Sunteți pe pagina 1din 34

06.10.

2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Administratie

Contabilitate

Contracte

Criminalistica

Drept

Legislatie

Contabilitate

Contabilitate
IndexlegalContabilitate
Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Search

Organizareasistemuluiconturilordegestiune
loading...

Organizareasistemuluiconturilordegestiune
Obiectivedeatins:

Definitie:rolulconturilordegestiune
Deenumerat:
3conturidingrupa90,92,93
Calculareacosturilor,cheltuielilorsiinregistrarealor.
4.1.Sistemuldeconturispecificeutilizatincalculatiacosturilor
Cutoatecaesteobligatoriepotrivitlegii,modalitateaincareesteorganizata
si condusa contabilitatea de gestiune ramane la latitudinea fiecarei unitati
economice,infunctiedespecificulactivitatiisidenevoilepropriideinformare.

CONFLICTELEDEINTERESE
EXISTENTEPEPIATA
INFORMATIEICONTABILESI
REZOLVAREALOR
CONTABILITATEAFONDULUI
COMERCIAL
Politicisitratamentecontabile
privindevaluareainitialasi
ulterioaraaimobilizarilor
corporalelaS.C.PitestiS.A.
UEsinormalizareacontabila
BAZELEORGANIZARII
CONTABILITATIILA
SUCURSALAPETROMPITESTI
Contabilitateaimobilizarilor
activeleimobilizate
Analizacomparativaaauditului
internsiaudituluiextern
Structurasievolutiaactivelor
imobilizate
Aspectenationalesi
internationaleprivind
contabilitateaimobilizarilor
Categoriideratealevitezeide
rotatieaactivelorsipasivelor

Normalizatorii romani au instituit in Planul de conturi general aprobat prin OMF


94/2001oclasadeconturispecifice,clasa9Conturidegestiunecarefunctioneazadupa
regulile partidei duble si cu ajutorul carora se evidentiaza contabilitatea cheltuielilor de
productie si calculatia costurilor. Clasa 9 asigura independenta contabilitatii de gestiune in
raportcucontabilitateafinanciara.

Contabilitateadegestiune

Rolul acestor conturi de gestiune este de a prelua cheltuielile de exploatare din


contabilitateafinanciaraundeacesteaaufostinregistratedupanaturalorpentrualeordona
dupadestinatialor,scopulfiindcalculareacostuluiefectivalproductieiobtinute,decorelarea
acestei productii si stabilirea abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in vederea
exercitariicontroluluibugetarasupracosturilor.
Conturile din clasa 9 Conturi de gestiune propuse de normalizatorii
romani in Planul de conturi general aprobat prin OMF 94/2001 sunt organizate in
urmatoareletreigrupe:
Grupa90Decontariinterne
901Decontariinterneprivindcheltuielile
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

1/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

902Decontariinterneprivindproductiaobtinuta
903Decontariinterneprivinddiferenteledepret
Grupa92Conturidecalculatie
921Cheltuielileactivitatiidebaza

922Cheltuielileactivitatilorauxiliare
923Cheltuieliindirectedeproductie
924Cheltuieligeneraledeadministratie
925Cheltuielidedesfacere
Grupa93Costulproductiei
931Costulproductieiobtinute
933Costulproductieiincursdeexecutie
Facem precizarea ca asa cum sunt ele delimitate in Planul de conturi general , pot fi
adoptate in mod corespunzator nevoilor de informare sau specificului activitatii desfasurate
de unitatea economica, pentru care se realizeaza calculatia costurilor. Aceste conturi au o
functiecontabilamaielasticainceeaceprivestedebitaresicreditarealor.Incontinuarene
propunemsaprezentamovariantaposibiladefunctionareaacestorconturi:
Contul901Decontariinterneprivindcheltuielile
Cu ajutorul contului 901 se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile
activitatii de baza si auxiliare, cheltuielile directe si indirecte de productie, cheltuielile
generale de administratie si desfacere pe care le preia din contabilitatea financiara in
vederea transferarii lor in contabilitatea de gestiune, pe de o parte, iar pe de alta parte,
contul 901 se mai utilizeaza pentru reflectarea costului efectiv al productiei obtinute.
Realizeazainterfataintrecontabilitateafinanciarasicontabilitateadegestiune.Dupafunctia
contabilaesteuncontbifunctional,darfunctioneazacauncontdepasiv.
Secrediteazaincursulluniicucheltuielilepreluatedincontabilitateafinanciarain
contabilitatea de gestiune , in corespondenta cu debitul conturilor de calculatie: 921
Cheltuielile activitatii de baza, 922 Cheltuielile activitatii auxiliare, 923 Cheltuieli
indirecte de productie, 924 Cheltuieli generale de administratie, 925 Cheltuieli de
desfacere.
%=901
921Decontariinterneprivindcheltuielile
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
923
Cheltuieliindirectedeproductie
924
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
Cheltuielidedesfacere
Sedebiteaza la sfarsitul lunii cu pretul de inregistrare al produselor , lucrarilor
executate si serviciilor prestate prin creditul contului 931 Costul productiei obtinute ,
precumsicudiferenteledintrecosturileefectivesipretuldeinregistrare(prestabilitsaucu
ridicata) al produselor, lucrarilor si serviciilor in corespondenta cu contul 903 Decontari
interneprivinddiferenteledepret.

901=%costulefectiv
Decontariinterneprivind931
cheltuielile Costul productiei obtinute preturi de
inregistrare
903
Decontariinterneprivinddiferenteledintre
pre
diferenteledepretturile de
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

2/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

inregistrare
sicosturile
efective
Contul902Decontariinterneprivindproductiaobtinuta
Rolulcontului902estedeaevidentiadecontarileinterneprivindcostulproductiei
obtinuteincursulperioadeidegestiune(lunii)lapretdeinregistrare(pretprestabilitsaucu
ridicata). Dupa functia contabila este un cont bifunctional. Soldul contului 902 reprezinta
diferenteledepretdupacumurmeaza:
soldulcreditorpuneinevidentadiferentelefavorabile,respectivabaterilepozitive
solduldebitorpuneinevidentadiferentelenefavorabile,respectivabaterilenegative.

Se crediteaza in cursul lunii cu pretul de inregistrare (pretul prestabilit sau cu


ridicata)alproductieiobtinuteprindebitulcontului931Costulproductieiobtinute.
931=902preturide
inregistrare
CostulproductieiobtinuteDecontariinterneprivind
productiaobtinuta
Sedebiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei obtinute prin
creditulconturilordecalculatie.
902=%
Decontariinterneprivind921
productiaobtinutaCheltuielileactivitatiidebaza
922
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
923
Cheltuieliindirectedeproductie
924
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
Cheltuielidedesfacere
In urma acestor inregistrari, soldul contului 902 reprezinta diferentele dintre
preturiledeinregistraresicosturileefective.
Indiferent de soldul sau, contul 902 se inchide la sfarsitul lunii prin contul 903
Decontariinterneprivinddiferenteledepret.
903=902diferentele
dintrepre
Decontari interne privind Decontari interne privind turile de
inregistrare
diferenteledepretproductiaobtinutasicosturileefective
()
Acest cont detailat, dezvoltat pe purtatori de costuri (produse fabricate, lucrari
executate , servicii, comenzi, faze de fabricatie, etc), joaca rolul unui cont de rezultate al
contabilitatiidegestiune.
Contul903Decontariinterneprivinddiferenteledepret
Rolul contului 903 este de a evidentia diferentele de pret intre costul efectiv al
productieifiniteobtinutedinprocesuldeproductiesipretuldeinregistrare(prestabilitsaucu
ridicata).Esteutilizatlasfarsitullunii,iardupafunctiacontabilaesteuncontdeactiv.
Sedebiteazalasfarsitulluniicudiferenteledintrecostulefectivalproductieifinite
obtinute si pretul de inregistrare prin creditul contului 902 Decontari interne privind
productiaobtinuta.
Cazula)Dacacostulefectivestemaimaredecatcelprestabilitvorrezultadiferentele
nefavorabile(inplus)caresevorinregistraincontabilitateastfel:
903=902diferentadepret
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

