Sunteți pe pagina 1din 36

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruSUBMSURA7.2Investiiincreareai
modernizareainfrastructuriidebazlascarmic
depunereonline

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomniei
prin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARE
RURAL

GHIDULSOLICITANTULUI
pentruaccesare
SUBMSURA7.2 Investiii n crearea i modernizarea
infrastructuriidebazlascarmic
Versiuneaseptembrie2015

GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare
tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 i se constituie n
suportinformativcomplexpentruntocmireaproiectelor
conformexigenelorspecificealePNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectuluidumneavoastr.
Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile,documentele,avizeleiacordurilecare
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a
Lucrrilor deIntervenieial Memoriului Justificativ,al
ContractuluideFinanare,precumialteinformaiiutile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelornecesare.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatede
MADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltareale
Romniei,precumipepaginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidesprePNDRiFEADRneputeicontactadirectla
sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdela
finalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

CUPRINS

1.1
1.2

CAPITOLUL1PREVEDERIGENERALE
ContribuiaMsurii07Serviciidebazirennoireasatelornzonelerurale................4
Contribuiapublic..............................................................................................................4

CAPITOLUL2PREZENTAREASUBMSURII7.2
2.1Cinepoatebeneficiadefondurierambursabile....................................................................5
2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.....................................................6
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................................8
2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile............................................................................10
2.5Principiiicriteriideselecieaproiectului..........................................................................10
2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului).........................18

CAPITOLUL 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU


Investiiincreareaimodernizareainfrastructuriidebazlascarmic
3.1
Completarea,depunereaiverificareaDosaruluicereriidefinanare................................20
3.2
Contractareafondurilor.................................................................................................25
3.3
Achiziiile..........................................................................................................29
3.4
Plata....................................................................................................................................30

CAPITOLUL4INFORMAIIUTILE
4.1.
Documentenecesarentocmiriicereriidefinanare...........................................................31
4.2.
ListaFormularelordisponibilepesiteulAFIR.....................................................................33
4.3.
Dicionar...............................................................................................................34
4.4.
AFIRnsprijinuldumneavoastr........................................................................................36

ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI

Anexa1ModelCereredeFinanare....................................................................linkwww.afir.info
Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate / Documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii,
conformHG28dinianuarie2008............................................................................linkwww.afir.info
Anexa3ListaculocalitiledinzonaMontana...................................................linkwww.afir.info
Anexa4Recomandriprivindelaborareaanalizeicostbeneficiu........................linkwww.afir.info
Anexa 5 Model Contract de Finanare ............................................................link www.afir.info
Anexa6FiasubMsurii07...........................................................................linkwww.afir.info
Anexa7NumrultotalalpopulaieicomuneiesteconformRezultatuluifinalalrecensmntului
populaieiilocuinelordinanul2011Tabelulnr.3Populaiastabilpesexeigrupedevrst
judee,municipii,orae,comune,(sevaconsultacoloananr.1)..........................linkwww.afir.info
Anexa 8 Studiului privind stabilirea potenialului socioeconomic de dezvoltare al zonelor rurale
...........................................................................................................................linkwww.afir.info
Anexa 9 Lista localitatilor/aglomerrilor cu proiecte de investiii n apa/ap uzat neconforme (n
pericoldeinfringement)...............................................................................................linkwww.afir.info
Anexa10HotarareaConsiliuluiLocalprivindimplementareaproiectului............linkwww.afir.info

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE

1.1Contribuia MSURII 07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele


ruraleladomeniiledeintervenie:

Submsura7.2 Investiii n crearea i modernizarea infrastructurii de baz la scar mic se


ncadreaz,conformRegulamentului(CE)1305/2013,art.20,nMsura07Serviciidebazi
rennoireasatelor nzoneleruraleicontribuieladomeniuldeintervenieDI6Bncurajarea
dezvoltriilocalenzonelerurale
ncadrareacereriidefinanaresevafacepedomeniul
deintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalenzonele
Important!
rurale.
Spaiulruraleligibiln
accepiuneaacesteimsuri,
Sprijinul acordat prin Submsura7.2, pentru investiiile de
nfiinare, extindere i mbuntire a infrastructurii rutiere cuprindetotalitateacomunelor,
caunitiadministrativ
locale din zonele rurale, investiii de nfiinare, extindere i
teritorialempreuncusatele
mbuntireainfrastructuriideap/apuzatnlocalitile
componente.
rurale din aglomerrile umane ntre 2.000 10 000 l.e.,
Sateleaparintoaredeorae
investiiininfrastructuraeducaionalisocial,vacontribui
nusunteligibile.
lambuntireacondiiilordetraipentrupopulaiarurali
la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin
reducereadecalajelorruralurban.

1.2Contribuiapublic

Contribuiapublictotal,pentruDomeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalen
zonelerurale,estede1.103.236.678Euro,dincare:
15%contribuiaGuvernuluiRomniei;
85%contribuiaUniuniiEuropene.
Contribuiapublictotalaferentsesiuniianului2015pentruDomeniuldeintervenieDI
6Bncurajareadezvoltriilocalenzonelerurale,estede552.000.000Euro,respectiv:

Infrastructurdeap/apuzat (DI6B)dincare:
303.000.000
RestulTeritoriului
227.250.000
Zonamontan
75.750.000
Infrastructurrutierdeintereslocal(DI6B)dincare:
194.000.000
RestulTeritoriului
145.500.000
Zonamontan
48.500.000
Infrastructureducaionalisocial(DI6B) dincare:
55.000.000
RestulTeritoriului
41.250.000
Zonamontan
13.750.000
Zonmontan:estedefinitconformDelimitriizonelorcareseconfruntcuconstrngerinaturalesau
cualteconstrngerispecificeiajustarea(finetuning)zonelor,Anexa3laGhidulSolicitantului,ise
regsetenlocalitilemarcatecuabreviereaANCZM.
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII7.2

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile?

BeneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprinSubmsura7.2sunt:
Comuneleiasociaiileacestora,conformlegislaieinaionalenvigoare.
ONGuripentru investiii n infrastructura educaional (grdinie) i social (cree i
infrastructurtipafterschool)
Atenie!
Proiectul va fi obligatoriu ncadrat n alocarea financiar aferent teritoriului n care se
implementeaz proiectul, respectiv Restul teritoriului sau Zona montan. ncadrarea n
ZonamontanasevafaceconformAnexei3laGhidulsolicitantului.ncazulncareproiectul
afostncadratgreit,evaluareaacestuiasevafacenlunaaferentraportuluideseleciefinal
din anul respectiv.

ATENIE! Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau


Nusunteligibile
AdministratorulPublicalcomunei;
cererilede
ReprezentantullegalalAsociatieideDezvoltareIntercomunitarepoate
finantaredepuse
fi unul din Primarii comunelor componente sau Administratorul public
deConsiliile
desemnat n cadrul A.D.I, n conformitate cu Legea nr. 215/2001 a
Localennumele
administraieipublicelocale,cumodificrileicompletrileulterioare).
comunelor.

Finanarea unui proiect depus n cadrul SubMsurii 7.2 derulat prin


PNDResterestricionatpentruurmtoarelecategoriisolicitani:
a) solicitanii nregistrai n Registrul debitorilor AFIR, att
pentru Programul SAPARD, ct i pentru FEADR, pn la
Pentrucaproiectuldepusdeo
achitarea integral a datoriei fa de AFIR, inclusiv a A.D.I.sfiencadratnfinanarea
dobnzilorimajorrilordentrziere;
alocatpentruzonamontan,
b) solicitanii care au contracte de finanare pentru
esteobligatoriucatoate
proiectenerealizatencetatedinproprieiniiativ,pentru
comuneledincadrulA.D.I.,
un an de la data rezilierii, iar solicitanii care au avut
beneficiarealeproiectuluisfie
contracte de finanare, ncetate pentru nerespectarea
localizateiidentificatenzona
obligaiilorcontractualedininiiativaAFIR,pentru2anide
montan
ladatarezilierii;
c)beneficiariiProgramuluiSAPARDsauaicofinanriiFEADR
care se afl n situaii litigioase cu
AFIR, pn la pronunarea
Important!
definitiv a instanei de inndcontdecondiiileimpuseprivindmeninereainfrastructurii
judecat n litigiul dedus
rutierencondiiilespecificatencerereadefinanarepetoat
judecii;
duratadevalabilitateaacontractului,inclusivpentreaga
d)solicitaniicaresauangajat
perioaddemonitorizareprecumiderespectareatermenului
prin declaraie la depunerea
pentruconformareacuprevederileDirectiveiConsiliului98/83/CE
cererii de finanare, c vor
privindcalitateaapeidestinateconsumuluiumanialeDirectivei
depunedovadacofinanriila
Consiliului91/271/CEEprivindepurareaapeloruzateurbane,este
contractaresaucvordepune
recomandatcainvestiiile,peacelaitronson,ninfrastructura
proiectultehnicinuprezint
rutiersfieefectuateduprealizareainvestiiilorn
documentele
la
data
infrastructuradeap/apuzat
prevzutnnotificare,nuvor
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

maiputeaaccesaprogramultimpdeunandelanotificare.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Este important ca naintea depunerii cererii de finanare s stabiliti, obiectiv, punctajul pe care
aceastalrealizeazisspecificaivaloareapunctajuluincerereadefinanare,seciuneaADate
despretipuldeproiectibeneficiar.
ATENIE!Pentrujustificareacondiiilorminimeobligatoriispecificeproiectuluidumnevoastreste
necesarsfieprezentatencuprinsulStudiuluideFezabilitate/DocumentaieideAvizarepentru
LucrrideInterveniitoateinformaiileconcludente,informaiipecaredocumentelejustificative
anexatelevordemonstraisusine.

Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
Sevorverificaactelejuridicedenfiinareifuncionare,specificefiecreicategoriidesolicitani;

Solicitantultrebuiesrespectevaloareatotala/comun,pentruinvestiiicarevizeazunsingur
tipdesprijinpetoatperioadadeprogramare20142020,cuexcepia:
1.Valorii maxime/comun/tip sprijin, pentru un ADI, poate fi depit, n cazul n care investiia
este justificat funcional i deservete mai multe comune. n acest caz, valoarea total a
proiectului,nupoatedepivaloareamaxim/comun/tipsprijinnmulitcunumruldecomune
directbeneficiarealeproiectuluidarnumaimultde4.000.000Euro.
2.Valoriitotale/tipdesprijinauneicomunei(indiferentcaaplicsingursaucamembruADI)nu
trebuiesdepaeascvaloareamaximprevazutnfia
msuriicuexcepiasituaieiprevazutelapct1.
Important!
Se va verifica valoarea total/tip de sprijin a unei
Pentruinvestiiilecarevizeaz
comuneinBazadedateAFIR;
nfiinareadedrumurinoi,este

necesarcaladepunereaCereriide
Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura
Finanare,AutoritileLocale
mentenanainvestiieipeoperioaddeminimum5ani
(comunele)sauADIulsprezinte
deladataultimeipli;
inventaruldomeniuluipublicalUAT,n
Se vor verifica declaraia pe propria rspundere,
caresuntmarcateterenurilepecare
HotrreaConsiliuluilocal(HotararileConsiliilorLocalen
urmeazsserealizezeinvestiia.
cazulADI),HotrreaAdunariiGeneraleaONG;
naintedeasedepunelaAFIRultima

cereredeplat,drumultrebuiesfie
Solicitantul nu trebuie s fie n insolven sau clasificatcadrumpublicisfieinclus
incapacitatedeplat;
ninventaruldomeniuluipublicalUAT.
Se vor verifica: declaraia pe propria rspundere,
Buletinul Procedurilor de Insolven, alte documente specifice, dup caz, fiecrei categorii de
solicitani;

Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin
submsur;
ATENIE! Proiectul de investitii n infrastructura rutier de interes local trebuie s prevad
structurirutierecumbracaminidinmixturiasfalticei/saubetoanedeciment;
Nuseadmitlafinanareproiectedeinvestiiininfrastructurarutierdeintereslocalcareprevd
structuri rutiere cu mbracamini de tip pietruire macadam, precum i mbracamini provizorii
(macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie,
macadamprotejatcutratamentebituminoase)!
SevaverificaStudiuldeFezabilitate/DocumentaiadeAvizarepentruLucrrideIntervenii;

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Investiiatrebuiesserealizezenspaiulrural;
Sevaverificadacinvestiiaserealizezlaniveldecomun,respectivnsatelecomponente.
Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentaiile de avizare pentru Lucrri de
Intervenii
i
Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al UAT, ntocmit conform legislaiei n vigoare
privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a Guvernului i
publicatnMonitorulOficialalRomniei(copiedupMonitorulOficial)
sau
Hotrrea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la inventar n
sensul includerii n domeniul public sau detalierii poziiei globale existente sau clasificrii unor
drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, a
administraiei publice locale, adic s fi fost supus
Important!
controluluidelegalitatealPrefectului,ncondiiilelegii
Pentruproiectelecarevizeaz
sau
infrastructuradeap/apuzat
Contract de concesiune/delegare a administrrii bunului
estenecesarcasolicitaniisse
imobil, valabil pentru o perioad de cel puin 10 ani de la
informezelaOperatorulRegional
datadepuneriiCereredeFinantarencazulONG;
dacinvestiiapropusnueste

finanat/urmeazafifinanat
Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de
prinPOIM
dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat,
corespunztoaredomeniuluideinvestiii:
Sevaverificaextrasuldinstrategie,dincarerezultcinvestiiaestencorelarecuoricestrategie
de dezvoltare naional/regional/judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiii precum i copia hotrrii de aprobare a
Important!
strategiei.
LadepunereadosaruluiCereriide

fiunanarepentruproiectelede
InvestiiatrebuiesrespectePlanulUrbanisticGeneral;
ap/apuzat,solicitaniitrebuies
Se va verifica dac investiia respect toate specificaiile
depunAvizuldeconformitareal
dinCertificatuldeUrbanism;
OperatoruluiRegional.

Investiiatrebuiesdemonstrezenecesitatea,oportunitateaipotenialuleconomicalacesteia.
Se vor verifica Hotrrea Consiliului Local (Hotrrile Consiliilor Locale n cazul ADI), Hotrrea
Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentaiile de Avizare pentru Lucrri de
Interveniiinclusivcapitolulprivindanalizacostbeneficiu.
Pentruasigurareaoperrii

serviciuluideap/apuzat,
Investiianinfrastructuradeap/apuzattrebuiesse
beneficiarulpoateoptapentru
realizeze n localiti rurale care fac parte din aglomerri
cedareainvestiieictre
umanecuprinsentre2.00010.000l.e.
OperatorulRegional,cuacordul
Se va verifica Avizul de conformitate al Operatorului
prilor,situaiencare
Regional;
OperatorulRegionalvaprelua

investiiacutoateobligaiile
Investiia n infrastructura de ap/ap uzat s fie n
contractualealebeneficiarului
conformitatecuMasterPlanurileaprobatepentruap/ap
finanriidinFEADR.
uzat.
SevaverificaAvizuldeconformitatealOperatoruluiRegional;

Proiectul de investiii n infrastructura de ap ap uzat trebuie s dein avizul Operatorului


Regionalceatestfuncionalitateasistemuluiiconformitateapentrusoluiadefuncionare.
SevaverificadocumentuleliberatdeOperatoruluiRegional;
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Investiiansistemuldealimentarecuaptrebuiesserealizezenmodobligatoriumpreuncu
reeauadeapuzat,dacaceastanuexist.
SevorverificaStudiiledeFezabilitate/DocumentaiiledeAvizarepentruLucrrideIntervenii.
ncazulproiectelorcarevizeaznfiintarea,extindereasaumodernizareainfrastructuriideap,se
va verifica autorizaia de funcionare pentru infrastructura de ap uzat, iar n cazul extinderii
infrastructurii apa /apa uzat, autorizaia de funcionare a infrastructurii existente de ap/ap
uzat.

2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi acordat doar
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n conformitate cu Fia
submsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.

Cheltuielileneeligibilevorfisuportateintegraldectrebeneficiarulfinanrii.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporale i/sau
necorporale,conformurmtoareilisteiindicativeacheltuieliloreligibile:

Pentruproiecteleprivindinfrastructurarutierdeintereslocaliinfrastructura deap / ap
uzat:
construcia,extindereai/saumodernizareareeleipublicedeapnlocalitiruralecarefac
partedinaglomerriumanentre2.00010.000l.e.;
construcia,extindereai/saumodernizareareeleipublicedeapuzatnlocalitirurale
carefacpartedinaglomerriumanentre2.00010.000l.e.;
construcia,extindereai/saumodernizareareeleidedrumurideintereslocal.

Pentruproiecteledeinfrastructureducaional/social:
nfiinarea i modernizarea (inclusiv dotarea)
Atenie!
grdinielor,numaiacelordinafaraincinteicolilordin
Prinexpresiaincintacolilordinmediul
mediul rural,inclusiv demolarea, n cazul n care
ruralsenelegeinteriorulparcelei
expertizatehnicorecomand;
determinatcadastralnplanulde
extinderea i modernizarea (inclusiv dotarea)
situaie
instituiilor de nvmnt secundar superior, filiera
tehnologic cu profil resurse naturale i protecia
mediuluiiacolilorprofesionalendomeniulagricol;
nfiinareaimodernizarea(inclusivdotarea)creelorprecumiainfrastructuriidetipafter
school,numaiacelordinafaraincinteicolilordinmediulrural,inclusivdemolarea,ncazulncare
expertizatehnicorecomand.

Conformart.45(2)(d)dinR1305/2013,sunteligibileinvestiiile
intangibileprivindachiziionareasaudezvoltareadesoftwarei
Atenie!
achiziionareadebrevete,licene,drepturideautor,mrci.
Dotareasepoaterealiza
Costurile generaleocazionate decheltuielilecuconstruciasau
numaimpreuncu
renovarea de bunuri imobile i achiziionarea sau cumprarea nfiinareasaumodernizarea
prin leasing de maini i echipamente noi, n limita valorii pe
gradinielor/creelor/
pia a activului precum onorariile pentru arhiteci, ingineri i
infrastructuriidetipafter
consultani, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea
school
economic i de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi
realizate n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd i
construciimontajinlimitaa5%pentruproiectelecareprevdsimplaachiziiedebunuri.
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectuluisunt:

Atenie!
Cheltuieli pentru consultan, proiectare, monitorizare i
Costurilegeneralecu
management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind
onorariilepentruarhiteci,
durabilitatea economic i de mediu, taxele pentru
ingineriiconsultani,
eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul
onorariilepentruconsultanta
(UE)nr.1305/2013,precumiceleprivindobinereaavizelor,
privinddurabilitatea
acordurilor i autorizaiilor necesare implementrii
economicidemediu,
proiectelor,prevzutenlegislaianaional.
inclusivstudiilede

fezabilitatea/documentaiile
Cheltuielileprivindcosturilegeneralealeproiectului,inclusiv
deavizarealucrrilorde
cele efectuate naintea aprobrii finanrii, sunt eligibile
intervenii,sevorncadran
dac respect prevederile art.45 din Regulamentul (UE)
limitaa10%dintotalul
nr.1305/2013indeplinescurmtoarelecondiii:
cheltuieliloreligibilepentru
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n
proiectelecareprevd
vederea obinerii de avize, acorduri i autorizaii necesare
construciimontaj.
implementriiactivitiloreligibilealeoperaiuniisaurezult
dincerineleminimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicidemediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentaiedeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmite
nconformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
d) sunt aferente activitilor de coordonare i supervizare a execuiei i recepiei lucrrilor de
construciimontaj.

Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect


condiiileanteriormenionateisevordecontaproporionalcuvaloareafiecreitranedeplat
aferenteproiectului.ExcepiefaccheltuieliledeconsilierepentruntocmireadosaruluiCereriide
Finanare,caresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.
Studiile de Fezabilitate i/sau documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenie, aferente
cererilordefinanaredepusedesolicitaniipublicipentruMsuri/submsuridinPNDR20142020,
trebuientocmitepotrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.28/2008.
Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:

a) sunt realizate efectiv dup data semnrii contractului de finanare i sunt n legtur cu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabileisunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Investiiileninfrastructuradeap/apuzatdinaglomerrileumanesub2.000l.e.
Investiiileninfrastructuradeap/apuzatpentrulocalitileruralecareintrsubincidena
proiectelorregionalefinanateprinPOSMediusauPOIM;
Investiiileninfrastructuradeap/apuzatdinaglomerrileumanepeste10.000l.e.
Grdiniele,creeleiinfrastructuradetipafterschooldinincintacolilordinmediulrural.

Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:

cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia:
costurilorgeneraledefinitelaart45,alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepotfirealizate
naintededepunereacereriidefinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare;
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzidebitoare,cuexcepiacelorreferitoarelagranturiacordatesubformauneisubvenii
pentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b.achiziionareadeterenurineconstruiteideterenuriconstruite;
c.taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n
temeiul legislaiei naionale privind TVAul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
financiare.

ListainvestiiiloricosturilorneeligibilesecompleteazcuprevederileHotrriideGuvernNr.
226/2aprilie2015privindstabilireacadruluigeneraldeimplementareaMsurilorProgramului
NaionaldeDezvoltareRuralcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural
idelabugetuldestatpentruperioada20142020.
Cheltuielileneeligibilespecificesunt:
Contribuiannatur;
Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
Costurioperaionaleinclusivcosturidentreinereichirie.

