Sunteți pe pagina 1din 58

1143

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

TITLUL III
PRESCRIP IA EXTINCTIV N NOUL COD CIVIL
CAPITOLUL I
NO IUNEA, REGLEMENTAREA I EFECTUL PRESCRIP IEI
EXTINCTIVE
1. Originea prescrip iei extinctive
591. Datele problemei. Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/20091), n pofida
unor afirma ii contrare, f cute n special de oponen ii schimb rii ori cei de ocazie, va
aduce schimb ri majore n dreptul romn, abandonnd a a-zisa concep ie dualist a
dreptului privat, bazat pe distinc ia tradi ional profesioni ti versus neprofesioni ti,
restructureaz , n mod profund, raporturile juridice civile, fiind prima mare reform
legislativ dup mai bine de un secol i jum tate, de cnd au fost adoptate Codul civil
i Codul de procedur civil . De la regimul bunurilor la statutul persoanelor, trecnd
prin regimul ac iunilor (care formal fac obiectul de reglementare al Noului Cod de
procedur civil , n curs de adoptare), institu iile fundamentale ale dreptului privat sunt
amplu i profund revizuite, reconsiderate i, n multe privin e, remodelate, innd
seama nu numai de nevoile actuale ale societ ii romne ti, dar i de tendin ele i
aspira iile ei viitoare, precum i de cerin ele de armonizare a legisla iilor na ionale ale
statelor membre ale Uniunii Europene. ntr-adev r, statutul juridic al persoanelor fizice
i juridice, familia, filia ia i drepturile personalit ii nu numai c au fost rev zute, dar
au fost, n multe privin e, reformate n mod radical. Tot astfel, proprietatea i drepturile
reale limitate, mo tenirea, obliga iile, inclusiv raporturile de drept interna ional privat
au fost serios amendate ori, dup caz, restructurate, fiind a ezate pe noi baze, n care
principiile preeminen ei dreptului i securit ii juridice, garantarea i ocrotirea, n mod
1)
Publicat n M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009. n leg tur cu intrarea n vigoare a Noului Cod
civil, v. art. 2.664: (1) Prezentul Cod civil intr n vigoare la data care va fi stabilit n legea de
punere n aplicare a acestuia.
(2) n termen de 12 luni de la data public rii prezentului Cod civil, Guvernul va supune
Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea n aplicare a Codului civil.
n doctrin , procedura de intrare n vigoare a viitorului Cod civil a fost deja criticat , ca fiind
nefireasc i discutabil fa de procedeul adopt rii sale, pe calea asum rii r spunderii guvernamentale.
V., n acest sens, I. Tr. tef nescu, . Beligr deanu, Privire analitic asupra corela iei dintre Noul Cod
civil i Codul muncii, n RRDP nr. 6/2009, p. 14, nota 4.

1144

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

egal, a libert ilor (sau drepturilor) fundamentale, ap rarea propriet ii private,


garantarea libert ii contractuale i exercitarea cu bun -credin a drepturilor subiective
au constituit ideile c l uzitoare ale ntregii reglement ri.
n materia ap r rii drepturilor subiective civile un loc esen ial revine institu iei
prescrip iei extinctive, care n Noul Cod civil este reglementat , pentru prima dat ,
distinct de uzucapiune i n cadrul unei c r i separate de sine st t toare, deoarece
domeniul s u de ac iune vizeaz nu doar drepturile de crean , ci i alte drepturi
patrimoniale (drepturile reale, drepturile potestative etc.), dar chiar i drepturile
nepatrimoniale (ex., ac iune de filia ie), iar pe de alt parte, obiectul prescrip iei nu este
dreptul subiectiv primar, ci dreptul subiectiv secundar, respectiv dreptul la ac iune n
sens material, adic , n al i termeni, raportul de constrngere, generat de nc lcarea
dreptului subiectiv primar ori a unui interes legitim recunoscut de lege, dup caz.
Dar odat cu readucerea n Codul civil a dispozi iilor generale privitoare la
prescrip ia extinctiv , s-a pus ns problema dac reglementarea actual cuprins n
Decretul nr. 167/1958 este suficient ori este dep it sau, dup caz, necorespunz toare
fa de exigen ele i necesit ile societ ii contemporane, astfel nct institu ia
prescrip iei trebuie i ea reformat , iar nu doar reamplasat din punct de vedere tehnic
ntr-un alt act normativ.
ntr-adev r, dup cum am v zut (supra, nr. 72 i urm. ), Decretul nr. 167/1958 a
fost construit pe o concep ie, ast zi dep it , n care normele privitoare la prescrip ia
extinctiv sunt norme imperative, deoarece institu ia prescrip iei este considerat o
institu ie de ordine public , iar raporturile civile trebuie supuse unor reglement ri
diferite, dup , este vorba de raporturi stabilite ntre organiza iile socialiste [art. 3, 4,
10, 16 lit. a), art. 20] ori de raporturi stabilite ntre celelalte persoane fizice sau
juridice1).
n afar de aceasta, ntruct prescrip ia este o institu ie complex , de drept pozitiv,
ns contrar dreptului natural2, reglementarea acesteia a suscitat i suscit o serie de
interoga ii care nu pot fi ignorate ori de cte ori legiuitorul i propune s instituie ori
s reformeze o astfel de institu ie. n esen , este vorba de urm toarele probleme de
principiu3):
1)
V. i Gh. Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a
VII-a rev zut i ad ugit de M. Nicolae, P. Tru c , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2001, p. 235.
2)
Deoarece ajunge uneori s priveze pe titular de dreptul s u, ducnd, practic, la mbog irea altuia n
detrimentul s u. ntr-adev r, dac debitorul nu pl te te i este liberat de obliga ie, creditorul va fi despuiat
de bunul ori dreptul s u.
3)
V., de ex., pentru dreptul englez, N.H. Andrews, Reform of Limitation of Actions: the quest for
sound poliy, Cambridge Law Journal 589 (1998). Conform autorului reforma prescrip iei extinctive
(limitation of actions) comport 4 probleme principale: durata prescrip iei, generalitatea sau nu a
termenului de prescrip ie fixat, criteriul determin rii nceputului prescrip iei i nl turarea efectului
prescrip iei n cazul n care aplicarea acesteia s-ar dovedi ca inechitabil .

The English Law Commissions Consultation Paper Limitation of Actions is a long


study of a complex subject. The subject has produced a large and detailed literature. Reform is
necessary. The occasion of a Consultation Paper should stimulate both substantive and
procedural lawyers to think deeply about how this subject, which is truly the gateway to justice,
might be re-built.
The paper on which might draw up new plans is, however, not blank. It seems clear that
there must be a law of limitation. Secondly, it seems obvious that a limitation regime must
prescribe a fixed period of time, probably measured in years, during which litigation must be
commenced. There are four main areas for debate within that essential framework.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1145

(i) Prescrip ia trebuie sau nu s fie o institu ie de aplica iune general ? Un


mod general de stingere a drepturilor subiective civile sau doar un mod special i
limitat?
(ii) Prescrip ia trebuie s fie de ordine public sau de ordine privat ? Ea
trebuie s fie guvernat de norme imperative ori dispozitive (supletive)? Prin norme
legale sau i prin norme conven ionale?
(iii) Prescrip ia stinge dreptul subiectiv material primar ori numai dreptul la
ac iune (sau ac iunea civil ), i.e. dreptul subiectiv secundar? Obliga ia prescris este o
obliga ie natural ori pur moral , de con tiin ? Plata f cut dup mplinirea
prescrip iei este o plat valabil ori nedatorat i, deci, supus restituirii?
(iv) Este vorba de o institu ie de drept material ori procesual? Ea trebuie supus
legii fondului dreptului subiectiv sau, dimpotriv , legii forului, i.e. legii instan ei
nvestite cu solu ionarea litigiului civil?
(v) Termenul general de prescrip ie trebuie s fie lung, mediu ori scurt?
Trebuie s se aplice tuturor drepturilor i oric ror titulari ai acestora ori, dimpotriv ,
numai anumitor drepturi sau anumitor titulari? n al i termeni, trebuie s existe sau nu
termene speciale aplicabile anumitor drepturi subiective ori anumitor subiecte de
drept?
(vi) Prescrip ia trebuie s cuprind un singur termen, i.e. s fie unic , sau,
dimpotriv , prescrip ia ordinar s fie dublat de o prescrip ie special ? n al i
termeni, trebuie instituit un termen minim i altul maxim de prescrip ie, dup cum el
se calculeaz de la un moment subiectiv sau obiectiv, ori este suficient doar un termen
de prescrip ie, important fiind stabilirea momentului de la care acesta ncepe s
curg ?
(vii) Prescrip ia trebuie s nceap s curg de la data na terii dreptului
subiectiv, a nc lc rii lui sau de la o alt dat , ulterioar ?
(viii) Ea opereaz ipso iure, ope iudicii ori numai la cererea p r ii interesate?
Prin efectul legii sau n baza hot rrii organului de jurisdic ie, instan a
judec toreasc ori arbitral , dup caz , ori, n sfr it, doar la cererea celui ndrept it
(ope exceptionis)?
(ix) Prescrip ia trebuie aplicat din oficiu ori invocat de partea interesat ?
(x) Renun area la prescrip ie este ori nu posibil ? Implic consolidarea
raportului juridic ini ial ori na terea unui alt raport juridic, distinct de raportul juridic
originar?
First, there is the question, In general, how long should the limitation period be?
Secondly, there is the question, Should the same period apply to all types of claim; it not,
which types should receive special treatment?
The third question is, What should be the starting-date for the effluxion of the relevant
limitation period? Here the choice is between the date when the cause of action first arises and
the date when the prospective plaintiff either realises that there are material facts giving rise to
a claim, or at least the has sufficient constructive knowledge of those facts so that he can be
reasonably expected to consult and inquire. The Law Commission calls this compound of
actual and constructive knowledge the discoverability starting-date.
Finally, there is the question: Should the hand of `equity` continue to bend the limitation
rules in deserving circumstances? (N.H. Andrews, op. cit., pp. 589-590).
Cu privire la modul de rezolvare, de lege ferenda, a acestor probleme n dreptul englez, v. Limitation
Bill 2001, elaborat de Law Commission, prezidat de Robert Carnwath (disponibil la adresa:
www.law.com.gov.uk).

1146

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

O teorie a prescrip iei extinctive, ca i o reglementare corespunz toare a acesteia


trebuie s furnizeze r spunsuri la toate aceste ntreb ri ( i la altele similare sau
complementare). Care sunt ns r spunsurile Noului Cod civil? Vom ncerca s le
nf i m n continuare i s le nso im, cnd este cazul, de explica iile corespunz toare. n acest scop vom analiza n acest prim capitol aspectele generale legate de
no iunea, natura juridic , delimitarea, caracterul normelor privitoare la prescrip ia
extinctiv i efectul acesteia, n lumina Noului Cod civil, pentru ca apoi, n capitolele
urm toare, s ne ocup m de chestiunile particulare, func ionale ale acesteia, respectiv:
domeniul prescrip iei extinctive (cap. II), termenele legale de prescrip ie extinctiv
(cap. III), cursul prescrip iei extinctive (cap. IV) i, n fine, repunerea n termenul de
prescrip ie (cap. V).
Dar nainte de a aborda aceste chestiuni este util s amintim principalele surse
legislative, interne i externe, care au stat la baza noii reglement ri a prescrip iei
extinctive (nr. 592) i a c ror consultare este esen ial pentru a n elege filosofia noii
reglement ri, precum i r spunsurile legiuitorului romn ori, dac vrem, a redactorilor
Codului civil la problemele de mai sus.
592. Sursele Noului Cod civil. n ce prive te prescrip ia extinctiv , la elaborarea
principiilor i regulilor cuprinse n Cartea VI Despre prescrip ia extinctiv , dec derea
i calculul termenelor au fost consultate cele mai importante i moderne surse
legislative ori nonlegislative, att interne ct i externe1).
Dintre sursele interne principale amintim (n ordine cronologic ):
Codul civil (1864): art. 1837-1911;
Codul comercial (1887): art. 945-956;
Codul civil Carol al II-lea (1940)2): art. 1418-1450;
Codul familiei (1954): art. 21, 55, 60;
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip ia extinctiv ;
Proiectul Codului civil al Republicii Socialiste Romnia (1971): art. 135-165;
Proiectul de Lege al Ministerului Justi iei privind prescrip ia extinctiv (1995);
Proiectul de Lege al Ministerului Justi iei de modificare i completare a Codului
civil, a Codului de procedur civil , a Legii cadastrului i publicit ii imobiliare nr.
7/1996, precum i a altor acte normative conexe (2000)3): art. I pct. 22;
Proiectul Noului Cod civil (2004)4): art. 1928-1979.
Ct prive te sursele externe principale5), amintim aici:
1)

Cf. Expunerii de motive a Proiectului de Lege privind Codul civil (2009), la adresa www.just.ro, reprodus i n Codul civil (Legea nr. 287/2009), cu prefa de Fl.-Antonius Baias, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2009.
2)
Cu privire la soarta Codului civil Carol al II-lea (ca i a Codului de procedur civil i Codului comercial
din 1940), adoptate, ns amnate sine die, v. I. Tr. tef nescu, . Beligr deanu, op. cit., p. 14, nota 17.
3)
V. Supliment Juridica nr. 11-12/2000.
4)
Adoptat de Senatul Romniei la 13 septembrie 2004 ( i publicat n volum de Ed. C.H. Beck,
Bucure ti, 2006).
5)
Cu privire la utilitatea, chiar necesitatea consult rii surselor de drept comparat, v. G. Rouhette,
Regard sur lavant-projet de rforme du droit obligations; in Revue des contrat 2007/4, pp. 1378-1379.
Sans cder lautodnigrement, nous avons tir profit de rcents dveloppement du droit
des obligations en dehors de nos frontires, la Convention de Vienne sur la vente internationale

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1147

Codul federal elve ian al obliga iilor (1911): art. 127-142;


Codul civil german (BGB), astfel cum a fost modificat n anul 2000: par. 194-218;
Codul civil francez (1804): art. 2219-2282 (n vechea redactare, anterioar
reformei prescrip iei din anul 2008)1);
Codul civil italian (1942): art. 2934-2969;
Codul civil olandez (1992): art. 3.11.10-3.11.21;
Codul civil al provinciei Qubec (1991): art. 2875-2933;
Codul civil spaniol (1889): art. 1930-1975;
Conven ia asupra prescrip iei n materie de vnzare interna ional de m rfuri,
ncheiat la New-York la 14 iunie 1974 i Protocolul de modificare a Conven iei,
ncheiat la Viena la 11 aprilie 1980, la care Romnia a aderat prin Legea nr. 24/1992;
Principiile Unidroit 2004 aplicabile contractelor comerciale interna ionale: art.
10.1-10.11;
Principiile dreptului european al contractelor (1999), elaborate de Comisia
privind dreptul european al contractelor (Lando): art. 14:101-14:601;
Anteproiectul Catala de reform a Codului civil francez (2004) asupra dreptului
obliga iilor i a materiei prescrip iei extinctive.
n afar de aceste surse, un aport important l-a avut doctrina, n principal
contribu iile de excep ie ale prof. Mihail Eliescu, redactorul ( i autorul) Decretului nr.
167/1958, i ale prof. Gheorghe Beleiu, precum i practica judiciar i arbitral
relevant , n special aceea creat n baza Decretului nr. 167/1958, aspecte care au fost
semnalate de altfel, n diverse locuri, n cadrul tratatului de fa , motiv pentru care
socotim c este inutil a fi din nou aici amintite.

2. No iunea prescrip iei extinctive


593. Defini ie i terminologie. a) Defini ie. De i Noul Cod civil nu define te in
terminis prescrip ia extinctiv , reglementeaz , n mod expres, obiectul ( i, implicit,
efectul) acesteia, ca i Decretul nr. 167/1958 (art. 1 alin. 1). ntr-adev r, potrivit art.
2.500 intitulat Obiectul prescrip iei extinctive :
de marchandises occupant cet gard une place part, puisquelle constitue le droit franais de
la vente internationale. On na pas ignor la Common Law dAngleterre ni celle des tats-Unis.
Des codifications rcentes, de laire romaniste, nous avons retenu en particulier le Code civil
portugais, le Nouveau Code civil Nerlandais, le Code civil du Qubec et la rforme du droit
allemand et la rforme du droit allemand des obligations. Mais surtout, nous avons fait notre
miel des solutions des codifications prives du droit des contrats qui couvrent galement de
larges pans du droit des obligations: Principes relatifs aux contrats du commerce international
dUnidroit, Principes du droit europen du contrat, Code europen des contrats, ainsi que de
celle des Principes de droit europen de la responsabilit civile, non pour les confronter des
concepts ou principes, rels ou supposs, du droit franais, avec lesquels il leur faudrait cadrer,
mais pour bnficier de la sagesse quils ont pu amasser au terme de longues annes de
rflexions et discussions comparatives. Le fait que, sur une question, ils prsentent des vues
concordantes serait un indice sr que la solution propose vaut acutoritate rationis. (G.
Rouhette, loc. cit. supra).
1)

Cu privire la regimul actual al prescrip iei extinctive i uzucapiunii n Codul civil francez, v. Legea nr.
2008-561 sin 17 iunie 2008 (n vigoare de la 1 iunie 2009).

1148

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

(1) Dreptul material la ac iune, denumit n continuare drept la ac iune, se stinge


prin prescrip ie, dac nu a fost exercitat n termenul stabilit de lege.
(2) n sensul prezentului titlu, prin drept la ac iune se n elege dreptul de a
constrnge o persoan , cu ajutorul for ei publice, s execute o anumit presta ie, s
respecte o anumit situa ie juridic sau s suporte orice alt sanc iune civil , dup
caz.

Pentru definirea corect a prescrip iei, art. 2.500 alin. 1 NCC trebuie ns
coroborat, n primul rnd, cu prevederile art. 2.506 care reglementeaz , in terminis,
efectele mplinirii termenului de prescrip ie:
(1) Dup mplinirea prescrip iei, cel obligat este ndrept it s refuze
executarea presta iei.
(2) Cel care a executat de bun voie obliga ia dup ce dreptul la ac iune s-a
prescris nu are dreptul s cear restituirea presta iei, chiar dac la data execut rii nu
tia c termenul prescrip iei era mplinit.
(3) Recunoa terea unui drept prescris, f cut printr-un act scris, precum i
constituirea de garan ii n folosul titularului dreptului a c rui ac iune este prescris
sunt valabile, chiar dac cel care le-a f cut nu tia c termenul de prescrip ie era
mplinit. n aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renun area la prescrip ie (s.n.).

Totodat , mai trebuie re inut c , n sistemul noului cod, n limitele i condi iile
prev zute de lege, p r ile pot s ncheie conven ii privitoare la prescrip ie, n special s
modifice durata termenelor legale de prescrip ie ori regulile de func ionare a
prescrip iei extinctive (nceputul prescrip iei, suspendarea, ntreruperea, calculul
acesteia etc.), dup cum le dicteaz interesele (art. 2.515 alin. 3 i 4).
Din ansamblul acestor dispozi ii legale, rezult ns c prescrip ia, ca i n sistemul
Decretului nr. 167/1958 (supra, nr. 10, 26, 236 i urm. ), nu stinge dreptul subiectiv
material, ci numai dreptul la ac iune corespunz tor, astfel c putem n continuare defini
prescrip ia extinctiv ca fiind acel mod de nl turare a r spunderii civile constnd n
stingerea dreptului material la ac iune neexercitat n termenul stabilit de lege ori de
p r i, dup caz.
b) Terminologie. Sub aspect terminologic, este de re inut c expresia prescrip ia
extinctiv ori, dup caz, termenul de prescrip ie sunt ntrebuin ate de Noul Cod civil
n dou accep iuni diferite, dar complementare, i anume:
1) institu ia de drept civil avnd aceast denumire, adic totalitatea normelor de
drept civil care reglementeaz stingerea dreptului la ac iune n sens material n
domeniul raporturilor civile lato sensu;
2) esen a ns i a institu iei prescrip iei extinctive stingerea dreptului material la
ac iune neexercitat n termenul de prescrip ie, adic exact sensul pe care l-am avut n
vedere cnd am definit mai sus prescrip ia extinctiv .
Ct prive te dreptul material la ac iune, acesta este definit, ntr-o manier larg ,
cuprinz toare, pentru prima oar n legisla ia romn , ca fiind dreptul de a constrnge o
persoan , cu ajutorul for ei publice, s execute o anumit presta ie, s respecte o anumit
situa ie juridic sau s suporte orice alt sanc iune civil , dup caz. (art. 2.500 alin. 2) i
nglobeaz , n con inutul s u, att dreptul la ac iunea condamnatorie, adic dreptul de a

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1149

ob ine condamnarea prtului, ct i dreptul la ac iunea executorie, adic dreptul de a


ob ine executarea silit , deoarece ambele sale forme vizeaz realizarea, pe cale silit , a
dreptului subiectiv material nc lcat, nesocotit ori ignorat, dup caz.
Preciz m c , din considerente de ordin tehnic, Noul Cod civil reglementeaz
dreptul comun al prescrip iei dreptului la ac iune, prescrip ia dreptului de a ob ine
executarea silit fiind reglementat n Codul de procedur civil , reglementare care se
completeaz cu prevederile Codului civil (art. 2.513). Desigur, aceast op iune a
legiuitorului nu afecteaz unitatea prescrip iei extinctive i nici unitatea dreptului
material la ac iune, care, a a cum am ar tat cu alt ocazie (supra, nr. 440-443)
comport , n existen a sa concret , ambele forme: dreptul la ac iunea condamnatorie i
dreptul la ac iunea executorie i mbrac , n ntregul s u, tr s turile unui drept
subiectiv civil de natur substan ial , iar nu procedural .
594. Natura juridic a prescrip iei extinctive. n ce prive te natura juridic a prescrip iei
extinctive, aceast chestiune a fost controversat att sub imperiul vechiului Cod civil
(1864), ct i a Decretului nr. 167/1958 (supra, nr. 23-26 ), dar credem c ea a fost tran at
de Noul Cod civil n sensul faptului c , sub acest aspect, prescrip ia extinctiv nu stinge
dreptul subiectiv civil primar, ci afecteaz doar dreptul subiectiv secundar, adic dreptul la
ac iune (art. 2.500 i 2.506, precitate), astfel nct putem spune, din nou, c prescrip ia
extinctiv este doar un mod sau o cauz legal de nl turare (stingere) a r spunderii
civile (lato sensu), iar nu un mod de stingere a dreptului subiectiv civil.
A adar, prescrip ia este i r mne o institu ie de drept material, substan ial, iar nu
de drept procesual.
ntr-adev r, din dispozi iile legale mai sus citate, rezult , indubitabil, c prescrip ia
extinctiv , ca sanc iune juridic , prive te numai dreptul material la ac iune, adic
posibilitatea subiectului activ de a pretinde i ob ine, pe cale judiciar , protec ia unui
drept al s u nc lcat sau contestat (ori a unui interes legitim, n cazurile anume
prev zute de lege), iar nu ( i) dreptul subiectiv civil primar nc lcat sau contestat, care
supravie uie te efectului extinctiv al prescrip iei, nefiind n sine afectat.
Totu i, prin mplinirea ( i invocarea) prescrip iei extinctive o transformare ori
schimbare juridic a dreptului subiectiv ( i a obliga iei corelative) se produce, c ci,
din acest moment dreptul subiectiv civil nu mai poate fi ap rat pe calea ofensiv a
ac iunii n justi ie, ci numai pe calea defensiv a excep iunii, atunci cnd subiectul
pasiv i-a executat de bun voie obliga ia solicitnd restituirea presta iei f cute ori
pretinznd titularului dreptului subiectiv s execute o presta ie corelativ (de ex., s
predea bunul, de i dreptul la ac iunea n anularea vnz rii nu mai poate fi exercitat,
fiind stins prin prescrip ie); n mod corespunz tor, nici obliga ia civil corelativ nu
mai poate fi dus la ndeplinire pe calea execut rii silite, dar este permis i deschis
executarea sa voluntar (art. 2.506 alin. 2).
n consecin , prin obiectul i efectul s u, prescrip ia extinctiv este un veritabil
mod sau mijloc de nl turare (ncetare) a r spunderii civile, n sensul c dup
mplinirea termenului de prescrip ie subiectul pasiv al raportului de constrngere nu
mai poate fi constrns, prin ac iune condamnatorie ori executorie, s execute presta ia
datorat sau s suporte orice alt sanc iune civil , ns acesta nu este liberat de
obliga ia ce i incumb , deoarece raportul juridic primar nefiind stins, el continu s fie
inut de obliga ia ce-i incumb i pe care o poate executa oricnd de bun voie. Dup
cum s-a spus, n mod sugestiv, prin efectul s u, prescrip ia extinctiv metamor-

1150

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

fozeaz , transform dreptul subiectiv civil i obliga ia civil corelativ , retrogradndu-le, din perfecte (asigurate prin ac iune), n imperfecte (naturale, asigurate
doar prin excep iune)1).
595. Delimitarea prescrip iei extinctive. Dup cum am ar tat pe larg (supra, nr. 33 i
urm. ), prescrip ia extinctiv se aseam n dar nu se confund cu alte institu ii de drept
civil, precum: prescrip ia achizitiv (uzucapiunea), dec derea i termenul extinctiv.
Noul Cod civil conserv i chiar nt re te autonomia prescrip iei extinctive fa de
aceste institu ii, reglementnd n mod separat uzucapiunea, ca mod de dobndire a
drepturilor reale prin posesia exercitat asupra unui bun n tot timpul cerut de lege (art.
930 i urm.), dec derea, ca mod de stingere a unui drept subiectiv civil neexercitat n
termenul stabilit de lege (art. 2.545)2), inclusiv termenul extinctiv, ca modalitate ce
afecteaz existen a unei obliga ii civile (art. 1.412 alin. 2).
De re inut, c regulile de la prescrip ie constituie reguli de drept comun, astfel nct
dispozi iile n materie de uzucapiune, de ex., se completeaz cu cele de la prescrip ia
dreptului la ac iune3), dup cum n materie de dec dere, dac din lege (sau din conven ia
p r ilor n.n.) nu rezult n mod nendoielnic c un anumit termen este de dec dere, sunt
aplicabile regulile de prescrip ie (art. 2.547)4), care, fiind mai pu in riguroase, permite
judec torului s trateze cu mai mult flexibilitate regimul unui asemenea termen5).