3/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

intre
DecontariinterneprivindDecontariinterneprivindcostulefectivmai
diferenteledepretproductiaobtinutamaresipretulde
inre
gistraremaimic
Cazulb)Dacacostulefectivestemaimicdecatcelprestabilit,vorrezultadiferentele
favorabile(inminus)carevorfiinregistrareincontabilitateastfel:
903=902diferenta
depret
DecontariinterneprivindDecontariinterneprivind
diferenteledepretproductiaobtinuta

Secrediteazalasfarsitulluniicudiferenteledepretdintrecostulefectivsipretulde
inregistrare,transferateincontul901.
901=902diferentedintre
pre
Decontari interne privind Decontari interne privind turile de
inregistrare
cheltuielileproductiaobtinutasicosturileefective
Conturiledecalculatie
Contul921Cheltuielileactivitatiidebaza
Acestcontseutilizeazapentruevidentacheltuieliloraferenteactivitatiidebazaale
unitatiipatrimoniale.Esteuncontdeactiv.
Se debiteaza in cursul lunii cu ocazia preluarii cheltuielilor directe aferente
activitatii de baza din contabilitatea financiara prin creditul contului 901 Decontari interne
privindcheltuielile.
921=901
CheltuielileactivitatiidebazaDecontariinterneprivindcheltuielile
Lasfarsitulluniicontul921sedebiteazaprincreditulconturiledecalculatie922
Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 Cheltuieli indirecte de productie, 924 Cheltuieli
generaledeadministratie,925cheltuielidedesfacere.
921=%
Cheltuielileactivitatiidebaza922
Cheltuielileactivitatilor
auxiliare
923
Cheltuieliindirectede
productie
924
Cheltuieligeneralede
administratie
925
Cheltuielidedesfacere
Secrediteazalasfarsitulluniicucheltuielileefectivealeproductieifiniterealizatein
cursul perioadei de gestiune in corespondenta cu debitul contului 902 Decontari interne
privind productia obtinuta , precum si cu cheltuielile efective aferente productiei in curs in
corespondentacudebitulcontului933Costulproductieiincursdeexecutie.
902=921
DecontariinterneprivindCheltuielileactivitatiidebaza
productiaobtinuta
933=921
CostulproductieiincursdeexecutieCheltuielileactivitatiidebaza
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

4/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Contul922Cheltuielileactivitatilorauxiliare
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuieliloractivitatilorauxiliare,conexela
activitateadebaza.Esteuncontdeactiv.
Sedebiteazaincursulluniicuocaziapreluariicheltuielilordirecteprivindactivitatile
auxiliare de servire si conexe la activitatea de baza care au fost inregistrare si in
contabilitateafinanciaraincorespondentacucreditulcontului901Decontariinterneprivind
cheltuielile.
922=901
CheltuielileactivitatilorauxiliareDecontariinterneprivindcheltuielile
Contul 912 se mai debiteaza in cursul lunii cu cheltuielile aferente lucrarilor si
serviciilor reciproce executate intre sectiile auxiliare prin creditul contului 922 la contul
analiticalsectieiprestatoare.
922=922
CheltuielileactivitatilorauxiliareCheltuielileactivitatilorauxiliare
La sfarsitul lunii contul 922 se debiteaza cu cota corespunzatoare de cheltuieli
generaledeadministratierepartizaterationalincostulproductieiauxiliaredestinatavanzarii
princreditulcontului924Cheltuieligeneraledeadministratie.
922=924
CheltuielileactivitatilorauxiliareCheltuieligeneraledeadministratie
Se crediteaza la sfarsit de luna in corespondenta cu debitul conturilor 921
Cheltuielile activitatii de baza si 933 Costul productiei in curs de executie, cu costurile
transferatepentrulucrarileexecutatesiserviciileprestateincluseinproductiadebazasicea
proprienefinita.
%=922
921Cheltuielileactivitatilor
auxiliare
Cheltuielileactivitatiidebaza
933
Costulproductieiincursdeexecutie
De asemenea se mai crediteaza la sfarsit de luna prin debitul contului 902
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta.
902=922
DecontariinterneprivindproductiaobtinutaCheltuielileactivitatilorauxiliare
Contul923Cheltuieliindirectedeproductie
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorindirectedeproductie.Esteun
contdeactiv.
Se debiteaza in timpul lunii cu ocazia preluarii din contabilitatea financiara a
cheltuielilor indirecte de productie privind activitatea de baza prin creditul contului 901
Decontariinterneprivindcheltuielile.
923=901
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
Secrediteazalasfarsitulluniiprindebitulconturilor902Decontariinterneprivind
productiaobtinuta,921Cheltuielileactivitatiidebazasi933Costulproductieiincursde
executie.
%=923
902Cheltuieliindirectede
productie
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta
921
Cheltuielileactivitatiidebaza
933
Costulproductieiincursdeexecutie

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

5/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Contul924Cheltuieligeneraledeadministratie
Acest cont se utilizeaza pentru a tine evidenta cheltuielilor de administratie si
conducerealeunitatiipatrimoniale.Esteuncontdeactiv.
Se debiteaza in timpul lunii cu ocazia preluarii din contabilitatea financiara a
cheltuielilor ocazionate de administrarea si conducerea unitatii in corespondenta cu creditul
contului901Decontariinterneprivindcheltuielile.
924=901
CheltuieligeneraledeadministratieDecontariinterneprivindcheltuielile
Secrediteazalasfarsitulluniiprindebitulconturilor902Decontariinterneprivind
productia obtinuta, 921 Cheltuielile activitatii de baza, 922 Cheltuielile activitatilor
auxiliare,925Cheltuielidedesfaceresi933Costulproductieiincursdeexecutie.
%=924
902Decontariinterneprivindcheltuielile
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta
921
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
925
Cheltuielidedesfacere
933
Cursulproductieiincursdeexecutie
Contul925Cheltuielidedesfacere
Cuajutorulacestuicontsetineevidentacheltuielilorprivinddesfacereaproduselor
fabricate(cheltuielideambalare,transport,manipulare,depozitare,inmagazinare,etc).Este
uncontdeactiv.
Se debiteaza in timpul lunii cu ocazia preluarii din contabilitatea financiara a
cheltuielilor ocazionate de desfacerea produselor fabricate in corespondenta cu creditul
contului901Decontariinterneprivindcheltuielile.
925=901
CheltuielidedesfacereDecontariinterneprivindcheltuielile
La sfarsitul lunii debiteaza prin creditul conturilor 922 Cheltuielile activitatii
auxiliaresi924Cheltuieligeneraledeadministratie.
925=%
Cheltuielidedesfacere922
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
924
Cheltuieligeneraledeadministratie
Se crediteaza la sfarsitul lunii cu ocazia repartizarii rationale a cheltuielilor de
desfacereincostulcompletalproductieiobtinuteprindebitulcontului902Decontariinterne
privindproductiaobtinuta.
902=925
DecontariinterneprivindproductiaobtinutaCheltuielidedesfacere
Contul931Costulproductieiobtinute
Rolulcontului931 este de a tine evidenta productiei finite constand in produse
finite, semifabricate destinate vanzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti,
investitiipropriisaualteactivitati.Esteuncontdeactiv.
Sedebiteazaincursulluniicupretuldeinregistrarealproductieifiniteobtinuteprin
creditulcontului902Decontariinterneprivindproductiaobtinuta.
931=902
Costul productiei obtinute Decontari interne privind productia
obtinuta
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

