Sunteți pe pagina 1din 8
03.08.2015 Ordorarga re. 21 (2) in 21081982 Nu utilizezi inca Lege5 - noul software de Indaco.10 LSgeGnline documentare legislativé de la Indaco? Suna gi solicita un cont de acces pe www.legeS.ro! LEGISLATIEEU —JURISPRUDENTA ACHUITIPUBLICE MODELE —AJUTOR SIRE ‘utara | pubicai | noutit| repertori | tematic acte urmarite|notificsr|ealendar Folosit butonul de IESIRE din contul dvs cand dori s8 pardsiti servicill Penta ean un txt fereastin euenthfolosip GTRLAF Guvernul Roméo! imprmare Ordonanta nr. 21 (r2) din 21/08/1992 rsh ree rrate Aepubat n Mora! Ofa Paes np. 208 di 28/03/2007, Dice ce ace sre Inirare in vigoare: 31/03/2007 Bice caren io ade privind protectia consumatorilor ease t ose hte Son 109; Republcare ‘in 27013956 omens in 22200 Cconcotain nora Saol/ang ‘ret in 208 Brarioot, CGarcotain in 0s 2aya/anss ‘cmcolein name 24/2/2008; Consol n c7 0/2007 epbare an sven 200, Coreotain in 2007 ayta/oar, orcolain noo 27/2/08 areola in 202 aoa, ‘omeknin 2038 sooo Figa actu -Asgeaa informayi generale ‘nigoaza completa ‘nsgeazd modifies ‘CAPITOLULI Dispoait generale Art 1.- (2) Statu, prin miloacele prevazute de lege, protejea8 cetitenil in ealtates lor de consumatori,asigurSnd cadrul necesor accesulul neingrSeit la produse 31 servicl, informari lor complete despre caractersticle exengale ale acestor, apiriri 31 asigurari drepturior 3 interesclor Tegitime ale perscaneir fice Impotrva unor practl abuzive, partcipar acestora la fundamentarea si iusrea decialor ce i itereseaza In caliate ‘se consumator (2) Prevederie prezentel ordonante se aplci ls comercialzares produselor nol, folosite sau reconditionate 51 a servicilor destinate consumatorlor, cu excepha produselor care se comercialzears ca anlichtab 1 produselor necesar fi reparate sau recondljonate peniru 8 1 Ublzate, cu condiia ca operatorul economic s& inormeze cumpérstorul despre aceasta Rise vedea Orain nt. 72 sin 11/03/2010 la 14/04/2010, Modifict de Ordonants ce urgent rr, 174 din 19/11/2008 Aricoll 2 la 27/42/2008, ‘Art. 2. In sensul prezentei ordonante, se ingelege pr: 4 caltate - ansamblul de propretay §|caracterstll ale unul produs sau servic, care i conferd apttudinea de a satistace, conform destinatel ‘cesta, necesitiple explcte sau implicts, i consumator = persoand fined sau grup de persoane face constiute In asoclai, care cumpér, dobinceste, ullzeez8 ori consumé procuse s2U serve in afara sctvtati sale protesionate;, '3. operator economic ~ persoand feied saU juriéie3, gutorizats, care in caérul activi sale profesionale fabricd, imports, transports sau comerchlizeazs preduse of par din acestea sau presteazd servic ‘4. producator 8) operatarul economic care fabric un pradus fit sau 0 components a unul produs; 8) operatorul economle care fabried materi prima; ©) operatorul economic care si aplicd Genumirea, marca sau un at semn distinct pe produs; 4) operatorul economic care reconaipanea2a product, ‘) operatorul economic sau dstrbutorul care prin actvtates sa modificd caracteristele produsulu 1) reprezentantul frragistrat In Romania al unu operator economie care nu are sediul In Romania sau, In azul Inexistentel acestua, imperatorul produsutu '9) operatorul economic care imports produse In vederea realiiriluteroare a unel operatuni de vinzare, inchilere, leasing sau orice ait forms ée aistbuble specifies deruar afacel ') distibutoral produsulit importa, n eazul in care nu se cunoaste importatorul, chiar dack prodycstorul este mentional 1) clstibutorul predusuli, in cazul in care importatorul nu poate 4 entineat, dScd nu Informeazé persoana prejusieats in termen de 20 de alle ella cererea acestels asupra Idenbtagl mportatoruul ‘5 dstrioutor = operatoral economic din lanful de cstributle; hiipategenetnet/?page=view_actBactune=viewBidact=M TcOMjAWNG%&D %30BextandodSaarch=8form_acion=AIn2ss=fgrtOe3057migwmay227Bdjcuz... 1 03.00.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 6. vanzitor-alstibultorul care ofera produsul consumatorull; 8! produs - bun material a carul destnatie fnald este consumul sau utlzarea Indviduald ori colectv8; sunt considerate produse eneroia ‘elected, enerala termics, apa $i gavele vate pentru consumul inlvicual, . . * 9. produs sigur = produsul cae, folosit in conail normale sau previzbile, nu prezint riscur sau care prezintSrscur|minime, tinnd seama de Intrebuingarea acestla, rscul se consicerd gcceptabll $1 compatil cu un grad Inalt de protecbe pent siguranta $1 sénacatea consumatorr, In funeie 28 urmatoarele expects 2) caracterstile produsulu, ale ambali sale instructunilor de monty si int 8) etectul asupra shor produse, impreund cu care acesta poate fl los, ©) modul ce prezentare » orodusull, eichetarea, nstuctunle de folosire si orce alte inccail | nformatifurizate de producstor; 4) categoria de consumaton expusariscul prin folesea procusull 0 produs periclos produsul care nu poate I defint e produs sigur i, produs cu defects = produsul la care modul de prezentare, Utlzarea previablé si data achiziondrl nu ofer8 siguranta consumatorull produvénd pagube acestula; 412. paguds = prejudicil reat consumatoruu prin utlizarea unul produs periculos sau 2 unui produs cu defecte, precum s) cel creat de servic pecorespunzatoare furnizate ce prestator. Prejudicil! poate fimateral, vStamarea integrtatl corporale sau a sandal, pracum si pleréeres viet, Fn cavulullizri unui produs eu Gefecte, se considerd pagubl deteriorarea sau disvrugersa ericdvui bun, al decat produsul eu detec, cu condiis 2 bunul respect 8 Me in med normal detinat flosinel sau corsumulu privat si 58 i fost folest de persoana prejudelatS pentru uz Sau consum personal, ar valoares pagubel sf nu fe mai mled d= 200 ll; 13. produs de elosints Indelungatd ~ producul relay complex, consttult dn plese sl subansamblur,proiectat gi consul pentru a putea Mutat pe durata mecle de ublzare 51 asurpa cdrua se pot etectua reparabl sau actvilp de ineretnere aa. Servic = aetilatea, alta decat cea din care rezull produse, efectald In scopul saisaceri nor necesita ale consumatorior; 15. declorate de conformitate = declaraiafScutd de cStre un producdtor sau un prestator, prin care acesta Infermeaz3, pe propria rSspundere, despre faptl ef un produs 2au un servi este conform cu un eacumant tenn normmativ, 416, clour8 abuaivd = clour’ contractuls care nv 2 fost negociots sirect cu consumatorl gi care prin ea Ins sau impreunt. cu alte prevederi din contract creeazs, in detrmentul consumatorul! contar cerintelor bunel-redinte, un dezechilbru semmMeaty inte drepturie 51 oslgabile partion: . . , 417, termen de garantie «limita de timp, care curge de la data dobsndir produsului sau serviciuli, pln a care producktorul sau prestatorul i ‘acum responsabiltates remedieri sau inlocuiri prosusulal or servielult achiaffonat, pe chelate £3, acd defcienjele nu sunt