Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr________./_________________

I.PARTILE CONTRACTANTE
Incheiat intre SC NEXT TECHNOLOGY SRL Satu Mare cu sediul in str.V.Lucaciu nr. 36 cod fiscal RO22706334 inregistrata la RC
sub nr J30/1469/2007 , avand cont bancar RO67BTRL03101202H90011XX

deschis la BANCA TRANSILVANIA SATU MARE

reprezentata prin Chincea Dan administrator , in calitate de PRESTATOR,


si
SC __________________________________________ SRL cu sediul in __________________________________________
__________________,

avand

cont

nr

___________________________________________________

deschis

la

_________________________________________ ,cod fiscal ______________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.


_______________________.reprezentata prin _______________________________, in calitate de ____________________________
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Prestatorul se obliga sa presteze urmatoarele servicii:
Asigurarea de service pentru echipamentele si instalatiile de tehnica de calcul din anexa la contract la puctul de lucru

al

beneficiarului situat in _____________________________ str .___________________________________ nr ________


Prin service se inteleg urmatoarele:
Prestatorul va efectua un control lunar pina cel tirziu in ____________a fiecarei luni in care va efectua urmatoarele activitati:
verificarea bunei functionari a echipamentelor
-managenetul datelor pe suport magnetic
-buna functionare a sistemului de operare
-intretinerea elementelor mecanice in miscare la echipamente periferice .
La fiecare control , prezenta echipei prestatorului , va fi confirmata de secretariatul sau conducerea beneficiarului pe fisa
prestatorului .
Prestatorul va raspunde tuturor solicitarilor din timpul lunii pentru efectuarea urmatoarelor lucrari :
- depanarea oricarui echipament aflat in service
- devirusarea calculatoarelor solutii antivirus
- recuperari date acolo unde este cazul
- backup si solutii de backup pe servere
- configurari internet si reconfigurari
- intretinere servere LINUX
- configurari de retea si servere de retea
- depanare retea
- depanarea programelor informatice instalate la sediul beneficiarului
Pentru interventiile la solicitare , care sunt in numar nelimitat , echipa de interventie va raspunde solicitarii prin prezentarea la punctual
de lucru in interval de maxim _________ ore .
Prestatorul asigura prin prezentul contract, interventii cu o durata de maxim ._____ ore/luna Aceste ore nu se reporteaza pe luna
urmatoare.
In situatia in care interventiile depasesc numarul de ore stipulate in prezentul contract , orele suplimentare confirmate de beneficiar
pe fisa de interventie se vor factura la un tarif de _______ ron/ora inclusiv tva.
In cazul in care lucrarile executate de prestator nu depasesc numarul de ore stipulate in prezentul contract se vor factura doar piesele
de schimb folosite , manopera fiind gratuita.

III.VALOAREA CONTRACTULUI
Art.2. Valoarea prezentului contract s-a negociat de comun acord la valoarea de ___________ /luna , inclusiv TVA
Art.3. Beneficiarul va achita suma prevazuta la art.2, pana la sfarsitul lunii in care s-a emis factura . In caz de neachitare a sumei
beneficiarul va plati o penalitate de 0,4% pe zi , pana la achitarea integrala a sumei . Penalitatea nu este limitata la valoarea facturii .
Facturile vor fi transmise beneficiarului prin posta, recomandat, la adresa indicate de acesta . Daca beneficiarul pretinde ca nu a primit
factura , acesta nu este o deducere de la plata , furnizorul putand sa elibereze , la cerere, o copie de pe factura , existand prezumtia
ca lunar se factureaza .
IV.DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Prezentul contract este valabil pe perioada nedeterminate .
Oricare din parti poate renunta la contract cu un preaviz scris de 30 zile lucratoare.
V.OBLIGATIILE PARTILOR
Art.5. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute la art.1, cu personal calificat, in conditii calitative si tehnice legale .
Prestatorul asigura garantie pentru lucrarile efectuate pe o perioada de _____________ luni .
Art.6. Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului serviciile contractate si prestate potrivit art.2 din contract si de a pune la
dispozitia prestatorului punctul de lucru.

VI.DISPOZITII FINALE
Art.7. Prestatorul nu raspunde pentru eventualele prejudicii create de starea tehnica a instalatiilor, sau de manipularea acestora de
catre alte persoane care nu sunt salariati SC NEXT TECHNOLOGY SRL, sau exploatarea necorespunzatoare a beneficiarului.
Art.8. Litigiile intervenite intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila,in caz contrar pe cale judecatoreasca.
Art.9. Prezentul contract poate fi modificat numai in scris prin acordul ambelor parti.
Art.10. Forta majora asa cum este prevazuta de lege apara partile de raspundere. Incalcarea prevederilor contractuale va aduce cu
sine rezilierea de drept a contractului (potrivit pactului comisoriu expres de gradul III, cu somatie) si daune-interese.
Art.11. Contractul se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
Art.12.Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR

BENEFICIAR

Anexa la contract de service

Lista echipamentelor cu contract de service


Nr . crt.

Denumire echipament

Nr. Bucati