mrice lucru mFrunt mF 0oate tul#ura' $?nd mF
a-lu En>r-o ast-el de stare3 mF simt 0araliDat3 vederea mi se tul#urF Ci 0ot c/iar sF Emi
0ierd ec/ili#rul' TrFiesc o stare de nesi7uran), sunt /i0eractiv mental Ci am
tendin>a de a dramatiDa totul' "mI de asemenea3 tendin>a de a -i mai 0u>in activ3 de a
nu-mi Em0lini sarcinile3 de a realiDa 0u>ine 0roiecte3 deoarece sunt 0araliDat de -ricF'
<evin -ragil 0e 0lan emo>ional Ci -iDic' "m re-le%ul de a mF iDola de lume3 0entru a mF
0roteJa' 8im0tomele -iDice legat de ;i$ere&o!i.i!a!e sunt2 accelerarea ritmului
cardiac3 senDa>ia de su-ocare3 digestie di-icilF gaJung?nd c/iar 0?nF la ulcer stomacal*3
consti0a>ie3 diaree Ci tensiune muscularF' <eoarece Emi este -ricF de necunoscut3 Emi
deDvolt o#iceiuri 0entru a diminua angoasa' <e unde vine aceastF agita>ie R 1oate -i
reDultatul unui traumatism a-ectiv3 a unor con-licte re0etate3 a unui climat o#iCnuit din
via>a mea3 #aDat 0e nesiguran>F ga-ectivF sau materialF* etc'
"cce0t A3W sF reintru En contact cu esen>a -iin>ei mele3 sF Emi consider
e&o!i.i!a!ea un mod de comunicare cu ceilal>i' @edita>ia3 rela%area sau orice altF
te/nicF care mF aJutF sF mF calmeD3 care mF aduce aici Ci acum3 mF 0oate aJuta sF
reintru En contact cu -iin>a mea interioarF Ci sF Emi re-ec/ili#reD emo>iile' "st-el3 Emi voi
redesco0eri adevFratele nevoi Ci voi EnvF>a sF am Encredere3 deoarece Ctiu cF totul
vine s0re mine Entr-un mod 0er-ect3 0entru evolu>ia mea'
3,0' EM+IEM 1ezi2ABC73
3,1' EN/E,A9IT 1ezi2 C87978 ) 75C7BA9:>
3,2' EN/E,A9OMIE9IT ,IBROMIA9GI/ Ve1i' OBO8EA9
/RONI/ Z8INDROM DE###S
3,3' ENDOMETRIOZ
Eno&e!rio1a este -ormarea unor -ragmente de mucoasF En e%teriorul 0eretelui
uterin' 5ste legatF de re-uDul inconCtient aE maternitF>ii' "deseori se Ent?m0lF ca3
rela>ia 0e care o am cu mama sau cu moCtenirea lFsatF de ea (at?t 0e 0lan -iDic c?t Ci
0e 0lan emo>ional* sF -ie En con-lict cu ceea ce sunt eu Ci locul 0e care vreau sF El
ocu0 En lume' Nu Ctiu cum sF mF 0oDi>ioneD -a>F de aceastF oa&n) care a -ost at?t
de in-luentF En via>a mea' <acF Ei s0un ceea ce simt3 Emi este -ricF cF vom avea un
196
1,7
Marele Dicionar al Bolilor l Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
con-lict 5ste 0osi#il ca 0Frin>ii mei sF se -i iu#it3 dar eu am negat acest lucru R <acF
0rovin dintr-o -amilie NdestrFmatFN este 0osi#il sF Emi -ie teamF cF -amilia 0e care
vreau sF o o-er co0ilului meu nu va -i 0er-ectF3 nu va -i su-icient de #unF' 5ste ca Ci
cum cui#ul acelui co0il ar -i En altF 0arte Ci nu El 0ot 0rimi cum se cuvine la mine' "m
Endoieli cu 0rivire la rela>ia mea de cu0lu R Emi este teamF cF eu sau so>ul meu avem o
altF rela>ie R "s0ira>iile Ci via>a mea de cu0lu mF 0ot determina sF Emi -ie teamF cF3 un
co0il va sc/im#a totul En via>a noastrF R @F Endoiesc de ca0acitatea mea de a -i o
mamF #unF' 1oate Emi este teamF sau am im0resia cF locuin>a3 cFminul acelui co0il
care va veni3 va -i En a-ara casei mele' <e e%em0lu3 dacF Ctiu cF3 co0ilul meu va tre#ui
sF meargF mult tim0 Entr-o creCF3 0ot sF mF tem cF va asocia adevFrata sa casF cu
acel loc3 cu acea 0ersoanF cu care ECi va 0etrece maJoritatea tim0ului' 5ste 0osi#il3 de
asemenea3 sF nu acce0>ii lumea En care trFiesc sau sF nu EndrFDnesc sF -ac 0arte din
ea' <acF nu acce0>ii aceastF lume3 cum aC 0utea duce aici o altF -iin>F umanF R
TotuCi3 c/iar Enainte de a mF naCte3 am ales sF vin 0e lumea aceasta' @F Entre# ce mF
determinF sF Emi -ie greu sF mF acce0>ii aCa cum sunt Ci sF Emi canaliDeD
creativitatea' @F las condusF de ceilal>i3 Eng/it totul -FrF sF s0un nimic' "m im0resia
cF nu am -or>F 0entru a sta En 0icioare3 0entru a mF a-irma Ci cF trFiesc mereu
eCecuri' <evin agresivF3 deoarece Ctiu cF mF Em0iedic sF realiDeD anumite lucruri Ci Emi
este greu sF mF focali1e1 0e anumite o#iective'
"cce0>ii sF con2!ien!i1e1 rela>ia care e%istF Entre -ricile mele3 Endoielile mele3
incertitudinea mea Ci situa>ia 0e care o trFiesc Ci acce0tQ3i sF e%0rim li#er ceea ce
simt @F a-irm En calitate de individ' Recunosc ceea ce sunt Ci nu mail as 0e nimeni
sF a#uDeDe de mine' To>i mF vor res0ecta Ci ast-el3 mF voi Em0lini Ci Emi voi e%0rima
li#er creativitatea'
3,+' ENTERIT 1ezi295:73:957) 6A3:8;-75:789:>
3,7' ENTOR8 1ezi2A8:9C<AF99)75:;83>
3,' ENUREZIE 1ezi295C;5:9575F>
3,7' E+I/ONDI9IT 1ezi2 C;A:7) 7&9C;5D9<:>
3,!' E+IDEMIE
0 e$ie&ie EnseamnF rFs0?ndirea unei #oli contagioase' 5ste tratatF de o#icei ca o
#oalF de origine in-ec>ioasF' 1oate -i uCor sF cred cF3 dacF contacteD o ast-el de
#oalF En acelaCi tim0 cu multe alte 0ersoane3 acest lucru nu se Ent?m0lF din cauDa
emo>iilor mele3 ci mai degra#F 0entru cF 5e$ie&ia nu cru>F 0e nimeniN' <e -a0t3
di-eren>a Entre -a0tul cF mF Em#olnFvesc singur sau Em0reunF cu ceilal>i3 EnseamnF
0ur Ci sim0lu cF suntem mai mul>i oameni care trFim situa>ii asemFnFtoare
37
' <
acelaCi -el3 0ot trFi o nesiguran>F individualF sau colectivF3 cu 0rivire la situa>ia
0oliticF3 economicF3 la mediu3 la -el cum 0ot sim>i o -urie 0ersonalF Ci -a>F de alte
0ersoane' Natura #olii 0oate sF indice ce anume tre#uie sF con2!ien!i1e1 En via>a
mea'
"cce0t ii sF redau iu0irea acelei 0Fr>i din mine care are nevoie de ea3 0entru
a-Ci regFsi 0acea interioarF Ci armonia'
3,,' E+I,IZ 1ezi2 6A5DA &957A>
+00' E+IG9OT 1ezii2 64:)A89567!73;BA6
E$i7lo!a este un cartilagiu 0lat3 En -ormF de N-runDFN3 care Em#racF glota3 situat En
s0atele rFdFcinii lim#ii' 1roteJeaDF laringele Ci este li#er sF se miCte de sus En Jos'
"c>ioneaDF ca o tra0F care se Enc/ide du0F Eng/i>ire3 lFs?nd /rana sF intre En eso-ag'
$?nd mem#rana se um-lF Einfla&aia e$i7lo!eiF Ci se mFreCte3 secretF un mucus Ci
0oate duce la su-ocare' 5ste im0ortant sF se degaJeDe cFile res0iratorii c?t mai
re0ede' 5%istF ceva ce vreau sF re>in3 o situa>ie 0e care Emi este greu sF No Eng/ite
$?nd se 0roduce o e$i7lo!i!), -ocul 0rodus de -uria acumulatF creCte En mine' Eng/it
totul -arF sF mF a0Fr' 5%istF un ra0ort de -or>e Entre douF 0ersoane3 de o#icei 0Frin>ii
mei Ci acest lucru mF a-ecteaDF' Emi ascund emo>iile3 car cu mine e%0erien>ele din
trecut'
"cce0t ii sF mF studieD Ci sF En>eleg ceea ce vreau sF e%0rim Ci de ce Emi NEnc/id
tra0aN En mod voluntar' Tre#uie sF Emi reconsider Entregul mod de -unc>ionare3 sF
EnvF> sF-mi clari-ic g?ndurile3 sF Emi sc/im# modul de a comunica' "leg?nd noi direc>ii
En via>F3 voi lFsa la o 0arte g?ndurile negative Ci voi 0utea En s-?rCit sF Emi concentreD
aten>ia 0e lucruri mai 0oDitive'
+01' E+I9E+8IE 1ezi2 C87978) 7&97&397
+02' E+I8TADI8 1ezt 5A3C345678A87 5AHA>@@@E
+03' E+UIZARE 1ezvB<85;<:
+0+' ERE/IE I DI8,UN/II ERE/TI9E 1ezi2 9M&;:75F>
+07' ERITEM 8O9AR 1ezi2953;AF97
+0' ERU/TAIE 1ezi i2 3:;MAC CD5 67578A@@@E
Eruc!aia este emisia DgomotoasF3 0e gurF a gaDelor 0rovenite din stomac' <eCi En
lumea noastrF este considerat un gest -oarte ne0oliticos3 orientalii El considerF 'un
semn de a0reciere Ci de mul>umire 0entru o masF #unF' Eruc!aia are legFturF cu
voin>a mea de a merge 0rea re0ede' Nu Emi acord tim0 HB<Dr; a interioriDa Ci a asimila
-iecare eta0F a 0rocesului3 -ie cF este la nivel 0ersonal3 -ie la nivel 0ro-esional' <
acest -el3 evit sF Emi En-runt -ricile' Tensiunea urcF din
5ste vor#a des0re o -ormF-g?nd de gru03 denumitF 54R54MR"3 care 0oate -i negativF sau 0oDitivF
196
1,7
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
zoo
cauDa -a0tului cF am de digerat idei noi Ci simt nevoia de a mF eli#era de aceastF
tensiune' @F simt invadat de ceva sau de cineva Ci este ceva 0rea mare 0entru a-1
Eng/i>i dintr-o singurF datF' 5%istF o rela>ie care mF a0asF greu Ci am sentimentul cF
Emi li0seCte aerul li#ertatea' Res0ing inconCtient 0e cineva mai ales dacF3 e%istF Ci un
miros ur?t' @F simt insta#il Ci Emi este teamF cF Emi voi 0ierde controlul' Eruc!aia Emi
0oate aminti toate aceste im0resii3 at?t 0oDitive c?t Ci negative3 care mF de0FCesc' Nu
Ctiu cum sF le integreD En via>a mea' <acF merge 0rea re0ede3 dacF sunt neliniCtit3
eructa>ia este Ci mai 0uternicF'
"cce0tIi sF Encetinesc Ci sF Emi acord tim0ul necesar 0entru odi/nF'
/on2!ien!i1e1 -a0tul cF3 merg?nd 0rea re0ede3 trec 0e l?ngF at?tea lucruri -rumoase3
care Emi -ac via>a 0lFcutF' "cce0tpr sF Emi acord tim0 0entru a trFi3 mF simt mai 0u>in
su-ocat de ritmul tre0idant al vie>ii Ci mF aCte0t la tot ce este mai #un'
+07'ERU+IE E#,# e /OUriF 1ez<&977)78<&F97 C@@@D7 C;S<89E
+0!'E8O,AG
Esofa7ul este locul de trecere a alimentelor3 care leagF -aringele de stomac'
Esofa7ul lasF sF treacF cu uCurin>F e%0erien>ele noi3 ceea ce mF aJutF sF -iu mai
desc/is -a>F de lume Ci sF evolueD' En general3 dacF am emo>ii sau idei care Ntrec 0e
l?ngFN drumul lor normal3 esofa7ul devine cris0at Ci trecerea este mai di-icilF3 0oate
0rovoca c/iar o irita>ie3 care re-lectF irita>ia mea interioarF3 -a>F de cineva sau de ceva
ce nu 0ot tolera' <au dovadF de multF intransigen>F' 5%istF lucruri care nu Emi convin3
dar sunt 0asiv Ci nu -ac nimic 0entru a sc/im#a lucrurile' &ricile mele3 angoasa3
su-erin>a vor -ace eso-agul sF se contracte3 c/iar sF aJungF la o o0s!rucie totalF a
0asaJuluL@F o#lig sF -ac diverse lucruri 0entru ceilal>i3 En loc sF -ac ceea ce vreau cu