imputable 118. termen de valabitate - imita de timp, stabltS de producétor, pind la care un produs persabll sau un produs care in scurt timp poate prezenta un perical imediat pentru sénatea consumatoruk | pastreagd caracterisicte speciice, dacd au fost respectate condiile de Wanspart, ‘anipulare, depeatare si plstrare; pentru procusele alimentare acesta reprecintd data limita de consum: 19, dats durapitag! minmale - data sabllta Ge procucator pana la care un produs allmentar il pstreaza caracteristcile spacfice In candi epoittre corespunzataares produsele pentru core se stables data curabiltti minmale nu rebule 8 fe perculoase Mel dops aceosté Satie 20, durata medie de ullizare - itervalul de tmp, stapile In documenta tehice normative sau declarat de eatre produedtor on convent inte pary, In cacrul carua produsele de folosingSIndelungata Webule 58 i menting caractersticle funcyonale, dacd au fost respectate conde de transport, manipulare, Gepoztare §|exploatare; ‘Dic viel sacuns - defcenta caltatva 2 unui produs lvrat sau a unui servieu prestat care nu a fost cunescutS 51 nicl nu putea fl cunoscutd de ‘etre consumator prin miloacale obgnute de verineare; ' 22. practel comercial abuzve si/sau ineorecte = crice acfune, inaciune, conduits, demers sau comunicare comercial, incusiv publicitate, din partea unui operator economic In relaye aiecta cu promovarea, vanzaree sau furnizarea unul produs sau seMvicu, care aduce atngere In mod Sirectintereselor consumatoror 25. punere pe plaja aciunea de a face clsponibl pentru prima dat, contra cost sau gratul, un produs sau un serviciu In vederea dlstibuli sau uilizari, precim si comercslizaren drectd eStre consumator), efecuats de cBtre producti s/sau importator. Va'fi modincat de Ordonarta nr. 27 cin 26/08/2015 Aricoll tla 07/09/2015 Modifeat de O-donanta de urgent’ nr. 34 din 04/06/2014 Aticolul Ola 13/06/2014 Madifist dle Ordonanis ce urgent rr, 174 din 19/14/2008 Arvcoal 2 la 27/12/2008 Completat de Ordonanta de urganis nr. £74 sin 29/21/2008 Aricolul 2 la 27/12/2008 Modifica de Lege nr. 363 Gin 21/12/2007 ta 31/12/2007 regnere; [Art 3. -Principalele dreptur ale consumatorior sunt: ).de 2 fprotejay impotriva rlecul! ce a achiziona un produs sau de 2 he presta un servicu care ar putes s8 le prejudicieze viata, sinstates sau secutitates of 3 le afecteze drepturile sh intereselelegtimes ') de a informay) complet, corect 51 preeisasupra caracteristicloresentiale ale produselor gi servicior,astelincStdeciaa pe care o adopt in legaturé cu acestea sé corespundé cat mal pine nevellr lor, precum si de afl educa} in caltatea fr de consumato!, ©) de a avea acces la peas care Ie asigur¥ o gams variatd Ge produse gi servicio caltate;, '4) de a fi cespagung pentru pagubele generate de caltatea necorespunzitoare 2 produselor si servicilor,folosind in acest scop miloace prevazute de loge, ‘© dea se organiza in asociabi pentru protecia consumatorir, in seopul apBrSriintereselor lr. Modifiet de Lege nr, 363 din 21/12/2007 a 31/12/2007 CAPITOLULE Protec viel, sna secur consumatorlor ‘Art 4 (1) Se intorice comercalzarea de produse sau prostarea de serve care, uilzate i condi nrmale, pot pune in pec! waa, sandtaten sau seeurtalea consumatonir. (2) Se inlerie producerea, import i comercializarea produselor‘alsifcate sau conkatacute ‘Ark 5. - (4) Procusele se comercializeazS numal in eadrl termenull Ge valabiate sau al date curabiltSt minimale stabllte de producStor. (2) Se Interzies mocicarea termenuls de valabilfate sau a datel 4uraDilkahi minimale Inscrise pe produs, pe etcheta, pe ambala) sau In cocumentele insottoare, Hodifiat de Orconants Ge urgenté nr. 174 din 19/12/2008 Articolul 2 la 27/22/2008 Art. 6.-(1) Guvernu, prin organism sale speciaizate, tablets norme 9ireglementi specifoe sau le mbunstafeste pe cele exstente, ind se impune: protecha voli, sindtaji sau secu consumatorioy, Ih uimatoarele cazur 3) fabrcarea, import coneowarea, ambalarea, ofcretarea, manipula, anspor, depoziarea,progatrea pentru vanzare ¢ vnzarea produselo » furizarea gi ullzarea produselor, precum g prestarea servic. (2) Normele 5: reglementarie se refera la grupe de produse si servi care, anual, sunt nominalzate gi actualzate de cdtre Guver, daca acest cru se Impure. 'Art. 7. - Operator economic! sunt bt gab 8) production 2p raspunds pentru prejudielul actual s cel vitor courat de produsul cu defect, precum $1 pentru cel cauzat ca rezukat cumulat al produsulu! cu elect cu'6aefiune sau 0 omisune @ une tere persoanes “Sa puna pe plats numal produse sigure s, daca actale normative In vigoare prav8é, acestea si fete 153 pund pe pialg numal produse care respects conaigile prescrise sau declares, s¥sau certfeate; hniptegenetnet'2page=view_actbactune=viewSidact=M TeOMjAWNOHID %30extendedSeerct frm scion BindiselgrlOe306Tmigumay227Edlicue.. 218 03.08.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 8 opreascd lire, cespectv si retragi de pe plath sau de la consumatori produsele la care organele abilhate sau specialist propel au copstatat neindeplinives caractristllor preserise, declare sau care or putes fects vita, sinstatea or securtatea consumatollor, dacs sceastS misurd consotulesingurul miloc prin care se pot elimina neconformtatla respective 5H asigure, lat pe durata de fabric, ct 51 dupa seaaterea sin programul ce fabriea¥e, pent perloaga cel putin egalé cu durata medie de uetzare,ealeuotd de fa data vanziri ultimelor produse, direct sau prin tery abila},plesele de schmb aferente 9 servicesl necesar produselor de {olosined incelungats; ') ditributor Paso aeigure cB produsele oferte spre comercialzare sunt sigure si respect condiileprescrise sau declarate; 153 hu comerclalzeze produse despre care delinlnfarmapl sau considers cd pot" periculoase, £55 anunge, mediat,autortaple publice competente, arecum si producsterul Gespre existenfa pe plalS a oricSul produs de care au cunostins cB ‘este pariulos; “EE retragi de te comerciaizare produsele la care organele abiltate de lege au constotet 8 nu Inceplinese coracteristile preserise sou eciaate, dacé aceasta constiulesingurul mil prin care se pot ellmina neconformitale respective; “SH asigure condiile tehnice stablite de producator pe Umpul Venspartulu, manipulal, depozti sl desfacerproduselor; ©) prestatori de servi ‘i felosensed, in cadrul servicilr prestate, rumal produse 51 procedun sigure si, dup8 caz, dacB actele normative in vigcare previ, acestea a8 Fe teste s/sau certicate,j 68 anunge Imediatexistenta pe pllS a orcara! produs despre care au cunostin(s c& este perleulosr sb presteze numal servic care nu afecteavd Vita, sindtatee sau securtatea consumatorior orl interesele economice ale acest; $3 Fespecte conaifile prescrse sau dectarate, recum 51 clauzele prevazute In contracte;, "SB asigure, la prestarea servicio, coneiyile stability de