Sunteți pe pagina 1din 15

PARLAMENTULROMANIEI

StructuraParlamentuluiRomanieiestebicamerala,cuprinzand
CameraDeputatilorsiSenatul.
ReprezentantiipoporuluisuntalesiinParlament,pebazavotului
universal,egal,direct,secretsiliberconsimtit,peunmandatde4ani.
CameraDeputatilorsiSenatulauprerogativeegale,cuexceptianumirii
numaidecatreSenataAvocatuluiPoporului,justificandbicameralismul.
OrganizareainternaaParlamentuluiestestabilitaprinregulament
propriu.Pentruindeplinireaatributiilorlor,Camereleisiorganizeazabirouri,comisiicare
isidesfasoaraactivitateanumaipebazaregulamenteloradoptate.
ConvocatdePresedinteleRomaniei,incelmult20deziledelaalegeri,
ParlamentulisidesfasoaraprimeleactivitatiseparatinfiecareCamera,acesteaalegandu
sibirouridevarsta,alcatuitedincelmaivarsticparlamentarsi4secretari,stabilitidin
randulcelormaitinerideputati,respectivsenatori.Invedereavalidariimandatelor
parlamentarilor,Camereleisialeginprimalorsedintacateocomisiedevalidare,care
trebuiesareflecteconfiguratiapoliticarezultatadinalegeri.
Camerelesepronuntaprintrunsingurvotasupralisteiparlamentarilor
propusipentruvalidaresiprinvotseparatpentrufiecaredeputatsausenatorpropussaise
invalidezemandatul.Validareasauinvalidareamandatelorsefacecuvotulmajoritatii
parlamentarilorprezenti.
GrupurileparlamentaresepotorganizaseparatpentrufiecareCemera
inparte.Acesteasuntinstitutionalizate,beneficiazadeunsef,deuncabinetside15
experti,platitidinbugetulCamerei.Eleurmarescformareaorganelordelucrusi
desfasurareaactivitatiifiecareiCamere,fiindconstituitedincelputin5senatorisau10
deputati,careaufostalesipelisteleaceluiasipartid.
Ingeneral,grupurileparlamentareauurmatoarelecompetente:
facpropuneripentruconstituireacomisiilordevalidare
propuncateuncandidatpentrufunctiadePresedintealCamereiDeputatilorsiceade
PresedintealSenatului.
facpropuneripentrucandidatiimembrilorbirourilorcelordouaCamere.
isidauacordulladesemnareamembrilorcomisiilorparlamentare.
participalaalcatuireacomisiilordemediere.
prezintapropuneripentrustabilireaordiniidezi.
prezintaamendamente.
potcerepresedinteluiCamereiverificareacvorumului.
potcereincheiereadezbaterilorasuprauneiproblemepuseindiscutiaAdunarii.
potadresainterpelari.
2

audreptdeinitiativalegislativa.
Birourilepermanentesealcatuiescpotrivitconfiguratieipoliticea
camereiDeputatilorsiaSenatuluisielecuprindpepresedinteleCamerei,pentru
vicepresedinti,patrusecretarisi4respectiv2chestori.
Pentrualegereapresedinteluiestenecesar,inprimulscrutin,votul
majoritatiiparlamentarilor,iardacaaceastacerintanusarealizat,seorganizeazacelde
al2leaturdescrutin,lacareparticipainSenatprimii2candidaticareauobtinutcelmai
marenumardevoturiexprimate,iarinCameraDeputatilor,dacaniciuncandidatnua
intrunit,dupa2tururi,votulmajoritatiideputatilor,seorganizeazanoitururidescrutin,in
urmacaroravafidesemnatpresedintecandidatulcareaobtinutmajoritateavoturilor
deputatilorprezenti.PresedinteleCamereiesteales,spredeosebiredeceilaltimembriiai
Biroului,pedurataintreguluimandatalCamerei,iarodatacualegerealui,inceteaza
activitateapresedinteluidevarsta.
PresedinteleCamereiareurmatoareleatributii:
convoacaSenatulsau,dupacaz,CameraDeputatilorinsesiuniordinaresiextraordinare.
conducelucrarileCamereisialeBirouluipermanent.
asiguraordineaintimpuldezbaterilorsirespectarearegulamentului.
anuntarezultatulvotariisihotararileadoptate.
asiguralegaturacucealaltaCamera,PresedinteleRomaniei,Guvernul,Curtea
ConstitutionalasiCurteaSupremadeJustitie.
asigurainterimatulfunctieidePresedintealRomaniei.
reprezintaCamerainrelatiiinternesauexterne.
poatesesizaCurteaConstitutionalapentrucaaceastasasepronunteasupra
constititionalizariilegilorsauaRegulamentuluiCamereiDeputatilor,saudupacaz,a
Senatului.
indeplinestesialtesarciniprevazutederegulamentsaudatedeCamera.
Vicepresedintiisuntalesidegrupurileparlamentareprinvotsecretcu
majoritateavoturilorsenatorilor.AcestiaindeplinescinordineastabilitadeBiroul
Permanent,atributiialepresedintelui,lasolicitareasauinabsentaacestuia.
Secretariiaucasarciniprincipale:
intocmirealisteicuinscrierilelacuvantinordineaincareaufostfacute.
prezentareapropunerilor,amendamentelorsiaoricaroraltecomunicariadresate
Camerei.
efectuareaapeluluinominal.
consemnarearezultatuluivotului.
tinereaevidenteihotarariloradoptate.
supraveghereaintocmiriistenogramelor.
asistareapresedinteluiinrealizareaatributiilorceirevinacestuiasioricealtesarcini
incredintatedeacestalaBiroulPermanent.
Chestoriiausarcina:
saverificemoduldegestionareapatrimoniuluiCamereiDeputatilorsau,dupacaz,a
Senatului.
3