3. Reglementarea prescrip iei extinctive


596. Sedes materiae. a) Reglementarea general . Noul Cod civil reglementeaz
prescrip ia extinctiv n cartea VI Despre prescrip ia extinctiv , dec derea i calculul
termenelor, la art. 2.500-2.543. Aceste texte cuprind reglementarea general , de drept
comun, a institu iei, deoarece dispozi ii cu caracter special exist n numeroase alte
texte ale codului, pe care aici le vom aminti doar (b), f r a intra n analiza acestora,
care va fi f cut cu alt ocazie.
n afar de aceasta, mai trebuie amintit c norme privitoare la prescrip ia dreptului
1)

Gh. Beleiu, op. cit. (2001), p. 238. Reamintim c , sub aspectul naturii juridice, prescrip ia dreptului
la ac iune este, pentru prof. Beleiu, un mod de transformare a con inutului raportului juridic civil
(ibidem, iar pentru dezvolt ri, v. Gh. Beleiu, Natura juridic a prescrip iei extinctive, III, n SCJ nr.
4/1985, pp. 335-341).
2)
Dec derea, ca i prescrip ia de altfel, poate avea att natur legal , ct i conven ional , fiind ns o
sanc iune mixt , aplicabil nu numai pentru neexercitarea unui drept subiectiv ntr-un termen prefixat (de
forcluziune), dar i pentru neefectuarea unui act juridic unilateral ntr-un termen imperativ (ex., denun area
unilateral a unui contract ori rezolu iunea unilateral a acestuia) atr gnd inadmisibilitatea (ori nulitatea)
acelui act, dac a fost s vr it cu nesocotirea acelui termen. ntr-adev r, conform art. 2.545 NCC:
(1) Prin lege sau prin voin a p r ilor se pot stabili termene de dec dere pentru exercitarea
unui drept sau s vr irea unor acte unilaterale.
(2) Neexercitarea dreptului subiectiv n untrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar
n cazul actelor unilaterale, mpiedicarea, n condi iile legii, a s vr irii lor.
3)

V., n acest sens, art. 934: Dispozi iile prezentei sec iuni (privitoare la uzucapiunea imobiliar
n.n.) se completeaz , n mod corespunz tor, cu cele privitoare la prescrip ia extinctiv .
4)
Pentru discu ii i dificult ile privind criteriile de calificare a unui termen ca fiind de dec dere
(forcluziune), v. supra, nr. 37 lit. c), text i notele de subsol.
5)
Cu privire la posibilitatea complet rii regimului termenului de dec dere cu regulile de la prescrip ie, v.
art. 934, pentru ipoteza termenului de op iune succesoral .

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1151

la ac iune exist i n alte acte normative, care, n m sura n care vor fi p strate de
legea de punere n aplicare a Noului Cod civil, ele vor ntregi reglementarea din cod,
fie ca norme speciale, fie ca norme complementare (n aceast din urm categorie
urmnd s intre dispozi iile privitoare la prescrip ia dreptului de a ob ine executarea
silit din viitorul Cod de procedur civil ).
Este inutil s amintim c n ce prive te raportul dintre cele dou categorii de
norme generale i speciale , el va fi guvernat de bine cunoscutele reguli: generalia
specialibus non derogant i, respectiv specialia generalibus derogant.
b) Reglement ri speciale cuprinse n Codul civil. Dup cum am men ionat, n afara
normelor cuprinse n Cartea VI, noul cod con ine i alte reguli speciale care se reg sesc n
diverse materii i se refer la diferite aspecte ale institu iei prescrip iei precum:
imprescriptibilitatea unor drepturi la ac iune [art. 216 alin. 6, art. 423 alin. 4, art.
427 alin. 1, art. 432 alin. 2, teza I, art. 433 alin. 2, art. 563 alin. 2, art. 564 alin. 2, art.
669, 696 alin. 2, art. 909 alin. 1, art. 911 alin. 2, teza a doua, art. 1130, art. 2.237];
imprescriptibilitatea unor excep ii (art. 1.095 alin. 3, art. 1.249 alin. 2, teza a doua);
prescriptibilitatea unor drepturi la ac iune avnd un obiect patrimonial (art. 253
alin. 4, art. 270, art. 638 alin. 2, in fine, i alin. 3, art. 896 alin. 1, teza a doua) sau
nepatrimonial (art. 419, 423 alin. 5, 427 alin. 5, art. 432 alin. 2, teza a doua, art. 433
alin. 3, art. 1.415 alin. 3, art. 2.010 alin. 3, art. 2.071, art. 2.499 alin. 2), dup caz;
termenele de prescrip ie (art. 270, 301, 316 alin. 2, art. 428 alin. 3, art. 695
alin. 3, teza I, art. 892 alin. 3, art. 897 alin. 2, art. 915 alin. 2, teza I, art. 951 alin. 1,
art. 990 alin. 5, art. 1.027 alin. 3, art. 1.070, 1.124, 1.223, art. 1.329 alin. 4, art. 1.564, art.
1.669 alin. 2, art. 1.933 alin. 3, art. 1.936 alin. 1, art. 2.190 alin. 1);
prorogarea prescrip iei (art. 1.394);
nceputul prescrip iei (art. 990 alin. 4, art. 1.076 alin. 2, art. 1.880, art. 2.163);
suspendarea prescrip iei (art. 695 alin. 3, teza a doua, art. 915 alin. 2, teza a
doua, art. 1.395, art. 1.433 alin. 1., art. 1.441 alin. 1, art. 1.449 alin. 1)
ntreruperea prescrip iei (art. 20 alin. 4, art. 1.433 alin. 2, art. 1.441 alin. 2, art. 1.449);
legea aplicabil prescrip iei (art. 2.663).
597. Caracterul normelor care reglementeaz prescrip ia extinctiv . a) Sistemul
Decretului nr. 167/1958. O problem strns legat de reglementarea prescrip iei
extinctive este aceea a caracterului imperativ ori dispozitiv al normelor ce
formeaz aceast institu ie.
Dup cum am ar tat (supra, nr. 74-77), att n literatura de specialitate, ct i n
practica judiciar s-a admis, n mod constant, c , n sistemul Decretului nr. 167/1858,
normele care formeaz institu ia prescrip iei extinctive sunt imperative, ntruct aceasta
este o institu ie de ordine public , destinat ocrotirii unui interes general, ob tesc:
nl turarea incertitudinii din raporturile juridice civile i asigurarea stabilit ii lor.
n doctrin , se mai precizeaz i faptul c natura ob teasc ar fi dedus tocmai din
rosturile sau func iile prescrip iei extinctive1): 1) func ia educativ i mobilizatoare;
2) func ia sanc ionatoare (cnd prima n-a dat rezultate); 3) func ia de consolidare a
raporturilor juridice i de nl turare a dificult ilor n administrarea probelor.

1)

V., de ex., Gh. Beleiu, op. cit. (2001), p. 235. Pentru am nunte cu privire la func iile prescrip iei
extinctive, v. supra, nr. 19-22.

1152

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

Ca urmare a acestei concep ii, Decretul nr. 167/1958 a consacrat i dou


consecin e juridice importante impuse de caracterul imperativ al normelor care
reglementeaz prescrip ia extinctiv 1):
1) inadmisibilitatea derog rii, prin conven ie, de la normele prescrip iei
extinctive (art. 1 alin. final: Orice clauz care se abate de la reglementarea legal a
prescrip iei este nul );
2) obligativitatea aplic rii, din oficiu, de c tre organul de jurisdic ie a normelor privind
prescrip ia extinctiv (art. 18: Instan a judec toreasc i organul arbitral sunt obligate ca,
din oficiu, s cerceteze, dac dreptul la ac iune sau la executarea silit este prescris).
Este ns de observat c aceast din urm solu ie este opus aceleia consacrat de art.
1841 C. civ.: n materie civil , judec torii nu pot aplica prescrip ia, dac cel interesat nu
va fi invocat acest mijloc.
Aceast concep ie asupra prescrip iei extinctive a fost considerat ca dep it ,
fiind necorespunz toare cu caracterul privat al raporturilor civile, astfel nct, de lege
ferenda, scrie prof. Beleiu, solu ia potrivit impus de principiul disponibilit ii,
aplicabil n dreptul civil, n general este aceea de a reveni la sistemul Codului civil:
prescrip ia trebuie aplicat dac cel interesat (de regul , prtul) o invoc . Propunnd
aceast solu ie, nu sc p m din vedere c , prin dispozi ie expres , se poate consacra, n
continuare, inadmisibilitatea derog rii, prin act juridic civil, de la normele ce
reglementeaz prescrip ia extinctiv , deoarece solu iile n prezen : aplicarea efectului
prescrip iei numai dac este invocat, de o parte, i inadmisibilitatea derog rii de la
normele ce reglementeaz prescrip ia extinctiv , de cealalt parte nu sunt
ireconciliabile dimpotriv , ele pot foarte bine coexista, dnd satisfac ie unor interese
diferite: cel general i cel individual; aceste interese trebuie armonizate, iar nu unul s
fie anihilat de cel lalt, de plano. Cu alte cuvinte, p strnd caracterul imperativ al
normelor care reglementeaz prescrip ia extinctiv , caracter dedus din natura
ob teasc , general a interesului asigur rii certitudinii n raporturile juridice civile, prin
nl turarea unor litigii care s aib originea n situa ii juridice prea nvechite, ar trebui
tras o singur consecin : inadmisibilitatea derog rii, iar nu i cea de a doua:
obligativitatea aplic rii, din oficiu, a prescrip iei extinctive de c tre organul de
jurisdic ie.2)
Aceste propuneri au fost avute n vedere de redactorii Noului Cod civil, care au
abandonat concep ia caracterului imperativ, de ordine public , al normelor care
reglementeaz prescrip ia extinctiv , optnd pentru un caracter preponderent dispozitiv
(recte, supletiv) al acestora (b).
b) Sistemul Noului Cod civil. ntr-adev r, n sistemul Noului Cod civil, prescrip ia
extinctiv , de i r mne o institu ie de interes general, prin rosturile ori func iile pe care
le deserve te, totu i, este i r mne o institu ie de drept privat, astfel nct beneficiul
prescrip iei extinctive este rezervat, n principiu, doar celui direct interesat, iar p r ile,
1)

n acest sens, Gh. Beleiu, op. cit. (2001), p. 236.


Ibidem. Pentru criticile aduse acestei solu ii, v. . Beligr deanu, Cu privire la aplicabilitatea art.
18 din Decretul nr. 167/1958, n situa ia litigiilor patrimoniale prin arbitraj, n Dreptul nr. 8/1995, pp. 1820; V. D: Zl tescu, Considera ii n leg tur cu institu ia prescrip iei, n Dreptul nr. 2/1999, p. 20, nota 13.
2)

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1153

n vederea solu ion rii mai rapide ori, dup caz, n condi ii specifice, a unui eventual
diferend, pot amenaja, n anumite limite, inclusiv regulile privitoare la prescrip ia
dreptului la ac iune, n scut din raporturile lor civile. Aceste interese preponderent
private conduc spre o reglementare mult mai flexibil , liberal , a institu iei prescrip iei,
bazat pe dou principii fundamentale:
1) necesitatea asigur rii certitudinii i stabilit ii raporturilor juridice civile;
2) respectarea principiului libert ii contractuale n materia prescrip iei extinctive,
cu condi ia ca aceasta s nu aduc atingere ordinii publice (e.g. principiului garant rii
dreptului de liber acces la justi ie), normelor imperative i bunelor moravuri.
n consecin , de i se admite, cu valoare de principiu, c prescrip ia extinctiv este
reglementat prin lege (art. 2.515 alin. 1), p r ile care au capacitatea deplin de exerci iu,
pot ncheia, n mod valabil, conven ii privitoare la prescrip ie (art. 2.514 alin. 3 i 4).
De asemenea, dac n ce prive te renun area la prescrip ia care n-a nceput nc s
curg , este nul , n schimb, o astfel de renun are este valabil dac are ca obiect fie
beneficiul termenului scurs, n cazul prescrip iei ncepute i nemplinite, fie beneficiul
prescrip iei mplinite (art. 2.507).
Ct prive te invocarea i aplicarea prescrip iei extinctive, n acord cu art. 1841 din
vechiul cod, citat mai sus, prescrip ia poate fi opus numai de cel n folosul c ruia
curge (art. 2.512 alin. 1), astfel nct organul de jurisdic ie nu poate aplica prescrip ia
din oficiu (art. 2.512 alin. 1), indiferent dac prtul este un simplu particular ori,
dup caz, statul sau nsu i o unitate administrativ-teritorial .
598. Conven iile privitoare la prescrip ia extinctiv . a) Reglementare. n acord cu
caracterul preponderent dispozitiv al normelor privitoare la prescrip ie, Noul Cod civil
admite, a a cum am ar tat, posibilitatea ncheierii de conven ii (pacte) privitoare la
prescrip ie, cu respectarea anumitor condi ii sau limite. Astfel, potrivit art. 2.515,
precitat:
(1) Prescrip ia extinctiv este reglementat prin lege.
(2) Este interzis orice clauz prin care fie direct, fie indirect o ac iune ar fi
declarat imprescriptibil , de i, potrivit legii, aceasta este prescriptibil , sau invers, o
ac iune declarat de lege imprescriptibil ar fi considerat prescriptibil .
(3) Cu toate acestea, n limitele i condi iile prev zute de lege, p r ile care au
capacitatea deplin de exerci iu pot, prin acord expres, s modifice durata termenelor
de prescrip ie sau s modifice cursul prescrip iei prin fixarea nceputului acesteia ori
prin modificarea cauzelor legale de suspendare ori de ntrerupere a acesteia, dup caz.
(4) Termenele de prescrip ie pot fi reduse sau mic orate (recte, m rite n.n.),
prin acordul expres al p r ilor, f r ns ca noua durat a acestora s fie mai mic de
un an i nici mai mare de 10 ani, cu excep ia termenelor de prescrip ie de 10 ani sau
mai lungi care pot fi prelungite pn la 20 de ani.
(5) Dispozi iile alin. (3) i (4) nu se aplic n cazul drepturilor la ac iune de care
p r ile nu pot s dispun i nici ac iunilor derivate din contractele de adeziune, de
asigurare i cele supuse legisla iei privind protec ia consumatorului.
(6) Orice conven ie sau clauz contrar dispozi iilor prezentului articol este
lovit de nulitate absolut .

O scurt analiz a acestui articol este util , cel pu in dac avem n vedere faptul c
este vorba de o reglementare absolut nou pentru dreptul romnesc.

1154

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

b) Condi ii de validitate. Din articolul citat, rezult c , pentru a fi valabile,


conven iile trebuie ncheiate de persoane care au capacitate deplin de exerci iu i s
aib un obiect licit, respectiv s priveasc :
drepturi la ac iune prescriptibile i disponibile (cesibile);
durata termenelor de prescrip ie;
nceputul prescrip iei;
modificarea (nu suprimarea) cauzelor legale de suspendare ori de ntrerupere a
prescrip iei.
A contrario, nu sunt admisibile conven iile care au ca obiect:
drepturile la ac iune imprescriptibile i/sau indisponibile (incesibile), precum
ac iunile reale imprescriptibile (e.g. art. 563 alin. 3, art. 564 alin. 2, art. 696 alin. 2, art.
861 alin. 1 etc.), ac iunea n constatarea nulit ii absolute (art. 2.502 alin. 2, pct. 3),
ac iunile derivnd din starea i capacitatea persoanelor (cf. art. 29 privitor la limitele
capacit ii civile; art. 437 referitor la inalienabilitatea ac iunilor de filia ie etc.);
interdic ia este expres (art. 2.515 alin. 2 i 5, teza I);
drepturile la ac iune derivate din contractele de adeziune, de asigurare i cele
supuse legisla iei consumatorului, indiferent dac pactul este ncheiat nainte sau dup
ncheierea unor asemenea contracte; aceast interdic ie este de asemenea expres (art.
2.515 alin. 5, teza a doua);
fixarea unor termene de prescrip ie cu nerespectarea duratei minime sau maxime
legale (de ex., termenele de prescrip ie de cel mult un an nu pot fi mic orate, dar pot fi
m rite pn la 10 ani, dup cum termenele de 10 ani sau mai lungi pot fi prelungite
pn la 20 de ani; v., n acest sens, art. 2.515 alin. 4); aceste limite se explic prin
necesitatea existen ei unui termen minim suficient pentru asigurarea unei ac iuni utile
i efective, pe de o parte, dar i a unui termen care s nu fie excesiv de lung astfel nct
s fac ac iunea practic imprescriptibil ori s creeze dificult i de judecat sau de
administrare a probelor pe care legiuitorul a voit s le prentmpine, chiar i mpotriva
voin ei p r ilor, pe de alt parte;
stabilirea momentului nceputului prescrip iei ( i implicit al mplinirii ei) la o
dat n raport de care prescrip ia ar fi socotit mplinit , ceea ce echivaleaz , implicit,
cu suprimarea dreptului la ac iune;
suprimarea cauzelor legale de suspendare ori ntrerupere a prescrip iei; legea
admite doar modificarea acestora, iar nu i nl turarea lor, ceea ce ar conduce, indirect,
fie la imprescriptibilitatea dreptului la ac iune, fie la suprimarea acestuia i exonerarea
de r spundere a debitorului (cf. art. 2.512 alin. 2);
nl turarea posibilit ii repunerii n termen, atunci cnd dep irea termenului de
prescrip ie a fost cauzat de existen a unor motive temeinic justificate (art. 2.521), o
astfel de clauz este de asemenea prohibit , deoarece este abuziv sau contrar echit ii
i bunelor moravuri (v. art. 15. privitor la abuzul de drept, art. 1.169 referitor la limitele
libert ii de a contracta).
Exempli gratia, dintre conven iile privitoare la prescrip ie care ar fi principial
valabile, pot fi citate urm toarele:
cele care stabilesc un termen mai scurt ori mai lung de prescrip ie dect cel general
de 3 ani (de ex., 1 an, pentru r spunderea pentru viciile aparente ale lucrului ori lucr rii, ori

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1155

5 ani, pentru viciile ascunse) sau, dup caz, dect cel special (de ex., 1 an, n cazul ac iunii
n anulare sau reducerea obliga iilor pentru leziune, fixat la 2 ani de art. 1.223);
cele care fixeaz nceputul prescrip iei, altul dect cel prev zut de lege, n regul
general , ori printr-o dispozi ie particular (de ex., stabilirea c prescrip ia dreptului la
ac iune pentru viciile lucrului sau lucr rii nu ncepe s curg dect dup consultarea
unui expert, ori c nceputul prescrip iei dreptului la ac iune pentru penalit i curge nu
de la exigibilitatea crean ei, ci de la mplinirea termenului de 30 de zile, n care aceasta
putea fi achitat , f r a antrena plata penalit ilor aferente etc.);
cele prin care se modific (nu suprim ) cauzele legale de suspendare ori
ntrerupere a prescrip iei (de ex., stabilirea faptului c ntre so i prescrip ia este
suspendat chiar dac sunt separa i n fapt, ori c for a major suspend cursul
prescrip iei, indiferent de data survenirii ei; stipularea c punerea n ntrziere nu
ntrerupe prescrip ia dect dac este f cut prin executorul judec toresc ori ntr-o
anumit form , ori c plata par ial nu constituie n sine recunoa tere tacit a
prescrip iei, sau, n fine, c ntreruperea, survenit prin cererea de chemare n judecat ,
va fi urmat de prescrip ia cea mai lung , de 10 ani, a dreptului de a ob ine executarea
silit etc.) i, a fortiori, se suplimenteaz 1) aceste cauze de suspendare ori de
ntrerupere (de ex., prevederea n sensul c reia consultarea unui expert care s
stabileasc cauza deficien elor calitative ale unui lucru suspend prescrip ia dreptului la
ac iune ori stipularea faptului c ncercarea de conciliere prealabil a oric rui litigiu
ivit ntre p r i, atrage suspendarea cursului prescrip iei).
c) Sanc iune. Orice conven ie sau clauz contrar dispozi iilor art. 1.215 este lovit
de nulitate absolut (art. 2.115 alin. 6), fiind, a adar, nul de drept.
599. Legea aplicabil prescrip iei extinctive. n dreptul nostru, prescrip ia extinctiv
este o chestiune de fond, iar nu de procedur , astfel nct legea aplicabil prescrip iei
este legea care guverneaz fondul dreptului, iar nu lex fori. Aceast solu ie prev zut ,
de altfel, la art. 147 din Legea nr. 105/1992 privitoare la raporturile de drept
interna ional privat (Prescrip ia extinctiv a dreptului la ac iune este supus legii care
se aplic dreptului subiectiv nsu i) este men inut de art. 2.663 NCC:
Prescrip ia extinctiv a dreptului la ac iune este supus legii care se aplic
dreptului subiectiv nsu i.2)

Prin urmare, n func ie de natura dreptului subiectiv civil primar, legea aplicabil
prescrip iei poate fi, dup caz, lex personalis, lex contractus, lex loci delicti commissi,
lex loci laesionis, lex rei sitae etc.3)
n final, preciz m c , n aceast materie, legea aplicabil trebuie s fie unic , n
sensul c trebuie s se aplice att prescrip iei dreptului la ac iunea condamnatorie, ct i
prescrip iei dreptului la ac iunea executorie (v. pentru am nunte, supra, nr. 430, lit. c).
1)
Cf. art. 2254 alin. 2 C. civ. fr. (L. no 2008-561 du 17 juin 2008): Les parties peuvent galement,
dun commun accord, ajouter aux causes de suspension ou dinterruption de la prescription prvues par la
loi. (s.n.).
2)
V., deja n acela i sens, art. 147 din Legea nr. 105/1992: Prescrip ia extinctiv a dreptului la
ac iune este supus legii care se aplic dreptului subiectiv nsu i.
3)
Pentru am nunte, inclusiv unele solu ii nuan ate cuprinse n regulamentele comunitare, v. supra,
nr. 99.

