Sunteți pe pagina 1din 34

ACATIST

cite

Pprercuraa SfiiPina

trGStri d l)umnezeu
Niscitmre denumiti

GRABI\ilCA
ATUTATOARE
lr

ACATIST

citre Preacurata Stipina


noastri de Dumnezeu
Nisciltoare denumiti
GRABNICA
AJUTATOARE
Se

tipdrette cu binecutAnhrca

Prea Sfinfituhri Parinte

CAI,ACTION

Episcopul Alecandfi ei $i Tbleomanulai

ManAstirea Sfentului Pantelimon


Jud. Teleorman

,2

Mdnlstirea
PANTELIMON'
"SF.
STARET PROTOSINGHEL
ANTONIE LITA
TELEORMAN
TEL:0247-466 961
0723 - 216 577

ACATIST
citre Preacurata Stipina
noastri de Dumnezeu
Niscitoare denumiti
GRABNICA
AJUTATOARE
Lumea a l6sat in uitare
nume de impZrali, de mari
capetenii de ogti. s-au destrdmat irnperii, monumente s-au
niruit in colb gi uitare... tlar,
Divin.ul prunc Ai Sfdnta Sa
Maici sunt de doub milenii pe
buzele tuturor oamenilor. Ca o

stea cdlAuzitoaxe in noaptea


de pdcate a lumii. PreasfAnta
Nlscdtoare de Dumnezeu
ajutd permanent sufletele
celor ce cred in Domnul nostru
Iisus Hristos.
Pietatea cregtina a cAutat de

la imnografii creqtini care au


inchinat imnele lor inspirate
de Duhul Sfhnt qi pdnd la
maeqtrii picturii care au fixat
pe pinzd Chipul Maicrii Prea
Curate sd transpund in culori
sau cuvinte chipul qi bogatia
de daruri cu care a fost iimpo-

dobitd cea mai presus de


heruvimi gi firn de asemAnare
4

decdt serafimii. Pururea rugdtoarc pentru noi la picioarele


lui Iisus a;a cum o vedem

deasupra iconostasului din


bisericile noastre, PreasfAnta
Ndscdtoare de Dumnezeu, bucuria celor necdjili, mdngdierea celor ce plAng, cautarea

celor pierduli, mdntuirea

sufletelor noastre, lumineazd


cu dragoste nesfdrgitd inimile
noastre intinate de pdcatele
lumii; $i cdnd deznddejdea ne
cuprinde. ne plecam genunchii
in rugi in lala icoanei Sale ca
in fala limanului neinviforat al
mAntuirii noastre.

Orice rugdciune este bine


primitd la Preacurata Maicd a
lui Iisus, dacd ea cste pdtrunsd
de credin!5, dacd se face cu
cuget curat $i este insotitd de
fapte bune, bine plicute in
fala Preasfintei Ndscdtoare de
Dumnezeu. Rugdm pe Maica
Curatd, Fecioara Maria, Ndscltoare de Dumnezeu sd fie
prezentd mereu in sufletele
binecredinc iog i lor cre5tini
care o cinstesc cu evlavie gi
recuno$tinta Ei sd primeascd
rugdciunile noastre pe care sd

Hristos.
Pentru aceasta ii mulfumim
qi propovdduim darurile sale,
nu ii ascundem minunile sale
gi purtarea de grijd Si pentru
aceasta o liuddm gi o siSvim.
Sd ajutdm sufletele oame-

nilor,

si le indrumim spre

preaiubit, Domnul nostru Iisus

mAntuire, fiindcd fiecare suflet omenesc este mai presus


decdt oricare dintre comorile
lumii, strdduindu-ne si-l slobozim de subjugul pdcatclor.
In bundtatea ei larg cuprinzdtoare ce se revarsd in inimile
noastre care au simlit ceea ce
au cAntat atdt de mult qi nu s-au

le ducd la tronul Fiului

sdu

indoit cd lucrul cel


important

mai

in izbdvirea sufle-

de zile la rAnd atunci


posteascA mdcar

sd

luni, mier-

teasca este sd aibd incredere qi


si opistreze pAnd la capdt, sd o

curi

preasliveascd in imprejurdrile
grele ale vietii izvorul ei
nesecat $i vegnic plin de

Sd-l citeascd fiecare membru al familiei, iar dacd nu


exist[ o in{elegere in acest
sens, atunci mdcar unul din
casd si-l citeascd zilnic.
Chiar dacd simfim sau chiar
dacd nu simfim nici un efect in
timpul rugdciunii sau la
sfArgitul rugdciunii, noi sun-

bunavoin{d, de dragoste $i
mila.
Pentru cei ce au un mare
necaz sau o mare ispita sau
incercare in viatd este bine sd

facd urmdtorul lucru: sd

se

gi

vineri

gi sd se roage

toli

ai casei.

spovedasci la un duhovnic Ai
sd ia dezlegare pentru a citi
Acatistul 40 de zrle la rdnd.
Dacd nu poate sa posteascA 40

Sd ne ferim de a ispiti pe
Dumnezeu in felul acesta de a
altepta un eI'ect palpabil gi la

tem datori sI continudm.

tl

Atunci deja am
cezul intr-o extrema necomandd.
creqtind.