exercitacontrolulfinanciarasupracheltuielilor.
prezintaproiectuldebugetsiincheiereaexercitiuluibugetar.
asiguramentinereaordiniisiindeplinescoricealtesarcinidatedepresedintesauBiroul
Permanent.
BiroulPermanentesteunorganinternalCamerei,unorgandestatcare
areurmatoareleatributii:
propuneadunariidateledeinceperesiterminareasesiunii.
solicitapresedinteluiadunariiconvoacareasesiuniiextraordinare.
supuneaprobariiregulamentuluiCamereiDeputatilor,saudupacaz,alSenatului,precum
sipropuneriledemodificareaacestuia.
pregatestesiasiguradesfasurareainbuneconditiialucrarilor.
lapropunereagrupurilorpaelamentare,supunevotuluiparlamentarilorcompetenta
nominalaacomisiilorparlamentare.
primesteproiecteledelegisipropunerilelegislativesisesizeazacomisiilepermanentein
vedereaintocmiriirapoartelorsielaborariiavizelor.
dispunedifuzarearapoartelor.
intocmeste,cuconsultareapresedintilorgrupurilorparlamentaresiacomisiilor
permanente,proiectulordiniidezisiasedinteloradunariisiprogramuldelucru.
analizeazasisupunedezbateriiorientarilorgeneraledepoliticaexternaaRomaniei.
propunespreaprobarecompetentadelegatiilorpermanentelaorganizatiileparlamentare
internationale.
prezintaadunariiproiectuldebugetalacesteiasicontuldeincheiereaexercitiului
bugetar.
exercitacontrolulfinanciarcontabil.
aprobaregulamentuldeorganizaresifunctionareaserviciilorCamerei.
indeplinesteoricealteatributiiprevazutedelege,deregulamentsauinsarcinaridatede
adunare.
Comisiileparlamentare:suntorganedelucrualeAdunarii
Deputatilor,saudupacaz,aSenatului,careauscopuldeaindepliniinsarcinarilecele
suntincerdintateinvedereapregatiriilucrarilorfiecareiCamere.
Suntalcatuitedintrunnumarrestransdeparlamentari,careauca
sarcinasaexaminezeinmoddetaliatproblemelecaresuntsupusedezbaterii
Parlamentuluisiapoisaiprezinteacestuiarapoartecupropuneriadecvate.
Comisiileparlamentarepotfi:
permanente.
temporare,incareintracelespeciale,deanchetasidemediere.
DecelemaimulteoricomisiileapartinuneisingureCamere,darin
uneleimprejurarisepotconstituicomisiimixte,comunecelor2Camere,carelarandul
lorpotfipermanentesautemporare.
Numarul,denumireasicompetentafiecareiaprecumsinumarul
membrilorcomisiilorparlamentaresestabilescdeCamera,lapropunereaBiroului
Permanent.
4

Inprimasedinta,convocatadepresedinteleadunarii,comisiileisialeg
birourile,compusedintrunpresedinte,12vicepresedintisi12secretari,dupacareisi
adoptaregulamentuldeorganizaresifunctionare.
Biroulpropuneordineadeziafiecareisedinte,sarcinilefiecarui
membrualcomisieisiingeneral,oricealtemasuripentruorganizareabunuluimersal
activitatiicomisiei.
Presedintelecomisieiconducesedintele,poatepropuneparticipareala
lucrarisiaaltorpersoanedinafaraei,areacceslalucrarilealtorcomisii,asigura
reprezentareacomisieiinrapoartelecuBiroulPermanentsicelelaltecomisii.
Sedintelecomisiilor,laacarorlucrariparticipareaparlamentariloreste
obligatorie,nusuntpublice.
MembriiGuvernuluiauacceslalucrarilecomisiilor,iarcandsolicitarea
vinedinparteaacestora,prezentaloresteobligatorie.
Comisiilepermanente:suntalesepetoataduratamandatuluiCamerei
DeputatilorsiaSenatului,pedomeniideactivitate.
Fiecareparlamentaresteobligatsafacapartedincelputinocomisie
permanenta,cuexceptiamembrilorBirouluipermanent,alCamereiDeputatilorsi
respectivapresedinteluiSenatuluisiasenatorilormembriaiGuvernului.
Calitateademembrualcomisieipermanentepoateincetala
propunereagrupuluiparlamentardincarefacepartesenatorulrespectivsauprin
revocareadeputatuluicuvotulmajoritatiideputatilordinComisie,lacerereagrupului
parlamentarcarelapropussauauneitreimidinnumarulmembrilorComisiei.
Atributiileprincipalealecomisiilorpermanentesunt:
examinareaproiectelorsipropunerilorlegislativeinvedereaelaborariirapoartelorsau
avizelor.
efectuareadeanchetaparlamentare.
solicitareaderapoarte,informarisidocumentatiidelaautoritatileacaroractivitateintra
insferalordecompetenta.
dezbatereasiadoptareadehotararicuprivirelatoateproblemeletransmisedeBiroul
permanentaladunarii.
Incazulincareocomisiepermanenta,incadrulatributiilorsale,
initiazaoanchetaprivitoarelaactivitateadesfasuratadeGuvernsaudeadministratia
publica,arenevoiedeaprobareaadunarii,careiatrebuiesaiprezinteocererescrisa,
adoptatacuvotulmajoritatiimembrilorsai,incaresaprecizezedomeniileanchetei,
scopulei,mijloacelenecesaresitermenuldeprezentarearaportului.
Invedereadesfasurariianchetei,comisiapermanentapoateinvita,
pentruadarelatii,oricepersoana,careesteobligatasaseprezintesisaraspundala
intrebarilecareiisuntpuse,cuexceptiaintrebarilorlegatedeviatapersonalasaude
secretedestatdeimportantadeosebita.Nupotfiinvitatipentruadarelatiiinfata
comisiilorpermanentePresedinteleRomaniei,presedintiicelor2Camere,Avocatul
Poporului,membriiCurtiiConstitutionalesiaiCurtiideConturi,JudecatoriiCurtii
SupremedeJustitiesiprocurorulgeneral.
Comisiilespecialeseconstituie,prinhotararialeCamereiDeputatilor
sialeSenatului,pentruavizareaunorproiectedelegicomplexe,pentruelaborareaunor