adevFrat' Las totul sF treacF3 0entru a evita con-lictele' 5mo>iile mF 0araliDeaDF Ci mF
Em0iedicF sF NEng/itN e%0erien>ele noi' 5%istF situa>ii sau moduri de g?ndire 0e care
mF -or>eD sF le Eng/it3 sF le acce0t ii ca -Fc?nd 0arte din mine3 dar Ctiu3 En sinea mea3
cF nu vreau ca acestea CF rFm?nF En mine3 sF -acF 0arte din mine' 1ot sF NEng/it 0e
l?ngFN deoarece Emi este -ricF de o autoritate din e%terior sau 0ur Ci sim0lu ceva Nnu
treceN' @F Em0iedic sF cresc3 sF avanseD' 1oate vreau sF Eng/it 0rea re0ede3 din
lFcomie3 de teamF cF mai t?rDiu Emi vor li0si iu0irea Ci a-ec>iunea' 1re-er sF NEmi >in
guraN' "m im0resia cF de0ind de cineva 0entru a Naduce 0?ine 0e masFN' @F ataCeD
0rea mult de trecut' "m o atitudine moale Ci 0asivF' <eoarece esofa7ul -ace trecerea
dintre gurF (care semni-icF intrarea ideilor noi* Ci stomac (ideile 0e care le-am digerat*
este 0osi#il sF am un cancer la esofa7, dacF simt o -urie 0uternicF sau urF -a>F de
ceva din via>a mea2 ceva Nce nu treceN' 8e Ent?m0lF sF trFiesc o situa>ie care mi se
0are -FrF ieCire' Mrice s-ar Ent?m0la En via>a mea3 Emi s0un cF nu mai are ce sF se
Ent?m0le3 nu mai 0oate a0Frea nimic care sF Emi redea s0eran>a' +ar!ea inferioar) a
esofa7ului se re-erF la dorin>a mea de a lua totul3 de a Eng/i>i3 de a nu arunca nimic'
8unt lacom tot tim0ul' Emi este teamF cF mi se va lua ceva ce Emi a0ar>ine Ci3 En
acelaCi tim03 nu Ctiu sF 0ro-it cu adevFrat de ceea ce am deJa' +ar!ea
su$erioar) a esofa7ului scoate la lu&in) o situa>ie 0e care re-uD NsF o Eng/itN3
c/iar dacF sunt -or>at' 5%istF ceva sau cineva care NEmi stF En g?tN'
"cce0tA3i sF renun> la orice su0Frare Ci acce0>ii sF consider -iecare e%0erien>F
din via>a mea ca 0e o ocaDie de a creCte3 de a mF /rFni'cu #ucuriile vie>ii' "cce0>ii
sF -iu un desc/iDFtor de drumuri3 un =eaderK 8unt activ2 caut 0osi#ilitF>i noi 0entru a
mF Em0lini' =ert orice gesturi sau cuvinte care m-au rFnit3 ignor acei nori negrii care
0luteau deasu0ra mea Ci care mF Em0iedicau sF merg mai de0arte' 8unt desc/is En
-a>a lec>iilor 0e care via>a vrea sF mi le transmitF Ci ast-el voi do#?ndi mai multF
li#ertate Ci 0ace interioarF'
OTV# EUTANA8IE 1ezitM;A8:7
Eu!anasia nu este o #oalF3 ci un act 0rin care vrem sF scutim de su-erin>a
intolera#ilF3 0e o 0ersoanF cu o a-ec>iune incura#ilF' "cest act va duce la o moarte3 o
0lecare -FrF su-erin>F' 5ste 0osi#il sF am un im0as moral3 dacF sunt En 0ostura de a
decide 0entru altcineva3 dacF tre#uie sF Ei 0unem ca0Ft Dilelor' 5ste im0ortant sF
rFm?n ataCat de convingerea mea cF via>a e%istF c/iar Ci du0F ceea ce numim
moarte Ci acest lucru -ace 0arte din credin>ele mele' <acF nu este caDul3 mF 0ot
Entre#a dacF 0ersoana din -a>a mea c/iar mani-estF via>a' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF
aceastF alegere este individualF' Ei 0ot in-orma 0e cei a0ro0ia>i3 ver#al sau En scris3
des0re deciDia $e care s-ar 0utea sF o ai#F de luat En caDul En care voi -i inconCtient'O
"cce0t ii sF Emi e%0rim voin>a sau ceea ce doresc Ci ast-el le voi uCura deciDia
celorlal>i3 c?nd va -i caDul Ci ei vor -i mai Em0Fca>i cu alegerea 0e care o vor -ace'
+10' ENING Esarco&ul Iui###F 1ezi2 ;A37 CCA5C78 D7@@E)3A8C;M<<97R956
+11' ED/E8 DE A+ETIT 1ezi2 A&7:9: C7?C73 D7@@@E
+12' ED/E8 DE GREUTATE 1ezi2 687<:A:7 C7?C73 D7@@@E
+13' ED/RE8/EN 1ezi2&;<&9
+1+' EDBIBIIONI8M
E(;i0iionis&ul este tratat En legFturF cu e%/i#area organelor genitale' 5ste str?ns
legat de educa>ia 0e care am 0rimit-o Ci modul En care Emi trFiesc se(uali!a!ea# <e
-a0t3 dacF am -ost EnvF>at cF se%ualitatea este ceva murdar Ci nesFnFtos3 cu siguran>F
am Encercat sF o re0rim Ci3 dacF nu am -Fcut acest lucru3 simt nevoia sF mF eli#ereD
de aceastF constr?ngere 0e care o trFiesc cu 0rivire la se%ualitate' &a0tul de a mF
a#andona En e(;i0iionis& este 0entru mine o -ormF de a res0inge 0ro0riile mele
limite 0entru a mF -ace acce0ta>ii3 o -ormF de a 0rovoca' =ar cum nu sunt En contact
cu interiorul meu3 iu0irea mi se 0are ceva ce nu este 0entru mine' Nu 0ot avea o
rela>ie intimF cu cineva3 deoarece Emi este teamF cF voi -i rFnit 1re-er sF am
e($eriene cu anumite 0ersoane3 0Fstr?nd totuCi o anumitF distan>F Entre noi3 ast-el
voi 0utea -ugi c?nd vreau eu' Poi cFuta e%citarea En e%terior3 deoarece am un mare
gol interior' &a0tul de a mF e(;i0a Emi con-erF o a numitF 0utere' 1ulsiunile Ci
Jacques @orteG +,1
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
dorin>ele mele inconCtiente mF controleaDF' 5ste 0osi#il sF vreau3 inconCtient3 sF mF
rFD#un 0e cineva care mi-a -Fcut rFu c?nd eram co0il' @F simt ne0utincios3
nerecunoscut 0e 0lan se%ual' , /on2!ien!i1e1 -a0tul cF -iin>a umanF a -ost creatF cu
nevoi se%uale3 dar cF acestea tre#uie e%0erimentate En iu0ire# "cce0t A3W -a0tul cF
se%ualitatea este un lucru -rumos Ci sFnFtos3 0rin care mF 0ot Em0lini' 8e%ualitatea
-ace 0arte dea semenea din evolu>ia mea 0e 0lan -iDic' "cce0t pv sF mF desc/id -a>F
de iu0ire# <acF mF res0ect voi do#?ndi -or>a necesarF care mF va aJuta sF Emi e%0rim
vulnera#ilitatea' EndrFDnind sF -iu sincer3 ceilal>i vor -ace la -el Ci voi 0utea avea o
rela>ie -rumoasF3 de comunicare Ci comuniune'
+17' EDO,TA9MIE 1ezi2 ;C=9 CD<8787 D7@@@E
+1'EDTENUARE 1ezi i2 ;B;37A> CD5 67578AE 34567 ) =9&;6<C7M97!
:7539<57 A8:789A>)=9&;:7539<57 C&87A 3C>H<:>E
@F simt e(!enua! atunci c?nd cor0ul meu este o#osit3 vreau sF a#andoneD ceea ce
-ac' Triste>ea Ci descuraJarea 0un stF0?nire 0e creierul meu' @F simt sla# Ci nu mai
vreau sF mF a-lu Nacolo unde sunt acumN' N$e a determinat aceastF e%tenuare RN
8unt nemul>umit de rela>iile mele a-ective cu 0artenerul meu sau cu 0rietenii mei'
"m o0osi! sF mF ada0teD tot tim0ul celorlal>i' TrFiesc o dualitate Entre a-mi 0une 0e
0rimul loc nevoile mele sau ale celorlal>i' "deseori s?ngele meu este slF#it3 Emi 0ierd
#ucuria de a trFi'
"cce0Bi sF Emi regFsesc 0o-ta de via>F3 -Fc?nd lucruri care Emi 0lac Ci ascul?nd
muDicF -rumoasF' "cest lucru mF va aJuta sF Emi Nridic moralulN' Reiau contactul cu
su-letul meu3 care mF va Endruma3 0entru a-mi regFsi #ucuria de a trFi'
+17' 5`T=N$T=""PM$TPeDi@&MAP--i
&
+1!' ,A99O+E E!ro&$ele Iui###F 1ezi23A&9569:>
+1,' ,ANTA +A9ATINI GUR DE 9U+% /ONGENITA9
,an!a $ala!in), con7eni!al) numitF 0o0ular 7ur) e lu$, este o mal-orma>ie
caracteriDatF 0rintr-o -antF a #uDei su0erioare (mai -recventF la #Fie>iQ sauGCi a
0alatului gurii (mai -recventF la -ete*' 5ste cauDatF de o0rirea sudFrii mugurilor -e>ei
em#rionului Entre Dilele 37 Ci +0 de via>F intrauterinF' ,an!a $ala!in) nu 0roduce un
/andica03 dar 0oate aduce o 0ro#lemF esteticF3 0oate deranJa Eri alimenta>ie Ci En
vor#ire' EncF de -oarte devreme Ctiam cF 0entru mine va -i greu sF comunic Ci sF mF
a-irm3 sF Ndesc/id guraN' @F simt in-erior Ci vreau sF mF ascund3 sF mF retrag3
deoarece ceilal>i Emi conduc via>a' 8unt lucruri care Emi sca0F3 N#ucF>ile sunt 0rea mari
de Eng/i>itN' "m nevoie sF Emi deDvolt res0ectul de sine3 sF mF consider 0e 0rimul loc'
@ai Ent?i tre#uie sF -ac -a>F acestei realitF>i a naCterii mele Ci sF Endre0t situa>ia3
acce0t?ndQ3i sF -ac loc unei de0FCiri de sine3 unei acce0tFri a vie>ii mele terestre' "leg
En mod conCtient3 sF mF cunosc3 sF mF recunosc En calitate de su-let En evolu>ie'
"cce0t?ndu-miA3i calitF>ile Ci -or>ele mele interioare3 Emi construiesc o nouF imagine3
mult mai 0oDitivF' "leg sF ocu0 locul care mi se cuvine3 ca un dre0t divin Ci sF mF
#ucur de via>F' &iind eu Ensumi3 0ot sF reiau contactul cu esen>a mea divinF Ci sF Ctiu
e%act ce drum sF aleg' 1ot sF Emi e%0rim li#er nevoile Ci sF trec la ac>iune'
+20' ,ANT VU9VAR 1ezi2 1<1> ^
+21' ,ARINGIT 1ezi2 64:)BA89569:>
+22' ,A8/IIT NE/ROZANT 1ezi2 BAC:7897 CA87 M>545C> D95 CA857
+23' ,A 1ezi u &977AAC577AC;S<89A&<5C:7 57687
,aa mea este 0rima 0arte a -iin>ei mele care Ent?m0inF uni.ersul# Re0reDintF
Ncartea mea de identitate sau de viDitFN' <e o#icei3 o singurF 0rivire Emi 0oate da
c?teva im0resii des0re cineva3 En -unc>ie de -a>a sa3 dacF este radioasF3 luminoasF3
D?m#itoare sau3 din contrF3 EntunecatF3 iritatF3 tristF' &a>a 0roiecteaDF lume amea
interioarF' "re legFturF cu imaginea mea3 cu identitatea mea3 cu ego-ul meu' <acF
vreau sF ascund un as0ect al 0ersonalitF>ii mele sau dacF ascunde ceva de mine
Ensumi3 faa mea va 0urta o mascF Ci va deveni tensionatF Ci 0linF de grimase' La -el3
dacF mF devaloriDeD3 mF critic3 mF simt incom0etent3 dacF am im0resia cF nimeni nu
mF iu#eCte3 starea mea interioarF se va e%0rima 0rin starea 0ielii3 care devine iritatF
sau uscatF' M iritare mentalF Emi determinF o a-ectare a 0ielii' RFnile mele interioare
se e%0rimF 0rin NrFnileN -e>ei2 cicatrici3 riduri3 coCuri3 0ete
Jacques @orteG +,1
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
etc' <acF sunt 0reocu0at tot tim0ul de imagine a0e care vreau sF o am En e%terior3
trFiesc un stres3 dacF Emi este ruCine de -elul En care arFt' 1rivirea celorlal>i este mai
im0ortantF dec?t a meaR RFm?n la su0ra-a>a lucrurilor3 0entru a evita sF intru En
contact cu eul meu 0ro-und R 1ot aJunge sF am NdouF -e>eN' Emi este -oarte teamF cF
Emi voi 0ierde imaginea de sine R 1oate vreau sF mF 0roteJeD3 nelFs?nd sF se vadF
0artea mea negativF' <acF sunt im0licat 3n!r%un accien! e &a2in) 2i sun! r)ni!