Efectul, roadele qi bucuriile


cu siguranld nu le vom pierde

pentru rugdciunile pe care


le-am rostit in via{d, insd

timpul primirii Ior

numai

Dumnezeu il qtie.

Pentru rugdciunile Preacuvioasei Maicii noastre gi ale

tuturor sfin!ilor pdrin!ilor


no$ffi, Doamne lisusc Hristoase, Dumnezeul nostru miluiegte-ne pe noi.Amin.
. Slavi Jie, Dumnezeul

nostru, Slavd Ji

e (de

l0

TROPARUL
Citre Ndscdtoarea de Dumnezeu sd alergdm toli cei ce
suntem in necazuri-neno-

rociri, nevoi

- qi sd cddem

inaintea sfintei sale icoane cu


credin|6 zicdnd din addncul
sufletului: Auzi grabnic rug6ciunea noastrd, FecioarS, ceea
ce te-ai numit "Grabnic
Ajutdtoare" - cdci, pe tine,
noi, robii tdi te avem intru
nevoi gata ajutdtoare.

trei ori).

11

Condacul

Celei alese dintre toate neamurile. Maicii lui Dumnezeu


gi Impdrdtesei celei ce ia in
grab[ aminte la rugdciunile
celor smerili qi revarsi rf,uri de
vindecdri asupra credinciogilor de la icoana sa cea sfdnti,
aducem cdntare de mulfumire!
Iari tu - Apdrdtoarea cea
mult milostivA - apleacd-te cu
bundvoin{d cdtre glasurile
noastre cele de laudd gi din
toate nevoile sloboze;te-ne pe

nic

ajutf,toare

ceea ce

rugdciunile nostre toate spre


bine le implineqti!
Icosul

Cetele ingerilor cu smerenie i1i slujesc Ai toate puterile


cereqti cu cdntdri neincetate te
fericesc, Nds cdto are de
Dumnezeu Fecioari, ca pe
ceea ce ai niscut pe Impdratul
ingerilor - Hristos Dumnezeul

noi, cei ce strigdm catre tine:


Bucurd-te preabund qi grab-

nostru! Iar noi, pdcitoqii, indriiznind a le urma gi nepricepdndu-ne dupd vrednicie a


te preamdri. cu smerenie

t2

13

inteleaptd ili zicem acestea:


Bucurd-te - sdlag al Dumnezeirii celei apropiate !
Bucurd-te, mirarea cea
neincetatl a ingerilor I
Bucur6-te - masa sfAntd care
ne hrane;ti cu paineavielii!
Bucur5-te - mdslin cu rod
bun, care cu untdelemnul
milostivirii ungi ininrile noastre!
Bucurd-te, comoara nesecatd a dumnezeiegtilor daruri!
Bucurd-te - rdu pururea
curgitor al minunilor!
Bucurd-te - apirdtoarea

Bucurd-te - m6ngdietoarea
celor intrista!i !
Bucurd-te - ajutdtoarea celor ce sunt in nenorociri!
Bucurd-te vindecdtoarea
celor bolnavi !

Bucurd-te

celor sldbdnogi!

Bucurd-te
celor robili!

Bucuri-te
grabnicd

aj

slobozitoarea

preabunl

utdtoare

qi
ceea ce

rugdciunile noastre toate


spre bine le implineqti

celor obidili!

t4

intdritoarea

l5

Condacul al 2-lea:

Icosul al 2-lea:

Vizand nesecatd milostivirea ta, StipAnA fi multimea


minunilor tale pe care le-ai
ardtat qi le ardfi prin sfintele
tale icoane care ca niqte stele
de Dumnezeu luminate ai infrumuselat toatd lumea ortodoxd - te rugdm pe tine cu
dragoste ceea ce ai indllat
neamul omenesc prin bund,voinla ta qi ne inchindm
Preacinstitului tdu Chip, cdn-