propunerilegislativesaupentrualtescopuri,indicateinhotarareadeinfiintareacomisiei.
Comisiiledeanchetaseconstituielacerereaunortreimidinmembrii
fiecareiCameresiauuncaractertemporar.
Comisiiledemedieresuntconstituiteincadrulproceduriidemediere.
ComisiilecomunealeCamereiDeputatilorsialeSenatuluipotfi
constituiteinbazaprevederilorart.61alin.4dinConstitutiesiareglementarilorproprii
alecelor2Camere.
Legislatura,sesiuneasisedintareprezintaperioadedistinctedetimp
incareParlamentulisidesfasoaraactivitatea.CameraDeputatilorsiSenatulsuntalese
pentruunmandatde4ani.
MandatulParlamentuluiRomanieiinceteazaininmodcolectivla
implinireaacestuitermende4ani,putandfitotusiprelungitprinlegeorganicaincazde
razboisaucatastrofa.
IncetareamandatuluiParlamentuluipoateavealocsiinaintede
termenulde4ani,prindizolvareaacestuia,inconditiileart.89dinConstitutie.
AlegerilepentruParlamentsedesfasoaraincelmult3lunidela
expirareamandatuluisaudizolvareacelordouaCamere.
SesiuneaesteformaorganizatoricadelucruaParlamentului,adica
perioadadetimpdincadrulunuiancalendaristicincareisidesfasoaraactivitateainmod
continuu.SpredeosebiredeGuvern,careisidesfasoaraactivitateainmodneintrerupt,
Parlamentulsereunestepentruperioadedetimplimitate,caresenumescsesiuni.
CameraDeputatilorsiSenatulseintrunescseparat,in2sesiuniordinare
pean.Primasesiuneordinaraarelocinperioadafebruarieiunie,iarceadeadouain
septembriedecembrie.ConvocareaCamerelorinsesiuniordinaresefacenumaidecatre
presedintiiacestora,asiguranduseinacestmodindependentaParlamentului.
SedintaconstituiemodalitateadeconstituireaCamereiinreuniune
plenarainscopuldezbateriiordiniidezi.Potrivitregulamentelorproprii,fiecareCamera
isidesfasoaraactivitateaseparatinplen,pecomisiisigrupuriparlamentare,inprimele4
5zilealesaptamanii.Inafarasedintelorordinaredinacestezile,lapropunereaBiroului
permanent,sepottinesedintesiinaltezile.
SedintaestecondusadepresedinteleCamereisaudevicepresedintele
careilinlocuieste,asistatdedoisecretari.
Intimpulsedintei,presedintele,careconducedezbaterile,vegheazala
respectarearegulamentuluisimentinereaordiniiinsala.Parlamentariiiaucuvantul,in
ordineadepelistapecaresauinscrisinprealabil,numaicuaprobareapresedintelui,
care,poatesalimitezedurataluarilordecuvantsausapropunasistareasedintelor.
Ceicareiaucuvantulauobligatiasasereferedoarlaproblemapentru
caresauinscrislacuvant,incazcontrar,dupacelisaatrasatentia,presedintelelepoate
retragecuvantul.Deasemenea,presedintelepoatecereevacuareadinsalaa
parlamentarilorcaretulburasedinta.
Sedintelesuntpublice,inafaracazurilorincaremajoritatea
parlamentarilorprezentistabilescprinvotcaacesteasafiesecrete.Dealtfel,latoate
6
sedinteleSenatuluiesteobligatorieprezentaacelputinunuireprezentantalGuvernului.