produestor, de actele normative in vigoare, precum si cele specifice destésursri actin TSB rbapund8 pentru prejuccil actuals cel vitor eauzat de servic defectuos prestt ‘Ae vades Decizle nr. 505 din 15/05/2012 la 1/08/2032 ‘A se vedea Decisi nr, 881 din 30/06/2011 la 25/08/2011 Modifat de OrconartS de urgents rr- 174 dir 19/12/2008 Articolul2 la 27/42/2008 Compleat de Ordonanta de urgengs hr. 174 dn 18/31/2008 Arcot 2 la 27/12/2008. Modiict de Lege nr 62 cin 21/12/2067 ta 31/12/2007 ‘Ntacat prin Dect ne. 17 din 26/06/2007 a 15/08/2007 APITOLUL Protecia intreselor economice ale consumatorior ‘Art. 8. - Guvernul adopt raglementiri specifice In scopul preveniri $1 combaterii practelor ce dauneazé Intereselor economice ale consumatorir. Rise vedea Orsin nr 72 din 13/03/2010 la 14/04/2010, ‘Art. 9. - Operatorl economic! sunt obliga s& pund pe platS numa produse sau servi care corespund caracteristclor preserse sau declarate, 58 Se comporte In mod corect In elaite cu consumetofl i s8 nu foloseased practelcomerciale abu2We Wa modineat de Ordonarta nr. 37 cin 26/08/2015 Arcot 1 a 07/03/20%5 ‘ise vedea Decizic nr. 503 ain 15/05/2012 la 31/07/2012 ‘tacat prin Dec'zie ne. 267 din 22/03/2012 a 22/06/2012 ‘Asse vedea Decisie nr. 1583 dn 23/12/2011 la 24/02/2012 ‘tacat prin Dec nr. 1932 oln 15/11/2081 la 30/11/2001 ‘Age vedeo Decizio nr, 1321 din 21/10/2011 by 07/14/2011, ‘Rtacat prin Dose nr. 803 ain 21/06/2041 la 30/08/2012 Completa Ge Ordonanta de urgenys ar, 174 din 19/11/2008 Articoll 2 ta 27/12/2008, [Art 10. -Drepturile consumatortor, Ia inehelerea contacter, sunt 8) bertatea de a lua Geci2 la achistjonarea ce preduse s servic, fra se impune in contracts clauze abuzive sau care pot favorizafolosirea unor practic! comerclale abuzive 'varvare, de nalurs a intuentaoptiunea acestorar 'b) dea baneficia de © edactare lard si precied a clauzelor contractual, inclusv a celor privind caracteristicle caltative si coniile de garantie, indigarea exacts 9 pretult sau tarfulu, precum 91 stablirea cu exactiate @ conditilor de ered a dobanallor ©) doo exonerat de plota produselor si serviellor care ru ou fost soickate si aeceptate: 4) de a despaguolp pentru daunele prevacate de produscle Sau service care nu corespund clauzslor contractuale; ‘e) de a I se asigura service-ul necesar prese Ge schimb pe toate durata medie de utilzare @ produsuiu, stabilts Ih documentele tehnice normative sgu declarata da catre produestor ort convert de par; ‘) de 0 sldb, pentru produsete Sau servicile de care Benefaza, sume stabilte cu exacttate, in prealabl; majorarea prefulul stabi nia este posibilé rumal'eo acordul consumatorall '9) de 2 senza asociaile pentru protacha consumatorir s!organela administrafel pubice asupra inciliri repturlor s Intereselor lor legtime, In ealtate de consumatorl, 91 de 2 face propuner retertoare Ta Imbunatatrea calatl produselor 91 servielior ‘de a fnoteay in seis cu 30 de ze iainte de data pentru care a fost inchelat contractual cru termen ce valabiltate se prelungeste in mod ‘automat pentru o perioads de timp determinatd sau nedeterminaa, In vederea formula unel uni Ge prelungire a valgitapi acestula ‘Ase vedea Decisie nr, 252 dip 15/03/2012 ta 17/05/2012 Modifier de OrconartS ce urgents nr 174 dn 19/11/2008 Articolul 2 la 27/12/2008 Completat de Ordananta de urgent hr. 174 din 18/31/2008 Arcokt 2 Ta 27/12/2008, Moifict de Lege nr 362 cin 21/12/2067 ta 31/12/2007 ‘Atacat prin Dect. nr. 17 din 26/06/2007 lo 15/08/2007 At 11. (1) Produsele 91 sence ofente consumatorior se mascara cu miloace de masurare 9i contol adecvate, verifeate mekologic, potit reglementaror legate (2) Indicate miloacelor de masurareiebuie si fe lbile sila vederea cumparstoru ‘Art. 42, - (1) Consumatorl au dreptul de a preinde vinzStorlor remedierea sau inlocurea gratulé 2 produselor si servicilor obfnate, precum 451 despaguoi" pentru plerderte suferte ca urmare a defiientelor constatate In cadrUl termenulu de garanle sau de valobiltate. Dups explrares {cestu termen consumatorl pot petinée remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot folose potrvit scopulul pentru care au fost relzate, eS urmare a unor viel scunse aparute pe gurata mache de uslzare a acestora (2) Vanabtorul suport toate chetuelile legate de aceste defcienfe, situaie care nu Tl exoneresz¥ de rlspundere pe producdtor in relatia 69 cu vanzatorul Modifieat de O-donanss de urgent nr. 174 din 19/11/2008 Aricolul 2 la 27/12/2008 ‘Art. 13. - (1) Remesierea deficlentelor aparute Ia produse sau serve ort Inlocurea produselor care nu corespund in cadrul termenuiui de ‘garantie sau de valbbitate gi care nu sunt Imputable consumatoruli ro face in eermenul maxim stabit prin reglementarl sou, dupa caz, prin (2) To cazul unor viel ascunse, termenul maxim stabit le ainestul precedent curge de [8 data fnalizirii expertize tehnice efectuate de un ‘organism teh neutru ‘gest prin Decizve ne 1153 din 26/05/2020 ta 14/11/2020 hiptegenetnet/?page=view_actBactune=viewBidat=M TcOMjAWNG%&D %30 BextandodSaarch=8form _acton=AIn2ss=fgrtOe3857migwmay227Bdjcuz... 38 03.00.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 Modifieat de O-donangs de urgent nr. 174 dln 19/11/2008 Aricoll 2 la 27/12/2008 Art, 14, ~ (4) In cazulproduselr a care tpul de nefuncyonare din cauza deficientelor aptrute in cadrul termenclui de garantie deptseste 10% din acest termen, precum sin cazul produselor almentare, fermaceutce, al cspostivelor protetice s/sau medicale, al procuselor destnate nou- hascublor, al carucoarelor pentru cop $1 al produselor cosmetice care prezinta abater de la caracterisucle caltative prescise sau decarate, cu cxceplia mesicamentelor 91 produsclor preparote 1 scop medical sel terapeule, VinzBtorul este oblgat, la cerereo consmotoruki, 38 Te InlocuiascS sau 28 resttue contravaloarea acestora, (2) Timpul de nefuncionare, mentionat la alin. (2) preingeste in mod corespunzBtor termenul de garantie $i curse din momenta sesiztrit vvanzitorula/untt service pind la aducerea produsula in stare de uthzare normals $1 al noted in scrc in veserea ridicSrh produsuldl =0U predarll efeccve a produsulu cate consumatar (3) Produsete de flosing Indelungath care ilocuiese produsele defecte in caer ‘garante, cara curge de la data preschimbérl produsulu (G@) Termenal de garanbe tirge de le data vanvril produsulu. Pentru bunurile de folesingS indetungats noi, obsjnute prin tragere 1 sort 1a tombole, cdstigate la concursur, cBstgurt la C.E.Cy Lolo-Prono si similare sau acordate cu recucere Ge pre! 0” gratut de cdire operator ‘economic, te-menul de garangie curge dela data intrln burulul respect In poses cagbgatorul Modifieat de Ordonangs Ge urgent rr, 174 in 19/11/2008 Arico 3 la 27/12/2008. menului de geranye vor benefiie de un nou termen de Art. 15. - (1) Restivirea contravalorl sau inlocurea produsuli