2.5Principiileicriteriiledeselecieaproiectului

ProiecteleprincaresesolicitfinanareprinFEADRsuntsupuseunuisistemdeselecie,nbaza
cruiafiecareproiectestepunctatconformprincipiilorprivindstabilireacriteriilordeselecie:

Principiigenerale
Principiul prioritizrii tipului de investiii n sensul prioritizrii investiiilor n infrastructura de
ap/apuzat;
Principiulgraduluideacoperireapopulaieideservite;

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

10

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Principiispecificepentruinvestiiilendrumuri
Principiul conectivitii n vederea asigurrii legturii cu principalele ci rutiere i alte ci de
transport;
Principiul rolului multiplu n sensul accesibilizrii agenilor economici, a zonelor turistice, a
investiiilorsociale,accesibilizareaaltorinvestiiifinanatedinfondurieuropene.

Principiispecificepentruinvestiiileninfrastructuradeap/apuzat
PrincipiulprioritizriiinvestiiilorcarevinncompletareacelorfinanateprinPOSMediui/sau
POIM.

Principiispecificepentruinvestiiileninfrastructuraferentserviciiloreducaionaleisociale
Principiul prioritizrii tipului de investiie n funcie de gradul de dezvoltare socioeconomic a
zoneideterminatnbazastudiilordespecialitate.

Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcuprincipiiledeseleciemaisusmenionate,
iarsistemuldepunctareesteurmtorul:

INFRASTRUCTURAP/APUZAT

construcia,extindereai/saumodernizareareeleipublicedeapnlocalitiruralecarefac
partedinaglomerriumanentre2.00010.000l.e.
construcia,extindereai/saumodernizareareeleipublicedeapuzatnlocalitirurale
carefacpartedinaglomerriumanentre2.00010.000l.e.

Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
Crt.
selecie
Principiigenerale:max80p
1.Investiiin
Seacordpunctajnumaipentru
infrastructuradeap/
max20p
punctula)saupentrupunctulb)
apuzat

Listalocalitatilor/aglomerrilorcu
a)Pentruproiectecare
proiectedeinvestiiinapa/apuzat
facpartedinlista
20p
neconforme(npericolde
proiectelordeinvestiiin
Principiul

infringement)Anex9siAvizul
ap/apuzat
prioritizrii

OperatoruluiRegional
neconforme(npericolde
tipuluide

infringement)
investiiin
sensul
Reelele(investiiile)deapdeja
1.
prioritizrii
existentetrebuiesfienstarede
investiiilorn
funcionareisfieautorizaten
b)Pentruproiectelecare
infrastructura
acestsens.
vinncompletareaunor
deap/ap
Proces Verbal de Recepie la
investiiidejaexistente
uzat
Terminarea Lucrrilor, Autorizaii de
10p
finanateifinalizateprin
funcionare). n cazul proiectelor
fondurieuropenesaudin
finanateifinalizateprinPOSMediu
altefonduri/sursede
i / sau POIM, acest criteriu nu se
finanare
puncteaz, ele fiind punctate la
criteriuldeselecie3.1

Numrultotalalpopulaiei
Principiul
2.1Proiectecare
max30p
2.
comuneiesteconformRezultatului
graduluide
deservesccomunecuo
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2
11
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

acoperirea
populaiei
deservite

populaiectmaimare
Seconsidernumrul
totaldelocuitoriai
comunei/ADI,conform
recensmntului
populaieiilocuinelor
dinanul2011Rezultate
finaleTabel3
Peste6.499
5.500 6.499
4.5005.499
3.500 4.499
2.500 3.499
1.500 2.499
5001.499

30p
28 p
26p
24 p
22 p
20 p
18p

finalalrecensmntuluipopulaieii
locuinelordinanul2011Tabelul
nr.3,Anexa7
NumruldelocuitorincazulA.D.I.
esteegalcusumalocuitorilor
comunelorncaresevaimplementa
proiectulap/apuzatpropusla
finanare,conformRezultatuluifinal
alrecensmntuluipopulaieii
locuinelordinanul2011.

Reprezint raportul dintre numrul


2.2
Proiecte
care
locuitorilordeserviidirectdeproiectNd
deservesc ct mai muli
i numrul total al locuitorilor comunei
locuitori
Ncomnmulitcu30.

(n cazul proiectelor de ap/ap uzat,


Seconsidernumrul
numrullocuitorilordeserviideproiect
locuitorilordeservii
Nd este cel nscris n proiect si in
directdeproiectraportat
HCL/HCLuri iar numrul total al
lanumrultotalal
locuitorilor Ncom este conform
locuitorilorcomunei,totul
Rezultatului final al recensmntului
nmulitcu30.
populaiei i locuinelor din anul 2011
max30p

Tabelulnr.3Populaiastabilpesexei

grupedevrstjudee,municipii,orae,
Nd
comune,coloananr.1;
______
ncazulA.D.I.numrullocuitori
X30
Ncom
deserviiraportatlanumrullocuitori

comune,vafireprezentatdesuma

locuitorilordeserviiprinproiectraportat

lasumalocuitorilorcomunelorncarese
Rezultatulvafiexprimatde
vaimplementaproiectulap/apuzat
propuslafinanare,conformsurselor
unnumrcu4zecimale
specificatedemaisus)
Principiispecifice:max20p
Completareseconsiderutilizarea
dectrereeauadinproiectaunor
Principiul
elementedincadrulreelelorfinanate
prioritizrii
ifinalizateprinPOSMediu/POIM
1.Seconstituiecao
investiiilor
(ex:gospodriideap,rezervoare,
completarea
carevinn
staiidetratare,staiidepompare,
20p staiideepurare,bazinededecantare,
proiectelorfinanatei
3. completarea
finalizateprinPOS
celorfinanate
aerareetc.).
Mediui/sauPOIM
prinPOS
Sevorverificainformaiilen:
Mediui/sau
Studiile
de
Fezabilitate
/
POIM
Documentaiile de Avizare pentru
LucrrideIntervenii
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

12

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

ncazulproiectelorcareprevdrealizareadeinvestiiiattpentrureeledeapctipentru
apuzat,depusedeacelaisolicitant,calcululcriteriilordeseleciesevarealizapentrureeaua
cuvaloareadeinvestiiemajoritarvaloric.

INFRASTRUCTURRUTIER
construcia,extindereai/saumodernizareareeleidedrumurideintereslocal
Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
Crt.
selecie
Principiigenerale:max40p
10
Principiulprioritizriitipuluideinvestiiin
puncte*
1. sensulprioritizriiinvestiiilorn

infrastructuradeap/apuzat

max20p
2.1Proiectecare
deservesclocaliticuo
Numrultotalalpopulaiei
populaiectmaimare
comuneiesteconformRezultatului
Seconsidernumrul
finalalrecensmntuluipopulaieii
totaldelocuitoriai
locuinelordinanul2011Tabelul
comunei,conform
nr.3Populaiastabilpesexei
recensmntului
grupedevrstjudee,municipii,
populaieiilocuinelor
orae,comune,(sevaconsulta
dinanul2011Rezultate
coloananr.1),Anexa7
finaleTabel3
ncazulA.D.I.numrullocuitorilor,
1)Peste6.499
20p
reprezintsumalocuitorilor
2)5.5006.499
19p
comunelorncaresevaimplementa
3)4.5005.499
18p
proiectuldeconstrucie,extinderei
4)3.5004.499
17p
/saumodernizareaadrumurilor,
5)2.5003.499
16p
propuslafinanare.
6)1.5002.499
15p
7)5001.499
14p
Reprezintraportuldintresuma
Principiul
2.2Proiectecare
numruluitotaldekilometripropui
graduluide
deservescdirectctmai
prinproiect,astfel:
2. acoperirea
mulilocuitoridincadrul
Ncukmpropnr.kmdedrum
populaiei
comunei/A.D.I.
deservite
Seconsidernumrul
comunaldinproiectceseconstituieca
totaldekmpropui,
singurcaledeaccesctrealte
raportatlanumruldekm
localiti,aparinnduneiasaumai
existenilanivelulanului
multorcomune
anteriordepunerii
+
proiectului,peclasede
Nckmpropnr.kmdedrum
drumuri
max20p comunaldinproiect

Nskmpropnr.kmdedrumvicinal,

strad,bulevard,cale,chei,splai,osea,

alee,fundtur,ulidinproiect(clasa

dedrumestedefinitdeOrdonanta
Ncukmpropx1+Nckmpropx
GuvernuluiNr.43/1997,Art.8)
0,8+Nskmpropx0,5
si
____________________________
X20
Sumanumruluitotaldekilometride
Nkmexist.
drumurideintereslocal(comunale,

vicinale,strzi)existenincomunN
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

13

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Rezultatulvafiexprimatde
unnumrcu4zecimale

kmexist.conforminventarului
bunurilorcareaparindomeniuluipublic
alcomunei.
ncazulA.D.I.sumanumruluide
kilometripropuiprinproiectseva
raportalasumanumruluitotalde
kilometriexistenincomunelencarese
vaimplementaproiectul,conform
specificaiilordemaisus.
Sevorverificainformaiilen:
StudiiledeFezabilitate/
DocumentaiiledeAvizarepentru
LucrrideIntervenii/Inventarul
bunurilorcareaparindomeniuluipublic
alcomunei
Principiispecifice:max50p
Investiiininfrastructuradedrumuricareasigurlegturcuprincipalele
cirutierei/sauferoviarei/saucinavigabile:max20p
Interseciacudrumurinaionale
astfelclasificate,conformHGnr.540/
2000,modificat,completati
republicat
3.1naionale
7p
Sevorverificainformaiilen:
StudiiledeFezabilitate/
DocumentaieiledeAvizareapentru
LucrrilordeInterveniei
Interseciacudrumurijudeene
astfelclasificate,conformHGnr.540/
2000,modificat,completati
republicat
3.2judeene
6p
Principiul
StudiiledeFezabilitate/
conectivitii
DocumentaieiledeAvizareapentru
nvederea
LucrrilordeInterveniei
asigurrii
Interseciacualtedrumuricomunale
3. legturiicu
astfelclasificate,conformHGnr.540/
principaleleci
2000,modificat,completati
rutiereialte
republicat.
cide
.
3.3comunale
4p
transport
Sevorverificainformaiilen:
StudiuiledeFezabilitate/
DocumentaieiledeAvizareapentru
LucrrilordeInterveniei
Accesuldirect(nemijlocit)lagri,halte
saupuncteoprireaparinnd
infrastructuriiferoviare,porturinavale,
pontoaneacceslanavetransport,
3.4feroviare,ci
bacuri.
3p
navigabile
Atenie!
Sevadepunedocumentemisde
deintorulinfrastructuriiferoviare,
porturinavale,pontoaneacceslanave
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

14

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Principiul
rolului
multiplun
sensul
accesibilizrii
agenilor
economici,a
4. zonelor
turistice,a
investiiilor
sociale,altor
investiii
finanatedin
fonduri
europene.

transport,bacuridincarereieseca
puncteledeacces(oprire,staionare)
specificatenproiecttrebuiesseaflen
staredefuncionare.