Lasedintelepublicepotasistadiplomati,reprezentantiaipresei,radiouluisiteleviziunii,
precumsialticetateni,pebazaacreditariisauainvitatieiemisedesecretarulgeneralal
aparatuluiCamerei,inconditiilestabilitedeBiroulpermanent.
ParlamentariiauobligatiasafieprezentilasedinteleCamereidincare
facparte,lipsatrebuindsafiemotivataBirouluipermanent.
OrdineadeziasedinteloresteaprobatadeCamera,inultimazide
lucruinainteaperioadeipentrucareafostintocmita,cucelputinjumatateplusunudin
numarulparlamentarilorprezenti,dupacaresedistribuieacestorasiseafiseazalasediul
Camerei.
Proceduradevotestemodalitateaprincareparlamentariiisiexprima
vointacuprivirelaproblemelesupusedezbateriiCamereiDeputatilorsiSenatului.Votul
esteactulcaredeterminaformareauneimajoritatideopinieasupraproblemeipusain
dezbatere,concretizandastfelprincipiuldemocraticalmajoritatii.
Votulparlamentaruluiestepersonal,fiindobligatsaparticipela
sedinteleCamereidincarefaceparte.Votulpoatefideschis,candseexprimapublicprin
ridicaredemaini,apelnominal,ridicareinpicioaresauelectronic.
Votulpoatefisecret,candseexprimaprinbuletinedevot,pentru
alegereasaunumireainunelefunctii,prinbile,sauelectronic,incazulvotariilegilor,
hotararrilorsaumotiunilor.Incazulvotuluiprinbile,parlamentariiprimesccatedouabile
unaalbasiunaneagra,pecareleintroducinceledouaurne,caresielesuntunaalbasi
unaneagra.Bilaintrodusainurnaalbasibilaneagraintrodusainurnaneagrainseamna
votulpentru,iarbilaneagraintrodusainurnaalbasibilaalbaintrodusainurna
neagrainseamnavotcontra.
Votulelectronicsedesfasoaraprinconectareaunuiadincontactele
carereprezintavotpentru,votcontrasauabtinere.
Candsevoteazacubuletine,pefiecaresetrecenumaruldeordine,
numelesiprenumelecandidatului,functiapentrucarecandideazasigrupulparlamentar
dincarefaceparte.
Constatarearezultatuluivotuluicubilesaucubuletinedevotseface
prinprocesverbal,incheiatinprezentamembrilorBirouluipermanentalCamerei.Vali
dareavotuluisefacetinandseamadedouaconditii:
sasefiintrunitcvorumulpentrucaadunareasafieconstituitalegal,adicamajoritatea
membrilorei.
obtinereamajoritatiicalificateacelputindouatreimidinnumarultotalalmembrilor
Camerei,incazuladoptariiunorlegiconstitutionale.
SedintelecomunealeCemereiDeputatilorsiSenatuluiaulocin
cazurilestabilitedeConstitutiecumarfi:
adoptareaproiectelorsaupropunerilorderevizuireaConstitutieiincazulincare,prin
procedurademediere,Camerelenuajunglaunacord.
depunereajuramantuluidecatrePresedinteleRomaniei.
punereasubacuzareaacestuiapentruinaltatradare.
primireamesajuluiPresedinteluiRomaniei.
7
aprobareabugetuluidestat.

examinarearapoartelorConsiliuluiSupremdeAparareaTariisialeCurtiideConturi.
numireadirectoruluiServiciuluiRomandeInformatii.
Proiecteledelegisicelelalteactecaresedezbatinsedintatrebuie
supuseinprealabildezbateriiinsedintacomunadecomisiilepermanenteacelordoua
Camere,sesizateinfond,careintocmescunraportcomun.
Lucrarilesedintelorcomunesuntcondusealternativdepresedintele
CamereiDeputatilorsidepresedinteleSenatului,asistatidedoisecretari,cateunuldin
parteafiecareiCamere.
Sedintelecomunesuntpublice,afaradecazurilecandsestabileste
prinvotulmajoritatiisimpleacelorprezenti,caacesteasafiesecrete.
Prezentadeputatilorsisenatoriloresteobligatorie,iarpresedintele
sedinteianuntaordineadezi,careseadoptacuvotuldeschisacelputinjumatateplusunu
dinnumaruldeputatilorsisenatorilorprezenti.
Deputatiisisenatoriiiaucuvantulinordineainscrieriipelista,cu
incuviintareapresedintelui,iarministrilorlisepoatedacuvantulinoricefazaa
dezbaterilorsioridecateoriilsolicita.
Presedintelesauungrupdeparlamentaripoatecereincheierea
dezbateriiuneiproblemepuseindiscutie,cerereaadoptandusecuvotulmajoritatii
simpleadeputatilorsisenatorilorprezenti.Dezbaterileseinregistreazapebanda
magneticasisestenografiaza,asigurandusepublicareainMonitorulOficial,parteaaIIa
CameraDeputatilorsiSenatul,intruniteinsedintacomuna,stabilesc
defiecaredataceproceduradevotvorutiliza,inafaracazurilorincareesteprevazutao
proceduradevotobligatorie.
Votulpoatefideschis,candrezultatulvotariisecomunicade
presedintelecareconducesedinta,sausecret,exprimatelectronicoriprinbuletinedevot
sauprinbile,candrezultatulseconstatadecatreBirourilepermanentealecelordoua
Camere.
IntoatecazurileincareCameraDeputatilorsiSenatul,insedinte
comune,adoptalegi,hotarari,motiuni,trebuiesafieprezenticelputinjumatateplusunu
dinmembriicelor2Camere.
Mandatulparlamentarilorromaniestereprezentativsiareodurata
de4ani,inaceastaperioadaacestianeputandfirevocati,darpedealtapartemandatul
estefacultativ,celcareldetineputandrenuntalael.
Mandatulparlamentararecatevacaracteristici:
senastedinvotulcorpuluielectoral,astfelcaelestegeneral.
esteirevocabil,parlamentariineputandpierdemandatulprinvointacelorcarelauales.
Mandatuldeparlamentarpresupunedrepturisiobligatiispecificecum
sunt:
dreptul,darsiobligatiadeaparticipalasedinteleCamereidincarefaceparte.
dreptullainitiativalegislativa.
dreptuldeapuneintrebarisideaadresainterpelari.
dreptul,darsiobligatiadeaseinformaprinintermediulmijloacelorspecifice.
8
obligatiapoliticadeamentinelegaturacuelectoratul,indeosebicuceidin