achizonat ori @ serviciului prestat se face imediat dupS constataree Impostei felosr acestua, daca aceasta stuaye nu este imputabla consumatoruu "2) Resthurea contravalorl produsaui sau servicului se foce la velogren achuolzatS a acestuie, celeulets fh funeie de indicele de inflate ccomunicat de Insttutul Nagonal de Statstcd. Valoarea actualzat asl caleubts nu va putes fi mal mica Gecit convavaloares produsult) £04 Servlclult pe care operatarul sconomic aigat la resture.o pereepe pent produse Sau servicl de acelagl fl, in momentul result (3) Operatorul econome are aceleasi obIgati pentru produsul sau servic Inlocutt ca $1 pentru produsul sau serviciul vandut ina (4) Persoancle imputernicte conform art. 54 s8 constate contravena si s4 aplce sanctiunea prevazuta de prezenta odonanfa vor stabil pentu prodase si servicl, odats cu sancljunea, #1 masuri de femedicre, Inlocuite, resiuires contravelorh scesiara sou restiluites sumelor neasate necuveniede ia consumator, dups car. Modifear de Orconangs ce urgent nr- 174 dln 19/11/2008 aricolul 2 la 27/12/2008, ‘Art 16.-(1) Consumatorl poate solcta plata unor despgubit, pot clauzelor convactuale sau dispeziilor legate, ea2u remedienl otal nou produselor sau servcilor necareepuncatoare (2) Solujonarea soleltr! pla uno prejudicl morale sau daune conexe remedier of a nlacunl produselor sau servicio necorespunzatoare cerue de consumator sau de operaion! economl esta de competana insane judecdtoregt compatants on a arganismuli de mediere competent ‘Art. 17. - VAnzStorul asigur toate operabunile necesare repuneri in funeSune,inlocurl produselor ori remedieni servillor reclamate in cadrul termenuldi ce garantie sou de valabiltate, respectiv pentru vill escunse in eadrul duratei medi de utllzre, precum si color ocazionate de ‘ransportul, manipularea, clagnesticarea, expertizarea, demontaraa, montarea si ambalarea acestora; vanzStorl suporta 51 cheltullie legate de ‘Scestea, situate care null exanereazs de Faspundere pe producstorn relaga sa\cu van2storUl Modifieat de Ordonanss de urgent nr. 174 din 19/11/2008 Aricolul 2 la 27/12/2008 CAPITOLULIY Informarea gi educarea consumatoror [art 18. - Consumatori au dreptul é 2 informal, in mad comet, coact si precis, asupra caracteristcllr esentale ale produselr 5 servicilor ofente de fire operator economic), astfel incat 68 sibs posblatea. deg face © alegere Talonals, In confarmiate cu interesete tar, Inve Drodusele si servile oferte sis8 fe in misurd 28 le ulllgnze, potrh't cestinabiel acestora,n depling sectritate, ‘aeat prin Decvie nr. 785 ai 03/05/2010 a 30/06/2010, [Art 19. - Informarea consumatorilar despre produsele 51 servile oferte se realzeazd, in moe obligatory, prin elemante de identficare 51 caracterizare ale acestora, care se inseriu ly vedere, cup8 Caz, pe produs, etichetd, ambala) de vaneare sau Th cartes ternies instrucyunte de folosir or altele asemenea, ce Insofese produsul sau servic th funche de natura acestla ‘aca prin Dec'ie ne” 795 sin 03/06/2019 ly 30/06/2010, Modifiat de Orconanss ce urgents nr. 174 din 19/11/2008 Articolul 2 la 27/42/2008 ‘Art. 20, - (1) Procuedtorul trebule 58 informeze despre denumirea produsulil, denumirea s\/sau marca producstorull, canthatea si, dupa caz, termenul de garanile, Ge valobilate sau date curebilith minimale, princpalele caracterstcl tehnice # caltalive, comporila, adtivi Flos, ‘despre eventyaleleFiscum previziil, modul de utizare, manipuls, depeztare, conservare sau pastrare, despre canirainaleat (2) Producstorul are cblgata #8 igl preclreze adress in elsmentele ce ienthicare, pnd la data aderdri Romania a Ununes furopeans. {G) Produsete de Tolosings Indelungatstrebuie 48 fe Insotte de certiiestol de gorante fi, dack reglementarle i vigoare prevc, ce declarotia de conformitate, pracum si de cartea tehnied ori de Instruchurile ce folosre, nstalare, exploatae, Intrebmare, eliberate de producator (2) Vanzsloru edule S2 informeze consumatori despre pretul final al produsuiut eau Gespre tarful serviciul prestat, pe care 1 suporté consumatorul Incluznd taxa pe valoarea adsugats si toate taxele suplimentare, si 8 ofere acestora toate informatil si Gecumentele tehnee care ‘webule 8 insoleases produsul (5) Toate informatie privitoare Ia produsele $i servcileoferte consumatonor, documentele insobtoere, Inclusv cele refertoare la informatie prvind securtatea produsuluts Instrucgunile ce utlzare, precum 51 contractale,(aclusiy cele preformulate, Webule s& fe scrse tn lmba romana, Inaiterent de tara de origine a acestora, (2r8 8 exclude preventarea scestara 514 alte mb. Modificat de Orconanes ce uroenss rr 174 din 19/14/2008 Arcot 3 la 27/42/2008. Completat de Ordonarta de urgengs hr. 174 dia 19/11/2008 Ariolul 2 la 27/12/2008 Modifies de Lege ni 369 6in 21/12/2067 ta 31/12/2007 Art.21.- Informafile roferoare la servile pestateebuie $8 cuprinda categoria calilatvd a servicilu, impul de realizare, trmenul do garanfe, tari riscurl prevzble gi, dupa caz, declaraja de conforma ‘Art 22.- Operata economicl sunt obliga sa demonsieze consumatorlor, la ceerea acestora, cu ocazia cumparari, modul de uilizare gi furcjonaiatea rodusaloro urmeaza af vandulo a lansaroa po pial a produselr, acogla sunt obliga) a efechuozo domonstai do utizare ‘Ar. 23, Obigaja 6 a informa po consumatorpotivitar. 19,20, 21 9122 ru poate finaturalé prin inocarea secrtull comercial sau profesional ‘Ark 24.- So intrzica prozantarea, prin orca miloace, a afrmafior g|indicaler care nu sunt conforme cu parametil ca caractorzeaza produsele sonicile care nu pot probate ‘Art. 25." Prourle gi iarfale rabuleinleala in mod vill into forma neachivocs, ugorde ct ‘art26.- (1) Comercialzarea produselor i prestarea sericilorse fc In leur 9\"n Spal autorzate, conform reglementarlorlagae fh wigoars. (2) Sunt obigaton'asgaroa, in mod vill enum unta, a codullunie de inrogisvare la rog sul comer, cn eae 88 rezule obectuobiocole do actvtats alate sociotii pontu care esto aorzald 88 funejoneze,procum 9 afjarea gi spectarea orarull de furcfonare, (3) Orarele de funcjonare vor stasilte, dupa caz, n canformitate Gu hotrarile administra public locale ‘caprrowu.v Organe ale administrapel pubice pent protecha consumatoritor hniptegenetnet'2page=view_actbactune=viewSidact=M TeOMjAWNOHID %30extendedSeerct frm scion BingiselgrlOe306TmigumayZ2TESlicu.. 4 03.08.