Proiectecareprevdcideaccescurolmultiplu:max30p
4.1accesdirectnzonecu
potenialeconomic
conformStudiuluiprivind

stabilireapotenialului
Secalculeazprinraportuldintre
socioeconomicde
coeficientulcorespunztorcomunei
dezvoltarealzonelor
comunnmulitcu10,raportatlacel
rurale,Anexa8,dupcum
maimarecoeficient0.6648nscrisn
urmeaz:
max10p tabel(poziia1)

ncazulADI,coeficientulcomunase
coeficientcomun
calculeazaprinmediacoeficienilor
_______________________
comunelordeservitedeinvestiiei
x10
carefacpartedinADI
0.6648

Rezultatulvafiexprimatde
unnumrcu4zecimale
OrdonanadeurgenaGuvernului
nr.142/2008privindaprobarea
Planuluideamenajareateritoriului
4.2accesdirectlazonele
5p
naionalSeciuneaaVIIIazonecu
cupotenialturistic
resurseturistice,aprobataprinLegea
nr.190/2009.
lainvestiiisocialeseinclud:
cmine/centredengrijirebtrni,
centredezidetipafterschool,cree
etc.
lainvestiiideinterespublicse
4.3accesdirectla
includ:centredeinformareturistic
investiiisocialeide
8p
interespublic
parcuri,spitale,centremedicale,
cabinetemedicale,trguri,piee,
cldiridecult,cimitire,etc
(Sevapunctacu2puncte/
obiectiv,maximum8puncte)
4.4accesibilizareadirect
Sevaindicacodulproiectuluicu
aaltorinvestiiifinanate max7p finanareeuropeanpentrufiecare
dinfondurieuropene
investiieprivat,accesibilizatprin
proiect.
a.investiiicuvaloare
Pentruncadrareanunadintre
totalmaimarede
7p
cele3clasevalorice,sevornsuma
1.000.000
valoriletotalealeinvestiiilor
b.investiiicuvaloare
accesibilizateprinproiect.
cuprinsntre1.000.000
5p
Nuvorfipunctateinvestiiilepentru
i500.000
caresaacordatpunctajlaCS4.3.
Sepuncteazdoarinvetiiilepropuse
c.investiiicuvaloaretotal
2p
care asigur acces direct la
maimicde500.000
amplasamentul investiiilor private

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

15

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

realizatedinfondurieuropene.
PunctajultotalpentruInfrastructurrutierestedemax90p.
Studiuluiprivindstabilireapotenialuluisocioeconomicdedezvoltarealzonelorruraleeste
postatpesiteulwww.madr.ro,SectiuneaDezvoltareRural,Programare20142020PNDR

INFRASTRUCTUREDUCAIONAL/SOCIAL
nfiinareaimodernizarea(inclusivdotarea)grdinielor,numaiacelordinafaraincinteicolilordin
mediulrural,inclusivdemolarea,ncazulncareexpertizatehnicorecomand;
extinderea i modernizarea (inclusiv dotarea) instituiilor de nvmnt secundar superior, filiera
tehnologiccuprofilresursenaturaleiproteciamediuluiiacolilorprofesionalendomeniulagricol;
nfiinarea i modernizarea (inclusiv dotarea) creelor precum i a infrastructurii de tip afterschool,
numaiacelordinafaraincinteicolilordinmediulrural,inclusivdemolarea,ncazulncareexpertiza
tehnicorecomand.

Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
Crt.
selecie
Principiigenerale:max40p
10
Principiulprioritizriitipuluideinvestiiin
puncte

1. sensulprioritizriiinvestiiilorn

infrastructuradeap/apuzat
Proiectecaredeservesc max40p
localiticuopopulaie
ctmaimare
Seconsidernumrul
Numrultotalalpopulaiei
totaldelocuitoriai
comuneiesteconformRezultatului
comunei,conform
Principiul
finalalrecensmntuluipopulaieii
recensmntului
graduluide
locuinelordinanul2011Tabelul
populaieiilocuinelor
2.
acoperirea
nr.3Populaiastabilpesexei
dinanul2011Rezultate
populaiei
grupedevrstjudee,municipii,
finaleTabel3
deservite
orae,comune,(sevaconsulta
Peste6.499
40p
coloananr.1),Anexa7
5.500 6.499
35p

4.500 5.499
30p
3.500 4.499
25p
2.500 3.499
20p
1.500 2.499
15p
500 1.499
10p
Principiispecifice:max50p
3.1 Gradul de dezvoltare
Principiul
Secalculeazprinraportuldintre
socioeconomicazonei
prioritizrii
coeficientulcorespunztorcomunei
Se are n vedere ierarhia
tipuluide
comunnmulitcu20,raportatla
comunelor n funcie de
investiien
celmaimarecoeficient0.6648din
potenialul socioeconomic de
funciede
Studiuluiprivindstabilirea
dezvoltarealzonelorrurale
gradulde
potenialuluisocioeconomicde

3. dezvoltare
max20p
dezvoltarealzonelorrurale,nscris
socio
coeficientcomun
ntabel,Anexa8
________________________
economica
x20
ncazulADI,coeficientulcomunase
zonei,conform 0.6648
calculeazaprinmediaaritmetica
Studiului

coeficienilorcomunelordeservitede
privind
Rezultatulvafiexprimat
investiieicarefacpartedinADI
stabilirea
deunnumrcu4zecimale
*

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

16

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

potenialului
socioeconomic
dedezvoltare
alzonelor
rurale.

3.2Tipuldeinvestiie

max30p

a)extindereai
modernizarea(inclusiv
dotarea)instituiilorde
nvmntsecundar
superior,filieratehnologic
cuprofilresursenaturalei
proteciamediuluin
domeniulagricol

30p

Instituiidenvmntsecundar
superior(licee),filieratehnologiccu
profilresursenaturaleiprotecia
mediuluindomeniulagricol

b)extindereai
modernizarea(inclusiv
coliprofesionalendomeniul
dotarea)instituiilorde
25p
agricol
nvmntsecundar
superiorcoliprofesionale
ndomeniulagricol
c)nfiinareai
modernizarea(inclusiv
Grdiniedinafaraincinteicolilor
dotarea)grdinielor,
20p
numaiacelordinafara
dinmediulrural
incinteicolilordinmediul
rural
d)nfiinareai
modernizarea(inclusiv
Creedinafaraincinteicolilordin
15p
dotarea)creelor,numai
mediulrural
acelordinafaraincintei
colilordinmediulrural
e)nfiinareaimodernizarea
Structuritipafterschooldinafara
(inclusivdotarea)afterschool,
10p
incinteicolilordinmediulrural
numaiacelordinafaraincintei
colilordinmediulrural
*
PunctajultotalpentruInfrastructureducaional/social
estedemax90p.
Atenie!
Studiului privind stabilirea potenialului socioeconomic
Extindereseconsiderutilizareade
de dezvoltare al zonelor rurale este postat pe siteul
ctrereeauadinproiectaunor
www.madr.ro,SectiuneaDezvoltareRural,Programare
elementedincadrulreelelordeja
20142020PNDR
existente(gospodriideap,

rezervoare,staiidetratare,staiide
ATENIE! Toate activitile pe care solicitantul se pompare,staiideepurare,bazinede
angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de
decantare,aerare,conducteetc)
implementare a proiectului ct i n perioada de
monitorizare, activiti pentru care cererea de finanare a fost selectat pentru finanare
nerambursabil,devincondiiiobligatorii.
nsituaiancare,laverificareaoricreicererideplat,saulaverificrileefectuatenperioadade
monitorizare,seconstatcacestecondiiinumaisuntndeplinitedectreproiectsaubeneficiar,
plilevorfisistate,contractuldefinanarevafireziliatitoateplileefectuatedeAFIRpnla
momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina beneficiarului, la
dispoziiaAFIR.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

17

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)

Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul


ATENIE!
acestei submsuri va fi 100% din totalul
Sprijinulfinanciarde2.500.000
cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de
Euro/comun,seacordpentru
autoritile publice locale i ONGuri care sunt
investiiilecarevizeaznfiinarea
negeneratoare de venit, de pn la 100% n cazul
infrastructuriiintegratedeapiap
proiectelordeap/apuzat,subrezervaaplicrii
uzat.
art.61dinR(UE)nr.1303/2013inuvadepi:
Proiectelecareprevdinvestiiilece

vizeaznfiinareauneicomponentei
1.000.000 Euro/comun, pentru investiii care
extindereceleilaltecomponente
vizeaz un singur tip de sprijin (infrastructura de
complementare(apsauapuzat),
drumuri,apsauapuzat);
valoareafinanciarestedemax
2.500.000 Euro/comun, pentru investiii care
2.000.000Euro/comun(max
vizeaznfiinareainfrastructuriideapiapuzat
1.000.000Euro/comunpentru
i 1.500.000 Euro pentru extinderea acestei
extindereimax1.000.000
infrastructuri;
Euro/comunpentrunfiinare).
500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructur
educaional/social;
4.000.000 Euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte
carevizeazmaimultecomune)fradepivaloareamaxim/comun/tipdesprijin.

Valoarea maxim/comun/tip sprijin, n cazul


ATENIE!
unui ADI, poate fi depit, n cazul n care n cazul n care, la depunerea proiectului
investiia este justificat funcional i pentru realizarea de investiii n ap/ap
deservete mai multe comune. n acest caz, uzat:
valoarea total a proiectului, nu poate depi
venitul actualizat net (VAN) este 0,
valoarea maxim/comun/tip sprijin nmulit
intensitateasprijinuluivafide100%;
cu numrul de comune direct beneficiare ale
venitul actualizat net (VAN) este > 0,
proiectuluidarnumaimultde4.000.000Euro.
intensitatea sprijinului va fi de pn
Ex.UnADIformatdin4localiti(ncarefiecare
100%.
localitateaparinealteicomune).
Investiia propus prin proiect vizeaz extinderea
infrastructuriideapuzatn3localiti(careaparinde
ATENIE!
comune diferite) inclusiv construcia staiei de epurare.
Proiectelecarevizeaz
Astfel,localitateaundeseconstruietestaiadeepurare
infrastructuraeducaional
poate depi valoarea de 1.500.000 Euro. Dei valoarea
(grdinie)isocial(creei
total a proiectului ar putea fi de 4.500.000 Euro (3 infrastructuradetipafterschool)
comunex1.500.000Euro=4.500.000),conformfieinu
depusedecomunenupotfi
poatedepivaloareade4.000.000Euro.
generatoaredevenit.