circumscriptiaelectoralaundeafostales.
obligatiadearespectaprevederileregulamentuluiCamereidincarefaceparte.
dreptullaimunitateparlamentara.
dreptullaindemnitati.
dreptullaconcediudeboalasauinteresepersonale.
dreptuldeademisiona.
dreptuldeapurtaunsemndistinctivalcalitatiideparlamentar.
dreptuldeaaveapasaportdiplomatic.
Incetareamandatuluipoateficolectiva,laincheierealegislaturiisaula
dizolvareaadunarii,oriindividuala.Incetareaindividualaamandatuluiserealizeazaprin
cererescrisaadresatapresedinteluiCamerei,careaareobligatiacainsedintapublicasal
intrebepeparlamentardacaisimentinecererea.Dacaraspunsulesteafirmativ,oridaca
parlamentarulnuseprezintasaraspunda,loculsauinParlamentestedecaratvacant.
Mandatulinceteazaindividualdedreptprin:
decesulparlamentarului.
stabilirea,ulteriorvalidariimandatului,auneihotararijudecatorestidefinitivede
condamnarelaopedeapsacomplimentara,constandinpierdereadrepturilorelectoralepe
perioadaalegeriiinadunare.
condamnareadefinitivaaparlamentaruluilaopedeapsaprivativadelibertate.
Incompatibilitatileparlamentaresunt:
nimeninupoateavea,inacelasitimp,calitateadedeputatsisenator.
calitateadedeputatsausenatoresteincompatibilacuexercitareaoricareifunctiipublice
deautoritatecuexceptiaceleidemembrualGuvernului.
alteincompatibilitatisestabilescprinlegeorganica.
Parlamentarulaflatintrosituatiedeincompatibilitateare
obligatiasademisionezeintermende10zilecandafostalesinCameraDeputatilorsau
in30deziledeladatavalidariimandatuluidesenator.
Dupaexpirareaacestuitermen,parlamentarulaflatinsituatiade
incompatibilitatevafideclaratdemisionatdeCamera,lacerereaBirouluipermanental
acesteia,pebazaraportuluiComisieiJuridicedenumiri,disciplina,imunitatisivalidari.
Parlamentarularetotodataobligatiacainacelasitermensadeclare
BirouluipermanentalCamereioriceactivitatepecarevacontinuasaodesfasoarepe
duratamandatului.
Imunitatileparlamentareaucascopprotejareaparlamentarilor
impotrivaurmarilorjudiciaresigarantarealibertatiidegandiresideactiuneaacestora.In
raportcuobiectullor,eleseimpartiniresponsabilitatisiinviolabilitati.
Iresponsabilitateaparlamentaraarecaefectinlaturarearaspunderii
juridiceaparlamentaruluipentruvoturilesauopiniilepoliticeexprimateinexercitarea
mandatului,adicapentruactivitateapecareelodesfasoaraincaliatatededeputatsau
senator.
Inviolabilitateaparlamentaraurmaresteprevenireaurmaririijudiciarea
9
deputatuluisauasenatorului,faraincuviintareaprealabilaaCamereidincarefaceparte,

pentruactesaufaptedenaturapenalasaucontraventionalasavarsiteinafaraexercitarii
mandatuluisau.
Astfelparlamentarulnupoatefiretinut,arestat,perchezitionatsautrimis
injudecatafaraincuviintareainprealabilaCamereidupaascultareaceluiincauza.
Cerereaderetinere,arestare,perchezitionaresautrimitereinjudecata
penalaoricontraventionalaseadreseazapresedinteluiCamereidecatreministruljustitiei.
Apoipresedinteleotrimitespreexaminarecomisieijuridice,disciplinasiimunitati,care
adoptaohotarareprinvotulsecretalmajoritatiimembrilorei.Hotarareadefinitivavafi
luatadeCamera,prinvotulsecretadouatreimidinnumarulparlamentarilorprezenti.
CompetentadejudecataiirevineCurtiiSupremedeJustitie.
Incazdeinfractiuneflagranta,deputatulsausenatorulpoatefiretinutsi
supusperchezitiei,iarministruljustitieiilvainformaneitarziatpepresedinteleCamerei
inlegaturacuceleintamplate.
Spredeosebiredeiresponsabilitate,inviolabilitateaareurmatoarele
trasaturi:
esterelativa,putandfiridicatadeCamera.
areuncaracterlimitat,actionandnumaiinmateriepenalasicontraventionala.
easereferalafaptesauactecarenusuntlegatedeexercitareamandatului.
estestrictpersonalareferindusenumailapersoanaparlamentarului,astfelcainstigatorii
compliciisialtiparticipantilacomitereainfractiuniisausaucontraventieinubeneficiaza
deea.
eaopereazanumaipeperioadaincarepersoanaincauzaarecalitateadeparlamentar.
Indemnitatileparlamentareaumenireasaasigureuntraidecent
deputatuluisausenatorului,maialescaincelemaimultecazuricontractulsaudemunca
estesuspendat,cuexceptiacazurilorincareBiroulpermanentalCamerei,lacerereacelui
incauza,decidealtfelsiareavizulunitatii.
Parlamentariiprimescoindemnizatielunarastabilitaprinlege,diurnape
perioadeleincareparticipalalucrarileCamere,inplensauincomisii,cazaregratuita
pentruceicarenudomiciliazainCapitala,transportgratuitpecaileferate,cumijloace
auto,navalesiaerieneinterne,decontareacheltuielilordepostasitelecomunicatiiinterne
facutepentruactivitatilegatedeexercitareamandatului.
Masuriledisciplinarecarepotfiluateimpotrivaparlamentarilorin
cazulincarecomitabateridelaregulamentulCamereidincarefacpartesunt:
avertismentul,careesteaplicatdepresedintelaprimaabatere.
chemarealaordine,adresatacelorcarenesocotescavertismentulcontinuandsaseabata
delaregulamentsaucelorcarechiardelaprimaabatereincalcainmodgravprecederile
regulamentului.
retragereacuvantuluiarelocincazulincare,dupachemarealaordine,parlamentarul
persistasaseabatadelaregulament.
excludereatemporara,delaosedintapanala30desedintedinaceeasisesiuneaCamerei
Deputatilor,carearecaefectsuspendareaindemnizatieipetimpulexcluderii,suspendarea
drepturilorcetindecalitateadedeputat,cuexceptiaimunitatii,interzicereaaccesuluiin
10
localulCamereisiaparticipariilalucrarileComisiilor.