1156

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

4. Efectul prescrip iei extinctive


600. Ce se stinge prin prescrip ie n lumina Noului Cod civil? a) Sistemul
Decretului nr. 167/1958. Dup cum am v zut (supra, nr. 263 i urm.), n doctrin
mai ales a existat o controvers cu privire la ce se stinge prin prescrip ia
extinctiv , n lumina Decretului nr. 167/1958, controvers care i are originea n
dispozi iile contradictorii ale Codului civil din 1864 privitoare la acela i aspect
(art. 1091 i 1837, care evoc stingerea prin prescrip ie a obliga iei civile, versus art.
1890, 1900, 1903, 1904 etc., care se refer la prescrip ia ac iunilor n justi ie) i care,
finalmente, a fost tran at , cu argumente de text, de legisla ie i jurispruden (ibidem),
n sensul stingerii prin prescrip ie doar a dreptului la ac iune n sens material, iar nu a
nsu i dreptului subiectiv.
b) Sistemul Noului Cod civil. n ce prive te Noul Cod civil, solu ia stingerii doar a
dreptului material la ac iune este nendoielnic , deoarece art. 2.500 se refer , expressis
verbis, la dreptul material la ac iune ca obiect al prescrip iei, n timp ce art. 2.506,
reglementnd efectele prescrip iei mplinite, dispune urm toarele:
(1) Dup mplinirea prescrip iei, cel obligat este ndrept it s refuze
executarea presta iei.
(2) Cel care a executat de bun voie obliga ia dup ce dreptul la ac iune s-a
prescris nu are dreptul s cear restituirea presta iei, chiar dac la data execut rii nu
tia c termenul prescrip iei era mplinit.
(3) Recunoa terea unui drept (la ac iune n.n.) prescris, f cut prin act scris,
precum i constituirea de garan ii n folosul titularului dreptului a c rui ac iunea este
prescris sunt valabile, chiar dac cel care a f cut-o nu tia c termenul de prescrip ie
era mplinit. n aceste cazuri sunt aplicabile regulile de la renun area la prescrip ie.
(s.n.).

Prin urmare, prescrip ia extinctiv stinge numai dreptul la ac iune, iar nu i


dreptul subiectiv substan ial primar, ceea ce antreneaz anumite consecin e juridice
specifice (c).
c) Consecin ele juridice ale stingerii, prin prescrip ie, numai a dreptului material
la ac iune. Din faptul c prin prescrip ie se stinge numai dreptul la ac iune (n sens
material), adic posibilitatea titularului dreptului subiectiv civil de a ob ine, la nevoie,
protec ia statal a dreptului s u, decurge o important consecin
juridic :
supravie uirea dreptului subiectiv civil i a obliga iei corelative; dup cum am precizat
la natura juridic a prescrip iei extinctive (supra, nr. 26), practic ns dreptul
subiectiv i obliga ia corelativ sunt transformate, deoarece pot fi considerate acum
doar imperfecte, incomplete, ocrotite numai pe calea defensiv a excep iunii, iar nu i a
ac iunii civile.
n afar de aceasta, ntruct prescrip ia afecteaz doar dreptul material la ac iune,
iar nu i dreptul procesual la ac iune drept autonom i distinct de dreptul la ac iune
(n sens material) , adic dreptul de a sesiza instan a i de a solicita solu ionarea
cauzei, printr-o hot rre r mas definitiv , acesta este i r mne neatins, fiind practic

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1157

imprescriptibil extinctiv; ntr-adev r, chiar dac s-a mplinit termenul de prescrip ie


extinctiv , titularul dreptului subiectiv civil (neafectat de mplinirea acestui termen)
poate sesiza oricnd organul de jurisdic ie i exercita, n continuare, celelalte drepturi
procesuale, pentru a- i ap ra dreptul s u, solicitnd condamnarea prtului; dac n-ar
exista aceast posibilitate, nu s-ar putea verifica jurisdic ional nici faptul dac
prescrip ia este sau nu efectiv mplinit , iar reclamantul n-ar putea dovedi ori
demonstra c prescrip ia nu s-a mplinit nc , existnd, de pild , o cauz de suspendare
ori de ntrerupere a cursului s u.
601. Principiile efectului prescrip iei extinctive. Ca i n actuala reglementare
cuprins n Decretul nr. 167/1958 (art. 1 alin. 2 i art. 12), efectul prescrip iei
extinctive stingerea dreptului material la ac iune este crmuit de dou principii, i
anume (art. 2.503):
odat cu stingerea dreptului la ac iune privind un drept principal se stinge i
dreptul la ac iune privind un drept accesoriu (art. 2.503 alin. 1);
n cazul n care un debitor este obligat la presta ii succesive, dreptul la ac iune
cu privire la fiecare dintre aceste presta ii se stinge printr-o prescrip ie deosebit ,
chiar dac debitorul continu s execute una sau alta din presta iile datorate (art. 2.503
alin. 2).
De la ambele principii, exist ns excep ii, necunoscute n dreptul actual:
n cazul crean elor garantate cu o ipotec sau alt garan ie real (gaj1)),
prescrip ia dreptului la ac iune privind crean a principal nu atrage i stingerea
dreptului la ac iunea ipotecar (sau pignorativ ); n aceast din urm situa ie,
creditorul ipotecar (sau gajist) va putea urm ri, n condi iile legii, doar bunurile mobile
sau imobile garantate, ns numai n limita valorii acestor bunuri i doar n vederea
acoperirii debitului principal (iar nu i a accesoriilor acestuia) art. 2.504; aceast
excep ie este justificat de caracterul real, opozabil erga omnes, al ipotecii sau gajului,
precum i de faptul c aceste garan ii au un caracter relativ autonom fa de crean a
garantat , astfel nct pot fi supuse unor reguli distincte de existen
i stingere (n
cazul ipotecii imobiliare, dreptul de ipotec se stinge numai prin radiere din cartea
funciar , creditorul ipotecar putnd opune oricnd, pe cale de excep ie, neplata crean ei
ipotecare, refuznd astfel, n chip legitim, s consimt la radiere; n cazul ipotecii
mobiliare, de asemenea, creditorul ipotecar se poate opune la radierea acesteia din
arhiv , ct vreme crean a garantat , nestins prin prescrip ie, nu a fost achitat ; n
fine, creditorul gajist, aflat n posesia bunului gajat, este pe deplin ndrept it s refuze
restituirea bunului ct timp crean a nu a fost achitat , de vreme ce, pe de o parte,
prescrip ia afecteaz doar dreptul la ac iune, iar l sarea bunului n minile sale
echivaleaz , pe de alt parte, cu recunoa terea continu a acestui drept, cel pu in n
cazul n care constituitor este nsu i debitorul gajist, iar nu un ter garant)2);
1)

Cf. art. 2.494 (Aplicarea regulilor privitoare la ipotec ): Dispozi iile privitoare la publicitatea,
prioritatea, executarea i stingerea ipotecilor mobiliare se aplic n mod corespunz tor (s.n.). A adar,
dac ac iunea ipotecar nu se stinge prin prescrip ia ac iunii principale, mutatis mutandis, nici ac iunea
creditorului gajist nu se stinge prin prescrip ia crean ei principale garantate.
2)
Prescrip ia separat a crean ei garantate fa de prescrip ia (stingerea) garan iilor reale este ntlnit
i n alte legisla ii, n special cele de inspira ie germanic . V., n afara Codului civil german (art. 216),

1158

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

n cazul n care presta iile succesive alc tuiesc, prin finalitatea lor, rezultat din
lege sau din conven ia p r ilor, un tot unitar, dreptul la ac iune se va stinge printr-o
singur prescrip ie, iar nu prin prescrip ii deosebite (art. 2.503 alin. 2); aceast
excep ie, care nseamn ntoarcerea la regul , se justific prin caracterul unitar al
obliga iei, chiar dac executarea ei este e alonat , n virtutea legii ori a voin ei p r ilor,
deoarece aceast e alonare a fost conceput pentru a facilita ndeplinirea obliga iei, iar
nu pentru a fi considerat ca fiind generatoare de presta ii distincte, de sine st t toare
(de ex., n cazul vnz rii cu plata pre ului n rate, plata ratelor, fiind simple modalit i
de achitare a pre ului, iar nu presta ii de sine st t toare, nu d loc la drepturi la ac iune
distincte i, prin urmare, nici la prescrip ii deosebite).
Tot n aplica ia efectului extinctiv al prescrip iei stingerea doar a dreptului
material la ac iune , art. 2.505 mai prevede, n mod firesc, c prescrip ia nu
mpiedic stingerea prin compensa ie (legal , dar mai ales judiciar n.n.) a crean elor
reciproce i nici exercitarea dreptului de reten ie1), dac dreptul la ac iune nu era
prescris n momentul n care s-ar fi putut opune compensarea sau dreptul de reten ie,
dup caz (s.n.). Solu ia este pe deplin justificat , deoarece la data cnd putea fi opus ,
pentru prima dat , compensa ia ori dreptul de reten ie, dreptul la ac iune nu era
prescris, astfel nct titularul s u a socotit c nu mai e cazul s ac ioneze din moment
ce crean ele reciproce sunt (ori trebuie considerate) stinse pn la concuren a celei mai
mici ori, dup caz, se bucur de o garan ie, chiar imperfect , care-i permite s - i
asigure, pe cale de excep ie, plata crean ei. n plus, n cazul retentorului, ct timp
debitorul nu solicit predarea (restituirea) bunului o astfel de pasivitate poate fi
asimilat recunoa terii tacite a dreptului, antrennd fie amnarea, fie ntreruperea
cursului prescrip iei (cf. art. 2.538, alin. 2 i 3).
602. Modul de aplicare a prescrip iei extinctive. a) Sedes materiae. Prescrip ia nu
opereaz ipso iure sau ope legis, ci numai ope exceptionis, adic doar la cererea p r ii
interesate. Aceasta rezult att din art. 2.506 NCC, precitat (n special alin. 1: Dup
mplinirea prescrip iei, cel obligat este ndrept it s refuze executarea presta iei; deci,
prin mplinirea termenului de prescrip ie, cel interesat dobnde te doar dreptul de a se
opune la condamnarea sa, iar nu i liberarea de obliga ia ce-i incumb , adic
exonerarea de r spunderea sa civil , contractual sau extracontractual ), ct i din
prevederile art. 2.507 i urm., din acela i cod, privitoare la renun area la prescrip ie.
ntr-adev r, n termeni similari nu identici art. 1838-1839 i 1841 din vechiul
Cod civil, art. 2.507 i urm. NCC privitoare la renun area (infra, nr. 603) i la
invocarea prescrip iei prev d, inter alia, c nu se poate renun a la prescrip ie ct
timp a nceput s curg (art. 2.507, teza I) i c aceasta poate fi opus numai de cel
solu ii similare n dreptul elve ian (Codul civil elve ian, art. 790, 807; Codul federal elve ian al
obliga iilor, art. 140) sau olandez (Codul civil din 1992, art. 3.11.20b), mai nou.
Pe de alt parte, trebuie semnalat c excep ia este ns limitat , n sensul c dreptul de ipotec i
ac iunea corespunz toare supravie uiesc efectului prescrip iei numai n limita valorii bunului afectat
garan iei ipotecare (art. 2.504 alin. 1 in fine) i f r a cuprinde accesoriile crean ei a c rei ac iune este
stins prin prescrip ie (art. 2.504 alin. 2), m sur care este de natur s stimuleze pe creditor n a- i
valorifica crean a n termenul de prescrip ie aplicabil ac iunii principale.
1)
Cu privire la dreptul de reten ie, v. art. 2.495-2.499 NCC.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1159

n folosul c ruia curge (art. 2.512 alin. 1), astfel c , n caz contrar, organul de
jurisdic ie va continua judecata i se va pronun a n fond asupra preten iei deduse
judec ii (art. 2.512 alin. 2).
b) Aplicarea prescrip iei numai la cererea persoanei interesate. Dup cum rezult
din dispozi iile mai sus citate, n sistemul Noului Cod civil, prescrip ia nu opereaz de
drept i nici din oficiu, n baza hot rrii instan ei judec tore ti sau arbitrale, ci numai la
cererea persoanei interesate (art. 2.512)1). ntr-adev r:
n primul rnd, este de remarcat c prescrip ia nu opereaz ipso iure, deoarece prin
simpla mplinire a termenului cel n folosul c ruia curge prescrip ia nu este exonerat de
r spundere, ci doar ndrept it s refuze ndeplinirea obliga iei de care este inut. Deci,
prin expirarea termenului de prescrip ie se na te ope legis dreptul sau facultatea de a
opune beneficiul prescrip iei mplinite, iar nu i constatarea stingerii nse i a dreptului
la ac iune. Dreptul de a invoca beneficiul prescrip iei extinctive, este un drept de natur
potestativ , distinct de dreptul subiectiv primar afectat de mplinirea termenului de
prescrip ie, i poate fi exercitat sau, dup caz, abandonat prin efectul renun rii la
prescrip ie2).
n al doilea rnd, prescrip ia nu poate fi aplicat ex officio de c tre organul de
jurisdic ie, chiar dac invocarea prescrip iei ar fi n interesul statului sau al unit ilor
sale administrativ-teritoriale (art. 2.512 alin. 2 i 3). Mai mult, ea nici m car nu poate fi
pus n discu ia p r ilor, n virtutea rolului activ, din moment ce, pe de o parte, e vorba
de o excep ie personal , iar nu de o excep ie de ordine public , i pe de alt parte, o
asemenea chestiune n plan procesual intereseaz principiul disponibilit ii, fiind un
aspect ori o facultate inerent dreptului fiec rei p r i de a dispune, n cursul procesului,
de drepturile sale materiale i procedurale, iar acest aspect trebuie l sat la aprecierea
acesteia, iar nu a instan ei de judecat .
n sfr it, ntruct prescrip ia poate fi opus numai de cel n folosul c ruia curge (art.
2.512 alin. 1), nu intereseaz buna sau reaua sa credin i nici faptul dac a dobndit vreun
titlu contrar (prin transmiterea cesiunii aceluia i drept de c tre o ter persoan ), deoarece
prescrip ia sanc ioneaz lipsa de ac iune ori neglijen a titularului dreptului la ac iune, iar
condi iile de aplicare a acestuia nu presupun buna-credin a prescrip ionarului sau
dobndirea aceluia i drept, de c tre acesta, n vreun alt mod, dup caz.

1)
n sensul c , n materia raporturilor de munc , art. 2512 alin. 2 (organul de jurisdic ie competent nu
poate aplica prescrip ia din oficiu) ar fi inaplicabil n situa ia prescrip iei mplinite n favoarea salaria ilor,
avndu-se n vedere c , i n acest caz, devine incident dispozi ia de principiu nscris n art. 38 din Codul
muncii, v. I. Tr. tef nescu, . Beligr deanu, op. cit., p. 36. Aceast opinie este criticabil , deoarece
beneficiul prescrip iei c tigate nu e un drept derivat din contractul individual de munc ori acordat de lege n
considerarea raportului de munc , ci o facultate ex lege, care ndrept e te salariatul s refuze executarea unei
obliga ii prescrise. n plus, pl ile ncasate f r drept ori desp gubirile cauzate angajatorului prin s vr irea de
fapte ilicite (art. 998 i urm. C. civ.) genereaz raporturi pur civile, iar nu de dreptul muncii, fiind str ine,
a adar, dispozi iilor art. 38 din Codul muncii (care dispun c : Salaria ii nu pot renun a la drepturile ce le sunt
recunoscute prin lege. Orice tranzac ie prin care se urm re te renun area la drepturile recunoscute de lege
salaria ilor sau limitarea acestor drepturi este lovit de nulitate).
2)
Renun area la prescrip ia mplinit sau c tigat este un act abdicativ unilateral avnd ca obiect
nsu i dreptul de a invoca prescrip ia mplinit . Obiectul renun rii nu poate fi dreptul la ac iune i, a
fortiori, nici dreptul subiectiv civil primar, deoarece acestea apar in altuia, iar nu renun torului i, prin
urmare, acesta din urm nu poate dispune de acestea f r acordul titularului, o asemenea renun are fiind
nul absolut (cf. art. 17 alin. 1: Nimeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dect are el
nsu i).

1160

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

c) Momentul pn la care poate fi invocat prescrip ia. Fiind o excep ie de fond,


relativ , prescrip ia nu poate fi invocat oricnd, adic n orice stare a pricinii, ci numai
n instan a de fond, ea putnd totu i fi opus pentru prima oar chiar i n apel (art. 2.513
alin. 1). n materie de arbitraj, prescrip ia poate fi opus pe tot parcursul solu ion rii
litigiului (art. 2.514 alin. 2). Desigur, n ambele cazuri trebuie ca prtul s nu fi
renun at, n prealabil, expres ori tacit, la prescrip ie, c ci, n acest caz, invocarea
prescrip iei este lipsit de obiect, dreptul de op iune fiind stins.
d) Invocarea prescrip iei de c tre alte persoane. Dreptul de a invoca prescrip ia nu
este, n principiu, un drept intuitu personae, astfel nct dac are caracter patrimonial,
el poate fi exercitat, n numele prescrip ionarului, i de c tre alte persoane interesate.
Astfel, potrivit art. 2.514 NCC, codebitorii unei obliga ii solidare sau indivizibile i
fideiusorii pot invoca prescrip ia, chiar dac unul dintre debitori a neglijat s-o fac ori a
renun at la ea. Tot astfel, pot invoca prescrip ia i creditorii celui interesat, precum i
orice alt persoan interesat 1).
603. Renun area la prescrip ie. Noul Cod civil reglementeaz , n termeni similari cu
prevederile art. 1838-1840 ale vechiului cod, i posibilitatea renun rii la prescrip ie,
respectiv la a a-numita prescrip ie c tigat , adic la nsu i dreptul de a invoca
prescrip ia extinctiv 2). Se precizeaz , n plus, c renun area poate privi fie prescrip ia
mplinit , fie numai beneficiul termenului scurs, ns acestea nu trebuie confundate
chiar dac produc acelea i efecte nceperea unei prescrip ii de acela i fel , deoarece
n primul caz este vorba de nsu i dreptul de a invoca prescrip ia, care poate fi opus i
de alte persoane interesate (art. 2.514), pe cnd n cel de-al doilea caz sunt aplicabile
regulile de ntreruperea prescrip iei prin recunoa terea dreptului. ntr-adev r:
Potrivit art. 2.507 NCC, nu se poate renun a la prescrip ie ct timp nu a nceput s
curg , dar se poate renun a la prescrip ia mplinit , precum i la beneficiul termenului
scurs pentru prescrip ia nceput i nemplinit .
Renun area la prescrip ie poate fi expres , f cut prin act de renun are, sau tacit ,
dac rezult din manifest ri neechivoce i este nendoielnic (art. 2.508).
Nu se poate renun a dect de cel care are capacitatea de a nstr ina (de a face acte
de dispozi ie) ori de a se obliga, dup caz (art. 2.509).
n toate cazurile, dup renun are, ncepe s curg o nou prescrip ie de acela i fel, iar
dac partea ndrept it renun la beneficiul termenului scurs pn la acea dat , sunt
aplicabile dispozi iile privind ntreruperea prescrip iei prin recunoa terea dreptului (art.
2.510).
Renun area produce ns efecte relative, deoarece este un act unilateral, ea
neputnd fi, a adar, opus codebitorilor solidari ori ai unei obliga ii indivizibile, nici
mpotriva fideiusorilor (art. 2.511). De asemenea, ea nu poate fi opus creditorilor
renun tori i nici altei persoane interesate (art. 2.514, teza a doua).
1)
V., pentru invocarea prescrip iei de c tre ter ul detentor (dobnditor) al imobilului ipotecat, C. Ap.
Bucure ti, s. a IV-a civ., dec. nr. 4214/2000, n Culegere de practic judiciar n materie civil 2000, nr. 57, pp.
142-144 (cu not de Adina Nicolae).
2)
Pentru am nunte cu privire la natura i caracterele juridice ale renun rii la prescrip ia c tigat , v.
supra, nr. 290 lit. b).

1161

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

CAPITOLUL II
DOMENIUL PRESCRIP IEI EXTINCTIVE
1. No iunea i criteriile de determinare
604. No iunea i criterii de determinare. a) Defini ie i terminologie. Prin domeniul
prescrip iei extinctive se n elege sfera drepturilor subiective ale c ror ac iuni cad sub
inciden a acesteia, mai exact totalitatea drepturilor la ac iune susceptibile de a se stinge
prin neexercitarea lor n termenul stabilit de lege.
In concreto, a determina domeniul prescrip iei extinctive nsemneaz a stabili, prin
raportarea tuturor drepturilor subiective civile la institu ia prescrip iei extinctive,
drepturile la ac iune prescriptibile extinctiv, pe de o parte, i, deopotriv , drepturile la
ac iune imprescriptibile extinctiv, pe de alt parte.
Prin urmare, sunt prescriptibile extinctiv acele drepturi la ac iune care se sting prin
neexercitarea lor n termenul de prescrip ie respectiv.
De re inut c , n doctrin brevitatis causa , se folosesc, uzual, i expresiile
drepturi prescriptibile, respectiv drepturi imprescriptibile n loc de drepturi la
ac iune supuse prescrip iei extinctive (ac iuni prescriptibile extinctiv) i drepturi la
ac iune nesupuse prescrip iei extinctive (ac iuni imprescriptibile extinctiv)1).
b) Criterii de determinare. n genere, n doctrin , dup cum am v zut (supra, nr. 103)
domeniul prescrip iei extinctive, adic al drepturilor subiective civile supuse prescrip iei
extinctive, se determin prin utilizarea combinat a urm toarelor dou criterii2): natura
drepturilor subiective civile i actul normativ care reglementeaz prescrip ia extinctiv .
Raportate la determinarea domeniului prescrip iei extinctive reglementate n Noul
Cod civil, vom avea urm toarele clasific ri:
1o Dup natura drepturilor subiective civile, se poate distinge ntre:
a) domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor patrimoniale;
b) domeniul prescrip iei extinctive n categoria drepturilor nepatrimoniale.
2o Dup natura actului normativ care reglementeaz prescrip ia extinctiv , se poate
distinge:
a) domeniul prescrip iei extinctive guvernat de Noul Cod civil;
b) domeniul prescrip iei extinctive crmuit de alte acte normative izvoare de
drept civil (L. nr. 31/1990, L. nr. 11/1991, L. nr. 85/2006 etc.).
1)
2)

Pentru alte preciz ri, v. supra, nr. 101.


V., de ex., Gh. Beleiu, op. cit. (2001), pp. 246-247.

1162

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

Ambele criterii sunt sugerate de art. 2.501 i 2.502 NCC care statueaz principiul
prescriptibilit ii dreptului la ac iune avnd un obiect patrimonial, precum i al
altor drepturi la ac iune, indiferent de obiectul lor, n cazurile anume prev zute de
lege. ntr-adev r:
Conform art. 2.501:
(1) Drepturile la ac iune avnd un obiect patrimonial sunt supuse prescrip iei
extinctive, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel.
(2) De asemenea, n cazurile anume prev zute de lege, sunt supuse prescrip iei
extinctive i alte drepturi la ac iune, indiferent de obiectul lor. (s.n.).

Din acest articol, rezult , prima facie, c sunt prescriptibile nu numai drepturile la
ac iune privind un drept de crean sau chiar un drept real, ci i alte drepturi la ac iune,
indiferent de obiectul lor, n cazurile anume prev zute de lege (precum drepturile
nepatrimoniale, cele potestative, drepturile injonctive etc.).
Totu i, o asemenea concluzie trebuie raportat la art. 2.502 alin. 1 care enun
excep iile de prescriptibilitate a drepturilor la ac iune, stabilind principalele cazuri de
imprescriptibilitate:
Dreptul la ac iune este imprescriptibil n cazurile prev zute de lege, precum i
ori de cte ori prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exerci iul s u nu
poate fi limitat n timp. (s.n.).

605. Plan. n continuare, vom nf i a, pe scurt, domeniul prescrip iei extinctive n


sistemul Noului Cod civil, determinat, n principal, de natura patrimonial ori
nepatrimonial a drepturilor subiective ale c ror ac iuni sunt supuse prescrip iei extinctive.

2. Prescrip ia extinctiv

i drepturile patrimoniale

606. Prescrip ia extinctiv i drepturile de crean . n principiu, ca i n sistemul


anterior, drepturile la ac iune privitoare la drepturile de crean (stricto sensu) sunt
prescriptibile extinctiv. Aceast regul rezult , n mod expres, din art. 2.501 alin. 1
NCC, sediul general al materiei, deja citat:
Drepturile la ac iune avnd un obiect patrimonial sunt supuse prescrip iei
extinctive, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel. (s.n.).