Ia fa), acest lucru indicF nevoia mea de a-mi reanaliDa imaginea 0ersonalF3
0rioritF>ile Ci -elul En care Emi gestioneD via>a' Un !rau&a!is& al feei, de e%em0lu3
o frac!ur) a nasului, survine atunci c?nd ceea ce simt mF determinF sF mF
devaloriDeD2 o situa>ie devine insu0orta#ilF3 de e%em0lu3 o rela>ie e%traconJugalF3 care
nu mF mai satis-ace' Nu mai sunt ca0a#il NsF -ac -a>FN unei 0ersoane sau unei situa>ii'
Ei las 0e ceilal>i sF-mi de0FCeascF grani>ele'
1entru ca3 trFsFturile -e>ei mele sF se lumineDe3 sF se Em#l?nDeascF Ci sF -ie
curate3 de la sine3 acce0tQ'i mai Ent?i sF Emi curF> interiorul Ci sF mF eli#ereD de
g?ndurile Ci sentimentele negative 0e care le Entre>in' Las loc 0entru iu0ire, 0entru
mai multF En>elegere3 0entru acce0tareQ3i Ci mai multF desc/idere' ,aa mea va -i
mai luminoasF Ci nu voi mai -i nevoit sF 0ort o mascF'
+2+' ,A 98AT, MOA9E
TrFsFturile -e>ei sunt lFsate3 moi atunci c?nd am sentimentul cF ceva mF lasF #altF3
sau cF eu Ensumi mF las NsF cadN' 1ielea mea devine -lascF3 li0sitF de via>F'
+leoa$ele au o linie ascendentF3 indic?nd triste>ea din oc/ii mei' @F negliJeD Ci 0ort
0icF'vie>ii' Emi cultiv resentimentele' Emi li0seCte N-ermitateaN En deciDiile mele'
"cce0tQ3i -a0tul cF am nevoie sF Emi Nridic moralulN3 sF Emi reca0Ft 0o-ta de via>F'
Emi acord 0ermisiunea de a 0ro-ita de -iecare moment din via>F Ci El las 0e co0ilul meu
interior sF se mani-este'
+27' ,EB9IT 1ezi234567)B7B<:>
+2' ,EBR E3n 7eneralF 1ezii2 C>D<8> C375HAF97D7@@@E
"tunci c?nd tem0ertura cor0ului urcF 0este 3!t$3 am fe0r)# ,e0ra este un sim0tom
al e&oiilor care &) ar# "ceste emo>ii se trans-ormF En furie Em0otriva mea Ci a
celorlal>i sau Em0otriva unei situa>ii' Emi invadeaDF tot cor0ul' <e ce am nevoie sF
aJung la aceastF e%tremFR 5ste modul meu de a com0ensa3 0entru a mF odi/ni Ci a
0rimi mai multF iu0ire Ci aten>ie R "m nevoie de aceastF 0auDF 0entru a mF ada0ta
unei realitF>i care se sc/im#F -oarte re0edeR $e anume mF iritF En via>F R <e o#icei3
este vor#a des0re o emo>ie NarDFtoareN care a0are sau aceastF emo>ie ia -orma unei
-urii intense3 a unei indignFri3 a unei dis0erFri3 a unei neliniCti' Emi -ac griJi 0entru tot
ceea ce e%ista En Jurul meu3 En a-ara celui mai im0ortant lucru2 #inele meu interior'
Preau ca ceilal>i sF -ie m?ndri de mine3 dar cum mF 0erce0 eu Ensumi R <acF sunt
co0il3 fe0ra #ruscF 0oate -i En rela>ie cu con-licte interioare3 cu -uria sau cu o ranF
re-ulatF' 5u3 co0il -iind3 Emi e%0rim emo>iile 0rin cor03 deoarece EncF nu Ctiu sF le
e%0rim ver#al'
Mrice ar -i3 acce0tQ3i sF identi-ic cauDa acelei fe0re Ci voi gFsi o acumulare de
iritare Ci de -urie3 care a0are adeseori atunci c?nd NrumegN ne-ericirile din trecut' =n
loc sF Emi 0roduc violen>F3 Emi con2!ien!i1e1 nevoile Ci acce0tQ'i sF EnvF> sF comunic
0entru a e%0rima ceea ce simt' <e acum Enainte3 nu mai acumuleD nimic2 Ctiu cF
solu>ia este dialogul3 comunicarea'
+27' ,EBR EBER+E8 ,EBRI9###F 1ezi i2 =78&73A C@@@D5 67578AE A C@@@ ;8AE A C@@@
AB9AE
"0ari>ia ;er$esului cu fe0r) este En rela>ie directF cu con2!ien!i1)rile 0e care le
-ac' Emi 0un multe Entre#Fri des0re de mine Ensumi Ci via>a mea En general' @F a-lu
Entr-un con-lict Entre'0ro0ria mea identitate Ci rela>iile cu ceilal>i' 8ingura modalitate
0e care cor0ul meu a gFsit-o 0entru a e%terioriDa acest con-lict emo>ional Ci a mF
eli#era3 este ;er$esul Enso>it de fe0r)# $e anume mF Em0iedicF sF -iu eu EnsumiR
&rica mea de res0ingere K
$?nd mi se Ent?m0lF acest lucru3 acce0tQ3i sF gFsesc motivul 0entru care nu sunt
En armonie cu mine Ensumi' Emi con2!ien!i1e1 nevoia de a -i eu Ensumi En orice
situa>ie' "cce0t de asemeneaQ3i sF mF e%0rim3 deoarece cei din Jurul meu nu 0ot
g/ici ce anume mF 0reocu0F' <acF Ei acce0tQ3i 0e ceilal>i aCa cum sunt3 atrag
En>elegerea acestora' Redevenind eu Ensumi3 armonia va rea0Frea En via>a mea'
+2!' ,EBRA ,@NU9UI 1ezi2 A78697)B7B8A B45<<9
+2,' ,EMININ E$rinci$iu###F 1ezii2 MA3C<95 C&895C9&9<@@@E
&ie cF sunt #Fr#at3 -ie cF sunt -emeie3 creierul dre0t Ci 0artea st?ngF a cor0ului3
re0reDintF $rinci$iul fe&inin (;in* sediul crea!i.i!)ii, al cali!)ilor ar!is!ice, al
co&$asiunii, al rece$!i.i!)ii, al e&oiilor 2i al in!uiiei, este legat de natura
mea interioarF' 8e mani-estF de asemenea 0rin tandre>e3 sensi#ilitate3 #l?nde>e3
armonie3 -rumuse>e Ci 0uritate3 mF conecteaDF la 0ro0ria mea naturF -emininF Ci la
cea a celorlal>i' 5ste latura mea maternF' 5ste re0reDentatF de lunF' 1rinci0alele
di-icultF>i legate de 0rinci0iul -eminin sunt lgate de e%0rimarea sentimentelor' @F
simt #ine atunci c?nd alin 0e cineva R 8unt ca0a#il sF s0un Nte iu#escN sau Nsu-FrN R
Nu mF simt En largul meu atunci c?nd eu sunt cel sau cea care 0rimeCte3 mai ales
c?nd este vor#a de iu0ire# &ie cF vreau3 -ie cF nu3 $rinci$iul fe&inin -ace 0arte din
mine' "titudinea 0e car o am -a>F de na!ura &ea fe&inin) are o legFturF directF
cu rela>iile 0e care le Entre>in cu -emeile din via>a mea (mama3 -iica3 0rietena3 so>ia
etc'* &elul En care vreau sF Emi e%0rim -eminitatea (uCurin>a sau di-icultatea* va
de0inde En mare 0arte de modelul 0arental Ci de identi-icarea mea cu unul sau altul
dintre 0Frin>i' <acF sunt 0)r0a!, am o di-icultate En a-mi eli#era emo>iile Ci a =e 0rimi
0e cele ale celorlal>i' <acF sunt fe&eie, e%istF un as0ect al -eminitF>ii mele 0e care El
neg sau El re-uleD' <acF Emi urmeD intui>ia3 0artea st?ngF a cor0ului Ci 0olaritatea mea
-emininF vor -i sFnFtoase' <acF 0artea mea -emininF este deDvoltatF e%agerat3 mF
Entre# care este gradul meu de Encredere En mine Ci dacF las emo>iile sF ocu0e 0rea
mult din 0artea mea logicF Ci ra>ionalF'
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
"cce0tQ3i -a0tul cF acest $rinci$iu fe&inin -ace 0arte din mine Ci sunt mai
desc/is -a>F de el3 Ctiind cF acest 0roces este esen>ial 0entru ec/ili#rul celor douF
0rinci0ii care e%istF En mine (-eminin Ci masculin*' Bnul El com0leteaDF 0e celFlalt
0entru a aduce ec/ili#rul s0iritual3 emo>ional Ci -iDic al -iin>ei mele'
+30' ,EMININE Eafeciuni###F
Afeciunile fe&inine indicF -a0tul cF am di-icultF>i En a acce0ta A3i sF -iu -emeie' Nici
mFcar nu Ctiu cum sF Emi e%0rim -eminitatea' =deea de a ac>iona 0entru a rFs0unde
aCte0tFrilor 0e care =e are o -emeie3 mF s0erie' Emi este -ricF sF mF su0un' 1oate am
crescut EnconJuratF de -emei care tre#uiau sF -ie N0uterniceN3 sF ia deciDii etc' care de
-a0t erau ca niCte #Fr#a>i' 8au am trFit Entr-un mediu En care -emeile erau su0use Ci
au renun>at la 0ro0ria 0ersonalitate R
"cce0tKi
sF
con2!ien!i1e1 -a0tul cF mi-am deDvoltat mai mult latura mea
masculinF3 ca urmare a educa>iei 0e care am 0rimit-o sau 0entru cF mi-am 0romis
I
sF
-iu eu EnsFmi (En loc sF mF su0unQ Ci sF Emi asum latura masculinF3 En detrimental
-eminitF>ii mele' "cce0tQ3i sF -iu -emeie3 deoarece En calitate de -emeie3 sunt EntreagF
Ci Emi e%0rim sentimentele' 1ot -i 0uternicF Ci En acelaCi tim0 sF Ctiu sF o-er tandre>e3
iu0ire, En>elegere etc' &iecare -emeie are maniera ei 0ersonalF de a-Ci e%0rima
-eminitatea3 rFm?ne ca Ci eu sF o aleg 0e a mea' Emi voi da seama c?t de -ericitF sunt
0entru cF sunt -emeie'
+31',EMUR 1ezi2 &9C9;8)&A8:7A 3<&789;A8>
+32',ERMENTAIE 1ezi2 3:;MAC CD<8789 D7@@@E
+33',E8E
,esele sunt 0artea cFrnoasF a cor0ului3 0e care mF aCeD3 iau loc3 LM$BL @5B'
8im#oliDeaDF $u!erea mea3 -undamentele mele' &ac re-erire =a sentimentul meu de
Encredere -a>F de -a0tul de a mF sim>i En siguran>F' Re0reDintF autoritatea mea
interioarF3 sentimentul meu de m?ndrie' "tunci c?nd str?ng fesele sau merg cu
fesele s!r:nse, mF simt amenin>at3 Emi este teamF cF Emi voi 0ierde controlul3 mF
retrag' 8e Ent?m0lF ca -esele mele sF -ie tensionate atunci c?nd mF simt s0ionat de o
0ersoanF care are o 0oDi>ie autoritarF -a>F de mine sau dacF Emi este teamF cF Nnu
sunt la EnFl>imeN3 En oc/ii 0Frin>ilor mei3 de e%em0lu' "C vrea sF 0ede0sesc acea
0ersoanF3 dar nu sunt En stare' Nu vreau sF -iu remarcat3 deoarece acest lucru m-ar
0utea determina sF mF sc/im#3 sF acce0t A3i anumite lucruri3 evenimente sau ' situa>ii
trecute3 $os!erioare, 0e care nu sunt 0regFtit sF mi le asum' Mare sunt ca0a#il sF
EmiN0otolesc autoritateaN R 8au sunt En reac>ie -a>F de aceasta3 deoarece3 En co0ilFrie3
mi s-au dat N0almi la -undN sau cineva a EndrFDnit sF-mi 0i0Fie -esele R <acF EnsF3
merg cu -esele 0rea rela%ate3 cu o unduire a Coldurilor -oarte 0ronun>atF3 Emi ocu0
locul3 0e al meu Ci 0e al celorlal>i' Emi 0lace 0uterea3 deoarece conduc?nd Emi asigur
controlul' Nu am de ce sF mF sc/im#3 Encerc sF Ei -or>eD 0e ceilal>i sF se sc/im#eK
/on2!ien!i1e1 -a0tul cF sunt agF>at de trecutul meu3 de ideile mele3 de rFnile din
trecut Ci 0ot sF simt c/iar Ci ranc/iunF sau -urie' 1?nF c?nd vreau sF sca0 de
res0ona#ilitF>ile mele R <e ce nu am Encredere En -or>a mea interioarF R @F simt
insta#il Ci -elul En care mF vFd ceilal>i mF deranJeaDF -oarte mult' 8unt dis0erat Ci
NmoaleN -a>F de deciDiile 0e care tre#uie sF le iau' "m im0resia cF Nsunt cu -undul En
douF luntriN sau cF tot tim0ul este cineva li0it de mine'
"cce0>ii sF mF rela%eD Ci sF merg mai de0arte3'sF -iu desc/is En -a>a noilor
e%0erien>e' "cce0t J3i sF-mi deDvolt 0uterea socialF En armonie cu ceilal>i'
+3+' ,IBRI9AIE VENTRI/U9AR 1ezi2 959M>J)A89:M97 CA8D9AC>
+37' ,IBROM UTERIN 2i /BI8T ,EMININ 1ezi i2 C=93:
,i0ro&ul este o tumorF #enignF -ormatF din >esuturi -i#roase' "0are mai ales la
nivelul uterului3 sediul &a!erni!)ii, al fe&ini!)ii 2i al se(uali!)ii mele3 a tot
ceea ce are legFturF cu cFminul meu3 cu -amilia este legat de un Coc emo>ional (ranF
sau a#uD din trecut* 0e care l-am trFit' 1oate m-am sim>it rFnitF de 0artenerul meu
sau am 0rimit o loviturF sau o Jignire 0e care nu am Ctiut sF o gestioneD Ci sF o
e%0rim (0entru a-mi resta#ili armonia* R 8au e%istF sentimente de cul$a0ili!a!e, e
ru2ine sau de confu1ie in!erioar) re-ulate de mult tim0 Ci acum au 0rins -ormF En
aceastF masF de >esut moale R "ceste sentimente 0ot 0roveni dintr-un Coc emo>ional
legat de 0rimele mele e%0erien>e se%uale sau de o Entreru0ere de sarcinF3 care m-a
tul#urat' "m un gol interior 0e care vreau sF El um0lu cu orice 0re>' TrFiesc Entr-un
mod su0er-icial3 nu Emi Em0linesc dorin>ele Ci nevoile' 1re-er sF -ac ca Ci ceilal>i' 1ot sF
am reseni&en!e -a>F de o 0ersoanF care m-a rFnit' 8au 0ot avea Endoieli cu 0rivire
la -a0tul de a avea un co0il' "m im0resia cF Ei s0riJin 0e ceilal>i3 Ei /rFnesc3 deoarece