Laacestemasurimaipoatefiadaugatasiaceeadediminuareaindemnizatiei
lunaresiadiurneidesedinta,infunctiedeprezentaparlamentarilorlalucrarileCamerei,
hotaratadeBiroulpermanent.
1.FunctiadelegiferareesteprevazutainConstutieinart.58alin.1,care
stabilestecaParlamentulesteunicaautoritatelegiuitoaredinRomania.Dar,pelanga
legi,Parlamentulmaipoateadoptahotararisimotiuni.
LegilesuntelaboratedeParlamentinbazaprerogativeiacesteiadeafi
unicaautoritatelegiuitoareatariisisuntdetreicategotii:constitutionale,
organicesiordinare.
Suntdecilegi:
codulcivil.
codulfamiliei.
codulpenal.
careseaplicacelorcareincheiecontracte,secasatoresc,savarsescinfractiuni.Niciun
organalstatuluinupoateelaboralegiinafaradeParlament,carearecompetenta
exclusivainacestdomeniu.
LegeaafostdefinitacaactuljuridicnormativemisdeParlament
printroanumitaprocedurastabilitainacestscop,incadrulcompetenteilegislative,prin
caresestabilescreguligenerale,acaroraplicareesteasigurata,incazdenevoie,prin
putereadeconstrangereastatului.
Proceduralegislativacuprindemaimulteetape:
InitiativalegislativaconstaindreptuldeasesizaParlamentulcuun
proiectdelegesaupropunerelegislativa,declansanduseinacestfelprocedura
legislativa.
Atr.73dinConstitutiedadreptdeinitiativalegislativa:
Guvernului.
deputatilorsisenatorilor.
cetatenilor,dacasuntcelputin250.000cudreptdevotsiprovindincelputinunsfert
dinjudeteletarii,iarinfiecaredinacestejudetesauunmunicipiulBucurestitrebuiesafie
inregistratecelputin10.000desemnaturiinsprijinulinitiativeirespective.
Guvernularedreptdeinitiativanelimitat,PresedinteleRomanieinuare
dreptdeinitiativalegislativa,iardeputatiisisenatoriipotexercitaacestdrept.Initiativa
legislativaacetateniloresteluataindezbateredeParlamentnumaidupaceCurtea
ConstitutionalaaverificatindeplinireaconditiilorstabilitedeConstitutie.
Proiecteledelegisipropunerilelegislativetrebuiesafieinsotitede
expuneriledemotivesiredactatainformaproprieaunuiactnormativ,pearticole,
capitolesisectiuni.ProieceteledelegiseinainteazaCamereiinsotitedeavizulconsultativ
alConsiliuluiLegislativ,dupacareproiectelesipropunerilelegislativesedistribuie
parlamentarilor,urmandafiinscriseinproiectulordiniidezidupaprimirearaportului
comisieisesizate.
Examinareaincomisiilepermanenteaproiectelorsipropunerilor
legislativesefaceinurmatrimiteriilordecatreBiroulpermanentalCamerei.Initiatorul
11
propuneriiaredreptulsaretragapanalainscriereaacestuiainordineadezi.