Valoarea total /tip de sprijin a unei comunei (indiferent c vine de sine stttoare sau ca
membru ADI) nu trebuie s depeasc valoarea maxim prevazut n fia msurii cu excepia
situaieiprevzutenparagrafulanterior.

SprijinulpublicnerambursabilacordatncadrulacesteiSubMsurivafidemax.80%dintotalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONGuri i care vizeaz
infrastructuraeducaional(grdinie)isocial(creeiinfrastructuradetipafterschool)inuva
depi100.000Euro.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

18

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Pentruproiectelegeneratoaredevenit,sevaaplicaSchema7.2Sprijinpentruinvestiiincrearea
i modernizarea infrastructurii de baz la scar mic n domeniile educational i social conform
R(UE)nr.1407/2013deminimis.
Informaiile cu privire la accesarea acestei scheme se regsesc n Ghidul solicitantului aferent
acesteia.

Alocarea financiara SubMsurii7.2Investiiincreareaimodernizareainfrastructurii de


bazlascarmicaestede85%dinalocareatotalaMsurii07.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

19

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant / beneficiar, dup caz, poate obine finanare nerambursabil din FEADR i de la
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiii depuse pentru Msuri / SubMsuri din
cadrulPNDR20142020,curespectareacondiiilordeeligibilitatealesolicitantuluiiinvestiiei,
negenerarea de condiii ce ar putea conduce la obinerea n mod necuvenit a unui avantaj, n
sensul prevederilor art.60 din Regulamentul (UE) nr.1306 / 2013, n orice etap de derulare a
proiectului.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de


Atenie!
Finanare nsoit de anexele tehnice i
Estenecesarsserespecteformatele
administrative, conform listei documentelor
standardaleanexelorIndicatoride
prezentatlaCap.4dinprezentulGhid,legatentr
monitorizareiFactoriderisccare
un singur dosar, astfel nct s nu permit
facparteintegrantdinCerereade
detaareai/saunlocuireaacestora.
Finanare,precumiconinutul
Formularul standard al Cererii de Finanare este
acestora.Sevorcompletanumai
prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
informaiilesolicitate(nusevoraduga
disponibil n format electronic, la adresa
altecategoriideindicatoriiniciali
www.afir.info
factorideriscnafaracelorincluin
Atenie! Cererea de Finanare trebuie nsoit de
anexelemenionatemaisus).
anexele prevzute n modelul standard. Anexele
Completareacelordouanexela
Cererii de Finanare fac parte integrant din
cerereadefinanareesteobligatorie
aceasta.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Modificarea modelului standard
(eliminarea, renumerotarea seciunilor,
Atenie!
anexarea documentelor suport n alt
Pentruafacilitaaccesareafonduriloreuropene
ordine dect cea specificat etc.) poate
nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoate
conducelarespingereaDosaruluiCereriide
beneficiadefondurinavans(conformprevederilor
Finanare pe motiv de neconformitate
RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1305/2013
administrativ.
privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordat
Cererea de Finanare trebuie redactat pe
dinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltare
calculator, n limba romn. Nu sunt
Rural,cumodificrileicompletrileulterioare,
acceptate Cereri de Finanare completate
aleRegulamentuluiComisiei(CE)nr.807/2014de
demn.
stabilireanormelordeaplicareaRegulamentului
Dosarul Cererii de Finanare va cuprinde n
(CE)nr.1305/2013,cumodificrileicompletrile
modobligatoriuopis,cuurmtoarele:
ulterioarei,respectiv,aleHGnr.226/2015.

Nr.Crt.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela..pn la.)
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

20

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


Paginaopisvafinumerotatncepndcunumrul0nscrispeprimapaginaCereriideFinanare.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesulde
evaluareaacesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
msuraproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n
Cerereadefinanare.
BeneficiarulcarenuasolicitatavansladatadepuneriiCereriideFinanare,areposibilitateadea
solicita obinerea avansului ulterior semnrii Contractului de Finanare FEADR cu condiia s nu
depaeascdatadepuneriiprimuluidosaralCereriideplatlaAutoritateaContractantiatunci
cnd are avizul favorabil din partea AFIR pentru finalizarea tuturor achizitiilor. Avansul se
recupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare

DosarulCereriideFinanarececuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumenteleataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanatidepusonline.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,vor
trebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreatl
potutilizapentruncarcareacererilordefinanarenformatelectronic.Paiicaretrebuieparcuri
pentruncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:
I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser (ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.
II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i

un buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor


. Dup
nregistrare,utilizatorulvaprimiunemaildeconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledin
respectivulmesajpentruactivareacontuluicreat.
Atenie!
III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Pentruaprevenirespingerea
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncare
CereriideFinanareca
utilizatorulvaurmapaiiurmtori:
urmareadescopeririiunor
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
erorideformncompletarea
Denumiresolicitant
CereriideFinanare,
Titlulproiectului
solicitantuluiare
CUIsolicitant
responsabilitateancrcrii
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
uneicereridefinanaren
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedorete
careinformaiasfie
depunereaproiectului
explicit,completi
Din lista de sesiuni/submsuri disponibil, utilizatorul va
conformcurealitatea.
alegesesiuneapecarevadepuneproiectul.Dupselectarea
sesiunii i a submsurii, utilizatorul va continua cu pasul de
ncrcareCereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

21

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
-formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
-sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv.
-denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
-esteobligatoriecompletareacmpurilor:
CUI/CIFsolicitant
Statutjuridicsolicitant
Datedeidentificarealereprezentantuluilegaldeproiect:
BI/CI/Paaport
oSerie
oNumr
Dataeliberrii
Datavalabilitii
emailreprezentantlegal
AmplasareproiectRegiuneJude
Obiectivinvestiie:Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude, se va stabili Centrul
regionallacaresevalansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnat,tampilat(cusigiliul
autoritatiiexecutiveacomunei/ADI)iscanat.
Atenie!

DosarulCerereriideFinanarevafi
2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
paginatiopisat,cutoatepaginile
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcarea
numerotatemanualnordinedela1
fiind de tip asincron. Validri privind formatul fiierelor ce
lannparteadreaptsusafiecrui
urmeazafincarcate:
document,undenestenumrultotal
fisiereletrebuiesfienformat.pdfscanateo
alpaginilordindosarulcomplet,
rezoluiedeminim200dpi.
inclusivdocumenteleanexate.Opisul

vafinumerotatcupagina0.Fiecare
3.ncrcarealtedocumente
paginvapurtatampila
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a
solicitantului.
ncrcaialtedocumentejustificativealeproiectului.Dup
Pieseledesenatecaredepesc
realizareapailordemaisus,utilizatorulvaacionabutonul
formatulA3,sepotataasalvate
de upload, iar la finalizarea ncrcrii, acesta va primi un
directnformat.pdf,lacareseva
mesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcate
adaugdeclaraiaproiectantului
cusucces.
privindconformitateacuplanele
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfi
originaledinCerereadeFinanare.
transferate la AFIR. Acestea se vor regsi n Sistemul de
gestiune a documentelor, n folderul proiectului,
concomitent cu startarea fluxului de DepunereEvaluare, n sarcinile ef SIBA, pentru alocarea
expertuluicarelevaverifica.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.
Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile "Vizualizare",
"Statusuri".

nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

22

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


3.1.3VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
Atenie!
CRFIRpentrutoateproiectedeinvestiii;
AgeniapentruFinanareaInvestiiilor
AFIR nivel central, pentru proiectele incluse n
Ruraleirezervdreptuldeasolicita
eantionuldeverificareprinsondaj.
documentesauinformaii
1.ncadrarea cererii de finanare n funcie de
suplimentaredac,peparcursul
autoevaluareascorului(prescoring)
verificriloriimplementrii
Cererea de finanare este admis pentru verificarea
proiectului,seconstatdectreAFIR
eligibilitii i a criteriilor de selecie, n cazul n care
cestenecesar.Informaiile
autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului
suplimentaresevorsolicitadectre
estemaimaresauegalcupraguldecalitateallunii
experiievaluatorinsistemonline,
ncareadepuscerereadefinanare.
iarraspunsulvafitransmisonline.
Cererea de finanare rmne n ateptare pn cnd
pragul autoevalurii atinge nivelul pragului de calitate
nacordcupragurilestabilitenanunuldelicitaiedeproiecte.
n situaia n care autoevaluarea punctajului depete pragul de 20% din valoarea punctajului
stabilit de AFIR, cererea de finanare rmne n ateptare pn la ultimul raport de selecie
aferentsesiunii.

2.Verificareaeligibilitiicereriidefinanare
Verificarea eligibilitii tehnice i financiare const
Atenie !
n:
Nu
este
permis
ncadrarea n subcap. 4.1
verificareaeligibilitiisolicitantului;
Construcii i instalaii, att a unor
verificarea criteriilor de eligibilitate a
cheltuieli eligibile ct i a unor cheltuieli
investiiei;
neeligibile, fr a fi detaliate n devizele
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
pe obiect, distinct, lucrrile / spaiile /

instalaiile corespunztoare categoriilor de


Cazurile n care expertul evaluator poate solicita
cheltuieli.
informaiisuplimentaresunturmtoarele:
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4,
a. n cazul n care documentaia tehnico
se vor preciza care sunt echipamentele,
economica (Studiul de Fezabilitate/Documentatia
utilajele / montajul care fac parte din
de Avizare pentru Lucrari de Intervenii) conine
/
categoria
cheltuielilor
eligibile
informaii insuficiente pentru clarificarea unui
neeligibile.
criteriu de eligibilitate sau exist informaii
n cazul Cererilor de Finanare verificate
contradictorii n interiorul ei, ori, fa de cele
prin sondaj la AFIR nivel central,
informaiile suplimentare se vor cere
menionatenCerereadeFinanare.
numai pentru pct.1, pct.2 i pct.4.
b.ncazdesuspiciuneprivitoarelaamplasamentul
investiiei,sepoatesolicitaextrasdeCartefunciar
insituaiilencarenuesteobligatoriedepunereaacestuidocument.
c.ncazulncareavizele,acordurile,autorizaiileaufosteliberatedectreautoritileemitente
ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective.
d. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facut
corect.

ncazulncarerestuldocumentelordinCerereadeFinanarenusuntnconformitatecuforma
cerutlacap.4.1Documentelenecesarentocmirii Cereriidefinanare,Cerereadefinanare
vafideclaratneeligibil.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

23

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

3.Verificareapeterenacererilordefinanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile care instrumenteaz cererea de finanare,
respectiv:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentralpentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj
Scopul verificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei
administrative ale Cererii de Finanare i concordana acestora cu elementele existente pe
amplasamentulpropus.Seprocedeazlaverificareaanumitorcriteriideeligibilitateevideniaten
etapa verificrii administrative prin comparaie cu realitatea de pe teren, pentru a se obine o
decizierezonabilprivindcorectitudineancadrriincriteriiledeeligibilitateiselecie.