Or, una dintre categoriile principale ale drepturilor patrimoniale este aceea a
drepturilor de crean ale c ror ac iuni sunt prescriptibile extinctiv, deoarece legea
consider c , n principiu, nimeni nu poate fi inut ad perpetuum s r spund pentru
obliga iile sale patrimoniale.
Desigur, a a cum prevede chiar art. 2.501 prescriptibilitatea drepturilor de crean
nu este absolut , de la aceast regul de principiu putnd exista i excep ii n care
ac iunile personale s fie declarate imprescriptibile extinctiv (cf. art. 2.237: Drepturile

1163

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

asigura ilor asupra sumelor rezultnd din rezervele tehnice care se constituie la
asigur rile de via pentru obliga ii de plat scadente n viitor nu sunt supuse
prescrip iei.).
607. Prescrip ia extinctiv i drepturile reale. n materia drepturilor reale, regula este
imprescriptibilitatea, iar excep ia prescriptibilitatea. ntr-adev r, drepturile reale de
folosin care nu se sting prin neuz pot fi exercitate oricnd, iar n cazul n care ar fi
nc lcate, pot fi ap rate oricnd n justi ie.
ntr-adev r, avnd n vedere dispozi iile Noului Cod civil, sunt imprescriptibile
extinctiv urm toarele ac iuni reale:
1o ac iunea n revendicare imobiliar sau mobiliar ntemeiat pe dreptul de
proprietate privat (art. 563 alin. 2) ori public (art. 861); de i imprescriptibil
extinctiv pe motiv c dreptul de proprietate fiind perpetuu nu se stinge prin neuz1) i
c , n caz contrar, prin mplinirea termenului de prescrip ie, uzurpatorul ar continua s
posede bunul n chip nestingherit n detrimentul adev ratului proprietar , aceast
ac iune poate fi paralizat prin invocarea, cu succes a uzucapiunii;
2o ac iunea negatorie (art. 564);
3o ac iunea confesorie de superficie (art. 696);
4o peti ia de ereditate (art. 1.130)
5o ac iunea ipotecar (art. 2.504).
Prin excep ie, sunt prescriptibile extinctiv, inter alia:
1o ac iunea posesorie (art. 951);
2o ac iunea confesorie de uzufruct (art. 705), uz i abita ie (art. 754) i servitute 9
(art. 757);
3o ac iunea n protec ia drepturilor reale de tip nou, precum dreptul de
administrare (art. 870), concesiune (art. 873) i folosin cu titlu gratuit (art. 875).

3. Prescrip ia extinctiv

i drepturile nepatrimoniale

608. Principiul imprescriptibilit ii drepturilor personale nepatrimoniale.


Potrivit art. 2.504 alin. 2 pct. 1 NCC sunt imprescriptibile extinctiv drepturile
privitoare la ac iunea privind ap rarea unui drept nepatrimonial, cu excep ia celor
pentru care prin lege se dispune altfel.
A adar, regula imprescriptibilit ii drepturilor la ac iune avnd un obiect
nepatrimonial este expres i categoric .
Principiul imprescriptibilit ii drepturilor personale nepatrimoniale este n general
definit ca fiind acea regul de drept potrivit c reia protec ia acestor drepturi prin
ac iunea n justi ie nu este rmurit n timp, putndu-se ob ine oricnd.
Din categoria drepturilor nepatrimoniale fac parte n primul rnd drepturile
personalit ii (art. 58 NCC), drepturile morale de autor sau drepturile derivate din
1)

V., de ex., C: St tescu, Drept civil. Persoana fizic . Persoana juridic . Drepturile reale, EDP,
Bucure ti, 1970, p. 725.

1164

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

starea civil i capacitatea civil a persoanei, dreptul la nume sau la denumire, dreptul
la domiciliu sau la un sediu etc.
Trebuie precizat c este vorba de protec ia direct a dreptului nepatrimonial, iar nu
i de dreptul la ac iune n repararea prejudiciului, moral sau material, cauzat din
violarea unui astfel de drept, care, de regul , r mne supus prescrip iei (cf. art. 253
alin. 4 NCC: De asemenea, persoana prejudiciat poate cere desp gubiri sau, dup
caz, o repara ie patrimonial pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat,
dac v t marea este imputabil autorului faptei prejudiciabile. n aceste cazuri, dreptul
la ac iune este supus prescrip iei extinctive.).
n fine, ct prive te justificarea acestei reguli, principiul imprescriptibilit ii
drepturilor nepatrimoniale se ntemeiaz pe caracterul intuitu personae i totodat
perpetuu al acestor drepturi, inseparabile de persoana uman sau moral .
609. Excep ii. Noul Cod civil prevede ns
i excep ii de la principiul
imprescriptibilit ii drepturilor nepatrimoniale, precum:
1o ac iunea n anulabilitatea c s toriei (art. 301);
2o ac iunea n t gada de paternitate de c tre mama copilului sau so ul acesteia (art.
430 i 431);
3o ac iunea n anulabilitatea recunoa terii filia iei (art. 419).

1165

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

CAPITOLUL III
TERMENELE LEGALE DE PRESCRIP IE EXTINCTIV
610. Termenul general de prescrip ie. a) Consacrare. Potrivit art. 2.517 NCC:
Termenul prescrip iei este de trei ani, dac legea nu prevede un alt termen(s.n.).

A adar, n lipsa unui termen anume prev zut de lege (sau eventual fixat de p r i,
pe cale conven ional , n condi iile art. 2.515 alin. 4), orice drept la ac iune
prescriptibil extinctiv se stinge n termenul de 3 ani, prev zut de art. 2.517.
De remarcat c tot un termen de 3 ani prevede i art. 3 alin. 1 din Decretul nr.
167/1958, termen care a fost calificat n doctrin i jurispruden ca termen general
de prescrip ie, aplicabil, n principal, ac iunilor personale prescriptibile extinctiv
(supra, nr. 171-172).
b) Caracterizare. Aplicndu-se ori de cte ori prin lege nu se stabile te un alt
termen de prescrip ie, termenul de 3 ani este, nendoielnic, termenul general de
prescrip ie prev zut de Noul Cod civil, singura chestiune r mas n discu ie fiind
determinarea caracterului general al acestuia. ntr-adev r:
Mai nti, n lips de orice alt precizare sau referire legal , acest termen se aplic
tuturor ac iunilor personale (ntemeiate pe drepturile de crean lato sensu), cu excep ia
cazurilor pentru care exist termene speciale de prescrip ie, indiferent de izvorul
concret al raportului obliga ional (act juridic, unilateral ori bilateral, sau fapt juridic
stricto sensu, licit ori ilicit), inclusiv preten iilor patrimoniale care nso esc o ac iune
principal , chiar dac aceasta este sau nu prescriptibil (precum ac iunea n constatarea
nulit ii absolute, ac iunea n simula ie, ac iunea n rezolu iune sau reziliere, ac iunea
paulian etc.).
Apoi, termenul general de prescrip ie este aplicabil i ac iunilor nepatrimoniale
prescriptibile extinctiv (cum este ac iunea n anularea unei recunoa teri a filia iei)
pentru care nu exist un termen special de prescrip ie.
n sfr it, acest termen nu trebuie confundat i nici aplicat atunci cnd, printr-o
dispozi ie legal expres , s-ar institui un termen special, care este tot de 3 ani (de ex.
termenul de 3 ani prev zut la art. 428 alin. 3, art. 695 alin. 3, art. 892 alin. 3, art. 897
alin. 3, art. 990 alin. 5, art. 1.027 alin. 3, art. 1.095 alin. 1, art. 1.933 alin. 3, art. 1.936
alin. 1 NCC).
Observ m c Noul Cod civil merge pe solu ia clasic , a unui singur termen de
prescrip ie, iar nu pe aceea a prescrip iei duble preconizat de unele proiecte sau chiar
reglement ri noi1).
1)
Sistemul dublului termen de prescrip ie, creat prin Conven ia de la New-York din 1974 asupra
prescrip iei n materie de vnzare interna ional de m rfuri (supra, nr. ), care prevede, al turi de termenul
minim i ordinar de 4 ani (art. 8) i un termen maxim de 10 ani (art. 23), a fost preluat i de Principiile

1166

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

611. Termene speciale de prescrip ie. a) Preciz ri prealabile. Noul Cod civil
efectueaz i o rea ezare general a termenelor legale speciale de prescrip ie, pe care le
grupeaz n 3 clase principale, n func ie de durata acestora: un an, 2 ani i 10 ani. n
afar de acestea, exist n cuprinsul codului i alte termene speciale de prescrip ie, care
variaz , cu mici excep ii, ntre 6 luni i 5 ani, f cnd, din p cate, dificil cunoa terea de
c tre cei interesa i a termenului de prescrip ie efectiv aplicabil.
n afar de termenele speciale consacrate de Noul Cod civil exist , desigur, o
sumedenie de termene speciale stabilite prin alte acte normative, ns , o parte din
acestea vor fi probabil abrogate prin legea de punere n aplicare a noului cod (avem n
vedere, de ex., unele termene speciale prev zute de Codul comercial, Codul familiei i,
binen eles, vechiul Cod civil, la care ne-am referit, pe larg, n primele dou titluri ale
tratatului de fa ).
De aceea, n continuare ne vom limita n continuare doar la enumerarea termenelor
speciale de prescrip ie, instituite de noul cod n art. 2.518-2.521, termene aplicabile
unor ac iuni reale sau personale, dup caz. Celelalte termene speciale de prescrip ie din
cod vor fi analizate cu ocazia trat rii materiilor sau institu iilor respective, deoarece fac
parte din regimul lor juridic.
b) Termenul de prescrip ie de 10 ani. Potrivit art. 2.518:
Se prescrie n termen de zece ani dreptul la ac iune privitor la:
1. drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt
supuse altui termen de prescrip ie;
2. repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortur
sau acte de barbarie ori, dup caz, a celui cauzat prin violen ori agresiuni sexuale
comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate n imposibilitate de a se
ap ra ori de a- i exprima voin a;
3. repararea prejudiciului adus mediului nconjur tor.

c) Termenul de prescrip ie de 2 ani. Conform art. 2.519:


Dreptul la ac iune ntemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie
n termen de doi ani.

d) Termenul de prescrip ie de un an. Art. 2.520 i 2.521 NCC fixeaz la un an


termenul de prescrip ie aplicabil unei serii de ac iuni derivate din raporturile de prest ri
de servicii f cute cu caracter profesional ori f r caracter profesional, dup caz.
Astfel, potrivit art. 2.520:
(1) Se prescrie n termen de un an dreptul la ac iune n cazul:
1. osp tarilor (ntreprinz torilor de alimenta ie public n.n.) sau hotelierilor,
pentru serviciile pe care le presteaz ;
2. profesorilor, institutorilor, mae trilor i arti tilor, pentru lec iile date cu ora, cu
ziua sau cu luna;

Unidroit 2004 (art. 10.2), Principiile dreptului european al contractelor (art. 14:201, 14:307), Anteproiectul
Catala (art. 2274 i 2278) din 2004 sau proiectul englez privitor la prescrip ie din 2001 (sect. 1). Asupra
tehnicii dublului termen de prescrip ie, v. R. Wintgen, La mise en uvre de la technique du double dlai
de prescription extinctive, in Revue des contrats 2007, pp. 907-915.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1167

3. medicilor, moa elor, asistentelor i farmaci tilor, pentru vizite, opera ii sau
medicamente;
4. vnz torilor cu am nuntul, pentru plata m rfurilor vndute i a furniturilor
livrate;
5. me te ugarilor i artizanilor, pentru plata muncii lor;
6. avoca ilor, mpotriva clien ilor pentru plata onorariilor i cheltuielilor.
Termenul de prescrip ie se va calcula din ziua r mnerii definitive a hot rrii sau din
aceea a mp c rii p r ilor, ori a revoc rii mandatului. n afacerile neterminate nu se
vor putea cere onorarii i cheltuieli mai vechi de trei ani;
7. notarilor publici i executorilor judec tore ti, n ceea ce prive te plata sumelor
ce le sunt datorate pentru actele func iei lor. Termenul prescrip iei se va socoti din
ziua n care aceste sume au devenit exigibile;
8. inginerilor, arhitec ilor, geodezilor, contabililor i altor liber-profesioni ti,
pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescrip iei se va socoti din ziua cnd s-a
terminat lucrarea.
(2) n toate cazurile, continuarea lec iilor, serviciilor, actelor sau lucr rilor nu
ntrerupe prescrip ia pentru sumele scadente.

n plus, conform art. 2.521:


(1) Se prescrie prin mplinirea unui termen de un an i dreptul la ac iune privitor
la restituirea sumelor ncasate din vnzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai
avut loc.
(2) De asemenea, dac prin lege nu se dispune altfel, se prescrie prin mplinirea
unui termen de un an i dreptul la ac iunea izvort dintr-un contract de transport de
bunuri terestru, aerian sau pe ap , ndreptat mpotriva transportatorului.
(3) n cazul prev zut la alin. (2), termenul de prescrip ie este de trei ani, atunci
cnd contractul de transport a fost ncheiat spre a fi executat succesiv sau, dup caz,
combinat, cu acela i mijloc de transport sau cu mijloace de transport diferite.

612. Prorogarea legal a termenului de prescrip ie. n principiu, durata termenului


de prescrip ie nu poate fi modificat dect prin voin a p r ilor, n cazurile i condi iile
anume prev zute de lege (art. 2.515 alin. 4 i 5). Prin excep ie, Noul Cod prevede i o
ipotez n care durata termenului de prescrip ie este modificat ex vi legis. Astfel, n
materia r spunderii civile delictuale, conform art. 1.394, n toate cazurile n care
desp gubirea deriv dintr-un fapt supus de legea penal unei prescrip ii mai lungi dect
cea civil , termenul de prescrip ie a r spunderii penale se aplic i dreptului la
ac iunea n r spundere civil . (s.n.). Aceast solu ie, inspirat din dreptul elve ian1),
este destinat s asigure o protec ie superioar victimei, atunci cnd prejudiciul suferit
este urmarea unei fapte ilicite grave, care este sanc ionat i de legea penal . Desigur,
dac termenul de prescrip ie prev zut de legea penal ar fi mai scurt, fiecare ac iune
r mne supus termenului de prescrip ie normal aplicabil.

1)

Cf. art. 60 alin. 2 C. fed. elv. al obliga iilor (dac daunele-interese deriv dintr-un act pedepsibil
supus de legile penale unei prescrip ii mai lungi, aceast prescrip ie se aplic ac iunii civile).

1168

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

CAPITOLUL IV
CURSUL PRESCRIP IEI
Sec iunea 1
nceputul prescrip iei extinctive
A. REGULA GENERAL PRIVIND NCEPUTUL PRESCRIP IEI EXTINCTIVE
613. Sedes materiae. Noul Cod civil consacr o nou regul general privind
nceputul prescrip iei extinctive, renun nd la regula tradi ional exprimat n celebrul
adagiu: actionae non natae, non praescribitur.
ntr-adev r, conform art. 2.523 NCC:
Prescrip ia ncepe s curg de la data cnd titularul dreptului la ac iune a
cunoscut sau, dup mprejur ri, trebuia s cunoasc na terea lui.

Or, n sistemul vechiului Cod civil, ca i n acela al Decretului nr. 167/1958,


nceputul prescrip iei are, n regul general , caracter abstract, obiectiv, iar nu subiectiv
ori, dup caz, mixt, din moment ce art. 1886 C. civ. (1864) statueaz c Nicio
prescrip ie nu poate ncepe a curge nainte de a se na te ac iunea supus acestui mod
de stingere (s.n.), n timp ce art. 7 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 declar , la rndul
s u, c Prescrip ia ncepe s curg de la data cnd se na te dreptul la ac iune
(s.n.).
A a cum am v zut (supra, nr. 186 lit. c), i n vechiul Cod civil, dar i n Decretul
nr. 167/1958 fie se confund na terea dreptului la ac iune cu nceputul prescrip iei
extinctive, fie se pun pe acela i plan cele dou momente, de i ele ar trebui s fie clar
disociate, cel pu in la nivel teoretic i de principiu. ntr-adev r, na terea dreptului la
ac iune este data la care dreptul subiectiv a fost nc lcat, nesocotit ori, dup caz, trebuia
exercitat, pe cnd nceputul prescrip iei extinctive este data la care titularul dreptului la
ac iune are posibilitatea material , dar i juridic de a face acte de ntrerupere a
prescrip iei, respectiv de a ac iona n justi ie. Or, despre ce posibilitate material ori
juridic poate fi vorba cnd titularul dreptului la ac iune nu are cuno tin efectiv i
nici nu trebuia s cunoasc faptul c , potrivit legii ori contractului, are deschis o
ac iune contra altuia!?1)
1)

Cu privire la necesitatea revederii regulii tradi ionale privind nceputul prescrip iei extinctive, v., n
afara sect. 1 (The standard limitation defences), sect. 2 (privitor la data cunoa terii date of knowledge
elementelor necesare exercit rii dreptului la ac iune), sect. 3 (privitor la data na terii ac iunii the date on
which the cause of action acrued) i sect. 4 (privitor la data cnd trebuiau cunoscute aceste elemente
constructive of knowledge) din Proiectul Legii engleze privind prescrip ia extinctiv din 2001 (Limitation
Bill 2001), disponibil la adresa: www.law.com.gov.uk. [proiectul englez este construit pe sistemul

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1169

De aceea, n Noul Cod civil s-a apreciat c , n realitate, prescrip ia extinctiv


trebuie s nceap s curg nu de la data na terii dreptului la ac iune, ci de la data cnd
cel interesat a luat cuno tin ori trebuia, dup circumstan ele spe ei, s ia cuno tin de
existen a acestui drept. Desigur, n afara acestei reguli generale, exist i ipoteze sau
situa ii care impun determinarea, n mod expres, a nceputului prescrip iei, fie pentru a
particulariza regula general , fie pentru a deroga de la aceasta, n anumite limite, dac
exist motive serioase n acest sens. Este vorba de a a-numitele reguli speciale privind
nceputul prescrip iei care nu numai c au fost p strate i n noua reglementare, dar
chiar au fost multiplicate ori, dup caz, modificate, cum vom vedea imediat.
614. Caracterizare. A a dup cum rezult , expres, din textul citat, noua regul general
privind nceputul prescrip iei extinctive are un caracter mixt, prezentnd caracteristica
stabilirii alternativ a dou momente de la care prescrip ia ncepe s curg , i anume:
un moment subiectiv, principal, constnd n data cunoa terii na terii dreptului
la ac iune; i
un moment obiectiv, subsidiar, constnd n data cnd, dup mprejur ri, trebuia
cunoscut na terea acestui drept.
Prin urmare, simpla nc lcare a dreptului subiectiv, de i implic na terea dreptului
la ac iune nu atrage i nceputul prescrip iei extinctive, dac titularul dreptului la
ac iune nu a cunoscut, n mod efectiv, actele sau faptele de care legea leag na terea
dreptului la ac iune i nici, dup mprejur ri, nu trebuia s le cunoasc . Dac titularul
dreptului la ac iune nu are cuno tin de elementele minime care fundeaz dreptul s u,
respectiv actul sau faptul juridic, licit sau ilicit, i cel care este inut s r spund , atunci
nu poate ac iona, astfel nct dac prescrip ia ar ncepe s curg , curgerea ar fi
nejustificat , c ci aceste elemente pot s nu fie cunoscute, cum am ar tat, la data
nc lc rii dreptului subiectiv.
n felul acesta, prin noua regul edictat , legiuitorul ncearc s evite riscul ca
prescrip ia s se mplineasc nainte ca ea s fi nceput efectiv s curg , deoarece
titularului dreptului la ac iune nu i se poate repro a inac iunea, ct timp nu avea
posibilitatea real de a face acte ntreruptive, din cauza necunoa terii existen ei
dreptului sau a exigibilit ii acestuia ori a celui care ar fi inut s r spund , dup caz.
Important este de re inut c , n sistemul Noului Cod civil, momentul nceputului prescrip iei extinctive, n lipsa unei reguli speciale, trebuie determinat de organul de juris-dic ie
numai pe baza unui probatoriu complex, deoarece trebuie stabilit nu numai data na terii
dreptului la ac iune, ci i dac titularul lui avea cuno tin ori trebuia s cunoasc acest fapt.
Tocmai c , n practic , acest probatoriu se poate dovedi foarte anevoios, legiuitorul
instituie o serie de reguli speciale privind nceputul prescrip iei, care se vor aplica cu
prioritate fa de regula general prev zut de art. 2.523, ntruct specialia generalibus
derogant.
prescrip iei duble: termenul minim, de 3 ani, care ncepe s curg de la data cunoa terii na terii dreptului
la ac iune i termenul maxim, de 10 ani, care ncepe s curg de la data na terii dreptului la ac iune; cf.:
sect. 1 (1) It is a defence to a civil claim that the claim was not made before the end of the period of
three years from the date of knowledge of the claimant. (2) It is also a defence to a civil claim that the
claim was not made before the end of the period of ten years from the starting date in relation to the cause
of action on which the claim is founded].

1170

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

B. REGULI SPECIALE PRIVIND NCEPUTUL PRESCRIP IEI EXTINCTIVE


1) Reglementare i enumerarea ipotezelor speciale
615. Sedes materiae. Principalele reguli speciale privind nceputul prescrip iei sunt
cuprinse n art. 2.524-2.531 NCC, care se aplic indiferent de calitatea p r ilor.
Exist ns , n noul cod, i alte reguli speciale privind nceputul prescrip iei,
precum: art. 301 alin. 2-4, art. 316 alin. 2, teza a doua, art. 419 alin. 3, art. 428 alin. 3,
art. 432 alin. 2, art. 892 alin. 3, art. 897 alin. 2, art. 915 alin. 2, teza a doua, art. 951
alin. 1, art. 990 alin. 5, art. 1.027 alin. 3, art. 1.070, art. 1076 alin. 2, art. 1.095 alin. 1 i
2, art. 1.124, art. 1.223, art. 1.415, art. 1.880, art. 1.933 alin. 3, art. 1.936, art. 2.071,
art. 2.163, art. 2.182, art. 2.190 alin. 1.
n cele ce urmeaz vom avea n vedere, din considerente de ordin didactic, dar i
tehnic, doar regulile speciale, de general aplica iune, reglementate n cap. III din titlul
I al C r ii VI.
616. Enumerare. n cap. III al titlului I privitor la regimul general al prescrip iei
extinctive, din Cartea VI, Noul Cod civil instituie, fie n aplicarea (concretizarea)
regulii generale, fie prin derogare de la aceasta, reguli speciale privitoare la nceputul
prescrip iei extinctive pentru urm toarele situa ii sau ipoteze:
i) ipoteza obliga iilor contractuale de a da sau de a face ceva;
ii) ipoteza ac iunii n restituirea presta iilor;
iii) ipoteza obliga iilor cu executare succesiv ;
iv) ipoteza asigur rilor contractuale;
v) ipoteza r spunderii pentru fapta ilicit i cazuri asimilate;
vi) ipoteza ac iunii n anularea actului juridic civil;
vii) ipoteza r spunderii pentru viciile aparente ale bunului, lucr rii sau construc iei
i cazuri asimilate;
viii) ipoteza r spunderii pentru viciile ascunse ale bunului, lucr rii sau construc iei
i cazuri asimilate.
2) Con inutul regulilor speciale privind nceputul prescrip iei extinctive
617. Dreptul la ac iunea n executarea obliga iilor de a da sau de a face.
a) Reglementare. Potrivit art. 2.524 NCC:
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, n cazul obliga iilor contractuale de a da
sau de a face prescrip ia ncepe s curg de la data cnd obliga ia devine exigibil i
debitorul trebuia astfel s-o execute.
(2) n cazul n care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescrip ia ncepe
s curg de la mplinirea termenului sau, dup caz, de la data renun rii la beneficiul
termenului stabilit exclusiv n favoarea creditorului.
(2) Dac dreptul este afectat de o condi ie suspensiv , prescrip ia ncepe s curg
de la data cnd s-a ndeplinit condi ia.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1171

b) Caracterizare. Textul citat cuprinznd o regul par ial nou se aplic


obliga iilor contractuale de a da (de a str muta proprietatea ori de a constitui un alt
drept real) sau a face (a preda un lucru, a executa o lucrare sau presta un alt serviciu).
n aceste cazuri, prescrip ia ncepe s curg de la data cnd obliga ia devine
exigibil , adic de la data cnd debitorul trebuie s-o execute. Este vorba, n principiu,
de obliga iile pure i simple, de cele afectate de un termen extinctiv, ori cele afectate de
o condi ie rezolutorie, tiut fiind c pura est sub condicione resolvitur.
Dac obliga ia este afectat de un termen suspensiv ori de o condi ie suspensiv ,
prescrip ia ncepe s curg de la data mplinirii termenului sau de la data cnd s-a
ndeplinit condi ia.
618. Dreptul la ac iunea n restituirea presta iilor. a) Reglementare. Potrivit art. 2.525
NCC:
Prescrip ia dreptului la ac iune n restituirea presta iilor f cute n temeiul unui
act anulabil ori desfiin at pentru rezolu iune sau alt cauz de ineficacitate ncepe s
curg de la data r mnerii definitive a hot rrii prin care s-a desfiin at actul, cu
excep ia cazului cnd dreptul la ac iune a fost exercitat chiar n procesul n care s-a
dispus desfiin area actului.

b) Caracterizare. Regula cuprins n art. 2.525 este o regul special nou i este
aplicabil n toate cazurile n care un act juridic valabil este ulterior anulat, rezolvit ori
desfiin at pentru alte cauze de ineficacitate contemporane ori subsecvente ncheierii
actului , de regul , cu efect retroactiv, astfel nct presta iile executate n temeiul
acestuia devin lipsite de cauz , fiind supuse restituirii, n natur sau prin echivalent.
n aceste cazuri, legea prevede c , de i dreptul la restituirea presta iilor subzist de
la data efectu rii presta iilor, prescrip ia nu ncepe s curg de la aceea i dat , deoarece
dreptul respectiv este un drept condi ional (sau eventual), ci numai de la data r mnerii
definitive a hot rrii judec tore ti prin care s-a declarat ori constatat ineficacitatea
actului, cnd dreptul la restituire devine cert.
Atragem aten ia c prescrip ia dreptului la ac iunea n restituirea presta iilor nu
trebuie confundat cu prescrip ia dreptului la ac iunea n desfiin area (ori ncetarea)
actului, pe temeiul nulit ii relative, rezolu iunii, rezilierii etc., mai ales atunci cnd
pentru aceasta din urm exist reguli diferite privind nceperea prescrip iei (cf. art.
2.529 n privin a dreptului la ac iunea n anularea actului juridic).
619. Dreptul la ac iunea n executarea presta iilor succesive. a) Reglementare.
Consacrat , implicit, de art. 12 din Decretul nr. 167/1958, prescrip ia dreptului la
ac iune n executarea presta iilor succesive datorate n temeiul unor obliga ii cu
executare succesiv este, n mod expres, reglementat la art. 2.526 NCC, astfel:
Cnd este vorba de presta ii succesive, prescrip ia dreptului la ac iune ncepe s
curg de la data la care fiecare presta ie devine exigibil , iar dac presta iile alc tuiesc un
tot unitar, de la data ultimei presta ii neexecutate (recte, ce trebuie executate n.n.).