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 ‘Art 27. - Autortatea Naionala pent Protecia Consumatoslor, organ de specaliste al adminisvatel publice cerirale, subordonat Guvernull, ‘coordoneazs greaizeaz8 polica Guvernulu!n domeniul proecte! consumatoror Art 28, = (1) Atribuile $1 modul de orgacizare si funckonare ele Aulorit8pl Natlonale pentru Protects Consumatorlor, recum # relaile dintre ‘aceasta alte organisme competente in doments se stables prin hotdrér’ ale Guverndlu (2) Guvernut va stabil reglementar In domenil proteciel consumatorior pent arganele de speciattate ale adminstrayel pubice centrale 1, respect, peniru unele servict publice ale ministerelor si aor autority ale administra: publce centrale, organieate in judeye 91 muncpiul Bucurest (3) Guvernul va stobil, prin hotéear, reglementGr-cadru ih domeniul protectei consumatonior, inluslv reglementSth privind modul de conguture, repartzare 31 uilizare a unul fond de stmulare 8 personal! Autorksbi Naponale pentry Protecya Consumatorr (a) Tatele care se percap de cdlze serviclle sau ofgencle administrabel publice, ca fol In domenis protecliel cansumatorlr, se stablese conform legi io tariflele pentru ncercirileefectuate™n laboratoare propri, subordanate sau agreste, conform actelor normative in vigoore, Hoaifas de Orconants ce urgents nr. cin 21/08/2042 Arteolul 3 fa 04/04/2032 ‘Art 29. Autotttea Najonala pentru Protecha Consumatotlor, In baza consul cu atte organism interesate ale administra! publce centrale $i locale, precum ¢ eu cele neguvemamentale, slaboreaza feglementar reletoare la modaliajie concrete de colaborare $1 de spine recprocd IIe propune spre aprobare Guvernulu caprroLuL sociale pentru protectia consumatorior Art 30, - In sensul arezente|ordonante, asociaile pentru aretecya consumatonilor sunt considerate organizapi neguvernamentale, c2 persoane Juridice, conform lel, scare, fSra a urmérlrealzorea de prott pentru memorl lor, ou ca Unie seap apBrares dreptrlor 9 ntereselorlegtie. ale ‘membrilr lor sau ale consumatorlr, in general Mociteat de Lege nr 63 din2i/2/s007 a 31/12/2007 ‘Btacat prin Decsie nr. 1063 Win 20/13/2007 a 05/12/2007 ‘Art. 31. - Asociatile pentru protectia consumatorlor pot partenen social cu drept de reprezentare in consiile consultative cu rol Tn demeniul proteeye!cansumatoriorin care organele aoministate! publics sunt reprezentate, daca Indeplinese conditile prezentel ordonante, Moaiteat de Lege nv. 363 din 21/12/2007 la 31/12/2007 ‘Art. 32. Asoclatile pentru protecva consumatorlor care apar8 drepturile 51 iteresele legtime ale consumatorlor, In general, sunt, de dept, parterer social in consilfe consultative previzute in prezenta o-donants, ack 2) la nivel national au cel ough 3.000 de meron si ilate In cel putin 10 Jugste; 1) i hive Jucetean 3 local, cacd au dest@gurat 9 activate Tn comeniul proteciel consumatorlor pe o perioad8 Ge cel pulln 3 ant ocifeat de Lege nn 362 din 21/12/2007 ly 31/12/2007 ‘Art, 33. Asociatlle pentru protectia consumatorlor care sunt consttulte In scopul april intereselor nual ale membrir lor pot deveni partener! social cu drept de reprerentare Ih organismele consultative rol in domenil protec! consumatorilr 31 n care orgonele sdministratiel Bublice sunt reprezertate, numa! daca au cel puyn 800 membr. Mocitest de Lege nv 63 din 21/12/2007 ta 31/12/2007 Art. 34, OupS constitute, sxociatile pentru protecia congumatorlor vor solitaIuarea lor in evident de cétre organul administrate! publi pent protacya consumatorlor de nivel central zou lal, upd eae Mocineat de Lege ni 363 diy 21/12/2007 ly 31/12/2007 Art. 35, -Personalul de conducere 5 salariat organeler de spacialate ale administratel publice, precum si ale servicilor publce deconcentrate ate ministerelor 5 ale celoiate organe de speciaitate ale administrate! publice centrale, cu stribubi pe lina proteciei consumatorior nu au dreptul Ge a detine unctt in organole de conducere ale asocitilor pentru protecta consumatorier Moaiteat de Loge nv. 383 aim 21/13/2007 fa 31/12/2007 Art, 36, ~ Asociaile pentru protecis consumetorlor sunt consultte de eBtre service gi organismele administrate! public prevBzute la art 35, potrviecompetentelr, la elaborarea dspoaillor§1 procacurlr cu caracter general 1a alter Iyerat care au ca Scop protecha Corsumatortot, CU brivire ts: 3) cuneasterea cerinelor consumatorilorprivind sortimentele, caltatea si cantiatea produselor si serviilor; ) formarea une! attucin!corecte a operatorior economic angajat\ In producerea si comercializarea produselor 51 prestares servicilor, faté de caltatea acestors ‘c) prevenirea practiclor comercale abuzive s 2 publictSt de naturé a afecta dreptuie gl interesele legitime ale consumatoriar, ociteat de Orconans de urgent nr. 174 din £9/34/2008 Articolul2 la 27/12/2008 Mogifest de Lege ns 363 din 21/42/2007 la 31/12/2007 Art 37. -Asociatile pentru protectia consumatorilor au urmétoarele rept abigail 8) de a f spriinte logistic de cate organismele sdmmnstravei pubice central 9 local, in vederee atinger obiectvelor lor; B) Ge a primi sume de fa ougetul de stats dela bugatele locale; 6) de 3 Salita autortaiior competente Wares de masur tn vederea opril produce! sau retvagerl de pe plats a produselor ori serviclor care pu asigur® nivellealtatv presers in documentele stapifte de lege sau care pun in percol vata, sénétatea or secuitatea consumatoror, 4) de a soleta operatorlor economic: realzarea de produse $1 servicl In condi specale, In vederea satsfaceni nevolor consumatorilor cu handicap sau de varsta a treia, 'e) de aM consulate cu cava elaborSri actelor normative, standardelor sau specifiatilor care definese caractersticle tehice sl ealtative ale produsslor 1 servellor dastnate consumatarior; 1) des soll si de a obbine informali esupra preului si earacteristclr ci consumatorul fa area unei deca asupra achzibondri acastora 1g) de a Informa opinia publes, prin mass-media, asupre deficientelor de caltate ale produselr 51 serviclor, precum si asupra consecigslor vatimitoare ale aestora pentru consumator, ih) dea introduce aclun In Justa pentru apSrarea drepturlor 5 ntareselr legit ale consumatorilor; 1) Ge & soleta servicilor sau organelor sdministalil publce, prevacute la art. 35, efecuarea de analize i Tncerciri ale produselor destinate consumatorlor side 8 publica rezutatele ") Go's nba aciun propri, Ih vederea IdentficSi cazutlor Ip care operator economic nu respect8 creptutle consumatoilr prev8zute ce lege, precum sia cazurilor de neconformitate a procuselor sau servicllor, $1 de-a sesiea, In cacrul unel procedurl de urgenta, servicile sau organo do Specaltate ale saministraie! publice abate 8 acboneze in consaciets. Moifeat de Lege ny 363 dit 21/12/2007 a 31/12/2007 lative ale produselor sau servicilor, de naturd $8 ajute Art, 38, - Contrele de consuanté 31 informare 2 consumatorilor pot fi organizate la nivel de birour in structura organizatorcS a asociatilor pentru protacja consumatorlor 3) Gest@goars acti) gratute In folwsul seestora: censtand in iformay, recomandan si consukanté privind DSroblemete legate de achiztionarea unui produs sau servi Mociteat de Lege ne 363 di 21/12/2007 fa 31/12/2007 hiptegenetnet/?page=view_actBactune=viewBidact=M TcOMjAWNG%AD %30 dextandodSaarch=Bform _acton=AIn2ss=fgrtOe3057migumay227Bdjcuz... 5 03.08.