4.Verificareacriteriilordeselecie
Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n cererea de
finanare,documentelorataateacesteiaiaanexelorlaprezentulghid.
Concluziaprivindevaluareacereriidefinanare
nurmaverificrilorprivindeligibilitateasolicitatntului,aproiectuluisiacriteriilordeselectie,pot
existatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar.
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar

5.Seleciaproiectelor
Alocarea financiar public a submsurii aferent perioadei de depunere continue, criteriile de
selecie,punctajeledeselecie,criteriilededepartajareipragulminimsuntrealizatelainiiativa
AutoritiideManagementpentruPNDRcuconsultareaprelabilaComitetuluideMonitorizare.
n ANUNUL DE LANSARE A LICITAIEI sunt prezentate: alocarea anual corespunzatoare
domeniilor de intervenie, alocarea pe actiuni in cadrul submasurii intervalul de depunere a
proiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare.

La depunerea proiectului, solicitanii completeaz n Cererea de Finantare cmpul aferent


punctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereacontinuaproiectelor,ncadrulsesiuniianuale,seopretenaintedetermenullimit,
conform prevederilor OMADR nr. 763/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionareaprocesuluideselecieialprocesuluideverificareacontestaiilorpentruproiectele
aferente msurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020 (PNDR), cu
modificrileicompletrileulterioare.

Depunereacontinuaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenullimit,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii respective
ajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toate proiectele depuse ntro lun calendaristic, care au punctajul mai mare sau egal dect
pragul de calitate corespunztor lunii respective, vor fi admise pentru evaluare de ctre AFIR.
Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare, atunci cnd punctajul estimativ
(autoevaluare/prescoring)vadevenimaimaresauegalcupraguldecalitatecorespunzatorlunii
respective,ivorintrancompetiiecuproiecteledepusenlunilerespective.

Pentruproiecteledepusecupunctajul,evaluatdeAFIR,maimaresauegaldectpraguldecalitate
corespunzator lunii respective se va ntocmi un raport de selecie lunar, cu excepia proiectelor
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

24

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

pentru care solicitanii iau estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20%
fadepunctajulstabilitdeAFIR,acesteafiindinclusenraportuldeseleciefinal.

Selecia proiectelor se face n ordinea descresctoare a


Atenie!
punctajului de selecie n cadrul alocrii disponibile
Evaluareacriteriilordeseleciese
pentru selecia lunar ce reprezint diferena dintre
facenumainbazadocumentelor
alocareaanualivaloareapublictotalaproiectelor
depuseodatcuCerereade
selectate prin rapoarteledeselecie lunareanterioare.
Finanare.Solicitaniivorputeas
n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea
redepunosingurdatproiectuln
acestora,sefaceastfel:
cadruluneisesiunianualecontinuei

pentrucomponentainfrastructurap/apuzat numaidupretragereaprealabila
acestuia.
descresctor dup numrul de locuitori care sunt
deserviideinvestiie;
pentru componenta infrastructur rutier descresctor dup lungimea drumului realizat
prinproiect;
pentru componenta infrastructur educaional/social descresctor n funcie de
capacitateaconstruciei(numrdelocuriaferenteinfrastructuriieducaionale/socialepentru
careserealizeazinvestiia).

Dup publicarea raportului de selecie lunar pe siteul AFIR, beneficiarii au la dispoziie 10 zile
lucrtoarepentruadepuneonlinecontestaiicuprivirelarezultatulseleciei.
AFIR va proceda la selecia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal dect pragul de
calitate aferentultimeisesiunipentrucaresantocmitunraportdeselecielunari carenuau
depuscontestaii,iarproiecteleeligibilecupunctajultotalmaimicdectultimulpragdecalitate
aferentluniipentrucaresantocmitunraportdeselecielunarvorrmnenateptarepnla
soluionareacontestaiilorsauvorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.
Dup soluionarea contestaiilor de ctre Comisia de Contestaii i publicarea raportului de
contestaii pe pagina de internet a AFIR, se vor selecta proiectele care, urmare a analizrii i
aprobriicontestaiei,aupunctajultotalmaimaresauegaldectpraguldecalitateaferentultimei
luni pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar. Proiectele cu punctajul total mai mic
dectultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresantocmitunraportdeselecielunarvor
rmnenateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.

3.2Contractareafondurilor

DupaprobareaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentrufinanare,
AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin documentul Notificarea beneficiarului
privindselectareaCereriideFinanare,urmndca,dupaprobareaproiectuluitehnic,solicitantul
s primeasc din partea AFIR Notificarea beneficiarului privind semnarea Contractului de
Finanare.

n urma depunerii la AFIR a Cererii de Finanare i a documentelor solicitate la contractare, pe


suportdehrtie,unproiectselectatpoatefideclaratneeligibil,dacnurmaverificriiseconstat
neconcordane ntre documentele depuse online i cele din dosarul original ace cererii de
finanare.

Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea Contractant (CRFIR) urmtoarele


documente,cucaracterobligatoriunmaximum3lunideladataprimiriinotificrii:

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

25

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


Atenie!nvedereasemnriicontractului
1.Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor
definanare,ntermendemaxim5zile
restante fiscale, emise de Direcia General a
lucrtoaredelaprimireaNotificrii
Finanelor Publice i, dac este cazul, graficul de
privindncheiereacontractuluide
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.
finantare,solicitantulsevaprezentala

sediulCRFIRcuunexemplaroriginalal
2.Acorddemediu(dactipulproiectuluiimpune
dosaruluiCereriideFinanareia
i acesta nu a fost depus odat cu cererea de
documenteloranexepesuportdehrtie,
finanare).
conformdocumentaieidepuseonline,

carevarmnelaCRFIR.Pentru
3. Proiectul Tehnic, n vederea avizrii de ctre
confruntareadocumentelorcopiedepuse
CRFIR, n termen de maxim 3 luni, respectiv n
pesuportdehrtiecuvariantaonline,se
maxim6lunidelaprimireanotificrii,nsituaiile
vaprezentatotodatidosarulcuprinznd
n care exist contestaii sau litigii privind
documentelenoriginal.
proceduradeachiziiideserviciideproiectare.
ntermende5ziledeladataavizriiProiectului
Tehnic, Autoritatea Contractant va proceda la
ncheiereacontractuluidefinanare.Deasemenea,beneficiarulvaaveaposibilitateadeapublica
n SEAP (cazul beneficiarului public) sau pe siteul AFIR anunul
Atenie!
pentruderulareaprocedurilordeachiziii.
Duratadeexecuiea

contractuluide
4.Cazierjudiciaralreprezentantuluilegal.
finanareestede

maxim3ani(36de
5.Cazierfiscalalsolicitantului.
luni)pentruproiectele

careprevdinvestiiicu
6. Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei in
construciimontaj.
infrastructuraapa/apauzata.

ProiectecarenecesitdepunereaAcorduluidemediu:
ncazulncaresolicitantul prezint, ladepunereaCererii deFinanare,numai dovada(Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediulasediulAutoritaiiContractante.
ncazulproiectelorcarenecesitacorddemediucustudiudeimpactpentruobinereaacestuia,
selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii acordului de mediu, acesta
urmndasedepunentermendemaximum6lunidelanotificareasolicitantuluiprivindselecia
proiectului,subsanciunearezilieriicontractuluidefinanarecuAFIR.
ncazul proiectelorcarenecesitacord de mediu frstudiu de impact,selecia proiectelor se
efectueazfrobligativitateaprezentriiacorduluidemediu,acestaurmndsfieprezentatn
termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia proiectului, sub
sanciuneanesemnriicontractuluidefinanarecuAFIR.
ncazdeneprezentareadocumentelordectreBeneficiar,ntermeneleprecizatenNotificarea
de selecie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n
evidenele AFIR cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu ncheia Contractul de
finanare.

Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la nencheierea


contractuluidefinanare!
Mai mult, n cazul nedepunerii de ctre solicitani a documentelor menionate mai sus n
termenele precizate n cuprinsul notificrii, acetia vor fi restricionai de a beneficia de
finanareFEADRtimpde1andelanotificare.
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

26

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


Duratadeexecuieprevzutmaisuspoatefiprelungitcumaximum6luni,cuacordulprealabil
al AFIR i cu aplicarea penalitilor specifice beneficiarilor publici sau privai, prevzute n
contractuldefinanare,lavaloarearmasderambursat.
Duratadeexecuieprevzutemaisussesuspendnsituaiancare,peparcursulimplementrii
proiectului, se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/
autorizaii,dupcaz,pentruperioadadetimpnecesarobineriiacestora.
Contribuiapublicserecupereazdacntermendecincianidelaefectuareapliifinalectre
beneficiar,activelecorporaleinecorporalerezultatedinimplementareaproiectelorcofinanate
dinFEADRfacobiectuluneiadinurmtoarelesituaii:
a)ncetarea sau delocalizarea unei activiti productive n afara zonei vizate de PNDR 2014
2020, respectiv de criteriile n baza crora proiectul a fost
Atenie!
selectaticontractat;
AFIRefectueazplata
b)modificare a proprietii asupra unui element de
avansuluincontul
infrastructur care d un avantaj nejustificat unei
beneficiarilor,deschisla
ntreprinderisauunuiorganismpublic;
TrezoreriaStatuluisau
c)modificaresubstanialcareafecteaznatura,obiectivelesau
laoinstituiebancar.
condiiile de realizare i care ar determina subminarea
obiectiveloriniialealeacestuia;
d)realizareauneiactivitineeligibilencadrulinvestiieifinanatdinfondurinerambursabile.