1172

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

b) Caracterizare. Legea distinge ntre presta iile succesive individuale i cele care
alc tuiesc un tot unitar:
dac presta iile succesive au caracter individual (ex. dobnzi, penalit i de
ntrziere), prescrip ia ncepe s curg separat, de la data la care fiecare presta ie
devine exigibil ;
dac presta iile succesive alc tuiesc, potrivit legii sau conven iei, un tot unitar
(ex., plata e alonat a unei datorii sau a ratelor de pre ), prescrip ia curge pentru
ntreaga crean de la data scaden ei ultimei presta ii neexecutate (i.e. datorate), iar nu
de la data fiec rei presta ii neexecutate.
620. Dreptul la ac iune n materia asigur rilor. a) Reglementare. Conform art. 2.527
NCC, n materie de asigurare contractual contra daunelor ori de persoane ,
prescrip ia ncepe s curg de la expirarea termenelor prev zute de lege ori stabilite de
p r i pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemniza iei sau, dup
caz, a desp gubirilor datorate de asigur tor.
b) Caracterizare. Aceast regul nu este prev zut de Decretul nr. 167/1958, fiind
menit s simplifice regimul ac iunilor derivate din raporturile dintre asigur tori i
asigura i. Astfel, indiferent de data na terii drepturilor la plata primei de asigurare ori
la plata indemniza iei sau desp gubirii i, a fortiori, indiferent de data producerii
cazului asigurat, prescrip ia ncepe s curg :
de la data scaden ei primei (sau ratelor) de asigurare datorate de debitorul
acesteia (asigurat, contractant etc.);
de la data expir rii termenelor de plat a indemniza iei sau, dup caz, a
desp gubirii datorate de asigur tor.
De re inut c aceast regul se aplic n materia raporturilor de asigurare
contractual (iar nu prin efectul legii) i prive te exclusiv raporturile dintre asigur tor
i asigurat (contractant), iar nicidecum raporturile dintre asigurat i ter i ori dintre
asigur tor, subrogat n drepturile asiguratului, i ter ii r spunz tori de prejudiciul
asigurat.
621. Dreptul la ac iune n repararea pagubei cauzate printr-o fapt
a) Reglementare. Potrivit art. 2.528 NCC:

ilicit .

(1) Prescrip ia dreptului la ac iunea n repararea unei pagube care a fost cauzat
printr-o fapt ilicit ncepe s curg de la data cnd p gubitul a cunoscut sau trebuia
s cunoasc att paguba, ct i pe cel care r spunde de ea.
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic , n mod corespunz tor, i n cazul, ac iunii n
restituire ntemeiate pe mbog irea f r just cauz , plata nedatorat sau gestiunea de
afaceri.

b) Caracterizare. Aceast regul este identic cu cea prev zut de art. 8 din
Decretul nr. 167-1958 (supra, nr. 195), caracterizndu-se prin stabilirea alternativ a
dou momente de la care ncepe s curg prescrip ia:

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1173

un moment subiectiv, constnd n data cnd cel p gubit a cunoscut sau trebuia
s cunoasc att paguba, ct i pe cel care r spunde de ea (deci nu doar pe cel care a
cauzat-o);
un moment obiectiv, constnd n data judec tore te stabilit cnd p gubitul
trebuia s cunoasc att paguba, ct i pe cel care r spunde de ea.
De re inut c aceast regul se aplic pentru repararea prejudiciului cauzat printr-o
fapt ilicit contractual sau extracontractual , deoarece legea nu distinge ntre felurile
r spunderii civile, i numai n m sura n care pentru astfel de prejudiciu nu exist vreo
alt regul anume prev zut de lege (cf. art. 12 din L. nr. 11/1991 pentru combaterea
concuren ei neloiale; art. 19 din L. nr. 554/2004 a contenciosului administrativ).
n plus, conform alin. 2 al art. 2.528, regula se aplic , prin asem nare, i n
urm toarele cazuri asimilate:
i) mbog irea f r just cauz (art. 1.345-1348);
ii) plata nedatorat (art. 1.341-1.344);
iii) gestiunea de afaceri (art. 1.330-1.340).
622. Dreptul la ac iunea n anularea actului juridic. a) Reglementare. Similar (nu
identic) cu regula prev zut de art. 9 din Decretul nr. 167/1958 (supra, nr. 197), art.
2.529 NCC prevede c :
(1) Prescrip ia dreptului la ac iunea n anularea unui act juridic ncepe s curg :
a) n caz de violen , din ziua cnd aceasta a ncetat;
b) n cazul dolului, din ziua cnd a fost descoperit;
c) n caz de eroare ori n celelalte cazuri de anulare, din ziua cnd cel ndrept it,
reprezentantul s u legal ori cel chemat de lege s -i ncuviin eze sau s -i autorizeze
actele a cunoscut cauza anul rii, ns nu mai trziu de mplinirea a 18 luni din ziua
ncheierii actului juridic.
(2) n cazurile n care nulitatea relativ poate fi invocat de o ter persoan ,
prescrip ia ncepe s curg , dac prin lege nu se dispune altfel, de la data cnd ter ul a
cunoscut existen a cauzei de nulitate.

b) Caracterizare. Din textul citat, rezult c nceputul prescrip iei ac iunii n


anulabilitatea unui act juridic depinde nu numai de cauza de anulabilitate, ci i dup
cum este vorba de raporturile dintre p r i ori dintre acestea i ter i. Astfel:
n raporturile dintre p r i ( i succesorii lor universali sau cu titlu universal),
momentul de la care ncepe s curg prescrip ia este diferit n func ie de cauza de
anulabilitate (ca i n sistemul art. 9 din D. nr. 167/1958):
i) pentru violen , exist un singur moment, obiectiv, de la care prescrip ia ncepe
s curg : din ziua n care violen a a ncetat (indiferent de caracterul instantaneu ori
continuu al temerii insuflate victimei actelor de violen fizic sau moral );
ii) pentru dol, care este un fapt ilicit grav astfel nct autorul s u nu trebuie s fie
exonerat de r spundere ct timp manoperele dolosive n-au fost descoperite de c tre
victima lor, exist un unic moment subiectiv, concret, iar nu obiectiv, abstract, de la
care prescrip ia ncepe s curg , i anume: din ziua cnd dolul a fost descoperit;

1174

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

iii) pentru celelalte cauze de anulare (eroare, lipsa discern mntului, lipsa cauzei ori
cauza fals 1), incapacitate etc.) sunt fixate i aici alternativ tot dou momente, i anume:
fie momentul subiectiv (principal) al cunoa terii cauzei de anulare;
fie momentul obiectiv (subsidiar) al expir rii celor 18 luni de la ncheierea
contractului (cu men iunea c termenul de 18 luni nu este un termen de prescrip ie, ci un
termen legal care are func ia de a marca momentul obiectiv de la care ncepe s curg
totu i prescrip ia n situa ia n care cauza de anulabilitate n-a fost cunoscut n acest
interval de timp, f cnd aplica ia primei reguli de determinare a nceputului prescrip iei).
n raporturile dintre p r i i ter i, adic n situa ia n care nulitatea relativ poate
fi invocat de o ter persoan (de ex., titularul dreptului de preemp iune), prescrip ia
ncepe s curg , dac prin lege nu se dispune altfel, de la data cnd ter ul a cunoscut
existen a cauzei de nulitate.
De re inut c aceast regul nu se aplic n situa iile n care prin lege se prevede
un alt moment de la care prescrip ia ncepe s curg (cf. art. 301 pentru termenul de 6
luni de anulare a c s toriei).
623. Dreptul la ac iunea n r spundere pentru vicii aparente. a) Reglementare.
Conform art. 2.530 NCC:
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, prescrip ia dreptului la ac iune izvort
din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucr ri, cu vicii aparente, n care
legea sau contractul oblig la garan ie i pentru asemenea vicii, ncepe s curg de la
data pred rii sau recep iei finale a bunului ori a lucr rii sau, dup caz, de la data
mplinirii termenului prev zut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a
viciilor, pentru nl turarea de c tre debitor a viciilor constatate.
(2) Dispozi iile alin. (1) se aplic i n cazul lipsei calit ilor convenite ori a
lipsurilor cantitative, ns numai dac oricare din aceste lipsuri puteau fi descoperite,
f r cuno tin e speciale, printr-o verificare normal .

b) Caracterizare. Regula mai sus citat vizeaz prescrip ia dreptului la ac iune


pentru viciile aparente ale lucrului transmis ori lucr rii executate, inclusiv pentru lipsa
calit ilor sau cantit ilor convenite, dac prin lege sau potrivit contractului debitorul
este inut s r spund .
Pe fond, aceast regul prezint caracteristica stabilirii alternative a dou
momente, ambele obiective, de la care ncepe s curg prescrip ia:
un moment obiectiv principal, constnd n data pred rii sau recep iei finale (iar
nu preliminare sau provizorii) a bunului ori a lucr rii; i
un alt moment obiectiv, dar subsidiar, constnd n data mplinirii termenului
prev zut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru
nl turarea de c tre debitor a viciilor constatate, n situa ia n care cu ocazia pred rii ori
1)
V. art. 1.238 alin. 1 NCC: Lipsa cauzei atrage nulitatea relativ (i.e. anulabilitatea n.n.) a
contractului, cu excep ia cazului n care contractul a fost gre it calificat i poate produce alte efecte
juridice (proprii altui contract numit ori nenumit, dup caz).

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1175

recep iei finale se constat existen a acestor vicii (sau lipsa calit ilor ori cantit ilor
convenite), iar legea ori procesul-verbal constatator, ntocmit n condi iile legii ori n
cele convenite de p r i, fixeaz un termen pentru remedierea lor de c tre debitor.
Important este de re inut c , dac prin lege sau contract, viciile aparente trebuie
denun ate ntr-un anumit termen, sub sanc iunea dec derii (cf. art. 2.545), neobservarea
acestui termen atrage pierderea dreptului de garan ie, astfel nct prescrip ia devine
lipsit de obiect.
624. Dreptul la ac iunea n r spundere pentru vicii ascunse. a) Reglementare.
Potrivit art. 2.531 NCC:
(1) Dac prin lege nu se prevede altfel, prescrip ia dreptului la ac iune pentru
viciile ascunse ncepe s curg :
a) n cazul unui bun transmis sau al unei lucr ri executate, alta dect o
construc ie, de la mplinirea unui an de la data pred rii ori recep iei finale a bunului
sau a lucr rii, n afara cazului n care viciul a fost descoperit mai nainte, cnd
prescrip ia va ncepe s curg de la data descoperirii;
b) n cazul unei construc ii, de la mplinirea a trei ani de la data pred rii sau
recep iei finale a construc iei, afar numai dac viciul a fost descoperit mai nainte,
cnd prescrip ia va ncepe s curg de la data descoperirii.
(2) Pentru executarea unor lucr ri curente, termenele prev zute la alin. 1 sunt de
o lun , n cazul prev zut la lit. a), respectiv de trei luni, n cazul prev zut la lit. b).
(3) Dispozi iile alin. 1 i 2 se aplic i n cazul lipsei calit ilor convenite ori a
lipsurilor cantitative, ns numai dac oricare din aceste lipsuri puteau fi descoperite,
f r cuno tin e speciale, printr-o verificare normal .
(4) Termenele prev zute n prezentul articol sunt termene de garan ie n untrul
c rora viciile trebuie, n toate cazurile, s se iveasc .
(5) Prin dispozi iile prezentului articol nu se aduce, ns , nicio atingere
termenelor de garan ie speciale, legale sau conven ionale.
(6) Dispozi iile prezentului articol se aplic , n mod corespunz tor, i n cazul
produselor pentru care s-a prev zut un termen de valabilitate, ca i n cazul bunurilor
sau lucr rilor pentru care exist un termen de garan ie pentru buna func ionare.

b) Caracterizare. Aceast regul este similar celei prev zute de art. 11 din
Decretul nr. 167/1958, astfel nct considera iile acolo f cute (supra, nr. 199-202)
r mn, n principiu, valabile i n cazul aplic rii dispozi iilor art. 2.531 NCC. Totu i,
pentru mai buna n elegere a acestei reguli unele preciz ri sunt necesare.
Mai nti, dup cum se observ , regula se aplic n cazul r spunderii pentru viciile
ascunse ale bunului, lucr rii sau construc iei, adic acele lipsuri sau defecte de calitate
de natur s afecteze ntrebuin area lor conform destina iei acestora i care nu puteau fi
descoperite la predare ori la recep ia final a lucr rii, cu mijloace obi nuite, respectiv
printr-o verificare normal .
Apoi, este de re inut c art. 2.531 distinge ntre prescrip ia pentru viciile ascunse
ale unui bun transmis ori ale unei lucr ri executate i prescrip ia pentru viciile ascunse
ale construc iei predate ori recep ionate, pe de o parte, i ntre lucr rile noi sau cele
curente, de ntre inere, pe de alt parte. n consecin , innd cont de aceast dubl
distinc ie, regula privind nceputul prescrip iei pentru viciile ascunse ale bunului,
lucr rii sau construc iei prezint caracteristica stabilirii alternative a dou momente
de la care ncepe s curg prescrip ia:

1176

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

un moment subiectiv, principal, constnd n data descoperirii viciilor; i


un moment obiectiv, subsidiar, constnd n data expir rii termenului de garan ie:
i) de un an, pentru lucru sau lucrare, i de 3 ani, pentru construc ie; sau
ii) de o lun , pentru lucr ri curente la bunuri mobile, i de 3 luni, pentru lucr ri
curente la o construc ie.
n al treilea rnd, regulile privind nceputul prescrip iei pentru viciile ascunse se
aplic , mutatis mutandis, i n cazul lipsei calit ilor convenite ori a lipsurilor
cantitative, ascunse cu viclenie, ns numai dac oricare din aceste lipsuri nu puteau fi
descoperite, f r cuno tin e speciale, printr-o verificare normal .
n sfr it, aceste reguli se aplic , n mod corespunz tor, i n cazul produselor pentru
care s-a prev zut un termen de valabilitate (ex. produsele alimentare), ca i n cazul
bunurilor sau lucr rilor pentru care exist un termen de garan ie pentru buna func ionare.
Important este de re inut c termenele prev zute n art. 2.531 nu sunt termene de
prescrip ie, ci termene de garan ie legale, cu caracter general i subsidiar, n n elesul
c expirarea lor marcheaz momentul obiectiv al nceputului prescrip iei numai atunci
cnd, n spe , nu- i g se te aplicarea un alt termen de garan ie, special, fie el legal, fie
conven ional, solu ie care se desprinde, nendoielnic, din prevederile alin. 5 ale art.
2.531 mai sus citate.
Totodat , termenele de garan ie prev zute de art. 2.531, ca orice termene de
garan ie, sunt termene legale extinctive, n n elesul c expirarea lor marcheaz
stingerea obliga iei de garan ie pentru vicii n cazul n care acestea nu se ivesc, adic
nu se manifest , n untrul acestor termene, caz n care problema nceputului
prescrip iei dreptului la ac iune nu se mai pune, fiind lipsit de obiect. Aceast solu ie
se desprinde, nendoielnic, din prevederea cuprins n alin. 4 al art. 2.531: Termenele
prev zute n prezentul articol sunt termene de garan ie n untrul c rora viciile trebuie,
n toate cazurile, s se iveasc . (s.n.).
n final, mai trebuie f cut o precizare n leg tur cu domeniul de aplica ie
general a regulilor instituite n art. 2.531, n sensul c acestea sunt aplicabile numai
dac prin lege nu se prevede altfel (art. 2.531), respectiv ori de cte prin lege special
nu se prevede altfel (cf. art. 11 din L. nr. 240/2004 privind r spunderea produc torilor
pentru pagubele generate de produsele cu defecte, aplicabil n dreptul consumului1)).

Sec iunea a 2-a


Suspendarea prescrip iei extinctive
1. Cauzele de suspendare
A. REGLEMENTARE I CARACTERIZARE GENERAL
625. Sedes materiae. a) Preciz ri prealabile. Noul Cod civil reglementeaz , la art.
2.532, cauzele generale de suspendare a prescrip iei, stabilind condi iile de aplicare a
acestora, precum i suspendarea prescrip iei n materie succesoral , la art. 2.533. Alte
cazuri speciale sunt prev zute la art. 695 alin. 3, teza a doua, i art. 1.395.
1)

Pentru am nunte cu privire la aplicabilitatea art. 11 din Legea nr. 240/2004, v. supra, nr. 412 lit. b) i 414.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1177

b) Cauzele generale. n ce prive te cauzele generale de suspendare a prescrip iei,


potrivit art. 2.532 NCC:
(1) Prescrip ia nu ncepe s curg , iar, dac a nceput s curg , ea se suspend :
1. ntre so i, ct timp dureaz c s toria i nu sunt separa i n fapt;
2. ntre p rin i, tutore sau curator i cei lipsi i de capacitate de exerci iu sau cu
capacitate de exerci iu restrns ori ntre curatori i cei pe care i reprezint , ct timp
dureaz ocrotirea i socotelile nu au fost date i aprobate;
3. ntre orice persoan care, n temeiul legii, al unei hot rri judec tore ti sau al unui
act juridic, administreaz bunurile altora i cei ale c ror bunuri sunt astfel administrate, ct
timp administrarea nu a ncetat i socotelile nu au fost date i aprobate;
4. n cazul celui lipsit de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu
restrns , ct timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal, n afar de cazurile n care
exist o dispozi ie legal contrar ;
5. ct timp debitorul, n mod deliberat, ascunde creditorului existen a datoriei sau
exigibilitatea acesteia;
6. pe ntreaga durat a negocierilor purtate n scopul rezolv rii pe cale amiabil a
nen elegerilor dintre p r i, ns numai dac acestea au fost inute n ultimele ase luni
nainte de expirarea termenului de prescrip ie.
7. n cazul n care cel ndrept it la ac iune trebuie sau poate, potrivit legii, s
foloseasc o anumit procedur prealabil , cum sunt reclama ia administrativ ,
ncercarea de mp care sau altele asemenea, ct timp nu a cunoscut i nici nu trebuia
s cunoasc rezultatul acelei proceduri, ns nu mai mult de trei luni de la
nregistrarea cererii, dac legea nu a stabilit un alt termen;
8. n cazul n care titularul dreptului sau cel care l-a nc lcat face parte din for ele
armate ale Romniei, ct timp acestea se afl n stare de mobilizare sau r zboi. Sunt
avute n vedere i persoanele civile care se g sesc n for ele armate pentru ra iuni de
serviciu impuse de necesit ile r zboiului;
9. n cazul n care cel mpotriva c ruia curge sau ar urma s curg prescrip ia este
mpiedicat de un caz de for major s fac acte de ntrerupere, ct timp nu a ncetat
aceast mpiedicare; for a major , cnd este temporar , nu constituie o cauz de
suspendare a prescrip iei dect dac survine n ultimele ase luni nainte de expirarea
termenului de prescrip ie;
10. n alte cazuri prev zute de lege.

De asemenea, n materie succesoral , conform art. 2.533 NCC:


(1) Prescrip ia nu curge contra creditorilor defunctului n privin a crean elor pe
care le au asupra mo tenirii ct timp aceasta nu a fost acceptat de c tre succesibili
ori, n lipsa accept rii, ct timp nu a fost numit un curator care s i reprezinte.
(2) Ea nu curge nici contra mo tenitorilor defunctului ct timp ace tia nu au
acceptat mo tenirea ori nu a fost numit un curator care s i reprezinte.
(3) Prescrip ia nu curge, de asemenea, contra mo tenitorilor, n privin a crean elor pe
care ace tia le au asupra mo tenirii, de la data accept rii mo tenirii i pn la data
lichid rii ei.

626. Caractere juridice. n general, n afara cazurilor prev zute de art. 2.532 pct. 5 i 6,
cauzele generale de suspendare se reg sesc, chiar dac unele ntr-o form par ial diferit , i
n art. 13-14 din Decretul nr. 167/1958 [supra, nr. 217 lit. a)], motiv pentru care
considera iile acolo f cute r mn valabile i dup intrarea n vigoare a Noului Cod civil.

1178

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

Din simpla enumerare a cauzelor care atrag suspendarea cursului prescrip iei
dreptului la ac iune rezult c i pe viitor aceste cauze prezint urm toarele caractere
sau tr s turi juridice principale, i anume:
i) sunt cauze de suspendare legale, iar nu conven ionale (cf. art. 2.515 privind
posibilitatea modific rii, deci nu suprim rii, a cauzelor legale de suspendare, prin
conven ii ori clauze exprese);
ii) sunt limitative, adic de strict interpretare i aplicare, nesusceptibile, a adar, de
aplicare prin analogie;
iii) produc efecte de drept (i.e. ope legis, iar nu ope iudicii i nici ope exceptionis).
De re inut c toate aceste cauze produc efectul suspensiv numai dac intervin dup ce
prescrip ia a nceput s curg (dac ele intervin nainte ca prescrip ia s fi nceput s curg ,
efectul produs va fi de amnare, de ntrziere a nceputului prescrip iei; cf. art. 2.532:
Prescrip ia nu ncepe s curg , iar, dac a nceput s curg , ea se suspend s.n.).
B. ANALIZA CAUZELOR GENERALE DE SUSPENDARE
627. Prescrip ia este suspendat n raporturile dintre so i. Aceast prim cauz de
suspendare (art. 2.532 pct. 1) se ntinde pe toat durata c s toriei, ct timp so ii nu sunt
separa i n fapt, fiind justificat de considerente morale, respectiv de menajarea rela iilor
conjugale normale, care nu trebuie tulburate de existen a unor reclama ii reciproce.
628. ntre ocrotitor i ocrotit prescrip ia este suspendat ct timp dureaz ocrotirea i
socotelile nu au fost date i aprobate. Aceast cauz de suspendare, prev zut de art. 2.532
pct. 2, se aplic raporturilor dintre p rinte, tutore sau curator, pe de o parte, i minor, cel
pus sub interdic ie judec toreasc ori ocrotit prin curatel , pe de alt parte, a c rei persoan
i ale c rei bunuri au nevoie de ocrotire sau de administrare, dup caz. A a cum dispune
textul citat, suspendarea opereaz ct timp dureaz ocrotirea i pn la darea i aprobarea
socotelilor, opera iune juridic pe care o realizeaz instan a de tutel (art. 162).
629. ntre administrator i administrat prescrip ia este suspendat ct timp
administrarea nu a ncetat i socotelile nu au fost date i aprobate. Asem n toare cu
cauza precedent , aceast cauz de suspendare (art. 2.532 pct. 3) se aplic oric ror
raporturi de administrare a bunurilor altuia, altele dect cele prev zute de art. 2.532
pct. 2 i indiferent de izvorul acestora (legea, hot rrea judec toreasc , contractul), i
dureaz pn cnd administratorul persoan fizic sau persoan juridic este
desc rcat de gestiune, adic pn cnd socotelile sunt date i aprobate.
630. Prescrip ia este suspendat ct timp incapabilul sau cel cu capacitate de
exerci iu restrns nu are reprezentant sau ocrotitor legal, dup caz. Din formularea pct.
4 al art. 2.532 rezult c aceast cauz de suspendare prive te, n principal, pe: minorul
sub 14 ani, interzisul judec toresc i minorul ntre 14-18 ani1). Suspendarea prescrip iei
opereaz pe durata lipsei reprezentantului legal ori ocrotitorului legal, dup caz.