mF simt indis0ensa#ilF R 1oate Emi doresc'sF sc/im# ceva En via>a mea3 vreau ceva
nou3 dar re-uD sF Emi mani-est latura creativF Ci gustul 0entru aventurF'
<in 0unct de vedere istoric3 este interesant de o#servat cF3 -emeia mFritatF devenea
Nso>ieN En momentul En care avea un co0il cu so>ul ei' "st-el 0urta N-i#raN #Fr#atului'
,i0ro&ul u!erin a0are adeseori En Jurul v?rstei de 0atruDeci de ani3 c?nd eu3 ca
-emeie3 devin conCtientF de -a0tul cF3 -iDiologic3 En cur?ndnu voi mai 0utea avea co0ii'
1oate am luat deJa deciDia de a nu avea sau a nu mai avea co0ii3 dar cor0ul meu Ctie
cF acum este Nultima CansFN3 su0ravie>uirea s0eciei umane de0inde de asta K "st-el3
dacF am sau am avut o cul0a#ilitate -a>F de numFrul de co0ii 0e care Ei am sau nu Ei
am3 aceasta s-ar 0utea mani-esta su# -orma unui fi0ro&# 1oate -i vor#a3 de
asemenea3 de un co0il 0e care l-am creat En imaginarul meu3 0e care mi-1 doream
at?t de mult3 cu un anumit 0artener3 dar nu s-a Em0linit dorin>a mea' 1oate -i3
sim#olic3 o com0anie3 o a-acere - 0e care o consider Nco0ilul meuN - 0e care am creat-
o Entr-un interval mare de tim0 Ci care3 En ultimul moment nu a 0rins -ormF3 indi-erent
de cauDF' "cest N#e#eluCN s-a materialiDat '-iDic 0rintr-un fi0ro&, un co0il care nu a
venit niciodatF 0e lume' "m sentimente de ne0utin>F3 cred cF esteN0rea t?rDiuN Ci
aceste sentimente se 0ot trans-orma En resentimente' 8unt conCtientF de -a0tul cF3
>esuturile moi re0reDintF sc/ema mentalF inconCtientF' "cumularea acestor modele
mentale Ci atitudini negative au luat acum o -ormF solidF' " sosit momentul 0entru
mine3 sF comunic cu 0artenerul meu3 sau cu alt mem#ru al -amiliei Ci sF e%0rim ceea
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
ce simt' Tre#uie sF ru0 tFcerea3 sF e%0rim ceea ce Ctiu doar eu Ci nu am vrut sF
deDvFlui niciodatF'
En ceea ce 0riveCte ruCinea3 cul0a#ilitatea Ci con-uDia3 acce$! C1 -a0tul cF3 En
acel moment3 am ac>ionat cum a -ost mai #ine 0entru evolu>ia mea' @F iert Ci mF
eli#ereD de aceastF greutate' @F simt mult mai uCoarF Ci -iecare Di care trece mF
aJutF sF En>eleg cF mF acce0t A#V Ci sunt tot mai -ericitF ca -emeie' Emi iau via>a En
0ro0riile m?ini Ci mF Endre0t acolo unde este #ine 0entru mine' EnceteD sF mai trFiesc
En trecut' @F Endre0t s0re viitor3 Ctiind cF sunt EndrumatF' Emi -olosesc I creativitatea
0entru a-mi Em0lini 0asiunile Ci visele'
+3' ,IBROMATOZ 1ezi2 M<SC=9)B9B8;MA:;H>
+37' ,IBROM>A9GIE 1ezi _ ;B;37A> C8;59C> C395D8;M D7@@@E
,i0ro&ial7ia este o dis-unc>ie a muCc/ilor Ci a sc/eletului3 caracteriDatF 0rin
dureri constante3 sensi#ilitate3 arsuri musculare3 un somn tul#urat3 o#osealF
e%ternF (0ierderea energiei* Ci amor>eli acute diminea>a' 5%istF o0ts0reDece 0uncte
-oarte dureroase3 re0artiDate de-a lungul cor0ului2 muCc/ii Ci tendoanele de la
nivelul umerilor3 al g?tului3 Entre omo0la>i3 la #aDa s0atelui3 la nervul sciatic3 la
genunc/i Ci la coate3 =a Enc/eietura m?inii Ci la torace' 1ersisten>a durerii la cel
0u>in uns0reDece dintre aceste 0uncte este su-icientF 0entru diagnostic' 8tatistic3
sunt a-ectate Ca0te -emei3 la Nun #Fr#at' 1rintre cauDe se numFrF Ci un deDec/ili#ru
cronic al sistemului nervos3 En urma unui Coc emo>ional3 a unui accident sau a unui
e%ces de Del al sistemului imunitar (care continuF sF ac>ioneDe Em0otriva unui virus
ine%istent3 de e%em0lu3 du0F o gri0F* sau a unei tul#urFri de somn' Toate acestea
mF -ac sF cred cF Nnu valoreD nimicN3 mF simt ne0utincios En a -ace sc/im#Fri En
via>a mea' "cest sindrom (un ansam#lu de sim0tome care se mani-estF En acelaCi
tim0* are legFturF cu 0er-ec>ionismul3 an%ietatea3 o mare e%igen>F -a>F de sine3
Em0insF 0este limitele mele' 8imt o durere interioarF 0uternicF3 care mF urmFreCte
0este tot' "ceasta ECi 0oate avea originea Entr-un eveniment trFit En co0ilFrie3 care a
-ost cauDa unei mari cul0a#ilitF>i' @F simt En 0lus Ci Emi este -oarte greu sF mF
a-irm' Nu mF simt =a EnFl>ime3 am im0resia cF am cFDut de undeva de sus' 8imt
multF 0resiune din 0artea celor din Jurul meu3 c?nd de -a0t eu Ensumi mF 0reseD
0rea tare' 8imt -urie Ci am im0resia cF nu 0rimesc iu0ire din 0artea celor din Jurul
meu' Nu mai vreau sF avanseD' 1re-er sF Emi ascund emo>iile Ci nu mai simt
tandre>ea din via>a mea' <e unde vine aceastF durere constantF R "0are mai ales
atunci c?nd -ac gesturi re0etitive Ci monotone' Emi reamintesc de su-erin>a moralF
de a mF -or>a sF Emi asum res0onsa#ilitF>i 0e care nu l-am ales eu' "m vrut sF
res0ect anumite 0rinci0ii3 care erau contrare nevoilor mele 0ro-unde' TrFiesc o
via>F -a>F de care nu mai am nicio 0o-tF de a o trFi'''
"cce0t A'W sF EnvF> sF am griJF de mine3 sF-mi o-er multF tandre>e3 de care am
at?t de mare nevoie' Las sF trFiascF co0ilul meu interior Ci care a crescut 0rea
re0ede' Nu tre#uie sF -iu un su0er-#Fr#at (sau o su0er--emeie*2 tre#uie sF -iu doar
eu Ensumi (EnsFmi*' "m dre0tul sF -iu -ericit3 sF trFiesc cu #ucurie' Emi las
creativitatea sF se e%0rime 0rin Joc3 0rin artF3 s0ort sau orice altF activitate care
Emi readuce 0o-ta de via>F Ci #ucuria de a trFi' "st-el mF voi Em0lini Ci voi aJunge sF
gFsesc 0acea interioarF'
+3!' ,IBROZ /BI8TI/ 1ezi2 M<C;193C9D;H>
+3,' ,IBROZ 1ezi2 3C78;H>
++0' ,I/AT Ea0ces la###F
0 acumulare de 0uroi 0roduce un a#ces =a -icat' =ar cum fica!ul are legFturF cu
critica3 a0cesul la fica!, indicF o mare nemul>umire din via>a mea3 care 0oate
0roveni din -a0tul cF evenimentele nu se des-FCoarF aCa cum vreau eu3 cF Emi -ac
0rea multe griJi En anumite situa>ii sau cF #ucuria Ci iu0irea din via>a mea sunt
insu-iciente' "m un 0rea-0lin de emo>ii' PFd via>a En negru Ci mF 0l?ng En inactivitatea
mea' @F EncF0F>?neD sF 0FstreD ceva sau 0e cineva3 c?nd de -a0t este vor#a des0re
vec/ile mele g?nduri' "cord 0rea mult loc g?ndurilor mele negative Ci nu trFiesc En
0reDent Ci En cor0ul meu -iDic'
"-ec>iunea a0FrutF este un mesaJ 0e care via>a mi-1 transmite 0entru a acce0taii
sF Emi deDvolt -le%i#ilitatea Ci desc/iderea Ci 0entru a mF determina sF caut iu0irea
Ci En>elegerea de care am nevoie 0entru a desco0eri iu#irea din mine' "cce0tA3i sF -iu
activ3 sF Emi trFiesc 0asiunile Ci sF Emi Em0linesc visele' "st-el Entre>in mai mult via>a
din mine' "m 3ncreere En mine Ci En 0oten>ialul meu creator3
++1' ,I/AT I/IROZ E###afica!uluiF
/iro1a este o #oalF in-lamatorie a fica!ului 0rovocatF3 Entre altele3 de consumul
a#uDiv de acool' 8e caracteriDeaDF 0rin a0ari>ia unor leDiuni En fica!# $elulele sunt
distruse Ci Enlocuite cu un >esut -i#ros' En tim0ul unei ciro1e, -icatul 0oate creCte En
volum E;i$er!rofieF sau se 0oate micCora Ea!rofieF# /iro1a a0are la cineva care se
simte -or>at de via>F3 de evenimente sau de anumite situa>ii3 care El constr?ng sF
avanseDe' <eoarece mF simt Em0ins Em0otriva voin>ei mele3 mF o0un Ci mF agF> de
ideile mele' 8imt ranc;iun) Ci a7resi.i!a!e# "ceastF #oalF re-lectF -uria mea3
resentimentele -a>F de via>F Ci -a>F de ceea ce mi se Ent?m0lF' 8unt 0lin de o
agresivitate interioarF latentF Ci mF cul0a#iliDeD -recvent deoarece am convingerea
cF mi-am NratatN via>a' Emi 0etrec tim0ul EnvinovF>indu-mF Ci critic?ndu-i 0e ceilal>i'
@F EnFs0resc at?t de tare Enc?t nu mai vFd lu&ina de la 2 ca0Ftul tunelului' @i-am
0ierdut s0ontaneitatea3 Emi interDic Ci nu EndrFDnesc sF -ac lucrurile care Emi 0lac3 En
numele moralei3 al regulilor sau 0ur Ci sim0lu al rutinei3 rutinF 0e care am am0li-icat-o
de-a lungul anilor Ci care mF >ine Enc/is En Dona ei de con-ort' Nesiguran>a mea este
mare Ci trFiesc o angoasF' La ce -oloseCte sF trFiesc R @eritF sF mF D#at 0entru via>a
mea R Nu sunt dec?t un numFr 0rintre multe altele''' Bnele evenimente din trecut au
lFsat urme ad?nci Ci rana mea este at?t de mare Enc?t nu 0ot -i desc/is -a>F de
iu0ire, de teamF cF voi su-eri din nou' @F re0rim at?t de tare Enc?t am tendin>a de a
evada En alcool' Pia>a ar -i 0utut -i at?t de NroDN Ci eu o vFd at?t de neagrF'''
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Encrederea mea En mine s-a s0ul#erat Ci mF las En voia sor>ii3 En 0asivitate' Encerc
sF'mF autodistrug3 Emi res0ing via>a sau ceea ce am devenit'
1entru a mF aJuta sF reiau contactul cu via>a3 acce0t A3W sF trFiesc momentul
0reDent Ci sF vFd ceea ce mi se Ent?m0lF #unNacumN' Emi desc/id inimaW Ci Emi
concentreD aten>ia 0e -iecare gest3 0e -iecare ac>iune3 aici Ci acum Ci EnvF> sF nu mai
-iu cel mai as0ru JudecFtor al meu' &iind mai tolerant -a>F de mine Ensumi3 voi -i mai
tolerant Ci -a>F de ceilal>i Ci ast-el voi avea mai multF armonie Ci -ericire En via>a mea'
Emi veri-ic inten>iile adevFrate3 rFm?n desc/is -a>F de iu#ire Ci mF iert En ceea ce sunt'
"-irm cine sunt Ci Emi reca0Ft li#ertatea de a -i ceea ce vreau sF -iu' "c>ioneD' Las la o
0arte acel trecut 0rea greu Ci 0rea ne-ast 0entru mine' "m Encredere En mine Ci
acce0tIi sF Ence0 o nouF via>F3 0linF de li#ertate3 de s0ontaneitate Ci de iu#ire'
++2'&=$"T (congestie la'''* 1ezi2 C;5673:97
++3'&=$"T (criDF de'''* 1ezi i2 95D9673:97
&icatul asigurF meta#olismul alimentelor3 eliminF e%cesele de 0roteine3 de grFsimi Ci
de Da/aruri Ci 0uri-icF s?ngele de im0uritF>i' 5ste esen>ial 0entru via>F' 5ste
recunoscut ca -iind sediul -uriei Ci al criticii' &icatul este legat3 de asemenea3 de
com0ortamentul meu Ci re0reDintF uCurin>a mea de a mF ada0ta la evenimentele Ci la
situa>iile din via>a mea' 5mo>iile negative 0e care le simt (urF3 su0Frare3 geloDie3
invidie3 agresivitate* a-ecteaDF #una -unc>ionare a -icatului' &icatul meu are
ca0acitatea de a acumula stresul Ci tensiunea interioarF' "st-el3 En -icat se de0un
sentimentele amare Ci iritante care nu au -ost e%0rimate sau reDolvate' <e aceea3
atunci c?nd Emi curF> -icatul 0rin miJloace -iDiologice (0rin -itotera0ie sau alte metode*
sau energetice3 mF simt mai calm Ci mai En contact cu mine Ensumi' Tul#urFrile de la
-icat Emi 0ot 0rovoca c/iar Ci de0resie3 aceasta -iind o -ormF de deDamFgire -a>F de
mine Ensumi' 1ot sim>i En acel moment triste>e3 slF#iciune3 o stare de a#andon3 En
general' Preau sF mF Justi-ic 0entru sentimentul meu de cul0a#ilitate Ci 0entru starea
mea de rFu' $?nd -icatul meu este o#turat3 acesta a-ecteaDF nivelul s0iritual Ci
interior al conCtiin>ei mele' 1ot sF Emi 0ierd calea sau direc>ia 0e care tre#uie sF merg'
&icatul Emi dFruieCte via>a Ci En acelaCi tim0 Emi 0oate Entre>ine -rica de aceastF via>F'
"cce0t Iv sF ac>ioneD ast-el Enc?t sF Emi dFruiascF via>a' Emi asum