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 ‘art. 39. - (1) Sumele prmite de la bugetut de stat, prin intermediul Autortl Nationale pentru Protectla Consumaterir, se uiizeaz& exclisly pentru infitarea gi funetionarea cantelor Ge consultant 5! informars a consumatorlor, respect pantry >) salarzarea sau, cupa caz, remunerares personaiuiu uolaat in centrela de consultants #1 Infarmare @ consumatorilr, care se va face in tarete de timpul feet hcrat, pind le nivelul maxim al funefe!echivalente ttzate In eadrul Autontati Najonele pentru Prateehe Consumatorbry 1b) chefuiell materiale efectuate pentru inerebnerea sedulu sia dotinor aferente; €) chetuel crente 51 cele ocazionate de Uparires rateriaelorIvarmatve (2) Sumele prevSzute 1a an, (1) se ull2eazs in conciile Legli nr 50/2002 privind fnantele publice, cu modifieSile utteraare, lar sumele dase neutlizate la data Inchelerii exercijuluiinanciar se restive ia bugetul de stat ‘Rae vedea Orain nr 245 din 07/07/2015 fa 20/07/2018 ‘Ae wedea Ordin nr, 398 din 19/12/2013 fa 21/12/2013 Mociteat de Lege nr 363 dim 21/12/2007 fa 31/12/2007 Completat de Lege nr. 365 din 21/12/2007 Ta 34/12/2007 ‘Art, 40. - (1) Sumele primte de la bugstele locale prin hotirdri ale conslilr locale sau, dup8 caz, ale consililr judetene vor fl ulizate In conde stablite prin convene Inchelate de acestea cu asuclapila Tespective, conform legi (2) Sumele prevézute a an, (1) se utllzeaz’ in condiile Leg nr. 500/2003, cu modtfiegrie ukerioare, far sumele rémase neutizate se restitle bugetoor locale respective ‘Art. 41, - Control! Scupra activtSblor desflgurate in centrele de consutantS 51 Informare @ consumatorlr din cadrul asocialor pentru proteeta consumatorilor, eare av prmit sume de le bugetul de sat sau de la bugelele locle, se exerckS de cStre Autortatea Nabonels pentra Proteeza Consumatorlr. Mocitest de Lege nv 369 din 21/12/2007 la 31/12/2007 Art. 42, - Reprezentant organizatilor neguvernementale ale consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economic ociteat de Lege nv 363 din 21/12/2007 Ta 31/12/2007 ‘Art. 43. ~ Controle de consultants iformare @ consumatorilor benefciazS de asistentS de specatitate cin partea personalului AutorkSti Nayonale pentru Protecia Consumatorior, Imputarnicie in acast Scop. Mocifeat de Lege nr, 369 din 21/12/2007 la 31/12/2007 Modifieat de Lege nr. 363 din 21/12/2007 a 31/12/2007 CAPITOLUL vi Consiiuleonsulaiv Art. 44, La nivel central gi local -judet, orag, comuna ~ se constivie ce un consi coneutat panty protecia consumatorlor. Acesa are caracter ‘consulav ¢'asgura, lanivelite respective, cadrliformayjonal | organizaterc necasar 3) stabil 91 apie pollieh de proteeye a corsumatoior, b) corel aejunlor dverselor ergarisme ale adminisvafei publice cu cele ale organizailor neguvemamentale care au rol in reaizara protect ‘consumatalor. ‘Art, 45. ~ Consul consuatlv pentru protecia consumatonilor este format din: a) reprezentanli af tluror serviclor publce deconcentrate ale mnisteelar ji ale celorlate organe de specialtate ale acministratiel publice centrale, care aU competente cu caracter genersi sau special in domenul protecyei consumatarlor gi av structun orgamatorice. i nivel respects 'b) prefect sau primar, dup& caz, sau reprezentant al acestora; ©) reprezentant al asociabilor pentru protecta consumatorlr; 4) reprezentant) ak ator arganiame, dupa cat, modifica de vege nv. 352 ein 21/12/2007 fa 31/12/2007 ‘Art 46. - Guverul stabilogt, tn mad coneret, components, atbufile gi modul de organizare g funcfonare ale Corsiliuui consultatv pentu protocja ‘consumalorlor, pe Fecare nvelin pare ‘CAPITOLUL VE Raporurl juridice dive consumatri prejudicag Sloperatrl economich ‘Art. 47. - Acute In juste Indreptate de cétre asocatile pentru protecja consumataror,Tnfntate in condiile prevézute ta art. 32 51 33, Impotriva operatorilor economic! care au prejudcit crepturil i intereselelegitme ale consumatorilor sunt scutve ce taxe de mb: Moaifat de vege nr. 363 cy 21/12/2007 fa 31/12/2007 {Act 48,- Ministerl Pubic post interven’ in acti chile nttoduse, in care suntimpleat ntereseleconsurstorior, CCAPITOLUL Sancfuni Act 49 relearea prover prezensordonantsavagerspunderea material, eva, convavenjonala sau peal, dup ca. ‘at 50,~(3) consttate cotravers ack na au fos sbvérte i atl de condi nc, pvt eg penal, #8 ft conicerat rau sonctonsari dps cum armas a) ncicaren Gs ar 4, a7 UR a) 82, 2 3-8 919 5 lf, pra 919 2-8 Ini, ar 15 an, (), cv amend conravengonais fo 3:000 Ito 30,00 le ib) incbleorea cepa ar. 7H a)» 4-0 in, Heb) 83-9 sa 4-8 Inu, cu arene contravensonal de 2.50 ea 25.000 £) inclerea tportior or. 3, rs 7 hb) pri, 2a sh 8 Se Milby Mec) 0 a a 4m iar 9, oP 10. a) 9 ame ty eu amend contravensonali de 2.0006) 18 4000 1) inelcarea clsoziirarts3 ln (1), art 16 alin, (2), ar. 17-25 5 ar, 26 an. (1) 51 (2, eu amends contraventoral dela 2,00 ele 3.000 (2) Sanctum se po aplca# persoanelor urice a W vedas Seuss L2e8 ap or sont be 2yoifz012 ASG vedea Sccts nr, 1569 dn :3a2/204% a f1odraoia tsiest de Srconash ce uigeis ov. 1 oe 19/01/2036 Ascot 2 te 27/122008 Completa Ge Ordonarts de gory, 494i 4):1/2008 Ack 2a H749/2008 Modcat de Lage 363 in 2/12/2007 fo 34/122007 Art. 51. - (1) Impiecicarea, sub orice forma, 2 organelor administayjel public insdrcinate cu protectia consumatorilr de a exercitaavibutile de serviiu “efertoare Ie prevenires $1 combaterea Taptelor care pot afecta vata, ssndtates su securtatea. consumatarior of interesele ‘Sconomice le acestora constitu contravente si se sancboneazs cu munci in folosul communtsyi sau ey amends ce la 5.000 lela 10.000 Ie. hiptegenetnet/?page=view_actBactune=viewBidact=M TcOMAWNG%aD %30BextendodSaarch=8lorm _acton=AIn2ss=fgrtOe3057migumay227Bdjcuz... 6 03.00.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 _{(2) Netespectarea alsporiilorlegale piving protectia consumatorlor cate, patruit at. 50, consttule contraventle, dacS fapta a avut ca urmare vitimarea ssnatipt sau a Integrtspl corporate & unela sau mal mutor perssane, se sanctioneard cu amends contraventionalé dela 20,000 Fel 1 (2) Nerespectarea cispozkilr legale priving protectia consumetorlor cere, potrit art, 50, constuie contraventic, dack fapto 6 avut ca urmare afectarea grava s1in mod repetat a iniereselor economice ale unula sau mal mullor consumator), se senchoneazs cy amenca contavertjonala de (2) In cazul apiciri Sanctunl amerat pentru sivérsirea faptel prevlzute Ia alin, (2) se va dlspune $i inchigerea definitvS a unit, putind f ispusd aceeas: masurd pentru savarsirea faptel prevazutela alin. (3) (3) Contraventent sunt obliga 38 Suporte, polrvit prevederlr legal in vigoare, si cheltuieMe efectuate deter), persoane fice seu jurdice, tn vellerea vindecarl perscanelor vatimate in caltatea lor de consumator MModiteat de Orconanys ce urgent nr- 174 dn 19/11/2008 Artcoll 2 la 27/12/2008 Completat de Ordonsrt de urgents nr, 174 sin 29/31/2008 ariolul 2 ta 27/12/2008 ‘Art 52. -Valoarea amonzilorprovazute la at 605151 se va actualiza prin hoardre a Guvernul Art 53. - In conformitate cu provederile Oréonantsi Guvernului nr. 2/2001 privind ragiul juriic al contraventilor, aprobats cu modifier si completir! prin Legea nr, 180/2002, cu modicérie si complatirile ultericare, cortravenientul poate achita, in cel mult 48 de ore de la data incneleri sau, dupa ez, de a data comuniciri procesulul-verbal de constatare 2 contravene, jumBtate din minimul amenzh previzute de at. 50, ‘agentul constatatarfacand mentjune despre aceasta posibiltate in procesul-verbal Modifica de O-conangs ce urgent rr. 174 in 19/11/2008 Arseolu? Ia 27/22/2008 Art. 54.