Ardt6nd infelepciunea cereasci. Ndscdtoare de Dumnezeu, ai bini-woit a hotdri prin


sorlii pAmante$ti sd prosldveqti icoana ta de la Sf.
Munte Athos pe care insdli Glabnicd aiutatoare - ai numit-o prin glas Dumnezeiesc
care s-a auzit <ie la dAnsa,
pentru ca toli vdzAnd'o cu
cdntiri sdte iaude aqa:
Brrcurd-te - Maicd milos-

Dumnezeu: Aliluia.

tive l'a!e de noi toqi inaintea luj


Hristos !
Bucurd-te - locaq al Duhu-

tAnd Fiului tdu Hristos


16

t7

lui Sfhnt!

ardtarea dragostei lui Dumnezeu fafd de

Bucurd-te

oamenil

Bucuri-te

inillarea

nea-

mului omenesc!
Bucur6-te, palat luminos al
lui Dumnezeu Cuvdntul!
Bucura-te - ceea ce egti mai
mare decAt Sfdnta Sfintelor!
Bucurd-te, ceea ce ai ndscut
pe Mielul lui Dumnezeu!
BucurS-te - ceea ce ne-ai
crescut spicul vielii!
BucurA-te - pdstrltoare de
aur a mdncdrii celei nepieritoare

18

Bucurd-te - hrdnitoarea hrinitorului lumii!


Bucurd-te - ca prin mijlocirea ta ndddjduim a ne
mAntui!

Bucurd-le - ca prin rugdciunile tale aqteptdm a primi

mogtenirea cereascdl

Bucurd-te - preabund gi
grabnici ajutdtoare - ceea ce
rugdciunile noastre toate spre
bine le implineqti!

Condacul

al 3lea:

Vddind cu putere dumnezeiasch pe trapezarul Nil de

l9

la mdndstirea Dohiaru, cel ce


umbla cu necuviinld inaintea
sfintei tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea gi sldblnogirea,
Niscdtoare de Dumnezeu
Fecioard, ca nimeni sd nu
lndrzlTneasca a oelalma cnlpul sfintei tale icoane, pe care,
ca o arvunb a binevoirii tale,

cu milostivire ai diruiro

intregului Munte Sf6nt al


Athosului pentru ca to!i

locuitorii lui. cu

lasuri

cuvioase si cdnte Celui ce


s-a nascut din tine, Dumnezeu Cuvdntul:

20

Aliluial

Icosul al 3Jea:
Av6nd nemdrginitd iubire de

cameni rdscumpdra{i prin


sAngele Fiului tdu qi Dumnezeul nostru, St6pdnd prea-

bund. pocainfa trapezarului


Nil ai primit-o cu milostivire Ei
i-ai ddruit vindecarea de orbire

qi

sldbdnogire, pentru ca
neincetat sa-!i siujeascd tie li
sd aducd mgdciuni neincetate
inaintea icoanei tale vindeci-

toare zicdnd aqa:


Bucura-te - odrdslirea sfdntd a lui Ioachim qiAna!
Bucuri-te - ceea ce ai ndscut
21

Bucurd-te - indreptarea
capul
celor ce greqesc
garpelui celui de demult!
Bucurd-te - cea preabine- Bucurd-te - intirirea in
facerea de bine a celor ce se
cuvdntatl intre femei!
pocdiesc!
Bucur[-te ceea ce ai nisBucuri-te - ceea ce fara de
cut mai presus de fire pe
MAntuitorul sufletelor noas- , rautate pedepsesti
Bucurd-te - inleleplitoare cu
he!
inimabunS!
Bucur6-te - ceea ce ai unit
Bucurd-te - preabuni $i
gi
fecioria nagterea!
grabnici ajutdtoare, ceea ce
Bucurd-te ceea ce lntre
rugdciunile noastre toate spre
amAndoud acestea te-ai pisbine le implinegti !
trat fhrd prihand!
Bucuri-te - ceea ce eqti
pe Cel ce a sfrramat

marea minune a lumii intregi

Bucuri-te - mirarea tuturor


neamurilor pdmAntului
22

It

Condacul al 4 -lea:
furtunile vietii 9i addpostindu-se la limanul lin al mAntuirii, Muntele
Athos, cei adunali acolo aflau
mdngiiiere binefEcdtoare qi
ajutor dumnezeiesc de la
ScdpAnd de

sfanh ta icoan6, Ndscdtoare de


Dumnezeu, de la care izvordsc

raze de minuni qi rduri de


milostiviri nesecate.
Pentru aceasta, to{i aceia
care in pustiurile Athosului
voiesc sd dobAndeascd mAntuire preamdrind indurdrile
tale de MaicdL, cu multurnire
24

cdntd lui Dumnezeu:

Aliluia!