res0onsa#ilitatea 0entru g?ndurile mele Ci 0entru gesturile mele Ci aleg conCtient
sF Emi concentreD aten>ia doar 0e as0ectele 0oDitive' "st-el voi do#?ndi un nou
mod de a 0rivi via>a' Poi avea o desc/idere mai mare Ci iu#irea va circula mai uCor
En interiorul Ci En Jurul meu'
+++' &=$"T (durere de'''* 1ezi i2 CAC<9B99A89! 9C:78
&icatul este cel mai voluminos organ al organismului' 5ste ane%at sistemului
digestiv Ci este situat En 0artea su0erioarF dre0atF a a#domenului' &icatul JoacF un
rol esen>ial En mai multe -unc>ii #iologice im0ortante3 0rintre care se numFrF3
secre>ia #ilei3 curF>area Ci deto%i-ierea s?ngelui' &icatul re0reDintF credin>a Ci
3ncreerea En 0osi#ilitF>ile mele' Durerile e fica! 0rovin din 0ro0ria mea
atitudine' &rustrFrile acumulate3 ura3 geloDia3 agresivitatea mea re>inutF3 toate
acestea sunt elemente care declanCeaDF $ro0le&ele la fica!# "ceste sentimente
camu-leaDF una sau mai multe -rici care nu 0ot -i e%0rimate alt-el' "m tendin>a de
a mF cri!ica Ci a mF -ueca Ci de a-i Judeca 0e ceilal>i -oarte uCor' @F 0l?ng tot
tim0ul' M0un reDisten>F -a>F de ceva sau cineva' TrFiesc multF nemul>umire' Ei
acce0tIW greu 0e ceilal>i aCa cum sunt' Bucuria de a trFi este a0roa0e ine%istentF'
deoarece Ei invidieD 0e ceilal>i3 lucru care mF tul#urF Ci mF EntristeaDF' "m tendin>a
de a -i de0resiv' 1?nF unde sunt 0regFtit sF -ac e-orturi3 at?t 0e 0lan material3 c?t
Ci s0iritual R @F simt ca$a0il sF -ac sc/im#Frile care se im0un sau am im0resia cF
Emi li0seCte curaJulR EncF nu am En>eles -a0tul cF3 ceea ce le re$ro2e1 celorlali
nu es!e ec:! reflec!area $ro$riei &ele $ersoane# $elFlalt este oglinda mea'
@F 0l?ng tot tim0ul Ci le cer celorlal>i sF se sc/im#e' Bnde este #unFvoin>a mea R
$e e-ort tre#uie sF -ac R Emi li0seCte #ucuria de a trFi3 #ucuria 0entru lucrurile
sim0le' "C 0utea -ace un cancer Ia fica! dacF toate aceste emo>ii care sunt
nocive3 NmF rodN mai mult tim0' 5ste 0osi#il ca acest cancer sF reDulte dintr-un
con-lict legat de -amilie sau de #ani3 mai ales c?nd Emi este teamF cF Emi li0seCte
ceva' <e multe ori3 emo>ia care se acumuleaDF En fica!, este -urie' Nu mF simt
res0ectat Ci recunoscut3 ceea ce genereaDF o -rustrare mare' @F Entre# ce sens 0ot
da vie>ii mele' @ai am 3ncreere cF mF voi Em0lini Ci voi -i -ericit R Pia>a mea este
li0sitF de sens R $e este #un 0entru mine Ci ce ar tre#ui sF elimin din via>a mea R
$are sunt limitele Ci 0osi#ilitF>ile mele R @F distrug sau3 din contrF3 alimenteD
#ucuria Ci via>a din mineR <e unde 0rovine sentimentul meu de ne0utin>F R <e ce
mF agF> de ceilal>i Ci de situa>ii3 En loc sF am Encredere En mine R Nu vreau sF Ei
a#andoneD 0e cei dragi''' Toate aceste emo>ii acumulate genereaDF o angoasF
interioarF Ci mF 0olueaDF' En caDul unui cancer e fica! e%istF o descuraJare
0uternicF3 triste>e Ci c/iar dis0erare' Emi este at?t de teamF cF voi 0ierde ceva sau
0e cineva Enc?t mF agF> c?t de tare 0ot de acea 0ersoanF sau acel lucru' Nu mai
am Encredere En mine' Emi este -ricF de li$s), Ci a0sena celor 0e care Ei iu#esc
mF a0asF -oarte tare3 mi se 0are o e!erni!a!e# "ceastF -ricF mF -ace sF vreau sF
acu&ule1, s) aun En e%ces 0entru a evita orice caren)# Emi -ac 0roviDii3 vreau
sF e.ore1 totul3 de teamF cF Emi va li0si ceva' "m o dorin>F continuF3
o#sesiXnala c/iar3 0e care nu o 0ot 0otoli3 ceea ce mF determinF sF mFn?nc Entr-
un mod e%cesiv Ci sF Emi deranJeD ast-el fica!ul# Emi -ac griJi 0entru orice3 Emi -ac
Ns?nge rFuN3 via>a mi se 0are nedrea0tF' /ancerul, En acest caD indicF -a0tul cF
am nevoie sF -ac sc/im#Fri im0ortante En via>a mea' "m o imagine at?t de
negativF -a>F de mine3 Enc?t ceilal>i Emi reamintesc acest lucru Ci mF trateaDF aCa
cum mF trateD Ci eu' "cest lucru se re-lectF 0rin 0ersoane care nu mF res0ectF'
Acu& este momentul sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF tre#uie sF mF acce0tIi aCa cum
sunt Ci sF EnvF> sF mF iu#esc mai mult' &a0tul de a -i ca0a#il de En>elegere Ci iu0ire
-a>F de mine Ensumi Emi va desc/ide calea s0re En>elegerea Ci iu0irea celorlal>i' Emi
voi regFsi #ucuria de a trFi' EnceteD sF Ei mai critic 0e ceilal>i Ci acce0tIi sF aleg o
direc>ie nouF En via>a mea3 En care #ucuria Ci lucrurile 0oDitive sF -ie ra>iunea mea de
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
a -i' Emi recunosc dorin>ele3 EnvF> sF mF res0ect Ci aceste noi energii 0oDitive vor
alunga #oala'
++7' ,I/AT I BE+ATIT 1ezi i2 AC;;93M! 95B7CF97! 95BAMAF97! 9C:78
Be$a!i!a este o in-lama>ie a fica!ului 0rovocatF de un virus3 de #acterii3 alcool3
medicamente3 o trans-uDie de s?nge in-ectat Ci3 En caDul to%icomanilor3 de seringi
nesteriliDate3 este o a-ec>iune care a-ecteaDF Entreg cor0ul' 8im0tomele sunt o stare
de slF#iciune3 icterul3 li0sa 0o-tei de m?ncare3 gre>urile3 -e#ra Ci durerile
a#dominale'
#,ica!ul este cel care NdF via>FN2 curF>F s?ngele de to%ine Ci de e%cese Ci 0FstreaDF
starea noastrF emo>ionalF gs?ngeleQ Entr-un ec/ili#ru sFnFtos' ,ica!ul este locul En
care 0ot acumula emo>ii otrFvite Ci multF urF' 5ste Ci sediul furiei# $uvintele care
denumesc a-ec>iuni terminate cu su-i%ul N-itFN3 0recum ;e$a!i!), indicF o iritare3 o
-urie' Be$a!i!a 0oate avea legFturF cu rela>iile mele 0ersonale sau cu o situa>ie
di-icilF' 8unt dis0erat Ci Emi reanaliDeD imaginea 0e care o 0roiecteD En e%terior'
"tunci c?nd NEmi -ac s?nge rFuQ 0entru orice3 acest lucru mF determinF sF trFiesc
multF -urie3 ranc/iunF Ci urF3 care 0ot duce la violen>F Em0otriva mea Ensumi sau
Em0otriva celorlal>i' Toate aceste emo>ii ECi au de multe ori originea Entr-un sentiment
de eCec Entr-un as0ect al vie>ii mele sau cu 0rivire la revolta mea -a>F de nedre0tatea
din lume' Nu vreau sF Emi desc/id s0iritul Ci sF vFd lucrurile sau evenimentele alt-el'
Emi este greu sF disting #inele de rFu' Mare mF res0ect cu adevFrat En ceea ce sunt Ci
En ceea ce trFiesc R "m im0resia cF mF 0ierd3 mF simt inundat de tot ceea ce e%istF
En Jurul meu R "m im0resia cF nu mai sunt En contact cu eul meu divin Ci nu mai Ctiu
En ce direc>ie sF merg R 1ot avea im0resia cF mF a-lu Entre douF lumi' @F simt tFiat En
douF - Entre JumFtatea tatFlui3 0artea de sus Ci JumFtatea mamei3 0artea de Jos' 1ot
sF simt ranc;iun) -a>F de unii mem#ri ai -amiliei3 care inter-ereaDF En via>a mea'
Be$a!i!a .iral) "
3 este 0rovocatF de o ranc;iun) 0e care o am -a>F de m?ncare En sine sau -a>F de o
0ro#lemF legatF de alimenta>ie3 care este -oarte im0ortantF 0entru mine' <e
e%em0lu3 En caDul unui so> divor>at care re-uDF sF 0lFteascF 0ensia alimentarF'
No>iunea de N-ugFN este -oarte 0reDentF En via>a mea Ci mF Em0iedicF sF trFiesc En
adevFr Ci res0ect' Be$a!i!a .iral) B3 scoate En eviden>F o ranc;iun) trFitF -a>F de
ceva sau de cineva care mi-a -ost im0us' 5ste 0osi#il sF -i am?nat3 sF las 0entru mai
t?rDiu un eveniment care mF deranJa Ci am trFit o deDamFgie -oarte mare Ci 0oate Ci
un sentiment de res0ingere' 5 ca Ci cum aC -i -ost NaruncatN Entr-o situa>ie 0e care o
re-uDam' <e e%em0lu3 am -ost o#ligat sF 0artici0 la un concurs de dans' "m -ost
scos dintr-o situa>ie con-orta#ilF Ci m-am treDit Entr-o altF situa>ie3 care nu Emi
convenea deloc' @-am sim>it 0rins3 inca0a#il sF reac>ioneD' "m o angoasF Ci e%istF
situa>ii din trecutul meu care m-au marcat at?t de tare Enc?t acum am tendin>a sF
Emi de-inesc via>a En -unc>ie de acele e%0erien>e3 0e care le consider negative3 En loc
sF am Encredere Ci sF acce0>ii cF lucrurile vor merge #ine 0entru mine' @F
NotrFvescN cu di-icultatea mea de a renun>a la trecut3 0rin ataCamentul meu -a>F de
0lanul material Ci de imaginea socialF' "cest lucru se 0oate traduce 0rintr-o nevoie
de a avea mai mul>i 0arteneri se%uali' "st-el evit sF mF im0lic total3 din teama de
angaJament sau de a -i rFnit3 de a -i NEn>e0atN' Be$a!i!a .iral) / a0are ca urmare a
unei ranc;iuni 0uternice -a>F de ceva necunoscut Ci secret' <e e%em0lu3 Entre#Fri
de genul N$ine sunt 0Frin>ii mei R Bnde m-am nFscut RN 1ot sF mF o0un En -a>a
noilor situa>ii din via>a mea3 care Emi aduc sc/im#Fri' 1oate vreau sF mF agF> de
0reJudecF>ile mele Ci de ideile mele' 1ro-it de tim0ul de odi/nF 0entru a-mi evalua
via>a' @F eli#ereD de 0reJudecF>i3 de -uria 0e care o Entre>ineam En mine'
"cce0tn sF ado0t atitudini noi care mF vor aJuta sF Emi realiDeD 0oten>ialul'
5limin tot ceea ce Emi -ace rFu Ci acce0>ii sF 0rimesc #ucuria En via>a mea3
deoarece o meritK
++' ,I/AT E$ie!re la###F 1ezi2 CAC<<B99A89
++7' ,I8TU9
,is!ula re0reDintF -ormarea unui canal de legFturF anormal Entre douF organe
Efis!ula in!ern)F sau un organ Ci 0iele Efis!ula e(!ern)F# 1entru a se -orma un
ast-el de canal tre#uie sF e%iste un #locaJ -oarte 0uternic la acel nivel3 care 0ersistF
de ceva tim0' =nconCtient3 am -ost at?t de an(ios, m-am reinu! Ci am 0loca! calea
de eliminare normal' $e se ascunde En s0atele an%ietF>ii meleR Emi este teamF cF voi
-i res0ins sau a#andonat3 cF voi -i ridiculiDat sau cF mF EnCel' "m re>ineri legate de a
lFsa lucrurile sF curgF' @F retrag En mine Ensumi 0entru a mF 0roteJa' <eoarece Emi
este teamF cF voi su-eri3 re>in totul3 Ence0?nd cu emo>iile mele' 1ot c/iar sF am idei
de rFD#unare3 de a omorE 0e cineva3 de o#icei3 un #Fr#at3 c/iar dacF3 En realitate3 nu
am o ast-el de 0ersonalitate'
"cce0tA'i -a0tul cF3 En s0atele oricFrei emo>ii e%istF orgoliul Ci cu c?t este un
orgoliu mai mare3 cu at?t mai mare va -i -rica mea' "m nevoie sF mF recentreD 0e
0reDent Ci sF Emi ascult intui>ia' Pia>a este'o CcoalF En care EnvF>' <acF Emi #loc/eD
0rocesul de EnvF>are3 Emi voi #loca Ci evolu>ia'
++!' ,I8TU9E ANA9E 1ezi2 A5<3)B93:<7 A5A7
++,' B3<R A5A7 1ezi2 A5<3)B93<89 A5A7
+70' ,9ATU9EN 1ezi2 6AH7
+71' ,OBIE 1ezi i2 A56;A3>! CA<3:8;B;B97! B<897
M fo0ie este o -ricF neJusti-icatF3 caracteriDatF 0rintr-o angoasF -a>F de un o#iect3 #
situa>ie3 un gest sau o idee' <acF am o fo0ie, este 0osi#il sF -i 0rimit o educa>ie
strictF Ci re0resivF Ci sF -i re0rimat anumite as0ecte ale se%ualitF>ii mele3 En co0ilFrie'
M fo0ie cu0rinde3 de o#icei o -ricF de moarte' M#iectul care declanCeaDF -o#ia este
0ericulos 0entru via>a mea3 alt-el nu ar e%ista aceastF fo0ie# $?nd a a0Frut aceastF
-o#ie En via>a mea3 am trFit o imensF -urie -a>F de o situa>ie En care m-am sim>it
ne0utincios' Nevoia mea de siguran>F a -ost com0let distrusF En acel moment'
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