6/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Secrediteazalasfarsitulluniiprindebitulcontului901Decontariinterneprivind
cheltuielile.
901=931
DecontariinterneprivindcheltuielileCostulproductieiobtinute
Contul933Costulproductieiincursdeexecutie
Rolulcontului933estedeaevidentiacostulefectivalproductieiincursdeexecutie.
Esteuncontdeactiv.
Sedebiteaza la sfarsitul lunii cu costul efectiv al productiei in curs de executie
rezultata din activitatea de baza precum si din activitatile auxiliare in corespondenta cu
debitul conturilor de calculatie 921 Cheltuielile activitatii de baza, 922 Cheltuielile
activitatii auxiliare, 923 Cheltuieli indirecte de productie, 924 Cheltuieli generale de
administratie,925Cheltuielidedesfacere.
933=%
Costulproductieiincursdeexecutie921
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
Cheltuielileactivitatilor
auxiliare
923
Cheltuieliindirectede
productie
924
Cheltuieligeneralede
administratie
925
Cheltuielidedesfacere
Se crediteaza prin debitul contului 902 Decontari interne privind productia
obtinuta.
902=933
Decontari interne privind productia Costul productiei in curs de
executie
obtinuta
4.2. Interdependenta contabilitatii de gestiune in raport cu contabilitatea
financiara
4.2.1.Preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiara si inregistrarea
acestoraincontabilitateadegestiune
Exemplul1:
Se considera o intreprindere cu activitate industriala care dispune de doua sectii de
baza si , o sectie auxiliara atelierul de intretinere si reparatii (AIR) , un sector
administrativ si de conducere (SAC) si un magazin propriu de desfacere (MPD). In cadrul
sectiilor de baza se fabrica un singur produs (productie omogena) , unitatea lucrand la
intreagasacapacitate.
Ne propunem sa inregistram cheltuielile in dublu circuit, necesare fabricarii
produsului.
o Preluareacheltuielilorcumateriileprime,conformbonuluideconsuminsuma
de200.000lei,repartizatdupacumurmeaza:
lasectia

:125.000lei

lasectia

:75.000lei

a)contabilitateafinanciara
601=301
200.000
CheltuielicumateriileprimeMateriiprime
b)contabilitateadegestiune
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

7/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

%=901
200.000
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile
125.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
75.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/
o

Preluarea cheltuielilor cu materialele consumabile, repartizate dupa cum


urmeaza:

lasectia

:30.000lei

lasectia

:20.000lei

laatelieruldeintretineresireparatii:25.000lei
lasectoruladministrativsideconducere:20.000lei
lamagazinulpropriudedesfacere:10.000lei
a)contabilitateafinanciara
602=302
105.000
CheltuielicumaterialeleconsumabileMaterialeconsumabile
b)contabilitateadegestiune
%=901
105.000
923.01Decontariinterneprivind
30.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

cheltuielile

923.02
20.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
25.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
924
20.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
10.000
Cheltuielidedesfacere
o Preluareacheltuielilorcuenergiasiapafacturatla73.000leirepartizatedupa
cumurmeaza:
lasectia

:30.000lei

lasectia

:20.000lei

laatelieruldeintretineresireparatii:8.000lei
lasectoruladministrativsideconducere:10.000lei
lamagazinulpropriudedesfacere:5.000lei
a)contabilitateafinanciara
%=401
86.870
605Furnizori
73.000
Cheltuielicuenergiasiapa
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

8/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

4426
13.870
TVAdeductibila
b)contabilitateadegestiune
%=901
73.000
923.01Decontariinterneprivindcheltuielile30.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
20.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
8.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
924
10.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
5.000
Cheltuielidedesfacere
o Preluarea cheltuielilor salariale in suma de 725.000 lei, repartizate dupa cum
urmeaza:

salariilemuncitorilordirectproductividinsectia

:250.000lei

salariilemuncitorilordirectproductividinsectia

:200.000lei

salariilepersonaluluiadministrativsideconduceredinsectia

:50.000lei

salariilepersonaluluiadministrativsideconduceredinsectia

:40.000lei

salariilepersonaluluidinatelieruldeintretineresireparatii:75.000lei
salariilepersonaluluidinsectoruladministrativsideconducere:100.000lei
salariilepersonaluluidinmagazinulpropriudedesfacere:10.000lei
a)contabilitateafinanciara
641=421
725.000
CheltuielicusalariilepersonaluluiPersonalsalariidatorate
b)contabilitateadegestiune
%=901
725.000
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile
250.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
200.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
50.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
40.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

9/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

922
75.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
924
100.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
10.00
Cheltuielidedesfacere
oPreluareacontributiilorpersonale
A)Contributiadeasigurarisocialedatoratadeangajator(22%)
a)contabilitateafinanciara
645.01=4311.01
159.500
ContributiaunitatiilaContributiaunitatiilaasigurarile
asigurarilesocialesociale
b)contabilitateadegestiune
%=901
159.500
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile
55.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
44.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
11.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
8.800
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
16.500
Cheltuielileactivitatiiauxiliare
924
22.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
2.200
Cheltuielidedesfacere
B) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
(0,5%)
a)contabilitateafinanciara
645.02=4311.023.625
ContributiaunitatiilaContributiaunitatiilaasigurarile
asigurarilesocialesociale
b)contabilitateadegestiune
%=9013.625
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile1.250
Cheltuielileactivitatiidebaza/

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

10/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

921.02
1.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
250
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
200
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
375
Cheltuielileactivitatiiauxiliare
924
500
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
50
Cheltuielidedesfacere
C)Contributiaunitatiilaconstituireafonduluidesomaj(3%)
a)contabilitateafinanciara
6452=437121.750
ContributiaunitatiipentruContributiaunitatiilafondul
ajutoruldesomajdesomaj
b)contabilitateadegestiune
%=901
21.750
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile7.500
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
6.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
1.500
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
1.200
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
2.250
Cheltuielileactivitatiiauxiliare
924
3.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
300
Cheltuielidedesfacere
D) Contributia unitatii la constituirea fondului pentru asigurarile sociale de
sanatate(7%)
a)contabilitateafinanciara
6453=431370.750
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