Icosul al 4Jea:
Auzind glas Dumnezeiesc de

la Sftnta ta icoand, Stdpana


trapezarul Nil te-a cunoscut a
fi grabnicd ajutdtoare a hrturor
celor care cu credinti gi cu

dragoste alearga cdtre ficdtorul de minuni chipul tdu gi


primind de la el inlelepfire in
nepdsdrile lor gi luminarea
ochilor lor sufletegti. striga tic
din tot sufletul cu mullumire:

Bucurd-te - ceea ce prin


pedeapsa vremelnicd inle25

leplegti pe cei nepisdtori!

Bucurd{e - ceea ce primeqti cu milostivire pocdinta


picdtuiesc!
Bucuri-te - ceea ce indrumezi pe calea indreptlrii pe
cei rdtdcili!
Bucuri-te - ceea ce indrep-

de la cei ce

tezi cl milostivire rdnile

picatelor noastre sufl eteqti!


BucurS-te - ceea ce cu dra-

Bucurd-te - ceea ce potolegti valurile qi frdmAntdrile


patimilor!
Bucuri-te - ceea ce intinzi o
m6ai de ajutor celor ce se
prdpddesc!

Bucurd-te - nddejdea celor


Iirddenddejde!
BucurI-te - bucuria celor
intristafi!
Bucuri-te - imbricdmintea

goste dojeneqti pe cei ce

celor goi

stiruie in nepSsare!

Bucurd-te
orfani !

Bucurd-te, ceea ce prin

amarul suferinlelor trupegti

izbdveqti

de chinurile

nice!
25

ii

veg-

Bucurd-te

ocrotirea celor

preabund gi

grabnicd-ajutdtoare, ceea ce
ruglciunile noasfie toate spre
27

F
l

bine le implineqti!

Condacul

al

torului de minuni Dumnezeu:


Aliluia!
SJea:

Auzind vietiuitorii mdnistirii Dohiaru cuvintele tale


cele insuflate de Dumnezeu,
{i-au zidit !ie - Grabnicd ajutatoare - o bisericd ldngd

arhondaric, unde se

af'lA

icoana ta fhcdtoare de minuni.


Preacuratd Fecioard gi care
mdngdie pe toli credincioqii cu
semnele milelor tale.
De aceea nu ne lipsi nici pe
noi smerilii, care dupd datorie
te lduddm 5i cdrrtdm Fdcd-

28

Icosul al 5lea:
VdzAnd rAurile de minuni ce
se revarsd de la sfAnta ta icoanl

Grabnic ajutdtoare

tofi

vietuitorii Muntelui Athos

aleargi la ea pentru inchinarel


Iard tu. Maica Domnului,
tuturor le dai dupd trebuintd
fiecdruia, neirnpulinat, darurile milostivirii tale, indemndndu-i pe ei cu mulgumire sdti cdnte !ie:
Bucurd-te - Maica milos29

tivirii

qi

ainduririlor!

Bucurd-te - masa insuflelitd

aAtotliitorului!
Bucurd-te - ceea ce l-ai imprumutat cu trup pe Fiul lui
Dumnezeu!
Bucuri-te - cdmara zdmis-

lirii celei fir[

de sAmAntd!

pustnicilor!
Bucurd-te - nddejdea putemicd a monahilor!
Bucrrrd-te - ceea ce biruieqti legiunile de demoni!
a

Bucurd-te - ceea ce ruginezi


pe wdjmagii mdntuirii oame-

nilorl

BucurA-te - ceea ce ai intrupatpeCel fdrddetrup!

Bucuri-te - preabund qi
grabnici ajutdtoare ceea ce

BucurS-te - ceea ce ai unit pe


Dumnezeu cu oamenii!
BucurS-te - priveligte preadoritd a celor cuvioqil

rugdciunile noastre toate spre


bine le implinegti !

Condacul al 6-lea:

Bucurd-te - bucuria dumnezeiascd apostitorilorl


Bucurd-te - veselia linigtitd

Muntele Athosului propovdduieqte milele qi minunile

30

3l

T
tale, preabinecuvAntatd Marca Domnului nostru qi luminat se infrumuseleazd cu
mullimea icoanelor tale,
printre care icoana ta numitd
"Grabnici Aj utitoare", ca o
lund plind strilucegte cu raze
de minuni, lumindnd sufletele noastre cu mullimea

darurilor dumnezeiegti

qi

ficdndu-ne pe noi si cAntdm,


mdrind pe Dumnezeu Cel in
Treime, Cel ce Te-a proslAvit
pe tine:Aliluia!