Bneori3 Emi 0ot aminti de o anumitF situa>ie3 En care am trFit o -ricF 0uternicF -a>F de
o0iec!ul fo0iei &ele# TotuCi3 este im0ortant sF a-lFm semni-ica>ia3 at?t En sens
0ro0riu3 c?t Ci En sens -igurat3 0entru a desco0eri EncFrcFtura emo>ionalF (de o#icei3
multF -urie* cores0unDFtoare'
<e e%em0lu3 dacF am o fo0ie e $)ian-eni, mF Entre# care este caracteristica
dominantF a 0FianJenilor2 este vor#a des0re ca0acitatea lor de a >ese o 0?nDF3 0entru
a-Ci atrage 0rada' 5ste 0osi#il sF Emi -ie teamF cF voi -i 0rins Entr-o ca0canF3 de cFtre
un coleg de serviciu3 un mem#ru al -amiliei etc' <eoarece unii $)ian-eni sunt
veninoCi3 este 0osi#il3 de asemenea3 sF nu tolereD oamenii care Emi NotrFvescN via>a Ci
mF Em0iedicF sF -iu eu 0e 0rimul 0lan'
<acF am o fo0ie e &ur)rie sau de &icro0i, detest tot ceea ce consider
NmurdarN3 -ie legat de se%ualitatea mea3 de cor0ul meu -iDic sau orice altceva3 ce
consider imoral' Nu tolereD Nnicio 0atF 0e dosarul meuN Ci ast-el 0retind 0er-ec>iunea
at?t 0entru mine3 c?t Ci 0entru ceilal>i'
<acF am o fo0ie e 2er$i, Emi este groaDF at?t de animal3 c?t Ci de o 0ersoanF care
are un com0ortament de Car0e3 adicF este En stare de orice manevrF 0entru a-Ci
atinge sco0urile Ci este total im0reviDivilF' Lar0ele3 ca sim#ol este asociat cu
se%ualitatea'
"cce0tnW sF -ac -a>F acestei angoase3 c/iar dacF 0entru acest lucru este nevoie
sF consult un 0si/otera0eut3 0entru a mF Endruma Ci a mF Enso>i En demersul meu'
/on2!ien!i1e1 o#iectul real sau imaginar al -ricii mele' $aut originea sau cauDa
acestei s0aime' Emi las sentimentele de -urie Ci de ne0utin>F sF se e%0rime3 0entru a
mF reconecta cu 0uterea mea divinF creatoare' "ngoasa mea se va to0i Ci Emi voi
recF0Fta controlul asu0ra vie>ii mele K
+72' ,O9I/U9IT 1ezi2 &>8 CB;9D7@@@E
+73' ,RA/TUR 1ezi i2 ;A37)B8AC:<8> C@@@ ;3;A3>E
+7+' B89C> 1ezi i2 8959C=9 C&8;B7M7 875A7E
,rica este o teamF3 o s0aimF 0e care o simt -a>F de un 0ericol real sau i&a7inar#
$?nd Emi este fric), ini&aM mea #ate -oarte tare3 devin tensionat' ,rica a0are En
interiorul meu atunci c?nd mF simt neliniCtit3 nu sunt sigur 0e mine3 sunt descuraJat3
sunt -oarte emotiv etc' M#iectul fricii mele 0oate -i eCecul3 a#andonul3 res0ingerea3
-rica de a -i rFnit etc' ,rica devine at?t de realF En oc/ii mei3 Enc?t Entregul meu cor0
va reac>iona din cauDa ei Ci3 mai ales3 rinic;ii# ,rica mea nu -ace dec?t sF creascF
Cansele ca lucrurile de care mF tem3 sF se Ent?m0le' ,rica e o anu&i!) 0oal)
$oa!e fi ea 3ns)2i un fac!or e!er&inan! 3n a$ariia acelei 0oli#
5ste im0ortant sF con2!ien!i1e1 care sunt -ricile care Emi controleaDF via>a (nu
oamenii sau situa>iile*' 1rintre cele Case -rici -undamentele se a-lF2
-rica de moarte3
-rica de #oli3
-rica de sFrFcie3
-rica de a 0ierde iu#irea unei -iin>e dragi3
-rica de #Ftr?ne>e3
-rica de critici
3
&a0tul de a-mi -i fric) aratF cF mi-am a#andonat -or>a interioarF' <acF s-ar Ent?m0la
ceva3 acel lucru sau altcineva mi-ar controla via>a' $?nd -ricile mele aJung sF Emi
controleDe ra>iunea3 0ot aJunge sF am a!acuri e $anic)# Nu mai sunt ca0a#il sF -iu
neutru Ci detaCat -a>F de ceea ce trFiesc' @F a-lu Entr-o stare de deDec/ili#ru Ci de
vulnera#ilitate interioarF' 8unt centrat mai mult 0e aCte0tFrile celorlal>i -a>F de mine3
dec?t 0e 0ro0riile mele nevoi' Nu mai am re0ere Ci uneori am im0resia cF sunt 0e
cale sF Enne#unesc'
"cce0tIi ca3 Ence0?nd de acum3 sF Emi Enlocuiesc -rica cu Encredere' "m de0linF
0utere asu0ra vie>ii mele' $er tot tim0ul sF -iu 0roteJat Ci Endrumat En ac>iunile mele
sau En vor#ele mele3 0entru #inele tuturor'
+77' ,RIG%BI+OTERMIE
Bi$o!er&ia a0are atunci c?nd mentalul meu este rece3 En>e0enit' @F simt acuDat Ci
amenin>at' Bi$o!er&ia Emi -urniDeaDF o scuDF 0entru a fi sin7ur# /on2!ien!i1e1
-a0tul cF sunt En>e0enit -a>F de evenimentele din via>a mea' $are este motivul 0entru
care mF simt amenin>at R Peri-ic ce anume a 0rovocat aceastF tensiune (0ersoanF
sau eveniment* Ci realiDeD -a0tul cF este vor#a des0re -ricile mele Ci nevoia mea de a
-i 0e 0lacul celorlal>i' "m nevoie sF -iu iu#it Ci a0reciat' Li0sa de iu0ire este cea care
Emi dF senDa>ia de fri7# &rigul sim#oliDeaDF singurFtatea3 su-erin>a3 teroarea3 0artea
EntunecatF a lucrurilor' 5%istF ceva ce m-a 3n7;ea!, mi-a Eng/e>at ini&aM#
"cce0t Ii sF las lucrurile sF curgF Ci sF nu mF Judec' "c>ioneD cu mai multF
su0le>e -a>F de mine Ensumi' $eilal>i nu sunt dec?t oglinda mea' En via>F3 tot ceea ce
mi se Ent?m0lF are rolul de a mF aJuta sF-mi de0FCesc limitele3 0entru a evolua'
+7' ,RIG, ,RI8ON
+77' ,RIGIDITATE 1ezi i2 B7M95957 CAB7CF9<59@@@E
,ri7ii!a!ea constF En insatis-ac>ia se%ualF a -emeii En tim0ul ra0ortului se%ual' <e
o#icei3 are legFturF cu un traumatism 0ro-und sau cu un con-lict interior' &rica este
0rinci0ala cauDF2 -rica de im0ulsurile mele se%uale sau de 0lFcerea care mi se 0are
NindecentFN3 -rica de a mF a#andona Ci de a-mi 0ierde controlul' "m im0resia cF voi
N0ierde cevaN dacF mF voi a#andona se%ualitF>ii' @F simt invadatF Ci am im0resia cF
sunt -arF a0Frare' "m nevoie sF de>in controlul Ci deoarece acesta nu e%istF En
momentul orgasmului3 evit sF trFiesc un orgasm3 0entru a nu mF sim>i controlatF
total de 0artener' 1re-er sF-mi controleD emo>iile Ci ' evenimentele3 0entru a evita sF
aJung Entr-o situa>ie ne0lFcutF' 8au3 este 0osi#il ca En acel moment3 sF de>in 0uterea
at?t asu0ra mea3 c?t Ci asu0ra celuilalt' "cest com0ortament este accentuat dacF
educa>ia mea se%ualF a -ost En secret Ci 0Frin>ii mei considerau se%ualitatea ca 0e
ceva rFu3 res0ingFtor sau o 0racticau Entr-un mod situat En a-ara normelor im0use de
Jacques Martel
20+
205
&rica aratF En ce ase0ct al vie>ii mele ar tre#ui sF am mai multF =u#ire' &rica indicF drumul 0e
care tre#uie sF El urmeD 0entru a -i mai conntient de con-lictul emo<ional 0e acre El am de
reDolvat sau de integrat3 0entru a reFsi mai multF =u#ire3 Endele0ciune <l Li#ertate'
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
societate' En realitate3 este vor#a des0re -rica de a En-runta ceea ce se ascunde En
interiorul meu' $?nd a0are aceastF -ricF3 cred cF sunt ur?tF Ci -FrF nicio valoare' Emi
este ruCine Ci mF cul0a#iliDeD 0uternic' 5duca>ia 0e care am 0rimit-o are un im0act
mare asu0ra fri7ii!)ii mele' 8e%ualitatea era consideratF ceva deDgustFtor Ci care
re0reDintF cele mai Josnice instinct al oamenilorR "m auDit vor#indu-se des0re
resemnare Ci su0unere cu 0rivire la rela>iile se%uale3 En sensul cF nu e%istF nicio
0lFcere En eleR 8au am su-erit un a#uD se%ual En co0ilFrie R <acF da3 Emi res0ing
inconCtient se%ualitatea Ci am o di-icultate En a mF lFsa atinsF -FrF sF simt -ricF Ci
deDgust' /on2!ien!i1e1 -a0tul cF nu e%istF nimic deDgustFtor En se%ualitate' <in
contrF3 c?nd aceasta este e%0rimatF Entre 0arteneri constan>i3 care trFiesc o rela>ie de
acce0tareQ3i Ci de iu0ire 0ro-undF3 este fru&oas) 2i s)n)!oas)#
Acce$!S,M sF -iu mai desc/isF -a>F de 0artenerul meu3 sF Emi e%0rim -ricile En -a>a
lui' Acce$!S#M de asemenea sF Ei s0un care sunt nevoile mele' Emi dau seama cF
se%ualitatea -ace 0arte din dimensiunea mea -iDicF Ci cF este o sursF de Em0linire En
evolu>ia mea' 5ste im0ortant de su#liniat -a0tul cF3 este 0osi#il ca nevoile se%uale
0entru 0ersoanele a-late Entr-un 0roces de evolu>ie (at?t #Fr#a>i3 c?t Ci -emei* sF -ie
-oarte 0u>in 0reDente sau deloc 0reDente3 la un moment dat' En acest caD3 EnvF> sF-mi
-olosesc din 0lin toate energiile creative Ci sF -ac En aCa -el Enc?t energia se%ualF sF nu
mai ocu0e un loc at?t de im0ortant En via>a mea' 1lFcerea 0oate -i e%0rimatF 0rin
0lenitudinea interioarF 0e care o trFiesc En -iecare moment3 0rin #ucuria Ci -ericirea la
care mF 0ot conecta3 c/iar Ci En a-ara rela>iilor se%uale'
Mricare ar -i eta0a En care mF a-lu3 acce$!S,M cF este im0ortant sF mF res0ect En
nevoile mele3 sF -iu mai desc/isF -a>F de ideea cF se%ualitatea 0oate -i o sursF de
0lFcere Ci un mod sFnFtos de a comunica cu 0artenerii mei' <acF simt cF cineva
a#uDeaDF de mine sau cF se%ul devine 0entru mine sau 0entru celFlalt un mod de a
com0ensa un gol interior3 este rFs0underea mea sF comunica acest lucru' "st-el nu
va e%ista niciun Joc de 0utere3 ci doar o comunicare 0linF de iu0ire#
+7!',RIGURI DE BA9T 1ezi2 MAA89A
+7,',RI9OZITATE
8u-Fr de frilo1i!a!e dacF Emi este -ricF de -rig sau am o mare sensi#ilitate =a fri7#
"ceastF frilo1i!a!e a0are de o#icei En urma unui eveniment En care am trFit o
se0arare -a>F de o 0ersoanF3 un animal sau c/iar un o#iect (de e%em0lu o JucFrie de
0luC* la care >ineam mult Ci care Ctiu cF nu va mai reveni niciodatF' TrFiesc un mare
gol3 un mare fri7 deoarece mi-am 0ierdut iu0irea, aten>ia3 contactul -iDic cu o#iectul
sau 0ersoana de care am -ost se0arat' Nu mai sunt En contact cu cFldura umanF3 mF
simt singur' 8e Ent?m0lF adeseori sF -ie vor#a des0re rela>ia cu tatFl meu3 En care simt
un gol3 o distan>are3 o a#sen>F' Timiditatea mea accentueaDF acest sentiment de
r)ceal)# @ai ales dacF sunt co0il Ci cred sau mi s-a s0us cF atunci c?nd cineva 0leacF
(moare* merge En cer' <ar e -rig En cerK Li eu Ence0 sF -iu -riguros3 deoarece3 cred cF3
dacF voi -i En contact cu -rigul3 atunci voi -i En contact Ci cu 0ersoana dragF care a
murit K /on2!ien!i1e1 -a0tul cF am nevoie de mai multF cFldurF En via>a mea sau de
mai multF iu0ire sau am nevoie sF mF reconcilieD cu cei care m-au se0arat de ceea
ce re0reDenta 0entru mine iu0irea# 5ste im0ortant sF con2!ien!i1e1 evenimentul
care a NdeclanCatN frilo1i!a!ea Ci sF acce0tQ3i cu adevFrat (sF recunosc* a#sen>a
0ersoanei3 a o#iectului sau a animalului de care am -ost se0arat3 0entru a mF Em0Fca
cu mine Ensumi Ci cu situa>ia'
"cce0tQ3i -a0tul cF Emi este -oarte greu sF Emi o-er mie acea cFldurF de care
am at?t de mare nevoie' "m tendin>a sF mF denigreD3 Em0iedic?nd ast-el iu0irea
sF circule En interiorul meu' "ngoasa 0e care o trFiesc mF -ace sF mF retrag En
sinea mea' @F re-ugieD En g?ndurile mele' "m nevoie sF ies din coc/ilia mea Ci sF
e%0rim ceea ce sunt' "cce0t?ndQ3i iu0irea reiau contactul cu mine Ensumi Ci cu cei
din Jurul meu'
+0' ,RUNTE
&runtea este situatF la nivelul creierului Ci3 deoarece -ace 0arte din ca03 re0reDintF
individualitatea mea Ci -elul En care -ac -a>F vie>ii Ci evenimentelor3 mai mult la nivel
ra>ional dec?t emo>ional' &ace re-erire de asemenea3 la voin>a Ci la vederea mea' 8e
0oate s0une cF -orma frunii Ci 0articularitF>ile ei3 0ot indica -elul En care Emi 3nfrun!
