Sunteți pe pagina 1din 3

CEM I 52,5 R

Ciment Portland cu rezisten]\ ini]ial\ mare

CEM I 52,5 R

Ciment Portland cu rezisten]\ ini]ial\ mare


Conform SR EN 197-1:2002

Domenii de utilizare
conform CP 012-1:2007; NE 013:2002; GP 075:2002
elemente prefabricate din beton armat sau beton precomprimat: pahare de
funda]ie, stlpi, panouri de perete, grinzi, predale/dale, f[ii cu goluri, pane,
tuburi de canalizare, stlpi pentru re]eaua electric\, dale de tramvai, traverse
cale ferat\, elemente speciale de sprijinire (versan]i, pere]i de min\ [.a.)
structuri monolite realizate prin tehnologii uzuale sau speciale (de ex.: glisane,
beton autocompactant) pentru construc]ii civile, industriale, agricole
lucr\ri de art\: poduri, viaducte, tunele etc.
structuri rutiere rigide, platforme aeroportuare [.a.
microbetoane [i mortare utilizate la consolid\ri, repara]ii, subturn\ri, inject\ri
etc.
mortare uscate preambalate [i adezivi
beton celular autoclavizat
Tipuri [i clase de betoane recomandate
beton armat (inclusiv beton armat dispers) [i beton precomprimat de clasele:
C50/60C100/115
betoane rutiere de clasele: BcR3,5....BcR5,0
microbetoane (betoane fine) de clasele: C40/50C80/95
betoane u[oare: LC25/28LC80/88

ALE{D

CMPULUNG

PRODUS LA:

LIVRAT DE LA:

TURDA

TERMINALUL
BUCURE{TI
4

Ambalare
Vrac
Termen de valabilitate
60 zile de la data livr\rii, cu respectarea condi]iilor de transport [i depozitare
prev\zute ^n declara]ia de conformitate a produsului

Holcim Infoline: 021-208 2000

CEM I 52,5 R

Ciment Portland cu rezisten]\ ini]ial\ mare


Conform SR EN 197-1:2002

Constituen]i (conform SR EN 197-1:2002)Clincher Portland:
Adaosuri:

95 - 100%
0 - 5%

CARACTERISTICI
FIZICO-MECANICE
{I CHIMICE

U.M.

Rezisten]\ la 2 zile

N/mm2

Valori conform
SR EN 197-1:2002

min. 30

Rezisten]\ la 28 zile

N/mm

Timp ini]ial de priz\

minute

min. 45

mm

max. 10

Stabilitate

min. 52,5

Con]inut ^n sulfa]i (SO3)

max. 4

Pierderea la calcinare

max. 5

Reziduu insolubil

max. 5

Con]inut ^n cloruri

max. 0,1

Clase de expunere n care se poate utiliza CEM I 52,5 R


Conform CP 012-1:2007

X0
XC1, XC2, XC3, XC4
XD1, XD2, XD3

XF1, XF2, XF3, XF4

XA1
XS1, XS2, XS3
XM1, XM2, XM3

f\r\ risc de coroziune sau atac


coroziune datorat\ carbonat\rii
coroziune datorat\ clorurilor de alt\ origine dect cea
marin\
atac din ^nghe]/dezghe] ^n stare saturat\ cu ap\, cu sau
f\r\ agen]i pentru dezghe]are
atac chimic (agresivitate chimic\ slab\)
coroziune datorat\ clorurilor din apa de mare
solicitare mecanic\ a betonului prin uzur\

Not\
Se vor respecta clasele de beton, dozajele minime de ciment, raporturile maxime
ap\/ciment, precum [i celelalte prevederi din reglement\rile tehnice ^n vigoare.

Holcim Infoline: 021-208 2000