11/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

ContributiaangajatoruluipentruContributiaangajatorului
asigurarilesocialedesanatatepentruasigurarilesociale
desanatate
b)contabilitateadegestiune
%=901
50.750
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile17.500
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
14.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
3.500
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
2.800
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
5.250
Cheltuielileactivitatiiauxiliare
924
7.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
700
Cheltuielidedesfacere
E)Comisionuldatoratinspectoratuluiteritorialdemunca(0,25%)
a)contabilitateafinanciara
635.02=447.20
1.812,5
Cheltuieliaualteimpozite,Fondurispecialetaxesi
taxesivarsaminteasimilatevarsaminteasimilate

b)contabilitateadegestiune
%=901
1.812,5
921.01Decontariinterneprivindcheltuielile625
Cheltuielileactivitatiidebaza/

921.02
500
Cheltuielileactivitatiidebaza/

923.01
125
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
100
Cheltuieliindirectedeproductie/

922
187,5
Cheltuielileactivitatiiauxiliare
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

12/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

924
250
Cheltuieligeneraledeadministratie
925
25
Cheltuielidedesfacere
o Preluareacheltuielilorcuamortizareaimobilizarilorcorporaleinsumatotalade
120.000lei,dupacumurmeaza:
amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinsectia

:40.000lei

amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinsectia

:30.000lei

amortizarea cladirii , utilajelor si echipamentelor din sectorul administrativ si de


conducere:20.000lei
amortizarea cladirii , utilajelor si echipamentelor din atelierul de intretinere si
reparatii:20.000lei
amortizarea cladirii , utilajelor si echipamentelor din magazinul propriu de
desfacere:10.000lei
a)contabilitateafinanciara:
6811=281
120.000
CheltuielideexploatareprivindAmortizariprivindimobilizarile
amortizareaimobilizarilorcorporale
b)contabilitateadegestiune
%=901
120.000
923.01Decontariinterneprivindcheltuielile
40.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
30.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

924
20.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
922
20.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
925
10.000
Cheltuielidedesfacere
oPreluareacheltuielilorcureparatiilelacladiriaufostinsumade400.000leidin
care:
200.000lei:lacladireaincarefunctioneazasectia

150.000lei:lacladireaincarefunctioneazasectia

50.000lei:lacladireasectoruluiadministrativsideconducere.
a)contabilitateafinanciara
%=401
476.000
611Furnizori
400.000
Cheltuielicuintretinerilesireparatiile
4426
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

13/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

76.000
TVAdeductibila
b)contabilitateadegestiune
%=901
400.000
923.01Decontariinterneprivindcheltuielile200.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

923.02
150.000
Cheltuieliindirectedeproductie/

924
50.000
Cheltuieligeneraledeadministratie
4.2.2.Inregistrareaproductieiobtinuteindublucircuit
A)Productiafinita
Exemplul2:

1)Seobtin100bucatidinprodusulXlacostprestabilitde10.000lei/bucata.
a)contabilitateafinanciara
345=711
1.000.000
ProdusefiniteVariatiastocurilor
b)contabilitateadegestiune
931=902
1.000.000
CostulproductieiobtinuteDecontariinterneprivindproductiaobtinuta
2)Decontareainternaacheltuielilorefectiveaferenteproductieiobtinute.
902=%
950.000
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta921
750.000
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
150.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
925
50.000
Cheltuielidedesfacere
B)Productiaincursdeexecutie
Exemplul3:
1) Productia in curs de executie evaluata la costuri efective, existente la
sfarsitulexercitiului(N).
933=%
1.000.000
Costulproductieiincursdeexecutie921
800.000
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
200.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

14/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

2) Inchiderea contului 933 Costul productiei in curs de executie la sfarsitul


exercitiuluiN:
902=933
1.000.000
DecontariinterneprivindproductiaCostulproductieiincursde
obtinutaexecutie
3) La inceputul exercitiului (N+1) are loc destocarea productiei in curs de
executie.
933=902
1.000.000
CostulproductieiincursdeexecutieDecontariinterneprivindproductia
obtinuta
4)TransferullainceputulexercitiuluiN+1acosturilorefectivealeproductieiin
cursasupracosturilordecalculatie.
%=933
1.000.000
921Costulproductieiincursdeexecutie800.000
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
200.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
4.2.3.Inregistrareaabaterilorintrecostulprestabilitsicelefectiv
Exemplul4:
1)Seobtindinprocesuldeproductie5.000kgprodusfinitlacostprestabilitde
10.000lei/kg.
a)contabilitateafinanciara
345=711
50.000.000
ProdusefiniteVariatiastocurilor
b)contabilitateadegestiune
931=902
50.000.000
CostulproductieiobtinuteDecontariinterneprivindproductiaobtinuta
2)Decontareainternaacheltuielilorefectiveaferenteproductieiobtinute
Cazul1)
902=%
52.000.000
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta92140.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
8.000.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
925
4.000.000
Cheltuielidedesfacere
Cazul2)
902=%
49.000.000
Decontariinterneprivindproductiaobtinuta92138.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza
922
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

15/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

9.000.000
Cheltuielileactivitatilorauxiliare
925
2.000.000
Cheltuielidedesfacere
3) Inregistrarea diferentelor de pret intre costul prestabilit si cel efectiv la
productiafinitaobtinuta.
Cazul1)
Situatiaincontul921seprezintadupacumurmeaza:

902
52.000.00050.000.000
costefectivcostprestabilit

a)contabilitateafinanciara
348=711
2.000.000
DiferentedepretlaproduseVariatiastocurilor
b)contabilitateafinanciara
903=902
2.000.000
DecontariinterneprivinddiferenteleDecontariinterneprivindproductia
depretobtinuta
Cazul2)
Situatiaincarecontul902seprezintadupacumurmeaza:

902
49.000.00050.000.000
costefectivcostprestabilit

a)contabilitateafinanciara
348=711
1.000.000
DiferentedepretlaproduseVariatiastocurilor
b)contabilitateadegestiune
903=902
1.000.000
DecontariinterneprivinddiferenteleDecontariinterneprivindproductia
depretobtinuta
4.3.Studiudecazprivindorganizareasistemuluiconturilordegestiune

Exemplul1:

IntrointreprinderesefabricadouatipurideproduseAsiB.Invedereafabricariilor
seefectueazaoseriedecheltuieli:
lei

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

16/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Cheltuielidirecte

Produs
A

Materiiprime

2.000.000

1.000.000

Salariidirecte

800.000

400.000

Contributia de asigurari sociale datorate de angajator


(22%)

176.000

88.000

Contributia unitatii la constituirea fondului de somaj


(3%)

24.000

12.000

Contributia unitatii la constituirea fondului pentru


asigurarilesocialedesanatate(7%)

56.000

28.000

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si


boliprofesionale(0,5%)

4.000

2.000

Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de Munca


(0,25%)

2.000

1.000

Totalcheltuielidirecte

3.062.000 1.531.000
lei

Cheltuieliauxiliare

Valori

Cheltuielicumaterialele

600.000

Cheltuielicusalariileauxiliare

200.000

Contributiadeasigurarisocialedatoratedeangajator(22%)
Contributiaunitatiilaconstituireafonduluidesomaj(3%)