1)

Tot lipsit de capacitatea de exerci iu trebuie considerat i debitorul mpotriva c ruia s-a deschis
procedura insolven ei, atunci cnd este lipsit de dreptul de administrare, i.e. de dreptul de a- i conduce

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1179

631. Ascunderea existen ei crean ei sau a exigibilit ii acesteia. Aceast cauz de


suspendare este nou , nefiind prev zut de Decretul nr. 167/1958. Din textul art. 2.532
rezult c prescrip ia este suspendat i atunci cnd debitorul, n mod deliberat,
ascunde creditorului existen a datoriei sau exigibilitatea acesteia1). Textul citat face
aplica ia principiului fraus omnia corrumpit n materie de prescrip ie. Suspendarea
prescrip iei opereaz ct timp debitorul ascunde (ori sustrage), n mod deliberat,
nscrisul constatator al crean ei sau, dup caz, exigibilitatea acesteia (de ex., faptul
existen ei sau modific rii termenului legal de plat ori renun area la beneficiul
termenului de c tre autorul creditorului actual).
632. Purtarea de negocieri n scopul solu ion rii amiabile a litigiului. i aceast
cauz de suspendare este nou , fiind impus de necesit ile practicii, n special
comerciale2). ntr-adev r, ini ierea i purtarea de negocieri n scopul rezolv rii, pe cale
amiabil , a litigiul ndrept e te partea interesat s nu fac acte de ntrerupere a
prescrip iei creznd n posibilitatea rezolv rii amiabile a litigiului. n acest caz,
suspendarea prescrip iei opereaz , zice art. 2.532 pct. 6, pe ntreaga durat a
negocierilor purtate, ns numai dac acestea au fost inute n ultimele ase luni nainte
de expirarea termenului de prescrip ie. Prin urmare, dac negocierile au fost purtate
mai nainte ori au fost ntrerupte cu cel pu in 6 luni nainte de mplinirea prescrip iei,
aceasta nu este socotit suspendat 3). Legiuitorul a vrut ca p r ile s poarte negocieri cu
bun -credin
i, n caz de e ec, partea interesat s aib un timp suficient de lung
pentru a ac iona n justi ie, astfel nct suspendarea repetat a prescrip iei n cazul unor
negocieri succesive ori purtarea acestora cu mult timp nainte de expirarea termenului
nu justific suspendarea prescrip iei, din moment ce astfel de negocieri se dovedesc
neserioase, iar exercitarea dreptului la ac iune nu este, n fapt, periclitat ori compromis.
633. Concilierea sau reclama ia prealabil . Din redactarea art. 2.532 pct. 7 rezult c
prescrip ia este, de asemenea, suspendat ori de cte ori legea prevede obligativitatea
sau posibilitatea parcurgerii unei proceduri prealabile n scopul rezolv rii amiabile a
litigiului4). Aceast cauz de suspendare similar cu cea prev zut de art. 13 lit. c)
din Decretul nr. 167/1958 opereaz ct timp cel care a recurs la aceast procedur nu
a cunoscut i nici nu trebuia s cunoasc rezultatul acelei proceduri, ns nu mai mult
de trei luni de la nregistrarea cererii, dac legea nu a stabilit un alt termen.
Important de re inut este c nu intereseaz dac procedura prealabil este
obligatorie sau facultativ , ci numai faptul c partea interesat a recurs la ea.
activitatea, de a- i administra bunurile din avere i de a dispune de acestea (art. 47 alin. 1 din L. nr. 85/2006
privind procedura insolven ei, publ. n M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modific rile ulterioare).
1)
V., n acela i sens, art. 2941 pct. 8 din C. civ. it.; art. 3.11.20, par. 1 lit. f), C. civ. olandez.
2)
Din acest motiv, aceast cauz de suspendare a fost consacrat expres de par. 203 BGB, cu ocazia
reformei dreptului obliga iilor n 2000. Adde art. 2238 (nouveau) C. civ. fr.; art. 14:304 Principiile
dreptului european al contractelor.
3)
Dac negocierile au fost ini iate naintea celor 6 luni r mase pn la mplinirea prescrip iei i au
fost continuate n untrul celor 6 luni, prescrip ia este, desigur, suspendat , deoarece important nu este
data cnd acestea au nceput ci numai ca ele s fie purtate n ultimele 6 luni dinainte de mplinirea
termenului de prescrip ie. n acest caz, suspendarea va opera ns numai de la data prev zut de lege (cu
ase luni nainte de mplinirea prescrip iei), iar nu de la data cnd negocierile au nceput efectiv (cu 8 luni
nainte de mplinirea prescrip iei, de ex.).
4)
V., n acela i sens, art. 10.7 (Solu ionarea alternativ a disputelor) din Principiile Unidroit 2004.

1180

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

n sfr it, trebuie subliniat c textul prive te doar procedurile prealabile


reglementate de lege, iar nu i cele instituite de p r i, pe cale conven ional . n acest
din urm caz, suspendarea prescrip iei poate opera numai dac s-a prev zut aceasta n
mod expres (cf. art. 2.515 privind modificarea, n spe , completarea cauzelor legale
de modificare a cursului prescrip iei dreptului la ac iune, n temeiul voin ei p r ilor).
634. Participarea la for ele armate ale Romniei, care sunt pe picior de r zboi.
Aceast cauz , prev zut i de art. 13 lit. b) din Decretul nr. 167/1958, prive te situa ia
p r ilor, creditori sau debitori, care au fost mobilizate ori participante la r zboi. Din
redactarea art. 2.532 pct. 8 rezult c , ntr-o asemenea situa ie, titularul dreptului la
ac iune i/sau titularul obliga iei corelative trebuie s fac parte din for ele armate, iar
acestea s fie n stare de mobilizare sau de r zboi (deci, nicidecum n stare de pace).
Nu intereseaz ns dac ace tia sunt personal militar ori civil, ns n acest ultim caz
se cere ca persoanele civile s se g seasc n for ele armate pentru ra iuni de serviciu
impuse de necesit ile r zboiului. n toate cazurile, suspendarea prescrip iei opereaz
ct timp for ele armate ale rii se afl n stare de mobilizare sau de r zboi.
De re inut c textul se aplic , pentru identitate de ra iune, i atunci cnd creditorul
sau debitorul este ntr-o misiune de pace cu caracter interna ional, sub egida ONU sau
NATO ori n numele Romniei, dup caz1).
635. For a major . Prescrip ia este suspendat i n cazul n care cel mpotriva
c ruia curge prescrip ia este mpiedicat de un caz de for major s fac acte de
ntrerupere, ct timp nu a ncetat aceast mpiedicare. Art. 2.532 pct. 9 NCC, ca i art.
13 lit. a) din Decretul nr. 167/1958 nu define te for a major , ns , spre deosebire de
vechiul Cod civil, for a major este definit de art. 1.351 alin. 3 NCC ca fiind orice
eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil2).
De re inut c , pentru suspendarea prescrip iei, for a major trebuie s priveasc doar
pe cel mpotriva c ruia prescrip ia curge (adic pe titularul dreptului la ac iune), iar
nicidecum ( i) pe cel n favoarea c ruia ea curge, iar n cazul n care nu are caracter
permanent (definitiv), ci doar temporar, ea trebuie s survin n ultimele ase luni nainte
de expirarea termenului de prescrip ie. n consecin , dac for a major a survenit
naintea celor ase luni dinainte de expirarea termenului de prescrip ie3) i nu are caracter
definitiv nu suspend cursul prescrip iei dreptului la ac iune (spre deosebire de sistemul
D. nr. 167/1958 care nu distinge ntre efectul permanent ori temporar al for ei majore).

2. Efectele suspend rii prescrip iei


636. Efectul general. Ca i n sistemul Decretului nr. 167/1958 (art. 15 alin. 1), art.
2.534 alin. 1 NCC prevede c :
De la data cnd cauza de suspendare a ncetat, prescrip ia i reia cursul,
socotindu-se pentru mplinirea termenului i timpul scurs nainte de suspendare.
1)

V. i supra, nr. 221.


Defini ia for ei majore n Noul Cod civil nu este la ad post de critic , deoarece imprevizibilitatea
nu este de esen a for ei majore (supra, nr. 220), i nici inevitabilitatea, care este mai degrab specific
cazului fortuit dect for ei majore, deoarece ine de sau, mai exact, este un aspect al imprevizibilit ii.
3)
V., n acela i sens, par. 206 BGB (astfel cum a fost modificat cu ocazia reformei dreptului
obliga iilor din 2000).
2)

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1181

Ct prive te beneficiul suspend rii prescrip iei (i.e. ntinderea suspend rii), aceasta
poate fi invocat numai de c tre partea care a fost mpiedicat s fac acte de
ntrerupere, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel (art. 2.535).
Totu i, suspendarea poate fi invocat n favoarea ori n contra altuia n cazul
creditorilor sau codebitorilor solidari sau ai unei obliga ii indivizibile (art. 1.433 alin. 1,
art. 1441 alin. 1 i art. 1.449 alin. 1), precum i fa de debitorul principal ori fa de
fiedeiusor (art. 2.535).
637. Efectul special. Potrivit art. 2.534 alin. 2 NCC (text similar cu art. 15 alin. 2
din D. nr. 167/1958):
Prescrip ia nu se va mplini mai nainte de expirarea unui termen de ase luni de la
data cnd suspendarea a ncetat, cu excep ia prescrip iilor de ase luni sau mai scurte, care
nu se vor mplini dect dup expirarea unui termen de o lun de la ncetarea suspend rii.

A adar, i n sistemul Noului Cod civil, efectul prev zut de art. 2.534 alin. 2
const , n esen , tot n prorogarea momentului mplinirii termenului de prescrip ie
extinctiv , n a a fel nct, n toate cazurile, ntre momentul ncet rii cauzei de
suspendare i momentul mplinirii termenului de prescrip ie s fie 6 luni, dac termenul
de prescrip ie aplicabil n spe este de cel pu in 6 luni, ori de 1 lun , dac termenul de
prescrip ie aplicabil este mai mic de 6 luni, dup caz.
Din acest motiv prevederile art. 2.534 alin. 2 sunt de aplica ie limitat , iar prorogarea
termenului de prescrip ie este variabil , n func ie timpul necesar pentru ntregirea celor
ase luni ori a unei luni, calculate de la data ncet rii cauzei de suspendare.

Sec iunea a 3-a


ntreruperea prescrip iei extinctive
1. Cauzele de ntrerupere
A. REGLEMENTARE I CARACTERIZARE GENERAL
638. Sedes materiae. Aceste cauze sunt reglementate la art. 2.537 NCC care
enumer cazurile generale de ntrerupere a cursului prescrip iei dreptului la ac iune
stabilind i condi iile de aplicare a acestora, astfel:
Prescrip ia se ntrerupe:
1. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoa terea, n orice alt mod, a
dreptului a c rui ac iune se prescrie, f cut de cel n folosul c ruia curge prescrip ia;
2. prin introducerea unei cereri de chemare n judecat sau arbitrale, prin
nscrierea crean ei la masa credal n cadrul procedurii insolven ei, prin depunerea
cererii de interven ie n cadrul urm ririi silite pornite de al i creditori ori prin
invocarea, pe cale de excep ie, a dreptului a c rui ac iune se prescrie.

1182

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

3. prin constituirea ca parte civil pe parcursul urm ririi penale sau n fa a


instan ei de judecat , pn la citirea actului de sesizare; n cazul n care desp gubirile
se acord , potrivit legii, din oficiu, nceperea urm ririi penale ntrerupe cursul
prescrip iei, chiar dac nu a avut loc constituirea ca parte civil ;
4. prin orice act prin care cel n folosul c ruia curge prescrip ia este pus n
ntrziere;
5. n alte cazuri prev zute de lege.

639. Caractere juridice. n primul rnd, este de remarcat c , spre deosebire de


Decretul nr. 167/1958, reglementarea mai sus citat este mai complex , Noul Cod civil
consacrnd i cazuri noi de ntrerupere a prescrip iei, precum invocarea, pe cale de
excep ie, a dreptului a c rui ac iune se prescrie i punerea n ntrziere a debitorului.
Ct prive te caracterele sau tr s turile juridice ale tuturor acestor cazuri, ca i n
sistemul Decretului nr. 167/1958, aceste cauze se caracterizeaz prin urm toarele
tr s turi principale:
i) sunt legale (cf. art. 2.515 alin. 3 privind modificarea, deci nu suprimarea, prin
voin a p r ilor, a cauzelor legale de ntrerupere a cursului prescrip iei);
ii) sunt limitative;
iii) produc efecte de drept (ope legis), iar nu ope iudicii i nici ope exceptionis.
B. ANALIZA CAUZELOR DE NTRERUPERE A PRESCRIP IEI
640. Recunoa terea dreptului a c rui ac iune se prescrie. n afar de pct. 1 al art.
2.537, care consacr recunoa terea ca prima cauz ntreruptiv care provine de la cel n
folosul c ruia curge prescrip ia, trebuie avut n vedere i art. 2.538 care se ocup de
formele i condi iile recunoa terii. ntr-adev r, avnd n vedere c recunoa terea
semnific p r sirea de c tre subiectul pasiv a pozi iei sale de mpotrivire fa de dreptul
subiectiv corelativ, pentru ca recunoa terea s aib efect ntreruptiv trebuie s fie
voluntar , nendoielnic , pur i simpl i, binen eles, f cut n termenul de prescrip ie
(v., pentru detalii, supra, nr. 238), indiferent dac este expres ori, dup caz, tacit .
Recunoa terea se poate face, de regul , unilateral, dar poate fi f cut i pe cale
conven ional (de ex., prin conven ia de e alonare a datoriei ori de acordare de c tre
creditor a unui termen de gra ie).
Ct prive te recunoa terea tacit ori implicit , aceasta rezult , n primul rnd, dintrun act voluntar de executare (evident par ial ) a presta iei datorate (art. 2.537 pct. 1 i
art. 2.538 alin. 2, teza a doua), dar i din alte acte sau manifest ri neechivoce ce atest
confirmarea dreptului celui mpotriva c ruia curge prescrip ia, precum achitarea, n tot
sau n parte, a dobnzilor sau penalit ilor, solicitarea unui termen de plat , constituirea
unei garan ii i altele asemenea. De asemenea, zice art. 2.538 alin. 3, poate invoca
recunoa terea tacit i cel ndrept it (de ex., ex-cump r torul) la restituirea unei presta ii
f cute n executarea unui act juridic ce a fost desfiin at pentru nulitate, rezolu iune sau
orice alt cauz de ineficacitate, att timp ct bunul individual determinat, primit de la
cealalt parte (de ex., ex-vnz torul) cu ocazia execut rii actului desfiin at, nu este
pretins de aceasta din urm pe cale de ac iune real ori personal .
641. Cererea de chemare n judecat sau arbitral . a) Forme i cazuri asimilate.
Conform art. 2.538 pct. 2 i 3, coroborate cu art. 2.539, prescrip ia este ntrerupt prin

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1183

orice cerere de chemare n judecat ori arbitral 1), indiferent dac este formulat sub
forma unei cereri introductive de instan , incidental (cerere reconven ional , de
interven ie etc.) sau accesorie, f cut n instan a civil ori penal (constituirea de parte
civil ), n cadrul etapei judec ii sau a execut rii silite (colective ori individuale), prin
care titularul dreptului la ac iune solicit condamnarea prtului, i chiar atunci cnd
invocarea dreptului a c rui ac iune se prescrie este f cut pe cale de excep ie.
Mai mult, n materie penal , atunci cnd desp gubirile se acord , potrivit legii, din
oficiu, nceperea urm ririi penale ntrerupe prescrip ia, chiar dac nu a avut loc
constituirea ca parte civil de c tre partea v t mat (art. 2.537 pct. 3, teza a doua).
b) Condi ii. Pentru a produce efectul ntreruptiv cererea n justi ie ori arbitral , ca
i n sistemul Decretului nr. 167/1958 (v., pentru am nunte, supra, nr. 240), trebuie s
ndeplineasc anumite condi ii:
i) s fie introdus la o instan judec toreasc sau alt organ cu atribu ii
jurisdic ionale, chiar dac acestea n-ar fi competente ori cererea ar fi nul pentru lips
de form (art. 2.539 alin. 1);
ii) s priveasc fondul dreptului sau cel pu in s tind la recunoa terea ori
conservarea lui (prin luarea unor m suri urgente pe cale pre edin ial , nfiin area unui
sechestru asigur tor etc.);
iii) s fie serioas (adic f cut cu scopul de a fi admis ); renun area ori perimarea
cererii, precum i neexecutarea hot rrii de condamnare n termenul de prescrip ie a
dreptului de a ob ine executarea silit demonstreaz nendeplinirea acestei condi ii,
respectiv lipsa de st ruin ori de convingere n sensul realiz rii dreptului dedus
judec ii (art. 2.539 alin. 2 i 3);
iv) s fie admis , printr-o hot rre definitiv cu autoritate de lucru judecat;
respingerea sau anularea cererii dovede te, n schimb, nendeplinirea condi iei,
respectiv fie lipsa de temeinicie a preten iei, fie formularea unei cereri nule, anulabile
sau inadmisibile.
De re inut c , n cazul respingerii sau anul rii cererii n ambele cazuri pentru
motive formale iar de fond dac reclamantul, n termen de ase luni de la data cnd
hot rrea de respingere sau de anulare a r mas definitiv , introduce o nou cerere,
prescrip ia este considerat ntrerupt prin cererea de chemare n judecat sau de
arbitrare precedent , cu condi ia ns ca noua cerere s fie admis (art. 2.539 alin. 2,
teza a doua). Aceast solu ie dovede te preocuparea legiuitorului de a asigura o
protec ie concret i efectiv titularului dreptului la ac iune, n sensul de a-l scuti de
riscul suport rii consecin elor juridice negative ale respingerii pentru motive formale,
1)

Urmnd modelul Conven iei de la New-York din 1974 asupra prescrip iei n materie de vnzare
interna ional de m rfuri (supra, nr. 390), care calific ac iunea judiciar sau arbitral drept o cauz de
ncetare (i.e. suspendare) a prescrip iei, inclusiv Principiile Unidroit 2004 aplicabile contractelor
comerciale interna ionale (supra, nr. 404), unde orice procedur judiciar suspend curgerea termenului
de prescrip ie (art. 10.5-10.6), unele legisla ii na ionale au recalificat cererea de chemare n judecat sau de
arbitrare drept cauz de suspendare, iar nu de ntrerupere a prescrip iei. V., n acest sens, par. 204 BGB.
Adde art. 14:302 din Principiile dreptului european al contractelor; art. III-7:302 din Draftul comun de
referin (DCFR) 2008. Preciz m c alte legisla ii na ionale au men inut cererea de chemare n judecat
printre cauzele de ntrerupere a prescrip iei [cf. art. 2892 i urm. C. civ. Quebec (1991); art. 3.11.16 C. civ.
olandez (1992); art. 2241 (nouveau) C. civ. fr. etc.].

1184

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

procedurale, a cererii n justi ie, iar nu pentru motive innd de temeinicia preten iilor
deduse judec ii. Prin urmare, formularea unei cereri premature, nul sau anulabil ,
insuficient timbrat , introdus mpotriva unei persoane care nu are calitate procesual
pentru a sta n judecat etc. este un motiv care nu se constituie n cauz absolut de
suprimare a efectului ntreruptiv al prescrip iei dect dac o nou cerere, regulat
introdus i admis pe fond, nu este introdus n 6 luni de la data cnd prima hot rre
de respingere sau de anulare a r mas definitiv 1).
642. Punerea n ntrziere. Aceast cauz de ntrerupere este nou , nefiind cunoscut
pn n prezent n dreptul nostru2). Pentru a produce efectul ntreruptiv, punerea n
ntrziere a debitorului este condi ionat de introducerea cererii de chemare n judecat n
termen de 6 luni de la data cnd a operat punerea n ntrziere3), pentru a nu da posibilitate
creditorului s abuzeze de acest caz ori doar s icaneze pe debitor, f r a avea inten ia de
a-l ac iona n justi ie. n caz contrar, ntreruperea prescrip iei este socotit neavenit .

2. Efectele ntreruperii prescrip iei


643. Sedes materiae. Efectele ntreruperii prescrip iei extinctive sunt stabilite de
art. 2.541 NCC, n termeni similari art. 17 din Decretul nr. 167/1958, dar mult mai
am nun i i, i anume:
(1) ntreruperea terge prescrip ia nceput nainte de a se fi ivit cauza de ntrerupere.
(2) Dup ntrerupere ncepe s curg o nou prescrip ie.
(3) Dac ntreruperea prescrip iei a avut loc prin recunoa terea dreptului de c tre
cel n folosul c ruia curgea, va ncepe s curg o nou prescrip ie de acela i fel.
(3) n cazul n care prescrip ia a fost ntrerupt printr-o cerere de chemare n
judecat ori de arbitrare, noua prescrip ie a dreptului de a ob ine executarea silit nu
va ncepe s curg ct timp hot rrea de admitere a ac iunii nu a r mas definitiv .
(4) Dac ntreruperea rezult din interven ia f cut n procedura insolven ei sau a
urm ririi silite, prescrip ia va rencepe s curg de la data la care exist din nou
posibilitatea legal de valorificare a crean ei r mase neacoperite.
(5) n cazul n care prescrip ia a fost ntrerupt potrivit art. 2.537 pct. 3,
ntreruperea opereaz pn la comunicarea ordonan ei de scoatere de sub urm rire
penal sau de ncetare a urm ririi penale, a ordonan ei de suspendare a urm ririi
penale ori a hot rrii de suspendare a judec ii sau pn la pronun area hot rrii
definitive a instan ei penale. Dac repararea pagubei se acord , potrivit legii, din
oficiu, ntreruperea opereaz pn la data cnd cel mpotriva c ruia a nceput s curg
prescrip ia a cunoscut sau trebuia s cunoasc hot rrea definitiv a instan ei penale
prin care ar fi trebuit s se stabileasc desp gubirea.

De asemenea, potrivit dispozi iilor art. 2.542 NCC referitoare la beneficiul


ntreruperii prescrip iei (i.e. ntinderea efectului ntreruptiv):
1)

V., n acela i sens, art. 263 alin. 2 C. civ. grec; art. 3.11.16 C. civ. olandez; adde art. 2895 alin. 1
C. civ. Q., unde se prevede un termen suplimentar de 6 luni; art. 139 din C. fed. elv. al obliga iilor, care
prevede ns un termen suplimentar de 60 de zile, aplicabil numai dac termenul ini ial de prescrip ie este
expirat la data respingerii cererii ini iale.
2)
Aceast cauz de ntrerupere este ns prev zut de art. 1433 pct. 3 C. civ. Carol al II-lea (1940).
3)
V., n acest sens, art. 3.11.17 C. civ. olandez.