Precizrireferitoareladuratadevalabilitateidemonitorizareacontractuluidefinanare
Duratadevalabilitateacontractuluidefinanarecuprindeduratadeexecuieacontractului,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea
Contractant.
Odat cu depunerea cererii de finanare, se nelege c solicitantul i d acordul n ceea ce
privetepublicareapesiteulA.F.I.R.adatelordecontact
(denumire,adres,titlusivaloareproiect).
IMPORTANT!
PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
PentruBeneficiarulcareaoptatpentruavansnvederea
depundinproprieiniiativtoate
demarrii investiiei n formularul Cererii de Finanare,
eforturilepentrualuacunotint
AFIR poate s acorde un avans de maxim 50% din
detoateinformaiilepublice
valoareaeligibilnerambursabil.
referitoarelamsura/submsura
Avansulpoatefisolicitatdebeneficiarpnladepunerea
dinPNDR20142020/schemade
primeiCererideplat.
ajutorpentrucaredepune
Beneficiarul poate primi avansul numai dup avizarea
proiectulncadrulPNDR2014
tuturorachizitiilorpublicedectreAFIR.
2020nvedereaselectriipentru
Plata avansului aferent contractului de finanare este
finanareiscunoasctoate
condiionat de constituirea unei garanii eliberate de o
drepturileiobligaiileprevzute
instituie financiar bancar sau nebancar nscris n
ncontractuldefinanarenainte
registrul special al Bncii Naionale a Romniei, iar n
desemnareaacestuia.
cazul ONGurilor i sub form de poli de asigurare
eliberatdeosocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare,nprocentde100%
dinsumaavansului.
GaraniafinanciarsedepuneodatcuDosarulCereriidePlataAvansului.
CuantumulavansuluiesteprevzutncontractuldefinanarencheiatntrebeneficiariAFIR.
Garania financiar este eliberat n cazul n care AFIR constat c suma cheltuielilor reale
efectuate, care corespund contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice
naionalepentruinvestiii,depetesumaavansului.
Garaniapoatefiprezentatdebeneficiariiprivaiisubformdepolideasigurareeliberatde
osocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

27

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.


GaraniaaferentavansuluitrebuieconstituitladispoziiaAFIRpentruoperioaddetimpmai
marecu15zilecalendaristicefadeduratadeexecuieacontractuluiivafieliberatncazul
n care AFIR constat c suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuiei
financiareaUniuniiEuropeneicontribuieipublicenaionalepentruinvestiii,depetesuma
avansului.

Utilizareaavansuluisejustificdectrebeneficiarpebazdedocumentefinanciarfiscalepnla
expirareadurateideexecuieacontractuluiprevzutncontractuldefinanare,respectivlaultima
trandeplat.

Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea


perioadei maxime de execuie aprobate prin contractul de finanare, este obligat naintea
solicitrii prelungirii duratei de execuie iniiale a contractului s depuna la Autoritatea
Contractant documentul prin care dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie
Bancar/Nebancar,polideasigurarecaresacoperentreagaperioadadeexecuiesolicitatla
prelungire.

PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluidefinanare
Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul duratei de
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri contractante, cu excepia
situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd
Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar
Beneficiarulseobligalerespectantocmai.
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare,dacacesteanuschimbscopulprincipalalproiectului,inuafecteazfuncionalitatea
investiiei,criteriiledeeligibilitateiseleciepentrucareproiectulafostselectaticontractatiar
modificareafinanciarselimiteazlatransferuldemaxim 10%dinsuma nscrisiniialncadrul
bugetuluintrecapitolebugetaredecheltuielieligibileifrdiminuareavaloriitotaleeligibilea
proiectului,cunotificareaprealabilaAutoritiiContractante,frafinsnecesaramendarea
ContractuluideFinanareprinactadiional.
Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investiiei, n cazul solicitrii de modificare a
contractului de finanare prin act adiional sau la solicitarea Autoritii Contractante. Acesta va
respecta formatul tip ataat la Contractul de Finanare, prin care se vor raporta activitile
desfuratenperioadadeimplementare,stadiulrealizriiindicatorilor,rezultatelepariale/finale
obinutelamomentulraportrii.
n situaia n care comuna nu este membr a unei ADI de utilitate public, nfiinat pentru
asigurarea operrii serviciului de ap/ap uzat, iar comuna opteaz pentru cedarea investiiei
ctre Operatorul Regional, cu acordul prilor, Operatorul Regional va prelua investiia cu toate
obligaiilecontractualealebeneficiaruluiFEADR.
n cazul n care, la depunerea proiectului pentru realizarea de investiii n ap/ap uzat
intensitatea sprijinului a fost de 100% iar n perioada de monitorizare se constat c venitul
actualizat net (VAN) este mai mare decat 0, atunci va fi calculat i recuperat suma
corespunztoare diferenei dintre intensitatea sprijinului initial (100%) i intensitatea sprijinului
rezultat.

ncazulconstatriiuneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,inclusivn
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

28

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabilesuntconstatatecafiindneadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/nu
corespund realitii, Autoritatea Contractant poate nceta valabilitatea Contractului, de plin
drept,printronotificarescrisadresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioalt
formalitateifrinterveniainstaneijudectoreti.

n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanare nerambursabil,


mpreuncudobnziipenalitinprocentulstabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
conformitatecudispoziiilecontractuale.
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a
afecta condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va
realizanmodproporionalcugraduldenendeplinire.
AnteriorncetriiContractuluideFinantare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

3.3ACHIZIIILE

Achiziiile se vor desfura respectnd legislaia


Atenie!
naional specific achiziiilor publice precum i
Pentruncheiereacontractelorcu
InstruciunileiManualuldeachiziiipublicecesevor
firmeledeconsultanputeiconsulta
anexacontractuluidefinanare.
ModeluldeContractdePrestriServicii
Pentru a facilita buna desfurare a procedurilor de
ProfesionaledeSpecialitate,precumi
achiziii, beneficiarii vor folosi fiele de date model,
Recomandrinvedereancheierii
specifice fiecarui tip de investiie, ce se regsesc n
contractelordeprestriserviciide
instruciuni.
consultani/sauproiectare,
Termenul de finalizare al achizitiilor i depunerea
publicatepepaginaoficialAFIRla
acestora spre avizare la centrele regionale, se va
seciunea:InformaiiGenerale>>
corela cu termenul limit n care trebuie s se
RapoarteiListe>>Listfirmede
ncadreze depunerea primei trane de plat
consultan.Acestedocumenteauun
menionatlaart.4dinHG226/2015.
caracterorientativ,prileavnd
Achiziiadelucrriidocumentaiiletehnicecesevor
libertateadeaincludencontractulpe
publica n SEAP, vor avea la baz proiectul tehnic de
carelveisemnaclauzelecelemai
execuieavizatnprealabildectreAFIR.
potriviteiadaptateserviciilorvizate
ncontextulderulriiachiziiilorpublice,conflictulde
derespectivelecontracte.
interesesedefinesteprin:

A.Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Actionariatul beneficiarului (pn la proprietarii
Atenie!
finali), reprezentantii legali ai acestuia, membrii n
Beneficiarulesteobligatsnunstrineze
structurile de conducere ale beneficiarului
(administratori, membri n consilii de administraie sau/ismodificesubstantialinvestiia
realizatprinproiectpeperioadade
etc)imembriicomisiilordeevaluare:
valabilitateaContractuluideFinanare.
a.deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintre
ofertanisausubcontractani;
b.facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministratieetc.)saudesupervizarealeunuiadintreofertanisausubcontractani;
c.suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

29

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

B.Conflictuldeintereseintreofertani:

Acionariatul ofertanilor (pn la proprietarii finali),


reprezentanii legali, membrii n structurile de
Atenie!
conducere ale beneficiarului (consilii de
Solicitaniicarevorderulaprocedurade
administraieetc):
achiziiiservicii,cuovaloaremaimarede
a.Dein pachetul majoritar de aciuni la celelalte
30.000euro,naintedesemnarea
firme participante pentru aceeai achiziie (OUG
contractuluidefinanarecuAFIR,vor
66/2011);
respectaprevederileproceduriide
b.Fac parte din structurile de conducere
achiziiiserviciidinManualuldeachiziii
(reprezentani legali, administratori, membri ai
postatpepaginadeinternetAFIR.
consiliilor de administraie etc)sau de supervizare
aleunuialtofertantsausubcontractant;
c.SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile publice / private
anexlacontractuldefinanare,atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,
lucrrisaubunuri.
Pe parcursul derulrii procedurilor de achiziii, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n
vedereurmtoareleprincipii:

Nediscriminarea;
Tratamentulegal;
Recunoatereareciproc;
Transparena;
Proporionalitatea;
Eficienautilizriifondurilor;
Asumarearspunderii.

3.4PLATA

BeneficiarulvadepunelaCRFIR,DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlat
nmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosardeachiziie(exceptnddosareledeservicii).
n cazul n care beneficiaz de avans, beneficiarul poate de asemenea s depun la CRFIR
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatanmaxim30deziledelaavizarea
primuluidosardeachiziie(inclusivdosareledeservicii).
ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazaTVAuldelabugetuldestatconformprevederilor
legalenvigoarebeneficiariitrebuiesadepuniDeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelor
CererilordePlatdistinctpentruTVA.
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevzut,aceastase
vadepuneceltarziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.

DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportdehrtie,
lacareataeazpesuportmagneticdocumentelentocmitedebeneficiar.DosarulCereriidePlat
trebuiescuprinddocumentelejustificativeprevzutenINSTRUCIUNILEDEPLAT(veziAnexa
VlaContractuldefinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.
Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicede
ladatanregistrriicereriideplatconforme.

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

30

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILOR
NERAMBURSABILE

4.1DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

Documentele obligatorii care trebuie ataate


Cererii de finanare pentru ntocmirea
Important:
proiectuluisunt:
ncazulncareterenulpecaresevaamplasaun
1. Studiul de Fezabilitate / Documentaia
drumnouesteproprietateacomunei/lor,darnu
de Avizare pentru Lucrri de Intervenii,
estetrecutnInventaruldomeniuluipublic,
ntocmite conform legislaiei n vigoare
solicitantulvadepuneHCLdeincludereabunului
(HG nr. 28 / 2008 privind aprobarea
aflatnproprietatendomeniulpublic;ncazuln
coninutului cadru al documentaiei
careninventaruldomeniuluipublicdrumurile
tehnicoeconomice aferente investiiilor
suntinclusentropoziieglobali/sau
publice, precum i a structurii i
neclasificate,solicitantulvadepuneHCLde
metodologiei de elaborare a devizului
modificareainventarului.nambelesituaii,HCL
general pentru obiecte de investiii i
varespectaprevederileArt.115alin(7)dinLegea
lucrrideintervenii).
nr.215/2001,republicat,cumodificrilei
Pentru proiectele demarate din alte
completrileulterioareaadministraieipublice
fonduri si nefinalizate, n completarea
locale,adicsfifostsupusecontroluluide
documentelor solicitate la punctul 1,
legalitatealPrefectului,ncondiiilelegii.
solicitantultrebuiesadepunaunraportde
expertiza tehnico economica din care sa
reiasa stadiul investitiei, indicand componentele/actiunile din proiect deja realizate,
componentele/ actiunile pentru care nu nu
Important!nCerereadeFinanaretrebuie
maiexistafinantaredinaltesurse,precumsi
specificatnumeleproiectului/investiieiexact
devizele refacute cu valorile ramase de
cumestemenionatnCertificatuldeUrbanism.
finantat.