44.000
6.000

Contributiaunitatiilaconstituireafonduluipentruasigurarilesociale
desanatate(7%)

14.000

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale(0,5%)

1.000

ComisionuldatoratInspectoratuluiTeritorialdeMunca(0,25%)
Cheltuielicuamortizareaechipamentelorsiutilajelor
Totalcheltuieliauxiliare

500
100.000
965.500
lei

Cheltuieliindirectedeproductie

Valori

Cheltuielicumaterialeleconsumabile

500.000

Salariiindirecte

500.000

Contributiadeasigurarisocialedatoratedeangajator(22%)

110.000

Contributiaunitatiilaconstituireafonduluidesomaj(3%)

15.000

Contributiaunitatiilaconstituireafonduluipentruasigurarilesociale
desanatate(7%)

35.000

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli

2.500

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

17/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

profesionale(0,5%)
ComisionuldatoratInspectoratuluiTeritorialdeMunca(0,25%)

1.250

Cheltuielicuamortizarea
Totalcheltuieliindirecte

200.000
1.363.750
lei

Cheltuieligeneraledeadministratie

Valori

Cheltuielicumaterialele

100.000

Cheltuielisalarialeadministratie

200.000

Contributiadeasigurarisocialedatoratedeangajator(22%)

44.000

Contributiaunitatiilaconstituireafonduluidesomaj(3%)

6.000

Contributiaunitatiilaconstituireafonduluipentruasigurarilesociale
desanatate(7%)

14.000

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli


profesionale(0,5%)

1.000

ComisionuldatoratInspectoratuluiTeritorialdeMunca(0,25%)

500.

Cheltuielicuamortizarea
Totalcheltuieligeneraledeadministratie

50.000
415.500

Activitateasectieiauxiliaresedeconteazadupacumurmeaza:
80%lasectiadebaza
20%lasectoruladministrativ
Inurmadesfasurariiactivitatiideproductieseobtin100tprodusAsi800produsB.
Secere:
a) saseinregistrezeincontabilitateadegestiunecheltuielilegeneraledeproductieale
celordouatipurideproduse
b)saserepartizezecheltuielileindirectesigeneraledeadministratie
c)sasedeterminecostulunitaralfiecaruiprodus
d)saseinchidaconturilecontabilitatiidegestiune.
1)Preluareacheltuielilordincontabilitateafinanciara
a)preluareacheltuielilordirecte
%=901
4.593.000
921/ADecontariinterneprivindcheltuielile
3.062.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
*materiiprime
2.000.000
*salariidirecte
800.000
*CAS
176.000
*fondsomaj
24.000
*CASS
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

18/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

56.000
*BMAP
4.000
*FCM
2.000
921/B
1.531.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
*materiiprime
1.000.000
*salariidirecte
400.000
*CAS
88.000
*fondsomaj
12.000
*CASS
28.000
*BMAP
2.000
*FCM
1.000
b)preluareacheltuielilorauxiliare
922=931
965.500
CheltuielileactivitatilorauxiliareDecontariinterneprivindcheltuielile
*materiale
600.000
*salariiauxiliare
200.000
*CAS
44.000
*fondsomaj
6.000
*CASS
14.000
*BMAP
1.000
*FCM
500
*amortizare
100.000
c)preluareacheltuielilorindirecte
923=901
1.363.750
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
*materiale
500.000
*salariiindirecte
500.000
*CAS
110.000
*fondsomaj
15.000
*CASS
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

19/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

35.000
*BMAP
2.500
*FCM
1.250
*amortizare
200.000
d)preluareacheltuielilorgeneraledeadministratie
924=901
415.500
CheltuieligeneraledeadministratieDecontariinterneprivindcheltuielile
*materiale
100.000
*salariiadministratie
200.000
*CAS
44.000
*fondsomaj
6.000
*CASS
14.000
*BMAP
1.000
*FCM
500
*amortizare
50.000
2)Obtinereaproduselorfinitelacostprestabilit
DinprodusulAseobtin100tlacostulprestabilitde4.400lei/tiardinprodusulBseobtin800tlacostulprestabilitde2.750lei/t.

*produsA:100tx4.400lei/t(costprestabilit)=4.400.000lei
*produsB:800tx2.750lei/t(costprestabilit)=2.200.000lei
931=902
CostulproductieiobtinuteDecontariprivindproductiaobtinuta
931/A902/A
4.400.000
931/B902/B
2.200.000
3)Calcululsidecontareacosturiloractivitatilorauxiliare
Activitateasectieiauxiliaresedeconteazadupacumurmeaza:
80%lasectiadebaza
20%lasectoruladministrativ
%=922
965.500
923Cheltuielileactivitatilorauxiliare
772.400*
Cheltuieliindirectedeproductie
924
193.100**
Cheltuieligeneraledeadministratie
*772.400=965.500x80%
**193.100=965.500x20%
4)Repartizareacheltuielilorindirectedeproductie
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

20/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Sealegedreptbazaderepartizaresalariiledirecte.
Determinareacoeficientuluiderepartizare

Stabilireacoteidecheltuieliindirectecerevinepefiecareprodus
pentruprodusulA:

pentruprodusulB:

2.136.150
%=923
2.136.150
921/ACheltuieliindirectedeproductie
1.424.100
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
921/B
712.050
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
5)Repartizareacheltuielilorgeneraledeadministratie
Invederearepartizariicheltuielilorgeneraledeadministratiesealegedreptbazade
repartizarecostulsectiei.

921/A921/B
3.062.0001.531.000
1.424.100712.050

4.486.1002.243.050
Determinareacoeficientuluiderepartizare

Stabilireacoteidecheltuieligeneraledeadministratiecerevinefiecaruiprodus

608.600
%=924
608.600
921/ACheltuieligeneraledeadministratie
405.733
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
921/B
202.867
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
6)Calcululsidecontareacostuluiproductieifabricate

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

21/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

921/A921/B

3.062.0001.531.000
1.424.100712.050
405.733202.867
4.891.833

2.445.917

902=921
7.337.750
DecontariinterneprivindproductiaobtinutaCheltuielileactivitatiidebaza
902/A921/A
4.891.833
902/B921/B
2.445.917
Determinareacostuluiunitaralcelordouaproduse:

7) Stabilirea si inregistrarea diferentelor de pret intre costul prestabilit si cel


efectiv:

902/B

902/A

4.891.8334.400.0002.445.9172.200.000
costefectivcostprestabilitcostefectivcostprestabilit

903=902
DecontariinterneprivinddiferenteleDecontariinterneprivindproductia
depretobtinuta
903/A902/A
491.833
903/B902/B
245.917
8)Interfatacontului901Decontariinterneprivindcheltuielile
901=%
7.337.750
Decontariinterneprivindcheltuielile931/A
4.400.000
Costulproductieiobtinute/A
931/B
2.200.000
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

22/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Costulproductieiobtinute/B
903/A
491.000
Decontariinterneprivinddiferentele
depret/A
903/B
245.917
Decontariinterneprivinddiferentele
depret/B
ExtrasdinRegistruljurnal
Nr.