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1185

(1) Efectele ntreruperii prescrip iei profit celui de la care eman actul
ntreruptiv i nu pot fi opuse dect celui mpotriva c ruia a fost ndreptat un asemenea
act, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel.
(2) Dac prescrip ia a fost ntrerupt prin recunoa terea dreptului de c tre cel n
folosul c ruia curgea, efectele ntreruperii profit celui mpotriva c ruia a curs i nu
pot fi opuse dect autorului recunoa terii.

n schimb, similar cu art. 2.536 din materia suspend rii, ntreruperea prescrip iei
mpotriva debitorului principal sau contra fideiusorului produce efecte n privin a
amndurora (art. 2.543).
644. Caracterizare. a) Con inutul efectului ntreruptiv. A a cum rezult din art.
2.541, ntreruperea cursului prescrip iei extinctive const n nl turarea, tergerea
prescrip iei scurse anterior datei cnd a avut loc ntreruperea, urmat de nceperea
unei noi prescrip ii.
De re inut c , n ceea ce prive te felul (natura) noii prescrip ii care ncepe s curg
dup ce a operat ntreruperea, aceasta depinde, conform alin. 3 i 4 ale art. 2.541, de
ns i cauza de ntrerupere :
dac ntreruperea s-a produs prin efectul recunoa terii, va ncepe s curg o
nou prescrip ie de acela i fel cu cea nl turat , adic prescrip ia dreptului la ac iunea
condamnatorie (a a-zisa prescrip ie a dreptului la ac iune n sens material, n
terminologia elaborat n lumina D. nr. 167/1958);
dac ntreruperea s-a produs prin efectul cererii n justi ie, inclusiv al punerii n
ntrziere, deoarece aceasta trebuie urmat de formularea unei cereri de chemare n
judecat pentru a opera efectul ntreruptiv, va ncepe s curg o nou prescrip ie avnd ns
un alt obiect, i anume prescrip ia dreptului de a ob ine executarea silit (a a-numita
prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit , conform terminologiei elaborate n
baza D. nr. 167/1958);
dac ntreruperea s-a produs prin constituirea de parte civil n procesul penal ori
prin efectul nceperii urm ririi penale, n cazurile prev zute de art. 2.537 pct. 3, iar
inculpatul nu a fot condamnat la desp gubiri civile ori la repararea, n alt mod, a
prejudiciului cauzat, va ncepe s curg o nou prescrip ie de acela i fel cu cea nl turat ,
adic prescrip ia dreptului la ac iunea condamnatorie (iar nu prescrip ia dreptului de a
ob ine executarea silit , deoarece partea civil nu a ob inut nc vreun titlu executoriu).
Totodat , mai este de observat c , n func ie de cauza de ntrerupere, i durata noii
prescrip ii poate fi alta, deoarece, spre deosebire de ntreruperea prescrip iei prin
recunoa tere, cnd va curge, invariabil, o nou perioad de prescrip ie de aceea i
ntindere (3 ani, 1 an, 6 luni etc.), n cazul ntreruperii prin cererea de chemare n
judecat , este posibil i o intervertire a termenului de prescrip ie ini ial, ori de cte ori
termenul de prescrip ie a dreptului de a ob ine executarea silit este altul dect termenul
de prescrip ie a dreptului la ac iunea condamnatorie (de regul , termenul de prescrip ie a
dreptului de a ob ine executarea silit este de 3 ani, cu excep ia titlurilor emise n materia
ac iunilor reale imobiliare, cnd termenul de prescrip ie este mai lung, de 10 ani; v., n
acest sens, art. 405 alin. 1 C. pr. civ.; cf. art. 682 alin. 1 Proiectul NCP 2009).

1186

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

Men ion m, n final, c , indiferent de obiectul noii prescrip ii, n toate cazurile este
vorba de o prescrip ie de drept civil: prescrip ia dreptului material la ac iune.
Aceasta, ntruct att dreptul, la ac iunea condamnatorie, ct i dreptul la ac iunea
executorie sunt elemente sau forme ale dreptul material la ac iune, iar nu ale unui drept
procesual la ac iune (cu privire la natura juridic i corela ia dintre dreptul la ac iune
n sens material i dreptul de a cere executarea silit , v. supra, nr. 346 i urm.).
b) Data nceputului noii prescrip ii. Aceast chestiune depinde tot de felul cauzei
de ntrerupere. Astfel, a a cum rezult i din prevederile art. 2.541 alin. 3-6 mai sus
citate, dac n cazul ntreruperii prin recunoa tere efectele se produc, de regul ,
instantaneu, respectiv chiar pe data cnd recunoa terea a fost f cut (cu excep ia
cazului cnd recunoa terea ar mbr ca o form continu sau continuat , ca n ipoteza
prev zut de alin 3 alin. art. 2.538), n cazul ntreruperii prescrip iei printr-o cerere n
justi ie ( i n cazurile asimilate), noua prescrip ie ncepe s curg nu de la data
formul rii cererii de chemare n judecat , ci de la o dat ulterioar , i anume:
din ziua cnd hot rrea de admitere a ac iunii nu a r mas definitiv , n cazul n
care prescrip ia a fost ntrerupt printr-o cerere de chemare n judecat ori de arbitrare
(art. 2.541 alin. 3);
din ziua n care exist posibilitatea legal de valorificare a crean ei r mase
neacoperite, n cazul n care prescrip ia a fost ntrerupt prin interven ia f cut n
procedura insolven ei sau a celei de urm rire silit pornit de al i creditori;
din ziua comunic rii ordonan ei procurorului ori a hot rrii instan ei penale, n
cazul n care prescrip ia a fost ntrerupt prin constituirea de parte civil n procesul
penal, potrivit art. 2.537 pct. 3, teza I, iar urm rirea ori ac iunea penal a ncetat f r ca
inculpatul s fi fost condamnat (art. 2.541 alin. 6, teza I);
din ziua cnd a fost ori trebuia cunoscut hot rrea definitiv a instan ei penale
prin care ar fi trebuit s se stabileasc desp gubirea ex officio (art. 2.540 alin. 6, teza a
doua).
n sfr it, mai trebuie re inut c , dac ntreruperea prescrip iei prin recunoa tere este
definitiv i necondi ional , ntreruperea prescrip iei prin cererea de chemare n
judecat ori arbitral (stricto sensu) este provizorie i condi ional , deoarece ea
depinde, pe de o parte, cum am v zut (supra, nr. 244), de admiterea n fond a ac iunii, iar
pe de alt parte, i de punerea n executare a hot rrii judec tore ti ori arbitrale de
condamnare, n termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executare silit . Aceasta,
ntruct prescrip ia nu este ntrerupt nici dac hot rrea judec toreasc sau arbitral i-a
pierdut puterea executorie prin mplinirea termenului de prescrip ie a dreptului de a
ob ine executarea silit (art. 2.539 alin. 3, teza I), ceea ce nsemneaz c , n acest caz,
poate fi formulat o nou cerere n justi ie numai dac termenul de prescrip ie ini ial nu
s-a mplinit nc (de ex., era mai lung dect cel prev zut pentru dreptul de a ob ine
executarea silit ). n cazul n care termenul de prescrip ie nu s-a mplinit, n noul proces
hot rrea judec toreasc sau arbitral va putea servi doar ca mijloc de prob , iar nu i ca
act nzestrat cu autoritate de lucru judecat, deoarece aceasta se pierde odat cu puterea
executorie; (cf. art. 2.539 alin. 3, teza a doua; art. 682 alin. 3 Proiectul NCP 2009).

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

1187

c) ntinderea efectului ntreruptiv. A a cum rezult din art. 2542 NCC, precitat,
ntreruperea produce efecte relative, n sensul c efectele ntreruperii prescrip iei
profit doar celui de la care eman actul ntreruptiv (cererea de chemare n judecat ,
actul de punere n ntrziere etc.) i nu pot fi opuse dect celui mpotriva c ruia a fost
ndreptat un asemenea act, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel.
De asemenea, n cazul recunoa terii dreptului, efectele ntreruperii profit celui
mpotriva c ruia a curs i nu pot fi opuse dect autorului recunoa terii.
Totu i, n cazul obliga iilor indivizibile sau solidare, efectele ntreruperii
prescrip iei se extind, n principiu, i la ceilal i cocreditori ori codebitori (art. 1.433
alin. 2, art. 1.441 alin. 2, art. 1449), iar n cazul garan iilor personale, spre deosebire de
solu ia actual par ial diferit prev zut de art. 1873 C. civ. (1864), ntreruperea
prescrip iei mpotriva debitorului principal sau contra fideiusorului produce efecte n
privin a amndurora (art. 2.543).

Sec iunea a 4-a


mplinirea (calculul) prescrip iei
645. Sedes materiae. Potrivit art. 2.544 NCC, cursul prescrip iei se calculeaz
potrivit regulilor stabilite n titlul III (Calculul termenelor) din Cartea VI, lundu-se
n considerare, cnd este cazul, i cauzele de suspendare sau ntrerupere prev zute de
lege.
Noul Cod civil prevede reguli de calcul n func ie de durata termenelor: pe
s pt mni, luni sau ani (art. 2.552); pe zile (art. 2.553) i chiar pe ore (art. 2.555).
n materie de prescrip ie, intereseaz de regul calculul termenelor stabilite pe ani
sau luni, iar nu pe s pt mni ori zile dect n mod excep ional.
646. Reguli de calcul. a) Termenul stabilit pe s pt mni, luni sau ani. n aceste
cazuri, art. 2.552 NCC prevede:
(1) Cnd termenul este stabilit pe s pt mni, luni sau ani, el se mpline te n
ziua corespunz toare din ultima s pt mn ori lun sau din ultimul an.
(2) Dac ultima lun nu are o zi corespunz toare celei n care termenul a nceput
s curg , termenul se mpline te n ultima zi a acestei luni.
(3) Mijlocul lunii se socote te a cincisprezecea zi.
(4) Dac termenul este stabilit pe o lun i jum tate sau pe mai multe luni i
jum tate, cele 15 zile se vor socoti la sfr itul termenului.

b) Termenul stabilit pe zile. Potrivit art. 2.553 NCC:


(1) Cnd termenul se stabile te pe zile, nu se ia n calcul prima i ultima zi a
termenului.
(2) Termenul se va mplini la 24 a ultimei zile.
(3) Cu toate acestea, dac este vorba de un act ce trebuie ndeplinit ntr-un loc
de munc , termenul se va mplini la ora la care nceteaz programul normal de

1188

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV


lucru. Dispozi iile art. 2.556 (privitoare la prezum ia efectu rii n termen a
actelor n.n.).

c) Prorogarea termenului. Dac ultima zi a termenului este o zi nelucr toare, termenul


se consider mplinit la sfr itul primei zile lucr toare care i urmeaz (art. 2.554).
d) Prezum ia efectu rii n termen a actelor ntreruptive de prescrip ie. Conform
art. 2.556, actele de orice fel (deci, i cele privitoare la regimul prescrip iei, respectiv
cele care atrag efecte ntreruptive) se socotesc f cute n termen, dac nscrisurile care le
constat au fost predate oficiului po tal sau telegrafic cel mai trziu n ultima zi a
termenului pn la ora cnd nceteaz n mod obi nuit activitatea la acel oficiu.

1189

Prescrip ia extinctiv n Noul Cod civil

CAPITOLUL V
REPUNEREA N TERMENUL DE PRESCRIP IE

647. Sedes materiae. a) Reglementare. Necunoscut n Codul civil, dar


reglementat de Decretul nr. 167/1958 (art. 19), repunerea n termen a fost p strat de
Noul Cod civil, sub aceea i denumire i cu acela i regim juridic. ntr-adev r, potrivit
art. 2.522:
(1) Cel care, din motive temeinice, nu i-a exercitat n termen dreptul la ac iune
supus prescrip iei poate cere organului de jurisdic ie competent repunerea n termen i
judecarea cauzei.
(2) Repunerea n termen nu poate fi dispus dect dac partea i-a exercitat
dreptul la ac iune nainte de mplinirea unui termen de 30 de zile, socotit din ziua n
care a cunoscut sau trebuia s cunoasc ncetarea motivelor care au justificat
dep irea termenului de prescrip ie.

b) Justificare. Din cele ce preced rezult c repunerea n termen este un beneficiu


legal, n temeiul c ruia titularul dreptului la ac iune poate s - i valorifice dreptul n
justi ie, chiar dac termenul de prescrip ie s-a mplinit, dac dep irea acestuia a fost
cauzat de motive temeinic justificate.
n acest fel se evit producerea efectelor prescrip iei extinctive n mod nejustificat,
adic n situa ia n care titularul dreptului material la ac iune din motive temeinice nu a
putut formula cererea de chemare n judecat n untrul termenului de prescrip ie. n
ultim instan , a a cum am v zut cu alt ocazie (supra, nr. 254 in fine), fundamentul
repunerii n termen nu este altceva dect vechea maxim Contra non valentem agere,
non currit praescriptio, care, n prezent, este mai pu in o cauz de suspendare a
prescrip iei (for a major ndepline te o astfel de func ie; cf. art. 2.532 pct. 9 NCC), ct
mai ales o cauz de nl turare a efectului prescrip iei mplinite prin repunerea p r ii
interesate n termenul de prescrip ie.
648. Caracterizare general . a) Domeniul de aplicare. Ca i n sistemul Decretului
nr. 167/1958, repunerea n termen este n Noul Cod civil o institu ie de aplica ie
general , att n materia drepturilor patrimoniale, ct i a drepturilor nepatrimoniale a
c ror ac iune este supus prescrip iei extinctive. Totodat , i spre deosebire de
suspendarea sau ntreruperea prescrip iei, nici art. 2.522 NCC nu face o enumerare, in
abstracto, a cauzelor de repunere n termen, ci se mul ume te s precizeze, n mod
generic, c este vorba de motive temeinice, l sndu-le la suverana apreciere a
instan ei de judecat .
n consecin , sub aspectul domeniului repunerii n termen, considera iile teoretice i
jurispruden a creat n aplicarea art. 19 din Decretul nr. 167/1958 (v., supra, nr. 255-257)
sunt i r mn pe deplin valabile i n ce prive te stabilirea, in concreto, a domeniului
repunerii n termen reglementat de Noul Cod civil.

1190

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

b) Condi iile repunerii n termen. Potrivit art. 2.522 alin. 2 NCC, mai sus citat,
repunerea n termen nu poate fi dispus ex officio (precum se prevede n art. 19 din D.
nr. 167/1958), ci numai dac a fost invocat de partea interesat .
Totodat , cererea de repunere n termen, pentru a fi admisibil , trebuie f cut n
termen de 30 de zile, socotite din ziua cnd cel interesat a cunoscut sau trebuia s
cunoasc ncetarea motivelor care au justificat dep irea termenului de prescrip ie.
Legea nu prevede natura acestui termen de 30 de zile, ns credem c , similar cu
termenul de o lun prev zut de art. 19 din Decretul nr. 167/1958 (supra, nr. 259),
trebuie calificat tot ca termen de prescrip ie extinctiv , fiind supus, prin urmare,
regulilor privind suspendarea, ntreruperea i chiar repunerea n termen, ca orice alt
termen de prescrip ie.
c) Efectul repunerii n termen. Dup cum rezult din art. 2.522, repunerea n
termen este judiciar , iar nu de drept, i, n caz de admitere, prescrip ia este socotit
ca nemplinit , chiar dac n fapt (fizic) termenul de prescrip ie era expirat, iar aceasta
d posibilitate organului de jurisdic ie s treac la judecarea pe fond a cauzei.

1191

Concluzii finale

CONCLUZII FINALE
649. Sistemul Decretului nr. 167/1958. a) No iuni generale. Prescrip ia extinctiv ,
spre deosebire de uzucapiune, care este un mod sau mijloc de achizi iune a unui drept
real, este, dimpotriv , un mod de nl turare a r spunderii civile, ca urmare a
stingerii dreptului material la ac iune neexercitat n termenul stabilit de lege.
Dintre toate institu iile dreptului civil, prescrip ia extinctiv , zis i liberatorie, este
cea mai necesar ordinii sociale (Bigot-Prameneu), deoarece este destinat s
asigure nl turarea incertitudinii din circuitul civil, s permit adecvarea dreptului la
fapte (G. Marty, P. Raynaud): neexercitarea dreptului material la ac iune n termenul
stabilit de lege termen socotit de legiuitor suficient de lung pentru restabilirea
drepturilor subiective civile nc lcate, contestate sau nesocotite atrage stingerea lui i,
prin aceasta, adic pe cale de consecin , nl turarea r spunderii civile a subiectului
pasiv. Prin urmare, titularul obliga iei civile corespunz toare nu mai poate fi tras la
r spundere i obligat s suporte consecin ele juridice prev zute de lege sau stipulate de
p r i, ca urmare a s vr irii unei fapte ilicite. Din faptul c , prin prescrip ie, se stinge
numai dreptul la ac iune (n sens material), nl turndu-se r spunderea civil a
subiectului pasiv al raportului juridic de constrngere, decurge urm toarea consecin
juridic : supravie uirea, n principiu, a dreptului subiectiv, ca i a obliga iei corelative,
ns , desigur, numai sub form juridic incomplet , imperfect , deoarece r mn
ocrotite numai pe calea defensiv a excep iunii. O confirmare a acestui fapt g sim n
prevederile art. 20 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 care dispun c debitorul care a
executat obliga ia dup ce dreptul la ac iune al creditorului s-a prescris nu are dreptul
s cear napoierea presta iei, chiar dac la data execut rii nu tia c termenul
prescrip iei era mplinit.
Deoarece obiectul prescrip iei extinctive const numai n stingerea dreptului la
ac iune (art. 1 alin. 1 din D. nr. 167/1958), r mne neatins nu numai dreptul subiectiv
material, substan ial, ci i, binen eles, dreptul procesual la ac iune, adic dreptul de a
intenta ac iunea, de a sesiza organul de jurisdic ie i de a pretinde judecarea cauzei,
ntruct accesul la justi ie este liber i nu poate fi ngr dit din acest punct de vedere
(art. 21 din Constitu ie; art. 6 din Conven ia european pentru ap rarea drepturilor
omului i a libert ilor fundamentale).
b) Natura juridic . Problema care s-a pus ( i se mai pune nc ) n literatura de
specialitate este aceea a determin rii naturii juridice a dreptului la ac iune n sens
material: drept subiectiv material, substan ial sau simplu drept subiectiv procesual?
n ce ne prive te, dup ce am ar tat c dreptul la ac iune n sens material este
dreptul de a ob ine condamnarea prtului sau, n al i termeni, dreptul de a ob ine, prin
constrngere, executarea unei presta ii, recunoa terea unui drept amenin at ori contestat

1192

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

sau, dup caz, aplicarea unei alte sanc iuni civile, am ajuns la concluzia c acest drept
este distinct att de dreptul subiectiv material c ruia i asigur protec ia juridic , ct i
de dreptul procesual la ac iune.
ntr-adev r, prin izvorul, con inutul i structura lor specifice, dreptul subiectiv
material (dreptul preexistent sau determinator) este distinct de dreptul
sanc ionator, adic de dreptul material la ac iune: dac dreptul subiectiv material (ex.,
dreptul de crean sau dreptul de proprietate) const n posibilitatea titularului de a
ob ine un anumit avantaj sau folos material ori moral dintr-o situa ie juridic
determinat , dreptul material la ac iune se refer la posibilitatea titularului de a- i
realiza, pe cale silit , un drept subiectiv nc lcat, negat sau ignorat i presupune,
necesarmente, o situa ie conflictual n scut sau, cel pu in, iminent , pe cale de a se
na te; altfel spus, una este dreptul de a se bucura i dispune de un bun (dreptul de
proprietate) i alta este dreptul de a pretinde altuia restituirea bunului de inut n mod
nelegitim sau, n fapt, f r drept (dreptul la ac iunea n revendicare); tot astfel, una este
posibilitatea de a pretinde debitorului s furnizeze un anumit serviciu (s restituie suma
mprumutat , spre ex.) i altceva este puterea de a ob ine, prin constrngere, serviciul
respectiv sau un alt echivalent (daune-interese). Or, aceste din urm prerogative (a anumitele drepturi la ac iune n sens material) nu pot fi considerate ca avnd natur
procesual , ci substan ial , de vreme ce asigur traducerea i realizarea, pe cale silit , a
unor sanc iuni de drept civil, material: reac ia dreptului, n spe a dreptului civil, la
nc lcarea unor norme de drept civil (nc lcarea dreptului creditorului sau violarea
dreptului proprietarului, neobservarea condi iilor de validitate pentru ncheierea unui
anume act juridic, neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iilor
contractuale etc.).
O discu ie aparte o implic a a-numitul drept de a cere executarea silit , respectiv
posibilitatea titularului de a ob ine realizarea silit a obliga iei cuprinse ntr-un titlu
executoriu. De i n prezent este dominant opinia n sensul c dreptul de a ob ine
executarea silit are caracter procesual, fiind o component a dreptului la ac iune n
sens procesual, f cnd obiectul unei prescrip ii deosebite, de drept procesual civil
dovad i reglementarea distinct a prescrip iei dreptului de a cere executarea silit n
Codul de procedur civil (art. 405-4053) , o astfel de concep ie nu este la ad post de
critic . De vreme ce dreptul la ac iune n sens material este, dup expresia ntrebuin at
de Mihail Eliescu, dreptul unei persoane de a ob ine satisfacerea preten iilor sale prin
constrngere idee cu care sunt de acord to i cei care admit autonomia acestui drept
nsemneaz c , logic i juridic, posibilitatea de executare silit a obliga iei cuprinse n
titlul executoriu ca prerogativ juridic trebuie s fac parte tot din acela i drept, fiind
garan ia realiz rii lui silite, n cazul n care debitorul nu execut de bun voie obliga ia
cuprins n titlul executoriu. Cu alte cuvinte, posibilitatea de a ob ine un titlu
executoriu nu este un scop n sine, ci este mijlocul i prima etap necesar atingerii
scopului final al titularului dreptului la ac iune: satisfacerea, cu ajutorul for ei
coercitive a statului, a dreptului s u material, substan ial, nc lcat sau contestat de c tre
subiectul pasiv, iar executarea silit a bunurilor i veniturilor acestuia este calea
efectiv pentru atingerea acestui rezultat.
Din acest motiv, n ce ne prive te, am optat, n esen , pentru teza monist asupra
naturii juridice a dreptului la ac iune, sus inut n dreptul nostru de c tre Mihail
Eliescu, conform c reia dreptul material la ac iune este dreptul de a ob ine, prin
constrngere, executarea unei presta ii, recunoa terea unui drept sau aplicarea altei
sanc iuni civile i, prin urmare, poate comporta att facultatea de a ob ine obligarea sau

Concluzii finale

1193

condamnarea prtului (dreptul la ac iunea n realizare sau n condamnare), inclusiv


posibilitatea de a pretinde recunoa terea existen ei sau inexisten ei unui drept (dreptul
la ac iune n constatare), ct i facultatea de a ob ine executarea silit a obliga iei
cuprinse n titlul executoriu (dreptul la ac iunea n executare sau dreptul de a cere
executarea silit ).
Cnd titlul executoriu nu-l constituie o hot rre judec toreasc (ex., nscrisurile
notariale autentificate) dreptul material la ac iune se reduce practic la dreptul de a
ob ine executarea silit ; n toate cazurile, dac reclamantul nu- i valorific dreptul de a
ob ine executarea silit n termenul de prescrip ie prev zut de lege, titlul i pierde
puterea executorie, iar n cazul hot rrilor judec tore ti, chiar i puterea lucrului
judecat, ceea ce nsemneaz c , n acest din urm caz, efectul ntreruptiv al prescrip iei
dreptului la ac iune, produs la data sesiz rii instan ei de judecat i consolidat pe data
r mnerii definitive a hot rrii, este retroactiv desfiin at, nimicit, ca i cnd niciodat
nu ar fi avut loc; n consecin , prescrip ia dreptului material la ac iune este socotit a
nu se fi ntrerupt niciodat , situa ie n care, dac dreptul la ac iunea n realizare nu este
nc prescris sau este imprescriptibil, cel interesat poate introduce o nou ac iune
pentru a ob ine un alt titlu executoriu, vechea hot rre putnd servi doar ca mijloc de
prob .
Astfel n eles, dreptul material la ac iune nu se confund nici cu dreptul subiectiv
substan ial, recunoscut sau dobndit prin hot rre, care preexist sau, dup caz, rezult
din hot rre (n cazul unei ac iuni n constituire de drepturi), i nici cu dreptul
procesual la ac iune dreptul de a sesiza instan a sau organul arbitral ori dreptul de a
pune n executare silit titlul executor ob inut sau recunoscut prin lege.
c) Domeniul prescrip iei. Ct prive te domeniul sau cmpul de ac iune al
prescrip iei extinctive, acesta este rezervat, n principiu, drepturilor la ac iune avnd un
obiect patrimonial (art. 1 alin. 1 din D. nr. 167/1958). A contrario, drepturile la ac iune
avnd un obiect nepatrimonial sunt imprescriptibile extinctiv, cu excep ia cazurilor n
care prin lege s-ar dispune altfel (de ex., n cazul ac iunii n anulabilitatea c s toriei,
unele ac iuni de stat, n spe , ac iunea n t gada paternit ii sau ac iunea n stabilirea
paternit ii copilului din afara c s toriei). Este, de asemenea, imprescriptibil extinctiv
ac iunea n revendicare mobiliar sau imobiliar ntemeiat pe dreptul de
proprietate public sau privat , dup caz, ca urmare a caracterului perpetuu al acestui
drept, dar i al faptului c , att timp ct bunul nu este uzucapat de un ter , dreptul de
proprietate privat nu se poate pierde. A nu uza de un drept absolut, nsemneaz tot a
exercita nc un astfel de drept, dar ntr-o alt manier , i anume ntr-o modalitate pur
pasiv , negativ , respectiv prin refuzul sau omisiunea de a s vr i acte ce implic
exerci iul pozitiv al dreptului respectiv. n sfr it, tot imprescriptibile sunt i acele
drepturi care nu sunt susceptibile de violare, de nc lcare prin acte s vr ite de c tre un
ter , cum este cazul drepturilor potestative al c ror exerci iu const n s vr irea de acte
juridice unilaterale, care nu pot fi astfel mpiedicate sau paralizate de c tre nicio alt
persoan (adic , n spe , de c tre cei care urmeaz s suporte consecin ele juridice ale
s vr irii acelor acte). Este cazul, spre exemplu, al drepturilor potestative de op iune,
care sunt, n principiu, imprescriptibile extinctiv (dreptul de op iune succesoral este