InscriereainordineadeziaCamereiaproiectelordelegisia
propunerilorlegislativesefaceintermendecelmult30deziledeladepunerea
raportuluicomisieipermanentesesizatainfondlaSenatsiin10zilelaCamera
Deputatilor.
Prezentareaproiectuluisaupropuneriilegislativedecatreinitiatorsau
decatrereprezentantulacestuiainplenulCamereiarelocpriexpunereamotivelorcareau
conduslapromovareaproiectuluirespectiv.
Prezentarearaportuluicomisieipermanentesepresedinteleacesteia
saudeunraportordesemnatinplenulCamereiestefazaurmatoare.
Dezbatereageneralasipearticoleaproiectuluisaupropunerii
legislativeareloc,arelocmaiintaiinCameracareafostsesizata.Incadruldezbaterii
generale,parlamentarii,cateunuldinparteafiecaruigrupparlamentar,iaucuvantulin
ordineainscrierii,darnupotpropuneamendamente.
Urmeazaapoidiscutareafiecaruiarticoldinpropuneresauproiectul
delege,inclusivcumodificarilepropusedecomisii,prilejcucareparlamentariipotlua
cuvantulpentruaexprimapunctuldevederealgrupuluipecarelreprezintasaupunctul
devederepropriu.
VotulCamereiseexprimacuprivirelafiecarearticol,careseadopta
cuvotulmajoritatiiparlamentarilorprezenti,dupace,inprealabil,SenatulsauCamera
Deputatilorsaupronuntatprinvotdistinctivasuprafiecaruiamendament,apoisetrecela
votulinansamblualproiectuluidelegesaualinitiativeilegislative.Atuncicandin
Cameranusaintrunitcvorumulnecesar,presedintelevafiobligatsaamanevotarea.
Dupaadoptareapropuneriilegislativesaualproiectuluidelegede
catreoCamera,acestasesemneazadecatreprsedinteleeisiseinainteazaceleilalte
CameresiiseaducesilacunostintaGuvernului.
ProcedurademediereintreCameraDeputatilorsiSenatarelocdaca
unadintreeleadoptaunproiectdelegesauopropunerelegislativaintroredactare
diferitadeceaadopatatadecealaltaCamera.
PromulgarealegiiapartePresedinteluiRomanieisieaarelocdupa
adoptareadecatreCameraDeputatilorsiSenatainitiativeilegislativesauaproiectului
delegereadctatintextidentic.PresedinteleRomanieiaredreptul,inaintedeapromulga
legea,sacearaParlamentului,osinguradatareexaminareaacesteiaintermende20de
ziledelaprimireaeisprepromulgare.Dupareexaminare,Presedinteleesteobligatsao
promulgeintermende10ziledelaprimireaei.
PublicareaeiinMonitorulOficialreprezintaformadepublicitatepin
carelegeaesteadusalacunostintapopulatiei.Legileintrainvigoareladatapublicariiin
Monitorsauladataprevazutaintextulei.
Legileconstitutionale,adicaaceleaprincaresemodifica,
completeazasauaprogauneleprevederialeConstitutieisicareaufostajuridicasuprema,
necesitapentruadopatarealoroproceduraspeciala.Legileorganicesuntaceleacare
stabilescorganizareasifunctionareaautoritatiipublice.Suntadoptatesimodificatede
fiecaredinceledouaCamere,cuvotulmajoritatiideputatilorsisenatorilor.Legile
organicereglementeazaurmatoareledomenii:
12

sistemulelectoral.
organizareasifunctionareapartidelorpolitice.
organizareasidesfasurareareferendumului.
organizareaGuvernuluisiaConsiliuluiSupremdeAparareaTarii.
regimulstariideasediusiaceleideurgenta.
infractiunile,pedepselesiexecuatareaacestora.
acordareagratieriicolective.
organizareasifunctionareaConsiliuluiSuperioralMagistraturii,ainstantelor
judecatoresti,aMinisteruluiPublicsiaCurtiideConturi.
statutulfunctinarilorpublici.
contenciosuladministrativ.
regimuljuridicgeneralprivindraporturiledemunca,sindicatelesiprotectiasociala.
regimulgeneralalcultelor.
organizareageneralaainvatamantului.
organizareaadministratieilocale,ateritoriului,precumsiregimulgeneralalprivind
autonomialocala.
moduldestabilireazoneieconomiceexclusive.
stabilireafrontierelor.
cetateniaromana.
stemasisigiliultarii.
organizareaserviciilorpublicederadiositeleviziunesicontrolulparlamentarasupralor.
categoriilefunctionarilorpublicicarenupotfacepartedinpartidepolitice.
AvocatulPoporului.
prelungireamandatuluiparlamentarincazderazboisaucatastrofa.
incopatibilitatileparlamentare,alteledecatcelestabiliteinConstitutie.
prelungireamandatuluiPresedinteluiRomanieiincazderazboisaucatastrofa.
stabilireamembrilorGuvernului,inafaraprimuluiministrusiaministrilor.
structurasistemuluinationaldeaparare,organizareaarmatei,pregatireapopulatiei,a
economieisiateritoriuluipentruaparare,precumsistatutulcadrelormilitare.
organizareapolitiei,aserviciuluideinformatiiastatulu,precumsicelelaltecomponente
alefortelorarmatesistatutulcadrelormilitarealeacestora.
organizareasifunctionareaCurtiiConstitutionale.
LegilebugetaresuntelaboratedeGuvernsiaprobatede
Parlament.Acestelegisuntanualesiadoptarealortrebuiefacutacucelputin3zile
inaintedeexpirareaexercitiuluibugetar,altfelsevaaplicabugetuldestatalanului
precedentpanalaadoptareanoilorbugete.Bugetelelocaleseelaboreaza,seaprobasise
executainconditiilelegii.
Legilederatificareatratatelorinternationaleincheiatede
PresedinteleRomanieisinegociatedeGuvern,suntemisedeParlament,inbazacererii
deratificarefacuaintermende60deziledelaincheiereatratatelor.
HotararilesuntactejuridicealeCamereiDeputatilorsauale
13