res0onsa#ilitF>ile' <esc/iderea mea de s0irit este viDi#ilF En lF>imea -run>ii2 cu c?t
este mai EngustF3 au at?t sunt mai rigid Ci am nevoie de idei noi' Mrice ranF sau
a-ec>iune a -run>ii denotF o -ricF sau o cul0a#ilitate -a>F de 0ro0riile mele o0inii3 0e
care Emi este greu sF mi le asum 0e de0lin3 Ctiind cF e%istF riscul de a-i deranJa 0e cei
din Jurul meu
37
' En 0lus3 aceste o0inii sunt di-erite de 0Frerile celorlal>i' <e multe ori
sunt tratat cu dis0re> de ceilal>i' @F g?ndesc tot tim0ul Ci mF devaloriDeD cu 0rivire la
ca0acitatea mea intelectualF3 Emi 0lace sF Ei contraDic 0e ceilal>i 0entru a-mi reDolva
unele 0ro#leme im0ortante' "st-el Emi cresc res0ectul de sine3 Entr-un mod su0er-icial'
Preau sF las im0resia unei 0ersoane 0uternice'
"cce0tQ3i -a0tul cF integritatea mea 0ersonalF este 0rea im0ortantF Ci este vital sF
mF res0ect En ceea ce sunt3 -iind desc/is la o0iniile altora Ci Ctiind3 En acelaCi tim03 cF
am dre0tul de a avea o o0inie di-eritF' Emi -i%eD fron!ierele 0entru a 0Fstra s0a>iul
care Emi a0ar>ine mie'
O[>, ,UMAT 1ezi2 B178678 `B;AA <9@@!E! CA5C78 A 9MB> D7&75D75F>
&>M459
&umatul >igFrilor are legFturF cu 0lFm?nii3 sim#ol al vie>ii3 al li#ertF>ii Ci al
autonomiei3 al comunicFrii dintre mine Ci univers' &umatul este considerat un soi
de 0rotec>ie3 un NvoalN care mF aJutF sF ascund anumite angoase 0ro-unde' $red
cF mF 0roteJeD 0rin acest ecran de -um3 care mF EnconJoarF Ci care mF Em0iedicF
sF vFd adevFrul' =nconCtient3 fu&a!ul Em0lineCte ast-el nevoile neEnde0linite din
co0ilFrie2 0rimul alF0tat3 cFldurF3 iu0ire, a-ec>iune din 0artea mamei'
37
11 arrive souvent 0endant ia 0u#ert Hue lOacn se mani-este surtout au niveau du -ront' $Oest
lOen-ant Hui se re#elle etveui contredire ou aBronier ses 0arenls Emi a0rind o >igarF -FrF sF
mF g?ndesc2 este un o#icei3 un gest mecanic3 o manie devenitF at?t de im0ortantF
0entru mine' "m nevoie sF Emi ec/ili#reD3 mai mult sau mai 0u>in3 nervoDitatea3
e%cita#ilitatea nervoasF' 8unt concentrat 0rea mult la nivelul min>ii3 iar -umatul
devine o >eava de eCa0ament3 un mod su0er-icial de a-mi eli#era stresul' Emi este
greu sF Emi acord tim0 0entru mine Ci singurul moment c?nd reuCesc sF -ac acest
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
lucru este de o#icei atunci c?nd -umeD o N>igarFN' Preau sF re(sesc alinarea mamei3
siguran>a 0e care mi-o o-erea' 5ste 0osi#il sF -i cunoscut -oarte 0u>in acest sentiment
de siguran>F En co0ilFrie' @-am sim>it singur3 0lin de angoasF3 de0arte de to>i' 5ste
0osi#il ca mama sF nu se -i ocu0at de mine Ci 0ot trFi cu im0resia cF m-a Ende0Frtat
de tatFl meuI =ar 0entru cF am crescut 0rea re0ede nu 0rea Ctiu ce sF -ac cu toate
emo>iile 0e care le am Ci nu EndrFDnesc sF e%0erimenteD 0lFcerile cor0orale'
"st-el >igFrile devin o adevFratF #ucurie En sine' <evin #ucuria mea de a trFi deoarece
acesta nu e%istF En via>a mea' 5ste 0osi#il ca aceastF #ucurie sF -i e%istat doar atunci
c?nd mama era alFturi de mine3 En co0ilFrie3 iar acum nu mai este at?t de 0reDentF'
"m im0resia cF nu mai am nimic2 simt o mare li0sF' Rela>iile cu ceilal>i mF s0erie'
&a0tul cF -umeD EnseamnF cF -ug de o situa>ie ne0lFcutF3 din -amilia sau din via>a
mea' &umatul -ace Ci mai ne#uloase deciDiile mele' @ani-estF un re-uD al celorlal>i Ci
mF aJutF sF 0FstreD distan>a3 mai ales -a>F de cei care nu -umeaDF Ci sunt mai
sensi#ili' &umatul devine 0artenerul meu Ci Emi dF senDa>ia cF sunt mai 0u>in singur'
&umatul creCte ritmul cardiac Ci ac>ioneaDF ca un stimulent' $are sunt deciDiile 0e
care nu reuCesc sF le iau Ci care Emi -ac via>a -adFR
"cce0tIi sF Emi identi-ic adevFratele nevoi' $onCtientiDeD -a0tul cF 0ot trFi cu
iluDia cF -umatul mF 0roteJeaDF de lumea e%terioarF2 uneori devine o No0ortunitateN
de a desc/ide o conversa>ie cu un strFin (Nai o >igarF sau ai un -oc RN* sau Emi dF ceva
de -Fcut atunci c?nd mF deranJeaDF o anumitF conversa>ie (Nies a-arF sF -umeD o
>igarFN*' Bm0le golul sau 0auDele dintr-o conversa>ie' &umatul devine 0arte integrantF
din rela>iile mele cu oamenii' Emi -oloseCte En momentele ne0lFcute' $?nd vine
momentul sF mF las de -umat tre#uie sF Emi reg?ndesc Entreaga modalitate de a
interac>iona cu oamenii'
"cce0t ii sF comunic mai mult Ci Entr-un mod mai rela%at' <acF vreau sF mF las
de -umat ar -i #ine sF gFsesc cauDa emo>ionalF de care se leagF acest o#icei3 lucru
care mF va aJuta' Poi vedea a0oi mult mai clar ceea ce vreau cu adevFrat de =a via>F
Ci nevoile mele vor -i Em0linite En armonie cu -iin>a mea verita#ilF3 LimitFrile 0ot
dis0Frea dacF mF simt li#er sF evolueD En 0ro0riul meu ritm' 8avureD -iecare moment
Ci mF simt En siguran>F3 deoarece Ctiu ca merit sF -iu iu#it'
+2' ,URIE 1ezi2A57?A9<! D<8787! B9CA:! 95B7CF99 &uria este o e%altare a stFrii
a-ective Ci un mod de e%terioriDare #rutalF a acesteia3 se mani-estF 0rintr-o e%citare
at?t -iDicF c?t Ci ver#alF3 care creCte tre0tat merg?nd 0?nF =a >i0ete3 aruncarea cu
o#iecte3 agresivitate3 tremurat etc'
,uria este un >i0Ft de alarmF s0ontan3 mani-estarea unei re.ol!e in!erioare, o
nemul>umire violentF3 Enso>itF de agresivitate' Enainte de v?rsta de doi ani este o
sim0lF modalitate de a reac>iona sau de a e%terioriDa o stare de rFu (-rig3 -oame etc'*
dar3 mai t?rDiu3 este mai mult o metodF de o0unere dec?t de reac>ie la interdic>ii3
0ut?nd deveni o metodF de CantaJ a-ectiv sau de dominare' "ceste emo>ii care mF
invadeaDF se mani-estF En general =a nivelul -icatului3 0rin a0ari>ia unor to%ine care
0ot declanCa o cri1) e fica! 4?ndurile mele se amestecF3 se EnvFlmFCesc3 se
am0li-icF 0?nF c?nd nu &ai .) li&$ee# Emi creCte tensiunea Ci devin ro2u e
furie# $e anume mF deranJeaDF at?t de tare Ci cine mF -ace sF e%0lodeD R TrFiesc
-rustrFri -oarte mari Ci nu sunt ca0a#il sF mF a-irm' @F simt invadat de ceva sau de
cineva' Preau sF alung acele lucruri Ci -olosesc furia ca miJloc de e%0rimare' Emi este
greu sF -iu intros0ectiv Ci sF admit cF sunt lucruri 0e care tre#uie sF le sc/im#' Preau
sF rFm?n -erm 0e 0oDi>ie' <acF sunt furios este im0ortant sF caut cauDa care a
0rovocat aceastF stare' 5ste 0osi#il sF trFiesc un sentiment de slF#iciune3 de
-rustrare3 de neEn>elegere3 de ne0utin>F etc' "cesta 0oate -i e%agerat sau EngroCat
0rintr-o emotivitate 0rea mare sau de im0ulsivitatea mea' $?nd El identi-ic3 Emi dau
seama cF acel con-lict se re0etF inconCtient Ci 0oate 0roveni din situa>ii 0e care nu le-
am reDolvat3 EncF din co0ilFrie' "st-el integrarea lor va -i mult mai ra0idF'
"cce0tIi sF mF desc/id En -a>a iu0irii 0e care o 0ot mani-esta aici Ci acum' 8unt
atent Ci .i7ilen! la toate semnele care indicF o eventualF -urie Ci nu mF las inutil
0rins de aceasta'
+3' ,URNI/TURI
&urnicFturile re0reDintF o senDa>ie la su0ra-a>a cor0ului3 care a0are de o#icei
s0ontan3 du0F com0rimarea mecanicF a unui nerv sau a unui vas de s?nge' Locul En
care a0are -urnicFtura indicF con-lictul sau iritarea tem0orarF 0e care o trFiesc legat
de un as0ect din via>a mea'
"cce0tA3i sF conCtientiDeD acest lucru Ci las energia sF circule li#er'
++' ,URUN/U9I Ve1i' +IE9E I ,URUN/U9I
+7' ,URUN/U9I VAGINA9I 1ezi2&977-B<8<5C<9 1A695A9
+'GAMBE 1ezi2 &9C9;A87-6AMB7-&A8:7A 95B789;A8>
+7' GANG9ION E### li&fa!icF 1ezi i2 AD759:>! AD75;&A:97! CA5C78 Al
6A569;59;8 C@@@ A 393:7M<<9 9MBA:9CE! 9MB>
Gan7lionul re0reDintF o masF rotundF de celule3 situatF 0e traseul unui vas lim-atic'
<acF Emi este greu sF -ac -a>F unei situa>ii Ci3 En loc sF cer aJutor Ci sF vor#esc des0re
ea3 0FstreD totul 0entru mine3 $)s!re1 secre! descuraJarea Ci deDamFgirea mea3
vreau sF las totul sF treacF3 nostalgia -a>F de via>a mea se va mani-esta du0F ceva
tim03 su# -orma unuia sau mai multor 7an7lioni# Res0ectul de sine s-a diminuat Ci
-rica mea de viitor mF -ace sF trFiesc o angoasF' TrFiesc En de-ensivF Ci En li0sa de
ac>iune' TrFiesc o situa>ie En care am im0resia cF voi -i atacat' @F simt >intuit la Did Ci
nu mF 0ot miCca' 5ste 0osi#il sF am o di-icultate de comunicare cu ceilal>i Ci acest
lucru mF a-ecteaDF 0e 0lan emo>ional sau Emi 0rovoacF -rici En rela>iile cu ceilal>i' "C
vrea sF -ac 0arte dintr-un gru03 dintr-o organiDa>ie3 sF -iu mai a0roa0e de 0rietenii
mei En loc sF trFiesc singur' 5ste im0ortant sF o#serv En ce 0arte a cor0ului a0ar
ganglionii3 deoarece ast-el voi gFsi o 0istF 0entru sensul acestei a-ec>iuni' <e
e%em0lu3 dacF Emi -ac griJi 0entru ceva ce vreau sF e%0rim3 dar 0FstreD En interior3
e%istF riscul sF a0arF unul dintre ganglionii din Dona 7:!ului# 8unt cotro0it de
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
emo>iile 0e care vreau sF le evit' <acF e%istF lucruri 0e care nu vreau sF le aud3
7an7lionii e l:n7) urec/i 0ot sF Emi a-ecteDe auDul' 4anglionii3 En general3 indicF
-a0tul cF am o stare de am#ivalen>F -a>F de o situa>ie' @F D#at mult3 mF simt #locat3
str?mtorat' @F simt atacat Ci tre#uie sF &) a$)r tot tim0ul3 sF mF $ro!e-e1, dar nu
gFsesc niciun loc sau col> En care sF mF adF0ostesc' =nconCtient3 aC vrea ca tatFl meu
sF mF a0ere' @F simt o#ligat sF 0FstreD -amilia legatF Ci En armonie' @F Entre# dacF
sunt 0regFtit sF Emi asum Entreaga res0onsa#ilitate 0entru via>a mea sau 0re-er sF
N-iu En noriN' Emi este -ricF de emo>iile mele3 orice as0ect se%ual este 0erce0ut ca o
amenin>are 0entru mine' <acF mF deconecteD de la 0ro0riile mele emo>ii Ci mF
ascund Entr-o cara0ace3 cum voi mai 0utea -i En contact cu cei din anturaJul meu R
$?nd 7an7lionii se u&fl) EnseamnF cF e%istF En organism o su0raEncFrcare cu
to%ine3 care tre#uie eliminate' Bm-larea 0oate -i generaliDatF sau localiDatF (su# #ra>3
de e%em0lu* Ci este En legFturF cu sistemul nervos central' 1ro#a#il cF
res0onsa#ilitF>ile 0e care mi le im0un sunt En e%ces' Nu vor#esc des0re acest lucru Ci
0FstreD -rustrarea En mine' M#serv atitudinile -a>F de o 0ersoanF din a0ro0ierea mea
Ci constat cF ar -i im0ortant 0entru mine sF renun> la un rol 0e care mi l-am atri#uit Ci
a cFrui rFs0undere este 0rea grea 0entru mine'
"cce0t pW sF Emi comunic nevoile 0e toate nivelurile 0entru ca dis0erarea mea
sF dis0arF Ci sF -acF loc s0eran>ei Ci #ucuriei de a trFi' Tre#uie sF Emi ignor
0ro#lemele Ci sF am Encredere2 o -or>F su0erioarF mF va aJuta 0e drumul meu'
"cce0tQ3 V sF simt tot ce e%istF En mine' $u c?t integreD mai #ine cor0ul -iDic Ci
sentimentele mele3 cu at?t mai re0ede voi sta#ili un ec/ili#ru cor0-s0irit 0entru
evolu>ia mea s0re mai #ine' EnvF> sF mF iu#esc Ci sF mF res0ect3 tras?nd anumite
limite3 sF mF e%0rim atunci c?nd e%istF un 0rea-0lin de emo>ii Ci rela>iile mele vor
deveni ast-el mai autentice'
+!' GA8TRIT 1ezi2 3:;MAC) 6A3:89:>
+,' GA8TRO%ENTERIT 1ezi2 95:73:957) 6A3:8;-75:789:>
+70' G@T E3n 7eneral, $ar!ea e(!erioar)F
G:!ul este 0artea cor0ului care sus>ine ca0ul' "ceastF legFturF dintre cor0 Ci s0irit
este 0untea care 0ermite vie>ii sF se mani-este3 este e%0resia vie3 care -ace 0osi#ilF
miCcarea -undamentalF' Re0reDintF fle(i0ili!a!ea, su$leea Ci irecia an!ici$a!)#
5ste multidirec>ional Ci Emi lFrgeCte viDiunea e%terioarF asu0ra universului' 1ot sF vFd
totul En Jurul meu Ci3 datoritF -le%i#ilitF>ii g?tului meu 0ot vedea o situa>ie din toate
ung/iurile (din -a>F3 din s0ate*' 1unctul meu de vedere devine ast-el mai o#iectiv' Bn
7:! sFnFtos mF aJutF sF iau deciDiile cele mai #une' Tot ceea ce dF via>F trece 0rin
7:!' aerul3 a0a3 alimentele3 circula>ia sanguinF Ci nervoasF' 4?tul uneCte ca0ul cu
trunc/iul Ci 0ermite li#era e%0rimare de sine3 vor#irea (vocea* Ci iu0irea# G:!ul
se0arF de -a0t 0lanul a#stract de cel concret3 0lanul material de cel s0iritual' 5ste
im0ortant sF am un g?t sFnFtos3 deoarece cu aJutorul lui 0ot vedea lucrurile din Jurul
meu cu desc/idere3 lFs?nd la o 0arte orice -ormF de EncF0F>?nare Ci de Enc/idere a
s0iritului E7:!ul ri7iF# "lt-el s0us3 dacF mF o#lig sF vFd doar Entr-o singurF direc>ie3
dacF vreau sF NrFm?n -erm 0e 0oDi>ieN3 dacF mF EncF0F>?neD Ci vreau sF Emi 0FstreD
cu orice 0re> viDiunea asu0ra lucrurilor3 7:!ul meu va reac>iona Ci 0oate nu voi
aJunge la solu>ia corectF' &a0tul de a >ine 0ie0t cuiva3 de a N#ravaN En -a>a celorlal>i
0une o 0resiune inutilF asu0ra g?tului meu' Nu este nevoie sF lu0t En situa>ii En care
eu nu sunt im0licat'
/on2!ien!i1e1 -a0tul cF am tendin>a de a >ine 0ie0t celorlal>i' <eoarece
eso-agul3 -aringele Ci laringele se situeaDF En g?t3 dacF am o di-icultate En a-mi Eng/i>i
emo>iile3 dacF le NreEng/itN acest lucru 0oate crea o tensiune la nivelul g?tului3 unde
se a-lF centru de energie al comunicFrii' G:!ul cores0unde conce0>iei3 re0reDintF3 de
asemenea3 sentimentul meu de a0artenen>F3 dre0tul meu de a -i 0e acest 0Fm?nt Ci
Emi con-erF un sentimente de siguran>F Ci de 0lenitudine'
+71' GAT I TORTI/O9I8 1ezii2 C;;A5> 178:7B8A> ) &A8:7A D7 3<3A
3&A:7<9!