Icosul al 6Jea:
Prin icoana ta. Preacinstitd
Marie. Ndscdtoare de Dumnezeu, stfalucirai lumina

mdntuirii tuturor eelor care


rAtacesc in intunericul pdcatelor Ei al patimilor, 9i pe
aceasta ai numit-o: "Grabnicd ajutdtoare" pentru ca cei ce
se rogd inaintea ei cu credinli

qi umilinll sufleteascd, si-!i


c6nte {ie:

Bucurd-te

- fulger

minezi sufletele!

care lu-

Bucur5-te - funet care infricoqezi pe cei ce se leapddA


32

33

'-

.l

tinel
Bucuri-te - addpostirea lind
a celor obosili de zbuciumul
mdriivie!ii!
Bucurd-te - liman neinviforat al celor ce sunt tulburati
de valurile patimilorl
Bucurd-te - propovaduide

toare spre curdlia sufleteascd a

celortineri!
Bucurd-te - acoperdmdnt gi
apirare a fecioriei !
Bucur5-te - ceea ce inmoi

impietrirea inimii!
Bucurd-te - ceea ce minunat
incdlzeqti rdceala sufletului I
Bucurd-te - ceea ce pe calea
34

mAntuirii in&eptezi pe

cet

credinciogi!
Bucurd-te - ceea ce-i indepirtezi de la calea pieirii pe cei
ce se pocdiesc!

Bucurd-te - mijlocitoarea
noastrd inaintea Fiului lui
Dumnezeu!

Bucuri-te - ceea ce nelntl rogi sd ne miluiasci Pe

cetat

noi pdcdtogii!

Bucur[-te

preabund gi

grabnic ajutdtoare, a ceea ce


rugdciunile noastre toate spre
bine le implinegti !

35

T
Condacul al7 -lea:
Vrdnd sd arili marea ta iubire fap de neamul omenesc,
Ndscdtoare de Dumnezeu,
preabund, ai ales Muntele
Athos unde ai inmullit locaquile monahiceqti, ca toti
cei ce sunt invifoiali de degertdciunile lumegti sd poatd
afla acolo liman lin 9i binefecetor pentru mAntuire qi ajutali de tine sd se invredniceascd de mogtenirea cereascd gi sd ciAnte impreund cu
sfin1ii - Preashnrei Treimi-:

Aliluia!
36

Icosul

al

TJea:

Semne noi ale milostivirii


tale ai ardtat, Stapdnd, prin
minunata prosldvire sfintei
tale icoane - Grabnicd ajutatoare - nu numai monahilor
din Muntele Athos ci qi tururor dreptsldvitorilor cregtini
care cu evlavie cinstesc chiPui
acestei icoane a ta, ca toli s6-li
crinte:

Bucurd-te

Maica Dum-

nezeului nostru!
Bucura-te - ceea ce inainte ti
dupd nagtere eEti fecioard!
Bucurd-te - ceea ce pe tine te
37

T
fericesc toate neamurile !
Bucurd-te - cd 1i-a fbcut tie
mdrire celputemic!
Bucurd-te - cd a cdutat spre
smerenia taDomnul!

Bucurd-te - cd a binevoit
asupra bun6t6fii tale, impiratul impdra{ilor

Bucurd-te - fiica binecuventati a Tatdlui ceresc !


Bucuri-te - Ndscdtoare cea
ftrd o cunoagtere bdrbdteascd
a Fiului celui mai inainte de
veci !
Bucurd-te - primitoarea neprihdnitd a Duhului Sfent !

Bucurd-te, comoara tdma38

duitoare a Harului dumnezeiesc!


Bucw6-te - infrumusetare a

lumii de sus!
Bucuri-te - aPdrltorea lumii dejos!

preabune fi
grabnic-ajutdtoare ceea ce
rugiciunile noastre toate sPre

Bucuri-te

bine le implinepti!

Condacul al SJea:
CSldtori $i trecatori suntem
noi pe pdmdnt gi - duP[ cuvAntul apostolului - neavAnd
aici cetate stititoare Pentru a
39

I
locui, cdtre cine vom alerga,

Icosul al 8-lea:

necazurile no{rstre, dacd nu


cihe tine - Preabund! Nu ne
indepirta pe noi Maica lui

Tuturor credinciogilor'le este


mAngAietor a Privi sPre icoana
ta PreasfdLnld StaPAnd , in care
te vedem, linand in brale Pe

Stapend.

in mrihnirile qi

Nu ne spune
noud: nu vd cunosc pe voi din
pricina pdcatelor voastre - ci
miluieqte-ne pe noi cei singuralici $i lipsiri de ajutor Ei prime$te-ne in r egnicele locaguri
- Addpostitoarea noashA - ca
noi cu bucurie sd cdntdm intru
Patria cereascd Impdratului
slavei Flristos :Aliluia!
Dumnezeu!