1194

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

socotit ns prescriptibil extinctiv, de i el este, cum am v zut, incompatibil cu regimul


normal al prescrip iei extinctive).
d) Termenul prescrip iei. De esen a prescrip iei extinctive este existen a unor
termene de prescrip ie, a unor intervale de timp n untrul c rora trebuie exercitat
dreptul material la ac iune, sub sanc iunea stingerii lui.
De lege lata, n dreptul civil sunt dou termene generale de prescrip ie: 3 ani,
pentru drepturile la ac iune privind drepturile de crean (art. 3 din D. nr. 167/1958), i
30 de ani pentru drepturile la ac iune privind drepturile reale prescriptibile extinctiv
(art. 1890 C. civ.). n afara acestor termene, exist numeroase termene speciale, de
regul , mai scurte dect termenele generale de prescrip ie extinctiv . De aceea, ori de
cte ori nu se prevede un termen special de prescrip ie, vor fi aplicabile prevederile art.
3 din Decretul nr. 167/1958 sau, dup caz, ale art. 1890 C. civ., cu condi ia ns ca
dreptul la ac iune s fie prescriptibil extinctiv.
Ca orice termen i termenul de prescrip ie are un nceput, marcat de data la care a
nceput s curg , o durat , respectiv un interval de timp mai lung sau mai scurt, dup
caz, i, binen eles, un sfr it, marcat de data la care este socotit a fi mplinit (e). Cursul
prescrip iei poate fi ns suspendat ori ntrerupt, suprimat, dup cum exist i
posibilitatea, pentru motive temeinic justificate, ca titularul dreptului la ac iune s fie
repus n termen, adic s se considere c prescrip ia nu este totu i mplinit (f).
e) nceputul prescrip iei extinctive. n ce prive te chestiunea nceputului
prescrip iei, acesta este guvernat de regula actioni non natae non praescribitur,
consacrat att de Codul civil (art. 1886), ct i de Decretul nr. 167/1958, n termenii
urm tori: Prescrip ia ncepe s curg de la data cnd se na te dreptul de ac iune (art.
7 alin. 1). Prin urmare, data na terii dreptului la ac iune, adic data cnd dreptul
subiectiv (sau interesul legitim) este nc lcat, negat sau contestat, marcheaz i
nceputul curgerii prescrip iei extinctive. Sunt ns cazuri cnd aplicarea acestei reguli
ar avea consecin e inechitabile, inadmisibile, deoarece titularul dreptului la ac iune fie
nu a cunoscut violarea dreptului s u, fie este mpiedicat material, moral sau juridic s
ac ioneze (ex., nu cunoa te identitatea autorului faptului ilicit, nu a constatat viciile
ascunse ale unui lucru ori ale unei lucr ri executate, deoarece lucrul nu a fost nc
predat sau lucrarea n-a fost nc recep ionat , titularul dreptului la ac iune este victima
unor acte de violen moral continu , neavnd curajul de a face acte de ntrerupere,
este so cu cel mpotriva c ruia trebuie s ac ioneze). De aceea, legea prevede reguli
speciale privind nceputul prescrip iei extinctive (cf. art. 7 alin. 2 i 3, art. 8, 9 i 11 din
D. nr. 167/1967) sau cazuri n care prescrip ia extinctiv este fie suspendat sau
ntrerupt , fie chiar considerat a nu fi nceput deloc s curg .
f) Suspendarea, ntreruperea i repunerea n termen. Suspendarea i ntreruperea
cursului prescrip iei extinctive sunt reglementate n mod unitar n Decretul nr.
167/1958 (art. 13-15; 16-17), ca mprejur ri care atrag modificarea cursului prescrip iei
fie n sensul de a opri temporar cursul acestuia (n cazul suspend rii), fie n sensul de a
suprima complet prescrip ia nceput i a o nlocui cu un nou termen de prescrip ie ori
de cte ori titularul dreptului la ac iune iese din pasivitate, s vr ind acte sau fapte prin

Concluzii finale

1195

care pretinde satisfacerea sau realizarea dreptului s u nc lcat, precum i ori de cte ori
subiectul pasiv p r se te pozi ia de mpotrivire, prin recunoa terea dreptului pn
atunci nc lcat, contestat sau negat (n caz de ntrerupere).
n afar de acestea sunt i alte situa ii cnd, de i nu poate opera suspendarea sau
ntreruperea prescrip iei extinctive, totu i, din motive justificate, neimputabile
titularului dreptului material la ac iune, efectul prescrip iei extinctive nu se justific ,
neputnd fi lipsit de acest drept titularul dreptului subiectiv nc lcat sau contestat. n
asemenea cazuri se poate solicita repunerea n termenul de prescrip ie, n condi iile
prev zute de art. 19 din Decretul nr. 167/1958. Fundamentul acestui beneficiu acordat
de lege titularului dreptului la ac iune l constituie, credem, vechea maxim Contra non
valentem agere non currit praescriptio, care, n prezent, este mai pu in o cauz de
suspendare a prescrip iei (for a major ndepline te aceast func ie), ct mai mult o
simpl cauz general de amnare a nceputului prescrip iei (pentru imposibilitatea
moral sau juridic de a ac iona) i, mai cu seam , de nl turare a efectului prescrip iei
mplinite prin repunerea p r ii interesate n termenul de prescrip ie, ori, mai exact, prin
socotirea faptului c stingerea, prin prescrip ie, a dreptului la ac iune n-a avut
legalmente loc.
g) Efectul prescrip iei. n sfr it, ct prive te efectul prescrip iei extinctive i
modul cum aceasta opereaz , pe baza unei analize aprofundate a dispozi iilor legale
incidente, ndeosebi a art. 1, 18 i 20 din Decretul nr. 167/1958, coroborat cu
prevederile art. 1838-1843 C. civ., am putut conchide c prescrip ia stinge dreptul
material la ac iune n sens material f r a afecta i dreptul subiectiv n substan a sa,
care continu s supravie uiasc , de i ntr-o form imperfect , de vreme ce poate fi
ocrotit numai pe calea defensiv a excep iunii. Prescrip ia nu opereaz de drept, ci
numai la cererea persoanei interesate (art. 1841 C. civ.). n m sura n care prescrip ia
nu opereaz de drept (ipso iure) stingerea obliga iei sau, dup caz, a dreptului la
ac iune, nu se poate vorbi nici de existen a vreunei obliga ii naturale, deoarece, ct
vreme obliga ia ini ial este i r mne intact , fiind asigurat prin ac iune, prescrip ia
c tigat confer debitorului numai un drept de op iune, i anume dreptul de a se
prevala sau nu de beneficiul prescrip iei mplinite. n schimb, n cazul n care
beneficiarul prescrip iei mplinite opune, pe cale de ac iune sau de excep iune,
prescrip ia c tigat , dup stingerea dreptului la ac iune, subzist n sarcina debitorului
o obliga ie civil imperfect (obliga ie natural ), lipsit de sanc iunea specific
(ac iunea n justi ie), dar care poate fi executat de bun voie (art. 20 alin. 1 din D. nr.
167/1958). Ct prive te renun area la prescrip ie, aceasta poate s aib loc att nainte
de a fi invocat , caz n care este vorba de renun area la beneficiul prescrip iei mplinite
(dreptul de a invoca prescrip ia), ct i dup invocarea prescrip iei c tigate, caz n care
poate mbr ca fie forma unei pl i voluntare a obliga iei prescrise, fie a unei promisiuni
de a o executa (n niciuna din aceste dou ipoteze nu este ns vorba de o liberalitate, ci
fie de plat , act sau fapt juridic neutru, fie de un contract de servicii gratuite, care are
drept efect consolidarea raportului juridic existent prin redobndirea dreptului la
ac iune de c tre beneficiarul promisiunii), de vreme ce prin invocarea prescrip iei se
stinge numai dreptul material la ac iune, iar nu i dreptul subiectiv nsu i.

1196

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

650. Sistemul Noului Cod civil. a) Preciz ri prealabile. Analiza regimului


prescrip iei extinctive a scos n eviden faptul c reglementarea actual a prescrip iei,
de i este superioar celei cuprinse n Codul civil, este susceptibil de mbun t ire i
perfec ionare.
Principalele caren e ale reglement rii actuale sunt, n opinia noastr , urm toarele:
n primul rnd, cum s-a v zut, dispozi ii importante privind regimul general al
prescrip iei se reg sesc unele n Decretul nr. 167/1958 (art. 1, 12, 18, 19), iar altele n
Codul civil (1838-1843), ceea ce ridic serioase i vizibile dificult i de interpretare i
corelarea a acestora i, mai ales, de corect aplicare a lor;
n al doilea rnd, n materie civil , prescrip ia extinctiv trebuie s reprezinte
att expresia unor interese generale, constnd n necesitatea clarific rii unor situa ii
juridice incerte ntr-un timp rezonabil, ct i expresia intereselor particulare, constnd
n faptul c prescrip ia trebuie l sat la ndemna p r ilor interesate, singurele n
m sur s decid dac vor sau nu s se prevaleze de efectele ei; n niciun caz
prescrip ia extinctiv nu este o surs de mbog ire pe nedrept, astfel nct invocarea i
aplicarea ei din oficiu contravine nsu i fundamentului i func iilor acesteia; n
consecin , dispozi iile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 nu- i au, n prezent, niciun
rost, fiind lipsite de un fundament juridic serios;
n al treilea rnd, n lipsa unei defini ii a dreptului la ac iune n sens material i
n prezen a reglement rii separate a prescrip iei dreptului de a cere executarea silit ,
devine dificil determinarea naturii juridice a acestor drepturi, precum i a stabilirii
corela iei dreptului material la ac iune cu dreptul subiectiv civil i, binen eles, cu
dreptul de a cere executarea silit ;
n sfr it, n privin a termenelor de prescrip ie extinctiv , precum i a cursului
prescrip iei extinctive, reglement rile actuale nu mai corespund integral realit ilor
economice i sociale, n special raporturilor comerciale, care reclam celeritate i o
foarte mare stabilitate.
De lege ferenda, ar trebui eliminate aceste caren e, n paralel cu perfec ionarea
reglement rilor existente n materie, n acord cu realit ile social-economice i innd
seama de perspectiva integr rii rii noastre n Uniunea European . Dup cum am
v zut (supra, titlul III), Noul Cod civil vine n ntmpinarea acestor nevoi i imperative
de politic legislativ prin fixarea unui nou cadru modern al desf ur rii raporturilor de
drept privat, n cadrul c ruia un loc important l ocup i noua reglementare a institu iei
prescrip iei extinctive. Deoarece n titlul III al tratatului am nf i at in extenso
principiile i elementele noii reglement ri, ne m rginim n continuare s jalon m
principalele coordonate ale viitoarei institu ii, atr gnd aten ia asupra ctorva aspecte
mai semnificative.
b) No iunea, reglementarea i efectul prescrip iei extinctive. Noul Cod civil
reglementeaz distinct de uzucapiune (sau prescrip ia achizitiv ) ntr-o carte separat
Cartea VI, intitulat Despre prescrip ia extinctiv , dec derea i calculul termenelor
(art. 2.500-2.556) , regimul general, de drept comun, al prescrip iei extinctive (art.
2.500-2.544). Reglementarea separat a prescrip iei extinctive i a uzucapiunii, fiind un
lucru deja c tigat, a fost men inut de noul cod, ceea este un prim aspect ce trebuie
semnalat.

Concluzii finale

1197

n al doilea rnd, ca i n sistemul Decretului nr. 167/1958, prescrip ia extinctiv


este un mijloc de stingere numai a dreptului material la ac iune, iar nu i a dreptului
subiectiv civil (art. 2.500), ceea ce nsemneaz c i n lumina Noului Cod civil
prescrip ia poate fi calificat ca mod de stingere a dreptului material la ac iune i de
nl turare a r spunderii civile lato sensu.
n al treilea rnd, din punct de vedere normativ, noua reglementare preia, cu
mbun t iri substan iale, prevederile Decretului nr. 167/1958 i le sistematizeaz pe
probleme specifice (dispozi ii generale, termenele de prescrip ie, cursul prescrip iei,
mplinirea prescrip iei), ns regimul prescrip iei este inovat, cum am ar tat, n mai
multe privin e.
Astfel, fiind vorba de o institu ie de drept privat, prescrip ia nu opereaz de drept
(art. 2.504), ci numai la cererea persoanei interesate (art. 2.512), sunt admisibile
conven ii privitoare la regimul prescrip iei extinctive, cu excep ia cazului n care
dreptul la ac iune este indisponibil ori deriv din contractele de adeziune, de asigurare
sau ncheiate cu consumatorii (art. 2.515), iar renun area la prescrip ie sau, dup caz, la
beneficiul termenului scurs sunt de asemenea posibile (art. 2.507). n consecin , cel
care a executat de bun voie obliga ia dup ce dreptul la ac iune s-a prescris, nu are
dreptul s cear restituirea presta iei, chiar dac la data execut rii nu tia c termenul
prescrip iei era mplinit.
n sfr it, de i dreptul material la ac iune este unic, fiind definit n sens larg, astfel
nct s poat ngloba nu numai posibilitatea de a ob ine condamnarea, ci i de a ob ine
executarea acesteia (cf. art. 2.500 alin. 2: n sensul prezentului titlu, prin drept la
ac iune se n elege dreptul de a constrnge o persoan , cu ajutorul for ei publice, s
execute o anumit presta ie, s respecte o anumit situa ie juridic sau s suporte orice
alt sanc iune civil , dup caz), totu i, din considerente practice n primul rnd, n
noul Cod este reglementat n principal prescrip ia dreptului la ac iunea condamnatorie
(i.e. a dreptului material la ac iune n sens restrns), regulile particulare privitoare la
prescrip ia dreptului de a ob ine executarea silit r mnnd incluse n Codul de
procedur civil , care se completeaz ns cu dispozi iile de drept comun (art. 2.516).
c) Domeniul prescrip iei. Ca i n cazul Decretului nr. 167/1958, Noul Cod civil
conserv regula prescriptibilit ii dreptului la ac iune avnd un obiect patrimonial i a
celei privind imprescriptibilitatea dreptului la ac iune avnd un obiect nepatrimonial
(art. 2.501-2.502). Exist ns i excep ii de la aceste reguli.
Astfel, sunt n principiu imprescriptibile extinctiv dreptul la ac iunea n
revendicare, mobiliar sau imobiliar (art. 563 alin. 2), sau dreptul la ac iunea de partaj
(art. 669) ori dreptul la ac iunea n constatarea nulit ii absolute a unui act patrimonial
sau nepatrimonial (art. 2.504 alin. 2 pct. 3), dup cum sunt prescriptibile extinctiv
unele ac iuni nepatrimoniale tipice, precum ac iunea n anularea c s toriei (art. 301) ori
ac iunea n t gada de paternitate de c tre mam sau so ul acesteia (art. 430 i 431), nu
con ine dect o singur prevedere despre imprescriptibilitatea unor ac iuni n sens
material, socotim util o astfel de defini ie, care s permit diferen ierea acestui drept
fa de dreptul subiectiv material, substan ial i care nu este afectat direct de stingerea,
prin prescrip ie, doar a dreptului la ac iune.
O men iune particular trebuie f cut n leg tur cu prescrip ia garan iilor reale.
Prin derogare de la regula accesorium sequitur principale, n materia garan iilor reale,

1198

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

mobiliare i imobiliare, prescrip ia dreptului la ac iune privind crean a principal nu


atrage i stingerea dreptului la ac iunea ipotecar . n acest din urm caz, creditorul
ipotecar va putea urm ri, n condi iile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate,
ns numai n limita valorii acestor bunuri (art. 2.504). Aceast solu ie, inspirat din
dreptul german i elve ian, se armonizeaz i cu regulile de carte funciar , unde ipoteca
nscris este considerat c exist ct timp nu este radiat i atest faptul c , de i
accesorie, ipoteca este n acela i timp un drept relativ autonom, bucurndu-se de o
existen juridic proprie.
Desigur, i n concep ia Noului Cod civil, drepturile la ac iune avnd un obiect
patrimonial, vor r mne n continuare, cum este i firesc, principalul domeniu de
aplicare a prescrip iei extinctive.
d) Termenul prescrip iei. Sub acest aspect, termenul general de prescrip ie
r mne la 3 ani, ca i n sistemul actual. Sunt ns prev zute i termene speciale, pentru
anumite cazuri particulare, de 1, 2 i 10 ani. Astfel, este de remarcat termenul de 10 ani
(art. 2.518) pentru cazul ac iunilor reale prescriptibile extinctiv (i), pentru repararea
prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane prin tortur ori acte de barbarie
sau, dup caz, a celui cauzat prin violen ori agresiuni sexuale comise contra unui
minor sau asupra unei persoane aflate n imposibilitate de a se ap ra ori de a- i exprima
voin a (ii), sau pentru repararea prejudiciului adus mediului nconjur tor (iii).
n plus, n cazul ac iunii n r spundere civil delictual , pentru repararea prejudiciului cauzat printr-o fapt care este supus i legii penale, s-a prev zut, pentru
corelarea celor dou prescrip ii, c , dac termenul de prescrip ie a r spunderii penale
este mai lung dect cel aplicabil ac iunii civile, termenul de prescrip ie a r spunderii
penale se aplic i dreptului la ac iunea n r spundere civil (art. 1.394).
e) nceputul prescrip iei. Spre deosebire de vechiul Cod civil i de Decretul nr.
167/1958, s-a instituit o nou regul general privind nceputul prescrip iei, care este
determinat nu de data na terii dreptului la ac iune, ci de data la care titularul s u poate
efectiv s ac ioneze. Or, nu se poate ac iona dect de la data cnd cel interesat a
cunoscut sau, dup mprejuri, ar fi trebuit s cunoasc , cu diligen ele cerute unui bonus
pater familias, na terea dreptului la ac iune (art. 2.523).
n afar de aceast regul , n cod sunt prev zute mai multe reguli particulare,
innd seama de natura raporturilor contractuale ori extracontractuale ori de calitatea
p r ilor (cf. art. 2.524 i urm.): obliga iile de a da sau a face, ac iunea n restituirea
presta iilor, obliga iile cu executare succesiv , ac iunea n r spundere civil , ac iunea
n anulabilitate, r spunderea pentru vicii etc. Majoritatea acestor reguli speciale exist
i n Decretul nr. 167/1958.
f) Suspendarea prescrip iei. Al turi de cazurile de suspendare deja cunoscute i
devenite astfel tradi ionale, Noul Cod civil consacr i alte cazuri, a c ror utilitate
practic este incontestabil . Este vorba mai ales de ipoteza negocierilor purtate n
scopul rezolv rii pe cale amiabil a nen elegerilor dintre p r i (art. 2.532 pct. 6) ori
aceea a unei proceduri prealabile legale ori administrative n vederea solu ion rii pe
cale extrajudiciar a litigiului (art. 2.532 pct. 7).

1199

Concluzii finale

g) ntreruperea prescrip iei. Sub aspectul ntreruperii, au fost prev zute noi cazuri
de ntrerupere (punerea n ntrziere a debitorului), iar plngerea penal adresat
organelor de urm rire penal , asimilat n prezent cererii de chemare n judecat , a fost
reglementat drept cauz distinct de ntrerupere a prescrip iei. Totodat , s-a
reglementat situa ia n care, din motive formale, cererea de chemare n judecat , f r a
fi judecat , pe fond, este ns respins ori anulat . n acest din urm caz, dac
reclamantul din cererea ini ial , n termen de ase luni de la data cnd hot rrea de
respingere sau de anulare a r mas definitiv , introduce o nou cerere, prescrip ia este
considerat ntrerupt prin cerere ini ial , cu condi ia ns ca noua cerere s fie admis
n fond (art. 2.539 alin. 2 in fine). Se evit astfel ca pentru motive pur formale titularul
dreptului la ac iune s fie expus riscului mplinirii prescrip iei, f r a i se putea repro a
totu i inac iunea sau neglijen a.
Ct prive te efectul ntreruperii, dac n cazul recunoa terii ncepe s curg o nou
prescrip ie de acela i fel, n cazul cererii de chemare n judecat , efectul ntreruptiv
este dublu condi ionat (art. 2.543 alin. 3), n sensul c ac iunea trebuie s fie admis i
hot rrea s fie pus n executare n termenul de prescrip ie a dreptului de a ob ine
executarea silit (n caz contrar, stingerea, prin prescrip ie, a dreptului de a ob ine
executarea silit , stinge i puterea de lucru judecat nl turnd, n acela i timp, i efectul
ntreruptiv de prescrip ie al cererii de chemare n judecat , o nou cerere putnd fi
f cut numai dac dreptul material la ac iune nu s-a prescris nc ).
h) Repunerea n termen. Aceast institu ie, introdus prin Decretul nr. 167/1958, s-a
dovedit util , fiind ntrebuin at de c tre instan ele noastre cu mult n elepciune, astfel
nct a fost men inut de Noul Cod civil (art. 2.523), suprimndu-se doar dreptul
organului de jurisdic ie de a dispune repunerea n termen din oficiu.
i) Situa ia termenelor de dec dere. n sfr it, dup cum se tie, n afara prescrip iei
extinctive, exist i sanc iunea dec derii (forcluziunii) pentru neexercitarea unui drept
ntr-un anumit termen. Pentru prima dat Noul Cod civil cuprinde i o reglementare
general , la nivel de principiu, a acestei institu ii (art. 2.545-2.550), stabilind totodat
corela ia dintre aceasta i prescrip ia extinctiv , n sensul c , dac din lege (sau conven ia
p r ilor) nu rezult n mod nendoielnic c un anumit termen este de dec dere, sunt i
r mn aplicabile regulile, mai pu in riguroase, de la prescrip ie (art. 2.547)1). Prin
reglementarea regimului termenelor de dec dere, sensibil diferite de cele de prescrip ie,
se acoper o grav lacun a legisla iei civile n vigoare.
*
*

n loc de ncheiere. Orice nceput are i un sfr it. Aceasta este valabil n orice
tiin , mai ales n tiin a dreptului.
F r preten ia de a fi epuizat subiectul cercetat vast, complex i, deopotriv ,
extrem de lunecos i nici certitudinea c solu iile i concluziile la care am ajuns
unele din ele n parte diferite fa de opinia curent sau, dup caz, dominant ,
1)

Cu privire la delicata chestiune a delimit rii prescrip iei extinctive fa de dec dere, v. supra, nr. 37-38.

1200

TRATAT DE PRESCRIP IE EXTINCTIV

majoritar sunt infailibile, credem, totu i, c prezentul tratat ofer o imagine mai
nchegat i, de ce nu, mai corect ori mai apropiat de ceea ce este cu adev rat
prescrip ia extinctiv n dreptul romn.
ntr-o materie n care s-au scris zeci de tratate, teze de doctorat sau monografii i
sute, mii de studii, note ori articole de specialitate, demersul nostru pare s fie minor,
i, oricum, nendestul tor. De i este vorba de o institu ie juridic milenar , unanim
acceptat n orice legisla ie serioas , prescrip ia, ne-am convins i cu aceast ocazie,
este departe de a- i fi epuizat toate secretele sau de a- i fi devoalat toate virtu ile. Fac
m rturie nesfr itele discu ii privind fundamentul, natura juridic sau mecanismul s u
de func ionare. Departe de a se fi ncheiat, aceste discu ii par ast zi mai insolubile ca
oricnd. Am fost nevoi i s ne implic m n aceste dispute i s opt m pentru un punct
de vedere, cu sau f r rezerve, ns am considerat c este de datoria noastr s ne
exprim m pozi ia, chiar dac , uneori, ea a fost, poate, singular ori contrar opiniei
majoritare.
Totu i, ajun i la cap t de drum, cu sentimentul datoriei mplinite i, mai ales, cu
satisfac ia unui travaliu intelectual extraordinar, putem spune c am dobndit i o
certitudine:
La science du droit consiste autant dans la rfutation de faux principes, que dans
la connaissance des vritables (Rpertoire de Merlin, v Novation).