- (1) Constatarea contaventilr 9 apicarea sancjunlorprevazute la art $0 151 se fac de care reprezentangl mputemici al Auto Nationale pentru Protect Consumatoror. (2) Ih eazul sanchunllor eu Tnehisoare contaventonall, maura se aplics de instanja competent, a sesizarea organului din care lace parte agentul consiaiato. (3) Organele de poije sunt obligate 68 acorde, a cerere, spriinul necesar persoanelor Imputemicie provazute la alin (1), aa n exerci uncfuni, sau sla Insojeasca, dupa caz ‘d) Organete de contol prevazute la ain. (1) pot preleva produse In vederea testi acestora i laboratoare, Contravaloarea produselorpretevate 91 a chetuielor legate de testarea or se suport de cave orgarul administajel pubic, dacd Th urma testi nu se constatd neconformita fa de cernele de ‘ecurtategisau de cate proserse of declarato, In cazcontar,choluelie respective se supora de cave operalorul economic, ‘Art. 58. - Pentru limtarea prajucicler'censumatorier, agentul constaator poate clspune urmatoarele mBsur SToprirea detintiva'2 comercializiri 9 reragerea din crcurl consumulul uman a produselor care a) Sunt perculoase,falsincate sau contarieute, 1) au termenul de valablitats expat sau data durable minimale depisti; €) sunt nterzise consumulal umn prin reglement legaley 2. oprirea temporard a prestari servicifor,mportubi, faricail, comercializill produselor sau a utlziril acestora la prestarea serviilor, pinB la ramediarea deficenfelor, n can in cae’ a) produsele nu sunt testate si/sau cerieate conform normelor legal: 1) brodusele nu indeplinese caracteristicle prescrse sau ceclhrate, fri ca acestea 38 fe peiculoase; ©) produsele nu prezintS elementele de dentiicare $1 de caracterizare, precum si documentele de Insoyre, conform prevederilor ar. 18-22; 4) Se presteazd servic! care pot pune in perical vafa, sdnstatea sau securtatea consumatorler;, 5. dstrugerea produselor perculoase oprite detibv de la comercallzare, daca aceasta constile singurul mijlac care face sé Inceteze percoll Modiiet de Orconangs ce urgent rr 174 di 19/11/2008 Reveals la 27/12/2008. Completat de Ordonarta de urgangs nr. 174 gin 19/31/2008 Aricolul 2 la 27/12/2008 Modifeat de Lege nr. 363 61 21/12/2007 Ta 31/12/2007 Art 56, = (1) Odeld cu epcares senchunt amenai convavenionale, agetulconsatalor poate propune una dine wmstoerele ssn 'a) Inchideres temporard until pe o duratd de cel mut § tun 5) incniderea temporard a unit pe o durats de ls 6 luni la 12 luni; €) inchiderea definev a una 1) suspendares sou retrageres devinitv8, cups car, avizubi, acordulu seu a autorizaict de exercitare a unel activity (2) Sanepunea complementars previzuth [a alin. (4) It a) poate Mlapleata in azure In care se const 2) lipsa condijilor iglenico-santare pent progusele sl servicile nealimentare; 5) folosrea unor spapl si condi necorespunastoare pentru produce, depoctare sau comercalizar; €) nerespectarea conaiglor Impuse de producator! privind manipularca, rarsportl, depoziarea #1 comercalizarea, daci acestea sunt de naturS s8'modifiee, in mod periculos,caracterstele inflate ate produsul respect 4) ipsa specincaifortehnice, a nstructunilr sa procedurir de lotr fs producStor sl prestatoil de servic ¢) pea cerefeatelor sau a avizelor necesara elberate de boratoarsle Ge IncereBr sau ce omologar specie; 4) Iso ceriiestelor Ge conformitot, (3) Sanepunea complementara previzuth la alin. (4) It b) poate fl apleat in cazurile in care se constati 2) fotesites practolor ce comercialzare abuzve seu savarsirea reperatd @ unor abater senctanate de organele de control In decurs de 6 tun de la prima constatare; Bb) vefuzul operatarului aconamlc de 2 permit, in prima fazS, cantrolul organelor ce specialtate sila care, in urma unul control ulterior, 32 constaté detilente graves ©) lipsalicanta! ca fabricate a procuselor alrmentare pentru producdtor 1) nerespectarea sau neacordares certifeatalor de geranbe pentru licralle de prestae de servic {© ublzarea in actvtatea de service a unr plese sau componente neomologate (4) Sanciunea complementars prevacuts la alin. (2) It. ¢) poate apicata In cacurile in care se constat 8) Import cu bund stn al produselor care nu respecid condiile ealtatve preserise sau decloate or care sunt periculoase; 5) prastarea de servic care pun in perkcol viata, sandtates sau siguranta consumatorior; ‘| punerea In vancare 2 pracuselor despre care operatorl economicl controlay au cunogtnté cB sunt faleiicate sau contraffcute ori care au parametri de securtate necontorm: ‘4) recondsenares unor produse almentare retrase de la consumul uman ca fing necorespunzStoare, prin adSugarea de adtivi sau alte substante cen se regBsese in refeta de abrieaie, In urme eBreia 6 rezulat un produs destinat comercializar Ih seopul cansumclat umn: ‘e) in cazu! in care operatorul sconomle nu 2 sistat Ivrirlle sau nu a Tetras de la comercialzare orl de la beneficar produsele pentru care ‘organele abitate prin loge au constatat cd sunt perieulaase sau cd au indeplinese caracteristelecallative prescrise or declarate, 4) impiecicarea sub ori forma de eStre operatorul economic sau de edtre angajall acestuls 2 organelor administrapel publice Inrcinate cu protecya consumatorier $1 supravagherea_caltati produselor 1 servicior sd is| exarcte atrbuble ce servicu referteare Ta prevenirea Combateres fapteor ce pot afecta viola, sdnstatea ov securtatea consumatorib sau insligarea orcarel alle persoane impotrva acestor organe: '9) comercializarea de produse Interalce prin reglemertarie legate in vigoare: 1) continuares destagurdri acivisbi cuga dspunerea masuti de incnigers temporars,fir8 abtinarea acordululprevézut fa alin, (7); I) nerespectareo masurilor dspuse in temetul ar, 55, (5) In consecings, sanctunea complementar3 prevazuts la alin. (1) It é) va avea acelasiregim, odatd cu sanctunea aplcaté mertionatS la al (2) it 2), b) seu'e), dupe coz (6) Sanetiunea provazuta fa ain. (2) I, d) se aplcS de cStre autontie publice competente care vor finsintate in acest sens, (2) Apleares Sancunlor prevzute ia alin. (1) It 2), b) §1'6) se Suspends numai cu acordul scrls al Autortagl Nebonale pent Protect hniptegenetnet'2page=view_actbactune=viewSidact=M TeOMjAWNOHID %30extendedSeerct frm _acionBindiselgrtOe306Tmigumay227Edjicus.. 