Pruncul cel mai dinainte de


veci - pe Domnul nostru Iisus
Ilristos - cdruia ne inchindm cu

umilin!d. ca Ziditorului
Dumnezeu,

cu umilin{d iti

zicem:.

Bucurd-te - Pururea Fecioara, care ai fost invrednicitd

de bun6 vestirea
40

qi

Dumnezeului nostru, iarA {ie,


adeviralei Ndscdtoare de

arhanghe-

4t
.t

lului Gavriil

Bucurd-te -

ireas

nenuntita!
Bucurd-te

- Maica Luminii
celei preainalte, care luminezi sufletele tufuror!
Bucurd-te - tron insufletit al
Ziditorului cerului qi al pd-

mdntului!
Bucurd-te - porumbifn bhnd5!

Bucuri-te - mielugeaua {brd


prihand!
Bucurd-te - pahar care reverqi bucurie!
Bucurd-te - vas nesecat al
apei vietii celei lhrd de moar42
de

te!
miBucurd-te - chivot
rului celui bine mirositor al lui

al

llristos !
Bucurd-te - clci Prin tine
duhoarea patimilor noastre se
lndepirteazd!
Bucurd-te - cici Prin tine am
cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu!
BucurS-te - cdci Prin tine ne-

am invatat

a ne inchina

Dumnezeului in Treimel

Preabun6 qi
grabnicd ajutdtoare, ceea ce
rugdciunile noastre sPre bine
le implineqti!

Bucure-le

43

r
Condacul al 9-lea:

Icosul al 9-lea:

Toate neamurile te fericesc


pe tine dupi cuviinld - Ndscdtoare de Dumnezeu - cdci de
la risdrit pini la apus este
l5udat numele tdu! IarA vie-

inleleplii cei mdndri de lntelepciunea lor nu Pot sl Pri'


ceapd taina ptlrurea fecioriei
tale, Ndscdtoare de Dumnezeu, nici nu pot sa ldmureascd

{uitorii Muntelui Athos,

te
socolesc pe tine a fi Acoperitoarea lor, cdci locui acela l-ai
insemnar printr-o deosebita
bundvoin{a, salArgind mulgime de minuni qi revdrsAnd
milele tale cele bogate asupra
celor ce sdldgluiesc acolo, ca
ei cu muhumire si c6nre prin
tine, lui Dumnezeu: Aliluial

pulerea fEcatoare de minuni ce


se revarsd de la preacinstitele
tale icoane, spre tdmdduirea
celor suferinzi gi sPre orice
folos sufletesc sau trupesc
pentru oameni! Iari noi, mdr-

44

45

turisindu-te Purutea Fecioarl


cu toata credinla qi flra de
indoiala, ne inchindm icoanei
tale sfinte gi i1i zicem acestea:

r
Bucurd-te

indoiali

ciogi!

- auzirea cea cu
celor necredin-

Bucuri-te lauda cea de


cinste a celor credinciogi !
Bucuri-te - ceea ce din pdntece curat pe llristos fird de
intinlciune L-ai nEscut!
BucurA-te - ceea ce in
timpul nagterii cheile fecioriei nu le-ai sfbrdmat

- Maici

gi Fecioard Preabinecuventat5 !
Bucurd-te Ndscdtoare de
Dumnezeu proslivitd!
Bucurd-te

Bucurd-te
relor!

lauda fecioa-

46

BucurS-te - bucuria neina maicilor!

cetatd

Bucuri-te

Una

Ihri

de

prihani gi Una intre femei!


Bucur[-te - ceea ce ai nescut pe Cel Fagaduit 'Zdto'
bitorul capului qarPelui !
Bucuri-te - ceea ce ai tz'
bdvit de osAnda veche Pe
strimoqii cei cdzuli !
Bucurd-te - ceea ce Prin
na$terea ta ai deschis oamenilor raiul celinchis!
Bucurd-te - Preabund qi
grabnicd ajutatoare ceea ce
rugdciunile noasfte toate spre
bine le implineqti !
47

r
Condacul al lO-lea:

Lucriind la mAntuirea oamenilor iubitori de Flristos ai

izbivindu-i de toate neczzurile, ca neincetat sd cante lui


Dumnezeu:Aliluia!

binevoit Ndscdtoare de Dum-

Icosul al 10-lea:

Athosului, pentru a fi locuit de


monahi gi ai zis prin vedenie
primului pustnic al Arhosului,

Zid de aptuare egti Fecioard


pentru toti monahii drePtcredinciogi, pdstritorii fecioriei $i ai curdliei! Pentru
aceasta ai hotdrdt ca muntele
Athos ales de tine, si fie ne-

nezeu, sd alegi Muntele

preacuviosul Petru: sd fie


muntele acesta totdeauna
locuinla monahilor. mingAindu-i cu lEgdduinta bund ca
vei fi ajutdtoarea celor ce iqi
vor pelrece viata acolo in chip
pldcut lui Dumnezeu. daruin-

du-le celc de cuviintd


48

gi

primitor femeilor, ca locui


torii monahi sd viefuiascd
acolo fErd ispita picatului,
punAndu-qi in tine singura lor
nbdejde de mdntuire, dupd

49

.T-

Dumnezeu,

gi sd c6nte lie

unele ca acestea:

Bucurd-te - floarea nevegtejitd a curlfiei!