Senatuluisielepotficucaracternormativsicucaracternenormativ.
Hotararilenormativeauuncaracterinferiorlegilor,numainecesita
initiativalegislativa,nutrebuieexaminateinaintedeadoptareincomisiilepermanente,
nusuntsupusepromulgarii,fiindsemnatenumaidepresedinteleCamereisinutrebuie
publicateinMonitorulOficial.AtatCameraDeputatilorcatsiSenatulpotemitehotarari
proprii,darsicomune.
Motiunilesuntpropunerifacuteuneiadunarideliberantedecatre
unulsaumaimultimembriiaiacesteia.Pentruinitiereaeiestenevoiedecelputino
patrimedinnumarulsenatorilorsaudecelputin50dedeputati,caretrebuiesasi
motivezeactiunea.Unparlamentarnupoatesemnamaimultemotiuni.
DelegarealegislativaestemodalitateaprincareParlamentulpoate
abilitaGuvernul,printrolegespecifica,saemitaordonanteindomeniicarenufac
obiectullegiiorganice.AceastaarelocdeobiceiinperioadaincareParlamentulnueste
insesiune.
FunctiadecontrolaParlamentuluiareuncaracterplenar,diferentiatsicomplex,
cuprinzandtoateactivitatiledesfasuratepebazadispozitiilorConstitutieisialegilorsise
infaptuiestedeambeleCamere.Functiadecontrolserealizeazaprinurmatoarele
modalitati:
consultareaprealabilaaParlamentuluiarelocin2situatii,inaintededizolvareadecatrePresedintele
RomanieiaParlamentului,atuncicandacestanuaacordatvotuldeincredereGuvernului,
intermende60deziledelaprimasolicitaresinumaiduparespingereaacelputindoua
solicitarideinvestituraiarceadeadouamodalitate,inaintecaPresedintelesaceara
poporuluisasiexprimeprinreferendumvointacuprivirelaproblemeledeinteres
national.
incuviintareaunormasuriluatedeexecutivcumsuntstareadeasediusauceadeurgentaintarasauin
unelelocalitati,caretrebuiefacutaincelmult5ziledelaluareahotarariisiconvocareain
48deoreaParlamentuluidacanuseaflainsesiune.
declarareadecatrePresedinteamobilizariigeneralesaupartialeafortelorarmatesefacecuaprobarea
prealabilaaParlamentului.
intrebarileconstauinsolicitarilefacutedeparlamentariGuvernuluidearaspundedacaunfapteste
adevarat,dacaoinformatieesteexacta.
interpelarileconstauincereriscrisesimotivateadresatedeungrupparlamentar,deunul
saumaimultiparlamentariGuvernuluiprincaresesolicitaexplicatiiasuprapoliticiiacestuiainprobleme
aleactivitatiiinternesauexterne.AcesteasecitescinsedintepublicealeCamerei,se
afiseazalasediulacesteiasisecomunicaprimuluiministru.
dreptulparlamentarlorlainformareconstainposibilitateadeacere,printropetitieadresatapresedintelui
Camerei,delaGuvernsaudelaorganelecentralealeadministratiei
publice,oriceactesaudosare,precumsialteinformatiiutilepentruactivitateasa.Nusuntadmiseinformatii
privindsecretedestatsauceledeimportantadeosebita.
Guvernulisipoateangajaraspundereainsedintacomunaacelor2Camerecuprivirelaunprogram,o
declaratiedepoliticageneralasauaunuiproiectdelege.
motiuneadecenzuraconstainretragereaincrederiiacordatadeParlamentGuvernului.Fiecaremembrual
Guvernuluiraspundepoliticsisolidarcuceilaltimembrii
14

aiorganuluidicarefacepartesipentruacteleacestuia.DemitereaGuvernuluisrrealizeazainurmatoarele
conditii:
motiuneapoatefiinitiatadecelputinopatrimedinnumarultotalaldeputatilorsisenatorilor.
depunereaeisecomunicaGuvernului.
seprezintainsedintacomunaacelordouaCamere.
sedezbatein3ziledeladatadepuneriiei.
dacaafostrespinsa,deputatiisisenatoriicareausemnatonumaipotinitiainaceeasisesiuneo
nouamotiunedecenzura.
dreptuldeacereurmarireapenalaamambrilorGuvernuluipentrufaptelesaleapartinePresedintelui,
CamereiDeputatilorsiSenatului,cazurilederaspunderereglementanduseprinlegea
raspunderiiministeriale.TrimitereainjudecatainfataCurtiiSupremedeJustitie,areca
efectsuspendareadinfunctieamembrilorGuvernului.
suspendareadinfunctieaPresedinteluiRomanieipoatefihotaratadecele2Camere,insedintacomuna,
cuvotulmajoritatii,incazulsavarsiriiunorfaptegraveprincareincalcaprevederile
Constitutiei.Deasemenea,Parlamentul,insedintacomuna,areposibilitateacasapuna
subacuzarepePresedinteleRomanieipentrufapteledeinaltatradare,cuvotulacelputin
douatreimidinnumaruldeputatilorsisenatorilor.CompetentadejudecataapartineCurtii
SupremedeJustitie,iarPresedinteleestedemisdupaohotararedefinitiva.
Functiadealegere,avizare,numiresirevocareaunorpersoaneexprimaundreptal
Parlamentuluideainstitutionaliza,pebazadispozitiilorconstitutionale,celelalteautoritati
statale.
ParlamentulinvestesteprinvotulsaudeincredereGuvernul.FiecareCameranumeste
cate3membriiinCurteaConstitutionala.SenatulnumesteAvocatulPoporului.Cele2
Camere,insedintacomuna,alegmagistratiicarealcatuiescConsiliulSupremal
Magistraturii,numestemembriiCurtiideConturisipedirectorulSRI,lapropunerea
PresedinteluiRomaniei.
Functiadedirectionareapoliticiiexterneseconcretizeazainstabilireacadruluisi
obiectivelorprincipalealestatuluiromanpeplanextern.Principaleleatributiisunt:
ratificareasidenuntareaunortratateinternationale.
declarareastariideasediu.
suspendareasiincetareaostilitatilormilitare.
adoptareademesaje,declaratii,motiunicucaracterpoliticreferitoarelauneleproblemedepolitica
externa.
FunctiadeorganizareinternasidefunctionareestepropriefiecareiCameresise
concretizeazainprincipalprinadoptarearegulamentelorpropriisiregulamentuluipentru
desfasurareasedintelorcomune.