Important!Cursuldeschimbvalutarutilizatvafi
Important!HCLdemodificare/
celpublicatdeBancaCentralEuropeanpe
completareadomeniuluipublic
internetlaadresa:http:www.ecb.int/
suntvalabilenumaicaanexela
index.htm.,dindatantocmiriidevizuluigeneralal
inventarulatestatncondiiile
StudiuluideFezabilitate/Documentaieide
legii(prinHotrreaGuvernului).
AvizarepentruLucrrideIntervenii.

2. Certificat de Urbanism, valabil la data


Atenie!
depunerii Cererii de Finanare, eliberat n
Pentrujustificarearezonabilitiipreurilor
condiiile
Legii
50/1991,
modificat,
pentruinvestiiadebaz,proiectantulva
completat i republicat, privind autorizarea
aveanvedereprevederileHG363/2010
executriilucrrilordeconstrucii.
privindaprobareastandardelordecostpentru

obiectivedeinvestiiifinanatedinfonduri
3.1. Inventarul bunurilor ce aparin
publice,cumodificrileicompletrile
domeniului public al comunei/comunelor,
ulterioareivamenionasursadepreuri
ntocmit conform legislaiei n vigoare privind
folosit.
proprietatea public i regimul juridic al
acesteia, atestat prin Hotrre a Guvernului i
publicatnMonitorulOficialalRomniei(copiedupMonitorulOficial).

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2


31
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

3.2.nsituaia ncaren Inventarulbunurilorcarealctuiescdomeniulpublicdrumurilecarefac


obiectulproiectuluinusuntinclusendomeniulpublicsausuntinclusentropoziieglobalsau
nu sunt clasificate, solicitantul trebuie s prezinte Hotrrea/hotararile consiliului local privind
aprobareamodificrilori/saucompletrilorlainventarnsensulincluderiindomeniulpublicsau
detalierii poziiei globale existente sau clasificrii unor drumuri neclasificate, cu respectarea
prevederilorArt.115alin(7)dinLegeanr.215/2001,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare, a administraiei publice locale, adic s fi fost supus controlului de legalitate al
Prefectului,ncondiiilelegii..
3.3 Documente doveditoare de ctre ONGuri privind dreptul de proprietate /administrare pe o
perioad de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrri, conform cererii de
finanare;

4.1DocumentcaresatestecsolicitantuladepusdocumentaialaANPM(Clasareanotificrii)
sau
4.2Deciziaetapeideevaluareiniial;
sau
4.3Deciziaetapeidencadrare.
4.4.Acorddemediu,nsoitdestudiudeimpact(dacestecazul).

5.AvizuldeconformitatealOperatoruluiRegional.

6. Hotrrea Consiliului Local / Hotrrile Consiliilor Locale n cazul ADI/ Hotrrea Adunrii
GeneralencazulONGpentruimplementareaproiectului,cureferirelansuirea/aprobareade
ctreConsiliulLocal/ONGaurmtoarelorpuncte(obligatorii):
necesitatea,oportunitateaipotenialuleconomicalinvestiiei;
lucrrilesuntprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeasuportacheltuieliledementenanta
investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la data
Important!
efecturiiultimeipli;
Dinactuldenfiinareistatutului
numrul de locuitori deservii de proiect/utilizatori
ADItrebuiesreiascobiectivele
direci (pentru grdinie, licee/coli profesionale,
ADIincludiinvestiiilespecifice
structuritipafterschool,cree);
Msurii7,SubMsura7.2Investiii
caracteristicitehnice(lungimi,arii,volume,capaciti
n creareai modernizarea
etc.);
infrastructuriidebazlascar
agenii economici deservii direct de investiie (dac
mic
estecazul,numridenumire);
nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei/ADI/ONG pentru
relaiacuAFIRnderulareaproiectului.
Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este
Important!
cazul.
Solicitaniipubliciauobligaiade
Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 10)
excludereaoricreicontribuii
esteorientativ!
publicedirectedelaBugetuldestat

pentruinvestiiilecareurmeazase
7.1.Certificatdenregistrarefiscal
realiza,plile(pentrucheltuielile
7.2. ncheiere privind nscrierea n registrul
neeligibileetc.)urmndsfie
asociaiilor i fundaiilor, definitiv si irevocabil/
efectuatenumaidinsursepropriisau
Certificat de nregistrare n registrul asociaiilor i
atraseasevedeaplanulfinanciar.
fundaiilor
i
7.2.1.ActuldenfiinareistatutulADI/ONG
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

32

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

8. Document de la banc / trezorerie cu datele de identificare ale bncii / trezoreriei i ale


contuluiaferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,codulIBANalcontului
ncaresederuleazoperaiunilecuAFIR).

9. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va


cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.

10.Avizulsanitarprivindconstatareaconformitaiiproiectuluicucondiiiledeigienasi
sanatatepublica
sau
10.1Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienasisanatatepublica
sau
10.2.Notificarecainvestiianufaceobiectulevaluariicondiiilordeigienasisanatatepublica,daca
estecazul.

11.1 Autorizaia de funcionare pentru infrastructura de ap uzat n cazul proiectelor care


vizeaznfiintarea,extindereasaumodernizareainfrastructuriideap:
11.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata n cazul extinderii
infrastructuriiap/apuzat.

12.Listaagentiloreconomicideserviideproiect,carevaconinedenumirea,adresa,activitatea
desfurat,codulproiectuluicufinanareeuropeanivaloareatotalainvestiiei,pentrufiecare
investiieaccesibilizatiainstitutiilorsocialeideinterespublicdeservitedirectdeproiect.

13.Notificare,caresacertificeconformitateaproiectuluiculegislatianvigoarepentrudomeniul
sanitar veterinar i c prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul verificat de DSVSA
judeean, construcia va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar
veterinaripentrusiguranaalimentelor,dacestecazul.

14. Adeverina, eliberata de Consiliul Judeean/Agenia de Dezvoltare Regional/Consiliul Local,


extrasul din strategie, care confirma daca investiia este n corelare cu orice strategie de
dezvoltare naional / regional / judeean / local aprobat, corespunztoare domeniului de
investiiiprecumicopiahotrriideaprobareastrategiei.

15.Documentdeidentitatealreprezentantuluilegalalbeneficiarului.

16.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).
ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 2 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.afir.info
DosarulCERERIIDEPLAT:
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

33

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.afir.info
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.afir.info
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiidebunuri/servicii/lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea deFinanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
Fia Msurii (Investiii prin FEADR Submsura7.2 Investiii n crearea i modernizarea
infrastructuriidebazlascarmic);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3DICIONAR

AsociaiedeDezvoltareIntercomunitar(ADI)structurdecooperarecupersonalitatejuridic,
dedreptprivat,nfiinatencondiiilelegiideunitiileadministrativteritorialepentrurealizarea
ncomunaunorproiectepentrudezvoltaredeintereszonalsauregionalorifurnizareancomuna
unorserviciipublice(LegeaAdministraieipublicelocalenr.215/2001).
Aglomerare uman zon n care populaia i/sau activitile economice sunt suficient de
concentratepentruafaceposibilecolectareaapeloruzateidirijarealorspreostaiedeepurare
sau spre un punct final de evacuare, calculat n locuitori echivaleni, care poate cuprinde mai
multeunitiadministrativteritorialesaudoaroparte aacestora,ncorelarecuprevederiledin
masterplanuljudeean/zonalpentruserviciuldealimentarecuapidecanalizare;

Beneficiar persoan juridic/ ONG care arealizat un proiect de investiii icare a ncheiat un
contractdefinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;

CereredeFinanaresolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiaronainteaz
pentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiinvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;

Dosarulcereriidefinanarecerereadefinanarempreuncudocumenteleanexate.

Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt


precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia ce nsoete cererea de finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;

Fia SubMsurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,


obiectivele,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuriledeinvestiie,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului;
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

34

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaSubMsuriiicarenu
trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea
investiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;

Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint
osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Masterplanjudeeandocumentdepoliticipublicecarestabiletestrategiadefurnizare/prestare
i dezvoltare a serviciului, planul de investiii pe termen scurt, mediu i lung privind nfiinarea,
dezvoltarea, modernizarea i reabilitarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciului de
alimentarecuapidecanalizaredintrunjude.

Operator/operator regional al serviciului de alimentare cu ap i de canalizare operatorul


regional definit conform art. 2 lit. g) i h) din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile
ulterioare, care are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul n aria de operare stabilit prin
contractuldedelegareagestiuniiserviciului;

Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea,
procesareaicomercializareaproduseloragricolenUniuneaEuropeanicareacordoatenie
crescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunedepia;

Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relatia contractual cu


AFIR,conformlegislatieinvigoare.

Solicitantpersoanjuridic/ONG,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;

Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i / sau
lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca
atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru
stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar
integraldectrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;

Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l constituie derularea
FonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ctifinanciar;
APIAAgeniadePliiIntervenienAgriculturinstituiepublicsubordonatMinisterului
AgriculturiiiDezvoltriiRuralederuleazfondurileeuropenepentruimplementareamsurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRFIR Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la
nivelulregiunilordedezvoltarealeRomnieiaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

35

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.
AMPOIMAutoritateadeManagementProgramOperaionalInfrastructurMare
POSMEDIUProgramulOperaionalSectorialMediu

4.4AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a
AFIR,princele8CentreRegionalei
primi propunerile sau sesizrile dumneavoastr privind
cele41deOficiiJudeene,vpoate
derulareaPNDR.
acordainformaiilenecesarepentrua
ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenullegal
solicitafinanareaproiectului
(maxim 30 de zile), orice informaie necesar n
demersul dumneavoastr pentru accesarea fondurilor
dumneavoastr.
europene.
Dacdoriisobineiinformaiisau
ns, nu uitai c experii AFIR nu au voie s v acorde
consideraicsunteidefavorizatn
consultanprivindrealizareaproiectului.
accesareafonduriloreuropene
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o
spuneine!
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o situaie
Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43,
careintrnariadecompetenaAFIR.
sector1
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit,
reclamatii@afir.info
defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n
www.afir.info
derulareaPNDR,nuezitaisvadresainscrisAgeniei
www.facebook.com/afir.info
pentru Finanarea Investiiilor Rurale, pentru
twitter:@AFIR_RO
soluionareaproblemelor.
031 860.11.00
Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza
eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie s
inei cont c pentru a putea demara investigaiile i aplica eventuale sanciuni, reclamaia sau
sesizareatrebuiesfieexplicit,sconininformaiiconcrete,verificabileidateledecontactale
persoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt
publicate toatentrebrileirspunsurile laspeeconcretecareau aplicabilitategeneral,fiind
astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

Ghidul SolicitantuluisubMsura 7.2

36

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul AFIR. Toate drepturile rezervate AFIR.

S-ar putea să vă placă și