Bucurd-te - crin cdmpenesc
al curdliei!
Bucurd-te - sfegnic purtdtor
de lumind cereascd care
luminezi pe rAvnitorii curd!iei!
Bucurd-te - scripturd a in!elepciunii Dumnezeie qti, care
inlelepleqti pe pdstrdtorii fecioriei

Bucurd-te - millocitoarea
mdntuirii pentru monahii ce iqi
petrec viata dupd Dumnezeu!
50

Bucurh-te - acoperbmAnt
gi ap[rarea locuitorilor qi
pustnicilor Muntelui Athos !
Bucurd{e - ceea ce revergi

bucuria binefScitoare in
inimile iubitoare de Dumnezeu!

Bucure-te - ceea ce dai


mdngdierea duhovniceasc[
sufl etelor celor amirAte

Bucuri-te - hrinitoarea cea


bund a fecioarelor qi a orfanilor celor larl mami!
Bucurd-te - ceea ce cu
dmgostea Mirelui celui f6rd de
moarte indulce$ti cetele cele
feciorelnicel

5l

r
Bucuri-te - putemicd ajutdtoare in greaua luptd cu
patimile trupeqti !
Bucuri-te - neadormita supraveghetoare
agezimintelor celormonahiceSti!

Bucurd-te - preabund gi
grabnicd ajutdtoare, ceea ce
rugdciunile noastre toate spre
bine le implinegti!
Condacul al

llJea:

Smerita noastrd cAntare ce

gi nu te intoarce de la noi, cei


intinafi de multe pdcate, 9i
ajutA-ne noud Preabuni. sd ne

curdlim prin pocdin{d ;i sd


sporim in vial6 curatd $i PIAcutd lui Dumnezeu, avdndu-te
pe tine ajutdtoare gi indrumdtoare in staruinla ca, dupe
vrednicie gi dreptate, sa Putem
cdnta Domnului: Aliluia!

Icosul al

lllea:

Sfdnta ta icoand, Ndscltoare

fi-o aducem din plindtatea


dragostei gi a osdrdiei, n-o
trece cu vederea Preacurati

de Dumnezeu, neclintit

52

53

streluce$te prin razele minunilor taie qi pe toati lumea o

I
lumineazd, gonind toatd lucra-

rea vrbjmagd cu puterea lui


Dumnezeu ce se revarsd de la
ea!

Pentru aceasta ne bucurim


pdcdtogii avdnd un astfel
de zitlog al bundvoinlei tale
fafi de noi. Grabnicd aiutdtoare, cu mulfumire strigim
fie:
Bucurd-te - razl, a soarelui ce
qi noi

nu apune!

BucurS-te - aurora zilei celei


neinserate!
Bucurd-te - cee ce ai rdsdrit
diminea{a mAntuirii noastre!
Bucurd-te - ceea ce ai nds54

cut pe Mirele cel fdrd de


moarte al sufletelor noastre !
Bucurd-te - ceea ce implineqti dorinlele noastre cele
pldcute lui Dumnezeu!
Bucurd-te - ceea ce in scdrbe
gi in necazuri te grdbegti spre
ajutorul nostru in bine!
Bucura-te - rai inchipuit de

minte, plin de mdngdiere

duhovniceascdl
Bucurd-te - ceea ce din plindtatea ta $i nouA ne izvoragti
picdturi de mAngAiere !
Bucurd-te - ceea ce rdcoregti vipaia patimilor noastre

55

Bucuri-te - ceea ce cu
osArdie dai o binefhcitoare
stare sufleteascd celor ce o
cautd

Bucuri-te ceea ce mult


iubegti pe toti cei ce in curd{ia
fecioriei vie6uiesc!
Bucurd-te - ceea ce prin vise
gi vedenii cercetezi pe aleEii
lui Dumnezeu!
BucurS-te preabund gi
grabnicd ajutAtoare, ceea ce
ruglciunile noastre toate spre
bine leimplineqti!

s6

Condacul al 12Jea:

Harul lui Dumnezeu care


sdldqluiegte in smnta ta icoanA,
numitd de tine Grabnicd
ajut6tome-, Stdpdna, atrage
cdlre ea pe toli cei intristali qi

impovdraji qi nu deqerfi se
intorc ei de la acest imor al

milelor qi indurdrilor

tale
Ndscdtoare de Dumnezeu! ln
scarbe - bucurie. in ndpaste apirare, in boale - vindecare

fdrd platd primind de

la
fhcltorul de minuni chipul tdu
- Preabund Sfhntd Ndscdtoare
de Dumnezeu - gi cu mul57

lumire cdntd ddtdtorului de


bine Dumnezeu:Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cdntand minunile tale, Stdpdnd, Ei mare mila ta fa16 de

neanrul omenesc - gtim cd


nevrednici suntem sd te preamirim pe tine - ceea ce e$ti
mai cinstitd decdt heruvimii 9i

mai slivitd

ilrd

asemdnare

decdt serafimii, dar ndddjduind spre nemdrginita milostivire

ta, Preasf'enta NAscu


smerenie aducem tie cdntdrile

cdtoare

de Dumnezeu,
58

acestea:

Bucurd-te - adipostire lind a


celor care se nevoiesc in buna
cinstire!
Bucuri-te - preadulce convorbire a celortdcufi!
Bucurd-te bucurie bineIicitoare a celor ce vietuiesc
prin munfi qi prin pustietdfil

Bucurd-te

lepfire

tainica in!e-

a robilor lui

Dumnezeu ce in taind locuiesc in


lumea aceasta!

Bucur6-te

impdcarea cu
Dumnezeu a ptcAto$ilor ce se
pocAiesc!

Bucurd-te

- conducdtoarea
59

t.

I
L-

t
cea mai marg
Athos!
BucurA-te

Muntelur

- ceea ce acolo

l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia


ta!

BucurA-te - ceea ce l-ai


ddruit cu multe binefaceri pe

Atanasie cel inleleplit de

Bucurd-te

- vindecitoarea
-

Idrd platd a trupurilor noastre !


Bucurd-te
celAuzitoarea
sufletelor noastre citre imperE{ia cea preainalti!

Bucurd-te - preabun6 $i
grabnici ajutdtoare ceea ce
rugiciunile noastre toate spre
bine le implineptil

Dumnezeu prin aritaxea ta!

Bucur5-te - ceea ce mulli


cuvioqi ai Athosului i-ai prosldvit cu slava cereascd!

Bucurd-te - ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o


deosebitd dragoste le-ai aritat!
60
tr

Condacul al 13-lea:

O! Cea de toti cdntatd


Maicd, ceea ce te-ai numit
Grabnici Ajutdtoare, intru
icoana ta - Ndscdtoare de
Dumnezeu - Marie! Primeqte
61

cu mild aceasta putina rugaciune a noastrd, pe care !i-o


aducem cu osardie, cu credin!6 9i cu dragoste - 9i roagl
pe Treimea cea pururea

natd

inchi

- si ne izbdveasci

de gheena de foc, de intunericul cel de nepdtruns gi de


munca cea veqnicd! Ca prin
mijlocirea ta sd moqtenim
Impir6lia cereascd qi sd ne
invrednicim cu sfintii a cAnta
lui Dumnezeu:Aliluia!
Acest condac se repetd de
trei ori, apoi se ciresc Icosul I
gi Condacul 1.

62
F'

RUGACIUNE

Stapana binecuvdntatd,
pururea Fecioard Nascdtoare
Dumnezeu, Ceea ce ai
ndscut pe Dumnezeu Cuv6ntul, mai presus de cuvdnt. spre
mdntuirea noastrd qi darul Lui
mai presus decit toli din
belgug l-ai primit, Ceea ce
egti o mare de daruri dumnezeiegti gi un rdu de minuni
pururea curgdtor, revarsend
bundtatea ta tuturor, celor ce
cu credin!6 aleargi la tine!

de

Cdzdnd

la

icoana
63

ta,

de

\
minuni lhcdtoare, ne rugdm
f ie, intru tot induratei Maici a
iubitorului de oameni,
StdpanA, revarsd asupra
noastra prea bogate milele
tale qi cererile noastre, aduse
!ie, celei grabnicd ascultdtoare, grdbegte spre a le
implini, intocmindu-le fi ecdruia spre folos. spre mdngdiere gi mdntuire. Cerceteazd-ne. preabund. pe noi robii
tdi cu darul tiu gi dd celor

neputincioqi timdduire

5i
sAnAtate desdvArgitd, liniqte
celor inviforati gi mAntuire
tuturor, ca sa te sldvim in vecii
64
F