Data

Document Explicatie

Crt.
1

Conturi
debitoare

NC1/a

Inregistrarea
cheltuielilor
directe

921/A

Rulaje

creditoare

debitoare

creditoare

901 3.062.000 4.593.000

921/B

1.531.000

NC1/b

Inregistrarea
cheltuielilor
auxiliare

922

901

NC1/c

Inregistrarea
cheltuielilor
indirecte

923

901 1.363.750 1.363.750

NC1/d

Inregistrarea
cheltuielilor
generale
de
administratie

924

901

NC2

Obtinerea
produselor finite
la
cost
prestabilit

931/A

902/A 4.400.000 4.400.000

931/B

902/B 2.200.000 2.200.000

10

11

NC3

NC4

NC5

NC6

NC7

NC8

Decontarea
costurilor
activitatilor
auxiliare
Repartizarea
cheltuielilor
indirecte
Repartizarea
cheltuielilor
generale
de
administratie
Decontarea
costului
productiei
fabricat
Inregistrarea
diferentelor de
pret
Inchiderea
contului901

923

922

924

921/A

415.500

772.400

965.500

415.500

965.500

193.100

923 1.424.100 2.136.150

921/B
921/A

965.500

712.050
924

921/B

405.733

608.600

202.867

902/A

921/A 4.891.833 4.891.833

902/B

921/B 2.445.917 2.445.917

903/A

902/A

491.833

491.833

903/B

902/B

245.917

245.917

901

931/A 7.337.750 4.400.000


931/B

2.200.000

903/A

491.833

903/B

245.911

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

23/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

InregistrariledinRegistruljurnalpreluateinCarteaMare
921/A
NC

Suma

921/B

NC

Suma

4.891.833

1/a 3.062.000

NC

Suma

1.424.100

712.050

405.733

202.867

4.891.833

2.445.917

922
Suma

2.445.917

923

NC

Suma

965.500

1/b 965.500

Suma

1/a 1.531.000

NC

NC

NC

Suma

NC

Suma

2.163.150

1/c 1.363.750
772.400
2.163.150

924
NC

Suma

NC

Suma

608.600

NC

Suma

NC

Suma

7.337.750

4.593.000

193.100

965.500

608.600

1.363.750

415.500

1/d 415.500
3

901

7.337.750
931/A

931/B

NC

Suma

NC

Suma

4.400.000

4.400.000

NC
2

Suma

NC

Suma

2.200.000

2.200.000

902/A

902/B

NC

Suma

NC

Suma

4.891.833

4.400.000

491.833

NC
6

Suma

NC

Suma

2.445.917

2.200.000

245.917

4.891.833

2.445.917

Exemplul2:
IntreprindereaX fabricatreitipuri deproduseA,Bsi C in sectiaS.In vederea
fabricariicelortreitipurideproduseseefectueazaoseriedecheltuieli:
cheltuielicumateriileprime:
pentruA:3.000.000lei
pentruB:2.000.000lei
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

24/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

pentruC:1.500.000lei
salariile muncitorilor direct productivi din sectia de baza precum si contributiile
aferente:
pentruA:2.000.000lei
pentruB:1.000.000lei
pentruC:700.000lei
salariile personalului administrativ si de conducere din sectia de baza precum si
contributiileaferente:1.991.250lei
cheltuielicuenergiasiapa1.300.000leidincare:
1.000.000leipentrusectiadebaza
300.000leipentrusectoruladministrativsideconducere
salariilepersonaluluidinsectoruladministrativsideconducereprecumsicontributiile
aferente:1.327.500lei
amortizarea imobilizarilor corporale din sectorul administrativ si de conducere:
300.000lei
amortizareaimobilizarilorcorporaledinsectiadebaza:500.000lei
cheltuielicureparatiileutilajelorsiechipamentelordinsectiadebaza:100.000lei.
Secere:sasedeterminecostulunitaralfiecaruiprodusstiindcasauobtinut100bucatidinprodusulA,40bucatidinprodusulBsi50bucatidinprodusulC.

1)Inregistrareacheltuielilordirecte:
lei
Elementedecheltuieli

Cheltuielicumateriileprime

3.000.000

2.000.000

1.500.000

6.500.000

Cheltuieli cu salariile muncitorilor


direct productivi si contributiile
aferente

2.000.000

1.000.000

700.000

3.700.000

Totalcheltuielidirecte

Total

5.000.000 3.000.000 2.200.000 10.200.000

1.1)Inregistrareaconsumuluidemateriiprime
%=901
6.500.000
921/ADecontariinterneprivindcheltuielile
3.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
921/B
2.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
921/C
1.500.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/C
1.2)Inregistrareasalariilormuncitorilordirectproductivisicontributiileaferente:
%=901
3.700.000
921/ADecontariinterneprivindcheltuielile
2.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
921/B
1.000.000
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
921/C
700.000
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

25/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Cheltuielileactivitatiidebaza/C
2)Inregistrareacheltuielilorindirecte:
lei
Elementedecheltuieli

Valori

Salariile personalului administrativ si de conducere din


sectiadebazaprecumsicontributiileaferente

1.991.250

Consumuldeenergiesiapalasectiadebaza

1.000.000

Cheltuieli cu amortizarea echipamentelor si utilajelor din


sectiadebaza

500.000

Cheltuielicureparatiile

100.000

Totalcheltuieliindirecte

3.591.250

2.1)Inregistrareasalariilorpersonaluluiadministrativsideconduceredinsectiade
baza,precumsicontributiileaferente
923=901
1.991.250
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
2.2)Inregistrareaconsumuluideenergiesiapalasectiadebaza
923=901
1.000.000
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
2.3)Inregistrareacheltuielilorcureparatiileutilajelorsiechipamentelordinsectiade
baza
923=901
100.000
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
2.4)Inregistrareaamortizariiechipamentelorsiutilajelordinsectiadebaza:
923=901
500.000
CheltuieliindirectedeproductieDecontariinterneprivindcheltuielile
3)Repartizareacheltuielilorindirecte
Sealegedreptbazaderepartizaretotalulcheltuielilordirecte:

Cotadecheltuieliindirectecerevinefiecaruiprodus:

3.591.250
lei
Elementedecheltuieli

Cheltuielicumateriileprime

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Cheltuieli cu salariile muncitorilor direct


productivisicontributiileaferente

2.000.000

1.000.000

700.000

5.000.000 3.000.000 2.200.000


http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

26/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Totalcheltuielidirecte
Cotadecheltuieliindirectedesectie
Costuldeproductiealsectiei

1.760.417

1.056.250

774.583

6.760.417 4.056.250 2.974.583

4)Inregistrareacheltuielilorindirecte:
%=923
3.591.250
921/ACheltuieliindirectedeproductie
1.760.417
Cheltuielileactivitatiidebaza/A
921/B
1.056.250
Cheltuielileactivitatiidebaza/B
921/C
774.583
Cheltuielileactivitatiidebaza/C
5)Inregistrareacheltuielilorgeneraledeadministratie
lei
Elementedecheltuieli

Valori

Salariile personalului din sectorul administrativ si de conducere


precumsicontributiileaferente

1.327.500

Consumul de energie si apa aferent sectorului administrativ si de


conducere

300.000

Amortizareaimobilizarilorcorporaledinsectoruladministrativsi de
conducere

300.000

Totalcheltuieligeneraledeadministratie

1.927.500

5.1)Inregistrareasalariilorpersonaluluidinsectoruladministrativsideconducereprecumsi
contributiileaferente
924=901
1.327.500
CheltuieligeneraledeadministratieDecontariinterneprivindcheltuielile
5.2)Inregistrareaconsumuluideenergiesiapalasectoruladministrativsideconducere:
924=901
300.000
CheltuieligeneraledeadministratieDecontariinterneprivindcheltuielile
5.3.) Inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale din sectorul administrativ si de
conducere:
924=901
300.000
CheltuieligeneraledeadministratieDecontariinterneprivindcheltuielile
6)Repartizareacheltuielilorgeneraledeadministratie

Sealegedreptbazaderepartizaretotalulcostuluidesectiei.