71 03.00.2015 Ordoranya re. 21 (2) in 210081992 Consumatorior sau al ofielor judetene pentru protects consumatorior, dup§ remedierea defiientelor care au condus 1a aplcaree sancti complomentare Wa'tt modineat de Ordonanta nr. 37 dln 26/08/2015 Articout 1 ta 07/09/2015 Modiiest de O-donants se Urgent rr. 174 gin 19/11/2008 Aesicoll 2 la 27/12/2008 Completat de Ordonsrta de urgants nr. 274 cin 29/21/2008 Areal 2 la 27/42/2008 Art 57. Sanefunile propuse pentu a 4 apliate potivt at. §5 9! art. $6 alin. (1) Itt a}-c) se dspun, direct sau prin delagare, de cdtre conductor avloriair pubes provazute la af 54 rn ordin sat deci. 'Ar 8, Sancunile contavenfonale complomentar cispse in conelifile ar 55 56 se vor mateiliza prin aplcarea de sgl sau ale sere distinctive cuvaioare de sii ‘Art. 59. - Pravederilr art. 1, 55 5156 ru le sunt aplicabile dspozitile art, 32 alin. (3) taza Inti din Ordonanta Guvernull ar. 2/2001, aprobats ‘cu mais complet prin Legea nr. 180/2002, cu modifica 51 completérile uterioare. ‘Atacat prin Dec nr. 2152 cin 26/09/2030 la 1/11/2040. ‘ar 60, (1) In cazulin care conraverintul nu a acta amenda in termen de 20 de zie dela rimfneren defikvd » sanchun gi nu exe pontinatea sxzcutari se organ dn care face parte agent costatator ve seta instar de judecas pe cael recd tefl a shvargt Eontravendia, in. vederes inlocuriamerei ci saneiinea inchsort contravenyonale sau, daca exstsconsimyimantsl contaverientak, © ‘SSnopunes sblgirh acestua Ws prestarea unel acivay ia folsul comunfa, pnanau-se sear de pares din miencs care a fost achat, {G) ts primal termen ge judecets, insta poate acorea contaversentuhi, Ww corerea acest, un termen Go 20.00 si, mn vederee ach imagrae 2 mena {G) In carat In care contravenientul ou a acvtat amends in termenul previzut lain. (2), stanba procedeazd la tanstormarea amenzi in inchisoare contravention (3) Scccutareasoncjunt incisor contravengonale se presrieinternen de un an dels cata rémneni defntve a hatrée sddiicet de Urge nn) din1/ 12/2009 Ws 91/12/2007 Art. 61.-(1) Produsele periculoase,falefcate sau corvaticuo se confised de organele abiliate de loge, a sesizarea agentuluiconstatator, se distug sau'sevalonifes, dupa caz, conform prevedorlorlogale. (2) Veniurle neasate ict de cate operat ecoromiclcaurmare a incalcri prevederlr art. 4, a7 tit. a) 22-2, 83 ga 4-a lini, art Tt.) prima 1 2-alnut ale at. 7c) prima 31a 2-a niu se preiau a bugetul de sat de organete abiliate ale Ministeull Finanilor Pubice. [Art 62,-Prevedorlle prezentel ordonanie se completeaza cu dispoziile Ordonante’ Guvernului nr. 22001, aprobata cu modifeai | completa prin Legea 1, 1602002, eu madifctrie gi complete ulerigae, ale Codula penal ale Coduli de procaduré penal “Art 63.-Aplicarea sancjunlor prevazul n prazenta ordonanf nu inlaturéraspundarea disciplinara a fptultorler. [Art 64. Dispozile prezentelordonane se completeaza cu prevederll Codulu cv [Art 65. -Proveserie prezentelorconante nu se aplca 8} pagubelor generate de produsele puse n cule anterior datel inti vigoare a acestela, ») pagubelorrezutate ain accdentalenucteare CAPITOLULX Dispozti fate gi ranztort Art, 66. - Guvernul va lua mBsurile necesare pentru organizarea executiri prevederor prezentei ordonante, precum si pentru elaborarea de norme metodslogice arivind 'a) Condiile de realizar 2 expertizelor tence, In ¢azUl unor vel ascunse, pe categar de produse si servic 1) modul de iniocuire, remediere sau restture a contravaleri pentru arodusele sau servicile care prezina deficient ©) masun de prevent s1limtare a prejudicleri consumaterllr, srecum 51 condiile In care acestea pot fi luate de eétre organele administrate! publiee previrute I art, 54; ‘d) contnutl si competenta de aprobare a documentelor care atest nvelulcaltatiy al produselor si servicilor; €@) informarea 51 educarea in domenisl protecter consumator ior: 1 concise n care asociatile pentru proteeya consumatorier, constitute potivit art. 33, pot éevent partener socal cu drept de reprezentare: {) desfagurarea actw tah consliorconguleatve pentru protacja consumatorlor; h) mBsurie supimentare pentru protectia unar eategorh de consumotor, cm or fh: cop, vBrsinil, persoane cv handicap, segmente de populate aNate in situapa le rise nanciar ndieat, precum 51 ake categori! de consumatori expusl in mod deaseble riscul ise vedea Orain nr 72 cin 11/03/2010 fa 14/04/2010 Modifies de Lege nr 360 ein 24/12/2007 ta 31/12/2007 ‘Act 67.~Incopand ou anul 2001, numarul cenrlor de consular sl informare a consumatorilor pentu care se acordé sume do la bugotul de stat va f stablitprin notre a Guvernuli, dupa aprobarea lagi bugetulu de statpe anul respect, cu Incadrarea Ih sumele aprobate cu aceasta destinaje. ‘Art 68. ~ Autoritatea Nagonala pentru Protecia Consumatorlor aprobé sau modified crterile de evaluare s| selectare 2 asociailor pentru protecia consumatorlor care ifingearS 91 fnejanesz’ centre. de consultania # iformare 8 cansuimatatior, precum $! modell de convene Prevazut la art 40 aln. (2). Poditiet de vege nr. 365 ein 21/12/2007 a 31/12/2007 ‘Act 69. La dala inti in vigoare a precentei oxdonanfe, Legea nx 4/989 privind asgurarea gi contol cali produselor si serviilor, Hotirrea CGuvernul a. 335/1990 prvind uncle masurl din domenil asiguran sl contoluul call produselor,Werarlor de constuct| gl servicer. precum gi in cl al metologlel, Hotararea Guvernclul nr 545/199" prvind supravegherea call procusslor gl servicio n scopul prevenin gl combate faptelor care pot Sifecta via gl sdnatatea oamentor,arimalelor on caltatea mediulnconjurtor.precum sl ovce ale dispoziiconvare se abroga NOTA, Reproducem mai os prevederle aft alin.2 din Otdonanja Guvernulu nz, 58/2000 pentru modifearea si completarea Ordonanfe! Guverul nt. 29/982 privind protacja consumatotlr gi provederila ar. din Legea sy. 37/2002 privind aprobarea Ordananjsi Guvornuui ar. 587000 pontu modificarea § Sompletarea Ontonanis! Guvermulu nr. 21/1992 prvind pretocja consumatofior, care nu sunt incorporate Im prozenta frm republcat 'AR- alin. 2 ain Ordonana Guvernulul nr. 5812000 “Disporiile actelor normative emise ih aplcarea Oonanto! Guverulul nt, 21/1992 privnd proweta consumatoior so modi gl se aplca in moa corespunzator it I'din Lege nr. 37/2002: 8 dala nari In vigoare a prezantsl leg, Ordonanja Guvemuli ar. 87:2000 privnd rdspunderea producatorlor pantu pagubsle generate de produssle detectuoase | Ordonania Guverulul nr, 88/2000 prvind fnanjarea certelor de consutanja gl informare a consumatorla se abroga hniptegenetnet'2page=view_actbactune=viewSidact=M TeOMjAWNOHID %30extendedSeerct frm _acionBlndiselgrlOe306TmigumayZ27ESlicu..