C7AB> C@YD5F7&759:E
"tunci c?nd am un !or!icolis e%istF o contrac>ie a muCc/ilor g?tului care 0rovoacF o
durere mai mult sau mai 0u>in ascu>itF Ci care limiteaDF miCcFrile de rota>ie ale
7:!ului#
Bn !or!icolis aratF3 0rintre altele3 -a0tul cF trFiesc o stare de nesiguran>F' 3&i es!e
7reu s) .) !oa!e $)rile 3n si!uaiile $e care le !r)iesc# @uCc/ii g?tului se
contractF3 7:!ul devine >ea0Fn Ci nu mai 0ot sF Entorc ca0ul' =n-le%i#ilitatea mea mF
Em0iedicF sF a0recieD aJutorul 0e care vor sF mi-A o-ere ceilal>i Ci care m-ar aJuta sF
sc/im# lucrurile 0e care le consider com0licate' 1re-er sF >in ca0ul dre0t Ci sF asocieD
durerea cu o rFcealF' "m nevoie sF con2!ien!i1e1 -a0tul cF aceastF rFcealF a atins
mai degra#F ini&aM mea Ci a 0rovocat ast-el un #locaJ de energie' 5ste 0osi#il3 de
asemenea3 sF Encerc sF f!i7 de o situa>ie incon-orta#ilF care Emi cere sF mF a-irm Ci
sF mF 0oDi>ioneD' 5ste 0osi#il sF mF simt ne0utincios Ci sF mF acomodeD3 sF trFiesc
cu acest lucru' Preau sF merg Enainte3 dar3 En acelaCi tim03 mF retrag atunci c?nd vFd
Enaintea mea un o#stacol care mF s0erie' "st-el3 am o stare de contradic>ie interioarF'
@F s0riJin mai mult 0e ceilal>i dec?t 0e mine Ensumi3 ceea ce mF determinF sF am o
atitudine rigidF Ci EncF0F>?natF' 5ste im0ortant sF mF o0resc 0entru a vedea En ce
direc>ie re-uD sF 0rivesc sau care este lucrul 0e care mF EncF0F>?neD sau mF o0iin sF
El vFd3 sF El -ac sau s0un Ci care NmF aranJeaDF -oarte #ine'N Mare mF deturneD de =a
>elurile mele Ci de la valorile mele 0ersonaleR Emi este teamF sF vFd adevFrul En -a>F3
sF Emi asum res0onsa#ilitatea' @F gFsesc Entr-o situa>ie En care mi se 0are im0osi#il
sF -ac o alegere' Tortura moralF este indescri0ti#ilF' 5ste 0osi#il sF e%iste o 0ersoanF3
un lucru sau o situa>ie 0e care aC vrea Ci nu aC vrea sF o vFd3 En acelaCi tim03 din
cauDa timiditF>ii mele3 a ruCinii Ci a sim>ului moral care este 0rea 0uternicR <acF
amor>eala mF Em0iedicF sF Entorc ca0ul 3n $ar!ea rea$!), 0ot sF mF Entre# cui sau
En ce situa>ie re-uD sF s0un nu' <acF3 din contrF a& o ificul!a!e 3n a s$une a,
0oate este vor#a des0re -a0tul cF re-uD sF ado0t idei noi'
$or0ul meu Emi s0une s) acce$!-M sF vFd Ci sF a0recieD momentul 0reDent Ci sF
recunosc toate lucrurile noi care -ac 0arte din via>a mea' Acce$!S,M sF mF desc/id
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
-a>F de o nouF modalitate de a vedea lucrurile sau -a>F de idei noi' Pia>a mea se va
Em#unFtF>i Ci !or!icolisul meu va dis0Frea'
+72' G@T E3n in!eriorF E3n 7eneralF 1ezi i2 6A5DA :98;9D> "n (eneralE G:!ul
con>ine En interior corDile vocale (laringele* Ci -aringele' @F aJutF sF e%0rim cine
sunt Ci sF comunic cu cei din Jurul meu' G:!ul este En legFturF cu centrul de energie
al laringelui3 denumit Ci c/aUra g?tului gcea de a cincea c/aUra*3 centru al
creativitF>ii3 al adevFrului Ci al a-irmFrii' 5ste3 de asemenea3 En str?nsF legFturF cu
centrul de energie sacru3 a doua c/aUra3 centrul energiei se%uale3 se%ualitatea -iind
un mod de comunicare cu alte 0ersoane' "cest centru de energie este im0ortant
0entru a-irmarea de sine' 5%istF e%0resia2 Ng?ndul creeaDF3 ver#ul mani-estFN'
4?ndurile mele se materialiDeaDF 0rin vor#e3 En lumea -iDicF' <acF g?ndurile
negative 0ot avea re0ercusiuni asu0ra sFnFtF>ii mele3 vor#ele negative 0ot avea o
Ci mai mare in-luen>F' "celaCi lucru este vala#il Ci 0entru g?ndurile Ci vor#ele
0oDitive'
"cce0tQ3i sF vor#esc mai mult Entr-un mod 0oDitiv3 res0ect?nd ast-el tem0lul
meu de carne3 care adF0osteCte 0artea mea divinF' $u c?t voi e%0erimenta mai
mult adevFrul 0rin aceastF cale de comunicare3 cu at?t mai mult voi comunica mai
armonios cu cei din Jurul meu'
+73' G@T Eurere e ###F 1ezi i2 AM96DA7! 95BAMAF9A M<C;A37;8 $u aJutorul
7:!ului Emi Eng/it e%0erien>ele emo>ionale Ci realitatea' 1rin g?t 0ot res0ira3 0ot #ea
Ci mF 0ot /rFni' 4?tul re0reDintF 0uterea Ci -or>a mea interioarF3 de care de0inde
ca0acitatea mea de a mF e%0rima' Tot 0rin g?t Emi eli#ereD sentimentele3 de la
ini&)M, 0?nF =a voce' 5ste 0untea cu sens du#lu3 dintre ca0 Ci cor03 dintre s0irit Ci
-iDic' <acF &) oare 7:!ul, este 0osi#il sF mF cul0a#iliDeD 0entru cF am s0us
anumite cuvinte sau m-am g?ndit cF a tre#uit sF e%0rim ceva' 5ste ca Ci cum3 0rin
durere3 m-aC 0ede0si' &uria mea vrea at?t de mult sF se e%0rime3 Enc?t Emi este -ricF
de reac>ia celorlal>i3 ast-el Enc?t3 Emi voi Eng/i>ii emo>iile3 care Emi a0rind 7:!ul# 1oate
a sosit momentul sF s0un ceea ce trFiesc3 0entru a mF eli#era' 4?tul se 0oate
infla&a dacF Emi re-uleD -uria Ci aceastF emo>ie urc) $:n) la 7:!# <acF nu s0un
ceea ce vreau sF s0un sau e%istF un con-lict En e%0rimarea mea3 7:!ul va deDvFlui
acest con-lict re-ulat' G:!ul, -iind e%0resia a-irmFrii de sine3 dacF am o di-icultate sF
mF a-irm3 sF Emi a0Fr 0unctul de vedere3 0ot sF vreau sF com0enseD acest lucru3
devenind autoritar -a>F de mine Ensumi Ci -a>F de ceilal>i3 ceea ce Emi limiteaDF
energia 0e acest 0lan' 1re-er sF ascund anumite lucruri3 En loc sF Emi asum riscul de a
-i ridiculiDat' 8unt -oarte ataCat de oamenii din Jurul meu Ci mF las a-ectat de cuvintele
lor sau de gesturile lor' Infecia cu 0arilul s!re$!ococic este una dintre -ormele de
in-ec>ie cele mai -recvente' "ceastF in-ec>ie im0licF o iritare Ci re>inerea energiei'
<acF am di-icultF>i la nivelul 7:!ului, care re0reDintF de asemenea3 conce0erea Ci
acce0tareani vie>ii3 este 0osi#il sF trFiesc un con-lict 0uternic legat de acce0tareaQ'i
e%isten>ei mele' Emi caut -or>a interioarF3 dar o neg En acelaCi tim0' <acF am o
ificul!a!e e 3n7;iire Eisfa7ieF, mF 0ot Entre#a ce 0ersoanF sau ce situa>ie mi-a
-ost greu sF NEng/itN sau ce realitate mF simt o#ligat NsF Eng/itN3 c/iar dacF nu Emi
convine gde e%em0lu3 0oate -i vor#a de ceva ce contravine 0rinci0iilor mele*' 8au
vreau sF 0rovoc ceva sau 0e cineva Ci acest lucru nu se Ent?m0lF delocK 1ot Encerca
sF mF deconecteD de realitatea -iDicF Ci vreau3 sF -ug de o#liga>ia de a a-irma cine
sunt sau care Emi sunt nevoile Ci ast-el3 sF nu aduc sc/im#Frile necesare En via>a mea'
En caDul En care m?ncarea No ia 0e alt drumN (c?nd 3n7;i! $e l:n7)F deoarece
e0iglota nu s-a Enc/is cum tre#uia3 mF Entre# En ce as0ect al vie>ii mele am im0resia
cF am NgreCit drumulN Ci ar tre#ui sF regFsesc direc>ia corectF Ci sF >in cont de
0rioritF>ile mele' Preau sF #rusc/eD lucrurile3 sF NcontroleD situa>iaN3 deoarece mF
simt En 0ericol' <acF Eng/it totul3 a#sor# ideile celorlal>i3 Emi este greu sF am 0ro0riile
mele o0inii' "m tendin>a sF -iu 0asiv3 aCte0t ca ceilal>i sF -acF ceva En locul meu' <acF
am &uco1i!)i 3n 7:!, acest lucru indicF -a0tul cF am acumulat 0rea multe vor#e Ci
emo>ii negative3 care cer sF -ie 3 e%0rimate'
3 $/aUra g?tului Ci c/aUra se%ualF sunt legate -oarte str?ns' @ai 0recis3 /i0o-iDa
stimuleaDF tiroida3 care trasminte mesaJele organelor se%uale' "m#ele c/aUre
3 sunt legate de creativitate2 c/aUra g?tului are legFturF cu creativitatea g?ndurilor3
iar c/aUra se%ualF se re-erF la creativitatea materialF' "m#ele sunt legate de
comunicare2 0rin voce3 Emi comunic g?ndurile3 iar 0rin se%ualitate3 Emi comunic 0e
0lan -iDic sentimentele' <acF am 0ro#leme la 7:!, este #ine sF Emi 0un c?teva
Entre#Fri cu 0rivire la ceea ce am de e%0rimat des0re mine Ensumi Ci sF veri-ic dacF
trFiesc o -rustrare legat de se%ualitatea mea'
"cce0>ii -a0tul cF -ericirea Ci linertatea vin din ca$aci!a!ea &ea e a &)
e($ri&a 3n Ae.)r Ci de a mF a0ro0ia ast-el tot mai mult de esen>a mea divinF'
Toate emo>iile 0e care le trFiesc sunt 0oDitive Ci au rolul de a mF EnvF>a ceva des0re
mine' Tre#uie sF le eli#ereD 0entru a EnlFtura toate tensiunile care s-ar 0utea
acumula'
+7+' G@T I ,ARINGE 1eziv&;<&9 ,arin7ele, care cores0unde 7:!ului, este un
tu# care 0orneCte de la ca0Ftul gurii3 0?nF la intrarea En eso-ag' <acF farin7ele
meu este a-ectat3 regret o alegere 0e care am -acut-o' Emi dau seama cF am 0ornit
Entr-o direc>ie greCitF sau 0e o cale greCitF' 5%istF o trecere de la o situa>ie la alta3
care este 0e care sF se 0roducF gde e%em0lu3 adolescen>a3 sc/im#area locului de
muncF3 o se0arare etc'* 0e care nu am acce0tat-o sau care nu a avut loc la
momentul 0otrivit' Regret situa>ia3 dar nu mai 0ot sc/im#a lucrurile' Emi 0ort 0icF Ci
mi se 0are o situa>ie greu de NEng/i>itN' 8unt deDamFgit3 Emi otrFvesc singur
e%isten>a 0rin -a0tul cF vreau sF re0ar trecutul' 8au3 0oate -i vor#a des0re -a0tul cF
Emi li0seCte ceva indis0ensa#il (o in-orma>ie3 de e%em0lu* 0entru a realiDa un
0roiect' Li3 dacF Emi este im0osi#il sF o gFsesc3 0entru a Ende0lini la tim0 acea
sarcinF3 aC 0utea deDvolta un cancer# "cest lucru mF va -ace sF mF de0recieD Ci sF
mF cul0a#iliDeD'
"cce0t pi sF Emi resta#ilesc 0rioritF>ile2 ce este cu adevFrat necesar 0entru
-ericirea mea Ci ce este 0e 0lan secundar Ci su0er-icialR "cce0>ii cF toate alegerile
0e care le-am -Fcut 0?nF astFDi sunt #une Ci m-au aJutat sF EnvF> lec>iile de via>F
de care aveam nevoie' 8unt tot tim0ul Endrumat Ci Emi ascult vocea interioarF3 care
Emi aratF calea cea #unF'
Jacques Martel
20+
205
Marele Dicionar al Bolilor i Afeciunilor - Cauzele subtile ale mbolnvirii
+77' G@T I ,ARINGIT 1ezi i2 A5695>! A57?A 999! 8>C7A> ,arin7i!a este mai
cunoscutF su# denumirea de 5urere 3n 7:!?# 5mo>iile3 sentimentele sau energiile3
care3 toate Emi #loc/eaDF 7:!ul Ci intrF 0rin nas sau 0e gurF sau vin din ad?ncurile
-iin>ei mele3 se #loc/eaDF la nivelul 7:!ului# <e multe ori este vor#a des0re emo>ii
Ci sentimente 0e care le 3n7;i! Ci 0e care Emi este greu sF le acce0>ii Ci au legFturF
cu un mem#ru al -amiliei' 1oate -i vor#a des0re o situa>ie En care vreau ceva3 ceva
inaccesi#il3 im0osi#il de atins3 ceva ce nu 0ot 0rinde Ci de care am totuCi nevoie3
0entru ? trFi' @iros (0rin nas* cF ceva nu este En ordine3 simt cF nu a#sor# (0rin
gurF* energiile care a0ar' <e multe ori sunt aceleaCi emo>ii care se am0li-icF3 du0F
o rFcealF' "ceste emo>ii mF a-ecteaDF mai 0ro-und3 En interiorul meu3 dec?t o
sim0lF rFcealF' M#serv care este rela>ia mea cu ceilal>i Ci 0?nF En ce 0unct 0ot -i
de0endent de ei' 8unt -oarte in-luen>a#il' "C vrea sF >i0 cine sunt3 dar an%ietatea
mea Ci incertitudinile mele mF Em0iedicF sF -ac acest lucru' "m im0resia 0uternicF
de a trFi En 0lan secundar3 En s0ate Ci cF nu am 0rimul loc' Tre#uie sF Emi analiDeD
aceste sentimente care se aga>F Ci se #loc/eaDF =a nivelul g?tului3 0entru a le 0utea
acce0taii Li 0entru a le lFsa sF 0lece'
"cce0t ii sF mF e%0rim Ci Emi reca0Ft 0uterea asu0ra vie>ii mele3 deoarece a-irm
cine sunt Ci care sunt nevoile mele' "st-elGEmi regFsesc autonomia' "cce0tKi sF dau
aceeaCi li#ertate celorlal>i Ci -uria va dis0Frea Ci va -ace loc unei mai mari En>elegeri Ci
liniCtii3 En via>a mea'
+7' G@T I 9ARINGE 1ezi<AB;597! CA5C78 A A89567! 8>6<S7A>
9arin7ele este 0artea cFilor aeriene su0erioare3 situatF Entre tra/ee Ci -aringe'
8im#oliDeaDF a-irmarea mea ver#al3 0rin cuvinte Ci voin>a de a e%0rima cu autoritate
ceea ce trFiesc sau ceea ce g?ndesc' 0 a-ec>iune a larin7elui a0are3 de o#icei3 En
urma unui eveniment En care Nmi s-a tFiat rFsu-