Cotadecheltuieligeneraledeadministratiecerevinefiecaruiprodus:
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

27/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

1.927.500
lei
Elementedecheltuieli

Cheltuielicumateriileprime

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Cheltuieli cu salariile muncitorilor direct


productivisicontributiileaferente

2.000.000

1.000.000

700.000

Totalcheltuielidirecte

5.000.000 3.000.000 2.200.000

Cotadecheltuieliindirectedesectie

1.760.417

1.056.250

774.583

Costuldeproductiealsectiei

6.760.417

4.056.250

2.974.583

944.853

566.912

415.735

Cotadecheltuieligeneraledeadministratie
Costultotalalproductieifabricate

7.705.270 4.623.162 3.390.318

Exemplul3:
Societatea X (engros) livreaza societatii Y (endetail) marfuri in valoare de
100.000.000lei,TVA19%.
Pentrusimplificareconsideramcaaceastalivrarereprezintasingurulfluxdemarfuri
iesiteincursuluneiperioadedegestiune.
Se cere: sa se evidentieze filiera inregistrarilor in contabilitatea financiara si in
contabilitateadegestiune.
a) Evidenta marfurilor se tine in preturi de cumparare presupuse a fi de
80.000.000lei.
Inregistrariincontabilitateafinanciara:
4111=%119.000.000
Clienti707100.000.000
Venituridinvanzareamarfurilor
442719.000.000
TVAcolectata
607=37180.000.000
CheltuieliprivindmarfurileMarfuri
Inregistrariincontabilitateadegestiune
931=902100.000.000
VenituridinvanzareamarfuDecontariinterneprivindmarfurile
rilorincomertulcuridicatalivrate
925=901
80.000.000
CheltuielidedesfacereDecontariinterneprivindcheltuielile
b)Evidentamarfurilorsetineinpreturidevanzare
Inregistrariincontabilitateafinanciara
Presupunemcalasfarsitulperioadeidegestiuneafostdeterminatuncoeficientmediu
derepartizareaadaosuluicomercialde20%.
4111=%119.000.000
Clienti707100.000.000
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

28/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Venituridinvanzaremarfurilor
442719.000.000
TVAcolectata
%=371100.000.000
607Marfuri80.000.000
Cheltuieliprivindmarfurile
37820.000.000
Diferentedepretlamarfuri
Inregistrariincontabilitateadegestiune
931=902100.000.000
VenituridinvanzareaDecontariinterneprivindmarfurile
marfurilorincomertulculivrate
ridicata
925=901
80.000.000
CheltuielidedesfacereDecontariinterneprivindcheltuielile
Exemplul4:

SocietateaX(endetail)seaprovizioneazaincursulluniiianuariecumarfuridela
societateaY(engros)insumade10.000.000leisiTVA19%.
SocietateaXpracticaunadaoscomercialde20%.Incursulluniiianuarie,societatea
realizeazaincasariinnumerarinsumade5.950.000lei.
Secere:sa se prezinte filiera inregistrarilor in contabilitatea financiara si cea de
gestiune.
Inregistrariincontabilitateafinanciara:
a)Receptiamarfurilordelafurnizori
PretdecumpararefaraTVA______________10.000.000lei
TVAaferentpretuluidecumparare____________1.900.000lei
Adaos
comercial(20%)_______________2.000.000lei
PretdevanzarecuamanuntulfaraTVA__________12.000.000lei
pretuluidevanzarecuamanuntulamarfurilorachizitionate2.280.000lei

TVA

aferent

PretdevanzarecuamanuntulinclusivTVA_________14.280.000lei
371=%
14.280.000
Marfuri401
10.000.000
Furnizori
378
2.000.000
Diferentedepretlamarfuri
4428
2.280.000
TVAneexigibila
siconcomitent:
4426=401
1.900.000
TVAdeductibilaFurnizori
b)Incursullunii,magazinulrealizeazavanzariinvaloarede5.950.000leilapret
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

29/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

cuamanuntulinclusivTVA.
5311=%
5.950.000
Casainlei707
5.000.000
Venituridinvanzareamarfurilor
4427
950.000
TVAcolectata
c)Descarcareagestiuniidemarfurilevandute
Coeficientulderepartizareaadaosuluicomercialsedeterminadupacum
urmeaza:

%=371
5.950.000
607Marfuri
4.166.667
Cheltuieliprivindmarfurile
378
833.333
Diferentedepretlamarfuri
4428
950.000
TVAneexigibila
Inregistrariincontabilitateadegestiune:
a)Inregistrareaveniturilordinvanzarilecuamanuntul:
931=902
5.000.000
VenituridinvanzareamarfuDecontariinterneprivindmarfurile
rilorincomertulcuamanuntulvanndute
b)Inregistrareacheltuielilorcumarfurilevandute:
925=901
4.166.667
CheltuielidedesfacereDecontariinterneprivindcheltuielile

Exercitiipropuse:

1).Seconsideraointreprinderecuactivitateindustrialacaredispunededouasectiide
baza si , o sectie auxiliara atelierul de intretinere si reparatii (AIR) , un sector
administrativ si de conducere (SAC) si un magazin propriu de desfacere (MPD). In cadrul
sectiilor de baza se fabrica un singur produs (productie omogena) , unitatea lucrand la
intreagasacapacitate.
Ne propunem sa inregistram cheltuielile in dublu circuit, necesare fabricarii
produsului.
o Preluareacheltuielilorcumateriileprime,conformbonuluideconsuminsuma
de3.000partizatdupacumurmeaza:

lasectia

:2.000RON

lasectia

:1.000RON

Preluarea cheltuielilor cu materialele consumabile, repartizate dupa cum

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

30/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

urmeaza:
lasectia

:200RON

lasectia

:100RON

laatelieruldeintretineresireparatii:260RON
lasectoruladministrativsideconducere:250RON
lamagazinulpropriudedesfacere:150RON
o Preluareacheltuielilorcuenergiasiapafacturatla1.900RONrepartizatedupa
cumurmeaza:
lasectia

:100RON

lasectia

:300RON

laatelieruldeintretineresireparatii:700RON
lasectoruladministrativsideconducere:500RON
lamagazinulpropriudedesfacere:300RON
o Preluarea cheltuielilor salariale in suma de 2.095 RON, repartizate dupa cum
urmeaza:

salariilemuncitorilordirectproductividinsectia

:900RON

salariilemuncitorilordirectproductividinsectia

:800RON

salariilepersonaluluiadministrativsideconduceredinsectia

:90RON

salariilepersonaluluiadministrativsideconduceredinsectia

:70RON

salariilepersonaluluidinatelieruldeintretineresireparatii:75RON
salariilepersonaluluidinsectoruladministrativsideconducere:150RON
salariilepersonaluluidinmagazinulpropriudedesfacere:10RON
oPreluareacontributiilorpersonale
o Preluareacheltuielilorcuamortizareaimobilizarilorcorporaleinsumatotalade
120RON,dupacumurmeaza:
amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinsectia

:50

amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinsectia

:30

amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinsectoruladministrativ
sideconducere:10
amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinatelieruldeintretineresi
reparatii:20
amortizareacladirii,utilajelorsiechipamentelordinmagazinulpropriude
desfacere:10
oPreluareacheltuielilorcureparatiilelacladiriaufostinsumade50leidincare:
25RON:lacladireaincarefunctioneazasectia

15RON:lacladireaincarefunctioneazasectia

10RON:lacladireasectoruluiadministrativsideconducere.
2).SocietateaX(endetail)seaprovizioneazaincursulluniiianuariecumarfuridela
societateaY(engros)insumade900RONsiTVA19%.
SocietateaXpracticaunadaoscomercialde20%.Incursulluniiianuarie,societatea
realizeazaincasariinnumerarinsumade570RON.
Secere:sa se prezinte filiera inregistrarilor in contabilitatea financiara si cea de
gestiune.
Inregistrariincontabilitateafinanciara:
Receptiamarfurilordelafurnizori
http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

31/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

Incursullunii,magazinulrealizeazavanzariinvaloarede570RONlapret
cuamanuntulinclusivTVA.
Descarcareagestiuniidemarfurilevandute
Inregistrariincontabilitateadegestiune:
Inregistrareaveniturilordinvanzarilecuamanuntul
Inregistrareacheltuielilorcumarfurilevandute

3). Intreprinderea X fabrica trei tipuri de produse A, B si C in sectia S. In vederea


fabricariicelortreitipurideproduseseefectueazaoseriedecheltuieli:
cheltuielicumateriileprime:
pentruA:350RON
pentruB:250RON
pentruC:150RON
salariile muncitorilor direct productivi din sectia de baza precum si contributiile
aferente:
pentruA:180RON
pentruB:100RON
pentruC:70RON
salariile personalului administrativ si de conducere din sectia de baza precum si
contributiileaferente:3.000RON
cheltuielicuenergiasiapa200RONdincare:
80RONpentrusectiadebaza
120RONpentrusectoruladministrativsideconducere
salariilepersonaluluidinsectoruladministrativsideconducereprecumsicontributiile
aferente:1.327RON
amortizarea imobilizarilor corporale din sectorul administrativ si de conducere: 40
RON
amortizareaimobilizarilorcorporaledinsectiadebaza:50RON
cheltuielicureparatiileutilajelorsiechipamentelordinsectiadebaza:150RON

Secere:
Sasedetermine:
costulunitaralfiecaruiprodusstiindcasauobtinut100bucatidinprodusulA,40bucatidinprodusulBsi50bucatidinprodusulC
Saseinregistreze:
cheltuieliledirecte
cheltuielileindirecte
cheltuielilegeneraledeadministratie

Saserepartizeze:
cheltuielileindirecte
cheltuielilegeneraledeadministratie

Bibliografie
1.

AlbuN.,AlbuC.,Instrumente de management al performantei,


Controldegestiune,volII,EdituraEconomica,Bucuresti2003

2.

Aslau T., Controlul de gestiune dincolo de aparente, Editura


Economica,Bucuresti,2001.

3.

Baciu T, A., Costurileorganizare, planificare, contabilitate,


calculatie,controlsianaliza,EdituraDacia,ClujNapoca,2001

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

32/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

4.

BonquinH.,Comptabilitdegestion,Paris,2000.

5.

CamenitaD.,BeleanP.,NicolaescuC.,Bazelecontabilitatii. Editia
aIIarevizuitasiadaugita,EdituraMultimedia,Arad,2000

6.

Calin O., Ristea M., Vaduva I., Neamtu H., Bazele contabilitati,
EdituraDidacticasiPedagogica,Bucuresti,1995.

7.

Calin Oprea, Caraiani C.,Contabilitatea de gestiune si calculatia


costurilor,Brasov,1999.

8.

CalinOprea,CaraianiC.,Contabilitatea de gestiune si calculatia


costurilorprocedee,Brasov,1998.

9.

CalinOprea,CarsteaGh.,Calculatiacosturilor,Bucuresti,1980.

10

CalinOprea,CarsteaGh.,Contabilitateadegestiunesicalculatia
costurilor,EdituraGenicod,2000.

11.

CalinOprea,Contabilitatedegestiune,Editor:TribunaEconomica,
Bucuresti,2000.

12.

Capsuneanu S., Contabilitatea de gestiune si calculatia


costurilor.Aplicatii,EdituraEconomica,Bucuresti,2002.

13.

Cernusca L., Farcas F., Contabilitate de gestiune calculatia


costurilor.Aplicatiipractice,EdituraGutenberg,Arad,2001.

14.

Cernusca L., Farcas F., Contabilitate de gestiune calculatia


costurilor. Editia aIIa adaugita si revizuita, Editura Gutenberg,
Arad,2001

15.

Cernusca Lucian, Contabilitate de gestiune, Editura Mirton,


Timisoara,2000.

16.

CristeaH.,Costurisipreturi,EdituraMirton,Timisoara,1991

17.

Culman H., La comptabilite analitque, Presses Universitaires de


France,Paris,1987.

18.

Diaconu P., Albu N., Albu C., Mihai S., Guinea F., Contabilitate
managerialaaprofundata,EdituraEconomica,Bucuresti,2003

19.

Diaconu P., Contabilitate manageriaa, Editura Economica,


Bucuresti,2002

20.

Dumbrava P. (coordonator), Contabilitatea de gestiune aplicata


inindustriesiagricultura,EdituraIntelcredp,Deva,2000

21.

Dumbrava P., Pop A., Contabilitatea de gestiune in industrie,


EdituraIntelcredo,Deva,1997.

22.

Ebbeken K., Possler L., Ristea M., Calculatia si managementul


costurilor,EdituraTeora,Bucuresti,2000.

23.

Epuran M., Babaita V., Grosu C., Contabilitate si control de


gestiune,EdituraEconomica,Bucuresti,1999

24.

Grosu C., Sistemul informational contabil de gestiune, Ed.


OrizonturiUniversitare,Timisoara,1998

25.

Helmkamp J. G., Management accounting , second edition,


Wiley,NewYork,1990

26.

Iacob C., Ionescu S., Contabilitate de gestiune, Editura Aius,


Craiova,1996.

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

33/34

06.10.2015

Organizareasistemuluiconturilordegestiune

27.

Ionascu I. (coordonator), Filip A, Mihai S., Control de gestiune,


EdituraASE,Bucuresti,2001

28.

Manolescu M., Pavelache A., Contabilitatea de gestiune, Galati,


1994.

29.

***ColectiarevisteiGestiuneasicontabilitateafirmei,2002
2008

loading...
Copyright2015Toatedrepturilerezervate

http://www.rasfoiesc.com/legal/contabilitate/Organizareasistemuluiconturi55.php

34/34